Raport.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 GRUPA KAPITAŁOWA STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R. Przychody 160 244 150 466 37 798 35 425 Zysk z działalności operacyjnej 123 852 105 058 29 214 24 735 Zysk przed opodatkowaniem 117 606 95 711 27 741 22 534 Zysk netto za okres sprawozdawczy 94 058 76 857 22 186 18 095 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 91 304 74 056 21 537 17 436 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,37 0,30 0,09 0,07 "Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)" 0,37 0,30 0,09 0,07 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 102 699 103 124 24 224 24 279 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 741) (16 440) (3 713) (3 871) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (155 215) (69 523) (36 612) (16 368) Przepływy pieniężne netto ogółem (68 257) 17 161 (16 100) 4 040 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. Aktywa razem 1 357 815 1 438 346 311 311 344 853 Aktywa trwałe 981 956 1 009 401 225 137 242 010 Aktywa obrotowe 375 859 428 945 86 175 102 842 Zobowiązania razem 639 887 740 173 146 709 177 461 Zobowiązania długoterminowe 376 204 456 369 86 254 109 417 Zobowiązania krótkoterminowe 263 683 283 804 60 456 68 044 Kapitał własny razem 717 928 698 173 164 602 167 391 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 714 486 693 479 163 813 166 266 Udziały niekontrolujące 3 442 4 694 789 1 125 Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 518 44 462 STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R. I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. Przychody 1 851 1 831 437 431 Strata z działalności operacyjnej (2 205) (2 079) (520) (489) Zysk przed opodatkowaniem 642 68 076 151 16 028 Zysk netto za okres sprawozdawczy 493 67 954 116 15 999 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262 Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 0,27 0,00 0,06 Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,00 0,27 0,00 0,06 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (483) (316) (114) (74) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 747 70 169 1 827 16 520 Przepływy pieniężne netto ogółem (64 442) 25 384 (15 200) 5 976 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. Aktywa razem 349 335 419 488 80 093 100 575 Aktywa trwałe 77 450 78 210 17 757 18 751 Aktywa obrotowe 271 885 341 278 62 336 81 824 Zobowiązania razem 3 913 3 161 897 758 Zobowiązania długoterminowe 92 2 156 21 517 Zobowiązania krótkoterminowe 3 821 1 005 876 241 Kapitał własny razem 345 422 416 327 79 196 99 817 Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 518 44 462

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Mysł owice , 2 sierpnia 201 8 roku


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE

  za okres 6 miesięcy kończący się
  30 czerwca 2018 roku
  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Strona | 2

  Spis treści

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 3
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 4
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 5
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 7

  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie z całkowitych dochodów należy analizować łącznie z informacjami dodatkowymi , które stanowią integr alną część skróco nego śródrocznego jednostkowe go sprawozdania finansowego
  Strona | 3
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
  za okres 6 miesięcy kończąc y się 30 czerwca
  w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej Nota 2018 r. 2017 r.
  (niebadane) (niebadane)
  Przychody 1 851 1 831
  Kos zt wła s ny s przeda ży (1 878) (1 931)
  Strata brutto na sprzedaży (27) (100)
  Pozos ta łe przychody opera cyj ne 8 13
  Kos zty ogól nego za rządu (2 169) (1 989)
  Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (12) (3)
  Stra ta z tytułu utra ty wa rtoś ci na l eżnoś ci
  z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łych (5) -
  Strata z działalności operacyjnej (2 205) (2 079)
  Przychody fi na ns owe 8.2 2 851 70 164
  Kos zty fi na ns owe (4) (9)
  Przychody finansowe netto 2 847 70 155
  Zysk przed opodatkowaniem 642 68 076
  Poda tek dochodowy (149) (122)
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 493 67 954
  Inne całkowite dochody
  Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać
  reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
  Zmi a na wa rtoś ci godzi wej i ns trumentów ka pi ta łowych 382 -
  Wycena ś wi a dczeń pra cowni czych (1) 1
  Poda tek dochodowy od i nnych ca łkowi tych dochodów (73) -
  Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 308 1
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 801 67 955
  Zysk przypadający na 1 akcję
  Pods ta wowy (zł) 0,00 0,27
  Rozwodni ony (zł) 0,00 0,27


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami dodatkowymi , które stanowią integralną część skróconego śródrocznego jednostkowe go sprawozdania finansowego
  Strona | 4
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  na dzień


  w tysiącach złotych Nota 30 czerwca 2018 r. 31 grudnia 2017 r.
  (niebadane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe a ktywa trwa łe 157 173
  Wa rtoś ci ni ema teri a l ne 1 -
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 3 627 3 870
  I nwes tycj e w j ednos tka ch za l eżnych i s towa rzys zonych 6 67 118 67 118
  Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 434 70
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 3 101 3 745
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 3 012 3 234
  Aktywa trwałe razem 77 450 78 210
  Aktywa obrotowe
  I nwes tycj e krótkotermi nowe 1 421 1 403
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 1 761 1 965
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 8.1 5 759 10 524
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty 262 944 327 386
  Aktywa obrotowe razem 271 885 341 278
  Aktywa razem 349 335 419 488
  PASYWA
  Kapitał własny
  Ka pi ta ł za kła dowy 185 447 185 447
  Ka pi ta ł z emi s j i a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci nomi na l nej 7 430 7 430
  Ka pi ta ł z a ktua l i za cj i wyceny i ns trumentów
  ka pi ta łowych 309 -
  Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe i za pa s owy 151 717 150 215
  Zys ki za trzyma ne 519 73 235
  Kapitał własny razem 345 422 416 327
  Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 92 2 156
  Zobowiązania długoterminowe razem 92 2 156
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 1 130 903
  Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 2 691 102
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 821 1 005
  Zobowiązania razem 3 913 3 161
  Pasywa razem 349 335 419 488


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne jednostkow e sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z informacjami dodatkowymi , które stanowią integralną część skróconego śródrocznego jednostkowe go sprawozdania finansowego
  Strona | 5
  Skrócone śródroc zne jednostkow e sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres 6 miesięcy kończąc y się 30 czerwca

  w tysiącach złotych 2018 r. 2017 r.
  (niebadane) (niebadane)
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 642 68 076
  Korekty
  Amortyza cj a 266 296
  Stra ta z tytułu dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej - 9
  Ods etki i dywi dendy (2 956) (70 170)
  Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 813 706
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łych 752 767
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (483) (316)
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy inwestycyjne 7 756 70 170
  Dywi dendy otrzyma ne 4 971 67 635
  Ods etki otrzyma ne 2 785 2 535
  Wydatki inwestycyjne (9) (1)
  Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych (9) -
  Na byci e a ktywów fi na ns owych - (1)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 747 70 169
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy finansowe - 38
  Sprzeda ż a kcj i wła s nych - 38
  Wydatki finansowe (71 706) (44 507)
  Dywi dendy wypła cone (71 706) (44 507)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (71 706) (44 469)
  Przepływy pieniężne netto ogółem (64 442) 25 384
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (64 442) 25 384
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 327 386 302 118
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 262 944 327 502


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapital e własnym należy analizować łącznie z informacjami dodatkowymi , które stanowią integralną część skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  Strona | 6
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  w tysiącach złotych
  (niebadane) Kapitał
  zakładowy Akcje własne
  Kapitał z emisji
  akcji powyżej
  ich wartości
  nominalnej
  Kapitał z aktualizacji
  wyceny
  instrumentów
  kapitałowych
  Pozostałe
  kapitały rezerwowe
  i zapasowy
  Zyski zatrzymane Kapitał własny
  razem
  Stan na dzień 1 stycznia 2018 r. 185 447 - 7 430 - 150 215 73 235 416 327
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 493 493
  Inne całkowite dochody - - - 309 - (1) 308
  Zmi a na wa rtoś ci godzi wej i ns trumentów ka pi ta łowych - - - 382 - - 382
  Wycena ś wi a dczeń pra cowni czych - - - - - (1) (1)
  Poda tek dochodowy od i nnych ca łkowi tych dochodów - - - (73) - - (73)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - 309 - 492 801
  Wypła ta dywi dendy - - - - - (71 706) (71 706)
  Przeni es i eni e zys ku na ka pi ta ł za pa s owy - - - - 1 502 (1 502) -
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 r. 185 447 - 7 430 309 151 717 519 345 422 (niebadane) Kapitał
  zakładowy Akcje własne
  Kapitał z emisji
  akcji powyżej
  ich wartości
  nominalnej
  Kapitał z aktualizacji
  wyceny
  instrumentów
  kapitałowych
  Pozostałe
  kapitały rezerwowe
  i zapasowy
  Zyski zatrzymane Kapitał własny
  razem
  Stan na dzień 1 stycznia 2017 r. 185 447 (20) 7 430 - 13 975 180 753 387 585
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 67 954 67 954
  Inne całkowite dochody - - - - - 1 1
  Wycena ś wi a dczeń pra cowni czych - - - - - 1 1
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - - 67 955 67 955
  Sprzeda ż a kcj i wła s nych - 20 - - - 18 38
  Wypła ta dywi dendy - - - - - (44 507) (44 507)
  Przeni es i eni e zys ku na ka pi ta ł za pa s owy - - - - 136 240 (136 240) -
  Stan na dzień 30 czerwca 2017 r. 185 447 - 7 430 - 150 215 67 979 411 071


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacj e dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 7
  1. Podstawowe dane o Spółce
  Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce pod nr KRS 16854. Siedziba
  Spółki mieści się w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20.
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. działalność Spółki obejmuje zarządzanie i doradztwo w zakresie prowadzenia
  działalności gospodarczej, wynajem pomieszczeń, a także usługi leasingu finansowego.
  2. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  2.1. Oświadczenie zgodności
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządz one zostało zgodnie z wymogami
  Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa , który został
  zatwierdzony przez Unię Europejską oraz innych obowiązujących przepisów.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla
  rocznych sprawozdań finansowych i należy analizować łącznie z rocznym jednostkowym sprawozdaniem
  finansowym sporządzonym na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz ze skróconym śródrocznym
  skonsol idowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu
  2 sierpnia 2018 r.
  2.2. Waluta funkcjonalna i pr ezentacyjna
  Dane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych
  polskich, walucie funkcjonalnej Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy.
  2.3. Nowe standardy i interpretacje niezastosowane w niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym
  sprawozdaniu finansowym
  Nowe standardy, zmiany do standardów oraz interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się po 1 stycznia 201 8 r., nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejsz ego skróconego
  śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. Poza zatwierdzonym już przez Unię Europejską
  MSSF 16 Leasing , który będzie obowiąz ywał dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 r. lub później, nie przewiduje się aby nowe standardy oraz zmiany do obecnie obowiązujących
  standardów mogły mieć istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres, w którym
  będą one zastosowane po raz pierwszy .
  MSSF 1 6 Leasing
  Standard określ a zasady ujmowania, wyceny, pr ezentacji i ujawniania leasingu - zastępuje MSR 17 Leasing
  oraz interpretacje odnoszące się do tego typu umów.
  W przypadku leasingobiorców standard wprowadza pojedynczy model ewidencji umów spełniających definicję
  leasingu, tj. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujmowane jest podlegające amortyzacji prawo do
  użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązani e wycenia się początkowo
  w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zaw artą
  w leasingu , lub jeżeli nie można jej łatwo określić, za pomocą krańcow ej stop y procentow ej.


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacj e dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 8
  Leasingodawcy nadal będą rozróżniać dwa rodzaje leasingu, tj. leasing finansowy , w sytuacji gdy następuje
  przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem
  leasingu, a w przeciwnym przypadku leasing operacyjny.
  Spółka nie zakończyła jeszcze analizy przewidywanego wpływu wprowadzenia MSSF 16 na jej przyszłe
  sprawozdania finansowe, dlatego też na dzień zatwierdzen ia niniejszego skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego nie była w stanie wiarygodnie określić tego wpływu.
  3. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
  zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego nie
  stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę .
  4. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  Za wyjątkiem opisanych poniżej zmian wynikających z wprowadzenia nowych standardów obowiązujących dla
  okresów sprawozdawczych rozpoczynają cych się 1 stycznia 2018 r. lub później, Spółka przygotowując skrócone
  śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, zastosowała te same zasady rachunkowości, co opisane
  w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów
  leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych), zastępując MSR 18 Przychody ,
  MSR 11 Umo wy o usługę budowlaną oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów.
  Fundamentalną zasadą rzeczonego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej
  w momencie przekazania klientowi kontroli nad towar ami lub usług ami . Wsze lkie towary lub usługi
  sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w świetle zawartej z klientem umowy, należy ujmować
  oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować do
  poszczególnych elementów p akietu.
  Spółka wdr ożyła MSSF 15 stosując zmodyfikowan ą metod ę retrospektywn ą, która zakłada, że łączny efekt
  pierwszego zastosowania standardu jest ujmowany na moment pierwotnej implementacji jego zapisów,
  tj. 1 stycznia 2018 r. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, kategorie uzyskiwanych przychodów
  oraz zapisy umów z klientami, zastosowanie MSSF 15 nie miało wpływu na wartość kapitałów własnych Spółki
  na rzeczony dzień, jak również na moment ujmowania przez nią przychodó w.
  MSSF 9 Instrumenty Finansowe
  Standard określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania oraz
  rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do instrumentów finansowych - zastępuje MSR 39 Instrumenty
  finansowe – ujmowanie i wycena .
  Klasyfikacja, wycena oraz utrata wartości - standard wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów
  finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego
  związanymi z danymi aktywami, jak również no wy model utraty wartości ustalanej w oparciu o oczekiwane
  straty, wymagający bieżącego uznawania oczekiwanych strat kredytowych.
  Rachunkowość zabezpieczeń - standard wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń,
  z rozszerzonymi wymaganiami uja wnień o działalności zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi znaczącą


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacj e dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 9
  zmianę rachunkowości zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowości do praktycznej
  działalności zarządzania ryzykiem.
  (i) Klasyfikacja i wycena
  MSSF 9 określa trzy główne kategorie aktywów finansowych: (i) wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  (ii) wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz (iii) wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy. Standard usuwa zdefiniow ane w ramach MSR 39 kategorie: aktywa finansowe utrzymywane
  do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  W ramach analizy wpływu MSSF 9 na jednostkowe sprawozdanie finansowe dokonano oceny modelu
  biznesowego i charakterystyki przepływów pieniężnych posiadanych aktywów finansowych, tj. instrumentów
  kapitałowych, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, a także środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów.
  Poniższa tabela ilustruje w jaki sposób zmieniły s ię kategorie oraz wartości aktywów finansowych Spółki na
  dzień 1 stycznia 2018 r. w rezultacie implementacji MSSF 9.

  Aktywa finansowe klasyfikowane przez Spółkę jako dostępne do sprzedaży, dla których nie było możliwe
  wiarygodne określenie wartości godzi wej, jak do tej pory wyceniane były po cenie nabycia pomniejszonej
  o odpisy z tytułu utraty wartości. Zgodnie z nowym standardem aktywa takie będą wyceniane
  w wartości godziwej (przy czym w określonych przypadkach cena nabycia może być jej najlepszym sza cunkiem),
  której zmiany, zgodnie z przewidzianą w przepisach opcją z której Spółka skorzystała, ujmowane będą
  w innych całkowitych dochodach (bez możliwości późniejszego przeniesienia do zysku lub straty bieżącego
  okresu). W przypadku pozostałych aktywów finansowych Spółki zastosowanie MSSF 9 nie zmieniło
  dotychczasowego modelu ich wyceny, tj. po początkowym ujęciu nadal wyceniane będą według
  zamortyzowanego kosztu.
  (ii) Utrata wartości
  W przypadku Spółki nowy model utraty wartości ustalanej w oparciu o oczekiwane straty kredytowe ma
  zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego
  kosztu.
  Zgodnie z MSSF 9 Spółka ujmuje odpis na oczekiwane straty w kwocie równ ej:
  ▪ oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym
  instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia, lub
  ▪ 12 -miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym , jeżeli na dzień sprawozdawczy ryz yko kredytowe
  związane z instrumentem finansowym nie wzrosło znacząco od momentu początkowego ujęcia. MSR 39 MSSF 9 MSR 39 MSSF 9
  I ns trumenty ka pi ta łowe
  (Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe)
  Aktywa fi na ns owe
  dos tępne do s przeda ży
  Wyceni a ne
  w wa rtoś ci godzi wej przez
  i nne ca łkowi te dochody
  70 70
  I ns trumenty ka pi ta łowe
  (I nwes tycj e krótkotermi nowe)
  Aktywa fi na ns owe
  dos tępne do s przeda ży
  Wyceni a ne
  w wa rtoś ci godzi wej przez
  i nne ca łkowi te dochody
  1 403 1 403
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe Pożyczki i na l eżnoś ci Wyceni a ne metodą
  za mortyzowa nego kos ztu 10 080 10 080
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty Pożyczki i na l eżnoś ci Wyceni a ne metodą
  za mortyzowa nego kos ztu 327 386 327 386
  Razem 338 939 338 939
  Kategoria aktywów finansowych Wartość bilansowa


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacj e dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 10
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Spółka , zgodnie z przewidzianą w standardzie opcj ą,
  wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwo cie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym
  okresie życia , przy użyciu macierzy rezerw. Spółka wykorzystuje swoje dane historyczne dotyczące strat
  kredytowych, skorygowane w stosownych przypadkach o wpływ informacji dotyczących przyszłości.
  Wprowadze nie nowego modelu utraty wartości nie spowodowało zmiany wysokości odpisów aktualizujących
  wartość należności Spółki na dzień 1 stycznia 2018 r. w porównaniu do poziomu wynikającego
  z dotychczasowej polityki w tym zakresie.
  Stratę z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zaprezentowano jako osobną
  pozycję w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  (iii) Przepisy przejściowe
  Zmiany w polityce rachunkowości wynikające z implementacji MSSF 9 zostały zastosowane przez Spółk ę
  retrospektywnie.
  W zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (z uwzględnieniem utraty wartości) Spółka
  skorzystała z przewidzianego w przepisach zwolnienia i nie dokonała przekształcenia danych dotyczących
  wcześniejs zych okresów sprawozdawczych.
  Wprowadzenie standardu nie wpłynęło na wartość kapitałów własnych Spółki na moment pierwotnego
  zastosowania jego zapisów, tj. 1 stycznia 2018 r.
  5. Segmenty operacyjne
  Spółka prowadzi działalność w segmencie branżowym obejmującym zarządzanie, doradztwo oraz wynajem
  pomieszczeń, uzyskując przychody ze sprzedaży wyłącznie na terenie Pols ki.
  6. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
  Inwestycje długoterminowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych dotyczą następujących spółek:

  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku nie było zmian w posiadanych przez Spółkę
  inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone .
  7. Zobowiązania warunkowe
  Zobowiązania warunkowe dotyczą udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz jedn ostek powiązanych w kwocie
  22 496 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 22 758 tys. zł). Cena nabycia Odpis
  aktualizujący
  Wartość
  bilansowa
  % posiadanego
  kapitału
  30 czerwca 2018 r.
  Petros ta l S.A. w l i kwi da cj i 1 727 (1 727) - 100,00%
  Sta l export Autoroute S.a r.l 67 086 - 67 086 100,00%
  Bi uro Centrum Sp. z o.o. 32 - 32 40,63%
  Razem 68 845 (1 727) 67 118
  31 grudnia 2017 r.
  Petros ta l S.A. w l i kwi da cj i 1 727 (1 727) - 100,00%
  Sta l export Autoroute S.a r.l 67 086 - 67 086 100,00%
  Bi uro Centrum Sp. z o.o. 32 - 32 40,63%
  Razem 68 845 (1 727) 67 118


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacj e dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 11
  8. Transakcje z jednostkami powiązanymi
  8.1. Stany rozrachunków z jednostkami powiązanymi

  8.2. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi
  30 czerwca 2018 r.
  Należności z tyt.
  dostaw i usług
  Należności z tyt.
  leasingu finansowego
  Należności z tyt.
  dywidend
  Zobowiązania z tyt.
  dostaw i usług
  Atl a nti a SpA - - - 17
  Jednostka dominująca - - - 17
  Sta l export Autos tra da Ma łopol s ka S.A. - - - 3
  VI A4 S.A. 144 4 862 - -
  Jednostki zależne 144 4 862 - 3
  Bi uro Centrum Spółka z o.o. 2 - - 10
  Jednostki stowarzyszone 2 - - 10
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. - - - 10
  Inne jednostki powiązane - - - 10
  Razem 146 4 862 - 40
  31 grudnia 2017 r.
  Należności z tyt.
  dostaw i usług
  Należności z tyt.
  leasingu finansowego
  Należności z tyt.
  dywidend
  Zobowiązania z tyt.
  dostaw i usług
  Atl a nti a SpA - - - 17
  Jednostka dominująca - - - 17
  Sta l export Autos tra da Ma łopol s ka S.A. - - - 3
  VI A4 S.A. 148 5 710 - -
  Sta l export Autoroute S.a .r.l - - 4 800 -
  Jednostki zależne 148 5 710 4 800 3
  Bi uro Centrum Spółka z o.o. 8 - - 61
  Jednostki stowarzyszone 8 - - 61
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. - - - 10
  Inne jednostki powiązane - - - 10
  Razem 156 5 710 4 800 91 I półrocze 2018 r.
  Przychody Przychody finansowe
  (dywidendy)
  Przychody finansowe
  (pozostałe)
  Koszty nabytych
  produktów, towarów
  i usług
  Sta l export Autos tra da Ma łopol s ka S.A. - - - (13)
  VI A4 S.A. 215 - 118 -
  Jednostki zależne 215 - 118 (13)
  Bi uro Centrum Spółka z o.o. 106 171 - (1 427)
  Jednostki stowarzyszone 106 171 - (1 427)
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. 23 - - -
  Inne jednostki powiązane 23 - - -
  Razem 344 171 118 (1 440)
  I półrocze 2017 r.
  Przychody Przychody finansowe
  (dywidendy)
  Przychody finansowe
  (pozostałe)
  Koszty nabytych
  produktów, towarów
  i usług
  Sta l export Autos tra da Ma łopol s ka S.A. - - - (13)
  VI A4 S.A. 206 - 126 -
  Sta l export Autoroute S.a .r.l - 67 470 - -
  Jednostki zależne 206 67 470 126 (13)
  Bi uro Centrum Spółka z o.o. 132 165 - (1 449)
  Jednostki stowarzyszone 132 165 - (1 449)
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. 28 - - -
  Inne jednostki powiązane 28 - - -
  Razem 366 67 635 126 (1 462)


  STALEXPORT AUTOSTRAD Y S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY S IĘ 3 0 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacj e dodatkowe do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 12
  9. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Nie wystąpiły is totne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujawnienia w skróconym śródrocznym
  jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r.
  Podpisy
  Podpisy wszystkich Członków Zarządu


  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  2 s i erpni a 2018 r.
  Data
  2 s i erpni a 2018 r.
  Data
  Emil Wąsacz
  Prezes Za rządu Dyrektor Genera l ny Podpis
  Mariusz Serwa
  Wi ceprezes Za rządu Dyrektor Fi na ns owy Podpis 2 s i erpni a 2018 r.
  Data
  Michał Noras
  Główny Ks i ęgowy Podpis


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Mysł owice, 2 sierpnia 201 8 roku


  GRUPA KAPITAŁOWA
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE

  za okres 6 miesięcy kończący się
  30 czerwca 201 8 roku
  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Strona | 2

  Spis treści

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 4
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 5
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego 8  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów nal eży analizować łącznie z informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Strona | 3
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  za okres 6 miesięcy kończąc y się 30 czerwca

  w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej Nota 2018 r. 2017 r.
  (niebadane) (niebadane)
  Przychody 6,8 160 244 150 466
  Kos zt wła s ny s przeda ży 6,9 (19 740) (31 088)
  Zysk brutto na sprzedaży 140 504 119 378
  Pozos ta łe przychody opera cyj ne 10 4 910 1 782
  Kos zty ogól nego za rządu 9 (18 393) (15 886)
  Pozos ta łe kos zty opera cyj ne 11 (3 110) (216)
  Stra ta z tytułu utra ty wa rtoś ci na l eżnoś ci
  z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łych (59) -
  Zysk z działalności operacyjnej 123 852 105 058
  Przychody fi na ns owe 6 414 6 218
  Kos zty fi na ns owe (12 775) (15 660)
  Koszty finansowe netto 12 (6 361) (9 442)
  Udziały w zyskach netto jednostek stowarzyszonych
  wycenianych metodą praw własności 115 95
  Zysk przed opodatkowaniem 117 606 95 711
  Poda tek dochodowy (23 548) (18 854)
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 94 058 76 857
  Inne całkowite dochody
  Inne całkowite dochody, które nigdy nie będą podlegać
  reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
  Zmi a na wa rtoś ci godzi wej i ns trumentów ka pi ta łowych 382 -
  Wycena ś wi a dczeń pra cowni czych (33) (35)
  Poda tek dochodowy od i nnych ca łkowi tych dochodów (67) 7
  282 (28)
  Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą
  podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu
  Różni ce kurs owe z przel i czeni a s pra wozda ń fi na ns owych
  j ednos tek dzi a ła j ących za gra ni cą 62 (24)
  Efektywna częś ć zmi a n wa rtoś ci godzi wej przy
  za bezpi ecza ni u przepływów pi eni ężnych (297) (318)
  Zmi a na netto wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u
  przepływów pi eni ężnych przekl a s yfi kowa na do zys ku
  l ub s tra ty bi eżącego okres u
  1 596 2 010
  Poda tek dochodowy od i nnych ca łkowi tych dochodów (247) (321)
  1 114 1 347
  Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy 1 396 1 319
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 95 454 78 176
  Zysk netto przypadający na:
  wła ś ci ci el i Hednos tki Domi nuj ącej 91 304 74 056
  udzi a ły ni ekontrol uj ące 2 754 2 801
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 94 058 76 857
  Całkowite dochody ogółem przypadające na:
  wła ś ci ci el i Hednos tki Domi nuj ącej 92 713 75 388
  udzi a ły ni ekontrol uj ące 2 741 2 788
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 95 454 78 176
  Zysk przypadający na 1 akcję
  Pods ta wowy (zł) 0,37 0,30
  Rozwodni ony (zł) 0,37 0,30


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Strona | 4
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z syt uacji finansowej
  na dzień

  w tysiącach złotych Nota 30 czerwca 2018 r. 31 grudnia 2017 r.
  (niebadane)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe a ktywa trwa łe 13 34 102 36 666
  Wa rtoś ci ni ema teri a l ne 14 444 902 463 855
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 3 627 3 870
  I nwes tycj e w j ednos tka ch s towa rzys zonych 978 1 034
  Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 445 204 434 147
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 15 53 143 69 829
  Aktywa trwałe razem 981 956 1 009 401
  Aktywa obrotowe
  Za pa s y 2 683 2 630
  = nwes tycj e krótkotermi nowe 1 421 1 403
  Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 4 754 2 560
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 16 38 358 25 452
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty 328 643 396 900
  Aktywa obrotowe razem 375 859 428 945
  Aktywa razem 1 357 815 1 438 346
  PASYWA
  Kapitał własny 18
  Ka pi ta ł za kła dowy 18.1 185 447 185 447
  Ka pi ta ł z emi s j i a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci nomi na l nej 7 430 7 430
  Ka pi ta ł z a ktua l i za cj i wyceny i ns trumentów
  ka pi ta łowych 309 -
  Ka pi ta ł z tytułu s tos owa ni a ra chunkowoś ci
  za bezpi eczeń 18.2 (3 391) (4 443)
  Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe i za pa s owy 429 336 281 675
  Różni ce kurs owe z przel i czeni a s pra wozda ń
  fi na ns owych j ednos tek dzi a ła j ących za gra ni cą 205 184
  Zys ki za trzyma ne ora z ni epokryte s tra ty 95 150 223 186
  Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 714 486 693 479
  Udzi a ły ni ekontrol uj ące 3 442 4 694
  Kapitał własny razem 717 928 698 173
  Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów i pożyczek 55 476 76 295
  Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 2 479 4 602
  Przychody przys złych okres ów 6 438 6 854
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 5 422 6 374
  Rezerwy długotermi nowe 19 306 389 362 244
  Zobowiązania długoterminowe razem 376 204 456 369
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów i pożyczek 42 312 40 943
  Pochodne i ns trumenty fi na ns owe 5 038 6 456
  Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 319 337
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 126 790 184 935
  Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 3 378 381
  Przychody przys złych okres ów 6 934 5 794
  Rezerwy krótkotermi nowe 19 78 912 44 958
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 263 683 283 804
  Zobowiązania razem 639 887 740 173
  Pasywa razem 1 357 815 1 438 346


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy ana lizować łącznie z informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Strona | 5
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres 6 miesięcy kończąc y się 30 czerwca

  w tysiącach złotych Nota 2018 r. 2017 r.
  (niebadane) (niebadane)
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk przed opodatkowaniem 117 606 95 711
  Korekty
  Amortyza cj a 9 25 496 23 066
  Różni ce kurs owe z przel i czeni a s pra wozda ń fi na ns owych
  j ednos tek dzi a ła j ących za gra ni cą 62 (24)
  Stra ta z tytułu dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej - 9
  (Zys k)/Stra ta ze zbyci a /l i kwi da cj i rzeczowych a ktywów
  trwa łych ora z wa rtoś ci ni ema teri a l nych 10,11 (9) 59
  Ods etki i dywi dendy (2 281) (556)
  Zys k z udzi a łów w j ednos tka ch s towa rzys zonych (115) (95)
  Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci (12 906) 1 317
  Zmi a na s ta nu za pa s ów (53) 97
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łych 3 112 12 434
  Zmi a na s ta nu rezerw (19 543) (5 598)
  Zmi a na s ta nu przychodów przys złych okres ów 724 721
  Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 112 087 127 141
  Poda tek dochodowy za pła cony (9 388) (24 017)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 102 699 103 124
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Wpływy inwestycyjne 6 769 6 580
  Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 99 -
  Dywi dendy otrzyma ne od j ednos tek s towa rzys zonych 171 165
  Ods etki otrzyma ne 6 499 6 415
  Wydatki inwestycyjne (22 510) (23 020)
  Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych (11 927) (19 290)
  Długotermi nowe l oka ty ś rodków przezna czonych na
  i nwes tycj e (10 583) (3 729)
  Na byci e a ktywów fi na ns owych - (1)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 741) (16 440)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy finansowe - 38
  Sprzeda ż a kcj i wła s nych - 38
  Wydatki finansowe (155 215) (69 561)
  Dywi dendy wypła cone, w tym przypa da j ące na : 18.4 (75 699) (46 082)
  wła ś ci ci el i Hednos tki Domi nuj ącej (71 706) (44 507)
  udzi a ły ni ekontrol uj ące (3 993) (1 575)
  Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek (20 036) (18 498)
  Ods etki za pła cone (3 878) (4 981)
  Pła tnoś ci z tytułu Konces j i (55 602) -
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (155 215) (69 523)
  Przepływy pieniężne netto ogółem (68 257) 17 161
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (68 257) 17 161
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 396 900 366 959
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 328 643 384 120


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z informacjami dodatkow ymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Strona | 6
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w k apitale własnym  w tysiącach złotych
  (niebadane) Nota Kapitał
  zakładowy
  Akcje
  własne
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  instrumentów
  kapitałowych
  Kapitał z
  tytułu
  stosowania
  rachunkowości
  zabezpieczeń
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  i zapasowy
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  Zyski
  zatrzymane
  oraz
  niepokryte
  straty
  Kapitał
  własny
  właścicieli
  Jednostki
  Dominującej
  Udziały
  niekontro-
  lujące
  Kapitał
  własny
  razem
  Stan na dzień 1 stycznia 2018 r. 185 447 - 7 430 - (4 443) 281 675 184 223 186 693 479 4 694 698 173
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - - - 91 304 91 304 2 754 94 058
  Inne całkowite dochody: - - - 309 1 052 38 21 (11) 1 409 (13) 1 396
  Efektywna częś ć zmi a n wa rtoś ci godzi wej przy
  za bezpi ecza ni u przepływów pi eni ężnych 18.2 - - - - (297) - - - (297) - (297)
  Zmi a na netto wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u
  przepływów pi eni ężnych przekl a s yfi kowa na do zys ku
  l ub s tra ty bi eżącego okres u
  18.2 - - - - 1 596 - - - 1 596 - 1 596
  Zmi a na wa rtoś ci godzi wej i ns trumentów ka pi ta łowych - - - 382 - - - - 382 - 382
  Wycena ś wi a dczeń pra cowni czych - - - - - - - (17) (17) (16) (33)
  Różni ce kurs owe z przel i czeni a s pra wozda ń
  fi na ns owych j ednos tek dzi a ła j ących za gra ni cą - - - - - 38 21 3 62 - 62
  Poda tek dochodowy od i nnych ca łkowi tych dochodów - - - (73) (247) - - 3 (317) 3 (314)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - 309 1 052 38 21 91 293 92 713 2 741 95 454
  Wypła ta dywi dendy 18.4 - - - - - - - (71 706) (71 706) (3 993) (75 699)
  Przeni es i eni e zys ku na ka pi ta ł za pa s owy - - - - - 147 623 - (147 623) - - -
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 r. 185 447 - 7 430 309 (3 391) 429 336 205 95 150 714 486 3 442 717 928


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z informacjami dodatkow ymi, które stanowią integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Strona | 7
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (ciąg dalszy)
  w tysiącach złotych
  (niebadane) Nota Kapitał
  zakładowy
  Akcje
  własne
  Kapitał z
  emisji akcji
  powyżej ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  instrumentów
  kapitałowych
  Kapitał z
  tytułu
  stosowania
  rachunkowości
  zabezpieczeń
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  i zapasowy
  Różnice
  kursowe z
  przeliczenia
  Zyski
  zatrzymane
  oraz
  niepokryte
  straty
  Kapitał
  własny
  właścicieli
  Jednostki
  Dominującej
  Udziały
  niekontro-
  lujące
  Kapitał
  własny
  razem
  Stan na dzień 1 stycznia 2017 r. 185 447 (20) 7 430 - (7 206) 231 486 137 164 555 581 829 4 999 586 828
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - - 74 056 74 056 2 801 76 857
  Inne całkowite dochody: - - - - 1 371 (40) 20 (19) 1 332 (13) 1 319
  Efektywna częś ć zmi a n wa rtoś ci godzi wej przy
  za bezpi ecza ni u przepływów pi eni ężnych 18.2 - - - - (318) - - - (318) - (318)
  Zmi a na netto wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u
  przepływów pi eni ężnych przekl a s yfi kowa na do zys ku
  l ub s tra ty bi eżącego okres u
  18.2 - - - - 2 010 - - - 2 010 - 2 010
  Wycena ś wi a dczeń pra cowni czych - - - - - - - (19) (19) (16) (35)
  Różni ce kurs owe z przel i czeni a s pra wozda ń
  fi na ns owych j ednos tek dzi a ła j ących za gra ni cą - - - - - (40) 20 (4) (24) - (24)
  Poda tek dochodowy od i nnych ca łkowi tych dochodów - - - - (321) - - 4 (317) 3 (314)
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy - - - - 1 371 (40) 20 74 037 75 388 2 788 78 176
  Sprzeda ż a kcj i wła s nych - 20 - - - - - 18 38 - 38
  Wypła ta dywi dendy - - - - - - - (44 507) (44 507) (4 298) (48 805)
  Przeni es i eni e zys ku na ka pi ta ł za pa s owy* - - - - - 50 240 - (50 240) - - -
  Stan na dzień 30 czerwca 2017 r. 185 447 - 7 430 - (5 835) 281 686 157 143 863 612 748 3 489 616 237
  *Po zycja s ko rygo wa n a o d ywi d e n d y wyp ła co n e w l a ta ch u b i e głych b e zp o ś re d n i o z ka p i ta łó w za p a s o wych je d n o s te k za l e żn ych .


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 8
  1. Podstaw owe dane o G rupie
  Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”, „Hednostka Dominująca”) jest spółką akc yjną zarejestrowaną w Polsce pod
  nr KRS 16854. Siedziba Spółki mieści się w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20 .
  Spółka wraz z jednostkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Stalexport Autostrady S.A. („Grupa”, „Grupa
  Kapitałowa”).
  Działalność Grupy obejmuje m.in.:
  ▪ budowę dróg kołowych i szynowych, a w szczególności działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem,
  budową przez przystosowanie do wymogów autostrady płatnej i eksploatacją fragmentu autostrady A -4 na
  odcinku Katowice – Kraków,
  ▪ zarządzanie i dorad ztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  ▪ wynajem pomieszczeń.
  Poza Spółką w skład Grupy Kapitałowej na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. wchodziły następujące podmioty:
  Nazwa spółki Siedziba Główny obszar
  działalności Status spółki
  Udział w
  kapitale
  oraz liczbie
  głosów
  Data
  objęcia
  kontroli/
  Data
  nabycia
  Metoda
  konsolidacji
  Stalexport Autoroute S.a r.l. Luksemburg Działalność w zakresie zarządzania Jednostka zależna 100% 2005 r. Metoda pełna
  Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Mysłowice Budowa i eksploatacja autostrady Jednostka zależna 100%* 1998 r. Metoda pełna
  VIA4 S.A. Mysłowice Eksploatacja autostrady Jednostka zależna 55%* 1998 r. Metoda pełna
  Biuro Centrum Sp. z o.o. Katowice Administrowanie nieruchomościami Jednostka stowarzyszona 40,63% 1994 r. Metoda praw własności
  Petrostal S.A. w likwidacji** Warszawa Spółka nie prowadzi działalności Jednostka zależna 100% 2005 r. -
  * poprzez Stalexport Autoroute S.a r.l.;
  ** podmiot nieobjęty konsolidacją ze względu na występujące ograniczenia w sprawowaniu kontroli;
  W pierwszym półroczu 2018 r. nie odnotowano zmian zarówno w skład zie, jak i w struktur ze Grupy .
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy kończący się
  30 czerwca 201 8 r. obejmuje sprawozdania finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych, a także udział Grupy
  w aktywach netto jednostek stowarzyszonych.
  Równolegle Grupa Kapitałowa ujmowana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki
  dominującej wyższego szc zebla Atlantia S.p.A. (Włochy).  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 9
  2. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2.1. Oświadczenie zgodności
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami
  Międzynarodow ego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa , który został
  zatwierdzony przez Unię Europejską oraz innych obowiązujących przepisów.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz. U. 2018.757 ), Grupa jest zobowiązana do publikacji wyników finan sowych za okres 6 miesięcy kończący się
  30 czerwca 201 8 r., który uznaje się za bieżący śródroczny okres sprawozdawczy.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych
  dla rocznych sprawozdań finansowych i należy je analizować łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym Grupy na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu
  2 sierpnia 201 8 r.
  2.2. Waluta funkcjonalna i prezentacyjna
  Dane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane
  w złotych polskich, walucie prezentacji Grupy, która jest również jej walutą funkcjonal ną Spółki , po
  zaokrągleniu do pełnych tysięcy.
  2.3. Dokonane osądy i oszacowania
  Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu
  osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości
  aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na
  doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach uznawanych za racjonalne w danych okolicznościach
  i stanowią podstawę do określenia wartości bilansowych aktywów i zobowiązań, które nie wynikają
  bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczne wartości mogą się różnić od wartości szacowanych.
  Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest u jęta
  w okresie, w którym dokonano zmiany lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku
  dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
  Osądy oraz szacunki dokonywane przez Zarząd, które mają istotny wpływ na skrócone śr ódroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostały przedstawione w notach 14 , 15 , 16 i 19 .
  2.4. Nowe standardy i interpretacje niezastosowane w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym
  Nowe standardy, zmiany do standardów oraz interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się po 1 stycznia 201 8 r., nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszego skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Poza zatwierdzonym już przez Unię Europejską
  MSSF 16 Leasing , który będzie obowiąz ywał dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 r. lub później, nie przewiduje się aby nowe standardy oraz zmiany do obecnie obowiązujących
  standardów mogły mieć istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym
  będą one zastosowane po raz pierwszy .


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 10
  MSSF 1 6 Leasing
  Standard określ a zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasingu - zastępuje MSR 17 Leasing
  oraz interpretacje odnoszące się do tego typu umów.
  W przypadku leasingobiorców standard wprowadza pojedynczy model ewidencji umów spełniających definicję
  leasingu, tj. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujmowane jest podlegające amortyzacji prawo do
  użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Zobowiązani e wycenia się początkowo
  w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą
  w leasingu , lub jeżeli nie można jej łatwo określić, za pomocą krańcow ej stop y procentow ej.
  Leasingodawcy nadal będą rozróżniać dwa rodzaje leasingu, tj. leasing finansowy , w sytuacji gdy następuje
  przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem
  leasingu, a w przeciwnym przypadku leasing operacyjny.
  Grupa nie zakończyła jeszcze analizy przewidywanego wpływu wprowadzenia MSSF 16 na jej przyszłe
  sprawozdania finansowe, dlatego też na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego ś ródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie była w stanie wiarygodnie określić tego wpływu.
  3. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuow ania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
  zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie
  stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynu owania działalności przez Grupę.
  4. Informacje dotyczące Umowy Koncesyjnej
  Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim działalność gospodarczą związaną z zarządzaniem, budową/
  przystosowaniem do wymogów autostrady płatnej i eksploatacją fragmentu autostrady A -4 na odcinku
  Katowice – Kraków, skoncentrowaną przede wszystkim w jednostce zależnej Stalexport Autostrada Małopolska
  S.A. („SAM S.A.”, „Koncesjonariusz”). Działalność ta jest prowadzona w oparciu o umowę koncesyjną („Umowa
  Koncesyjna”).
  Przedmiotem Umow y Koncesyjnej jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie płatnej autostrady
  A-4 (przystosowanie do wymogów autostrady płatnej) na odcinku Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) -
  Kraków (węzeł Balice =, km 401,1) i jej eksploatacji, jak również prowadzenie i zakończenie pozostałych robót
  budowlanych w niej określonych.
  Umowa Koncesyjna została zawarta na okres obowiązywania koncesji, tj. 30 lat kończących się w marcu 2027
  roku.
  Podstawowym źródłem przychodów z realizacji przedsięwzięcia określo nym w Umowie Koncesyjnej są
  przychody z tytułu poboru opłat.
  Koncesjonariuszowi przysługuje przez okres obowiązywania Umowy Koncesyjnej prawo korzystania i pobierania
  pożytków z pasa drogowego autostrady. Prawo to obejmuje m.in. prawo do wyburzania i usuwa nia
  znajdujących się w pasie drogowym autostrady budynków, budowli, urządzeń, drzewostanu i upraw,
  z zastrzeżeniem wszelkich odnośnych przepisów prawa. W zamian Koncesjonariusz jest zobowiązany do
  eksploatacji i utrzymywania płatnej autostrady do dnia wyg aśnięcia lub rozwiązania Umowy Koncesyjnej, która
  określa szczegółowy zakres obowiązków Koncesjonariusza, oraz do inwestycji obejmujących ściśle określone
  roboty budowlane.


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 11
  Ponadto, w ramach obowiązków określonych przez Umowę Koncesyjną, po spełnieniu waru nków w niej
  określonych, Koncesjonariusz będzie zobowiązany do dokonania na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
  płatności z tytułu koncesji („Płatności z tytułu Koncesji”) oraz płatności z osiągniętych zysków. Płatności z tytułu
  Koncesji dotyczą spłaty tzw. długu podporządkowanego (zobowiązania z tytułu kredytu w Europejskim Banku
  Odbudowy i Rozwoju zaciągniętego przez Skarb Państwa na budowę odcinka Autostrady A -4 Katowice –
  Kraków przejętego przez Koncesjonariusza).
  Dotychczas zrealizowany Etap = obejmował m.in. budowę systemu poboru opłat, uruchomienie obwodu
  utrzymania autostrady w Brzęczkowicach oraz budowę systemu komunikacyjnego i zarządzania oraz łączności
  autostradowej. Dalsze etapy inwestycji (Etap ==), które są lub mają być realizowane obejmują m.i n. remonty
  mostów, rozbudowę węzłów autostradowych, budowę miejsc obsługi podróżnych oraz prace z zakresu ochrony
  środowiska (budowa ekranów akustycznych, odwodnienia autostrady, budowa przejść dla zwierząt).
  Po zakończeniu okresu trwania Umowy Koncesyjne j prawo do używania i pobierania pożytków z wszelkich
  budynków i budowli wzniesionych przez Koncesjonariusza przejdzie na Skarb Państwa.
  Postanowienia Umowy Koncesyjnej pomiędzy SAM S.A. a Ministrem =nfrastruktury oraz Konsorcjalnej Umowy
  Kredytowej pomię dzy SAM S.A. a konsorcjum („Konsorcjum”): PEKAO S.A., FMS WERTMANAGEMENT, KfW
  IPEX -Bank, Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Portigon AG (London Branch), uzależniają możliwość dokonywania
  ww. płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego oraz wypłat dywiden d dla akcjonariusza(y) SAM S.A.
  m.in. od zakończenia określonego etapu robót budowlanych, osiągnięcia minimalnych wielkości wskaźników
  obsługi długu oraz zapewnienia pokrycia rachunków rezerwowych w wymaganej wysokości.
  5. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  Za wyjątkiem opisanych poniżej zmian wynikających z wprowadzenia nowych standardów obowiązujących dla
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub później, Grupa przygotowując skrócone
  śródroczne skonsolidowane sprawozd anie finansowe zastosowała te same zasady rachunkowości, co opisane
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich u mów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów
  leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych), zastępując MSR 18 Przychody ,
  MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów.
  Fundamentalną zasadą rzeczonego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej
  w momencie przekazania klientowi kontroli nad towar ami lub usług ami. Wszelkie towary lub usługi
  sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w świetle zawartej z klie ntem umowy, należy ujmować
  oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować do
  poszczególnych elementów pakietu.
  Grupa wdr ożyła MSSF 15 stosując zmodyfikowan ą metod ę retrospektywn ą, która zakłada, że łączny efekt
  pierwszego zastosowania standardu jest ujmowany na moment pierwotnej implementacji jego zapisów,
  tj. 1 stycznia 2018 r. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, kategorie uzyskiwanych przychodów
  (not y 8 i 10 ) oraz zapisy umów z klient ami, zastosowanie MSSF 15 nie miało wpływu na wartość kapitałów
  własnych Grupy na rzeczony dzień , jak również na moment ujmowania przez nią przychodów .  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 12
  MSSF 9 Instrumenty Finansowe
  Standard określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania oraz
  rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do instrumentów finansowych - zastępuje MSR 39 Instrumenty
  finansowe – ujmowanie i wycena .
  Klasyfikacja, wycena ora z utrata wartości - standard wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów
  finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz modelu biznesowego
  związanymi z danymi aktywami, jak również nowy model utraty wartości ustalan ej w oparciu o oczekiwane
  straty, wymagający bieżącego uznawania oczekiwanych strat kredytowych.
  Rachunkowość zabezpieczeń - standard wprowadza zreformowany model rachunkowości zabezpieczeń,
  z rozszerzonymi wymaganiami ujawnień o działalności zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi znaczącą
  zmianę rachunkowości zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowości do praktycznej
  działalności zarządzania ryzykiem.
  (i) Klasyfikacja i wycena
  MSSF 9 określa trzy główne kategorie aktywów finansowych: ( i) wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
  (ii) wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody oraz (iii) wyceniane w wartości godziwej przez
  wynik finansowy. Standard usuwa zdefiniowane w ramach MSR 39 kategorie: aktywa finansowe utrzymywane
  do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  W ramach analizy wpływu MSSF 9 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonano oceny modelu
  biznesowego i charakterystyki przepływów pieniężnych posiadanych akty wów finansowych, tj. instrumentów
  kapitałowych, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, długoterminowych lokat bankowych,
  a także środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  Poniższa tabela ilustruje w jaki sposób zmieniły się kategorie oraz war tości aktywów finansowych Grupy na
  dzień 1 stycznia 2018 r. w rezultacie implementacji MSSF 9.

  Aktywa finansowe klasyfikowane przez Grupę jako dostępne do sprzedaży, dla których nie było możliwe
  wiarygodne określenie wartości godziwej, jak do tej pory wy ceniane były po cenie nabycia pomniejszonej
  o odpisy z tytułu utraty wartości. Zgodnie z nowym standardem aktywa takie będą wyceniane
  w wartości godziwej (przy czym w określonych przypadkach cena nabycia może być jej najlepszym szacunkiem),
  której zmiany , zgodnie z przewidzianą w przepisach opcją z której Grupa skorzystała , ujmowane będą
  w innych całkowitych dochodach (bez możliwości późniejszego przeniesienia do zysku lub straty bieżącego
  okresu). W przypadku pozostałych aktywów finansowych Grupy zastos owanie MSSF 9 nie zmieniło MSR 39 MSSF 9 MSR 39 MSSF 9
  = ns trumenty ka pi ta łowe
  (Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe)
  Aktywa fi na ns owe
  dos tępne do s przeda ży
  Wyceni a ne
  w wa rtoś ci godzi wej przez
  i nne ca łkowi te dochody
  70 70
  = ns trumenty ka pi ta łowe
  (= nwes tycj e krótkotermi nowe)
  Aktywa fi na ns owe
  dos tępne do s przeda ży
  Wyceni a ne
  w wa rtoś ci godzi wej przez
  i nne ca łkowi te dochody
  1 403 1 403
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe Pożyczki i na l eżnoś ci Wyceni a ne metodą
  za mortyzowa nego kos ztu 13 366 13 366
  Długotermi nowe l oka ty ba nkowe Pożyczki i na l eżnoś ci Wyceni a ne metodą
  za mortyzowa nego kos ztu 434 077 434 077
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty Pożyczki i na l eżnoś ci Wyceni a ne metodą
  za mortyzowa nego kos ztu 396 900 396 900
  Razem 845 816 845 816
  Kategoria aktywów finansowych Wartość bilansowa


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 13
  dotychczasowego modelu ich wyceny, tj. po początkowym ujęciu nadal wyceniane będą według
  zamortyzowanego kosztu.
  (ii) Utrata wartości
  W przypadku Grupy nowy model utraty wartości ustalanej w oparciu o oczekiwane straty kredytowe ma
  zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego
  kosztu.
  Zgodnie z MSSF 9 Grupa ujmuje odpis na oczekiwane straty w kwocie równej:
  ▪ oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, jeżeli ryzyko kredytowe zw iązane z danym
  instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia, lub
  ▪ 12 -miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym , jeżeli na dzień sprawozdawczy ryzyko kredytowe
  związane z instrumentem finansowym nie wzrosło znacząco od momentu poc zątkowego ujęcia.
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Grupa, zgodnie z przewidzianą w standardzie opcj ą,
  wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym
  okresie życia , przy użyciu macierzy rezerw. Grupa wykorzystuje swoje dane historyczne dotyczące strat
  kredytowych, skorygowane w stosownych przypadkach o wpływ informacji dotyczących przyszłości.
  Wprowadzenie nowego modelu utraty wartości nie spowodowało zmiany wysokości odpisów aktualizują cych
  wartość należności Grupy na dzień 1 stycznia 2018 r. w porównaniu do poziomu wynikającego
  z dotychczasowej polityki w tym zakresie.
  Strat ę z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zaprezentowano jako osobną
  pozycję w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  (iii) Rachunkowość zabezpieczeń
  Grupa postanowiła wprowadzić nowy model rachunkowości zabezpieczeń przewidziany przez MSSF 9, którego
  wymogi, zgodnie z przepisami przejściowymi, zastosowała prospektywnie. Zmiana ta nie miała wpływu na
  kwalifikację powiązań zabezpieczających, które w rezultacie uznano za nieprzerwane.
  (iv) Przepisy przejściowe
  Zmiany w polityce rachunkowości wynikające z implementacji MSSF 9, z wyjątkiem opisanych powyż ej zmian
  w zakresie rachunkowości zabezpieczeń , zostały zastosowane przez Grupę retrospektywnie.
  W zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (z uwzględnieniem utraty wartości) Grupa
  skorzystała z przewidzianego w przepisach zwolnienia i nie dokonała przekształcenia danych dotyczących
  wcześniejszych okresów sprawozdawczych.
  Wprowadzenie standardu nie wpłynęło na wartość kapitałów własnych Grupy na moment pierwotnego
  zastosowania jego zapisów, tj. 1 stycznia 2018 r.  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 14
  6. Segmenty operacyjne
  Grupa prezentuje swoją działalność w podziale na segmenty branżowe, który wynika ze struktury zarządzania
  oraz raportowania wewnętrznego Grupy.
  Grupa działa w jednym segmencie geograficznym – całość przychodów uzyskiwana jest w Polsce.
  Segmenty branżowe
  Segmenty branżowe obejmują:
  ▪ zarządzanie i doradztwo oraz wynajem pomieszczeń,
  ▪ zarządzanie i eksploatację autostrad.
  Wyniki segmentów branżowych
  Za okres od 1 stycznia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r.
  Zarządzanie,
  doradztwo oraz
  wynajem
  pomieszczeń
  Zarządzanie
  i eksploatacja
  autostrad
  Razem
  Przychody operacyjne
  Przychody s egmentu (s przeda ż kl i entom zewnętrznym) 1 635 158 609 160 244
  Przychody s egmentu ogółem 1 635 158 609 160 244
  Koszty operacyjne
  Kos zty s egmentu (s przeda ż kl i entom zewnętrznym) (1 878) (17 862) (19 740)
  Kos zty s egmentu ogółem (1 878) (17 862) (19 740)
  Pozos ta łe przychody opera cyj ne 8 4 943 4 951
  Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (12) (3 139) (3 151)
  Stra ta z tytułu utra ty wa rtoś ci na l eżnoś ci
  z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łych (5) (54) (59)
  Kos zty ogól nego za rządu (*) (2 392) (16 001) (18 393)
  Wynik z działalności operacyjnej (2 644) 126 496 123 852
  Przychody/(kos zty) fi na ns owe netto 2 512 (8 873) (6 361)
  Udzi a ły w zys ka ch netto j ednos tek s towa rzys zonych
  wyceni a nych metodą pra w wła s noś ci 115 - 115
  Poda tek dochodowy (204) (23 344) (23 548)
  Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy (221) 94 279 94 058
  = nne ca łkowi te dochody netto 307 1 089 1 396
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy 86 95 368 95 454
  Główne pozycje niepieniężne
  Amortyza cj a (266) (25 230) (25 496)
  Odpi s y a ktua l i zuj ące na l eżnoś ci l ub i ch rozwi ąza ni e (5) (54) (59)
  Odwróceni e dys konta - (8 287) (8 287)
  (*) Ko s zty o gó l n e go za rząd u w s e gme n ci e "Za rząd za n i e , d o ra d ztwo o ra z wyn a je m p o mi e s zcze ń " o b e jmu ją ca ło ś ć
  ko s ztó w o gó l n e go za rząd u Sp ó łki .


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 15
  Za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca 201 7 r.

  Sytuacja finansowa wg segmentów branżowych na dzień

  7. Cykliczność, sezonowość działalności
  Działalność segmentu „Zarządzanie i eksploatacja autostrad” podlega zjawisku sezonowości ze względu na
  wahania poziomu ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 pomiędzy po szczególnymi okresami
  kwartalnymi. Największe natężenie ruchu jest odnotowywane w trzecim kwartale, a najniższe w pierwszym
  kwartale roku kalendarzowego.
  Zarządzanie,
  doradztwo oraz
  wynajem
  pomieszczeń
  Zarządzanie
  i eksploatacja
  autostrad
  Razem
  Przychody operacyjne
  Przychody s egmentu (s przeda ż kl i entom zewnętrznym) 1 626 148 840 150 466
  Przychody s egmentu ogółem 1 626 148 840 150 466
  Koszty operacyjne
  Kos zty s egmentu (s przeda ż kl i entom zewnętrznym) (1 931) (29 157) (31 088)
  Kos zty s egmentu ogółem (1 931) (29 157) (31 088)
  Pozos ta łe przychody opera cyj ne 13 1 769 1 782
  Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (3) (213) (216)
  Kos zty ogól nego za rządu (*) (2 084) (13 802) (15 886)
  Wynik z działalności operacyjnej (2 379) 107 437 105 058
  Przychody/(kos zty) fi na ns owe netto 2 414 (11 856) (9 442)
  Udzi a ły w zys ka ch netto j ednos tek s towa rzys zonych
  wyceni a nych metodą pra w wła s noś ci 95 - 95
  Poda tek dochodowy (136) (18 718) (18 854)
  Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy (6) 76 863 76 857
  = nne ca łkowi te dochody netto (23) 1 342 1 319
  Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy (29) 78 205 78 176
  Główne pozycje niepieniężne
  Amortyza cj a (296) (22 770) (23 066)
  Odwróceni e dys konta - (9 728) (9 728)
  Aktua l i za cj a wa rtoś ci i nwes tycj i (9) - (9)
  (*) Ko s zty o gó l n e go za rząd u w s e gme n ci e "Za rząd za n i e , d o ra d ztwo o ra z wyn a je m p o mi e s zcze ń " o b e jmu ją ca ło ś ć
  ko s ztó w o gó l n e go za rząd u Sp ó łki . 30 czerwca 2018 r. 31 grudnia 2017 r.
  Zarządzanie i doradztwo oraz wynajem pomieszczeń
  Aktywa s egmentu 283 095 347 902
  Zobowi ąza ni a s egmentu 3 954 3 256
  Zarządzanie i eksploatacja autostrad
  Aktywa s egmentu 1 074 720 1 090 444
  Zobowi ąza ni a s egmentu 635 933 736 917
  Aktywa ogółem 1 357 815 1 438 346
  Zobowiązania ogółem 639 887 740 173


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 16
  8. Przychody

  Przychody z tytułu eksploatacji autostrady (poboru opłat) są rozpoznawane w momencie prz ejazdu klienta
  przez plac poboru opłat w rezultacie:
  ▪ wniesienia przez klienta opłaty za przejazd autostradą gotówką lub za pośrednictwem kart bankowych
  bezpośrednio na placu poboru opłat; lub
  ▪ pozytywnej weryfikacji na placu poboru opłat uprawnień klienta d o przejazdu autostradą (abonamenty,
  kartA4, elektroniczny pobór opłat, karty flotowe).
  Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu
  metodą liniową przez okres trwania umowy.
  9. Koszty według rodzaju

  9.1. Koszty świadczeń pracowniczych
  I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Przychody z poboru opła t, w tym: 158 128 148 407
  Ma nua l ny pobór opła t (gotówka , ka rty ba nkowe) 104 368 101 236
  Ka rty fl otowe 32 601 29 911
  Bi l ety a bona mentowe - 1 017
  El ektroni czny pobór opła t 17 807 12 170
  Ka rta A4 3 352 4 073
  Przychody z wyna j mu ni eruchomoś ci i nwes tycyj nych 1 632 1 600
  Przychody z tyt. pozos ta łych us ług 13 148
  Pozos ta łe przychody 471 311
  Razem 160 244 150 466 I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Amortyza cj a (25 496) (23 066)
  Zużyci e ma teri a łów i energi i (2 306) (2 369)
  (Kos zt)/Przychód z tyt. (utworzeni a )/rozwi ąza ni a rezerw
  na wymi a nę na wi erzchni uj ętych w kos zci e wła s nym
  s przeda ży (us ługi obce)*
  17 623 1 989
  Pozos ta łe us ługi obce (11 282) (8 472)
  Poda tki i opła ty (938) (1 002)
  Kos zty ś wi a dczeń pra cowni czych (14 580) (13 112)
  Pozos ta łe (1 154) (941)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów - (1)
  Koszty według rodzaju razem (38 133) (46 974)
  Koszt własny sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (38 133) (46 974)
  * Z u wzgl ęd n i e n i e m e fe ktu zmi a n y s za cu n kó w re ze rw - p a trz n o ta 19. I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Wyna grodzeni a (11 007) (10 015)
  Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a (2 714) (2 267)
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tyt. ś wi a dczeń pra cowni czych
  uj ęta w zys ku l ub s tra ci e: (859) (830)
  Świ a dczeni a po okres i e za trudni eni a (53) (48)
  Na grody j ubi l eus zowe (218) (194)
  = nne ś wi a dczeni a pra cowni cze (588) (588)
  Razem (14 580) (13 112)


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 17
  10. Pozostałe przychody operacyjne

  Przychody z tytułu dzierżawy miejsc obsługi podróżnych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu
  metodą liniową przez okres trwania umowy.
  11. Pozostałe koszty operacyjne
  I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Przychody z dzi erża wy mi ej s c obs ługi
  podróżnych 1 585 1 503
  Otrzyma ne ods zkodowa ni a , ka ry umowne, zwrot opła t
  ora z kos ztów pos tępowa ń s ądowych 146 127
  Zwrot na dpła conego poda tku od ni eruchomoś ci
  za l a ta ubi egłe 3 005 -
  Ods etki od na l eżnoś ci 8 22
  Na dwyżki i nwenta ryza cyj ne 3 7
  Zys k ze zbyci a rzeczowych a ktywów trwa łych
  ora z wa rtoś ci ni ema teri a l nych 9 -
  I nne 154 123
  Razem 4 910 1 782 I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Da rowi zny udzi el one (16) (17)
  Kos zty l i kwi da cj i s zkód (20) (28)
  Korekty przychodów z dzi erża wy mi ej s c obs ługi
  podróżnych za l a ta ubi egłe w rezul ta ci e otrzyma nego
  zwrotu poda tku od ni eruchomoś ci
  (3 005) -
  Ka ry, ods zkodowa ni a , opła ty (22) (12)
  Stra ta ze zbyci a /l i kwi da cj i rzeczowych a ktywów trwa łych
  ora z wa rtoś ci ni ema teri a l nych - (59)
  Va t na l i czony ni epodl ega j ący odl i czeni u (8) (7)
  I nne (39) (93)
  Razem (3 110) (216)


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem bada nia biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 18
  12. Koszty finansowe netto
  I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Ujęte jako zysk lub strata bieżącego okresu
  Ods etki , w tym: 6 408 6 163
  - z ra chunków ba nkowych i l oka t 6 406 6 162
  - pozos ta łe 2 1
  Na dwyżka doda tni ch różni c kurs owych - 55
  Ni eefektywna częś ć zmi a n wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u
  przepływów pi eni ężnych 6 -
  Przychody finansowe 6 414 6 218
  Ods etki dotyczące zobowi ąza ń wyceni a nych metodą za mortyzowa nego
  kos ztu, w tym: (7 304) (9 605)
  - od kredytów i pożyczek, w tym: (2 888) (3 856)
  - nomi na l ne (1 975) (2 681)
  - pozos ta łe (913) (1 175)
  - dys konto Pła tnoś ci z tyt. Konces j i (4 416) (5 749)
  Dys konto rezerw (3 871) (3 979)
  Aktua l i za cj a wa rtoś ci i nwes tycj i - (9)
  Na dwyżka uj emnych różni c kurs owych 54 -
  Zmi a na netto wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u przepływów
  pi eni ężnych przekl a s yfi kowa na z i nnych ca łkowi tych dochodów (1 596) (2 010)
  Ni eefektywna częś ć zmi a n wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u
  przepływów pi eni ężnych - (54)
  Pozos ta łe kos zty fi na ns owe (58) (3)
  Koszty finansowe (12 775) (15 660)
  Koszty finansowe netto ujęte jako zysk lub strata bieżącego okresu (6 361) (9 442)
  Ujęte w innych całkowitych dochodach
  Różni ce kurs owe z przel i czeni a s pra wozda ń fi na ns owych j ednos tek
  dzi a ła j ących za gra ni cą 62 (24)
  Efektywna częś ć zmi a n wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u
  przepływów pi eni ężnych (*) (297) (318)
  Zmi a na netto wa rtoś ci godzi wej przy za bezpi ecza ni u przepływów
  pi eni ężnych przekl a s yfi kowa na do zys ku l ub s tra ty bi eżącego okres u (*) 1 596 2 010
  Zmi a na wa rtoś ci godzi wej i ns trumentów ka pi ta łowych 382 -
  Przychody/(Koszty) finansowe ujęte bezpośrednio w innych całkowitych
  dochodach 1 743 1 668
  (*) Gru p a za b e zp i e cza p rze p ływy p i e n i ężn e z tytu łu p ła tn o ś ci o d s e tko wych zwi ąza n ych z Ko n s o rcja l n ą Umo wą Kre d yto wą
  p o mi ęd zy SAM S.A. a Ko n s o rcju m. D l a za b e zp i e cza n ych p rze p ływó w s to s u je s i ę ra ch u n ko wo ś ć za b e zp i e cze ń p rze p ływó w
  p i e n i ężn ych (ca s h fl o w h e d ge ). Ha ko i n s tru me n t za b e zp i e cza jący s to s o wa n y je s t i n s tru me n t p o ch o d n y (s wa p s to p y
  p ro ce n to we j). Kwe s ti a s ze rze j o p i s a n a w n o ta ch 32.2 o ra z 33.3 d o s ko n s o l i d o wa n e go s p ra wo zd a n i a fi n a n s o we go Gru p y
  za ro k 2017 r.


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłeg o rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 19
  13. Rzeczowe aktywa trwałe Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 20 525 16 559 15 862 6 433 1 154 60 533
  Na byci e - 546 77 40 10 451 11 114
  Przeni es i eni e z rezerw na wyda tki i nwes tycyj ne - 74 - 37 - 111
  Sprzeda ż/l i kwi da cj a - (5) (93) (4) - (102)
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2017 r. 20 525 17 174 15 846 6 506 11 605 71 656
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 r. 20 812 22 842 18 192 7 930 185 69 961
  Na byci e 69 123 214 208 13 627
  Przeni es i eni e ze ś rodków trwa łych w budowi e - - 4 - (4) -
  Sprzeda ż/l i kwi da cj a - (1) (569) (19) (1) (590)
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2018 r. 20 881 22 964 17 841 8 119 193 69 998
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2017 r. (12 582) (6 112) (7 064) (2 695) - (28 453)
  Amortyza cj a za okres (450) (936) (782) (357) - (2 525)
  Sprzeda ż/l i kwi da cj a - 5 34 4 - 43
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 30 czerwca 2017 r. (13 032) (7 043) (7 812) (3 048) - (30 935)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2018 r. (13 430) (8 073) (8 425) (3 367) - (33 295)
  Amortyza cj a za okres (474) (1 370) (862) (395) - (3 101)
  Sprzeda ż/l i kwi da cj a - 1 480 19 - 500
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 30 czerwca 2018 r. (13 904) (9 442) (8 807) (3 743) - (35 896)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2017 r. 7 943 10 447 8 798 3 738 1 154 32 080
  Na dzi eń 30 czerwca 2017 r. 7 493 10 131 8 034 3 458 11 605 40 721
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2018 r. 7 382 14 769 9 767 4 563 185 36 666
  Na dzi eń 30 czerwca 2018 r. 6 977 13 522 9 034 4 376 193 34 102
  Razem Inne środki trwałe Budynki i budowle Maszyny
  i urządzenia Środki transportu Środki trwałe
  w budowie


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2 018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podan o inaczej)

  Strona | 20
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Na dzień 30 czerwca 201 8 r., 31 grudnia 201 7 r. oraz 30 czerwca 201 7 r. Grupa nie zidentyfikowała przesłanek
  do przeprowadzenia testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych .
  14. Wartości niemat erialne

  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 883 326 6 559 970 23 890 878
  Na byci e - 10 - 25 35
  Przeni es i eni e z wa rtoś ci ni ema teri a l nych
  ni eodda nych do użytkowa ni a - 23 - (23) -
  Aktua l i za cj a wa rtoś ci konces yj nych wa rtoś ci
  ni ema teri a l nych 4 619 - - - 4 619
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2017 r. 887 945 6 592 970 25 895 532
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2018 r. 897 251 12 578 970 26 910 825
  Na byci e - 7 - - 7
  Przeni es i eni e z wa rtoś ci ni ema teri a l nych
  ni eodda nych do użytkowa ni a - 26 - (26) -
  Aktua l i za cj a wa rtoś ci konces yj nych wa rtoś ci
  ni ema teri a l nych 3 192 - - - 3 192
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2018 r. 900 443 12 611 970 - 914 024
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2017 r. (402 977) (2 102) (970) - (406 049)
  Amortyza cj a za okres (19 847) (421) - - (20 268)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 30 czerwca 2017 r. (422 824) (2 523) (970) - (426 317)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2018 r. (443 046) (2 954) (970) - (446 970)
  Amortyza cj a za okres (21 444) (708) - - (22 152)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 30 czerwca 2018 r. (464 490) (3 662) (970) - (469 122)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2017 r. 480 349 4 457 - 23 484 829
  Na dzi eń 30 czerwca 2017 r. 465 121 4 069 - 25 469 215
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2018 r. 454 205 9 624 - 26 463 855
  Na dzi eń 30 czerwca 2018 r. 435 953 8 949 - - 444 902
  Koncesyjne
  wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  nieoddane do
  użytkowania
  Inne koncesje,
  licencje,
  oprogramowanie
  komputerowe i
  pozostałe
  Inne wartości
  niematerialne Razem


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2 018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podan o inaczej)

  Strona | 21
  W bieżącym okresie Grupa dokonała aktualizacji wartości początkowej koncesyjnych wartości niematerialnych
  związanych z wydatkami Etapu ==:
  (i) w związku ze zmianą stóp procentowych zastosowanych przy dyskontowaniu rezerwy na nakłady
  inwestycyjne ( patrz nota 19 ), w efekcie czego ich wartość zos tała powiększona o 1 265 tys. zł (I półrocze
  201 7 r.: wzrost o 952 tys. zł ); oraz
  (ii) w związku ze zmianą szacunków dotyczących przewidywanych wydatków inwestycyjnych oraz
  harmonogramu prac budowlanych , które Grupa zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej winna wykonać
  do końca okresu koncesyjnego ( patrz nota 19 ), w efekcie czego wartość koncesyjnych wartości
  niematerialnych została powiększona o 1 927 tys. zł (I półrocze 201 7 r.: wzrost o 3 667 tys. zł ).
  Odpisy amortyzacyjne koncesyjnych wartości niematerialnych są wykazywane w pozycji koszt własny
  sprzedaży. Odpisy amortyzacyjne pozostałych wartości niematerialnych są wykazywane w pozycji koszty
  ogólnego zarządu.
  Roczna stawka amortyzacji wyliczona w oparciu o szacowany przyrost ruchu w okresie obowiązywania kon cesji
  w odniesieniu do wartości bieżącej netto wartości niematerialnej na początek okresu sprawozdawczego
  wyniosła 9,43 % w I półroczu 201 8 r. (I półrocze 201 7 r.: 8,24% ). Według obecnego planu amortyzacji,
  bazującego na zaktualizowanych szacunkach przyrostu ruchu, stosunek kosztów rocznej amortyzacji do
  wartości netto wartości niematerialnej na 3 0 czerwca 201 8 r. będzie kształtował się w przedziale od 9,93 % do
  12,51 % w okresie obowiązywania koncesji.
  Na dzień 30 czerwca 201 8 r., 31 grudnia 201 7 r. oraz 30 czerwca 201 7 r. w odniesieniu do wartości
  niematerialnych Grupa nie zidentyfikowała przesłanek do przeprowadzenia testu na utratę wartości .  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2 018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podan o inaczej)

  Strona | 22
  15. Podatek odroczony
  Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w pełnej wysokości nadwyżki
  przejściowych różnic ujemnych nad przejściowymi różnicami dodatnimi, ze względu na brak pewności co do
  realizacji części różnic przejściowych.
  Zmiana różnic przejściowych w okresie

  16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy
  aktualizujące w kwocie 91 554 tys. zł ( 31 grudnia 201 7 r.: 91 500 tys. zł ).
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności przedstawia się następująco:

  Zdaniem Grupy spłata należności nieobjętych odpisami aktualizującymi nie budzi wątpliwości. jako zysk lub
  strata bieżącego
  okresu
  w innych
  całkowitych
  dochodach
  Konces yj ne wa rtoś ci ni ema teri a l ne (84 063) 3 309 - (80 754)
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z pozos ta łe wa rtoś ci
  ni ema teri a l ne 45 486 (5 426) - 40 060
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 80 9 - 89
  Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe (210) (25) (69) (304)
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 176 32 - 208
  Za pa s y 7 - - 7
  = nwes tycj e krótkotermi nowe 235 - (4) 231
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty (90) 42 - (48)
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów i pożyczek (95) 94 - (1)
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 47 (47) - -
  Przychody przys złych okres ów 2 403 138 - 2 541
  Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 1 177 227 6 1 410
  Rezerwy 77 369 (4 162) - 73 207
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 30 409 (9 361) - 21 048
  Pochodne i ns trumenty fi na ns owe 1 060 - (247) 813
  Aktywa z tytułu ni erozl i czonych s tra t poda tkowych 2 436 (368) - 2 068
  Korekta wyceny (6 598) (834) - (7 432)
  Razem 69 829 (16 372) (314) 53 143
  1 stycznia 2018 r.
  Zmiana podatku odroczonego
  od różnic przejściowych ujęta
  30 czerwca 2018 r. 30 czerwca 2018 r. 31 grudnia 2017 r.
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek powi ąza nych 700 490
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek pozos ta łych 12 287 11 049
  Na l eżnoś ci z tytułu poda tków, ceł ubezpi eczeń s połecznych
  i zdrowotnych ora z i nnych ś wi a dczeń 23 431 12 086
  Pozos ta łe na l eżnoś ci od j ednos tek pozos ta łych 1 940 1 827
  Razem 38 358 25 452 I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Wartość odpisu na należności na dzień 1 stycznia (91 500) (91 565)
  Utworzone odpi s y (66) (2)
  Rozwi ąza ne odpi s y 7 2
  Wykorzys ta ni e odpi s ów 5 5
  Wartość odpisu na należności na dzień 30 czerwca (91 554) (91 560)


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRA DY S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 23
  17. Instrumenty finansowe
  17.1. Klasyfikacja i wartość godziwa instrumentów finansowych
  Poniżej zaprezentowano wartości bilansowe oraz wartości godziwe instrumentów finansowych wraz ze wskazaniem ich poziomu w hierarchii wartości godziwej. Dla
  instrumentów finansowych niewycenianych wg wartości godziwej, których wartość bilansowa jest zbliżona do ich wartości godziwe j, nie podano ich wartości godziwej.
  30 czerwca 2018 r.
  Instrumenty
  finansowe wyceniane
  w wartości godziwej
  przez inne całkowite
  dochody
  Zabezpieczające
  instrumenty
  pochodne wyceniane
  w wartości godziwej
  Instrumenty
  finansowe
  wyceniane metodą
  zamortyzowanego
  kosztu
  Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej
  = n s tru me n ty ka p i ta ło we ** 1 855 - - 1 855 - - 1 855 1 855
  1 855 - - 1 855
  Aktywa finansowe niewyceniane wg wartośc godziwej
  Na l e żn o ś ci z tytu łu d o s ta w i u s łu g o ra z p o zo s ta łe *** - - 14 927 14 927
  Dłu go te rmi n o we l o ka ty b a n ko we - - 444 770 444 770
  Śro d ki p i e n i ężn e i i ch e kwi wa l e n ty - - 328 643 328 643
  - - 788 340 788 340
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej
  SWAP p ro ce n to wy s łu żący za b e zp i e cze n i u **** - (5 038) - (5 038) - (5 038) - (5 038)
  - (5 038) - (5 038)
  Zobowiązania finansowe niewyceniane wg wartośc godziwej
  Zo b o wi ąza n i a z tytu łu kre d ytó w i p o życze k - - (97 788) (97 788)
  Pła tn o ś ci z tytu łu Ko n ce s ji ***** - - (107 586) (107 586)
  Zo b o wi ąza n i a z tytu łu d o s ta w i u s łu g o ra z p o zo s ta łe *** - - (22 119) (22 119)
  - - (227 493) (227 493)
  Wartość bilansowa Wartość godziwa


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRA DY S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 24

  * Grupa zastosowała MSSF 9 po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2018 r. nie przekształcając, zgodnie z wybraną opcją przewidzianą w przepisach przejściowych, danych za o kresy porównawcze.
  ** Przed 1 stycznia 2018 r. udziały i akcje nienotowane na rynkach finansowych, dla których nie było żadnych al ternatywnych sposobów weryfikacji ich wartości godziwej, wyceniano w cenie nabycia
  skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości oraz klasyfikowano jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. instrumenty te są klasyfikowan e jako wyceniane w wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody.
  *** Bez uwzględnienia należności/zobowiązań z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz krótkoterminowej części Płatności z tytułu Koncesji.
  *** * Wartość godziwa zabezp ieczających instrumentów pochodnych (SWAP stopy procentowej) ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy pieni ężne z tytułu zawartych transakcji,
  stanowiące różnicę między strumieniami płatności opartymi o zmienną stopę procentową (6M W=BOR) , a strumieniami płatności opartymi o stałą stopę procentową.
  **** * Dla Płatności z tytułu Koncesji nie jest możliwe oszacowanie wartości godziwej ze względu na brak aktywnego rynku podobnych instrumentów finansowych.
  31 grudnia 2017 r.*
  Pożyczki
  i należności
  Aktywa finansowe
  dostępne do
  sprzedaży
  Instrumenty
  pochodne
  Zobowiązania
  finansowe
  wyceniane metodą
  zamortyzowanego
  kosztu
  Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  Aktywa finansowe niewyceniane wg wartośc godziwej
  = n s tru me n ty ka p i ta ło we ** - 1 473 - - 1 473
  Na l e żn o ś ci z tytu łu d o s ta w i u s łu g o ra z p o zo s ta łe *** 13 366 - - - 13 366
  Dłu go te rmi n o we l o ka ty b a n ko we 434 077 - - - 434 077
  Śro d ki p i e n i ężn e i i ch e kwi wa l e n ty 396 900 - - - 396 900
  844 343 1 473 - - 845 816
  Zobowiązania finansowe wyceniane wg wartości godziwej
  SWAP p ro ce n to wy s łu żący za b e zp i e cze n i u **** - - (6 456) - (6 456) - (6 456) - (6 456)
  - - (6 456) - (6 456)
  Zobowiązania finansowe niewyceniane wg wartośc godziwej
  Zo b o wi ąza n i a z tytu łu kre d ytó w i p o życze k - - - (117 238) (117 238)
  Pła tn o ś ci z tytu łu Ko n ce s ji ***** - - - (158 772) (158 772)
  Zo b o wi ąza n i a z tytu łu d o s ta w i u s łu g o ra z p o zo s ta łe *** - - - (30 345) (30 345)
  - - - (306 355) (306 355)
  Wartość bilansowa Wartość godziwa


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 25
  17.2. Hierarchia instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej
  =nstrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej można zakwalifikować do następujących modeli
  wyceny:
  ▪ Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów
  i zobowiązań,
  ▪ Poziom 2: dane wejściowe, inne niż ceny kwotowane użyte w Poziomie 1, które są obserwowalne
  dla danych aktywów i zobowiązań, albo bezpośrednio, albo pośrednio,
  ▪ Poziom 3: dane wejściowe niebazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe
  nieobs erwowalne).
  18. Kapitał własny
  18.1. Kapitał zakładowy

  18.2. Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
  Saldo kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń wynika z wyceny instrumentów pochodnych
  spełniających wymogi rachunkowości zabezpieczeń prze pływów pieniężnych. Uznane za efektywne zmiany
  wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne wyniosły w = półroczu 201 8 r.
  -297 tys. zł (= półrocze 201 7 r.: -318 tys. zł). W konsekwencji dokonanych w = półroczu 201 8 r. płatności
  odsetkowych objętych ww. zabezpieczeniem, Grupa przeklasyfikowała do kosztów finansowych zmianę
  wartości godziwej instrumentów zabezpieczających na ogólną kwotę -1 596 tys. zł (= półrocze 201 7 r.:
  -2 010 tys. zł). Wartość efektywnych zmian opisa nych powyżej została skorygowana o ujętą w innych
  całkowitych dochodach zmianę podatku odroczonego w wysokości 56 tys. zł, z czego 303 tys. zł dotyczyło części
  zmian przekwalifikowanych do kosztów finansowych (= półrocze 201 7 r.: odpowiednio 61 tys. zł i 382 tys. zł).
  18.3. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów kapitałowych
  Na kapitał ten odnoszone są zyski i straty z wyceny inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody.
  18.4. Dywidendy
  W dniu 4 kwietnia 201 8 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy
  w kwocie 71 706 tys. zł, tj. 0, 29 zł na jedną akcję. Dzień 18 kwietnia 201 8 r. ustalono jako dzień dywiden dy,
  natomiast dzień 1 8 maja 201 8 r. jako termin wypłaty dywidendy. 30 czerwca 2018 r. 31 grudnia 2017 r.
  = l oś ć a kcj i na początek okres u 247 262 023 247 262 023
  = l oś ć a kcj i na koni ec okres u (w pełni opła conych) 247 262 023 247 262 023
  Wa rtoś ć nomi na l na 1 a kcj i (w złotych) 0,75 0,75
  Wa rtoś ć nomi na l na emi s j i s eri i A 6 256 6 256
  Wa rtoś ć nomi na l na emi s j i s eri i B 370 370
  Wa rtoś ć nomi na l na emi s j i s eri i D 3 000 3 000
  Wa rtoś ć nomi na l na emi s j i s eri i E 71 196 71 196
  Wa rtoś ć nomi na l na emi s j i s eri i F 37 500 37 500
  Wa rtoś ć nomi na l na emi s j i s eri i G 67 125 67 125
  Razem 185 447 185 447


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 26
  W dniu 2 9 marca 201 8 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V=A4 S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za
  201 7 r. Udziałom niekontrolującym przypadła kwota 5 386 tys. zł, z czego 1 393 tys. zł zostało zaliczkowo
  wypłacone w 201 7 r.
  19. Rezerwy

  Rezerwa na wydatki inwestycyjne stanowi wartość bieżącą przyszłych wydatków związanych z realizacją robót
  modernizacyjnych odcinka Katowice -Kraków Autostrady A4 (Etap ==), do których poniesienia Koncesjonariusz
  został zobowiązany w ramach Umowy K oncesyjnej (szerzej patrz not a 4 ).
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. Grupa dokonała zmiany szacunków dotyczących stóp procentowych
  zastosowanych do określenia bieżącej wartości rezerw na wymianę nawierzchni autostrady oraz rezerwy na
  wydatki inwestycyjne Etapu II (w obu przypadkach zakres wartości stóp dyskonta zastosowany na 31 grudnia
  201 7 r. wynosił od 2% do 3,62% , w chwili obecnej od 1,95 % do 3,51 %). W wyniku tych zmian wartość rezerwy
  na wymianę nawierzchni wzrosła o 245 tys. zł (I półrocze 201 7 r.: wzrost o 196 tys. zł) i zgodnie
  z MSR 37 kwota ta powiększyła koszty operacyjne okresu, natomiast wartość rezerwy na wydatki inwestycyjne Rezerwy na
  wymianę
  nawierzchni
  autostrady
  Rezerwy na
  wydatki
  inwestycyjne
  Etapu II
  Razem
  Rezerwy długoterminowe
  Wartość na dzień 1 stycznia 2017 r. 43 884 300 918 344 802
  Zwi ęks zeni a , w tym: 8 245 2 789 11 034
  - z tytułu dyskonta 388 2 789 3 177
  Zmi a na s za cunków (6 686) 31 051 24 365
  Rekl a s yfi ka cj a - (16 349) (16 349)
  Wartość na dzień 30 czerwca 2017 r. 45 443 318 409 363 852
  Wartość na dzień 1 stycznia 2018 r. 49 568 312 676 362 244
  Zwi ęks zeni a , w tym: 7 953 2 896 10 849
  - z tytułu dyskonta 486 2 896 3 382
  Zmi a na s za cunków (18 793) (5 272) (24 065)
  Rekl a s yfi ka cj a (15 593) (27 046) (42 639)
  Wartość na dzień 30 czerwca 2018 r. 23 135 283 254 306 389
  Rezerwy krótkoterminowe
  Wartość na dzień 1 stycznia 2017 r. 36 221 51 636 87 857
  Zwi ęks zeni a , w tym: 326 476 802
  - z tytułu dyskonta 326 476 802
  Zmi a na s za cunków (3 160) (26 432) (29 592)
  Wykorzys ta ni e (7 674) (6 131) (13 805)
  Wyda tki i nwes tycyj ne przeni es i one na
  ś rodki trwa łe w budowi e - 111 111
  Rekl a s yfi ka cj a - 16 349 16 349
  Wartość na dzień 30 czerwca 2017 r. 25 713 36 009 61 722
  Wartość na dzień 1 stycznia 2018 r. 12 620 32 338 44 958
  Zwi ęks zeni a , w tym: 117 372 489
  - z tytułu dyskonta 117 372 489
  Zmi a na s za cunków (6 297) 8 464 2 167
  Wykorzys ta ni e (5 791) (5 550) (11 341)
  Rekl a s yfi ka cj a 15 593 27 046 42 639
  Wartość na dzień 30 czerwca 2018 r. 16 242 62 670 78 912


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 27
  Etapu II wzrosła o 1 265 tys. zł (I półrocze 201 7 r.: wzrost o 952 tys. zł) , która to kwota powiększyła koncesyjne
  wartości niematerialne.
  Na dzień 3 0 czerwca 201 8 r. Grupa dokonała również przeszacowania rezerw na wymianę nawierzchni oraz
  rezerwy na wydatki inwestycyjne Etapu == w związku ze zmianą szacunków dotyczących przewidywanych
  wydatków oraz harmonogramu prac budowlanych . W wyniku tej zmiany wartość rezerwy na wymianę
  na wierzchni spadła o 25 33 5 tys. zł (I półrocze 201 7 r.: spadek o 10 042 tys. zł) i zgodnie z MSR 37 kwota ta
  pomniejszyła koszty operacyjne okresu, natomiast wartość rezerwy na wydatki inwestycyjne Etapu == wzrosła o
  1 927 tys. zł (I półrocze 201 7 r.: wzrost o 3 667 tys. zł) , powiększając równocześnie koncesyjne wartości
  niematerialne.
  20. Zobowiązania inwestycyjne
  Dnia 14 września 2012 r. SAM S.A. podpisała z firmą Autostrade Tech S.p.A. Kontrakt WUPO 2012 „Wymiana
  Urządzeń Poboru Opłat”. Bieżąca wartość kontraktu, uwzględniająca również koszty bieżące wsparcia
  i utrzymania w okresie obowiązywania kontraktu, wynosi 37 850 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r.
  zaawansowanie finansowe wyniosło 37 426 tys. zł (9 9% wartości kontraktu), z czego 636 tys. zł dotyczyło prac
  rozliczonych w 2018 r.
  W dniu 5 lutego 2016 r. S AM S.A. zawarła z konsorcjum firm Pavimental S.p.A. oraz Pavimental Polska Sp. z o.o.
  Kontrakt HM -3-2016 „Wymiana nawierzchni 2016 -2017” obejmujący wymianę nawierzchni na odcinkach
  autostrady o łącznej długości 59,9 km, wykonanie robót mostowych związanych z wymianą nawierzchni oraz
  odbudowę części odwodnienia liniowego w pasie rozdziału. Bieżąca wartość kontraktu wynosi 45 081 tys. zł
  (po uwzględnieniu poleceń zmiany). Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zaawansowanie finansowe
  (wartość rozliczonych robót) wyniosło 40 620 tys. zł ( 90 % wartości kontraktu), z czego 5 505 tys. zł dotyczyło
  prac rozliczonych w 2018 r.
  W dniu 1 kwietnia 2016 r. SAM S.A. zawarła z konsorcjum firm Pavimental S.p.A. oraz Pavimental Polska
  Sp. z o.o. Kontrakt F2b -6-2014 „Prze budowa odwodnienia autostrady A -4 na odcinku województwa śląskiego –
  część ==” o bieżącej wartości 28 927 tys. zł (po uwzględnieniu poleceń zmiany). Kontrakt przewiduje przebudowę
  odwodnienia dla ośmiu zlewni w województwie śląskim. Według stanu na dzień 3 0 czerwca 2018 r.
  zaawansowanie finansowe (wartość rozliczonych robót) wyniosło 2 3 466 tys. zł (8 1% wartości kontraktu),
  z czego 948 tys. zł dotyczyło prac rozliczonych w 2018 r.
  W dniu 22 czerwca 2017 r. SAM S.A. zawarła z firmą RE -Bau Sp. z o.o. Kontrak t F2b -11 -2017 „Budowa ekranów
  akustycznych nr 2, 10, 12 i 28a” o wartości 3 400 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  zaawansowanie finansowe (wartość rozliczonych robót) wyniosło 2 285 tys. zł ( 67% wartości kontraktu) , z czego
  2 050 tys. zł do tyczyło prac rozliczonych w 2018 r.
  W dniu 4 lipca 2017 r. SAM S.A. podpisała z firmą Pavimental Polska Sp. z o.o. Kontrakt ROM48 „Remont
  podpór obiektu mostowego M48” o wartości 21 300 tys. zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  zaawansowanie finans owe (wartość rozliczonych robót) wyniosło 2 107 tys. zł (10% wartości kontraktu)
  i nie uległo zmianie w porównaniu do 31 grudnia 2017 r.
  W dniu 18 września 2017 r. SAM S.A. podpisała z firmą Zakład Budowlano - =nstalacyjny „ALFA” kontrakt
  na wykonanie na dbudowy i rozbudowy Budynku Zarządzania Autostradą o wartości 1 802 tys. zł. Według stanu
  na dzień 30 czerwca 2018 r. zaawansowanie finansowe (wartość rozliczonych robót) wyniosło 1 107 tys. zł
  (61 % wartości kontraktu) , z czego 441 tys. zł dotyczyło prac rozliczonych w 2018 r.
  W dniu 7 maja 2018 r. SAM S.A. zawarła z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kontrakt na
  wykonanie kompleksowej modernizacji pięciu przepustów drogowych o wartości 2 887 tys. zł. Według stanu na
  dzień 30 czerwca 201 8 r. nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków inwestycyjnych związanych z kontraktem.


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 28
  21. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy
  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. rzeczowe aktywa trwałe o wartości bilansowej 20 506 tys. zł (31 grudnia 201 7 r.:
  24 838 tys. zł) stanowiły zabezpieczenie Konsorcjalnej Umowy Kredytowej .
  Poza zastawami ustanowionymi na rzeczowych aktywach trwałych opisanymi powyżej, najważniejsze
  zabezpieczenia w ramach ww. um owy kredyto wej obejmują:
  ▪ zastaw na akcjach Stalexport Autostrada M ałopolska S.A., VIA4 S.A. oraz Stalexport Autoroute S.a r.l.,
  ▪ przeniesienie praw wynikających z umów dotyczących projektu Płatnej Autostrady A -4 Katowice - Kraków,
  ▪ przeniesienie praw do rachunków bankowych Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
  ▪ cesja wierz ytelności Stalexport Autostrada Małopolska S.A. związanych z projektem Autostrady A -4
  Katowice – Kraków.
  22. Zobowiązania warunkowe
  Zobowiązania warunkowe dotyczą udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz jednostek powiązanych w kwocie
  22 496 tys. zł (31 grudn ia 201 7 r.: 22 758 tys. zł).
  23. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  23.1. Stany rozrachunków z jednostkami powiązanymi
  30 czerwca 2018 r. Należności Zobowiązania z tyt.
  dostaw i usług
  Kaucje i kwoty
  zatrzymane
  Atl a nti a S.p.A. - 17 -
  Jednostka dominująca - 17 -
  Bi uro Centrum Sp. z o.o. 2 10 -
  Jednostki stowarzyszone 2 10 -
  Pa vi menta l S.p.A. S.A. Oddzi a ł w Pol s ce - 993 3 986
  Pa vi menta l Pol s ka Sp. z o.o. 4 - 2 596
  Tel epa s s S.p.A. 694 - -
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. - - 10
  Autos tra de Tech S.p.A. - 1 693 176
  Inne jednostki powiązane 698 2 686 6 768
  Razem 700 2 713 6 768
  31 grudnia 2017 r. Należności Zobowiązania z tyt.
  dostaw i usług
  Kaucje i kwoty
  zatrzymane
  Atl a nti a S.p.A. - 17 -
  Jednostka dominująca - 17 -
  Bi uro Centrum Sp. z o.o. 8 61 -
  Jednostki stowarzyszone 8 61 -
  Pa vi menta l S.p.A. S.A. Oddzi a ł w Pol s ce - 1 302 4 964
  Pa vi menta l Pol s ka Sp. z o.o. 10 1 284 3 816
  Tel epa s s S.p.A. 472 - -
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. - - 10
  Autos tra de Tech S.p.A. - 2 589 1 586
  Inne jednostki powiązane 482 5 175 10 376
  Razem 490 5 253 10 376


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 29
  23.2. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi

  23.3. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym
  Koszty wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w Grupie Kapitałowej kształtowały się następująco:

  W pierwszym półroczu 201 8 r. oraz 201 7 r. nie udzielono pożyczek członkom Zarządów i Rad Nadzorczych
  spółek wchodzących w skład Grupy. Grupa nie udzielała też powyższym osobom zaliczek, gwa rancji czy
  poręczeń.
  I półrocze 2018 r.
  Przychody Pozostałe przychody
  operacyjne
  Koszty nabytych
  produktów, towarów
  i usług
  Wartość wydatków
  inwestycyjnych i
  prac zw. z wymianą
  nawierzchni
  Bi uro Centrum Sp. z o.o. 106 - (1 429) -
  Jednostki stowarzyszone 106 - (1 429) -
  Pa vi menta l S.p.A. S.A. Oddzi a ł w Pol s ce - - - (948)
  Pa vi menta l Pol s ka Sp. z o.o. 32 8 - (5 505)
  Tel epa s s S.p.A. 3 035 - - -
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. 23 - - -
  Autos tra de Tech S.p.A. - - (2 404) -
  Inne jednostki powiązane 3 090 8 (2 404) (6 453)
  Razem 3 196 8 (3 833) (6 453)
  I półrocze 2017 r.
  Przychody Pozostałe przychody
  operacyjne
  Koszty nabytych
  produktów, towarów
  i usług
  Wartość wydatków
  inwestycyjnych i
  prac zw. z wymianą
  nawierzchni
  Bi uro Centrum Sp. z o.o. 132 - (1 450) -
  Jednostki stowarzyszone 132 - (1 450) -
  Pa vi menta l S.p.A. S.A. Oddzi a ł w Pol s ce - - - (4 951)
  Pa vi menta l Pol s ka Sp. z o.o. 42 10 (164) (7 060)
  Tel epa s s S.p.A. 1 920 16 - -
  Autogri l l Pol s ka Sp. z o.o. 28 - - -
  Autos tra de Tech S.p.A. 118 4 (745) (10 574)
  Inne jednostki powiązane 2 108 30 (909) (22 585)
  Razem 2 240 30 (2 359) (22 585) I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r.
  Jednostka Dominująca
  Zarząd 964 946
  Wyna grodzeni a 448 430
  Zmi a na zobowi ąza ń z tyt. ś wi a dczeń
  pra cowni czych 516 516
  Rada Nadzorcza 35 35
  Wyna grodzeni a 35 35
  Jednostki zależne
  Zarządy 1 057 1 136
  Wyna grodzeni a 1 034 1 047
  Zmi a na zobowi ąza ń z tyt. ś wi a dczeń
  pra cowni czych 23 89
  Rady Nadzorcze 2 1
  Wyna grodzeni a 2 1
  Razem 2 058 2 118


  GRUPA KAPITAŁOWA STA LEXPORT AUTOSTRADY S .A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃ CZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było przedmiotem badania biegłego rewidenta
  Informacje dodatkowe do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, chyba że podano inaczej)

  Strona | 30
  24. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujawnienia w skróconym śródrocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 r.

  Podpisy
  Podpisy wszystkich Członków Zarządu

  2 s i erpni a 2018 r.
  Data
  2 s i erpni a 2018 r.
  Data
  Emil Wąsacz
  Prezes Za rządu Dyrektor Genera l ny Podpis
  Mariusz Serwa
  Wi ceprezes Za rządu Dyrektor Fi na ns owy Podpis


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 1
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 2

  SPIS TREŚCI
  1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady ................................ ................................ ................................ .................... 7
  2. Podstawowe informacje o Grupie Stalexport Autostrady ................................ ................................ ............................... 9
  2.1. Stalexport Autostrady S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 12
  2.2. Podmioty objęte konsolidacją oraz metody ich konsolidacji ................................ ................................ ................................ ............ 13
  2.3. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowa nego sprawozdania finansowego ................................ ...................... 13
  2.4. Charakter ystyka pozostałych spółek Grupy Stalex port Autostrady ................................ ................................ ................................ .. 14
  2.4.1. Stalexport Autoroute S.a r.l ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 14
  2.4.2. Stalexpo rt Autostrada Małopolska S.A. ................................ ................................ ................................ .......................... 15
  2.4.3. VIA S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 16
  2.4.4. Biuro Centrum Sp. z o.o. ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 17
  3. Informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej, majątkowej, wyniku finansowego Grupy Stalexport Autostrady i ich
  zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emi tenta i jego Grupę Kapitałową ...... 18
  3.1. Omówi enie wyników finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 18
  3.1.1. Wysokość i struk tura przychodów operacyjnych ................................ ................................ ................................ ............ 19
  3.1.2. Wysokość i struktura kosztów operacyjnych ................................ ................................ ................................ .................. 22
  3.1.3. Działalność finansowa ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 22
  3.2. Sytuacja majątkowa i finansowa ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 23
  3.2.1. Aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 23
  3.2.2. Pasywa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 24
  3.2.3. Zadłużenie netto ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 25
  3.2.4. Nakłady inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 26
  4. Pozostałe informacje o Grupie Stalexport Autostrady ................................ ................................ ................................ .... 27
  4.1. =nformacje o zawartych umowach znaczących dla działalno ści Grupy Kapitałowej, w tym znanych Spółce umowach zawartych
  pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji ................................ ................................ ........... 27
  4.2. Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy Ka pitałowej z innymi podmiotami ................... 27
  4.3. =nformacje o transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych
  warunkach niż rynkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 27
  4.4. =nformacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem
  poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym ................................ ................................ ................................ ............ 29
  4.5. =nformacja o emisji papierów wartościowych wraz z opi sem wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji ................................ . 30
  4.6. Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej Grupy Stalexport Autostrady ................................ ................................ ................. 30
  4.7. Akcje Spółki oraz akcje lub udziały w jednostkach powiązanych Spółki będących w posiadaniu osób zarządzających
  i nadzorujących spółki Grupy Stalexport Autostrady……………………… ……. ……………….……… ................................ ............................... 35
  4.8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby
  posiadanych przez te podmioty akcji, i ch procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczny głosów z nich wynikających i ich
  procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ................................ ................................ .......... 35
  4.9. =nformacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub org anem
  administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 36
  5. Perspektywy rozwoju oraz opis podstawowych ryzyk i zagrożeń, charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych
  czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapi tałowej ................................ ................................ ................................ ...... 37
  5.1. Perspektywy rozwoju ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 37
  5.2. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń, charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy
  Stalexport Autostrady oraz sposobów przeciwdziałania tym ryzykom ................................ ................................ ............................. 37


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 3

  6. Podsumowanie ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 40
  7. Oświadczenia ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 41
  Oświadczenie Zarządu, że wedle ich najlepszej wiedzy, pół roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane
  porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny sytuac ję majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki , w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyk a ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 41
  8. Załącznik i ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 42  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 4

  SPIS TABEL
  TABELA 1 Podstawowe dane finansowe wybranych podmiotów z Grupy Stalexport Autostrady [dane w tys. PLN] ................................ ....... 10
  TABELA 2 Podmioty wchodzące w skł ad Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 201 8 r. (poza Spółką) ................................ ......................... 13
  TABELA 3 Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Stalexport Autostrady w = półroczu 201 8 i w analogicznym
  okresie roku ubiegłego (dane skonsolidowane) ................................ ................................ ................................ ............................... 18
  TABELA 4 Średni Dobowy Ruch (ADT) ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 20
  TABELA 5 Przychody z poboru opłat ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 20
  TABELA 6 Syntetyczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Stalexport Autostrady (dane skonsolidowane) – stan na dzień 30 czerwca
  201 8 roku i 31 grud nia 20 17 roku ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 23
  TABELA 7 Liczba i wartość nominalna akcji Stalexport Autostrady w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Grupę Kapitałową –
  stan na dzień 30 czerwca 201 8 roku (oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania) ................................ ................................ ........... 35
  TABELA 8 Wykaz akcjonariuszy Stalexport Autostrady posiadających znaczne pakiety akcji Spółki (stan na 30 czerwca 201 8 oraz na dzień
  przekazania Sprawozdania) ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 36
  TABELA 9 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Stalexport Autostrady za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 201 8 roku ................................ ................................ .............. 42
  TABELA 10 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady za okres
  6 miesięcy kończący się 30 czerwca 201 8 roku ................................ ................................ ................................ ................................ 44
  SPIS RYSUNKÓW
  RYSUNEK 1 Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Autostrady według stanu n a dzień 30 czerwca 201 8 roku ................................ ............ 9
  RYSUNEK 2 Dynamika Średniego Dziennego Poziomu Ruchu [ ADT ] i przychodów z poboru opłat dla pojazdów osobowych w = półroczu 201 8
  roku w porównaniu do = półrocza 201 7 roku (kwartał do kwartału roku poprzedniego) ................................ ................................ . 21
  RYSUNEK 3 Dynamika Średniego Dziennego Poziomu Ruchu [ ADT ] i przychodów z poboru opłat dla pojazdów ciężarowych w = półroczu 201 8
  roku w porównaniu do = półrocza 201 7 roku (kwartał do kwartału roku poprzedniego) ................................ ................................ . 21
  RYSUNEK 5 Poziom zadłużenia netto Grupy (dan e skonsolidowane) – stan na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz 30 czerwca 201 8 roku ........... 25
  RYSUNEK 6 Schemat organizacyjny Stalexport Autostrady S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku ................................ ................................ ........ 30

  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 5

  DEFINICJE I SKRÓTY
  Poniżej zamieszczono definicje skrótów użytych w treści niniejszego Sprawozdania.
  ADT Średni Dobowy Ruch Pojazdów
  ASPI Autostrade per l’=talia S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)
  Atlantia Atlantia S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy)
  Banki Finansujące Portigon AG (Oddział w Londynie), Raiffeisen Bank Polska S.A., FMS
  Wertmanagement, KfW IPEX -Bank GmbH i PEKAO S.A.
  Biuro Centrum Biuro Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  Ernst&Young Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 , wpisana na listę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
  =zbę Bie głych Rewidentów pod numerem 13 0
  GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Grupa Kapitałowa, Grupa
  Stalexport Autostrady, Grupa
  Grupa kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  Krajowy System
  Elektronicznego Poboru Opłat
  Krajowy System Elektronicznego Poboru Opłat, który funkcjonuje od dnia 1 lipca
  2011 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
  o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391).
  Zastąpił on system oparty na kartach opłat drogowych (tzw. winietach) i od tego
  dnia nie istnieje inna forma poboru opłat za przejazd po odcinkach dróg krajowych
  wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2 011 r. w sprawie
  dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz
  wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn.
  zm.), niż przy użyciu urządzenia pokładowego viaBOX (OBU) zainstalowanego w
  pojeździe . Więcej : http://www.gitd.gov.pl/elektroniczny -pobor -oplat/informacje -
  ogolne -oplat


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 6

  Ksh, Kodeks spółek
  handlowych
  Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. 2000 nr 94
  poz. 1037 z późn. zm.)
  Niezależny Inżynier JPL Proje ct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  PPP Partnerstwo Publiczno -Prywatne
  SAM, Koncesjonariusz Stalexport Autostr ada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. w = półroczu 201 8
  roku
  Stalexport Autoroute Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu
  Stalexport Autostrady, Spółka Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  Umowa Koncesyjna Umowa Koncesyjna z dnia 19 września 1997 roku na budowę przez przystosowanie
  autostrady A4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) – Kraków
  (węzeł Balice, km 401,1) do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację
  autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie
  kolejnych aneksów, z któ rej prawa i obowiązki w dniu 26 lipca 2004 roku zostały
  w całości przeniesione ze Stalexport Autostrady na SAM
  Umowa Kredytowa Umowa zawarta w dniu 28 grudnia 2005 roku pomiędzy SAM a bankami, tj.
  WESTLB BANK POLSKA S.A. Warszawa, WESTLB AG (London Branch ), DEPFA BANK
  PLC, Dublin, =reland, KfW Frankfurt, Germany i BANK BP: SPÓŁKA AKCYHNA,
  Warszawa. Przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w wysokości do 380 mln
  PLN, na finansowanie projektu autostrady płatnej A4 na odcinku Katowice -Kraków
  (tj. roboty budo wlane Etapu == a oraz refinansowanie Robót Budowlanych Etapu =)
  VIA4 V=A4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
  WZ Walne Zgromadzenie


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 7

  1. LIST PREZESA ZARZĄDU STALEXPORT AUTOSTRADY

  Drodzy Akcjonariusze ,
  Szanowni Państwo ,

  Pierwszą połowę 2018 roku zakończyliśmy dobrymi
  wynikami Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
  Przychody Grupy wyniosły 160,2 mln PLN i były wyższe
  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o ok. 6,5%,
  natomiast zysk netto wyniósł 94 mln PLN i był w yższy
  o ok. 22,4%.
  Z uwagi na podstawowy przedmiot działalności Grupy
  Kapitałowej, a więc zarządzanie i eksploatację autostrady
  A4 na odcinku Katowice -Kraków , na ww. wynik
  finansowy wpływ miały przede wszystkim przychody
  z tytułu poboru opłat, które wzro sły o 6,6%
  w porównaniu z = półroczem roku 2017 i wyniosły 158,1
  mln zł PLN.
  Główny wpływ na wysokość przychodów z tytułu poboru opłat ma natężenie ruchu. W pierwszym półroczu
  2018 roku wyniosło ono średnio ok. 43,1 tys. pojazdów na dobę i wzrosło o ok. 5, 2% w stosunku do pierwszej
  połowy roku 2017.
  Czytając sprawozdanie finansowe Stalexport Autostrady S.A., na pewno zwrócicie Państwo uwagę na znaczny
  spadek zysku netto Spółki z poziomu 67,9 mln PLN w pierwszym półroczu 2017 roku do 493 tys. PLN
  w analogi cznym okresie roku 2018. Wynika on z mniejszych przychodów finansowych Spółki, które w latach
  2016 i 2017 wygenerowane zostały przez wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (w roku 2016)
  oraz dywidendy (w roku 2017) przez jej spółkę zależną Sta lexport Autoroute S.à r.l, która z kolei otrzymała
  dywidendę ze spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – koncesjonariusza autostrady A4 na odcinku
  Katowice -Kraków, w wyniku podziału jej zysku za rok 2016, oraz wypłaty środków zgromadzonych na kapital e
  rezerwowym, jak również wypłatę dywidendy przez spółkę V=A4 S.A. operatora ww. odcinka autostrady A4.
  Przypomnę, że kolejne dywidendy z SAM S.A. będą mogły być wypłacone po spłacie zobowiązań z tytułu
  koncesji oraz spełnieniu innych wymogów związanych z umową koncesyjną i umowami o finansowanie
  projektu autostradowego.
  Niemniej jednak ww. dywidendy, które otrzymała Stalexport Autostrady S.A. w roku 2017 i uzyskany przez
  nią zysk netto umożliwiły wypłatę dywidendy akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A. zgodnie
  z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 4 kwietnia 2018 roku. Na mocy ww. uchwały ponad
  71,7 mln PLN z zysku Spółki za 2017 roku przeznaczono na wypłatę dywidendy w wysokości 29 groszy na
  jedną akcję, a ponad 1,5 mln PLN na kapitał zapasowy . Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom
  Spółki 18 maja bieżącego roku.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 8

  W obszarze zarządzania i eksploatacji autostrady A4 Katowice -Kraków do najważniejszych działań
  w pierwszej połowie bieżącego roku należały: zakończenie wymiany nawierzchni na ost atnim,
  6-kilometrowym odcinku drogi ujętym w programie na lata 2016 -2018, który obejmował ww. prace na
  odcinkach o łącznej długości ok. 60 km. Kontynuowano ponadto ważne dla ochrony wód gruntowych
  inwestycje związane z modernizacją odwodnienia autostrady w województwie śląskim, realizowano wymianę
  nawierzchni jezdni na łącznicach węzła Balin w Chrzanowie, kontynuowano remont jednego z wiaduktów
  w Małopolsce oraz budowę ekranów akustycznych.
  Heśli chodzi o infrastrukturę autostradową to jednym z jej ważni ejszych elementów, wpływających na komfort
  podróżowania autostradami płatnymi jest system poboru opłat. Pomimo wdrożenia 2 lata temu
  elektronicznego poboru opłat A4Go, który pozwala na szybkie przejazdy przez place poboru opłat autostrady
  A4 Katowice -Krakó w, kontynuujemy prace związane z wdrożeniem innych, bardziej zaawansowanych
  technicznie systemów poboru. Nadal podtrzymujemy swoje zainteresowanie i chęć współpracy ze stroną
  publiczną w zakresie włączenia ww. odcinka autostrady do Krajowego Systemu Elektr onicznego Poboru
  Opłat.
  Zapraszam Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Stalexport
  Autostrady oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy w = półroczu 2018 roku.
  Bardzo dziękuję akcjonariuszom i partnerom za zainte resowanie i współpracę. Członkom Rad Nadzorczych
  pragnę również podziękować za współpracę oraz zaangażowanie w rozwój Grupy Kapitałowej.
  Dziękuję kadrze zarządzającej i pracownikom całej Grupy Kapitałowej za wzorową pracę i zaangażowanie
  i jednocześnie ż yczę im satysfakcji i zadowolenia z pracy.

  Życzę Państwu miłej lektury
  Z poważaniem,
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Generalny


  Emil Wąsacz
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 9

  2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE STALEXPORT
  AUTOSTRADY
  W chwili obecnej działalność Spółki i podmiotów wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej koncentruje się przede
  wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice -
  Kraków. Działania te realizowane są poprzez spółki SAM oraz V=A4 za pośrednictwem holdingoweg o podmiotu
  specjalnego przeznaczenia Stalexport Autoroute .
  Ponadto, w związku z faktem współposiadania biurowca w centrum Katowic, Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady
  prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług wynajmu powierzchni biurowych i m iejsc parkingowych. Są to
  działania realizowane przez samą Spółkę, jako współwłaściciela nieruchomości, oraz podmiot stowarzyszony Biuro
  Centrum Sp. z o.o., jako zarządcę nieruchomości.
  Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady, w podziale na:
  (i) podstawowy obszar działalności, czyli segment autostradowy oraz (ii) działalność pozostałą.
  RYSUNEK 1
  Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady według stanu na dzień 30 czerwca 201 8 roku

  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  Tabela 1 zawiera podstawowe dane skonsolidowane Grupy Stalexport Autostrady oraz jednostkowe dane dotyczące
  trzech największych podmiotów wchodzących w jej skład, tj. Stalexport Autostrady, SAM oraz V=A4. Obok wyników
  osiągniętych przez te firmy w = półroczu 201 8 roku, dla porównania, zamieszczono również wyniki zrealizowane przez
  nie w analogicznym okresie roku ubiegłego, zaś dla danych bilansowych przedstawiono wielkości na dzień 31 grudnia
  201 7 roku.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 10

  TABELA 1
  Podstawowe dane finansowe wybranych podmiotów z Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady [dane w tys. PLN]
  dane bilansowe
  Grupa Kapitałowa Stalexport
  Autostrady SAM VIA4
  30.06.1 8 31.12.1 7 30.06.1 8 31.12.1 7 30.06.1 8 31.12.1 7 30.06.1 8 31.12.1 7
  Aktywa trwałe
  981 956 1 009 401 77 450 78 210 964 266 990 774 9 227 9 945
  Aktywa obrotowe
  375 859 428 945 271 885 341 278 95 663 81 677 11 011 13 649
  Kapitał własny
  razem
  717 928 698 173 345 422 416 327 425 838 336 832 7 650 10 431
  Zobowiązania
  długoterminowe
  376 204 456 369 92 2 156 374 737 452 965 4 643 5 259
  Zobowiązania
  krótkoterminowe
  263 683 283 804 3 821 1 005 259 354 282 654 7 945 7 904
  Zadłużenie
  netto***
  -483 675 -441 214 -259 031 -324 225 -219 310 -107 722 10 143 7 490
  dane wynikowe I pół.
  201 8
  I pół.
  201 7
  I pół.
  201 8
  I pół.
  201 7
  I pół.
  201 8
  I pół.
  201 7
  I pół.
  201 8
  I pół.
  201 7
  Przychody ze
  sprzedaży
  160 244 150 466 1 851 1 831 158 128 148 406 23 324 21 768
  Wynik brutto na
  sprzedaży
  140 504 119 378 -27 -100 129 407 108 550 10 406 10 192


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 11

  Wynik EBITDA*
  131 725 126 135 -1 939 -1 783 125 341 119 477 8 559 8 548
  EBIT
  123 852 105 058 -2 205 -2 079 118 580 99 447 7 713 7 797
  Wynik na
  działalności
  finansowej
  -6 361 -9 442 2 847 70 155 -8 880 -11 876 -111 -107
  Wynik netto
  94 058 76 857 493 67 954 87 950 70 499 6 120 6 223
  Marża EB=T**
  77% 70% -119% -114% 75% 67% 33% 36%
  ROE
  13% 12% 0% 17% 21% 27% 80% 80%
  *EB=TDA = EB=T + amortyzacja + rezerwa na wymianę nawierzchni
  **Marża EB=T = EB=T / przychody ze sprzedaży
  ***Zadłużenie netto = zobowiązania ogółem – rezerwa na wydatki inwestycyjne – zobowiązanie z tytułu instrumentów pochodnych (z uwzględnieniem podatku odroczonego) – lokaty długoterminowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Źródło: Opracowanie własne Spółki  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 12

  2.1. STALEXPORT AUTOSTRADY
  ul. Piaskowa 20
  41 -404 Mysłowice
  tel. +(48) 32 762 75 45
  faks +(48) 32 762 75 56

  Zarząd:
  Emil Wąsacz - Prezes Zarządu, Dyrektor
  Generalny
  Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu,
  Dyrektor Finansowy

  KRS: 0000016854
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód
  w Katowicach, Wydział V=== Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego

  NIP: 634 -013 -42 -11
  REGON: 271936361

  Kapitał zakładowy: 185.446.517,25 PLN
  (wpłacony w całości)

  www.stalexport -autostrady.pl
  Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej
  koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie
  infrastruktury autostradowej. Spółka, jako pierwsza w kraju,
  otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji,
  przebudowy oraz przystosowania odcinka autostrady A 4 Katowice -
  Kraków do wymogów płatnej autostrady.
  W 2004 roku koncesję przeniesiono do podmiotu specjalnie
  powołanego do realizacji postanowień Umowy Koncesyjnej, tj.
  Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
  Od połowy 2006 roku Spółka wchodzi w skład włoskie j grupy
  kapitałowej Atlantia. Grupa ta zarządza obecnie siecią ok. 5.000 km
  autostrad płatnych we Włoszech, Brazylii, Chile, =ndiach i w Polsce
  oraz jest liderem w zakresie systemów elektronicznego poboru opłat
  na autostradach. Grupa Atlantia zarz ądza r ówn ież lotniskami
  Fiumicino oraz Ciampino we Włoszech oraz trzema lotniskami we
  Francji: w Nicei, Cannes -Mandelieu i Saint Tropez. Więcej informacji
  o grupie kapitałowej Atlantia znajduje się na stronie internetowej
  www.atlantia.it
  Spółka, poza działalnością związaną z budową i eksploatacją
  autostrad płatnych, zajmuje się także wynajmem powierzchni
  biurowych w biurowcu w Katowicach, którego jest
  współwłaścicielem.

  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 13

  2.2. PODM=OTY OBHĘTE KONSOL=DACHĄ ORAZ METODY =C: KONSOLIDACJI
  Stalexport Autostrady jest spółką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Podmioty objęte
  konsolidacją na dzień 30 czerwca 201 8 roku, poza jednostką dominującą, opisane zostały w poniższej tabeli.
  TABELA 2
  Podmioty wchodzące w skł ad Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 201 8 r. (poza Spółką)
  Nazwa spółki Siedziba Główny obszar
  działalności Status spółki
  Udział w
  kapitale oraz
  liczbie głosów
  Data objęcia
  kontroli /
  Data nabycia
  Metoda
  konsolidacji
  Stalexport
  Autoroute
  S.à r.l.
  Luksemburg Działalność
  w zakresie
  zarządzania
  Jednostka
  zależna 100% 2005 r. Metoda
  pełna
  Stalexport
  Autostrada
  Małopolska
  S.A.
  Mysłowice Budowa
  i eksploatacja
  autostrady
  Jednostka
  zależna 100%* 1998 r. Metoda
  pełna
  VIA4 S.A. Mysłowice Eksploatacja
  autostrady
  Jednostka
  zależna 55%* 1998 r. Metoda
  pełna
  Biuro Centrum
  Sp. z o.o. Katowice Administrowanie
  nieruchomościami
  Jednostka
  stowarzyszona 40,63% 1994 r. Metoda
  praw
  własności
  Petrostal S.A.
  w likwidacji **
  Warszawa Spółka nie prowadzi
  działalności
  Jednostka
  zależna 100% 2005 r. -
  * poprzez Stalexport Autoroute S.à r.l. **podmiot nie objęty konsolidacją ze względu na występujące ograniczenia w sprawowaniu kontroli
  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  2.3. ZASADY (PODSTAWY) SPORZĄDZEN=A PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Zasady (podstawy) sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  zostały opisane w pkt. 2 =nformacji dodatkowych do skróconego śródrocznego skonsol idowanego
  sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 r.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 14

  2. 4. C:ARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYC: SPÓŁEK GRUPY KAP=TAŁOWEH
  STALEXPORT AUTOSTRADY
  2.4.1. STALEXPORT AUTOROUTE S.A R.L.
  412F, route d'Esch
  L-1471 Luxembourg

  Spółka zarejestrowana pod
  numerem B 113660
  w Registre de Commerce et
  des Sociétés de Luxembourg

  Kapitał zakładowy:
  56.149.500 EURO

  Struktura własnościowa:
  100% – Stalexport Autostrady
  Stalexport Autoroute została zarejestrowana w dniu 30 grudnia 2005 roku.
  Utworzenie tego podmiotu stanowiło jeden z podstawowych warunków
  uzyskania zamknięcia finansowego przez SAM, czyli skutecznego zawarcia
  długoterminowej Umowy Kredytowej z konsorcjum banków. W oparciu
  o wspomnianą Umowę Kredytową pozyskano kredyt w wy sokości do 380 mln
  PLN niezbędny do sfinansowania programu inwestycyjnego dla autostrady A4
  na odcinku Katowice -Kraków.
  Podmiot ten nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej poza posiadaniem
  udziałów w spółkach SAM oraz V=A4, w celu właściwego wdrożenia pakietu
  zabezpieczeń (zastaw na akcjach) do Umowy Kredytowej.

  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 15

  2.4.2. STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.
  ul. Piaskowa 20
  41 -404 Mysłowice
  tel. +(48) 32 762 75 55
  faks +(48) 32 762 75 56

  Zarząd:
  Emil Wąsacz – Prezes Zarządu
  Mariusz Serwa – Wiceprezes
  Zarządu, Dyrektor Finansowy
  Paweł Kocot – Członek Zarządu

  KRS: 0000026895
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód
  w Katowicach, Wydział V===
  Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  NIP: 634 -22 -62 -054
  REGON: 273796214

  Kapitał zakładowy:
  66.753.000 PLN
  (wpłacony w całości)

  Struktura własnościowa:
  100% - Stalexport Autostrady
  (poprzez Stalexport Autoroute)

  www.autostrada -a4.pl
  Spółka SAM powstała na podstawie aktu notarialnego z dnia 19 grudnia 1997
  roku, jako spółka, która docelowo miała pełnić rolę spółki specjalnego
  przeznaczenia dla projektu zarządzania autostradą A4 na odcinku Katowice -
  Kraków.
  Statutowa działalność tego podmiotu obejmuje zarządzanie projektami
  autostradowymi oraz całokształt zadań wynikających z obowiązującej Umowy
  Koncesyjnej, obejmującej zarządzanie budową, przystosowanie do wymogów
  autostrady płatnej oraz eksploatację fragmentu autostrady A4 na odcinku
  Katowice -Kraków (wspomniana koncesja pierwotnie została udzielona
  Stalexport Autostrady, a n astępnie przeniesiona na SAM decyzją Ministra
  Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 roku).
  Na mocy Umowy Koncesyjnej SAM został upoważniony do pobierania
  czynszów dzierżawnych oraz opłat za przejazd ww. odcinkiem autostrady.
  Zgodnie z zapisami tej samej Umow y Koncesyjnej w zamian zobowiązany jest
  do bieżącego utrzymania autostrady oraz kontynuowania dalszych
  niezbędnych zadań inwestycyjnych.
  SAM finansuje swoją działalność z przychodów osiąganych z tytułu poboru
  opłat oraz pozostałych przychodów, w tym z otrz ymywanych czynszów
  dzierżawnych.
  Natomiast na realizację założonego programu inwestycyjnego SAM uzyskał
  finansowanie zewnętrzne do wysokości do 380 mln PLN z tytułu Umowy
  Kredytowej zawartej w dniu 28 grudnia 2005 roku z Bankami Finansującymi.
  W pierwszym półroczu 2018 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań
  wynikających z Umowy Kredytowej w wysokości ok. 20,036 mln PLN.
  Nominalne saldo zobowiązań wynikających z ww. umowy wyniosło na dzień 30
  czerwca 2018 roku ok. 98,575 mln PLN.
  Wybrane dan e finansowe SAM zostały zamieszczone w tabeli znajdującej się
  na początku niniejszego rozdziału.
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 16

  2.4.3. VIA4 S.A.
  ul. Piaskowa 20
  41 -404 Mysłowice
  tel. +(48) 32 762 73 50
  faks +(48) 32 762 73 55

  Zarząd:
  Henri Skiba - Prezes Zarządu
  Mieczysław Skołożyński -
  Wiceprezes Zarządu

  KRS: 0000162861
  Sąd Rejonowy Katowice -
  Wschód w Katowicach,
  Wydział V=== Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP: 634 -22 -98 -951
  REGON: 276194390

  Kapitał zakładowy:
  500.000 PLN
  (wpłacony w całości)
  Strukt ura własnościowa:
  55% - Stalexport Autostrady
  (poprzez Stalexport Autoroute)
  45% -Egis Road Operation S.A.
  (Francja)

  www.via4.pl

  Spółka V=A4 (dawniej Stalexport Transroute Autostrada S.A.) powstała na
  podstawie aktu notarialnego z dnia 14 maja 1998 roku. Przedmiotem
  działalności V=A4 jest działalność związana z eksploatacją autostrady płatnej
  A4 na odcinku Katowice -Kraków. Podmiot ten świadczy swoje usługi
  faktycznie na rze cz jedynego klienta, czyli SAM, jako podmiotu zarządzającego
  tym odcinkiem autostrady na podstawie Umowy Koncesyjnej.
  Za wykonywane usługi otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego
  wysokość uzależniona jest głównie od poziomu ruchu pojazdów na
  autostradzie oraz inflacji.
  Do najważniejszych zadań realizowanych przez V=A4 należą usługi bieżącej
  eksploatacji i utrzymania odcinka autostrady płatnej A4 (Katowice -Kraków),
  w tym: eksploatacja syst emu poboru opłat; zarządzanie ruchem na
  autostradzie; utrzymywanie wyposażenia autostrady w odpowiednim stanie
  technicznym; pełne utrzymanie całości pasa autostrady; utrzymanie zimowe
  autostrady; zarządzanie i doradztwo zwłaszcza w sprawach przyszłych
  remo ntów i napraw nawierzchni oraz projektów podniesienia standardu
  drogi.
  Równie istotne znaczenie mają zadania z zakresu bezpieczeństwa i ruchu
  drogowego, w ramach których V=A4 zapewnia: całodobowe patrole
  autostrady, które przy współpracy z Centrum Zarządza nia Autostradą
  zapewniają możliwe szybkie wykrywanie zdarzeń; obsługiwanie systemu
  telefonów SOS wzdłuż pasa autostrady; współpracę z policją i innym służbami
  w celu utrzymania przejezdności autostrady w razie kolizji, wypadków lub
  innych zdarzeń.
  Wybrane dane finansowe V=A4 zostały zamieszczone w tabeli znajdującej się
  na początku niniejszego rozdziału.
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 17

  2.4.4. BIURO CENTRUM SP. Z O.O.

  ul. Mickiewicza 29
  40 -085 Katowice
  tel. +(48) 32 207 22 08
  faks +(48) 32 207 22 00

  Zarząd:
  Ryszard Krzeszowiak
  - Prezes Zarządu
  Andrzej Kluba
  – Wiceprezes Zarządu

  KRS: 0000087037
  Sąd Rejonowy Katowice -Wschód
  w Katowicach, Wydział V===
  Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego

  NIP: 634 -10 -03422
  REGON: 272254793

  Kapitał zakładowy:
  80.000 PLN
  (wpłacony w całości)

  Struktura własnościowa:
  59,37% - WĘGLOKOKS S.A
  40,63% - Stalexport Autostrady
  www.biurocentrum.com.pl
  Spółka Biuro Centrum została utworzona na podstawie aktu notarialnego
  z dnia 9 czerwca 1994 roku.
  Podstawową działalnością Biura C entrum jest zarządzanie i obsługa
  techniczna obiektu biurowo -konferencyjnego w Katowicach przy
  ul. Mickiewicza 29, który jest współwłasnością Stalexport Autostrady
  (40,47%) oraz Węglokoks S.A. (59,53%).
  Biuro Centrum zapewnia wysokie standardy i profesjon alizm w pełnym
  zakresie usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami i ich obsługą
  techniczną. Posiada nowoczesne zaplecze organizacyjne, techniczne oraz
  biurowe.
  W ramach uzupełniającej działalności Biuro Centrum świadczy usługi
  gastronomiczne w prowa dzonej przez siebie restauracji „Pod wieżami” oraz
  obsługuje centrum konferencyjne.

  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 18

  3. INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ,
  MAJĄTKOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO GRUPY STALEXPORT
  AUTOSTRADY I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE ISTOTNE DLA
  OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
  I JEGO GRUPĘ KAPITAŁOWĄ
  3.1. OMÓW=EN=E WYN=KÓW F=NAN SOWYCH
  W poniższej tabeli przedstawione zostały podstawowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostra dy,
  osiągnięte w = półroczu 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku poprzedniego .
  TABELA 3
  Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w = półroczu 201 8
  i analogicznym okresie roku ubiegłego (dane skonsolidowane)
  tys. PLN I pół. 201 8 I pół. 201 7 Zmiana [%]
  Przychody ze sprzedaży 160 244 150 466 6%
  Koszt własny sprzedaży -19 740 -31 088 -37%
  Zysk brutto na sprzedaży 140 504 119 378 18%
  Pozostałe przychody operacyjne 4 910 1 782 176%
  Koszty ogólnego zarządu -18 393 -15 886 16%
  Pozostałe koszty operacyjne -3 169 -216 1367%
  Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 123 852 105 058 18%
  Przychody finansowe 6 414 6 218 3%
  Koszty finansowe -12 775 -15 660 -18%
  Saldo działalności finansowej -6 361 -9 442 -33%
  Udziały w wyniku jednostek stowarzyszonych 115 95 21%
  Zysk przed opodatkowaniem 117 606 95 711 23%
  Podatek dochodowy -23 548 -18 854 25%
  Zysk netto 94 058 76 857 22 %
  Źródło: Opracowanie własne Spółki


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 19

  W = półroczu 2018 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe o 6% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku,
  głównie za sprawą wzrostu ruchu oraz zmiany stawek dla samochodów ciężarowych na płatnym odcinku autostrady A4
  Katowice -Kraków.
  Wynik brut to na sprzedaży wzrósł o 18% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Podstawowy wpływ
  na dynamikę wyniku brutto miały wzrost przychodów ze sprzedaży oraz spadek kosztu własnego sprzedaży (głównie za
  sprawą zmiany kosztu utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni o kwotę 15.634 tys. PLN).
  3.1.1. WYSOKOŚĆ = STRUKTURA PRZYC:ODÓW OPERACYHNYC:
  Podstawowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady ma prowadzona przez nią działalność
  autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice -Kraków, realizowana
  przez spółkę zależną SAM w ramach podpisanej przez nią Umowy Koncesyjnej, obowiązującej do 2027 roku.
  Poziom ruchu pojazdów przejeżdżających przez koncesyjny odcinek autostrady – zwła szcza w segmencie samochodów
  ciężarowych – w dużym stopniu uzależniony jest od tempa rozwoju gospodarki mierzonego poziomem produktu
  krajowego brutto (PKB).
  W = półroczu 2018 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice -Kraków wyniósł 43.145
  pojazdów i był o 5,2% wyższy niż ruch odnotowany w analogicznym okresie roku 2017 (41.009 pojazdów). Przychody
  z poboru opłat w = półroczu 2018 r oku wyniosły 158.128 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 6,6% w stosunku do
  analogicznego okresu roku 2017 (148.407 tys. PLN).
  W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 34.194 pojazdów w = półroczu 2017 roku do 36.027
  pojazdów w = półroczu 2 018 roku (wzrost o 5,4%). W wyniku tego przychody z poboru opłat od samochodów osobowych
  w = półroczu 2018 roku wyniosły 104.244 tys. PLN, czyli wzrosły o 5,3% w stosunku do I półrocza 2017 roku (99.044
  tys. PLN).
  Z kolei dla samochodów ciężarowych śre dniodobowy ruch wzrósł o ok. 4,4%, tj. z 6.815 pojazdów w = półroczu 2017
  roku do 7.118 pojazdów w = półroczu 2018 roku. W wyniku tego oraz wzrostu stawek przychody z poboru opłat dla
  samochodów ciężarowych w = półroczu 2018 roku wyniosły 53.884 tys. PLN, czyli wzrosły o 9,2% w stosunku do = półrocza
  2017 roku (49.363 tys. PLN). Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu
  średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych wynika ze zmiany stawek opłat od dnia 1 marca 2017 rok u (z 16,5 PLN
  na 18 PLN i z 26,5 PLN na 30 PLN) oraz z różnic w strukturze kategorii pojazdów (w zależności od kategorii stosowane
  są inne stawki poboru opłat).
  W poniższej tabeli przedstawiono Średni Dobowy Ruch (ADT) w = półroczu 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017
  roku wraz z dynamiką.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 20

  TABELA 4
  Średni dobowy ruch (ADT)
  ADT I pół. 201 8 I pół. 201 7 Zmiana
  Osobowe 36 027 34 194 5,4 %
  Ciężarowe 7 118 6 815 4,4%
  Razem 43 145 41 009 5,2%
  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  W poniższej tabeli przedstawiono przychody z poboru opłat w = półroczu roku 201 8 w porównaniu do = półrocza roku
  201 7 wraz z dynamiką.
  TABELA 5
  Przychody z poboru opłat
  [tys. PLN] I pół. 201 8 I pół. 201 7 Zmiana
  Osobowe 104 244 99 044 5,3%
  Ciężarowe 53 884 49 363 9,2%
  Razem 158 128 148 407 6,6%
  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  Na poniższych rysunkach przedstawiono dynamikę Średniego Dziennego Poziomu Ruchu [ADT] i przychodów z poboru
  opłat w = półroczu 201 8 roku w porównaniu do = półrocza 201 7 roku w układzie kwartalnym, odrębnie dla pojazdów
  osobowych i ciężarowych.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 21

  RYSUNEK 2
  Dynamika Średniego Dziennego Poziomu Ruchu [ADT] i przychodów z poboru opłat dla pojazdów osobowych
  w = półroczu 201 8 w porównaniu do = półrocza 201 7 (kwartał do kwartału roku poprzedniego)


  Źródło: Opracowanie własne Spółki


  RYSUNEK 3
  Dynamika Średniego Dziennego Poziomu Ruchu [ADT] i przychodów z poboru opłat dla pojazdów ciężarowych
  w = półroczu 201 8 w porównaniu do = półrocza 201 7 (kwartał do kwartału roku poprzedniego)

  Źródło: Opracowanie własne Spółki  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 22

  Różnica w dynamikach wzrostu przychodów pomiędzy kwartałami wynika głównie ze zmian w stawkach opłat
  wprowadzonych od dnia 1 marca 2017 roku.
  Poza poborem opłat, Grupa uzyskała dodatkowe przychody ze sprzedaży związane z eksploatacją autostrady w kwocie
  481 tys. PLN, w tym 448 tys. PLN z tytułu odszkodowań za zniszczoną przez użytkowników infrastrukturę.
  Poza działalnością autostradową, przychody ze sprzedaży Grupy Stale xport Autostrady w kwocie 1.635 tys. PLN
  dotyczyły wynajmu powierzchni w budynku biurowym znajdującym się w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 oraz
  świadczenia usług informatycznych. W porównaniu z = półroczem 2017 roku wartość przychodów niezwiązanych
  z działalnością autostradową nieznacznie wzrosła.
  W = półroczu 2018 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4.910 tys. PLN, które obejmowały m.in. przychody
  z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych (1.585 tys. PLN), zwrot nadpłaconego podatku od nierucho mości za lata ubiegłe
  (3.005 tys. PLN) oraz otrzymane odszkodowania, kary umowne, zwrot opłat oraz kosztów postępowania sądowego
  (146 tys. PLN).
  3.1.2. WYSOKOŚĆ = STRUKTURA KOSZTÓW OPERACYHNYC:
  W = półroczu 2018 roku koszty działalności operacyjnej Grupy Stalexport Autostrady wyniosły 41.243 tys. PLN i były
  o 12,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (47.190 tys. PLN).
  W = półroczu 2018 roku na koszty działalności operacyjnej skład ały się:
  ▪ koszt własny sprzedaży w wysokości 19.740 tys. PLN. Wartość tej grupy kosztów była niższa o około
  36,5% niż rok wcześniej (31.088 tys. PLN), głównie w efekcie spadku kosztu utworzenia rezerw na
  wymianę nawierzchni (spadek o 15.634 tys. PLN).
  ▪ koszt y ogólnego zarządu w wysokości 18.393 tys. PLN, których wartość wzrosła o 2.507 tys. PLN (15,8%)
  w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej;
  ▪ pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3.110 tys. PLN, na które decydujący wpływ miała korekta
  przychodów z dzierżawy miejsc obsługi podróżnych za lata ubiegłe w rezultacie otrzymanego zwrotu
  podatku od nieruchomości (3.005 tys. PLN).
  3.1.3. DZ=AŁALNOŚĆ F=NANSOWA
  W = półroczu 2018 roku Grupa osiągnęła ujemne saldo na działalności finansowej w wysokości 6.361 tys. PLN,
  tj. uzyskane przychody finansowe (6.414 tys. PLN) były niższe od poniesionych kosztów finansowych (12.775 tys. PLN).
  Na wysokość przychodów finansowych największy wpływ miały odsetki z rachunków bankowych i lokat w kwocie 6.406
  tys. PLN.
  Natomiast na koszty finansowe decydujący wpływ miało dyskonto zobowiązań i rezerw w łącznej kwocie
  8.287 tys. PLN, z czego: 4.416 tys. PLN dotyczyło zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu płatności koncesyjnej;
  3.268 tys. PLN dotyczyło rezerw na robot y inwestycyjne Etapu == na autostradzie A4; a 603 tys. PLN dotyczyło rezerwy
  na wymianę nawierzchni. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zarówn o dług podporządkowany
  wobec Skarbu Państwa z tytułu płatności koncesyjnej, jak i rezerwy tworzone na wymianę nawierzchni są wykazywane
  przez Grupę Kapitałową w sprawozdaniach finansowych w wartościach bieżących. Wielkość ta przedstawia więc


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 23

  nominalną wa rtość danego zobowiązania lub oczekiwanego wydatku zdyskontowaną na dzień przygotowywania
  sprawozdań finansowych przy wykorzystaniu rynkowej stopy procentowej.
  Z innych kosztów finansowych znaczące pozycje stanowiły odsetki i prowizje od kredytu (2.888 tys . PLN) oraz strata
  z tytułu zawartych przez SAM transakcji na zabezpieczenie zmian stopy procentowej (1.596 tys. PLN).
  Warto również podkreślić, iż odnotowane w = półroczu 2018 roku ujemne saldo na działalności finansowej (6.361 tys.
  PLN) było mniejsze n iż w = półroczu 2017 roku (9.442 tys. PLN). Zaważył na tym głównie spadek kosztów finansowych
  w wyniku sukcesywnej spłaty zobowiązań kredytowych.
  3.2. SYTUACHA MAHĄTKOWA = F=NANSOWA
  W poniższej tabeli zaprezentowano syntetyczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej według stanu na
  dzień 30 czerwca 201 8 roku. Dla porównania przedstawiono również wartość poszczególnych pozycji i ich strukturę na
  koniec roku 201 7.
  TABELA 6
  Syntetyczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Stalexport Autos trady (dane skonsolidowane) – stan na
  dzień 30 czerwca 201 8 roku i 31 grudnia 201 7 roku
  dane w tys. PLN
  Dynamika Struktura
  30.06.2018 31.12.2017 2018/2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa trwałe 981 956 1 009 401 -3% 72% 70%
  Aktywa obrotowe 375 859 428 945 -12% 28% 30%
  Kapitał własny 717 928 698 173 3% 53% 49%
  Zobowiązania długoterminowe 376 204 456 369 -18% 28% 32%
  Zobowiązania krótkoterminowe 263 683 283 804 -7% 19% 20%
  Suma bilansowa 1 357 815 1 438 346 -6% 100% 100%
  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  3.2.1. AKTYWA
  Największą pozycję aktywów trwałych stanowiły inwestycje długoterminowe, których wartość wzrosła na koniec
  = półrocza 2018 roku do kwoty 445.204 tys. PLN z 434.147 tys. PLN na koniec 2017 roku. Stanowiło to głównie efekt
  wzrostu środk ów pieniężnych zgromadzonych przez SAM na rachunkach depozytowych/rezerwowych tworzonych


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 24

  zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej w celu realizacji ściśle w niej określonych zadań (obejmują one przede wszystkim
  finansowanie realizowanego programu inwestycji).
  Druga największą pozycję stanowiły wartości niematerialne, których wartość na koniec = półrocza 2018 roku wynosiła
  444.902 tys. PLN i praktycznie w całości obejmowała koncesyjne wartości niematerialne. W porównaniu do końca 2017
  roku ich wartość spadła o 1 8.953 tys. PLN. Spadek ten to głównie efekt spadku koncesyjnych wartości niematerialnych
  o kwotę 21.444 tys. PLN w wyniku amortyzacji oraz wzrostu koncesyjnych wartości niematerialnych o 3.192 tys. PLN
  związanego z aktualizacją wyceny planowanych robót bud owlanych na odcinku autostrady A4 Katowice -Kraków.
  =nny istotny element aktywów trwałych stanowiły aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których wartość
  na koniec = półrocza 2018 roku zmalała do kwoty 53.143 tys. PLN. Pozycja ta obejmowała aktywa z tytułu podatku
  odroczonego dotyczące m.in. rze czowych środków trwałych oraz utworzonych rezerw, skompensowane o rezerwę na
  podatek odroczony, dotyczącą głównie koncesyjnych wartości niematerialnych.
  W strukturze aktywów obrotowych największą pozycję stanowiły środki pieniężne (328.643 tys. PLN), któ rych wartość
  na koniec = półrocza 2018 roku spadła o 68.257 tys. PLN w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku. =nnym znaczącym
  aktywem obrotowym były należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (38.358 tys. PLN), które wzrosły o 12.906
  tys. PLN głow nie wyniku wzrostu należności z tytułu podatku VAT. Wartość inwestycji krótkoterminowych w kwocie
  1.421 tys. PLN nieznacznie wzrosła w porównaniu do końca roku 2017.
  3.2.2. PASYWA
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania i rezerwy ogółem Grupy wynosiły 639.887 tys. PLN, z czego 59% stanowiły
  pozycje długoterminowe. Główne tytuły zobowiązań i rezerw obejmowały:
  ▪ 345.924 tys. PLN rezerwy na wydatki inwestycyjne w ramach II etapu inwestycji prowadzonych na
  zarządzanym odcinku autostrady A4;
  ▪ 107.586 tys. PLN zobowiązania wobec Skarbu Państwa tzw. Płatność z Tytułu Koncesji,
  wykazywanego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy w wartości godziwej, w pozycji
  zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe;
  ▪ 97.788 tys. PLN kredytu bankowego (po uwzględnie niu naliczonych odsetek i przedpłaconych
  kosztów finansowania) przeznaczonego na finansowanie inwestycji prowadzonych na zarządzanym
  odcinku autostrady A4;
  ▪ 39.377 tys. PLN rezerwy utworzonej na planowaną wymianę nawierzchni autostradowej;
  ▪ 19.204 tys. PLN z obowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, z wyłączeniem zobowiązania
  wobec Skarbu Państwa z tytułu koncesji;
  ▪ 7.962 tys. PLN przedpłaty z tytułu dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych oraz gruntów pod
  światłowody (dotyczy odcinka autostrady A4 Katowi ce-Kraków);
  ▪ 5.857 tys. PLN zobowiązania z tytuły świadczeń pracowniczych;
  ▪ 5.422 tys. PLN pozostałe zobowiązania długoterminowe;
  ▪ 5.350 tys. PLN wartość sprzedanych, w ramach przedpłaconych kart zbliżeniowych KartA4 oraz
  urządzeń pokładowych A4Go, a nie wyk orzystanych przejazdów autostradą A4 Katowice -Kraków;


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 25

  ▪ 5.038 tys. PLN zobowiązania z tytułu zabezpieczających instrumentów pochodnych.

  3.2.3. ZADŁUŻEN=E NETTO
  Wyłączając ze zobowiązań rezerwy na roboty budowlane etapu == oraz zobowiązanie z tytułu zabezpie czających
  instrumentów pochodnych (z uwzględnieniem podatku odroczonego), zadłużenie netto Grupy obniżyło się w = półroczu
  2018 roku o 42.461 tys. PLN w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku. Podstawowy wpływ na zadłużenie netto Grupy
  ma z jednej strony kredyt bankowy udzielony przez Banki Finansujące na realizację projektu A4 Katowice –Kraków oraz
  Płatność z Tytułu Koncesji (zobowiązanie wobec Krajowego Funduszu Drogowego), a z drugiej środki pieniężne na długo
  i krótkoterminowych lokatach.
  Poniżej zapr ezentowano szczegółowy sposób kalkulacji tego wskaźnika oraz jego wartość na koniec = półrocza 2018 roku
  oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  RYSUNEK 5
  Poziom zadłużenia netto Grupy (dane skonsolidowane) – stan na dzień 30 czerwca 201 8 roku oraz 31 grudnia 201 7
  roku

  Źródło: Opracowanie własne Spółki


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 26

  3.2.4. NAKŁADY =NWESTYCYHNE
  Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Stalexport Autostrady w = półroczu 2018 roku wyniosła
  6.184 tys. PLN i obejmowała przede wszystkim pra ce budowlane realizowane na zarządzanym odcinku autostrady A4
  Katowice -Kraków. Wydatki te związane były głownie z prowadzonymi kontraktami na budowę ekranów akustycznych
  oraz odwodnieniem śląskiego odcinka autostrady. Pozostałe nakłady inwestycyjne Grupy d otyczą głównie zakupu
  sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania autostrady, a także odtworzenia wyposażenia biurowego i środków
  transportu. Podana wyżej wartość nakładów inwestycyjnych zawiera również koszty Niezależnego =nżyniera oraz
  projektowania.
  Wsz ystkie opisane powyżej działania zostały uwzględnione w planach nakładów inwestycyjnych Grupy na rok 2018.
  Warto w tym miejscu podkreślić, iż finansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z Umowy Koncesyjnej zawartej
  przez SAM jest zabezpieczone środkami własnymi pochodzącymi z eksploatacji autostrady A4 (opłaty za przejazd)
  i dodatkowo Umową Kredytową zawartą w grudniu 2005 roku z Bankami Finansującymi. Wspomniana umowa
  zabezpieczała finansowanie zewnętrzne do wysokości 380.000 tys. PLN. Na koniec = półro cza 2018 roku nominalna
  wartość związanych z tym kredytów bankowych wyniosła 98.575 tys. PLN (natomiast po uwzględnieniu naliczonych
  odsetek i przedpłaconych kosztów finansowania wartość kredytu to 97.788 tys. PLN). Wartość zobowiązań Grupy z tego
  tytułu b ędzie ulegać zmniejszeniu w kolejnych okresach wraz z harmonogramem spłaty do roku 2020.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 27

  4. POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE STALEXPORT AUTOSTRADY
  4.1. =NFORMACHE O ZAWARTYC: UMOWAC: ZNACZĄCYC: DLA DZ=AŁALNOŚC=
  GRUPY KAP=TAŁOWEH, W TYM ZNANYC: SPÓŁCE UMOWACH ZAWARTYCH
  POM=ĘDZY AKCHONAR=USZAM=, UMOWAC: UBEZP=ECZEN=A, WSPÓŁPRACY
  LUB KOOPERACJI
  W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia Sprawozdania nie zostały zawarte inne umowy znaczące dla
  działalności Grupy Kapitałowej.

  4.2. INFORMACJA O ZMIA NAC: W POW=ĄZAN=AC: ORGAN=ZACYHNYC: LUB
  KAP=TAŁOWYC: GRUPY KAP=TAŁOWEH Z =NNYM= PODM=OTAM=
  W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie wystąpiły tego typu zmiany.

  4.3. =NFORMACHE O TRANSAKCHAC: ZAWARTYC: PRZEZ SPÓŁKĘ L UB HEDNOSTKĘ
  OD N=EH ZALEŻNĄ Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM= NA =NNYC: WARUNKAC:
  N=Ż RYNKOWE
  Wszystkie transakcje zawierane przez Spółkę lub jednostki od niej zależne z podmiotami powiązanymi przeprowadzane
  były na zasadach rynkowych. Zarząd Spółki pragnie jednak zwrócić uwagę na pięć istotnych umów zawartych przez
  jednostki od niej zależne z podmiotami powiązanymi.
  ▪ Pierwszą tego typu umową jest Umowa Utrzymania i Eksploatacji , która pierwotnie została
  zawarta w roku 1998 pomiędzy Stalexport Autostrady a V=A4. Aktualna umowa została podpisana
  pomiędzy SAM i VIA4 w dniu 22 marca 2006 roku.
  Umowa Utrzymania i Eksploatacji została zawarta na okres obowiązywania Umowy Koncesyjnej
  (do roku 2027), a jej przedmiot stanowią ściśle określone prace związane z koncesyjnym projektem
  A4, w tym m.in. usługi poboru opłat oraz bieżącego utrzymania i eksploatacji autostrady (w tym
  zimowego utrzymania). Ustalony umownie poziom wynagrodzenia ope ratora na czas trwania
  umowy separuje w długim okresie ryzyko wpływu częstych zmian cen rynkowych na koszty
  utrzymania i eksploatacji oraz zapewnia ciągłość trwania usług i eksploatacji w trakcie
  wieloletniego okresu realizacji projektu inwestycyjnego. Wa rtość transakcji pomiędzy SAM a V=A4,
  wynikająca z wyżej wymienionej Umowy, wyniosła w = półroczu 2018 roku 22.766 tys. PLN.
  Ze względu na specyfikę i zakres opisanej powyżej umowy, a także bardzo ograniczony rynek na
  tego typu usługi, istnieje trudność w odniesieniu zapisów zawartych w Umowie Utrzymania
  i Eksploatacji do warunków możliwych do uzyskania na tak zwanym wolnym rynku.
  W opinii Zarządu Spółki wspomniana umowa została jednak zawarta na warunkach rynkowych,
  a zamieszczone w niej zapisy nie odbie gają od możliwych do uzyskania w przypadku jej podpisania
  z podmiotem spoza Grupy Kapitałowej.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 28

  ▪ Drugą umową jest kontrakt pomiędzy SAM a firmą Autostrade -Tech S.p.A. (podmiot ten należy
  do grupy kapitałowej Atlantia, która posiada 100% akcji Autostrade -Tech S.p.A.) na Wymianę
  Urządzeń Poboru Opłat (WUPO) .
  Wykonawcę dla tego kontraktu wybrano w oparciu o ustalone procedury prowadzenia przetargu.
  W dniu 31 maja 2012 roku SAM wystosował do wybranych firm zaproszenia do złożenia ofert.
  W wyznaczonym terminie (t j. do 10 lipca 2012 roku) wpłynęły oferty dwóch firm: (i) Autostrade -
  Tech S.p.A. oraz (ii) Egis Project S.A. W wyniku prac komisji przetargowej z udziałem Niezależnego
  =nżyniera, najwyżej oceniono ofertę spółki Autostrade Tech S.p.A., z którą zawarto umowę w dniu
  14 września 2012 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Banków Finansujących. Kontrakt
  przewiduje wymianę urządzeń poboru opłat na PPO Balice i PPO Brzęczkowice oraz wyposażenie
  w urządzenia poboru opłat czterech nowych pasów ruchu na każdym PPO, dobu dowanych
  w ramach odrębnych kontraktów. Kontrakt realizowany jest w formule „zaprojektuj – wybuduj”.
  Wszelkie prace inwestycyjne związane z kontraktem zostały ukończone i rozliczone jeszcze w roku
  2017. W chwili obecnej trwa Okres Wsparcia i Utrzymania. Wartość robót netto rozliczonych
  z tytułu tego kontraktu wynosi łącznie 37.426 tys. PLN.
  W opinii Zarządu Spółki wspomniana umowa została zawarta na warunkach rynkowych,
  a zamieszczone w niej warunki nie odbiegają od możliwych do uzyskania w przypadku je j
  podpisania z podmiotem spoza Grupy Kapitałowej.
  ▪ Trzecią umową jest kontrakt pomiędzy SAM a konsorcjum Pavimental S.p.A. i Pavimental Polska
  Sp. z o.o. (podmioty te należą do grupy kapitałowej Atlantia, która posiada 99,6% akcji Pavimental
  S.p.A., tj. jedynego udziałowca Pavimental Polska Sp. z o.o.) na wymianę nawierzchni
  na odcinkach autost rady o łącznej długości 59,88 km.
  Wyłonienie wykonawcy tego kontraktu przebiegło w oparciu o procedurę przetargową.
  W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty tr zech podmiotów: (i) konsorcjum Pavimental S.p.A.
  i Pavimental Polska Sp. z o.o. (ii) DROGOMEX Sp. z o.o. oraz (iii) EUROVIA Polska S.A. W wyniku
  prac komisji przetargowej z udziałem Niezależnego =nżyniera, najwyżej oceniono ofertę
  konsorcjum Pavimental S. p.A. i Pavimental Polska Sp. z o.o. Kontrakt został zawarty na kwotę
  40.227 tys. PLN w dniu 5 lutego 2016 roku, a czas na wykonanie prac przewidzianych kontraktem
  wynosił 620 dni od daty jego rozpoczęcia, tj. 19 lutego 2016 roku.
  Po okresie mobilizacji ro zpoczęto w dniu 4 maja 2016 roku wykonywanie robót podstawowych.
  W sumie do końca = półrocza 2018 r. wystawiono 8 poleceń zmian, w wyniku których zwiększono
  zakres prac i przeniesiono ich część do wykonania w roku 2018, a łączna wartość kontraktu wynosi
  45.081 tys. PLN. Wartość robót netto zafakturowanych przez konsorcjum z tytułu tego kontraktu
  wynosi łącznie 40.620 tys. PLN (tj. 90,1 % obecnej wartości kontraktu) z czego 5.505 tys. PLN
  w = połowie 2018 roku.
  Mając na uwadze zastosowaną procedurę wyb oru podmiotu do realizacji tego kontraktu, w opinii
  Zarządu Spółki jego warunki należy uznać za rynkowe.
  ▪ Czwartą umową jest kontrakt pomiędzy SAM a konsorcjum Pavimental S.p.A. i Pavimental Polska
  Sp. z o.o. (podmioty te należą do grupy kapitałowej Atlan tia, która posiada 99,6% akcji Pavimental
  S.p.A., tj. jedynego udziałowca Pavimental Polska Sp. z o.o.) na przebudowę odwodnienia
  autostrady A4 na odcinku województwa śląskiego – część II.
  Wyłonienie wykonawcy tego kontraktu przebiegło w oparciu o procedur ę przetargową, której
  warunki zostały uzgodnione z GDDKiA (zgodnie z postanowieniami Umowy Koncesyjnej,


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 29

  Koncesjonariusz dokonuje wyboru każdego wykonawcy w drodze przetargu, a GDDKiA przysługuje
  prawo weryfikacji kryteriów i warunków przetargowych przed og łoszeniem każdego z przetargów)
  oraz Bankami Finansującymi. Po ogłoszeniu przetargu wydano materiały przetargowe
  potencjalnym oferentom. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyło
  konsorcjum Pavimental S.p.A. i Pavimental Polska Sp. z o.o. Komisja przetargowa po otwarciu
  oferty i jej weryfikacji stwierdziła, że jest ona ważna i kompletna. Kontrakt obejmujący przebudowę
  odwodnienia dla 8 zlewni w województwie śląskim został zawarty na kwotę 23.420 tys. PLN w dniu
  1 kwietnia 2016 roku, a czas na wykonanie prac przewidzianych kontraktem wynosił do 580 dni
  od daty jego rozpoczęcia, tj. 4 maja 2016 roku. Po zakończeniu okresu mobilizacji 2016 roku
  rozpoczęto prace budowlane. Do końca = półrocza 2018 roku wystawiono 8 poleceń zmian
  zwiększ ające roboty budowlana min. o dodatkową zlewnię 4s . Biorąc pod uwagę powyżej
  wspomniane polecenia zmiany wartość kontraktu wzrosła do kwoty 28.927 tys. PLN. Łączna
  wartość robót netto zafakturowanych przez konsorcjum wynosi 23.466 tys. PLN (tj. 81,12 %
  ob ecnej wartości kontraktu) z czego 949 tys. PLN w = połowie 2018 roku.
  Mając na uwadze zastosowaną procedurę wyboru podmiotu do realizacji tego kontraktu, w opinii
  Zarządu Spółki jego warunki należy uznać za rynkowe.
  ▪ Piątą umową jest kontrakt pomiędzy SAM a Pavimental Polska Sp. z o.o. (podmiot należy do grupy
  kapitałowej Atlantia, która posiada 99,6% akcji Pavimental S.p.A., tj. jedynego udziałowca
  Pavimental Polska Sp. z o.o.) na remont podpór obiektu mostowego M48 .
  Wyłonienie wykonawcy tego kontraktu prz ebiegło w oparciu o procedurę przetargową podczas,
  której wpłynęły oferty trzech podmiotów: (i) Pavimental Polska Sp. z o.o. (ii) Freyssinet Polska Sp.
  z o.o. oraz (iii) konsorcjum DROG -BUD Sp. z o.o. i BTH FORMAT Andrzej Karapyta. W wyniku prac
  komisji pr zetargowej z udziałem Niezależnego =nżyniera, najwyżej oceniono ofertę konsorcjum
  Pavimental Polska Sp. z o.o. Kontrakt został zawarty na kwotę 21.300 tys. PLN w dniu 4 lipca 2017,
  a czas na wykonanie prac przewidzianych kontraktem wynosi do 860 dni od da ty jego rozpoczęcia,
  tj. 18 lipca 2017 roku.
  Po zakończeniu okresu mobilizacji rozpoczęto prace budowlane. Łączna wartość robót netto
  zafakturowanych przez wykonawcę z tytułu tego kontraktu wynosi 2.107 tys. PLN (tj. 9,9 % wartości
  kontraktu), z czego nic nie zostało zafakturowane w = półroczu 2018 roku.
  Mając na uwadze zastosowaną procedurę wyboru podmiotu do realizacji tego kontraktu, w opinii
  Zarządu Spółki jego warunki należy uznać za rynkowe.

  4.4. INFORMACJA O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU
  OBROTOWYM PORĘCZEN=AC: = GWARANCHAC:, ZE SZCZEGÓLNYM
  UWZGLĘDN=EN=EM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM
  POW=ĄZANYM
  W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 30

  4.5. =NFORMACHA O EM=SH= PAP=ERÓW WARTOŚC=OWYC: WRAZ Z OP=SEM
  WYKORZYS TAN=A PRZEZ SPÓŁKĘ WPŁYWÓW Z EM=SH=
  W okresie sprawozdawczym Spółka , podobnie jak inne podmioty z Grupy Kapitałowej, nie prze prowadziła emisji
  papierów wartościowych.
  4.6. INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ GRUPY STALEXPORT
  AUTOSTRADY
  (i) Struktura organizacyjna Stalexport Autostrady
  W pierwszej połowie 201 8 roku struktura organizacyjna Spółki uległa zmianie w związku z wydzieleniem Biura =T
  z dotychczasowej struktury Biura Zarządzania Finansami . Schemat organizacyjny Spółki na dzień 30 czerwca 201 8 roku
  przedstawia poniższy rysunek.
  RYSUNEK 6
  Struktura organizacyjna Stalex port Autostrady S.A. na dzień 30 czerwca 201 8 roku

  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  Struktura i organizacja Grupy Kapitałowej wraz z opisem wchodzących w jej skład podmiotów została przedstawiona
  w pkt. 2 Sprawozdania.
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany organizacji Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek,
  uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału,
  restrukturyzacji lub zaniechania działalności .


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 31

  (ii) Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej
  Według stanu na dzień 30 czerwca 201 8 roku zatrudnienie w Stalexport Autostrady wynosiło 2 5 osób (67/8 etatu ), tym
  samym wzrosło w stosunku do 31 grudnia 201 7 roku, kiedy wynosiło 2 4 osoby ( 6⅝ etatu ) oraz spadło w stosunku do 30
  czerwca 201 7 roku kiedy wynosiło 26 osób (7⅛ etatu ).
  W Grupie Kapitałowej na 30 czerwca 2018 roku zatrudnionych było 324 pracowników, w tym 5 osób to osoby
  zarządzające (członkowie zarządów), a 21 osób to kadra menedżerska średniego szczebla (dyrektorzy, kierownicy).
  Dla porównania liczba zatrudnionych w Grupie Stalexport Autostrady (w osobach) według stanu na 31 grudni a 2017
  roku wynosiła 323 pracowników, a według stanu na 30 czerwca 2017 roku - 318 osób. Liczebność osób zarządzających
  i kadry menedżerskiej średniego szczebla pozostaje niezmienna w porównaniu do 31 grudnia 2017 roku, natomiast
  w porównaniu do 30 czerw ca 2017 roku liczba osób zarządzających uległa zwiększeniu o 2 osoby (z 19 do 21).
  Wzrost zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w odniesieniu do 30 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku,
  wynoszący odpowiednio 1,89% oraz 0,31%, spowodowany był w główne j mierze wzrostem zatrudnienia inkasentów
  w spółce operatorskiej V=A4 ze względu na wzrost ruchu pojazdów , jak również dodatkowym zatrudnieniem w spółkach
  SAM i Stalexport Autostrady (Dział Sprzedaży, Techniczny oraz =T).

  (iii) Zmiany w składzie osób zarządz ających i nadzorujących Spółkę i Grupę Kapitałową w ciągu okresu
  sprawozdawczego
  Stalexport Autostrady
  o Zarząd
  Zgodnie z §10 Statutu Spółki, Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych
  członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa
  trzy kolejne lata, a ich manda ty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
  finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
  W okresie sprawozdawczym (i do dnia sporządzenia Sprawozdania) skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i przedstawiał
  się następująco:
  ▪ Emil Wąsacz – Prezes Zarządu,
  ▪ Mariusz Serwa – Wiceprezes Zarządu.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 32


  Emil Wąsacz – Prezes Zarządu Mariusz Serwa – Wiceprezes Zarządu
  o Rada Nadzorcza
  Zgodnie z §14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji
  wynoszącej trzy lata. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę
  na daną kadencję.
  W dniu 14 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanowiło, że Rada
  Nadzorcza Stalexport Autostrady IX kadencji (2016 -2018) liczyć będzie siedmiu członków .
  W okresie od 1 stycznia 201 8 roku do 26 stycznia 2018 roku Rada Nadzo rcza (z uwagi na rezygnację Nicolò Caffo ze
  skutkiem na 15 grudnia 2017 roku ) funkcjonowała w składzie 6 -osobowym:
  1. Roberto Mengucci – Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
  2. Aleksander Galos - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ,
  3. Stefano Rossi – Sekretarz ,
  4. Marco Pace,
  5. Massimo Sonego,
  6. Tadeusz Włudyka.
  W dniu 26 stycznia 2018 roku przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenie Stalexport Autostrady rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Tadeusz Włudyka .
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 stycznia 2018 roku postanowiło, że Rada Nadzorcza Stalexport
  Autostrady IX kadencji (2016 -2018) nadal liczyć będzie siedmiu członków oraz powołało niżej wymienionych dwóch
  nowych członków Rady Nadzorczej:
  1. Tomasz Dobrowolski ,
  2. Flavio Ferrari.
  Od tego czasu do dnia sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie 7 -osobowym:
  1. Roberto Mengucci – Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
  2. Aleksander Galos - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorc zej,
  3. Stefano Rossi - Sekretarz,
  4. Tomasz Dobrowolski ,


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 33

  5. Flavio Ferrari,
  6. Marco Pace,
  7. Massimo Sonego .
  W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety: Komitet Wynagrodzeń i Komitet Audytu, działające jako
  organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady Nadzorczej .
  Do 26 stycznia 2018 roku funkcjonowały one w następującym składzie:
  Komitet Wynagrodzeń :
  ▪ Roberto Mengucci – Przewodniczący,
  ▪ Aleksander Galos,
  ▪ Tadeusz Włudyka.
  Komitet Audytu:
  ▪ Aleksander Galos – Przewodniczący,
  ▪ Marco Pace,
  ▪ Tadeusz Włudyka.
  W dniu 30 stycznia 2018 roku, w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Włudyki z funkcji członka Rady Nadzorczej
  Stalexport Autostrady Rada Nadzorcza uzupełniła skład ww. komitetów, powołując do nich Pana Tomasza
  Dobrowolskiego. Od tego momentu do dnia sporząd zenia Sprawozdania ww. komitety Rady Nadzorczej funkcjonowały
  w następujących składach:
  Komitet Wynagrodzeń:
  ▪ Roberto Mengucci – Przewodniczący,
  ▪ Tomasz Dobrowolski – Wiceprzewodniczący (od 16 lipca 2018 roku) ,
  ▪ Aleksander Galos.
  Komitet Audytu:
  ▪ Aleksander G alos – Przewodniczący,
  ▪ Marco Pace – Wiceprzewodniczący (od 16 lipca 2018 roku),
  ▪ Tomasz Dobrowolski .

  Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pan Aleksander Galos spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego
  członka Komitetu Wynagrodzeń , o których mowa w Załącznik u nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE
  z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej
  spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w wytycznych zawartych w DPSN 2016 oraz spełniają kryteria
  niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu , o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 201 7 r.
  poz.1089) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu.
  Powyższe kryteria spełniał również Pan Tadeusz Włudyka w okresie sprawowania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej
  Stalexport Autostrady.
  Rada Nadzorcza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ksh i Statut uchwalony przez WZ. Ponadto,
  zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin, określający tryb postępowania. Hego treść jest
  dostępna na internetowej stronie korporacyjnej Stalexport Autostrady (www.stalexport -autostrady.pl ).


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 34

  Z kolei komitety Rady Nadzorczej działają w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy, stanowiące
  załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulaminy te są również dostępne na interne towej stronie korporacyjnej
  Spółki (www.stalexport -autostrady.pl ).
  SAM
  W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia Sprawozdania nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady
  Nadzorczej SAM , które funkcjonowały w następującym składzie:
  a) Zarząd
  ▪ Emil Wąsacz - Prezes Zarządu,
  ▪ Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu,
  ▪ Paweł Kocot - Członek Zarządu ;
  b) Rada Nadzorcza:
  ▪ Costantino Ivoi - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Flavio Ferrari - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,
  ▪ Stefano Rossi – Sekretarz Rady Nadzorczej.
  Przy czym Pan Costantino Ivoi - pełnił funkcję Przew odniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 marca
  2018 roku oraz pełni ją od 16 lipca 2018 roku, tj. po uko nstytuowaniu się Rady Nadzorczej powołanej przez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SAM w dniu 23 marca 2018 roku na nową kadencję. Natomiast Panowie Flavio Ferrari i Stefano
  Rossi pełnią funkcje - odpowiednio Wiceprzewodnicząc ego i Sekretarza Rady Nadzorczej - od 16 lipca 2018 roku.
  VIA 4
  W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia Sprawozdania nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu V=A4, który
  funkcjonowała w następującym składzie:
  ▪ Henri Skiba - Prezes Zarządu,
  ▪ Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu.
  Natomiast skład R ady Nadzorczej VIA4 w okresie sprawozdawczym ulegał zmianie . Do dnia odbycia Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia w dniu 29 marca 2018 roku Rada Nadzorcza f unkcjonowała w składzie:
  ▪ Mariusz Serwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Emman uelle Freneat - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  ▪ Krzysztof Bernatowicz ,
  ▪ Carlo Ciattoni ,
  ▪ Flavio Ferrari ,
  ▪ Costantino Ivoi .
  Od 30 marca 2018 roku Rada Nadzorcza V=A4 funkcjonuje w składzie:
  ▪ Mariusz Serwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Emmanuelle Freneat - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  ▪ Krzysztof Bernatowicz ,
  ▪ Massimo di Cas sola,
  ▪ Carlo Ciattoni ,
  ▪ Flavio Ferrari.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 35

  BIURO CENTRUM
  W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia Sprawozdania nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady
  Nadzorczej Bi uro Centrum, które funkcjonowały w następującym składzie:
  a) Zarząd
  ▪ Ryszard Krzeszowiak – Prezes Zarządu,
  ▪ Andrzej Kluba - Wiceprezes Zarządu ,
  b) Rada Nadzorcza
  ▪ Krzysztof Rewers - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  ▪ Katarzyna Bijak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  ▪ Monika Raiwa – Sekretarz Rady Nadzorczej.

  4.7. AKCHE SPÓŁK= (LUB UPRAWNIENIA DO NICH) BĘDĄCE W POS=ADAN=U OSÓB
  ZARZĄDZAHĄCYC: = NADZORUHĄCYC: STALEXPORT AUTOSTRADY
  Liczbę i wartość nominalną akcji Stalexport Autostrady (lub uprawnień do nich) będąc ych w posiadaniu osób
  zarządzających i nadzorujących Spółkę, przedstawiono w oparciu o złożone oświadczenia. Sytuację na dzień 3 0 czerwca
  201 8 roku oraz na dzień przekazania Sprawozdania obrazuje poniższa tabela.
  TABELA 7
  Liczba i wartość nominalna akcji Stalexport Autostrady (lub uprawnień do nich) w posiadaniu osób zarządzających i
  nadzorujących Spółkę (stan na 3 0 czerwca 201 8 oraz na dzień przekazania Sprawozdania)
  Lp. Imię i Nazwisko Nazwa podmiotu Liczba akcji [sztuk] Wartość nominalna
  1. Emil Wąsacz Stalexport Autostrady 59 000 44 250 PLN
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie oświadczeń złożonych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
  W okresie od dnia sporządzenia poprzedniego raportu okresowego do dnia przekazania Sprawozdania nie wystąpiły
  zmiany w stanie posiadania akcji Stalexport Autostrady przez osoby zarządzając e i nadzorując e Spółkę .
  4.8. WSKAZAN=E AKCHONAR=USZY POS=ADAHĄCYC: B EZPOŚREDN=O LUB
  POŚREDN=O PRZEZ PODM=OTY ZALEŻNE CO NAHMN=EH 5% OGÓŁNEH L=CZBY
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZEN=U SPÓLK= WRAZ ZE WSKAZANIEM
  LICZNY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO
  UDZ=AŁU W KAP=TALE ZAKŁADOWYM, L=CZBY GŁOSÓW Z N=C:
  WYN=KAHĄ CYC: = =C: PROCENTOWEGO UDZ=AŁU W OGÓLNEH L=CZN=E
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZEN=U SPÓŁK=
  Poniższa tabela zawiera wykaz akcjonariuszy, którzy – zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki – posiadają co najmniej 5%
  w ogólnej liczbie głosów na WZ Stalexport Autostrady.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 36

  TABELA 8
  Wykaz akcjonariuszy Stalexport Autostrady posiadających znaczne pakiety akcji Spółki (stan na 30 czerwca 201 8
  oraz na dzień przekazania Sprawozdania)
  Nazwa podmiotu
  Liczba posiadanych
  akcji zwykłych na
  okaziciela [sztuk]
  Udział w kapitale
  zakładowym [%]
  Liczba głosów na
  WZ [sztuk]
  Udział
  w ogólnej liczbie
  głosów na WZ [%]
  Atlantia 151.323.46 3 61,20% 151.323.463 61,20%
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie zawiadomień otrzymywanych przez Spółkę od akcjonariuszy na podstawie art. 69 i 69a w związku z art. 87
  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2014.133 z pó źn. zmianami)
  W okresie od dnia sporządzenia poprzedniego raportu okresowego do dnia przekazania Sprawozdania nie wystąpiły
  zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Stalexport Autostrady.
  4.9. INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTĘPOWAN=AC: TOCZĄCYC: S=Ę PRZED
  SĄDEM , ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POSTĘPOWAN=A ARB=TRAŻOWEGO LUB
  ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  Stalexport Autostrady ani jej jednostki zależne nie są stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem
  powszechnym, arbitrażowym, a także organami administracji p ublicznej w sprawach, dotyczących zobowiązań oraz
  wierzytelności Spółki lub jej jednostki zależnej.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 37

  5. PERSPEKTYWY ROZWOJU ORAZ OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK
  I ZAGROŻEŃ, CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
  WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY
  KAPITAŁOWEJ
  5.1. PERSPEKTYWY ROZWOJU
  Perspektywy zewnętrznego rozwoju Stalexport Autostrady wynikają z ewentualnej realizacji potencjalnych projektów
  związan ych z infrastrukturą drogową. Program Budowy Dróg kreuje potencjalny rynek dla Spółki, a także dla podmiotów
  należących do Grupy Kapitałowej. Należy w tym miejscu podkreślić, iż obszar infrastruktury drogowej jest sektorem
  silnie uzależnionym od państwoweg o regulatora. W efekcie liczba przetargów stanowiących interesujące dla Spółki
  projekty, a także możliwość ich wykonania w ramach formuły PPP stanowi konsekwencję polityki strony publicznej
  w zakresie drogownictwa oraz kondycji budżetu państwa. Tutaj nale ży nadmienić, iż Spółka analizując na bieżąco
  politykę strony publicznej jest również zainteresowana innymi projektami w szeroko rozumianej infrastrukturze
  drogowej.
  Przykładem takiego projektu było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr DPR.D PR -
  2.2413.6.2016.DZR.34 na KRAHOWY SYSTEM POBORU OPŁAT WRAZ Z CZYNNOŚC=AM= ZW=ĄZANYM= Z POBOREM OPŁATY
  ELEKTRON=CZNEH ORAZ Z CZYNNOŚC=AM= ZW=ĄZANYM= Z POBOREM OPŁATY ZA PRZEHAZD, ogłoszone 14 grudnia 2016
  roku , a następnie unieważnione w dniu 18 stycznia 2 018 roku przez GDDKiA. =stotną informacją jest fakt, iż CATTER=CK
  =NVESTMENTS Sp. z o.o., w której 10 % udziałów posiada Stalexport Autostrady, brał czynny udział w ww. postępowaniu.
  Natomiast w ramach wewnętrznego rozwoju Grupa Kapitałowa podejmuje i będz ie dalej podejmować działania mające
  na celu podniesienie jakości obsługi użytkowników autostrady poprzez doskonalenia systemu poboru opłat,
  umożliwiającego klientom dywersyfikację form płatności za korzystanie z autostrady. Działania te zmierzają do
  zwięk szenia przepustowości placów poboru opłat, jak i skrócenia czasu transakcji. Przykładem takiego działania Grupy
  Stalexport Autostrady był zrealizowany w 2016 roku pionierski – wśród koncesjonariuszy płatnych autostrad w Polsce –
  projekt wprowadzenia elektr onicznego poboru opłat w technologii mikrofalowej (zgodnej z dyrektywami Unii
  Europejskiej) pod nazwą handlową „A4Go” ( www.karta4go.pl ), który umożliwia wygodniejszy i szybszy niż przy
  wykorzystaniu innych form płatno ści przejazd przez place poboru opłat obsługiwane na odcinku autostrady
  A4 Katowice -Kraków.
  Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wykorzystaniu doświadczenia spółek grupy kapitałowej Atlantia, która jest
  wiodącą w skali międzynarodowej firmą w branży elektronicznego poboru opłat.

  5.2. OP=S PODSTAWOWYC: RYZYK = ZAGROŻEŃ, C:ARAKTERYSTYKA
  ZEWNĘTRZNYC: = WEWNĘTRZNYC: CZYNN=KÓW =STOTNYC: DLA ROZWOHU
  GRUPY STALEXPORT AUTOSTRADY ORAZ SPOSOBÓW PRZEC=WDZ=AŁAN=A
  TYM RYZYKOM
  Podstawowe ryzyka i zagrożeni a oraz zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla działalności Grupy Kapitałowej
  Stalexport Autostrady i jej można podzielić na trzy zasadnicze obszary, związane z:


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 38

  ▪ realizowanym projektem A4 Katowice -Kraków .
  W tym obszarze przeważają ryzyka i czynniki o charakterze ekonomiczno -finansowym związane
  z ogólną koniunkturą gospodarczą i bieżącą sytuacją panującą na rynku robót budowlanych oraz
  ryzyka o charakterze polityczno -prawnym.
  Panująca w kraju koniunktura gospodarcza ma przede wszystkim wpływ na ilość pojazdów
  korzystających z autostrady A4 (czynnik ten oddziałuje głównie na ruch pojazdów ciężarowych),
  a tym samym na poziom przychodów z poboru opłat generowanych przez Koncesjonariusza. Grupa
  Kapitałowa ogranicza to ryzyko poprzez stosowanie odpowiedniej (optymalnej) polityki cenowej,
  jak również podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości obsłu gi klienta na
  zarządzanym przez siebie odcinku autostrady poprzez realizowaną obecnie wymianę urządzeń
  poboru opłat, umożliwiając klientom dywersyfikację form płatności za korzystanie z autostrady.
  W przypadku rynku robót budowlanych dobra koniunktura pod nosi ceny usług budowlanych
  i zmniejsza efektywność projektu A4 Katowice -Kraków, zaś w okresie słabej koniunktury Grupa
  Kapitałowa ma możliwość uzyskania korzystniejszych warunków realizacji niezbędnych robót,
  a tym samym więcej środków pozostaje do dysp ozycji akcjonariuszy. Spółka stara się ograniczać
  ryzyko w tym obszarze poprzez aktywne zarządzanie, w ramach uprawnień danych jej przez
  Umowę Koncesyjną, harmonogramem planowanych i realizowanych prac budowlanych.
  Niestabilność instytucjonalno -prawna oto czenia regulującego sektor infrastruktury w Polsce to
  główny czynnik z grupy ryzyk polityczno -prawnych . Poprzez m.in. promowanie dobrych praktyk
  i rozwiązań nakierowanych na stworzenie odpowiednich ram prawnych dla realizacji projektów
  infrastrukturalnych , aktywny udział w dyskusji publicznej nad nowymi rozwiązaniami
  legislacyjnymi, Spółka stara się przeciwdziałać tym ryzykom. Grupa tych ryzyk obejmuje również
  potencjalne działania zmierzające do zmiany obowiązującego prawa, które mogą mieć wpływ na
  poziom przychodów lub wydatków projektu A4 Katowice -Kraków. Warto w tym miejscu podkreślić,
  iż Umowa Koncesyjna zawiera zapisy pozwalające dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania
  w przypadku prowadzenia przez stronę publiczną działań mających negatywny wpływ na
  rentowność projektu A4 Katowice -Kraków.
  Dodatkowe ryzyka wynikają również z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej
  „UOKiK”) z 2008 roku, w której m.in. uznano za ograniczającą konkurencję praktykę
  Koncesjonariusza, polegającą w opinii UOKiK na „narzucaniu nieuczciwych cen za przejazd płatnym
  odcinkiem autostrady w wysokości określonej w cenniku opłat w czasie remontu tego odcinka
  autostrady powodującego znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów” i nakazano zaniechania jej
  stosowania. Wykonuj ąc w przyszłości remonty, powodujące znaczne utrudnienia w ruchu
  pojazdów, Koncesjonariusz powinien uwzględnić postanowienia decyzji przy realizacji polityki
  określania stawek opłat za przejazd. Spółka ograniczyła to ryzyko przez wprowadzenie do
  stosowania następujących dokumentów: Regulaminu prowadzenia prac na autostradzie
  powodujących utrudnienia w ruchu pojazdów, oraz Zasad stosowania upustów do stawek za
  przejazd autostradą w przypadku prowadzenia prac budowlanych/ remontowych pomiędzy
  placami poboru o płat skutkujących niedotrzymywaniem standardu autostrady.
  ▪ wynajmem powierzchni biurowej i inwestowaniem posiadanych zasobów pieniężnych .
  W tym obszarze wymienić należy ryzyka związane z koniunkturą gospodarczą i klimatem
  inwestycyjnym oraz ryzyko rynkowej stopy procentowej.


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 39

  Panująca w kraju koniunktura gospodarcza znajduje bezpośrednie przełożenie na rynek najmu
  powierzchni biurowej, a tym samym ma wpływ na wielkość wolnej (niewynajętej) powierzchni oraz
  poziom czynszów. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez s tosowanie elastycznej polityki cenowej oraz
  innych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności powierzchni biurowej i poprawę
  bezpieczeństwa jej użytkowników. Ponadto Spółka stale prowadzi działania ukierunkowane na
  pozyskiwanie nowych najemców.
  Z uwagi na strukturę przychodów i charakter prowadzonej działalności wyniki finansowe Spółki
  obarczone są ryzykiem stopy procentowej . Ryzyko to wynika ze zmienności rynków finansowych
  i przejawia się w zmianach ceny pieniądza. Stalexport Autostrady ograni cza to ryzyko poprzez
  dywersyfikację terminów, na jakie lokowane są zgromadzone środki.
  ▪ ogółem działań realizowanych przez Grupę Kapitałową .
  Wspomniana wcześniej niestabilność instytucjonalno -prawna otoczenia nie dotyczy tylko realizacji
  projektu A4 Katowice -Kraków, ale całokształtu działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  ze szczególnym uwzględnieniem faktu funkcjonowania Stalexport Autostrady jako spółki
  publicznej.
  Spółka stara się przeciwdziałać tym ryzykom poprzez bieżące monitorowanie wpro wadzanych
  zmian regulacji prawnych (krajowych i unijnych), korzystanie z doradztwa firm wyspecjalizowanych
  w danej dziedzinie, udział Zarządu i pracowników odpowiedzialnych za dany obszar działalności
  Spółki w szkoleniach i konferencjach poświęconych nowy m regulacjom oraz wdrażanie
  odpowiednich procedur i dobrych praktyk zarówno na szczeblu Spółki, jak i całej Grupy
  Kapitałowej.  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 40

  6. PODSUMOWANIE
  Kończąc prezentację Sprawozdania, pragniemy podkreślić, że Grupa Stalexport Autostrady, działająca w branży
  autostradowej, posiada solidne podstawy finansowe, które gwarantują stabilność aktualnie prowadzonej działalności,
  jak również stwarzają możliwości realizacji przyszłych, zazwyczaj bardzo kapitałochłonnych projektów, związanych
  z budowaniem i zarządzaniem autostradami.

  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Dyrektor Finansowy Dyrektor Generalny

  ……………………………………… ………………………………………
  Mariusz Serwa Emil Wąsacz


  Mysłowice, 2 sierpnia 201 8 roku


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 41

  7. OŚW=ADCZEN=E ZARZĄDU, ŻE WEDLE =C: NAHLEPSZEH W=EDZY, PÓŁROCZNE
  SKRÓCONE SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E F=NANSOWE = DANE
  PORÓWNYWALNE SPORZĄDZONE ZOSTAŁY ZGODN=E Z OBOW=ĄZUHĄCYM=
  ZASADAM= RAC:UNKOWOŚC= ORAZ ŻE ODZW=ERC=EDLAHĄ W SPOSÓB
  PRAWDZ=WY, RZETELNY = HASNY SYTUACHĘ MAHĄTKOWĄ = F=NANSOWĄ GRUPY
  KAP=TAŁOWEH O RAZ HEH WYN=K F=NANSOWY, ORAZ ŻE PÓŁROCZNE
  SPRAWOZDAN=E ZARZĄDU Z DZ=AŁALNOŚC= GRUPY KAP=TAŁOWEH SPÓŁK=
  ZAW=ERA PRAWDZ=WY OBRAZ ROZWOHU = OS=ĄGN=ĘĆ ORAZ SYTUACH= GRUPY
  KAP=TAŁOWEH SPÓŁK=, W TYM OP=S PODSTAWOWYC: ZAGROŻEŃ = RYZYKA

  Oświadczenie
  Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy pół roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Spółki za = półrocze 201 8 rok u i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową, a także
  wynik finansowy Grupy Stalexport Autostrady.
  Równocześnie oświadczamy, że pół roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Stalexport Autostrady zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju i osiągn ięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki , w tym opis podstawowych zagrożeń
  i ryzyka .  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Dyrektor Finansowy Dyrektor Generalny

  ……………………………………… ………………………………………
  Mariusz Serwa Emil Wąsacz

  Mysłowice, 2 sierpnia 201 8 roku


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 42

  8. ZAŁĄCZNIK
  Załącznik nr 1 Wybrane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady
  TABELA 9
  Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Stalexport Autostrady za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 201 8 roku
  w tys. PLN w tys. EUR
  I pół. 2018 I pół. 2017 I pół. 2018 I pół. 2017
  Przychody 160 244 150 466 37 798 35 425
  Zysk z działalności operacyjnej 123 852 105 058 29 214 24 735
  Zysk przed opodatkowaniem 117 606 95 711 27 741 22 534
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 94 058 76 857 22 186 18 095
  Zysk netto przypadający na właścicieli Hednostki
  Dominującej
  91 304 74 056 21 537 17 436
  Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys.
  szt.)
  247 262 247 262 247 262 247 262
  Zysk właścicieli Hednostki Dominującej przypadający
  na jedną akcję (w PLN/EURO)
  0,37 0,30 0,09 0,07
  Rozwodniony zysk właścicieli Hednostki Dominującej
  przypadający na jedną akcję (w PLN/EURO)
  0,37 0,30 0,09 0,07
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 102 699 103 124 24 224 24 279
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 741) (16 440) (3 713) (3 871)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (155 215) (69 523) (36 612) (16 368)


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 43

  Przepływy pieniężne netto ogółem (68 257) 17 161 (16 100) 4 040
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 1 357 815 1 438 346 311 311 344 853
  Aktywa trwałe 981 956 1 009 401 225 137 242 010
  Aktywa obrotowe 375 859 428 945 86 175 102 842
  Zobowiązania razem 639 887 740 173 146 709 177 461
  Zobowiązania długoterminowe 376 204 456 369 86 254 109 417
  Zobowiązania krótkoterminowe 263 683 283 804 60 456 68 044
  Kapitał własny razem 717 928 698 173 164 602 167 391
  Kapitał własny właścicieli Hednostki Dominującej 714 486 693 479 163 813 166 266
  Udziały niekontrolujące 3 442 4 694 789 1 125
  Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 518 44 462
  Źródło: Opra cowanie własne Spółki
  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 44

  TABELA 10
  Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport
  Autostrady za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 201 8 roku
  w tys. PLN w tys. EUR
  I pół. 2018 I pół. 2017 I pół. 2018 I pół. 2017
  Przychody 1 851 1 831 437 431
  Strata z działalności operacyjnej (2 205) (2 079) (520) (489)
  Zysk przed opodatkowaniem 642 68 076 151 16 028
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 493 67 954 116 15 999
  Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu
  (w tys. szt.)
  247 262 247 262 247 262 247 262
  Zysk przypadający na jedną akcję
  (w PLN/EURO)
  0,00 0,27 0,00 0,06
  Rozwodniony zysk przypadający na jedną
  akcję (w PLN/EURO)
  0,00 0,27 0,00 0,06
  Środki pieniężne netto z działalności
  operacyjnej
  (483) (316) (114) (74)
  Środki pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej
  7 747 70 169 1 827 16 520
  Przepływy pieniężne netto ogółem (64 442) 25 384 (15 200) 5 976
  30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
  Aktywa razem 349 335 419 488 80 093 100 575
  Aktywa trwałe 77 450 78 210 17 757 18 751


  STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 201 8
  _____________________________________________________ ______________________________________________________
  _________________________________________________________________ _____ ____ _______________________________ 45

  Aktywa obrotowe 271 885 341 278 62 336 81 824
  Zobowiązania razem 3 913 3 161 897 758
  Zobowiązania długoterminowe 92 2 156 21 517
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 821 1 005 876 241
  Kapitał własny razem 345 422 416 327 79 196 99 817
  Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 518 44 462
  Źródło: Opracowanie własne Spółki
  Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:
  a) poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pien iężnych
  za = półrocze 2018 oraz za = półrocze 2017 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP,
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2395 PLN/EUR oraz 4,2474 PLN/EUR;
  b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio
  4,3616 PLN/EUR na 30 czerwca 2 018 roku oraz 4,1709PLN/EUR na 31 grudnia 2017 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stalexport Autostrady SA
ISIN:PLSTLEX00019
NIP:634-01-34-211
EKD: 45.23 budowa dróg kołowych i szynowych
Adres: ul. Piaskowa 20 41-404 Mysłowice
Telefon:+48 32 7627545
www:www.stalexport-autostrady.pl
Kalendarium raportów
2021-08-02Raport półroczny
2021-11-08Raport za III kwartał
2021-08-02Raport półroczny
2021-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STALEXPORT AUTOSTR...
2021-07-29 05-07-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor