Raport.

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:
a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
b) projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  (projekt)
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysł owicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzibą w Mysłowicach , wybiera Pana/Panią ........................ ............. ....... na
  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu W alnego
  Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić
  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania
  wydruków z głosowań.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym
  w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za rok obrotowy 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz §24 ust.1 pkt 1
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu
  z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jed nostkowe sprawozdanie
  finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:
  a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień
  31 grudnia 2017 roku , zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą
  419.487.993,55 zł (słownie: czterysta dz iewiętnaście milionów czterysta
  osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote
  pięćdziesiąt pięć groszy),
  b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
  01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , zamykające się kwotą zysk u netto
  73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy
  czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz
  całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 73.210.703,80 zł (słownie:
  siedemdziesiąt trzy miliony dwie ście dziesięć tysięcy siedemset trzy złot e
  osiemdziesiąt groszy),
  c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
  01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie kapitału
  własnego o kwotę 28.741.691,16 zł (słownie: dwadzie ścia osiem milionów
  siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych
  szesnaście groszy),
  d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
  01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie środków
  pien iężnych o kwotę 25.268.484,87 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów
  dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote
  osiemdziesiąt siedem groszy),
  e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego
  obejmujące informacj e o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne
  informacje objaśniające.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  (projekt)
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromad zenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy
  2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu
  Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą
  w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapit ałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy
  2017 , obejmujące:
  a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na
  dzień 31 grudnia 2017 roku , zamykające się po stronie aktywów
  i pasywów sumą 1.438.346 tys. zł (słownie: jeden miliard c zterysta trzydzieści
  osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
  b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
  01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , zamykające się kwotą zysku
  netto 158.780 tys. zł (słownie: sto pięćdz iesiąt osiem milionów siedemset
  osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie
  161.506 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześć
  tysięcy złotych),
  c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
  01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie
  kapitału własnego o kwotę 111.345 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów
  trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
  01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie
  środków pieniężnych o kwotę 29.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
  milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego
  obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  (projekt)
  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt.
  2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017
  w wysokości 73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście
  osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy)
  podzielić w następujący spos ób:
  a) kwotę 1.502.502,84 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset
  dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
  b) kwotę 71.705.986,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset
  pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem
  groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co
  oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynie sie
  29 groszy (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).
  §2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art.
  348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki ustala dzień
  18 kwietnia 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 18 maja 2018 roku jako
  termin wypłaty dywidendy.
  §3
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi
  z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexpo rt Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu
  Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za ca ły okres sprawowania
  funkcji w roku obrotowym 2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium
  Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie
  z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu
  Mariuszowi Serwie z wykonani a obowiązków za ca ły okres sprawowania funkcji
  w roku obrotowym 2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium
  członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo
  z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach , udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Nicol ò Caffo z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za ca ły
  okres sprawowania funkcji w roku ob rotowym 2017.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium
  członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi
  z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za ca ły okres
  sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 1 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Roberto Mengucci z wykonan ia obowiązków za ca ły okres sprawowan ia
  funkcji w roku obrotowym 2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 1 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Marco Pace z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za ca ły
  okres sprawowania funkcji w roku obro towym 2017.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 1 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za ca ły okres sprawowania funkcji
  w roku obrotowym 2017.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 1 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  Massimo Sonego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolu torium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Massimo Sonego z wykonania obowiązków za ca ły okres sprawowania
  funkcji w roku obrotowym 2017.
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  (projekt)
  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
  z dnia 4 kwietnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
  §1
  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
  z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
  panu Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za ca ły okres
  sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017 .
  §2
  Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Stalexport Autostrady SA
ISIN:PLSTLEX00019
NIP:634-01-34-211
EKD: 45.23 budowa dróg kołowych i szynowych
Adres: ul. Piaskowa 20 41-404 Mysłowice
Telefon:+48 32 7627545
www:www.stalexport-autostrady.pl
Kalendarium raportów
2020-05-08Raport za I kwartał
2020-07-31Raport półroczny
2020-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce STALEXPORT AUTOSTR...
2020-04-01 12-04-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649