Raport.

SPARK VC SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spark VC S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Bałtycka 30A/18 05-825 Grodzisk Mazowiecki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 08 lipca 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI SPARK VC S.A. SPÓŁKA AKCYJNA
  O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA

  Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ KSH ”) Zarząd Spark VC S.A. z siedzibą w
  Grodzisku Mazowieckim, Bałtycka 30A/18 05 -825 Grodzisk Mazowiecki zwołuje, w trybie art. 402 1 KSH ,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w czwartek , 08 lipca 201 9 r. o godzinie 10 :00 w Kancelarii
  Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
  uchwał,
  5) przyjęcie po rządku obrad,
  6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 ,
  7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania finansowego za 2018
  rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  2018 ,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2018 ,
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania
  finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok
  obrotowy 2018 ,
  d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
  e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
  2018 ,
  f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy 2018 ,
  g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  h. zmian w Statucie Spółki,
  i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  9) wolne wnioski,
  10) zamknięcie Zgromadzenia.


  PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

  I. Aktualnie obowiązująca treść § 3 Statutu Spółki

  „Siedzibą Spółki jest miasto Grodzisk Mazowiecki .”  Nowa treść § 1 ust. 4 Statutu Spółki:

  „Siedzibą Spółki jest miasto …….”

  II. Aktualnie obowiązująca treść § 1 Statutu Spółki

  „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC
  Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.
  Nowa treść § 1 ust. 4 Statutu Spółki:

  „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ….. Spółka
  Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu …..S.A.

  OPIS PROCEDURY ZWIĄZA NEJ Z E ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
  I WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU


  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porzą dku obrad walnego zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spr aw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres
  poczty elektronicznej Spółki: [email protected] nie później niż do dnia 17 czerwca 201 8 r. i powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by
  żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na
  adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed te rminem
  walnego zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH , akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed dniem 08 lipca 201 9 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ
  lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej
  po winny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected] . Spółka niezwłocznie ogłosi
  otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  Realizacja uprawnień , wynikających z art. 401 § 1 or az § 4 KSH , w odniesieniu do akcji na okaziciela, może
  nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
   w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą
  w Spół ce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz
  z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
   w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie
  wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub
  oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym.

  Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH , w przypadku akcji imiennych i świadectw
  tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli
  podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4
  KSH .

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczący ch spraw wprowadzonych do porządku
  obrad podczas walnego zgromadzenia
  Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz moż e podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.

  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez
  pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  o ustanowieniu pełnomocnika
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć


  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
  oświadczeń woli w jego imie niu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
  sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginał em przez notariusza , ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
  pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym
  odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru , zgodnie z opisa nymi wcześniej zasadami . Pełnomocnik
  głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty
  elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adre s [email protected] dokładając wszelkich starań, aby
  możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do
  protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie
  odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie
  reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki
  [email protected] . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego cer tyfikatu.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elek tronicznej obu tych osób),
   zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz
  datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i p ełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód
  tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności ; pełnomocnik powinien okazać ponadto
  dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektr onicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki
  http://www.sparkvc.pl zakładka „ relacje inwestorskie” . Możliwe są inne formularze udzielanego
  pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

  Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej
  oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewiduj ą możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w wa lnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 22 czerwca 2019 r. (tzw. record date ). Prawo uczestnictwa
  w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia
  w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się
  pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu ( 10 czerwca 201 9 r.) a pierwszym dniem powszednim po
  record date (24 czerwca 2018 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych
  o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo gło su, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi
  akcyjnej w dniu record date (22 czerwca 201 9 r.).

  Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
  siedzibie Spółki pod adresem: Bałty cka 30A/18 05 -825 Grodzisk Mazowiecki , w godzinach od 9.00 do 15.00, w
  dniach roboczych od 03 do 05 lipca 201 9 r.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
  Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
  być wysłana. Żądanie takie powinno być prze słane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]

  Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać
  pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także w skazanie adresu strony
  internetowej, na której udostępnione zostają infor macje dotyczą ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie
  internetowej Spółki : http://www.sparkvc.pl w zakładce „ relacje inwestorskie”. Ponadto , każdy z akcjonariuszy
  ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z
  Walnym Zgromadzeniem.

  Dodatkowe informacje
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pros zone są o dokonanie rejestracji i pobranie
  karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  § 1.
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A.
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… .”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co
  następuje:
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez
  Przewodniczącego Zgromadzenia.”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  zatwierdza następujący porządek obrad:
  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,


  3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
  4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
  uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) przedstawienie spr awozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
  7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Na dzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania finansowego za 2018
  rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  2018 ,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 ,
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania
  finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto
  za rok obrotowy 2018 ,
  d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
  e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
  2018 ,
  f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy 2018 ,
  g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  h. zmian w Statucie Spółki,
  i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
  9) wolne wnioski,
  10) zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1 ), art. 395 § 2 pkt 1 ) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółk i za
  rok obrotowy 2018 , postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,
  trwający od 1 stycznia 2018 r. do 3 1 grudnia 2018 r.  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1 ), art. 395 § 2 pkt 1 ) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  2018 , postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie fin ansowe Spółki za rok obrotowy 2018 , które
  obejmuje:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
  sumą 8 169 804 ,54 zł ( osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć ty sięcy osiemset cztery złot e 54 /100 );
  3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę
  netto w w ysokości 15 445 407,07, zł ( piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  siedem złotych 07/ 100) ;
  4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
  wykazujące stan kapitału własnego na koncie 8 005 584,38 zł ( osiem milionów pięć tysięcy pięćset
  osiemdziesiąt cztery złote 38 /100) ;
  5) rachunek przepływów pien iężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
  stan środków pieniężnych na sumę 650,45 zł ( sześćset pięćdziesiąt złotych 45/ 100) ;
  6) dodatkow e informacje i objaśnienia .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pok rycia straty netto za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie , po rozpatrzeniu
  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018
  roku, a tak że sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,


  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za
  rok obrotowy 2018 , postanawia :

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgr omadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:
  a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
  b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
  netto za rok obrotowy 2018
  które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
  Spark VC S.A. w 2018 r.”.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
  wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią
  Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok
  obrotowy 2018 w wysokości 15 445 407,07, zł ( piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  siedem złotych 07/ 100) pokryć w całości zyska mi z lat następnych.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pan u
  Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 1 grudnia 2018 r.  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Uchwał a nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Pawłowi Jeleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pan i
  Małgorzacie Dymeckiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Arturowi Ziębie – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Pawłowi Kruczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Edycie Jeleniewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ……. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ……. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania …………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęc ia.


  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ……………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać …………………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ……………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego /ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Człon ka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Uchwała nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wcho dzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 24
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

  § 1.
  Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 w dotychczasowym brzmieniu

  „Siedzibą Spółki jest miasto Grodzisk Mazowiecki .”

  otrzymuje następujące brzmienie:

  „Siedzibą Spółki jest miasto …… .”  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr 25
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

  § 1.
  Zmienia się St atut Spółki w ten sposób, że § 1 w dotychczasowym brzmieniu

  „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC
  Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrót u SPARK VC S.A.

  otrzymuje następujące brzmienie:

  „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ….. Spółka
  Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu …..S.A.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr 26
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , w oparciu o art. 430
  § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
  „Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Spark VC S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółk i Spark VC
  S.A. , uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC S.A. z dnia
  08 lipca 2019 r.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spark VC S.A.

  Wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela:

  Seria akcji Liczba akcji Procentowy udział
  w kapitale zakładowym
  Liczba głosów
  na WZ
  Procentowy udział
  w głosach na WZ
  A1 400 000 0,39% 400 000 0,39%
  A2 600 000 0,59% 600 000 0,59%
  A3 750 000 0,74% 750 000 0,74%
  B 88 250 000 86,52% 88 250 000 86,52%
  C 10 000 000 9,80% 10 000 000 9,80%
  D 2 000 000 1,96% 2 000 000 1,96%
  SUMA 102 00 0 000 100,00 % 102 000 000 100,00 %

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
  Zwyczajn ym Waln ym Zgromadzeniu Spółki
  Spark VC Spółka Akcyjna
  zwołan ym na dzień 08 lipca 2019 r.

  I. IDENTYFIKACJA AKCJON ARIUSZA ODDAJĄCEGO G ŁOS


  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną )*
  Ja …………….… imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ……………… adres zamieszkania ……………………………..
  ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..… seria i nr dokumentu ……….. oraz
  numerem PESEL ……………………….. , uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym
  zgromadzeniu z akcji Emitenta .

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………

  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną )*
  Ja/My …………….… imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ……… nazwa osoby prawnej ……
  …………………………………adres siedziby ………………………………………………………………………….…..….………….….,
  zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ………
  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ………………………………… , uprawnion ej do wykonania
  …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

  za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
  pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki Spark VC S.A. w dniu 08 lipca 201 9 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
  obrad.

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………

  * - niepotrzebne skreślić  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
  ­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokume ntu
  potwierdzającego tożsamość A kcjonariusza,
  ­ w przypa dku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru , wydana nie później niż trzy miesiące
  przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób
  fizycznych) do reprezen towania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
  Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie
  nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkowa ć niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać p rzesłane
  w formie elektronicznej jako zał ączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres
  [email protected] .

  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zast rzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  ­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny
  podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
  ­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego
  nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
  nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwier dzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do
  reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem
  przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.  II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ
  WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


  Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej *
  niniejszym udzielam/y Panu/Pani …………… …… …… imię i nazwisko …… …… …….…. zamieszkałemu/ej przy
  …………………………………………………… adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
  legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości …………… seria i nr dokumentu ………..….. oraz numer PESEL
  ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z :
  zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba ak cji……………………… akcji Spółki Spark Spółka Akcyjna na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 08 lipca 2019 r. zgodnie
  z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej /zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

  ………… data…………, ………… podpis akcjonariusza …………


  Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej *
  niniejszym udzielam/y …………………………… nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby
  …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…zarejestrowaną pod ……… numer
  REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod
  numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
  zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji Spółki Spark VC Spółka Akcyjna na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 08 lipca 2019 r. oraz do
  działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

  ………… data …………, ………… podpis akcjonariusza …………

  * - niepotrzebne skreślić  Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
  Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia
  pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia
  pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikuj ące zarówno pełnomocnika jak i A kcjonariusza znajdujące się na pierwszych
  stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

  Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowani a
  tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu S półki . W obu przypadkach
  Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany
  pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna .

  Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
  Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpieczny m
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważneg o kwalifikowanego certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (l ub innym formacie pozwalającym
  na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby
  uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
  obecności:
  ­ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  potwierdz ającego tożsamość pełnomocnika,
  ­ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejes tru, wydanego
  nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
  ciąg p ełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
  fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego
  odpisu z KRS) mo że skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.  III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU

  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  § 1.
  Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó łki Spark VC S.A.
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… .”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co
  następuje:
  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez
  Przewodniczącego Zgromadzenia.”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za ……………………………… …………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  zatwierdza następujący porządek obrad:
  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
  4) stwierdzenie prawi dłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
  uchwał,
  5) przyjęcie porządku obrad,
  6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego po krycia straty netto za rok obrotowy 2018,
  7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działa lności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018
  rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  2018,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także spra wozdanie z wyników
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania
  finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto
  za rok obrotowy 2018,
  d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
  e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
  2018,
  f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy 2018,
  g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  h. zmian w Statucie Spółki,
  i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9) wolne wnioski,
  10) zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)


   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisan ie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………… ……………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
  rok obrotow y 2018 , postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,
  trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariu sz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaprop onowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
  po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  2018 , postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 , które
  obejmuje:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
  sumą 8 169 804,54 zł ( osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote 54/ 100);
  3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę
  netto w w ysokości 15 445 407,07, zł ( piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  siedem złotych 07/ 100);
  4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
  wykazujące stan kapitału własnego na koncie 8 005 584,38 zł ( osiem milionów pięć tysięcy pięćset
  osiemdziesiąt cztery złote 38 /100);
  5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
  stan środków pieniężnych na sumę 650,45 zł ( sześćset pięćdziesiąt złotych 45/ 100);
  6) dodatkow e informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** ………… ………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego
  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018
  roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za
  rok obrotowy 2018, postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:
  a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
  b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
  netto za rok obrotowy 2018
  które sporządzon e zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
  Spark VC S.A. w 2018 r.”.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonari usza)


  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
  wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią
  Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając spr awozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok
  obrotowy 2018 w wysokości 15 445 407,07, zł ( piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
  siedem złotych 07/ 100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłosze nia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgrom adzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariu sz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaprop onowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykon ania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Pawłowi Jeleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z pro śbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani
  Małgorzacie Dymeckiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciw u*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Arturowi Ziębie – Członkowi Rady Nadzorczej o d dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania p rzez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu sp ółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Pawłowi Kruczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudni a 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w spra wie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajn e Walne Zgromadzenie
  postanawia:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
  Edycie Jeleniewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

  § 2
  Uchwa ła wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypa dku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ……………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………… ……… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pe łnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania …………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstaw ie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ……………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciw u*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ……………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ……………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariu sz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaprop onowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania …………………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać …………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie odwołania ………………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
  podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawi a odwołać …………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotycz ące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając n a podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośb ą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dni em jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)  Uchwała nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w spra wie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.


  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuj ę się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  Uchwała nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
  Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
  Nadzorczej Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośb ą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................


  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)

  Uchwała nr 24
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

  § 1.
  Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 w dotychczasowym b rzmieniu

  „Siedzibą Spółki jest miasto Grodzisk Mazowiecki .”

  otrzymuje następujące brzmienie:

  „Siedzibą Spółki jest miasto …….”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................


  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała nr 25
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

  § 1.
  Zmienia się St atut Spółki w ten sposób, że § 1 w dotychczasowym brzmieniu

  „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC
  Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.

  otrzymuje następujące brzmienie:

  „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ….. Spółka
  Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu …..S.A.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)


  Uchwała nr 26
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spark VC Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
  z dnia 08 lipca 2019 r.
  w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , w oparciu o art. 430
  § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
  „Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Spark VC S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu S półki Spark VC
  S.A. , uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC S.A. z dnia
  08 lipca 2019 r.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Głosowanie:
   Za …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Wstrzymuję się …………………………………………………………… (ilość głosów)
   Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów)

  W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośb ą
  o wpisanie do protokołu.
  Treść sprzeciwu*: ................................ ................................ ................................ ................................ ......................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
  w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
  Treść instrukcji**: ................................ ................................ ................................ ................................ .....................
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................

  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC S.A. zwołanym na dzień 08 lipca 2019 r. , na godzinę 13:00 które odbędzie się w
  Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest
  uzupełniane, miejsca wykropkowane należ y przekreślić.

  W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej
  wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spół ki, w tym również
  w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

  W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskaza nie
  w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania
  liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych p rzez
  Akcjonariusza.

  W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
  przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu .

  Zwracamy uwagę , że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod
  głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim
  przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.  Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
  znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  S.A., opisanego w § 406 3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do
  uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu Spółki.

  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być ud zielone na innych
  drukach, wg u znania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie
  nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że
  akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej for my.

  Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej ”) na pełnomocniku, któremu nie
  udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie
  publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o raz Spółki o osiągnięciu lub
  przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów
  w Spółce .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Spark VC SA
ISIN:PLRKLMF00010
NIP:1080011117
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 22 3781474
www:www.sparkvc.pl
Komentarze o spółce SPARK VC
2020-02-18 03-02-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649