Raport.

SONEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  INFORMACJA DODATKOWA
  DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO  za III kwarta
  2018


  sporz ądzona zgodnie z
  § 87 Rozporz ądzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r.
  (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


  Świdnica, listopad 2018


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 2 / 16
  INFORMACJA DODATKOWA
  do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapit a
  owej Sonel za III kwarta
  2018
  1. Podstawowe dane o Grupie Kapita
  owej Sonel

  Jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapita
  owej Sonel jest firma Sonel S.A.
  Grupa Kapita
  owa powsta
  a w dniu 25-02-2013, wskut ek objęcia przez Sonel S.A. 90 % udzia
  ów w nowoutworzonym podmiocie
  Sonel Instruments India Private Limited, z siedzib ą w Indiach.
  W dniu 07-02-2014 ukonstytuowa
  a si ę, a w dniu 19-03-2014 uzyska
  a wpis do Krajowego Re jestru Sądowego, druga spó
  ka
  zale żna - Foxytech Spó
  ka z o.o. Udzia
  Emitenta w tym p odmiocie wynosi
  80%. W dniu 16-08-2016 roku, Sonel S.A. dokona
  wykupu
  20 % udzia
  ów spó
  ki zale żnej Foxytech Spó
  ki z o.o., z siedzib ą w Świdnicy, od wspólnika Holley Technology Ltd., osi ągaj ąc 100 %
  udzia
  ów.
  W dniu 22-09-2016 roku Sonel S.A. naby
  a 100 % udz ia
  ów w podmiocie zależnym o nazwie Sonel Test and Measurement Inc.,
  z siedzib ą w Santa Clara, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczony ch.
  Czas trwania Grupy Kapita
  owej jest nieoznaczony. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie fin ansowe i porównywalne dane finansowe.
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzono za okres:
  od 01-01-2018 roku do 30-09-2018 roku
  Dane porównywalne prezentowane s ą:
  za okres od 01-01-2017 roku do 30-09-2017 roku w za kresie rachunku zysków i strat oraz wg stanu na dzień 30-09-2017 roku
  i 31-12-2017 roku w zakresie sytuacji bilansowej pr zedsiębiorstwa.


  Podstawowe dane o Jednostce Dominuj ącej.
  Nazwa Firmy: Sonel Spó
  ka Akcyjna
  Siedziba: 58-100 Świdnica ul. Wokulskiego 11,
  Organ Rejestrowy: Krajowy Rejestr S ądowy
  Numer wpisu do KRS: 0000090121 z dnia 14-02-20 02
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: dzia
  alno ść produkcyjna w bran ży elektronicznej i elektrotechnicznej. W szczególno ści w
  spó
  ce odbywa si ę produkcja przyrz ądów pomiarowych oraz us
  ugowy monta ż elementów
  elektronicznych.
  Numer identyfikacji podatkowej: 884-00-33-448
  Numer Regon: 890236667
  Czas trwania Spó
  ki: nieoznaczony.
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki wynosi 1.400.000 z
  otych i dzieli się na 14.000.000 akcji zwyk
  ych o warto ści nominalnej 10 groszy ka żda.

  Informacje dotycz ące sk
  adu osobowego Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej Emitenta - jednostki dominu ją cej.
  W
  adze Sonel S.A. to: Walne Zgromadzenie, Rada Nad zorcza i Zarząd Spó
  ki
  Na dzie ń sporz ądzenia niniejszej informacji sk
  ad Zarz ądu i Rady Nadzorczej przedsi ębiorstwa przedstawia
  si ę nast ępuj ąco:
  Zarz ąd Spó
  ki:
  o Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarz ądu
  o Jan Walulik Wiceprezes Zarz ądu
  o Wojciech Kwiatkowski Cz
  onek Zarz ądu
  W firmie jest ustanowiony prokurent w osobie Jolant y Drozdowskiej.
  Rada Nadzorcza w 2018 roku sk
  ada si ę z nast ępuj ących osób:
  o Andrzej Diakun Przewodnicz ący Rady Nadzorczej,
  o Miros
  aw Nowakowski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  o Maciej Posadzy Cz
  onek Rady Nadzorczej
  o Stanis
  aw Zaj ąc Cz
  onek Rady Nadzorczej
  o Jan Siniarski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  W 2018 roku nie dokonano zmian w sk
  adzie Rady Nadz orczej.

  Jednostki zale żne:

  Nazwa Firmy: Sonel Instruments India Private Limited.
  Od dnia 25-02-2013
  Siedziba: Chennai (Madras), Tamil Nadu, I ndie
  Corporate Identity Number : U74900TN2013FTC08975 1
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: zakup, sprzeda ż, import, eksport, produkcja, oferowanie i handel p rzyrządami
  pomiarowymi.
  Czas trwania Spó
  ki: nieoznaczony.
  Udzia
  owcami Spó
  ki s ą:
  o Sonel S.A. udzia
  stanowi ący 90%
  o Obywatel Indii – Shyam Ravindran udzia
  stanowi ący 10%
  Organami Spó
  ki s ą:
  Rada Dyrektorów,
  Walne Zgromadzenie
  W sk
  ad Rady Dyrektorów wchodz ą:
  o Krzysztof Wieczorkowski Dyrektor, Obywatel Pol ski
  o Jan Walulik Dyrektor, Obywatel Polski
  o Shyam Ravindran Dyrektor, Obywatel Indii
  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 3 / 16
  Nazwa Firmy Foxytech Sp. z o.o. Od dnia 19-03-2014
  Siedziba Świdnica, ul. Wokulskiego 11,
  Numer wpisu do KRS: 0000501950,
  Numer PKD: 22.29.Z Produkcja pozosta
  ych wyr obów z tworzyw sztucznych
  Bran ża: Przemys
  elektromaszynowy
  Numer identyfikacji podatkowej: 884-27-50-295
  Numer Regon: 022376159
  Czas trwania Spó
  ki: nieoznaczony.
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: produkcja, testowanie i sprzeda ż elektronicznych liczników energii elektrycznej ora z innych
  urz ądze ń elektronicznych.
  Udzia
  owcem Spó
  ki jest Sonel S.A. - w
  a ściciel 100 % udzia
  ów (w dniu 16-08-2016 roku Sonel S.A. odkupi
  od partnera, firmy
  Holley Mettering LTD, 20% udzia
  ów). Organem Spó
  ki jest Zarz ąd.
  W sk
  ad Zarz ądu Foxytech Spó
  ka z o.o. wchodzi Pan Andrzej Grym ek jako Prezes Zarządu.
  Czas trwania Grupy jest nieoznaczony.
  Nazwa firmy Sonel Test and Measurement Inc.
  Od dnia 26-08-2016
  Siedziba Santa Clara, w Kalifornii, w USA
  Czas trwania Spó
  ki: nieoznaczony.
  Numer EIN (podatkowy): 35-2570569
  Podstawowy przedmiot dzia
  alności to: handel oraz us
  ugi: sprzeda ż urz ądze ń pomiarowych, świadczenie us
  ug konsultingu w
  zakresie pomiarów elektrycznych, szkolenia w zakres ie pomiarów elektrycznych, wsparcie
  sprzedawanych produktów, czyli serwis oraz drobne u s
  ugi laboratoryjne..
  Udzia
  owcem Spó
  ki jest Sonel S.A. udzia
  stanowi ący 100%
  Spó
  ka Sonel Test & Measurement Inc. zarejestrowana jest w stanie Delaware oraz posiada licencję na prowadzenie dzia
  alno ści
  w Kalifornii Organem Spó
  ki jest Zarz ąd w sk
  adzie:
  o Wojciech Kwiatkowski CEO
  o Piotr Pawlik Skarbnik i Sekretarz

  2. Zasady przyj ęte przy sporz ądzaniu raportu
  Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane s prawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe .
  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporz ądzono za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018.
  Dane porównywalne prezentowane s ą za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 w zakresie ra chunku zysków i strat, wg stanu na dzień
  30-09-2017, 31-12-2017 i 30-06-2018, w zakresie syt uacji bilansowej przedsiębiorstwa.
  Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel, zamieszczone w raporcie kwartalnym za III
  kwarta
  2018 roku, zosta
  o sporz ądzone w oparciu o Mi ędzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ści Finansowej i jest z nimi w ca
  o ści
  zgodne.
  Sprawozdanie sporz ądzono przy za
  o żeniu pe
  nej kontynuacji dzia
  alno ści.
  Emitent sporz ądza sprawozdanie zgodnie z zasad ą memoria
  ow ą z wyj ątkiem informacji o przep
  ywach pieni ężnych.
  Sprawozdanie zosta
  o zaprezentowane zgodnie z zasad ą agregowania i istotno ści.
  W sprawozdaniu nie dokonuje si ę ż adnych kompensat poza wymaganymi w MSSF lub MSR.
  Walut ą funkcjonaln ą jednostki dominuj ącej i walut ą funkcjonaln ą niniejszego sprawozdania jest z
  oty polski.
  Dane w euro zaprezentowano po przeliczeniu wg nast ępuj ących kursów:

  Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Cena 1 euro w
  z
  otych Elementy sprawozdania
  przeliczone wg kursu
  Kurs
  średni NBP na 30-12-2017 4,1709 Pozycje aktywów i pasywów
  Kurs średni NBP na 30-09-2018 4,2714 Pozycje aktywów i pasywów
  Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego miesi ąca okresu od
  stycznia do wrze śnia 2017 4,2566 Pozycje sprawozdania z
  ca
  kowitych dochodów
  Ś
  rednia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego miesi ąca okresu od
  stycznia do wrze śnia 2018 4,2535 Pozycje sprawozdania z
  ca
  kowitych dochodów
  Spó
  ki obj
  ęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym to:
  · Sonel S.A. z siedzib ą w Świdnicy, w Polsce – podmiot dominuj ący,
  · Sonel Instruments India Private Limited podmiot za leżny z siedzib ą w Chennai, w Indiach,
  · Foxytech Sp. z o.o. podmiot zale żny z siedzib ą w Świdnicy, w Polsce.
  · Sonel Test and Measurement Inc. podmiot zale żny z siedzib ą w Santa Clara, w Stanach Zjednoczonych
  3. Korekta danych porównywalnych

  W 2017 roku, odmiennie prezentowano wp
  yw na spraw ozdania z ca
  kowitych przychodów należnych, ale nie wyp
  aconych i
  niezafakturowanych bonusów, skont i opustów, z tytu
  u realizacji przez dystrybutorów, zakupów wyrobów i us
  ug Sonel S.A. W 2017
  roku Spó
  ka prezentowa
  a nale żne bonusy jako rezerw ę na przysz
  e zobowi ązania, stanowi ącą koszty sprzeda ży. W 2018 roku
  rozpocz ęto prezentacj ę tych bonusów jako kwoty, które bezpo średnio obni żaj ą warto ść sprzeda ży wyrobów i us
  ug.
  Zmiana ta poci ąga za sob ą konieczno ść dokonania korekt, w zakresie danych historycznych, prezentowanych w okresach
  wcze śniejszych – przed 2018 rokiem - w rachunkach zysków i strat.
  Dodatkowo w 2017 roku zrezygnowano z prezentacji ró żnicy w rachunku przep
  ywów, pomi ędzy podatkiem dochodowym
  zap
  aconym a naliczonym uznaj ąc, że korekta ta jest uj ęta w zmianie stanu zobowi ąza ń.
  Wp
  yw tych zmian na niektóre pozycje sprawozda ń bilansowych przedstawiaj ą poni ższe tabele, dotycz ące tych korekt w
  sprawozdaniach z ca
  kowitych dochodów (rachunek zys ków i strat) oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach z przep
  ywów
  pieni ężnych (rachunek przep
  ywów pieni ężnych).
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów (rachunek zysków i strat).


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 4 / 16

  (wariant kalkulacyjny) w tysi
  ącach z
  otych
  3 kwarta
  y 2017
  po zmianach 3 kwarta
  y 2017
  przed zmianami 3 kwarta
  y 2017
  zmiany
  I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 63 894 64 956 -1 062
  1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 62 424 63 486 -1 062
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 347 17 409 -1 062
  IV. Koszty sprzedaży 8 186 9 248 -1 062 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów (rachunek zysków i strat)
  (wariant kalkulacyjny) w tysi
  ącach z
  otych
  3 kwarta
  y 2017
  po zmianach 3 kwarta
  y 2017
  przed zmianami 3 kwarta
  y 2017
  zmiany
  I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 62 591 63 653 -1 062
  1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 62 255 63 317 -1 062
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 833 16 895 -1 062
  IV. Koszty sprzedaży 7 550 8 612 -1 062 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przep
  ywów pieniężnych (rachunek przep
  ywów pieni ężnych)
  (metoda po średnia) w tysi
  ącach z
  otych
  3 kwarta
  y
  2017 po
  zmianach 3 kwarta
  y 2017
  przed zmianami 3 kwarta
  y 2017
  zmiany
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  II. Korekty razem 1 028 1 028 0
  5. Podatek dochodowy naliczony 0 724 -724
  6. Podatek dochodowy zap
  acony 0 -589 589 10. Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów -1 282 -1 417 135 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda
  po średnia 3 710 3 710 0 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przep
  ywów pienięż nych (rachunek przep
  ywów pieni ężnych)
  (metoda po średnia) w tysi
  ącach z
  otych
  3 kwarta
  y 2017
  po zmianach 3 kwarta
  y
  2017 przed zmianami 3 kwarta
  y 2017
  zmiany
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  II. Korekty razem 2 185 2 185 0
  5. Podatek dochodowy naliczony 0 724 -724
  6. Podatek dochodowy zap
  acony 0 -589 589 10. Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów -1 579 -1 714 135 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda
  po średnia 6 914 6 914 0
  4. Zmiany w polityce rachunkowo ści

  Pocz ąwszy od 2009 roku Sonel S.A. – podmiot dominuj ący, rozpocz ą
  prezentacj ę sprawozda ń finansowych zgodnie z
  Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej. Dniem przej ścia by
  01-01-2008.
  Istnieje szereg elementów, które s ą prezentowane odmiennie w sprawozdawczo ści finansowej sporz ądzanej zgodnie z MSSR od
  zasad wynikaj ących z Ustawy o Rachunkowo ści.
  W szczególno ści wp
  yw na wynik finansowy i prezentacj ę danych Sonel S.A. maj ą nast ępuj ące elementy:
  · Ustalono nowe okresy u żytkowania sk
  adników maj ątku trwa
  ego i dokonano odpowiednich korekt amortyz acji, w sposób
  zapewniaj ący roz
  o żenie amortyzacji równolegle z okresem faktycznego w ykorzystywania.
  · Rezerwy, które zgodnie z wcze śniejsz ą praktyk ą odnoszono w ci ężar pozosta
  ych kosztów operacyjnych, a ich rozwi ązanie
  w pozosta
  e przychody operacyjne, zostaj ą teraz zaliczane do sk
  adników rachunku kszta
  tuj ącego wynik na dzia
  alno ści
  podstawowej.
  · Je żeli zobowi ązania z tytu
  u realizacji zada ń inwestycyjnych wyst ępuj ą na dzie ń bilansowy to prezentowane s ą, jako
  pozosta
  e zobowi ązania, a nale żno ści z tytu
  u sprzeda ży maj ątku trwa
  ego prezentowane s ą, jako pozosta
  e nale żno ści.
  · Warto ść prac rozwojowych, które pod rz ądami Ustawy o Rachunkowo ści prezentowano, jako d
  ugoterminowe rozliczenia
  kosztów, zostaje obecnie prezentowana, jako prace r ozwojowe w toku realizacji. Wyodrębnione prace rozwojowe s ą na
  koniec ka żdego roku sprawdzane pod k ątem mo żliwo ści wykorzystania i wygenerowania dodatnich przep
  yw ów
  finansowych.
  · W wyniku stosowania MSSF i MSR odmiennie prezentow ane są grunty i prawa wieczystego u żytkowania gruntów. W
  bilansie zgodnym z Ustaw ą o Rachunkowo ści wykazywano oba elementy
  ącznie.
  · Na dzie ń przej ścia dokonano aktualizacji warto ści nieruchomo ści we Wroc
  awiu i warto ści gruntów b ędących w posiadaniu
  Spó
  ki, opieraj ąc si ę o wycen ę bieg
  ego rzeczoznawcy. Stosownie do nowych ustale ń w zakresie wyceny podwy ższaj ących
  warto ść nieruchomo ści dokonano aktualizacji kwot amortyzacji.  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 5 / 16
  W 2018 rozpocz ęto prezentacj ę nale żnych bonusów ze sprzeda ży, dla których udzielane s ą w kolejnych okresach skonta, w formie
  faktur korekt, jako kwoty zmniejszaj ące przychody ze sprzeda ży a nie jak wcze śniej jako rezerwy na przysz
  e zobowi ązania,
  stanowi ące koszty sprzeda ży. W 2018 roku nie wprowadzono żadnych innych, istotnych zmian do zasad ksi ęgowych, wed
  ug których
  prezentowane s ą sprawozdania finansowe.
  Obowi ązek konsolidacji sprawozda ń finansowych powsta
  od dnia 25-02-2013, wraz z obj ęciem udzia
  ów w podmiocie zale żnym
  Sonel Instruments India Private Limited. 5. Zasady wyceny maj ątku i ewidencji zdarze ń gospodarczych.

  Przyj ęte zasady i polityka rachunkowo ści zmierzaj ą w g
  ównej mierze, do dok
  adnego ustalenia rentowno ści ka żdego wyrobu w
  sposób znacz ący wp
  ywaj ącego na wyniki spó
  ki dominuj ącej oraz na przejrzysto ść uk
  adu mar żowego w podmiocie zale żnym.
  Stosowane metody wyceny sk
  adników maj ątkowych wynikaj ą ze standardowych zasad ksi ęgowych, zgodnych z MSSF i MSR. W
  zakresie, w którym MSSF i MSR dopuszczaj ą wybór metody wyceny, Emitent zmierza do realnego u stalenia wartości sk
  adników
  maj ątkowych, w sposób uwzgl ędniaj ący zasady ostro żno ści przy wycenie.
  Szczególnym elementem prezentowanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (w bilansie), jest wartość maj ątku trwa
  ego w
  zakresie nieruchomo ści. Przyj ęto rozwi ązanie mieszane wynikaj ące ze stosowania MSR i MSSF po raz pierwszy. Warto ść
  nieruchomo ści w Świdnicy przy ulicy Wokulskiego przyj ęto wg warto ści historycznej w oparciu o faktyczne koszty realiz acji budowy.
  Obiekt oddano w 2008 roku, wobec czego Zarz ąd uzna
  , że warto ść wynikaj ąca z ewidencji kosztów budowy jest najbardziej
  wiarygodna. Warto ść obiektu we Wroc
  awiu przy ul. Stargardzkiej 10 wyn ika z szacowania. Obiekt wybudowano w 1998 roku, wo bec
  czego jego warto ść historyczna znacznie odbiega
  a od rzeczywistej. Ma ją c to na uwadze w 2008 roku dokonano wyceny przez
  bieg
  ego rzeczoznawc ę. Budynek i prawa wieczystego u żytkowania gruntów we Wroc
  awiu zosta
  y zaprezentowa ne w bilansie wg
  warto ści godziwej wynikaj ącej z tej wyceny.

  6. Zasady konsolidacji

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel obejmuje podmiot dominujący Sonel S.A. oraz spó
  ki b ędące
  pod jego kontrol ą.
  Jednostka Dominuj ąca sprawuje kontrol ę nad podmiotami zale żnymi z uwagi na posiadanie w nich wi ększo ściowych udzia
  ów i
  odpowiednich praw do stanowienia i zarz ądzania podmiotem. Pozwala to w pe
  ni na kierowanie polityką finansow ą i operacyjn ą.
  Udzia
  akcjonariuszy mniejszo ściowych wykazywany jest w ramach kapita
  ów w
  asnych .
  Metod ą nabycia Sonel Instruments India Private Limited by
  o objęcie udzia
  ów w tworzonym od podstaw podmiocie gospo darczym
  na terenie Indii.
  Metod ą nabycia Foxytech Sp. z o.o. by
  o obj ęcie udzia
  ów w tworzonym od podstaw podmiocie gospo darczym w Polsce.
  Metod ą nabycia Sonel Test and Measurement Inc. by
  o obj ęcie udzia
  ów w tworzonym od podstaw podmiocie gospo darczym w
  Stanach Zjednoczonych.
  Korekty konsolidacyjne polegaj ą na ustaleniu i wyeliminowaniu sald rozrachunków we wnętrznych pomi ędzy podmiotem
  dominuj ącym a zale żnym oraz eliminacji niezrealizowanych zysków i stra t, a także przychodów i kosztów. Eliminacji podlega równie ż
  mar ża zrealizowana na sprzeda ży wyrobów z podmiotu dominuj ącego do podmiotu zale żnego poprzez eliminacj ę mar ży handlowej
  zwi ększaj ącej stan niesprzedanych zapasów znajduj ących si ę na stanie podmiotu zale żnego. Grupy s ą eliminowane w trakcie
  sporz ądzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. N iezrealizowane straty są wy
  ączone ze skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie, co niezrealizowane zyski, do momentu wystąpienia przes
  anek wskazuj ących na
  utrat ę warto ści. Warto ść firmy nie wyst ępuje. Transakcje z jednostkami zale żnymi podlegaj ą wy
  ączeniu ze sprawozdania.
  7. Informacje o odpisach aktualizuj ących z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwa
  ych , wartości
  niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.
  W III kwartale 2018 roku zmiany odpisów aktualizuj ących warto ść maj ątku dotyczy
  y wy
  ącznie podmiotu nadrz ędnego i
  kszta
  towa
  y si ę nast ępuj ąco:

  Aktualizacja warto ści aktywów:

  Aktualizacja warto ści Stan na 30-06-2018 Zmiana w III kwartale 2018
  Stan na 30-09-2018
  Dane w tysi
  ącach z
  otych
  Zapasów -956,5 33,2 -923,3
  Prac rozwojowych -235,9 0,0 -235,9
  Należno ści -767,9 -120,9 -888,8
  RAZEM AKTUALIZACJA WARTOŚCI -1 960,3 -87,7 -2 048,0

  w tym warto ści przypadaj ące na aktualizacj ę zapasów ulega
  y nast ępuj ącym zmianom:
  Aktualizacja warto ści zapasów Stan na 30-06-2018 Zmiana w III kwartale 2018
  Stan na 30-09-2018
  Dane w tysi
  ącach z
  otych
  Materia
  ów -199,9 -68,3 -268,2

  fabrykatów 0,0 0,0 0,0
  Wyrobów -756,6 101,4 -655,2
  Razem aktualizacja wartości zapasów -956,5 33,2 -923,3
  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 6 / 16
  8. Informacje o utworzeniu, zwi ększeniu, wykorzystaniu i rozwi ązaniu rezerw.

  Rezerwy dotycz ą wy
  ącznie podmiotu nadrz ędnego

  Rezerwy na zobowi ązania przysz
  ych okresów Stan na
  30-06-2018 Zmiana w III
  kwartale 2018 Stan na
  30-09-2018
  Dane w tysi ącach z
  otych
  Na świadczenia emerytalne 221,6 0,0 221,6
  Na premiowanie Zarządu 415,7 -300,0 115,7
  Na bonusy dla dystrybucji 680,9 427,0 1 107,9
  Rezerwa na poręczenie po życzki zaci ągni ętej przez Foxytech 428,0 0,0 428,0
  Rezerwa na por
  ęczenie po życzki zaci ągni ętej przez Sonel T&M 561,6 0,0 561,6
  Na serwis gwarancyjny
  445,5 0,0 445,5
  Na niewykorzystane urlopy 189,4 0,0 189,4
  RAZEM REZERWY 2 942,8 127,0 3 069,8

  W 2018 rozpoczęto odmienne prezentowanie rezerw na przyznawane w p rzysz
  ości bonusy dla dystrybutorów. Kwoty nale żne - ale
  nie wyp
  acone - s ą obecnie uj ęte w przychodach, jako kwoty pomniejszaj ące sprzeda ż. Wcze śniej by
  y ujmowane jako rezerwa na
  przysz
  e zobowi ązania wobec podmiotów dystrybucyjnych i jako koszty sprzedaży. Kwota jaka wyst ępowa
  aby na dzie ń 30-06-2018
  wynosi
  a 680,9 tysi ąca z
  otych a kwota naliczona do dnia 30-09-2018 to 1107,9 tysiąca z
  otych. Kwoty te zaprezentowano jako
  zmniejszenie przychodów.
  9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytu
  u odroc zonego podatku dochodowego
  Podatek odroczony i wp
  yw na wynik podatkowy Stan na 30-06-2018
  Zmiana w III kwartale
  2018 Stan na 30-09-2018 Dane w tysi
  ącach z
  otych
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 317,2 -21,2 296,0
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 119 ,8 22,6 142,4
  Wp
  yw na wynik 43,8
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w 2018 roku, naliczono podatek odroczony od nieujętego w wynikach spó
  ek
  konsolidowanych stanu zapasów, pozyskanych przez So nel Indie i Sonel T&M, od Sonel S.A.
  W zwi ązku z prowadzeniem dzia
  alno ści na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i uzys kiwaniem dochodów, w dużej cz ęści
  zwolnionych z opodatkowania, Sonel S.A. nie tworzy
  a aktywów i rezerw na niepodatkowe pozycje pasywów i aktywów bezpośrednio
  zwi ązane z prowadzeniem podstawowej dzia
  alno ści. Spó
  ka Sonel, zgodnie z przyj ętą polityk ą rachunkowo ści nie rozpoznaje aktywów
  z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego, zwi ązanych z przysz
  ymi ulgami podatkowymi, wynikaj ącymi z dochodu zwolnionego
  realizowanego na terenie specjalnej strefy ekonomic znej.

  10. Informacje zwi ązane z dokonanymi rezerwami i odpisami w kontek ście konsolidacji

  Nale ży zwróci ć uwag ę na fakt, że w podmiocie dominuj ącym utworzono odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści od podmiotu
  powi ązanego Sonel India. Wed
  ug stanu na 30-09-2018 kwo ta odpisu to 1 947 tysięcy z
  otych. Podobna sytuacja ma miejsce z
  odpisem na nale żno ści od podmiotu ameryka ńskiego. Wed
  ug stanu na 30-09-2018 kwota odpisu t o 644 tysiące z
  otych
  W uzupe
  nieniu powy ższych danych nale ży doda ć, że w sprawozdaniu skonsolidowanym nast ępuje wy
  ączenie innych odpisów i
  rezerw, które zosta
  y uj ęte w sprawozdaniu jednostkowym. Odpisy te s ą wy
  ączone w ramach korekt konsolidacyjnych i nie s ą
  prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso wym. W efekcie postrzeganie wyników skonsolidowanych, jest obarczone
  b
  ędem pomini ęcia ryzyka zwi ązanego z zdarzaniami obj ętymi odpisami jednostkowymi ale wyst ępuj ącymi w relacjach pomi ędzy
  podmiotami z grupy kapita
  owej. Zagro żenia i odpisy wyst ępuj ące w podmiocie dominuj ącym s ą istotne.
  Poni żej zaprezentowano tabel ę wy
  ącze ń konsolidacyjnych zwi ązanych z odpisami aktualizacyjnymi które nie maj ą
  odzwierciedlenia w skonsolidowanym sprawozdaniu fin ansowym: Poniższe dane dotycz ące korekt konsolidacyjnych zaprezentowane
  zosta
  y za lata ubieg
  e i okres od stycznia do wrze śnia 2018.

  Korekty konsolidacyjne w zakresie odwrócenia
  rezerw i aktualizacji warto ści aktywów w korespondencji z:
  kwota w tys.
  z
  otych w korespondencji z: kwota w tys.
  z
  otych
  Cofni ęcie aktualizacji warto ści spó
  ki Foxytech Zysk z lat ubieg
  ych -2 235,2 Zysk bie żącego okresu 0,0
  Aktualizacja warto ści nale żno ści Sonel India Zysk z lat ubieg
  ych -2 006,5 Zysk bie żącego okresu 59,5
  Aktualizacja warto ści nale żno ści Sonel T&M Zysk z lat ubieg
  ych -1,4 Zysk bie żącego okresu -643,4
  Po życzki do pomiotu Sonel T&M Zysk z lat ubieg
  ych -1 324,3 Zysk bie żącego okresu -1 324,3
  Podatek odroczony od aktualizacji nale żno ści
  Sonel T&M Zysk z lat ubieg
  ych 0,3 Zysk bie
  żącego okresu 122,5
  Podatek odroczony od aktualizacji nale żno ści
  Sonel India Zysk z lat ubieg
  ych 356,2 Zysk bie
  żącego okresu -11,3
  Aktualizacja warto ści spó
  ki Sonel T&M Zysk z lat ubieg
  ych -205,8 Zysk bie żącego okresu -205,8

  11. Istotne zdarzenia w okresie obj ętym raportem (dokonania i niepowodzenia).
  W 2018 roku, za trzy kwarta
  y, skonsolidowana sprze daż Grupy Kapita
  owej Sonel by
  a porównywalna z wynika mi za ten sam
  okres roku ubieg
  ego (wzrost o 0,2 %). Wci ąż dominuje sprzeda ż Jednostki Nadrz ędnej. Sprzeda ż Sonel S.A. wynios
  a 92,1 %
  sprzeda ży, ca
  ej grupy kapita
  owej, osi ągaj ąc 58 919 tysi ęcy z
  otych, wobec 61 592 tysi ęcy za roku ubieg
  y, co stanowi
  o 96,4 %
  sprzeda ży ca
  ej grupy. Sprzeda ż na tym poziomie pozwoli
  a na osi ągni ęcie wysokiego skonsolidowanego wyniku, który zdomin owa  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 7 / 16
  ogólny wynik ca
  ej grupy kapita
  owej i w najwi ększej mierze przyczyni
  si ę do zamkni ęcia okresu skonsolidowanym wynikiem na
  poziomie 4 714 tysi ęcy z
  otych. Warto odnotowa ć tutaj fakt, że istotna dla Sonel S.A. sprzeda ż do podmiotów z GK Lincoln za 3
  kwarta
  y 2018 roku, jest ni ższa ni ż w roku poprzednim, si ęgaj ąc 17 224 tysi ęcy z
  otych. Udzia
  tej sprzeda ży w ca
  ej sprzeda ży grupy
  spad
  z 38,9 %, za podobny okres roku ubieg
  ego, do 26,9 % za 3 kwarta
  y 2018.
  Sprzeda ż podmiotu ameryka ńskiego by
  a znacz ąco wy ższa ni ż w roku ubieg
  ym. Si ęgn ę
  a kwoty 3 061 tysi ęcy z
  otych za 3
  kwarta
  y 2018 roku, wobec 1 118 tysi ęcy z
  otych za podobny okres ubieg
  ego roku. Niemnie j spó
  ka ta zamknę
  a trzy kwarta
  y du żą
  strat ą, znacz ąco pogarszaj ąc wynik skonsolidowany grupy. Podmiot ten wci ąż daleki jest od uzyskania poziomu sprzeda ży wyrobów i
  us
  ug pozwalaj ącego na przekroczenie progu rentowno ści. Podmiot indyjski osi ągn ą
  sprzeda ż na poziomie 1 863 tysi ęcy z
  otych,
  wobec 1 142 tysi ęcy z
  otych w okresie porównywalnym. Udzia
  sprzeda ży tego podmiotu wzrós
  z 1,8 % w sprzeda ży ca
  ej GK za 3
  kwarta
  y w 2017 roku do 2,9 % za 3 kwarta
  y 2018. P odmiot indyjski osiągn ą
  nieznaczn ą strat ę która nie wp
  ywa na ogólny obraz
  grupy. Foxytech spó
  ka z o.o. osi ągn ą
  sprzeda ż na poziomie nie wp
  ywaj ącym na obraz grupy, ale sprzeda ż ta by
  a niemal 4 razy
  wy ższa ni ż w roku ubieg
  ym, osi ągaj ąc warto ść 161 tysi ęcy z
  otych. Wynik tej spó
  ki to strata na poziomie 67 tysięcy z
  otych. Kwota ta
  nie wa ży szczególnie na obrazie ca
  ej grupy.
  W 2018 roku, z uwagi na ci ągle s
  abe wyniku podmiotu ameryka ńskiego oraz brak innych wa żkich przes
  anek dla rozwoju i
  poprawy wyników podmiotów zale żnych, Podmiot Dominuj ący kontynuowa
  polityk ę tworzenia rezerw i dokonywania odpisów
  aktualizacyjnych w ci ężar kosztów bie żącego roku. Jako najbardziej istotne kwoty wp
  ywaj ące na wyniki w ci ągu 9 miesi ęcy 2018 roku
  nale ży wskaza ć:
  · Odpis aktualizuj ący po
  ow ę warto ści udzia
  ów w podmiocie Sonel T&M z USA. Kwota odpi su to 205,8 tysięcy z
  otych i
  zmniejszy
  a wynik bie żącego roku. Wcze śniej, w 2017 roku, dokonano odpisu na t ę sam ą kwot ę. Obecnie warto ść bilansowa
  tego aktywa zosta
  a odpisana w ca
  o ści w koszty.
  · Odpis aktualizuj ący po
  ow ę warto ści po życzek udzielonych w 2017 roku podmiotowi Sonel T&M z USA. Kwota odpisu to
  1 324,3 tysi ęcy z
  otych i zmniejszy
  a wynik bie żącego roku. Wcze śniej, w 2017 roku, dokonano odpisu na t ę sam ą kwot ę.
  ącznie odpisano kwot ę 690 tysi ęcy dolarów. W aktywach Sonel S.A. pozosta
  a kwota p ożyczek stanowi ąca równowarto ść
  505 tysi ęcy dolarów. S ą to wy
  ącznie po życzki udzielone w 2018 roku.
  · Rezerwa na por ęczenie kredytu zaci ągni ętego przez Sonel T&M w kwocie 150 tysi ęcy dolarów, co przeliczone na polskie
  z
  ote wynosi 561,6 tysi ęcy z
  otych.
  · Rezerwa na por ęczenie po życzki zaci ągni ętej przez Foxytech kwocie 428 tysi ęcy z
  otych.
  Dodatkowo Sonel S.A. dokonuje bie żących odpisów na przeterminowane nale żno ści, o ile istnieje zasadno ść ich dokonania lub
  zgodnie z polityk ą rachunkowo ści, dla nale żno ści przeterminowanych powy żej pó
  roku.
  Nale ży podkre ślić , że odpisy aktualizacyjne, które s ą tworzone z uwagi na zdarzenia gospodarcze realizow ane pomiędzy
  podmiotami powi ązanymi, podlegaj ą eliminacji w ramach korekt konsolidacyjnych, ze sk onsolidowanych sprawozdań finansowych.
  Do koszyka walut istotnych z punktu widzenia Emiten ta, obok dolara i euro, należy w
  ączy ć rupi ę indyjsk ą. Stabilno ść tej waluty
  jest jednym z czynników maj ących wp
  yw na powodzenie misji jednostki zale żnej - Sonel Instruments India.
  Trend os
  abiania si ę rupii i dolara s ą niekorzystne dla Emitenta. Wysoki kurs dolara jest istotny, ze względu na dodatni ą ekspozycj ę
  walutow ą, wci ąż wyst ępuj ącą w podmiocie dominuj ącym.  Zmienno ść na rynkach walutowych wp
  ywa
  a istotnie na realizo wane zyski i wyniki. Wzrosty wartości walut: euro i dolara korzystnie
  przek
  ada
  y si ę na wyst ępowanie ró żnic kursowych. Warto odnotowa ć umocnienie si ę rupii indyjskiej, co dla spó
  ce z Indii pozwala
  o
  realizowa ć zakupy w nieco korzystniejszych cenach.
  Warto ści walut w ci ągu trzech kwarta
  ów 2018 roku przedstawia
  y si ę nast ępuj ąco:
  Kursy średnie NBP w z
  otych
  dolar amerykański euro rupia indyjska za 3 kwarta
  y 2018
  cena za 100
  Średni kurs
  3,5599 4,2491 5,2997
  Maksymalny kurs 3,3173 4,1423 5,0154
  Minimalny kurs 3,7871 4,3978 5,5108
  2,9
  3,4
  3,9
  4,4
  4,9
  5,4
  5,9
  2018-01-02 2018-02-02 2018-03-02 2018-04-02 2018-05-02 2 018-06-02 2018-07-02 2018-08-02 2018-09-02
  Tytuł osi
  Kursy walut za 3 kwartały 2018 roku
  [euro, dolar amerykański i rupia indyjska]
  1USD 1EUR 100INR


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 8 / 16
  12. Nietypowe czynniki wp
  ywu na wynik finansowy Em itenta i Grupy Kapita
  owej Sonel

  Od maja 2008 roku Sonel S.A. wykorzystuje ulg ę wynikaj ącą z osi ągania przychodów z dzia
  alno ści prowadzonej na terenie
  Wa
  brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W okre sie od stycznia do września 2018 roku poziom p
  aconego przez Emitenta,
  podatku dochodowego jest ni ższy ni ż ustawowe 19 % i wynosi oko
  o 17 % dochodu brutto. Firma Sonel za trzy kwarta
  y bieżącego
  roku wypracowa
  a 5 470 tysi ęcy z
  otych dochodu strefowego, podlegaj ącego zwolnieniu z podatku CIT. W ogólnym wyniku net to kwota
  wykorzystanej ulgi za okres od stycznia do wrze śnia 2018 to 1.039 tysi ęcy z
  otych. Nale ży zaznaczy ć, że dochód podlegaj ący
  opodatkowaniu jest znacznie wy ższy od wyniku bilansowego z uwagi na liczne odpisy kosztowe o charakterze niepodatkowym. W
  sprawozdaniu skonsolidowanym poziom podatku dochodo wego jest nieco niższy (16,7 %), z uwagi na stosowane wy
  ączenia i korekty
  wyniku.

  W 2014 roku rozpocz ę
  a funkcjonowanie Spó
  ka Foxytech, która wci ąż nie zdoby
  a kontraktów na dostawy liczników energi i
  elektrycznej. Wobec nieskutecznego wyst ępowania na rynku dostawców liczników Foxytech Spó
  k a z o.o. rozpoczę
  a dzia
  alno ść
  polegaj ącą na sprzeda ży produktów i towarów z zakresu Smart Home i pomiar ów środowiskowych. Poziom sprzeda ży nie zapewnia
  rentowno ści. Firma w 2018 roku ponownie aplikuje w przetarga ch na dostawy liczników.
  Sprzeda ż w Indiach jest wy ższa ni ż w roku ubieg
  ym, ale mimo znacznego post ępu sprzeda ży nie prze
  o ży
  o si ę to na dodatni
  wynik z dzia
  alno ści.
  Spó
  ka w Stanach Zjednoczonych rozpocz ę
  a w roku ubieg
  ym sprzeda ż. Podmiot ten realizuje g
  ównie przychody z wynajmu
  aparatury pomiarowej, doradztwa i wsparcia technicz nego. W 2018 roku zaistnia
  y pierwsze sprzedaże wyrobów Emitenta. Wci ąż
  jednak poziom kosztów jest znacz ąco wy ższy ni ż uzyskiwane przychody. W okresie od czerwca 2018 tr wa intensywna restrukturyzacja
  przedsi ębiorstwa w USA. Planowane i realizowane zmiany to: wymiana części personelu, zmiana lokalizacji podmiotu oraz po
  o żenie
  nacisku na sprzeda ż produktów Sonel S.A. oraz na wzrost w zakresie poz iomu realizacji us
  ug wynajmu sprzętu pomiarowego.
  Dzia
  alno ść tego podmiotu realizowana jest w oparciu o kapita
  zak
  adowy, pożyczki od Sonel S.A. (1 215 tysi ęcy dolarów do dnia
  publikacji tego raportu), kredyt w Banku of the Wes t w kwocie 150 tysięcy dolarów oraz z bie żących przychodów. Spó
  ka wci ąż nie
  osi ągn ę
  a przychodów pozwalaj ących na uzyskiwanie rentowno ści. Redukcja kosztów ponoszonych ka żdego miesi ąca okaza
  a si ę
  zagadnieniem znacznie trudniejszym ni ż pocz ątkowo szacowano. Trudno oceni ć szanse powodzenia tego podmiotu w przysz
  o ści.
  Najbli ższe miesi ące – okres do marca 2019 roku b ędzie kluczowy dla oceny czy mo żliwe jest skuteczne wyst ępowanie z ofert ą
  Emitenta na rynku ameryka ńskim, gdy ż to w
  a śnie jest g
  ównym celem powo
  ania i istnienia spó
  ki amerykańskiej. W śród wielu
  scenariuszy mo żliwe jest tak że zako ńczenie dzia
  alno ści tego podmiotu w sposób minimalizuj ący straty. Kolejna edycja oceny
  funkcjonowania tego podmiotu i decyzje co do jego p rzysz
  ości b ędą realizowane na prze
  omie 2018 i 2019 roku.
  13. Wp
  yw sezonowo ści lub cykliczno ści na dzia
  alno ść w prezentowanym okresie.

  Sezonowo ść lub cykliczno ść dzia
  alno ści Emitenta i jego grupy kapita
  owej nie jest istot na. Każdego roku jednak istnieje du ża
  szansa na zwi ększony poziom sprzeda ży w ci ągu ostatnich trzech miesi ęcy roku bilansowego.

  14. Informacja dotycz ąca emisji akcji, wykupu i p
  aty nieudzia
  owych i ka pita
  owych papierów wartościowych.
  W III kwartale nie dokonywano operacji zwi ązanych z emisj ą akcji.
  15. Informacje dotycz ące wyp
  aconej (lub zadeklarowanej) dywidendy.

  W okresie obj ętym sprawozdaniem nast ąpi
  a wyp
  ata dywidendy. W dniu 16-07-2018 roku wyp
  acono dywidendę za 2017 rok, w

  ą cznej kwocie 1.400.000 z
  otych.
  Zgodnie z uchwa
  ą w sprawie podzia
  u zysku podj ętą w dniu 14-05-2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie,
  akcjonariuszom Sonel S.A. wyp
  acona zosta
  a dywiden da w wysokości 0,10 z
  na jedn ą akcj ę. Liczba akcji obj ętych dywidend ą
  wynios
  a 14 000 000 sztuk. Dzie ń dywidendy by
  ustalony na 29-06-2018 roku.
  Wszystkie akcje Spó
  ki maj ą charakter akcji zwyk
  ych.
  16. Istotne zdarzenia, które wyst ąpi
  y po dniu, na który sporz ądzono niniejsze sprawozdanie.

  W dniu 29-10-2018 Podmiot Dominuj ący Sonel S.A. udzieli
  kolejnej po życzki firmie Sonel Test and Measurement Inc. Kwota
  po życzki to 20.000 USD, oprocentowanie wynosi 5 % w sk ali roku, a termin zwrotu określony w umowie to 31-12-2019.

  Po dniu 30-09-2018 nie nast ąpi
  y inne istotne zdarzenia, które mia
  yby wp
  yw na ocenę sytuacji finansowej i maj ątkowej Spó
  ki
  oraz Grupy Kapita
  owej Sonel.
  17. Informacja dotycz ąca zobowi ąza ń lub aktywów warunkowych.

  W III kwartale 2018 roku Emitent podpisa
  2 umowy kredytowe.
  W dniu 11-07-2018 roku podpisano z ING Bankiem Ślą skim, z siedzib ą w Katowicach, umow ę o kredyt z
  otowy w rachunku
  bankowym. Kwota maksymalnego zad
  u żenia to 2.000.000 z
  otych. Przeznaczenie kredytu t o finasowanie bieżącej dzia
  alno ści.
  Umow ę zawarto na okres od dnia 11-07-2018 roku do dnia 1 0-07-2021 roku z możliwo ści ą przed
  u żenia. Zabezpieczeniem umowy s ą:
  zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych towa rów handlowych, weksel in blanco opatrzony deklaracją wekslow ą oraz cesja
  praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ochrony od ryzyk majątku obrotowego.
  W dniu 03-07-2018 roku podpisano z mBankiem, z sie dzibą w Warszawie, umow ę o kredyt w rachunku bankowym. Kwota
  maksymalnego zad
  u żenia to 2.000.000 z
  otych. Przeznaczenie kredytu t o finasowanie bieżącej dzia
  alno ści. Umow ę zawarto na
  okres od dnia 04-07-2018 roku do dnia 01-07-2021 ro ku. Zabezpieczeniem umowy są: Cicha cesja na rzecz Banku wierzytelno ści
  nale żnych dla Sonel S.A, zgodnie z umow ą cesji, z dnia 03-07-2018 roku oraz weksel in blanc o opatrzony deklaracją wekslow ą.
  W dniu 12-08-2016 roku Foxytech uzyska
  wsparcie mB anku, podpisując umow ę o lini ę wieloproduktow ą. Limit produktowy
  ograniczony jest do kwoty 2 milionów z
  otych. Umowa jest zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blanco awalowany przez Sonel
  S.A., zaopatrzony w deklaracj ę wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016 roku.
  W dniu 11-08-2017 roku Foxytech ponownie uzyska
  ws parcie mBanku, podpisując aneks do w/w umowy o lini ę wieloproduktow ą.
  Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 1,5 miliona z
  otych.
  Umowa by
  a przed
  u żona do dnia 11-02-2018 roku.
  W dniu 10-05-2018 roku podpisano kolejny aneks z mB ankiem, obniżaj ąc warto ść dost ępnej linii kredytowej do kwoty 700 000
  z
  otych. Pozosta
  e warunki pozostaj ą bez zmian.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 9 / 16
  Umowa jest zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blanco awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklarację wekslow ą
  Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016 roku.
  Jednocze śnie umowa zobowi ązuje Foxytech do ograniczania zaanga żowania od dnia 12-12-2018 roku do dnia 10-05-2019 r oku
  do kwoty 350 000 z
  otych. W 2017 roku dokonano por ęczenia kredytu, który zosta
  udzielony podmiotowi z ależnemu Sonel T&M Inc., z siedzib ą w USA.
  Por ęczeniu podlega kwota 150 tysi ęcy dolarów na rzecz Bank of the West, za po średnictwem Banku BG Ż BNP Paribas Spó
  ka
  Akcyjna z siedzib ą w Warszawie.
  18. Segmenty dzia
  alno ści W ramach Grupy Kapita
  owej Sonel wp
  yw na wyniki i kszta
  t segmentów operacyjnych ma g
  ównie podmiot dominujący. Dane
  podmiotów zale żnych s ą, jak dot ąd, mniej znacz ące. Drugi podmiot w grupie - spó
  ka z USA ma 4,8 % udzia
  u w przychodach grupy, a
  podmiot z Indii osi ągn ą
  udzia
  na poziomie 2,9 %. Podmiot Foxytech ma udz ia
  na poziomie 0,3%.
  Szczegó
  owe zestawienie aktywno ści w zakresie sprzeda ży podmiotów z grupy kapita
  owej zawiera poni ższa tabela:
  Sprzeda ż podmiotu

  okres od stycznia do
  wrze śnia 2017 Struktura
  2017 okres od stycznia do
  wrze śnia 2018 Struktura
  2018 Dynamika
  2018/2017
  sprzeda ż w tysi ącach z
  otych sprzeda ż w tysi ącach z
  otych
  Sonel 61 592 96,4% 58 919 92,1% 95,7%
  Sonel USA 1 118 1,7% 3 061 4,8% 273,8%
  Sonel India 1 142 1,8% 1 863 2,9% 163,2%
  Foxytech 42 0,1% 161 0,3% 379,1%
  Razem 63 894 100,0% 64 003 100,0% 100,2%
  Wobec tego Emitent uznaje, że grupa prowadzi dzia
  alno ść wzgl ędnie jednorodn ą i nie mo żna mówi ć o szczegó
  owej segmentacji
  dzia
  alno ści. Poszczególne sfery dzia
  alno ści wzajemnie si ę przenikaj ą, s ą realizowane na tej samej bazie produkcyjnej, dla p otrzeb
  realizacji zada ń zaopatrzenie jest dokonywane u tych samych dostawc ów i zdarza się, że jeden odbiorca realizuje zamówienia w
  ró żnych obszarach ofertowanych przez grup ę.
  Szczegó
  owe zestawienie g
  ównych obszarów dzia
  ani a zawiera poniższa tabela:
  Segmenty dzia
  alno ści
  [sprzeda ż w tysi ącach z
  otych] okres od
  stycznia do wrze śnia
  2017 Struktura
  2017 okres od
  stycznia do wrze śnia
  2018 Struktura
  2018 Dynamika
  2018/2017

  Mierniki
  Razem mierniki 37 563 58,8% 44 043 68,8% 117,3%
  w tym: Kraj 20 357 31,9% 20 924 32,7% 102,8%
  w tym: Eksport 12 390 19,4% 18 928 29,6% 152,8%
  w tym: Unia Europejska 4 815 7,5% 4 192 6,5% 87,1%
  Us
  ugi Razem us
  ugi
  26 332
  41,2% 19 961 31,2% 75,8%
  w tym: Ca
  a grupa Lincoln 24 845 38,9% 17 224 26,9% 69,3%
  Eksport 16 296 25,5% 10 321 16,1% 63,3%
  w tym: Lincoln Electric (Luxembourg) 16 259 25,4% 10 320 16,1% 63,5%
  Kraj 9 233 14,5% 8 428 13,2% 91,3%
  w tym: Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. (Polska) 8 552 13,4% 6 903 10,8% 80,7%
  Unia Europejska 803 1,3% 1 211 1,9% 150,8%
  RAZEM 63 894 100,0% 64 003 100,0% 100,2%

  Grupa Kapita
  owa Sonel realizuje przychody w dwóch podstawowych sferach dzia
  alności: w ramach produkcji wyrobów
  metrologicznych, akcesoriów i innych zwi ązanych z bran żą miernictwa (68,8 % sprzeda ży za trzy kwarta
  y 2018 roku i odpowiednio
  58,8 % sprzeda ży za podobny okres 2017 roku), oraz w ramach us
  ug owego montażu elementów elektronicznych (31,2 % sprzeda ży
  w za trzy kwarta
  y 2018 roku i 41,2 % sprzeda ży za porównywalny okres 2017 roku).
  Grupa kapita
  owa posiada dwóch istotnych odbiorców z udzia
  em w sprzedaży powy żej 10 %.
  Jednym jest odbiorca us
  ug z Luxemburga – podmiot z grupy kapita
  owej Lincoln. Za trzy kwarta
  y roku 2018 obrót wyniós
  10 320
  tysi ęcy z
  otych, co prze
  o ży
  o si ę na 16,1 % udzia
  u w sprzeda ży Grupy Kapita
  owej, podczas gdy w podobnym okresi e ubieg
  ego roku
  warto ść sprzeda ży si ęgn ę
  a 16 259 tysi ęcy z
  otych, co stanowi
  o 25,4 % przychodów grupy. D la tego odbiorcy odnotowano spadek
  sprzeda ży o 36,5 %.
  Drugim, istotnymi odbiorc ą us
  ug monta żu jest podmiot krajowy Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. (Polska), do którego sprzedaż za
  trzy kwarta
  y 2018 roku wynios
  a 6 903 tysi ęcy z
  otych (10,8 % sprzeda ży grupy), oraz za porównywalny okres 2017 roku 8 55 2 tysiące
  z
  otych, co stanowi
  o 13,4% sprzeda ży Grupy Kapita
  owej Sonel. Nast ąpi
  spadek sprzeda ży o 19,3 %.
  Oba kluczowe podmioty nale żą do grupy kapita
  owej Lincoln. I tak sprzeda ż do ca
  ej grupy Lincoln, z uwzgl ędnieniem dostaw do
  mniejszych podmiotów, wynios
  a 17 224 tysi ące z
  otych za trzy kwarta
  y 2018 roku oraz odpowied nio 24 845 tysięcy z
  otych za trzy
  kwarta
  y 2017, co stanowi 26,9 % w 2018 roku i 38,9 % w 2017 roku. W 2018 roku za trzy kwarta
  y osiągni ęto wynik sprzeda żowy na
  poziomie 69,3 % sprzeda ży z podobnego okresu roku ubieg
  ego.
  Podobnie jak reszta sprzeda ży us
  ugowej, sprzeda ż ta jest elementem uzupe
  niaj ącym ofert ę grupy, bazuj ącym na
  wykorzystywaniu nadwy żek mocy produkcyjnych w podmiocie dominuj ącym. Mimo niewielkiej mar ży uzyskiwanej na zleceniach
  us
  ugowych, Spó
  ka oraz odpowiednio grupa, optymali zuje proces montażu, utrzymuje park maszynowy w wysokiej sprawno ści, a
  osoby pracuj ące przy monta żu nabieraj ą wysokich kwalifikacji i do świadczenia.
  Segmentacja odbiorców pod wzgl ędem lokalizacji geograficznej przedstawia si ę nast ępuj ąco. Odr ębnymi segmentami
  geograficznymi s ą: odbiorca produkcji us
  ugowej z grupy Lincoln z Lu xemburga oraz krajowy odbiorca us
  ug z grupy Lincol n.
  Wyodr ębnion ą, stabiln ą grup ę stanowi rynek krajowy w zakresie sprzeda ży wyrobów i us
  ug zwi ązanych z miernikami. Kolejna grupa to
  pozostali odbiorcy zagraniczni, którzy pochodz ą z ró żnych pa ństw. Nie mo żna wyodr ębni ć ż adnych parametrów wspólnych dla żadnej
  grupy geograficznej odbiorców. Gospodarki tych kraj ów różni ą si ę potencja
  em oraz rozwojem infrastruktury energetyc znej. Brak jest
  informacji o wyodr ębnionych aktywach lub o wyodr ębnionych do potrzeb tych obszarów kosztach.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 10 / 16
  Odr ębnymi, cho ć jeszcze ma
  o istotnymi segmentami sprzeda ży s ą rynki indyjski i ameryka ński. Ostatnim potencjalnym obszarem
  jest sprzeda ż towarów i us
  ug, któr ą powinien realizowa ć podmiot zale żny Foxytech. Aktualnie podmiot ten powoli wkracza n a rynki
  produktów typu Smart Home i pomiarów środowiskowych.
  W ramach takich sfer dzia
  alno ści mo żna wydzieli ć nale żno ści z tytu
  u realizacji zlece ń us
  ugowych, ale nie mo żna rozliczy ć
  odpowiedniej struktury zobowi ąza ń. Podobnie Emitent nie jest w stanie wydzieli ć maj ątku s
  u żącego poszczególnym sferom
  funkcjonowania z uwagi na fakt, że si ę wzajemnie przenikaj ą i produkcja w obu obszarach jest realizowana na ty m samym parku
  maszynowym, przez tych samych pracowników. Nie mo żna wydzieli ć kierownictwa oraz za
  ogi w zakresie realizacji zle ceń na potrzeby
  produkcji us
  ugowej i na potrzeby produkcji w
  asnyc h wyrobów. Wyniki obu podstawowych sfer dzia
  alno ści s ą regularnie analizowane,
  ale struktura przychodów, dochodów i inne informacj e wyróżniaj ące obie sfery dzia
  alno ści nie s ą podstaw ą do podejmowania
  znacz ących decyzji o alokacji zasobów, poniewa ż firma realizuje sprzeda ż us
  ug na bazie maj ątku s
  u żącego realizacji produkcji
  w
  asnej - mierników, w celu optymalizacji jego wyko rzystania.
  19. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i s przedaży rzeczowych aktywów trwa
  ych.

  W okresie trzech kwarta
  ów 2018 roku Sonel S.A. po niós
  wydatki na prace rozwojowe w
  ącznej kwocie nieznacznie
  przekraczaj ącej 5 433 tysi ące z
  otych. Od pocz ątku roku inne nak
  ady inwestycyjne oraz wydatki na zakup pozosta
  ych sk
  adników
  maj ątku trwa
  ego wynios
  y 819 tysi ęcy z
  otych.
  20. Informacje o istotnym zobowi ązaniu z tytu
  u dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwa
  ych.

  Na koniec III kwarta
  u 2018 roku nie wyst ąpi
  y istotne zobowi ązania z tytu
  u nabycia maj ątku trwa
  ego.
  21. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytu
  u s praw sądowych
  Grupa kapita
  owa prowadzi windykacj ę s ądow ą kilku kwot nale żno ści. Najwi ększ ą i istotn ą jest sprawa o zap
  at ę nale żno ści z
  tytu
  u eksportu produktów przez podmiot zale żny Foxytech (141 tysi ęcy dolarów, czyli 552 tysi ące z
  otych).
  22. Wskazanie korekt b
  ędów poprzednich okresów

  Nie wyst ąpi
  y korekty dotycz ące poprzednich okresów z wyj ątkiem zmian prezentacyjnych wskazanych w punkcie 3.
  23. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia dzia
  alności, które maj ą istotny wp
  yw na warto ść
  godziw ą aktywów finansowych i zobowi ąza ń finansowych jednostki, niezale żnie od tego, czy te aktywa i zobowi ązania s ą
  uj ęte w warto ści godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszc ie zamortyzowanym)

  W III kwartale 2018 roku nie zaistnia
  y żadne szczególne okoliczno ści wp
  ywaj ące istotnie na warto ść godziw ą aktywów
  finansowych. 24. Informacje o niesp
  aceniu kredytu lub po życzki lub naruszeniu istotnych postanowie ń umowy kredytu lub po życzki, w
  odniesieniu, do których nie podj ęto żadnych dzia
  a ń naprawczych do ko ńca okresu sprawozdawczego

  W III kwartale 2018 roku nie mia
  y miejsca przypad ki niesp
  acenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowie ń
  umowy kredytu lub po życzki.
  25. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednos tkę od niego zale żn ą jednej lub wielu transakcji z podmiotami powi ązanymi,
  je żeli pojedynczo lub
  ącznie s ą one istotne i zosta
  y zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich
  warto ści, przy czym informacje dotycz ące poszczególnych transakcji mog ą by ć zgrupowane wed
  ug rodzaju, z wyj ątkiem
  przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych t ransakcji są niezb ędne do zrozumienia ich wp
  ywu na sytuacj ę
  maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy Emitenta, wraz z przedstawieniem :

  a) informacji o podmiocie, z którym zosta
  a zawarta transakcja
  W ramach Grupy Kapita
  owej Sonel istnieje powi ązanie organizacyjne i kapita
  owe pomi ędzy Sonel S.A. i Sonel Instruments India
  Private Limited, Foxytech Spó
  ka z o.o. oraz Sonel Test and Measurement Inc.
  Spó
  ka nie jest powi ązana kapita
  owo ani organizacyjnie z innymi ni ż w/w podmioty.
  Jednak że mi ędzy akcjonariuszami i osobami zarz ądzaj ącymi lub nadzoruj ącymi istniej ą wzajemne zale żno ści. Na potrzeby
  niniejszej informacji przyjmuje si ę, że podmiotami powi ązanymi wobec Sonel S.A. s ą firmy:
  · Elektrotim S.A. z siedzib ą we Wroc
  awiu,
  · Tim S.A. z siedzib ą we Wroc
  awiu
  · Procom System S.A. z siedzib ą we Wroc
  awiu
  · Zeus S.A. z siedzib ą w Pruszczu Gda ńskim
  · Rotopino.pl S.A. z siedzib ą w Bydgoszczy
  · 3LP S.A. z siedzib ą w Siechnicach.
  b) informacji o powi ązaniach emitenta lub jednostki od niego zale żnej z podmiotem b ędącym stron ą transakcji Sonel S.A. posiada 90 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Instruments India Private Ltd z siedzibą w Indiach.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Foxyt ech Spó
  ka z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Test and Measurement Inc., z siedzibą w Santa Clara w Stanach
  Zjednoczonych.
  Dodatkowo powi ązania, o których mowa powy żej, z podmiotami Elektrotim S.A., Tim S.A., Procom System S.A., Zeus S.A.
  Rotopino.pl S.A., i 3LP S.A. wynikaj ą z faktu, i ż osoby zarz ądzaj ące Sonel S.A. s ą cz
  onkami organów nadzoruj ących ww. spó
  ek oraz
  posiadaj ą akcje w ww. podmiotach, tj.
  Pan Andrzej Diakun, b ędąc Prezesem Zarz ądu Elektrotim S.A., Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Procom System S.A.,
  Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Zeus S.A., Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Mawilux S.A., jest jednocze śnie
  Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Sonel S.A. i posiada 125 955 ak cji Sonel S.A., co stanowi 0,9 % udzia
  u w kapitale akcyjnym.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 11 / 16
  Pan Miros
  aw Nowakowski, b ędąc Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Sonel S.A., posiada 1 1 53 000 sztuk akcji, co stanowi 8,24 % udzia
  u w
  kapitale akcyjnym tej spó
  ki, jest jednocze śnie Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.
  Pan Maciej Posadzy, b ędąc Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Sonel S.A., posiada 4 5 20 sztuk akcji, co stanowi 0,03 % udzia
  u w kapitale
  akcyjnym tej spó
  ki, jest jednocze śnie Prezesem Zarz ądu 3LP S.A. i Cz
  onkiem Zarz ądu Rotopino.pl S.A.
  Pan Jan Walulik, b ędąc Wiceprezesem Sonel S.A., jest jednocze śnie Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.
  Pan Krzysztof Wieczorkowski, b ęd ąc Prezesem Sonel S.A., pe
  ni jednocze śnie obowi ązki Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej Tim
  S.A. posiada 3 000 000 akcji Tim S.A. (13,51 %) ora z 1 319 534 akcji Elektrotim S.A. (13,22 %, do dnia 05-10-2018 posiada
  820 385).

  c) informacji o przedmiocie transakcji
  Wobec uznania tych powi ąza ń za istotne, Emitent podaje nast ępuj ące dane:
  W okresie od 01-01-2018 roku do dnia 30-09-2018 rok u zakupy Sonel S.A. od podmiotów powiązanych wynios
  y odpowiednio:
  Podmiot powi ązany Zakupy netto w z
  otych Przedmiot zakupu Kwota w walucie waluta
  Tim S.A.
  42 455,84 Zakup towarów i us
  ug PLN Foxytech Spó
  ka z o.o. 14 127,36 Zakup materia
  ów PLN Sonel Instruments India Private Ltd. 213 570,00 Us
  uga wsparcia sprzedaży 50 000 EUR W okresie od 01-01-2018 roku do dnia 30-09-2018 rok u sprzedaż Sonel S.A. do podmiotów powi ązanych wynios
  a odpowiednio:
  Podmiot powi ązany Sprzeda ż netto w z
  otych Przedmiot sprzeda ży Kwota w walucie waluta
  Tim S.A.
  4 308 893,38 Sprzedaż produktów i us
  ug PLN Elektrotim S.A.
  25 741,13 Sprzedaż produktów i us
  ug PLN Zeus S.A.
  3 630,00 Sprzedaż produktów i us
  ug PLN Rotopino.pl SA
  66 380,07 Sprzedaż produktów i us
  ug PLN Foxytech Spó
  ka z o.o.
  23 400,00

  Sprzedaż obs
  ugi ksi ęgowej i
  wynajem powierzchni
  biurowej oraz sprzeda ż
  wyrobów PLN
  800 000,00 Po życzki udzielone
  5 463,67 Odsetki naliczone od
  po życzek
  Sonel Instruments India Private Ltd.
  1 094 582,04 Sprzedaż produktów i us
  ug 258 276,55 EUR Sonel Test and Measurement, Inc.
  1 856 077,00 Pożyczki udzielone 505 000,00 USD
  136 254,13 Odsetki naliczone od
  po życzek 37 071,92 USD
  675 282,95 Sprzeda ż produktów i us
  ug 185 107,98 USD W okresie od stycznia do wrze śnia 2018 Sonel S.A. udzieli
  nast ępuj ących po życzek podmiotowi powi ązanemu Sonel Test and
  Measurement Inc., z siedzib ą w Stanach Zjednoczonych:

  data umowy kwota w USD data przelewu data sp
  aty op rocentowanie
  2018-01-29 75 000,00 2018-01-29 2019-12-31 5%
  2018-03-02 100 000,00 2018-03-02 2019-12-31 5%
  2018-03-29 50 000,00 2018-03-29 2019-12-31 5%
  2018-04-27 50 000,00 2018-04-27 2019-12-31 5%
  2018-05-17 25 000,00 2018-05-17 2019-12-31 5%
  2018-05-25 125 000,00 2018-05-25 2019-12-31 5%
  2018-06-27 20 000,00 2018-06-27 2019-12-31 5%
  2018-07-27 60 000,00 2018-07-27 2019-12-31 5%
  RAZEM 505 000,00
  W okresie od stycznia do września 2018 Sonel S.A. udzieli
  nast ępuj ących po życzek podmiotowi powi ązanemu Foxytech Spó
  ka z
  ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Świdnicy:

  data umowy kwota w z
  otych data przelewu data sp
  at y oprocentowanie
  2018-04-24 600 000,00 2015-05-10 2020-04-30 3,28%
  2018-09-02 200 000,00 2018-09-03 2018-12-31 3,28%
  RAZEM 800 000,00
  d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem okre ślonych przez strony
  specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegaj ących od warunków powszechnie stosowanych
  dla danego typu umów.
  Spó
  ka nie zawiera
  a transakcji z podmiotami powi ązanymi innych ni ż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowyc h.
  Spó
  ka nie zawiera
  a transakcji z osobami powi ązanymi.
  e) innych informacji dotycz ących tych transakcji, je żeli s ą niezb ędne do zrozumienia sytuacji maj ątkowej, finansowej i wyniku
  finansowego Emitenta.
  Podmiot powi ązany Tim S.A. jest jednym ze znacz ących krajowych odbiorców wyrobów i us
  ug b ędących w ofercie Sonel S.A.
  Poziom przys
  uguj ących mu rabatów wynika z polityki dystrybucyjnej Em itenta.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 12 / 16
  Podmiot powi ązany Sonel Instruments India Private Limited z sied zibą w Indiach jest dystrybutorem na tym wymagaj ącym cenowo
  rynku. Poziom cen oferowanych temu odbiorcy jest do stosowany do możliwo ści sprzeda ży. Emitent liczy na osi ągni ęcie du żej
  sprzeda ży warto ściowo.
  Podmiot powi ązany Sonel Test and Measurement Inc., z siedzib ą w Stanach Zjednoczonych jest dystrybutorem na rynk u
  ameryka ńskim. Poziom cen oferowanych temu odbiorcy zale żny jest od mo żliwo ści lokowania produktu na tym obszarze.
  f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powi ązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mog
  y mieć istotny
  wp
  yw na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy Emitenta.

  Nie wyst ępuj ą ż adne szczególne i istotne zmiany w zakresie wspó
  pr acy z podmiotami powiązanymi.
  26. W przypadku instrumentów finansowych wycenianyc h w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej
  ustalenia
  Wycenie na dzie ń bilansowy poddano stan nale żno ści i zobowi ąza ń oraz stany środków pieni ężnych w walutach obcych.
  Wycenie podlegaj ą tak że środki zainwestowane w lokaty i inne instrumenty fin ansowe.
  Wyceny dokonano zgodnie ze standardowymi zasadami w yceny.
  W 2018 roku Spó
  ka nie zabezpiecza
  a przysz
  ych wp
  ywów w walutach obcych.
  Transakcje zawarte po dniu bilansowym nie wyst ąpi
  y.
  Spó
  ka nie dokona
  a przekwalifikowania sk
  adników a ktywów finansowych, które spowodowa
  oby zmianę zasad wyceny tych aktywów
  pomi ędzy warto ści ą godziw ą a cen ą nabycia lub metod ą zamortyzowanego kosztu.
  27. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia dzia
  alności, które maj ą istotny wp
  yw na warto ść
  godziw ą aktywów finansowych i zobowi ąza ń finansowych jednostki, niezale żnie od tego, czy te aktywa i zobowi ązania s ą
  uj ęte w warto ści godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszc ie zamortyzowanym).

  W III kwartale 2018 roku nie zaistnia
  y żadne szczególne okoliczno ści wp
  ywaj ące istotnie na warto ść godziw ą aktywów finansowych.
  28. Informacj ę dotycz ącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

  Nie nast ąpi
  y zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych Spó
  ki.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 13 / 16
  POZOSTA E INFORMACJE
  do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalne go Grupy Kapita
  owej Sonel, za III kwarta
  2018 roku, sporządzone
  zgodnie z § 87 Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ( Dz. U. Nr 33, poz. 259).
  29. Opis organizacji Grupy Kapita
  owej, ze wskazan iem jednostek podlegających konsolidacji

  Schemat organizacyjny Grupy Kapita
  owej Sonel na d zień 30-09-2018:  30. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki

  W I kwartale 2013 roku powsta
  pierwszy podmiot za leżny. Kolejne powstawa
  y w I kwartale 2014 roku i w I II kwartale 2016 roku.
  Podmiot indyjski jest firm ą handlow ą, która d ąży do osi ągni ęcia poziomu mar ży pozwalaj ącej na utrzymanie si ę na rynku.
  Sprzeda ż osi ągana przez ten podmiot utrzymuje si ę na ró żnym poziomie. Sprzeda ż wci ąż utrzymuje si ę na poziomach poni żej progu
  rentowno ści. W 2018 roku po raz kolejny notowane s ą straty. Wyniki tego podmiotu s ą dla jednostki dominuj ącej równie istotne jak
  osi ąganie coraz wy ższych wolumenów w handlu z t ą cz ęścią ś wiata. Rynek indyjski jawi si ę jako bardzo du ży i wyra źne zaistnienie w
  tym obszarze mo że zaowocowa ć rozwojem Emitenta i jego grupy.
  Podmiot zale żny Foxytech to spó
  ka celowa, która mia
  a zaistnie ć w bran ży liczników energii elektrycznej. Wobec braku sukce sów
  w przetargach na dostawy liczników Spó
  ka próbuje r ealizować dzia
  alno ść w zakresie dostaw na rynek krajowy produktów z zak resu
  Smart Home i pomiarów jako ści środowiska. W 2018 bierze udzia
  w nowym przetargu n a dostawy liczników energii elektrycznej.
  Podmiot Sonel Test and Measurement Inc. to spó
  ka c elowa, która powinna zajmować si ę dystrybucj ą i sprzeda żą oraz innymi
  formami uzyskiwania korzy ści ekonomicznych, zwi ązanych z oferowaniem produktów Sonel S.A. Sprzeda ż jest dokonywana na bazie
  do świadcze ń partnerów biznesowych ze Stanów Zjednoczonych, prz y wspó
  pracy polskiego przedstawiciela technicznego. Spó
  ka
  rozpocz ę
  a dzia
  alno ść w IV kwartale 2016 roku. W 2017 roku jej dzia
  alno ść i przychody wynika
  y z aktywno ści w zakresie us
  ug
  konsultingowych. W 2018 roku rozpocz ęto szeroki program zmian w tym podmiocie. Dzia
  aln ość marketingow ą skupiono na promocji
  wyrobów emitenta i na intensyfikacji oferowania us
  ug wypożycze ń. Z przyczyn osobowych zmala
  a aktywno ść w zakresie konsultingu.
  Na dzie ń bilansowy Grupa Kapita
  owa Sonel nie posiada inwes tycji o charakterze d
  ugoterminowym.
  W omawianym okresie nie mia
  y miejsca procesy podz ia
  u, restrukturyzacji ani zaniechania żadnej z istotnych sfer dzia
  alno ści.
  31. Ocena przez Zarz ąd Spó
  ki mo żliwo ści realizacji prognozy wyników finansowych za 2018 rok.

  Spó
  ka nie publikowa
  a prognoz sprzeda ży, wyników ani innych kategorii ekonomicznych dla S onel S.A. ani dla Grupy Kapita
  owej
  Sonel na 2018 rok. 32. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących przynajmniej 5 % liczby g
  osów na Walnym Zgrom adzeniu Akcjonariuszy na dzień
  przekazania raportu.
  Stan akcjonariatu Sonel S.A. na dzie ń sporz ądzenia sprawozdania przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Osoby z udzia
  em
  przekraczaj ącym 5 % Ilo
  ść akcji
  [sztuki] Udzia
  w kapitale
  [%] % g
  osów WZA Warto
  ść nominalna
  posiadanych akcji [PLN]
  Wieczorkowski Krzysztof 3 130 734 22,4% 22,4% 313 073,40
  Folta Krzysztof
  2 950 000 21,1% 21,1% 295 000,00
  OFE Aviva BZ WBK* 1 399 601 10,0% 10,0% 139 960,10
  Nowakowski Miros
  aw 1 153 000 8,2% 8,2% 115 300,00
  Walulik Jan ** 968 001 6,9% 6,9% 96 800,10
  So
  kiewicz Tadeusz
  996 400 7,1% 7,1% 99 640,00
  Pozostali 3 402 264 24,3% 24,3% 340 226,40
  Razem 14 000 000 100,0% 100,0% 1 400 000,00 * na podstawie danych z KDPW
  ** W dniu 15-02-2018 roku Pan Jan Walulik, wiceprez es zarządu Sonel S.A., dokona
  przekazania, w formie darowi zny, 82 783 sztuk
  akcji, o warto ści nominalnej 0,10 z
  otego ka żda.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 14 / 16
  W dniu 11-07-2018 roku Pan Jan Walulik, wiceprezes zarządu Sonel S.A., dokona
  zakupu 34 001 sztuk akcji So nel SA w cenie 6,40
  za sztuk ę. ączna warto ść transakcji wynios
  a 217 606,40 z
  otych.
  Nie wyst ępuj ą szczególne formy papierów warto ściowych daj ących specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spó
  ki.
  Wszystkie akcje Spó
  ki s ą akcjami zwyk
  ymi.

  Struktura udzia
  ów FOXYTECH Spó
  ka z o.o. na dzie ń bilansowy przedstawia si ę nast ępuj ąco:

  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym 5 % Ilo ść udzia
  ów Udzia
  w kapitale % g
  osów WZA Warto ść nominalna w z
  otych
  Sonel S.A. 50 000 100,0% 100,0% 2 500 000,00

  Struktura udzia
  ów Sonel Instruments India na dzie ń sporz ądzenia sprawozdania przedstawia si ę nast ępuj ąco:

  Osoby z udzia
  em
  przekraczaj ącym 5 % Ilo
  ść
  udzia
  ów Udzia
  w
  kapitale % g
  osów na zgromadzeniu
  wspólników Warto
  ść nominalna w rupiach
  indyjskich
  Sonel S.A. 630 000 90,0% 90,0% 6 300 000,00
  Shyam Ravindran 70 000 10,0% 10,0% 700 000,00
  RAZEM 700 000 100,0% 100,0% 7 000 000,00

  Struktura udzia
  ów Sonel Test and Measurement Inc., na dzień bilansowy przedstawia si ę nast ępuj ąco:

  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym
  5 % Ilo
  ść
  akcji Udzia
  w
  kapitale % g
  osów na zgromadzeniu
  akcjonariuszy Warto
  ść nominalna w
  dolarach
  Sonel S.A. 100 000 100,0% 100,0% 100 000
  33. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lu b uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarz ądzaj ące i nadzoruj ące
  Emitenta.
  Osoby nadzoruj ące posiadaj ą nast ępuj ące ilo ści akcji i odpowiednio maj ą nast ępuj ący udzia
  w kapitale zak
  adowym Spó
  ki:

  Osoby nadzoruj ące Ilo
  ść akcji
  [sztuki] Udzia
  w kapitale [%] % g
  osów na
  WZA [%] Warto
  ść nominalna
  posiadanych akcji [PLN]
  Diakun Andrzej 125 955 0,90% 0,90% 12 595,50
  Nowakowski Miros
  aw 1 153 000 8,24% 8,24% 115 300,00
  Posadzy Maciej 4 520 0,03% 0,03% 452,00
  Zając Stanis
  aw 248 0,00% 0,00% 24,80 Osoby zarz ądzaj ące na dzie ń sporz ądzenia sprawozdania posiadaj ą nast ępuj ące ilo ści akcji i odpowiednio maj ą nast ępuj ący
  udzia
  w kapitale zak
  adowym Spó
  ki:
  Osoby zarządzaj ące Ilo
  ść akcji
  [sztuki] Udzia
  w kapitale
  [%] % g
  osów na
  WZA [%] Warto
  ść nominalna
  posiadanych akcji [PLN]
  Wieczorkowski Krzysztof 3 130 734 22,4% 22,4% 313 073,40
  Walulik Jan 968 001 6,9% 6,9% 96 800,10 Osoby zarz ądzaj ące na dzie ń sporz ądzenia sprawozdania posiadaj ą nast ępuj ące ilo ści akcji i odpowiednio maj ą nast ępuj ący
  udzia
  w kapitale zak
  adowym spó
  ki Sonel Instrumen ts India:

  Osoby zarz ądzaj ące Ilo
  ść
  udzia
  ów Udzia
  w
  kapitale % g
  osów na zgromadzeniu
  wspólników Warto
  ść nominalna w rupiach
  indyjskich
  Shyam Ravindran (obywatel Indii) 70 000 10,0% 10,0% 700 000,00

  34. Wskazanie post ępowa ń tocz ących si ę przed s ądem, organem w
  a ściwym dla post ępowania arbitra żowego lub organem
  administracji publicznej.
  W okresie obj ętym sprawozdaniem nie tocz ą si ę ż adne istotne sprawy sporne, w których stron ą jest Spó
  ka lub podmiot zale żny.
  35. Informacje o udzieleniu przez Spó
  k ę por ęcze ń kredytu lub po życzki lub udzieleniu gwarancji. W dniu 12-08-2016 roku Foxytech uzyska
  wsparcie mB anku, podpisując umow ę o lini ę wieloproduktow ą. Limit produktowy
  ograniczony jest do kwoty 2 milionów z
  otych. Umowa jest zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blanco awalowany przez Sonel
  S.A., zaopatrzony w deklaracj ę wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016 roku.
  W dniu 11-08-2017 roku Foxytech ponownie uzyska
  ws parcie mBanku, podpisując aneks do w/w umowy o lini ę wieloproduktow ą.
  Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 1,5 miliona z
  otych.
  Umowa by
  a przed
  u żona do dnia 11-02-2018 roku.
  W dniu 10-05-2018 roku podpisano kolejny aneks z mB ankiem, obniżaj ąc warto ść dost ępnej linii kredytowej do kwoty 700 000
  z
  otych. Pozosta
  e warunki pozostaj ą bez zmian.
  Umowa jest zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blanco awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklarację wekslow ą
  Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016 roku. Jednocze śnie umowa zobowi ązuje Foxytech do ograniczania zaanga żowania od dnia 12-12-2018 roku do dnia 10-05-2019 r oku
  do kwoty 350 000 z
  otych.


  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 15 / 16
  W 2018 roku Sonel S.A. z siedzib ą w Świdnicy podpisa
  i zrealizowa
  nast ępuj ące umowy po życzki z Podmiotem zale żnym
  Foxytech Spó
  ka z o.o. ze Świdnicy.

  lp. data umowy kwota w z
  otych data przelewu data s p
  aty oprocentowanie
  1. 24-04-2018 600 000,00 10-05-2018 30-04-2020 3,28%
  2. 02-09-2018 200 000,00 03-09-2018 31-12-2018 3,28%
  Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie udzielono jeszcze jednej po życzki na rzecz podmiotu Foxytech Spó
  ka z o.o. ze
  Ś widnicy, z przeznaczeniem na finansowanie bie żącej dzia
  alno ści i sp
  at ę zad
  u żenia kredytowego mBanku, zgodnie z warunkami
  umowy.

  lp. data umowy kwota w z
  otych data przelewu data s p
  aty oprocentowanie
  3. 14-11-2018 500 000,00 16-11-2018 31-12-2019 3,28%
  W 2017 roku dokonano poręczenia kredytu, który zosta
  udzielony podmiotowi z ależnemu Sonel T&M Inc., z siedzib ą w USA.
  Por ęczeniu podlega kwota 150 tysi ęcy dolarów na rzecz Bank of the West, za po średnictwem Banku BG Ż BNP Paribas Spó
  ka
  Akcyjna z siedzib ą w Warszawie.
  Od 2017 roku Sonel S.A. udzieli
  nast ępuj ących po życzek podmiotowi powi ązanemu Sonel Test and Measurement Inc., z siedzib ą
  w Stanach Zjednoczonych.
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu data sp
  aty oprocentowanie
  1. 2017-03-06 120 000,00 2017-03-07 2019-12-31 5%
  2. 2017-03-26 20 000,00 2017-03-27 2017-12-31 zmiana na 2019-12-31 5%
  3. 2017-04-20 50 000,00 2017-04-25 2019-12-31 5%
  4. 2017-05-29 60 000,00 2017-05-29 2018-12-31 5%
  5. 2017-07-26 100 000,00 2017-07-27 2019-12-31 5%
  6. 2017-08-21 100 000,00 2017-08-22 2019-12-31 5%
  7. 2017-10-02 70 000,00 2017-10-02 2019-12-31 5%
  8. 2017-11-23 105 000,00 2017-11-23 2019-12-31 5%
  9. 2017-12-22 65 000,00 2017-12-22 2019-12-31 5%
  10. 2018-01-29 75 000,00 2018-01-29 2019-12-31 5%
  11. 2018-03-02 100 000,00 2018-03-02 2019-12-31 5%
  12. 2018-03-29 50 000,00 2018-03-29 2019-12-31 5%
  13. 2018-04-27 50 000,00 2018-04-27 2019-12-31 5%
  14. 2018-05-17 25 000,00 2018-05-17 2019-12-31 5%
  15. 2018-05-25 125 000,00 2018-05-25 2019-12-31 5%
  16. 2018-06-27 20 000,00 2018-06-27 2019-12-31 5%
  17. 2018-07-27 60 000,00 2018-07-27 2019-12-31 5%
  18. · 2018-10-29 20 000,00 2018-10-29 2019-12-31 5%
  Razem po życzki 1 215 000,00
  · Po życzka po dniu bilansowym. Wed
  ug stanu na koniec ok resu sprawozdawczego stan udzielonych pożyczek wynosi

  1 195 000 USD.
  36. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji.

  Ogólny stan finansowy Grupy Kapita
  owej na koniec września 2018 roku nale ży uzna ć za dobry. Niemiej wci ąż kluczowym
  podmiotem istotnym dla oceny ca
  o ści grupy jest Sonel S.A. Pomimo wyp
  aty niewielkiej dywidendy, Sonel S.A. posiada wciąż wysok ą
  p
  ynno ść i nie ma zagro że ń dotycz ących sp
  aty swoich zobowi ąza ń. W 2018 roku podj ęto wspó
  prac ę z bankami w zakresie
  produktów kredytowych. Podmioty zale żne s ą zad
  u żone i nie wypracowuj ą dodatnich przep
  ywów.
  Sonel Instruments India Private Limited z ka żdym kwarta
  em rozwija sie ć kontaktów i pozyskuje do wspó
  pracy nowych pracown ików w
  ró żnych regionach Indii. Podmiot indyjski wspiera swoj ą dzia
  alno ść zw
  ok ą w regulowaniu zobowi ąza ń wobec Emitenta. Wci ąż nie
  wypracowuje zysków. Podmiot ten nie korzysta z po życzek i kredytów. Foxytech Spó
  ka z o.o. prowadzi dzia
  alność opieraj ąc si ę o
  kapita
  wniesiony przy tworzeniu podmiotu, o zwi ększenie kapita
  u dokonane przez Sonel S.A. oraz o k redyt bankowy i pożyczki
  dokonywane na jego rzecz przez Sonel S.A. Jak dot ąd nie wypracowuje nadwy żek finansowych. Aktualnie sytuacja tego podmiotu je st
  z
  a. Spó
  ka finansuje si ę kredytem por ęczonym przez Emitenta oraz po życzkami od Sonel S.A.. Wykazana w sprawozdaniach wa rtość
  nabytych udzia
  ów w Foxytech Sp. z o.o. wynosi
  a w cenie nabycia 2 235,00 z
  , zosta
  a w sprawozdaniu Sonel S.A. zaktualizowana do
  zera. Odpisu dokonano z uwagi na brak jasnych persp ektyw co do możliwo ści wypracowywania dodatnich wyników przez ten podmi ot.
  W 2019 roku b ędzie mo żliwo ść zaistnienia na rynku liczników energii elektryczne j, w związku z uczestnictwem w kolejnych
  przetargach. Spó
  ka od I pó
  rocza tego roku oferuje nowatorski produkt jakim jest czujnik py
  u zawieszonego –smogu. Przychody w
  tym zakresie s ą poni żej oczekiwa ń. Podmiot ameryka ński osi ągn ą
  poziom sprzeda ży, który nie wystarczy
  na uzyskanie rentowno ści.
  Straty ponoszone przez spó
  k ę z USA s ą du że a wsparcie w formie po życzek udzielanych temu podmiotowi znacz ąco uszczupli
  o
  zasoby finansowe Emitenta, nie przyczyniaj ąc si ę do polepszenia wyników podmiotu z USA. Spó
  ki zale żne, a g
  ównie podmiot
  ameryka ński, w znacznym stopniu przyczyniaj ą si ę do obni żania wyników ca
  ej Grupy Kapita
  owej Sonel.  Informacja dodatkowa do kwartalnego skonsolidowanego raportu Grupy Kapita
  owej Sonel za III kwarta
  2018  Strona 16 / 16
  37. Czynniki wp
  ywu na osi ągane wyniki finansowe w perspektywie, co najmniej k olejnego kwarta
  u

  W najbli ższym czasie decyduj ącymi dla Grupy Kapita
  owej Sonel, aspektami dzia
  al ności b ędą nast ępuj ące elementy:
   Utrzymanie wysokiego wolumenu produkcji i sprzeda ży mierników przy wsparciu poziomu sprzeda ży produkcj ą us
  ugow ą w
  Jednostce Dominuj ącej. Wysoki udzia
  us
  ug monta żu w przychodach ogó
  em pozwala na optymalizacj ę procesów produkcji oraz
  znacz ący rozwój d źwigni operacyjnej. Du ża sprzeda ż w tym obszarze pozwala na osi ąganie wy ższej rentowno ści ca
  ej dzia
  alno ści.
   Zarz ąd liczy na systematyczny rozwój eksportu, jako szan sę na znacz ący wzrost przychodów i uzyskanie efektów skali w ka żdym
  zakresie dzia
  alno ści.
   Istotnym dla rozwoju ca
  ej grupy jest rozwój sprze daży w Indiach oraz uzyskiwanie dodatnich wyników w Sp ó
  ce Sonel India. Wraz
  ze wzrostem sprzeda ży prowadzonej przez ten podmiot istotny jest rozwój sprzedaży mierników Emitenta.
   Mierniki Sonel S.A. musz ą zaistnie ć na rynku ameryka ńskim, uzyskuj ąc licz ąca si ę pozycj ę na rynku przyrz ądów pomiarowych.
  Równoleg
  y rozwój us
  ug wypo życze ń i doradczych w tym podmiocie powinien wspiera ć p
  ynno ść. W 2018 roku sprzeda ż produktów
  Emitenta by
  a mniejsza ni ż oczekiwania. Dynamiczny wzrost sprzeda ży jest jedyn ą szans ą na utrzymanie si ę tego podmiotu. W razie
  niepowodzenia tej misji w 2019 roku istnieje mo żliwo ść podj ęcia dzia
  a ń zmierzaj ących do likwidacji tego podmiotu i zminimalizowanie
  strat z tym zwi ązanych.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Strona 1 / 16
  SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY
  RAPORT KWARTALNY

  sporządzony zgodnie z

  Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej

  za okres
  od 01-01-2018 do 30-09-2018  Świdnica, listopad 2018
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 2 / 16
  1. Wybrane dane finansowe
  WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ SONEL

  WYBRANE DANE FINANSOW E
  (dotycz ące sprawozdania z ca
  kowitych dochodów i sprawozdan ia z
  przep
  ywów pieni ężnych) Za okres
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 Za okres
  od 2017-01-01
  do 2017-09-30 Za okres
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 Za okres
  od 2017-01-01 do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych w tysi ącach euro
  Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów 64 003 63 894 15 047 15 011
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej 5 464 3 860 1 285 907
  Zysk (strata) brutto 5 676 3 341 1 334 785
  Zysk (strata) netto 4 714 2 682 1 108 630
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 5 622 3 710 1 322 872
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej -6 233 -6 104 -1 465 -1 434
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej 780 -1 847 183 -434
  Przep
  ywy pieniężne netto, razem 169 -4 241 40 -996
  WYBRANE DANE FINANSOW E
  (dotycz ące sprawozdania z sytuacji finansowej) Stan na dzie
  ń
  2018-09-30 Stan na dzie
  ń
  2017-12-31 Stan na dzie
  ń
  2018-09-30 Stan na dzie
  ń
  2017-12-31
  w tysiącach z
  otych w tysi ącach euro
  Aktywa, razem 96 929 91 637 22 693 21 971
  Zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania 19 650 17 025 4 600 4 082
  Zobowiązania d
  ugoterminowe 441 1 044 103 250
  Zobowiązania krótkoterminowe 13 440 11 737 3 147 2 814
  Kapita
  w
  asny 77 279 74 612 18 092 17 889
  Kapita
  akcyjny 1 400 1 400 328 336
  Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  / EUR) 0,34 0,19 0,08 0,05
  Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  /EUR) 5,52 5,33 1,29 1,28
  Zadeklarowana lub wyp
  acona dywidenda na jedną akcj ę (w z
  /EUR) 0,10 0,25 0,02 0,06
  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA
  WYBRANE DANE FINANSOW E
  (dotycz ące sprawozdania z ca
  kowitych dochodów i sprawozdan ia z
  przep
  ywów pieni ężnych) Za okres
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 Za okres
  od 2017-01-01
  do 2017-09-30 Za okres
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 Za okres
  od 2017-01-01 do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych w tysi ącach euro
  Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów 60 727 62 591 14 277 14 704 Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej 5 298 6 419 1 246 1 508 Zysk (strata) brutto 5 640 5 295 1 326 1 244 Zysk (strata) netto 4 763 4 729 1 120 1 111 Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 9 556 6 914 2 247 1 624 Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej -8 669 -7 549 -2 038 -1 773 Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej -864 -3 598 -203 -845 Przep
  ywy pieni ężne netto, razem 23 -4 233 5 -994
  WYBRANE DANE FINANSOW E
  (dotycz ące sprawozdania z sytuacji finansowej) Stan na dzie
  ń
  2018-09-30 Stan na dzie
  ń
  2017-12-31 Stan na dzie
  ń
  2018-09-30 Stan na dzie
  ń
  2017-12-31
  w tysi ącach z
  otych w tysi ącach euro
  Aktywa, razem 95 008 88 409 22 243 21 197 Zobowi
  ązania i rezerwy na zobowi ązania 16 783 13 548 3 929 3 248 Zobowi
  ązania d
  ugoterminowe 0 0 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe 11 174 9 391 2 616 2 252 Kapita
  w
  asny 78 224 74 861 18 313 17 948 Kapita
  akcyjny 1 400 1 400 328 336 Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 Zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  / EUR) 0,34 0,34 0,08 0,08 Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  /EUR) 5,59 5,39 1,31 1,28 Zadeklarowana lub wyp
  acona dywidenda na jedną akcj ę (w
  z
  /EUR) 0,10 0,25 0,02 0,06

  Sposób ustalenia kursów walut do przeliczenia danyc
  h finansowych.

  Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Cena 1 euro w z
  otych
  Elementy sprawozdania przeliczone wg
  kursu
  Kurs średni NBP na 31-12-2017 4,1709 aktywów i pasywów
  Kurs średni NBP na 30-09-2018 4,2714 aktywów i pasywów
  Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego miesi ąc okresu od stycznia
  do wrze śnia 2017 4,2566 rachunku zysków i strat
  Ś
  rednia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego miesi ąc okresu od stycznia
  do wrze śnia 2018 4,2535 rachunku zysków i strat
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 3 / 16
  2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ SONEL
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie ń 30-09-2018
  a. W ykaz aktywów
  BILANS - AKTYW A
  (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Aktywa trwa
  e 45 746 44 697 43 795 43 194
  I Wartości niematerialne 22 915 21 720 19 835 18 785
  1 Wartości niematerialne wytworzone we w
  asnym zakresie
  15 415 9 218 9 970 10 291
  2 Wartość firmy
  2 2 2 2
  3 Niezakończone warto ści niematerialne wytwarzane we
  w
  asnym zakresie 5 639 10 615 8 045 6 727
  4 Inne warto
  ści niematerialne
  1 859 1 885 1 818 1 765
  II Rzeczowe aktywa trwa
  e 22 159 22 320 23 240 23 722
  1 Środki trwa
  e 22 148 21 751 22 668 23 084
  a grunty 860 860 860 860
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii l ądowej i wodnej 17 563 17 687 17 985 18 133
  c urz ądzenia techniczne i maszyny 2 668 2 039 2 610 2 938
  d środki transportu 331 390 457 514
  e inne środki trwa
  e 726 775 756 639
  2 Środki trwa
  e w budowie 11 569 572 638
  3 Zaliczki na środki trwa
  e w budowie 0 0 0 0
  IV Inwestycje d
  ugoterminowe 0 0 0 48
  3 D
  ugoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 48
  V Inne aktywa d
  ugoterminowe 672 657 720 639
  1 Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 142 120 138 140
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 36 43 88 5
  3 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 494 494 494 494
  B Aktywa obrotowe 51 183 50 982 47 842 45 373
  I Zapasy 30 722 32 193 25 858 24 279
  1 Materia
  y 13 030 13 489 11 959 11 513
  2 Pó
  produkty i produkty w toku 7 772 9 604 5 994 5 472
  3 Produkty gotowe 9 129 8 330 7 384 7 112
  4 Towary 791 770 521 182
  5 Zaliczki na dostawy 0 0 0 0
  II Należno ści krótkoterminowe 15 098 15 582 16 691 16 084
  1 Należno ści od jednostek powi ązanych 0 0 0 0
  a z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 0 0 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0 0 0
  - powyżej 12 miesi ęcy 0 0 0 0
  b inne 0 0 0 0
  2 Należno ści od pozosta
  ych jednostek 15 098 15 475 16 584 16 084
  a z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 14 392 14 584 15 339 15 318
  - do 12 miesięcy 14 392 14 456 15 197 15 318
  - powyżej 12 miesi ęcy 0 128 142 0
  b z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpieczeń spo
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadcze ń 432 574 902 693
  c inne
  274 317 343 73
  3 Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
  0 107 107 0
  III Inwestycje krótkoterminowe 5 154 2 964 4 912 4 797
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 154 2 945 4 886 4 796
  b w pozosta
  ych jednostkach 0 0 0 43
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
  c środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 5 154 2 945 4 886 4 753
  - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 5 154 2 945 4 886 4 753
  - inne aktywa pieni ężne 0 0 0 0
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 18 25 1
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 209 243 381 213
  AKTYWA RAZEM 96 929 95 679 91 637 88 567

  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 4 / 16
  b. W ykaz pasywów
  BILANS - PASYW A
  (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Kapita
  (fundusz) w
  asny 77 279 75 463 74 612 72 578
  I Kapita
  przypadaj
  ący akcjonariuszom Jednostki Dominuj ącej
  77 327 75 505 74 652 72 606
  1 Kapita
  akcyjny 1 400 1 400 1 400 1 400
  4 Kapita
  (fundusz) zapasowy 48 048 48 048 44 445 44 445

  w tym kapita
  z emisji akcji powy żej ceny nominalnej 29 404 29 404 29 404 29 404
  5 Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe
  23 642 23 642 23 642 23 642
  6 Zysk (strata) z lat ubieg
  ych -123 -223 478 293
  7 Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubieg
  ych) 371 371 371 371
  8 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
  -725 -474 -107 -227
  9 Zysk (strata) netto 4 714 2 741 4 423 2 682
  II Kapita
  przypadający akcjonariuszom/ udzia
  owcom nie sprawuj ącym
  kontroli -48 -42 -40 -28
  B Zobowi
  ązania i rezerwy na zobowi ązania 19 650 20 216 17 025 15 989
  I Rezerwy na zobowiązania 3 366 3 260 1 956 2 655
  1 Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 29 6 317 283 314
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 411 411 840 233
  - d
  ugoterminowa 222 222 222 84
  - krótkoterminowa 189 189 618 149
  3 Pozosta
  e rezerwy 2 659 2 532 833 2 108
  - d
  ugoterminowe 446 446 604 530
  - krótkoterminowe 2 213 2 086 229 1 578
  II Zobowiązania d
  ugoterminowe 441 674 1 044 1 643
  2 Wobec pozosta
  ych jednostek 441 674 1 044 1 643
  a kredyty i pożyczki 441 674 0 1 315
  c inne zobowiązania finansowe 0 0 0 329
  d z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalności: 0 0 1 044 0
  powyżej 12 miesi ęcy 0 0 1 044 0
  III Zobowiązania krótkoterminowe 13 440 13 778 11 737 9 208
  2 Wobec pozosta
  ych jednostek 13 417 13 580 11 737 9 073
  a kredyty i pożyczki 1 426 1 271 1 493 809
  c inne zobowiązania finansowe 551 568 632 44
  d z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalności: 7 898 7 295 6 329 5 405
  - do 12 miesi ęcy 7 898 7 295 6 329 5 405
  e zaliczki otrzymane na dostawy 419 131 133 180
  g z tytu
  u podatków, ce
  , ubezpieczeń i innych świadcze ń 1 767 1 582 1 847 1 357
  h z tytu
  u wynagrodze ń 1 232 1 230 1 256 1 256
  i inne 124 1 503 47 22
  3 Podatek dochodowy od osób prawnych do zap
  aty
  23 198 0 135
  IV Rozliczenia międzyokresowe 2 403 2 504 2 288 2 483
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 403 2 504 2 288 2 483
  - d
  ugoterminowe 2 301 1 861 1 591 1 757
  - krótkoterminowe 102 643 697 726
  PASYW A RAZEM 96 929 95 679 91 637 88 567

  c. Wartość ksi ęgowa

  WARTOŚĆ KSI ĘGOW A Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  Warto ść ksi ęgowa (w tysi ącach z
  otych) 77 279 75 463 74 612 72 578
  Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 5,52 5,39 5,33 5,18
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Rozwodniona wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 5,52 5,39 5,33 5,18


  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 5 / 16
  d. Pozycje pozabilansowe

  POZYCJE POZABILANSOW E Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  1. Nale żno ści warunkowe 0 0 0 0
  2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
  3. Inne (z tytu
  u) 0 0 0 0
  Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  e. Sk
  adniki zysków i strat
  SPRAWOZDANIE Z CA KOW ITYCH DOCHODÓW Sk
  adniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny) 3 kwarta
  / 2018
  od 2018-07-01 do 2018-09-30
  3 kwarta
  y /
  2018
  od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwarta
  / 2017
  od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwarta
  y /
  2017
  od 2017-01-01 do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 23 939 64 003 22 874 63 894
  I Przychody netto ze sprzeda ży produktów 23 069 61 741 22 376 62 424
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia
  ów 870 2 262 498 1 470
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 16 795 43 322 17 269 47 547
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 635 42 791 16 713 46 268
  II Wartość sprzedanych towarów i materia
  ów 160 531 556 1 279
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 7 144 20 681 5 605 16 347
  D Koszty sprzedaży 2 784 7 525 2 546 8 186
  R Koszty ogólnego zarządu 2 050 6 832 1 753 4 235
  F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 2 310 6 324 1 306 3 926
  G Pozosta
  e przychody operacyjne 132 514 290 990
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 3 3 0 0
  II Dotacje 59 406 263 790
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66 72 16 161
  IV Inne przychody operacyjne 4 33 11 39
  H Pozosta
  e koszty operacyjne 92 1 374 71 1 056
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 0 0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23 1 261 565 884
  III Inne koszty operacyjne 69 113 -494 172
  I Zysk (strata) z dzia
  alności operacyjnej (F+G-H) 2 350 5 464 1 525 3 860
  J Przychody finansowe -64 440 7 99
  I Dywidendy i udzia
  y w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 0 57 7 35
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V Inne -64 383 0 64
  K Koszty finansowe 136 228 -28 618
  I Odsetki, w tym: 13 38 7 18
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  IV Inne 123 190 -35 600
  L Zysk (strata) brutto (I+J-K) 2 150 5 676 1 560 3 341
  M Podatek dochodowy
  186 972 312 688
  I Część bie żąca
  238 946 307 724
  II Część odroczona
  -51 27 5 -36
  N Zysk (strata) netto (L-M)
  1 963 4 703 1 248 2 653
  O Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominuj ącej
  1 973 4 714 1 261 2 682
  P Zysk (strata) netto przypadaj ący akcjonariuszom/ udzia
  owcom nie
  sprawuj ącym kontroli -10 -11 -13 -29  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 6 / 16
  f. Inne ca
  kowite dochody

  INNE CA KOW ITE DOCHODY 3 kwarta
  y / 2018
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  y / 2017
  od 2017-01-01
  do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  Zysk (strata) netto 4 714 2 682
  Inne ca
  kowite dochody

  Pozycje, które mog
  ą by ć reklasyfikowane do wyniku w pó źniejszych okresach -547 -305
  - ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -547 -305
  Pozycje, które nie mogą by ć reklasyfikowane do wyniku w pó źniejszych okresach 0 0
  Inne ca
  kowite dochody netto ogó
  em -547 -305
  ączne ca
  kowite dochody 4 167 2 377
  - akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 178 2 406
  - udzia
  owcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli -11 -29

  g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

  ZYSK ZANUALIZOW ANY I ROZW ODNIENIE 3 kwarta
  y / 2018
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  y / 2017
  od 2017-01-01
  do 2017-09-30
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysi ącach z
  otych 6 454 4 278
  Średnia wa żona liczba akcji zwyk
  ych (szt.) 14 000 000 14 000 000
  Zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) 0,46 0,31
  Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwyk
  ych (szt.) 14 000 000 14 000 000
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) 0,46 0,31

  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 7 / 16
  Rachunek przep
  ywów pieni ężnych (sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych)

  RACHUNEK PRZEP YW ÓW PIENI ĘŻNYCH
  (sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych) 3 kwarta
  /
  2018
  od 2018-07-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  y/
  2 018
  od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwarta
  /
  2017
  od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwarta
  y /
  2017
  od 2017-01-01 do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 973 4 714 1 261 2 682
  II Korekty razem 3 492 908 -1 215 1 028
  1 Zyski (straty) mniejszości -6 -8 -13 -29
  2 Amortyzacja 1 394 4 272 1 649 5 113
  3 Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych -98 -100 -30 -78
  4 Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) 8 30 -4 -17
  5 Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej 0 -3 0 0
  6 Zmiana stanu rezerw 106 1 411 920 422
  7 Zmiana stanu zapasów 1 471 -4 864 -1 190 -453
  8 Zmiana stanu należno ści 484 1 593 -1 718 -1 780
  9 Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów -806 32 -802 -1 282
  10 Zmiana stanu rozlicze
  ń mi ędzyokresowych -82 -221 -200 -729
  11 Inne korekty 1 021 -1 234 173 -139
  III Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I±II) 5 465 5 622 46 3 710
  B Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej 0 0 0 0
  I Wp
  ywy 19 36 10 34
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów
  trwa
  ych 0 3 0 0
  3 Zbycie aktywów finansowych, w tym:
  1 8 10 34
  b w pozosta
  ych jednostkach 1 8 10 34
  - odsetki 1 8 10 34
  4 Inne wp
  ywy inwestycyjne 18 25 0 0
  II W ydatki 2 428 6 269 1 215 6 138
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów
  trwa
  ych 2 428 6 269 1 215 6 138
  2 Inwestycje w nieruchomo
  ści oraz warto ści niematerialne i prawne 0 0 0 0
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
  4 Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
  III Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -2 409 -6 233 -1 205 -6 104
  C Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej 0 0 0 0
  I Wp
  ywy 502 3 043 -296 2 136
  1 Wp
  ywy netto z wydania udzia
  ów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 0 0 0 0
  2 Kredyty i po
  życzki 502 2 486 -296 2 136
  3 Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0 0 0 0
  4 Inne wp
  ywy finansowe 0 557 0 0
  II W ydatki 1 446 2 263 37 3 983
  2 Dywidendy i inne wyp
  aty na rzecz w
  aścicieli 1 400 1 400 0 3 500
  4 Sp
  aty kredytów i pożyczek 28 801 0 374
  6 Z tytu
  u innych zobowiąza ń finansowych 0 0 0 0
  7 P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 6 17 32 94
  8 Odsetki 11 37 5 15
  9 Inne wydatki finansowe 1 8 0 0
  III Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) -944 780 -333 -1 847
  D Przep
  ywy pieni ężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 112 169 -1 492 -4 241
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym 2 209 268 -1 461 -4 163
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 98 100 31 78
  F Ś rodki pieni ężne na pocz ątek okresu 2 945 4 886 6 258 8 960
  G Środki pieni ężne na koniec okresu (F±D), w tym 5 154 5 154 4 797 4 797
  - o ograniczonej możliwo ści dysponowania ZF ŚS 0 0 0 0
  Strona 8 / 16
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okre s 01.01.2018 - 30.09.2018.
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2018 - 30.09.2018

  (dane w tys. z
  ) Kapita
  przypadaj
  ący na akcjonariuszy Jednostki Dominuj ącej
  Kapita

  przypadaj ący
  akcjonariuszom / udzia
  owcom nie sprawuj ącym
  kontroli Razem
  Kapita

  zak
  adowy Kapita

  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych MSR Ró
  żnice kursowe
  z przeliczenia jednostek
  zagranicznych Zysk (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400

  44 445

  23 642

  4 901

  371

  -107

  0
  74 652

  -40

  74 612

  a) Zmiany przyj ętych zasad (polityki)
  rachunkowo ści 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na pocz
  ątek okresu, po
  uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400

  44 445

  23 642

  4 901

  371

  -107

  0
  74 652

  -40

  74 612

  3. Zwi
  ększenia 0

  3 603

  0
  0
  0
  27
  4 714

  8 344

  36
  8 380

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  3 603

  0
  0
  0
  0
  0
  3 603

  0
  3 603

  c) inne 0

  0
  0
  0
  0
  27
  4 714

  4 741

  36
  4 777

  4. Zmniejszenia 0

  0
  0
  5 024

  0
  645

  0
  5 669

  45
  5 714

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  0
  3 603

  0
  0
  0
  3 603

  0
  3 603

  c) inne 0

  0
  0
  1 421

  0
  645

  0
  2 066

  45
  2 111

  5. Stan na koniec okresu 1 400

  48 048

  23 642

  -123

  371

  -725

  4 714

  77 327

  -48

  77 279


  i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okre s 01.01.2017 - 31.12.2017.

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017

  (dane w tys. z
  ) Kapita
  przypadaj
  ący na akcjonariuszy Jednostki Dominuj ącej Kapita

  przypadaj ący
  akcjonariuszom / udzia
  owcom nie sprawuj ącym
  kontroli Razem
  Kapita

  zak
  adowy Kapita

  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych MSR Ró
  żnice kursowe
  z przeliczenia jednostek
  zagranicznych Zysk (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400

  39 441

  23 642

  8 882

  371

  77
  0
  73 814

  1
  73 815

  a) Zmiany przyj ętych zasad (polityki)
  rachunkowo ści 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na pocz
  ątek okresu, po
  uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400

  39 441

  23 642

  8 882

  371

  77
  0
  73 814

  1
  73 815

  3. Zwi
  ększenia 0

  5 004

  0
  0
  0
  0
  4 423

  9 427

  0
  9 427

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  5 004

  0
  0
  0
  0
  0
  5 004

  0
  5 004

  c) inne 0

  0
  0
  0
  0
  0
  4 423

  4 423

  0
  4 423

  4. Zmniejszenia 0

  0
  0
  8 404

  0
  184

  0
  8 588

  41
  8 629

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  0
  5 004

  0
  0
  0
  5 004

  0
  5 004

  b) umorzenia akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0

  0
  0
  3 400

  0
  184

  0
  3 584

  41
  3 625

  5. Stan na koniec okresu 1 400

  44 445

  23 642

  478

  371

  -107

  4 423

  74 652

  -40

  74 612


  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018  Strona 9 / 16

  j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okre s 01.01.2017 - 30.09.2017.

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2017 - 30.09.2017

  (dane w tys. z
  ) Kapita
  przypadaj
  ący na akcjonariuszy Jednostki Dominuj ącej Kapita

  przypadaj ący
  akcjonariuszom / udzia
  owcom nie sprawuj ącym
  kontroli Razem
  Kapita

  zak
  adowy Kapita

  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych MSR Ró
  żnice kursowe
  z przeliczenia jednostek
  zagranicznych Zysk (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400

  39 441

  23 642

  8 882

  371

  77
  0
  73 814

  1
  73 815

  2. Stan na pocz ątek okresu, po
  uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400

  39 441

  23 642

  8 882

  371

  77
  0
  73 814

  1
  73 815

  3. Zwi
  ększenia 0

  5 004

  0
  0
  0
  0
  2 682

  7 686

  0
  7 686

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  5 004

  0
  0
  0
  0
  0
  5 004

  0
  5 004

  b) emisji akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0

  0
  0
  0
  0
  0
  2 682

  2 682

  0
  2 682

  4. Zmniejszenia 0

  0
  0
  8 589

  0
  305

  0
  8 894

  29
  8 923

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  0
  5 004

  0
  0
  0
  5 004

  0
  5 004

  b) umorzenia akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0

  0
  0
  3 585

  0
  305

  0
  3 890

  29
  3 919

  5. Stan na koniec okresu 1 400

  44 445

  23 642

  293

  371

  -227

  2 682

  72 606

  -28

  72 578

  Strona 10 / 16

  2. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL SA Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie ń 30-09-2018
  a. W ykaz aktywów
  BILANS - AKTYW A
  (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Aktywa trwa
  e 47 707 47 536 44 406 44 726
  I Wartości niematerialne 22 125 20 903 19 071 18 053
  1 Wartości niematerialne wytworzone we w
  asnym zakresie
  15 415 9 218 9 970 10 291
  3 Niezakończone warto ści niematerialne wytwarzane we
  w
  asnym zakresie 5 573 10 548 7 978 6 727
  4 Inne warto
  ści niematerialne
  1 137 1 137 1 123 1 035
  II Rzeczowe aktywa trwa
  e 21 671 21 790 22 698 23 075
  1 Środki trwa
  e 21 660 21 221 22 131 22 443
  a grunty 860 860 860 860
  b budynki, lokale i obiekty inżynierii l ądowej i wodnej 17 563 17 687 17 985 18 133
  c urz ądzenia techniczne i maszyny 2 236 1 560 2 084 2 329
  d środki transportu 293 347 457 514
  e inne środki trwa
  e 708 767 745 607
  2 Środki trwa
  e w budowie 11 569 567 632
  3 Zaliczki na środki trwa
  e w budowie 0 0 0 0
  III Należno ści d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  1 Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  2 Od pozosta
  ych jednostek 0 0 0 0
  IV Inwestycje d
  ugoterminowe 2 842 3 831 1 653 2 367
  3 D
  ugoterminowe aktywa finansowe 2 842 3 831 1 653 2 367
  a w jednostkach powiązanych 2 842 3 831 1 653 2 367
  - udzia
  y lub akcje 386 386 591 797
  - udzielone pożyczki 2 456 3 445 1 062 1 570
  V Inne aktywa d
  ugoterminowe 1 069 1 012 984 1 231
  1 Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 572 515 488 732
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 3 2 5
  3 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 494 494 494 494
  B Aktywa obrotowe 47 301 46 804 44 003 42 521
  I Zapasy 27 969 29 228 23 420 21 822
  1 Materia
  y 13 030 13 490 11 959 11 312
  2 Pó
  produkty i produkty w toku 7 772 9 604 5 994 5 472
  3 Produkty gotowe 7 167 6 134 5 467 5 038
  4 Towary 0 0 0 0
  5 Zaliczki na dostawy 0 0 0 0
  II Należno ści krótkoterminowe 14 038 14 742 15 443 15 847
  1 Należno ści od jednostek powi ązanych 1 402 1 164 559 1 038
  a z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 1 402 1 164 559 1 038
  - do 12 miesięcy 1 402 1 164 559 1 038
  - powyżej 12 miesi ęcy 0 0 0 0
  b inne 0 0 0 0
  2 Należno ści od pozosta
  ych jednostek 12 636 13 471 14 777 14 809
  a z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 12 293 13 005 14 018 14 210
  - do 12 miesięcy 12 293 13 005 14 018 14 210
  b z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpieczeń spo
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych świadcze ń 287 427 744 526
  c inne
  56 39 15 73
  3 Należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
  0 107 107 0
  III Inwestycje krótkoterminowe 5 085 2 591 4 759 4 639
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 085 2 591 4 759 4 639
  a w jednostkach powiązanych 345 198 139 82
  - udzielone pożyczki 345 198 139 82
  b w pozosta
  ych jednostkach 0 0 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
  c środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 4 740 2 393 4 620 4 557
  - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 4 740 2 393 4 620 4 557
  - inne aktywa pieni ężne 0 0 0 0
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 209 243 381 213
  AKTYWA RAZEM 95 008 94 340 88 409 87 247
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 11 / 16
  b. W ykaz pasywów
  BILANS - PASYW A
  (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Kapita
  (fundusz) w
  asny 78 224 76 947 74 861 74 587
  I Kapita
  akcyjny 1 400 1 400 1 400 1 400
  IV Kapita
  (fundusz) zapasowy 48 048 48 048 44 445 44 445

  w tym kapita
  z emisji akcji powy żej ceny nominalnej 29 404 29 404 29 404 29 404
  V Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe
  23 642 23 642 23 642 23 642
  VII Zysk niepodzielony - MSR (z lat ubieg
  ych) 371 371 371 371
  VIII Zysk (strata) netto 4 763 3 486 5 003 4 729
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania 16 783 17 393 13 548 12 660
  I Rezerwy na zobowiązania 3 308 3 202 1 897 2 226
  1 Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 23 8 259 224 250
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 411 411 840 233
  - d
  ugoterminowa 222 222 222 84
  - krótkoterminowa 189 189 618 149
  3 Pozosta
  e rezerwy 2 659 2 532 833 1 743
  - d
  ugoterminowe 446 446 604 530
  - krótkoterminowe 2 213 2 086 229 1 213
  II Zobowiązania d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  III Zobowiązania krótkoterminowe 11 174 11 722 9 391 7 951
  1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 5 1
  a z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalności: 0 0 5 1
  - do 12 miesięcy 0 0 5 1
  2 Wobec pozosta
  ych jednostek 11 151 11 524 9 386 7 815
  c inne zobowiązania finansowe 0 6 17 45
  d z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalności: 7 610 7 165 6 148 4 949
  - do 12 miesi ęcy 7 610 7 165 6 148 4 949
  e zaliczki otrzymane na dostawy 419 131 133 180
  g z tytu
  u podatków, ce
  , ubezpieczeń i innych świadcze ń 1 789 1 578 1 820 1 480
  h z tytu
  u wynagrodze ń 1 232 1 191 1 228 1 140
  i inne 101 1 453 40 21
  3 Podatek dochodowy od osób prawnych do zap
  aty 23 198 0 135
  IV Rozliczenia międzyokresowe 2 301 2 469 2 260 2 483
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 2 301 2 469 2 260 2 483
  - d
  ugoterminowe 1 736 1 861 1 591 1 757
  - krótkoterminowe 565 608 669 726
  PASYW A RAZEM 95 008 94 340 88 409 87 247

  c. Wartość ksi ęgowa

  WARTO ŚĆ KSI ĘGOW A Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  Warto ść ksi ęgowa (w tysi ącach z
  otych) 78 224 76 947 74 861 74 587
  Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 5,59 5,50 5,35 5,33
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Rozwodniona wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 5,59 5,50 5,35 5,33

  d. Pozycje pozabilansowe

  POZYCJE POZABILANSOW E Wg stanu na dzie
  ń:
  2018-09-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  1. Nale żno ści warunkowe 0 0 0 0
  2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
  3. Inne (z tytu
  u) 0 0 0 0
  Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 12 / 16

  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów e. Sk
  adniki zysków i strat
  SPRAWOZDANIE Z CA KOW ITYCH DOCHODÓW Sk
  adniki zysków i strat (wariant kalkulacyjny) 3 kwarta
  /
  2018
  od 2018-07-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  y /
  2018
  od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwarta
  /
  2017
  od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwarta
  y /
  2017
  od 2017-01-01 do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 22 849 60 727 22 374 62 591
  - od jednostek powi ązanych 959 1 793 330 997
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 733 60 487 22 212 62 255
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia
  ów 116 240 162 336
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 16 621 42 779 16 859 46 758
  - jednostkom powiązanym 805 1 479 257 733
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 522 42 568 16 725 46 471
  II Wartość sprzedanych towarów i materia
  ów 99 211 134 287
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 6 228 17 948 5 515 15 833
  D Koszty sprzedaży 2 586 7 010 2 085 7 550
  R Koszty ogólnego zarządu 630 2 875 903 2 316
  F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 3 012 8 063 2 527 5 967
  G Pozosta
  e przychody operacyjne 193 576 293 992
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 3 0 0
  II Dotacje 190 537 263 790
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -6 0 16 161
  IV Inne przychody operacyjne 9 36 14 41
  H Pozosta
  e koszty operacyjne 1 744 3 341 226 540
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 0 0 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 676 3 229 168 398
  III Inne koszty operacyjne 68 112 58 142
  I Zysk (strata) z dzia
  alności operacyjnej (F+G-H) 1 461 5 298 2 594 6 419
  J Przychody finansowe -7 582 14 108
  I Dywidendy i udzia
  y w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 59 202 13 44
  - od jednostek powiązanych 59 145 7 10
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V Inne -66 380 1 64
  K Koszty finansowe 18 240 -38 1 232
  I Odsetki, w tym: 3 5 2 6
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0 206 0 686
  IV Inne 15 29 -40 540
  L Zysk (strata) brutto (I+J-K) 1 436 5 640 2 646 5 295
  M Podatek dochodowy - część bie żąca 238 948 307 724
  N Podatek dochodowy - część odroczona -79 -71 -2 -158
  O Zysk (strata) netto z dzia
  alności kontynuowanej (L-M-N) 1 277 4 763 2 341 4 729
  P Zysk (strata) z dzia
  alno ści zaniechanej 0 0 0 0
  R Zysk (strata) netto (O+P) 1 277 4 763 2 341 4 729  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 13 / 16
  f. Inne ca
  kowite dochody

  INNE CA KOW ITE DOCHODY 3 kwarta
  / 2018
  od 2018-07-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  y / 2018
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  / 2017
  od 2017-07-01
  do 2017-09-30 3 kwarta
  y / 2017
  od 2017-01-01
  do 2017-09-30
  w tysiącach z
  otych
  Zysk (strata) netto 1 277 4 763 2 341 4 729
  Inne ca
  kowite dochody: 0 0 0 0
  w tym: 0 0 0 0
  Ca
  kowite dochody ogó
  em 1 277 4 763 2 341 4 729

  g. Zysk zanualizowany i rozwodnienie

  ZYSK ZANUALIZOW ANY I ROZW ODNIENIE 3 kwarta
  y / 2018
  od 2018-01-01
  do 2018-09-30 3 kwarta
  y / 2017
  od 2017-01-01
  do 2017-09-30
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tysi ącach z
  otych 5 037 5 780
  Średnia wa żona liczba akcji zwyk
  ych (szt.) 14 000 000 14 000 000
  Zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) 0,36 0,41
  Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwyk
  ych (szt.) 14 000 000 14 000 000
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) 0,36 0,41

  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018


  Strona 14 / 16

  3. Rachunek przep
  ywów pieni ężnych (sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych)

  RACHUNEK PRZEP YW ÓW PIENI ĘŻNYCH
  (sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych) 3 kwarta
  / 2018
  od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwarta
  y /
  2018
  od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwarta
  / 2017
  od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwarta
  y /
  2017
  od 2017-01-01 do 2017-09-30
  w tysi ącach z
  otych
  A Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 277 4 763 2 341 4 729
  II Korekty razem 5 091 4 793 -461 2 185
  1 Amortyzacja 1 394 4 225 1 707 5 112
  2 Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych -102 -242 -1 42
  3 Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) -54 -147 -15 -39
  4 Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej 0 -3 0 0
  5 Zmiana stanu rezerw 106 1 411 559 54
  6 Zmiana stanu zapasów 1 258 -4 550 146 1 415
  7 Zmiana stanu należno ści 704 1 406 -1 829 -2 609
  8 Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów 858 1 798 -815 -1 579
  9 Zmiana stanu rozlicze
  ń mi ędzyokresowych -191 -429 -213 -840
  10 Inne korekty 1 118 1 324 0 629
  III Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I±II) 6 368 9 556 1 880 6 914
  B Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej 0 0 0 0
  I Wp
  ywy 1 11 10 34
  1 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych 0 3 0 0
  3 Zbycie aktywów finansowych, w tym: 1 8 10 34
  b w pozosta
  ych jednostkach 1 8 10 34
  - odsetki 1 8 10 34
  - inne wp
  ywy z aktywów finansowych 0 0 0 0
  II W ydatki 2 719 8 680 3 258 7 583
  1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych 2 291 6 045 2 511 5 320
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz warto ści niematerialne 0 0 0 0
  3 Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 500
  a w jednostkach powiązanych 0 0 0 500
  - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 500
  b w pozosta
  ych jednostkach 0 0 0 0
  4 Inne wydatki inwestycyjne 428 2 635 747 1 763
  III Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -2 718 -8 669 -3 248 -7 549
  C Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej 0 0 0 0
  I Wp
  ywy 0 557 0 0
  2 Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
  4 Inne wp
  ywy finansowe 0 557 0 0
  II W ydatki 1 409 1 421 33 3 598
  2 Dywidendy i inne wyp
  aty na rzecz w
  aścicieli 1 400 1 400 0 3 500
  6 Z tytu
  u innych zobowiąza ń finansowych 0 0 0 0
  7 P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 5 17 32 94
  8 Odsetki 4 4 1 4
  III Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) -1 409 -864 -33 -3 598
  D Przep
  ywy pieni ężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 241 23 -1 401 -4 233
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym 2 347 120 -1 370 -4 155
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 106 97 31 78
  F Ś rodki pieni ężne na pocz ątek okresu 2 393 4 620 5 927 8 712
  G Środki pieni ężne na koniec okresu (F±D), w tym 4 740 4 740 4 557 4 557
  - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania ZF ŚS 0 0 0 0

  Strona 15 / 16

  4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym
  h. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okre s 01.01.2018 - 30.09.2018.

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM ZA OKRES 01.01.2018 - 30.09.2018 (dane w tys. z
  ) Kapita

  zak
  adowy Wp
  aty na
  kapita

  zak
  adowy Kapita
  zapasowy
  Pozosta
  e kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych MSR Zysk (strata) netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400

  0
  44 445

  23 642

  5 003

  371

  0
  74 861

  a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400

  0
  44 445

  23 642

  5 003

  371

  0
  74 861

  3. Zwi
  ększenia 0

  0
  3 603

  0
  0
  0
  4 763

  8 366

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  3 603

  0
  0
  0
  0
  3 603

  b) emisji akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0

  0
  0
  0
  0
  0
  4 763

  4 763

  4. Zmniejszenia 0

  0
  0
  0
  5 003

  0
  0
  5 003

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  0
  0
  3 603

  0
  0
  3 603

  b) umorzenia akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) wyp
  ata dywidendy 0

  0
  0
  0
  1 400

  0
  0
  1 400

  5. Stan na koniec okresu 1 400

  0
  48 048

  23 642

  0
  371

  4 763

  78 224  i. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okre s 01.01.2017 - 31.12.2017.

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 (dane w tys. z
  ) Kapita

  zak
  adowy Wp
  aty na
  kapita

  zak
  adowy Kapita
  zapasowy
  Pozosta
  e kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych MSR Zysk (strata) netto Razem 1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400

  0
  39 441

  23 642

  8 504

  371

  0
  73 358

  a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400

  0
  39 441

  23 642

  8 504

  371

  0
  73 358

  3. Zwi
  ększenia 0

  0
  5 004

  0
  0
  0
  5 003

  10 007

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  5 004

  0
  0
  0
  0
  5 004

  b) emisji akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0

  0
  0
  0
  0
  0
  5 003

  5 003

  4. Zmniejszenia 0

  0
  0
  0
  8 504

  0
  0
  8 504

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  0
  0
  5 004

  0
  0
  5 004

  b) umorzenia akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) wyp
  ata dywidendy 0

  0
  0
  0
  3 500

  0
  0
  3 500

  5. Stan na koniec okresu 1 400

  0
  44 445

  23 642

  0
  371

  5 003

  74 861

  Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018  Strona 16 / 16


  j. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okre s 01.01.2017 - 30.09.2017.

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM ZA OKRES 01.01.2017 - 30.09.2017
  (dane w tys. z
  ) Kapita

  zak
  adowy Wp
  aty na
  kapita

  zak
  adowy Kapita
  zapasowy
  Pozosta
  e kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z lat
  ubieg
  ych MSR Zysk (strata) netto Razem 1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400

  0
  39 441

  23 642

  8 504

  371

  0
  73 358

  a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400

  0
  39 441

  23 642

  8 504

  371

  0
  73 358

  3. Zwi
  ększenia 0

  0
  5 004

  0
  0
  0
  4 729

  9 733

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  5 004

  0
  0
  0
  0
  5 004

  b) emisji akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0

  0
  0
  0
  0
  0
  4 729

  4 729

  4. Zmniejszenia 0

  0
  0
  0
  8 504

  0
  0
  8 504

  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0

  0
  0
  0
  5 004

  0
  0
  5 004

  b) umorzenia akcji 0

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) wyp
  ata dywidendy 0

  0
  0
  0
  3 500

  0
  0
  3 500

  5. Stan na koniec okresu 1 400

  0
  44 445

  23 642

  0
  371

  4 729

  74 587
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
Kalendarium raportów
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce SONEL
2019-06-25 08-06-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649