Raport.

SONEL SA (11/2018) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14.05.2018r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  UCHWA Y PODJ ĘTE
  PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A., KTÓRE ODBY O SI Ę W DNIU 14 maja 2018 r.
  Uchwa
  a nr 1/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.

  w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

  1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spó
  ek Handlow ych Walne Zgromadzenie SONEL S.A.
  wybiera na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia, odbywaj ącego si ę w dniu
  14.05.2018r. , Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0
  Uchwa
  a nr 2/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgrom adzenia SONEL S.A.

  1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisj ę Skrutacyjn ą Walnego
  Zgromadzenia odbywaj ącego si ę w dniu 14.05.2018 r. w sk
  adzie:
  1. Piotr Czapiewski
  2. Maciej Posadzy
  2.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 3/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.

  w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad
  1.Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA Walne Z gromadzenie SONEL S.A. przyjmuje
  porz ądek obrad w brzmieniu ustalonym i og
  oszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z
  obowi ązuj ącymi przepisami prawa.

  Porz ądek obrad:
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  2. Wybór przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
  3. Stwierdzenie prawid
  owo ści zwo
  ania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz je go
  zdolno ści do podejmowania uchwa
  .


  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porz ądku obrad.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz ądu SONEL S.A. z dzia
  alno ści Spó
  ki
  oraz Grupy SONEL w 2017 r.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania fina nsowego SONEL S.A. za rok 2017.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego s prawozdania finansowego Grupy SONEL
  za rok 2017.
  9. Przedstawienie opinii i raportu bieg
  ego rewide nta z badania sprawozdania finansowego
  SONEL S.A. za rok 2017.
  10. Przedstawienie opinii i raportu bieg
  ego rewid enta z badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.
  11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z d zia
  alności w 2017 roku.
  12. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za rządu z dzia
  alno ści Spó
  ki
  oraz Grupy SONEL za 2017 r.
  13. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spó
  ki za 2017r.
  14. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego
  Grupy SONEL za 2017r.
  15. Podj ęcie uchwa
  y o podziale zysku wypracowanego w 2017 r .
  16. Podj ęcie uchwa
  y o wyp
  acie dywidendy za rok 2017r.
  17. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium preze sowi Zarządu – Krzysztofowi
  Wieczorkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  18. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium wicep rezesowi Zarządu – Janowi
  Walulikowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  19. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium cz
  on kowi Zarządu – Wojciechowi
  Kwiatkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  20. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium przew odniczącemu Rady Nadzorczej
  – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  21. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium cz
  on kowi Rady Nadzorczej -
  Miros
  awowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
  22. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium cz
  on kowi Rady Nadzorczej –
  Maciejowi Posadzy - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  23. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium cz
  on kowi Rady Nadzorczej –
  Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  24. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie udzielenia absolutorium cz
  on kowi Rady Nadzorczej –
  Stanis
  awowi Zaj ącowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  25. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie wyga śni ęcia mandatów cz
  onków Rady Nadzorczej SONEL
  S.A. Panów Stanis
  awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego.
  26. Podj ęcie uchwa
  y w sprawie d
  ugo ści kadencji dwóch cz
  onków Rady Nadzorczej SONEL
  S.A.
  27. Podj ęcie uchwa
  w sprawie wyboru cz
  onków Rady Nadzorcze j SONEL S.A.
  28. Zamkni ęcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za- 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0
  Uchwa
  a nr 4/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz ądu SONEL S.A. z dzia
  alno ści Spó
  ki
  oraz Grupy SONEL za rok 2017


  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
  ek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozp atrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
  Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki oraz Grupy SONEL z dzia
  alno ści za rok 2017.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  UZASADNIENIE:
  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spó
  ek Handlow ych przedmiotem obrad zwyczajnego
  walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatw ierdzenie sprawozdania zarządu z dzia
  alno ści
  spó
  ki za ubieg
  y rok obrotowy.
  Powy ższe jest przedmiotem uchwa
  y nr 4/14.05.2018 r.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540 Pro centowy udzia
  tych akcji w kapitale
  zak
  adowym 59,19 % ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0
  Uchwa
  a nr 5/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sp ó
  ki za rok 2017

  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
  ek Handlowy ch i § 27 pkt. 2 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpa trzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
  finansowe za rok 2017, w sk
  ad którego wchodz ą:
  1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) spor zą dzony na dzie ń 31.12.2017r., które po
  stronie aktywów i pasywów zamyka si ę sum ą: 88 408 766,91 z
  otych
  2) Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów (rachunek zy sków i strat) za rok obrotowy od
  01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysoko ści: 5 002 701,44 z
  otych
  3) Inne ca
  kowite dochody wykazuj ące ca
  kowite dochody ogó
  em: 5 002 701,44 z
  otych
  4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do
  31.12.2017r. wykazujące wzrost kapita
  u w
  asnego o kwot ę: 1 502 701,44 z
  otych
  5) Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r .
  (sporządzone metod ą po średni ą) wykazuj ące spadek stanu środków pieni ężnych o kwot ę:
  4 091 722,52 z
  otych
  6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdan ia finansowego.

  2.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę – 0 Nie g
  osowa
  o - 0  Uchwa
  a nr 6/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdan ia Finansowego Grupy SONEL
  za rok 2017

  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
  ek Handlowy ch i § 27 pkt. 4 Statutu SONEL S.A Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpat rzeniu zatwierdza skonsolidowane
  Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2017, w sk
  ad którego wchodzą:
  1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe j (bilans) sporządzony na dzie ń
  31.12.2017r., które po stronie aktywów i pasywó w zamyka się sum ą: 91 637 218,57 z
  otych
  2) Skonsolidowane sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów (rachunek zysków i strat) za rok
  obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuj ący zysk netto w wysoko ści:
  4 637 218,57 z
  otych
  3) Inne ca
  kowite dochody wykazuj ące ca
  kowite dochody ogó
  em: 4 163 531,42 z
  otych
  4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za rok obrotowy 01.01.2017r.
  do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapita
  u w
  asnego o kwot ę 797 584,52 z
  otych
  5) Skonsolidowane sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych za rok obrotowy 01.01.2017r. do
  31.12.2017r. (sporz ądzone metod ą po średni ą) wykazuj ące spadek stanu środków
  pieni ężnych o kwot ę: 4 073 757,52 z
  otych
  6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawoz dania finansowego.

  2.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę – 0 Nie g
  osowa
  o - 0
  Uchwa
  a nr 7/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie podzia
  u zysku Spó
  ki za rok 2017

  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó
  ek Handlowy ch i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawi a dokonać podzia
  u zysku
  wypracowanego przez Spó
  k ę w 2017 r. w kwocie 5 002 701,44 z
  (s
  ownie: pięć milionów dwa
  tysi ące siedemset jeden z
  otych, czterdzie ści cztery grosze), w nast ępuj ący sposób:
  · kwota 1 400 000 z
  (s
  ownie: jeden milion czterysta tysi ęcy z
  otych) przeznaczona zostaje
  na wyp
  at ę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co oznacza , że na jedn ą akcj ę
  przypada 0,10 z
  . (s
  ownie: dziesi ęć groszy ) brutto;

  · kwota 3 602 701,44 z
  ( s
  ownie: trzy miliony sze śćset dwa tysi ące siedemset jeden z
  otych,
  czterdzie ści cztery grosze) przeznaczona zostaje na kapita
  z apasowy.

  2.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 8/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie wyp
  aty dywidendy za rok 2017.
  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó
  ek Handlowy ch w zw. z art. 348 Kodeksu Spó
  ek
  Handlowych i § 27 pkt. 20 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co
  nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wyp
  acona zostanie
  dywidenda w wysoko ści 1 400 000 z
  (s
  ownie: jeden milion czterysta tysi ęcy z
  otych), co daje
  0,10 z
  (s
  ownie: dziesi ęć groszy) brutto na jedn ą akcj ę;
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania
  dywidendy za rok 2017 s ą Akcjonariusze, którzy b ędą w
  a ścicielami akcji Spó
  ki w dniu
  29 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wyp
  acona zostanie Akcjonari uszom w dniu
  16 lipca 2018 r. (termin wyp
  aty dywidendy).
  3. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 9/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz ądu
  Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu –
  Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania ob owiązków w 2017 r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 5 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 37,76 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 5 287 540
  W tym: Za - 5 287 540 Przeciw – 0 Wstrzyma
  o si ę – 0, Nie g
  osowa
  o - 3 000 000
  Uchwa
  a nr 10/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar zą du
  Panu Janowi Walulikowi

  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi
  Zarz ądu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 7 353 549
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 52,5%
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 7 353 549
  W tym: Za - 7 353 549 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę -0 Nie g
  osowa
  o - 934 000

  Uchwa
  a nr 11/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz
  onkowi Zarz ądu
  Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu
  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
  onkowi Zarządu –
  Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 12/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu
  Andrzejowi Diakunowi
  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu
  Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunow i - z wykonania obowiązków w
  2017 r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540 Pro centowy udzia
  tych akcji w kapitale
  zak
  adowym 59,19 % ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0  Uchwa
  a nr 13/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz
  onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
  Panu Miros
  awowi Nowakowskiemu

  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
  onkowi Rady
  Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Miros
  awowi Nowakowski emu - z wykonania obowiązków
  w 2017 r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 14/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium Cz
  onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
  Panu Maciejowi Posadzy

  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
  onkowi Rady
  Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2017 r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 283 020
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,16%
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 283 020
  W tym: Za - 8 283 020 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 4 520
  Uchwa
  a nr 15/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Cz
  onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
  Panu Janowi Siniarskiemu
  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
  onkowi Rady
  Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.


  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0


  Uchwa
  a nr 16/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.

  w sprawie udzielenia absolutorium Cz
  onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
  Panu Stanis
  awowi Zaj ącowi

  Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
  ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
  onkowi Rady
  Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanis
  awowi Zaj ącowi - z wykonania obowi ązków w 2017r.
  2. Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 17/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie stwierdzenia wyga śni ęcia mandatów cz
  onków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
  Panów Stanis
  awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwa la co następuje:
  1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdz a wygaśni ęcie mandatów cz
  onków
  Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Stanis
  awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego.
  2.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 18/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie d
  ugo ści kadencji dwóch cz
  onków Rady Nadzorczej SONEL S. A.

  1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch cz
  onków Rady Nadzorczej
  wybranych zostanie na 3-letni ą kadencj ę. Mandaty wy żej wymienionych cz
  onków Rady


  Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpó źniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A.
  zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.

  2.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0
  Uchwa
  a nr 19/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
  z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie powo
  ania na cz
  onka Rady Nadzorczej SON EL S.A.

  Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spó
  ek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powo
  uje na cz
  onka Rady Nadzorczej SONEL
  S.A. Pana Jana Siniarskiego.

  2.Mandat cz
  onka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wyga śnie najpó źniej na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
  3.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0

  Uchwa
  a nr 20/14.05.2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
  ka”)
  z dnia 14 maja 2018 r.
  w sprawie powo
  ania na cz
  onka Rady Nadzorczej SON EL S.A.

  Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spó
  ek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne
  Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:

  3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powo
  uje na cz
  onka Rady Nadzorczej SONEL
  S.A. Pana Stanis
  awa Zaj ąca.

  4.Mandat cz
  onka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wyga śnie najpó źniej na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
  3.Uchwa
  a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano g
  osy: 8 287 540
  Procentowy udzia
  tych akcji w kapitale zak
  adowym 59,19 %
  ączna liczba wa żnych g
  osów oddanych: 8 287 540
  W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
  o si ę - 0 Nie g
  osowa
  o - 0
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
gpwlink:sonel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce SONEL
2019-03-25 21-03-47
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649