Raport.

SONEL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane za okres: Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 85 508 79 746 20 145 18 225 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 7 428 9 995 1 750 2 284 Zysk (strata) brutto 5 932 8 815 1 398 2 014 Zysk (strata) netto 5 003 8 504 1 179 1 943 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 10 072 8 866 2 373 2 026 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -10 567 -6 396 -2 489 -1 462 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -3 624 -8 040 -854 -1 837 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -4 119 -5 570 -970 -1 273 Dane na ostatni dzie? okresu: Aktywa, razem 88 409 88 701 21 197 20 050 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 13 548 15 343 3 248 3 468 Zobowi?zania d?ugoterminowe 0 17 0 4 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 9 391 9 881 2 252 2 233 Kapita? w?asny 74 861 73 358 17 948 16 582 Kapita? zak?adowy 1 400 1 400 336 316 Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?otych/ EUR) 0,36 0,61 0,08 0,14 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?otych/ w euro) 0,36 0,61 0,08 0,14 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?otych/ w euro) 5,35 5,24 1,28 1,18 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?otych/ w euro) 5,35 5,24 1,28 1,18 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?otych/ w euro) 0,25 0,60 0,06 0,14

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  O świadczenie Zarz ądu
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  Zarz ąd Sonel Spó
  ka Akcyjna w sk
  adzie:
  Prezes Zarz ądu Krzysztof Wieczorkowski,
  Wiceprezes Zarz ądu Jan W alulik,
  Cz
  onek Zarz ądu Wojciech Kwiatkowski
  stwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych Sonel S.A., dokonuj ący badania
  rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok, zost a
  wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że
  podmiot ten i biegli rewidenci, dokonuj ący badania tego sprawozdania, spe
  niali warunki do wyrażenia
  bezstronnej i niezale żnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowy m, zgodnie z obowiązuj ącymi
  przepisami i standardami zawodowymi.
  Świdnica, 30-03-2018  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  O świadczenie Zarz ądu
  w sprawie sporz ądzenia sprawozdania finansowego
  Zarz ąd Sonel Spó
  ka Akcyjna w sk
  adzie:
  Prezes Zarz ądu Krzysztof Wieczorkowski,
  Wiceprezes Zarz ądu Jan W alulik,
  Cz
  onek Zarz ądu Wojciech Kwiatkowski
  o świadcza, że wed
  ug ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  i dane porównywalne sporz ądzone zosta
  y zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami rachunkowo ści oraz, że
  odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą emitenta oraz jego
  wynik finansowy a tak że, że sprawozdanie z dzia
  alno ści zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi ągni ęć oraz
  sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagro że ń i ryzyka.
  Ś widnica, 30-03-2018  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  PISMO PREZESA ZARZ ĄDU SONEL S.A.
  (komentarz do jednostkowego sprawozdania finansoweg o spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017)
  Szanowni Pa ństwo
  Moim obowi ązkiem jest skomentowanie wyników osi ągni ętych przez Sonel S.A. w roku 2017.
  Niestety, nie był to najlepszy rok dla naszej dział alności, a osiągni ęte wyniki nie zadowalaj ą Zarz ądu.
  Osi ągni ęto sprzeda ż na poziomie 85,5 miliona złotych. W stosunku do r oku 2016 stanowi to wzrost o 7,2 % i pokazuje, że spółka nadal
  zdobywa rynek. Jest to optymistyczna informacja, ale wynik netto na poziomie 5 milionów złotych dale ko odbiega od oczekiwań
  Zarz ądu.
  Wpływ na taki wynik miały du że odpisy dokonane na ryzyka zwi ązane z inwestycjami w spółki zale żne. W roku 2016
  zawi ązaliśmy spółk ę w USA , która rozpocz ęła aktywn ą działalnoś ć w marcu 2017 roku i mimo wielu nakładów i wysiłków zakończyła
  rok 2017 ze strat ą. Podczas przeprowadzania rewizji finansowej spra wozdania finansowego, niezależny biegły rewident poddał analizie
  funkcjonowanie podmiotów zale żnych i po zidentyfikowaniu obszarów obj ętych ryzykiem rekomendował, a Zarz ąd zaakceptował,
  dokonanie odpisów aktualizuj ących wartoś ć niektórych nale żności wyst ępuj ących w relacjach z tymi podmiotami. W bilansie spół ki i w
  rachunku wyników wyst ąpiły: odpis aktualizuj ący cały stan nale żności od podmiotu zale żnego Sonel Instruments India Prv. Ltd. z
  siedzib ą w Indiach, odpis aktualizuj ący wartoś ć udzielonych po życzek podmiotowi Sonel Test and Measurement Inc., n a kwotę połowy
  nale żności z tego tytułu, odpis aktualizuj ący wartoś ć bilansow ą udziałów w podmiocie Sonel Test and Measurement In c., z siedzibą w
  Stanach Zjednoczonych, na połow ę wartości zaanga żowanych w kapitał tej spółki środków. Ł ączna wartoś ć powy ższych odpisów
  aktualizacyjnych to kwota ponad 2 miliony złotych.
  Miniony rok owocował tak że pozytywnymi zdarzeniami. W roku 2017 Polskie Centrum Akredytacji udzieliło L aboratorium
  Badawczo Wzorcuj>cemu Sonel S.A. akredytacji, co po dnosi rangę i presti ż usług wykonywanych w tym obszarze, przez nasz> fir m>.
  Wykorzystuj ąc uzyskany certyfikat b ędziemy intensywnie rozwijali działalnoś ć laboratoryjn ą, aby stanowiła ona istotne centrum
  przychodów.
  Wprowadziliśmy do sprzeda ży szereg nowych mierników znacznie wzbogacaj ąc ofert ę spółki. Nadal intensywnie
  prowadziliśmy rozwój produktów przeznaczaj ąc na prac e rozwojowe kwot ę 6 milionów z
  otych.
  Niepewna sytuacja polityczna w Rosji oraz symptomy wojny handlowej pomiędzy USA a reszt ą świata mog ą istotnie
  ograniczy ć działalnoś ć spółki i w tym kontekście nale ży równie ż dostrzega> ryzyko działalności naszej spółki, gdy ż przychody z eksportu
  mierników stanowi ą istotn ą i wci ąż rosn ącą sfer ę dzia
  alno ści.
  Pomimo wielu barier rozwojowych, które istotnie ogr aniczały rozwój w 2017 roku, widzimy wiele potencja łów , które będziemy
  starali si ę wykorzysta ć, aby wyniki roku 2018 były znacznie lepsze. Zalicza m do nich wzrastającą obecnoś ć na rynkach światowych,
  znakomit ą ofert ę produktow ą oraz zmotywowan ą kadr ę. Nie bez znaczenia pozostaje nowoczesny park produ kcyjny umożliwiaj ący
  realizacj ę wielu zlece ń usługowych.
  Oceniaj ąc pozytywnie kondycj ę Sonel S.A. mog ę powiedzie ć, że na dzie ń dzisiejszy posiadamy wystarczaj ące zasoby aby
  zrealizowa ć zamierzenia zaplanowane na rok 2018.
  Z poważaniem
  Prezes Zarz ądu Sonel S.A.
  Krzysztof Wieczorkowski
  Świdnica, dnia 30-03-2018


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  1
  JEDNOSTKOWE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Sonel S.A.
  za 2017 ROK
  sporz ądzone zgodnie
  z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej
  Sonel Spó
  ka Akcyjna
  ul. Stanis
  awa Wokulskiego 11 58-100 Świdnica  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  2
  Spis tre ści
  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) ........ ...................................................................................... 3
  2. Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów (rachunek zysków i strat) ............................................................. 5
  3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym ........... ................................................................................... 6
  4. Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych .............................................. .................................................... 7
  5. Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego .. ............................................................................. 8
  6. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowo ści................................................. .............................. 10
  7. Segmenty operacyjne ................................ ............................................................................................... 20
  8. Wartości niematerialne .................................. ........................................................................................... 22
  9. Rzeczowe aktywa trwa
  e ............................ .............................................................................................. 25
  10. Aktywa w leasingu .................................. .................................................................................................. 26
  11. Inwestycje d
  ugoterminowe ......................... ............................................................................................. 26
  12. Inne aktywa d
  ugoterminowe ........................ ............................................................................................ 27
  13. Zapasy ............................................ .......................................................................................................... 27
  14. Należno ści krótkoterminowe ................................ .................................................................................... 28
  15. Inwestycje krótkoterminowe ........................ ............................................................................................. 29
  16. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe ....................................... .................................................. 29
  17. Kapita
  w
  asny ..................................... ..................................................................................................... 30
  18. Rezerwy na zobowiązania ............................................. ........................................................................... 30
  19. Zobowiązania d
  ugoterminowe .............................. ................................................................................... 31
  20. Zobowiązania krótkoterminowe ............................. ................................................................................... 32
  21. Rozliczenia międzyokresowe ....................................... ............................................................................ 33
  22. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony ........... ................................................................................. 33
  23. Wartość godziwa instrumentów finansowych ................. .......................................................................... 35
  24. Przychody i koszty operacyjne ...................... ........................................................................................... 36
  25. Pozosta
  e przychody i koszty operacyjne ............ ..................................................................................... 37
  26. Przychody i koszty finansowe ....................... ............................................................................................ 38
  27. Podatek dochodowy .................................. ............................................................................................... 39
  28. Sposób obliczenia zysku (straty) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedn ą akcje
  zwyk
  ą .................................................. ................................................... ................................................. 3 9
  29. Wyp
  ata dywidendy.................................. ................................................................................................. 39
  30. Przep
  ywy pieniężne ................................................ ................................................................................. 40
  31. Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................ ........................................................ 40
  32. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe ................................... ................................................................. 42
  33. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych ....................... ................................................................... 43
  34. Zarządzanie kapita
  em .................................. ........................................................................................... 43
  35. Zdarzenia po dniu bilansowym ...................... ........................................................................................... 43
  36. Pozosta
  e informacje ............................... ................................................................................................. 43
  37. Opis czynników i zdarzeń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący wp
  yw na
  osi ągni ęte wyniki finansowe ............................... ...................................................................................... 45
  38. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro ........ ................................................................................. 48
  39. Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowe j, sprawozdania z ca
  kowitych dochodów oraz
  sprawozdania z przep
  ywów pieni ężnych, przeliczone na euro ......................... ...................................... 49
  40. Struktura w
  aścicielska kapita
  u podstawowego ................... .................................................................... 49
  41. Wynagrodzenia cz
  onków zarządu ................................................ ........................................................... 50
  42. Wynagrodzenia cz
  onków rady nadzorczej spó
  ki ..... ............................................................................... 50
  43. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania spra wozdań finansowych ...................................... 50
  44. Zatrudnienie ............................................................................................................................................. 51
  45. Zatwierdzenie ..................................... ...................................................................................................... 52


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  3
  1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) AKTYWA Noty w tysi ącach z
  otych 2017 2016 I. Aktywa trwa
  e 44 406 43 189 1. Warto ści niematerialne 8 19 071 17 137 2. Rzeczowe aktywa trwa
  e 9 22 698 24 001 3. Nale żno ści d
  ugoterminowe 0 0 3.1. Od jednostek powi ązanych 0 0 3.2. Od pozosta
  ych jednostek 0 0 4. Inwestycje d
  ugoterminowe 11 1 653 983 4.1. Nieruchomo ści 0 0 4.2. Warto ści niematerialne 0 0 4.3. D
  ugoterminowe aktywa finansowe 1 653 983 a) w jednostkach powi ązanych, w tym: 1 653 983 - udzia
  y lub akcje w jednostkach zale żnych 591 983 - udzielone po życzki 1 062 0 b) w pozosta
  ych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje d
  ugoterminowe 0 0 5. Inne aktywa d
  ugoterminowe 984 1 068 5.1. Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodoweg o 22 488 561 5.2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów 12 494 494 5.3. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 12 2 13 6. Aktywa trwa
  e przeznaczone do sprzeda ży 0 0 II. Aktywa obrotowe 44 003 45 512 1. Zapasy 13 23 420 23 238 2. Nale żno ści krótkoterminowe 14 15 443 13 237 2.1. Od jednostek powi ązanych 559 851 2.2. Od pozosta
  ych jednostek 14 777 12 228 2.3. Nale żny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych 107 158 3. Inwestycje krótkoterminowe 15 4 759 8 712 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 759 8 712 a) w jednostkach powi ązanych 139 0 b) w pozosta
  ych jednostkach 0 0 c) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 4 620 8 712 d) inne aktywa pieni ężne 0 0 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 16 381 325 A k t y w a r a z e m 88 409 88 701


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  4
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ (BILANS CD.) PASYWA Noty w tysi ącach z
  otych 2017 2016 I. Kapita
  w
  asny 17 74 861 73 358 1. Kapita
  zak
  adowy 1 400 1 400 2. Nale żne wp
  aty na kapita
  zak
  adowy (wielko ść ujemna) 0 0 3. Akcje (udzia
  y) w
  asne (wielko ść ujemna) 0 0 4. Kapita
  zapasowy 44 445 39 441 w tym kapita
  z emisji akcji powy żej ceny nominalnej 29 404 29 404 5. Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe 23 642 23 642 6. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych 0 0 7. Zysk niepodzielony - MSR ( z lat ubieg
  ych) 371 371 8. Zysk (strata) netto 5 003 8 504 9. Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotowego (wielko ść ujemna) 0 0 II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 13 548 15 343 1. Rezerwy na zobowi ązania 1 897 2 173 1.1. Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowe go 22 224 238 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18 840 556 a) d
  ugoterminowa 222 85 b) krótkoterminowa 618 471 1.3. Pozosta
  e rezerwy 18 833 1 379 a) d
  ugoterminowe 604 585 b) krótkoterminowe 229 794 2. Zobowi ązania d
  ugoterminowe 19 0 17 2.1. Wobec jednostek powi ązanych 0 0 2.2. Wobec pozosta
  ych jednostek 0 17 3. Zobowi ązania krótkoterminowe 20 9 391 9 881 3.1. Wobec jednostek powi ązanych 5 0 3.2. Wobec pozosta
  ych jednostek 9 386 9 881 3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych do zap
  aty 0 0 4. Rozliczenia mi ędzyokresowe 21 2 260 3 272 4.1. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 2 260 3 272 a) d
  ugoterminowe 1 591 2 319 b) krótkoterminowe 669 953 P a s y w a r a z e m 88 409 88 701  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  5
  2. SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW (RACHUNEK ZY SKÓW I STRAT) (wariant kalkulacyjny) Noty w tysiącach z
  otych 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 85 508 79 746 - od jednostek powi ązanych 1 467 1 236 1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 24 85 088 79 350 2. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów 24 420 396 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 62 940 57 797 - jednostkom powiązanym 1 074 1 113 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 62 550 57 450 2. Warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów 390 347 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 22 568 21 949 IV. Koszty sprzeda ży 24 10 554 10 147 V. Koszty ogólnego zarz ądu 24 3 376 3 307 VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży 8 638 8 495 VII. Pozosta
  e przychody operacyjne 1 416 2 165 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 87 2. Dotacje 1 012 1 003 3. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 291 886 4. Inne przychody operacyjne 25 113 189 VIII. Pozosta
  e koszty operacyjne 2 626 665 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 336 544 3. Inne koszty operacyjne 25 290 121 IX. Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej 7 428 9 995 X. Przychody finansowe 26 153 505 1. Dywidendy i udzia
  y w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powi ązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 89 127 - od jednostek powi ązanych 51 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja warto ści inwestycji 0 0 5. Inne 64 378 XI. Koszty finansowe 26 1 649 1 685 1. Odsetki w tym: 8 15 - dla jednostek powi ązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja warto ści inwestycji 892 1 549 4. Inne 749 121 XII. Zysk (strata) brutto 5 932 8 815 XII. Podatek dochodowy 27 929 311 a) cz ęść bie żąca 869 719 b) cz ęść odroczona 60 -408 XIV. Zysk (strata) netto z dzia
  alno ści kontynuowanej 5 003 8 504 XV. Zysk (strata) netto z dzia
  alno ści zaniechanej 0 0 XVI. Zysk (strata) netto 5 003 8 504 INNE CA KOWITE DOCHODY Zysk (strata) netto 5 003 8 504 Inne ca
  kowite dochody 0 0 w tym: 0 0 Ca
  kowite dochody ogó
  em 5 003 8 504 ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJ Ę ZWYK Ą (PLN) Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 003 8 504 Średnia wa żona liczba akcji zwyk
  ych (w sztukach) 14 000 000 14 000 000 Zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  otych) 0,36 0,61 Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwyk
  ych (w sztukach) 14 000 000 14 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  otych) 0,36 0,61 Wartość ksi ęgowa 74 861 73 358 Liczba akcji (w sztukach) 14 000 000 14 000 000 Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  otych) 5,35 5,24 Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 14 000 000 14 000 000
  Rozwodniona wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  otych) 5,35 5,24


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  6
  3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 (dane w tysi ącach z
  otych) Kapita
  zak
  adowy Wp
  aty na
  kapita
  zak
  adowy Akcje
  (udzia
  y) w
  asne
  (wielko ść
  ujemna) Kapita
  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z
  lat ubieg
  ych Zysk (strata) z
  lat ubieg
  ych
  MSR Zysk (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400
  0
  0
  39 441
  23 642
  8 504
  371
  0
  73 358
  a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400
  0
  0
  39 441
  23 642
  8 504
  371
  0
  73 358
  3. Zwiększenia 0
  0
  0
  5 004
  0
  0
  0
  5 003
  10 007
  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0
  0
  0
  5 004
  0
  0
  0
  0
  5 004
  b) emisji akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  5 003
  5 003
  4. Zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  0
  8 504
  0
  0
  8 504
  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0
  0
  0
  0
  0
  5 004
  0
  0
  5 004
  b) umorzenia akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) wyp
  ata dywidendy 0
  0
  0
  0
  0
  3 500
  0
  0
  3 500
  5. Stan na koniec okresu 1 400
  0
  0
  44 445
  23 642
  0
  371
  5 003
  74 861
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016
  (dane w tysi ącach z
  otych) Kapita
  zak
  adowy Wp
  aty na
  kapita
  zak
  adowy Akcje
  (udzia
  y) w
  asne
  (wielko ść
  ujemna) Kapita
  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Zysk (strata) z
  lat ubieg
  ych Zysk (strata) z
  lat ubieg
  ych MSR Zysk (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400
  0
  0
  35 769
  23 642
  12 073
  371
  0
  73 255
  a) Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowo ści
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
  porównawczych 1 400
  0
  0
  35 769
  23 642
  12 073
  371
  0
  73 255
  3. Zwiększenia 0
  0
  0
  3 673
  0
  0
  0
  8 504
  12 177
  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0
  0
  0
  3 673
  0
  0
  0
  0
  3 673
  b) emisji akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  8 504
  8 504
  4. Zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  0
  12 073
  0
  0
  12 073
  a) podzia
  u zysku / pokrycie straty 0
  0
  0
  0
  0
  3 673
  0
  0
  3 673
  b) umorzenia akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) wyp
  ata dywidendy 0
  0
  0
  0
  0
  8 400
  0
  0
  8 400
  5. Stan na koniec okresu 1 400
  0
  0
  39 441
  23 642
  0
  371
  8 504
  73 358  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  7
  4. SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENI ĘŻNYCH (metoda po średnia) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej I. Zysk (strata) netto 5 003 8 504 II. Korekty razem 5 069 362 1. Amortyzacja 6 681 6 006 2. Zyski (straty) z tytu
  u ró żnic kursowych 96 50 3. Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) -84 -116 4. (Zysk) strata z dzia
  alno ści inwestycyjnej 0 -87 5. Zmiana stanu rezerw -276 -459 6. Zmiana stanu zapasów -183 -5 549 7. Zmiana stanu nale żności -2 206 -1 909
  8. Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i kredytów -134 2 295 9. Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych -984 -1 476 10. Inne korekty 2 159 1 607
  III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda po średnia 10 072 8 866 B. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej I. Wp
  ywy 89 233 1. Zbycie warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych 0 106 2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 89 127 a) w jednostkach powi ązanych 51 0 - odsetki 51 0 b) w pozosta
  ych jednostkach 38 127 -odsetki 38 127 4. Inne wp
  ywy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 10 656 6 629 1. Nabycie warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych 7 507 6 097 2. Inwestycje w nieruchomo ści oraz warto ści niematerialne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 500 532 a) w jednostkach powi ązanych 500 532 - nabycie aktywów finansowych 500 532 b) w pozosta
  ych jednostkach 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 2 649 0 III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -10 567 -6 396 C. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej I. Wp
  ywy 0 482 1. Wp
  ywy netto z emisji akcji (wydania udzia
  ów) i innych instrumentów kapita
  owych
  oraz dop
  at do kapita
  u 0 0 2. Kredyty i po życzki 0 0 3. Emisja d
  u żnych papierów warto ściowych 0 0 4. Inne wp
  ywy finansowe 0 482 II. Wydatki 3 624 8 522 1. Nabycie akcji (udzia
  ów) w
  asnych 0 0 2. Dywidendy i inne wyp
  aty na rzecz w
  a ścicieli 3 500 8 400 3. Inne, ni ż wyp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u zysku 0 0 4. Sp
  aty kredytów i po życzek 0 0 5. Wykup d
  u żnych papierów warto ściowych 0 0 6. Z tytu
  u innych zobowi ązań finansowych 0 0 7. P
  atno ści zobowi ązań z tytu
  u umów leasingu finansowego 119 111 8. Odsetki 5 11 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) -3 624 -8 040 D. Przep
  ywy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 119 -5 570 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: -4 092 -5 620 - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 27 -50 F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 8 712 14 332 G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 620 8 712 - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania 0 0


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  8
  5. DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Informacje ogólne
  a) Informacje o jednostce sprawozdawczej
  Pe
  na nazwa firmy: Sonel Spó
  ka Akcyjna
  Siedziba: 58-100 Świdnica, ul. Stanis
  awa Wokulskiego 11
  Wyodr ębniony terytorialnie oddzia
  : Zak
  ad Konstrukcyjny, Wroc
  aw, ul. Stargardzka 10
  Organ Rejestrowy: Krajowy Rejestr S ądowy
  Numer wpisu do KRS: 0000090121 z dnia 14-02-2002
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: dzia
  alno ść produkcyjna w bran ży elektronicznej i elektrotechnicznej. W szczególno ści w
  Spó
  ce odbywa si ę produkcja przyrz ądów pomiarowych oraz us
  ugowy monta ż elementów elektronicznych.
  Numer PKD: 26.51. Produkcja instrumentów i przyrz ądów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  Numer EKD: 3320A.
  Numer EORI: PL884003344800000
  Numer GIO Ś: E0001980WZWB
  Bran ża: Przemys
  elektromaszynowy
  Spó
  ka wyst ępuje na rynku regulowanym: Rynek Podstawowy - Gie
  d a Papierów Wartościowych w Warszawie
  Segment: 5 PLUS
  kod ISIN Klienta PLSonel00011
  Indeksy: WIG
  Numer identyfikacji podatkowej: 884-00-33-448
  Numer Regon: 890236667
  Numer LEI: 2594007JMPZV9ISXD736
  Czas trwania spó
  ki jest nieoznaczony.
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzono za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.
  W strukturze Sonel S.A. w 2017 roku nie istnia
  y je dnostki organizacyjne sporządzaj ące samodzielnie sprawozdania finansowe.
  Dane porównywalne prezentowane s ą:
  · za okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. w zakre sie sprawozdania z ca
  kowitych dochodów,
  · wg stanu na dzie ń 31-12-2016 r. w zakresie sprawozdania z sytuacji f inansowej spó
  ki.
  Pocz ąwszy od I kwarta
  u 2013 roku Podmiot Dominuj ący sporz ądza skonsolidowane sprawozdania finansowe.
  W roku 2013 roku Sonel S.A. zosta
  a udzia
  owcem sp ó
  ki Sonel Instruments India Prv. Ltd. z siedzibą w Indiach. Podmiot ten zosta
  zarejestrowany w dniu 25.02.2013 r. Sonel S.A. posi ada 90% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym nowej spó
  ki . Pozosta
  e 10% posiada
  obywatel Indii.
  W dniu 07-02-2014 r. Sonel S.A. zawi ąza
  a z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD ( obecnie: Holley Group Co., Ltd) z
  siedzib ą w Hangzhou (CN) nowy podmiot gospodarczy - Foxytec h Spó
  kę z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą, z siedzib ą w Świdnicy.
  Kapita
  zak
  adowy spó
  ki wynosi
  2.000.000 z
  . i dz ieli
  się na 40.000 udzia
  ów po 50 z
  . W wyniku zawartej umo wy Sonel S.A.
  posiada
  a 80 % udzia
  ów, a Holley Metering Ltd. (ob ecnie: Holley Group Co., Ltd) 20% udzia
  ów w kapita le zak
  adowym zawiązanej
  spó
  ki. W dniu 17-08-2016 Sonel S.A. naby
  20 % udz ia
  ów za kwotę 120.000 z
  otych, staj ąc si ę jednocze śnie jedynym udzia
  owcem
  Foxytech Spó
  ka z o.o. W dniu 13-04-2017 roku Sonel dokona
  dokapitalizowania spó
  ki Foxytech na kwotę 500 000 z
  otych.
  Aktualny stan kapita
  u zak
  adowego to 2.500.000 z
  o tych.
  W dniu 19-09-2016 roku Sonel S.A. zosta
  a w
  a ścicielem 100 % udzia
  ów w podmiocie zale żnym o nazwie Sonel Test and
  Measurement Inc., z siedzib ą w Santa Clara w Stanach Zjednoczonych.
  Struktura Grupy Kapita
  owej na koniec 2017 roku wyg lą da
  a nast ępuj ąco:  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  9
  b) Sk
  ad Zarz ądu i Rady Nadzorczej Spó
  ki
  Organami Spó
  ki s
  ą:
  · Walne Zgromadzenie,
  · Rada Nadzorcza,
  · Zarz
  ąd spó
  ki.
  Na dzie
  ń 31.12.2017 r. sk
  ad Zarz ądu Spó
  ki przedstawia
  si ę nast ępuj ąco:
  · Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu
  · Jan Walulik Wiceprezes Zarz ądu
  · Wojciech Kwiatkowski Cz
  onek Zarz ądu
  W 2017 roku nie by
  o zmian w sk
  adzie Zarz
  ądu.
  Rada Nadzorcza Sonel S.A. na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. podj ę
  a uchwa
  y w sprawie powo
  ania Zarz ądu spó
  ki na
  now ą wspóln ą trzyletni ą kadencj ę, która rozpocz ę
  a si ę w dniu 19-04-2016, po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel
  S.A. zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe spó
  ki za 2015 rok.
  Mandaty Cz
  onków Zarz ądu wygasn ą najpó źniej w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe spó
  ki
  za 2018 rok.
  W Spó
  ce jest ustanowiony prokurent w osobie Jolant y Drozdowskiej.
  Rada Nadzorcza w 2017 roku sk
  ada
  a si
  ę z nast ępuj ących osób:
  • Andrzej Diakun Przewodnicz ący Rady Nadzorczej,
  • Miros
  aw Nowakowski Cz
  onek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Posadzy Cz
  onek Rady Nadzorczej.
  • Jan Siniarski Cz
  onek Rady Nadzorczej,
  • Stanis
  aw Zaj
  ąc Cz
  onek Rady Nadzorczej,
  W 2017 roku nie dokonano zmiany w sk
  adzie Rady Nad zorczej.
  Mandat Przewodnicz
  ącego RN – Andrzeja Diakuna wyga śnie najpó źniej na ZWZA zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok
  2019.
  Mandaty Cz
  onków Rady Nadzorczej, Panów Miros
  awa N owakowskiego i Macieja Posadzy, wygasn
  ą najpó źniej w dniu Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe spó
  ki za 2018 rok.
  Mandaty Cz
  onków Rady Nadzorczej, Panów Jana Siniar skiego i Stanis
  awa Zaj ąca, wygasn ą najpó źniej w dniu Walnego
  Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe spó
  ki za 2017 rok.
  c) Charakter dzia
  alno
  ści spó
  ki
  Przedmiotem przewa żającej dzia
  alno ści Spó
  ki wed
  ug Polskiej Klasyfikacji Dzia
  alno ści (PKD) jest: produkcja instrumentów i przyrz ądów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 2 6.51.Z). Przedmiotem pozosta
  ej dzia
  alno ści Spó
  ki wed
  ug Polskiej Klasyfikacji Dzia
  alno ści (PKD) jest: 1. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (P KD 22), 2. Produkcja elementów elektronicznych ( PKD 26.11.Z), 3. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ( PKD 26.12.Z), 4. Produkcja komputerów i urz ądze ń peryferyjnych ( PKD 26.20.Z), 5. Produkcja sprz ętu (tele) komunikacyjnego ( PKD 26.30.Z), 6. Produkcja elektronicznego sprz ętu powszechnego u żytku ( PKD 26.40.Z), 7. Produkcja instrumentów optycznych i sprz ętu fotograficznego ( PKD 26.70.Z), 8. Produkcja urz ądze ń elektrycznych ( PKD 27), 9. Pozosta
  a produkcja wyrobów ( PKD 32), 10. Produkcja pozosta
  ych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 11. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i ur z ądze ń ( PKD 33), 12. Zbieranie odpadów innych ni ż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z), 13. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z ), 14. Sprzeda ż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), 15. Sprzeda ż hurtowa pozosta
  ych maszyn i urz ądze ń (46.69.Z), 16. Sprzeda ż detaliczna nowych wyrobów prowadzona w wyspecjaliz owanych sklepach( PKD 47.78.Z), 17. Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z), 18. Pozosta
  a sprzeda ż hurtowa ( PKD 51.90.Z), 19. Magazynowanie i przechowywanie pozosta
  ych towa rów ( PKD 52.10.B) 20. Telekomunikacja (PKD 61), 21. Dzia
  alno ść zwi ązana z oprogramowaniem ( PKD 62.01.Z), 22. Przetwarzanie danych; zarz ądzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia
  alno ść ( PKD 63.11.Z), 23. Pozosta
  a finansowa dzia
  alno ść us
  ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy
  ączeniem ubezpiecze ń i funduszy emerytalnych ( PKD 64.99.Z), 24. Dzia
  alno ść wspomagaj ąca us
  ugi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze e merytalne (PKD 66), 25. Kupno i sprzeda ż nieruchomo ści na w
  asny rachunek ( PKD 68.10.Z), 26. Wynajem i zarz ądzanie nieruchomo ściami w
  asnymi i dzier żawionymi (PKD68.20.Z),


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  10
  27. Dzia
  alno ść prawnicza, rachunkowo-ksi ęgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69), 28. Dzia
  alno ść firm centralnych (head office): doradztwo zwi ązane z zarz ądzaniem (PKD 70), 29. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 30. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 31. Pozosta
  a dzia
  alno ść profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 32. Wynajem samochodów i furgonetek (PKD 77.11.Z), 33. Wynajem i dzier żawa pozosta
  ych maszyn, urz ądze ń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 34. Dzia
  alno ść zwi ązana z administracyjn ą obs
  ug ą biura i pozosta
  a dzia
  alno ść wspomagaj ąca prowadzenie dzia
  alno ści gospodarczej (PKD 82), 35. Pozosta
  e pozaszkolne formy edukacji, gdzie ind ziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 36. Dzia
  alno ść wspomagaj ąca edukacj ę (PKD 85.60.Z), 37. Naprawa i konserwacja komputerów i artyku
  ów u żytku osobistego i domowego (PKD 95), 38. Pozosta
  a indywidualna dzia
  alno ść us
  ugowa (PKD 96).
  d) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze sprawozdanie finansowe, sporz
  ądzone za rok 2017, zako ńczony 31 grudnia 2017 r. (wraz z danymi porównawczy mi),
  zosta
  o zatwierdzone przez Zarz ąd spó
  ki w dniu 30-03-2018 r.
  6. PODSTAWA SPORZ ĄDZENIA ORAZ ZASADY RACHUNKOWO ŚCI
  a) Podstawa sporz
  ądzenia sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe Sonel S.A. sporz
  ądzone zosta
  o zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści
  Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą, obowi ązującymi na dzie ń 31 grudnia 2017 roku. Walut ą funkcjonaln ą spó
  ki oraz walut ą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego j est z
  oty polski, a wszystkie kwoty (o ile
  nie wskazano inaczej), wyra żone s ą w tysi ącach z
  otych polskich. Zaokr ągle ń dokonuje si ę matematycznie do pe
  nego tysi ąca
  z
  otych.
  Niektóre elementy sprawozdania finansowego s
  ą zaprezentowane w euro, wype
  niaj ąc obowi ązki sprawozdawcze wynikaj ące z
  funkcjonowania w obrocie publicznym.
  Sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz
  ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści gospodarczej.
  Na dzie ń zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istniej ą okoliczno ści wskazuj ące na zagro żenie kontynuowania
  dzia
  alno ści Emitenta.
  Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne prezento wane w niniejszym sprawozdaniu nie podlega
  y przekszta
  ceniom.
  W przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porówn ywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikaj
  ących z
  zastrze żeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o spr awozdaniach finansowych, poniewa ż takie zastrze żenia nie
  wyst ąpi
  y.
  Emitent sporz ądza sprawozdanie zgodnie z zasad ą memoria
  ow ą, z wyj ątkiem informacji o przep
  ywach pieni ężnych.
  Sprawozdanie zosta
  o zaprezentowane zgodnie z zasad ą agregowania i istotno ści.
  W sprawozdaniu nie dokonuje si ę żadnych kompensat, poza wymaganymi w MSSF lub MSR.
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y procesy
  ączenia jednostek, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek zale żnych i inwestycji
  d
  ugoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania dz ia
  alno ści. b) Zmiany standardów lub interpretacji Od dnia 1 stycznia 2017 roku Spó
  k ę obowi ązują nast ępuj ące zmiany do standardów:
  Zmiany do MSR 7 ,,Sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ężnych” – inicjatywa dot. ujawniania informacji.
  Inicjatywa dotycz ąca ujawniania informacji, opublikowane 29 stycznia 2016 roku. Zmiana do MSR 7 obowi ązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2017 r. i wprowadza obowi ązek ujawnienia uzgodnienia zmian w zobowi ązaniach
  wynikaj ących z dzia
  alno ści finansowej. Celem zmian by
  o zwi ększenie zakresu informacji przekazywanej odbiorcom
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresi e dzia
  alno ści finansowej Spó
  ki poprzez dodatkowe ujawniania zmian
  warto ści bilansowej zobowi ązań zwi ązanych z finansowaniem dzia
  alno ści.
  Zmiany do MSR 12 ,,Podatek odroczony” – rozpoznawan ie aktywów z tytu
  u podatku odroczonego od niezrealizowanych strat.
  Zmiana do MSR 12 wyja
  śnia wymogi dotycz ące uj ęcia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego od niezreal izowanych strat zwi ązanych
  z instrumentami d
  u żnymi. Jednostka jest zobligowana uj ąć aktywa z tytu
  u podatku odroczonego od niezrealizo wanych strat, w
  sytuacji gdy s ą one rezultatem dyskontowania przep
  ywów pieni ężnych zwi ązanych z instrumentem d
  u żnym z zastosowaniem
  rynkowej stopy procentowej; tak że wówczas, gdy zamierza utrzymywa ć dane instrumenty d
  u żne do terminu wymagalno ści, a w
  momencie otrzymania kwoty nominalnej nie b ędzie obowi ązku zap
  aty podatków. Korzy ści ekonomiczne odzwierciedlone w aktywie
  z tytu
  u podatku odroczonego wynikaj ą z mo żliwo ści uzyskania przez posiadacza ww. instrumentów przy sz
  ych zysków (odwracaj ąc
  efekt dyskontowania) bez konieczno ści zap
  aty podatków.
  Zastosowanie zmian do standardów nie mia
  o wp
  ywu n a polityk ę rachunkowo ści Spó
  ki w odniesieniu do aktywów i zobowi ązań
  posiadanych przez Spó
  k ę na koniec okresu sprawozdawczego i okresu porównyw alnego oraz transakcji zrealizowanych przez
  Spó
  k ę w trakcie okresu sprawozdawczego i okresu porównyw alnego, ani na niniejsze sprawozdanie finansowe.
  Powyższe zmiany do standardów zosta
  y do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania
  przez Uni ę Europejsk ą.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  11
  Zmiany do ró żnych standardów wynikaj ące z corocznego przegl ądu Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ści Finansowej
  (Annual Improvements 2014-2016).
  MSSF 1 –„Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – usuni
  ęcie krótkoterminowych zwolnie ń.
  MSSF 12 –„Ujawnienia udzia
  ów w innych jednostkach” - w zakresie doprecyzowania wymogów odno śnie ujawnie ń informacji na
  temat udzia
  ów niezale żnie od tego czy s ą one traktowane jako przeznaczone do sprzeda ży, przekazania w formie dywidendy i
  dzia
  alno ść zaniechana, czy te ż nie ,
  MSR 28 – „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” – wycena jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsi ęwzi ęć do
  warto ści godziwej
  Maj ą one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. (za wyj ątkiem poprawek do MSSF 12, które
  obowi ązują dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 r. lub pó źniej). Od dnia 1 stycznia 2018 roku Spó
  k ę obowi ązują nast ępuj ące zmiany do standardów:
  Zmiany do MSSF 2 „P
  atno
  ści oparte na akcjach” – klasyfikacja i wycena trans akcji opartych na akcjach.
  Klasyfikacja i wycena transakcji p
  atno ści na bazie akcji opublikowane 20 czerwca 2016 roku (maj ą zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej). Zmiana wprowadza m.in. wytyczne w zakresie w yceny w warto ści
  godziwej zobowi ązania z tytu
  u transakcji opartych na akcjach rozli czanych w środkach pieni ężnych, wytyczne dotycz ące zmiany
  klasyfikacji z transakcji opartych na akcjach rozli czanych w środkach pieni ężnych na transakcje oparte na akcjach rozliczane w
  instrumentach kapita
  owych, a tak że wytyczne na temat uj ęcia zobowi ązania podatkowego pracownika z tytu
  u transakcji op artych
  na akcjach. Zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Spó
  ki b ędącego skutkiem zastosowania nowego
  standardu po raz pierwszy.
  Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 ,,Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 ,,Umowy ubezpieczeniowe”, opublikowane 12
  wrze
  śnia 2016 roku adresuj ą kwesti ę zastosowania nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Opublikowane zmiany do
  MSSF 4 uzupe
  niaj ą opcje istniej ące ju ż w standardach i maj ą na celu zapobieganie tymczasowym wahaniom wyników jednostek
  sektora ubezpieczeniowego w zwi ązku z wdro żeniem MSSF 9.
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” Zmiany do MSSF 9: Ko ntrakty z cechami przedp
  at z ujemn
  ą rekompensat ą opublikowane 12
  pa ździernika 2017 roku Nie uleg
  o zmianie lub zmieni
  o si ę w niewielkim stopniu, podej ście do nast ępuj ących kwestii: uj ęcie w
  bilansie aktywów finansowych i zobowi ązań finansowych, usuni ęcie z bilansu aktywów i zobowi ązań finansowych, klasyfikacja
  zobowi ązań finansowych.
  Znacz ące zmiany z kolei wprowadzono w nast ępuj ących tematach: klasyfikacja i wycena aktywów finans owych, utrata warto ści,
  wp
  yw w
  asnego ryzyka kredytowego na wycen ę zobowi ązań finansowych, rachunkowo ść zabezpiecze ń.
  Zmiany do MSSF 12 „Ujawnienia udzia
  ów w innych jed nostkach” – b
  ędzie mie ć zastosowanie w przypadku podmiotów
  posiadaj ących inwestycje: w jednostkach zale żnych; w jednostkach stowarzyszonych; we wspólnych p rzedsi ęwzi ęciach; oraz w
  inwestycjach niekonsolidowanych. Jednostka jest zob owi ązania do ujawnienia informacji dotycz ących znacz ących subiektywnych
  ocen i za
  o żeń poczynionych przy ocenie: czy posiada kontrol ę, wspó
  kontrol ę lub wywiera znacz ący wp
  yw na inna jednostk ę
  (zgodnie z definicj ą kontroli zawart ą w MSSF 10); oraz w odniesieniu do wspólnych porozu mie ń, które przyjmuj ą form ę odr ębnych
  jednostek – czy porozumienie takie ma charakter wsp ólnego dzia
  ania czy wspólnego przedsi ęwzi ęcia.
  MSSF zawiera list ę ujawnie ń dotycz ących inwestycji w jednostki zale żne, a tak że zwi ązanych z nimi udzia
  ów niekontroluj ących.
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Obja
  śnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” kt óry zast ępuje standardy MSR
  18 i MSR 11, a tak że powi ązane z nimi interpretacje, ustanawia i systematyzuj e zasady uj ęcia przychodów z kontraktów z klientami.
  Standard wymaga od jednostek przeprowadzenia szczeg ó
  owej analizy zapisów w stosowanych umowach sprzed a ży, aby
  wyodr ębni ć cz ęści sk
  adowe kontraktów i przyporz ądkowa ć wynagrodzenie wynikaj ące z umów do cz ęści sk
  adowych kontraktów.
  Standard wprowadza mi ędzy innymi jeden, pi ęciostopniowy model ujmowania przychodów, który b ędzie mia
  zastosowanie do
  wszystkich umów z klientami i b ędzie oparty o identyfikacj ę odr ębnych obowi ązków świadczenia oraz alokacj ę przychodów z
  transakcji do poszczególnych obowi ązków świadczenia. Standard doprecyzowuje równie ż zasady szacowania wynagrodzenia
  zmiennego, ustalania kiedy umowa zawiera czynnik fi nansowania oraz rozró żnia uj ęcie obowi ązków wykonania świadczenia
  wynikaj ące z umowy jako spe
  nianych w czasie lub w okre ślonym momencie. Obja śnienia do MSSF 15 dostarczaj ą dodatkowych
  informacji i wyja śnie ń dotycz ących g
  ównych za
  o żeń przyj ętych w MSSF 15. Oprócz dodatkowych obja śnie ń, wprowadzono tak że
  zwolnienia i uproszczenia dla jednostek stosuj ących nowy standard po raz pierwszy.
  Ko ńczący si ę etap weryfikacji wp
  ywu MSSF 15 obejmowa
  mi ędzy innymi:
  i) identyfikacj ę odr ębnych obowi ązków świadczenia (np. umowy partnerstwa, kontrakty z kont rahentami hurtowymi na dostawy paliw
  i olejów, kompleksowe umowy na dostawy us
  ug i prod uktów w zakresie projektów infrastrukturalnych i wydobywczych, umowy na
  świadczenie us
  ug w zakresie transportu i logistyki),
  ii) szacowanie wynagrodzenia zmiennego (np. rabaty uzale żnione od wolumenu sprzeda ży, premie posprzeda żne w umowach na
  dostaw ę paliw i olejów),
  iii) wyodrębnienie elementów leasingu z umów us
  ugowych, rozli czenie transakcji jako sprzeda ż lub wymiana aktywów
  niepieni ężnych w sytuacji nierównowagi w podziale surowca wyd obytego ze z
  ó ż produkcyjnych.
  Oprócz dodatkowych obja śnie ń, wprowadzono tak że zwolnienia i uproszczenia dla jednostek stosuj ących nowy standard po raz
  pierwszy. Spó
  ka zastosuje Obja śnienia do MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Spó
  ka doko na
  a analizy MSSF 15 i oczekuje si ę, że
  zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Spó
  ki b ędącego skutkiem zastosowania nowego standardu
  po raz pierwszy.
  KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych oraz p
  atno
  ści zaliczkowe” Interpretacja wyja śnia zasady rachunkowo ści dotycz ące
  transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje lu b przekazuje zaliczki w walucie obcej. Wytyczne obo wi ązują dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  12
  Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne” odno śnie reklasyfikacji nieruchomo ści inwestycyjnych.
  Zmiany do MSR 40 precyzuj ą wymogi zwi ązane z przeklasyfikowaniem do nieruchomo ści inwestycyjnych oraz z nieruchomo ści
  inwestycyjnych. Spó
  ka zastosuje powy ższe zmiany od 1 stycznia 2018 r. Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego
  wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Spó
  ki b ędącego skutkiem zastosowania nowego standardu po raz pierwszy.
  Standardy i interpretacje nieobowi
  ązujące, zatwierdzone do stosowania przez Uni ę Europejsk ą, których spó
  ka nie zastosowa
  a przed dat ą wej ścia w życie:
  MSSF 16 ,,Leasing” Nowy standard ustanawia zasady u j ęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnie ń dotycz ących leasingu. Wszystkie
  transakcje leasingu skutkuj ą uzyskaniem przez leasingobiorc ę prawa do u żytkowania aktywa oraz zobowi ązania z tytu
  u obowi ązku
  zap
  aty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikacj ę leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodn ie z MSR 17 i wprowadza
  jeden model dla uj ęcia ksi ęgowego leasingu przez leasingobiorc ę. Leasingobiorca b ędzie zobowi ązany uj ąć:
  (a) aktywa i zobowi ązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powy żej 12 miesi ęcy, za wyj ątkiem sytuacji, gdy
  dane aktywo jest niskiej warto ści; oraz
  (b) amortyzacj ę leasingowanego aktywa odr ębnie od odsetek od zobowi ązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników.
  Spó
  ka zastosuje MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r.
  Oczekuje si
  ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Spó
  ki.
  KIMSF 23 „Niepewno ść zwi ązana z uj ęciem podatku dochodowego. wyja śnia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny zawarte w
  MSR 12 w sytuacji niepewno ści zwi ązanej z uj ęciem podatku dochodowego. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób uj ąć w
  skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w przypadkach, gdy istniej ące przepisy podatkowe mog ą
  pozostawia ć pole do interpretacji i ró żnicy zda ń pomi ędzy Spó
  k ą i organami podatkowymi. Spó
  ka zastosuje powy ższe zmiany od 1
  stycznia 2019r. Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Spó
  ki.
  Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – prawo wc ze
  śniejszej sp
  aty z negatywnym wynagrodzeniem. MSSF 9 zast ępuje MSR
  39. Standard obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Standard wpro wadza jeden
  model przewiduj ący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finans owych: wyceniane w warto ści godziwej i wyceniane wed
  ug
  zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywan a na moment pocz ątkowego uj ęcia i uzale żniona jest od przyj ętego przez
  jednostk ę modelu zarz ądzania instrumentami finansowymi oraz charakterysty ki umownych przep
  ywów pieni ężnych z tych
  instrumentów.
  MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania od pisów aktualizuj
  ących – model oczekiwanych strat kredytowych. Wi ększo ść
  wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zob owi ązań finansowych zosta
  a przeniesiona do MSSF 9 w niezm ienionym
  kszta
  cie. Kluczow ą zmian ą jest na
  o żony na jednostki wymóg prezentowania w innych ca
  ko witych dochodach skutków zmian
  w
  asnego ryzyka kredytowego z tytu
  u zobowi ązań finansowych wyznaczonych do wyceny w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy. W zakresie rachunkowo ści zabezpiecze ń zmiany mia
  y na celu ściślej dopasowa ć rachunkowo ść zabezpiecze ń do
  zarz ądzania ryzykiem.
  • Należności handlowe z jednostkami istotnymi indywidualnie ( kontrahenci kupuj ący znaczny wolumen wyrobów w danym
  segmencie, wspó
  praca oparta o kontrakty d
  ugotermi nowe) - oszacowanie ewentualnych odpisów aktualizac yjnych b ędzie oparte na
  analizie nale żności z poszczególnymi kontrahentami.
  • Po życzki udzielone - konieczno ść ustalenia odpisów aktualizacyjnych wed
  ug modelu o czekiwanej straty. Dokonanie ewentualnych
  odpisów aktualizacyjnych b ędzie oparte na analizie kondycji finansowej poszcze gólnych po życzkobiorców. Nie stwierdzono żadnych
  dodatkowych wymogów dostosowania do MSSF 9. Jednak że, w zwi ązku z powy ższymi kwestiami konieczna b ędzie zmiana zasad
  rachunkowo ści, dostosowanie systemów ewidencyjnych i procedur oraz opracowanie nowych ujawnie ń, a tak że wyliczenie podatku
  odroczonego od zidentyfikowanych korekt.
  b) Zmiany do MSSF 9: Prawo wcze
  śniejszej sp
  aty z negatywnym wynagrodzeniem Zmiana do MSSF 9 obowi ązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, z mo żliwo ścią jej wcze śniejszego zastosowania. Na
  skutek zmiany do MSSF 9, jednostki b ędą mog
  y wycenia ć aktywa finansowe z tak zwanym prawem do wcze śniejszej sp
  aty z
  negatywnym wynagrodzeniem wed
  ug zamortyzowanego ko sztu lub wed
  ug warto ści godziwej poprzez inne ca
  kowite dochody,
  je żeli spe
  niony jest okre ślony warunek - zamiast dokonywania wyceny wed
  ug wa rto ści godziwej przez wynik finansowy.
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzeda
  ży lub wniesienia aktywów pomi ędzy inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub
  wspólnym przedsi ęwzi ęciem. Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zosta
  y opublikowan e w dniu 11 wrze śnia 2014 roku i maj ą
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2016 roku lub pó źniej (termin wej ścia w życie obecnie zosta
  odroczony bez wskazania daty pocz ątkowej). Zmiany doprecyzowuj ą rachunkowo ść transakcji, w których jednostka dominuj ąca traci
  kontrol ę nad jednostk ą zale żną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicj ą okre ślon ą w MSSF 3 „Po
  ączenia jednostek”, w
  drodze sprzeda ży wszystkich lub cz ęści udzia
  ów w tej jednostce zale żnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsi ęwzi ęcia ujmowanego metod ą praw w
  asno ści.
  Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzy szonych” - wycena inwestycji d
  ugoterminowych
  Poprawki zawieraj
  ą wyja śnienia oraz zmiany dotycz ące zakresu standardów, ujmowania oraz wyceny, a tak że zawieraj ą zmiany
  terminologiczne i edycyjne. Spó
  ka zastosuje powy ższe zmiany Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na
  sprawozdanie finansowe Spó
  ki b ędącego skutkiem zastosowania nowego standardu po raz pierwszy.
  Zmiany do MSSF 3 „Po
  ączenia przedsi ęwzi ęć” – wycena posiadanego wcze śniej udzia
  u we wspólnych operacjach
  Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – brak wyceny posiadanego wcze śniej udzia
  u we wspólnych operacjach
  Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – konsekwencje podatkowe w zwi ązku z wyp
  at ą dywidendy
  MSR 23 „Koszty finansowania zewn ętrznego” – koszty finansowania w przypadku gdy sk
  a dnik aktywa zosta
  przekazany do
  u żytkowania
  Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu okre ślonych świadcze ń. Celem tej zmiany MSR 19 jest
  uproszczenie i doprecyzowanie zasad rachunkowo ści dotycz ących sk
  adek wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie i
  zwi ązanych z programami okre ślonych świadcze ń.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  13
  Spó
  ka zastosuje powy ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Spó
  ki
  MSSF 17 ,,Umowy ubezpieczeniowe”. Zosta
  wydany prz ez Rad
  ę Mi ędzynarodowych Standardów rachunkowo ści 18 maja 2017 r. i
  obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie. Nowy MSSF 17 Umowy
  ubezpieczeniowe zast ąpi obecnie obowi ązujący MSSF 4, który zezwala na ró żnorodn ą praktyk ę w zakresie rozliczania umów
  ubezpieczeniowych. MSSF 17 zasadniczo zmieni rachun kowo ść wszystkich podmiotów, które zajmuj ą si ę umowami
  ubezpieczeniowymi i umowami inwestycyjnymi. Spó
  ka zastosuje MSSF 17 po jego zatwierdzeniu przez Uni ę Europejsk ą. Oczekuje
  si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Spó
  ki.
  Wp
  yw nowych regulacji na przysz
  e sprawozdania spó
  ki.
  Pozosta
  e standardy oraz ich zmiany nie powinny mie
  ć istotnego wp
  ywu na przysz
  e sprawozdania finansow e spó
  ki. Zmiany
  standardów i interpretacji MSSF, które wesz
  y w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia zatwierdz enia do publikacji niniejszego
  jednostkowego sprawozdania finansowego nie mia
  y is totnego wp
  ywu na niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe.
  c) Zasady rachunkowo
  ści
  Sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz
  ądzone zgodnie z zasad ą kosztu historycznego. W yj ątek stanowi prezentacja gruntów uj ętych
  w rzeczowych aktywach trwa
  ych, nieruchomo ści inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansow ych oraz aktywów finansowych
  dost ępnych do sprzeda ży, które s ą wyceniane wed
  ug warto ści godziwej.
  Spó
  ka od dnia 01-01-2009 r. (zgodnie z uchwa
  ą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel S.A. z dnia
  30-06-2008 r.), prowadzi polityk ę rachunkowo ści zgodn ą z Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści / Mi ędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej. Wcze śniej prowadzono ksi ęgowo ść w oparciu o polsk ą ustaw ę o rachunkowo ści.
  W zwi ązku ze zmian ą zasad (polityki) rachunkowo ści, spowodowan ą zaprzestaniem stosowania krajowych standardów
  rachunkowo ści i przej ściem na stosowanie MSSF przy sporz ądzaniu sprawozda ń finansowych, skutki finansowe odmiennej polityki
  rachunkowo ści odniesiono na kapita
  (fundusz) w
  asny i wykazan o jako niepodzielony zysk z lat ubieg
  ych. W zwi ązku z
  wprowadzonymi zmianami dokonano odpowiednich korekt bilansu otwarcia roku 2009.
  Przyj
  ęte zasady i polityka rachunkowo ści zmierzaj ą do dok
  adnego ustalenia rentowno ści ka żdego rodzaju wyrobu, który w sposób
  znacz ący wp
  ywa ć mo że na wyniki spó
  ki. Proces ten realizowany jest na kontach zespo
  u 5, czyli kontach kosztów wg miejsc
  powstawania. Równoleg
  e gromadzenie kosztów na kont ach zespo
  u 4 pozwala na szczegó
  ow ą analiz ę kosztów wg rodzaju.
  Szczegó
  owa i rozbudowana analityka ka żdego rodzaju kont ma na celu jasne i przejrzyste ob serwowanie procesów gospodarczych
  w przedsi ębiorstwie.
  Rok obrotowy spó
  ki jest zawsze zgodny z rokiem kal endarzowym i rozpoczyna si ę w dniu 1 stycznia, a ko ńczy 31 grudnia.
  Okresami sprawozdawczymi spó
  ki s ą tygodnie, miesi ące, kwarta
  y, pó
  rocza i lata.
  · Tygodnie: w zakresie monitorowania postępu sprzeda ży, zakupów i innych danych, które wymagaj ą bie żącej i ci ąg
  ej
  analizy.
  · Miesi
  ące: w zakresie ustalenia wymiarów podatków op
  acany ch miesi ęcznie, rentowno ści bie żącej i precyzyjnego stanu
  aktywów i pasywów.
  · Kwarta
  y: w zakresie, w jakim spó
  ka obj
  ęta jest obowi ązkami sprawozdawczymi dla spó
  ek publicznych.
  · Pó
  rocza: w zakresie, w jakim spó
  ka obj ęta jest obowi ązkiem sprawozdawczym dla spó
  ek publicznych.
  · Lata: w zakresie ustalenia wyników rocznych i spor z ądzania sprawozda ń finansowych w sposób zgodny z obowi ązującymi
  przepisami.
  Stosowane metody wyceny sk
  adników maj
  ątkowych wynikaj ą ze standardowych zasad opisanych w MSSF. W zakresi e, w którym
  MSSF dopuszczaj ą wybór, metody wycen zmierzaj ą do realnego ustalenia warto ści sk
  adnika w sposób nienaruszaj ący zasady
  ostro żności przy wycenie.
  Prezentacja sprawozda
  ń finansowych Pocz ąwszy od 2009 roku spó
  ka rozpocz ę
  a prezentacj ę sprawozda ń finansowych zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej - sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1.
  Zmiany w polityce rachunkowo ści wynika
  y ze standardowych ró żnic pomi ędzy standardami rachunkowo ści opartymi o krajowe
  rozwi ązania a Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej. Pocz ąwszy od 2009 roku spó
  ka rozpocz ę
  a
  prezentacj ę sprawozda ń finansowych zgodnie z MSR 1
  W zwi ązku z zastosowaniem MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po ra z pierwszy” ustalono przekszta
  cenia znajduj ące odzwierciedlenie
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporz ądzonym na dzie ń przej ścia, czyli na 01-01-2008 r. Sprawozdanie to po uwzg l ędnieniu
  przekszta
  ce ń prezentowane by
  o, jako porównywalne informacje fi nansowe i stanowi podstaw ę do ustalania wszystkich kategorii
  aktywów i pasywów w oparciu o Mi ędzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ści Finansowej pocz ąwszy od 01-01-2008 r.
  W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zas ad rachunkowo ści lub korekty b
  ędów, spó
  ka prezentuje sprawozdanie z
  sytuacji finansowej sporz ądzone dodatkowo na pocz ątek okresu porównawczego.
  Segmenty operacyjne
  Emitent uznaje, że prowadzi dzia
  alno ść wzgl ędnie jednorodn ą i nie mo żna mówi ć o segmentacji dzia
  alno ści. Poszczególne sfery
  dzia
  alno ści wzajemnie si ę przenikaj ą, są realizowane na tej samej bazie produkcyjnej, dla p otrzeb realizacji zada ń zaopatrzenie jest
  dokonywane u tych samych dostawców, zdarza si ę, że jeden odbiorca realizuje zamówienia w ró żnych obszarach ofertowanych
  przez Emitenta.
  Po
  ączenia jednostek gospodarczych Sprawozdanie finansowe sporz ądzono za okres, w czasie którego nie nast ąpi
  o po
  ączenie z innym podmiotem ani podzia
  .


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  14
  Transakcje w walutach obcych Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w walucie polskiej z
  otym, która jest równie ż walut ą funkcjonaln ą spó
  ki.
  Transakcje ujmowane s ą po kursie średnim NBP z dnia poprzedzaj ącego dzie ń realizacji operacji gospodarczej. Zap
  aty s ą
  realizowane odpowiednio po kursie sprzeda ży lub kupna walut obcych w banku Emitenta.
  Po rozliczeniu p
  atno ści powsta
  e ró żnice kursowe s ą odnoszone na przychody lub koszty finansowe.
  Kolejne ró żnice kursowe powstaj ą z tytu
  u realizacji kupna i sprzeda ży walut obcych z rachunków bankowych. Koszty finansowania zewn ętrznego W 2017 roku nie wyst ąpi
  y znacz ące koszty finansowania zewn ętrznego. Spó
  ka w kilku przypadkach nabywa pojazdy w ramach
  umów leasingowych. Koszty finasowania s ą odnoszone w koszty finansowe.
  Warto
  ści niematerialne Warto ści niematerialne obejmuj ą znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac rozwojowych oraz
  pozosta
  e warto ści niematerialne, które spe
  niaj ą kryteria uj ęcia okre ślone w MSR 38.
  Warto ści niematerialne s ą to nabyte przez jednostk ę lub wytworzone we w
  asnym zakresie, zaliczane do a ktywów trwa
  ych, nie
  zakwalifikowane do inwestycji prawa maj ątkowe, nadaj ące si ę do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym ok resie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok i przeznaczone na potrzeby jednostki.
  W szczególno ści s ą to: autorskie prawa maj ątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków
  towarowych, wzorów u żytkowych oraz zdobniczych, koszty zako ńczonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednost k ę na
  w
  asne potrzeby, poniesione przed podj ęciem produkcji lub zastosowaniem technologii.
  Warto ści niematerialne s ą wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej s ą
  pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a tak że o odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści.
  Odpisy amortyzacyjne od warto ści niematerialnych o cenie nabycia powy żej 3.500 z
  s ą dokonywane od miesi ąca nast ępnego po
  miesi ącu przyj ęcia do u żytkowania. Warto ści niematerialne o cenie nabycia do 3.500 z
  mog ą by ć umarzane jednorazowo lub
  odnoszone bezpo średnio w koszty.
  Okresy amortyzacji s ą ustalane w oparciu o przewidywany czas efektywnej przydatno ści ekonomicznej. W razie zmiany
  przewidywanego okresu przydatno ści ekonomicznej mo że nast ąpić wyd
  u żenie lub skrócenie okresu umarzania, o ile jest to zmiana
  istotna dla oceny sytuacji finansowej przedsi ębiorstwa lub okre ślonej cz ęści dzia
  alno ści firmy lub grupy zlece ń produkcyjnych
  zwi ązanych z pewn ą grup ą kosztów poniesionych na okre ślony asortyment. Warto ści niematerialne powsta
  e w wyniku prowadzenia
  prac wdro żeniowych bada si ę corocznie pod k ątem mo żliwo ści uzyskiwania dodatnich przep
  ywów finansowych i o gólnej
  przydatno ści. W razie stwierdzenia prawdopodobie ństwa nierentowno ści opracowywanego produktu warto ść prac ulega rozliczeniu
  w koszty okresu, w którym stwierdzono trwa
  ą utrat ę ekonomicznej przydatno ści. W pozycji tej wykazywane s ą równie ż warto ści
  niematerialne, które nie zosta
  y jeszcze oddane do u żytkowania (warto ści niematerialne w trakcie wytwarzania).
  W Spó
  ce prowadzone s ą prace rozwojowe zwi ązane z opracowaniem i wdro żeniem nowych produktów. W szczególno ści s ą to
  zaawansowane technologicznie przyrz ądy do pomiaru warto ści elektrycznych o skomplikowanej strukturze elektr onicznej oraz ze
  z
  o żonym interfejsem u żytkownika, wymagaj ącym du żych nak
  adów programistycznych.
  Nak
  ady bezpo średnio zwi ązane z pracami rozwojowymi ujmowane s ą jako warto ści niematerialne tylko wtedy, gdy spe
  nione s ą
  nast ępuj ące kryteria: uko ńczenie sk
  adnika warto ści niematerialnych jest wykonalne z technicznego pu nktu widzenia tak, aby nadawa
  si ę do
  u żytkowania lub sprzeda ży, spó
  ka zamierza uko ńczy ć sk
  adnik oraz rozpocz ąć jego u żytkowanie b ądź sprzeda ż, spó
  ka jest zdolna do u żytkowania lub sprzeda ży sk
  adnika warto ści niematerialnych, sk
  adnik warto ści niematerialnych b ędzie przynosi
  korzy ści ekonomiczne, dost ępne s ą środki techniczne, finansowe i inne niezb ędne do uko ńczenia prac rozwojowych w celu sprzeda ży lub
  u żytkowania sk
  adnika, nak
  ady poniesione w trakcie prac rozwojowych mo żna wiarygodnie wyceni ć i przyporz ądkowa ć do danego sk
  adnika
  warto ści niematerialnych.
  Nak
  ady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ram ach danego przedsi ęwzi ęcia s ą przenoszone na kolejny okres, je żeli
  mo żna uzna ć, że zostan ą one w przysz
  o ści odzyskane. Ocena przysz
  ych korzy ści odbywa si ę na podstawie zasad okre ślonych w
  MSR 36.
  Po pocz
  ątkowym uj ęciu nak
  adów na prace rozwojowe, stosuje si ę model kosztu historycznego, zgodnie z którym sk
  ad niki aktywów
  s ą ujmowane wed
  ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowan ą amortyzacj ę i skumulowane odpisy
  aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści. Zako ńczone prace rozwojowe s ą amortyzowane liniowo przez przewidywany okres
  uzyskiwania korzy ści, który wynosi od 3 do 8 lat.
  Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Rzeczowe aktywa trwa
  e pocz ątkowo ujmowane s ą wed
  ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cen ę nabycia zwi ększaj ą
  wszystkie koszty zwi ązane bezpo średnio z zakupem i przystosowaniem sk
  adnika maj ątku do stanu zdatnego do u żytkowania. Środki trwa
  e to rzeczowe aktywa trwa
  e i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do inwestycji, o przewidywanym okresie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok, kompletne, zdatne do u żytkowania i przeznaczone na potrzeby jednostki:
  nieruchomo ści - w tym grunty, prawo u żytkowania wieczystego, budowle i budynki, a tak że b ędące odr ębną w
  asno ścią lokale,
  maszyny, urz ądzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwa
  ych.
  Do aktywów trwa
  ych jednostki zalicza si ę równie ż obce środki trwa
  e przyj ęte przez jednostk ę do u żywania na mocy umowy,
  zgodnie z któr ą jedna ze stron (finansuj ący) oddaje drugiej stronie (korzystaj ącemu) środki trwa
  e do odp
  atnego u żywania lub
  równie ż pobierania po żytków na czas oznaczony. Środki trwa
  e zasadniczo wyceniane s ą w cenie nabycia powi ększonej o koszty bezpo średnio zwi ązane z zakupem
  i przystosowaniem środka trwa
  ego do stanu zdatnego do u żywania, koszty transportu, za
  adunku, wy
  adunku, mo nta żu. W
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej s ą pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniow e, a tak że o odpisy z tytu
  u trwa
  ej
  utraty warto ści.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  15
  W zwi ązku ze zmian ą polityki rachunkowo ści, na dzie ń przej ścia na MSSF przeszacowano do warto ści godziwej cz ęść
  nieruchomo ści. Ponadto dokonano korekt retrospektywnych w zakr esie okresów amortyzacji dla tych środków trwa
  ych, dla których
  warto ść bilansowa w sposób istotny, z punktu widzenia ocen y maj ątkowej i analizy rentowno ści procesów gospodarczych ró żni si ę
  od amortyzacji, jaka by mia
  a miejsce przy stosowan iu zasad MSSF w pe
  nym zakresie w okresach przed dn iem przej ścia. Środki trwa
  e wytworzone przez jednostk ę we w
  asnym zakresie wycenia si ę w koszcie wytworzenia.
  Warto ść pocz ątkowa środków trwa
  ych ulega podwy ższeniu o warto ść nak
  adów poniesionych na ich ulepszenie.
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwa
  ych s ą dokonywane od miesi ąca nast ępnego po miesi ącu przyj ęcia do u żytkowania w cyklu
  comiesi ęcznym zgodnie z planem amortyzacji. Stawki oraz met ody amortyzacji wynikaj ą z planowanej ekonomicznej u żyteczno ści.
  W razie zmiany przewidywanego okresu przydatno ści ekonomicznej mo że nast ąpić wyd
  u żenie lub skrócenie okresu umarzania, o
  ile jest to zmiana istotna dla oceny sytuacji finan sowej przedsi ębiorstwa lub okre ślonej cz ęści dzia
  alno ści firmy. Środki trwa
  e o
  warto ści do 3.500 z
  mog ą by ć umarzane jednorazowo w miesi ącu przyj ęcia do u żytkowania.
  Po pocz ątkowym uj ęciu rzeczowe aktywa trwa
  e, za wyj ątkiem gruntów, wykazywane s ą wed
  ug ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści. Rzeczowe aktywa trwa
  e w trakcie
  wytwarzania nie podlegaj ą amortyzacji do czasu zako ńczenia budowy lub monta żu i przekazania środka trwa
  ego do u żywania.
  Amortyzacja jest naliczana metod ą liniow ą przez szacowany okres u żytkowania danego sk
  adnika aktywów, który dla
  poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwa
  ych wyn osi:
  Grupa Okres
  Budynki i budowle 40 lat Maszyny i urz ądzenia 5-10 lat Środki transportu 5 lat Pozosta
  e środki trwa
  e 5 lat Warto ść zako ńczonych prac rozwojowych 3-8 lat Rozpocz ęcie amortyzacji nast ępuje w miesi ącu nast ępuj ącym po miesi ącu oddania do u żytkowania. Ekonomiczne okresy
  u żyteczno ści oraz metody amortyzacji s ą weryfikowane raz w roku, powoduj ąc ewentualn ą korekt ę odpisów amortyzacyjnych w
  kolejnych latach.
  Do wyceny gruntów zastosowano model oparty na warto
  ści przeszacowanej. Warto ść gruntów nie podlega amortyzacji ze wzgl ędu
  na nieokre ślony okres u żytkowania.
  Nadwy żkę z przeszacowania gruntów zalicza si ę do innych ca
  kowitych dochodów i wykazuje w
  ącznej kwocie w kapitale w
  asnym.
  Wzrost warto ści godziwej gruntów wykazywany jest jako przychód, w stopniu w jakim odwraca on zmniejszenie warto ści z tytu
  u
  przeszacowania, które poprzednio uj ęto jako koszt danego okresu.
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwa
  ych mo że zosta ć usuni ęta ze sprawozdania z sytuacji finansowej po dokonan iu jej zbycia
  lub w przypadku, gdy nie s ą spodziewane żadne ekonomiczne korzy ści wynikaj ące z dalszego u żytkowania takiego sk
  adnika
  aktywów. Zyski lub straty wynik
  e ze sprzeda ży, likwidacji lub zaprzestania u żytkowania środków trwa
  ych s ą okre ślane jako ró żnica
  pomi ędzy przychodami ze sprzeda ży a warto ścią netto tych środków trwa
  ych i s ą ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych
  dochodów, w pozosta
  ych przychodach lub kosztach op eracyjnych.
  Środki trwa
  e w budowie s ą to zaliczane do aktywów trwa
  ych środki trwa
  e w okresie ich budowy, monta żu, kompletowania lub
  ulepszenia ju ż istniej ącego środka trwa
  ego. Środki trwa
  e w budowie wycenia si ę nie rzadziej, ni ż na dzie ń bilansowy w wysoko ści ogó
  u kosztów pozostaj ących w bezpo średnim
  zwi ązku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści.
  Inwestycje to aktywa nabyte w celu osi ągni ęcia korzy ści ekonomicznych wynikaj ących z przyrostu warto ści tych aktywów i uzyskania
  z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udzia
  u w zyskach) lub innych po żytków, w tym równie ż w transakcji handlowej.
  W przypadku, kiedy zachodzi du że prawdopodobie ństwo, że posiadane przez jednostk ę d
  ugoterminowe aktywa finansowe,
  nieruchomo ści lub warto ści niematerialne nie przynios ą w przysz
  o ści oczekiwanych korzy ści ekonomicznych, dokonuje si ę odpisów
  aktualizuj ących, nie pó źniej ni ż na koniec okresu sprawozdawczego.
  Udzia
  y w innych podmiotach gospodarczych wycenia s i ę wed
  ug warto ści z dnia wniesienia udzia
  u. Warto ści w walutach obcych
  wed
  ug kursu z dnia poprzedzaj ącego dzie ń nabycia.
  Aktywa w leasingu
  Umowy leasingu, na mocy których nast ępuje przeniesienie na spó
  k ę zasadniczo ca
  ego ryzyka i po żytków wynikaj ących z
  posiadania przedmiotu leasingu, s ą ujmowane w aktywach oraz zobowi ązaniach na dzie ń rozpocz ęcia okresu leasingu. Warto ść
  aktywów oraz zobowi ązań okre ślana jest na dzie ń rozpocz ęcia leasingu wed
  ug ni ższej z nast ępuj ących dwóch warto ści: warto ści
  godziwej środka trwa
  ego stanowi ącego przedmiot leasingu lub warto ści bie żącej minimalnych op
  at leasingowych. Środki trwa
  e u żytkowane na mocy umów leasingu finansowego s ą amortyzowane wed
  ug takich samych zasad, jak stoso wane do
  w
  asnych aktywów. W sytuacji jednak, gdy brak jest wystarczaj ącej pewno ści, że spó
  ka uzyska tytu
  w
  asno ści przed ko ńcem okresu
  leasingu, wówczas dany sk
  adnik jest amortyzowany p rzez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres u żytkowania środka trwa
  ego
  lub okres leasingu.
  Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca z achowuje zasadniczo ca
  e ryzyko i wszystkie po
  żytki wynikaj ące z
  posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s ą do umów leasingu operacyjnego. Op
  aty leasingowe z tytu
  u leasingu ujmowane s ą
  jako koszty w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów, metod ą liniow ą, przez okres trwania leasingu.
  Utrata warto
  ści niefinansowych aktywów trwa
  ych Corocznemu testowi na utrat ę warto ści podlegaj ą nast ępuj ące sk
  adniki aktywów: warto ści niematerialne o nieokre ślonym okresie u żytkowania oraz warto ści niematerialne, które jeszcze nie s ą użytkowane.
  W odniesieniu do pozosta
  ych sk
  adników warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych dokonywana jest coroczna
  ocena, czy wyst ąpi
  y przes
  anki, które mog ą świadczy ć o utracie ich warto ści. W razie stwierdzenia, że jakie ś zdarzenia lub


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  16
  okoliczno ści mog ą wskazywa ć na trudno ść w odzyskaniu warto ści bilansowej danego sk
  adnika aktywów, przeprowadz any jest test
  na utrat ę warto ści.
  Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utrat ę warto ści aktywa grupowane s ą na najni ższym poziomie, na jakim generuj ą przep
  ywy
  pieni ężne niezale żnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. o środki wypracowuj ące przep
  ywy pieni ężne). Sk
  adniki aktywów
  samodzielnie generuj ące przep
  ywy pieni ężne testowane s ą indywidualnie.
  Je żeli warto ść bilansowa przekracza szacowan ą warto ść odzyskiwaln ą aktywów b ądź ośrodków wypracowuj ących środki pieni ężne,
  do których aktywa te nale żą, wówczas warto ść bilansowa jest obni żana do poziomu warto ści odzyskiwalnej. Warto ść odzyskiwalna
  odpowiada wy ższej z nast ępuj ących dwóch warto ści: warto ści godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda ży lub warto ści u żytkowej.
  Przy ustalaniu warto ści u żytkowej, szacowane przysz
  e przep
  ywy pieni ężne s ą dyskontowane do warto ści bie żącej przy
  zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlaj ącej aktualne oceny rynkowe warto ści pieni ądza w czasie oraz ryzyka zwi ązanego z
  danym sk
  adnikiem aktywów.
  Nieruchomo
  ści inwestycyjne Pozycja nie wyst ępuje.
  Instrumenty finansowe
  Instrumentem finansowym jest ka żda umowa, która skutkuje powstaniem sk
  adnika aktyw ów finansowych u jednej ze stron i
  jednocze śnie zobowi ązania finansowego lub instrumentu kapita
  owego u dr ugiej ze stron.
  Sk
  adnik aktywów finansowych lub zobowi ązanie finansowe jest wykazywane w sprawozdaniu z sy tuacji finansowej, gdy spó
  ka staje
  si ę stron ą umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzeda ży aktywów i zobowi ązań finansowych ujmuje si ę
  na dzie ń zawarcia transakcji.
  Sk
  adnik aktywów finansowych wy
  ącza si ę ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy wynikaj ące z zawartej umowy
  prawa do korzy ści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikaj ące zosta
  y zrealizowane, wygas
  y lub spó
  ka si ę ich zrzek
  a.
  Na dzie ń nabycia aktywa i zobowi ązania finansowe spó
  ka wycenia w warto ści godziwej, czyli najcz ęściej wed
  ug warto ści godziwej
  uiszczonej zap
  aty w przypadku sk
  adnika aktywów lu b spodziewanej do otrzymanej kwoty, w przypadku zob owi ązania. Koszty
  transakcji spó
  ka w
  ącza do warto ści pocz ątkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowi ązań finansowych, poza kategori ą aktywów i
  zobowi ązań wycenianych w warto ści godziwej poprzez sprawozdanie z ca
  kowitych doch odów.
  Na dzie ń bilansowy aktywa oraz zobowi ązania finansowe wyceniane s ą wed
  ug zasad przedstawionych poni żej.
  Aktywa finansowe
  Dla celów wyceny, po pocz ątkowym uj ęciu, aktywa finansowe inne ni ż instrumenty pochodne zabezpieczaj ące spó
  ka klasyfikuje z
  podzia
  em na:
   po życzki i nale żności, aktywa finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści oraz aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży.
  Kategorie te okre
  ślają zasady wyceny na dzie ń bilansowy oraz uj ęcie w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów lub w inn ych
  ca
  kowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów prezentowane s ą jako przychody i
  koszty finansowe lub jako pozosta
  e przychody i kos zty operacyjne.
  Wszystkie aktywa finansowe, za wyj
  ątkiem wycenianych w warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów,
  podlegaj ą ocenie na ka żdy dzie ń bilansowy ze wzgl ędu na wyst ąpienie przes
  anek utraty ich warto ści. Sk
  adnik aktywów
  finansowych podlega odpisom aktualizuj ącym, je żeli istniej ą obiektywne dowody świadcz ące o utracie jego warto ści. Przes
  anki
  utraty warto ści analizowane s ą dla ka żdej kategorii aktywów finansowych odr ębnie, co zosta
  o zaprezentowane poni żej.
  Nale żności krótkoterminowe to ogó
  nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz ca
  o ść lub cz ęść nale żności z innych tytu
  ów,
  niezaliczonych do aktywów finansowych, które staj ą się wymagalne w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego. Do nale żności
  krótkoterminowych spó
  ka nie stosuje zasad naliczan ia utraty warto ści pieni ądza w czasie.
  Nale żności na dzie ń bilansowy wykazuje si ę w kwocie wymagaj ącej zap
  aty z zachowaniem zasad ostro żnej wyceny, w warto ści
  netto - po uwzgl ędnieniu odpisów aktualizuj ących nale żności.
  Na nale żności zagro żone, które ze znacz ącym prawdopodobie ństwem nie zostan ą uregulowane, po uwzgl ędnieniu posiadanych
  zabezpiecze ń, spó
  ka dokonuje odpisu aktualizacyjnego, stosuj ąc poni ższe zasady:
  Na nale żności nieuregulowane w ci ągu 180 dni od terminu p
  atno ści dokonuje si ę odpisu aktualizacyjnego w kwocie 100%
  nale żności, o ile nie istniej ą przes
  anki, które uzasadniaj ą zw
  ok ę w zap
  acie.
  Odpisów aktualizacyjnych dokonuje si ę tak że w kwocie 100% nale żności w przypadku z
  o żenia przez d
  u żnika lub osob ę trzeci ą
  wniosku o otwarcie post ępowania upad
  o ściowego.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści to nieb ędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z ust alonymi lub
  mo żliwymi do okre ślenia p
  atno ściami oraz o ustalonym terminie wymagalno ści, wzgl ędem których spó
  ka ma zamiar i jest w stanie
  utrzyma ć w posiadaniu do up
  ywu terminu wymagalno ści, z wy
  ączeniem aktywów zaklasyfikowanych do po życzek i nale żności.
  W tej kategorii spó
  ka ujmuje obligacje i inne papi ery d
  u żne utrzymywane do terminu wymagalno ści, wykazywane w sprawozdaniu z
  sytuacji finansowej w pozycji „Pozosta
  ych aktywów finansowych”.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno
  ści wyceniane s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem meto dy
  efektywnej stopy procentowej. Je żeli wyst ępuj ą dowody wskazuj ące na mo żliwo ść wyst ąpienia utraty warto ści inwestycji
  utrzymywanych do terminu wymagalno ści (np. ocena zdolno ści kredytowej spó
  ek emituj ących obligacje), aktywa wyceniane s ą w
  warto ści bie żącej szacowanych przysz
  ych przep
  ywów pieni ężnych. Zmiany warto ści bilansowej inwestycji,
  ącznie z odpisami
  aktualizuj ącymi z tytu
  u utraty warto ści, ujmowane s ą w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów.
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży to nieb ędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zosta
  y wyznaczone
  jako dost ępne do sprzeda ży lub nie kwalifikuj ą się do żadnej z powy ższych kategorii aktywów finansowych.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  17
  Zobowi ązania finansowe Zobowi ązania finansowe inne ni ż instrumenty pochodne zabezpieczaj ące, wykazywane s ą w nast ępuj ących pozycjach
  sprawozdania z sytuacji finansowej:
   kredyty, po życzki, inne instrumenty d
  u żne, leasing, zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania oraz pochodne instrumenty finansowe.
  Po początkowym uj ęciu zobowi ązania finansowe wyceniane s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem meto dy
  efektywnej stopy procentowej, za wyj ątkiem zobowi ązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczon ych jako
  wycenianych w warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów. Do kategorii zobowi ązań finansowych wycenianych
  w warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów spó
  ka zalicza instrumenty pochodne inne ni ż instrumenty
  zabezpieczaj ące. Krótkoterminowe zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug wyceniane s ą w warto ści wymagaj ącej zap
  aty ze wzgl ędu
  na nieznacz ące efekty dyskonta.
  Zyski i straty z wyceny zobowi ązań finansowych ujmowane s ą w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów, w dzia
  alno ści finansowej.
  Rachunkowo
  ść zabezpiecze ń Spó
  ka nie stosuje rachunkowo ści zabezpiecze ń
  Zapasy
  Zapasy s ą to rzeczowe aktywa obrotowe obejmuj ące materia
  y nabyte w celu zu życia na potrzeby w
  asne, wytworzone lub
  przetworzone przez jednostk ę produkty gotowe (wyroby i us
  ugi) zdatne do sprzed a ży lub w toku produkcji, pó
  produkty oraz towary
  nabyte w celu odsprzeda ży w stanie nieprzetworzonym.
  Przychody na magazyn wycenia si ę w cenach zakupu powi ększonych o koszty nabycia, transportu itp. Rozchody materia
  ów w
  magazynach wycenia si ę w oparciu o średniowa żone ceny zakupu - przyj ęcia.
  Materia
  y, pó
  fabrykaty i wyroby gotowe podlegaj ą ewidencji ilo ściowo - warto ściowej. Ich wycena i zaliczenie w koszty w momencie
  zu życia lub wydania do sprzeda ży opiera si ę na średniowa żonej cenie zakupu lub średniowa żonym koszcie wytworzenia. Wycena
  dokonywana jest automatycznie w module IMPULS - gos podarka magazynowa. Korekty stanów ewidencyjnych z rzeczywistymi
  dokonuje si
  ę w drodze spisów z natury, przeprowadzanych w sposó b ci ąg
  y dla materia
  ów, pó
  fabrykatów i wyrobów gotowych oraz
  na koniec ka żdego roku dla produkcji w toku.
  Zapasy wyrobów gotowych wycenia si ę dla ka żdego zlecenia produkcyjnego oddzielnie w oparciu o zaewidencjonowane poniesione
  koszty bezpo średnie, powi ększone o rozliczone koszty wydzia
  owe i ogólnozak
  a dowe zwi ązane z procesami produkcyjnymi oraz
  odpisy amortyzacyjne prac rozwojowych.
  Produkcj
  ę w toku wycenia si ę wg poniesionych kosztów bezpo średnich powi ększonych o rozliczone koszty wydzia
  owe i
  ogólnozak
  adowe zwi ązane z procesami produkcyjnymi.
  Us
  ugi pozostaj ące jako produkcja w toku oraz odpowiednio pó
  fabryk aty s
  u żące zleceniom us
  ugowym ujmuje si ę jako us
  ugi w
  trakcie realizacji. Zasady wyceny ustala si ę jak dla innych zapasów wyrobów gotowych i produkcj i w toku.
  Wycena wszystkich zapasów na dzie ń bilansowy uwzgl ędnia tworzone odpisy aktualizuj ące na asortyment, który nie wykazuje ruchu
  lub jest nadmierny i trudno zbywalny oraz w razie s twierdzenia trwa
  ej utraty warto ści.
  Zapasy s ą wyceniane wed
  ug ni ższej z dwóch warto ści: ceny nabycia / kosztu wytworzenia oraz warto ści netto mo żliwej do
  uzyskania.
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą gotówk ę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty p
  atne na żądanie oraz
  krótkoterminowe inwestycje o du żej p
  ynno ści (do 3 miesi ęcy),
  atwo wymienialne na gotówk ę, dla których ryzyko zmiany warto ści
  jest nieznaczne.
  Aktywa trwa
  e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda
  ży Pozycja nie wyst ępuje.
  Krótkoterminowe rozliczenia mi
  ędzyokresowe W pozycji tej ujmuje si ę, w celu zapewnienia wspó
  mierno ści kosztów i przychodów, poniesione w danym okresie wydatki, które
  dotycz ą przychodów nast ępnego okresu i wtedy stan ą się kosztami. Do kosztów tych zalicza si ę mi ędzy innymi: op
  acone z góry
  czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty przygot owania nowej produkcji.
  Kapita
  w
  asny
  Kapita
  podstawowy (akcyjny) jest wykazywany w wart o ści nominalnej zgodnie ze statutem spó
  ki oraz wpisem do rejestru
  handlowego.
  Kapita
  zapasowy uj
  ęty jest w warto ści nominalnej i tworzy si ę go obligatoryjnie z odpisów z zysku spó
  ki w wysok o ści nie mniejszej
  ni ż 8% zysku netto za rok obrotowy zgodnie z uchwa
  ą Walnego Zgromadzenia. Kapita
  zapasowy jest wykorz ystywany zgodnie ze
  statutem spó
  ki.
  W zwi
  ązku z przej ściem na stosowanie MSSF przy sporz ądzaniu sprawozda ń finansowych, skutki finansowe odmiennej polityki
  rachunkowo ści odnoszone s ą na kapita
  (fundusz) w
  asny i wykazywane jako niep odzielony zysk (strata) z lat ubieg
  ych.
  P
  atno ść w formie akcji ujmowana jest w odr ębnej kategorii kapita
  u w
  asnego, która po zarejest rowaniu w rejestrze sadowym
  przenoszona jest odpowiednio na kapita
  akcyjny i z apasowy. Pozycja nie wyst ępuje.
  Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe s ą tworzone zgodnie z uchwa
  ami Walnego Zgromadzenia oraz statutem spó
  ki.
  Zysk (strata) z lat ubieg
  ych jest to zgodny z uchw a
  ą Walnego Zgromadzenia niepodzielony zysk lub niepok ryta strata netto.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  18
  Świadczenia pracownicze Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zo bowi ązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmuj ą nast ępuj ące
  tytu
  y:
   krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytu
  u wynagrodze ń (wraz z premiami) oraz sk
  adki na ubezpieczenia
  spo
  eczne,
   rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz inne d
  ugoterminowe świadczenia pracownicze, do których zalicza si ę odprawy emerytalne.
  Rezerwy, zobowi
  ązania i aktywa warunkowe
  Rezerwy tworzone s ą wówczas, gdy na Spó
  ce ci ąży istniej ący obowi ązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikaj ący ze
  zdarze ń przesz
  ych i gdy prawdopodobne jest, że wype
  nienie tego obowi ązku spowoduje konieczno ść wyp
  ywu korzy ści
  ekonomicznych oraz mo żna dokona ć wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi ązania. Termin poniesienia oraz kwota
  wymagaj ąca uregulowania mo że by ć niepewna.
  Rezerwy s ą to odpisy na przewidywane zobowi ązania zwi ązane z mo żliwymi do poniesienia kosztami, których termin poni esienia lub
  kwota nie s ą pewne. Tworzy si ę je na przypadaj ące na dany okres, ale jeszcze nieponiesione koszty uwzgl ędniaj ąc znane ryzyko,
  gro żące straty oraz skutki innych zdarze ń w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysoko ści. S ą to w szczególno ści rezerwy z
  tytu
  u odroczonego podatku dochodowego od osób praw nych, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozosta
  e
  rezerwy na zobowi ązania.
  Rezerw ę z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego spó
  ka ob licza od dodatnich ró żnic przej ściowych mi ędzy warto ścią bilansow ą
  i podatkow ą aktywów i pasywów przy zastosowaniu stawek podatko wych z okresu rozwi ązania rezerwy z zachowaniem zasady
  ostro żnej wyceny.
  Zobowiązania to wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń obowi ązek wykonania świadcze ń o wiarygodnie okre ślonej warto ści, które
  spowoduj ą wykorzystanie ju ż posiadanych lub przysz
  ych aktywów jednostki.
  Zobowi ązania krótkoterminowe to ogó
  zobowi ązań z tytu
  u dostaw i us
  ug, a tak że ca
  o ść lub ta cz ęść pozosta
  ych zobowi ązań,
  które staj ą się wymagalne w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe to zobowi ązania nie zaliczone do krótkoterminowych.
  Fundusze Specjalne
  Fundusze specjalne to zarezerwowane na ściśle okre ślone cele i zarz ądzane przez jednostk ę środki, pochodz ące g
  ównie z
  obci ążeń kosztów jednostki i podzia
  u zysku, nie zaliczane do kapita
  u w
  asnego. Spó
  ka od 2009 roku nie tworz y funduszy
  celowych, w tym Zak
  adowego Funduszu Świadcze ń Socjalnych.
  Zysk netto
  Wykazywany jest zysk lub strata netto w kwocie wyka zanej w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów za dany rok obrotowy.
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe Do rozlicze ń mi ędzyokresowych zalicza si ę zweryfikowan ą warto ść już otrzymanych aktywów, które stan ą się przychodem dopiero w
  przysz
  ych okresach. W pozycji pozosta
  e rozliczeni a znajduj ą się g
  ównie rzeczywi ście otrzymane dotacje, subwencje i dop
  aty
  przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwa
  ych oraz wykonanie prac rozwojowych. W pozycji tej jednostka wykazuje
  równie ż dotacje otrzymane na sk
  adniki aktywów rozliczanyc h w czasie ze wzgl ędu na kwot ę i okres, w jakim maj ą one by ć
  wykorzystywane. W sprawozdaniu z sytuacji finansowe j dotacje wykazywane s ą po pomniejszeniu o odpisy dokonywane równolegle
  do amortyzacji.
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów jest sporz ądzane w wersji kalkulacyjnej.
  Sprzeda
  ż towarów i produktów Przychody ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów s ą wykazywane w warto ści netto, po pomniejszeniu o rabaty, opusty oraz
  nale żny podatek VAT.
  Przychody ze sprzeda ży towarów i produktów ujmowane s ą, je żeli spe
  nione zosta
  y nast ępuj ące warunki: spó
  ka przekaza
  a nabywcy znacz ące ryzyko i korzy ści wynikaj ące z praw w
  asno ści do dóbr, warunek uznaje si ę za
  spe
  niony z chwil ą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy, kwot ę przychodów mo żna wyceni ć w wiarygodny sposób, istnieje prawdopodobie ństwo, że spó
  ka uzyska korzy ści ekonomiczne z tytu
  u transakcji oraz koszty poniesione oraz te, które zostan ą poniesione w zwi ązku z transakcj ą, mo żna wyceni ć w wiarygodny sposób. Koszty operacyjne Koszty operacyjne s ą ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów, zg odnie z zasad ą wspó
  mierno ści przychodów i kosztów.
  Koszty i straty - rozumie si ę przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy ści ekonomicznych, o
  wiarygodnie okre ślonej warto ści, w formie zmniejszenia warto ści aktywów, albo zwi ększenia warto ści zobowi ązań i rezerw, które
  doprowadz ą do zmniejszenia kapita
  u w
  asnego lub zwi ększenia jego niedoboru w inny sposób ni ż wycofanie środków przez
  udzia
  owców lub w
  a ścicieli.
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów ustalane s ą w sposób wspó
  mierny do przychodów z dzia
  alno ści podstawowej
  i ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów w wersji kalkulacyjnej metod ą bezpo średni ą. Koszty grupowane s ą równolegle
  w uk
  adzie rodzajowym, z jednoczesnym zapisem na mi ejsca powstawania kosztów w uk
  adzie kalkulacyjnym.
  Pozosta
  e przychody i koszty operacyjne.
  Ujmuje si ę tu powtarzalne przychody i koszty tylko po średnio zwi ązane ze zwyk
  ą dzia
  alno ścią, i dotycz ące zw
  aszcza czynno ści,
  które nie stanowi ą w
  a ściwego przedmiotu dzia
  alno ści, zwi ązane ze zbyciem i likwidacj ą aktywów trwa
  ych, jak równie ż aktualizacj ą


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  19
  warto ści aktywów trwa
  ych i zapasów oraz nale żności, przekazaniem b ądź otrzymaniem nieodp
  atnie aktywów oraz środków
  pieni ężnych, karami, odszkodowaniami i innymi.
  Przychody i koszty finansowe
  Przychody i koszty finansowe s ą to korzy ści uzyskiwane z posiadania, po życzenia lub sprzeda ży aktywów finansowych oraz
  pobierane op
  aty za po życzenie od osób trzecich środków pieni ężnych, co powoduje powstanie zobowi ązań finansowych, jak
  równie ż skutki utraty warto ści aktywów finansowych. Ujmuje si ę tu nale żne, dotycz ące danego roku obrotowego przychody i koszty z
  operacji finansowych.
  Koszty finansowania zewn
  ętrznego ujmowane s ą w koszty okresów, w jakich zosta
  y poniesione w za kresie środków pozyskiwanych
  na finansowanie bie żącej dzia
  alno ści. W zakresie, w jakim finansowane s ą środki trwa
  e w budowie i inwestycje, koszty
  finansowania rozliczane s ą jako koszty budowy lub prowadzenia inwestycji za c a
  y okres realizacji procesu inwestycyjnego. Po dacie
  uznanej za dat ę gotowo ści środka trwa
  ego lub zako ńczenia procesu inwestycyjnego koszty zwi ązane z obs
  ug ą kredytu obci ążają
  koszty okresu, w którym zosta
  y poniesione. Odpowie dnio post ępuje si ę z innymi kosztami zwi ązanymi z pozyskiwaniem środków
  finansowych.
  Inne
  Spó
  ka stara si ę wykorzystywa ć dost ępne programy pomocowe i korzysta z krajowych środków publicznych oraz ze wsparcia w
  ramach unijnych programów pomocowych i strukturalny ch. W ramach ewidencjonowania programów pomocowych do rozliczania w
  czasie otrzymywanych
  środków ustala si ę szczególne znakowanie zapisów ksi ęgowych.
  Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść w Świdnickiej Podstrefie Wa
  brzyskiej Specjalnej Stref y Ekonomicznej, wobec czego zachodzi
  konieczno ść regularnego ustalania kwoty dochodu korzystaj ącego ze zwolnienia podatkowego. Zasady rozliczania dochodu
  zwolnionego okre śla szczególna procedura. Spó
  ka dokonuje rozliczeni a strefowego na kontach zespo
  u 9.
  Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
  Na obowi ązkowe obci ążenia wyniku finansowego sk
  adaj ą się: podatek dochodowy bie żący oraz odroczony, który nie zosta
  uj ęty w
  innych ca
  kowitych dochodach lub bezpo średnio w kapitale.
  Bie żące obci ążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku p odatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku
  obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró żni si ę od ksi ęgowego zysku (straty) brutto w zwi ązku z czasowym przesuni ęciem
  przychodów podlegaj ących opodatkowaniu i kosztów stanowi ących koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz
  wy
  ączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy n ie b ędą podlega
  y opodatkowaniu. Obci ążenia podatkowe s ą wyliczane
  w oparciu o stawki podatkowe obowi ązujące w danym roku obrotowym.
  Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansow ą jako podatek podlegaj ący zap
  aceniu lub zwrotowi w przysz
  o ści na ró żnicach
  pomi ędzy warto ściami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj ącymi im warto ściami podatkowymi wykorzystywanymi do
  wyliczenia podstawy opodatkowania. Spó
  ka Sonel nie ujmuje podatku odroczonego od ró żnic zwi ązanych z kategoriami
  bilansowymi, które s
  u żą realizacji produkcji wytworzonej na terenie Specja lnej Strefy Ekonomicznej, korzystaj ącej ze zwolnienia z
  podatku.
  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od dodat nich ró
  żnic przej ściowych podlegaj ących opodatkowaniu, natomiast sk
  adnik
  aktywów z tytu
  u podatku odroczonego jest rozpoznaw any do wysoko ści, w jakiej jest prawdopodobne, że b ędzie mo żna
  pomniejszy ć przysz
  e zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró żnice przej ściowe. Nie ujmuje si ę aktywów ani rezerwy, je śli ró żnica
  przej ściowa wynika z pocz ątkowego uj ęcia sk
  adnika aktywów lub zobowi ązań w transakcji, która nie jest po
  ączeniem jednostek
  gospodarczych oraz która w czasie jej wyst ąpienia nie ma wp
  ywu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksi ęgowy. Nie ujmuje si ę
  rezerwy na podatek odroczony od warto ści firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych.
  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które b ędą obowi ązywa ć w momencie, gdy pozycja aktywów
  zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyj muj ąc za podstaw ę przepisy prawne obowi ązujące na dzie ń bilansowy.
  Spó
  ka zgodnie z przyj ętą polityk ą rachunkowo ści nie rozpoznaje aktywów z tytu
  u odroczonego poda tku dochodowego
  wynikaj ących z przysz
  ych ulg podatkowych.
  Spó
  ka nie rozpoznaje podatku odroczonego z tytu
  u takich ró żnic przej ściowych, które zwi ązane s ą z dzia
  alno ścią podstawow ą, z
  uwagi na fakt pozostawania i wytwarzania produktów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Produkcja utworzona na terenie
  strefy jest obj
  ęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawny ch.
  Warto ść sk
  adnika aktywów z tytu
  u podatku odroczonego pod lega analizie na ka żdy dzie ń bilansowy, a w przypadku, gdy
  spodziewane przysz
  e zyski podatkowe nie b ędą wystarczaj ące dla realizacji sk
  adnika aktywów lub jego cz ęści nast ępuje jego
  odpis.
  Subiektywne oceny Zarz
  ądu oraz niepewno ść szacunków Przy sporz ądzaniu sprawozdania finansowego Zarz ąd spó
  ki kieruje si ę os ądem przy dokonywaniu licznych szacunków i za
  o żeń,
  które maj ą wp
  yw na stosowane zasady rachunkowo ści oraz prezentowane warto ści aktywów, zobowi ązań, przychodów oraz
  kosztów. Faktycznie zrealizowane warto ści mog ą różnić się od szacowanych przez Zarz ąd.
  Korekty b
  ędów oraz zmiana zasad rachunkowo ści W 2017 roku odmiennie zaprezentowano stan zaliczek na dostawy. Uj ęto je w nale żnościach, podczas gdy we wcze śniejszych
  sprawozdaniach prezentowano je jako sk
  adnik zapasó w.
  Podobnie warto
  ści niematerialne nieoddane do u żytkowania prezentowano w maj ątku trwa
  ym w budowie. W niniejszym
  sprawozdaniu uj ęto je w warto ściach niematerialnych.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  20
  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
  (aktywa)
  w tysi ącach z
  otych w tysi ącach z
  otych
  2016 jest
  po
  zmianach 2016 by
  o
  przed
  zmianami 2016
  zmiany 01.01.2016
  jest po
  zmianach 01.01.2016
  by
  o przed zmianami 01.01.2016
  zmiany
  I. Aktywa trwa
  e 43 189 43 189 0 43 788 43 788 0
  1. Warto ści niematerialne 17 137 16 502 635 16 035 16 035 0
  2. Rzeczowe aktywa trwa
  e 24 001 24 636 -635 25 055 25 055 0
  II. Aktywa obrotowe 45 512 45 512 0 43 507 43 507 0
  1. Zapasy 23 238 23 491 -253 17 688 18 005 -317
  2. Nale żności krótkoterminowe 13 237 12 984 253 11 330 11 013 317
  2.2. Od pozosta
  ych jednostek 12 228 11 975 253 11 033 10 716 317
  A k t y w a r a z e m 88 701 88 701 0 87 295 87 295 0 W rachunku wyników dokonano zmiany prezentacji aktualizacji sk
  adników aktywów niefinansowych jako osobna pozycja.
  Skrócone sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów (rachu nek zysków i strat)
  (wariant kalkulacyjny)
  w tysi ącach z
  otych
  2016 jest po
  zmianach 2016 by
  o przed
  zmianami 2016 zmiany
  VII. Pozosta
  e przychody operacyjne 2 165 2 165 0
  3. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 886 0 886
  4. Inne przychody operacyjne 189 1 075 -886
  Poni ższe zmiany rachunku przep
  ywów wynikaj ą z powy ższych zmian prezentacyjnych.
  Dodatkowo w 2017 roku zrezygnowano z prezentacji ró żnicy w rachunku przep
  ywów, pomi ędzy podatkiem dochodowym
  zap
  aconym a naliczonym uznaj ąc, że korekta ta jest uj ęta w zmianie stanu zobowi ązań. Skrócone sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych
  (metoda po średnia) w tysi ącach z
  otych 2016 jest po
  zmianach 2016 by
  o
  przed zmianami 2016 zmiany
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  II. Korekty razem 362 362 0
  5. Podatek dochodowy naliczony 0 719 -719
  6. Podatek dochodowy zap
  acony 0 -882 882
  8. Zmiana stanu zapasów -5 549 -5 485 -64
  9. Zmiana stanu nale żności -1 909 -1 973 64 10. Zmiana stanu zobowi ązań krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów 2 295 2 458 -163 III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda
  po średnia 8 866 8 866 0
  7. SEGMENTY OPERACYJNE
  Emitent uznaje,
  że prowadzi dzia
  alno ść wzgl ędnie jednorodn ą i nie mo żna mówi ć o segmentacji dzia
  alno ści. Poszczególne sfery
  dzia
  alno ści wzajemnie si ę przenikaj ą, są realizowane na tej samej bazie produkcyjnej, dla p otrzeb realizacji zada ń zaopatrzenie jest
  dokonywane u tych samych dostawców, zdarza si ę że jeden odbiorca realizuje zamówienia w ró żnych obszarach ofertowanych
  przez Emitenta.
  Podobnie Emitent nie jest w stanie wydzieli
  ć maj ątku s
  u żącego poszczególnym sferom funkcjonowania z uwagi na fakt, że si ę
  wzajemnie przenikaj ą i produkcja w obu obszarach jest realizowana na ty m samym parku maszynowym, za pomoc ą tych samych
  pracowników.
  Nie mo
  żna wydzieli ć kierownictwa oraz za
  ogi w zakresie realizacji zle ce ń na potrzeby produkcji us
  ugowej i na potrzeby prod ukcji
  w
  asnych wyrobów.
  Wyniki obu podstawowych sfer dzia
  alno
  ści s ą regularnie analizowane, ale struktura przychodów, dochodów i inne informacje
  wyró żniaj ące obie sfery dzia
  alno ści nie s ą podstaw ą do podejmowania znacz ących decyzji o alokacji zasobów, poniewa ż firma
  realizuje sprzeda ż us
  ug na bazie maj ątku s
  u żącego realizacji produkcji w
  asnej- mierników, w cel u optymalizacji jego
  wykorzystania.
  Informacje dotycz ące produktów i us
  ug
  Emitent realizuje przychody w dwóch podstawowych sf erach dzia
  alno ści: w ramach produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów
  i innych zwi ązanych z bran żą miernictwa, oraz w ramach us
  ugowego monta żu elementów elektronicznych.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  21
  Struktura sprzeda ży kszta
  tuje si ę nast ępuj ąco:
  Struktura sprzeda
  ży
  wyrobów i us
  ug 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2016 2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2017 Dynamika dane w tys.
  z
  otych dane w tys.
  z
  otych 2017/2016
  Sfera zwi ązana z miernikami 48 726,8 61,4% 52 451,1 61,6% 107,6%
  Monta ż us
  ugowy 30 623,1 38,6% 32 636,6 38,4% 106,6%
  RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0% 107,2%
  Dynamika sprzeda ży w obu strefach oferowanych przez emitenta jest zb
  li żona. Wynika to z równomiernego rozwoju sprzeda ży w
  trzech aspektach: oferty produktowej mierników, roz woju exportu oraz zwi ększonej aktywno ści polskich odbiorców w ko ńcówce 2017
  roku a tak że ze wzrostu aktywno ści emitenta w zakresie oferowania monta żu us
  ugowego.
  W 2016 i 2017 roku, w zwi
  ązku z wykonywaniem kontraktu w zakresie monta żu zleceniowego, do podmiotów z grupy Lincoln,
  zrealizowano produkcj ę dwóch podobnych konstrukcyjnie podzespo
  ów, dla kt órych udzia
  w sprzeda ży 2017 roku wyniós
  odpowiednio 18,2 % i 5,0% (
  ącznie 23,2 %), sprzeda ży Emitenta. W 2016 roku by
  o to odpowiednio 19,0 % oraz równie ż 5,0 % co
  stanowi
  o razem 24,0 %.
  Struktura sprzeda ży 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2016 2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2017 Dynamika dane w tys.
  z
  otych dane w tys.
  z
  otych 2017/2016
  Projekt ALX 15 088,9 19,0% 15 480,4 18,2% 102,6%
  Projekt APL 3 936,5 5,0% 4 246,4 5,0% 107,9%
  Inne 60 324,6 76,0% 65 360,8 76,8% 108,3%
  RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0% 107,2%
  Informacje dotycz ące g
  ównych klientów
  W 2016 i 2017 roku struktura sprzeda
  ży wed
  ug kontrahentów nie uleg
  a znacz ącej zmianie. Najwi ększa cz ęść sprzeda ży – w 2017
  roku przesz
  o 35,8 % - zosta
  a ulokowana do kontrah entów z grupy Lincoln. Odnotowano wzrost na poziomi e 4,2 %. Do tej grupy
  odbiorców Sonel S.A. sprzedaje podzespo
  y wykonywan e na zlecenie i wed
  ug technologii zamawiaj
  ącego. W 2016 roku
  zrealizowano do tej grupy oko
  o 36,8 % sprzeda ży.
  Struktura sprzeda ży wg
  kontrahentów 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2016 2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2017 Dynamika dane w tys.
  z
  otych dane w tys.
  z
  otych 2017/2016
  Grupa Lincoln 29 238,0 36,8% 30 458,7 35,8% 104,2%
  Inne 50 111,9 63,2% 54 628,9 64,2% 109,0%
  RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0% 107,2%
  Oprócz sprzeda ży do g
  ównego odbiorcy - firmy Lincoln z Luxemburga
  , drugim znacz ącym odbiorc ą jest krajowa spó
  ka z tej grupy –
  Lincoln Bester z Bielawy. Dopiero na trzeciej pozyc ji pod wzgl ędem wolumenu sprzeda ży znajduje si ę najwi ększy krajowy odbiorca
  mierników. Udzia
  tego podmiotu w sprzeda ży Sonel S.A. stanowi 6,7 % i wyniós
  5.703,9 tysi ęcy z
  otych i by
  w 2017 roku
  nieznacznie wy ższy ni ż w 2016 roku. Kolejnym kontrahentem, którego udzia
  w sprzeda ży mierników jest istotny dla Emitenta to
  podmiot z Rosji. Sprzeda ż do tego odbiorcy utrzyma
  a si ę na poziomie roku 2016 osi ągaj ąc 5,6 % udzia
  u w sprzeda ży ogó
  em (6,1
  % w sprzeda ży 2016 roku), i wynios
  a za 2017 rok 4.805,7 tysi ąca z
  otych wobec 4.873,6 tysi ęcy z
  otych za 2016 rok.
  Struktura sprzeda ży wed
  ug kontrahentów 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa
  2016 2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa
  2017 Dynamika dane w tys.
  z
  otych dane w tys. z
  otych 2017/2016
  Lincoln Electric Luxembourg S.ar.l. 19 024,6 24,0% 19 726,8 23,2% 103,7% Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. 10 177,8 12,8% 10 694,1 12,6% 105,1% Pozostali 50 147,5 63,2% 54 666,7 64,2% 109,0%
  RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0% 107,2%
  Informacje dotycz ące obszarów geograficznych
  Sonel prowadzi sprzeda
  ż na ca
  ym świecie. Jednak kluczowe rynki zbytu to rynek polski z 49,7 % udzia
  u w sprzeda ży 2017 roku,
  eksport z udzia
  em 41,6 % oraz kraje Unii Europejsk iej z udzia
  em nieprzekraczaj ącym 9 %.
  Nie mo żna wyodr ębni ć parametrów wspólnych dla żadnej grupy geograficznej odbiorców. Gospodarki tyc h krajów ró żnią si ę
  potencja
  em oraz rozwojem kultury energetycznej. Od kilku lat roku pojawi
  a si ę wyj ątkowa wysoka sprzeda ż eksportowa do jednego
  odbiorcy zagranicznego spó
  ki Lincoln Electric Luxe mbourg S.ar.l. Wysoka sprzeda ż do podmiotów z grupy Lincoln utrzymuje si ę od
  lipca 2014 roku.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  22
  W 2016 i 2017 obszary sprzeda ży pod wzgl ędem lokalizacji geograficznej by
  y nast ępuj ące (dane w z
  otych):
  Struktura sprzeda ży wed
  ug
  regionów geograficznych 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa
  2016 2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa
  2017 Dynamika dane w tys. z
  otych dane w tys.
  z
  otych 2017/2016
  Polska 38 670,0 48,7% 42 278,0 49,7% 109,3% Pozosta
  e rynki eksportowe 34 517,8 43,5% 35 421,6 41,6% 102,6% Unia 6 162,1 7,8% 7 388,0 8,7% 119,9% RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0% 107,2% Dla Emitenta istotnym aspektem analizy obszarów geo graficznych, w których lokuje si ę sprzeda ż jest analiza rozk
  adu
  sprzeda ży mierników wed
  ug rejonów geograficznych. Wobec cz ego nale ży analizowa ć struktur ę sprzeda ży wed
  ug obszarów
  geograficznych w podziale na sprzeda ż zwi ązan ą z miernikami i z dzia
  alno ścią us
  ugow ą. Struktura geograficzna 2016 ROK 2017 ROK Dynamika
  Obszar sprzeda ży dane w tys. z
  otych Struktura
  warto ściowa
  2016 dane w tys. z
  otych Struktura
  warto ściowa
  2017 2017/2016
  Mierniki i sprzeda ż zwi ązana 48 726,8 61,4% 52 451,1 61,6% 107,6% Kraj 27 547,4 34,7% 30 474,0 35,8% 110,6% Rynki eksportowe 15 457,6 19,5% 15 657,1 18,4% 101,3% Unia Europejska 5 721,8 7,2% 6 320,0 7,4% 110,5% Us
  ugi 30 623,2 38,6% 32 636,6 38,4% 106,6% Kraj 11 122,6 14,0% 11 804,0 13,9% 106,1% Rynki eksportowe 19 060,2 24,0% 19 764,6 23,2% 103,7% Unia Europejska 440,3 0,6% 1 068,0 1,3% 242,6% RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0% 107,2%
  Najwa żniejszym aspektem analizy jest podzia
  i struktura sprzeda ży oferty zwi ązanej z produkcj ą mierników i produktami
  zwi ązanymi z t ą stref ą dzia
  alno ści.
  W tym obszarze, w strukturze sprzeda ży dominuje rynek krajowy, który wygenerowa
  za 2017 rok, 35,8 % produkcji sprzedanej i
  warto ść 30.474,0 tysi ąca z
  otych. W 2017 roku sprzeda ż do odbiorców krajowych wynios
  a o 10,6 % wi ęcej ni ż w 2016 roku.
  Sprzeda ż eksportowa, w tym obszarze wzros
  a o 1,3 % osi ągaj ąc wynik 15.657,1 tysi ęcy z
  otych, co jest wynikiem na poziomie
  2016 roku kiedy sprzedano 15.457,6 tysi ęcy z
  otych. Za
  o żony w strategii Spó
  ki program aktywizacji sprzeda ży eksportowej nie
  przyniós
  wi ęc dla tego obszaru oczekiwanych korzy ści. Wy ższą dynamik ą wykaza
  si ę rynek Unii Europejskiej, gdzie przyrost
  sprzeda ży si ęgną
  10,5 %.
  Sonel w 2017 ulokowa
  sprzeda ż w 83 krajach na ca
  ym świecie. W 2016 roku dokonano sprzeda ży do 85 krajów. Najwi ększe
  rynki eksportowe to Luxemburg (monta ż na zlecenie), a w zakresie sprzeda ży wyrobów to w kolejno ści wolumenu takie pa ństwa
  jak: Rosja, Hiszpania, Austria, Australia, Chiny, I ndie, Niemcy, Argentyna, Nowa Zelandia, Holandia i Wietnam.
  W ramach takich sfer dzia
  alno
  ści mo żna wydzieli ć nale żności z tytu
  u realizacji zlece ń us
  ugowych, ale nie mo żna rozliczy ć
  odpowiedniej struktury zobowi ązań.
  Sprzeda ż us
  ug nie generuje znacz ących dzia
  a ń marketingowych oraz du żej aktywno ści przedstawicieli handlowych. Pomimo
  wysokiego wolumenu sprzeda ży produkcji us
  ugowej podzia
  geograficzny nie jest istotnym elementem podlegaj ącym
  szczególnej obserwacji. Spó
  ka intensyfikuje prace w tym zakresie. Wysoki poziom zamówie ń us
  ugowych determinuje
  optymalizacj ę procesu produkcyjnego, pozwala aktualizowa ć do świadczenia i korzysta ć z efektu skali. 8. WARTO ŚCI NIEMATERIALNE 8.1. Warto ści niematerialne w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) warto ści niematerialne wytworzone we w
  asnym zakresie 9 970 13 256 b) warto ść firmy 0 0 c) niezako ńczone warto ści niematerialne wytwarzane we w
  asnym zakresie 7 978 3 082 d) koncesje, patenty, licencje i podobne warto ści, w tym: 1 123 799 - oprogramowanie komputerowe 498 223 e) inne warto ści niematerialne 0 0 f) zaliczki na warto ści niematerialne 0 0 Warto ści niematerialne, razem 19 071 17 137


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  23
  8.2. Zmiany warto
  ści niematerialnych (wg grup rodzajowych) - 2017 w tysi
  ącach z
  otych
  a b c d
  warto
  ści
  niematerialne
  wytworzone we w
  asnym zakresie warto
  ść firmy niezako
  ńczone
  wartości
  niematerialne
  wytwarzane we w
  asnym
  zakresie koncesje, patenty, licencje i podobne
  warto
  ści, w tym: Warto
  ści
  niematerialne i
  prawne, razem
  oprogramowanie
  komputerowe
  warto
  ść brutto warto
  ści niematerialnych na pocz
  ątek okresu 35 332
  0
  3 082
  3 264
  2 289
  41 678
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  a) warto
  ść brutto warto
  ści niematerialnych po korektach MSSF/MSR
  na pocz
  ątek okresu 35 332
  0
  3 082
  3 264
  2 289
  41 678
  b) zwi
  ększenia (z tytu
  u) 1 050
  0
  5 999
  417
  310
  7 466
  - zakup 0
  0
  1 020
  315
  310
  1 335
  - pozosta
  e zwi
  ększenia 1 050
  0
  4 979
  102
  0
  6 131
  c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0
  0
  1 102
  176
  58
  1 278
  - zako
  ńczenie prac rozwojowych 0
  0
  1 050
  0
  0
  1 050
  - pozosta
  e zmniejszenia 0
  0
  52
  176
  58
  228
  d) warto
  ść brutto warto
  ści niematerialnych na koniec okresu 36 382
  0
  7 978
  3 506
  2 540
  47 866
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz
  ątek okresu 21 840
  0
  0
  2 465
  2 066
  24 305
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach MSSF/MSR
  na pocz
  ątek okresu 21 840
  0
  0
  2 465
  2 066
  24 305
  f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) 4 336
  0
  0
  -82
  -24
  4 254
  - planowanych odpisów 4 336
  0
  0
  83
  34
  4 419
  - zmniejszenia 0
  0
  0
  165
  58
  165
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 26 176
  0
  0
  2 383
  2 042
  28 559
  h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto
  ści na pocz
  ątek okresu 0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zwi
  ększenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto
  ści na koniec okresu 236
  0
  0
  0
  0
  236
  j) warto
  ść netto warto
  ści niematerialnych na koniec okresu 9 970
  0
  7 978
  1 123
  498
  19 071  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  24
  8.2. Zmiany warto
  ści niematerialnych (wg grup rodzajowych) - 2016 w tysi
  ącach z
  otych
  a b c d
  warto
  ści
  niematerialne
  wytworzone we w
  asnym zakresie warto
  ść firmy niezako
  ńczone
  wartości
  niematerialne
  wytwarzane we w
  asnym
  zakresie koncesje, patenty, licencje i podobne
  warto
  ści, w tym: Warto
  ści
  niematerialne i
  prawne, razem
  oprogramowanie
  komputerowe
  warto
  ść brutto warto
  ści niematerialnych na pocz
  ątek okresu 31 725
  0
  6 277
  2 570
  2 143
  40 572
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  a) warto
  ść brutto warto
  ści niematerialnych po korektach MSSF/MSR
  na pocz
  ątek okresu 31 725
  0
  6 277
  2 570
  2 143
  40 572
  b) zwi
  ększenia (z tytu
  u) 7 343
  0
  4 148
  716
  168
  12 207
  - zakup 0
  0
  516
  716
  168
  1 232
  - pozosta
  e zwi
  ększenia 7 343
  0
  3 632
  0
  0
  10 975
  c) zmniejszenia (z tytu
  u) 3 736
  0
  7 343
  22
  22
  11 101
  - zako
  ńczenie prac rozwojowych 0
  0
  7 343
  0
  0
  7 343
  - pozosta
  e zmniejszenia 3 736
  0
  0
  22
  22
  3 758
  d) warto
  ść brutto warto
  ści niematerialnych na koniec okresu 35 332
  0
  3 082
  3 264
  2 289
  41 678
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz
  ątek okresu 22 026
  0
  0
  2 275
  1 898
  24 301
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach MSSF/MSR
  na pocz
  ątek okresu 22 026
  0
  0
  2 275
  1 898
  24 301
  f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) -186
  0
  0
  190
  168
  4
  - planowanych odpisów 3 550
  0
  0
  212
  190
  3 762
  - zmniejszenia 3 736
  0
  0
  22
  22
  3 758
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 21 840
  0
  0
  2 465
  2 066
  24 305
  h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto
  ści na pocz
  ątek okresu 0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zwi
  ększenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto
  ści na koniec okresu 236
  0
  0
  0
  0
  236
  j) warto
  ść netto warto
  ści niematerialnych na koniec okresu 13 256
  0
  3 082
  799
  223
  17 137
  8.3. Warto
  ści niematerialne (struktura w
  asno
  ściowa) w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016 a) w
  asne 19 071
  17 137
  b) u
  żywane na podstawie umowy najmu, dzier
  żawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0
  0
  … 0
  0
  Warto
  ści niematerialne, razem 19 071
  17 137
  Najistotniejszym sk
  adnikiem warto
  ści niematerialnych jest warto
  ść zako
  ńczonych prac rozwojowych miernika PQM-707, którego warto
  ść bilansowa na dzie
  ń 31.12.2017 r. wynosi
  a
  2 657 tys. z
  otych. Pozosta
  y okres amortyzacji te go sk
  adnika wynosi 6 lat.
  W 2016 roku najistotniejszym sk
  adnikiem warto
  ści niematerialnych by
  a równie
  ż warto
  ść zako
  ńczonych prac rozwojowych miernika PQM-707, którego warto
  ść bilansowa na dzie
  ń
  31.12.2016 r. wynosi
  a 3.100 tys. z
  otych. Pozosta
  y okres amortyzacji tego sk
  adnika wynosi
  wtedy 7 lat.
  Warto
  ści niematerialne nie stanowi
  ą zabezpieczenia sp
  aty zobowi
  ązań.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  25
  9. RZECZOWE AKTYWA TRWA E 9.1. Rzeczowe aktywa trwa
  e w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) środki trwa
  e, w tym: 22 131 23 956 - grunty (w tym prawo u żytkowania wieczystego gruntu) 860 860 - budynki, lokale i obiekty in żynierii l ądowej i wodnej 17 985 18 578 - urz ądzenia techniczne i maszyny 2 084 3 138 - środki transportu 457 644 - inne środki trwa
  e 745 736 b) środki trwa
  e w budowie 567 45 c) zaliczki na środki trwa
  e w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwa
  e, razem 22 698 24 001 9.2. Zmiany środków trwa
  ych (wg grup rodzajowych) -
  2017 w tysi ącach z
  otych grunty (w
  tym prawo
  u
  żytkowania
  wieczystego gruntu) budynki,
  lokale i
  obiekty
  in żynierii
  lądowej i
  wodnej
  urz
  ądzenia techniczne i maszyny
  środki
  transportu inne środki
  trwa
  e Środki
  trwa
  e, razem
  warto ść brutto środków trwa
  ych na pocz ątek okresu 866 23 541 14 190 1 698 3 327 43 622 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 a) warto ść brutto środków trwa
  ych po korektach
  MSSF/MSR na początek okresu 866 23 541 14 190 1 698 3 327 43 622 b) zwi ększenia (z tytu
  u) 0 0 121 55 261 437 - nabycia 0 0 100 55 201 356 - przyj ęcia ze środków trwa
  ych w budowie 0 0 0 0 60 60 - pozosta
  e zwi ększenia 0 0 21 0 0 21 c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0 0 7 0 0 7 - sprzeda ży 0 0 0 0 0 0 - likwidacji 0 0 7 0 0 7 d) warto ść brutto środków trwa
  ych na koniec okresu 866 23 541 14 304 1 753 3 588 44 052 skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz ątek okresu 6 4 963 11 052 1 054 2 591 19 666 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 6 4 963 11 052 1 054 2 591 19 666 f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) 0 593 1 168 242 252 2 255 - planowanych odpisów 0 593 1 175 242 252 2 262 - zmniejszenia 0 0 7 0 0 7 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 5 556 12 220 1 296 2 843 21 921 h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści na pocz ątek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto ść netto środków trwa
  ych na koniec okresu 860 17 985 2 084 457 745 22 131


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  26
  9.2. Zmiany środków trwa
  ych (wg grup rodzajowych) -
  2016 w tysi ącach z
  otych grunty (
  tym prawo
  u
  żytkowania
  wieczystego gruntu) budynki,
  lokale i
  obiekty
  in żynierii
  lądowej i
  wodnej
  urz
  ądzenia techniczne i maszyny
  środki
  transportu inne środki
  trwa
  e Środki
  trwa
  e,
  razem
  warto ść brutto środków trwa
  ych na pocz ątek okresu 866 23 522 13 224 1 942 3 118 42 672 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 a) warto ść brutto środków trwa
  ych po korektach
  MSSF/MSR na początek okresu 866 23 522 13 224 1 942 3 118 42 672 b) zwi ększenia (z tytu
  u) 0 19 976 0 209 1 204 - nabycia 0 0 908 0 209 1 117 - przyj ęcia ze środków trwa
  ych w budowie 0 0 68 0 0 68 - pozosta
  e zwi ększenia 0 19 0 0 0 19 c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0 0 10 244 0 254 - sprzeda ży 0 0 6 244 0 250 - likwidacji 0 0 4 0 0 4 d) warto ść brutto środków trwa
  ych na koniec okresu 866 23 541 14 190 1 698 3 327 43 622 skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz ątek okresu 6 4 370 9 937 991 2 356 17 660 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 6 4 370 9 937 991 2 356 17 660 f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) 0 593 1 115 63 235 2 006 - planowanych odpisów 0 593 1 125 290 235 2 243 - zmniejszenia 0 0 10 227 0 237 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 4 963 11 052 1 054 2 591 19 666 h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści na pocz ątek okresu 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto ść netto środków trwa
  ych na koniec okresu 860 18 578 3 138 644 736 23 956 9.3. Środki trwa
  e bilansowe (struktura w
  asno ściowa) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w
  asne 22 094 23 730 b) u żywane na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy, w tym umowy
  leasingu, w tym: 37 226 Środki trwa
  e bilansowe, razem 22 131 23 956 Najistotniejszym sk
  adnikiem warto ści aktywów trwa
  ych jest warto ść budynku produkcyjno–biurowego w Świdnicy, którego warto ść
  bilansowa na dzie ń 31.12.2016 r. wynosi
  a 16.895 tysi ęcy z
  otych, a na dzie ń 31-12-2017 roku by
  a to kwota 16.360 tysi ęcy z
  otych.
  Pozosta
  y okres amortyzacji tego sk
  adnika wynosi 3 1 lat.
  Rzeczowe aktywa trwa
  e nie stanowi
  ą zabezpieczenia sp
  aty zobowi ązań. 10. AKTYW A W LEASINGU
  Spó
  ka jako leasingobiorca u
  żytkuje rzeczowe aktywa trwa
  e na podstawie umów lea singu. Warto ść bie żąca przysz
  ych minimalnych
  op
  at leasingowych z tytu
  u leasingu przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  10.1. Przysz
  e minimalne op
  aty z tytu
  u umów nieod wo
  alnego leasingu: w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016
  P
  atne w okresie do 1 roku
  17 120
  P
  atne w okresie od 1 roku do 5 lat 0 17
  Przysz
  e minimalne op
  aty z tytu
  u umów nieodwo
  alnego leasingu, razem 17 137
  Sonel S.A. od 2016 roku u żytkuje trzy samochody osobowe na podstawie umowy le asingu, która ma charakter zbli żony do umowy
  najmu lub leasingu operacyjnego, zawarta jest na ok res trzyletni. Zarz ąd Sonel S.A. ma zamiar odst ąpienia od wykupu samochodów
  po zako ńczeniu trwania w/w umów. ączna warto ść pojazdów w u żytkowanych na podstawie tych umów to 748 tysi ęcy z
  otych.
  ączne miesi ęczne raty za t ę us
  ug ę to kwota oko
  o 13 tysi ęcy z
  otych.
  11. INWESTYCJE D UGOTERMINOWE
  11.1. D
  ugoterminowe aktywa finansowe w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) w jednostkach zale żnych 1 653 983 - udzia
  y lub akcje 591 983 - udzielone po życzki 1 062 0 D
  ugoterminowe aktywa finansowe, razem 1 653 983


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  27
  W roku 2013 roku Sonel S.A. zosta
  udzia
  owcem spó
  ki Sonel Instruments India Private Limited z siedzib ą w Indiach. Podmiot ten
  zosta
  zarejestrowany w dniu 25.02.2013 r. Sonel S. A. posiada 90% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym spó
  k i. Pozosta
  e 10% posiada
  obywatel Indii. W ykazana w sprawozdaniu warto
  ść nabytych udzia
  ów w spó
  ce Sonel Instruments India Private Limited wynosi 385
  tysi ęcy z
  otych.
  W dniu 07-02-2014 r. Sonel S.A. zawi
  ąza
  z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD (o becnie: Holley Group Co., Ltd) z
  siedzib ą w Hangzhou (CN) nowy podmiot gospodarczy - Foxytec h Spó
  k ę z ograniczon ą odpowiedzialno ścią, z siedzib ą w Świdnicy.
  Kapita
  zak
  adowy spó
  ki wynosi
  2.000.000 z
  . i dz ieli
  si ę na 40.000 udzia
  ów po 50 z
  . W wyniku zawartej umo wy Sonel S.A.
  posiada
  80 % udzia
  ów, a Holley Metering Ltd. (obe cnie: Holley Group Co., Ltd) 20% udzia
  ów w kapita le zak
  adowym zawi ązanej
  spó
  ki. W dniu 20-08-2016 Sonel S.A. naby
  20 % udz ia
  ów za kwot ę 120 000 z
  otych, staj ąc si ę jednocze śnie jedynym udzia
  owcem
  Foxytech Spó
  ka z o.o. W dniu 13-04-2017 roku Sonel dokona
  dokapitalizowania spó
  ki Foxytech na kwot ę 500 000 z
  otych.
  Aktualny stan kapita
  u zak
  adowego to 2.500.000 z
  o tych.
  Jednocze
  śnie z uwagi na brak efektywnej dzia
  alno ści gospodarczej Spó
  ki Foxytech, Zarz ąd Sonel S.A. zdecydowa
  o dokonaniu w
  ca
  o ści odpisu aktualizuj ącego warto ść tego podmiotu do poziomu warto ści obj ętych i nabytych kapita
  ów. ączna warto ść odpisu
  aktualizacyjnego wynios
  a 2.235 tysi ęcy z
  otych. Warto ść udzia
  ów w Foxytech Spó
  ka z o.o. w bilansie spó
  k i, po dokonaniu tego
  odpisu wynosi 0.
  W dniu 19-09-2016 roku Sonel S.A. naby
  a 100 % udzi a
  ów w podmiocie o nazwie Sonel Test and Measureme nt Inc., z siedzib
  ą w
  Santa Clara, (Kalifornia), w Stanach Zjednoczonych. Wp
  acony kapita
  to 100.000 dolarów. Cen ę nabycia zwi ększaj ą koszty
  zwi ązane z organizacj ą podmiotu. Tak ustalona warto ść udzia
  ów w tym podmiocie to kwota 411,5 tysi ąca z
  otych. W 2017 roku
  dokonano odpisu aktualizacyjnego na po
  ow ę warto ści tego kapita
  u. Odpis ten jest wynikiem negatywne j oceny dynamiki rozwoju
  aktywno ści biznesowej podmiotu ameryka ńskiego, w szczególno ści s
  abego rozwoju sprzeda ży produktów emitenta. W
  konsekwencji podmiot ameryka ński poniós
  wy ższe straty za 2017. Aktualna warto ść bilansowa udzia
  ów w tym podmiocie to kwota
  205,7 tysi ęcy z
  otych.
  12. INNE AKTYWA D UGOTERMINOWE
  12.1. Prawo wieczystego u żytkowania gruntów w tysi ącach z
  otych 2017 2016 warto ść prawa wieczystego u żytkowania gruntów na pocz ątek okresu 494 494 a) warto ść prawa wieczystego u żytkowania gruntów na pocz ątek okresu po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 494 494 d) warto ść prawa wieczystego u żytkowania gruntów na koniec okresu 494 494
  Bilansowa warto ść nabytego odp
  atnie prawa wieczystego u żytkowania gruntów zosta
  a przeszacowana na dzie ń 01.01.2008 r.
  przez bieg
  ego rzeczoznawc ę.
  Sonel S.A. nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych pra wa wieczystego u żytkowania gruntów, gdy ż zak
  ada, i ż okres jego
  u żytkowania jest nieokre ślony. Warto ść prawa wieczystego u żytkowania jest poddawana testom na utrat ę warto ści. W 2017 roku
  utrata warto ści nie nast ąpi
  a. 12.2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym: 2 13 - op
  ata za certyfikacj ę 0 8 - inne 2 5 b) pozosta
  e rozliczenia mi ędzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe, razem 2 13
  13. ZAPASY
  13.1. Zapasy w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) materia
  y 11 959 12 040 b) pó
  produkty i produkty w toku 5 994 5 740 c) produkty gotowe 5 467 5 458 Zapasy, razem 23 420 23 238 13.2. Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących zapasy w tysi ącach z
  otych 2017 2016 Stan na pocz ątek okresu 960 1 777 a) zwi ększenia (z tytu
  u) 67 69 - dokonania odpisów aktualizuj ących zapasy 67 69 b) zmniejszenia (z tytu
  u) 291 886 - rozwi ązania odpisów 291 886 Stan odpisów aktualizuj ących warto ść zapasów na koniec okresu 736 960 Zapasy nie stanowi ą zabezpieczenia sp
  aty zobowi ązań.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  28
  14. NALE ŻNO ŚCI KRÓTKOTERMINOWE 14.1. Nale żności krótkoterminowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) od jednostek powi ązanych 559 851 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 559 851 - do 12 miesi ęcy 559 851 - powy żej 12 miesi ęcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze s ądowej 0 0 b) nale żności od pozosta
  ych jednostek 14 777 12 228 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 14 018 11 511 - do 12 miesi ęcy 14 018 11 511 - powy żej 12 miesi ęcy 0 0 - z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpiecze ń spo
  ecznych i zdrowotnych oraz innych świadcze ń 744 701 - inne 15 16 - dochodzone na drodze s ądowej 0 0 c) nale żny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych 107 158 Nale żności krótkoterminowe netto, razem 15 443 13 237 d) odpisy aktualizuj ące warto ść nale żności 2 201 1 257 Nale żności krótkoterminowe brutto, razem 17 644 14 494
  14.2. Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść nale żności krótkoterminowych w tysi ącach z
  otych 2017 2016 Stan na pocz ątek okresu
  1 257 781 a) zwi ększenia (z tytu
  u) 1 184 581 - dokonania odpisów aktualizuj ących nale żności 1 184 581 b) zmniejszenia (z tytu
  u) 240 105 - rozwi ązania odpisów w zwi ązku ze sp
  at ą nale żności 240 105 Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żności krótkoterminowych na koniec
  okresu 2 201 1 257
  14.3. Nale żności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 7 766 6 007 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 9 878 8 487 b1) warto ść w tys.EUR 1 399 977 po przeliczeniu na tys.z
  5 869 4 267 b2) warto ść w tys.USD 1 151 1 010 po przeliczeniu na tys.z
  4 008 4 220 b3) warto ść w tys.GBP 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  1 0 b4) warto ść w tys.INR 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b5) warto ść w tys.CNY 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b6) warto ść w tys.AUD 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b7) warto ść w tys.SEK 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b8) warto ść w tys.ILS 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 Nale żności krótkoterminowe, razem 17 644 14 494 14.4. Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug (brutto) - o pozosta
  ym od dnia bilansowego
  okresie sp
  aty: w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) do 1 miesi ąca
  6 658 4 657 b) powy żej 1 miesi ąca do 3 miesi ęcy 4 038 5 098 c) powy żej 3 miesi ęcy do 6 miesi ęcy 868 619 d) powy żej 6 miesi ęcy do 1 roku 5 409 e) powy żej 1 roku 0 11 f) nale żności przeterminowane 5 209 2 825 Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug, razem (brutto) 16 778 13 619 g) odpisy aktualizuj ące warto ść nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug 2 201 1 257 Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug, razem (netto) 14 577 12 362


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  29
  14.5. Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane (brutto ) - z podzia
  em na
  nale żności niesp
  acone w okresie w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) do 1 miesi ąca
  2 876 1 266 b) powy żej 1 miesi ąca do 3 miesi ęcy 410 129 c) powy żej 3 miesi ęcy do 6 miesi ęcy 372 172 d) powy żej 6 miesi ęcy do 1 roku 453 423 e) powy żej 1 roku 1 098 835 Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane, razem (brutto) 5 209 2 825
  f) odpisy aktualizuj ące warto ść nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane 2 201 1 257 Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane, razem (netto) 3 008 1 568
  Emitent nie posiada istotnych nale żności spornych lub nale żności przeterminowanych powy żej 180 dni, od których nie dokonano
  odpisów aktualizuj ących.
  Cz ęść aktywów spó
  ki stanowi ą nale żności krótkoterminowe w kwocie 15 443,5 tysi ęcy z
  otych (17,5% aktywów ogó
  em), z czego
  wi ększo ść, czyli 14.018,0 tysi ęcy z
  otych, to nale żności handlowe od pozosta
  ych jednostek. Wi ększo ść tych nale żności obejmuje
  ubezpieczenie w KUKE S.A. Nale żności krajowe w przewa żającej mierze s ą regulowane terminowo lub z opó źnieniem
  nieprzekraczaj ącym 30 dni. Ju ż w tym okresie podejmowane s ą dzia
  ania windykacyjne. Nale żności wykazywane s ą w kwotach
  wymagaj ących zap
  aty. Spó
  ka nie ujmuje w sprawozdaniu z sy tuacji finansowej nale żności zagro żonych, na które utworzono odpis
  aktualizacyjny.
  15. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
  15.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w jednostkach zale żnych 139 0 - udzielone po życzki 139 0 b) w jednostkach wspó
  zale żnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znacz ącym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominuj ącej 0 0 f) w pozosta
  ych jednostkach 0 0 g) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 4 620 8 712 - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 4 620 8 712 - inne środki pieni ężne 0 0 - inne aktywa pieni ężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 759 8 712 15.2. Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne (struktura walutowa) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 3 540 8 269 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 1 080 443 b1) waluta – EUR 244 89 przeliczone na PLN 1 019 395 b2) waluta – USD 18 12 przeliczone na PLN 61 48 b3) waluta – GBP 0 0 przeliczone na PLN 0 0 b4) waluta – RUB 0 0 przeliczone na PLN 0 0 Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne, razem 4 620 8 712 16. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIE MI ĘDZYOKRESOWE
  16.1. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym: 381 325 - ubezpieczenia maj ątkowe 131 123 - op
  ata za certyfikacj ę wyrobów 8 15 - op
  ata serwisowa 0 0 - koszty opracowa ń 0 0 - inne 242 187 b) pozosta
  e rozliczenia mi ędzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe, razem 381 325  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  30
  17. KAPITA W ASNY
  Kapita
  zak
  adowy
  17.1. Kapita
  zak
  adowy (struktura) 2017
  a) warto ść nominalna jednej akcji (w
  z
  otych) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
  b) seria/emisja A B C D E
  c) rodzaj akcji na
  okaziciela na
  okaziciela pierwotnie imienne, obecnie na
  okaziciela na
  okaziciela na
  okaziciela d) rodzaj uprzywilejowania akcji zwyk
  e zwyk
  e zwyk
  e zwyk
  e zwyk
  e
  e) rodzaj ograniczenia praw do akcji nie bra
  y udzia
  u w podziale
  zysku za lata 2006-2009 r., na akcjach by
  o ograniczenie mo żliwo ści zbycia
  do dnia 30-09-2011
  f) liczba akcji (w sztukach) 5 000 000 4 400 000 600 000 450 000 3 550 000 g) warto ść serii/emisji wg warto ści
  nominalnej (w tysi ącach z
  otych) 500 440 60 45 355 h) sposób pokrycia kapita
  u gotówka gotówka gotówka gotówka gotówka i) data rejestracji 01-07-1998 11-12-2006 11-12-2006 08-12-2011 22-07-2008 j) prawo do dywidendy (od daty) 01-07-1998 11-12-2006 01-01-2010 08-12-2011 22-07-2008 k) liczba akcji, razem (w sztukach) 14 000 000 Kapita
  zak
  adowy, razem (w tysi ącach
  z
  otych) 1 400 Kapita
  zapasowy
  17.2. Kapita
  zapasowy w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016
  a) ze sprzeda ży akcji powy żej ich warto ści nominalnej 29 404 29 404
  b) utworzony ustawowo 3 975 3 975
  c) utworzony z podzia
  u zysku 11 066 6 062
  d) z dop
  at akcjonariuszy / wspólników 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  Kapita
  zapasowy, razem 44 445 39 441 Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe
  17.3. Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe (wed
  ug celu przeznaczenia) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 - na finansowanie maj ątku trwa
  ego i bie żącej dzia
  alno ści 23 642 23 642 - na kapita
  zapasowy ( agio z tytu
  u emisji 150 0 00 akcji w ramach Programu
  Motywacyjnego) 0 0 Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe, razem 23 642 23 642 Zysk niepodzielony MSR (z lat ubieg
  ych)
  Zgodnie z Uchwa
  ą ZW ZA nr 20 z 30-06-2008 Sonel S.A. wprowadzi
  a do stosowania Mi ędzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF/MSR).
  Stan zysku (straty) z lat ubieg
  ych MSR na dzie ń 31-12-2017 r. wynika z pozosta
  ej – nierozliczonej ró żnicy pomi ędzy zyskiem netto
  wykazanym w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. spor z ądzonym zgodnie z ustaw ą o rachunkowo ści a zyskiem netto wykazanym
  w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów za 2008 r. sp orz ądzonym zgodnie z MSSF/MSR:
  Aktualny stan to kwota 370,7 tysi ęcy z
  otych. 18. REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA
  18.1. D
  ugoterminowa rezerwa na
  świadczenia emerytalne i podobne - zmiana stanu w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu
  85 68 - rezerwa na świadczenia emerytalne 85 68 b) zwi ększenia (z tytu
  u) 145 30 - rezerwa na świadczenia emerytalne 145 30 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 8 13 - rezerwa na świadczenia emerytalne 8 13 d) rozwi ązanie (z tytu
  u) 0 0 - rezerwa na świadczenia emerytalne 0 0 e) stan na koniec okresu 222 85 - rezerwa na świadczenia emerytalne 222 85


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  31
  18.2. Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - zmiana stanu w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu
  471 415 - rezerwa na urlopy 471 415 b) zwi ększenia (z tytu
  u) 469 376 - rezerwa na urlopy 469 376 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 322 320 - rezerwa na urlopy 322 320 d) rozwi ązanie (z tytu
  u) 0 0 e) stan na koniec okresu 618 471 - rezerwa na urlopy 618 471 18.3. Pozosta
  e rezerwy d
  ugoterminowe - zmiana stanu w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu 585 276 - rezerwa na serwis gwarancyjny 585 276 b) zwi ększenia (z tytu
  u) 73 309 - rezerwa na serwis gwarancyjny 73 309 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 0 0 … 0 0 d) rozwi ązanie (z tytu
  u) 54 0 - rezerwa na serwis gwarancyjny 54 0 e) stan na koniec okresu 604 585 - rezerwa na serwis gwarancyjny 604 585 18.4. Pozosta
  e rezerwy krótkoterminowe - zmiana stanu w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu 794 1 624 - rezerwa na premi ę Zarz ądu 737 1 365 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 57 0 - rezerwa na premi ę roczn ą 0 259 b) zwi ększenia (z tytu
  u) 1 959 2 152 - rezerwa na premi ę Zarz ądu 550 737 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 1 367 1 312 - rezerwa na koszty konferencji 42 103 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 2 090 2 749 - rezerwa na premi ę Zarz ądu 737 1 290 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 1 311 1 255 - rezerwa na koszty konferencji 42 103 - rezerwa na premi ę roczn ą 0 101 d) rozwi ązanie (z tytu
  u) 434 233 - rezerwa na premi ę Zarz ądu 434 75 - rezerwa na premi ę roczn ą 0 158 e) stan na koniec okresu 229 794 - rezerwa na premi ę Zarz ądu 116 737 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 113 57 19. ZOBOWI ĄZANIA D UGOTERMINOWE
  19.1. Zobowi ązania d
  ugoterminowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) wobec jednostek zale żnych 0 0 b) wobec jednostek wspó
  zale żnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znacz ącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominuj ącej 0 0 f) wobec pozosta
  ych jednostek 0 17 - umowy leasingu finansowego 0 17 Zobowi ązania d
  ugoterminowe, razem 0 17
  19.2. Zobowi ązania d
  ugoterminowe, o pozosta
  ym od dnia bilansowego okresie sp
  aty w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) powy żej 1 roku do 3 lat 0 17 b) powy żej 3 do 5 lat 0 0 c) powy żej 5 lat 0 0 Zobowi ązania d
  ugoterminowe, razem 0 17


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  32
  19.3. Zobowi ązania d
  ugoterminowe (struktura walutowa) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 0 17 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 0 0 b1) warto ść w tys. EUR 0 0 warto ść w tys. z
  0 0 Zobowi ązania d
  ugoterminowe, razem 0 17 20. ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  20.1. Zobowi ązania krótkoterminowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) od jednostek powi ązanych 5 0 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 5 0 - do 12 miesi ęcy 5 0 b) wobec jednostek wspó
  zale żnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znacz ącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominuj ącej 0 0 f) wobec pozosta
  ych jednostek 9 386 9 881 - kredyty i po życzki, w tym: 0 0 - d
  ugoterminowe w okresie sp
  aty 0 0 - z tytu
  u emisji d
  u żnych papierów warto ściowych 0 0 - z tytu
  u dywidend 0 0 - inne zobowi ązania finansowe, w tym: 17 177 - z tytu
  u wyceny terminowych transakcji walutowych 0 57 - umowy leasingu finansowego 17 120 - z tytu
  u wyceny instrumentów pochodnych 0 0 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalno ści: 6 148 7 186 - do 12 miesi ęcy 6 148 7 186 - powy żej 12 miesi ęcy 0 0 - kaucja zatrzymana 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 133 22 - zobowi ązania wekslowe 0 0 - z tytu
  u podatków, ce
  , ubezpiecze ń i innych świadcze ń 1 820 1 367 - z tytu
  u wynagrodze ń 1 228 1 097 - inne (wg tytu
  ów) 40 32 - wobec akcjonariuszy z tytu
  u dywidendy 0 0 - pozosta
  e 40 32 g) podatek dochodowy od osób prawnych do zap
  aty 0 0 Zobowi ązania krótkoterminowe, razem 9 391 9 881 20.2. Zobowi ązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 6 028 5 948 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 3 363 3 933 b1) warto ść w tys.EUR 483 532 warto ść w tys.z
  2 017 2 356 b2) warto ść w tys.USD 385 375 warto ść w tys.z
  1 339 1 568 b3) warto ść w tys.GBP 1 1 warto ść w tys.z
  5 4 b4) warto ść w tys.RUB 0 72 warto ść w tys.z
  0 5 b5) warto ść w tys.CZk 3 0 warto ść w tys.z
  0 0 b6) warto ść w tys.INR 31 0 warto ść w tys.z
  2 0 b7) warto ść w tys.THB 2 3 warto ść w tys.z
  0 0 Zobowi ązania krótkoterminowe, razem 9 391 9 881
  Spó
  ka nie posiada zobowi ązań kredytowych. Aktualnie nie wyst ępuje zagro żenie niewywi ązywania si ę z takich umów.
  Zobowi ązania handlowe regulowane s ą na bie żąco. W 2017 roku w zwi ązku z wysokim poziomem środków finansowych Emitent
  uzyska
  38,1 tysi ąca z
  otych z tytu
  u odsetek od depozytów oraz 51,2 tysi ąca z
  otych odsetek od po życzek udzielonych podmiotowi
  z USA.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  33
  Koszty finansowe w zakresie zap
  aconych odsetek dot yczy
  y g
  ównie cz ęści odsetkowej rat leasingowych.
  Na dzie ń 31.12.2017 roku inne zobowi ązania finansowe wynikaj ą z aktywnej umowy leasingowej. Zobowi ązanie z tytu
  u tej umowy,
  p
  atne do 31.12.2018 roku to kwota 17,3 tysi ąca z
  otych.
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe z tytu
  u wyceny instrumentów pochodnych
  Spó
  ka wykorzystuje instrumenty pochodne, by minima lizowa
  ć ryzyko zmiany kursów walut, w których realizowana jest cz ęść
  transakcji sprzeda ży i zakupu.
  W 2017 roku zawarto lub by
  y aktywne nast ępuj ące transakcje s
  u żące zabezpieczeniu kursów walutowych (dane w dolarac h i
  z
  otych):
  Zestawienie transakcji zabezpieczaj
  ących zawartych do dnia bilansowego:
  Bank rozliczaj
  ący data zawarcia data rozliczenia Instrument ilość waluty Waluta kurs zabezpieczenia kwota rozliczenia
  mBank 2016-12-28 2017-02-17 Forward 100 000,00 USD 4,0352 -5 440,00
  mBank 2017-02-17 2017-03-22 Forward 100 000,00 USD 4,0365 -15 375,00
  Kolejnych transakcji zabezpieczaj ących Spó
  ka nie realizowa
  a
  Transakcje zawarte po dniu bilansowym nie wyst ąpi
  y.
  Spó
  ka nie dokona
  a przekwalifikowania sk
  adników a ktywów finansowych, które spowodowa
  oby zmian ę zasad wyceny tych
  aktywów pomi ędzy warto ścią godziw ą a cen ą nabycia lub metod ą zamortyzowanego kosztu.
  Polityka zabezpiecze ń w tym zakresie b ędzie kontynuowana w 2018 roku. 21. ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 21.1. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 0 0 - d
  ugoterminowe (wg tytu
  ów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytu
  ów) 0 0 b) rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 2 260 3 272 - d
  ugoterminowe (wg tytu
  ów) 1 591 2 319 - dotacje rozliczane w czasie 1 591 2 319 - krótkoterminowe (wg tytu
  ów) 669 953 - dotacje rozliczane w czasie 669 953 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe, razem 2 260 3 272 22. AKTYW A ORAZ REZERW A NA PODATEK ODROCZONY
  22.1. Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego - zmiana stanu w tysi ącach z
  otych 2017 2016 1. Stan aktywów z tytu
  u odroczonego podatku dochod
  owego na pocz ątek okresu, w
  tym: 561 164 a) odniesionych na wynik finansowy 561 164 2. Zwi ększenia 488 561 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami
  przej ściowymi (z tytu
  u) 488 561 - aktualizacja warto ści nale żności 418 239 - aktualizacja warto ści udzia
  ów w podmiocie zale żnym 0 294 - wycena ujemna środków pieni ężnych i rozrachunków 70 17 - inne 0 11 3. Zmniejszenia 561 164 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z ujemnymi ró żnicami
  przej ściowymi (z tytu
  u) 561 164 - odwrócenia si ę różnic przej ściowych 561 164 4. Stan aktywów z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,
  razem, w tym: 488 561 a) odniesionych na wynik finansowy 488 561 - aktualizacja warto ści nale żności 418 239 - aktualizacja warto ści udzia
  ów w podmiocie zale żnym 0 294 - wycena ujemna środków pieni ężnych i rozrachunków 70 17 - inne 0 11


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  34
  22.2. Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodow ego - zmiana stanu w tysi ącach z
  otych 2017 2016 1. Stan rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochod
  owego na pocz ątek okresu, w
  tym: 238 248 a) odniesionej na wynik finansowy 238 248 2. Zwi ększenia 224 238 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytu
  u dodatnich ró żnic przej ściowych (z
  tytu
  u) 224 238 - środki trwa
  e i wieczyste u żytkowanie - przecena wg MSSF/MSR 208 219 - wycena dodatnia środków pieni ężnych i rozrachunków 16 19 - inne 0 0 3. Zmniejszenia 238 248 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z dodatnimi ró żnicami
  przej ściowymi (z tytu
  u) 238 248 - odwrócenia si ę różnic przej ściowych 238 248
  4. Stan rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 224 238 a) odniesionej na wynik finansowy 224 238 - środki trwa
  e i wieczyste u żytkowanie - przecena wg MSSF/MSR 208 219 - wycena dodatnia środków pieni ężnych i rozrachunków 16 19 - inne 0 0
  22.3. Podatek odroczony i wp
  yw na wynik podatkowy w tysi
  ącach z
  otych
  2017
  Zmiana
  warto ści 2017 2016 Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 22 4 -14 238 Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 488 -73 561 Wp
  yw na wynik 0 60 0 Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego
  2017
  Warto
  ść
  bilansowa Warto ść
  podatkowa Dodatnia
  ró żnica
  przejściowa Warto
  ść podatku Utworzono
  aktywo Przyczyna ró żnicy 19%
  dane w tysi ącach z
  otych
  aktualizacja prac BR 236 0 236 45
  aktualizacja zapasów 736 0 736 140
  aktualizacja nale żności 2 201 0 2 201 418 x
  aktualizacja po życzki 1 324 0 1 324 252
  rezerwa na świadczenia emerytalne 222 0 222 42
  rezerwa na urlopy 618 0 618 117
  rezerwa na serwis gwarancyjny 604 0 604 115
  rezerwa na premi ę Zarz ądu 116 0 116 22
  rezerwa na premie dla dystrybutorów 113 0 113 22
  niewyp
  acone umowy zlecenie 61 0 61 12
  niewyp
  acony ZUS 595 0 595 113
  wycena instrumentów pochodnych 0 0 0 0 x
  naliczone odsetki od zobowi ązań 0 0 0 0 x
  wycena bilansowa środków pieni ężnych i rozrachunków 367 0 367 70 x
  warto ść maj ątku trwa
  ego 32 889 30 957 1 931 367
  RAZEM 40 081 30 957 9 125 1 735  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  35
  2016 Warto ść
  bilansowa Warto ść
  podatkowa Dodatnia
  ró żnica
  przejściowa Warto
  ść podatku Utworzono
  aktywo Przyczyna ró żnicy 19%
  dane w tysi ącach z
  otych
  aktualizacja prac BR 236 0 236 45
  aktualizacja zapasów 960 0 960 182
  aktualizacja nale żności 1 257 0 1 257 239 x
  aktualizacja udzia
  ów w Foxytech sp z o.o. 1 549 0 1 549 294 x
  rezerwa na świadczenia emerytalne 85 0 85 16
  rezerwa na urlopy 471 0 471 89
  rezerwa na serwis gwarancyjny 584 0 584 111
  rezerwa na premi ę Zarz ądu 737 0 737 140
  rezerwa na premie dla dystrybutorów 57 0 57 11
  niewyp
  acone umowy zlecenie 74 0 74 14
  niewyp
  acony ZUS 504 0 504 96
  wycena instrumentów pochodnych 58 0 58 11 x
  wycena bilansowa środków pieni ężnych i rozrachunków 91 0 91 17 x
  warto ść maj ątku trwa
  ego 37 869 35 819 2 050 389
  RAZEM 44 532 35 819 8 713 1 654 Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego
  2017 Warto ść
  bilansowa Warto ść
  podatkowa Dodatnia
  ró żnica
  przejściowa Warto
  ść
  podatku Utworzono
  rezerw
  ę Przyczyna ró żnicy dane w tysi ącach z
  otych
  zobowi ązanie leasingowe -65 0 -65 -12
  wycena bilansowa środków pieni ężnych i rozrachunków 82 0 82 16 x
  warto ść ST w leasingu 184 0 184 35
  RAZEM 201 0 201 39
  2016 Warto ść
  bilansowa Warto ść
  podatkowa Dodatnia
  ró żnica
  przejściowa Warto
  ść
  podatku Utworzono
  rezerw
  ę Przyczyna ró żnicy dane w tysi ącach z
  otych
  zobowi ązanie leasingowe -137 0 -137 -26
  wycena bilansowa środków pieni ężnych i rozrachunków 99 0 99 19 x
  warto ść ST w leasingu 226 0 226 43
  RAZEM 188 0 188 36 Emitent rozlicza ulg ę strefow ą. Sonel S.A. zgodnie z przyj ętą polityk ą rachunkowo ści nie rozpoznaje aktywów z tytu
  u odroczonego
  podatku dochodowego wynikaj ących z przysz
  ych ulg podatkowych. 23. WARTO ŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Poni
  ższa tabela przedstawia porównanie warto ści bilansowej i warto ści godziwej wszystkich instrumentów finansowych spó
  ki.
  Klasy instrumentów finansowych 31.12.2017 31.12.2016 Warto ść
  godziwa w
  tysi
  ącach z
  Warto
  ść
  bilansowa w
  tysi
  ącach z
  Warto
  ść
  godziwa w
  tysi
  ącach z
  Warto
  ść
  bilansowa w
  tysi
  ącach z
  Aktywa:
  Nale żności z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e 15 443 15 443 13 237 13 237
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 4 620 4 620 8 712 8 712
  Zobowi ązania:
  Leasing 17 17 137 137
  Pochodne instrumenty finansowe 57 57
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e 9 391 9 391 9 881 9 881
  *Pozycja nie obejmuje udzia
  ów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze wzgl ędu na brak mo żliwo ści wiarygodnego okre ślenia
  warto ści godziwej


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  36
  Szacowanie warto ści godziwej
  Zgodnie z przyj ętymi w roku 2009 zmianami do MSSF 7 w zakresie inst rumentów finansowych, które s ą wyceniane w sprawozdaniu
  finansowym w warto ści godziwej, co wymaga ujawnienia metod pomiaru war to ści godziwej, pogrupowanych wed
  ug nast ępuj ącej
  hierarchii: · poziom 1 – ceny gie
  dowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowi
  ązania na aktywnych rynkach,
  · poziom 2 – na bazie warto ści obserwowanych na rynku, ustalane przez odniesien ie bezpo średnie (tj. do cen) lub po średnie (tj.
  pochodne cen) do podobnych instrumentów istniej ących na rynku,
  · poziom 3 – ceny niepochodz ące z aktywnych rynków (na bazie ró żnych technik wyceny nie opieraj ących si ę o jakiekolwiek
  obserwowalne dane rynkowe).
  Aktywa i zobowi
  ązania finansowe mierzone w warto ści godziwej na dzie ń 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku:
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Razem
  warto
  ść
  godziwa
  Stan na 31.12.2017 Aktywa: - - - - Aktywa finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez wynik
  finansowy - - - -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży - 591 - 591 Aktywa razem
  - 591 - 591
  Zobowi ązania: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  warto ść
  godziwa
  Zobowi ązania finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez
  wynik finansowy - - - -
  Zobowi ązania razem
  - - - - Stan na 31.12.2016 Aktywa: - - - - Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży - 983 - 983 Aktywa razem - 983 - 983
  Zobowi ązania: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  warto ść
  godziwa
  Zobowi ązania finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez
  wynik finansowy - 57 - 57
  - instrumenty pochodne
  - 57 - 57 Zobowi ązania razem - 57 - 57 Znaczna cz ęść informacji, na podstawie których szacowana jest warto ść godziwa, ma charakter wysoce subiektywny i wynika z
  indywidualnej oceny, w zwi ązku z czym mo że nie by ć dok
  adna. Generalna zasada szacowania warto ści godziwej jest nast ępuj ąca:
  warto ść godziwa instrumentów finansowych, które s ą w obrocie na aktywnym rynku jest ustalana na podst awie notowanych cen
  rynkowych na dzie ń bilansowy.
  Warto ść godziwa instrumentów finansowych, które nie s ą w obrocie na aktywnym rynku jest ustalana przy u życiu technik wyceny. W
  przypadku nale żności i zobowi ązań zak
  ada si ę, że warto ść nominalna pomniejszona o odpisy z tytu
  u utraty wa rto ści w okresie
  wymagalno ści krótszym ni ż jeden rok, jest zbli żona do ich warto ści godziwej.
  24. PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  Przychody ze sprzeda
  ży produktów
  24.1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje
  dzia
  alno ści) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 - mierniki i akcesoria
  48 882 45 819 - w tym: od jednostek powi ązanych 1 457 1 236 - us
  ugi monta żu 32 637 30 623 - w tym: od jednostek powi ązanych 0 0 - inne us
  ugi 3 569 2 908 - w tym: od jednostek powi ązanych 0 0 Przychody netto ze sprzeda ży produktów, razem 85 088 79 350 - w tym: od jednostek powi ązanych 0 0
  24.2. Przychody netto ze sprzeda ży produktów (struktura terytorialna) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) kraj
  42 284 38 670 - w tym: od jednostek powi ązanych 1 3 b) eksport 42 804 40 680 - w tym: od jednostek powi ązanych 1 456 1 233 Przychody netto ze sprzeda ży produktów, razem 85 088 79 350 - w tym: od jednostek powi ązanych 0 0


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  37
  Przychody ze sprzeda ży materia
  ów
  24.3. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów (struktura rzeczowa -
  rodzaje dzia
  alno ści) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 - towarów
  0 0 - materia
  ów 420 396 - w tym: od jednostek powi ązanych 10 0 Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów, razem 420 396 - w tym: od jednostek powi ązanych 0 0
  24.4. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów (struktura terytorialna) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) kraj
  391 394 b) eksport 29 2 - w tym: od jednostek powi ązanych 10 0 Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów, razem 420 396 - w tym: od jednostek powi ązanych 0 0 Koszy dzia
  alno ści operacyjnej
  24.5. Koszty wed
  ug rodzaju w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016
  a) amortyzacja 6 681 6 006
  b) zu życie materia
  ów i energii 44 972 43 625
  c) us
  ugi obce 5 378 4 220
  d) podatki i op
  aty 498 281
  e) wynagrodzenia 19 756 17 882
  f) ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia 3 953 3 645
  g) pozosta
  e koszty rodzajowe (z tytu
  u) 1 950 2 034
  - podró że s
  u żbowe 525 660
  - koszty reprezentacji i reklamy 1 081 1 051
  - ubezpieczenia 344 323
  Koszty wed
  ug rodzaju, razem 83 188 77 693
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze ń mi ędzyokresowych -5 658 554
  Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby jedn ostki (wielko ść ujemna) -1 050 -7 343
  Koszty sprzeda ży (wielko ść ujemna) -10 554 -10 147
  Koszty ogólnego zarz ądu (wielko ść ujemna) -3 376 -3 307
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 62 550 57 450 25. POZOSTA E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  Inne przychody operacyjne
  25.1. Inne przychody operacyjne w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) rozwi ązane rezerwy (z tytu
  u) 0 0 b) pozosta
  e, w tym: 113 189 - otrzymane odszkodowania 26 54 - ró żnice inwentaryzacyjne 0 11 - us
  ugi dzier żawy 7 40 - zwrot podatków 0 6 - pozosta
  e 80 78 Inne przychody operacyjne, razem 113 189 Inne koszty operacyjne
  25.2. Inne koszty operacyjne w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) utworzone rezerwy (z tytu
  u) 0 0 b) pozosta
  e, w tym: 290 121 - koszty odszkodowa ń 23 41 - ró żnice inwentaryzacyjne 25 0 - sk
  adki nieobowi ązkowe 13 12 - koszty likwidacji sk
  adników maj ątku 194 51 - pozosta
  e 35 17 Inne koszty operacyjne, razem 290 121


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  38
  26. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Przychody finansowe
  26.1. Przychody finansowe z tytu
  u odsetek w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) z tytu
  u udzielonych po życzek 51 0 - od jednostek powi ązanych, w tym: 51 0 - od jednostek zale żnych 0 0 - od jednostek wspó
  zale żnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znacz ącego inwestora 0 0 - od jednostki dominuj ącej 0 0 - od pozosta
  ych jednostek 0 0 b) pozosta
  e odsetki 38 127 - od jednostek powi ązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zale żnych 0 0 - od jednostek wspó
  zale żnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znacz ącego inwestora 0 0 - od jednostki dominuj ącej 0 0 - od pozosta
  ych jednostek 38 127 Przychody finansowe z tytu
  u odsetek, razem 89 127 26.2. Inne przychody finansowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) dodatnie ró żnice kursowe 0 378 - zrealizowane 0 378 - niezrealizowane 0 0 b) rozwi ązane rezerwy (z tytu
  u) 0 0 - prowizje bankowe 0 0 c) pozosta
  e, w tym: 64 0 - przychody z operacji finansowych 7 0 - wycena terminowych transakcji walutowych 57 0 - pozosta
  e 0 0 Inne przychody finansowe, razem 64 378 Koszty finansowe
  26.3. Koszty finansowe z tytu
  u odsetek w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) od kredytów i po życzek 0 0 b) pozosta
  e odsetki 8 15 - dla innych jednostek 8 15 Koszty finansowe z tytu
  u odsetek, razem 8 15 26.4. Inne koszty finansowe w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) ujemne ró żnice kursowe, w tym: 713 0 - zrealizowane 420 0 - niezrealizowane 293 0 b) utworzone rezerwy (z tytu
  u) 0 0 - odpis aktualizuj ący warto ść aktywów finansowych 0 0 c) pozosta
  e, w tym: 36 121 - koszty operacji finansowych 21 48 - wycena terminowych transakcji walutowych 0 58 - darowizny pieni ężne 13 15 - pozosta
  e 2 0 Inne koszty finansowe, razem 749 121


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  39
  27. PODATEK DOCHODOWY 27.1. Podatek dochodowy bie żący w tysi ącach z
  otych 2017 2016 1. Zysk (strata) brutto 5 932 8 815 2. Ró żnice pomi ędzy zyskiem (strat ą) brutto a podstaw ą opodatkowania podatkiem
  dochodowym (wg tytu
  ów) 3 501 1 317 - wycena transakcji zabezpieczaj ących -58 58 - wyceny bilansowe 293 1 - rezerwy niepodatkowe 2 675 757 - koszty leasingu -117 -111 - amortyzacja nie stanowi ąca kosztów podatkowych 115 168 - koszty reprezentacji 325 316 - podatkowe rozliczenie p
  ac 79 71 - wp
  aty na PFRON 138 83 - pozosta
  e 51 -26
  3. Dochód zwolniony z tytu
  u prowadzenia dzia
  alno ści gospodarczej w SSE 4 855 6 346 4. Zwi ększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni żki podatku 0 0 5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4 578 3 786 6. Podatek dochodowy wed
  ug stawki 19 % 869 719 7. Podatek zap
  acony 976 877 8. Kwota do zap
  aty -107 -158 9. Podatek dochodowy nale żny za okres rozrachunkowy 869 719
  27.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat: w tysi ącach z
  otych 2017 2016 - zmniejszenie (zwi ększenie) z tytu
  u powstania i odwrócenia si ę różnic
  przej ściowych 60 -408 - zmniejszenie (zwi ększenie) z tytu
  u zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwi ększenie) z tytu
  u z poprzednio nieuj ętej straty podatkowej, ulgi
  podatkowej lub ró żnicy przej ściowej poprzedniego okresu 0 0 - zmniejszenie (zwi ększenie) z tytu
  u odpisania aktywów z tytu
  u odroczonego
  podatku dochodowego lub braku mo żliwo ści wykorzystania rezerwy na odroczony
  podatek dochodowy 0 0 - inne sk
  adniki podatku odroczonego (wg tytu
  ów) 0 0 … 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem 60 -408
  27,3. Stawki podatku 2017 2016
  CIT podatek dochodowy od osób prawnych 19% 19%
  Spó
  ka rozlicza ulg ę strefow ą. Efektywna stopa podatkowa wynios
  a w 2017 roku 14,7 %, podczas gdy w 2016 roku 8,4 %.
  28. SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDN
  Ą AKCJ Ę ZWYK Ą ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA
  JEDN Ą AKCJE ZWYK Ą
  Zysk na jedn
  ą akcj ę zwyk
  ą jest to kwota zysku netto, ze sprawozdania z ca
  ko witych dochodów, za dany okres i podzielona przez średniowa żoną liczb ę akcji zwyk
  ych z danego okresu. Średniowa żona liczba akcji zwyk
  ych jest obliczana jako suma liczby akcji z
  ko ńca ka żdego miesi ąca danego okresu podzielona przez liczb ę miesi ęcy w okresie.
  Rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą jest to kwota zysku netto ze sprawozdania z ca
  kow itych dochodów za dany okres
  podzielona przez średniowa żoną liczb ę akcji z danego okresu powi ększon ą o średniowa żoną potencjaln ą liczb ę akcji, do
  wyemitowania których jednostka si ę zobowi ąza
  a.
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru 2017 2016
  W sztukach Średnia wa żona liczba akcji zwyk
  ych
  14.000.000 14.000.000 29. WYP ATA DYWIDENDY W okresie obj ętym sprawozdaniem nast ąpi
  a wyp
  ata dywidendy dla akcjonariuszy Sonel S.A. za 2016 rok.
  W dniu 30-06-2017 r. wyp
  acono dywidendę w
  ącznej kwocie 3.500.000 z
  otych.
  Zgodnie z uchwa
  ą w sprawie podzia
  u zysku podj ętą w dniu 01-06-2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromad zenie, akcjonariuszom
  Sonel S.A. wyp
  acona zosta
  a dywidenda w wysokości 0,25 z
  na jedn ą akcj ę. Liczba akcji obj ętych dywidend ą wynios
  a 14 000 000
  sztuk. Dzie ń dywidendy by
  ustalony na 16-06-2017.
  Wszystkie akcje Spó
  ki maj ą charakter akcji zwyk
  ych.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  40
  W 2018 roku mo żliwa jest wyp
  ata dywidendy za 2017 rok. Dywidenda, jaka zostanie zaproponowana przez Zarz ąd Sonel S.A. na
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy to przedzia
  od 10 do 25 groszy na jedn ą akcj ę, co stanowi ć będzie kwot ę od 1.400.000 do 3.500.000
  z
  otych. Pozosta
  a cz ęść zysku za 2017 rok zostanie prawdopodobnie przekaza na na kapita
  zapasowy. 30. PRZEP YWY PIENI ĘŻ NE W celu ustalenia przep
  ywów pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej dokonano nast ępuj ących korekt zysku netto: Przep
  ywy pieni ężne korekty w tysi ącach z
  otych 2017 2016 Amortyzacja i odpisy aktualizuj ące rzeczowe aktywa trwa
  e 2 261 2 243 Amortyzacja i odpisy aktualizuj ące warto ści niematerialne 4 420 3 763 Zmiana warto ści godziwej nieruchomo ści inwestycyjnych 0 0 Zysk (strata) z aktywów (zobowi ązań) finans. wycenianych w warto ści godziwej przez
  rachunek zysków i strat 0 0
  Instrumenty zabezpieczaj ące przep
  ywy środków pieni ężnych przeniesione z kapita
  u 0 0
  Odpisy aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych
  2 217 1 549 Zysk (strata) ze sprzeda ży niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 -87
  Zysk (strata) ze sprzeda ży aktywów finansowych (innych ni ż instrumenty pochodne) 0 0
  Zyski (straty) z tytu
  u ró żnic kursowych 96 50 Koszty odsetek 5 11 Przychody z odsetek i dywidend -89 -127 Koszt p
  atno ści w formie akcji (programy motywacyjne) 0 0 Udzia
  w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 0 Inne korekty -58 58 Korekty razem 8 852 7 460 Zmiana stanu zapasów -183 -5 549 Zmiana stanu nale żności -2 206 -1 909 Zmiana stanu zobowi ązań -134 2 295 Zmiana stanu rezerw i rozlicze ń mi ędzyokresowych -1 260 -1 935 Zmiany w kapitale obrotowym -3 783 -7 098 Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie w tysi ącach z
  otych 2017 2016 Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 4 620 8 712 Korekty: 0 0
  Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieni ężnych w walucie 0 0
  Niezrealizowane odsetki od środków pieni ężnych (-) 0 0
  Inne 0 0 Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 4 620 8 712
  31. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wie lu transakcji z podmiotami powi
  ązanymi, je żeli pojedynczo lub
  ącznie s ą one
  istotne, wraz ze wskazaniem ich warto ści, przy czym informacje dotycz ące poszczególnych transakcji mog ą by ć zgrupowane wed
  ug
  rodzaju, z wyj ątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczegól nych transakcji s ą niezb ędne do zrozumienia ich wp
  ywu na
  sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy emitenta.
  a) informacje o podmiotach, z którymi zosta
  y zawar te transakcje
  W ramach Grupy Kapita
  owej Sonel istnieje powi
  ązanie organizacyjne i kapita
  owe pomi ędzy Sonel S.A. i Sonel Instruments India
  Private Limited, Foxytech Spó
  ka z o.o. oraz Sonel Test and Measurement Inc.
  Spó
  ka nie jest powi
  ązana kapita
  owo ani organizacyjnie z innymi ni ż w/w podmioty.
  Jednak że mi ędzy akcjonariuszami i osobami zarz ądzaj ącymi lub nadzoruj ącymi istniej ą wzajemne zale żności. Na potrzeby niniejszej
  informacji przyjmuje si ę, że podmiotami powi ązanymi wobec Sonel S.A. s ą firmy:
  · Elektrotim S.A. z siedzib ą we Wroc
  awiu,
  · Tim S.A. z siedzib
  ą we Wroc
  awiu
  · Procom System S.A. z siedzib
  ą we Wroc
  awiu
  · Zeus S.A. z siedzib
  ą w Pruszczu Gda ńskim
  · Rotopino.pl S.A. z siedzib
  ą w Bydgoszczy
  · Mawilux S.A. z siedzib
  ą w adach
  · 3LP S.A. z siedzib
  ą w Siechnicach.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  41
  b) informacje o powi ązaniach emitenta lub jednostki od niego zale żnej z podmiotami b ędącymi stronami transakcji Sonel S.A. posiada 90 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Instruments India Private Ltd z siedzib ą w Indiach.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Foxyt ech Spó
  ka z o.o. z siedzib ą w Świdnicy.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Test and Measurement Inc., z siedzib ą w Santa Clara w Stanach
  Zjednoczonych.
  Dodatkowo powi
  ązania, o których mowa powy żej, z podmiotami Elektrotim S.A., Tim S.A., Procom System S.A., Zeus S.A.
  Rotopino.pl S.A., Mawilux S.A. i 3LP S.A. wynikają z faktu, i ż osoby zarz ądzaj ące Sonel S.A. s ą cz
  onkami organów nadzoruj ących
  ww. spó
  ek oraz posiadaj ą akcje w ww. podmiotach, tj:
  Pan Andrzej Diakun, będąc Prezesem Zarz ądu Elektrotim S.A., Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Procom System S.A.,
  Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Zeus S.A., Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Mawilux S.A., jest jednocze śnie
  Przewodnicz ącym Rady Nadzorczej Sonel S.A. i posiada 125 955 ak cji Sonel S.A., co stanowi 0,9 % udzia
  u w kapitale akcyjnym.
  Pan Miros
  aw Nowakowski, b ędąc Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Sonel S.A., posiada 1 1 53 000 sztuk akcji, co stanowi 8,24 % udzia
  u
  w kapitale Akcyjnym tej spó
  ki, jest jednocze śnie Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.
  Pan Maciej Posadzy, b ędąc Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Sonel S.A., posiada 4 5 20 sztuk akcji, co stanowi 0,03 % udzia
  u w kapitale
  akcyjnym tej spó
  ki, jest jednocze śnie Prezesem Zarz ądu 3LP S.A. i Cz
  onkiem Zarz ądu Rotopino.pl S.A.
  Pan Jan Walulik, b ędąc Wiceprezesem Sonel S.A., jest jednocze śnie Cz
  onkiem Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.
  Pan Krzysztof Wieczorkowski, b ędąc Prezesem Sonel S.A., pe
  ni jednocze śnie obowi ązki Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej Tim
  S.A. posiada 3 000 000 akcji Tim S.A. (13,51 %) ora z 820.385 akcji Elektrotim S.A. (8,22 %).
  c) informacje o przedmiotach transakcji Wobec uznania tych powi ązań za istotne, Emitent podaje nast ępuj ące dane:
  W okresie od 01-01-2017 roku do dnia 31-12-2017 rok u zakupy Sonel S.A. od podmiotów powi ązanych wynios
  y odpowiednio:
  Podmiot powi
  ązany Zakupy netto w
  z
  otych Przedmiot zakupu Kwota w
  walucie waluta
  Tim S.A.
  194 222,55 zakup towarów i us
  ugi marketingowej PLN
  Foxytech Spó
  ka z o.o. 7 923,80 materia
  y PLN
  Sonel Instruments India Private Ltd 75 312,85 uczestnictwo w targach 17 956 EUR
  W okresie od 01-01-2017 roku do dnia 31-12-2017 rok u sprzeda ż Sonel S.A. do podmiotów powi ązanych wynios
  a odpowiednio:
  Podmiot powi
  ązany Sprzeda ż netto w
  z
  otych Przedmiot sprzeda ży Kwota w
  walucie waluta
  Tim S.A. 5 704 942,26 sprzeda ż produktów oraz wynajem
  terminala do g
  osowa ń PLN
  Elektrotim S.A. 13 583,40 sprzeda ż produktów oraz wynajem
  terminala do g
  osowa ń PLN
  Zeus S.A. 2 071,50 sprzeda ż produktów PLN
  Rotopino.pl SA 59 543,90 sprzeda ż produktów PLN
  Foxytech Spó
  ka z o.o. 21 160,00 Koszty obs
  ugi ksi ęgowej i wynajem
  powierzchni biurowej PLN
  Sonel Instruments India Private
  Ltd. 1 047 834,57 sprzeda ż towarów, us
  ug, szkolenie i
  materia
  y serwisowe 246 412,86 EUR
  Sonel Test and Measurement, Inc. 418 694,63 sprzeda ż produktów, us
  ugi szkolenia i
  materia
  y serwisowe 110 834,16 USD
  Dodatkowo w 2017 roku i w kolejnych okresach Sonel S.A. udzieli
  nast ępuj ących po życzek podmiotowi powi ązanemu Sonel Test
  and Measurement Inc., z siedzib ą w Stanach Zjednoczonych:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu data sp
  at y oprocentowanie
  1. 2017-03-06 120 000,00 2017-03-07 2019-12-31 5%
  2. 2017-03-26 20 000,00 2018-03-30 2017-12-31 5%
  3. 2017-04-20 50 000,00 2017-04-25 2019-12-31 5%
  4. 2017-05-29 60 000,00 2017-05-29 2018-12-31 5%
  5. 2017-07-26 100 000,00 2017-07-27 2019-12-31 5%
  6. 2017-08-21 100 000,00 2017-08-22 2019-12-31 5%
  7. 2017-10-02 70 000,00 2017-10-02 2019-12-31 5%
  8. 2017-11-23 105 000,00 2017-11-23 2019-12-31 5%
  9. 2017-12-22 65 000,00 2017-12-22 2019-12-31 5%
  RAZEM 690 000,00


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  42
  Po dniu, na który sporz ądzono sprawozdanie udzielono jeszcze trzech po życzek:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu termin sp
  aty oprocentowanie
  1. 2018-01-29 75 000,00 2018-01-29 2019-12-31 5%
  2. 2018-03-08 100 000,00 2018-03-08 2019-12-31 5%
  3. 2018-03-29 50 000,00 2018-03-29 2019-12-31 5%
  RAZEM 225 000,00 W dniu 27-12-2017 z tytu
  u po życzek, o których mowa powy żej, Sonel S.A. otrzyma
  a nale żne odsetki w kwocie 14 607,53 USD (51
  193,55 z
  otych)
  d) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzgl ędnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem okre ślonych przez strony
  specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególno ści odbiegaj ących od warunków powszechnie
  stosowanych dla danego typu umów.
  Spó
  ka nie zawiera
  a transakcji z podmiotami powi
  ązanymi innych ni ż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach rynkowyc h.
  Spó
  ka nie zawiera
  a transakcji z osobami powi ązanymi.
  W przypadku podmiotów powi ązanych istnieje mo żliwo ść akceptowania zw
  oki w p
  atno ściach. Szczególnie istotne jest to jak dot ąd
  w relacjach z podmiotem z Indii gdzie p
  atno ści realizowane s ą w ograniczonym zakresie. Na te nale żności tworzona jest rezerwa. e) inne informacje dotycz ące tych transakcji, je żeli s ą niezb ędne do zrozumienia sytuacji maj ątkowej, finansowej i wyniku
  finansowego emitenta.
  Podmiot powi ązany Tim S.A. jest jednym ze znacz ących krajowych odbiorców wyrobów i us
  ug b ędących w ofercie Sonel S.A.
  Wobec tego jest uprawniony do szczególnych rabatów wynikaj ących z polityki dystrybucyjnej Emitenta.
  Sonel Instruments India Private Ltd dzia
  a na indyj skim rynku, wci ąż nie wypracowuje wystarczaj ącego poziomu sprzeda ży i
  zadowalaj ących wyników wobec czego poziom mar ż stosowanych w relacjach z tym podmiotem zmierza do utrzymania
  konkurencyjnych cen wyrobów Emitenta na tym rynku.
  Sonel Test and Measurement Inc. W 2017 roku rozpocz
  ą
  aktywno ść i polityka firmy d ąży do zaistnienia na ameryka ńskim rynku,
  wobec czego poziom mar ż stosowanych w relacjach z tym podmiotem zmierza do utrzymania konkurencyjnych cen wyrobów
  Emitenta na tym rynku.
  f) wszelkie zmiany transakcji z podmiotami powi
  ązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mog
  y mie ć istotny
  wp
  yw na sytuacj ę maj ątkow ą, finansow ą i wynik finansowy Emitenta.
  Nie wyst
  ępuj ą żadne szczególne i istotne zmiany w zakresie wspó
  pr acy z podmiotami powi ązanymi.
  g) transakcje z kluczowym personelem kierowniczym
  Szczególne transakcje z personelem kierowniczym nie wyst
  ąpi
  y
  h) transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, niekon solidowanymi jednostkami zale
  żnymi oraz pozosta
  ymi podmiotami
  powi ązanymi
  Pozycja nie wyst
  ąpi
  a 32. AKTYW A ORAZ ZOBOWI ĄZANIA WARUNKOWE Podmiot zale żny Foxytech, w dniu 15-05-2015, podpisa
  umow ę o lini ę produktow ą z bankiem mBank z siedzib ą w Warszawie.
  W śród produktów, do których dost ęp mia
  Foxytech, znajdowa
  y si ę: kredyt w rachunku bie żącym, gwarancje, akredytywy i inne
  produkty bankowe. ączny limit produktowy wynosi
  4 miliony z
  otych. Um owa by
  a zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in
  blanco, awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w d eklaracj ę wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia
  15-05-2015. W dniu 14-05-2016, umowa wygas
  a, powod uj ąc jednocze śnie utrat ę wa żności w/w zabezpieczenia.
  W dniu 12-08-2016 Foxytech ponownie uzyska
  wsparci e mBanku, podpisuj ąc umow ę o lini ę wieloproduktow ą. Podobny zakres
  produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 2 milionów z
  otych. Umowa jest zabezpie czona w oparciu o weksel w
  asny in blanco,
  awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklaracj ę wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016.
  W dniu 11-08-2017 Foxytech ponownie uzyska
  wsparci e mBanku, podpisuj ąc aneks do w/w umowy o lini ę wieloproduktow ą.
  Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 1,5 miliona z
  otych.
  Umowa by
  a przed
  u żona do dnia 11-02-2018. Aneksem z dnia 07-02-2018 p rzed
  u żono okres obowi ązywania w/w umowy do dnia
  11-05-2018, ograniczaj ąc limit zad
  u żenia do kwoty 1.100.000 z
  otych. W 2017 roku dokonano por ęczenia kredytu, który zosta
  udzielony podmiotowi z ale żnemu Sonel T&M Inc., z siedzib ą w USA.
  Por ęczeniu podlega kwota 150 tysi ęcy dolarów na rzecz Bank of the West, za po średnictwem Banku BG Ż BNP Paribas Spó
  ka
  Akcyjna z siedzib ą w Warszawie.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  43
  33. RYZYKO DOTYCZ ĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Ryzyka, na które nara
  żona jest spó
  ka to: ryzyko rynkowe obejmuj ące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe ryzyko p
  ynno ści.
  W procesie zarz ądzania ryzykiem najwa żniejsz ą wag ę maj ą nast ępuj ące cele: zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przep
  ywów pieni ężnych, wykonanie zak
  adanych prognoz finansowych poprzez spe
  nienie za
  o żeń bud żetowych, osi ągni ęcie stopy zwrotu z d
  ugoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źróde
  finansowania dzia
  a ń
  inwestycyjnych.
  Ryzyko rynkowe. Ryzyko rynkowe jest wypadkow
  ą utrzymania ilo ści sprzedawanych wyrobów przy jednoczesnym zachowan iu mar ż
  na niezmienionym istotnie poziomie. Istnieje ryzyko wyparcia produktów krajowych przez nowe zaawansowa ne konstrukcje z krajów
  azjatyckich lub przez ma
  e podmioty oferuj
  ące pojedyncze specjalistyczne przyrz ądy pomiarowe w atrakcyjnych cenach. W ocenie
  Emitenta na rynku krajowym najlepszym sposobem walk i z tego typu konkurencją jest sta
  a dba
  o ść o warto ść marki i najwy ższej
  klasy jako ść wyrobów. W zakresie sprzeda ży eksportowej nie bez znaczenia pozostaj ą kursy walut. Znacz ące umocnienie si ę
  z
  otego mo że utrudnia ć konkurowanie cenowe na rynkach zagranicznych. Ryzy ko utraty rynków zagranicznych jest uznawane za
  niewielkie z uwagi na znacz ące wzrosty na tych rynkach.
  Ryzyko walutowe. Dotyka zakupów i sprzeda ży. Z uwagi na wyra źną ekspozycj ę walutow ą mi ędzy z
  otym a dolarem, ryzyko to ma
  charakter wa żny. Poziom średniej ekspozycji walutowej za I pó
  rocze 2017 rok kszta
  towa
  si ę na poziomie do 100 tysi ęcy dolarów
  na miesi ąc. W II pó
  roczu ekspozycja walutowa w zasadzie nie wyst ępowa
  a. Spó
  ka realizuje strategi ę zabezpiecze ń poprzez
  korzystanie z opcji walutowych i forwardów. Spó
  ka nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w cel ach spekulacyjnych. Od
  strony ekonomicznej przeprowadzane transakcje maj
  ą charakter zabezpieczaj ący przed okre ślonym ryzykiem.
  Ryzyko stóp procentowych. Wobec aktualnego braku zo bowi ązań kredytowych i po życzek Emitent uznaje, że to ryzyko nie dotyczy
  Sonel S.A.
  Ryzyko kredytowe. Ryzyko kredytowe rozumiane jest j ako mo
  żliwo ść niewywi ązania si ę ze zobowi ązań przez d
  u żników Emitenta.
  Jest to normalne ryzyko prowadzenia dzia
  alno ści. Emitent minimalizuje je poprzez monitoring nale żności oraz ubezpieczenie w
  KUKE S.A.
  Ryzyko p
  ynno
  ści. Spó
  ka posiada znacz ący poziom środków finansowych. Zagro żeniem dla p
  ynno ści mo że okaza ć si ę
  konieczno ść wyp
  aty dywidendy. W skrajnym przypadku Emitent b ędzie musia
  uruchomi ć finansowanie zewn ętrzne o charakterze
  krótko lub średnioterminowym. Od wielu lat spó
  ka finansuje dzi a
  alno ść g
  ównie kapita
  em w
  asnym, co pozwala uzna ć to ryzyko za
  ma
  o istotne.
  34. ZARZ ĄDZANIE KAPITA EM
  Spó
  ka prowadzi bezpieczn
  ą dzia
  alno ść opart ą g
  ównie na kapitale w
  asnym.
  W niedu żej mierze wspiera si ę kapita
  em obcym w postaci zobowi ązań handlowych.
  Spó
  ka w bardzo szybkim stopniu odzyskuje stan środków finansowych, zapewniaj ących bezpiecze ństwo funkcjonowania.
  W razie konieczno ści wsparcia dzia
  alno ści kredytami, korzysta z produktów elastycznych kró tko i średnioterminowych.
  Spó
  ka regularnie wyp
  aca dywidend ę na poziomie znacznej cz ęść wyniku finansowego. 35. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
  Po dniu bilansowym nie wyst
  ąpi
  y znacz ące zdarzenia nieuwzgl ędnione w sprawozdaniu finansowym. 36. POZOSTA E INFORMACJE
  Od 2009 roku Sonel S.A. realizowa
  a program prac ba dawczo rozwojowych, obj
  ętych wsparciem unijnym, w ramach Programu
  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dzia
  a ń 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdr o żeń wyników prac B+R).
  Ponadto spó
  ka, od 2013 roku realizowa
  a kolejny pr ojekt dotowany ze środków unijnych, w ramach dzia
  ania 1.4 POIG,
  realizowanego przez Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju (NCBiR). Tytu
  projektu to: Opracowanie innowacyjnych urz ądze ń do
  pomiarów elektrycznych i bezpiecze ństwa. Czas realizacji projektu: 02.01.2013 r. – 30. 06.2015 r.
  Dodatkowo firma Sonel w dniu 25.09.2012 r. podpisa
  a umow ę na dofinansowanie projektu pt. „Nowy analizator energii elektrycznej
  podstaw ą rozwoju technologii pomiarowych w firmie Sonel”. P rojekt zrealizowano w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjno ści
  dolno śląskich przedsi ębiorstw (Przedsi ębiorstwa i innowacyjno ść) Dzia
  anie 1.1, Schemat 1.1.A1 Dotacje inwestycyjn e dla M ŚP
  wspieraj ące innowacyjno ść produktow ą i procesow ą na poziomie regionalnym zgodn ą z Regionaln ą Strategi ą Innowacji (z
  wy
  ączeniem projektów z zakresu turystyki) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno śląskiego na lata 2007-
  2013.
  W 2017 r Spó
  ka z
  o
  ży
  a pi ęć projektów. Dwa z nich zosta
  y pozytywnie ocenione i s ą realizowane z unijnym wsparciem na
  podstawie podpisanych umów. Jeden z nich jest reali zowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa
  Dolno
  śląskiego, z Dzia
  ania 1.4. „Internacjonalizacja przed si ębiorstw”, tytu
  projektu „Rozwój eksportu, jako kluczowy element
  wdra żania d
  ugoterminowej strategii rozwoju Sonel S. A.” . Drugi projekt realizowany z Narodowym Centrum Bad a ń i Rozwoju z
  Dzia
  ania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Ro zwój, tytu
  projektu ,,Smart Q-Analyzer - innowacyjne narz ędzia do poprawy
  bezpiecze ństwa i efektywno ści ISE wspomagane dedykowanymi rozwi ązaniami teleinformatycznymi”.
  Trzy pozosta
  e z
  o żone projekty s ą w trakcie oceny. Jeden dotyczy zakupu środków trwa
  ych (projekt inwestycyjny), realizowan y z
  Dzia
  ania 1.2 Innowacyjne przedsi ębiorstwa, tytu
  projektu „Rozbudowa dzia
  u B+R w fi rmie Sonel źród
  em innowacyjnych
  mierników” oraz 2 pozosta
  e projekty, które b ędą polega
  y przeprowadzeniu kompleksowych bada ń przemys
  owo-rozwojowych
  (projekty B+R). Jeden z nich jest realizowany z NCB iR z Dzia
  ania - Projekty B+R przedsi ębiorstw, tytu
  projektu „System
  pomiaru napi ęć ra żeniowych z obrazowaniem bezpiecze ństwa instalacji uziemiaj ących i funkcj ą inteligentnej predykcji”, drugi


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  44
  realizowany z Dzia
  ania1.2 Innowacyjne przedsi ębiorstwa, tytu
  projektu „Prace B+R nad opracowanie m innowacyjnych narz ędzi do
  lokalizowania i przewidywania uszkodze ń w sieciach energetycznych”.
  Kwoty dotacji w momencie otrzymania zostaj ą uznane za przychody przysz
  ych okresów. Ich aktywo wanie jest proporcjonalne do
  rozliczenia kosztów amortyzacji aktywów trwa
  ych zw i ązanych z opracowaniem produktów.
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y procesy
  ączenia jednostek, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek zale żnych i inwestycji
  d
  ugoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania d zia
  alno ści.
  Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprze da
  ży rzeczowych aktywów trwa
  ych przedstawiaj ą się nast ępuj ąco:
  Nak
  ady na maj
  ątek trwa
  y w 2017 roku Kwota w z
  otych Struktura
  1. budynki i lokale 20 846 0,3%
  4. maszyny urz ądzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery 585 830 7,2%
  5. specjalistyczne maszyny i urz ądzenia 72 395 0,9%
  6. urz ądzenia techniczne 3 902 0,0%
  7. środki transportu 57 566 0,7%
  8. narz ędzia przyrz ądy wyposa żenie 261 217 3,2%
  Oprogramowanie i inne warto ści niematerialne 601 216 7,4%
  R & D Prace badawczo rozwojowe 5 983 701 73,7%
  Wydatki kosztowe warto ściowe - remonty i naprawy g
  ówne 125 350 1,5%
  Wydatki o warto ści pozwalaj ącej na zaliczenie w koszty, ma
  ocenne środki trwa
  e 411 017 5,1%
  Suma ko ńcowa 8 123 040 100,0% W 2017 roku oko
  o 74 % wydatków dotyczy
  o nak
  adów na tworzenie nowych konstrukcji. W 2016 roku udzia
  ten wyniós
  64 %. Na koniec 2017 roku nie wyst ąpi
  y istotne zobowi ązania z tytu
  u nabycia maj ątku trwa
  ego.
  Spó
  ka nie jest stron ą w sporach, których przedmiotem jest istotna warto ść roszczenia. Spó
  ka prowadzi windykacj ę sądow ą kilku
  nieznacznych kwot nale żności.
  Firma prowadzi znaczn ą cz ęść dzia
  alno ści w oparciu o transakcje i p
  atno ści w walutach obcych, w szczególno ści w euro i w
  dolarze ameryka ńskim. W tych dwóch walutach prowadzona jest sprzeda ż oraz zakupy. Pocz ąwszy od IV kwarta
  u 2015 roku
  istnia
  a znacz ąca ekspozycja walutowa w dolarze. Spó
  ka dokona
  a z abezpiecze ń kursów walutowych na ekspozycj ę w dolarach. W
  II pó
  roczu 2017 roku nast ąpi
  o zrównowa żenie wydatków i wp
  ywów w dolarze. Sporadycznie dok onywane s ą p
  atno ści w funtach
  brytyjskich.
  W 2017 roku sytuacja walutowa generalnie nie sprzyj a
  a Emitentowi. Zmienno
  ść na rynku walutowym nie pozwoli
  a na korzystanie
  ze sprzeda ży waluty po kursach wy ższych ni ż dekretowane na moment ustalania przychodu. Euro ch arakteryzowa
  o si ę wzgl ędna
  sta
  o ścią natomiast dolar systematycznie traci
  warto ść.
  Zmienno
  ść kursu walutowego pokazuj ą poni ższe zestawienia:
  Kursy
  średnie NBP 2017 1 USD 1 EUR 100 INR
  Średni kurs okresu 3,7782 4,2583 5,7978
  Minimalny kurs okresu 4,2271 4,4157 6,2087
  Maksymalny kurs okresu 3,4813 4,1709 5,4429
  3,0000
  3,2000
  3,4000
  3,6000
  3,8000
  4,0000
  4,2000
  4,4000
  4,6000
  2017-01-02
  2017-01-10
  2017-01-17
  2017-01-24
  2017-01-31
  2017-02-07
  2017-02-14
  2017-02-21
  2017-02-28
  2017-03-07
  2017-03-14
  2017-03-21
  2017-03-28
  2017-04-04
  2017-04-11
  2017-04-19
  2017-04-26
  2017-05-05
  2017-05-12
  2017-05-19
  2017-05-26
  2017-06-02
  2017-06-09
  2017-06-19
  2017-06-26
  2017-07-03
  2017-07-10
  2017-07-17
  2017-07-24
  2017-07-31
  2017-08-07
  2017-08-14
  2017-08-22
  2017-08-29
  2017-09-05
  2017-09-12
  2017-09-19
  2017-09-26
  2017-10-03
  2017-10-10
  2017-10-17
  2017-10-24
  2017-10-31
  2017-11-08
  2017-11-15
  2017-11-22
  2017-11-29
  2017-12-06
  2017-12-13
  2017-12-20
  2017-12-29
  Zmienność walut w 2017 roku
  Za okres od stycznia do grudnia
  dolar amerykański euro


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  45
  Informacje o niesp
  aceniu kredytu lub po życzki lub naruszeniu istotnych postanowie ń umowy kredytu lub po życzki, w odniesieniu do
  których nie podj ęto żadnych dzia
  a ń naprawczych do ko ńca okresu sprawozdawczego
  W 2017 roku nie mia
  y miejsca przypadki niesp
  acen ia kredytu lub po
  życzki lub naruszenia istotnych postanowie ń umowy kredytu
  lub po życzki.
  W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w warto
  ści godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.
  Nie wyst
  ąpi
  y takie przypadki.
  Informacje dotycz
  ące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyni ku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
  Nie nast
  ąpi
  y zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych spó
  ki.
  Informacje dotycz
  ące emisji, wykupu i sp
  aty nieudzia
  owych i kapita
  owych papierów warto ściowych.
  W 2017 nie mia
  y miejsca emisja, wykup lub sp
  ata n ieudzia
  owych i kapita
  owych papierów warto
  ściowych.
  Informacje dotycz
  ące wyp
  aconej (lub zadeklarowanej) dywidendy,
  ącznie i w przeliczeniu na jedn ą akcj ę, z podzia
  em na akcje
  zwyk
  e i uprzywilejowane.
  Nie istniej
  ą akcje uprzywilejowane. W 2017 roku akcjonariuszom Sonel S.A. wyp
  acona zosta
  a dywidenda w wysoko ści 0,25 z
  na
  jedn ą akcj ę. Liczba akcji obj ętych dywidend ą wynios
  a 14.000.000 akcji. Wszystkie akcje spó
  ki maj ą charakter akcji zwyk
  ych.
  Wskazanie zdarze
  ń, które wyst ąpi
  y po dniu, na który sporz ądzono roczne sprawozdanie finansowe, nieuj ętych w tym sprawozdaniu,
  a mog ących w znacz ący sposób wp
  yn ąć na przysz
  e wyniki finansowe emitenta
  Po dniu bilansowym nie nast
  ąpi
  y szczególne zdarzenia mog ące w sposób szczególny wp
  yn ąć na w przysz
  e wyniki Emitenta.
  37. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZE
  Ń, W SZCZEGÓLNO ŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJ ĄCYCH ZNACZ ĄCY
  WP YW NA OSI ĄGNI ĘTE WYNIKI FINANSOWE
  Od maja 2008 roku spó
  ka rozpocz
  ę
  a wykorzystywanie ulgi wynikaj ącej z osi ągania przychodów z dzia
  alno ści prowadzonej na
  terenie Wa
  brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .
  Wykorzystanie ulgi z tytu
  u realizacji produkcji zw olnionej wytworzonej na terenie W a
  brzyskiej Specja lnej Strefy Ekonomicznej
  przedstawia si
  ę nast ępuj ąco:
  Rok podatkowy Dochód zwolniony [tysi
  ące z
  otych] Ulga [tysi ące z
  otych]
  2008 4 780,4 908,3
  2009 3 303,2 627,6
  2010 3 797,7 721,5
  2011 5 392,2 1 024,5
  2012 4 797,4 911,5
  2013 4 398,6 835,7
  2014 5 763,8 1 095,1
  2015 9 473,0 1 799,9
  2016 6 346,4 1 205,8
  2017 4 855,1 922,5
  RAZEM 10 052,5
  Korzystanie z ulgi strefowej powoduje wzrost wynikó w netto w ka żdym z w/w lat bilansowych.
  W dniu 17.11.2014 r. spó
  ka otrzyma
  a Decyzj ę Nr 331/IW/14 Ministra Gospodarki z dnia 13.11.2014 r. stwierdzaj ącą niewa żność
  zezwolenia Nr 97 z dnia 12 wrze śnia 2006 r. na prowadzenie dzia
  alno ści gospodarczej na terenie Wa
  brzyskiej Specjalnej Strefy
  Ekonomicznej, w cz ęści dotycz ącej terminu obowi ązywania zezwolenia. Zezwolenie by
  o pierwotnie udzi elone do dnia 29 maja 2017
  roku, a w rezultacie wy żej wymienionej decyzji Ministra Gospodarki wygasa z up
  ywem okresu na jaki zosta
  a ustanowiona strefa,
  czyli aktualnie w dniu 31 grudnia 2026 roku. W wyni ku zmiany przedmiotowej decyzji spó
  ka przez kolejn e 9 lat b ędzie korzysta ć z
  mo żliwo ści obni żania podstawy opodatkowania o dochód uzyskany na sp rzeda ży produktów wytworzonych w Specjalnej Strefie
  Ekonomicznej, co powoduje istotnie ni ższe obci ążenie spó
  ki podatkiem dochodowym, zwi ększaj ąc wynik netto i p
  ynno ść Emitenta.
  Du
  ży wp
  yw amortyzacji kosztów prac rozwojowych na kos zt sprzedanych wyrobów jest w pewnej mierze neutralizowany przez
  rozliczenia otrzymanych dotacji. Amortyzacja prac r ozwojowych w 2017 roku to kwota 4.329,2 tysi ęcy z
  otych, podczas gdy
  rozliczenie mi ędzyokresowe przychodów przysz
  ych okresów dotycz ące prac rozwojowych to 1.012,5 tysi ęcy z
  otych.
  Spó
  ka w 2017 stara
  a o wsparcie dzia
  alno ści rozwojowej z programów unijnych.
  Obja
  śnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści dzia
  alno ści emitenta w prezentowanym okresie.


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  46
  Spó
  ka nie jest podmiotem, w którym cykliczno ść lub sezonowo ść wp
  ywa w sposób zdecydowany na uzyskiwane przychod y i
  wyniki.
  Sezonowo ść w Sonel S.A. obrazuj ą nast ępuj ące dane oraz stosowne wykresy:
  Sezonowo ść 2016 rok
  2017 rok
  Sprzedaż Struktura Sprzeda ż Struktura
  [w tysi ącach z
  otych] [%] [w tysi ącach z
  otych] [%]
  I kwarta
  16 932,3 21,3% 19 677,8 22,2%
  II kwarta
  21 733,3 27,4% 21 039,3 25,7%
  III kwarta
  20 616,5 26,0% 22 600,3 29,2%
  IV kwarta
  20 067,9 25,3% 21 770,1 23,0%
  RAZEM 79 349,9 100,0% 85 087,6 100,0%
  1. Nietypowe pozycje wp
  ywaj ące na aktywa, zobowi ązania, kapita
  , wynik finansowy netto lub na przep
  ywy
  Szczególne elementy dzia
  alno ści spó
  ki to prowadzenie na szerok ą skal ę opracowywania nowych rozwi ąza ń technicznych i nowych
  produktów. Spó
  ka prowadzi dzia
  ania nastawione na rozwój innowacji. Jeżeli istnieje taka mo żliwo ść wspiera si ę programami
  oferuj ącymi dotacje ze środków Unii Europejskiej.
  Prace prowadzone s ą w trzech g
  ównych obszarach: konstrukcji elektroni cznej, konstrukcji mechanicznej polegającej na
  projektowaniu obudów oraz w obszarze tworzenia opro gramowania. Dzia
  ania te generują znacz ące pozycje bilansowe. Prace
  zako ńczone stanowi ą maj ątek trwa
  y przedsi ębiorstwa i podlegaj ą amortyzacji wraz z rozpocz ęciem produkcji wdro żonych urz ądze ń.
  Prace rozwojowe w bilansie spó
  ki
  2017 ROK Struktura
  2016 ROK Struktura Dynamika [dane w tysi
  ącach z
  otych] 2017 2016 2017/2016 Warto ści niematerialne wytworzone we w
  asnym zakresie 9 96 9,8 11,28% 13 256,3 14,94% 75,21% Niezakończone warto ści niematerialne wytwarzane we
  w
  asnym zakresie 7 978,4 9,02% 3 081,7 3,47% 258,90%
  RAZEM warto
  ści niematerialne wytwarzane we w
  asnym
  zakresie 17 948,3 20,30% 16 338,0 18,42% 109,86%
  Aktywa razem 88 408,8 100,00% 88 701,0 100,00% 99,67% Z uwagi na znacz
  ący poziom absorpcji pomocowych środków unijnych spó
  ka rozlicza w czasie otrzymane kwoty dotacji.
  Stanowi ą one odpowiednie pozycje pasywów:
  Nierozliczone dotacje w bilansie spó
  ki
  2017 ROK Struktura
  2016 ROK Struktura Dynamika [dane w tysi
  ącach z
  otych] 2017 2016 2017/2016 Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 2 259,8 2,56% 3 272,3 3,69% 69,06% d
  ugoterminowe 1 591,2 1,80% 2 319,5 2,61% 68,60% krótkoterminowe 668,6 0,76% 952,8 1,07% 70,17% Pasywa razem 88 408,8 100,00% 88 701,0 100,00% 99,67% Spó
  ka realizuje dzia
  alno ść produkcyjn ą na bazie nowoczesnych komponentów pozyskiwanych z każdego licz ącego si ę w świecie
  rynku podzespo
  ów i elementów elektronicznych. Komp onenty takie mogą dociera ć do zamawiaj ącego nawet do kilku miesi ęcy od
  dnia zamówienia. Dodatkowo wraz z rozmiarem zamówie nia maleje cena jednostkowa komponentu wymuszając racjonalne dostawy
  w du żych partiach. Ponadto strategiczn ą przewag ą spó
  ki jest utrzymywanie zapasu wyrobów do sprzeda ży pozwalaj ącej dostarcza ć
  produkty na bie żąco. Wszystkie te elementy maj ą wp
  yw na poziom zapasu, który nale ży uzna ć za znaczny. Cz ęść tego zapasu
  uznawana jest za trudny do zu życia i trudny do odsprzeda ży, wobec czego spó
  ka tworzy odpowiednie odpisy akt ualizacyjne.
  W 2016 Spó
  ka Sonel rozpocz ę
  a aktywn ą dzia
  alno ść w Stanach Zjednoczonych. Utworzono podmiot zale żny Sonel Test and
  Measurement Inc., z siedzib ą w Santa Clara w Stanach Zjednoczonych. Dokonano w p
  aty na kapita
  akcyjny tego podmiotu w
  kwocie 100 000 dolarów. Równocze śnie rozpocz ęto proces zmierzaj ący do zapewnienie Spó
  ce ameryka ńskiej mo żliwo ści
  skutecznego wyst ępowania na rynku ameryka ńskim. Na ten proces sk
  adaj ą si ę 2 g
  ówne kierunki wydatków. Proces


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  47
  dostosowywania i certyfikacji produktów Emitenta do potrzeb rynku ameryka ńskiego. Koszty zwi ązane z t ą sfer ą ponoszone s ą w
  Jednostce dominuj ącej. Jednocze śnie Spó
  ka Sonel T&M rozpocz ę
  a dzia
  alno ść prowadz ąc sprzeda ż us
  ug konsultingu i wynajmu.
  Zatrudniono specjalistów, którzy powinni doprowadzi ć do efektywnego dzia
  ania w zakresie tych us
  ug i j ednocze śnie zapewni ć
  rozpocz ęcie regularnej sprzeda ży wyrobów Emitenta. Proces ten jest trudny wymaga z nacz ących wydatków w USA oraz wsparcia
  finansowego. Emitent w tym zakresie wspiera podmiot zale żny, udzielaj ąc mu w miar ę potrzeb po życzek. Wykaz po życzek
  przedstawiony jest w puncie dotycz ącym transakcji z podmiotami powi ązanymi. Nale ży jednak zaznaczy ć, że wobec wysokiej oceny
  ryzyka zwi ązanego z tym rodzajem wsparcia, Spó
  ka dokona
  a od pisu aktualizuj ącego warto ść tych aktywów do po
  owy warto ści
  czyli na 345 tysi ęcy dolarów. Kwota odpisu aktualizuj ącego to 1.324 tysi ęcy z
  otych. Od tego odpisu Spó
  ka nie utworzy
  a akt ywa na
  podatek odroczony. 2. Informacje o odpisach aktualizuj
  ących z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwa
  ych ,
  warto ści niematerialnych i prawnych lub innych aktywów or az odwróceniu takich odpisów.
  W 2017, w Sonel S.A. dokonano kolejnych odpisów war to
  ści bilansowej udzia
  ów w podmiocie zale żnym Foxytech. Kwota odpisu
  obejmuje ca
  o ść wp
  at na
  kapita
  udzia
  owy tego podmiotu oraz kwot ę zap
  acon ą za odkupion ą warto ść dzia
  ów. Warto ść bilansowa tego podmiotu nie
  wyst ępuje.
  W latach poprzednich dokonywano odpisów aktualizuj ących warto ść nale żności od spó
  ki z Indii w zakresie tych wierzytelno ści,
  których termin p
  atno ści przekroczy
  180 dni. W 2017 wobec wyst ąpienia ujemnych kapita
  ów w tym podmiocie dokonano odpisu na
  pozosta
  ą część nale żności. Zad
  u żenie Spó
  ki indyjskiej w bilansie nie wyst ępuje.
  W 2017 utworzono dodatkowy odpis aktualizuj ący warto ść po życzek udzielonych podmiotowi Sonel Test and Measure ment Inc., z
  siedzib ą w Stanach Zjednoczonych na
  ączna kwot ę 1 324 293 z
  otych (345 000 dolarów). Odpisu dokona no na po
  ow ę z 690
  tysi ęcy dolarów po życzonych w 2017 roku. Od kwoty tej nie utworzono ak tywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego.
  Dokonano również odpisu aktualizuj ącego warto ść bilansow ą udzia
  ów w podmiocie Sonel Test and Measurement In c., z siedzib ą w
  Stanach Zjednoczonych, na
  ączna kwot ę 205 775 z
  otych. Od kwoty tej nie utworzono aktywa z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego.
  Pozosta
  e odpisy s
  ą tworzone na bie żąco wed
  ug niezmiennych zasad, zgodnie z polityk ą rachunkowo ści.
  W 2017 roku zmiany, odpisów aktualizuj ących warto ść maj ątku kszta
  towa
  y si ę nast ępuj ąco:
  Aktualizacja warto
  ści Stan na
  Zmiana w 2017 roku Stan na 31-12-2016
  31-12-2017
  Dane w tysi ącach z
  otych
  Udzia
  ów w podmiocie zale żnym Foxytech -1 548,9 -686,3 -2 235,2
  Nale żności od podmiotu zale żnego Sonel India -1 101,2 -905,3 -2 006,5
  Pożyczki do podmiotu Sonel T&M USA 0,0 -1 324,3 -1 324,3
  Udzia
  ów w podmiocie Sonel T&M USA 0,0 -205,8 -205,8
  Zapasów -890,2 154,7 -735,5
  Prac rozwojowych -235,9 0,0 -235,9
  Kontraktów zabezpieczaj ących -57,7 57,7 0,0
  Nale żności -155,7 -38,8 -194,5
  RAZEM AKTUALIZACJA WARTO ŚCI -3 989,6 -2 948,1 -6 937,7
  W tym aktualizacja warto ści zapasów:
  Aktualizacja warto
  ści zapasów Stan na
  Zmiana w 2017 roku Stan na 31-12-2016
  31-12-2017
  Dane w tysi ącach z
  otych
  Materia
  ów -339,5 138,8 -200,7

  fabrykatów 0,0 0,0 0,0
  Wyrobów -550,7 15,9 -534,8
  Razem aktualizacja warto ści zapasów -890,2 154,7 -735,5
  Informacje o utworzeniu, zwi ększeniu, wykorzystaniu i rozwi ązaniu rezerw.
  Rezerwy na zobowi
  ązania przysz
  ych okresów Stan na
  Zmiana w 2017 roku Stan na 31-12-2016
  31-12-2017
  Dane w tysi ącach z
  otych
  Na świadczenia emerytalne 84,8 136,8 221,6
  Na premiowanie Zarz ądu 737,3 -621,6 115,7
  Na bonusy dla dystrybucji 57,0 56,4 113,4
  Na serwis gwarancyjny 584,3 19,3 603,6
  Na niewykorzystane urlopy 471,0 147,0 618,0
  RAZEM REZERWY 1 934,4 -262,1 1 672,3


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  48
  38. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO
  Kursy wymiany z
  otego, w okresach obj
  ętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi dany mi finansowymi, w stosunku do
  euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedsta wia
  y si ę nast ępuj ąco:
  Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Cena 1 euro w z
  otych Elementy sprawozdania
  Kurs średni NBP na 31-12-2017 4,1709 a ktywa i pasywa
  Kurs średni NBP na 31-12-2016 4,4240 aktywa i pasywa
  Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego miesi ąca
  okresu od stycznia do grudnia 2017 4,2447 sprawozdanie z ca
  kowitych
  dochodów
  Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego miesi ąca
  okresu od stycznia do grudnia 2016 4,3757
  sprawozdanie z ca
  kowitych
  dochodów
  Kursy średnie euro w ka żdym okresie, obliczone jako średnia arytmetyczna kursów obowi ązujących na ostatni dzie ń ka żdego
  miesi ąca w danym okresie:
  Data 2016 Kurs średni NBP Data 2017 Kurs średni NBP
  2016-01-29 4,4405 2017-01-31 4,3308
  2016-02-29 4,3589 2017-02-28 4,3166
  2016-03-31 4,2684 2017-03-31 4,2198
  2016-04-29 4,4078 2017-04-28 4,2170
  2016-05-31 4,3820 2017-05-31 4,1737
  2016-06-30 4,4255 2017-06-30 4,2265
  2016-07-29 4,3684 2017-07-31 4,2545
  2016-08-31 4,3555 2017-08-31 4,2618
  2016-09-30 4,3120 2017-09-29 4,3091
  2016-10-31 4,3267 2017-10-31 4,2498
  2016-11-30 4,4384 2017-11-30 4,2055
  2016-12-30 4,4240 2017-12-29 4,1709 Kursy średnie NBP obowi ązujące za okresy ko ńczące si ę na ostatni dzie ń ka żdego kwarta
  u 2016 i 2017 roku:
  Średni kurs za okres 2016 rok 2017 rok
  od stycznia do marca 4,3559 4,2891
  od styczna do czerwca 4,3805 4,2474
  od stycznia do wrze śnia 4,3688 4,2566
  od stycznia do grudnia 4,3757 4,2447
  Najwy ższy i najni ższy kurs średni NBP w ka żdym okresie:
  Kurs Kurs euro w z
  otych
  2016 rok 2017 rok
  Najwy ższy średni NBP
  4,5035 4,4157
  Najni ższy średni NBP 4,2355 4,1709


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  49
  39. PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINA NSOWEJ, SPRAWOZDANIA Z CA KOWITYCH
  DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEP YWÓW PIENI ĘŻNYCH, PRZELICZONE NA EURO
  WYBRANE DANE FINANSOWE Dane w tysi ącach z
  otych Dane w tysi ącach euro
  2017 2016 2017 2016
  Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów 85 508 79 746 20 145 18 225
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej 7 428 9 995 1 750 2 284
  Zysk (strata) brutto 5 932 8 815 1 398 2 014
  Zysk (strata) netto 5 003 8 504 1 179 1 943
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 10 072 8 866 2 373 2 026
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej -10 567 -6 396 -2 489 -1 462
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej -3 624 -8 040 -854 -1 837
  Przep
  ywy pieni ężne netto, razem -4 119 -5 570 -970 -1 273
  Aktywa, razem 88 409 88 701 21 197 20 050
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 13 548 15 343 3 248 3 468
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 0 17 0 4
  Zobowi ązania krótkoterminowe 9 391 9 881 2 252 2 233
  Kapita
  w
  asny 74 861 73 358 17 948 16 582
  Kapita
  zak
  adowy 1 400 1 400 336 316
  Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  otych/ EUR) 0,36 0,61 0,08 0,14
  Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  otych/ w euro) 0,36 0,61 0,08 0,14
  Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  otych/ w euro) 5,35 5,24 1,28 1,18
  Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  otych/ w euro) 5,35 5,24 1,28 1,18
  Zadeklarowana lub wyp
  acona dywidenda na jedn ą akcj ę (w z
  otych/ w euro) 0,25 0,60 0,06 0,14 40. STRUKTURA W A ŚCICIELSKA KAPITA U PODSTAWOWEGO
  Na dzie
  ń przekazania raportu struktura akcjonariatu przedst awia si ę nast ępuj ąco:
  Osoby z udzia
  em przekraczaj
  ącym 5 % Ilo ść akcji Udzia
  w
  kapitale % g
  osów
  WZA Warto ść
  nominalna
  posiadanych akcji
  Wieczorkowski Krzysztof 3 130 734 22,4% 22,4% 313 073,40 Folta Krzysztof 2 950 000 21,1% 21,1% 295 000,00 OFE Aviva BZ WBK* 1 400 000 10,0% 10,0% 140 000,00 Nowakowski Miros
  aw 1 153 000 8,2% 8,2% 115 300,00 Walulik Jan
  934 000 6,7% 6,7% 93 400,00 So
  kiewicz Tadeusz 996 400 7,1% 7,1% 99 640,00 Pozostali 3 435 866 24,5% 24,5% 343 586,60 Razem 14 000 000 100,0% 100,0% 1 400 000,00 W dniu 15-02-2018 roku Pan Jan Walulik, wiceprezes zarz ądu Sonel S.A., dokona
  przekazania, w formie darowizny, 82 783 sztuk
  akcji, o warto ści nominalnej 0,10 z
  otego ka żda.
  * na podstawie danych z KDPW  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  50
  41. WYNAGRODZENIA CZ ONKÓW ZARZ ĄDU
  Zarz ąd 2016 rok 2017 rok
  (dane w tysi ącach z
  otych)
  Wieczorkowski Krzysztof 846 634
  p
  aca zasadnicza 376 154
  premia zarz ądu 458 235
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe 5 9
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 230
  Walulik Jan
  807 574
  p
  aca zasadnicza 316 130
  premia zarz ądu 452 229
  premia inna 26 11
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 5
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 194
  Kwiatkowski Wojciech
  601 417
  p
  aca zasadnicza 208 110
  premia zarz ądu
  381 190
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe 5 5
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 106
  RAZEM
  2 254 1 625 42. WYNAGRODZENIA CZ ONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓ KI
  Rada Nadzorcza
  2016 rok 2017 rok
  (dane w tysi ącach z
  otych)
  Diakun Andrzej 25 25
  Nowakowski Miros
  aw 15 15
  Posadzy Maciej
  15 15
  Zaj ąc Stanis
  aw 12 15
  Siniarski Jan 15 15
  RAZEM 82 85 43. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH Umow ę o badanie i ocen ę sprawozdania finansowego za 2017 rok zawarto w dniu 10-05-2017 z firm ą audytorsk ą INSTYTUT
  STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY – AUDY T SP. Z O.O. z siedzib
  ą w W arszawie (04-367), ul.
  Kale
  ńska 8, NIP: 113-23-06-021, zarejestrowan ą w S ądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia
  Gos podarczy Krajowego
  Rejestru S
  ądowego pod nr KRS 0000010785, kapita
  zak
  adowy 40 0.000,00 z
  , wpisan ą na list ę podmiotów uprawnionych do
  badania sprawozda
  ń finansowych prowadzon ą przez Krajow ą Izb ę Bieg
  ych Rewidentów pod nr 2558.
  Przedmiotem umowy jest:
  1. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego S onel S.A. sporz
  ądzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Rachunkowo
  ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady
  Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inform acji bie
  żących i okresowych przekazywanych przez emitenta pap ierów
  warto
  ściowych, za rok obrotowy obejmuj ący okres: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  2. Przegl
  ąd śródroczny jednostkowego sprawozdania finansowego So nel S.A. sporz ądzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Rachunkowo
  ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem
  Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie i nformacji bie
  żących i okresowych przekazywanych przez emitenta pap ierów
  warto
  ściowych, za okres: od dnia 1 stycznia do dnia 30 cz erwca 2017 r.
  3. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o Grupy Kapita
  owej Sonel sporz
  ądzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Rachunkowo
  ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem
  Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie i nformacji bie
  żących i okresowych przekazywanych przez emitenta pap ierów
  warto
  ściowych, za rok obrotowy obejmuj ący okres: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 r.
  4. Przegl
  ąd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita
  owej Sonel sporz ądzonego zgodnie z
  Mi
  ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok ___________________________________________________ ______________________________________
  51
  Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w s prawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez
  emitenta papierów warto
  ściowych, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.
  Z tytu
  u wykonania prac obj
  ętych umow ą audytor otrzyma
  ączne wynagrodzenie w wysoko ści 32.000,00 z
  netto.
  Za prace opisane w punkcie 1 kwota wynagrodzenia to : 14.000 z
  otych.
  Za prace opisane w punkcie 2 kwota wynagrodzenia to : 10.000 z
  otych.
  Za prace opisane w punkcie 3 kwota wynagrodzenia to : 5.000 z
  otych.
  Za prace opisane w punkcie 4 kwota wynagrodzenia to : 3.000 z
  otych.
  Umow
  ę o badanie i ocen ę sprawozdania finansowego za 2016 rok zawarto w dni u 28-04-2015, z firm ą audytorsk ą ECA
  Seredy
  ński i Wspólnicy Spó
  ka z o.o. Spó
  ka komandytowa, z siedzib ą w Krakowie, (obecnie UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k . z
  siedziba w Krakowie), wpisan
  ą do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmie ścia w
  Krakowie, XI Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru S
  ądowego pod numerem 0000418856, NIP 677-22-72-888 i wpisana do
  rejestru KIBR, jako podmiot uprawniony do badania s prawozda
  ń finansowych pod numerem 3115. Przedmiotem umowy je st:
  1. Przeprowadzenie przegl
  ądu jednostkowego sprawozdania finansowego Zleceniod awcy sporz ądzonego na dzie ń 30.06.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz
  ądzeniem raportu z przegl ądu w j ęzyku polskim.
  2. Przeprowadzenie przegl
  ądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zlecen iodawcy sporz ądzonego na dzie ń 30.06.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz
  ądzeniem raportu z przegl ądu w j ęzyku polskim.
  3. Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdan ia finansowego Zleceniodawcy sporz
  ądzonego na dzie ń 31.12.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz
  ądzeniem opinii uzupe
  nionej o raport z badania w j ęzyku polskim.
  4. Przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawoz dania finansowego Zleceniodawcy sporz
  ądzonego na dzie ń 31.12.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz
  ądzeniem opinii uzupe
  nionej o raport z badania w j ęzyku polskim.
  Z tytu
  u wykonania prac obj
  ętych umow ą audytor otrzyma
  ączne wynagrodzenie w wysoko ści 28.000,00 z
  netto.
  Za prace opisane w punkcie 1 kwota wynagrodzenia to : 8.500 z
  otych.
  Za prace opisane w punkcie 2 kwota wynagrodzenia to : 2.000 z
  otych.
  Za prace opisane w punkcie 3 kwota wynagrodzenia to : 13.500 z
  otych.
  Za prace opisane w punkcie 4 kwota wynagrodzenia to : 4.000 z
  otych.
  44. ZATRUDNIENIE
  Średnie zatrudnienie w SONEL S.A. w roku 2017 wynios
  o 267,08 w przeliczeniu na etaty (RJR).
  Sonel Spó
  ka Akcyjna zatrudnia
  a na dzie ń 31-12-2017 roku 287 osób. Struktura zatrudnienia ( bez osób przebywaj ących na
  urlopach wychowawczych), w poszczególnych grupach p racowniczych w latach 2016 i 2017 przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Grupy pracownicze Na dzie
  ń 31.12.2016 31.12.2017 Monterzy (produkcja – monta ż elektroniczny, operatorzy maszyn 74 76 Pracownicy techniczni
  50 67 Handel i obs
  uga klienta 30 32 Administracja 15 15 Konstruktorzy i programi ści 39 40 Zarz ąd + dyrektorzy + kierownicy 25 25 Logistyka (w tym zaopatrzenie, magazyn, planowanie produkcji) 21 25 Utrzymanie ruchu ( w tym i informatycy) 4 7 RAZEM 258 287
  Podzia
  zatrudnionych pod wzgl ędem grup zawodowych.
  Informacje o przeci
  ętnym zatrudnieniu z podzia
  em na grupy zawodowe Dane w osobach 31.12.2016 31.12.2017 a) Pracownicy na stanowiskach robotniczych
  80 72 b) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 178 215 Zatrudnienie ogó
  em 258 287


  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Sonel S.A. za 2017 rok
  ___________________________________________________ ______________________________________
  52
  45. ZATWIERDZENIE
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzone za rok 2017, zako ńczony 31 grudnia 2017 (wraz z danymi porównawczymi) zosta
  o
  zatwierdzone przez Zarz ąd spó
  ki w dniu 2018-03-30 roku.
  Podpisy wszystkich Cz
  onków Zarz ądu
  Data Imi ę i nazwisko Funkcja Podpis
  2018-03-30 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarz ądu
  2018-03-30 Jan Walulik Wiceprezes Zarz ądu
  2018-03-30 Wojciech Kwiatkowski Cz
  onek Zarz ądu
  Podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego Data Imi ę i nazwisko Funkcja Podpis
  2018-03-30 Tomasz Hodij Dyrektor Finansowy
  2018-03-30 Magdalena Andrzejewska G
  ówna Księgowa  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
gpwlink:sonel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce SONEL
2019-03-25 20-03-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649