Raport.

SONEL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Dane za okres: Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 87 326 81 682 20 573 18 667 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 6 276 9 608 1 479 2 196 Zysk (strata) brutto 5 492 9 991 1 294 2 283 Zysk (strata) netto 4 382 9 245 1 032 2 113 Zysk (strata) netto przypadaj?cy akcjonariuszom Jednostki Dominuj?cej 4 423 9 377 1 042 2 143 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 6 449 8 185 1 519 1 870 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -8 336 -5 430 -1 964 -1 241 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -2 173 -8 140 -512 -1 860 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -4 060 -5 385 -957 -1 231 Dane na ostatni dzie? okresu: Aktywa, razem 91 637 89 747 21 971 20 286 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 17 025 15 932 4 082 3 601 Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 044 17 250 4 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 11 737 10 410 2 814 2 353 Kapita? w?asny 74 612 73 815 17 889 16 685 Kapita? zak?adowy 1 400 1 400 336 316 Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?otych/ EUR) 0,31 0,66 0,07 0,15 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?otych/ w euro) 0,31 0,66 0,07 0,15 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?otych/ w euro) 5,33 5,27 1,28 1,19 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?otych/ w euro) 5,33 5,27 1,28 1,19 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?otych/ w euro) 0,25 0,60 0,06 0,14

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  O świadczenie Zarz ądu Sonel SA
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kap ita
  owej Sonel
  Zarz ąd Sonel Spó
  ka Akcyjna w sk
  adzie:
  Prezes Zarz ądu Krzysztof Wieczorkowski,
  Wiceprezes Zarz ądu Jan W alulik,
  Cz
  onek Zarz ądu Wojciech Kwiatkowski
  stwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kap ita
  owej Sonel za 2017 rok, zosta
  wybrany zgodnie
  z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj ący badania tego sprawozdania,
  spe
  niali warunki do wyra żenia bezstronnej i niezale żnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i standardami zawodowymi.
  Świdnica, 30-03-2018  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  O świadczenie Zarz ądu Sonel SA
  w sprawie sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zarz ąd Sonel Spó
  ka Akcyjna w sk
  adzie:
  Prezes Zarz ądu Krzysztof Wieczorkowski,
  Wiceprezes Zarz ądu Jan W alulik,
  Cz
  onek Zarz ądu Wojciech Kwiatkowski
  o świadcza, że wed
  ug ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowa ne sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapita
  owej Sonel za 2017 rok i dane porównywalne s porządzone zosta
  y zgodnie z obowi ązuj ącymi
  zasadami rachunkowo ści oraz, że odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę
  maj ątkow ą i finansow ą Grupy Kapita
  owej Emitenta oraz jej wynik finansow y a także, że sprawozdanie z
  dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej Emitenta zawiera prawdziwy obr az rozwoju i osiągni ęć oraz sytuacji Grupy
  Kapita
  owej Emitenta, w tym opis podstawowych zagro że ń i ryzyka.
  Ś widnica, 30-03-2018  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  PISMO PREZESA ZARZĄDU SONEL S.A.
  (komentarz do skonsolidowanego sprawozdania finanso wego Grupy Kapita
  owej Sonel
  za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017)
  Szanowni Pa ństwo.
  Moim obowi ązkiem jest skomentowanie wyników osi ągni ętych na poziomie skonsolidowanym,
  przez Grup ę Kapita
  ow ą Sonel w roku 2017.
  Struktura grupy w roku 2017 nie uleg
  a zmianie i n adal sk
  ada się z czterech spó
  ek.
  Podmiotem Dominuj ącym pozostaje Sonel S.A. Grupa Kapita
  owa Sonel 201 7 rok zamknę
  a
  sprzeda żą na poziomie skonsolidowanym w wysoko ści 87,3 miliona z
  otych, tj. 6,9 % wy ższym ni ż w
  roku ubieg
  ym, a skonsolidowany zysk netto zosta
  w ypracowany w wysokości 4,4 miliona. PLN. Jest
  to rezultat o ponad 50% gorszy ni ż w roku ubieg
  ym. W najwi ększej mierze spowodowany jest
  stratami wygenerowanymi przez spó
  ki zale żne.
  Spó
  ki te realizuj ą program rozwoju i zdobywania rynku. To generuje po nadprzeciętne koszty,
  których efektem s ą straty spó
  ek zale żnych.
  Spó
  ka Foxytech zamkn ę
  a rok strat ą ponad 1,2 miliona z
  otych. Wysoki poziom ujemnego
  wyniku wynika ze zmiany modelu funkcjonowania oraz wdrażania nowej strategii zorientowanej na
  produkty zwi ązane z ochron ą ś rodowiska.
  Spó
  ka Sonel Instrument India wygenerowa
  a strat ę na poziomie 0,4 miliona z
  otych, g
  ównie
  za spraw ą spadku sprzeda ży oraz wzrostu kosztów ponoszonych w ko ńcówce roku, wynikaj ących z
  uruchomienia nowego segmentu dzia
  alno ści, zwi ązanego z wysokimi napi ęciami.
  Spó
  ka Sonel Test & Measurement w USA wygenerowa
  a stratę w wysoko ści 1,96 miliona
  z
  otych. Jest to pierwszy rok dzia
  ania tej organiz acji i koszty, które spó
  ka ponios
  a i będzie ponosi ć w
  2018 roku, s ą zwi ązane z budowaniem pozycji na rynku ameryka ńskim.
  Oczekujemy, że w roku 2018 wszystkie spó
  ki b ędą osi ąga
  y lepsze wyniki. Podmiot Sonel
  India i spó
  ka Foxytech powinny odnotowa ć wyniki dodatnie. Zarz ąd dopuszcza mo żliwo ść, że
  podmiot ameryka ński jeszcze w 2018 roku zamknie rok strat ą, ale na poziomie ni ższym ni ż w 2017
  roku. Zarząd Sonel S.A. w najbli ższym czasie nie planuje zwi ększa ć zaanga żowania w inne
  podmioty zale żne i stowarzyszone, do czasu ustabilizowania sytuac ji w już istniej ących spó
  kach
  zale żnych. Mimo, że te spó
  ki przynios
  y straty, to model dzia
  ania o party o podmioty zależne nadal
  b ędzie kontynuowany, gdy ż dzi ęki nim znakomicie wzrasta rozpoznawalno ść marki w świecie, a dzi ęki
  obecno ści na tak du żych rynkach do Emitenta docieraj ą bezpo średnio cenne informacje
  marketingowe. W roku 2018 planujemy wdro ży ć ści ślejszy nadzór nad spó
  kami w celu
  wyeliminowania zb ędnych kosztów.
  Mimo wielu niekorzystnych okoliczno ści, które zaistnia
  y w 2017 roku, jako grupa kapita
  owa
  zako ńczyli śmy rok z zyskiem przekraczaj ącym 4 miliony z
  otych, pozwalaj ącym patrze ć w przysz
  o ść z
  pewno ści ą i optymizmem.
  Z poważaniem
  Prezes Zarz ądu Sonel S.A.
  Krzysztof Wieczorkowski
  Ś widnica, dnia 30-03-2018


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  za 2017 rok
  sporządzone zgodnie
  z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  2 / 47
  spis tre ści
  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) ........ ..................................................................................... 3
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów ( rachunek zysków i strat) ................................. 5
  3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym ........... ................................................................................. 6
  4. Skonsolidowane sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych .............................................. ........................ 7
  5. Dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego ............................................... 8
  6. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowo ści ................................................ ............................... 9
  7. Segmenty operacyjne ................................ ............................................................................................. 20
  8. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych ............................ ............................................ 22
  9. Wartości niematerialne .................................. ......................................................................................... 23
  10. Wartość firmy ............................................ .............................................................................................. 26
  11. Rzeczowe aktywa trwa
  e ............................ ............................................................................................ 26
  12. Aktywa w leasingu .................................. ................................................................................................ 27
  13. Inne aktywa d
  ugoterminowe ........................ .......................................................................................... 27
  14. Zapasy ............................................ ........................................................................................................ 28
  15. Należno ści krótkoterminowe ................................ ................................................................................... 28
  16. Inwestycje krótkoterminowe ........................ ............................................................................................ 29
  17. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ....................................... ................................................ 30
  18. Pochodne instrumenty finansowe ..................... ...................................................................................... 30
  19. Kapita
  w
  asny ..................................... .................................................................................................... 3 0
  20. Rezerwy na zobowiązania ............................................. ......................................................................... 31
  21. Zobowiązania d
  ugoterminowe .............................. ................................................................................. 32
  22. Zobowiązania krótkoterminowe ............................. ................................................................................. 33
  23. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony ........... ............................................................................... 34
  24. Rozliczenia międzyokresowe ....................................... ........................................................................... 34
  25. Wartość godziwa instrumentów finansowych ................. ........................................................................ 35
  26. Udzia
  y niedające kontroli ....................................... ................................................................................ 36
  27. Przychody i koszty operacyjne ...................... ......................................................................................... 36
  28. Pozosta
  e przychody i koszty operacyjne ............ ................................................................................... 37
  29. Przychody i koszty finansowe ....................... .......................................................................................... 37
  30. Podatek dochodowy .................................. ............................................................................................. 38
  31. Sposób obliczenia zysku (straty) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedn ą
  akcje zwyk
  ą .................................................. ................................................... ...................................... 39
  32. Wyp
  ata dywidendy ................................. ................................................................................................ 39
  33. Przep
  ywy pieniężne ................................................ ............................................................................... 39
  34. Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................ ...................................................... 39
  35. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe ................................... ............................................................... 40
  36. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych ....................... ................................................................. 40
  37. Zarządzanie kapita
  em .................................. .......................................................................................... 41
  38. Zdarzenia po dniu bilansowym ...................... ......................................................................................... 41
  39. Pozosta
  e informacje ............................... ............................................................................................... 41
  40. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro ........ ............................................................................... 44
  41. Struktura w
  aścicielska kapita
  u podstawowego ................... .................................................................. 44
  42. Wynagrodzenia organów stanowi ących spó
  ek w grupie kapita
  owej sonel ............ ................................ 45
  43. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania spra wozdań finansowych .................................... 4 5
  44. Zatrudnienie ............................................................................................................................................ 46
  45. Zatwierdzenie ..................................... .................................................................................................... 4 7


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  3 / 47
  1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) AKTYWA Noty w tysi ącach z
  otych 2017 2016 I. Aktywa trwa
  e 43 795 42 332 1. Warto ści niematerialne 9,10 19 835 17 344 2. Rzeczowe aktywa trwa
  e 11 23 240 24 355 3. Nale żno ści d
  ugoterminowe 0 0 3.1. Od jednostek powi ązanych 0 0 3.2. Od pozosta
  ych jednostek 0 0 4. Inwestycje d
  ugoterminowe 0 46 4.1. Nieruchomo ści 0 0 4.2. Warto ści niematerialne 0 0 4.3. D
  ugoterminowe aktywa finansowe 0 46 a) w jednostkach powi ązanych, w tym: 0 0 - udzia
  y lub akcje w jednostkach zale żnych 0 0 b) w pozosta
  ych jednostkach 0 46 - inne d
  ugoterminowe aktywa finansowe 0 46 4.4. Inne inwestycje d
  ugoterminowe 0 0 5. Inne aktywa d
  ugoterminowe 720 587 5.1. Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodoweg o 23 138 80 5.2. Prawo wieczystego użytkowania gruntów 13 494 494 5.3. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 13 88 13 6. Aktywa trwa
  e przeznaczone do sprzeda ży 0 0 II. Aktywa obrotowe 47 842 47 415 1. Zapasy 14 25 858 23 826 2. Nale żno ści krótkoterminowe 15 16 691 14 304 2.1. Od jednostek powi ązanych 0 0 2.2. Od pozosta
  ych jednostek 16 584 14 146 2.3. Nale żny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych 107 158 3. Inwestycje krótkoterminowe 16 4 912 8 960 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 886 8 960 a) w jednostkach powi ązanych 0 0 b) w pozosta
  ych jednostkach 0 0 c) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 4 886 8 960 d) inne aktywa pieni ężne 0 0 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 25 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 17 381 325 A k t y w a r a z e m 91 637 89 747  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  4 / 47
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIE Ń (BILANS CD) PASYWA Noty w tysi ącach z
  otych 2017 2016 I. Kapita
  w
  asny 19 74 612 73 815 1.Kapita
  w
  asny przypadaj ący akcjonariuszom Jednostki Dominuj ącej 74 652 73 814 1.1. Kapita
  zak
  adowy 1 400 1 400 1.2. Nale żne wp
  aty na kapita
  zak
  adowy (wielko ść ujemna) 0 0 1.3. Akcje (udzia
  y) w
  asne (wielko ść ujemna) 0 0 1.4. Kapita
  zapasowy 44 445 39 441 w tym kapita
  z emisji akcji powy żej ceny nominalnej 29 404 29 404 1.5. Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe 23 642 23 642 1.6. Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -107 77 1.7. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych 478 -494 1.8. Zysk niepodzielony - MSR ( z lat ubieg
  ych) 371 371 1.9. Zysk (strata) netto 4 423 9 377 1.10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielko ść ujemna) 0 0 2. Kapita
  przypadaj ący akcjonariuszom / udzia
  owcom nie sprawuj ącym kontroli -40 1 II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 17 025 15 932 1. Rezerwy na zobowi ązania 1 956 2 233 1.1. Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowe go 23 283 298 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 20 840 556 a) d
  ugoterminowa 222 85 b) krótkoterminowa 618 471 1.3. Pozosta
  e rezerwy 20 833 1 379 a) d
  ugoterminowe 604 585 b) krótkoterminowe 229 794 2. Zobowi ązania d
  ugoterminowe 21 1 044 17 2.1. Wobec jednostek powi ązanych 0 0 2.2. Wobec pozosta
  ych jednostek 1 044 17 3. Zobowi ązania krótkoterminowe 22 11 737 10 410 3.1. Wobec jednostek powi ązanych 0 0 3.2. Wobec pozosta
  ych jednostek 11 737 10 410 3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych do zap
  aty 0 0 4. Rozliczenia mi ędzyokresowe 24 2 288 3 272 4.1. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 2 288 3 272 a) d
  ugoterminowe 1 591 2 319 b) krótkoterminowe 697 953 P a s y w a r a z e m 91 637 89 747


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  5 / 47
  2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHOD ÓW (RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT)
  (wariant kalkulacyjny) Noty w tysiącach z
  otych 2017 2016 I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 87 326 81 682 - od jednostek powi ązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów 27 83 653 78 693 2. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów 27 3 673 2 989 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów, w tym: 63 438 59 537 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 61 501 57 097 2. Warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów 1 937 2 440 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 23 888 22 145 IV. Koszty sprzeda ży 27 11 679 10 371 V. Koszty ogólnego zarz ądu 27 6 366 4 075 VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży 5 843 7 699 VII. Pozosta
  e przychody operacyjne 1 409 2 111 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 87 2. Dotacje 1 012 1 003 3. Aktualizacja warto ści aktywów niefinansowych 291 886 4. Inne przychody operacyjne 28 106 135 VIII. Pozosta
  e koszty operacyjne 976 202 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 657 67 3. Inne koszty operacyjne 28 319 135 IX. Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej 6 276 9 608 X. Przychody finansowe 29 102 540 1. Dywidendy i udzia
  y w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powi ązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 38 127 - od jednostek powi ązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja warto ści inwestycji 0 0 5. Inne 64 413 XI. Koszty finansowe 29 886 157 1. Odsetki w tym: 39 30 - dla jednostek powi ązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja warto ści inwestycji 0 0 4. Inne 847 127 XII. Zysk (strata) brutto 5 492 9 991 XIII. Podatek dochodowy 30 1 110 746 a) cz ęść bie żąca 869 719 b) cz ęść odroczona 241 27 XIV. Zysk (strata) netto 4 382 9 245 XV. Zysk (strata) netto przypadaj ący akcjonariuszom Jednostki Dominuj ącej 4 423 9 377 XVI. Zysk (strata) netto przypadaj ący akcjonariuszom/udzia
  owcom nie sprawuj ącym kontroli -41 -132
  INNE CA KOWITE DOCHODY Zysk (strata) netto 4 382 9 245 Inne ca
  kowite dochody Pozycje, które mogą by ć reklasyfikowane do wyniku w pó źniejszych okresach -218 86 - ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -218 86 Pozycje, które nie mogą by ć reklasyfikowane do wyniku w pó źniejszych okresach 0 0 Inne ca
  kowite dochody netto ogó
  em -218 86 ączne ca
  kowite dochody 4 164 9 331 Ca
  kowite dochody ogó
  em przypadające - akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 204 9 463 - udzia
  owcom / akcjonariuszom nie sprawującym kontroli -41 -132


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  6 / 47
  3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 (dane w tysi ącach z
  otych) Kapita
  przypadaj
  ący na akcjonariuszy Jednostki Dominuj ącej
  Kapita
  przypadający
  akcjonariuszom /
  udzia
  owcom nie
  sprawuj ącym
  kontroli Razem
  Kapita
  zak
  adowy Kapita
  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Ró
  żnice kursowe
  z przeliczenia jednostek
  zagranicznych Zysk
  (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z
  lat ubieg
  ych
  MSR Zysk
  (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400
  39 441
  23 642
  77
  8 882
  371
  0
  73 814
  1
  73 815
  a) Zmiany przyj ętych zasad (polityki)
  rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu
  do danych porównawczych 1 400
  39 441
  23 642
  77
  8 882
  371
  0
  73 814
  1
  73 815
  3. Zwi ększenia 0
  5 004
  0
  0
  0
  0
  4 423
  9 427
  0
  9 427
  a) podzia
  zysku / pokrycie straty 0
  5 004
  0
  0
  0
  0
  0
  5 004
  0
  5 004
  b) nabycie udzia
  ów 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0
  0
  0
  0
  0
  0
  4 423
  4 423
  0
  4 423
  4. Zmniejszenia 0
  0
  0
  184
  8 404
  0
  0
  8 588
  41
  8 629
  a) podzia
  zysku / pokrycie straty 0
  0
  0
  0
  5 004
  0
  0
  5 004
  0
  5 004
  b) umorzenie akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0
  0
  0
  184
  3 400
  0
  0
  3 584
  41
  3 625
  5. Stan na koniec okresu 1 400
  44 445
  23 642
  -107
  478
  371
  4 423
  74 652
  -40
  74 612
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM
  ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016 (dane w tysi ącach z
  otych) Kapita
  przypadaj
  ący na akcjonariuszy Jednostki Dominuj ącej
  Kapita
  przypadający
  akcjonariuszom /
  udzia
  owcom nie
  sprawuj ącym
  kontroli Razem
  Kapita
  zak
  adowy Kapita
  zapasowy Pozosta
  e
  kapita
  y
  rezerwowe Ró
  żnice kursowe
  z przeliczenia jednostek
  zagranicznych Zysk
  (strata) z lat
  ubieg
  ych Zysk (strata) z
  lat ubieg
  ych
  MSR Zysk
  (strata)
  netto Razem
  1. Stan na pocz
  ątek okresu 1 400
  35 769
  23 642
  -9
  11 577
  371
  0
  72 750
  260
  73 010
  a) Zmiany przyj ętych zasad (polityki)
  rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  b) Korekty b
  ędów podstawowych 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2. Stan na pocz ątek okresu, po uzgodnieniu
  do danych porównawczych 1 400
  35 769
  23 642
  -9
  11 577
  371
  0
  72 750
  260
  73 010
  3. Zwi ększenia 0
  3 673
  0
  86
  0
  0
  9 377
  13 136
  0
  13 136
  a) podzia
  zysku / pokrycie straty 0
  3 673
  0
  0
  0
  0
  0
  3 673
  0
  3 673
  b) nabycie udzia
  ów 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0
  0
  0
  86
  0
  0
  9 377
  9 463
  0
  9 463
  4. Zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  12 073
  0
  0
  12 073
  259
  12 332
  a) podzia
  zysku / pokrycie straty 0
  0
  0
  0
  3 673
  0
  0
  3 673
  0
  3 673
  b) umorzenie akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  c) inne 0
  0
  0
  0
  8 400
  0
  0
  8 400
  259
  8 659
  5. Stan na koniec okresu 1 400
  39 441
  23 642
  77
  -495
  371
  9 377
  73 814
  1
  73 815  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  7 / 47
  4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENI ĘŻNYCH (metoda pośrednia) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej I. Zysk (strata) netto 4 423 9 377 II. Korekty razem 2 026 -1 192 1. Zyski (straty) mniejszości -41 -258 2. Amortyzacja 6 778 6 060 3. Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych 48 101 4. Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) -11 -102 5. (Zysk) strata z dzia
  alności inwestycyjnej 0 -87 6. Zmiana stanu rezerw -277 -399 7. Zmiana stanu zapasów -2 033 -5 171 8. Zmiana stanu należno ści -2 387 -2 748
  9. Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 1 193 2 546 10. Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych -1 173 -1 105 11. Inne korekty -71 -29
  III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda po średnia 6 449 8 185 B. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej I. Wp
  ywy 38 233
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
  ych 0 0
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 38 233 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozosta
  ych jednostkach 38 233 -odsetki 38 233 4. Inne wp
  ywy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 8 349 5 663
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów trwa
  ych 8 349 5 663 2. Inwestycje w nieruchomości oraz warto ści niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 25 0 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) -8 336 -5 430 C. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej I. Wp
  ywy 2 166 1 031 1. Wp
  ywy netto z emisji akcji (wydania udzia
  ów) i innych instrumentów
  kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 0 0 2. Kredyty i pożyczki 2 166 549 3. Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0 0 4. Inne wp
  ywy finansowe 0 482 II. Wydatki 4 339 9 171 1. Nabycie akcji (udzia
  ów) w
  asnych 0 0 2. Dywidendy i inne wyp
  aty na rzecz w
  aścicieli 3 500 8 400 3. Inne, niż wyp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u zysku 0 0 4. Sp
  aty kredytów i po życzek 672 635 5. Wykup d
  użnych papierów warto ściowych 0 0 6. Z tytu
  u innych zobowiąza ń finansowych 0 0 7. P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 120 111 8. Odsetki 27 11 9. Inne wydatki finansowe 20 14 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) -2 173 -8 140 D. Przep
  ywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 060 -5 385 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: -4 074 -5 435 - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych -14 -50 F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 8 960 14 395 G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 886 8 960 - o ograniczonej możliwo ści dysponowania 0 0  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  8 / 47
  5. DODATKOWE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO
  Informacje ogólne
  a) Informacje o Jednostce Dominuj ącej
  Podstawowe dane o Jednostce Dominuj ącej.
  Nazwa Firmy: Sonel Spó
  ka Akcyjna
  Siedziba: 58-100 Świdnica ul. Wokulskiego 11,
  Organ Rejestrowy: Krajowy Rejestr S ądowy
  Numer wpisu do KRS: 0000090121 z dnia 14-02-200 2
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: dzia
  alno ść produkcyjna w bran ży elektronicznej i elektrotechnicznej. W szczególno ści
  w spó
  ce odbywa si ę produkcja przyrz ądów pomiarowych oraz us
  ugowy monta ż elementów elektronicznych.
  b) Sk
  ad Zarz ądu i Rady Nadzorczej Spó
  ki Dominuj ącej
  Jednostka Dominuj ąca - Sonel S.A. jest firm ą produkcyjn ą specjalizuj ącą si ę w produkcji elektronicznych przyrz ądów
  pomiarowych. Ponadto przedsi ębiorstwo świadczy us
  ugi w zakresie monta żu elementów elektronicznych w technologii SMT
  i THT oraz w zakresie sprawdzania metrologicznego p rzyrządów pomiarowych. Firma prowadzi dzia
  alno ść od 21-02-1994 roku,
  najpierw pod firm ą TIM Spó
  ka z o.o., pó źniej, jako Sonel Spó
  ka z o.o. Od 01-07-1998 roku j est Spó
  ką Akcyjn ą. W 2008 roku
  Spó
  ka zosta
  a wprowadzona na Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie.
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki wynosi 1.400.000 z
  otych i dzieli się na 14.000.000 akcji zwyk
  ych o warto ści nominalnej 10 groszy ka żda.
  Organami spó
  ki dominuj ącej s ą:
  · Zarz ąd,
  · Rada Nadzorcza,
  · Walne Zgromadzenie.
  Na dzie ń 31.12.2017 r. sk
  ad Zarz ądu Sonel S.A. przedstawia
  si ę nast ępuj ąco:
  • Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarz ądu
  • Jan Walulik Wiceprezes Zarz ądu
  • Wojciech Kwiatkowski Cz
  onek Zarz ądu
  W Spó
  ce jest ustanowiony prokurent w osobie Jolant y Drozdowskiej.
  Rada Nadzorcza w 2017 roku sk
  ada
  a si ę z nast ępuj ących osób:
  • Andrzej Diakun Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
  • Miros
  aw Nowakowski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  • Maciej Posadzy Cz
  onek Rady Nadzorczej
  • Jan Siniarski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  • Stanis
  aw Zaj ąc Cz
  onek Rady Nadzorczej
  W 2017 roku nie dokonano zmian w sk
  adzie Rady Nadz orczej.
  c) Charakter dzia
  alno ści Grupy
  Podstawowym przedmiotem dzia
  alno ści spó
  ki dominuj ącej oraz jej spó
  ek zale żnych jest:
  · Produkcja i sprzeda ż przyrz ądów pomiarowych
  · Produkcja elektroniczna na zlecenie
  · Dystrybucja produktów Sonel SA
  · Us
  ugi laboratorium pomiarowego
  · Handel internetowy produktami Smart Home
  · Produkcja i sprzeda ż urz ądze ń do pomiaru jako ści środowiska
  Informacje o grupie kapita
  owej
  W roku 2013 roku Sonel S.A. zosta
  a udzia
  owcem spó
  ki Sonel Instruments India Prv. Ltd. z siedzibą w Indiach. Podmiot ten
  zosta
  zarejestrowany w dniu 25.02.2013 r. Sonel S. A. posiada 90% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym nowej spó
  ki. Pozosta
  e
  10% posiada obywatel Indii.
  W dniu 07-02-2014 r. Sonel S.A. zawi ąza
  a z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD ( obecnie: Holley Group Co., Ltd) z
  siedzib ą w Hangzhou (CN) nowy podmiot gospodarczy - Foxytec h Spó
  kę z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą, z siedzib ą w
  Ś widnicy. Kapita
  zak
  adowy spó
  ki wynosi
  2 000 000 z
  . i dzieli
  się na 40.000 udzia
  ów po 50 z
  . W wyniku zawartej umo wy
  Sonel S.A. posiada
  a 80 % udzia
  ów, a Holley Meteri ng Ltd. (obecnie: Holley Group Co., Ltd) 20% udzia
  ów w kapitale
  zak
  adowym zawi ązanej spó
  ki. W dniu 17-08-2016 Sonel S.A. naby
  20 % udzia
  ów za kwotę 120 000 z
  otych, staj ąc si ę
  jednocze śnie jedynym udzia
  owcem Foxytech Spó
  ka z o.o. W d niu 12-04-2017 podwyższono kapita
  w
  asny o 500 000 z
  otych
  do
  ącznej kwoty 2 500 000 z
  otych.
  W dniu 19-09-2016 roku Sonel S.A. zosta
  a w
  a ścicielem 100 % udzia
  ów w podmiocie zale żnym o nazwie Sonel Test and
  Measurement Inc., z siedzib ą w Santa Clara w Stanach Zjednoczonych.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  9 / 47
  Aktualny kszta
  t grupy kapita
  owej, na koniec 2017 roku, przedstawia się nast ępuj ąco:
  Czas trwania Grupy Kapita
  owej Sonel jest nieoznaczony.
  Sprawozdanie finansowe sporz ądzono:
  za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 w zakresie spr awozdania z ca
  kowitych dochodów oraz wg stanu na d zień 31-12- 2017
  w zakresie sytuacji finansowej Grupy Kapita
  owej So nel.
  Dane porównywalne prezentowane s ą:
  za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 w zakresie spr awozdania z ca
  kowitych dochodów oraz wg stanu na d zień 31-12-2016
  w zakresie sytuacji finansowej Grupy Kapita
  owej So nel.
  d) Zatwierdzenie sprawozdania
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe spo rządzone za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r. (wraz z danymi
  porównawczymi), zosta
  o zatwierdzone przez Zarz ąd Spó
  ki dominuj ącej dnia 30-03-2018 roku.
  6. PODSTAWA SPORZ ĄDZENIA ORAZ ZASADY RACHUNKOWO ŚCI
  a) Podstawa sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel zost a
  o sporządzone w oparciu o: Mi ędzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF), Mi ędzynarodowe Standardy Rachunkowo ści (MSR) oraz o stosowne interpretacje
  wydawane przez Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ści Finansowej (IASB), obowi ązuj ące w momencie
  sporz ądzania sprawozdania i jest z nimi w ca
  o ści zgodne. Ogó
  tych przepisów nazwany jest w dalsz ej części opracowania w
  skrócie MSSF.
  Emitent sporz ądza sprawozdanie zgodnie z zasad ą memoria
  ow ą, z wyj ątkiem informacji o przep
  ywach pieni ężnych.
  Sprawozdanie zosta
  o zaprezentowane zgodnie z zasad ą agregowania i istotno ści.
  W sprawozdaniu nie dokonuje si ę ż adnych kompensat, poza wymaganymi w MSSF lub MSR.
  Walut ą funkcjonaln ą Spó
  ki dominuj ącej oraz walut ą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozda nia finansowego jest
  z
  oty polski, a wszystkie kwoty wyra żone s ą w tysi ącach z
  otych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
  Sprawozdania finansowe spó
  ek zagranicznych dla cel ów konsolidacji przeliczane są na walut ę polsk ą wed
  ug zasad
  zaprezentowanych poni żej w zasadach rachunkowo ści.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści gospodarczej przez
  spó
  ki Grupy w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści. Na dzie ń zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawoz dania
  finansowego nie istniej ą okoliczno ści wskazuj ące na zagro żenie kontynuowania dzia
  alno ści przez spó
  ki wchodz ące w sk
  ad
  Grupy.
  Zaokr ągle ń dokonuje si ę matematycznie do pe
  nego tysi ąca z
  otych.
  Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne prezento wane w niniejszym sprawozdaniu nie podlega
  y przekszta
  ceniom.
  W przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porówn ywalnych danych finansowych nie dokonano korekt wynikających z
  zastrze że ń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o spr awozdaniach finansowych, ponieważ takie zastrze żenia nie
  wyst ąpi
  y.
  Niektóre elementy sprawozdania finansowego s ą zaprezentowane w euro wype
  niaj ąc obowi ązki sprawozdawcze wynikaj ące z
  funkcjonowania w obrocie publicznym.
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y procesy
  ączenia jednostek, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek zale żnych i inwestycji
  d
  ugoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania dz ia
  alności.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  10 / 47
  b) Zmiany standardów lub interpretacji
  Od dnia 1 stycznia 2017 roku Grup ę obowi ązuj ą nast ępuj ące zmiany do standardów:
  Zmiany do MSR 7 ,,Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych” – inicjatywa dot. ujawniania informacji
  Inicjatywa dotycz ąca ujawniania informacji, opublikowane 29 stycznia 2016 roku Zmiana do MSR 7 obowiązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2017 r. i wprowadza obowi ązek ujawnienia uzgodnienia zmian w
  zobowi ązaniach wynikaj ących z dzia
  alno ści finansowej. Celem zmian by
  o zwi ększenie zakresu informacji przekazywanej
  odbiorcom skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie dzia
  alności finansowej grupy poprzez dodatkowe
  ujawniania zmian warto ści bilansowej zobowi ąza ń zwi ązanych z finansowaniem dzia
  alno ści.
  Zmiany do MSR 12 ,,Podatek odroczony” – rozpoznawan ie aktywów z tytu
  u podatku odroczonego od niezrealizowanych strat
  Zmiana do MSR 12 wyja śnia wymogi dotycz ące uj ęcia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego od niezreal izowanych strat
  zwi ązanych z instrumentami d
  u żnymi. Jednostka jest zobligowana uj ąć aktywa z tytu
  u podatku odroczonego od
  niezrealizowanych strat, w sytuacji gdy s ą one rezultatem dyskontowania przep
  ywów pieni ężnych zwi ązanych z instrumentem
  d
  u żnym z zastosowaniem rynkowej stopy procentowej; tak że wówczas, gdy zamierza utrzymywa ć dane instrumenty d
  u żne do
  terminu wymagalno ści, a w momencie otrzymania kwoty nominalnej nie b ędzie obowi ązku zap
  aty podatków. Korzy ści
  ekonomiczne odzwierciedlone w aktywie z tytu
  u poda tku odroczonego wynikają z mo żliwo ści uzyskania przez posiadacza ww.
  instrumentów przysz
  ych zysków (odwracaj ąc efekt dyskontowania) bez konieczno ści zap
  aty podatków.
  Zastosowanie zmian do standardów nie mia
  o wp
  ywu n a politykę rachunkowo ści grupy w odniesieniu do aktywów i zobowi ąza ń
  posiadanych przez grup ę na koniec okresu sprawozdawczego i okresu porównyw alnego oraz transakcji zrealizowanych przez
  grup ę w trakcie okresu sprawozdawczego i okresu porównyw alnego, ani na niniejsze sprawozdanie finansowe.
  Powy ższe zmiany do standardów zosta
  y do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania
  przez Uni ę Europejsk ą.
  Zmiany do ró żnych standardów wynikaj ące z corocznego przegl ądu Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ści
  Finansowej (Annual Improvements 2014-2016)
  MSSF 1 –„Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – usuni ęcie krótkoterminowych zwolnie ń
  MSSF 12 –„Ujawnienia udzia
  ów w innych jednostkach” -w zakresie doprecyzowania wymogów odnośnie ujawnie ń informacji na
  temat udzia
  ów niezale żnie od tego czy s ą one traktowane jako przeznaczone do sprzeda ży, przekazania w formie dywidendy i
  dzia
  alno ść zaniechana, czy te ż nie ,
  MSR 28 – „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” –wycena jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzi ęć do
  warto ści godziwej
  Maj ą one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. (za wyj ątkiem poprawek do MSSF 12,
  które obowi ązuj ą dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 r. lub pó źniej).
  Od dnia 1 stycznia 2018 roku grup ę obowi ązuj ą nast ępuj ące zmiany do standardów:
  Zmiany do MSSF 2 „P
  atno ści oparte na akcjach” – klasyfikacja i wycena trans akcji opartych na akcjach.
  Klasyfikacja i wycena transakcji p
  atno ści na bazie akcji opublikowane 20 czerwca 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub pó źniej). Zmiana wprowadza m.in. wytyczne w zakresie w yceny w
  warto ści godziwej zobowi ązania z tytu
  u transakcji opartych na akcjach rozli czanych w środkach pieni ężnych, wytyczne
  dotycz ące zmiany klasyfikacji z transakcji opartych na akc jach rozliczanych w środkach pieni ężnych na transakcje oparte na
  akcjach rozliczane w instrumentach kapita
  owych, a także wytyczne na temat uj ęcia zobowi ązania podatkowego pracownika z
  tytu
  u transakcji opartych na akcjach. Zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we grupy będącego
  skutkiem zastosowania nowego standardu po raz pierw szy.
  Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 ,,Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 ,,Umowy ubezpieczeniowe”, opublikowane
  12 wrze śnia 2016 roku adresuj ą kwesti ę zastosowania nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Opublikowane
  zmiany do MSSF 4 uzupe
  niaj ą opcje istniej ące ju ż w standardach i maj ą na celu zapobieganie tymczasowym wahaniom
  wyników jednostek sektora ubezpieczeniowego w zwi ązku z wdro żeniem MSSF 9.
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” Zmiany do MSSF 9: Ko ntrakty z cechami przedp
  at z ujemną rekompensat ą opublikowane 12
  pa ździernika 2017 roku Nie uleg
  o zmianie lub zmieni
  o się w niewielkim stopniu, podej ście do nast ępuj ących kwestii: uj ęcie w
  bilansie aktywów finansowych i zobowi ąza ń finansowych, usuni ęcie z bilansu aktywów i zobowi ąza ń finansowych, klasyfikacja
  zobowi ąza ń finansowych.
  Znacz ące zmiany z kolei wprowadzono w nast ępuj ących tematach: klasyfikacja i wycena aktywów finans owych, utrata wartości,
  wp
  yw w
  asnego ryzyka kredytowego na wycen ę zobowi ąza ń finansowych, rachunkowo ść zabezpiecze ń.
  Zmiany do MSSF 12 „Ujawnienia udzia
  ów w innych jed nostkach” – będzie mie ć zastosowanie w przypadku podmiotów
  posiadaj ących inwestycje: w jednostkach zale żnych; w jednostkach stowarzyszonych; we wspólnych p rzedsięwzi ęciach; oraz w
  inwestycjach niekonsolidowanych. Jednostka jest zob owiązania do ujawnienia informacji dotycz ących znacz ących
  subiektywnych ocen i za
  o że ń poczynionych przy ocenie: czy posiada kontrol ę, wspó
  kontrol ę lub wywiera znacz ący wp
  yw na
  inna jednostk ę (zgodnie z definicj ą kontroli zawart ą w MSSF 10); oraz w odniesieniu do wspólnych porozu mień, które przyjmuj ą
  form ę odr ębnych jednostek – czy porozumienie takie ma charakt er wspólnego dzia
  ania czy wspólnego przedsięwzi ęcia.
  MSSF zawiera list ę ujawnie ń dotycz ących inwestycji w jednostki zale żne, a tak że zwi ązanych z nimi udzia
  ów niekontroluj ących.
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Obja śnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” kt óry zastępuje standardy
  MSR 18 i MSR 11, a tak że powi ązane z nimi interpretacje, ustanawia i systematyzuj e zasady ujęcia przychodów z kontraktów z
  klientami.
  Standard wymaga od jednostek przeprowadzenia szczeg ó
  owej analizy zapisów w stosowanych umowach sprzedaży, aby
  wyodr ębni ć cz ęści sk
  adowe kontraktów i przyporz ądkowa ć wynagrodzenie wynikaj ące z umów do cz ęści sk
  adowych
  kontraktów.
  Standard wprowadza mi ędzy innymi jeden, pi ęciostopniowy model ujmowania przychodów, który b ędzie mia
  zastosowanie do
  wszystkich umów z klientami i b ędzie oparty o identyfikacj ę odr ębnych obowi ązków świadczenia oraz alokacj ę przychodów z


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  11 / 47
  transakcji do poszczególnych obowi ązków świadczenia. Standard doprecyzowuje równie ż zasady szacowania wynagrodzenia
  zmiennego, ustalania kiedy umowa zawiera czynnik fi nansowania oraz rozróżnia uj ęcie obowi ązków wykonania świadczenia
  wynikaj ące z umowy jako spe
  nianych w czasie lub w okre ślonym momencie. Obja śnienia do MSSF 15 dostarczaj ą
  dodatkowych informacji i wyja śnie ń dotycz ących g
  ównych za
  o że ń przyj ętych w MSSF 15. Oprócz dodatkowych obja śnie ń,
  wprowadzono tak że zwolnienia i uproszczenia dla jednostek stosuj ących nowy standard po raz pierwszy.
  Ko ńcz ący si ę etap weryfikacji wp
  ywu MSSF 15 obejmowa
  mi ędzy innymi:
  i) identyfikacj ę odr ębnych obowi ązków świadczenia (np. umowy partnerstwa, kontrakty z kont rahentami hurtowymi na dostawy
  paliw i olejów, kompleksowe umowy na dostawy us
  ug i produktów w zakresie projektów infrastrukturalnych i wydobywczych,
  umowy na świadczenie us
  ug w zakresie transportu i logistyki) ,
  ii) szacowanie wynagrodzenia zmiennego (np. rabaty uzależnione od wolumenu sprzeda ży, premie posprzeda żne w umowach
  na dostaw ę paliw i olejów),
  iii) wyodr ębnienie elementów leasingu z umów us
  ugowych, rozli czenie transakcji jako sprzedaż lub wymiana aktywów
  niepieni ężnych w sytuacji nierównowagi w podziale surowca
  wydobytego ze z
  ó ż produkcyjnych.
  Oprócz dodatkowych obja śnie ń, wprowadzono tak że zwolnienia i uproszczenia dla jednostek stosuj ących nowy standard po raz
  pierwszy. Grupa zastosuje Obja śnienia do MSSF 15 od 1 stycznia 2018 r. Grupa dokon a
  a analizy MSSF 15 i oczekuje się, że
  zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we grupy będącego skutkiem zastosowania nowego
  standardu po raz pierwszy.
  KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych oraz p
  atno ści zaliczkowe” Interpretacja wyja śnia zasady rachunkowo ści dotycz ące
  transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje lu b przekazuje zaliczki w walucie obcej. Wytyczne obo wiązuj ą dla okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne” odno śnie reklasyfikacji nieruchomo ści inwestycyjnych
  Zmiany do MSR 40 precyzuj ą wymogi zwi ązane z przeklasyfikowaniem do nieruchomo ści inwestycyjnych oraz z nieruchomo ści
  inwestycyjnych. Grupa zastosuje powy ższe zmiany od 1 stycznia 2018 r. Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego
  wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Grupy b ędącego skutkiem zastosowania nowego standardu po raz pierwszy.
  Standardy i interpretacje nieobowi ązuj ące, zatwierdzone do stosowania przez Uni ę Europejsk ą, których grupa nie zastosowa
  a
  przed dat ą wej ścia w życie:
  MSSF 16 ,,Leasing” Nowy standard ustanawia zasady u ję cia, wyceny, prezentacji oraz ujawnie ń dotycz ących leasingu.
  Wszystkie transakcje leasingu skutkuj ą uzyskaniem przez leasingobiorc ę prawa do u żytkowania
  aktywa oraz zobowi ązania z tytu
  u obowi ązku zap
  aty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikacj ę leasingu operacyjnego i
  leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza j eden model dla ujęcia ksi ęgowego leasingu przez leasingobiorc ę.
  Leasingobiorca b ędzie zobowi ązany uj ąć:
  (a) aktywa i zobowi ązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesi ęcy, za wyj ątkiem sytuacji,
  gdy dane aktywo jest niskiej warto ści; oraz
  (b) amortyzacj ę leasingowanego aktywa odr ębnie od odsetek od zobowi ązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników.
  Grupa zastosuje MSSF 16 od 1 stycznia 2019 r.
  Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we.
  KIMSF 23 „Niepewno ść zwi ązana z uj ęciem podatku dochodowego. wyja śnia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny zawarte
  w MSR 12 w sytuacji niepewno ści zwi ązanej z uj ęciem podatku dochodowego. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób
  uj ąć w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych poda tek dochodowy w przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe
  mog ą pozostawia ć pole do interpretacji i ró żnicy zda ń pomi ędzy Spó
  k ą i organami podatkowymi. Grupa zastosuje powy ższe
  zmiany od 1 stycznia 2019r. Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we grupy.
  Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – prawo wc ześniejszej sp
  aty z negatywnym wynagrodzeniem. MSSF 9 zastępuje
  MSR 39. Standard obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Standard
  wprowadza jeden model przewiduj ący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finans owych: wyceniane w wartości godziwej i
  wyceniane wed
  ug zamortyzowanego kosztu. Klasyfikac ja jest dokonywana na moment początkowego uj ęcia i uzale żniona jest
  od przyj ętego przez jednostk ę modelu zarz ądzania instrumentami finansowymi oraz charakterysty ki umownych przep
  ywów
  pieni ężnych z tych instrumentów.
  MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie ustalania od pisów aktualizujących – model oczekiwanych strat kredytowych.
  Wi ększo ść wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zo bowiąza ń finansowych zosta
  a przeniesiona do MSSF 9 w
  niezmienionym kszta
  cie. Kluczow ą zmian ą jest na
  o żony na jednostki wymóg prezentowania w innych ca
  ko witych dochodach
  skutków zmian w
  asnego ryzyka kredytowego z tytu
  u zobowiąza ń finansowych wyznaczonych do wyceny w warto ści godziwej
  przez wynik finansowy. W zakresie rachunkowo ści zabezpiecze ń zmiany mia
  y na celu ści ślej dopasowa ć rachunkowo ść
  zabezpiecze ń do zarz ądzania ryzykiem.
  • Nale żno ści handlowe z jednostkami istotnymi indywidualnie ( kontrahenci kupujący znaczny wolumen wyrobów w danym
  segmencie, wspó
  praca oparta o kontrakty d
  ugotermi nowe) - oszacowanie ewentualnych odpisów aktualizac yjnych będzie
  oparte na analizie nale żno ści z poszczególnymi kontrahentami.
  • Po życzki udzielone - konieczno ść ustalenia odpisów aktualizacyjnych wed
  ug modelu o czekiwanej straty. Dokonanie
  ewentualnych odpisów aktualizacyjnych b ędzie oparte na analizie kondycji finansowej poszcze gólnych pożyczkobiorców. Nie
  stwierdzono żadnych dodatkowych wymogów dostosowania do MSSF 9. Jednakże, w zwi ązku z powy ższymi kwestiami
  konieczna b ędzie zmiana zasad rachunkowo ści, dostosowanie systemów ewidencyjnych i procedur oraz opracowanie nowych
  ujawnie ń, a tak że wyliczenie podatku
  odroczonego od zidentyfikowanych korekt..
  b) Zmiany do MSSF 9: Prawo wcze śniejszej sp
  aty z negatywnym wynagrodzeniem Zmiana do MSSF 9 obowiązuje dla
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie, z mo żliwo ści ą jej wcze śniejszego
  zastosowania. Na skutek zmiany do MSSF 9, jednostki będą mog
  y wycenia ć aktywa finansowe z tak zwanym prawem do
  wcze śniejszej sp
  aty z negatywnym wynagrodzeniem wed
  ug zamortyzowanego kosztu lub wed
  ug wartości godziwej poprzez
  inne ca
  kowite dochody, je żeli spe
  niony jest okre ślony warunek - zamiast dokonywania wyceny wed
  ug wa rtości godziwej przez
  wynik finansowy.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  12 / 47
  Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzeda ży lub wniesienia aktywów pomi ędzy inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub
  wspólnym przedsi ęwzi ęciem. Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zosta
  y opublikowan e w dniu 11 września 2014 roku i maj ą
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2016 roku lub pó źniej (termin wej ścia w życie obecnie
  zosta
  odroczony bez wskazania daty pocz ątkowej). Zmiany doprecyzowuj ą rachunkowo ść transakcji, w których jednostka
  dominuj ąca traci kontrol ę nad jednostk ą zale żn ą, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicj ą okre ślon ą w MSSF 3
  „Po
  ączenia jednostek”, w drodze sprzeda ży wszystkich lub cz ęści udzia
  ów w tej jednostce zale żnej do jednostki
  stowarzyszonej lub wspólnego przedsi ęwzi ęcia ujmowanego metod ą praw w
  asno ści.
  Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzy szonych” - wycena inwestycji d
  ugoterminowych
  Poprawki zawieraj ą wyja śnienia oraz zmiany dotycz ące zakresu standardów, ujmowania oraz wyceny, a tak że zawieraj ą zmiany
  terminologiczne i edycyjne. Grupa zastosuje powy ższe zmiany Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na
  sprawozdanie finansowe b ędącego skutkiem zastosowania nowego standardu po raz pierwszy.
  Zmiany do MSSF 3 „Po
  ączenia przedsi ęwzi ęć” – wycena posiadanego wcze śniej udzia
  u we wspólnych operacjach
  Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – brak wyceny posiadanego wcześniej udzia
  u we wspólnych operacjach
  Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – konsekwencje podatkowe w związku z wyp
  at ą dywidendy
  MSR 23 „Koszty finansowania zewn ętrznego” – koszty finansowania w przypadku gdy sk
  a dnik aktywa zosta
  przekazany do
  u żytkowania
  Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze” – zmiany do programu okre ślonych świadcze ń. Celem tej zmiany MSR 19 jest
  uproszczenie i doprecyzowanie zasad rachunkowo ści dotycz ących sk
  adek wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie i
  zwi ązanych z programami okre ślonych świadcze ń.
  Grupa zastosuje powy ższe zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we grupy
  MSSF 17 ,,Umowy ubezpieczeniowe”. Zosta
  wydany prz ez Radę Mi ędzynarodowych Standardów rachunkowo ści 18 maja 2017
  r. i obowi ązuje dla okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 r. lub po tej dacie. Nowy MSSF 17 Umowy
  ubezpieczeniowe zast ąpi obecnie obowi ązuj ący MSSF 4, który zezwala na ró żnorodn ą praktyk ę w zakresie rozliczania umów
  ubezpieczeniowych. MSSF 17 zasadniczo zmieni rachun kowość wszystkich podmiotów, które zajmuj ą si ę umowami
  ubezpieczeniowymi i umowami inwestycyjnymi. Grupa z astosuje MSSF 17 po jego zatwierdzeniu przez Unię Europejsk ą.
  Oczekuje si ę, że zmiana nie b ędzie mia
  a istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we grupy.
  Wp
  yw nowych regulacji na przysz
  e sprawozdania gru py
  Pozosta
  e standardy oraz ich zmiany nie powinny mie ć istotnego wp
  ywu na przysz
  e sprawozdania finansow e grupy. Zmiany
  standardów i interpretacji MSSF, które wesz
  y w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia zatwierdz enia do publikacji
  niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego nie mia
  y istotnego wp
  ywu na niniejsze jednostkowe sprawozdanie
  finansowe.
  c) Zasady rachunkowo ści
  Jednostka dominuj ąca od dnia 01-01-2009 r. (zgodnie z uchwa
  ą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel S.A. z dnia
  30-06-2008 r.), prowadzi polityk ę rachunkowo ści zgodn ą z Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści /
  Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej.
  Stosowane metody wyceny sk
  adników maj ątkowych wynikaj ą ze standardowych zasad opisanych w MSSF. W zakresi e, w
  którym MSSF dopuszczaj ą wybór, metody wycen zmierzaj ą do realnego ustalenia warto ści sk
  adnika w sposób nienaruszaj ący
  zasady ostro żno ści przy wycenie.
  Prezentacja sprawozda ń finansowych
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści
  Finansowej - sprawozdanie finansowe prezentowane je st zgodnie z MSR 1.
  Skonsolidowane sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów prezentowane jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast
  skonsolidowany rachunek przep
  ywów pieni ężnych sporz ądzany jest metod ą po średni ą.
  W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zas ad rachunkowości lub korekty b
  ędów, Grupa prezentuje
  sprawozdanie z sytuacji finansowej przedsi ębiorstwa sporz ądzone dodatkowo na pocz ątek okresu porównawczego.
  Segmenty operacyjne
  Grupa kapita
  owa jak dot ąd prowadzi
  a dzia
  alno ść wzgl ędnie jednorodn ą i nie mo żna mówi ć o segmentacji dzia
  alno ści.
  Poszczególne sfery dzia
  alno ści wzajemnie si ę przenikaj ą, s ą realizowane na tej samej bazie produkcyjnej, dla p otrzeb realizacji
  zada ń zaopatrzenie jest dokonywane u tych samych dostawc ów, zdarza się, że jeden odbiorca realizuje zamówienia w ró żnych
  obszarach ofertowanych przez Grup ę.
  Konsolidacja
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje spra wozdanie finansowe Spó
  ki dominującej oraz sprawozdania finansowe
  spó
  ek, nad którymi Grupa sprawuje kontrol ę tj. spó
  ek zale żnych, sporz ądzone na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Przez kontrol ę
  rozumie si ę zdolno ść wp
  ywania na polityk ę finansow ą i operacyjn ą Spó
  ki zale żnej w celu osi ągni ęcia korzy ści ekonomicznych
  z jej dzia
  alno ści.
  Sprawozdania finansowe Spó
  ki dominuj ącej oraz spó
  ek zale żnych obj ętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  sporz ądza si ę na ten sam dzie ń bilansowy tj. na 31 grudnia. W przypadkach gdy jes t to konieczne, w sprawozdaniach
  finansowych spó
  ek zale żnych dokonuje si ę korekt maj ących na celu ujednolicenie zasad rachunkowo ści stosowanych przez
  Spó
  k ę z zasadami stosowanymi przez Grup ę Kapita
  ow ą.
  Spó
  ki zale żne obejmowane s ą konsolidacj ą metod ą pe
  n ą.
  Metoda konsolidacji pe
  nej polega na
  ączeniu sprawozda ń finansowych Spó
  ki dominuj ącej oraz spó
  ek zale żnych poprzez
  zsumowanie, w pe
  nej warto ści, poszczególnych pozycji aktywów, zobowi ąza ń, kapita
  u w
  asnego, przychodów oraz kosztów.
  W celu zaprezentowania Grupy Kapita
  owej w taki spo sób, jak gdyby stanowi
  a ona pojedynczą jednostk ę gospodarcz ą
  dokonuje si ę nast ępuj ących wy
  ącze ń:
   na moment nabycia kontroli ujmowana jest warto ść firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3,


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  13 / 47
   okre ślane s ą i prezentowane oddzielnie udzia
  y niedaj ące kontroli,
   salda rozlicze ń mi ędzy spó
  kami Grupy Kapita
  owej i transakcje (przych ody, koszty, dywidendy) wy
  ącza si ę w ca
  o ści,
   wy
  ączeniu podlegaj ą zyski i straty z tytu
  u transakcji zawieranych wew nątrz Grupy Kapita
  owej, które s ą uj ęte w
  warto ści bilansowej aktywów, takich jak zapasy i środki trwa
  e, straty z tytu
  u transakcji wewn ątrz Grupy analizowane
  s ą pod k ątem utraty warto ści aktywów z perspektywy Grupy,
   ujmuje si ę podatek odroczony z tytu
  u ró żnic przej ściowych wynikaj ących z wy
  ączenia zysków i strat osi ągni ętych na
  transakcjach zawartych wewn ątrz Grupy Kapita
  owej (zgodnie z MSR 12).
  Udzia
  y niedaj ące kontroli wykazywane s ą w odr ębnej pozycji kapita
  ów w
  asnych i reprezentuj ą t ę cz ęść dochodów ca
  kowitych
  oraz aktywów netto spó
  ek zale żnych, które przypadaj ą na podmioty inne ni ż spó
  ki Grupy Kapita
  owej. Grupa alokuje dochody
  ca
  kowite spó
  ek zale żnych pomi ędzy akcjonariuszy Spó
  ki dominuj ącej oraz podmioty niekontroluj ące na podstawie ich udzia
  u
  we w
  asno ści.
  Transakcje w walutach obcych
  Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w z
  otym p olskim (PLN), który jest również walut ą funkcjonaln ą Spó
  ki dominuj ącej.
  Transakcje ujmowane s ą po kursie średnim NBP z dnia poprzedzaj ącego dzie ń realizacji operacji gospodarczej. Zap
  aty s ą
  realizowane odpowiednio po kursie sprzeda ży lub kupna walut obcych w banku Emitenta.
  Po rozliczeniu p
  atno ści powsta
  e ró żnice kursowe s ą odnoszone na przychody lub koszty finansowe.
  Kolejne ró żnice kursowe powstaj ą z tytu
  u realizacji kupna i sprzeda ży walut obcych z rachunków bankowych.
  Na dzie ń bilansowy aktywa i zobowi ązania zagranicznych jednostek zale żnych s ą przeliczane na walut ę polsk ą po kursie
  zamkni ęcia obowi ązuj ącym na dzie ń bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Naro dowy Bank Polski.
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów jednostki zagra nicznej jest przeliczane po średnim kursie z ko ńca ka żdego miesi ąca w
  danym roku obrotowym.
  Dane w euro zaprezentowano po przeliczeniu wg nast ępuj ących kursów:
  Sposób ustalenia kursu do przeliczenia Cena 1 euro w z
  otych Elementy sprawozdania
  przeliczone wg kursu Kurs
  średni NBP na 31-12-2017 4,1709 a ktywa i pasywa Kurs średni NBP na 31-12-2016 4,4240 a ktywa i pasywa Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego
  miesi ąca okresu od stycznia do grudnia 2017 4,2447 sprawozdanie z ca
  kowitych
  dochodów
  Średnia arytmetyczna kursów średnich na koniec ka żdego
  miesi ąca okresu od stycznia do grudnia 2016 4,3757 sprawozdanie z ca
  kowitych
  dochodów
  Kursy średnie euro w ka żdym okresie, obliczone, jako średnia arytmetyczna kursów obowi ązuj ących na ostatni dzie ń ka żdego
  miesi ąca w danym okresie:
  Data 2016 Kurs średni NBP Data 2017 Kurs średni NBP
  2016-01-29 4,4405 2017-01-31 4,3308 2016-02-29 4,3589 2017-02-28 4,3166 2016-03-31 4,2684 2017-03-31 4,2198 2016-04-29 4,4078 2017-04-28 4,2170 2016-05-31 4,3820 2017-05-31 4,1737 2016-06-30 4,4255 2017-06-30 4,2265 2016-07-29 4,3684 2017-07-31 4,2545 2016-08-31 4,3555 2017-08-31 4,2618 2016-09-30 4,3120 2017-09-29 4,3091 2016-10-31 4,3267 2017-10-31 4,2498 2016-11-30 4,4384 2017-11-30 4,2055 2016-12-30 4,4240 2017-12-29 4,1709
  kursy średnie NBP obowi ązuj ące za okresy ko ńcz ące si ę na ostatni dzie ń ka żdego kwarta
  u 2016 i 2017 roku:
  2016 2017
  Ś redni kurs od stycznia do marca 4,3559 Średni kurs od stycznia do marca 4,2891 Średni kurs od styczna do czerwca 4,3805 Średni kurs od styczna do czerwca 4,2474 Średni kurs od stycznia do wrze śnia 4,3688 Ś redni kurs od stycznia do wrze śnia 4,2566 Ś redni kurs od stycznia do grudnia 4,3757 Średni kurs od stycznia do grudnia 4,2447 najwy ższy i najni ższy kurs średni NBP w ka żdym okresie:
  Kurs Kurs euro w z
  otych
  2016 rok 2017 rok
  Najwy
  ższy średni NBP
  4,5035 4,4157 Najniższy średni NBP
  4,2355 4,1709


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  14 / 47
  Kursy średnie NBP dla rupii indyjskich euro i dolara, obow ią zuj ące za okresy ko ńcz ące si ę na ostatni dzie ń ka żdego
  miesi ąca 2017 roku oraz kurs średni, minimalny i maksymalny liczony z wszystkich wskazań dziennych NBP:
  Data kursu średniego wed
  ug NBP
  USD EURO Rupia (cena za 100 rupii) 2017-01-31 4,0446 4,3308 5,9620 2017-02-28 4,0770 4,3166 6,1085 2017-03-31 3,9455 4,2198 6,0826 2017-04-28 3,8696 4,2170 6,0234 2017-05-31 3,7354 4,1737 5,7924 2017-06-30 3,7062 4,2265 5,7277 2017-07-31 3,6264 4,2545 5,6546 2017-08-31 3,5822 4,2618 5,6017 2017-09-29 3,6519 4,3091 5,5825 2017-10-31 3,6529 4,2498 5,6438 2017-11-30 3,5543 4,2055 5,5024 2017-12-29 3,4813 4,1709 5,4429 Ś rednia w roku 3,7782 4,2583 5,7978 kurs maksymalny w roku 4,2271 4,4157 6,2087 kurs minimalny w roku 3,4813 4,1709 5,4429 Koszty finansowania zewn ętrznego
  Koszty finansowania, które mo żna bezpo średnio przyporz ądkowa ć nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego
  sk
  adnika aktywów, aktywuje si ę, jako cz ęść ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego sk
  adnika aktywów. Na koszty
  finansowania zewn ętrznego sk
  adaj ą si ę odsetki oraz zyski lub straty z tytu
  u ró żnic kursowych do wysoko ści, która koryguje
  koszty odsetek.
  Warto ści niematerialne
  Warto ści niematerialne obejmuj ą znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty prac rozwojowych
  oraz pozosta
  e warto ści niematerialne, które spe
  niaj ą kryteria uj ęcia okre ślone w MSR 38.
  Warto ści niematerialne s ą to nabyte przez jednostk ę lub wytworzone we w
  asnym zakresie, zaliczane do a ktywów trwa
  ych,
  niezakwalifikowane do inwestycji prawa maj ątkowe nadaj ące si ę do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym ok resie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok i przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczeg ólności s ą to:
  autorskie prawa maj ątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,
  wzorów u żytkowych oraz zdobniczych, koszty zako ńczonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednost kę na w
  asne
  potrzeby, poniesione przed podj ęciem produkcji lub zastosowaniem technologii.
  Warto ści niematerialne s ą wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  przedsi ębiorstwa s ą pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty warto ści.
  Odpisy amortyzacyjne od warto ści niematerialnych o cenie nabycia powy żej 3.500 z
  s ą dokonywane od miesi ąca nast ępnego
  po miesi ącu przyj ęcia do u żytkowania. Warto ści niematerialne o cenie nabycia do 3.500 z
  mog ą by ć umarzane jednorazowo.
  Okresy amortyzacji s ą ustalane w oparciu o przewidywany czas efektywnej przydatności ekonomicznej. W razie zmiany
  przewidywanego okresu przydatno ści ekonomicznej mo że nast ąpi ć wyd
  u żenie lub skrócenie okresu umarzania, o ile jest to
  zmiana istotna dla oceny sytuacji finansowej przeds ię biorstwa lub okre ślonej cz ęści dzia
  alno ści firmy lub grupy zlece ń
  produkcyjnych zwi ązanych z pewn ą grup ą kosztów poniesionych na okre ślony asortyment. Warto ści niematerialne powsta
  e w
  wyniku prowadzenia prac wdro żeniowych bada si ę corocznie pod k ątem mo żliwo ści uzyskiwania dodatnich przep
  ywów
  finansowych i ogólnej przydatno ści. W razie stwierdzenia prawdopodobie ństwa nierentowno ści opracowywanego produktu
  warto ść prac ulega rozliczeniu w koszty okresu, w którym s twierdzono trwa
  ą utrat ę ekonomicznej przydatno ści.
  W pozycji tej wykazywane s ą równie ż warto ści niematerialne, które nie zosta
  y jeszcze oddane do użytkowania (warto ści
  niematerialne w trakcie wytwarzania).
  W Spó
  ce Sonel prowadzone s ą prace rozwojowe zwi ązane z opracowaniem i wdro żeniem nowych produktów. W
  szczególno ści s ą to zaawansowane technologicznie przyrz ądy do pomiaru warto ści elektrycznych o skomplikowanej strukturze
  elektronicznej oraz z
  o żonym interfejsie u żytkownika wymagaj ącym du żych nak
  adów programistycznych.
  Nak
  ady bezpo średnio zwi ązane z pracami rozwojowymi ujmowane s ą, jako warto ści niematerialne, tylko wtedy, gdy spe
  nione
  s ą nast ępuj ące kryteria:
   uko ńczenie sk
  adnika warto ści niematerialnych jest wykonalne z technicznego pu nktu widzenia tak, aby nadawa
  się
  do u żytkowania lub sprzeda ży,
   Spó
  ka zamierza uko ńczy ć sk
  adnik oraz rozpocz ąć jego u żytkowanie b ądź sprzeda ż,
   Spó
  ka jest zdolna do u żytkowania lub sprzeda ży sk
  adnika warto ści niematerialnych,
   sk
  adnik warto ści niematerialnych b ędzie przynosi
  korzy ści ekonomiczne,
   dost ępne s ą ś rodki techniczne, finansowe i inne niezb ędne do uko ńczenia prac rozwojowych w celu sprzeda ży lub
  u żytkowania sk
  adnika,
   nak
  ady poniesione w trakcie prac rozwojowych mo żna wiarygodnie wyceni ć i przyporz ądkowa ć do danego sk
  adnika
  warto ści niematerialnych.
  Nak
  ady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ram ach danego przedsięwzi ęcia s ą przenoszone na kolejny okres, je żeli
  mo żna uzna ć, że zostan ą one w przysz
  o ści odzyskane. Ocena przysz
  ych korzy ści odbywa si ę na podstawie zasad
  okre ślonych w MSR 36.
  Po pocz ątkowym uj ęciu nak
  adów na prace rozwojowe, stosuje si ę model kosztu historycznego, zgodnie, z którym sk
  a dniki
  aktywów s ą ujmowane wed
  ug cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzacj ę i
  skumulowane odpisy aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści. Zako ńczone prace rozwojowe s ą amortyzowane liniowo przez
  przewidywany okres uzyskiwania korzy ści, który wynosi od 3 do 8 lat.
  Rzeczowe aktywa trwa
  e
  Rzeczowe aktywa trwa
  e pocz ątkowo ujmowane s ą wed
  ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cen ę nabycia zwi ększaj ą
  wszystkie koszty zwi ązane bezpo średnio z zakupem i przystosowaniem sk
  adnika maj ątku do stanu zdatnego do u żytkowania.
  Ś rodki trwa
  e to rzeczowe aktywa trwa
  e i zrównane z nimi, niezakwalifikowane do inwestycji, o przewidywanym okresie
  ekonomicznej u żyteczno ści d
  u ższym ni ż rok, kompletne, zdatne do u żytkowania i przeznaczone na potrzeby jednostki:


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  15 / 47
  nieruchomo ści - w tym grunty, prawo u żytkowania wieczystego, budowle i budynki, a tak że b ędące odr ębn ą w
  asno ści ą lokale,
  maszyny, urz ądzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych ś rodkach trwa
  ych.
  Do aktywów trwa
  ych jednostki zalicza si ę równie ż obce środki trwa
  e przyj ęte przez jednostk ę do u żywania na mocy umowy,
  zgodnie z któr ą jedna ze stron (finansuj ący) oddaje drugiej stronie (korzystaj ącemu) środki trwa
  e do odp
  atnego u żywania lub
  równie ż pobierania po żytków na czas oznaczony.
  Ś rodki trwa
  e zasadniczo wyceniane s ą w cenie nabycia powi ększonej o koszty bezpo średnio zwi ązane z zakupem
  i przystosowaniem środka trwa
  ego do stanu zdatnego do u żywania, koszty transportu, za
  adunku, wy
  adunku, mo ntażu. W
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej s ą pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniow e, a także o odpisy z tytu
  u trwa
  ej
  utraty warto ści.
  W zwi ązku ze zmian ą polityki rachunkowo ści, na dzie ń przej ścia na MSSF przeszacowano do warto ści godziwej cz ęść
  nieruchomo ści. Ponadto dokonano korekt retrospektywnych w zakr esie okresów amortyzacji dla tych środków trwa
  ych, dla
  których warto ść bilansowa w sposób istotny, z punktu widzenia ocen y majątkowej i analizy rentowno ści procesów
  gospodarczych ró żni si ę od amortyzacji, jaka by mia
  a miejsce przy stosowa niu zasad MSSF w pe
  nym zakresie w okresach
  przed dniem przej ścia.
  Ś rodki trwa
  e wytworzone przez jednostk ę we w
  asnym zakresie wycenia si ę w koszcie wytworzenia.
  Warto ść pocz ątkowa środków trwa
  ych ulega podwy ższeniu o warto ść nak
  adów poniesionych na ich ulepszenie.
  Odpisy amortyzacyjne od środków trwa
  ych s ą dokonywane od miesi ąca nast ępnego po miesi ącu przyj ęcia do u żytkowania w
  cyklu comiesi ęcznym zgodnie z planem amortyzacji. Stawki oraz met ody amortyzacji wynikają z planowanej ekonomicznej
  u żyteczno ści. W razie zmiany przewidywanego okresu przydatno ści ekonomicznej mo że nast ąpi ć wyd
  u żenie lub skrócenie
  okresu umarzania, o ile jest to zmiana istotna dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub okre ślonej cz ęści dzia
  alno ści
  firmy. Środki trwa
  e o warto ści do 3.500 z
  mog ą by ć umarzane jednorazowo w miesi ącu przyj ęcia do u żytkowania.
  Po pocz ątkowym uj ęciu rzeczowe aktywa trwa
  e, za wyj ątkiem gruntów, wykazywane s ą wed
  ug ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytu
  u utraty warto ści. Rzeczowe aktywa trwa
  e w trakcie
  wytwarzania nie podlegaj ą amortyzacji do czasu zako ńczenia budowy lub monta żu i przekazania środka trwa
  ego do u żywania.
  Amortyzacja jest naliczana metod ą liniow ą przez szacowany okres u żytkowania danego sk
  adnika aktywów, który dla
  poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwa
  ych wyn osi:
  Grupa Okres
  Budynki i budowle 40 lat Maszyny i urządzenia 5-10 lat Środki transportu 5 lat Pozosta
  e środki trwa
  e 5 lat Wartość zako ńczonych prac rozwojowych 3-8 lat
  Rozpoczęcie amortyzacji nast ępuje w miesi ącu nast ępuj ącym po miesi ącu oddania do u żytkowania. Ekonomiczne okresy
  u żyteczno ści oraz metody amortyzacji s ą weryfikowane raz w roku, powoduj ąc ewentualn ą korekt ę odpisów amortyzacyjnych w
  kolejnych latach.
  Do wyceny gruntów zastosowano model oparty na warto ści przeszacowanej. Warto ść gruntów nie podlega amortyzacji ze
  wzgl ędu na nieokre ślony okres u żytkowania.
  Nadwy żk ę z przeszacowania gruntów zalicza si ę do innych ca
  kowitych dochodów i wykazuje w
  ącznej kwocie w kapitale
  w
  asnym. Wzrost warto ści godziwej gruntów wykazywany jest jako przychód, w stopniu, w jakim odwraca on zmniejszenie
  warto ści z tytu
  u przeszacowania, które poprzednio uj ęto jako koszt danego okresu.
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwa
  ych mo że zosta ć usuni ęta z sprawozdania z sytuacji finansowej przedsi ębiorstwa po
  dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie s ą spodziewane żadne ekonomiczne korzy ści wynikaj ące z dalszego
  u żytkowania takiego sk
  adnika aktywów. Zyski lub stra ty wynik
  e ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania u żytkowania środków
  trwa
  ych s ą okre ślane jako ró żnica pomi ędzy przychodami ze sprzeda ży a warto ści ą netto tych środków trwa
  ych i s ą ujmowane
  w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów, w pozosta
  yc h przychodach lub kosztach operacyjnych.
  Ś rodki trwa
  e w budowie s ą to zaliczane do aktywów trwa
  ych środki trwa
  e w okresie ich budowy, monta żu, kompletowania lub
  ulepszenia ju ż istniej ącego środka trwa
  ego.
  Ś rodki trwa
  e w budowie wycenia si ę nie rzadziej, ni ż na dzie ń bilansowy w wysoko ści ogó
  u kosztów pozostaj ących w
  bezpo średnim zwi ązku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości.
  Inwestycje to aktywa nabyte w celu osi ągni ęcia korzy ści ekonomicznych wynikaj ących z przyrostu warto ści tych aktywów i
  uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywid end (udzia
  u w zyskach) lub innych pożytków, w tym równie ż w transakcji
  handlowej.
  W przypadku kiedy zachodzi du że prawdopodobie ństwo, że posiadane przez jednostk ę d
  ugoterminowe aktywa finansowe,
  nieruchomo ści lub warto ści niematerialne nie przynios ą w przysz
  o ści oczekiwanych korzy ści ekonomicznych, dokonuje si ę
  odpisów aktualizuj ących, nie pó źniej ni ż na koniec okresu sprawozdawczego.
  Udzia
  y w innych podmiotach gospodarczych wycenia s ię wed
  ug warto ści z dnia wniesienia udzia
  u. Warto ści w walutach
  obcych wed
  ug kursu z dnia poprzedzaj ącego dzie ń nabycia.
  Aktywa w leasingu
  Umowy leasingu, na mocy których nast ępuje przeniesienie na Spó
  k ę zasadniczo ca
  ego ryzyka i po żytków wynikaj ących z
  posiadania przedmiotu leasingu, s ą ujmowane w aktywach oraz zobowi ązaniach na dzie ń rozpocz ęcia okresu leasingu.
  Warto ść aktywów oraz zobowi ąza ń okre ślana jest na dzie ń rozpocz ęcia leasingu wed
  ug ni ższej z nast ępuj ących dwóch
  warto ści: warto ści godziwej środka trwa
  ego stanowi ącego przedmiot leasingu lub warto ści bie żącej minimalnych op
  at
  leasingowych. Ś rodki trwa
  e u żytkowane na mocy umów leasingu finansowego s ą amortyzowane wed
  ug takich samych zasad, jak stoso wane
  do w
  asnych aktywów. W sytuacji jednak, gdy brak je st wystarczającej pewno ści, że Spó
  ka uzyska tytu
  w
  asno ści przed
  ko ńcem okresu leasingu, wówczas dany sk
  adnik jest amo rtyzowany przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres
  u żytkowania środka trwa
  ego lub okres leasingu.
  Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca z achowuje zasadniczo ca
  e ryzyko i wszystkie pożytki wynikaj ące z
  posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s ą do umów leasingu operacyjnego. Op
  aty leasingowe z tytu
  u leasingu ujmowane
  s ą , jako koszty w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów , metodą liniow ą przez okres trwania leasingu.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  16 / 47
  Utrata warto ści niefinansowych aktywów trwa
  ych
  Corocznemu testowi na utrat ę warto ści podlegaj ą nast ępuj ące sk
  adniki aktywów:
   warto ści niematerialne o nieokre ślonym okresie u żytkowania oraz
   warto ści niematerialne, które jeszcze nie s ą u żytkowane.
  W odniesieniu do pozosta
  ych sk
  adników warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych dokonywana jest
  coroczna ocena, czy wyst ąpi
  y przes
  anki, które mog ą świadczy ć o utracie ich warto ści. W razie stwierdzenia, że jakie ś
  zdarzenia lub okoliczno ści mog ą wskazywa ć na trudno ść w odzyskaniu warto ści bilansowej danego sk
  adnika aktywów,
  przeprowadzany jest test na utrat ę warto ści.
  Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utrat ę warto ści aktywa grupowane s ą na najni ższym poziomie, na jakim generuj ą
  przep
  ywy pieni ężne niezale żnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. o środki wypracowuj ące przep
  ywy pieni ężne).
  Sk
  adniki aktywów samodzielnie generuj ące przep
  ywy pieni ężne testowane s ą indywidualnie.
  Je żeli warto ść bilansowa przekracza szacowan ą warto ść odzyskiwaln ą aktywów b ądź o środków wypracowuj ących środki
  pieni ężne, do których aktywa te nale żą, wówczas warto ść bilansowa jest obni żana do poziomu warto ści odzyskiwalnej. Warto ść
  odzyskiwalna odpowiada wy ższej z nast ępuj ących dwóch warto ści: warto ści godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda ży lub
  warto ści u żytkowej. Przy ustalaniu warto ści u żytkowej, szacowane przysz
  e przep
  ywy pieni ężne s ą dyskontowane do warto ści
  bie żącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwiercied lającej aktualne oceny rynkowe warto ści pieni ądza w czasie oraz
  ryzyka zwi ązanego z danym sk
  adnikiem aktywów.
  Instrumenty finansowe
  Instrumentem finansowym jest ka żda umowa, która skutkuje powstaniem sk
  adnika aktyw ów finansowych u jednej ze stron i
  jednocze śnie zobowi ązania finansowego lub instrumentu kapita
  owego u dr ugiej ze stron.
  Sk
  adnik aktywów finansowych lub zobowi ązanie finansowe jest wykazywane w sprawozdaniu z sy tuacji finansowej, gdy Grupa
  staje si ę stron ą umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowi ąza ń finansowych
  ujmuje si ę na dzie ń zawarcia transakcji.
  Sk
  adnik aktywów finansowych wy
  ącza si ę ze sprawozdania z sytuacji finansowej w przypadku, gdy wynikające z zawartej
  umowy prawa do korzy ści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikaj ące zosta
  y zrealizowane, wygas
  y lub Grupa si ę ich zrzek
  a.
  Grupa wy
  ącza ze sprawozdania z sytuacji finansowej zobowi ązanie finansowe wtedy, gdy zobowi ązanie wygas
  o, to znaczy,
  kiedy obowi ązek okre ślony w umowie zosta
  wype
  niony, umorzony lub wygas
  .
  Na dzie ń nabycia aktywa i zobowi ązania finansowe Grupa wycenia w warto ści godziwej, czyli najcz ęściej wed
  ug warto ści
  godziwej uiszczonej zap
  aty w przypadku sk
  adnika a ktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji
  Grupa w
  ącza do warto ści pocz ątkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowi ąza ń finansowych, poza kategori ą aktywów i
  zobowi ąza ń wycenianych w warto ści godziwej poprzez sprawozdanie z ca
  kowitych doch odów.
  Na dzie ń bilansowy aktywa oraz zobowi ązania finansowe wyceniane s ą wed
  ug zasad przedstawionych poni żej.
  Aktywa finansowe
  Dla celów wyceny po pocz ątkowym uj ęciu, aktywa finansowe inne ni ż instrumenty pochodne zabezpieczaj ące, Spó
  ka
  klasyfikuje z podzia
  em na:
   po życzki i nale żno ści,
   aktywa finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów,
   inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści oraz
   aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży.
  Kategorie te okre ślaj ą zasady wyceny na dzie ń bilansowy oraz uj ęcie w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów lub w inn ych
  ca
  kowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów prezentowane s ą jako przychody i
  koszty finansowe lub jako pozosta
  e przychody i kos zty operacyjne.
  Wszystkie aktywa finansowe, za wyj ątkiem wycenianych w warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów,
  podlegaj ą ocenie na ka żdy dzie ń bilansowy ze wzgl ędu na wyst ąpienie przes
  anek utraty ich warto ści. Sk
  adnik aktywów
  finansowych podlega odpisom aktualizuj ącym, je żeli istniej ą obiektywne dowody świadcz ące o utracie jego warto ści. Przes
  anki
  utraty warto ści analizowane s ą dla ka żdej kategorii aktywów finansowych odr ębnie, co zosta
  o zaprezentowane poni żej.
  Nale żno ści krótkoterminowe to ogó
  nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz ca
  o ść lub cz ęść nale żno ści z innych tytu
  ów,
  niezaliczonych do aktywów finansowych, które staj ą si ę wymagalne w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego. Do nale żno ści
  krótkoterminowych Spó
  ka nie stosuje zasad naliczan ia utraty wartości pieni ądza w czasie.
  Nale żno ści na dzie ń bilansowy wykazuje si ę w kwocie wymagaj ącej zap
  aty z zachowaniem zasad ostro żnej wyceny, w
  warto ści netto - po uwzgl ędnieniu odpisów aktualizuj ących nale żno ści.
  Na nale żno ści zagro żone, które ze znacz ącym prawdopodobie ństwem nie zostan ą uregulowane po uwzgl ędnieniu posiadanych
  zabezpiecze ń, Spó
  ka dokonuje odpisu aktualizacyjnego stosuj ąc poni ższe zasady:
  Na nale żno ści nieuregulowane w ci ągu 180 dni od terminu p
  atno ści dokonuje si ę odpisu aktualizacyjnego w kwocie 100%
  nale żno ści, o ile nie istniej ą przes
  anki, które uzasadniaj ą zw
  ok ę w zap
  acie.
  Odpisów aktualizacyjnych dokonuje si ę tak że w kwocie 100% nale żno ści w przypadku z
  o żenia przez d
  u żnika lub osob ę trzeci ą
  wniosku o otwarcie post ępowania upad
  o ściowego.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści to nieb ędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, z ust alonymi lub
  mo żliwymi do okre ślenia p
  atno ściami oraz o ustalonym terminie wymagalno ści, wzgl ędem których Spó
  ka ma zamiar i jest w
  stanie utrzyma ć w posiadaniu do up
  ywu terminu wymagalno ści, z wy
  ączeniem aktywów zaklasyfikowanych do po życzek i
  nale żno ści.
  W tej kategorii Spó
  ka ujmuje obligacje i inne papi ery d
  użne utrzymywane do terminu wymagalno ści, wykazywane w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedsi ębiorstwa w pozycji „Pozosta
  ych aktywów finansowych ”.
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści wyceniane s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem meto dy
  efektywnej stopy procentowej. Je żeli wyst ępuj ą dowody wskazuj ące na mo żliwo ść wyst ąpienia utraty warto ści inwestycji
  utrzymywanych do terminu wymagalno ści (np. ocena zdolno ści kredytowej spó
  ek emituj ących obligacje), aktywa wyceniane s ą
  w warto ści bie żącej szacowanych przysz
  ych przep
  ywów pieni ężnych. Zmiany warto ści bilansowej inwestycji,
  ącznie z
  odpisami aktualizuj ącymi z tytu
  u utraty warto ści, ujmowane s ą w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów.
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży to nieb ędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zosta
  y
  wyznaczone jako dost ępne do sprzeda ży lub nie kwalifikuj ą si ę do żadnej z powy ższych kategorii aktywów finansowych.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  17 / 47
  Zobowi ązania finansowe
  Zobowi ązania finansowe inne ni ż instrumenty pochodne zabezpieczaj ące, wykazywane s ą w nast ępuj ących pozycjach
  sprawozdania z sytuacji finansowej przedsi ębiorstwa:
   kredyty, po życzki, inne instrumenty d
  u żne,
   leasing finansowy,
   zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania oraz
   pochodne instrumenty finansowe.
  Po pocz ątkowym uj ęciu zobowi ązania finansowe wyceniane s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem meto dy
  efektywnej stopy procentowej, za wyj ątkiem zobowi ąza ń finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczon ych jako
  wycenianych w warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów. Do kategorii zobowiąza ń finansowych
  wycenianych w warto ści godziwej przez sprawozdanie z ca
  kowitych dochod ów Spó
  ka zalicza instrumenty pochodne inne niż
  instrumenty zabezpieczaj ące. Krótkoterminowe zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug wyceniane s ą w warto ści wymagaj ącej
  zap
  aty ze wzgl ędu na nieznacz ące efekty dyskonta.
  Zyski i straty z wyceny zobowi ąza ń finansowych ujmowane s ą w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów w dzia
  alno ści
  finansowej.
  Rachunkowo ść zabezpiecze ń
  Spó
  ka nie stosuje rachunkowo ści zabezpiecze ń
  Zapasy
  Zapasy s ą to rzeczowe aktywa obrotowe obejmuj ące materia
  y nabyte w celu zu życia na potrzeby w
  asne, wytworzone lub
  przetworzone przez jednostk ę produkty gotowe (wyroby i us
  ugi) zdatne do sprzed aży lub w toku produkcji, pó
  produkty oraz
  towary nabyte w celu odsprzeda ży w stanie nieprzetworzonym.
  Przychody na magazyn materia
  owy wycenia si ę w cenach zakupu powi ększonych o koszty nabycia, transportu itp. Rozchody
  materia
  ów w magazynach wycenia si ę w oparciu o średniowa żone ceny zakupu - przyj ęcia.
  Materia
  y, pó
  fabrykaty i wyroby gotowe podlegaj ą ewidencji ilo ściowo - warto ściowej. Ich wycena i zaliczenie w koszty w
  momencie zu życia lub wydania do sprzeda ży, opiera si ę na średniowa żonej cenie zakupu lub średniowa żonym koszcie
  wytworzenia. Wycena dokonywana jest automatycznie w module IMPULS - gospodarka magazynowa. Korekty sta nów
  ewidencyjnych z rzeczywistymi dokonuje si ę w drodze spisów z natury, przeprowadzanych w sposó b ciąg
  y dla materia
  ów,

  fabrykatów i wyrobów gotowych oraz na koniec ka żdego roku dla produkcji w toku.
  Zapasy wyrobów gotowych wycenia si ę dla ka żdego zlecenia produkcyjnego oddzielnie w oparciu o zaewidencjonowane
  poniesione koszty bezpo średnie, powi ększone o rozliczone koszty wydzia
  owe i ogólnozak
  a dowe związane z procesami
  produkcyjnymi oraz odpisy amortyzacyjne prac rozwoj owych.
  Produkcj ę w toku wycenia si ę wg poniesionych kosztów bezpo średnich powi ększonych o rozliczone koszty wydzia
  owe i
  ogólnozak
  adowe zwi ązane z procesami produkcyjnymi.
  Us
  ugi pozostaj ące jako produkcja w toku oraz odpowiednio pó
  fabryk aty s
  użące zleceniom us
  ugowym ujmuje si ę jako us
  ugi w
  trakcie realizacji. Zasady wyceny ustala si ę jak dla innych zapasów wyrobów gotowych i produkcj i w toku.
  Wycena wszystkich zapasów na dzie ń bilansowy uwzgl ędnia tworzone odpisy aktualizuj ące na asortyment, który nie wykazuje
  ruchu lub jest nadmierny i trudno zbywalny oraz w r azie stwierdzenia trwa
  ej utraty wartości.
  Zapasy s ą wyceniane wed
  ug ni ższej z dwóch warto ści: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia oraz warto ści netto mo żliwej do
  uzyskania. Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą gotówk ę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty p
  atne na żądanie oraz
  krótkoterminowe inwestycje o du żej p
  ynno ści (do 3 miesi ęcy),
  atwo wymienialne na gotówk ę, dla których ryzyko zmiany
  warto ści jest nieznaczne.
  Aktywa trwa
  e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  Pozycja nie wyst ępuje.
  Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe
  W pozycji tej ujmuje si ę, w celu zapewnienia wspó
  mierno ści kosztów i przychodów, poniesione w danym okresie wydatki, które
  dotycz ą przychodów nast ępnego okresu i wtedy stan ą si ę kosztami. Do kosztów tych zalicza si ę mi ędzy innymi: op
  acone z
  góry czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty pr zygotowania nowej produkcji.
  Kapita
  w
  asny
  Kapita
  podstawowy wykazywany jest w warto ści nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statu tem Spó
  ki dominującej oraz
  wpisem do Krajowego Rejestru S ądowego.
  Pozosta
  e kapita
  y obejmuj ą:
  · kapita
  z kumulacji innych ca
  kowitych dochodów ob ejmujących:
  o przeszacowanie rzeczowych aktywów trwa
  ych do wart ości godziwej (patrz podpunkt dotycz ący rzeczowych
  aktywów trwa
  ych),
  o wycen ę aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży (patrz podpunkt dotycz ący instrumentów finansowych),
  o wycen ę instrumentów zabezpieczaj ących przep
  ywy pieni ężne (patrz podpunkt dotycz ący rachunkowo ści
  zabezpiecze ń),
  o ró żnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (patrz podpunkt dotycz ący transakcji w
  walutach obcych),
  o udzia
  w dochodach ca
  kowitych jednostek wyceniany ch metodą praw w
  asno ści (patrz podpunkt dotycz ący
  inwestycji w jednostkach stowarzyszonych).
  W zyskach zatrzymanych wykazywane s ą wyniki z lat ubieg
  ych (równie ż te przekazane na kapita
  uchwa
  ami akcjonariuszy i
  udzia
  owców) oraz wynik finansowy bie żącego roku.
  P
  atno ść w formie akcji ujmowana jest w odr ębnej kategorii kapita
  u w
  asnego, która po zarejest rowaniu w rejestrze sadowym
  przenoszona jest odpowiednio na kapita
  akcyjny i z apasowy.
  Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe s ą tworzone zgodnie z uchwa
  ami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz statutem Spó
  ki.
  Zysk (strata) z lat ubieg
  ych jest to zgodny z uchw a
  ą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niepodzielony z ysk lub niepokryta
  strata netto.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  18 / 47
  Ś wiadczenia pracownicze
  Wykazywane w bilansie zobowi ązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmuj ą nast ępuj ące tytu
  y:
   krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytu
  u wynagrodze ń (wraz z premiami) oraz sk
  adki na ubezpieczenia
  spo
  eczne,
   rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz
   inne d
  ugoterminowe świadczenia pracownicze, do których Grupa zalicza od prawy emerytalne.
  Rezerwy, zobowi ązania i aktywa warunkowe
  Rezerwy tworzone s ą wówczas, gdy na Grupie ci ąży istniej ący obowi ązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikaj ący ze
  zdarze ń przesz
  ych, i gdy prawdopodobne jest, że wype
  nienie tego obowi ązku spowoduje konieczno ść wyp
  ywu korzy ści
  ekonomicznych oraz mo żna dokona ć wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi ązania. Termin poniesienia oraz kwota
  wymagaj ąca uregulowania mo że by ć niepewna.
  Rezerwy ujmuje si ę w warto ści szacowanych nak
  adów niezb ędnych do wype
  nienia obecnego obowi ązku, na podstawie
  najbardziej wiarygodnych dowodów dost ępnych na dzie ń sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym
  dotycz ących ryzyka oraz stopnia niepewno ści.
  Rezerw ę z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego Spó
  ka ob licza od dodatnich różnic przej ściowych mi ędzy warto ści ą
  bilansow ą i podatkow ą aktywów i pasywów przy zastosowaniu stawek podatko wych z okresu rozwiązania rezerwy z
  zachowaniem zasady ostro żnej wyceny.
  Zobowi ązania to wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń obowi ązek wykonania świadcze ń o wiarygodnie okre ślonej warto ści, które
  spowoduj ą wykorzystanie ju ż posiadanych lub przysz
  ych aktywów jednostki.
  Zobowi ązania krótkoterminowe to ogó
  zobowi ąza ń z tytu
  u dostaw i us
  ug, a tak że ca
  o ść lub ta cz ęść pozosta
  ych zobowi ąza ń,
  które staj ą si ę wymagalne w ci ągu 12 miesi ęcy od dnia bilansowego.
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe to zobowi ązania niezaliczone do krótkoterminowych
  Fundusze Specjalne
  Fundusze specjalne to zarezerwowane na ści śle okre ślone cele i zarz ądzane przez jednostk ę ś rodki, pochodz ące g
  ównie z
  obci ążeń kosztów jednostki i podzia
  u zysku niezaliczane do kapita
  u w
  asnego.
  Grupa nie tworzy funduszy celowych, w tym Zak
  adowe go Funduszu Świadcze ń Socjalnych.
  Zysk netto
  Wykazywany jest zysk lub strata netto w kwocie wyka zanej w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów za dany rok obrotowy.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Do rozlicze ń mi ędzyokresowych zalicza si ę zweryfikowan ą warto ść ju ż otrzymanych aktywów, które stan ą si ę przychodem
  dopiero w przysz
  ych okresach. W pozycji pozosta
  e rozliczenia znajdują si ę g
  ównie rzeczywi ście otrzymane dotacje,
  subwencje i dop
  aty przeznaczone na nabycie lub wyt worzenie środków trwa
  ych oraz wykonanie prac rozwojowych. W pozycji
  tej jednostka wykazuje równie ż dotacje otrzymane na sk
  adniki aktywów rozliczanyc h w czasie ze względu na kwot ę i okres, w
  jakim maj ą one by ć wykorzystywane. W sprawozdaniu z sytuacji finansow ej dotacje wykazywane są po pomniejszeniu o odpisy
  dokonywane równolegle do amortyzacji.
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów jest sporz ądzane w wersji kalkulacyjnej.
  Sprzeda ż towarów i produktów
  Przychody ze sprzeda ży produktów, towarów i materia
  ów s ą wykazywane w warto ści netto, po pomniejszeniu o rabaty, opusty
  oraz nale żny podatek VAT.
  Przychody ze sprzeda ży towarów i produktów ujmowane s ą, je żeli spe
  nione zosta
  y nast ępuj ące warunki:
   Spó
  ka przekaza
  a nabywcy znacz ące ryzyko i korzy ści wynikaj ące z praw w
  asno ści do dóbr. Warunek uznaje si ę za
  spe
  niony z chwil ą bezspornego dostarczenia towarów lub produktów do odbiorcy,
   kwot ę przychodów mo żna wyceni ć w wiarygodny sposób,
   istnieje prawdopodobie ństwo, że Grupa uzyska korzy ści ekonomiczne z tytu
  u transakcji,
   koszty poniesione oraz te, które zostan ą poniesione w zwi ązku z transakcj ą, mo żna wyceni ć w wiarygodny sposób.
  Koszty operacyjne
  Koszty operacyjne s ą ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów, zg odnie z zasadą wspó
  mierno ści przychodów i
  kosztów.
  Koszty i straty - rozumie si ę przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o
  wiarygodnie okre ślonej warto ści, w formie zmniejszenia warto ści aktywów, albo zwi ększenia warto ści zobowi ąza ń i rezerw,
  które doprowadz ą do zmniejszenia kapita
  u w
  asnego lub zwi ększenia jego niedoboru w inny sposób ni ż wycofanie środków
  przez udzia
  owców lub w
  a ścicieli.
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów ustalane są w sposób wspó
  mierny do przychodów z dzia
  alno ści
  podstawowej i ujmowane w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów w wersji kalkulacyjnej metodą bezpo średni ą. Koszty
  grupowane s ą równolegle w uk
  adzie rodzajowym, z jednoczesnym z apisem na miejsca powstawania kosztów w uk
  adzie
  kalkulacyjnym.
  Pozosta
  e przychody i koszty operacyjne.
  Ujmuje si ę tu powtarzalne przychody i koszty tylko po średnio zwi ązane ze zwyk
  ą dzia
  alno ści ą, i dotycz ące zw
  aszcza
  czynno ści, które nie stanowi ą w
  a ściwego przedmiotu dzia
  alno ści, zwi ązane ze zbyciem i likwidacj ą aktywów trwa
  ych, jak
  równie ż aktualizacj ą warto ści aktywów trwa
  ych i zapasów oraz nale żno ści, przekazaniem b ądź otrzymaniem nieodp
  atnie
  aktywów oraz środków pieni ężnych, karami, odszkodowaniami i innymi.
  Przychody i koszty finansowe
  Przychody i koszty finansowe s ą to korzy ści uzyskiwane z posiadania, po życzenia lub sprzeda ży aktywów finansowych oraz
  pobierane op
  aty za po życzenie od osób trzecich środków pieni ężnych, co powoduje powstanie zobowi ąza ń finansowych, jak
  równie ż skutki utraty warto ści aktywów finansowych. Ujmuje si ę tu nale żne, dotycz ące danego roku obrotowego przychody i
  koszty z operacji finansowych.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  19 / 47
  Koszty finansowania zewn ętrznego ujmowane s ą w koszty okresów, w jakich zosta
  y poniesione w za kresie środków
  pozyskiwanych na finansowanie bie żącej dzia
  alno ści. W zakresie, w jakim finansowane s ą środki trwa
  e w budowie i
  inwestycje, koszty finansowania rozliczane s ą, jako koszty budowy lub prowadzenia inwestycji za ca
  y okres realizacji procesu
  inwestycyjnego. Po dacie uznanej za dat ę gotowo ści środka trwa
  ego lub zako ńczenia procesu inwestycyjnego koszty zwi ązane
  z obs
  ug ą kredytu obci ążają koszty okresu, w którym zosta
  y poniesione. Odpowi ednio postępuje si ę z innymi kosztami
  zwi ązanymi z pozyskiwaniem środków finansowych.
  Inne
  Podmiot dominuj ący stara si ę wykorzystywa ć dost ępne programy pomocowe i korzysta z krajowych środków publicznych oraz
  ze wsparcia w ramach unijnych programów pomocowych i strukturalnych. W ramach ewidencjonowania programów
  pomocowych do rozliczania w czasie otrzymywanych środków ustala si ę szczególne znakowanie zapisów ksi ęgowych.
  Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść w Świdnickiej Podstrefie Wa
  brzyskiej Specjalnej Stref y Ekonomicznej, wobec czego zachodzi
  konieczno ść regularnego ustalania kwoty dochodu korzystaj ącego ze zwolnienia podatkowego. Zasady rozliczania dochodu
  zwolnionego okre śla szczególna procedura. Spó
  ka dokonuje rozliczeni a strefowego na kontach zespo
  u 9.
  Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
  Na obowi ązkowe obci ążenia wyniku finansowego sk
  adaj ą si ę: podatek dochodowy bie żący oraz odroczony, który nie zosta
  uj ęty w innych ca
  kowitych dochodach lub bezpo średnio w kapitale.
  Bie żące obci ążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku p odatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku
  obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró żni si ę od ksi ęgowego zysku (straty) brutto w zwi ązku z czasowym przesuni ęciem
  przychodów podlegaj ących opodatkowaniu i kosztów stanowi ących koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz
  wy
  ączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy n ie będ ą podlega
  y opodatkowaniu. Obci ążenia podatkowe s ą
  wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi ązuj ące w danym roku obrotowym.
  Podatek odroczony jest wyliczany metod ą bilansow ą, jako podatek podlegaj ący zap
  aceniu lub zwrotowi w przysz
  o ści na
  ró żnicach pomi ędzy warto ściami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj ącymi im warto ściami podatkowymi
  wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowan ia.
  Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszys tkich dodatnich różnic przej ściowych podlegaj ących opodatkowaniu,
  natomiast sk
  adnik aktywów z tytu
  u podatku odroczo nego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że
  b ędzie mo żna pomniejszy ć przysz
  e zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró żnice przej ściowe. Nie ujmuje si ę aktywów ani
  rezerwy, je śli ró żnica przej ściowa wynika z pocz ątkowego uj ęcia sk
  adnika aktywów lub zobowi ąza ń w transakcji, która nie jest
  po
  ączeniem jednostek gospodarczych oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wp
  ywu ani na wynik podatkowy ani na wynik
  ksi ęgowy. Nie ujmuje si ę rezerwy na podatek odroczony od warto ści firmy, która nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów
  podatkowych.
  Podatek odroczony jest wyliczany przy u życiu stawek podatkowych, które b ędą obowi ązywa ć w momencie, gdy pozycja
  aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczon a, przyjmując za podstaw ę przepisy prawne obowi ązuj ące na dzie ń
  bilansowy.
  Podmiot dominuj ący zgodnie z przyj ętą polityk ą rachunkowo ści nie rozpoznaje aktywów z tytu
  u odroczonego poda tku
  dochodowego wynikaj ących z przysz
  ych ulg podatkowych.
  Spó
  ka Sonel S.A. nie rozpoznaje podatku odroczoneg o z tytu
  u takich różnic przej ściowych, które zwi ązane s ą z dzia
  alno ści ą
  podstawow ą, z uwagi na fakt pozostawania i wytwarzania produk tów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Produkcja
  utworzona na terenie strefy jest obj ęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawny ch.
  Warto ść sk
  adnika aktywów z tytu
  u podatku odroczonego pod lega analizie na każdy dzie ń bilansowy, a w przypadku, gdy
  spodziewane przysz
  e zyski podatkowe nie b ędą wystarczaj ące dla realizacji sk
  adnika aktywów lub jego cz ęści nast ępuje jego
  odpis.
  Subiektywne oceny Zarz ądu oraz niepewno ść szacunków
  Przy sporz ądzaniu sprawozdania finansowego Zarz ąd Spó
  ki kieruje si ę os ądem przy dokonywaniu licznych szacunków i
  za
  o że ń, które maj ą wp
  yw na stosowane zasady rachunkowo ści oraz prezentowane warto ści aktywów, zobowi ąza ń,
  przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wa rtości mog ą ró żni ć si ę od szacowanych przez Zarz ąd.
  Korekty b
  ędów oraz zmiana zasad rachunkowo ści
  W 2017 roku odmiennie zaprezentowano stan zaliczek na dostawy. Ujęto je w nale żno ściach, podczas gdy we wcze śniejszych
  sprawozdaniach prezentowano je jako sk
  adnik zapasó w.
  Podobnie warto ści niematerialne nieoddane do u żytkowania prezentowano w maj ątku trwa
  ym w budowie. W niniejszym
  sprawozdaniu uj ęto je w warto ściach niematerialnych.
  Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
  (aktywa)
  w tysi
  ącach z
  otych w tysi ącach z
  otych
  2016 jest
  po
  zmianach 2016 by
  o
  przed
  zmianami 2016
  zmiany 01.01.2016
  jest po
  zmianach 01.01.2016
  by
  o przed zmianami 01.01.2016
  zmiany
  I. Aktywa trwa
  e 42 332 42 332 0 42 774 42 774 0
  1. Wartości niematerialne 17 344 16 709 635 16 035 16 035 0
  2. Rzeczowe aktywa trwa
  e 24 355 24 990 -635 26 146 26 146 0
  II. Aktywa obrotowe 47 415 47 415 0 44 763 44 763 0
  1. Zapasy 23 826 24 091 -265 18 655 18 977 -322
  2. Należno ści krótkoterminowe 14 304 14 039 265 11 556 11 234 322
  2.2. Od pozosta
  ych jednostek 14 146 13 881 265 11 474 11 152 322
  A k t y w a r a z e m 89 747 89 747 0 87 537 87 537 0


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  20 / 47
  W rachunku wyników dokonano zmiany prezentacji aktu alizacji sk
  adników aktywów niefinansowych jako osobna pozycja.
  Skrócone sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów (rachu nek zysków i strat)
  (wariant kalkulacyjny)
  w tysi
  ącach z
  otych
  2016 jest po
  zmianach 2016 by
  o
  przed
  zmianami 2016 zmiany
  VII. Pozosta
  e przychody operacyjne 2 111 2 111 0
  3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 886 0 886
  4. Inne przychody operacyjne 135 1 021 -886
  Poniższe zmiany rachunku przep
  ywów wynikaj ą z powy ższych zmian prezentacyjnych.
  Dodatkowo w 2017 roku zrezygnowano z prezentacji ró żnicy w rachunku przep
  ywów, pomi ędzy podatkiem dochodowym
  zap
  aconym a naliczonym uznaj ąc, że korekta ta jest uj ęta w zmianie stanu zobowi ąza ń.
  Skrócone sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych
  (metoda po średnia) w tysi
  ącach z
  otych
  2016 jest po
  zmianach 2016 by
  o
  przed
  zmianami 2016 zmiany
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  II. Korekty razem -1 192 -1 192 0
  5. Podatek dochodowy naliczony 0 719 -719
  6. Podatek dochodowy zap
  acony 0 -882 882
  8. Zmiana stanu zapasów -5 171 -5 114 -57
  9. Zmiana stanu należno ści -2 748 -2 805 57 10. Zmiana stanu zobowiąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem
  po życzek i kredytów 2 546 2 709 -163 III. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) - metoda
  po średnia 8 185 8 185 0 7. SEGMENTY OPERACYJNE
  Emitent uznaje, że Grupa Kapita
  owa Sonel prowadzi dzia
  alno ść wzgl ędnie jednorodn ą i nie mo żna mówi ć o segmentacji
  dzia
  alno ści. Poszczególne sfery dzia
  alno ści wzajemnie si ę przenikaj ą, s ą realizowane na tej samej bazie produkcyjnej, dla
  potrzeb realizacji zada ń zaopatrzenie jest dokonywane u tych samych dostawc ów, zdarza się, że jeden odbiorca realizuje
  zamówienia w ró żnych obszarach ofertowanych przez Emitenta.
  W ramach grupy kapita
  owej rozk
  ad przychodów i kos ztów wygląda nast ępuj ąco - dane nie uwzgl ędniaj ą korekt
  konsolidacyjnych (w tysi ącach z
  otych):
  RACHUNEK WYNIKÓW SONEL
  Foxytech Sonel T&M Sonel INDIA
  Sprzedaż 85 507,8 147,0 1 580,1 1 566,3
  udzia
  w sprzedaży GK Sonel 97,9% 0,2% 1,8% 1,8%
  Koszt w
  asny 62 940,0 90,3 746,5 1 186,6
  udzia
  w kosztach GK Sonel 99,2% 0,1% 1,2% 1,9%
  Marża brutto 22 567,8 56,7 833,6 379,7
  udzia
  w GK Sonel 94,5% 0,2% 3,5% 1,6%
  Koszty handlowe 10 554,3 281,0 787,4 56,9
  udzia
  w GK Sonel 90,4% 2,4% 6,7% 0,5%
  Koszty zarządu 3 376,0 369,9 1 945,4 694,9
  udzia
  w GK Sonel 53,0% 5,8% 30,6% 10,9%
  Wynik na sprzeda ży 8 637,5 -594,2 -1 899,2 -372,1
  udzia
  w GK Sonel 147,8% -10,2% -32,5% -6,4%
  Zysk brutto 5 932,4 -1 244,9 -1 966,0 -406,9
  Podatki i podatek odroczony 929,7 0,0 0,0 0,0
  Zysk netto 5 002,7 -1 244,9 -1 966,0 -406,9
  Rynek indyjski nie przyniós
  szczególnych zmian w rozk
  adzie odbiorców. Sprzedaż Sonel India to 1,8 % sprzeda ży Grupy.
  Spó
  ka Sonel T&M z USA osi ągn ę
  a 1.580 z
  otych przychodów, które stanowi ą 1,8 % sprzeda ży ca
  ej grupy.
  Prowadzona sprzeda ż w ka żdym podmiocie jest rentowna. Niestety w podmiotach zależnych koszty handlowe i
  ogólnowydzia
  owe przekraczaj ą poziom uzyskiwanej mar ży powoduj ąc w konsekwencji ujemne wyniki na pozosta
  ych
  poziomach.
  Jak dot ąd Grupa Kapita
  owa realizuje przychody w dwóch pods tawowych sferach dzia
  alności: w ramach produkcji wyrobów
  metrologicznych, akcesoriów i innych zwi ązanych z bran żą miernictwa, oraz w ramach us
  ugowego monta żu elementów
  elektronicznych.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  21 / 47
  Informacje dotycz ące produktów i us
  ug
  Struktura sprzeda ży kszta
  tuje si ę nast ępuj ąco:
  Asortyment 2016 2017 Dynamika
  warto
  ść struktura
  warto ściowa Warto
  ść struktura
  warto ściowa
  2017 / 2016
  [tys. z
  otych] [%] [tys. z
  otych] [%]
  Sfera związana z miernictwem 51 058,7 62,5% 54 689,4 62,6% 107,1%
  Monta ż us
  ugowy 30 622,8 37,5% 32 636,6 37,4% 106,6%
  RAZEM 81 681,5 100,0% 87 326,0 100,0% 106,9%
  Podstawowa struktura sprzeda ży w 2017 roku od 2016 roku nie uleg
  a w zasadzie zm ianie.
  Dostawa produktów i us
  ug zwi ązana z bran żą pomiarow ą stanowi
  a w 2017 roku 62,6 % sprzeda ży, podczas gdy w 2016 by
  o
  to 62,5 %. W uj ęciu rok do roku nast ąpi
  wzrost obrotów na poziomie o 7,1 %.
  Udzia
  sprzeda ży us
  ug monta żu w ca
  ej sprzeda ży za rok 2017 wyniós
  37,4 %. W 2016 roku odpowiedn io udzia
  ten stanowi
  37,5 % sprzeda ży.
  Ogó
  em sprzeda ż w 2017 roku by
  a wy ższa ni ż w 2016 roku o 5.644,5 tysi ąca z
  otych.
  Informacje dotycz ące g
  ównych klientów
  Znacz ącym dla Grupy kontrahentem jest globalny odbiorca u s
  ug - grupa kapita
  owa Lincoln, która realizuje w Spó
  ce
  Dominuj ącej us
  ugi monta żu.
  Sprzeda ż wed
  ug odbiorców 2016 2017 Dynamika
  warto
  ść struktura
  warto ściowa warto
  ść struktura
  warto ściowa
  2017 / 2016
  [tys. z
  otych] [%] [tys. z
  otych] [%]
  Ca
  a Grupa LINCOLN 29 238,0 35,8% 30 458,7 34,9% 104,2%
  Pozostali 52 443,5 64,2% 56 867,3 65,1% 108,4%
  RAZEM 81 681,5 100,0% 87 326,0 100,0% 106,9%
  W rozbiciu na poszczególne podmioty sprzedaż do znacz ących odbiorców kszta
  towa
  a si ę nast ępuj ąco:
  Sprzeda ż wed
  ug odbiorców 2016 2017 Dynamika
  warto
  ść struktura
  warto ściowa warto
  ść struktura
  warto ściowa
  2017 / 2016
  [tys. z
  otych] [%] [tys. z
  otych] [%]
  Lincoln Electric Luxembourg 19 024,6 23,3% 19 726,8 22,6% 103,7%
  Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. 10 177,8 12,5% 10 694,1 12,2% 105,1%
  Pozostali 52 479,1 64,2% 56 905,1 65,2% 108,4%
  RAZEM 81 681,5 100,0% 87 326,0 100,0% 106,9%
  Dopiero na trzecim miejscu z udzia
  em 6,5% w sprzed aży grupy lokuje si ę najwi ększy polski dystrybutor oferty Spó
  ki Sonel SA.
  Informacje dotycz ące obszarów geograficznych
  Nie mo żna wyodr ębni ć ż adnych parametrów wspólnych dla żadnej grupy geograficznej odbiorców. Gospodarki tyc h krajów
  ró żni ą si ę potencja
  em oraz rozwojem kultury energetycznej. W 2015 pojawi
  a się nowa istotna grupa odbiorców us
  ug spoza
  terenu Polski i Unii Europejskiej (podmioty z grupy Lincoln).
  Wyodr ębniony, stabilny obszar dzia
  alno ści stanowi rynek polski. Kolejny to Unia Europejska . Odrębn ą grup ą jest rynek indyjski.
  Ostatnia, bardzo zró żnicowana grupa to reszta odbiorców sprzeda ży zagranicznej, którzy pochodz ą z pozosta
  ych pa ństw.
  W 2017 i 2016 roku obszary sprzeda ży pod wzgl ędem lokalizacji geograficznej by
  y nast ępuj ące:
  Struktura geograficzna 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2016
  2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2017
  Dynamika
  Obszar dane w tys. z
  . Z
  otych dane w tys. z
  . 2017/2016
  Polska 38 670,0 47,3% 42 697,7 48,9% 110,4%
  Unia Europejska 6 162,1 7,5% 7 388,0 8,5% 119,9%
  USA
  0,0 0,0% 1 580,1 1,8%
  Indie 2 595,4 3,2% 1 566,3 1,8% 60,3%
  Pozosta
  e kraje 34 254,0 41,9% 34 093,8 39,0% 99,5%
  RAZEM 81 681,5 100,0% 87 326,0 100,0% 106,9%  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  22 / 47
  Dodatkowy podzia
  struktury geograficznej z podzia
  em na obszary dzia
  alności za lata 2016-2017 rok jest nast ępuj ący:
  Struktura geograficzna 2016 ROK Struktura
  warto ściowa
  2016 2017 ROK
  Struktura
  warto ściowa
  2017 Dynamika
  Obszar sprzeda
  ży dane w tys.
  z
  otych dane w tys.
  z
  otych 2017/2016
  Mierniki i sprzeda
  ż zwi ązana 51 058,3 62,5% 54 689,5 62,6% 107,1%
  Polska 27 571,7 33,8% 29 566,0 33,9% 107,2%
  Unia Europejska 5 721,8 7,0% 6 320,0 7,2% 110,5%
  USA 0,0 0,0% 1 580,1 1,8% -
  Indie 2 595,4 3,2% 1 566,3 1,8% 60,3%
  Pozosta
  e kraje 15 169,4 18,6% 15 657,1 17,9% 103,2%
  Us
  ugi 30 623,2 37,5% 32 636,6 37,4% 106,6%
  Polska 11 122,6 13,6% 11 804,0 13,5% 106,1%
  Unia Europejska 440,3 0,5% 1 068,0 1,2% 242,6%
  Pozosta
  e kraje 19 060,2 23,3% 19 764,6 22,6% 103,7%
  RAZEM 81 681,5 100,0% 87 326,0 100,0% 106,9%
  W ramach takich sfer dzia
  alności mo żna wydzieli ć nale żno ści z tytu
  u realizacji zlece ń us
  ugowych, ale nie mo żna rozliczy ć
  odpowiedniej struktury zobowi ąza ń.
  Podobnie Grupa, jako dostawca produktów nie jest w stanie wydzielić maj ątku s
  u żącego poszczególnym sferom
  funkcjonowania z uwagi na fakt, że si ę wzajemnie przenikaj ą i produkcja w obu obszarach jest realizowana na ty m samym
  parku maszynowym, za pomoc ą tych samych pracowników.
  Nie mo żna wydzieli ć kierownictwa oraz za
  ogi w zakresie realizacji zle ceń na potrzeby produkcji us
  ugowej i na potrzeby
  produkcji w
  asnych wyrobów.
  Wyniki obu podstawowych sfer dzia
  alno ści s ą regularnie analizowane, ale struktura przychodów, dochodów i inne informacje
  wyró żniaj ące obie sfery dzia
  alno ści nie s ą podstaw ą do podejmowania znacz ących decyzji o alokacji zasobów, poniewa ż firma
  realizuje sprzeda ż us
  ug na bazie maj ątku s
  u żącego realizacji produkcji w
  asnej - mierników, w ce lu optymalizacji jego
  wykorzystania.
  W sprzeda ży wykonanej w 2015 roku po raz pierwszy pojawi
  si ę asortyment, którego udzia
  w sprzeda ży Grupy przekroczy
  10
  %.
  W ramach zlecenia us
  ugowego w 2017 roku, do podmio tów z grupy Lincoln zrealizowano produkcję dwóch podobnych
  konstrukcyjnie podzespo
  ów, dla których udzia
  w sp rzedaży wynosi odpowiednio 17,7 % i 4,9% (
  ącznie 22,6 % w 2017 roku,
  wobec 23,3% w 2016), sprzeda ży Emitenta.
  Struktura
  sprzeda ży 2016 ROK
  Struktura
  warto ściowa 2016 2017 rok
  Struktura
  warto ściowa 2017 Dynamika
  dane w tys. z
  otych dane w tys. z
  otych 2017/2016 Projekt ALX 15 088,9 18,5% 15 480,4 17,7% 102,6% Projekt APL 3 936,5 4,8% 4 246,4 4,9% 107,9% Inne 62 656,1 76,7% 67 599,2 77,4% 107,9% RAZEM 81 681,5 100,0% 87 326,0 100,0% 106,9% 8. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALE
  ŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
  Inwestycje w jednostkach zale żnych
  W 2013 roku Sonel S.A. zosta
  udzia
  owcem Spó
  ki SO NEL INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED z siedzib ą w Indiach.
  Podmiot ten zosta
  zarejestrowany z dniem 25.02.201 3 r. Sonel S.A. posiada 90% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym Spó
  ki.
  Pozosta
  e 10% posiada obywatel Indii. Przedmiotem d zia
  alności utworzonej Spó
  ki jest mi ędzy innymi zakup, sprzeda ż, import,
  eksport, produkcja, oferowanie i handel przyrz ądami pomiarowymi.
  W dniu 07-02-2014 r. Sonel S.A. zawi ąza
  a z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD ( obecnie Holley Technology Ltd.) z
  siedzib ą w Hangzhou (CN) nowy podmiot gospodarczy - Foxytec h Spó
  kę z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą, z siedzib ą w
  Ś widnicy. Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki wynosi
  2 000 000 z
  . i dzieli się na 40.000 udzia
  ów po 50 z
  . W wyniku zawartej umo wy
  Sonel S.A. posiada
  80 % udzia
  ów, a Holley Meterin g Ltd. 20% (obecnie Holley Technology Ltd.) udzia
  ów w kapitale
  zak
  adowym zawi ązanej Spó
  ki. W dniu 20-08-2016 Sonel S.A. naby
  20 % udzia
  ów za kwotę 120 000 z
  otych, staj ąc si ę
  jednocze śnie jedynym udzia
  owcem Foxytech Spó
  ka z o.o. W dn iu 13-04-2017 roku Sonel dokona
  dokapitalizowania spó
  ki
  Foxytech na kwot ę 500 000 z
  otych. Aktualny stan kapita
  u zak
  adoweg o to 2.500.000 z
  otych.
  W dniu 22-09-2016 roku Sonel S.A. zosta
  a udzia
  owc em 100 % udzia
  ów w podmiocie zależnym o nazwie Sonel Test and
  Measurement Inc., z siedzib ą w Santa Clara w Stanach Zjednoczonych.
  Warto ści bilansowe podmiotów zale żnych, w aktywach Emitenta, na dzie ń 31-12-2017, przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
  Jednostki zale żne Siedziba
  jednostki Aktualny udzia
  Sonel S.A. w kapitale
  podstawowym Cena
  nabycia Odpis
  aktualizacyjny
  Warto ść
  bilansowa
  w z
  otych
  FOXYTECH Spó
  ka z o.o. Polska, Świdnica
  100% 2 235 221,00 2 235 221,00 0,00
  Sonel INSTRUMENTS INDIA Indie, Tamil Nadu 90% 385 552,04 0,00 385 552,04
  SONEL TEST AND MEASUREMENT INC. USA, Delaware 100% 411 550,99 205 775,50 205 775,49
  Razem bilansowa wartość inwestycji kapita
  owych - 3 032 324,03 2 440 996,50 591 327,53


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  23 / 47
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  Pozycja nie wyst ąpi
  a.
  9. WARTO ŚCI NIEMATERIALNE
  9.1. Warto ści niematerialne w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) wartości niematerialne wytworzone we w
  asnym zakresie 9 970 13 256 b) wartość firmy 2 2 c) niezakończone warto ści niematerialne wytwarzane we w
  asnym zakresie 8 0 45 3 082 d) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 818 1 004 - oprogramowanie komputerowe 1 194 428 e) inne wartości niematerialne 0 0 f) zaliczki na wartości niematerialne 0 0 Wartości niematerialne, razem 19 835 17 344


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  24 / 47
  9.2. Zmiany warto ści niematerialnych (wg grup
  rodzajowych) - 2017 w tysi
  ącach z
  otych
  A b c d
  e f
  warto ści
  niematerialne
  wytworzone we w
  asnym zakresie warto
  ść firmy
  niezako ńczone
  warto ści
  niematerialne wytwarzane
  we w
  asnym
  zakresie koncesje, patenty, licencje i
  podobne warto ści, w tym: inne warto
  ści
  niematerialne i
  prawne zaliczki na
  warto ści
  niematerialne i prawne Warto
  ści
  niematerialne i
  prawne, razem
  oprogramowanie
  komputerowe
  warto ść brutto warto ści niematerialnych na pocz ątek
  okresu 35 332
  2
  3 082
  3 470
  2 494
  0
  0
  41 886
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  a) wartość brutto warto ści niematerialnych po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 35 332
  2
  3 082
  3 470
  2 494
  0
  0
  41 886
  b) zwiększenia (z tytu
  u) 1 050
  0
  6 065
  986
  879
  0
  0
  8 101
  - zakup 0
  0
  1 086
  884
  879
  0
  0
  1 970
  - pozosta
  e zwiększenia 1 050
  0
  4 979
  102
  0
  0
  0
  6 131
  c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0
  0
  1 102
  176
  58
  0
  0
  1 278
  - zakończenie prac rozwojowych 0
  0
  1 050
  0
  0
  0
  0
  1 050
  - pozosta
  e zmniejszenia 0
  0
  52
  176
  58
  0
  0
  228
  d) wartość brutto warto ści niematerialnych na koniec
  okresu 36 382
  2
  8 045
  4 280
  3 315
  0
  0
  48 709
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
  21 840
  0
  0
  2 466
  2 066
  0
  0
  24 306
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 21 840
  0
  0
  2 465
  2 066
  0
  0
  24 305
  f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) 4 336
  0
  0
  -3
  55
  0
  0
  4 333
  - planowanych odpisów 4 336
  0
  0
  162
  113
  0
  0
  4 498
  - zmniejszenia 0
  0
  0
  165
  58
  0
  0
  165
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
  26 176
  0
  0
  2 462
  2 121
  0
  0
  28 638
  h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na pocz ątek okresu
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zwi ększenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na koniec okresu 236
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  236
  j) warto ść netto warto ści niematerialnych na koniec okresu 9 970
  2
  8 045
  1 818
  1 194
  0
  0
  19 835  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  25 / 47
  9.2. Zmiany warto ści niematerialnych (wg grup
  rodzajowych) - 2016 w tysi
  ącach z
  otych
  a b c d
  e f
  warto ści
  niematerialne
  wytworzone
  we w
  asnym zakresie warto
  ść firmy
  niezako ńczone
  warto ści
  niematerialne wytwarzane
  we w
  asnym
  zakresie koncesje, patenty, licencje i
  podobne warto ści, w tym: inne warto
  ści
  niematerialne i
  prawne zaliczki na
  warto ści
  niematerialne i prawne Warto
  ści
  niematerialne i
  prawne, razem
  oprogramowanie
  komputerowe
  warto ść brutto warto ści niematerialnych na pocz ątek
  okresu 31 725
  0
  6 277
  2 570
  2 143
  0
  0
  40 572
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  a) wartość brutto warto ści niematerialnych po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 31 725
  0
  6 277
  2 570
  2 143
  0
  0
  40 572
  b) zwiększenia (z tytu
  u) 7 343
  2
  4 148
  922
  373
  0
  0
  12 415
  - zakup 0
  0
  516
  922
  373
  0
  0
  1 438
  - pozosta
  e zwiększenia 7 343
  2
  3 632
  0
  0
  0
  0
  10 977
  c) zmniejszenia (z tytu
  u) 3 736
  0
  7 343
  22
  22
  0
  0
  11 101
  - zakończenie prac rozwojowych 0
  0
  7 343
  0
  0
  0
  0
  7 343
  - pozosta
  e zmniejszenia 3 736
  0
  0
  22
  22
  0
  0
  3 758
  d) wartość brutto warto ści niematerialnych na koniec
  okresu 35 332
  2
  3 082
  3 470
  2 494
  0
  0
  41 886
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
  22 026
  0
  0
  2 275
  1 898
  0
  0
  24 301
  - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 22 026
  0
  0
  2 275
  1 898
  0
  0
  24 301
  f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) -186
  0
  0
  191
  168
  0
  0
  5
  - planowanych odpisów 3 550
  0
  0
  213
  190
  0
  0
  3 763
  - zmniejszenia 3 736
  0
  0
  22
  22
  0
  0
  3 758
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
  21 840
  0
  0
  2 466
  2 066
  0
  0
  24 306
  h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na pocz ątek okresu
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zwi ększenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  - zmniejszenia 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na koniec okresu 236
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  236
  j) warto ść netto warto ści niematerialnych na koniec okresu 13 256
  2
  3 082
  1 004
  428
  0
  0
  17 344
  9.3. Warto ści niematerialne (struktura w
  asno ściowa) w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) w
  asne 19 835
  17 344
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0
  0
  … 0
  0
  Wartości niematerialne, razem 19 835
  17 344
  Najistotniejszym sk
  adnikiem wartości niematerialnych jest warto ść zako ńczonych prac rozwojowych miernika PQM-707, którego warto ść bilansowa na dzie ń 31.12.2017 r. wynosi
  a 2 657 tys.
  z
  otych. Pozosta
  y okres amortyzacji tego sk
  adnik a wynosi 6 lat.
  W 2016 roku najistotniejszym sk
  adnikiem warto ści niematerialnych by
  a równie ż warto ść zako ńczonych prac rozwojowych miernika PQM-707, którego warto ść bilansowa na dzie ń 31.12.2016 r.
  wynosi
  a 3.100 tys. z
  otych. Pozosta
  y okres amort yzacji tego sk
  adnika wynosi
  wtedy 7 lat.
  Warto ści niematerialne nie stanowi ą zabezpieczenia sp
  aty zobowi ąza ń.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  26 / 47
  10. WARTO ŚĆ FIRMY
  Warto ść firmy wyst ąpi
  a pierwszy raz w 2016 roku. Powsta
  a przy nabyci u pakietu 20 % udzia
  ów przez Sonel S.A. w Spó
  ce
  zale żnej Foxytech. Zap
  acona kwota 120 000 z
  otych przew yższa
  a nieznacznie - o kwot ę 1 670,76 z
  otych - warto ść wyceny
  nabywanej spó
  ki, metod ą aktywów netto, na dzie ń 20-08-2016 czyli na moment nabycia.
  10.1. Warto ść firmy w tysiącach z
  otych
  2017 2016 a) Wartość firmy powsta
  a przy nabyciu Foxytech 2 2 Wartość firmy razem 2 2
  11. RZECZOWE AKTYWA TRWA E
  11.1. Rzeczowe aktywa trwa
  e w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) środki trwa
  e, w tym: 22 668 24 304 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 860 860 - budynki, lokale i obiekty inżynierii l ądowej i wodnej 17 985 18 578 - urządzenia techniczne i maszyny 2 610 3 481 - środki transportu 457 644 - inne środki trwa
  e 756 741 b) środki trwa
  e w budowie 572 51 c) zaliczki na środki trwa
  e w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwa
  e, razem 23 240 24 355 11.2. Zmiany środków trwa
  ych (wg grup rodzajowych) -
  2017 w tysi
  ącach z
  otych grunty (w
  tym prawo
  u żytkowania
  wieczystego gruntu)
  budynki,
  lokale i
  obiekty
  in żynierii
  l ą dowej i
  wodnej
  urz ądzenia
  techniczne i maszyny
  ś rodki
  transportu
  inne
  ś rodki
  trwa
  e
  Ś rodki
  trwa
  e,
  razem
  warto ść brutto środków trwa
  ych na pocz ątek okresu 866 23 541 14 291 1 698 3 339 43 735 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 a) wartość brutto środków trwa
  ych po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 866 23 541 14 291 1 698 3 339 43 735 b) zwiększenia (z tytu
  u) 0 0 316 55 273 644 - nabycia 0 0 295 55 213 563 - przyjęcia ze środków trwa
  ych w budowie 0 0 0 0 60 60 - pozosta
  e zwi ększenia 0 0 21 0 0 21 c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0 0 7 0 0 7 - sprzedaży 0 0 0 0 0 0 - likwidacji 0 0 7 0 0 7 d) wartość brutto środków trwa
  ych na koniec okresu 866 23 541 14 600 1 753 3 612 44 372 skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz ątek okresu 6 4 963 10 810 1 054 2 598 19 431 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 6 4 963 10 810 1 054 2 598 19 431 f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) 0 593 1 180 242 258 2 273 - planowanych odpisów 0 593 1 187 242 258 2 280 - zmniejszenia 0 0 7 0 0 7 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 5 556 11 990 1 296 2 856 21 704 h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na pocz ątek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto ść netto środków trwa
  ych na koniec okresu 860 17 985 2 610 457 756 22 668


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  27 / 47
  11.2. Zmiany środków trwa
  ych (wg grup rodzajowych) -
  2016 w tysi
  ącach z
  otych grunty (w
  tym prawo
  u żytkowania
  wieczystego
  gruntu)
  budynki, lokale i
  obiekty
  in żynierii
  l ą dowej i
  wodnej
  urz ądzenia
  techniczne i maszyny
  ś rodki
  transportu
  inne
  ś rodki
  trwa
  e
  Ś rodki
  trwa
  e, razem
  warto ść brutto środków trwa
  ych na pocz ątek okresu 866 23 522 14 325 1 942 3 129 43 784 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 a) wartość brutto środków trwa
  ych po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 866 23 522 14 325 1 942 3 129 43 784 b) zwiększenia (z tytu
  u) 0 19 271 0 222 512 - nabycia 0 0 203 0 222 425 - przyjęcia ze środków trwa
  ych w budowie 0 0 68 0 0 68 - pozosta
  e zwi ększenia 0 19 0 0 0 19 c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0 0 305 244 12 561 - sprzedaży 0 0 301 244 12 557 - likwidacji 0 0 4 0 0 4 d) wartość brutto środków trwa
  ych na koniec okresu 866 23 541 14 291 1 698 3 339 43 735 skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocz ątek okresu 6 4 369 9 952 991 2 362 17 680 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 0 0 0 0 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) po korektach
  MSSF/MSR na pocz ątek okresu 6 4 369 9 952 991 2 362 17 680 f) amortyzacja za okres (z tytu
  u) 0 594 858 63 236 1 751 - planowanych odpisów 0 594 1 180 290 237 2 301 - zmniejszenia 0 0 322 227 1 550 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 4 963 10 810 1 054 2 598 19 431 h) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na pocz ątek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytu
  u trwa
  ej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto ść netto środków trwa
  ych na koniec okresu 860 18 578 3 481 644 741 24 304 11.3. Środki trwa
  e bilansowe (struktura w
  asno ściowa) w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) w
  asne 22 631 24 078 b) używane na podstawie umowy najmu, dzier żawy lub innej umowy, w tym
  umowy leasingu, w tym: 37 226 Środki trwa
  e bilansowe, razem 22 668 24 304 Najistotniejszym sk
  adnikiem wartości aktywów trwa
  ych jest warto ść budynku produkcyjno–biurowego w Świdnicy, którego
  warto ść bilansowa na dzie ń 31.12.2016 r. wynosi
  a 16.895 tysi ęcy z
  otych, a na dzie ń 31-12-2017 roku by
  a to kwota 16.360
  tysi ęcy z
  otych. Pozosta
  y okres amortyzacji tego sk
  adn ika wynosi 31 lat.
  Rzeczowe aktywa trwa
  e nie stanowi ą zabezpieczenia sp
  aty zobowi ąza ń.
  12. AKTYWA W LEASINGU Grupa Kapita
  owa jako leasingobiorca u żytkuje rzeczowe aktywa trwa
  e na podstawie umów lea singu. Wartość przysz
  ych
  minimalnych op
  at leasingowych z tytu
  u leasingu pr zedstawia się nast ępuj ąco:
  12.1. Przysz
  e minimalne op
  aty z tytu
  u umów nieod wo
  alnego leasingu: w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 P
  atne w okresie do 1 roku 17 120 P
  atne w okresie od 1 roku do 5 lat 0 17
  Przysz
  e minimalne op
  aty z tytu
  u umów nieodwo
  alnego leasingu, razem 17 137 Sonel S.A. od 2016 roku użytkuje trzy samochody osobowe na podstawie umowy le asingu, która ma charakter zbliżony do
  umowy najmu lub leasingu operacyjnego, zawarta jest na okres trzyletni. Zarząd Sonel S.A. ma zamiar odst ąpienia od wykupu
  samochodów, po zako ńczeniu okresów u żytkowania w/w umów. ączna warto ść pojazdów u żytkowanych na podstawie tych
  umów to 748 tysi ęcy z
  otych. ączne miesi ęczne raty za t ę us
  ug ę to kwota oko
  o 13 tysi ęcy z
  otych.
  13. INNE AKTYWA D UGOTERMINOWE
  13.1. Prawo wieczystego u żytkowania gruntów w tysiącach z
  otych
  2017 2016 wartość prawa wieczystego u żytkowania gruntów na pocz ątek okresu 494 494 - korekty z tytu
  u MSSF/MSR 0 0 a) wartość prawa wieczystego u żytkowania gruntów na pocz ątek okresu po
  korektach MSSF/MSR na pocz ątek okresu 494 494 b) zwiększenia (z tytu
  u) 0 0


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  28 / 47
  c) zmniejszenia (z tytu
  u) 0 0 d) wartość prawa wieczystego u żytkowania gruntów na koniec okresu 494 494 W Sonel S.A. bilansowa warto ść nabytego odp
  atnie prawa wieczystego u żytkowania gruntów zosta
  a przeszacowana na dzie ń
  01.01.2008 r. przez bieg
  ego rzeczoznawc ę.
  Jednostka Dominuj ąca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych prawa wiecz ystego użytkowania gruntów, gdy ż zak
  ada, i ż okres
  jego u żytkowania jest nieokre ślony. Warto ść prawa wieczystego u żytkowania jest poddawana testom na utrat ę warto ści.
  W 2017 roku utrata warto ści nie nast ąpi
  a.
  13.2. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 88 13 - op
  ata za certyfikację 2 8 - inne 86 5 b) pozosta
  e rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 88 13
  14. ZAPASY
  14.1. Zapasy w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) materia
  y 11 959 12 062 b) pó
  produkty i produkty w toku 5 994 5 740 c) produkty gotowe 7 384 5 461 d) towary 521 563 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 25 858 23 826 14.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy w tysiącach z
  otych 2017 2016 Stan na początek okresu 960 1 777 a) zwiększenia (z tytu
  u) 67 69 - dokonania odpisów aktualizujących zapasy 67 69 b) zmniejszenia (z tytu
  u) 291 886 - rozwiązania odpisów 291 886 Stan odpisów aktualizujących warto ść zapasów na koniec okresu 736 960 Zapasy nie stanowi ą zabezpieczenia sp
  aty zobowi ąza ń.
  15. NALE ŻNO ŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  15.1. Nale żno ści krótkoterminowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesi ęcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) należno ści od pozosta
  ych jednostek 16 584 14 146 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 15 339 13 333 - do 12 miesięcy 15 197 13 333 - powyżej 12 miesi ęcy 142 0 - z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpieczeń spo
  ecznych i zdrowotnych oraz
  innych świadcze ń 902 755 - inne 343 58 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 c) należny zwrot podatku dochodowego od osób prawnych 107 158 Należno ści krótkoterminowe netto, razem 16 691 14 304 d) odpisy aktualizujące warto ść nale żno ści 745 156 Należno ści krótkoterminowe brutto, razem 17 436 14 460
  15.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących warto ść nale żno ści
  krótkoterminowych w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 Stan na pocz ątek okresu 156 158 a) zwiększenia (z tytu
  u) 590 3 - dokonania odpisów aktualizujących nale żno ści 590 3 b) zmniejszenia (z tytu
  u) 1 5 - rozwiązania odpisów w zwi ązku ze sp
  at ą nale żno ści 1 5 Stan odpisów aktualizujących warto ść nale żno ści krótkoterminowych na koniec
  okresu 745 156


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  29 / 47
  15.3. Nale żno ści krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) w ty siącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 7 946 6 054 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 9 490 8 406 b1) wartość w tys.EUR 1 177 847 po przeliczeniu na tys.z
  4 911 3 745 b2) wartość w tys.USD 1 315 1 115 po przeliczeniu na tys.z
  4 578 4 661 b3) wartość w tys.GBP 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  1 0 b4) wartość w tys.CHF 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b5) wartość w tys.CNY 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b6) wartość w tys.KRW 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b7) wartość w tys.SEK 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 b8) wartość w tys.ILS 0 0 po przeliczeniu na tys.z
  0 0 Należno ści krótkoterminowe, razem 17 436 14 460
  15.4. Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug (brutto) - o pozosta
  ym od dnia
  bilansowego okresie sp
  aty: w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) do 1 miesi ąca 7 485 5 870 b) powyżej 1 miesi ąca do 3 miesi ęcy 4 037 5 110 c) powyżej 3 miesi ęcy do 6 miesi ęcy 868 619 d) powyżej 6 miesi ęcy do 1 roku 5 409 e) powyżej 1 roku 142 11 f) należno ści przeterminowane 3 547 1 470 Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug, razem (brutto) 16 084 13 489 g) odpisy aktualizujące warto ść nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug 745 156 Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug, razem (netto) 15 339 13 333
  15.5. Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane (brutto ) - z podzia
  em
  na nale żno ści niesp
  acone w okresie w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) do 1 miesi ąca 2 479 1 239 b) powyżej 1 miesi ąca do 3 miesi ęcy 318 28 c) powyżej 3 miesi ęcy do 6 miesi ęcy 7 45 d) powyżej 6 miesi ęcy do 1 roku 557 0 e) powyżej 1 roku 186 158 Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane, razem (brutto) 3 547 1 470 f) odpisy aktualizujące warto ść nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug,
  przeterminowane 745 156 Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug, przeterminowane, razem (netto) 2 802 1 314 Emitent nie posiada istotnych należno ści spornych lub nale żno ści przeterminowanych powy żej 180 dni, od których nie
  dokonano odpisów aktualizuj ących.
  16. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
  16.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) w jednostkach zależnych 0 0 b) w jednostkach wspó
  zależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 f) w pozosta
  ych jednostkach 0 0 g) środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 4 886 8 960 - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 4 886 8 960 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 886 8 960


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  30 / 47
  16.2. Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne (struktura walutowa) w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 3 540 8 268 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 1 346 692 b1) waluta - EUR 244 89 przeliczone na PLN 1 018 395 b2) waluta - USD 77 48 przeliczone na PLN 267 203 b3) waluta - GBP 0 0 przeliczone na PLN 0 0 b4) waluta - INR 1 123 1 534 przeliczone na PLN 61 94 b5) waluta - RUB 0 0 przeliczone na PLN 0 0 Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne, razem 4 886 8 960
  17. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  17.1. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe w tysiącach z
  otych
  2017 2016 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 381 325 - ubezpieczenia majątkowe 131 123 - op
  ata za certyfikację wyrobów 8 15 - op
  ata serwisowa 0 0 - koszty opracowań 0 0 - inne 242 187 b) pozosta
  e rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 381 325
  18. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE
  Instrumenty finansowe stosowane by
  y w 2017 roku wy
  ą cznie w Podmiocie Dominuj ącym.
  W 2017 roku zawarto lub by
  y aktywne nast ępuj ące transakcje s
  u żące zabezpieczeniu kursów walutowych (dane w dolarac h i
  z
  otych):
  Zestawienie transakcji zabezpieczaj ących zawartych do dnia bilansowego:
  Bank rozliczaj ący
  data zawarcia data rozliczenia Instrument ilo ść waluty Waluta kurs zabezpieczenia kwota rozliczenia
  mBank 2016-12-28 2017-02-17 Forward 100 000,00 USD 4,0352 -5 440,00
  mBank 2017-02-17 2017-03-22 Forward 100 000,00 USD 4,0365 -15 375,00 Kolejnych transakcji zabezpieczaj ących Spó
  ka nie realizowa
  a z uwagi na brak ekspozy cji na ryzyko walutowe. Wp
  ywy by
  y
  zbie żne z potrzebami w zakresie p
  atno ści w walucie ameryka ńskiej.
  Transakcje zawarte po dniu bilansowym nie wyst ąpi
  y.
  Spó
  ka nie dokona
  a przekwalifikowania sk
  adników a ktywów finansowych, które spowodowa
  oby zmianę zasad wyceny tych
  aktywów pomi ędzy warto ści ą godziw ą a cen ą nabycia lub metod ą zamortyzowanego kosztu.
  Polityka zabezpiecze ń w tym zakresie b ędzie kontynuowana w 2018 roku.
  19. KAPITA W ASNY
  Kapita
  zak
  adowy
  19.1. Kapita
  zak
  adowy (struktura) 2017
  a) wartość nominalna jednej akcji (w
  z
  otych) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
  b) seria/emisja A B C D E
  c) rodzaj akcji na
  okaziciela na
  okaziciela pierwotnie imienne, obecnie
  na okaziciela na
  okaziciela na
  okaziciela d) rodzaj uprzywilejowania akcji zwyk
  e zwyk
  e Zwyk
  e zwyk
  e zwyk
  e
  e) rodzaj ograniczenia praw do akcji nie bra
  y udzia
  u w podziale
  zysku za lata 2006-2009 r., na
  akcjach by
  o ograniczenie możliwo ści zbycia
  do dnia 30-09-2011 f) liczba akcji (w sztukach) 5 000 000 4 400 000 600 000 450 000 3 550 000 g) warto ść serii/emisji wg warto ści
  nominalnej (w tysi ącach z
  otych) 500 440 60 45 355 h) sposób pokrycia kapita
  u gotówka gotówka gotówka gotówka gotówka i) data rejestracji 01-07-1998 11-12-2006 11-12-2006 08-12-2011 22-07-2008 j) prawo do dywidendy (od daty) 01-07-1998 11-12-2006 01-01-2010 08-12-2011 22-07-2008 k) liczba akcji, razem (w sztukach) 14 000 000 Kapita
  zak
  adowy, razem (w z
  otych) 1 400 000


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  31 / 47
  Kapita
  zapasowy 19.2. Kapita
  zapasowy w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) ze sprzedaży akcji powy żej ich warto ści nominalnej 29 404 29 404 b) utworzony ustawowo 3 975 3 975
  c) utworzony z podzia
  u zysku 11 066 6 062 d) z dop
  at akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapita
  zapasowy, razem 44 445 39 441
  Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe
  19.3. Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe (wed
  ug celu przeznaczenia) w tysiącach z
  otych 2017 2016 - na finansowanie majątku trwa
  ego i bie żącej dzia
  alno ści 23 642 23 642 - na kapita
  zapasowy ( agio z tytu
  u emisji 150 0 00 akcji w ramach Programu
  Motywacyjnego) 0 0 Pozosta
  e kapita
  y rezerwowe, razem 23 642 23 642 Zysk niepodzielony MSR
  Dotyczy tylko Sonel S.A.
  Zgodnie z Uchwa
  ą ZWZA nr 20 z 30-06-2008 SONEL S.A. wprowadzi
  a do stosowania Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF/MSR).
  Stan zysku (straty) z lat ubieg
  ych MSR na dzie ń 31.12.2017 r. wynika z pozosta
  ej – nierozliczonej różnicy pomi ędzy zyskiem
  netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za 2008 r . sporządzonym zgodnie z ustaw ą o rachunkowo ści, a zyskiem netto
  wykazanym w sprawozdaniu z ca
  kowitych dochodów za 2008 r. sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR. Aktualny stan to kwota
  370 679,17 z
  otych.
  20. REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA
  20.1. D
  ugoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - zmiana stanu
  w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu 85 68 - rezerwa na świadczenia emerytalne 85 68 b) zwiększenia (z tytu
  u) 145 30 - rezerwa na świadczenia emerytalne 145 30 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 8 13 - rezerwa na świadczenia emerytalne 8 13 d) rozwiązanie (z tytu
  u) 0 0 - rezerwa na świadczenia emerytalne 0 0 e) stan na koniec okresu 222 85 - rezerwa na świadczenia emerytalne 222 85
  20.2. Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - zmiana stanu
  w tysi ącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu 471 415 - rezerwa na urlopy 471 415 b) zwiększenia (z tytu
  u) 469 376 - rezerwa na urlopy 469 376 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 322 320 - rezerwa na urlopy 322 320 d) rozwiązanie (z tytu
  u) 0 0 - rezerwa na urlopy 0 0 e) stan na koniec okresu 618 471 - rezerwa na urlopy 618 471
  20.3. Pozosta
  e rezerwy d
  ugoterminowe - zmiana stanu w tysiącach z
  otych
  2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu 585 276 - rezerwa na serwis gwarancyjny 585 276 b) zwiększenia (z tytu
  u) 73 309 - rezerwa na serwis gwarancyjny 73 309 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 0 0 … 0 0 d) rozwiązanie (z tytu
  u) 54 0 - rezerwa na serwis gwarancyjny 54 0 e) stan na koniec okresu 604 585 - rezerwa na serwis gwarancyjny 604 585


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  32 / 47
  20.4. Pozosta
  e rezerwy krótkoterminowe - zmiana st anu w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) stan na pocz ątek okresu 794 1 624 - rezerwa na premię Zarz ądu 737 1 365 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 57 0 - rezerwa na premię roczn ą 0 259 b) zwiększenia (z tytu
  u) 1 959 2 152 - rezerwa na premię Zarz ądu 550 737 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 1 367 1 312 - rezerwa na koszty konferencji 42 103 - rezerwa na premię roczn ą 0 0 c) wykorzystanie (z tytu
  u) 2 090 2 749 - rezerwa na premię Zarz ądu 737 1 290 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 1 311 1 255 - rezerwa na koszty konferencji 42 103 - rezerwa na premię roczn ą 0 101 d) rozwiązanie (z tytu
  u) 434 233 - rezerwa na premię Zarz ądu 434 75 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 0 0 - rezerwa na premię roczn ą 0 158 e) stan na koniec okresu 229 794 - rezerwa na premię Zarz ądu 116 737 - rezerwa na premie dla dystrybutorów 113 57 - rezerwa na koszty konferencji 0 0 - rezerwa na premię roczn ą 0 0 21. ZOBOWIĄZANIA D UGOTERMINOWE 21.1. Zobowi ązania d
  ugoterminowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek wspó
  zależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozosta
  ych jednostek 1 044 17 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytu
  u emisji d
  użnych papierów warto ściowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 … 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 17 - inne (wg rodzaju) 0 0 - z tytu
  u wyceny terminowych transakcji walutowych 0 0 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalności: 1 044 0 - powyżej 12 miesi ęcy 1 044 0 Zobowiązania d
  ugoterminowe, razem 1 044 17
  21.2. Zobowiązania d
  ugoterminowe, o pozosta
  ym od dnia bilansow ego okresie sp
  aty w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) powy żej 1 roku do 3 lat 1 044 17 b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 c) powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania d
  ugoterminowe, razem 1 044 17 21.3. Zobowiązania d
  ugoterminowe (struktura walutowa) w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 0 17 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 1 044 0 b1) waluta - USD 300 0 przeliczone na PLN 1 044 0 Zobowiązania d
  ugoterminowe, razem 1 044 17


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  33 / 47
  22. ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 22.1. Zobowi ązania krótkoterminowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek wspó
  zależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozosta
  ych jednostek 11 737 10 410 - kredyty i pożyczki, w tym: 1 493 360 - d
  ugoterminowe w okresie sp
  aty 0 0 - z tytu
  u emisji d
  użnych papierów warto ściowych 0 0 - z tytu
  u dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 632 177 - z tytu
  u wyceny terminowych transakcji walutowych 0 58 - umowy leasingu finansowego 17 119 - z tytu
  u wyceny instrumentów pochodnych 0 0 - pozosta
  e 615 0 - z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie wymagalności: 6 329 7 316 - do 12 miesięcy 6 329 7 316 - powyżej 12 miesi ęcy 0 0 - kaucja zatrzymana 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 133 22 - zobowiązania wekslowe 0 0 - z tytu
  u podatków, ce
  , ubezpieczeń i innych świadcze ń 1 847 1 398 - z tytu
  u wynagrodzeń 1 256 1 103 - inne (wg tytu
  ów) 47 34 - wobec akcjonariuszy z tytu
  u dywidendy 0 0 - pozosta
  e 47 34 g) podatek dochodowy od osób prawnych do zap
  aty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 11 737 10 410 22.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) w walucie polskiej 7 111 6 454 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na z
  ) 4 626 3 956 b1) wartość w tys.EUR 514 532 wartość w tys.z
  2 143 2 356 b2) wartość w tys.USD 711 376 wartość w tys.z
  2 476 1 570 b3) wartość w tys.GBP 1 1 wartość w tys.z
  5 4 b4) wartość w tys.INR 31 335 wartość w tys.z
  2 21 b5) wartość w tys.RUB 0 72 wartość w tys.z
  0 5 b6) wartość w tys.CZK 3 0 wartość w tys.z
  0 0 b7) wartość w tys.THB 2 3 wartość w tys.z
  0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 11 737 10 410 W Grupie Kapita
  owej spó
  ka Foxytech korzysta z kredytu w rachunku bieżącym. Umowa obowi ązuje do dnia 11-05-2018, limit
  zad
  u żenia to kwota 1.100.000 z
  otych. Stan zad
  u żenia na 31-12-2017 to 971 068,16 z
  otych.
  Sonel T&M Inc., z siedzib ą w USA. korzysta z kredytu w kwocie 150 tysi ęcy dolarów udzielonego przez Bank of the West.
  Kredyt jest por ęczony przez Sonel S.A., za po średnictwem Banku BG Ż BNP Paribas Spó
  ka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie.
  Stan zad
  u żenia na 31-12-2017 to 150 000,00 dolarów.
  Pozosta
  e podmioty nie posiadaj ą zobowi ąza ń kredytowych. Aktualnie nie wyst ępuje zagro żenie niewywi ązywania si ę z takich
  umów. Zobowi ązania handlowe regulowane s ą na bie żąco. W 2017 roku Grupa Kapita
  owa uzyska
  a 38 185,46 z
  otych z tytu
  u
  odsetek od depozytów. Kwoty te w ca
  o ści pozyskano w jednostce dominuj ącej
  Koszty finansowe w zakresie zap
  aconych odsetek wyn ios
  y 39 380,14 z
  otych i dotyczy
  y g
  ownie p
  atności kwoty 19 375,71
  odsetek z tytu
  u kredytu w Foxytech Spó
  ka z o.o. o raz części odsetkowych rat leasingowych.
  Na dzie ń 31.12.2017 roku inne zobowi ązania finansowe wynikaj ą z kilku aktywnych umów leasingowych. Kwota zobowi ązania
  p
  atnego w 2018 roku to 17 376,57 z
  otych. Zobowi ązanie z tytu
  u tych umów, p
  atne po 31.12.2018 nie występuje.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  34 / 47
  23. AKTYWA ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY
  23.1. Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowe go - zmiana stanu w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016 1. Stan aktywów z tytu
  u odroczonego podatku dochod owego na początek okresu,
  w tym: 80 60 a) odniesionych na wynik finansowy 80 60 2. Zwiększenia 138 80 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi ró żnicami
  przej ściowymi (z tytu
  u) 138 80 - aktualizacja wartości nale żno ści 68 30 - wycena ujemna środków pieni ężnych i rozrachunków 70 17 - inne 0 33 3. Zmniejszenia 80 60 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi ró żnicami
  przej ściowymi (z tytu
  u) 80 60 - odwrócenia się ró żnic przej ściowych 80 60 4. Stan aktywów z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,
  razem, w tym: 138 80 a) odniesionych na wynik finansowy 138 80 - aktualizacja wartości nale żno ści 68 30 - wycena ujemna środków pieni ężnych i rozrachunków 70 17 - inne 0 33
  23.2. Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego - zmiana stanu w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016 1. Stan rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochod owego na początek okresu,
  w tym: 298 248 a) odniesionej na wynik finansowy 298 248 2. Zwiększenia 283 298 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytu
  u dodatnich różnic przej ściowych
  (z tytu
  u) 283 298 - środki trwa
  e i wieczyste u żytkowanie - przecena wg MSSF/MSR 209 219 - wycena dodatnia środków pieni ężnych i rozrachunków 16 19 - inne 58 60 3. Zmniejszenia 298 248 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi ró żnicami
  przej ściowymi (z tytu
  u) 298 248 - odwrócenia się ró żnic przej ściowych 298 248 4. Stan rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,
  razem 283 298 a) odniesionej na wynik finansowy 283 298 - środki trwa
  e i wieczyste u żytkowanie - przecena wg MSSF/MSR 209 219 - wycena dodatnia środków pieni ężnych i rozrachunków 16 19 - inne 58 60
  24. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  24.1. Inne rozliczenia mi ędzyokresowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 - d
  ugoterminowe (wg tytu
  ów) 0 0 … 0 0 - krótkoterminowe (wg tytu
  ów) 0 0 … 0 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 288 3 272 - d
  ugoterminowe (wg tytu
  ów) 1 591 2 319 - dotacje rozliczane w czasie 1 591 2 319 - krótkoterminowe (wg tytu
  ów) 697 953 - dotacje rozliczane w czasie 697 953 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 288 3 272


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  35 / 47
  25. WARTO ŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Poni ższa tabela przedstawia porównanie warto ści bilansowej i warto ści godziwej wszystkich instrumentów finansowych Gru py.
  Klasy instrumentów finansowych 31.12.2017 31.12.2016 Warto
  ść
  godziwa w
  tysi ącach z
  Warto
  ść
  bilansowa w tysi ącach z
  Warto
  ść
  godziwa w
  tysi ącach z
  Warto
  ść
  bilansowa w tysi ącach z
  Aktywa:
  Należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e 16 691 16 691 14 304 14 304
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 4 886 4 886 8 960 8 960
  Zobowi ązania:
  Leasing 17 17 137 137
  Pochodne instrumenty finansowe 57 57
  Zobowiązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e 11 720 11 720 10 233 10 233
  *Pozycja nie obejmuje udzia
  ów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak mo żliwo ści wiarygodnego okre ślenia
  warto ści godziwej
  Szacowanie warto ści godziwej
  Zgodnie z przyj ętymi w roku 2009 zmianami do MSSF 7 w zakresie inst rumentów finansowych, które są wyceniane w
  sprawozdaniu finansowym w warto ści godziwej, co wymaga ujawnienia metod pomiaru war tości godziwej, pogrupowanych
  wed
  ug nast ępuj ącej hierarchii:
  · poziom 1 – ceny gie
  dowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania na aktywnych rynkach,
  · poziom 2 – na bazie warto ści obserwowanych na rynku, ustalane przez odniesien ie bezpośrednie (tj. do cen) lub po średnie
  (tj. pochodne cen) do podobnych instrumentów istnie ją cych na rynku,
  · poziom 3 – ceny niepochodz ące z aktywnych rynków (na bazie ró żnych technik wyceny nie opieraj ących si ę o jakiekolwiek
  obserwowalne dane rynkowe).
  Aktywa i zobowi ązania finansowe mierzone w warto ści godziwej na dzie ń 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku:
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Razem
  warto
  ść
  godziwa
  Stan na 31.12.2017
  Aktywa: - - - -
  Aktywa finansowe wyceniane wed
  ug wartości godziwej przez wynik
  finansowy - - - -
  Pochodne instrumenty zabezpieczaj
  ące - - - -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży - - - -
  Aktywa razem - - - -
  Zobowiązania: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  warto ść
  godziwa
  Zobowi ązania finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez
  wynik finansowy - - - -
  Pochodne instrumenty zabezpieczaj
  ące - - - -
  Zobowi ązania razem - - - -
  Stan na 31.12.2016
  Aktywa: - - - -
  Aktywa finansowe wyceniane wed
  ug wartości godziwej przez wynik
  finansowy - - - -
  Pochodne instrumenty zabezpieczaj
  ące - - - -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży - - - -
  Aktywa razem - - - -
  Zobowiązania: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Razem
  warto ść
  godziwa
  Zobowi ązania finansowe wyceniane wed
  ug warto ści godziwej przez
  wynik finansowy - 57 - 57
  - instrumenty pochodne
  - 57 - 57
  Pochodne instrumenty zabezpieczające - - - -
  Zobowi ązania razem - 57 - 57
  Znaczna część informacji, na podstawie których szacowana jest wa rtość godziwa, ma charakter wysoce subiektywny i wynika z
  indywidualnej oceny, w zwi ązku z czym mo że nie by ć dok
  adna. Generalna zasada szacowania warto ści godziwej jest
  nast ępuj ąca: warto ść godziwa instrumentów finansowych, które s ą w obrocie na aktywnym rynku jest ustalana na podst awie
  notowanych cen rynkowych na dzie ń bilansowy.
  Warto ść godziwa instrumentów finansowych, które nie s ą w obrocie na aktywnym rynku jest ustalana przy u życiu technik
  wyceny. W przypadku nale żno ści i zobowi ąza ń zak
  ada si ę, że warto ść nominalna pomniejszona o odpisy z tytu
  u utraty
  warto ści w okresie wymagalno ści krótszym ni ż jeden rok, jest zbli żona do ich warto ści godziwej.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  36 / 47
  26. UDZIA Y NIEDAJ ĄCE KONTROLI
  Prezentowane w kapitale w
  asnym Grupy udzia
  y nieda ją ce kontroli odnosz ą si ę do nast ępuj ących jednostek zale żnych:
  26.1. Udzia
  y niedaj ące kontroli w tysiącach z
  otych
  2017 2016 Sonel India Limited Ltd -40 1 Foxytech Sp. z o.o. 0 0 Sonel Test and Measurement Inc., 0 0 Udzia
  y niedające kontroli razem -40 1 27. PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE Przychody ze sprzedaży produktów
  27.1. Przychody netto ze sprzeda ży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje
  dzia
  alno ści) w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016 - mierniki i akcesoria 47 417 44 585 - us
  ugi montażu 32 637 30 623 - inne us
  ugi 3 599 3 485 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 83 653 78 693 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  27.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016 a) kraj 42 306 38 694 b) eksport 41 347 39 999 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 83 653 78 693 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  Przychody ze sprzedaży materia
  ów
  27.3. Przychody netto ze sprzeda ży towarów i materia
  ów (struktura rzeczowa -
  rodzaje dzia
  alno ści) w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 - towarów 3 253 2 595 - materia
  ów 420 394 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia
  ów, razem 3 673 2 989 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  27.4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia
  ów (struktura terytorialna) w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 a) kraj 508 391 b) eksport 3 165 2 598 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia
  ów, razem 3 673 2 989 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Koszty dzia
  alności operacyjnej 27.5. Koszty wed
  ug rodzaju w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) amortyzacja 6 778 6 071 b) zużycie materia
  ów i energii 44 255 43 085 c) us
  ugi obce 5 749 4 687 d) podatki i op
  aty 579 383 e) wynagrodzenia 21 603 18 094 f) ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia 4 212 3 679 g) pozosta
  e koszty rodzajowe (z tytu
  u) 3 140 2 335 - podróże s
  u żbowe 591 842 - koszty reprezentacji i reklamy 1 161 1 161 - ubezpieczenia 344 324 - inne 1 044 8 Koszty wed
  ug rodzaju, razem 86 316 78 334 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń mi ędzyokresowych -5 720 552
  Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby jedn ostki (wielkość ujemna) -1 050 -7 343 Koszty sprzeda ży (wielko ść ujemna) -11 679 -10 371 Koszty ogólnego zarządu (wielko ść ujemna) -6 366 -4 075 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 61 501 57 097


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  37 / 47
  28. POZOSTA E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  Inne przychody operacyjne
  28.1. Inne przychody operacyjne w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) rozwiązane rezerwy (z tytu
  u) 0 0 - rozwiązane odpisy aktualizuj ące 0 0 b) pozosta
  e, w tym: 106 135 - otrzymane odszkodowania 26 54 - różnice inwentaryzacyjne 0 11 - us
  ugi dzierżawy 7 2 - zwrot podatków 0 6 - pozosta
  e 73 62 Inne przychody operacyjne, razem 106 135
  Inne koszty operacyjne
  28.2. Inne koszty operacyjne
  w tysiącach z
  otych
  2017 2016 a) utworzone rezerwy (z tytu
  u) 0 0 - na spór z POSNET 0 0 - odpis aktualizujący warto ść nale żno ści 0 0 … 0 0 b) pozosta
  e, w tym: 319 135 - koszty odszkodowań 23 41 - różnice inwentaryzacyjne 25 0 - sk
  adki nieobowiązkowe 13 12 - koszty likwidacji sk
  adników majątku 194 51 - pozosta
  e 64 31 Inne koszty operacyjne, razem 319 135
  29. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Przychody finansowe
  29.1. Przychody finansowe z tytu
  u odsetek w tysiącach z
  otych
  2017 2016 a) z tytu
  u udzielonych pożyczek 0 0 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek wspó
  zależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 - od pozosta
  ych jednostek 0 0 b) pozosta
  e odsetki 38 127 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek wspó
  zależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 - od pozosta
  ych jednostek 38 127 Przychody finansowe z tytu
  u odsetek, razem 38 127
  29.2. Inne przychody finansowe w tysiącach z
  otych
  2017 2016 a) dodatnie różnice kursowe 0 413 - zrealizowane 0 376 - niezrealizowane 0 37 b) rozwiązane rezerwy (z tytu
  u) 0 0 - prowizje bankowe 0 0 c) pozosta
  e, w tym: 64 0 - przychody z operacji finansowych 7 0 - wycena terminowych transakcji walutowych 57 0 - pozosta
  e 0 0 Inne przychody finansowe, razem 64 413


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  38 / 47
  Koszty finansowe 29.3. Koszty finansowe z tytu
  u odsetek w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) od kredytów i pożyczek 31 14 - dla innych jednostek 31 14 b) pozosta
  e odsetki 8 16 - dla innych jednostek 8 16 Koszty finansowe z tytu
  u odsetek, razem 39 30 29.4. Inne koszty finansowe w tysiącach z
  otych 2017 2016 a) ujemne różnice kursowe, w tym: 757 0 - zrealizowane 424 0 - niezrealizowane 333 0 b) utworzone rezerwy (z tytu
  u) 0 0 c) pozosta
  e, w tym: 90 127 - koszty operacji finansowych 21 48 - wycena terminowych transakcji walutowych 0 58 - darowizny pieniężne 13 15 - pozosta
  e 56 6 Inne koszty finansowe, razem 847 127
  30. PODATEK DOCHODOWY
  30.1. Podatek dochodowy bieżący w tysiącach z
  otych
  2017 2016 1. Zysk (strata) brutto 5 932 8 815 2. Różnice pomi ędzy zyskiem (strat ą) brutto a podstaw ą opodatkowania podatkiem
  dochodowym (wg tytu
  ów) 3 501 1 317 - wycena transakcji zabezpieczających -58 58 - wyceny bilansowe 293 1 - rezerwy niepodatkowe 2 675 757 - koszty leasingu -117 -111 - amortyzacja nie stanowiąca kosztów podatkowych 115 168 - koszty reprezentacji 325 316 - podatkowe rozliczenie p
  ac 79 71 - wp
  aty na PFRON 138 83 - pozosta
  e 51 -26
  3. Dochód zwolniony z tytu
  u prowadzenia dzia
  alności gospodarczej w SSE 4 855 6 346 4. Zwi ększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obni żki podatku 0 0 5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4 578 3 786 6. Podatek dochodowy wed
  ug stawki 19 % 869 719 7. Podatek zap
  acony 976 877 8. Kwota do zap
  aty -107 -158 9. Podatek dochodowy należny za okres rozrachunkowy 869 719
  30.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat: w tysi
  ącach z
  otych
  2017 2016 - zmniejszenie (zwi ększenie) z tytu
  u powstania i odwrócenia si ę ró żnic
  przej ściowych 241 27 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytu
  u zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytu
  u z poprzednio nieuj ętej straty podatkowej, ulgi
  podatkowej lub ró żnicy przej ściowej poprzedniego okresu 0 0 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytu
  u odpisania aktywów z tytu
  u odrocz onego
  podatku dochodowego lub braku mo żliwo ści wykorzystania rezerwy na odroczony
  podatek dochodowy 0
  0 - inne sk
  adniki podatku odroczonego (wg tytu
  ów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem 241 27 30.3. Podatek odroczony i wp
  yw na wynik podatkowy w tysiącach z
  otych
  2017 Zmiana warto ści 2017 2016 Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 28 3 -15 298 Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 138 58 80 Wp
  yw na wynik 0 -72 0
  Podmiot dominujący zgodnie z przyj ętą polityk ą rachunkowo ści nie rozpoznaje aktywów z tytu
  u odroczonego poda tku
  dochodowego wynikaj ących z przysz
  ych ulg podatkowych.
  Sonel S.A. rozlicza ulg ę strefow ą. Efektywna stopa podatkowa wynios
  a w 2017 roku 2 0 %, podczas gdy w 2016 roku 8 %.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  39 / 47
  31. SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDN Ą AKCJ Ę ZWYK Ą ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY)
  NA JEDN Ą AKCJE ZWYK Ą
  Zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą jest to kwota zysku netto ze sprawozdania z ca
  kow itych dochodów za dany okres i podzielona
  przez średniowa żon ą liczb ę akcji zwyk
  ych z danego okresu. Średniowa żona liczba akcji zwyk
  ych jest obliczana, jako suma
  liczby akcji z ko ńca ka żdego miesi ąca danego okresu podzielona przez liczb ę miesi ęcy w okresie.
  Rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę zwyk
  ą jest to kwota zysku netto w sprawozdaniu z ca
  kowi tych dochodów za dany okres
  podzielona przez średniowa żon ą liczb ę akcji z danego okresu powi ększon ą o średniowa żon ą potencjaln ą liczb ę akcji, do
  wyemitowania których jednostka si ę zobowi ąza
  a.
  Podmiot dominujący Sonel SA 2017 2016
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru W sztukach
  Ś
  rednia wa żona liczba akcji zwyk
  ych 14.000.000 14.000.000
  32. WYP ATA DYWIDENDY
  W okresie obj
  ętym sprawozdaniem nast ąpi
  a wyp
  ata dywidendy dla akcjonariuszy Sonel S.A. za 2016 rok.
  W dniu 30-06-2017 r. wyp
  acono dywidend ę w
  ącznej kwocie 3.500.000 z
  otych.
  Zgodnie z uchwa
  ą w sprawie podzia
  u zysku podj ętą w dniu 01-06-2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromad zenie,
  akcjonariuszom Sonel S.A. wyp
  acona zosta
  a dywiden da w wysokości 0,25 z
  na jedn ą akcj ę. Liczba akcji obj ętych dywidend ą
  wynios
  a 14 000 000 sztuk. Dzie ń dywidendy by
  ustalony na 16-06-2017.
  Wszystkie akcje Spó
  ki maj ą charakter akcji zwyk
  ych.
  W 2018 roku mo żliwa jest wyp
  ata dywidendy za 2017 rok. Dywidenda, jaka zostanie zaproponowana przez Zarząd Sonel S.A.
  na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, to przedzia
  od 10 d o 25 groszy na jedną akcj ę, co stanowi ć b ędzie kwot ę od 1.400.000 do
  3.500.000 z
  otych. Pozosta
  a cz ęść zysku za 2017 rok zostanie prawdopodobnie przekaza na na kapita
  zapasowy.
  33. PRZEP YWY PIENI ĘŻNE
  W celu ustalenia przep
  ywów pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej dokonano nast ępuj ących korekt zysku (straty) przed
  opodatkowaniem:
  33.1 Przep
  ywy pieni ężne korekty w tysiącach z
  otych 2017 2016 Amortyzacja i odpisy aktualizuj ące rzeczowe aktywa trwa
  e 2 280 2 301 Amortyzacja i odpisy aktualizujące warto ści niematerialne 4 498 3 759 Zyski (straty) mniejszości -41 -258 Zmiana wartości godziwej nieruchomo ści inwestycyjnych 0 0 Zysk (strata) z aktywów (zobowiąza ń) finans. wycenianych w warto ści godziwej
  przez rachunek zysków i strat 0 0
  Instrumenty zabezpieczaj
  ące przep
  ywy środków pieni ężnych przeniesione z
  kapita
  u 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych 0 0 Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwa
  ych 0 -87 Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych ni ż instrumenty
  pochodne) 0 0
  Zyski (straty) z tytu
  u ró
  żnic kursowych 48 101 Koszty odsetek 27 26 Przychody z odsetek i dywidend -38 -128 Koszt p
  atności w formie akcji (programy motywacyjne) 0 0 Udzia
  w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 0 Inne korekty -71 -29 Korekty razem 6 703 5 685 Zmiana stanu zapasów -2 033 -5 171 Zmiana stanu należno ści -2 387 -2 748 Zmiana stanu zobowiąza ń 1 193 2 546 Zmiana stanu rezerw i rozliczeń mi ędzyokresowych -1 450 -1 504 Zmiany w kapitale obrotowym -4 677 -6 877 33.2. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytu acji
  finansowej przedsi ębiorstwa w tysi
  ącach z
  otych 2017 2016 Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytu acji finansowej 4 886 8 960 Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 4 886 8 960 34. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ramach Grupy Kapita
  owej Sonel istnieje powi ązanie organizacyjne i kapita
  owe pomi ędzy Sonel S.A. i Sonel Instruments
  India Private Limited, Foxytech Spó
  ka z o.o. oraz Sonel Test and Measurement Inc. Dla tych podmiotów Sonel S.A. jest
  podmiotem dominuj ącym.
  Spó
  ka nie jest powi ązana kapita
  owo ani organizacyjnie z innymi ni ż w/w podmioty.
  Sonel S.A. posiada 90 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Instruments India Private Ltd z siedzibą w Indiach.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Foxyt ech Spó
  ka z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Test and Measurement Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  40 / 47
  W okresie od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-201 7 roku zakupy Sonel S.A. od Spó
  ki Sonel Instruments India Private Ltd.
  wynios
  y 75,3 tysi ęcy z
  otych (17,9 tysi ęcy euro) i dotyczy
  y wsparcia przy przygotowaniu ek spozycji Sonel SA na targach.
  W okresie od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-201 7 roku Emitent sprzeda
  firmie Sonel Instruments India Private Ltd.
  wyroby i us
  ugi na kwot ę netto przesz
  o 1.047,8 tysi ęcy z
  otych (246,4 tysi ęcy euro).
  W okresie od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-201 7 roku Sonel S.A. naby
  od Foxytech Spó
  ka z o.o. towary za kwotę 7,9
  tysi ąca z
  otych netto.
  W okresie od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-201 7 roku Emitent sprzeda
  firmie Foxytech Spó
  ka z o.o. wyroby i us
  ugi na
  kwot ę netto przesz
  o 21,1 tysi ąca z
  otych. Transakcje dotyczy
  y wynajmu pomieszcze ń oraz us
  ug biurowych.
  W okresie od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017 roku nie mia
  y miejsca żadne zakupy Sonel S.A. od spó
  ki Sonel Test and
  Measurement Inc.
  W okresie od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017 roku Emi tent sprzeda
  firmie Sonel Test and Measurement Inc. wyroby na kwotę
  418,7 tysi ęcy z
  otych, co stanowi
  o 110,8 tysi ąca dolarów.
  Dodatkowo w 2017 roku i w kolejnych okresach Sonel S.A. udzieli
  następuj ących po życzek podmiotowi powi ązanemu Sonel
  Test and Measurement Inc., z siedzib ą w Stanach Zjednoczonych:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu data sp
  at y oprocentowanie
  1. 2017-03-06 120 000,00 2017-03-07 2019-12-31 5%
  2. 2017-03-26 20 000,00 2018-03-30 2017-12-31 5%
  3. 2017-04-20 50 000,00 2017-04-25 2019-12-31 5%
  4. 2017-05-29 60 000,00 2017-05-29 2018-12-31 5%
  5. 2017-07-26 100 000,00 2017-07-27 2019-12-31 5%
  6. 2017-08-21 100 000,00 2017-08-22 2019-12-31 5%
  7. 2017-10-02 70 000,00 2017-10-02 2019-12-31 5%
  8. 2017-11-23 105 000,00 2017-11-23 2019-12-31 5%
  9. 2017-12-22 65 000,00 2017-12-22 2019-12-31 5%
  RAZEM 690 000,00
  Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie udzielono jeszcze trzech po życzek:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu termin sp
  aty oprocentowanie
  1. 2018-01-29 75 000,00 2018-01-29 2019-12-31 5%
  2. 2018-03-08 100 000,00 2018-03-08 2019-12-31 5%
  3. 2018-03-29 50 000,00 2018-03-29 2019-12-31 5%
  RAZEM 225 000,00
  W dniu 27-12-2017 z tytu
  u pożyczek, o których mowa powy żej, Sonel S.A. otrzyma
  a nale żne odsetki w kwocie 14 607,53 USD
  (51 193,55 z
  otych)
  Sonel S.A. nie zawiera
  transakcji z podmiotami pow ią zanymi innych ni ż typowe i rutynowe, zawierane na warunkach
  rynkowych.
  Sonel S.A. nie zawiera
  transakcji z osobami powi ązanymi.
  Sonel Instruments India Private Ltd niedawno rozpoc zą
  aktywno ść i polityka firmy d ąży do zaistnienia na rynku indyjskim,
  wobec czego poziom mar ż stosowanych w relacjach z tym podmiotem zmierza do utrzymania konkurencyjnych cen wyrobów
  Emitenta na rynku indyjskim.
  Nie wyst ępuj ą ż adne szczególne i istotne zmiany w zakresie wspó
  pr acy z podmiotami powiązanymi.
  Szczególne transakcje z personelem kierowniczym nie wystąpi
  y
  Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, niekonsol idowanymi jednostkami zależnymi oraz pozosta
  ymi podmiotami
  powi ązanymi nie wyst ępuj ą.
  35. AKTYWA ORAZ ZOBOWI ĄZANIA WARUNKOWE Podmiot zale żny Foxytech, w dniu 15-05-2015, podpisa
  umow ę o lini ę produktow ą z bankiem mBank z siedzib ą w Warszawie.
  W śród produktów, do których dost ęp mia
  Foxytech, znajdowa
  y si ę: kredyt w rachunku bie żącym, gwarancje, akredytywy i inne
  produkty bankowe. ączny limit produktowy wynosi
  4 miliony z
  otych. Um owa by
  a zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in
  blanco, awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w d eklarację wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia
  15-05-2015. W dniu 14-05-2016, umowa wygas
  a, powod ując jednocze śnie utrat ę wa żno ści w/w zabezpieczenia.
  W dniu 12-08-2016 Foxytech ponownie uzyska
  wsparci e mBanku, podpisując umow ę o lini ę wieloproduktow ą. Podobny zakres
  produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 2 milionów z
  otych. Umowa jest zabezpie czona w oparciu o weksel w
  asny in
  blanco, awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w d eklarację wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016.
  W dniu 11-08-2017 Foxytech ponownie uzyska
  wsparci e mBanku, podpisując aneks do w/w umowy o lini ę wieloproduktow ą.
  Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 1,5 miliona z
  otych.
  Umowa by
  a przed
  u żona do dnia 11-02-2018. Aneksem z dnia 07-02-2018 p rzed
  użono okres obowi ązywania w/w umowy do
  dnia 11-05-2018, ograniczaj ąc limit zad
  u żenia do kwoty 1.100.000 z
  otych.
  W 2017 roku dokonano por ęczenia kredytu, który zosta
  udzielony podmiotowi z ależnemu Sonel T&M Inc., z siedzib ą w USA.
  Por ęczeniu podlega kwota 150 tysi ęcy dolarów na rzecz Bank of the West, za po średnictwem Banku BG Ż BNP Paribas Spó
  ka
  Akcyjna z siedzib ą w Warszawie.
  .
  36. RYZYKO DOTYCZ ĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Ryzyka, na które nara żona jest Grupa Kapita
  owa Sonel to:
   ryzyko rynkowe obejmuj ące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  41 / 47
   ryzyko kredytowe,
   ryzyko p
  ynno ści.
  W procesie zarz ądzania ryzykiem najwa żniejsz ą wag ę maj ą nast ępuj ące cele:
   zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przep
  ywów pieni ężnych,
   wykonanie zak
  adanych prognoz finansowych poprzez spe
  nienie za
  oże ń bud żetowych,
   osi ągni ęcie stopy zwrotu z d
  ugoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źróde
  finansowania
  dzia
  a ń inwestycyjnych.
  Ryzyko rynkowe. Ryzyko rynkowe jest wypadkow ą utrzymania ilo ści sprzedawanych wyrobów przy jednoczesnym zachowan iu
  mar ż na niezmienionym istotnie poziomie. Istnieje ryzyk o wyparcia produktów krajowych przez nowe zaawansow ane
  konstrukcje z krajów azjatyckich lub przez ma
  e pod mioty oferujące pojedyncze specjalistyczne przyrz ądy pomiarowe w
  atrakcyjnych cenach. W ocenie Emitenta na rynku kra jowym najlepszym sposobem walki z tego typu konkure ncją jest sta
  a
  dba
  o ść o warto ść marki i najwy ższej klasy jako ść wyrobów. W zakresie sprzeda ży eksportowej nie bez znaczenia pozostaj ą
  kursy walut. Znacz ące umocnienie si ę z
  otego utrudnia konkurowanie cenowe na rynkach za granicznych. Ryzyko utraty rynków
  zagranicznych jest uznawane za niewielkie z uwagi n a znaczące wzrosty na tych rynkach.
  Ryzyko walutowe. Dotyka zakupów i sprzeda ży. Z uwagi na brak wyra źnej ekspozycji walutowej mi ędzy z
  otym a euro, ryzyko
  to ma charakter znikomy. W IV kwartale 2014 roku p ojawi
  a się dodatnia ekspozycja walutowa w zakresie nale żno ści w dolarze
  ameryka ńskim. Poziom średniej ekspozycji walutowej od II kwarta
  u 2015 ro ku wynosi
  od 200 do 400 tysięcy dolarów na
  miesi ąc. W II po
  owie 2017 ekspozycja ta zmala
  a wobec k onieczności udzielania po życzek podmiotowi zale żnemu w USA.
  Spó
  ka Sonel b ędzie w kolejnych latach dokonywa
  a zabezpiecze ń walutowych bazuj ąc na prostych instrumentach typu forward
  lub opcja walutowa o ile wyst ąpi istotny poziom ekspozycji na ryzyko..
  Ryzyko stóp procentowych. Aktualnie ryzyko to wyst ępuje w podmiocie zale żnym Foxytech. Poziom zaanga żowania
  kredytowego to maksymalnie 1.100.000 z
  otych. Od 20 17 roku ryzyko to dotyka drugiej firmy podmiotu zależnego Sonel T&M
  Inc. Poziom ryzyka to aktualnie kwota 150 000 dolar ów udzielonego kredytu.
  Ryzyko kredytowe. Ryzyko kredytowe rozumiane jest, jako możliwo ść niewywi ązania si ę ze zobowi ąza ń przez d
  u żników
  Grupy. Jest to normalne ryzyko prowadzenia dzia
  aln ości. Emitent i podmioty z grupy minimalizuj ą je poprzez monitoring
  nale żno ści oraz ubezpieczenie w KUKE SA. Spó
  ki zale żne stosuj ą przedp
  aty lub realizuj ą transakcj ę tylko z odbiorcami, którzy
  w ich ocenie, s ą wiarygodnymi partnerami.
  Ryzyko p
  ynno ści. Grupa posiada znacz ący poziom środków finansowych. Zagro żeniem dla p
  ynno ści mo że okaza ć si ę
  konieczno ść wyp
  aty dywidendy przy jednoczesnym braku bie żących wp
  ywów w tym tak że ze środków pomocowych Unii
  Europejskiej. W skrajnym przypadku Emitent b ędzie musia
  uruchomi ć finansowanie zewn ętrzne o charakterze krótko lub
  ś rednioterminowym. Kapita
  y Grupy s ą w przewa żaj ącej mierze kapita
  ami w
  asnymi, co pozwala uzna ć to ryzyko za ma
  o
  istotne. Na to ryzyko nara żona jest spó
  ka Foxytech. Do dnia dzisiejszego nie jest w stanie generować dodatnich przep
  ywów
  finansowych, wobec czego ryzyko to wyst ępuje w tym podmiocie. Wobec kolejnych strat ryzyko to ulega systematycznemu
  zwi ększeniu.
  Podmioty zale żne s ą nara żone na to ryzyko w znacznie wi ększym stopniu. Podmiot indyjski powinien w 2018 rok u osiągn ąć
  rozmiar sprzeda ży pozwalaj ący na utrzymanie p
  ynno ści.
  37. ZARZ ĄDZANIE KAPITA EM
  Obraz grupy kapita
  owej zdeterminowany jest przez P odmiot Dominujący, który prowadzi bezpieczn ą dzia
  alno ść opart ą g
  ównie
  na kapitale w
  asnym. W niedu żej mierze wspiera si ę kapita
  em obcym w postaci zobowi ąza ń handlowych.
  Jednostka Dominuj ąca w bardzo szybkim stopniu odzyskuje stan środków finansowych, zapewniaj ących bezpiecze ństwo
  funkcjonowania. W razie konieczno ści wsparcia dzia
  alno ści kredytami korzysta z produktów elastycznych krót ko i
  ś rednioterminowych. Sonel S.A. regularnie wyp
  aca dy widendę na poziomie znacznej cz ęści wyniku finansowego.
  Podmiot indyjski wpiera swoj ą p
  ynno ść finansow ą podpieraj ąc si ę zobowi ązaniami wobec jednostki dominuj ącej. Nie korzysta
  ze wsparcia bakowego.
  Foxytech korzysta z kapita
  u za
  o życielskiego i kredytu w rachunku bie żącym. To podmiot zad
  u żony. Spó
  ka wykorzysta
  a ca
  y
  kapita
  zak
  adowy.
  Podmiot ameryka ński finansuje si ę kredytem oraz po życzkami od Podmiotu Nadrz ędnego. Po życzki wykorzystuje do realizacji
  zakupów aktywów podmiotu, od którego jest przejmowa na dzia
  alność oraz na finansowanie bie żącej dzia
  alno ści.
  38. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
  Po dniu bilansowym nie nast ąpi
  y szczególne zdarzenia mog ące w sposób szczególny wp
  yn ąć na w przysz
  e wyniki Grupy.
  39. POZOSTA E INFORMACJE W 2017 obraz Grupy Kapita
  owej nadal zale ży od wyników Sonel S.A.
  W 2017 roku sprzeda ż grupy si ęgn ę
  a poziomu 106,9 % sprzeda ży za rok 2016. 98 % tej sprzeda ży odnotowa
  podmiot
  dominuj ący. W 2017 roku do wzrostu sprzeda ży przyczyni
  si ę podmiot ameryka ński, który pocz ąwszy od maja 2017 roku
  wypracowa
  1.580 tysi ęcy z
  otych obrotu. Podmiot indyjski odnotowa
  sprze daż na podobnym poziomie. Jednak jego wynik
  sprzeda żowy na poziomie 1.566 tysi ęcy jest znacznie ni ższy ni ż osi ągni ęty w 2016 roku kiedy sprzeda ż wynios
  a 2.595 tysi ęcy.
  Foxytech wypracowa
  sprzeda ż w kwocie 147 tysi ęcy.
  Zyski grupy powsta
  y w 2017 roku wy
  ącznie w podmiocie Sonel S.A.
  Na poziomie zysku netto straty spó
  ek zale żnych mia
  y ju ż istotny wp
  yw na poziom wyniku ca
  ej grupy.
  Sonel T&M osi ągn ą
  strat ę w kwocie 1.966 tysi ęcy z
  otych.
  Foxytech osi ągn ą
  strat ę w kwocie 1.244 tysi ęcy z
  otych.
  Sonel India osi ągn ą
  strat ę w kwocie 407 tysi ęcy z
  otych.
  Podobnie jak w zakresie przychodów tak ka żda inna pozycja rachunku wyników i bilansu zdominow ana jest przez kategorie
  wyst ępuj ące w jednostce dominuj ącej.
  Kapita
  w
  asny pochodzi wy
  ącznie od podmiotu dominuj ącego. Podobnie jak maj ątek trwa
  y. Tylko w zakresie maj ątku
  obrotowego udzia
  pozosta
  ych podmiotów grupy przek racza 9 %. Są to aktywa pozyskiwane przez spó
  k ę ameryka ńsk ą i w
  mniejszym stopniu indyjsk ą.
  Od 2009 roku Sonel S.A. realizowa
  a program prac ba dawczo rozwojowych, objętych wsparciem unijnym, w ramach Programu
  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dzia
  a ń 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdr oże ń wyników prac B+R).


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  42 / 47
  Ponadto spó
  ka, od 2013 roku realizowa
  a kolejny pr ojekt dotowany ze środków unijnych, w ramach dzia
  ania 1.4 POIG,
  realizowanego przez Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju (NCBiR). Tytu
  projektu to: Opracowanie innowacyjnych urządze ń do
  pomiarów elektrycznych i bezpiecze ństwa. Czas realizacji projektu: 02.01.2013 r. – 30. 06.2015 r.
  Dodatkowo firma Sonel w dniu 25.09.2012 r. podpisa
  a umowę na dofinansowanie projektu pt. „Nowy analizator en ergii
  elektrycznej podstaw ą rozwoju technologii pomiarowych w firmie Sonel”. P rojekt zrealizowano w ramach Priorytetu 1 „Wzrost
  konkurencyjno ści dolno ślą skich przedsi ębiorstw (Przedsi ębiorstwa i innowacyjno ść) Dzia
  anie 1.1, Schemat 1.1.A1 Dotacje
  inwestycyjne dla M ŚP wspieraj ące innowacyjno ść produktow ą i procesow ą na poziomie regionalnym zgodn ą z Regionaln ą
  Strategi ą Innowacji (z wy
  ączeniem projektów z zakresu turystyki) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
  Dolno ślą skiego na lata 2007-2013.
  W 2017 r Spó
  ka z
  o ży
  a pi ęć projektów. Dwa z nich zosta
  y pozytywnie ocenione i są realizowane z unijnym wsparciem na
  podstawie podpisanych umów. Jeden z nich realizowan y z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Dolno ślą skiego, z Dzia
  ania 1.4. „Internacjonalizacja przed siębiorstw”, tytu
  projektu „Rozwój eksportu, jako klu czowy element
  wdra żania d
  ugoterminowej strategii rozwoju Sonel S. A.” . Drugi projekt realizowany z Narodowym Centrum Bad ań i Rozwoju z
  Dzia
  ania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Ro zwój, tytu
  projektu ,,Smart Q-Analyzer - innowacyjne narzędzia do
  poprawy bezpiecze ństwa i efektywno ści ISE wspomagane dedykowanymi rozwi ązaniami teleinformatycznymi”.
  Trzy pozosta
  e z
  o żone projekty s ą w trakcie oceny. Jeden dotyczy zakupu środków trwa
  ych (projekt inwestycyjny),
  realizowany z Dzia
  ania 1.2 Innowacyjne przedsi ębiorstwa, tytu
  projektu „Rozbudowa dzia
  u B+R w fi rmie Sonel źród
  em
  innowacyjnych mierników” oraz 2 pozosta
  e projekty, które będą polega
  y przeprowadzeniu kompleksowych bada ń
  przemys
  owo-rozwojowych (projekty B+R). Jeden z nic h jest realizowany z NCBiR z Dzia
  ania - Projekty B+R przedsiębiorstw,
  tytu
  projektu „System pomiaru napi ęć ra żeniowych z obrazowaniem bezpiecze ństwa instalacji uziemiaj ących i funkcj ą
  inteligentnej predykcji”, drugi realizowany z Dzia
  ania1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, tytu
  projektu „Prace B+R nad
  opracowaniem innowacyjnych narz ędzi do lokalizowania i przewidywania uszkodze ń w sieciach energetycznych”.
  W 2017 roku nie odnotowano wp
  ywu środków pomocowych z Unii Europejskiej. Podmiot domi nujący jednak rozlicza
  mi ędzyokresowo wp
  ywy otrzymane latach ubieg
  ych w ram ach powyższych programów.
  Kwoty dotacji w momencie otrzymania zostaj ą uznane za przychody przysz
  ych okresów. Ich aktywo wanie jest proporcjonalne
  do rozliczenia kosztów amortyzacji aktywów trwa
  ych związanych z opracowaniem produktów.
  Kwota przychodu rozliczonego w 2017 roku to kwota 1 .012 tysięcy z
  otych. Dotacje realizowane s ą wy
  ącznie w podmiocie
  dominuj ącym.
  W latach 2011-2016 wp
  ywy dotacji wynios
  y
  ącznie przesz
  o 9.180,2 tysi ęcy z
  otych.
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y procesy
  ączenia jednostek, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek zale żnych i inwestycji
  d
  ugoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania dz ia
  alności.
  · Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprz edaży rzeczowych aktywów trwa
  ych przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
  GRUPA WYDATKÓW - WYKONANIE 2017 RAZEM Struktura
  1. budynki i lokale 20 846 0,2%
  4. maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery 8 34 784 9,2%
  5. specjalistyczne maszyny i urządzenia 72 395 0,8%
  6. urządzenia techniczne 3 902 0,0%
  7. środki transportu 57 566 0,6%
  8. narzędzia przyrz ądy wyposa żenie 261 217 2,9%
  Oprogramowanie i inne wartości niematerialne 1 297 476 14,3%
  R & D Prace badawczo rozwojowe 5 983 701 66,0%
  Wydatki kosztowe wartościowe - remonty i naprawy g
  ówne 125 350 1,4%
  Wydatki o wartości pozwalaj ącej na zaliczenie w koszty, ma
  ocenne środki trwa
  e 411 017 4,5%
  Suma ko ńcowa 9 068 255 100,0%
  W 2017 roku oko
  o 66 % wydatków dotyczy
  o nak
  adów na tworzenie nowych konstrukcji. W 2016 roku udzia
  ten wynosi
  61,5%.
  Na koniec 2017 roku nie wyst ąpi
  y istotne zobowi ązania z tytu
  u nabycia maj ątku trwa
  ego.
  Sonel S.A. prowadzi windykacj ę s ądow ą o kilka nieznacznych kwot nale żno ści.
  Podmiot zale żny Foxytech jest powodem w sprawie o zap
  at ę nale żno ści z tytu
  u dostawy liczników do odbiorcy
  zagranicznego. Warto ść przedmiotu sporu to kwota 552 164,26 z
  otych. Dla tego podmiotu to bardzo istotna należno ść.
  Tocz ące si ę od 2016 roku post ępowania w zakresie przetargów nie przynios
  y pozyty wnych dla spó
  ki Foxytech
  rozstrzygni ęć.
  Zmienno ść kursu walutowego pokazuj ą poni ższe zestawienia: Kursy średnie NBP 2017 1 USD 1 EUR 100 INR Średni kurs okresu 3,7782 4,25 83 5,7978 Maksymalny kurs okresu 4,2271 4,4157 6,2087 Minimalny kurs okresu 3,4813 4,1709 5,4429


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  43 / 47
  W 2017 roku zmienno ść warto ści walut obcych w niewielkim stopniu wp
  ywa
  a na wy niki sprzedaży w Sonel S.A. Spó
  ka
  realizowa
  a g
  ównie ujemne ró żnice kursowe z uwagi na proces obni żania si ę warto ści walut w 2017 roku. Dla podmiotu
  indyjskiego istotne znaczenie mia
  o os
  abianie si ę krajowej waluty w stosunku do walut w których nast ępuje rozliczenie z
  podmiotem dominuj ącym. Dla podmiotu ameryka ńskiego wahania dolara pozostawa
  y na do ść oboj ętnym poziomie.
  Foxytech nabywa
  towary na rynku chi ńskim. Os
  abienie si ę dolara wp
  ywa
  o pozytywnie na ten podmiot, ale ska la zakupów
  realizowanych przez t ę spó
  k ę by
  a ma
  o znacz ąco.
  · Informacje o niesp
  aceniu kredytu lub po życzki lub naruszeniu istotnych postanowie ń umowy kredytu lub po życzki, w
  odniesieniu, do których nie podj ęto żadnych dzia
  a ń naprawczych do ko ńca okresu sprawozdawczego
  W 2017 roku nie mia
  y miejsca przypadki niesp
  aceni a kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowie ń umowy
  kredytu lub po życzki.
  · W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody)
  jej ustalenia.
  Nie wyst ąpi
  y takie przypadki.
  Informacje dotycz ące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyni ku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
  Nie nast ąpi
  y zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych Grup y
  · Informacje dotycz ącą emisji, wykupu i sp
  aty nieudzia
  owych i kapita
  ow ych papierów wartościowych.
  W 2017 nie mia
  y miejsca emisja, wykup lub sp
  ata n ieudzia
  owych i kapita
  owych papierów wartościowych.
  · Informacje dotycz ące wyp
  aconej (lub zadeklarowanej) dywidendy,
  ącznie i w przeliczeniu na jedn ą akcj ę, z
  podzia
  em na akcje zwyk
  e i uprzywilejowane.
  Grupa Kapita
  owa nie jest stron ą w sporach, których przedmiotem jest istotna warto ść roszczenia.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  44 / 47
  40. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO WYBRANE DANE FINANSOWE Dane w tysi ącach z
  otych Dane w tysi ącach euro 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materia
  ów 87 326 81 682 20 573 18 667 Zysk (strata) z dzia
  alności operacyjnej 6 276 9 608 1 479 2 196 Zysk (strata) brutto 5 492 9 991 1 294 2 283 Zysk (strata) netto 4 382 9 245 1 032 2 113 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki
  Dominuj ącej 4 423 9 377 1 042 2 143 Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 6 449 8 185 1 519 1 870 Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej -8 336 -5 430 -1 964 -1 241 Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej -2 173 -8 140 -512 -1 860 Przep
  ywy pieni ężne netto, razem -4 060 -5 385 -957 -1 231 Aktywa, razem 91 637 89 747 21 971 20 286 Zobowiązania i rezerwy na zobowi ązania 17 025 15 932 4 082 3 601 Zobowi ązania d
  ugoterminowe 1 044 17 250 4 Zobowiązania krótkoterminowe 11 737 10 410 2 814 2 353 Kapita
  w
  asny 74 612 73 815 17 889 16 685 Kapita
  zak
  adowy 1 400 1 400 336 316 Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 Zysk (strata) na jedną akcj ę zwyk
  ą (w z
  otych/ EUR) 0,31 0,66 0,07 0,15 Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  otych/
  w euro) 0,31 0,66 0,07 0,15 Wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  otych/ w euro) 5,33 5,27 1,28 1,19 Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  otych/ w
  euro) 5,33 5,27 1,28 1,19 Zadeklarowana lub wyp
  acona dywidenda na jedną akcj ę (w
  z
  otych/ w euro) 0,25 0,60 0,06 0,14 41. STRUKTURA W AŚCICIELSKA KAPITA U PODSTAWOWEGO Na dzie ń przekazania raportu struktura akcjonariatu przedst awia się nast ępuj ąco:
  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym 5 % Ilo ść akcji Udzia
  w
  kapitale % g
  osów
  WZA Warto
  ść
  nominalna
  posiadanych
  akcji w z
  otych
  Wieczorkowski Krzysztof 3 130 734 22,4% 22,4% 313 073,40 Folta Krzysztof
  2 950 000 21,1% 21,1% 295 000,00 OFE Aviva BZ WBK* 1 400 000 10,0% 10,0% 140 000,00 Nowakowski Miros
  aw 1 153 000 8,2% 8,2% 115 300,00
  Walulik Jan 934 000 6,7% 6,7% 93 400,00 So
  kiewicz Tadeusz 996 400 7,1% 7,1% 99 640,00 Pozostali
  3 435 866 24,5% 24,5% 343 586,60 Razem 14 000 000 100,0% 100,0% 1 400 000,00 * na podstawie danych z KDPW W dniu 15-02-2018 roku Pan Jan Walulik, wiceprezes zarządu Sonel S.A., dokona
  przekazania, w formie darowi zny
  82.783 sztuk akcji, o warto ści nominalnej 0,10 z
  otego ka żda.
  Na dzie ń przekazania raportu struktura udzia
  ów Foxytech Sp . z o.o. przedstawia się nast ępuj ąco:
  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym 5 % Ilo ść udzia
  ów Udzia
  w kapitale % g
  osów WZA Warto
  ść
  nominalna
  posiadanych akcji w z
  otych
  Sonel S.A. 50 000,00 100,00% 100,00% 2 500 000,00 W dniu 05-04-2017 uchwa
  a zgromadzenia wspólników d okonano podwyższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki Foxytech
  poprzez utworzenie nowych 10.000 udzia
  ów o warto ści nominalnej 50 z
  otych ka żdy, zwi ększaj ąc kapita
  zak
  adowy o 500 000
  z
  otych do kwoty 2.500.000 z
  otych. Kapita
  ten zos ta
  op
  acony w dniu 12-04-2017.
  Na dzie ń przekazania raportu Sonel posiada wszystkie akcje Sonel T&M Inc.
  Na dzie ń przekazania raportu struktura udzia
  ów Sonel Instr uments India Private Limited. przedstawia się nast ępuj ąco:
  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym 5 % Ilo ść akcji Udzia
  w kapitale % g
  osów WZA Warto
  ść
  nominalna w
  rupiach indyjskich
  Sonel S.A. 9 000,00 90,00% 90,00% 6 300 000,00
  Shyam Ravindran 1 000,00 10,00% 10,00% 700 000,00
  RAZEM 10 000,00 100,00% 100,00% 7 000 000,00  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  45 / 47
  42. WYNAGRODZENIA ORGANÓW STANOWI ĄCYCH SPÓ EK W GRUPIE KAPITA OWEJ SONEL
  P
  ace Organów nadzoru w Grupie Kapita
  owej Sonel pr zedstawia
  y się nast ępuj ąco:
  Zarz ąd Sonel Spó
  ka Akcyjna:
  Zarząd
  2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Wieczorkowski Krzysztof
  846 634
  p
  aca zasadnicza 376 154
  premia zarządu
  458 235
  pakiet motywacyjny
  8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 9
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 230
  Walulik Jan 807 574
  p
  aca zasadnicza 316 130
  premia zarządu
  452 229
  premia inna 26 11
  pakiet motywacyjny
  8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 5
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 194
  Kwiatkowski Wojciech 601 417
  p
  aca zasadnicza 208 110
  premia zarządu
  381 190
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 5
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 106
  RAZEM 2 254 1 625
  Rada Nadzorcza Sonel Spó
  ka Akcyjna
  Rada Nadzorcza 2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Diakun Andrzej
  25 25
  Nowakowski Miros
  aw 15 15
  Posadzy Maciej 15 15
  Zając Stanis
  aw
  12 15
  Siniarski Jan 15 15
  RAZEM 82 85
  Rada Dyrektorów Sonel Instruments India Private Lim ited.
  Rada Dyrektorów 2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach euro)
  Shyam Ravindran
  18 24
  Wieczorkowski Krzysztof - -
  Walulik Jan - -
  Zarząd Foxytech Spó
  ka z o.o.
  Zarząd
  2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Andrzej Piesiak 96 48
  Andrzej Grymek 26 78
  Zarząd Sonel Test & Measurement Inc.
  Zarząd
  2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Wojciech Kwiatkowski 0
  Piotr Pawlik 0 43. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Umow ę o badanie i ocen ę sprawozdania finansowego za 2017 rok zawarto w dni u 10-05-2017 z firmą audytorsk ą INSTYTUT
  STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY – AUDY T SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (04-367), ul.
  Kale ńska 8, NIP: 113-23-06-021, zarejestrowan ą w S ądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia
  Gos podarczy


  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  46 / 47
  Krajowego Rejestru S ądowego pod nr KRS 0000010785, kapita
  zak
  adowy 40 0.000,00 z
  , wpisaną na list ę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych prowadzon ą przez Krajow ą Izb ę Bieg
  ych Rewidentów pod nr 2558.
  Przedmiotem umowy jest:
  1. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego S onel S.A. sporządzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady
  Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inform acji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta pap ierów
  warto ściowych, za rok obrotowy obejmuj ący okres: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 r.,
  2. Przegl ąd śródroczny jednostkowego sprawozdania finansowego So nel S.A. sporządzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z
  Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w s prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitenta papierów warto ściowych, za okres: od dnia 1 stycznia do dnia 30 cz erwca 2017 r.,
  3. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o Grupy Kapita
  owej Sonel sporządzonego zgodnie z
  Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz
  zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w s prawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitenta papierów warto ściowych, za rok obrotowy obejmuj ący okres: od dnia 1 stycznia do dnia 31
  grudnia 2017 r.,
  4. Przegl ąd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita
  owej Sonel sporządzonego zgodnie z
  Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz
  zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w s prawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitenta papierów warto ściowych, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.,
  Z tytu
  u wykonania prac obj ętych umow ą audytor otrzyma
  ączne wynagrodzenie w wysoko ści 32.000,00 z
  netto.
  Za prace opisane w punkcie 1 kwota wynagrodzenia to : 14.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 2 kwota wynagrodzenia to : 10.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 3 kwota wynagrodzenia to : 5.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 4 kwota wynagrodzenia to : 3.000 z
  otych.
  Umow ę o badanie i ocen ę sprawozdania finansowego za 2016 rok zawarto w dni u 28-04-2015, z firmą audytorsk ą ECA
  Seredy ński i Wspólnicy Spó
  ka z o.o. Spó
  ka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, (obecnie UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k .
  z siedzib ą w Krakowie), wpisan ą do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmie ścia
  w Krakowie, XI Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejest ru Sądowego pod numerem 0000418856, NIP 677-22-72-888 i
  wpisana do rejestru KIBR, jako podmiot uprawniony d o badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115. Przedmiotem
  umowy jest:
  1. Przeprowadzenie przegl ądu jednostkowego sprawozdania finansowego Zleceniod awcy sporządzonego na dzie ń
  30.06.2016 wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem raportu z przegl ądu w j ęzyku polskim,
  2. Przeprowadzenie przegl ądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zlecen iodawcy sporządzonego na dzie ń
  30.06.2016 wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem raportu z przegl ądu w j ęzyku polskim,
  3. Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdan ia finansowego Zleceniodawcy sporządzonego na dzie ń 31.12.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem opinii uzupe
  nionej o raport z badania w j ęzyku polskim,
  4. Przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawoz dania finansowego Zleceniodawcy sporządzonego na dzie ń
  31.12.2016 wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem opinii uzupe
  nionej o raport z badania w j ęzyku polskim.
  Z tytu
  u wykonania prac obj ętych umow ą audytor otrzyma
  ączne wynagrodzenie w wysoko ści 28.000,00 z
  netto.
  Za prace opisane w punkcie 1 kwota wynagrodzenia to : 8.500 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 2 kwota wynagrodzenia to : 2.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 3 kwota wynagrodzenia to : 13.500 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 4 kwota wynagrodzenia to : 4.000 z
  otych.
  44. ZATRUDNIENIE
  Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu w grupie kapita
  owej, z podzia
  em na grupy zawodowe.
  Ś rednie zatrudnienie, w przeliczeniu na etaty (RJR) w Grupie Kapita
  owej w roku 2017 wynios
  o 276,5.
  Sonel Spó
  ka Akcyjna zatrudnia
  a na dzie ń 31-12-2017 roku 287 osób, Sonel Instruments India Private Limited - 7 osób, Sonel
  Test & Measurement Inc. USA – 5 osób i Foxytech Sp. z o.o. 3 osoby.
  Struktura zatrudnienia (bez osób przebywaj ących na urlopach wychowawczych), w poszczególnych g rupach pracowniczych w
  latach 2016 i 2017 przedstawia
  a si ę nast ępuj ąco:
  Grupy pracownicze Na dzie
  ń
  31.12.2016 31.12.2017
  Monterzy (produkcja – monta ż elektroniczny, operatorzy maszyn 74 79
  Pracownicy techniczni 54 67
  Handel i obs
  uga klienta 35 41
  Administracja 15 15
  Konstruktorzy i programiści 39 40
  Zarząd + dyrektorzy + kierownicy 25 29
  Logistyka (w tym zaopatrzenie, magazyn, planowanie produkcji) 21 26
  Utrzymanie ruchu ( w tym i informatycy) 5 5
  RAZEM 268 302  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  ___________________________________________________ _______________________________________
  47 / 47
  Podzia
  zatrudnionych pod wzgl ędem grup zawodowych.
  Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu z podzia
  em na grupy zawodowe Dane w osobach
  31.12.2016 31.12.2017
  a) Pracownicy na stanowiskach robotniczych
  80 87
  b) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 188 215
  Zatrudnienie ogó
  em 268 302
  Informacja o fluktuacji kadr Dane w osobach 2016 2017
  Liczba pracowników przyj
  ętych 40 61
  Liczba pracowników zwolnionych (-) 33 29
  Razem 7 32
  45. ZATWIERDZENIE
  Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 (wraz z danymi porównawczymi) zosta
  o
  zatwierdzone przez Zarz ąd Spó
  ki Dominuj ącej w dniu 2018-03-30 roku.
  Podpisy wszystkich Cz
  onków Zarz ądu
  Data Imi ę i nazwisko Funkcja Podpis
  2018-03-30 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarz ądu
  2018-03-30 Jan Walulik Wiceprezes Zarz ądu
  2018-03-30 Wojciech Kwiatkowski Cz
  onek Zarz ądu
  Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Data Imi ę i nazwisko Funkcja Podpis
  2018-03-30 Tomasz Hodij Dyrektor Finansowy
  2018-03-30 Magdalena Andrzejewska G
  ówna Księgowa  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  Świdnica, marzec 2018
  SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO ŚCI
  SONEL S.A.
  ORAZ
  GRUPY KAPITA OWEJ SO NEL
  ZA 2017 rok
  Sonel Spó
  ka Akcyjna
  ul. Stanis
  awa Wokulskiego 11
  58-100 Świdnica
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 2/ 29
  I. WST ĘP Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie z dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej Sonel sporz ądzone jest przez jednostk ę dominuj ącą Sonel S.A.
  Struktura grupy kapita
  owej wygl ąda nast ępuj ąco:
  SONEL S. A.
  SONEL S. A. SONEL S. A.
  SONEL S. A.
  P olska,
  P olska, P olska,
  P olska,
  Św idnica
  w idnica w idnica
  w idnica
  90 % udziałów objętych w dniu 25-02-2013 100 % udziałow, z cze go
  80% ud zi ało w ob jętych w d niu 07-02-2014
  20% ud zi ałó w nabytych w d niu 17-08-2016
  100 % udziałów
  objętych w dniu 19-09-2016
  FOXY TECH
  FOXY TECH FOXY TECH
  FOXY TECH Sp. z o. o.
  P ol ska,
  P ol ska, P ol ska,
  P ol ska,
  Św idnica
  w idnica w idnica
  w idnica
  SONEL I NSTRUMENTS
  SONEL I NSTRUMENTS SONEL I NSTRUMENTS
  SONEL I NSTRUMENTS
  I NDIA
  I NDIA I NDIA
  I NDIA
  PRIVAT E LIM ITED
  I nd ie, Tamil Nadu, Chennai
  I nd ie, Tamil Nadu, Chennai I nd ie, Tamil Nadu, Chennai
  I nd ie, Tamil Nadu, Chennai
  SONEL TE ST A ND
  SONEL TE ST A ND SONEL TE ST A ND
  SONEL TE ST A ND
  MEA SUREMENT
  MEA SUREMENT MEA SUREMENT
  MEA SUREMENT
  Incorporated Company
  Stany Z jednoczone, K alifornia,
  Stany Z jednoczone, K alifornia, Stany Z jednoczone, K alifornia,
  Stany Z jednoczone, K alifornia,
  Santa Clara
  Santa Clara Santa Clara
  Santa Clara
  INDIA
  W roku 2013 roku Sonel S.A. zosta
  a udzia
  owcem spó
  ki Sonel Instruments India Prv. Ltd. z siedzibą w Indiach. Podmiot ten zosta
  zarejestrowany w dniu 25.02.2013 r. Sonel S.A. posi ada 90% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym spó
  ki. Pozo sta
  e 10% posiada obywatel
  Indii.
  W dniu 07-02-2014 r. Sonel S.A. zawi ąza
  a z partnerem zagranicznym Holley Metering LTD ( obecnie: Holley Group Co., Ltd) z siedzibą w
  Hangzhou (CN) podmiot gospodarczy - Foxytech Spó
  k ę z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą, z siedzib ą w Świdnicy. Kapita
  zak
  adowy
  spó
  ki wynosi
  2 000 000 z
  . i dzieli
  si ę na 40.000 udzia
  ów po 50 z
  . W wyniku zawartej umo wy Sonel S.A. posiada
  80 % udzia
  ów, a
  Holley Metering Ltd. (obecnie: Holley Group Co., Lt d), 20% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym zawiązanej spó
  ki. W dniu
  17-08-2016 Sonel S.A. naby
  20 % udzia
  ów za kwot ę 120 000 z
  otych, staj ąc si ę jednocze śnie jedynym udzia
  owcem Foxytech Spó
  ka z
  o.o. W dniu 05-04-2017 uchwa
  a zgromadzenia wspólni ków dokonano podwyższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki Foxytech poprzez
  utworzenie nowych 10.000 udzia
  ów o warto ści nominalnej 50 z
  otych ka żdy, zwi ększaj ąc kapita
  zak
  adowy o 500 000 z
  otych do kwoty
  2.500.000 z
  otych. Kapita
  ten zosta
  op
  acony w dn iu 12-04-2017. Aktualnie kapita
  udzia
  owy wynosi 2.500.000 z
  otyc h i dzieli się na
  50 000 udzia
  ów po 50 z
  otych ka żdy.
  W dniu 19-09-2016 roku Sonel S.A. zosta
  w
  a ścicielem 100 % udzia
  ów w podmiocie zale żnym o nazwie Sonel Test and Measurement
  Inc., zarejestrowanym w Delaware, z siedzib ą w Santa Clara, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczon ych.
  Sonel S.A.
  Jednostka dominuj ąca - Sonel S.A. jest firm ą produkcyjn ą specjalizuj ącą si ę w produkcji elektronicznych przyrz ądów pomiarowych.
  Ponadto przedsi ębiorstwo świadczy us
  ugi w zakresie monta żu elementów elektronicznych w technologii SMT i THT oraz w zakresie
  sprawdzania metrologicznego przyrz ądów pomiarowych. Sonel S.A. prowadzi dzia
  alno ść od 21-02-1994 roku, najpierw pod firm ą TIM
  Spó
  ka z o.o., pó źniej, jako Sonel Spó
  ka z o.o. Od 01-07-1998 roku j est Spó
  ką Akcyjn ą. W 2008 roku Spó
  ka zosta
  a wprowadzona na
  Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie.
  W strukturze spó
  ki nie istniej ą jednostki organizacyjne sporz ądzaj ące samodzielnie sprawozdania finansowe.
  Pe
  na nazwa Firmy: Sonel Spó
  ka Akcyjna
  Siedziba: 58-100 Świdnica, ul. Stanis
  awa Wokulskiego 11
  Wyodr ębniony terytorialnie oddzia
  : Zak
  ad Konstrukcyjn y, Wroc
  aw, ul. Stargardzka 10
  Organ Rejestrowy: Krajowy Rejestr S ądowy
  Numer wpisu do KRS: 0000090121 z dnia 14-02-20 02
  Numer PKD: 26.51. Produkcja instrumentów i p rzyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  Numer EKD: 3320A.
  Numer EORI: PL884003344800000
  Numer GIO Ś: E0001980WZWB
  Bran ża: Przemys
  elektromaszynowy
  Spó
  ka wyst ępuje na rynku regulowanym: Rynek Podstawowy - Gie
  d a Papierów Wartościowych w Warszawie
  Segment: 5 PLUS
  Indeksy: WIG
  Numer identyfikacji podatkowej: 884-00-33-448
  Numer Regon: 890236667
  Numer LEI: 2594007JMPZV9ISXD736
  Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej g ranicami.
  Czas trwania spó
  ki jest nieoznaczony
  Przedmiotem przewa żaj ącej dzia
  alno ści Spó
  ki wed
  ug Polskiej Klasyfikacji Dzia
  alno ści (PKD) jest: produkcja instrumentów i przyrz ądów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51 .Z).  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 3/ 29
  Przedmiotem pozosta
  ej dzia
  alno ści Spó
  ki wed
  ug Polskiej Klasyfikacji Dzia
  alno ści (PKD) jest: 1. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ( PKD 22), 2. Produkcja elementów elektronicznych ( PKD 26.11. Z), 3. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ( PKD26.12.Z), 4. Produkcja komputerów i urządze ń peryferyjnych ( PKD 26.20.Z), 5. Produkcja sprz ętu (tele) komunikacyjnego ( PKD 26.30.Z), 6. Produkcja elektronicznego sprz ętu powszechnego u żytku ( PKD 26.40.Z), 7. Produkcja instrumentów optycznych i sprz ętu fotograficznego ( PKD 26.70.Z), 8. Produkcja urz ądze ń elektrycznych ( PKD 27), 9. Pozosta
  a produkcja wyrobów ( PKD 32), 10. Produkcja pozosta
  ych maszyn specjalnego przezn aczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 11. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i ur zą dze ń ( PKD 33), 12. Zbieranie odpadów innych ni ż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z), 13. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z ), 14. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgon etek (PKD 45.11.Z), 15. Sprzedaż hurtowa pozosta
  ych maszyn i urz ądze ń (46.69.Z), 16. Sprzeda ż detaliczna nowych wyrobów prowadzona w wyspecjaliz owanych sklepach ( PKD 47.78.Z), 17. Transport drogowy towarów ( PKD 49.41.Z), 18. Pozosta
  a sprzedaż hurtowa ( PKD 51.90.Z), 19. Magazynowanie i przechowywanie pozosta
  ych towa rów ( PKD 52.10.B) 20. Telekomunikacja (PKD 61), 21. Dzia
  alność zwi ązana z oprogramowaniem ( PKD 62.01.Z), 22. Przetwarzanie danych; zarz ądzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna d zia
  alność ( PKD 63.11.Z), 23. Pozosta
  a finansowa dzia
  alno ść us
  ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy
  ączeniem ubezpiecze ń i funduszy emerytalnych ( PKD 64.99.Z), 24. Dzia
  alno ść wspomagaj ąca us
  ugi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze e merytalne (PKD66), 25. Kupno i sprzedaż nieruchomo ści na w
  asny rachunek ( PKD68.10.Z), 26. Wynajem i zarz ądzanie nieruchomo ściami w
  asnymi i dzier żawionymi (PKD68.20.Z), 27. Dzia
  alno ść prawnicza, rachunkowo-ksi ęgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69), 28. Dzia
  alno ść firm centralnych (head office): doradztwo zwi ązane z zarz ądzaniem (PKD 70), 29. Badania naukowe i prace rozwojowe ( PKD72), 30. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ( PK D 73), 31. Pozosta
  a dzia
  alność profesjonalna, naukowa i techniczna ( PKD 74), 32. Wynajem samochodów i furgonetek (PKD 77.11.Z), 33. Wynajem i dzierżawa pozosta
  ych maszyn, urz ądze ń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfik owane ( PKD 77.39.Z), 34. Dzia
  alność zwi ązana z administracyjn ą obs
  ug ą biura i pozosta
  a dzia
  alno ść wspomagaj ąca prowadzenie dzia
  alno ści gospodarczej (PKD 82), 35. Pozosta
  e pozaszkolne formy edukacji, gdzie ind ziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 36. Dzia
  alność wspomagaj ąca edukacj ę ( PKD 85.60.Z), 37. Naprawa i konserwacja komputerów i artyku
  ów u żytku osobistego i domowego (PKD 95), 38. Pozosta
  a indywidualna dzia
  alno ść us
  ugowa (PKD 96). Kapita
  zak
  adowy spó
  ki wynosi 1.400.000 z
  otych i dzieli się na 14.000.000 akcji zwyk
  ych o warto ści nominalnej 10 groszy ka żda, na które sk
  ada si ę: · 5.000.000 akcji na okaziciela serii A · 4.400.000 akcji na okaziciela serii B, · 600.000 akcji na okaziciela serii C · 450.000 akcji na okaziciela serii D · 3.550.000 akcji na okaziciela serii E.
  Organami Spó
  ki s ą:
  · Zarz ąd
  · Rada Nadzorcza
  · Walne Zgromadzenie
  Na dzie ń 31.12.2017 r. sk
  ad Zarz ądu Spó
  ki przedstawia
  si ę nast ępuj ąco:
  • Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarz ądu
  • Jan Walulik Wiceprezes Zarz ądu
  • Wojciech Kwiatkowski Cz
  onek Zarz ądu
  W firmie jest ustanowiony prokurent w osobie Jolant y Drozdowskiej.
  Rada Nadzorcza w 2017 roku sk
  ada
  a si ę z nast ępuj ących osób:
  • Andrzej Diakun Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
  • Miros
  aw Nowakowski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  • Maciej Posadzy Cz
  onek Rady Nadzorczej
  • Jan Siniarski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  • Stanis
  aw Zaj ąc Cz
  onek Rady Nadzorczej
  W 2017 roku nie dokonano zmian w sk
  adzie Rady Nadz orczej.
  Sonel Instruments India Private Limited.
  Organami Spó
  ki s ą:
  · Rada Dyrektorów,
  · Walne Zgromadzenie
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 4/ 29
  W sk
  ad Rady Dyrektorów wchodz ą:
  Krzysztof Wieczorkowski Dyrektor Obywatel Polsk i
  Jan Walulik Dyrektor Obywatel Polski
  Shyam Ravindran Dyrektor Obywatel Indii
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki wynosi 7 000 000 rupii ind yjskich i dzieli się na 10 000 udzia
  ów po 700 rupii ka żdy.
  Sonel S.A. posiada 90 % udzia
  ów. 10 % udzia
  ów pos iada Shyam Ravindran - obywatel Indii.
  Foxytech Spó
  ka z o.o.
  Podstawowe dane o Spó
  ce przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:
  Pe
  na nazwa Firmy: FOXYTECH Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą
  Siedziba: 58-100 Świdnica, ul. Stanis
  awa Wokulskiego 11
  Organ Rejestrowy: Krajowy Rejestr S ądowy
  Numer wpisu do KRS: 0000501950 z dnia 19-03-201 4
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: dzia
  alno ść produkcyjna w bran ży elektronicznej i elektrotechnicznej.
  Numer PKD: 26.51. Produkcja instrumentów i pr zyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  Numer EKD: 3320A.
  Numer EORI: PL884275029500000
  Bran ża: Przemys
  elektromaszynowy
  Numer identyfikacji podatkowej: 884-275-02-95
  Numer Regon: 022376159
  Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej g ranicami.
  Organem Spó
  ki jest Zarz ąd, w którego sk
  ad wchodz ą:
  Andrzej Grymek Prezes Zarz ądu
  W firmie jest ustanowiony prokurent w osobie Piotra Gilberta.
  Sonel Test and Measurement Inc.
  Siedziba: Santa Clara w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone
  Czas trwania Spó
  ki: nieoznaczony.
  Numer EIN (podatkowy): 35-2570569
  Podstawowy przedmiot dzia
  alno ści to: handel oraz us
  ugi: sprzeda ż urz ądze ń pomiarowych, · świadczenie us
  ug konsultingu w zakresie
  pomiarów elektrycznych, szkolenia w zakresie pomiar ów elektrycznych, wsparcie sprzedawanych produktów, czyli serwis oraz drobne
  us
  ugi laboratoryjne.
  Udzia
  owcem Spó
  ki jest Sonel S.A. – udzia
  stanowi ący 100%
  Spó
  ka Sonel Test & Measurement Inc. zarejestrowana jest w stanie Delaware oraz posiada licencję na prowadzenie dzia
  alno ści w
  Kalifornii
  Organem Spó
  ki jest Zarz ąd w sk
  adzie:
  · Wojciech Kwiatkowski – CEO
  · Piotr Pawlik – Skarbnik i Sekretarz
  Kapita
  Spó
  ki wynosi 100.000 dolarów. Sonel S.A. p osiada 100 % akcji.
  II. INFORMACJA OGÓLNA O OTOCZENIU I STANIE MAJ ĄTKOWYM
  1. Sytuacja gospodarcza w 2017 roku
  Kluczowym dla grupy kapita
  owej Emitenta jest rynek odbiorców Sonel S.A.
  Produkt krajowy brutto, czyli ogólna warto ść towarów i us
  ug wytworzonych w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku, wzrós
  o 4,6 proc.
  Wzrostowi koniunktury w Polsce sprzyja
  o kilka czyn ników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja pro gramu Rodzina 500 +
  oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny w k
  ad we wzrost PKB mia
  y powoli rosnące nak
  ady inwestycyjne. PKB w 2017 roku
  wzrós
  realnie o 4,7 procent wobec wzrostu o 2,2 pr ocent w 2016 roku. Spożycie ogó
  em zwi ększy
  o si ę o 4,2 proc., w tym spo życie w
  sektorze gospodarstw domowych - o 4,8 proc. W 2016 roku by
  o to odpowiednio: 3,4 i 3,9 proc.
  Akumulacja brutto zwi ększy
  a si ę realnie o 6,4 proc., w tym nak
  ady brutto na środki trwa
  e wzros
  y o 5,4 proc. wobec spadku odpow iednio
  o 1,9 oraz o 7,9 proc. rok wcze śniej. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej wynio s
  a 18 proc.
  Wp
  yw popytu krajowego na PKB w 2017 roku wyniós
  4 ,5 pkt proc. (wobec 2,2 pkt w 2016 roku), wp
  yw spożycia ogó
  em si ęgn ą
  3,3 pkt
  (wobec 2,6 pkt), wp
  yw nak
  adów brutto na środki trwa
  e wyniós
  1 pkt wobec -1,6, pkt.
  Obok powy ższych pozytywów mo żna wskaza ć kilka elementów negatywnych. Najwi ększym problemem s ą liczne zmiany legislacyjne.
  Kolejne ustawy zmieniaj ą otoczenie gospodarcze nie sprzyjaj ąc stabilizacji w otoczeniu przedsi ębiorców. Du że zmiany nast ąpi
  y w
  zakresie dostarczania raportów do organów fiskalnyc h. W zakresie podatków dochodowych nastąpi
  nieoczekiwany rozdzia
  źróde
  przychodów. Zmiana ta dotknie niewielu przedsi ębiorców, ale mo że mie ć wymiernie profiskalny skutek. Sukcesywnie rosn ą niewielkie, ale
  uci ążliwe obowi ązki podatkowe oraz obowi ązki w zakresie realizacji dyrektyw unijnych i ustaw krajowych.
  Dla przedsi ębiorców wyst ępuj ących aktywnie na rynkach zagranicznych odczuwalna w ydaje się zmiana nastawienia do Polski z do ść
  otwartej na nieufn ą. Polska jest postrzegana jako kraj o mniejszej ni ż dot ąd stabilno ści politycznej.
  W 2017 roku rekordy bi
  o niskie bezrobocie, oscyluj ące ko
  o 7 proc. Równie ż inflacja i bilans handlowy utrzyma
  y si ę w korzystnym
  trendzie.
  Na świecie życie gospodarcze potoczy
  o si ę nieco inaczej ni ż przewidywania ekonomistów. G
  ównym czynnikiem poga rszającym
  koniunktur ę gospodarcz ą na świecie mia
  y by ć dzia
  ania prezydenta Donalda Trumpa. Jednaka okaza
  o się, że prezydent USA nie
  doprowadzi
  do wojny handlowej z Chinami. Deregulac yjne dzia
  ania nowego prezydenta wydają si ę nadawa ć nowej dynamiki
  ameryka ńskiej gospodarce. Pod koniec roku republika ńska administracja doprowadzi
  a do najwi ększej od lat 80. obni żki podatków, które
  mog ą doprowadzi ć do podobnego boomu jak 30 lat temu.
  W 2017 r. mieli śmy kontynuacj ę trendów rozpocz ętych jeszcze na pocz ątku XXI w. Chi ńska gospodarka wci ąż ros
  a, cho ć nie tak szybko
  jak w latach ubieg
  ych. W Azji wci ąż wyrasta
  y nowe tygrysy gospodarcze, takie jak Fili piny czy Turcja. Europa zachodnia wciąż
  pozostawa
  a w kryzysie. Kraje „nowej unii” wci ąż szybko goni
  y kraje „starej unii”.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 5/ 29
  W 2018 roku Polsce w decyduj ącą faz ę ma wej ść realizacja „planu Morawieckiego”. Jego autor, zost ając premierem, dosta
  odpowiednio
  du żo w
  adzy, by go doko ńczy ć. Na świecie w bie żącym roku wszyscy b ędą czeka ć na efekty reform Donalda Trumpa. Gospodarka
  ś wiatowa b ędzie pewnie si ę wci ąż rozwija ć. Podobnie jak gospodarka polska.
  W 2018 r. raczej mo żna spodziewa ć si ę stabilizacji, o ile nie powstan ą nowe konflikty zbrojne obejmuj ące swoim dzia
  aniem i ideologi ą
  znacz ące obszary świata.
  2. Przegl ąd organizacji i środowiska zewn ętrznego
  Sonel S.A. powsta
  a w 1994 na bazie do świadcze ń grupy in żynierów, którzy do dzi ś pe
  ni ą wiod ącą rol ę przy kreowaniu aktywno ści
  gospodarczej Emitenta.
  Na bazie pierwszych do świadcze ń handlowych i technicznych oraz du żego popytu sektora energetycznego na zaawansowane p rzyrządy
  pomiarowe o konstrukcji elektronicznej, utworzono s pó
  kę z o.o. maj ącą na celu produkcj ę i sprzeda ż mierników elektronicznych oraz
  handel hurtowy artyku
  ami elektrycznymi. Z dzia
  aln ość handlowej zrezygnowano pod koniec lat 90-tych.
  Dzia
  alno ść rozpocz ęto od produkcji pierwszej rodzimej konstrukcji - mi ernika MZC-1 (miernik skuteczności zerowania). Ju ż w pierwszym
  roku dzia
  alno ści osi ągni ęto znacz ące wyniki sprzeda żowe, przek
  adaj ące si ę na dodatni wynik finansowy.
  Zyski osi ągane w kolejnych latach, pozostawiane w Spó
  ce, sta nowi
  y o solidnych zasobach finansowych. Spó
  ka dość szybko rozpocz ę
  a
  wyp
  acanie dywidendy, dziel ąc zyski mi ędzy akcjonariuszy a rozwój podmiotu.
  Lata od 1994 do 2008 charakteryzowa
  y si ę wzgl ędnie harmonijnym rozwojem. W 2008 roku Spó
  ka zadeb iutowa
  a na Gie
  dzie Papierów
  Warto ściowych w Warszawie. Emisja akcji przynios
  a Spó
  ce wp
  ywy netto w wysokości przesz
  o 25 milionów z
  otych. Kwota ta zasili
  a
  kapita
  zapasowy i zosta
  a przeznaczona na inwestyc je związane z budow ą nowej siedziby i zapewnieniem nowoczesnego parku
  technologicznego.
  Aktualnie zasoby firmy to g
  ównie:
  · Zgromadzony kapita
  w
  asny pozwalaj ący na sprawne realizowanie celów rozwojowych. Spó
  k a wspiera się kapita
  em w
  asnym
  na poziomie od 70 % do 90 %. Śladowe zad
  u żenie wynika z normalnej dzia
  alno ści operacyjnej.
  · Zasoby trwa
  e to nowoczesny obiekt z 2008 roku, za opatrzony w sprawne, wciąż rozwijane zaplecze technologiczne. Od
  pocz ątku rozwoju firmy w Spó
  ce realizowane by
  y najnows ze metody stosowane w produkcji elektronicznej. Spó
  kę cechuje
  dba
  o ść o rygory produkcyjne i wysok ą jako ść wykonywania podzespo
  ów. Wsparciem jako ści jest wewn ętrzne laboratorium, w
  którym produkty podlegaj ą niezale żnemu sprawdzeniu.
  · Znacz ącymi zasobami Sonel S.A. s ą warto ści niematerialne, stanowi ące istotn ą cz ęść aktywów. Kwoty bilansowe, obok
  systemu zintegrowanego i innych pozycji oprogramowa nia, to g
  ównie wartość nak
  adów na prace rozwojowe realizowane w
  zak
  adzie konstrukcyjnym we Wroc
  awiu, a od 2015 ro ku także w Świdnicy. W dziedzinie pomiarów zwi ązanych z
  zabezpieczeniem przeciwpora żeniowym Spó
  ka jest liderem w kraju i jedn ą z g
  ównych marek na świecie. Wiedza i
  do świadczenia, zgromadzone przez ponad 20 lat dzia
  aln ości, wykracza znacz ąco poza kompetencje oferowane przez innych
  dostawców na rynku krajowym i pozwala na skuteczne konkurowanie z każd ą inn ą firm ą na świecie. Aktualnie Spó
  ka wdro ży
  a
  i rozwija produkty zwi ązane z analiz ą energii i badaniem bezpiecze ństwa urz ądze ń. To nowa w Polsce i na świecie linia
  ofertowa. W przysz
  o ści powinna zapewni ć Spó
  ce wysokie korzy ści.
  · Spó
  ka jest firm ą in żyniersk ą. Kapita
  ludzki opiera si ę na wiedzy technicznej, przejrzysto ści zasad zarzadzania oraz
  transparentno ści. Sonel S.A. utrzymuje wysoko wykwalifikowan ą kadr ę w ka żdym zakresie dzia
  alno ści. Wci ąż rozwijane s ą
  programy szkole ń i rozwoju pracowników. Istotn ą warto ści ą firmy jest znikoma rotacja pracowników. Problemy d otykają jedynie
  wroc
  awski oddzia
  , gdzie rynek pracy w odniesieniu do konstruktorów - elektroników i programistów jest bardzo ch
  onny.
  Pracownicy w du żej mierze identyfikuj ą si ę z Emitentem.
  · Spó
  ka coraz intensywniej wyst ępuje na lokalnym rynku, jako istotny pracodawca ora z organizacja wspierająca lokalne
  inicjatywy. G
  ówne kierunki wsparcia to wspomaganie leczenia dzieci, propagowanie sportu wśród m
  odzie ży oraz rozwój
  inicjatyw lokalnych zwi ązanych z kultur ą, teatrem czy muzyk ą.
  · Od pocz ątku dzia
  alno ści Zarz ąd Sonel S.A. dba
  o to, żeby firma nie by
  a uci ążliwa dla środowiska. Przestrzegane s ą wszelkie
  mo żliwe normy i wytyczne dotycz ące ochrony środowiska, nawet je żeli nie stanowi ą o tym żadne przepisy prawne.
  Strategia
  W Spó
  ce realizowany jest proces opracowywania i re alizacji strategii. Aktualnie wdrażane s ą dzia
  ania przewidziane na lata 2016-2018.
  Strategia zosta
  a opracowana i jest realizowana w o parciu o metodologię zrównowa żonej karty wyników (Balanced Scorecard).
  Misj ą firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwi ąza ń, umo żliwiaj ących pomiary bezpiecze ństwa infrastruktury energetycznej i
  elektrycznej
  Wizja firmy oparta jest na nast ępuj ących za
  o żeniach:
   Spó
  ka w pe
  ni wykorzystuje potencja
  produkcyjny, generuje przychody powyżej 100 mln z
  rocznie, osi ągaj ąc roczny wska źnik zysku,
  na osob ę zatrudnion ą, powy żej 60 tys. z
  otych.
   Spó
  ka dzia
  a globalnie. Eksport przyrz ądów pomiarowych jest dominuj ącą sfer ą przychodów Spó
  ki.
   Rynek krajowy, na którym Spó
  ka zajmuje pozycj ę Lidera, stanowi wa żny obszar jej dzia
  alno ści.
   Spó
  ka uzupe
  nia ofert ę o us
  ugowy monta ż elektroniki.
   Dzia
  Rozwoju efektywnie i sprawnie wdra ża minimum 7 nowych projektów rocznie.
   Firma posiada du ży potencja
  oraz aspiracje do dalszego rozwoju, jes t spo
  ecznie odpowiedzialna, szanowana przez pracow ników i
  partnerów biznesowych.
  Cel g
  ówny strategii to osi ąganie zwrotu z kapita
  u w
  asnego (ROE) na poziomie przekraczającym 17 %.
  Obok celu nadrz ędnego strategii zdefiniowano kierunki rozwoju. Naji stotniejszym celem Spó
  ki jest taki jej rozwój, który zapewni w
  kolejnych latach coraz sprawniejsze wyst ępowanie na rynkach zagranicznych. Na bazie tych za
  oże ń przyst ąpiono do opracowywania
  programów strategicznych. W spó
  ce k
  adzie si ę nacisk na rozwój umiej ętno ści j ęzykowych personelu na ka żdym szczeblu, wprowadzane
  s ą dzia
  ania normalizuj ące produkty w sposób zapewniaj ący mo żliwo ść sprzeda ży na ka żdym obszarze geograficznym, na bie żąco
  ś ledzona jest oferta konkurencji oraz rozwój bada ń naukowych w zakresie pomiarów i technologii produk cji. Spó
  ka na bieżąco prowadzi
  dzia
  ania optymalizuj ące koszty oraz rozwija ofert ę. Zarz ąd intensywnie pracuje nad rozwojem podmiotów zale żnych, w tym nad
  zapewnieniem nadzoru nad ich dzia
  alno ści ą. W ramach dzia
  a ń wspieraj ących realizowane s ą programy maj ące rozwin ąć oddzia
  ywanie
  na rynek w sposób u świadamiaj ący si
  ę kompetencji i mo żliwo ści produktów Emitenta w kraju i na świecie. Spó
  ka b ędzie realizowa ć
  kolejne programy szkoleniowe w celu aktywizacji now ych technik występowania na rynku, w celu zapewnienia marketingowej orientacji na
  ka żdym szczeblu organizacyjnym oraz szkolenia s
  u żące rozwojowi innowacyjno ści pracowników, a tak że zwi ększaj ące wiedz ę
  menad żersk ą.
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 6/ 29
  Model biznesowy
  Sonel S.A. to firma technologiczna. Punktem wyj ścia do sukcesu rynkowego s ą autorskie konstrukcje mierników. Proces ten realiz owany
  jest w dzia
  ach konstrukcyjnych, w g
  ównej mierze s i
  ami i pod nadzorem pracowników Emitenta. Gotowa k onstrukcja zostaje przekazana
  do dzia
  ów produkcyjnych, gdzie uruchamia si ę proces produkcji. Wieloetapowy monta ż ko ńczy si ę kalibracj ą przyrz ądów. W
  szczególnych przypadkach wyroby s ą poddawane analizie w laboratorium badawczo wzorcuj ącym. Produkty oczekuj ą na sprzeda ż w
  magazynach wyrobów gotowych.
  W niewielkiej mierze Spó
  ka wspiera si ę konstrukcjami obcymi, dostosowanymi do oferty Sone l S.A.
  Sprzeda ż jest prowadzona przez dzia
  y handlowe, które zatru dniają wysoko wykwalifikowanych pracowników o du żej wiedzy technicznej.
  Klient zasadniczo nie czeka na produkty (wyroby s ą przechowywane w magazynach). Wsparciem dla sprzeda ży jest szeroko prowadzona
  akcja edukacji potencjalnych u żytkowników produktów i doradztwo techniczne. Firma oferuje sprawny serwis gwarancyjny i
  pogwarancyjny. Model w tym wydaniu sprawdzi
  si ę na rynku krajowym i prowadzone s ą próby realizowania podobnych dzia
  a ń na
  rynkach zagranicznych.
  Równolegle Spó
  ka realizuje produkcj ę us
  ugow ą. Polega ona na monta żu i innych operacjach zwi ązanych z produkcj ą podzespo
  ów
  wykorzystywanych przez zlecaj ących us
  ug ę. Monta ż us
  ugowy realizowany jest na tej samej bazie produ kcyjnej, przy udziale tych
  samych pracowników. Kontrakty us
  ugowe zapewniaj ą równomierne i efektywniejsze wykorzystanie potencj a
  u produkcyjnego.
  Efekty dzia
  a ń
  Dotychczasowa aktywno ść Sonel S.A. i realizacja nowych dzia
  a ń wynikaj ących z planów na najbli ższe lata powinny skutkowa ć wzrostem
  si
  y finansowej spó
  ki. Osi ągni ęcie 100 milionów sprzeda ży pozwoli utrzyma ć rentowno ść firmy na poziomie celu strategicznego oraz
  zwi ększy ć mar że poprzez efekt skali. Bardzo istotne jest zdobycie przyczó
  ków w kilku docelowych państwach, gdzie mo żna b ędzie
  rozwija ć sprzeda ż. Niezwykle wa żne jest utrzymanie lub rozwój poziomu sprzeda ży us
  ugowej przy ci ąg
  ym zwi ększaniu sprzeda ży
  mierników.
  Jednym z celów g
  ównych jest utrzymanie równowagi p omiędzy inwestowaniem i rozwojem, a kontynuacj ą procesu systematycznego
  wyp
  acania dywidendy. Harmonijny rozwój sprzeda ży, w tym rozwój eksportu, powinien zapewni ć takie mo żliwo ści nawet bez wsparcia
  kredytowego.
  Celem na kolejne lata jest wykorzystanie do świadcze ń zwi ązanych z rynkami zagranicznymi. W szczególno ści obok bardzo cennej wiedzy
  technicznej, mo żliwe jest pozyskanie i wykorzystanie informacji o m etodach i technikach sprzedaży w wysoko rozwini ętych pa ństwach
  (np. USA, Niemcy i Japonia).
  Za
  og ę Spó
  ki stanowi do świadczony i lojalny zespó
  . Zarz ąd zorientowany jest na utrzymanie i rozwój kadr.
  W dalszym ci ągu b ędzie realizowana aktywno ść spo
  eczna na rynku lokalnym, w szczególno ści wsparcie szkó
  technicznych. Sonel w
  rozs ądnych granicach b ędzie wspiera
  aktywno ść okolicznych mieszka ńców i kontynuowa
  wcze śniej rozpocz ęte programy.
  Przy podejmowaniu zmian technologicznych i programo waniu rozwoju produktowego zawsze będą respektowane zasady zwi ązane z
  brakiem ingerencji w środowisko naturalne.
  Spó
  ka próbuje zdoby ć rynki zagraniczne poprzez budowanie dystrybucji w wielu państwach na świecie. Aktualnie najbardziej efektywne
  rynki to, obok odbiorcy us
  ug monta żu z grupy Lincoln, takie pa ństwa jak: Rosja, Chiny, Austria, Niemcy, Hiszpania, Indie i Argentyna. Do
  ka żdego z tych pa ństw, w 2017 roku, odnotowano istotny poziom sprzeda ży wyrobów.
  Równolegle do sieci dystrybucji opartej o firmy br anżowe z ró żnych rejonów świata, Sonel S.A. próbuje zaistnie ć poprzez inwestycje
  kapita
  owe. W 2013 roku utworzono spó
  k ę w Indiach a w roku 2016 w USA. Obie te inwestycje obarczone są ryzykiem. Zdobywanie
  rynków odbywa si ę bardzo powoli. Proces rozwoju podmiotów zale żnych napotyka na nieznane wcze śniej bariery. Wynikaj ą one z ró żnic
  kulturowych, poziomu rozwoju technicznego, i ograni czeń legislacyjnych.
  Aktualnie intensywnie wspierany jest proces dostoso wania wyrobów na rynki indyjski i amerykański. Sonel S.A. wci ąż poszukuje
  produktów i sposobów zaistnienia na obu tych rynkac h, w sposób zapewniający osi ągniecie rentownej dzia
  alno ści przez podmioty Sonel
  T&M i Sonel India.
  Kilka lat oddzia
  ywania na rynku indyjskim zaowocow a
  o rozpoznawalności ą marki oraz dobr ą ocen ą mo żliwo ści technicznych produktów
  Emitenta oferowanych przez Sonel India.
  Podobnie wygl ąda sytuacja na rynku ameryka ńskich, gdzie trwaj ą prace nad promocj ą wyrobów Sonel S.A. Jednym z efektów jest bardzo
  pozytywna ocena, przez specjalistów ameryka ńskich, miernika MIC10S1, który w 2017 roku zdoby
  t ytu
  BEST PRODUCT w kategorii
  przyrz ądów pomiarowych przyznawany przez uznane czasopismo Electrical Products and Solutions.
  Warto ści
  W Spó
  ce zosta
  wdro żony Systemu Warto ści Sonel S.A., który opiera si ę na czterech nast ępuj ących kwestiach:
   Najwa żniejszy jest klient.
   Jako ść i profesjonalizm.
   Szacunek wobec ludzi i otoczenia.
   Wspó
  praca i praca zespo
  owa.
  3. Sytuacja maj ątkowa i finansowa Grupy Kapita
  owej Sonel.
  Sytuacja maj ątkowa i finansowa grupy jest zró żnicowana.
  Podmiot Dominuj ący - Sonel S.A. jest stabilny finansowo. Jego sytu acja nie odbiega od obrazu prezentowanego w latach ubieg
  ych. Nie
  wpiera si ę instrumentami kredytowymi. W 2017 roku systematycz nie udziela
  pożyczek podmiotowi z USA. ącznie udzielono po życzek w
  kwocie 690 tysi ęcy dolarów.
  Podmiot ameryka ński, oprócz po życzek od Sonel S.A., wspiera si ę kredytem w kwocie 150 tysi ęcy dolarów, udzielonym przez bank
  ameryka ński – Bank of the West, por ęczonym przez Emitenta. Jest to pierwszy rok aktywne go prowadzenia dzia
  alności. Jego
  funkcjonowanie nie przynosi dodatnich efektów ekono micznych. Szacuje się, że 2018 rok równie ż zako ńczy si ę ujemnym wynikiem.
  Podmiot ten inwestuje w maj ątek, który mo żna odp
  atnie wypo życza ć lub mo że s
  u żyć do wsparcia w ramach konsultingu. Sprzeda ż
  mierników Emitenta, dla której ten podmiot zosta
  p owo
  any, rozwija się wolniej ni ż zak
  adano.
  Podmiot w Indiach jest zad
  u żony. Podstaw ą jego finansowania, obok kapita
  u w
  asnego, s ą nale żno ści wobec Emitenta. W Sonel S.A.
  dokonywano odpisów aktualizacyjnych na nale żno ści, których przeterminowanie przekroczy
  o 180 dni. Na dzień
  31-12-2017 dokonano odpisu na wszystkie nale żno ści, z uwagi na wyst ępowanie ujemnych kapita
  ów w bilansie Sonel India n a
  31-12-2017 roku.
  Podmiot krajowy Foxytech wspiera si ę kredytem w rachunku bie żącym. Podmiot rozpocz ą
  now ą dzia
  alno ść w zakresie prowadzenia
  sprzeda ży internetowej (smarthome24.pl), oraz w zakresie op racowania czujnika do pomiaru zanieczyszczenia powi etrza smogiem. Na
  prze
  omie I i II kwarta
  u 2018 rozpocznie sprzeda ż tego produktu. W spó
  ce przeprowadzono restruktury zację kosztów, ograniczaj ąc je do
  niezb ędnego minimum.
  Ogó
  em przychody grupy kapita
  owej si ęgn ę
  y 87.326 tysi ęcy z
  otych. By
  y o 7 % wy ższe ni ż w 2016 roku. G
  ównie za spraw ą przyrostu
  sprzeda ży w Sonel S.A. ale tak że wskutek rozpocz ęcia dzia
  alno ści przez podmiot ameryka ński.
  Wynik grupy kapita
  owej osi ągn ą
  4.382 tysi ące z
  otych i by
  o przesz
  o po
  ow ę ni ższy ni ż za 2016 rok.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 7/ 29
  Zysk netto grupy zosta
  wypracowany w jednostce dom inującej. Podmioty zale żne jak dot ąd nie generuj ą dodatnich wyników.
  Na s
  absze wyniki Sonel S.A. mia
  o wp
  yw szereg dzi a
  ań. Jednym z nich by
  y nak
  ady na aktywizacj ę rozwoju rynków eksportowych, ze
  szczególnym uwzgl ędnieniem przygotowania do utworzenia i rozpocz ęcia dzia
  alno ści przez podmiot w USA. Innym aspektem jest
  ostro żna wycena nale żno ści z tytu
  u sprzeda ży do Indii oraz aktualizacja warto ści nale żno ści z tytu
  u po życzek udzielnych podmiotowi
  ameryka ńskiemu.
  Rok 2017 to kolejny rok, w którym w podmiocie domin ującym zosta
  a zachowana równowaga pomi ędzy wydatkami na prace wdro żeniowe
  a ich bie żącą amortyzacj ą.
  Atutem podmiotu nadrz ędnego jest funkcjonowanie w Specjalnej Strefie Ekon omicznej, co pozwala na korzystanie ze zwolnienia z
  podatku dochodowego od osób prawnych. W rezultacie wynik skonsolidowany również korzysta z relatywnie niskiego opodatkowania.
  Efektywna stopa podatkowa liczona dla ca
  ej grupy w 2017 roku wynios
  a 20 %. Duży poziom tej stopy zdeterminowany jest przez du żą
  cz ęść kosztów, które obni żaj ą wyniki podmiotu dominuj ącego, ale jako koszty aktualizuj ące warto ści wycen bilansowych nie pomniejszaj ą
  podstawy opodatkowania podatkiem CIT w Polsce.
  4. Ocena efektów dzia
  a ń podj ętych w 2017 roku
  W 2016 i 2017 roku podj ęto prace nad dostosowaniem wyrobów Emitenta do potr zeb rynków eksportowych, ze szczególnym
  uwzgl ędnieniem Stanów Zjednoczonych. Problem certyfikacji okaza
  się bardziej z
  o żony ni ż zak
  adano pierwotnie. Niemniej w pierwszym

  roczu 2017 roku uzyskano pierwsze certyfikaty UL i FCC, pozwalające na skuteczne oferowanie wyrobów na terenie Amery ki

  nocnej. Proces ten jest wci ąż realizowany i pierwsze grupy produktowe mo żna oferowa ć na rynku ameryka ński. Pierwsze dostawy w
  USA by
  y dokonane w II po
  owie 2017 roku. Niemniej poziom sprzedaży i aktualne zainteresowanie wyrobami Sonel S.A. na rynku
  ameryka ńskim znacz ąco odbiega od oczekiwa ń Emitenta. Firma w USA przynosi straty.
  W 2017 roku sprzeda ż krajowa w sferze zwi ązanej z miernictwem osi ągn ę
  a poziom o 7,2 % wy ższy ni ż w 2016 roku.
  Emitent wci ąż szuka swojej szansy na zwi ększenie wolumenu sprzeda ży poprzez próby zaistnienia na nowych rynkach zagra nicznych. W
  pewnej mierze to si ę uda
  o. W 2017 roku sprzeda ż wyrobów Emitenta przekroczy
  a o 6,9% odpowiedniej sprzedaży z 2016 roku.
  Emitent zwraca uwag ę, że sprzeda ż na rynki zagraniczne obarczona jest problemami tec hnicznymi, które nie występowa
  y na rynkach
  krajowych. Wp
  yw na to maj ą uwarunkowania transportowe i klimatyczne oraz istn iejące ró żnice w kulturze energetycznej na ró żnych
  rynkach. Odleg
  o ść i nieznaczne bariery komunikacyjne nie sprzyjaj ą szybkiemu reagowaniu na takie k
  opoty u odbiorców wyrobów.
  Podmiot indyjski nie odnotowa
  post ępu w zakresie sprzeda ży wyrobów Emitenta. Jednak realizuje on sprzeda ż w oparciu o ofert ę Sonel
  S.A. i lokalnego producenta z Indii, uzyskuj ąc przesz
  o 1.566 tysi ęcy z
  otych przychodu oraz strat ę na poziomie 407 tysi ęcy z
  otych. Strata
  w tej wysoko ści za ca
  y 2017 rok wynika z intensyfikacji prac na d projektami, które będą realizowane w 2018 roku.
  W 2017 roku Spó
  ka Foxytech notowa
  a kolejne niepow odzenia na rynku krajowych dostawców liczników dla energetyki. Podobnie, mimo
  dobrych przes
  anek na 2017, nie uzyska
  a znacz ących przychodów w zakresie świadczenia us
  ug legalizacji i wzorcowania licznikó w. Od
  wrze śnia 2017 roku rozpocz ęto sprzeda ż nowej oferty za po średnictwem sklepu internetowego smarthome24.pl. Prz ychody z tej sfery
  dzia
  alno ści pozwoli
  y na ograniczenie strat i po restruktur yzacji kosztów mogą w 2018 roku zapewni ć rentowno ść temu podmiotowi.
  Niemniej spó
  ka osi ągn ę
  a
  ączny przychód w wysoko ści 146 tysi ęcy z
  otych i strat ę w kwocie 1.244 tysi ące z
  otych. Na tak du żą strat ę
  du ży wp
  yw mia
  odpis na nale żno ść za sprzeda ż liczników w kwocie 552 tysi ące z
  otych.
  Spó
  ka ameryka ńska rozpocz ę
  a w 2017 roku sprzeda ż. W okresie od maja 2017 roku osi ągn ę
  a 1 580 tysi ęcy z
  otych przychodu oraz
  ponios
  a strat ę w kwocie 1 966 tysi ęcy z
  otych. Oferowanie mierników na rynku ameryka ńskim jest procesem kosztownym i
  skomplikowanym. Sprzeda ż produktów Emitenta by
  a niska. G
  ównymi obszarami przychodami pozostają us
  ugi konsultingowe i
  wypo życze ń.
  W 2017 roku Emitent dok
  ada
  wszelkich stara ń ż eby sprawnie realizowa ć bie żącą dzia
  alno ść jednocze śnie wype
  niaj ąc zobowi ązania
  wobec najwi ększego odbiorcy. Sprawna realizacja zlece ń us
  ugowych na rzecz podmiotów z grupy Lincoln wyni ka z d
  ugotrwa
  ej
  wspó
  pracy z firm ą Lincoln Bester z Bielawy. Wobec du żej elastyczno ści i szybkiej reakcji na potrzeby oraz dzi ęki zaanga żowaniu we
  wspó
  prac ę uda
  o si ę pozyska ć kolejne zlecenia od tej grupy kapita
  owej, z ró żnych pa ństw. Zarz ąd liczy, że w 2018 roku wspó
  praca
  b ędzie si ę w dalszym ci ągu utrzymywa ć na wysokim poziomie.
  Produkcja us
  ugowa nie jest wysoko rentowna. Jednak poziom zrealizowanej produkcji pozwoli
  alokować cz ęść kosztów, poprawiaj ąc
  ogóln ą rentowno ść Emitenta.
  W 2017 roku poprawie uleg
  a wspó
  praca z kluczowym partnerem z Rosji.
  III. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO ŚCI GRUPY
  1. Przewidywany rozwój.
  W 2018 roku Grupa Kapita
  owa b ędzie kontynuowa ć dzia
  ania w zakresie intensyfikacji sprzeda ży i rozwoju sieci dystrybucji. W dalszym
  ci ągu g
  ówny akcent b ędzie po
  o żony na rynki zagraniczne. Szczególne kierunki rozwo ju sprzedaży to Stany Zjednoczone, Indie, kraje
  azjatyckie, Brazylia, Australia oraz rynki europejs kie. W dalszym ciągu b ędzie kontynuowany proces opracowywania kolejnych
  przyrz ądów pozwalaj ących na dywersyfikacj ę i rozwój oferty, przy czym nowe konstrukcje produk tów coraz silniej będą zorientowane na
  odbiorców zagranicznych.
  Du że oczekiwania Grupa Kapita
  owa wi ąże z podmiotami zale żnymi.
  Sonel Instruments India Private Limited b ędzie nadal prowadzi
  a dystrybucj ę mierników Emitenta. Rozwój sprzeda ży i utworzenie przez
  ten podmiot dwóch nowych, odleg
  ych od Chenai biur handlowych, może wp
  yn ąć na aktywizacj ę sprzeda ży produktów Emitenta w tym
  regionie.
  W 2018 r spó
  ka Foxytech, po przeprowadzonej restru kturyzacji, będzie opiera ć dzia
  alno ść na oferowaniu produktów z obszarów Smart
  Home, badania jako ści powietrza oraz zapewnienia komfortu powietrza.
  Planowana skala sprzeda ży powinna pozwoli ć na realizacj ę rentownej dzia
  alno ści. W 2017 zaprzestano rozwijania sfery dzia
  alno ści w
  zakresie oferowania liczników energii. W 2018 roku Spó
  ka ta podejmie próbę sprzeda ży nowego produktu do monitorowania smogu w
  powietrzu.
  W 2018 roku Zarz ąd liczy na kolejne zamówienia z grupy Lincoln, co p ozwoli utrzymać wysoki poziom wykorzystania mocy
  produkcyjnych. Przewidywany poziom sprzeda ży do tej grupy w 2018 roku nie powinien odbiega ć od poziomów uzyskanych w 2017 roku.
  W 2018 roku przewiduje si ę, że podmiot ameryka ński uzyska znacz ące przychody ze sprzeda ży produktów Emitenta. Spó
  ka w Stanach
  ma za zadanie rozwija ć sprzeda ż i osi ągn ąć rentowno ść co mo że jednak potrwa ć d
  u żej ni ż pierwotnie zak
  adano.
  2. Wa żniejsze osi ągni ęcia w dziedzinie bada ń i rozwoju
  W 2017 roku, w Sonel S.A. do sprzeda ży zosta
  o wprowadzonych 7 nowych typów wyrobów oraz kilka nowych akcesoriów. Wśród
  nowych przyrz ądów znalaz
  a si ę mi ędzy innymi rodzina testerów urz ądze ń elektrycznych i lokalizator kabli. Zako ńczono równie ż
  wi ększo ść certyfikacji produktów na rynek USA oraz program w yposażania produktów w komunikacj ę bezprzewodow ą i rozwoju aplikacji  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 8/ 29
  mobilnych wspó
  pracuj ących z miernikami. Systematycznie prowadzone te ż by
  y prace wspieraj ące rozwój eksportu na inne rynki,
  zw
  aszcza hiszpa ńskoj ęzyczne oraz Azji (w tym Indii) i Australii.
  W roku 2017 r. w Foxytech Sp. z o.o., kontynuowano i poszerzono sprzedaż poprzez sklep internetowy www.smarthome24.pl, ofer ujący
  urz ądzenia w segmencie Inteligentny Dom. Zacie śniono wspó
  prac ę z dostawcami jako ich autoryzowanymi dystrybutoram i na terenie
  Polski. Realizowano zakupy: zdalne – dotykowe wy
  ączniki, czujniki temperatury i wilgotno ści oraz piloty uniwersalne. Wprowadzono do
  oferty sklepu internetowego czujniki jako ści powietrza PM 2.5 i PM 10.
  W po
  owie 2017 roku Spó
  ka podj ę
  a dzia
  ania maj ące na celu wyprodukowanie i sprzeda ż systemu monitoringu jako ści powietrza.
  Planowane zako ńczenie prac przewidziane jest na marzec 2018 roku. Będzie to w pe
  ni polska konstrukcja detektora.
  3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Sytuacja Grupy Kapita
  owej Sonel, wg stanu na konie c okresu sprawozdawczego, pod względem finansowym, jest stabilna. Ca
  a Grupa
  Kapita
  owa Sonel posiada środki na realizacj ę zada ń projektowych, które pozwol ą rozwija ć ofert ę przedsi ębiorstwa. Oczywi ście taki
  wizerunek wynika ze stabilno ści podmiotu nadrz ędnego.
  W 2018 roku mo żliwa jest wyp
  ata przez Emitenta dywidendy za 2017 rok. Dywidenda, jaka zostanie zaproponowana przez Z arząd
  Spó
  ki, Zgromadzeniu Akcjonariuszy to przedzia
  od 10 do 25 groszy na jedną akcj ę, co stanowi ć b ędzie kwot ę od 1.400.000 z
  otych do
  3.500.000 z
  otych. Pozosta
  a cz ęść zysku za 2017 rok zostanie prawdopodobnie przekaza na na kapita
  zapasowy.
  W 2018 rok przewiduje si ę, że podmiot indyjski wypracuje zysk, co powinno wp
  yn ąć na lepszy obraz ca
  ej grupy.
  Podmiot zale żny Foxytech Spó
  ka z o.o.. powinien osi ągn ąć rentowno ść w 2018 roku. Podmiot ten b ędzie realizowa
  sprzeda ż urz ądzenia
  do monitorowania smogu oraz internetow ą sprzeda ż drobnej elektroniki u żytkowej oraz urz ądze ń do pomiaru i poprawy jako ści powietrza.
  Spó
  ka Foxytech realizuje dzia
  alno ść w oparciu o kredyt bankowy w rachunku bie żącym.
  Podmiot Sonel India nie jest zad
  u żony w bankach. Jego dzia
  alno ść w znacznej mierze jest wspierana poprzez d
  ugotrwa
  ą zw
  ok ę w
  sp
  acaniu zobowi ąza ń do Sonel S.A.
  Podmiot ameryka ński zosta
  ukonstytuowany w oparciu o kapita
  w
  asn y na poziomie 100 000 dolarów amerykańskich. Wobec faktu, że
  plany dzia
  alno ści przewiduj ą znacznie wi ększ ą aktywno ść ni ż innych podmiotów zale żnych, Emitent por ęczy
  kredyt bankowy na kwot ę
  150.000 dolarów. Przez ca
  y rok wspiera
  podmiot am erykański po życzkami, które si ęgn ę
  y w 2017 roku warto ść 690.000 dolarów
  Przewidywany okres takiego wsparcia to trzy lata.
  Przekazane kwoty s
  u żą bie żącej dzia
  alno ści oraz realizacji umowy przej ęcia aktywów spó
  ki w USA, której dzia
  alno ść w zakresie
  konsultingu, wypo życze ń przyrz ądów pomiarowych i handlu miernikami zosta
  a przekaz ana do podmiotu zależnego.
  Zarz ąd przewiduje, że sytuacja finansowa Spó
  ki w ci ągu najbli ższego roku powinna si ę polepszy ć wskutek mniejszego wspierania
  podmiotów zale żnych. Podobnie ca
  a grupa powinna osi ągn ąć lepsze wyniki. Zarz ąd Sonel S.A. jedynie w podmiocie ameryka ńskim widzi
  mo żliwo ść poniesienia w 2018 roku straty, której poziom nie powinien przekroczyć 300 tysi ęcy dolarów.
  Dla poziomu warto ści środków finansowych pozostaj ących w dyspozycji Emitenta nie bez znaczenia pozost aje wysokość zapasów,
  nale żno ści i zobowi ąza ń. W 2017 roku zapasy materia
  ów, pó
  fabrykatów i pr odukcji w toku wzros
  y w stosunku do końca 2016 roku.
  Poziom osi ągni ęty na dzie ń 31-12-2017 roku powinien utrzyma ć si ę w czasie ca
  ego 2018 roku
  W Sonel S.A., w zakresie nale żno ści zdarzaj ą si ę pewne trudno ści z ich egzekwowaniem. Aby temu przeciwdzia
  a ć, kontynuowana jest
  wspó
  praca z ubezpieczycielem w zakresie ochrony na leżno ści krajowych i zagranicznych. Ochron ą obj ęta jest wi ększa cz ęść nale żno ści
  powsta
  ych w procesie sprzeda ży wyrobów i us
  ug. Problemem do rozwi ązania na 2018 rok i lata przysz
  e pozostaj ą nale żno ści od
  podmiotu indyjskiego i zapewnienie wyp
  acalno ści Spó
  ki z USA.
  4. Informacja o nabyciu akcji w
  asnych
  W obr ębie Grupy Kapita
  owej nie dokonywano transakcji nab ycia i zbycia akcji w
  asnych.
  5. Instrumenty finansowe w zakresie: a) Ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zak
  ó ceń przep
  ywów środków pieni ężnych oraz utraty p
  ynno ści finansowej,
  na jakie nara żona jest jednostka.
  Grupa Kapita
  owa stosuje nast ępuj ące mechanizmy zabezpieczania si ę przed zmienno ści ą parametrów rynkowych:
   W Sonel S.A. z cz ęścią dostawców komponentów podpisywane s ą umowy na dostawy, gwarantuj ące wzgl ędn ą sta
  o ść cen.
  Wi ększo ść komponentów to materia
  y elektroniczne, które pozy skiwane są od dostawców krajowych i zagranicznych. W obu
  przypadkach cena zakupu uwarunkowana jest aktualnym kursem walut. W dużym stopniu p
  atno ści do krajowych dostawców
  dokonywane s ą w walucie obcej, g
  ównie w euro, ale zdarzaj ą si ę te ż dolary i funty brytyjskie. Foxytech dokonuje zakup ów
  sporadycznie. W zasadzie aktywno ść tej spó
  ki sprowadza
  a si ę do pozyskiwania towarów i komponentów od trzech po dmiotów.
  Zakupy z innych krajów dokonywane s ą w dolarach, które stara si ę pozyska ć w najni ższej do uzyskania cenie. Sonel India dokonuje
  zakupów na rynku indyjskim oraz nabywa wyroby Sonel S.A. W tym zakresie nie stosuje się szczególnej polityki walutowej. Spó
  ka z
  USA dopiero rozpoczyna wymian ę handlow ą. Poziom tej wymiany nie powoduje konieczno ści stosowania szczególnych
  instrumentów walutowych.
   Podmiot dominuj ący dokonuje p
  atno ści w euro, korzystaj ąc z mo żliwo ści sp
  acania zobowi ąza ń z bezpo średnich wp
  ywów, lub te ż
  sp
  aty zobowi ąza ń w walutach kupowanych bezpo średnio na rynku. Pozwala to realizowa ć p
  atno ści bez ponoszenia dodatkowych
  kosztów z tytu
  u stosowania przeliczników walutowyc h. W latach 2014 - 2017 roku u Emitenta pojawi
  a si ę istotna ekspozycja
  walutowa w dolarze. Ekspozycja by
  a zabezpieczana p oprzez instrumenty typu forward i opcje walutowe. W II po
  owie 2017 roku
  nast ąpi
  o zrównowa żenie przychodów w dolarze z odpowiednimi wydatkami (g
  ównie za sprawą wspierania podmiotu
  ameryka ńskiego).
   Przed ryzykiem utraty p
  ynno ści Grupa Kapita
  owa zabezpiecza si ę poprzez monitorowanie aktualnego stanu środków pieni ężnych,
  monitorowanie bie żących nale żno ści i zobowi ąza ń. Posiadane nadwy żki środków pieni ężnych lokowane s ą na krótko i
  ś rednioterminowe lokaty oparte o rynkowe oprocentowa nie depozytów. Istotną kwot ę depozytów posiada wy
  ącznie podmiot
  dominuj ący.
  b) Przyj ętych przez jednostk ę celach i metodach zarz ądzania ryzykiem finansowym,
  ącznie z metodami zabezpieczenia
  istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla któr ych stosowana jest rachunkowość zabezpiecze ń.
  Podmiot dominuj ący - Sonel S.A. opracowa
  w 2009 roku strategi ę walutow ą. Jej g
  ówne tezy to:
   Okre ślenie sposobu ustalania warto ści ekspozycji na ryzyko  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 9/ 29
   Horyzont trzymiesi ęczny mo żliwo ści prowadzenia zabezpiecze ń
   Prawo odst ąpienia od zabezpieczania si ę, w razie istnienia popartego lini ą trendu oraz zgodnymi pogl ądami analityków, procesu
  stabilizacji rozwoju sytuacji walutowej
   Okre ślenie mo żliwych instrumentów zabezpieczaj ących
   Okre ślenie mo żliwego poziomu zabezpieczenia w zale żno ści od wolumenu ekspozycji walutowej na poziomie 75 % lub w oparciu o
  wysoko prawdopodobne prognozy tej ekspozycji.
  W 2017 roku w Sonel S.A. zawarto nast ępuj ące transakcje:
  Bank
  rozliczaj ący data zawarcia data rozliczenia Instrument ilo
  ść waluty Waluta kurs
  zabezpieczenia kwota
  rozliczenia
  mBank 2016-12-28 2017-02-17 Forward 100 000,00 USD 4,0352 -5 440,00
  mBank 2017-02-17 2017-03-22 Forward 100 000,00 USD 4,0365 -15 375,00
  Transakcje te powsta
  y w wyniku przesuwania terminó w rozliczania instrumentów nabytych w 2016 roku.
  Kolejnych transakcji zabezpieczaj ących Spó
  ka nie realizowa
  a.
  Transakcje zawarte po dniu bilansowym nie wyst ąpi
  y.
  Spó
  ka nie dokona
  a przekwalifikowania sk
  adników a ktywów finansowych, które spowodowa
  oby zmianę zasad wyceny tych aktywów
  pomi ędzy warto ści ą godziw ą a cen ą nabycia lub metod ą zamortyzowanego kosztu.
  Spó
  ka korzysta
  a z mo żliwo ści sprzeda ży walut po cenie rynkowej, nie wykorzystuj ąc mo żliwo ści sprzeda ży walut zawartych w
  kontraktach.
  Polityka zabezpiecze ń w tym zakresie b ędzie kontynuowana w 2018 roku.
  Przed ryzykiem utraty cz ęści nale żno ści Emitenta chroni umowa ubezpieczenia nale żno ści krajowych i eksportowych. Polisa obejmuje
  zasadnicz ą cz ęść istotnych transakcji handlowych.
  Spó
  ka Sonel S.A. nie stosuje transakcji i odpowied nich zabezpieczeń, dla których stosowana jest rachunkowo ść zabezpiecze ń.
  Podmiot indyjski nie prowadzi dzia
  alno ści na tyle du żej, żeby mo żna by
  o skutecznie prowadzi ć zabezpieczenia kursów.
  Foxytech Spó
  ka z o.o. i Sonel T&M, nie osi ągn ę
  y skali dzia
  alno ści, która wymaga
  aby stosowania zabezpiecze ń.
  6. Omówienie podstawowych wielko ści ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym s prawozdaniu finansowym, w
  szczególno ści opis czynników i zdarze ń, w tym o nietypowym charakterze, maj ących znacz ący wp
  yw na dzia
  alno ść Emitenta i
  osi ągni ęte przez niego zyski lub poniesione straty w roku o brotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju dzia
  alno ści
  Emitenta przynajmniej w najbli ższym roku obrotowym.
  Wszystkie istotne elementy wp
  ywaj ące na ocen ę rozwoju ekonomicznego Grupy Kapita
  owej i na zmian y w strukturze i jakości
  poszczególnych wielko ści ekonomicznych opieraj ą si ę o dane podmiotu dominuj ącego. Wp
  yw danych podmiotów zale żnych jest znikomy.
  W 2017 roku istotne elementy rachunku wyników w por ównaniu do 2016 roku przedstawia
  y się nast ępuj ąco:
  G
  ówne elementy sprawozdania z
  ca
  kowitych dochodów za okres: Sonel SA GK Sonel
  Udzia
  Sonel S.A.
  w
  wynikach
  GK
  za 2017 rok
  [ % ] Zmiana
  warto ści
  pozycji GK Sonel
  2017/2016
  [ % ] Warto
  ść
  zmiany
  [tysi ące
  z
  otych]
  01-01-2017 31-12-2017 [tysi ące
  z
  otych] 01-01-2016
  31-12-2016 [tysi
  ące
  z
  otych] 01-01-2017
  31-12-2017 [tysi
  ące
  z
  otych] 01-01-2016
  31-12-2016 [tysi
  ące
  z
  otych]
  A Przychody netto ze sprzeda ży
  produktów, towarów i materia
  ów 85 507,8 79 745,8 87 326,0 81 681,5 97,9% 106,9% 5 644,5
  B Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materia
  ów, w tym:
  62 940,0 57 797,6 63 438,0 59 537,2 99,2% 106,6% 3 900,8
  C Zysk (strata) brutto ze sprzeda
  ży (A-B) 22 567,8 21 948,1 23 888,0 22 144,3 94,5% 107,9% 1 743,7
  D Koszty sprzeda ży
  10 554,3 10 146,7 11 678,8 10 370,9 90,4% 112,6% 1 307,9
  E Koszty ogólnego zarządu
  3 376,0 3 306,7 6 365,8 4 074,8 53,0% 156,2% 2 291,0
  F Zysk (strata) ze sprzeda ży (C-D-E)
  8 637,5 8 494,7 5 843,3 7 698,6 147,8% 75,9% -1 855,2
  G Pozosta
  e przychody operacyjne 1 415,7 2 165,1 1 409,0 2 111,4 100,5% 66,7% -702,4
  H Pozosta
  e koszty operacyjne 2 625,4 664,9 976,1 201,9 269,0% 483,4% 774,2
  I Zysk (strata) z dzia
  alności operacyjnej
  (F+G-H) 7 427,8 9 995,0 6 276,3 9 608,0 118,3% 65,3% -3 331,7
  J Przychody finansowe
  153,2 504,6 102,0 539,7 150,2% 18,9% -437,6
  K Koszty finansowe 1 648,6 1 684,8 886,2 157,1 186,0% 564,0% 729,1
  N Zysk (strata) brutto (L±M) 5 932,4 8 814,8 5 492,1 9 990,6 108,0% 55,0% -4 498,4
  O Podatek dochodowy
  929,7 311,2 1 110,1 746,1 83,8% 148,8% 364,1
  S Zysk (strata) netto (N-O) 5 002,7 8 503,6 4 382,0 9 244,5 114,2% 47,4% -4 862,5
  W 2017 roku sprzedaż grupy wzros
  a o 6,9 % w porównaniu do roku 2016.
  Wzrost skali produkcji i sprzeda ży pozwoli
  na osi ągni ęcie wzrostu mar ży na sprzeda ży (107,9 %). Mar ża si ęgn ę
  a 23.888 tysi ęcy wobec
  22.144 za 2016 rok. Ten wzrost zosta
  zrealizowany g
  ównie w jednostkach zależnych.
  Rok 2017 to kolejny rok wzrostu kosztów handlowych. W pewnej mierze niewielki wzrost zanotowa
  a spó
  ka Sonel, niemniej w ca
  ej grupie
  by
  a to kwota przyrostu rok do roku na poziomie
  ącznie 1.307 tysi ęcy z
  otych.
  Podobnie wygl ąda wzrost kosztów zarz ądu. Koszty te wzros
  y o 2.291 tysi ęcy z
  otych w porównaniu do roku 2016.
  Konsekwencj ą tych przyrostów kosztowych by
  spadek wyników ze s przedaży. W Sonel S.A. spadek by
  minimalny. W ca
  ej Grupi e
  Kapita
  owej poziom tego wyniku w 2017 roku to 75,9 % wyniku za rok ubieg
  y grupy. Wystąpi
  spadek o kwot ę 1.855 tysi ęcy.
  W jednostce dominuj ącej dokonano odpisów aktualizacyjnych zwi ązanych z ocen ą ryzyk w podmiotach powi ązanych. W konsekwencji
  poziom wyniku brutto i netto jest ni ższy ni ż w roku ubieg
  ym. Ta relacja powtórzy
  a si ę w na poziomie wyników skonsolidowanych, gdzie
  pomimo odwrócenia odpisów (z uwagi na to, że dotycz ą podmiotów z grupy), nast ąpi
  a korekta o ujemne wyniki spó
  ek zale żnych.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 10/ 29
  Ostatecznie wynik skonsolidowany brutto stanowi 55 % wyniku roku ubieg
  ego osiągaj ąc 5.492 tysi ęcy z
  otych. Wynik netto to 47,4 %
  wyniku netto za 2016 rok i wynosi 4.382 tysi ęcy.
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie ń: Sonel SA GK Sonel Udzia
  Sonel S.A. w
  aktywach GK
  na 31-12- 2017
  [ % ] Zmiana
  warto ści
  pozycji GK Sonel
  2017/2016
  [ % ] Warto
  ść
  zmiany
  [tysi ące
  z
  otych] AKTYWA 31-12-2017
  [tysi ące
  z
  otych] 31-12-2016
  [tysi ące
  z
  otych] 31-12-2017
  [tysi ące
  z
  otych] 31-12-2016
  [tysi ące
  z
  otych]
  A I Warto
  ści niematerialne 19 070,7 17 137,1 19 834,7 17 344,1 96,1% 114,4% 2 490,5
  1 Warto ści niematerialne wytworzone
  we w
  asnym zakresie 9 969,8 13 256,3 9 969,8 13 256,3 100,0% 75,2% -3
  286,5
  3
  Niezako ńczone warto ści
  niematerialne wytwarzane we
  w
  asnym zakresie
  7 978,4 3 081,7 8 044,5 3 081,7 99,2% 261,0% 4 962,8
  Inne warto ści niematerialne 1 122,4 799,1 1 820,3 1 006,2 61,7% 180,9% 814,2
  II Rzeczowe aktywa trwa
  e 22 697,8 24 000,6 23 240,4 24 355,2 97,7% 95,4% -1
  114,8
  b budynki, lokale i obiekty in żynierii
  l ą dowej i wodnej 17 984,7 18 578, 0 17 984,7 18 578,0 100,0% 96,8% -593,3
  IV Inwestycje d
  ugoterminowe 1 653,1 983,4 - 46,0 -46,0
  udzia
  y lub akcje - jednostki
  powi
  ązane 591 ,3 983,4 - - 0,0
  V Inne aktywa d
  ugoterminowe 983,9 1 067,7 720,5 587,0 136,6% 122,7% 133,5
  B Aktywa obrotowe 44 0 03,3 45 512,3 47 841,6 47 415,0 92,0% 100,9% 426,6
  I Zapasy 23 420,0 23 237,4 25 858,2 23 825,5 90,6% 108,5% 2 032,7
  II Nale żno ści krótkoterminowe 15 443,5 13 237,9 16 690,9 14 303,9 92,5% 116,7% 2 386,9
  1 Nale żno ści od jednostek powi ązanych 559,4 852,0 - -
  2 Nale żno ści od pozosta
  ych jednostek 14 776,9 12 228,2 16 583,7 14 146,2 89,1% 117,2% 2 437,6
  III Inwestycje krótkoterminowe 4 759,0 8 711,5 4 886,4 8 960,1 97,4% 54,5% -4
  073,8
  IV Krótkoterminowe rozliczenia
  mi
  ędzyokresowe 380,9 325,4 406,2 325,4 93,8% 124,8% 80,8
  AKTYWA RAZEM 88 408,8 88 701,0 91 637,2 89 747,3 96,5% 102,1% 1 889,9
  Aktywa grupy wzros
  y o 2,1 %. Wzrost warto
  ści aktywów w grupie wynika g
  ównie z przyrostu wart ości niezako ńczonych prac
  rozwojowych, zapasów i stanu nale żno ści w jednostce dominuj ącej. Z drugiej strony nast ąpi
  spadek środków pieni ężnych.
  W Sonel S.A. w 2017 roku znacz ąco wzros
  a warto ść projektów wdro żeniowych niezako ńczonych.
  Stan finansów spó
  ki dominuj ącej i ni ższy stan środków pieni ężnych wynika z ni ższego stanu wynikowego w podmiocie dominuj ącym oraz
  z udzielania po życzek podmiotami z USA. Zmiana tych pozycji w Sonel S.A. bezpośrednio wp
  ywa na obraz ca
  ej grupy.
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie ń: Sonel SA GK Sonel Udzia
  Sonel
  S.A. w
  pasywach
  GK
  na 31-12- 2017
  [ % ] Zmiana
  warto ści
  pozycji
  GK Sonel
  2017/201 6
  [ % ] Warto
  ść
  zmiany
  [tysi ące
  z
  otych] PASYWA 31-12-2017 [tysi
  ące
  z
  otych] 31-12-2016 [tysi
  ące
  z
  otych] 31-12-2017 [tysi
  ące
  z
  otych] 31-12-2016
  [tysi ące
  z
  otych]
  A Kapita
  (fundusz) w
  asny 74 860,5 73 357,8 74 612,3 73 814,7 100,3% 101,1% 797,6
  I Kapita
  (fundusz) podstawowy 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 100,0% 100,0% 0,0
  Kapita
  y (fundusze) zapasowe 68 457,8 63 454,2 68 829,3 63 036,3 99,5% 109,2% 5 793,0
  Zysk (strata) netto 5 002,7 8 503,6 4 422,7 9 377,0 113,1% 47,2% -4 954,3
  Udzia
  y mniejszo
  ści -39,7 1,4 0,0% -2789,7% -41,1
  B Zobowi
  ązania i rezerwy na
  zobowi ązania 13 548,3 15 343,2 17 024,9 15 932,6 79,6% 106,9% 1 092,3
  I Rezerwy na zobowi
  ązania 1 896,9 2 172,6 1 955,0 2 232,5 97,0% 87,6% -277,5
  II Zobowi
  ązania d
  ugoterminowe 0,0 17,4 1 044,4 17,4 0,0% 6010,3% 1 027,0
  II
  I Zobowi
  ązania krótkoterminowe 9 391,5 9 881,0 11 737,4 10 410,4 80,0% 112,7% 1 326,9
  2 Wobec pozosta
  ych jednostek
  9 386,7 9 881,0 11 737,4 10 410,4 80,0% 112,7% 1 326,9
  d z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie
  wymagalno
  ści: 6 148,3 7 185,6 6 328,1 7 317,2 97,2% 86,5% -989,1
  a kredyty i po
  życzki 1 493,3 359,5 0,0% 415,3% 1 133,7
  g inne zobowi
  ązania 3 238,5 2 695,3 5 409,2 3 093,3 59,9% 174,9% 2 316,0
  IV Rozliczenia mi
  ędzyokresowe 2 259,8 3 272,3 2 288,2 3 272,3 98,8% 69,9% -984,1
  PASYWA RAZEM 88 408,8 88 701,0 91 637,2 89 747,3 96,5% 102,1% 1 889,9  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 11/ 29
  Struktura pasywów od pocz ątku istnienia Grupy Kapita
  owej Sonel jest bardzo s tabilna.
  Kapita
  w
  asny przyrós
  o kwot ę ró żnicy mi ędzy wynikami wypracowanymi w 2017 roku a wyp
  acon ą przez Sonel S.A. dywidend ą za 2016
  rok. Zwi ększeniu uleg
  poziom rezerw.
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe to g
  ównie kwoty p
  atno ści, których b ędzie dokonywa ć podmiot zale żny z USA na rzecz innego podmiotu
  ameryka ńskiego, w ramach przejmowania biznesu, w szczególno ści aktywów.
  Podmiot zale żny Foxytech korzysta z kredytu obrotowego, na dzie ń bilansowy zad
  u żenie wynosi
  o 971 tysi ęcy z
  otych. Dla tego podmiotu
  to kwota istotna. Podmiot ameryka ński wpiera si ę kredytem obrotowym w Banku of the West w USA, na p oziomie 150 tysięcy dolarów
  oraz po życzkami od Emitenta. Na koniec 2017 roku stan udzie lonych pożyczek do USA wynosi
  690 tysi ęcy dolarów.
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów to nierozliczone kwoty otrzy manych dotacji.
  Struktura kapita
  u w
  asnego jest od wielu lat stabilna i na 31-12-2017 wygląda nast ępuj ąco:
  Struktura kapita
  u w
  asnego
  na 31-12-2017 GK Sonel Sonel S.A. Dane w tysi
  ącach
  z
  otych Struktura Dane w tysi
  ącach
  z
  otych Struktura
  Kapita
  (fundusz) podstawowy 1 400,0 1,9% 1 400,0 1,9% Kapita
  (fundusz) zapasowy 44 445,0 59,6% 44 445,0 59,4% Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe
  23 642,1 31,7% 23 642,1 31,6% Zysk (strata) z lat ubieg
  ych 478,4 0,6% 0,0% Zysk niepodzielony - MSR ( z lat ubieg
  ych) 370,7 0,5% 370,7 0,5% Różnice kursowe z przeliczenia - 106,9 -0,1% 0,0% Zysk (strata) netto 4 422,7 5,9% 5 002,7 6,7% Kapita
  y mniejszości - 39,7 -0,1% 0,0% Spó
  ka od lat regularnie wyp
  aca dywidend ę. Wyp
  aty w ostatnich latach przedstawia
  y si ę nast ępuj ąco:
  Dywidenda za rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Data uchwa
  y 29-05-2012 22-05-2013 13-05-2014 15-05-2015 19-04-2016 01-06-2017
  Dzie ń dywidendy 20-06-2012 05-06-2013 05-06-2014 01-06-2015 10-05-2016 16-06-2017
  Data wyp
  aty 05-07-2012 19-06-2013 20-06-2014 16-06-2015 25-05-2016 30-06-2017
  ilo ść akcji 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
  Kwota na akcj ę [z
  ] 0,40 0,44 0,30 0,50 0,60 0,25
  Kwota
  ączna [z
  ] 5 600 000,00 6 160 000,00 4 200 000,00 7 000 000,00 8 400 000,00 3 500 000,00
  7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagro że ń, z okre śleniem, w jakim stopniu Grupa Kapita
  owa jest na ni e narażona.
  Aktualne g
  ówne czynniki ryzyka oraz mo żliwe zagro żenia, bezpo średnio zwi ązane z funkcjonowaniem Grupy Kapita
  owej, dotycz ą
  g
  ównie Spó
  ki Sonel i s ą nast ępuj ące:
  Czynniki ryzyka, które wynikaj ą ze specyfiki dzia
  ania Grupy Kapita
  owej
  ● Ryzyko istnego spadku zamówie ń od podmiotów z grupy Lincoln. Spadek zamówie ń od podmiotów z tej grupy mo że istotnie odbi ć
  si ę na wynikach Sonel S.A. Jakkolwiek sprzeda ż do tego podmiotu realizowana jest w sposób niepoci ągaj ący za sob ą znacz ącej
  rentowno ści, to jednak ca
  a organizacja firmy w pewnym stopn iu zosta
  a skonfigurowana z uwzględnieniem konieczno ści sprawnego
  realizowania zlece ń us
  ugowych. Sonel S.A. korzysta na skali produkcji uzyskując synergi ę w ró żnych obszarach zwi ązanych z
  administrowaniem podmiotem. Z tytu
  u realizacji ist otnych zamówień wzros
  a si
  a przetargowa u dostawców. Zahamowanie wspó
  pracy
  skutkowa
  oby du żą bezw
  adno ści ą w zakresie ograniczania aktualnie rozwini ętych zasobów. To najistotniejszy aktualnie obszar r yzyka.
  Spó
  ka ogranicza ryzyko utraty dostaw do tych podmi otów dążąc do najwy ższej staranno ści w zakresie realizacji zlece ń.
  ● Ryzyko zwi ązane z utworzeniem nowego podmiotu w Stanach Zjedno czonych. W tym obszarze istnieje wiele problemów.
  Najwa żniejsze to problem certyfikacji wyrobów na rynki am erykańskie i pochodne (UL i FCC), dostosowanie produktów Emitenta do
  oczekiwa ń u żytkowników w USA oraz organizacja polityki sprzeda żowej w sposób zapewniaj ący rentowno ść podmiotu ameryka ńskiego.
  Sukces Spó
  ki w USA uzale żniony jest od spe
  nienia tych szczególnych wymogów oraz od skuteczności pracowników. W ka żdym z tych
  aspektów prowadzone s ą intensywne prace. W USA b ędzie pracowa
  przedstawiciel Emitenta oraz specjali ści, ze Stanów Zjednoczonych
  maj ący du że do świadczenie w sprzeda ży produktów podobnych do oferowanych przez Sonel S. A.
  ● W USA istnieje ryzyko braku sprzeda ży pozwalaj ącej na uzyskiwanie rentownej dzia
  alno ści. Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść
  konsultingowa i w zakresie wypo życze ń przyrz ądów pomiarowych. Zosta
  a za
  o żona w celu oferowania wyrobów Emitenta. Dopiero
  rozszerzenie sprzeda ży na t ę dziedzin ę mo że pozwoli ć na osi ąganie wymiernych zysków. W razie niepowodzenia tego projektu Spó
  ka
  ameryka ńska mo że mie ć problemy z sp
  at ą zobowi ąza ń do podmiotu dominuj ącego.
  ● Ryzyko zwi ązane z utrat ą dofinansowania. Ryzyko zwi ązane z utrat ą dofinansowania (tak że konieczno ści zwrotu otrzymanych
  ś rodków), do programu prac badawczo - rozwojowych. R yzyko związane jest z ewentualnym brakiem pozytywnej oceny re alizacji
  programu przez organy kontrolne - krajowe i unijne. Kwota dofinansowania jest na tyle znaczna, że Zarz ąd liczy si ę z wieloma kontrolami i
  potencjalnym zagro żeniem podwa żania poprawno ści realizacji programu. Spó
  ka przeciwdzia
  a temu z agrożeniu poprzez szkolenie
  pracowników i ścis
  ą wspó
  prac ę z instytucjami sprawuj ącymi nadzór nad rozdzia
  em i rozliczaniem środków. Jest to ryzyko istotne,
  którego waga maleje wraz z malej ącą absorpcj ą ś rodków pomocowych przez Emitenta.
  ● Ryzyko zwi ązane z uzale żnieniem od g
  ównych odbiorców. W 2017 roku odbiorcy z grupy kapita
  owej Lincoln dokonali odbioru
  produktów za kwot ę wynosz ącą 34,9 % ca
  o ści sprzeda ży Grupy. To odbiorcy produkcji zleceniowej. Taka sy tuacja wp
  ywa na poprawę
  wyników poprzez lepsz ą alokacj ę kosztów po średnich. Zarz ąd uznaje, że firma jest zale żna od tej grupy kontrahentów, a ich wp
  yw na
  stabilno ść finansow ą Emitenta jest bardzo du ży. Szacuje si ę, że udzia
  sprzeda ży do tej grupy odbiorców w 2018 roku b ędzie
  porównywalny, niemniej Emitent wci ąż będzie uzale żniony od tej grupy na poziomie wi ększym ni ż 30 % wolumenu sprzeda ży.
  ● Brak wykwalifikowanego personelu do prac badawczo- rozwojowych. Posiadany personel badawczo-rozwojowy jest
  niewystarczaj ący do realizacji w terminie planowanych prac. Dotyc zy to zw
  aszcza wysoko kwalifikowanych programistów i konstruktorów
  elektroników. Braki zwi ązane s ą z sytuacj ą na rynku pracy we Wroc
  awiu (znaczna ilo ść firm konkuruj ących o ograniczon ą liczb ę
  do świadczonych pracowników). Oprócz rekrutacji najwa żniejszymi dzia
  aniami redukuj ącymi to ryzyko s ą: zatrudnianie i szkolenie s
  abiej
  wykwalifikowanych pracowników, organizowanie prakty k i zatrudnianie najlepszych z praktykantów oraz outsourcing prac badawczo-
  rozwojowych.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 12/ 29
  ● W 2013 roku pojawi
  y si ę nowe ryzyka zwi ązane z utworzeniem podmiotów zale żnych. Ryzyka dotycz ą utraty warto ści inwestycji
  kapita
  owej. Spó
  ka mo że nie realizowa ć zdefiniowanych dla niej celów. Mo że te ż realizowa ć je na poziomie niepozwalaj ącym osi ągn ąć
  rentowno ści.
  ● W 2014 roku pojawi
  y si ę nowe ryzyka zwi ązane z utworzeniem podmiotu zale żnego Foxytech spó
  ka z o.o. Ryzyka te w zasadzie
  si ę zmaterializowa
  y. Spó
  ka traci kapita
  powoduj ąc konieczno ść dokonywania odpisu aktualizacyjnego na warto ść zaanga żowanych
  kapita
  ów. W 2017 roku Foxytech wyst ępowa
  w przetargach. W jednym przypadku osi ągn ą
  cz ęściowo sukces, odpadaj ąc dopiero w
  postepowaniu odwo
  awczym. Próby aktywizacji innych sfer dzia
  alności jak na razie nie przynosz ą istotnych efektów sprzeda żowych. W
  2018 roku Spó
  ka b ędzie konkurowa
  a na rynku Smart Home, oraz b ędzie próbowa
  a lokowa ć produkty w zakresie monitoringu jako ści
  powietrza na rynkach lokalnych. Pozosta
  e ryzyka: ● Ryzyko zwi ązane z zapasami magazynowymi. Zagro żenie zwi ązane z gromadzeniem nadmiernych zapasów, których zb ycie
  mo że by ć trudne b ądź niemo żliwe, mo że doprowadzi ć do utraty p
  ynno ści finansowej firmy. Firma wdro ży
  a szereg procedur, które
  minimalizuj ą ryzyko powstawania zb ędnego zapasu zarówno materia
  ów, jak i wyrobów goto wych. Firma utrzymuje zapas wyrobów
  gotowych do sprzeda ży, pozwalaj ący w sposób elastyczny reagowa ć na potrzeby rynku. Wdro żone procedury nadzoru nad zapasami
  powoduj ą zmian ę struktury zapasu oraz zwi ększaj ą rotacj ę na magazynach. Od 2014 wobec du żego kontraktu us
  ugowego poziom
  zapasów wyrobów gotowych i materia
  ów zwi ązanych z jego realizacj ą znacz ąco wzrós
  . Pojawi
  o si ę istotne ryzyko powstania
  nadmiernych i trudnozbywalnych zapasów. Spó
  ka star a się minimalizowa ć to ryzyko poprzez racjonalizacj ę dostaw dostosowan ą do
  aktualnych zamówie ń.
  ● Ryzyko zwi ązane z niewykonaniem zlece ń produkcyjnych w produkcji us
  ugowej. Realizuj ąc zlecenia zewn ętrzne, Emitent
  podejmuje ryzyko niepe
  nego wykonania zobowi ąza ń. W zwi ązku z powy ższym firma nara żona jest na roszczenia finansowe podmiotów
  wspó
  pracuj ących. Jest to zwi ązane z umowami, w których okre ślone s ą terminy dostaw, realizacja dostaw uzale żniona jest od
  a ńcucha
  dostaw, kooperantów oraz czynników zale żnych i niezale żnych od spó
  ki. Istnieje ryzyko zwi ązane z karami za niewykonanie lub
  nieterminowe wykonanie dostaw. Obok sankcji finanso wej dodatkowe negatywne skutki, jakie mogą wyst ąpi ć to: utrata zaufania klientów,
  pogorszenie wizerunku spó
  ki. Aby zminimalizowa ć ryzyko niewykonania zlecenia, Sonel S.A. zawiera u mowy z dostawcami wed
  ug
  przyj ętej procedury, analizuje ryzyka, wprowadzaj ąc zabezpieczenia i ubezpieczenia w sytuacjach, gdy skutki prognozowanych ryzyk są
  wi ększe od akceptowanych, wg wewn ętrznych unormowa ń. Spó
  ka realizuje swoje zlecenia terminowo. Ryzyko w tym obszarze jest
  normalnym ryzykiem prowadzenia dzia
  alno ści, jednak wobec znacz ącego udzia
  u kontraktów us
  ugowych w sprzeda ży Sonel S.A.
  odpowiednio wzrasta poziom zagro żenia.
  ● Ryzyko zobowi ąza ń gwarancyjnych. Wszystkie produkty Sonel S.A. obj ęte s ą gwarancj ą producenta. W okresie gwarancji spó
  ka
  ponosi koszty wynikaj ące ze zobowi ąza ń gwarancyjnych. Wysoko ść kosztów zwi ązanych z wype
  nieniem zobowi ąza ń gwarancyjnych jest
  zdyskontowana w cenie wyrobu. Spó
  ka na bie żąco wype
  nia takie zobowi ązania. W Sonel S.A. prowadzi si ę sta
  y monitoring i analiz ę
  przyczyn awaryjno ści wyrobów oraz realizuje si ę polityk ę d ąż enia do minimalizacji brakowo ści wyrobów. Spó
  ka tworzy stosown ą rezerw ę,
  pomniejszaj ąc bie żące wyniki.
  ● Ryzyko w zakresie Public Relations, w tym tak że b
  ędu informacji gie
  dowej oraz braku utrzymania poufn ości informacji, mo że
  mie ć istotne znaczenie ze wzgl ędu na funkcjonowanie spó
  ki na GPW. B
  ędne lub przekazane w niew
  a ściwy sposób informacje, mog ą
  narazi ć spó
  k ę na utrat ę zaufania inwestorów oraz na dotkliwe straty finans owe wynikające z mo żliwych do na
  o żenia kar. W spó
  ce
  wdro żono nadzór nad informacj ą przekazywan ą mediom. Ograniczenie dost ępu mediów do wybranych osób powinno zminimalizowa ć to
  zagro żenie. Ukazywanie spó
  ki w sposób s
  u żący koniunkturalnym przekazom wydaje si ę nieuniknione i jest postrzegane, jako pewne
  zagro żenie wiarygodno ści polityki informacyjnej spó
  ki.
  ● Ryzyko utraty informacji poufnych, czyli wycieku l ub kradzieży danych oraz wykorzystania ich przeciwko interesom Sonel S.A.
  Informacje te s ą podstaw ą przewagi technologicznej nad konkurencj ą oraz zapewniaj ą atrakcyjno ść oferty Sonel S.A. W firmie s ą
  wdro żone oraz aktualizowane wszelkie mo żliwe zabezpieczenia, maj ące na celu utrudnienie wycieku informacyjnego. Od 2 012 roku ze
  wszystkimi pracownikami spó
  ki podpisane s ą umowy o zachowaniu poufno ści. Wdro żone zosta
  y tak że „Zasady przetwarzania informacji
  poufnych oraz post ępowania ze sprz ętem teleinformatycznym”. Ryzyko oceniane jest jako znikome, z wyjątkiem sytuacji osobowych.
  ● Ryzyko zwi ązane z otoczeniem prawnym. Polega na mo żliwo ści wprowadzenia zmian legislacyjnych niekorzystnych dla rozwoju
  spó
  ki. W latach poprzedzaj ących 2016 rok da
  o si ę zauwa żyć stabilizacj ę polityki w obszarze otoczenia prawnego dzia
  alno ści
  gospodarczej. Niemniej w 2016 roku, ryzyko ros
  o i w kolejnych okresach możliwa jest jego zmienno ść. Dodatkowo implementacja
  przepisów unijnych dociera do Polski czasem z opó źnieniem i niektóre regulacje stanowi ą pewne zaskoczenie, wymuszaj ąc na
  podmiotach dodatkowe nak
  ady dostosowawcze. ● Ryzyko awarii maszyn i urz ądze ń technologicznych. Jest to normalne ryzyko zwi ązane z prowadzeniem procesów
  technologicznych. Wszystkie systemy oraz urz ądzenia podlegaj ą bie żącej konserwacji i okresowym przegl ądom. Nad prawid
  ow ą prac ą
  tych systemów czuwa zespó
  specjalistów. Wobec powy ższego ryzyko to ma znaczenie minimalne. Firma wdro ży
  a program
  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno ści cywilnej, ograniczaj ąc równie ż ryzyko wyst ąpienia zdarze ń losowych w tym zakresie
  ● Ryzyko braku wyposa żenia i maszyn do realizacji zlece ń. Niedost ępno ść wyposa żenia powoduj ąca brak mo żliwo ści lub istotne
  utrudnienie realizacji zada ń. W sferze produkcji, ze wzgl ędu na kilkuletni i profesjonalny park maszynowy ora z wyposażenie, ryzyko jest
  minimalne. Firma Sonel S.A. systematycznie inwestuj e w nowe urządzenia i technologie, podnosz ąc profesjonalizm oraz poszerzaj ąc
  ofert ę. W 2014 roku podpisano sta
  ą umow ę serwisow ą w zakresie nadzoru nad g
  ównym ci ągiem monta żu powierzchniowego.
  ● Ryzyko uzale żnienia od g
  ównych dostawców. Najwi ększy dostawca odnotowa
  obroty si ęgaj ące przesz
  o 6 % ca
  o ści zakupów
  Emitenta. Jest to dostawca komponentów dedykowanych g
  ównie do montażu us
  ugowego dla podmiotów z grupy Lincoln. Ze wzgl ędu na
  specyfik ę produktu, spó
  ka uzale żniona jest w pewnym stopniu od dostawców tworzyw sz tucznych. Jest to istotne ryzyko dzia
  alności
  firmy, jednak że podpisane umowy oraz magazyny buforowe u dostawcy , minimalizują zagro żenie wynikaj ące z tego ryzyka. Zmiana
  dostawcy b ędzie wymaga
  a odpowiedniego zapasu materia
  ów, któr y jest określony w umowie z dostawc ą.
  ● Ryzyko braków materia
  owych do produkcji. Niedobór materia
  ów do produkcji może si ę pojawi ć w razie nieterminowego ich
  dostarczenia, miedzy innymi wskutek k
  opotów transp ortowych lub występowania globalnych problemów z pozyskiwaniem niektó rych
  pozycji. Spó
  ka wdro ży
  a narz ędzia do monitorowania czasu dostaw poszczególnych m ateria
  ów, poprzez definiowanie czasu dostępno ści
  i uwzgl ędnianiu tego faktu przy zamówieniach. Jest to istot ne ryzyko, a przy zmieniającej si ę sytuacji ekonomicznej w Europie i na
  ś wiecie, jest bardzo prawdopodobne.
  ● Ryzyko niewykonania planu sprzeda ży to ryzyko wynikaj ące z mo żliwego pogorszenia koniunktury w bran ży budowlanej i
  instalacyjnej w Polsce. Ryzyko to spó
  ka zamierza n eutralizować poprzez zwi ększanie aktywno ści na rynkach eksportowych oraz rozwój
  oferty us
  ug świadczonych na bazie produkcyjnej. Ryzyko to materi alizuje się w podmiotach zale żnych.
  ● Ryzyko braku wp
  ywu nale żno ści. Ryzyko powstania zatorów w p
  atno ściach od klientów firmy. To ryzyko zwi ązane z mo żliwo ści ą
  pogorszenia si ę sytuacji p
  atniczej odbiorców ze wzgl ędu na spowolnienie gospodarcze. Firma Sonel ogranic za to ryzyko poprzez
  ubezpieczenie swoich nale żno ści w transakcjach krajowych i zagranicznych oraz ak tywną windykacj ę od momentu stwierdzenia braku
  terminowej zap
  aty. ● Ryzyko opó źnie ń w realizacji projektów rozwojowych. Jest to podsta wowe ryzyko, z jakim mierzy się Emitent od pocz ątku
  dzia
  alno ści. Proces opracowania za
  o że ń i konstrukcji oraz wdro żenia do produkcji przyrz ądów oferowanych potem do sprzeda ży
  systematycznie wyd
  u ża si ę. Odpowiednio cz ęściej wyst ępuj ą opó źnienia. Jest to istotne ryzyko prowadzenia dzia
  aln ości na rynku
  innowacji. Premi ą za oferowanie nowoczesnych rozwi ąza ń jest szybkie osi ąganie poziomów sprzeda ży zapewniaj ących rentowno ść i  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 13/ 29
  szybkie dostosowanie produktów do zmieniaj ących si ę wymogów rynkowych. Opó źnienia odwlekaj ą okres rozpocz ęcia sprzeda ży i
  skracaj ą czas w jakim produkt skutecznie konkuruje z rozwi ązaniami istniej ącymi. Nie bez znaczenia jest tez d
  ugo ść ż ucia produktu po
  okresie aktywowania w koszty wytworzenia kosztów op racowania wyrobu. Ten okres w zależno ści od rodzaju produktu wynosi od 3 do 7
  lat. Od wielu lat intensyfikuje si ę dzia
  ania zmierzaj ące do wzrostu efektywno ści wdro że ń. Jest to nadzór szczególny nad procesem oraz
  zwi ększony nacisk nad analiz ą modyfikacji i przyjmowania ich do realizacji.
  ● Ryzyko spadku koniunktury gospodarczej i kryzysu g ospodarczego lub wzrostu znaczenia skutków za
  amania gospodarczego w
  latach ubieg
  ych. Dla Sonel S.A. najgro źniejsze zjawiska to utrata rynków zbytu, ryzyko pow stania przeterminowanych (nieści ągalnych)
  nale żno ści handlowych, ryzyko niezrealizowania przychodów z e sprzedaży, utrata kluczowych klientów, utrata nadwy żek finansowych
  powoduj ąca zahamowanie rozwoju spó
  ki. Obni żenie skali dzia
  alno ści, w tym skali produkcji, w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia
  rentowno ści prowadzonej dzia
  alno ści. Przek
  ada si ę to na wi ększ ą ostro żno ść przy podejmowaniu decyzji. Wobec faktu, że przyrz ądy
  produkowane przez Sonel nie s ą dobrami pierwszej potrzeby, rynek jest trudniejszy i mniej ch
  onny, niż oczekiwania. Jak dot ąd Sonel
  S.A. rekompensuje sobie te negatywne czynniki wp
  yw u na rozwój firmy, wzmożon ą dywersyfikacj ą zagranicznych rynków oraz rozwojem
  wolumenu sprzeda ży monta żu us
  ugowego.
  ● Ryzyka zwi ązane bezpo średnio z prowadzeniem dzia
  alno ści gospodarczej – firma wdro ży
  a program ubezpieczenia mienia i
  odpowiedzialno ści cywilnej, ograniczaj ąc równie ż ryzyko wyst ąpienia zdarze ń losowych, w tym zakresie, do minimalnego poziomu.
  ● Ryzyko spadku warto ści walut obcych. W razie spadku warto ści euro spó
  ka b ędzie realizowa ć przychody z tytu
  u sprzeda ży
  zagranicznej na ni ższym poziomie. W chwili obecnej w krótkim terminie ryzyko to jest znikome. Spadek rentowności sprzeda ży zosta
  by
  niemal w ca
  o ści zdyskontowany spadkiem cen materia
  ów i komponen tów nabywanych w walutach obcych lub w z
  otych, gdzie jednak
  cena cz ęsto uwarunkowana jest od kursów walut. W d
  u ższej perspektywie spadek warto ści euro mo że oznacza ć spadek rentowno ści
  sprzeda ży zagranicznej. Spadek warto ści dolara mo że skutkowa ć mniejsz ą rentowno ści ą w kontraktach us
  ugowych, sk ąd pochodzi ć
  b ędzie znacz ąca ekspozycja na ryzyko walutowe. W celu minimaliza cji tego ryzyka, w 2018 roku będą stosowane instrumenty
  zabezpieczaj ące o ile b ędzie szacowane istotna ekspozycja walutowa.
  ● Ryzyko wzrostu warto ści walut obcych, w tym euro i dolara. Podobnie jak w przypadku ryzyka spadku wartości walut obcych,
  ryzyko to postrzegane jest przez spó
  k ę, jako znikome, z uwagi na niskie prawdopodobie ństwo du żej ekspozycji walutowej po stronie
  zobowi ąza ń. Wzrost warto ści euro i dolara postrzegany jest raczej, jako szan sa na dodatkową mar żę, ni ż jako zagro żenie.
  ● Ryzyko awarii systemów informatycznych, utraty dan ych komputerowych oraz koszty ich odtworzenia. Funkcjonowanie Sonel S.A.
  opiera si ę g
  ównie na niezawodnie dzia
  aj ącym systemie informatycznym oraz zawartych i udost ępnianych przez ten system danych.
  Awaria systemu w istotny sposób utrudni funkcjonowa nie Emitenta. Ze względu na kluczowe znaczenie systemu spó
  ka dok
  ada
  wszelkich stara ń, aby system informatyczny by
  wysoce bezpieczny or az opiera
  się na najnowszych aktualnie dost ępnych na rynku,
  technologiach teleinformatycznych. Firma wspó
  pracu je z grupą specjalistów, którzy czuwaj ą nadsprawno ści ą nowoczesnych urz ądze ń i
  oprogramowania. Ryzyko nale ży okre ślić jako minimalne.
  ● Ryzyko zwi ązane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wyko nanie zleceń. Sonel S.A., jest zwi ązany umowami
  dystrybucyjnymi, w których okre ślone s ą terminy dostaw, realizacja dostaw uzale żniona jest od
  a ńcucha dostaw, kooperantów oraz
  czynników zale żnych i niezale żnych od spó
  ki. Wobec powy ższego istnieje ryzyko zwi ązane z karami za niewykonanie lub nieterminowe
  wykonanie dostaw. Obok sankcji finansowej dodatkowe negatywne skutki, jakie mogą wyst ąpi ć, to utrata zaufania klientów i pogorszenie
  wizerunku spó
  ki. W zwi ązku z tym, w celu minimalizowania potencjalnych sku tków tego rodzaju ryzyka, Sonel S.A. zawiera umowy
  wed
  ug przyj ętej procedury, analizuje ryzyka, wprowadzaj ąc zabezpieczenia i ubezpieczenia w sytuacjach, gdy skutki prognozowanych
  ryzyk s ą wi ększe od akceptowanych, wg wewn ętrznych unormowa ń. Spó
  ka realizuje swoje zlecenia terminowo. Ryzyko w tym obszarze
  jest minimalne. ● Ryzyko wyst ąpienia wady seryjnej produktu. Wprowadzone i utrzym ywane procedury związane z badaniem dostaw,
  sprawdzaniem i weryfikacj ą parametrów technicznych wyrobów oraz procesu produ kcyjnego, jak również kontroli odbioru technicznego
  ograniczaj ą mo żliwo ść wyst ąpienia wady seryjnej produktu. Mimo wszystko ryzyko istnieje i może by ć zagro żeniem. G
  ówne zagro żenie
  nie tkwi w kosztach napraw, ale w utracie wiarygodn ości, jako wiod ącego producenta przyrz ądów pomiarowych.
  ● Ryzyko zwi ązane z szacowaniem danych. Wyra ża si ę w przybli żonym pomiarze niektórych warto ści ekonomicznych oraz
  przysz
  ych relacji rynkowych. Ryzyko jest minimaliz owane poprzez opieranie się w istotnych szacunkach na profesjonalnych dostawca ch
  informacji (instytucje finansowe, biegli). Ryzyko t o znacząco wzros
  o w dobie odczuwalnych skutków kryzysu, z uwagi na dużą zmienno ść
  sytuacji makroekonomicznej.
  ● Ryzyko zwi ązane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich interpretacji. Wraz ze wzrostem deficy tu
  bud żetowego, pomimo przej ściowej liberalizacji podej ścia organów fiskalnych, mo że doj ść do intensyfikacji kontroli maj ących na celu
  pozyskanie dodatkowych środków od przedsi ębiorców. Pozytywnym aspektem minimalizuj ącym to ryzyko jest wzrost ilo ści dzia
  a ń
  zmierzaj ących do ujednolicania sposobów stosowania prawa ora z możliwo ść obiektywnego dochodzenia swoich praw przed Europej skim
  Trybuna
  em Sprawiedliwo ści. Negatywnym zjawiskiem w tym zakresie jest mniej sza stabilność systemu prawnego, spadek zaufania do
  organów sprawiedliwo ści oraz du ża zmienno ść przepisów.
  IV. WSKA ŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE, ĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZ ĄCYMI ZAGADNIE Ń Ś RODOWISKA
  NATURALNEGO I ZATRUDNIENIA, A TAK ŻE DODATKOWE WYJA ŚNIENIA DO KWOT WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU
  FINANSOWYM
  1. Analiza wska źnikowa bilansu.
  Podobnie jak inne elementy sprawozdania tak i anali za wskaźnikowa zdeterminowana jest przez parametry podmiotu dominującego.
  STRUKTURA AKTYWÓW Sonel SA GK Sonel
  Za 2017 rok Za 2016 rok Za 2017 rok Za 2016 rok
  1
  + maj
  ątek trwa
  y/aktywa ogó
  em 50,2% 48,7% 47,8% 47,2%
  2 -
  maj ątek obrotowy/aktywa ogó
  em 49,8% 51,3% 28,2% 26,8%
  3
  maj ątek trwa
  y/maj. obrotowy 100,9% 94,9% 91,5% 89,3%
  W 2017 roku struktura aktywów zmieni
  a si ę nieznacznie. Odwrotnie ni ż przed rokiem nast ąpi
  o przesuni ęcie warto ściowe w kierunku
  maj ątku trwa
  ego. Jednak ta proporcja oscyluje w granic ach 50 %. Spowodowane jest to wzrostem wartości prac rozwojowych.
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 14/ 29
  WSKA ŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJ ĄTKU Sonel SA GK Sonel Za 2017 rok Za 2016 rok Za 2017 rok Za 2016 rok
  1
  + sprzeda
  ż/ś redni stan aktywów 96,7% 89,9% 95,3% 91,0%
  2 + sprzeda
  ż/ś redni stan środków trwa
  ych 204,7% 193,9% 202,7% 195,9%
  3 -
  sprzeda ż/ś redni stan zapasów 365,1% 343,2% 330,7% 334,7%
  4
  wska źnik rotacji zapasów [dni] 100 106 110 109
  5 -
  liczba cykli inkasa=sprzeda ż/nale żno ści 6 6 5 6
  6 -
  cykl inkasa [dni] 66 61 70 64
  W 2017 roku wska źniki efektywno ściowe kszta
  towa
  y si ę ró żnorodnie. Wi ększa sprzeda ż za 2017 rok ni ż za rok 2016 spowodowa
  a
  lepsze wskazania pomiarów efektywno ści opartych o poziom sprzeda ży. Wzrost sprzeda ży przy zachowanej strukturze wi ększo ści pozycji
  bilansowych powoduje, że te wskazania uleg
  y poprawie.
  Wzrosty zapasów i nale żno ści powoduj ą, że ich rotacje zmala
  y
  STRUKTURA PASYWÓW Sonel SA GK Sonel Za 2017 rok Za 2016 rok Za 2017 rok Za 2016 rok
  1
  -
  kapita
  w
  asny/pasywa 84,7% 82,7% 81,4% 82,2%
  2 -
  kapita
  obcy/pasywa 15,3% 17,3% 18,6% 17,8%
  3 + kapita
  sta
  y
  74 860 514 73 375 189 75 656 705 73 832 107
  4 + kapita
  sta
  y/ maj
  ątek trwa
  y 168,6% 169,9% 172,7% 174,4%
  5 + kapita
  sta
  y/pasywa
  84,7% 82,7% 82,6% 82,3%
  6 -
  kapita
  obcy d
  ugoterminowy/pasywa 0,9% 0,8% 2,0% 0,8%
  7 -
  kapita
  obcy krótkoterminowy/pasywa 10,6% 11,1% 12,8% 11,6%
  Struktura pasywów tradycyjnie, od pocz ątku istnienia Grupy, jest bardzo stabilna i w 2017 również nie uleg
  a znacz ącej korekcie.
  Podobnie jak przed rokiem, Grupa Kapita
  owa Sonel t ylko minimalnie wspiera się kapita
  em obcym. Tego twierdzenia nie mo żna jednak
  przek
  ada ć na jednostki zale żne. Te s ą znacz ąco zad
  u żone. Oprócz Sonel S.A., który nie posiada aktywnego zas
  użenia odsetkowego,
  ka żdy podmiot z grupy jest znacz ąco zad
  u żony.
  WSKA ŹNIKI ZAD U ŻENIA (debt ratio) Sonel SA GK Sonel Za 2017 rok Za 2016 rok Za 2017 rok Za 2016 rok
  1
  + zobowi
  ązania/aktywa 0,57-0,67 (debt to assets) 10,6% 11,2% 13,9% 11,6%
  2 + kapita
  obcy/kapita
  w
  asny (debt to equity)
  18,1% 20,9% 22,8% 21,6%
  3 + zob. krótkoterminowe/kapita
  w
  asny 0,5 12,5% 13,5% 15,7% 14,1%
  4 + kapita
  w
  asny/maj
  ątek trwa
  y 170,9% 173,3% 170,4% 174,4%
  5 + kapita
  obcy k-terminowy/maj
  ątek obrotowy 21,3% 21,7% 24,5% 22,0% 6 - wska źnik pokrycia odsetek 93663,0% 64792,9% 15937,7% 32155,9%
  7 -
  EBITDA 12 621 241 14 836 098 12 249 813 10 020 448
  8 -
  EBIT 5 940 373 8 830 211 5 531 505 10 020 448 Na dzień bilansowy obraz Grupy Kapita
  owej pokazuje stabiln ość w zakresie zad
  u żenia. Obraz ten jest pozorny z uwagi na istniej ące
  zad
  u żenie podmiotów zale żnych od Emitenta. Sonel S.A. rzeczywi ście nie jest w żadnym stopniu zad
  u żony i sam wspiera podmioty
  zale żny po życzkami, gwarancjami i akceptacj ą zw
  oki w p
  atno ściach od podmiotów powi ązanych. Podmioty zale żne maj ą nisk ą p
  ynno ść
  i w ka żdym z nich wyst ępuje du że ryzyko niewyp
  acalno ści.
  WSKA ŹNIKI P YNNO ŚCI (liquidity ratio) Sonel SA GK Sonel Za 2017 rok Za 2016 rok Za 2017 rok Za 2016 rok
  1
  - Maj
  ątek / zad
  u żenie >2 652,5% 578,1% 538,3% 563,3%
  2 - stopa bie
  żąca maj ątek obrotowy/ kapita
  k-terminowy (qurent ratio) 1,5 – 2 468,5% 460,6% 407,6% 455,5%
  3 - stopa wysokiej p
  ynno
  ści: maj ątek obrotowy - zapasy
  /zobowi ązania bie żące (quick ratio) 08 – 1 219,2% 225,4% 187,3% 224,0%
  4 - ś
  rodki pieni ężne/zob.bie żące 0,2 49,2% 88,2% 41,6% 86,1%
  5 - Kapita
  obrotowy netto maj
  ątek obrotowy-zobowi ązania
  krótkoterminowe 34 611 801 35 631 303 32 265 976 35 101 822 Wszystkie wskaźniki p
  ynno ści dla Sonel S.A. i dla grupy kapita
  owej przyjmuj ą wskazania wy ższe od uznawanych za bezpieczne.
  Niemniej w 2017 roku nast ąpi
  o wyra źne obni żenie bardzo korzystnych wskaza ń. G
  ównym powodem takiej tendencji jest istotny spa dek
  ś rodków pieni ężnych obserwowany w Sonel S.A.., oraz wzrost zad
  u żenia podmiotów zale żnych.
  Odmiennie kszta
  tuje si ę jednak sytuacja w dwóch spó
  kach zale żnych. Foxytech zosta
  zasilony wp
  atami na kapita
  zak
  adowy oraz
  dodatkowo zaci ąga w banku zobowi ązania w rachunku bie żącym. Dalsze istnienie tego podmiotu uzale żnione jest od realizacji
  przychodów powalaj ących na wypracowywanie nadwy żek finansowych.
  Sonel India od pocz ątku dzia
  alno ści zu żywa
  kapita
  w
  asny. Jednak rozwój dzia
  alno ści pozwala ju ż na cz ęściowe wspieranie si ę
  kapita
  em obcym w postaci zobowi ąza ń oraz popraw ę p
  ynno ści poprzez dba
  o ść o sp
  yw nale żno ści.
  Spó
  ka ameryka ńska finansuje dzia
  alno ść po życzkami od Sonel S.A. i kredytem w ameryka ńskim Bank of the West.
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 15/ 29
  RENTOWNO ŚĆ (profitability ratio) Sonel SA GK Sonel Za 2017 rok Za 2016 rok Za 2017 rok Za 2016 rok
  1
  - zysk brutto/kapita
  w
  asny rentowno
  ść kapita
  u 8,5% 13,6% 7,8% 15,5%
  2 - zysk brutto/aktywa ogó
  em rentowno
  ść maj ątku 6,7% 9,9% 6,0% 11,1%
  3 - zysk brutto/sprzeda
  ż rentowno ść sprzeda ży 6,9% 11,1% 6,3% 12,2%
  4 - zysk netto/kapita
  w
  asny ROE return on equity 7,2% 13,1% 6,2% 14,3%
  5 - zysk netto/kapita
  akcyjny
  357,3% 607,4% 298,7% 669,8%
  6 - zysk netto/aktywa ogó
  em ROA return on assets 5,7% 9,6% 4,8% 10,3%
  7
  - zysk netto/sprzeda
  ż ROS return on sale 5,9% 10,7% 5,0% 11,3%
  8 - rentowno
  ść aktywów ROI return on investment ROI ebit/ aktywa 6,7% 10,0% 6,0% 11,2% W 2017 wszystkie wska źniki rentowno ści uleg
  y pogorszeniu. Mimo wy ższej ni ż w 2016 roku sprzeda ży uzyskano ni ższe wyniki na
  poziomie zysków. Wzros
  y koszty handlowe i ogólnoza k
  adowe, co pociąga za sob ą obni żk ę wyników na kolejnych poziomach, w
  ączaj ąc
  w to zysk netto i brutto. S
  absze wyniki pog
  ębi
  y si ę w Sonel S.A. wskutek utworzenia odpisów aktualizuj ących nale żno ści od spó
  ek
  zale żnych, a na poziomie grupy z uwagi na osi ągane straty.
  2. Zatrudnienie
  Ś rednie zatrudnienie, w przeliczeniu na etaty (RJR) w Grupie Kapita
  owej w roku 2017 wynios
  o 276,5.
  Sonel Spó
  ka Akcyjna zatrudnia
  a na dzie ń 31-12-2017 roku 287 osób, Sonel Instruments India Private Limited - 7 osób, Sonel Test &
  Measurement Inc. USA – 5 osób i Foxytech Sp. z o.o. 3 osoby.
  Struktura zatrudnienia (bez osób przebywaj ących na urlopach wychowawczych), w poszczególnych g rupach pracowniczych, w latach
  2016 i 2017, przedstawia
  a si ę nast ępuj ąco:
  Grupy pracownicze Na dzie
  ń
  31.12.2016 31.12.2017 Monterzy (produkcja – monta ż elektroniczny, operatorzy maszyn 74 79 Pracownicy techniczni 54 67 Handel i obs
  uga klienta 35 41 Administracja 15 15 Konstruktorzy i programiści 39 40 Zarząd + dyrektorzy + kierownicy 25 29 Logistyka (w tym zaopatrzenie, magazyn, planowanie produkcji) 21 26 Utrzymanie ruchu ( w tym i informatycy) 5 5 RAZEM 268 302
  Podzia
  zatrudnionych pod względem grup zawodowych.
  Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu z podzia
  em na grupy zawodowe Dane w osobach
  31.12.2016 31.12.2017 a) Pracownicy na stanowiskach robotniczych
  80 87 b) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 188 215 Zatrudnienie ogó
  em 268 302
  Grupa Kapita
  owa inwestuje w rozwój zawodowy pracowników między innymi poprzez realizowanie planu szkole ń podnosz ących
  kwalifikacje zawodowe i rozwijaj ących umiej ętno ści osobiste, dofinansowanie studiów wy ższych oraz podyplomowych dla kadry
  managerskiej. W ramach istniej ącego systemu motywacyjnego polscy pracownicy s ą obj ęci programem prywatnej opieki medycznej, do
  którego po atrakcyjnych cenach mog ą do
  ączy ć ich bliscy. Ponadto Sonel S.A. dofinansowuje wydat ki poniesione przez pracowników na
  rekreacj ę, nauk ę, ochron ę zdrowia oraz udzia
  w wydarzeniach kulturalnych. O kresowo prowadzone są ankietowe badania opinii
  pracowników na temat funkcjonuj ącego systemu motywacyjnego, na bazie których Zarz ąd podejmuje decyzje o mo żliwej modyfikacji
  istniej ącego systemu w taki sposób, by jak najpe
  niej spe
  n ia
  on swoją funkcj ę.
  3. Środowisko naturalne
  Prowadz ąc dzia
  alno ść produkcyjn ą i us
  ugow ą, spó
  ka dok
  ada wszelkich stara ń, aby spe
  nia ć wymogi prawne z zakresu ochrony
  ś rodowiska. Posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń, wprowadzania elektrycznego i
  elektronicznego sprz ętu na rynek, baterii i akumulatorów, opakowa ń oraz wytwarzania odpadów.
  Spó
  ka nie przekracza ilo ści okre ślonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i py
  ów d o powietrza z emitorów i źróde
  emisji
  technologicznych. Spó
  ka ogranicza emisje do środowiska generowane przez środki transportowe. Spó
  ka dysponuje nowoczesnymi
  autami, które spe
  niaj ą wymagania najsurowszych norm europejskich.
  Post ępowanie z odpadami prowadzone jest z zachowaniem wa runków zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska oraz
  zapewniaj ących bezpiecze ństwo i zdrowie ludzi. W spó
  ce prowadzona jest ilo ściowa i jako ściowa ewidencja obrotu odpadami zgodnie z
  przyj ętą klasyfikacj ą i wzorami dokumentów okre ślonych odpowiednimi przepisami.
  Podmiot dominuj ący oraz podmiot zale żny Foxytech Spó
  ka z o.o. dok
  adaj ą wszelkich stara ń w celu przestrzegania wymogów ochrony
  ś rodowiska. Posiadaj ą uregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń, wprowadzania elektrycznego i
  elektronicznego sprz ętu na rynek, baterii i akumulatorów, opakowa ń oraz wytwarzania odpadów.
  Podmiot zale żny Sonel Instruments India Private Limited jest zob owiązany do przestrzegania wszelkich lokalnych norm środowiskowych
  okre ślonych indyjskimi przepisami. W tej fazie rozwoju n ie prowadzi dzia
  alności produkcyjnej, wobec czego nie musi stosowa ć si ę do
  szczególnych wymaga ń.
  Podmiot zale żny Sonel Test and Measurement Inc. (USA), jest zobo wiązany do przestrzegania wszelkich lokalnych norm
  ś rodowiskowych okre ślonych ameryka ńskimi przepisami. W tej fazie rozwoju nie prowadzi dzia
  alności produkcyjnej, wobec czego nie
  musi stosowa ć si ę do szczególnych wymaga ń, nie mniej b ędzie wprowadza ć do obrotu wyroby Emitenta. W zawi ązku z tym konieczne  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 16/ 29
  jest przeprowadzenie tego w sposób legalny, poprzez certyfikację FCC i opcjonalnie UL. Pozyskiwanie stosownych cer tyfikatów jest
  realizowane w miar ę potrzeb.
  4. Wp
  yw dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej na kwestie wynikaj ące z Corporate Social Responsibility, czyli „spo
  ec znej
  odpowiedzialno ści biznesu” a w szczególno ści na:
  · Środowiskow ą. Ze wzgl ędu na usytuowanie procesów wytwórczych, najwi ęcej obowi ązków wynikaj ących z dzia
  alno ści ca
  ej Grupy
  Kapita
  owej przejmuje Sonel S.A. i realizuje je na terytorium Polsce. Ograniczany jest negatywny wp
  yw na środowisko. Spó
  ka
  szczegó
  owo realizuje zalecenia legislacyjne w tych obszarach wykazując si ę dodatkow ą dba
  o ści ą we w
  asnym zakresie. W skali
  globalnej zakres oddzia
  ywania Emitenta na środowisko jest znikomy.
  · Spo
  eczn ą. W Polsce Sonel S.A. anga żuje si ę we wspieranie lokalnej spo
  eczno ści, g
  ównie poprzez realizowanie wsparcia
  kulturalnych i sportowych inicjatyw lokalnych oraz wspierania leczenia dzieci, za pośrednictwem kilku organizacji charytatywnych. W
  ś wiecie zakres oddzia
  ywania kultury Emitenta na oto czenie w tym zakresie jest niezauważalny.
  · Pracownicz ą. W Polsce Sonel S.A. w znacz ący sposób wp
  ywa na pracowników, prezentuj ąc i dbaj ąc o wysoki poziom moralny oraz o
  rozwój osób zatrudnionych i z otoczenia Spó
  ki. Pop rzez elementy polityki p
  acowej wspiera rozwój kultury fizycznej, rozwój kulturalny i
  zdrowotny pracowników. W świecie zakres oddzia
  ywania kultury Emitenta na oto czenie w tym zakresie jest niezauważalny.
  · Poszanowania praw cz
  owieka. W Polsce Sonel S.A. w spiera i dąży do kszta
  cenia w
  a ściwych postaw spo
  ecznych. Spó
  ka nie
  amie
  praw cz
  owieka i zwalcza wszelkie przejawy nieprawi d
  owości w tym zakresie. W świecie zakres oddzia
  ywania kultury Emitenta na
  otoczenie w tym zakresie jest niezauwa żalny.
  · Przeciwdzia
  ania korupcji i
  apownictwu. Grupa Kap ita
  owa nie dysponuje żadnymi profesjonalnymi instrumentami, które mog
  yby
  s
  u żyć tego rodzaju celom.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 17/ 29
  V. O ŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ADU KORPORACYJNEGO
  1. Wskazanie zbioru zasad
  adu korporacyjnego
  Wskazanie zbioru zasad
  adu korporacyjnego Sonel S. A.
  Zarz ąd Sonel S.A. w sk
  adzie:
  Prezes Zarz ądu - Krzysztof Wieczorkowski
  Wiceprezes Zarz ądu - Jan Walulik
  Cz
  onek Zarz ądu - Wojciech Kwiatkowski
  o świadcza:
  Rada Gie
  dy 13 pa ździernika 2015 r. podj ę
  a uchwa
  ę w sprawie przyj ęcia nowego zbioru zasad
  adu korporacyjnego pod naz wą „Dobre
  Praktyki Spó
  ek Notowanych na GPW 2016”, które wesz
  y w życie 1 stycznia 2016 roku. Na stronie internetowej Spó
  ki www.sonel.pl,
  opublikowany jest aktualny raport przedstawiaj ący stosowanie rekomendacji i zasad szczegó
  owych. R ozpoczęto prace nad
  rozszerzeniem stosowania tych zapisów przez Spó
  k ę. Wykaz nie stosowanych przez Spó
  k ę rekomendacji i zasad szczegó
  owych w
  odniesieniu do nowego dokumentu zosta
  przyj ęty uchwa
  ą WZA, które odby
  o si ę w dniu 19 kwietnia 2016 r.
  Wskazanie odst ąpienia od postanowie ń zbioru zasad
  adu korporacyjnego, wskazanie tych p ostanowień oraz wyja śnienie przyczyn tego
  odst ąpienia
  Zarz ąd Sonel S.A. po zapoznaniu si ę z dokumentem „Dobre Praktyki Spó
  ek Notowanych na GPW 2016”:
  1. Deklaruje wol ę stosowania zawartych w nim rekomendacji i zasad zg odnie z opublikowaną „Informacj ą na temat stanu stosowania
  przez spó
  k ę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Pra ktyki Spó
  ek Notowanych na GPW 2016”.
  2. O świadcza, że zgodnie z danymi podanymi w przytoczonej powy żej informacji, w Spó
  ce nie jest stosowana zasada p olityki
  ró żnorodno ści, jednak – zgodnie z przyj ętym przez Spó
  k ę Systemem Warto ści – szanujemy i akceptujemy ró żnorodno ść naszego
  otoczenia. Ze wzgl ędu na in żynieryjn ą specyfik ę stanowisk menad żerskich i zarz ądczych zatrudniani s ą na nich g
  ównie m ężczy źni,
  poniewa ż kobiety rzadko posiadaj ą wymagane wykszta
  cenie kierunkowe lub do świadczenie na tego typu stanowiskach. W obszarach
  administracyjnym i produkcyjnym przewa żaj ą natomiast kobiety. Spó
  ka docenia zarówno do świadczenie uzyskane przez kandydatów
  posiadaj ących wieloletni sta ż pracy, jak i zapa
  i wiedz ę teoretyczn ą m
  odych ludzi. Dlatego wiek i p
  e ć osób zatrudnianych nie s ą
  kryterium branym pod uwag ę.
  3. Do
  o ży wszelkich stara ń, by w przypadku nie stosowania przez Spó
  k ę Sonel S.A. danej zasady w sposób trwa
  y lub jej
  incydentalnego naruszenia, niezw
  ocznie powiadomi ć o tym fakcie w trybie przewidzianym § 29 Regulamin u Gie
  dy.
  Informacja o powo
  aniu Komitetów w ramach Rady Nadz orczej, tj. Komitetu Strategii, Nominacji i adu Korporacyjnego oraz Komitetu
  Audytu i Ryzyk.
  Zarz ąd Sonel S.A. informuje, i ż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 maja 2014 r. na mocy Uchwa
  y nr 2/RN/13.05.2014 Rady
  Nadzorczej Sonel S.A. w sprawie utworzenia Komitetó w w ramach Rady Nadzorczej powo
  ano:
  Komitet Strategii, Nominacji i adu Korporacyjnego, w którego sk
  ad wchodzi dwóch cz
  onków, w tym prze wodniczący,
  Komitet Audytu i Ryzyk sk
  adaj ący si ę z trzech cz
  onków, w tym przewodnicz ącego.
  Na mocy Uchwa
  y nr 4/RN/27.07.2017 Rady Nadzorczej Sonel S.A. w sk
  ad Komitetu Audytu i Ryzyk wchodzą:
  Jan Siniarski - Przewodnicz ący
  Stanis
  aw Zaj ąc - Cz
  onek
  Maciej Posadzy - Cz
  onek
  Na mocy Uchwa
  y nr 6/RN/27.07.2017 Rady Nadzorczej Sonel S.A. w sk
  ad Komitetu Strategii, Nominacji i adu Korporacyjnego
  wchodz ą:
  Miros
  aw Nowakowski - Przewodnicz ący
  Andrzej Diakun – Cz
  onek
  Informacja o przyj ęciu i zatwierdzeniu Regulaminu Komitetów w ramach R ady Nadzorczej, tj. Regulaminu Komitetu Strategii, Nominacji i
  adu Korporacyjnego oraz Regulaminu Komitetu Audytu i Ryzyk.
  Regulaminy komitetów:
  Komitet Audytu dzia
  a w oparciu o regulamin. Obowi ązuj ący obecnie zosta
  przyj ęty Uchwa
  ą Rady Nadzorczej SONEL S.A. nr
  2/RN/26.10.2017.
  Komitet Strategii, Nominacji i adu Korporacyjnego dzia
  a w oparciu o regulamin. Obowiązuj ący obecnie zosta
  przyj ęty Uchwa
  ą Rady
  Nadzorczej SONEL S.A. nr 7/RN/17.11.2016.
  2. Opis g
  ównych cech stosowanych w przedsi ębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewn ętrznej i zarz ądzania ryzykiem w odniesieniu
  do procesu sporz ądzania sprawozda ń finansowych i skonsolidowanych sprawozda ń finansowych.
  W Spó
  ce podejmowane s ą wszechstronne dzia
  ania zmierzaj ące do zwi ększenia bezpiecze ństwa i maksymalnie dok
  adnego
  oszacowania danych finansowych. W g
  ównej mierze dz ia
  ania związane z wiarygodno ści ą danych finansowych realizowane s ą przez
  nast ępuj ące dzia
  ania:
  ● Czynno ści inwentaryzacyjne. Wyra żaj ą si ę g
  ównie w szczegó
  owej analizie wszystkich mo żliwych sk
  adników prezentowanych w
  sprawozdaniach. Sk
  adniki maj ątku nietrwa
  ego podlegaj ą liczeniu i weryfikacji stanów faktycznych z zapisa mi. Należno ści podlegaj ą
  uzgodnieniu metod ą weryfikacji sald. Podobnie zobowi ązania. Pozosta
  e stany kont rozrachunkowych oraz ko nt wyrażaj ących dodatnie
  stany pozosta
  ych aktywów i pasywów podlegaj ą weryfikacji innymi dost ępnymi metodami polegaj ącymi g
  ównie na uzgodnieniu stanu
  ksi ęgowego z dokumentami lub ze stanem faktycznym.
  ● Analiza nale żno ści pod k ątem mo żliwo ści otrzymania zap
  aty. W Spó
  ce na bie żąco prowadzona jest dzia
  alno ść monitoruj ąca oraz
  windykacyjna. Na nale żno ści przeterminowane powy żej 180 dni tworzony jest odpis aktualizuj ący ich warto ść w taki sposób, żeby saldo
  nale żno ści wykazywa
  o tylko stany, co do których nie ma nie pewności niewykonania.
  ● System obiegu dokumentów. W ramach obiegu dokument ów wszystkie dokumenty potwierdzające wydatkowanie kosztów podlegaj ą
  ocenie przez osoby zamawiaj ące pod k ątem zgodno ści pozycji z dokumentów z faktycznymi dostawami i w arunkami, jakie podano przy  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 18/ 29
  zamawianiu. Dokumenty podlegaj ą kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej or az są opisywane w ci ężar zlece ń produkcyjnych lub
  wydzia
  owych. Akcept na dokumencie dokonywany jest przez w
  aściwego kierownika oraz dyrektora administracyjnego i finansowego lub
  przez Zarz ąd Spó
  ki.
  ● Weryfikacja sprawozdawczo ści przez bieg
  ych. Sprawozdawczo ść finansowa roczna i pó
  roczna podlega badaniu przez bieg
  ych
  rewidentów, którym okazywane s ą wszystkie dokumenty zwi ązane z prowadzeniem firmy.
  ● Czynny udzia
  Zarz ądu i Rady Nadzorczej w procesie sporz ądzania i analizie danych finansowych. Wyra ża si ę on w analizie i
  wyrywkowej weryfikacji niektórych pozycji sprawozda wczości firmy. Zarz ąd Spó
  ki w porozumieniu z Rad ą Nadzorcz ą ma obowi ązek
  omawia ć z bieg
  ymi szczególne zasady wycen niektórych pozy cji bilansowych i analizuje poprawność niektórych pozycji ujawnianych w
  sprawozdawczo ści.
  3. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem lic zby posiadanych
  przez te podmioty akcji, ich procentowego udzia
  u w kapitale zak
  adowym, liczby g
  osów z nich wynikających i ich procentowego
  udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów na Walnym Zgromadz eniu.
  Na dzie ń przekazania raportu struktura akcjonariatu przedst awia się nast ępuj ąco:
  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym 5 % Ilo ść akcji Udzia
  w
  kapitale % g
  osów WZA Warto
  ść nominalna
  posiadanych akcji
  Wieczorkowski Krzysztof 3 130 734 22,4% 22,4% 313 073,40 Folta Krzysztof 2 950 000 21,1% 21,1% 295 000,00
  OFE Aviva BZ WBK* 1 400 000 10,0% 10,0% 140 000,00 Nowakowski Miros
  aw 1 153 000 8,2% 8,2% 115 300,00 Walulik Jan
  934 000 6,7% 6,7% 93 400,00 So
  kiewicz Tadeusz 996 400 7,1% 7,1% 99 640,00 Pozostali
  3 435 866 24,5% 24,5% 343 586,60 Razem 14 000 000 100,0% 100,0% 1 400 000,00 * na podstawie danych z KDPW
  W dniu 15-02-2018 roku Pan Jan Walulik, wiceprezes zarządu Sonel S.A., dokona
  przekazania, w formie darowi zny, 82 783 sztuk akcji, o
  warto ści nominalnej 0,10 z
  otego ka żda. Przed dokonaniem tej darowizny Pan Jan Walulik posiada
  1016783 sztuk akcji i udzia
  w kapitale
  wynosz ący 7,2 %.
  4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto ściowych, które daj ą specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tyc h
  uprawnie ń.
  Nie wyst ępuj ą szczególne formy papierów warto ściowych, daj ących specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spó
  ki.
  5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odno śnie wykonywania prawa g
  osu, takich jak ograniczeni e wykonywania prawa g
  osu przez
  posiadaczy okre ślonej cz ęści lub liczby g
  osów, ograniczenia czasowe dotycz ące wykonywania prawa g
  osu lub zapisy, zgodnie z
  którymi, prawa kapita
  owe zwi ązane z papierami warto ściowymi s ą oddzielone od posiadania papierów warto ściowych.
  Nie wyst ępuj ą szczególne ograniczenia wykonywania prawa g
  osu.
  VI. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZE Ń DOTYCZ ĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA W ASNO ŚCI PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH EMITENTA.
  Ograniczenia w dysponowaniu i wykonywaniu praw z ak cji nie występuj ą.
  1. Opis zasad dotycz ących powo
  ywania i odwo
  ywania osób zarz ądzaj ących oraz ich uprawnie ń, w szczególno ści prawo do podj ęcia
  decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zarz ąd Spó
  ki powo
  ywany jest, zgodnie z § 15 Statutu So nel S.A., przez Radę Nadzorcz ą Spó
  ki. Zarz ąd sk
  ada si ę z co najmniej
  jednego, a najwy żej pi ęciu cz
  onków, wybieranych na wspóln ą kadencj ę przez Rad ę Nadzorcz ą. Kadencja Zarz ądu trwa nie d
  u żej ni ż 5
  lat.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 19/ 29
  Mandat cz
  onka Zarz ądu wygasa:
  · najpó źniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdz ającego sprawozdanie finansowe za ostatni pe
  ny rok ob rotowy
  pe
  nienia funkcji cz
  onka Zarz ądu,
  · wskutek śmierci,
  · wskutek odwo
  ania,
  · wskutek z
  o żonej rezygnacji.
  Rada Nadzorcza albo Walne Zgromadzenie mo że zawiesi ć lub odwo
  a ć cz
  onka Zarz ądu przed up
  ywem kadencji. Odwo
  anie cz
  onka
  Zarz ądu nie pozbawia go roszcze ń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dot yczącego pe
  nienia funkcji cz
  onka Zarz ądu.
  Cz
  onek Zarz ądu mo że z
  o żyć rezygnacj ę z pe
  nionej funkcji Prezesowi Zarz ądu Spó
  ki w formie pisemnej. Prezes Zarz ądu rezygnacj ę
  przekazuje bezzw
  ocznie Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej. Przewodnicz ący Rady Nadzorczej bezzw
  ocznie zwo
  uje posiedzenie
  Rady Nadzorczej, która przyjmuje rezygnacj ę.
  W razie rezygnacji wszystkich cz
  onków Zarz ądu lub Prezesa Zarz ądu, Prezes Zarz ądu przekazuje pisemn ą rezygnacj ę
  Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej. Przewodnicz ący Rady Nadzorczej bezzw
  ocznie zwo
  uje posiedzenie Rady Nadzorczej, która
  przyjmuje rezygnacj ę i powo
  uje nowy Zarz ąd lub nowego Prezesa.
  VII. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓ KI EM ITENTA
  1. Zmiana statutu Spó
  ki, zgodnie z § 27 ust. 8, wy maga uchwa
  y Walnego Zgromadzenia.
  Sposób dzia
  ania Walnego Zgromadzenia i jego zasadn icze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w
  szczególno ści zasady wynikaj ące z regulaminu Walnego Zgromadzenia, je żeli taki regulamin zosta
  uchwalony, o ile informac je w tym
  zakresie nie wynikaj ą wprost z przepisów prawa.
  Sposób dzia
  ania Walnego Zgromadzenia reguluje § 27 Statutu Spó
  ki, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz przepisy Kodeksu Spó
  ek
  Handlowych i inne przepisy prawne. Walne Zgromadzen ia są zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgroma dzenie zwo
  uje
  Zarz ąd, tak by odby
  o si ę w terminie sze ściu miesi ęcy po up
  ywie ka żdego roku obrotowego Spó
  ki. Nadzwyczajne Walne Zgr omadzenie
  zwo
  uje Zarz ąd, je żeli uzna to za wskazane, a tak że na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy przedstawiaj ących
  przynajmniej jedn ą dwudziest ą cz ęść kapita
  u zak
  adowego. Akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący jedn ą dwudziest ą cze ść kapita
  u
  zak
  adowego, mog ą domaga ć si ę umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze
  reprezentuj ący co najmniej po
  ow ę kapita
  u zak
  adowego lub co najmniej po
  ow ę ogó
  u g
  osów w Spó
  ce mog ą zwo
  a ć Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie.
  Walne Zgromadzenia odbywaj ą si ę w siedzibie Spó
  ki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na obszarze Rzeczypospolitej
  Polskiej.
  W Walnym Zgromadzeniu mog ą uczestniczy ć akcjonariusze osobi ście lub przez pe
  nomocników. Uchwa
  y Walnego Zgroma dzenia
  zapadaj ą bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą g
  osów, chyba że statut lub Kodeks Spó
  ek Handlowych ustanawiaj ą surowsze warunki ich powzi ęcia.
  Zgodnie z § 27 statutu Uchwa
  y Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spó
  ek Handlowych, a w
  szczególno ści:
  1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozd ania Zarządu z dzia
  alno ści Spó
  ki,
  2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozd ania finansowego Spó
  ki za ubieg
  y rok obrotowy,
  3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozd ania z dzia
  alności grupy kapita
  owej za ubieg
  y rok obrotowy,
  4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsoli dowanego sprawozdania finansowego grupy kapita
  owej za ubieg
  y rok obrotowy,
  5) Powzi ęcie uchwa
  y o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  6) Udzielenie Cz
  onkom organów Spó
  ki ab solutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  7) Zmiana przedmiotu dzia
  alno ści Spó
  ki,
  8) Zmiana statutu Spó
  ki,
  9) Podwy ższenie lub obni żenie kapita
  u zak
  adowego,
  10) Postanowienia dotycz ące roszcze ń o naprawienie szkody wyrz ądzonej przy zawi ązaniu Spó
  ki albo sprawowaniu nadzoru lub
  Zarz ądu,
  11) Zbycie lub wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej cz ęści oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
  rzeczowego,
  12) Emisja obligacji zamiennych lub z praw em pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  13) Nabycie akcji w
  asnych przez pracowników lub os oby, które by
  y zatrudnione w Spó
  ce lub w spó
  ce z nią powi ązanej przez okres, co
  najmniej trzech lat,
  14) Rozwi ązanie i likwidacja Spó
  ki,
  15) Po
  ączenie z inn ą Spó
  k ą,
  16) Wybór Przewodnicz ącego, a nast ępnie Cz
  onków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wy nagrodzeń,
  17) Odwo
  anie przed up
  ywem kadencji Cz
  on ków Rady Nadzorczej,
  18) Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wn oszonych przez Radę Nadzorcz ą,
  19) Wybór i odwo
  ywanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  20) Ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wyp
  aty dywidendy,
  21) Uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadz enia.
  2. Sk
  ad osobowy i zmiany, które w nim zasz
  y w ci ągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis dzia
  ania organów zarządzaj ących,
  nadzoruj ących lub administruj ących Emitenta oraz ich komitetów.
  W 2017 roku sk
  ad Zarz ądu Spó
  ki przedstawia
  si ę nast ępuj ąco:
  • Krzysztof Wieczorkowski - Prezes Zarz ądu
  • Jan Walulik - Wiceprezes Zarz ądu
  • Wojciech Kwiatkowski - Cz
  onek Zarz ądu
  W firmie jest ustanowiony prokurent w osobie Jolant y Drozdowskiej.
  Rada Nadzorcza w 2017 roku sk
  ada
  a si ę z nast ępuj ących osób:
  • Andrzej Diakun - Przewodnicz ący Rady Nadzorczej,
  • Miros
  aw Nowakowski - Cz
  onek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Posadzy - Cz
  onek Rady Nadzorczej.
  • Jan Siniarski - Cz
  onek Rady Nadzorczej,
  • Stanis
  aw Zaj ąc - Cz
  onek Rady Nadzorczej,
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 20/ 29
  W ramach Rady Nadzorczej Sonel S.A. funkcjonuj ą:
  Komitet Strategii, Nominacji i adu Korporacyjnego, w którego sk
  ad wchodzi dwóch cz
  onków, w tym prze wodniczący:
  Miros
  aw Nowakowski - Przewodnicz ący
  Andrzej Diakun - Cz
  onek
  Komitet Audytu i Ryzyk sk
  adaj ący si ę z trzech cz
  onków, w tym przewodnicz ącego:
  Jan Siniarski - Przewodnicz ący
  Maciej Posadzy – Cz
  onek
  Stanis
  aw Zaj ąc - Cz
  onek
  Sk
  ad osobowy Rady Nadzorczej SONEL S.A. w 2017 rok u pozwala
  na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania
  dzia
  alno ści ą Spó
  ki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publi cznego obrotu papierami wartościowymi i biznesu.
  W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odby
  o si ę 5 posiedze ń Rady Nadzorczej.
  Wszystkie posiedzenia Rady odby
  y si ę na wniosek Zarz ądu SONEL S.A.
  Rada Nadzorcza na posiedzeniach podj ę
  a
  ącznie 32 uchwa
  y oraz 1 uchwa
  ę w trybie pisemnym.
  3. Podpisy Zarz ądu
  Krzysztof Wieczorkowski Jan Walulik Wo jciech Kwiatkowski
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 21/ 29
  VIII. WSKAZANIE POST ĘPOWA Ń TOCZ ĄCYCH SI Ę PRZED S ĄDEM, ORGANEM W A ŚCIWYM DLA POST ĘPOWANIA
  ARBITRA ŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGL ĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE
  1. Post ępowania dotycz ące zobowi ąza ń albo wierzytelno ści Emitenta lub jednostki od niego zale żnej, których warto ść stanowi co
  najmniej 10 % kapita
  ów w
  asnych Emitenta, z okre śleniem: przedmiotu post ępowania, warto ści przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia
  post ępowania, stron wszcz ętego post ępowania oraz stanowiska Emitenta
  W 2017 roku nie wyst ępowa
  y post ępowania dotycz ące zobowi ąza ń albo wierzytelno ści Emitenta lub jednostki od niego zale żnej
  spe
  niaj ące powy ższe kryteria.
  2. Post ępowania dotycz ące zobowi ąza ń oraz wierzytelno ści, których
  ączna warto ść stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapita
  ów
  w
  asnych Emitenta, z okre śleniem
  ącznej warto ści post ępowa ń odr ębnie w grupie zobowi ąza ń oraz wierzytelno ści wraz ze stanowiskiem
  Emitenta w tej sprawie oraz w odniesieniu do najwi ększych post ępowa ń w grupie zobowi ąza ń i grupie wierzytelno ści.
  Nie istniej ą post ępowania dotycz ące zobowi ąza ń, które spe
  niaj ą powy ższe kryteria.
  IX. INFORMACJE SZCZEGÓLNE DLA EMITENTÓW PROWADZ ĄCYCH DZIA ALNO ŚĆ WYTWÓRCZ Ą I US UGOW Ą
  1. Informacje o podstawowych produktach, towarach l ub us
  ugach wraz z ich określeniem warto ściowym i ilo ściowym oraz udzia
  em
  poszczególnych produktów, towarów i us
  ug (je żeli s ą istotne) albo ich grup w sprzeda ży Emitenta ogó
  em, a tak że zmianach w tym
  zakresie w danym roku obrotowym.
  Zgodnie ze strategi ą obran ą przez Zarz ądu Sonel S.A., spó
  ka rozwija Grup ę Sonel, aby lepiej wykorzysta ć swój potencja
  w rozwoju
  geograficznym oraz synergi ę poprzez przy
  ączanie nowych obszarów produktowych. Najistotniejsz ą pozycj ą przychodow ą w Grupie w
  2017 pozosta
  y przyrz ądy pomiarowe, które stanowi
  y 50,4% przychodu; us
  u gi montażu stanowi
  y 38,2% przychodu, a pozosta
  e
  produkty i us
  ugi – 11,4% przychodu. Podstawowym ry nkiem dla Sonel S.A. w 2017 roku by
  rynek przyrządów pomiarowych (50,4 %
  udzia
  u w sprzeda ży). Udzia
  us
  ug monta żu powierzchniowego pozosta
  na zbli żonym poziomie w stosunku do 2016 i wynosi
  38,2%.
  Sonel S.A. pozostaje najistotniejsz ą spó
  k ą w Grupie zajmuj ącą si ę produkcj ą wysokiej jako ści przyrz ądów pomiarowych znajduj ących
  zastosowanie g
  ównie w bran ży energetycznej, budowlanej, instalacyjnej oraz w s zeroko rozumianym przemyśle. Oprócz dzia
  alno ści
  podstawowej, spó
  ka świadczy us
  ugi monta żu elektronicznego oraz wzorcowania przyrz ądów ochrony przeciwpora żeniowej w swoim
  laboratorium zak
  adowym.
  Rok 2017 przyniós
  zwi ększon ą o ponad 3 mln z
  . sprzeda ż w kluczowych grupach produktowych. By
  o to mo żliwe dzi ęki zwi ększeniu
  sprzeda ży produktów wprowadzonych jeszcze w roku 2016 oraz nowych konstrukcji z 2017 roku. Należą do nich:
  PAT - nowa seria mierników do sprawdzania elektrona rzędzi
  MIC-5001 – 5kV miernik do pomiaru izolacji
  LKZ-1500 – lokalizator przewodów i kabli
  MMR-650 – miernik ma
  ych rezystancji
  MRU-10 – miernik rezystancji uziemienia
  Pozosta
  e spó
  ki w Grupie Sonel to spó
  ka indyjska – Sonel Instruments India Prv. Ltd, podmiot ameryka ński Sonel Test & Measurement
  Inc. oraz krajowa spó
  ka Foxytech. Spó
  ki zagranicz ne zajmują si ę dystrybucj ą oferty Sonel S.A. odpowiednio w Indiach i USA, pod czas
  gdy spó
  ka Foxytech oferuje na rynku krajowym syste my pomiaru jakości powietrza oraz inteligentne rozwi ązania elektroniczne dla domu.
  Sonel Instruments India Private Limited. Spó
  ka zaj muje się dystrybucj ą i serwisem urz ądze ń pomiarowych w Indiach. Rok 2017 by
  trudnym rokiem g
  ównie z powodu s
  abej koniunktury w gospodarce. Spó
  ka wciąż buduje swoj ą mark ę i pozyskuje nowych dystrybutorów
  do wspó
  pracy. Spó
  ka uzyska
  a prawie 1,6 mln. z
  p rzychodu, co stanowi
  o 1,8% obrotu ca
  ej grupy.
  Sonel Test & Measurement Inc. Spó
  ka powsta
  a pod k oniec roku 2016. Rok 2017 to pierwszy rok faktycznej dzia
  alności i okres pracy
  nad budowaniem rozpoznawalno ści marki na rynku. Wiele środków i pracy zosta
  o przeznaczonych na marketing produktowy i dotarcie z
  ofert ą do klienta ko ńcowego. Przychód spó
  ki ameryka ńskiej w 2017 roku – generowany w obszarach sprzeda ży produktów,
  wypo życzania produktów oraz doradztwa - wyniós
  prawie 1 ,6 mln z
  .
  Foxytech Sp. z o. o. w roku 2017 firma oferowa
  a na rynku krajowym systemy i produkty do pomiaru zanie czyszczenia powietrza oraz
  elementy do inteligentnego zarzadzania domem. Przyc hód firmy w 2017 roku wyniós
  147 tys. z
  .
  W tabelach poni żej przedstawiono dane szczegó
  owe opisuj ące dzia
  alno ść Sonel S.A. oraz Grupy Sonel -
  ącznie ze struktur ą ilo ściow ą
  przychodu, a tak że udzia
  em spó
  ek zale żnych w obrocie ca
  ej Grupy.
  Dane dla Sonel S.A.
  Asortyment 2016
  2017 2017 / 2016
  Wartość struktura warto
  ściowa warto ść struktura warto
  ściowa warto ść [tys. z
  otych] [%] [tys. z
  otych] [%]
  Mierniki 39 600,2 49,7% 43 123,9 50,4% 108,9%
  Akcesoria 6 218,7 7,8% 5 758,1 6,7% 92,6%
  Us
  ugi 30 622,8 38,4% 32 636,6 38,2% 106,6%
  Pozosta
  e 3 304,1 4,1% 3 989,2 4,7% 120,7%
  RAZEM 79 745,8 100,0% 85 507,8 100,0% 107,2%
  Asortyment 2016
  2017 2017 / 2016 Ilość struktura ilo ściowa ilo ść struktura ilo ściowa
  [%]
  [sztuki] [%] [sztuki] [%]
  Mierniki 30 035 8,5% 32 249 8,5% 107,4%
  Akcesoria 32 468 9,2% 28 894 7,7% 89,0%
  Us
  ugi 275 182 78,0% 302 238 80,0% 109,8%
  Pozosta
  e 15 038 4,3% 14 228 3,8% 94,6%
  RAZEM 352 723 100,0% 377 609 100,0% 107,1%
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 22/ 29
  Dane dla ca
  ej GK Sonel
  Asortyment 2016
  2017 2017 / 2016
  wartość struktura warto
  ściowa warto ść struktura wart o
  ściowa warto ść [tys. z
  otych] [%] [tys. z
  otych] [%]
  Mierniki 41 016,00 50,20% 43 282,0 49,6% 105,5%
  Akcesoria 6 212,60 7,60% 5 915,1 6,8% 95,2%
  Us
  ugi 30 622,80 37,50% 32 636, 6 37,4% 106,6%
  Pozosta
  e 3 830,10 4,70% 5 492,2 6,3% 143,4%
  RAZEM 81 681,50 100,00% 87 326,0 100,0% 106,9%
  Asortyment 2016
  2017 2017 / 2016
  Ilość struktura ilo ściowa ilo ść struktura ilo ściowa
  [%]
  [tys. z
  otych] [%] [sztuki] [%]
  Mierniki 30 034,00 8,20% 75 372,9 17,6% 251,0%
  Akcesoria 32 458,00 8,80% 34 652,1 8,1% 106,8%
  Us
  ugi 275 182,00 74,80% 302 238,0 70,7% 109,8%
  Pozosta
  e 30 219,00 8,20% 15 485,0 3,6% 51,2%
  RAZEM 367 893,00 100,00% 427 748 100,0% 116,3%
  Struktura udzia
  u sprzeda ży podmiotów, po wy
  ączeniu transakcji wewn ątrzgrupowych, w sprzeda ży ca
  ej grupy:
  Grupa Sonel sprzeda
  ż w 2016 roku Udzia
  w sprzeda ży grupy
  sprzeda ż w 2017 roku Udzia
  w sprzeda ży grupy
  [w tys. z
  otych] [w procentach] [w tys. z
  otych] [w procentach]
  Sonel SA 78 509,5 96,10% 84 032,6 96,23%
  Foxytech 576,5 0,70% 147,0 0,17%
  Sonel Indie 2 595,4 3,20% 1 566,3 1,79%
  Sonel T&M - 0,00% 1 580,1 1,81%
  RAZEM 81 681,5 100,00% 87 326,0 100,00%
  4. Informacje o zawartych umowach znacz ących dla dzia
  alno ści Emitenta, w tym znanych Emitentowi umowach zawar tych pomiędzy
  akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczen ia, wspó
  pracy lub kooperacji.
  Emitent nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.
  SONEL S.A. prowadzi dzia
  ania zmierzaj ące do transferu skutków zidentyfikowanych ryzyk pop rzez ubezpieczanie najbardziej wrażliwych
  obszarów. Ubezpieczeniami obj ęte s ą mi ędzy innymi: mienie od wszelkich ryzyk, utrata zysku z tytu
  u zdarzeń losowych, sprz ęt
  elektroniczny, utrata zysku z tytu
  u awarii maszyn i urządze ń,
  adunek w transporcie. Spó
  ka posiada równie ż ubezpieczenie
  odpowiedzialno ści cywilnej cz
  onków organów zarz ądczych oraz ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytu
  u prowadzonej
  dzia
  alno ści. Istotn ą umow ą ubezpieczeniow ą jest umowa zawarta z KUKE, zabezpieczaj ąca nale żno ści z tytu
  u kontraktów
  eksportowych.
  Istotnymi dla firmy umowami zawartymi w 2017 roku s ą tak że 2 umowy dotacyjne o
  ącznej warto ści dofinansowania wynosz ącej ponad 1
  milion z
  otych.
  Po wej ściu w dniu 3 lipca 2016 r. obowi ązku stosowania zapisów Rozporz ądzenia MAR, Spó
  ka nie jest ju ż zobowi ązana do informowania
  o zawieraniu umów znacz ących, o ile umowy nie maj ą wp
  ywu na zmian ę postrzegania spó
  ki przez inwestorów i rynek.
  X. INFORMACJE O POWI ĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITA OWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI.
  W ramach Grupy Kapita
  owej Sonel istnieje powi ązanie organizacyjne i kapita
  owe pomi ędzy Sonel S.A. i Sonel Instruments India Private
  Limited, Foxytech Spó
  ka z o.o. oraz Sonel Test and Measurement Inc.
  Sonel S.A. posiada 90 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Instruments India Private Ltd z siedzibą w Indiach.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Foxyt ech Spó
  ka z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
  Sonel S.A. posiada 100 % udzia
  ów w podmiocie Sonel Test and Measurement Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
  XI. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH P RZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALE ŻN Ą Z
  PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH, NI Ż RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI
  OKRE ŚLAJ ĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI — OBOWI ĄZEK UZNAJE SI Ę ZA SPE NIONY POPRZEZ WSKAZANIE
  MIEJSCA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FIN ANSOWYM
  Emitent nie zawiera
  transakcji z podmiotami powi ązanymi innych, ni ż typowe i rutynowe.
  Szczegó
  owe informacje o przedmiocie i warto ści transakcji z podmiotami powi ązanymi zawiera pkt 34. Transakcje z podmiotami
  powi ązanymi, skonsolidowanego sprawozdania finansowego G rupy Kapita
  owej Sonel S.A.
  XII. INFORMACJE O ZACI ĄGNI ĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWA CH DOTYCZĄCYCH
  KREDYTÓW I PO ŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ
  WALUTY I TERMINU WYMAGALNO ŚCI
  Podmiot zale żny Foxytech, w dniu 15-05-2015, podpisa
  umow ę o lini ę produktow ą z bankiem mBank z siedzib ą w Warszawie. W śród
  produktów, do których dost ęp mia
  Foxytech znajdowa
  y si ę kredyt w rachunku bie żącym, gwarancje, akredytywy, i inne produkty
  bankowe. ączny limit produktowy to 4 miliony z
  otych. Umowa b y
  a zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blan co awalowany
  przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklaracj ę wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 15-05-2015. Umowa wy gas
  a w dniu 14-05-2016,  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 23/ 29
  powoduj ąc jednocze śnie utrat ę wa żno ści w/w zabezpieczenia. W dniu 12-08-2016 Foxytech p onownie uzyska
  wsparcie mBanku,
  podpisuj ąc roczn ą umow ę o lini ę wieloproduktow ą. Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 2 milionów z
  otych.
  Umowa jest zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blanco awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklarację wekslow ą
  Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016. Stan zad
  użenia na 31-12-2016 to kwota 359,5 tysi ąca z
  otych. W dniu 11-08-2017 Foxytech
  ponownie uzyska
  wsparcie mBanku, podpisuj ąc aneks do w/w umowy o lini ę wieloproduktow ą. Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 1,5 miliona z
  otych.
  Umowa jest przed
  u żona do dnia 11-02-2018. Aneksem z dnia 07-02-2018 p rzed
  użono okres obowi ązywania w/w umowy do dnia 11-05-
  2018, ograniczaj ąc limit zad
  u żenia do kwoty 1.100.000 z
  otych.
  Stan zad
  u żenia na 31-12-2017 to kwota 971 068,16 z
  .
  Sonel S.A. w 2017 roku udziela
  po życzek podmiotowi zale żnemu Sonel T&M Inc. w nast ępuj ących transzach:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu data sp
  at y oprocentowanie
  1. 2017-03-06 120 000,00 2017-03-07 2019-12-31 5%
  2. 2017-03-26 20 000,00 2017-03-27 2017-12-31 5%
  3. 2017-04-20 50 000,00 2017-04-25 2019-12-31 5%
  4. 2017-05-29 60 000,00 2017-05-29 2018-12-31 5%
  5. 2017-07-26 100 000,00 2017-07-27 2019-12-31 5%
  6. 2017-08-21 100 000,00 2017-08-22 2019-12-31 5%
  7. 2017-10-02 70 000,00 2017-10-02 2019-12-31 5%
  8. 2017-11-23 105 000,00 2017-11-23 2019-12-31 5%
  9. 2017-12-22 65 000,00 2017-12-22 2019-12-31 5%
  RAZEM 690 000,00 Podmiot amerykański oprócz po życzek od Sonel S.A. wspiera si ę kredytem w kwocie 150 tysi ęcy dolarów, udzielonym przez bank
  ameryka ński – Bank of the West, por ęczonym przez Emitenta.
  XIII. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOW YM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM
  PO ŻYCZEK UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWI ĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, R ODZAJU I
  WYSOKO ŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNO ŚCI
  W 2017 roku Sonel S.A. udzieli
  nast ępuj ących po życzek podmiotowi powi ązanemu Sonel Test and Measurement Inc., z siedzib ą w
  Stanach Zjednoczonych:
  Do dnia 31-12-2017:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu termin sp
  aty oprocentowanie
  1. 2017-03-06 120 000,00 2017-03-07 2019-12-31 5%
  2. 2017-03-26 20 000,00 2017-03-27 2017-12-31 5%
  3. 2017-04-20 50 000,00 2017-04-25 2019-12-31 5%
  4. 2017-05-29 60 000,00 2017-05-29 2018-12-31 5%
  5. 2017-07-26 100 000,00 2017-07-27 2019-12-31 5%
  6. 2017-08-21 100 000,00 2017-08-22 2019-12-31 5%
  7. 2017-10-02 70 000,00 2017-10-02 2019-12-31 5%
  8. 2017-11-23 105 000,00 2017-11-23 2019-12-31 5%
  9. 2017-12-22 65 000,00 2017-12-22 2019-12-31 5%
  RAZEM 690 000,00
  Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie udzielono jeszcze trzech po życzek:
  lp. data umowy kwota w USD data przelewu termin sp
  aty oprocentowanie
  1. 2018-01-29 75 000,00 2018-01-29 2019-12-31 5%
  2. 2018-03-08 100 000,00 2018-03-08 2019-12-31 5%
  3. 2018-03-29 50 000,00 2018-03-29 2019-12-31 5%
  RAZEM 225 000,00
  XIV. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE
  SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM POR ĘCZE Ń I GWARANCJI
  Podmiot zale żny Foxytech, w dniu 15-05-2015, podpisa
  umow ę o lini ę produktow ą z bankiem mBank z siedzib ą w Warszawie. W śród
  produktów, do których dost ęp mia
  Foxytech znajdowa
  y si ę kredyt w rachunku bie żącym, gwarancje, akredytywy, i inne produkty
  bankowe. ączny limit produktowy to 4 miliony z
  otych. Umowa b y
  a zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blan co awalowany
  przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklaracj ę wekslow ą Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 15-05-2015. Umowa wy gas
  a w dniu 14-05-2016,
  powoduj ąc jednocze śnie utrat ę wa żno ści w/w zabezpieczenia. W dniu 12-08-2016 Foxytech p onownie uzyska
  wsparcie mBanku,
  podpisuj ąc roczn ą umow ę o lini ę wieloproduktow ą. Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 2 milionów z
  otych.
  Umowa jest zabezpieczona w oparciu o weksel w
  asny in blanco awalowany przez Sonel S.A., zaopatrzony w deklarację wekslow ą
  Foxytech Spó
  ka z o.o. z dnia 12-08-2016. Stan zad
  użenia na 31-12-2016 to kwota 359,5 tysi ąca z
  otych. W dniu 11-08-2017 Foxytech
  ponownie uzyska
  wsparcie mBanku, podpisuj ąc aneks do w/w umowy o lini ę wieloproduktow ą. Podobny zakres produktów zosta
  ograniczony do
  ącznej kwoty 1,5 miliona z
  otych.
  Umowa jest przed
  u żona do dnia 11-02-2018. Aneksem z dnia 07-02-2018 p rzed
  użono okres obowi ązywania w/w umowy do dnia 11-05-
  2018, ograniczaj ąc limit zad
  u żenia do kwoty 1.100.000 z
  otych.
  W 2017 roku Sonel S.A. por ęczy
  kredyt, udzielony podmiotowi zale żnemu Sonel T&M Inc., z siedzib ą w USA. Por ęczeniu podlega
  kwota 150 tysi ęcy dolarów na rzecz Bank of the West, za po średnictwem Banku BG Ż BNP Paribas Spó
  ka Akcyjna z siedzib ą w
  Warszawie.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 24/ 29
  XV. RELACJE INWESTORSKIE
  W zwi ązku z faktem, że Sonel S.A. jest spó
  k ą publiczn ą, notowan ą na Gie
  dzie Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., Zarz ąd
  Spó
  ki, poza wykonywaniem obowi ązków informacyjnych wynikaj ących z przepisów prawa, regularnie informowa
  poten cjalnych i
  obecnych Inwestorów oraz środki masowego przekazu o aktualnej sytuacji Spó
  ki . Zadanie to zosta
  o zrealizowane poprzez organizację
  spotka ń z przedstawicielami inwestorów, instytucji finanso wych oraz mediów.
  W 2017 roku Prezes Zarz ądu Sonel S.A. odby
  kilkana ście spotka ń indywidualnych z analitykami finansowymi oraz gie
  dowymi. Dobra
  komunikacja z przedstawicielami sektora finansowego jest pozytywnie odbierana przez środowisko gie
  dowe i pozwala na budowanie
  dobrych relacji w wy żej wymienionym obszarze.
  Nale ży równie ż nadmieni ć, i ż w 2017 ukaza
  o si ę kilka tekstów oraz wzmianek prasowych dotycz ących Sonel S.A. Ukazywa
  y si ę one
  przede wszystkim w takich tytu
  ach prasowych jak: P arkiet, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, PAP (prasa ekonomiczno - gospodarcza) oraz
  Elektrosystemy, Fachowy Elektryk, Rynek Elektryczny (czasopisma branżowe).Dzia
  ania w zakresie PR i IR prowadz ą do umocnienia
  wizerunku Spó
  ki, jako lidera rynku producentów ele ktronicznych przyrządów pomiarowych. W zwi ązku z tym w 2017 roku ukaza
  a si ę
  seria artyku
  ów sponsorowanych oraz reklam wizerunk owych w prasie branżowej (w tym: Elektroinstalator, Fachowy Elektryk, R ynek
  Elektryczny, Elektro Info, itp). Zintensyfikowano t akże prace dotycz ące informowania odbiorców o produktach na portalach
  spo
  eczno ściowych.
  Zarz ąd Sonel S.A. prowadzi sta
  ą wspó
  prac ę z firm ą ś wiadcz ącą us
  ugi public relations oraz investor relations. W spó
  praca w tym
  zakresie wspiera dzia
  ania Sonel S.A. maj ące na celu wzmacnianie odpowiedniego wizerunku firm y. Przyczyni
  a się tak że do znacznej
  intensyfikacji kontaktów ze środowiskiem inwestorskim oraz medialnym i do budowa nia odpowiedniej polityki informacyjnej.
  Sonel S.A jest uczestnikiem Programu Wspierania P
  y nności. Nak
  ada to na Spó
  k ę obowi ązek prowadzenia strony internetowej
  dotycz ącej relacji inwestorskich zgodnie z modelem przekaz anym przez GPW. Materia
  y zamieszczane na tej stron ie publikowane są w
  j ę zyku polskim i cz ęściowo w j ęzyku angielskim.
  Wszystkie te dzia
  ania pozwalaj ą na budowanie pozytywnego wizerunku Spó
  ki nie tylk o w branży elektrotechnicznej, lecz przede
  wszystkim w środowisku inwestorskim i instytucji finansowych. Dz ię ki prowadzonym ju ż od kilku lat dzia
  aniom PR i IR Sonel S.A.
  postrzegany jest jako Spó
  ka przejrzysta i otwarta na otoczenie, a marka Sonel S.A. istnieje w świadomo ści kluczowych segmentów z
  otoczenia rynkowego i gie
  dowego Spó
  ki.
  Spó
  ka prowadzi dzia
  alno ść sponsoringow ą i charytatywn ą wspieraj ąc dzia
  ania sportowe i kulturalne w regionie dolno ślą skim.
  Dzia
  alno ść ta ukierunkowana jest g
  ównie na wspieranie dzieci i m
  odzieży. Wspierana jest dzia
  alno ść dzieci ęcych i m
  odzie żowych
  klubów sportowych, olimpiady szkolne, konkursy tema tyczne organizowane w szko
  ach oraz ośrodkach kultury. Spó
  ka wspiera tak że
  podopiecznych Fundacji „Zd ążyć z Pomoc ą” oraz rodzinne domy dziecka prowadzone przez Funda cję Ziemi Świdnickiej SKSK. Spó
  ka
  sponsoruje równie ż wa żne wydarzenia w życiu miasta, w tym festiwale filmowe „Okiem M
  odych ” i międzynarodowy festiwal filmowy
  „Spektrum”.
  XVI. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WP YWÓW Z EM ISJI
  W 2017 nie dokonywano emisji akcji.
  XVII. OBJA ŚNIENIE RÓ ŻNIC POMI ĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZ NYM, A WCZEŚNIEJ
  PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK
  Zarz ąd jednostki dominuj ącej nie publikowa
  prognozy na 2017 rok
  XVIII. OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZ ĄCA ZARZ ĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM
  UWZGL ĘDNIENIEM ZDOLNO ŚCI WYWI ĄZYWANIA SI Ę Z ZACI ĄGNI ĘTYCH ZOBOWI ĄZA Ń ORAZ OKRE ŚLENIE
  EWENTUALNYCH ZAGRO ŻE Ń I DZIA A Ń, JAKIE EMITENT PODJ Ą LUB ZAMIERZA PODJ ĄĆ W CELU PRZECIWDZIA ANI A
  TYM ZAGRO ŻENIOM
  W 2017 roku wi ększo ść zobowi ąza ń Grupy Kapita
  owej by
  o regulowane bez opó źnie ń. Jednak wyst ępuj ą opó źnienia w relacji Sonel S.A.
  i podmioty zale żne w tym Indie. Podmioty zale żne korzystaj ą z si
  y finansowej Emitenta i s ą przez niego wspierane za pomoc ą po życzek,
  por ęcze ń oraz dostaw produktów.
  Emitent dobrze ocenia tempo sp
  ywu nale żno ści. Wyj ątkiem jest wspó
  praca miedzy Emitentem a podmiotem zależnym z Indii. Spó
  ka
  indyjska jak dot ąd nie wypracowuje nadwy żek finansowych i w znacz ący sposób wspiera si ę opó źniaj ąc p
  atno ści do Sonel S.A.
  Obraz Grupy Kapita
  owej pokazuje, że grupa od kilku lat utrzymuje nadwy żki finansowe i generalnie nie korzysta ze wsparcia
  zewn ętrznego. Jak wspomniano wielokrotnie w innych cz ęściach tego opracowania, taki obraz wynika z dominuj ącego wp
  ywu pozycji
  ekonomicznych kszta
  tuj ących bilans Sonel S.A.. Jest to podmiot stabilny fi nansowo, który posiada dużą
  atwo ść generowania nadwy żek
  finansowych. Podmiotom zale żnym z trudem przychodzi utrzymanie p
  ynno ści finansowej, mimo wsparcia Emitenta.
  Spó
  ka Sonel w 2016 w zakresie produktów bankowych wspó
  pracowa
  a z ING Bankiem Ślą skim S.A. o/Wroc
  aw oraz z Oddzia
  em
  Korporacyjnym Wroc
  aw mBank S.A. Wspó
  praca z tymi bankami uk
  ada się bardzo dobrze. Od 2017 roku rozpocz ęto wspó
  prac ę z
  Bankiem Bank BG Ż BNP Paribas S.A. Centrum Bankowo ści Korporacyjnej we Wroc
  awiu. Wspó
  praca pomimo ma
  ego zakresu uk
  ada
  si ę znakomicie.
  Sonel Instruments India Private Limited wspó
  pracuj e z bankiem ICICI Bank Ltd oraz Bankiem Citibank.
  Foxytech Spó
  ka z o.o. wspó
  pracuje z mBankiem, odd zia
  em we Wroc
  awiu.
  Sonel Test and Measurement Inc., wspó
  pracuje z Ban kiem of the West z siedzibą w USA.
  W ocenie Zarz ądu Sonel S.A., w 2018 roku wi ększo ść zamierze ń wymagaj ących z planowanych nak
  adów finansowych zostanie
  zrealizowana we w
  asnym zakresie, korzystaj ąc ze zgromadzonych środków i wypracowanych nadwy żek finansowych. Zarz ąd Spó
  ki liczy
  si ę jednak z mo żliwo ści ą konieczno ści wsparcia si ę kredytem średnioterminowym w razie istotniejszego ni ż zaplanowany poziomu
  wspierania jednostek zale żnych lub w razie chwilowego za
  amania si ę wysokiej p
  ynno ści finansowej np. zwi ązanego z wyp
  ata
  dywidendy.
  W 2017 roku zostan ą podj ęte intensywne prace zmierzaj ące do eliminacji ujemnych przep
  ywów na linii Sonel S.A. - Foxyetch i Sonel S.A.
  -Sonel India. Zak
  ada si ę dalsze wspieranie podmiotu ameryka ńskiego.
  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 25/ 29
  XIX. OCENA MO ŻLIWO ŚCI REALIZACJI ZAMIERZE Ń INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITA OWYCH, W
  PORÓWNANIU DO WIELKO ŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGL ĘDNIENIEM MO ŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE
  FINANSOWANIA TEJ DZIA ALNO ŚCI
  Grupa Kapita
  owa Sonel na 2018 planuje dzia
  ania in westycyjne wed
  ug poniższego zestawienia:
  GRUPA WYDATKÓW Razem w z
  otych
  Grunty 1 250 000
  Budynki i lokale 100 000
  Maszyny urz ądzenia i aparaty ogólnego zastosowania, komputery 509 000
  Narz ędzia przyrz ądy wyposa żenie 242 500
  Oprogramowanie i inne warto ści niematerialne 258 500
  R & D Prace badawczo rozwojowe 6 000 000
  Wydatki kosztowe warto ściowe - remonty i naprawy g
  ówne 40 000
  Suma ko ńcowa 8 400 000
  Wydatki wskazane powy żej w ca
  o ści b ędą realizowane w jednostce dominuj ącej. Jednostki zale żne nie planuj ą szczególnych zakupów, z
  wyj ątkiem podmiotu w USA, który nadal b ędzie nabywa
  urz ądzenia do realizacji us
  ug konsultingu i wypo życze ń.
  W 2017 roku przesz
  o 70 % wydatków zostanie poniesi ona na kontynuację i realizacj ę nowych prac rozwojowych. Zarz ąd liczy na
  wsparcie unijne powy ższych nak
  adów.
  Zak
  ada si ę mo żliwo ść inwestycji w grunt s ąsiaduj ący z siedzib ą Spó
  ki. Zakup ma charakter zabezpieczenia mo żliwo ści rozwoju bazy
  magazynowej lub szkoleniowej w lokalizacji bezpo średnio przylegaj ącej do siedziby Spó
  ki.
  W ocenie Zarz ądu realizacja planu inwestycji nie powinna napotka ć problemów. Zarz ąd jednak zastrzega, że w razie konieczno ści
  zahamowania rozwoju lub przyspieszenia prac albo w przypadku konieczności realizacji innych zakupów, nie widzi przeszkód d la zmiany
  planów inwestycyjnych okre ślonych powy żej.
  XX. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE Ń MAJ ĄCYCH WP YW NA WYNIK Z DZIA ALNO ŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z
  OKRE ŚLENIEM STOPNIA WP YWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYC H ZDARZEŃ NA OSI ĄGNI ĘTY WYNIK
  Od maja 2008 roku spó
  ka rozpocz ę
  a wykorzystywanie ulgi wynikaj ącej z osi ągania przychodów z dzia
  alno ści prowadzonej na terenie
  Wa
  brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykorz ystanie ulgi strefowej przedstawia się nast ępuj ąco:
  Rok podatkowy Dochód zwolniony [tysi ące z
  otych] Ulga [tysi ące z
  otych]
  2008 4 780,4 908,3
  2009 3 303,2 627,6
  2010 3 797,7 721,5
  2011 5 392,2 1 024,5
  2012 4 797,4 911,5
  2013 4 398,6 835,7
  2014 5 763,8 1 095,1
  2015 9 473,0 1 799,9
  2016 6 346,4 1 205,8
  2017 4 855,1 922,5
  RAZEM 10 052,5
  W dniu 17.11.2014 r. spó
  ka otrzyma
  a Decyzję Nr 331/IW/14 Ministra Gospodarki z dnia 13.11.2014 r. stwierdzającą niewa żno ść
  zezwolenia Nr 97 z dnia 12 wrze śnia 2006 r. na prowadzenie dzia
  alno ści gospodarczej na terenie Wa
  brzyskiej Specjalnej Strefy
  Ekonomicznej, w cz ęści dotycz ącej terminu obowi ązywania zezwolenia. Zezwolenie by
  o pierwotnie udzi elone do dnia 29 maja 2017 roku,
  a w rezultacie wy żej wymienionej decyzji Ministra Gospodarki wygasa z up
  ywem okresu, na jaki zosta
  a ustanowiona strefa, czyli dopiero
  w dniu 31 grudnia 2026 r.
  W Spó
  ce prowadzony jest ci ąg
  y proces zwi ązany z opracowywaniem nowych wyrobów. Dzia
  ania te są kosztowne i poci ągaj ą za sob ą
  du że ryzyko wynikaj ące ze zmienno ści na rynku przyrz ądów pomiarowych.
  Prace prowadzone s ą w trzech g
  ównych obszarach: konstrukcji elektroni cznej, konstrukcji mechanicznej polegającej na projektowaniu
  obudów oraz w obszarze tworzenia oprogramowania. Dz ia
  ania te generują znacz ące pozycje bilansowe. Prace zako ńczone stanowi ą
  maj ątek trwa
  y przedsi ębiorstwa i podlegaj ą amortyzacji wraz z rozpocz ęciem produkcji wdro żonych urz ądze ń. Du ży wp
  yw amortyzacji
  kosztów R&D na koszt sprzedanych wyrobów jest w pew nej mierze neutralizowany przez rozliczenia otrzymanych dotacji. Amortyzacja
  prac rozwojowych w 2017 roku to kwota 4.329 tysi ęcy z
  otych. podczas gdy rozliczenie mi ędzyokresowe przychodów przysz
  ych okresów
  dotycz ące prac rozwojowych to 1.012 tysi ęcy z
  otych.
  Istotny wp
  yw na wynik ca
  ej grupy mia
  wzrost kosz tów handlowych i zarządu. W du żej mierze ten wzrost powsta
  w zakresie kosztów
  generowanych przez podmioty zale żne. Koszty Zarz ądu wzros
  y o 2.291 tysi ęcy z
  otych i dotyczy
  y g
  ownie podmiotu z USA (niem al
  2.000 tysi ące z
  otych). Stan ten wynika z pierwszych dzia
  a ń organizuj ących funkcjonowanie spó
  ki, gdy nie prowadzono jesz cze
  dzia
  alno ści handlowej. W zakresie kosztów handlowych równie ż w USA wydatkowano 746 tysi ęcy kosztów tego typu, co stanowi w
  najwi ększym stopniu o wzro ście o 1.307 tysi ęcy w relacji do roku poprzedniego.
  G
  ówne elementy sprawozdania z ca
  kowitych dochodów za okres: Sonel SA GK Sonel Zmiana
  wartości
  pozycji GK Sonel
  2017/2016
  [ % ] Warto
  ść
  zmiany
  [tysi ące
  z
  otych]
  01-01-2017 31-12-2017 [tysi ące
  z
  otych] 01-01-2016
  31-12-2016 [tysi
  ące
  z
  otych] 01-01-2017
  31-12-2017 [tysi
  ące
  z
  otych] 01-01-2016
  31-12-2016 [tysi
  ące
  z
  otych]
  D Koszty sprzeda ży 10 554,3 10 146,7 11 678,8 10 370,9 112,6% 1 307,9 E Koszty ogólnego zarz ądu 3 376,0 3 306,7 6 365,8 4 074,8 156,2% 2 291,0 W jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonano kil ku odpisów aktualizacyjnych, których ujęcie ulega odwróceniu w procesie
  konsolidacji z uwagi na fakt, że odpisy dotycz ą pozycji i zdarze ń zachodz ących wewn ątrz grupy kapita
  owej.  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 26/ 29
  I tak w Sonel S.A. kontynuowano odpis aktualizacyjn y na wartość bilansow ą udzia
  ów w spó
  ce Foxytech. Odpis ten wynosi obecn ie 2.235
  tysi ęcy z
  otych.
  Wobec utrzymywania si ę du żej kwoty przeterminowa ń od podmiotu z Indii Spó
  ka dokona
  a zgodnie z poli tyką rachunkowo ści odpisów na
  nale żno ści przeterminowane powy żej 180 dni. Jednak po analizie ryzyka zwi ązanego z funkcjonowaniem tej spó
  ki zdecydowa
  a si ę
  dokona ć odpisu aktualizuj ącego na ca
  o ść nale żno ści wyst ępuj ących w bilansie na 31-12-2017. Odpis taki nie oznac za odstąpienia od
  wymagalno ści tych nale żno ści. ączna kwota odpisu tego to 2.006 tysi ęcy z
  otych.
  Wobec du żego ryzyka zwi ązanego z inwestycj ą w USA i trudno ści ą w oszacowaniu czy i kiedy podmiot ten osi ągnie rentowno ść,
  zdecydowano si ę dokona ć aktualizacji warto ści po życzek i kapita
  u zaanga żowanego USA. Korekcie aktualizacyjnej poddano warto ści
  udzielonych po życzek dokonuj ąc odpisu na po
  ow ę ich warto ści czyli na 345 tysi ęcy dolarów i po
  ow ę warto ści kapita
  u akcyjnego tego
  podmiotu, czyli 50 tysi ęcy dolarów.
  Zmiana stanu tych odpisów u Emitenta prezentuje si ę nast ępuj ąco:
  Aktualizacja warto ści Stan na
  Zmiana Stan na
  31-12-2016
  31-12-2017 Dane w tysiącach z
  otych Udzia
  ów w podmiocie zale żnym Foxytech -1 548,9 -686,3 -2 235,2 Nale żno ści od podmiotu zale żnego Sonel India -1 101,2 -905,3 -2 006,5 Po życzki do podmiotu Sonel T&M USA 0,0 -1 324,3 -1 324,3 Udzia
  ów w podmiocie Sonel T&M USA 0,0 -205,8 -205,8 Odpisy te s ą wy
  ączone w ramach korekt konsolidacyjnych i nie s ą prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finans owym. W efekcie postrzeganie wyników skonsolidowanych, ja ko bardziej korzystnych jest nies
  uszne. Zagrożenia i odpisy wyst ępuj ące w
  podmiocie dominuj ącym s ą istotne.
  XXI. CHARAKTERYSTYKA ZEWN ĘTRZNYCH I WEWN ĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU
  PRZEDSI ĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIA ALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO
  KO ŃCA ROKU OBROTOWEGO NAST ĘPUJ ĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZ ĄDZONO SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGL ĘDNIENIEM ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ
  NIEGO WYPRACOWANEJ
  W ocenie Zarz ądu Emitenta za istotne dla rozwoju Grupy Kapita
  owe j Sonel należy uzna ć nast ępuj ące czynniki:
  Czynniki wewn ętrzne:
  · W jednostce dominuj ącej istotne jest utrzymanie i rozwój sprzeda ży wyrobów i us
  ug pozwalaj ący na utrzymanie wysokiego stopnia
  wykorzystania maj ątku
  · Utrzymanie i kontynuacja znacz ącego poziomu sprzeda ży us
  ug monta żu.
  · Kontynuacja prac badawczo rozwojowych w jednostce dominującej, realizowana przy wsparciu funduszy unijnych.
  · Rozwój potrzeb odbiorców przyrz ądów s
  u żących analizie jako ści energii.
  · Rozwój świadomo ści w zakresie potrzeby bada ń bezpiecze ństwa urz ądze ń elektrycznych.
  · Powodzenie Foxytech Spó
  ka z o.o. w oferowaniu pro duktów typu Smart Home.
  · Powodzenie Foxytech Spó
  ka z o.o. w oferowaniu now ego asortymentu pomiarów środowiskowych.
  · Rozwój procesów marketingowych w ca
  ej grupie ze s zczególnym uwzględnieniem procesu wyboru projektów do realizacji.
  · Mo żliwo ść zobligowania konsumentów i przedsi ębiorców do badania bezpiecze ństwa urz ądze ń elektrycznych jako dzia
  ania
  prewencyjnego s
  u żącego ochronie przed ryzykiem utraty zdrowia lub życia.
  Czynniki zewn ętrzne:
  · Powodzenie w zakresie wej ścia na rynki Ameryki Pó
  nocnej. Rozwój dystrybucji w tym rejonie i osiąganie przychodów pozwalaj ących
  osi ąga ć mar że przynajmniej na pokrycie kosztów nowego podmiotu.
  · Zwi ększenie poziomu sprzeda ży na rynku rosyjskim.
  · Utrzymanie i rozwój sprzeda ży krajowej i zagranicznej, zw
  aszcza w obszarze pom iarów bezpieczeństwa elektrycznego, jako ści
  energii oraz termowizji. · Rozwój gospodarki Indii i aktywno ść spó
  ki zale żnej mo że spowodowa ć, że ten obszar świata stanie si ę istotnym segmentem
  dzia
  alno ści.
  · Poprawa postrzegania i świadomo ści marki Sonel na świecie. Zaistnienie w świadomo ści sektora elektrycznego, jako jeden ze
  znacz ących producentów mierników mo że stanowi ć o znacz ącym rozwoju Grupy Kapita
  owej.
  · Konkurencja. W ostatnim okresie pojawiaj ą si ę nowi producenci szukaj ący swojej szansy w niszowych sektorach rynku. Ich r ozwój
  mo że mie ć wp
  yw na skal ę sprzeda ży wyrobów Sonel S.A. oraz mo żliwo ści oferowania na rynkach zagranicznych.
  · Ogólna koniunktura gospodarcza. Jej pozytywny tren d może umo żliwia ć lokowanie wi ększej ilo ści wyrobów w kraju i na świecie
  · Rozwój sprzeda ży do kluczowych pa ństw.
  Perspektywy rozwoju:
  Spó
  ka Sonel S.A. i grupa kapita
  owa Sonel w 2018 r oku i w kolejnych latach zamierza nadal dynamicznie inwestować w rozwój, w
  obszarze nowych konstrukcji. Celem jest uzyskanie w zrostów sprzedaży i ca
  kowite wykorzystanie mocy produkcyjnych Emit enta, co
  nawet przy malej ących mar żach powinno przynie ść wzrosty wyników.
  Kompletna baza produkcyjna Emitenta w kolejnych lat ach nie wymaga znaczących inwestycji. Dodatnie przep
  ywy powinny pozwoli ć na
  systematyczne wyp
  acanie dywidendy dla akcjonariusz y. Spó
  ki zależne nie prowadz ą dzia
  alno ści wymagaj ących znacz ących nak
  adów
  inwestycyjnych.
  Dzia
  ania marketingowe b ędą koncentrowa ć si ę na budowaniu silnej pozycji marki Sonel na rynkach krajowym i zagranicznych, poprzez
  aktywne uczestnictwo w wielu imprezach wystawiennic zych w kraju i za granicą. Emitent planuje wdra ża ć dzia
  ania o wi ększym nacisku
  na rynkowe aspekty oferty produktowej.
  Spó
  ka Sonel S.A. b ędzie zabiega ć o fundusze unijne w obszarach nowych technologii.
  W 2016 roku rozpocz ęto realizacj ę szerokiego programu ukierunkowanego na rozwój sprz edaży na rynkach zagranicznych. Ten proces
  jest wpisany w strategi ę
  W 2018 roku Sonel S.A. b ędzie prowadzi
  intensywne dzia
  ania zmierzaj ące do rozwoju wspó
  pracy z podmiotami z Grupy Linco ln.
  Równolegle prowadzony jest proces ofertowania i pró by nawiązania kooperacji z innymi podmiotami zainteresowany mi us
  ugami
  monta żu.
  Wraz z rozwojem sprzeda ży w Indiach pojawi si ę znacz ąca grupa odbiorców i olbrzymi rynek, który wydaje s ię bardzo perspektywiczny.
  W ślad za sprzeda żą do Indii wyrobów Emitenta mo żna spodziewa ć si ę nawi ązania relacji i wspó
  pracy na innych p
  aszczyznach np.
  rozwoju informatycznego produktów.
  Drugi podmiot zale żny to Foxytech Spó
  ka z o.o.. W 2018 roku dokonano restrukturyzacji kosztów w sposób zapewniający mo żliwo ść
  prowadzenia rentownej dzia
  alno ści w zakresie sprzeda ży detalicznej i hurtowej nowej linii towarów zwi ązanych z takimi obszarami jak:  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 27/ 29
  Smart Home, jako ść powietrza i komfort powietrza. W 2018 rozpocznie o ferowanie rozwiąza ń w zakresie monitoringu środowiska.
  Kolejny podmiot zale żny – Spó
  ka Sonel Test and Measurement Inc., w drug iej po
  owie 2017 roku rozpoczę
  a sprzeda ż wyrobów Emitenta
  na rynku ameryka ńskim. W 2018 roku podobnie jak w 2017, spó
  ka mo że zako ńczy ć rok strat ą.
  XXII. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ ĄDZANIA PRZEDSI ĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUP Ą KAPITA OW Ą
  W 2017 roku nie nast ąpi
  y znacz ące zmiany w zasadach zarz ądzania przedsi ębiorstwem Emitenta i jego Grup ą Kapita
  ow ą.
  XXIII. UMOWY ZAWARTE MI ĘDZY EMITENTEM, A OSOBAMI ZARZ ĄDZAJ ĄCYMI, PRZEWIDUJ ĄCE REKOMPENSAT Ę W
  PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANE GO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY
  ICH ODWO ANIE LUB ZWOLNIENIE NAST ĘPUJE Z POWODU PO ĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJ ĘCIE
  W 2017 roku nie dokonano żadnych zmian w zakresie umów pomi ędzy osobami zarz ądzaj ącymi, w zakresie rekompensat zwi ązanych z
  utratami stanowisk. Istniej ące zapisy w tym zakresie wynikaj ą z podpisanych umów o prac ę. Od dnia 1 czerwca 2013 roku zapisy umów
  zawieraj ą ustawowe okresy wypowiedzenia i nie przewiduj ą rekompensat.
  XXIV. WARTO ŚĆ WYNAGRODZE Ń, NAGRÓD LUB KORZY ŚCI, W TYM WYNIKAJ ĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB
  PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA
  P
  ace Organów Nadzoru w Grupie Kapita
  owej Sonel pr zedstawia
  y się nast ępuj ąco:
  Zarz ąd Sonel Spó
  ka Akcyjna:
  Zarząd
  2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Wieczorkowski Krzysztof
  846 634
  p
  aca zasadnicza 376 154
  premia zarządu
  458 235
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 9
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 230
  Walulik Jan 807 574
  p
  aca zasadnicza 316 130
  premia zarządu
  452 229
  premia inna
  26 11
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 5
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 194
  Kwiatkowski Wojciech 601 417
  p
  aca zasadnicza
  208 110
  premia zarządu
  381 190
  pakiet motywacyjny 8 6
  Świadczenia rzeczowe
  5 5
  wynagrodzenie z tytu
  u powo
  ania 106
  RAZEM 2 254 1 625
  Rada Nadzorcza Sonel Spó
  ka Akcyjna
  Rada Nadzorcza 2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Diakun Andrzej
  25 25
  Nowakowski Miros
  aw 15 15
  Posadzy Maciej 15 15
  Zając Stanis
  aw
  12 15
  Siniarski Jan 15 15
  RAZEM
  82 85 Rada Dyrektorów Sonel Instruments India Private Lim ited.
  Rada Dyrektorów 2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach euro)
  Shyam Ravindran
  18 24
  Wieczorkowski Krzysztof - -
  Walulik Jan - -
  Zarząd Foxytech Spó
  ka z o.o.
  Zarząd
  2016 rok 2017 rok
  (dane w tysiącach z
  otych)
  Andrzej Piesiak 96 48
  Andrzej Grymek 26 78  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 28/ 29
  1. Informacje na temat warunków i wysoko ści wynagrodzenia ka żdego z cz
  onków zarz ądu, w podziale na sta
  e i zmienne sk
  adniki
  wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych sk
  adników wynagrodzenia i zasad wyp
  aty odpraw
  oraz innych p
  atno ści z tytu
  u rozwi ązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze –
  oddzielnie dla spó
  ki i ka żdej jednostki wchodz ącej w sk
  ad grupy kapita
  owej,
  Podstawa wyp
  aty premii jest umowa o prac ę oraz regulamin wynagradzania cz
  onków zarz ądu. Zasady i poziom wynagrodze ń ustalany
  jest przez Rad ę Nadzorcz ą. Wynagrodzenie zarz ądu sk
  ada si ę z p
  acy podstawowej, dodatków wynikaj ących z ogólnej polityki firmy oraz
  premii przyznawanych na podstawie regulaminu. Premi owanie sk
  ada się z trzech sk
  adników: premii za realizacj ę celów strategicznych,
  premii kadencyjnej oraz premii za wyniki. Wszystkie trzy sk
  adniki premiowania oparte są o wska źnik zwrotu z kapita
  u w
  asnego i zysk
  brutto, wska źnik EBITDA oraz dynamik ę zmian tych kategorii. Poziom i podzia
  miedzy cz
  o nków zarządu dokonywany jest na podstawie
  uchwa
  Rady Nadzorczej.
  2. Informacje na temat przys
  uguj ących poszczególnym cz
  onkom zarz ądu i kluczowym mened żerom pozafinansowych sk
  adników
  wynagrodzenia,
  W sk
  ad pozafinansowych sk
  adników wchodz ą takie elementy jak samochód s
  u żbowy z mo żliwo ści ą u żytkowania do celów prywatnych,
  pakiet motywacyjny czyli ubezpieczenie zdrowotne i prawo do innych drobnych dodatków jak np. dofinasow anie zajęć sportowych.
  3. Wskazanie istotnych zmian, które w ci ągu ostatniego roku obrotowego nast ąpi
  y w polityce wynagrodze ń, lub informacj ę o ich
  braku,
  W ostatnim roku nie nast ąpi
  y znacz ące zmiany w polityce wynagrodze ń.
  4. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodze ń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczegól ności d
  ugoterminowego wzrostu
  warto ści dla akcjonariuszy i stabilno ści funkcjonowania przedsi ębiorstwa.
  Polityka wynagrodze ń w du żej mierze powi ązana jest z celami strategicznymi Spó
  ki. W konsekw encji wraz ze wzrostem p
  ynności oraz
  wyników Sonel S.A. ro śnie poziom premiowania lub jest on ograniczany. Poz iom i dynamika takich kategorii jak EBITDA, ROE, i zysk
  brutto, kszta
  tuj ą si
  ę finansow ą i stabilno ść podmiotu dominuj ącego, co w konsekwencji prowadzi do d
  ugookresowego wzrostu wartości
  dla akcjonariuszy. 5. Informacje o wszelkich zobowi ązaniach wynikaj ących z emerytur i świadcze ń o podobnym charakterze dla by
  ych osób
  zarz ądzaj ących, nadzoruj ących albo by
  ych cz
  onków organów administruj ących oraz o zobowi ązaniach zaci ągni ętych w zwi ązku z tymi
  emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogó
  em dla ka żdej kategorii organu; je żeli odpowiednie informacje zosta
  y przedstawione w
  sprawozdaniu finansowym – obowi ązek uznaje si ę za spe
  niony poprzez wskazanie miejsca ich zamiesz czenia w sprawozdaniu
  finansowym.
  Nie wyst ępuj ą szczególne prawa do świadcze ń wynikaj ących z emerytur i świadcze ń o podobnym charakterze
  W 2017 roku nie wyst ąpi
  y świadczenia wyp
  acane w oparciu o kapita
  y Emitenta.
  XXV. OKRE ŚLENIE ĄCZNEJ LICZBY I WARTO ŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIA ÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I
  UDZIA ÓW W JEDNOSTKACH POWI ĄZANYCH EMITENTA, B ĘD ĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZ ĄDZAJ ĄCYCH I
  NADZORUJ ĄCYCH (DLA KA ŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)
  Osoby nadzoruj ące wg stanu na dzie ń sporz ądzenia raportu posiadaj ą nast ępuj ące ilo ści akcji i maj ą nast ępuj ący udzia
  w kapitale
  zak
  adowym Sonel S.A.:
  Osoby nadzoruj ące Ilość akcji Udzia
  w kapitale % g
  osów WZA
  Diakun Andrzej 125 955 0,90% 0,90%
  Nowakowski Miros
  aw 1 153 000 8,24% 8,24%
  Posadzy Maciej 4 520 0,03% 0,03%
  Zając Stanis
  aw 248 0,00% 0,00%
  Pan Andrzej Diakun dokona
  w 2017 roku zakupu 577 s ztuk akcji Sonel SA w dniu 10-02-2017 w cenie 10,21 za sztukę. ączna warto ść
  transakcji wynios
  a 5 891,17, zakupu 1400 sztuk ak cji Sonel SA w dniu 31-05-2017 w cenie 9,80 za sztu kę . ączna warto ść transakcji
  wynios
  a 13 720,00, zakupu 2023 sztuk akcji Sonel SA w dniu 06-06-2017 w cenie 9,99 za sztukę. ączna warto ść transakcji wynios
  a
  20 210,10, zakupu 830 sztuk akcji Sonel SA w dniu 2 6-07-2017 w cenie 9,13 za sztukę. ączna warto ść transakcji wynios
  a 7577,90 oraz
  zakupu 125 sztuk akcji Sonel SA w dniu 26-07-2017 w cenie 9,20 za sztukę. ączna warto ść transakcji wynios
  a 1150,00 z
  otych.
  Osoby zarz ądzaj ące posiadaj ą nast ępuj ące ilo ści akcji i odpowiednio maj ą na dzie ń sporz ądzenia niniejszego raportu nast ępuj ący udzia
  w kapitale zak
  adowym Spó
  ki:
  Osoby zarządzaj ące Ilo ść akcji Udzia
  w kapitale
  % g
  osów WZA Warto
  ść nominalna
  posiadanych akcji
  Wieczorkowski Krzysztof 3 130 734 22,4% 22,4% 313 073,40 Walulik Jan 934 000 6,7% 6,7% 93 400,00 W dniu 15-02-2018 roku Pan Jan Walulik, wiceprezes zarządu Sonel S.A., dokona
  przekazania, w formie darowi zny, 82.783 sztuk akcji, o
  warto ści nominalnej 0,10 z
  otego ka żda. Przed dokonaniem tej darowizny Pan Jan Walulik posiada
  1.016.783 sztuk akcji i udzia
  w
  kapitale wynosz ący 7,2 %.
  Osoby nadzoruj ące wg stanu na dzie ń sporz ądzenia raportu posiadaj ą nast ępuj ące ilo ści akcji i maj ą nast ępuj ący udzia
  w kapitale
  zak
  adowym Sonel Instruments India Private Limited:
  Osoby z udzia
  em przekraczaj ącym 5 % Ilo ść udzia
  ów Udzia
  w kapitale % g
  osów WZA Warto
  ść nominalna
  w rupiach indyjskich
  Sonel S.A. 9 000,00 90,00% 90,00% 6 300 000,00 Shyam Ravindran 1 000,00 10,00% 10,00% 700 000,00 RAZEM 10 000,00 100,00% 100,00% 7 000 000,00  Sprawozdanie z dzia
  alności Sonel S.A. i Grupy Kapita
  owej Sonel za 2017 rok
  Strona 29/ 29
  XXVI. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TY M RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU
  KTÓRYCH MOG Ą W PRZYSZ O ŚCI NAST ĄPI Ć ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ
  DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
  Zarz ąd Sonel S.A. nie posiada żadnych informacji o szczególnych umowach, które mog ą wp
  yn ąć na proporcje posiadanych akcji.
  XXVII. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKC JI PRACOWNICZYCH
  W Grupie Kapita
  owej Sonel nie funkcjonuje szczegól ny system kontroli programów akcji pracowniczych. W 2006 roku przez podmiot
  dominuj ący – Sonel S.A., zosta
  a przeprowadzona emisja 600. 000 szt. akcji serii C skierowana do niektórych pracowników Spó
  ki. W
  2011 roku dotychczasowe akcje imienne serii C zosta
  y zmienione na akcje zwyk
  e na okaziciela serii C.
  XXVIII. INFORMACJE O UMOWACH Z BIEG YM REWIDENTEM
  Umow ę o badanie i ocen ę sprawozdania finansowego za 2017 rok zawarto w dni u 10-05-2017 z firmą audytorsk ą INSTYTUT
  STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY – AUDY T SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (04-367), ul. Kale ńska 8,
  NIP: 113-23-06-021, zarejestrowan ą w S ądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia
  Gos podarczy Krajowego Rejestru
  S ądowego pod nr KRS 0000010785, kapita
  zak
  adowy 40 0.000,00 z
  , wpisaną na list ę podmiotów uprawnionych do badania
  sprawozda ń finansowych prowadzon ą przez Krajow ą Izb ę Bieg
  ych Rewidentów pod nr 2558.
  Przedmiotem umowy jest:
  1. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego S onel S.A. sporządzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z
  dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez Emitenta pap ierów wartościowych, za rok
  obrotowy obejmuj ący okres: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 r.,
  2. Przegl ąd śródroczny jednostkowego sprawozdania finansowego So nel S.A. sporządzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady
  Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inform acji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitenta pap ierów
  warto ściowych, za okres: od dnia 1 stycznia do dnia 30 cz erwca 2017 r.,
  3. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o Grupy Kapita
  owej Sonel sporządzonego zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady
  Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie inform acji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitenta pap ierów
  warto ściowych, za rok obrotowy obejmuj ący okres: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 r.,
  4. Przegl ąd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita
  owej Sonel sporządzonego zgodnie z
  Mi ędzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści/Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz zgodnie z
  Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w s prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  Emitenta papierów warto ściowych, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.,
  Z tytu
  u wykonania prac obj ętych umow ą audytor otrzyma
  ączne wynagrodzenie w wysoko ści 32.000,00 z
  netto.
  Za prace opisane w punkcie 5 kwota wynagrodzenia to : 14.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 6 kwota wynagrodzenia to : 10.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 7 kwota wynagrodzenia to : 5.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 8 kwota wynagrodzenia to : 3.000 z
  otych.
  Umow ę o badanie i ocen ę sprawozdania finansowego za 2016 rok zawarto w dni u 28-04-2015, z firmą audytorsk ą ECA Seredy ński i
  Wspólnicy Spó
  ka z o.o. Spó
  ka komandytowa, z siedz ibą w Krakowie, (obecnie UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k . z siedziba w
  Krakowie), wpisan ą do rejestru przedsi ębiorców prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmie ścia w Krakowie, XI
  Wydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem 0000418856, NIP 677-22-72-888 i wpisana do rejestru KIBR, jako
  podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych pod numerem 3115. Przedmiotem umowy je st:
  1. Przeprowadzenie przegl ądu jednostkowego sprawozdania finansowego Zleceniod awcy sporządzonego na dzie ń 30.06.2016 wed
  ug
  MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem raportu z przegl ądu w j ęzyku polskim,
  2. Przeprowadzenie przegl ądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zlecen iodawcy sporządzonego na dzie ń 30.06.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem raportu z przegl ądu w j ęzyku polskim,
  3. Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdan ia finansowego Zleceniodawcy sporządzonego na dzie ń 31.12.2016 wed
  ug
  MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem opinii uzupe
  nionej o raport z badania w j ęzyku polskim,
  4. Przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawoz dania finansowego Zleceniodawcy sporządzonego na dzie ń 31.12.2016
  wed
  ug MSR/MSSF wraz ze sporz ądzeniem opinii uzupe
  nionej o raport z badania w j ęzyku polskim.
  Z tytu
  u wykonania prac obj ętych umow ą audytor otrzyma
  ączne wynagrodzenie w wysoko ści 28.000,00 z
  netto.
  Za prace opisane w punkcie 5 kwota wynagrodzenia to : 8.500 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 6 kwota wynagrodzenia to : 2.000 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 7 kwota wynagrodzenia to : 13.500 z
  otych
  Za prace opisane w punkcie 8 kwota wynagrodzenia to : 4.000 z
  otych.
  Świdnica, 30-03-2018


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
gpwlink:sonel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-04-19Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce SONEL
2019-03-25 21-03-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649