Raport.

SONEL SA (3/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących związanych z funkcjonowaniem spółek zależnych.

Zarząd Sonel S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 02-03-2018 roku, rozpoznał dodatkowe ryzyka związane z funkcjonowaniem spółek zależnych. Wobec czego dokonano stosownych odpisów aktualizacyjnych, których wysokość obciąży wynik finansowy Spółki za 2017 rok. Odpisy te nie będą miały wpływu na sytuację płynnościową Emitenta.
Odpisów dokonano w następujący sposób:
1.Dodatkowy odpis aktualizujący cały stan należności od podmiotu zależnego Sonel Instruments India Prv. Ltd. z siedzibą w Indiach. W dotychczasowej praktyce stosowano odpisy zgodnie z polityka rachunkowości na należności, których opóźnienie w zapłacie przekracza 180 dni. Kwota tego odpisu to 572 830 złotych. Od kwoty tej utworzono aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
2.Dodatkowy odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek podmiotowi Sonel Test and Measurement Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na łączna kwotę 1 324 293 złotych (345 000 dolarów). Od kwoty tej nie utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3.Dodatkowy odpis aktualizujący wartość bilansową udziałów w podmiocie Sonel Test and Measurement Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na łączna kwotę 205 775 złotych.
Od kwoty tej nie utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Łączna wartość powyższych odpisów aktualizacyjnych to kwota 2 102 898 złotych.
Łączna kwota utworzonego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego to 108 838 złotych.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Sonel S.A. i Grupy Kapitałowej Sonel pozostają w toku przygotowywania, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora wobec czego nie można wykluczyć możliwości zmian w zakresie dokonanych odpisów. Ostateczna kwota odpisów wraz z wynikami finansowymi zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na dzień 06-04-2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
Kalendarium raportów
2020-04-17Raport roczny
2020-05-26Raport za I kwartał
2020-09-21Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SONEL
2020-02-28 19-02-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649