Raport.

SONEL SA (2/2018) Darowizna akcji dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, osobie blisko związanejSp

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd SONEL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. powziął od Pana Jana Walulika - wiceprezesa SONEL S.A. powiadomienie o dokonaniu w dniu 15 lutego 2018 r. darowizny akcji Emitenta na rzecz syna Leszka Walulika (osoby blisko związanej). W tym samym dniu zostało dostarczone powiadomienie o przyjęciu darowizny akcji przez Pana Leszka Walulika. Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporz ądzenia MAR
  1 Dane osoby pe
  ni ącej obowi ązki zarz ądcze/osoby blisko z ni ą zwi ązanej
  a) Nazwa/Nazwisko
  Jan Walulik
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Wiceprezes zarz ądu spó
  ki Sonel S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz ącego
  aukcje lub monitoruj ącego aukcje
  a) Nazwa Sonel S.A.
  b) LEI 2594007JMPZV9ISXD736
  4 Szczegó
  owe informacje dotycz ące transakcji: rubryk ę tę nale ży wype
  ni ć dla (i) ka żdego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka żdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) ka żdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje
  ISIN:PLSONEL00011
  b) Rodzaj transakcji
  Darowizna akcji
  c) Cena i wolumen
  Cena Wolumen
  0 82783
  d)
  Informacje zbiorcze
  - ączny wolumen
  - Cena
  82783
  0
  e) Data transakcji 15.02.2018r
  f) Miejsce transakcji XWAR-GPW (DM PKOBP we Wroc
  awiu)
  * Niepotrzebne skre
  śli ć


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Leszek Walulik
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z Janem Walulikiem,
  wiceprezesem spółki
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne .
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Sonel S.A.
  b) LEI 2594007JMPZV9ISXD736
  4 Szczegółowe informacje dotyczą ce transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje
  ISIN:PLSONEL00011
  b) Rodzaj transakcji Przyjęcie d arowizn y akcji
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0 82783 akcji
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  82783 akcji
  0
  e) Data transakcji 15.02.2018r
  f) Miejsce transakcji XWAR - GPW ( DM PKOBP we Wrocławiu )
  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sonel SA
ISIN:PLSONEL00011
NIP:884-00-33-448
EKD: 26.51 produkcja insytumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica
Telefon:+48 74 8583800
www:www.sonel.pl
Kalendarium raportów
2020-04-17Raport roczny
2020-05-26Raport za I kwartał
2020-09-21Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SONEL
2020-04-02 00-04-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649