Raport.

SOLAR COMPANY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 22 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 ze zm.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Solar Company S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w piątek, dnia 22 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00 (dziewiątej) w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 roku numer 223/229 (główne wejście do budynku), kod pocztowy: 61-485 Poznań, według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.
13. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.ri-solar-company.com.pl

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  str. 1

  O G Ł O S Z E N I E O Z W O Ł A N I U
  Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A
  S O L A R C O M P A N Y S P Ó Ł K A A K C Y J N A  I . P O J Ę C I A W O G Ł O S Z E N I U
  Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o:
  1. S p ó ł c e - rozumie się przez to S o l a r C o m p a n y S . A . z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy
  Torowej 11, kod pocztowy: 61-315 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0 0 0 0 3 8 5 0 7 0 o kapitale zakładowym
  30.000.000,00 złotych (w całości opłaconym).
  2. W a l n y m Z g r o m a d z e n i u - rozumie się przez to najbliższe Z w y c z a j n e Walne
  Zgromadzenie Spółki.
  3. S t r o n i e i n t e r n e t o w e j S p ó ł k i - rozumie się przez to: www.ri-solar-company.com.pl
  4. A d r e s i e p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j - rozumie się przez to:
  [email protected]


  I I . P O D S T A W A Z W O Ł A N I A W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A
  Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września
  2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 w
  związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
  Z w y c z a j n e W a l n e Z g r o m a d z e n i e , które odbędzie się według poniższych zasad.  I I I . D A T A , G O D Z I N A I M I E J S C E W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A
  Walne Zgromadzenie odbędzie się:
  w p i ą t e k , dnia 2 2 c z e r w c a 2 0 1 8 roku , o g o d z i n i e 9 : 0 0 ( d z i e w i ą t e j ) w P o z n a n i u ,
  przy u l . 2 8 C z e r w c a 1 9 5 6 r o k u numer 2 2 3 / 2 2 9 ( g ł ó w n e w e j ś c i e d o b u d y n k u ) , kod
  pocztowy: 6 1 - 4 8 5 P o z n a ń .


  I V . S Z C Z E G Ó Ł O W Y P O R Z Ą D E K O B R A D W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A
  Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  str. 2

  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i
  Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy
  2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku.
  9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok
  obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od
  dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  12. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za
  okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.
  13. Zamknięcie obrad.

  V . U P R A W N I E N I D O U C Z E S T N I C T W A W W A L N Y M Z G R O M A D Z E N I U

  1. D z i e ń r e j e s t r a c j i u c z e s t n i c t w a w W a l n y m Z g r o m a d z e n i u
  Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji")
  jest:
  Ś r o d a , dnia 6 c z e r w c a 2 0 1 8 r o k u .

  2 . P r a w o u c z e s t n i c t w a w W a l n y m Z g r o m a d z e n i u
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
  na 1 6 (szesnaście) d n i przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji".

  Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze Spółki, którzy w
  przypadku:  str. 3

  a ) Akcji imiennych i świadectw tymczasowych - w Dniu Rejestracji są wpisani do księgi
  akcyjnej Spółki.
  b) Zdematerializowanych akcji na okaziciela - w Dniu Rejestracji na rachunku papierów
  wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu
  prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane,
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu.
  Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego
  Zgromadzenia i nie później niż 7 c z e r w c a 2 0 1 8 roku (w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu Rejestracji).
  c ) Akcji na okaziciela mających postać dokumentu - nie później niż w Dniu Rejestracji
  złożą w Spółce dokumenty akcji (i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia) albo
  złożą zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
  inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
  będącego stroną o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z lit. c) oraz wykazu
  sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a sporządzonego
  na podstawie wystawionych wykazów przekazywanych nie później niż 1 0 c z e r w c a 2 0 1 8 roku
  (na 1 2 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia) przez podmioty uprawnione zgodnie z
  przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów
  przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawiane
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa
  powyżej nie później niż:
   1 5 c z e r w c a 2 0 1 8 roku (na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia) -
  elektronicznie,
   16 czerwca 2018 roku (jeżeli nie nastąpiło elektronicznie) - pisemnie.


  3 . P r z e n o s z e n i e a k c j i
  Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

  str. 4

  4 . L i s t a u p r a w n i o n y c h
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez
  Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
  zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów
  zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki (Poznań, ul. Torowa 11) na 3 (trzy) dni przed
  terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 1 9 ( w t o r e k ) , 2 0 ( ś r o d a ) i 2 1 ( c z w a r t e k )
  c z e r w c a 2 0 1 8 roku w godzinach od 8.00 (ósmej) do 16.00 (szesnastej).
  Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki (Poznań, ul. Torowa 11).
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
  podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
  w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
  Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza
  się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

  5 . U d z i a ł c z ł o n k ó w Z a r z ą d u i R a d y N a d z o r c z e j S p ó ł k i

  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mają prawo uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu.

  VI. O P I S P R O C E D U R U C Z E S T N I C T W A I W Y K O N Y W A N I A P R A W A G Ł O S U W
  W A L N Y M Z G R O M A D Z E N I U

  1. Informacje ogólne
  Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki
  jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną („oświadczenia")
  należy mieć na uwadze następujące kwestie:
  a) oświadczenia te winny być przesyłane na adres poczty elektronicznej,
  b ) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś
  za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to
  wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba
  działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin od
  8.00 (ósmej) do 16.00 (szesnastej) pracy biura Zarządu Spółki w dni powszednie.
  c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości
  skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie
  dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe  str. 5

  nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

  2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony
  internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
  Zgromadzenia
  Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty
  uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie
  Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań lub na stronie internetowej Spółki.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem
  stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu i Regulaminu Walnego
  Zgromadzenia Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi
  regulacjami.
  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu
  prosimy o kontakt z asystentką Zarządu Spółki, Panią Aleksandrą Sulikowską pod numerem tel.
  (61) 871-69-31.

  3 . P r a w o a k c j o n a r i u s z a d o ż ą d a n i a u m i e s z c z e n i a o k r e ś l o n y c h s p r a w w
  p o r z ą d k u o b r a d W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1 / 2 0 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad.
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 2 1 (dwadzieścia jeden)
  dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 1 c z e r w c a 2 0 1 8 roku .
  Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości
  wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi
  łącznie co najmniej 1 / 2 0 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie
  albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze
  zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom
  prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
  Żądania powinny być kierowane na adres:
  - siedziby Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań - w formie pisemnej, lub  str. 6

  - poczty elektronicznej - w formie elektronicznej.
  Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazany wyżej termin na zgłoszenie żądania jest zachowany,
  jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi Spółki. Nie jest zatem wystarczające
  nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.
  Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku
  obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na 1 8
  (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 4
  c z e r w c a 2 0 1 8 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
  Zgromadzenia.
  Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 (trzech) dni
  r o b o c z y c h od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki,
  które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie,
  jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

  4 . P r a w o a k c j o n a r i u s z a d o z g ł a s z a n i a p r o j e k t ó w u c h w a ł d o t y c z ą c y c h s p r a w
  w p r o w a d z o n y c h d o p o r z ą d k u o b r a d W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a l u b s p r a w ,
  k t ó r e m a j ą z o s t a ć w p r o w a d z o n e d o p o r z ą d k u o b r a d p r z e d t e r m i n e m
  W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad.
  Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego
  Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 2 1 c z e r w c a 2 0 1 8 roku.
  Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób
  niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są
  akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno
  zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.
  Zgłoszenia powinny być kierowane na adres:
  - siedziby Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań - w formie pisemnej, lub
  - poczty elektronicznej - w formie elektronicznej.  str. 7

  Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazany wyżej termin na zgłoszenie żądania jest zachowany,
  jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi Spółki. Nie jest zatem wystarczające
  nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.
  Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych
  projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym
  ogłoszeniu.
  Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami,
  projekty te są n i e z w ł o c z n i e o g ł a s z a n e na stronie internetowej Spółki.
  Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w
  terminie 3 (trzech) dni r o b o c z y c h od otrzymania zgłoszenia ( n i e p ó ź n i e j jednak niż w dniu
  poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na
  braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

  5 . P r a w o a k c j o n a r i u s z a d o z g ł a s z a n i a p r o j e k t ó w u c h w a ł d o t y c z ą c y c h s p r a w
  w p r o w a d z o n y c h d o p o r z ą d k u o b r a d p o d c z a s W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a
  Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad
  Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.

  6 . S p o s ó b w y k o n y w a n i a p r a w a g ł o s u p r z e z p e ł n o m o c n i k a o r a z s p o s ó b
  z a w i a d a m i a n i a S p ó ł k i p r z y w y k o r z y s t a n i u ś r o d k ó w k o m u n i k a c j i
  e l e k t r o n i c z n e j
  o u s t a n o w i e n i u p e ł n o m o c n i k a , a t a k ż e w y k o r z y s t a n i e f o r m u l a r z y p o d c z a s
  g ł o s o w a n i a p r z e z p e ł n o m o c n i k a
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba
  że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa,
  jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (por. przypadek szczególny).
  Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
  każdego akcjonariusza.  str. 8

  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
  może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
  z rachunków.
  S z c z e g ó l n y m p r z y p a d k i e m jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym
  Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek
  organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe
  zasady:
  1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji t y l k o n a j e d n y m Walnym
  Zgromadzeniu,
  2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia k o n f l i k t u i n t e r e s ó w ,
  3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w y ł ą c z o n e ,
  4. pełnomocnik głosuje z g o d n i e z i n s t r u k c j a m i udzielonymi przez akcjonariusza.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien
  zawiadomić o tym Spółkę.
  Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie
  identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym
  dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. do dnia 2 1 c z e r w c a 2 0 1 8 roku .
  Zawiadomienia powinny być kierowane na adres:
  - siedziby Spółki w Poznaniu, przy ulicy Torowej 11, 61-315 Poznań - w formie pisemnej, lub
  - poczty elektronicznej - w formie elektronicznej.
  Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazany wyżej termin na zgłoszenie żądania jest zachowany,
  jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi Spółki. Nie jest zatem wystarczające
  nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.
  Zawiadomienie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób
  uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL
  mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów
  wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
  3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
  4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,  str. 9

  5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt
  z mocodawcą,
  6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest
  udzielane,
  8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia
  pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych
  pełnomocników,
  9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
  Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie
  potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.
  Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym
  zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
  Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów
  jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do
  reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę
  do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne
  Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
  Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek otwierającemu obrady Walnego
  Zgromadzenia przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego
  tożsamość.
  Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek
  przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie
  ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu
  uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu
  to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
  Spółka udostępniła na stronie internetowej Spółki formularze, które mogą być wykorzystywane
  przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak
  obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do
  dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
  str. 10

  7 . M o ż l i w o ś ć i s p o s ó b u c z e s t n i c z e n i a w W a l n y m Z g r o m a d z e n i u
  p r z y
  w y k o r z y s t a n i u ś r o d k ó w k o m u n i k a c j i e l e k t r o n i c z n e j
  Spółka informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  8 . S p o s ó b w y p o w i a d a n i a s i ę w t r a k c i e W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a p r z y
  w y k o r z y s t a n i u
  ś r o d k ó w k o m u n i k a c j i e l e k t r o n i c z n e j
  Spółka informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki nie istnieje możliwość wypowiadania się w
  trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  9 . S p o s ó b w y k o n y w a n i a p r a w a g ł o s u n a W a l n y m Z g r o m a d z e n i u d r o g ą
  k o r e s p o n d e n c y j n ą l u b p r z y w y k o r z y s t y w a n i u ś r o d k ó w k o m u n i k a c j i
  e l e k t r o n i c z n e j
  Spółka informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu
  na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków
  komunikacji elektronicznej.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku  § 1
  Uchwała numer WZA. ./06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia
  15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 2
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym
  postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………………………………………………………………

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku


  w sprawie

  wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15
  września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 8
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym
  postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- --------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
  1. ………………………………………,
  2. ………………………………………,
  3. ………………………………………
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------

  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”.--------------------------------------------------------------------------------------------  § 3
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  sprawie

  przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 in fine
  ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn.
  zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę
  o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :------------------------------------------------------------------------------------
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------------
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i
  Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------------
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy
  2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku..---------------
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
  Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku..--------------------------------------------------------------------------------------------
  9. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok
  obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--
  10. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z
  wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.--------------------------------------------------------------------------
  11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017, obejmujący okres
  od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------------------------
  12. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za
  okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do dnia 22 czerwca 2018 roku.-------------------
  13. Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 4
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku
  w sprawie

  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5
  i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn.
  zm.), w głosowaniu jawnym , podjęło uchwałę o następującej treści: -------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------
  1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu
  nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” oraz Raportu nr 2
  „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017″
  na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet, Sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z
  działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. sporządzonego za rok obrotowy
  2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,------------
  2. zapoznaniem się z wyrażonymi dnia 27 kwietnia 2018 roku sprawozdaniami niezależnego
  biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok
  obrotowy 2017 oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące okres od dnia 01 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionymi od dnia 27 kwietnia 2018 roku, -----
  3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą
  numer RN.241/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1-------

  postawiania: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar
  Company S.A. obejmujące 61 (sześćdziesiąt jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron,
  sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017 , obejmujący okres
  od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------

  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

  § 5
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a oraz art. 53 w związku
  z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
  395 z późn. zm.), w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------


  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------
  1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu
  nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” na stronie Solar
  Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A.,
  sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku,-----------------------------------------------------------------------------------------------
  2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego
  biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok
  obrotowy 2017, obejmujący okresy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku,----------------------------------------------------------
  3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą
  numer RN.242/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)-----


  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 58 (pięćdziesiąt
  osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia
  2017 roku, za rok obrotowy 2017 , obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
  2017 roku, na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------------------
  a) Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacje ogólne).
  b) Bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
  sumą 100.672 tys. zł (sto milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).. ----------------
  c) Rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie 45.661 tys. zł (czterdzieści pięć
  milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wartość w pełnych złotych wynosi
  45.660.792,05 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset
  dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100).).--------------------------------------------------------------------------
  d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje
  zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.016 tys. zł (dwa miliony szesnaście tysięcy
  złotych).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym),
  które wskazuje spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 45.661 tys. zł (czterdzieści pięć
  milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ----------------------------------------------------
  f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  § 6
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45
  ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z
  późn. zm.), w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: -------------------------------------


  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------
  1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie raportu nr
  2 „Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy
  2017” na stronie Solar Company S.A. w sieci Internet Skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2017,
  obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-------------------
  2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego
  biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku, ----------
  3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą
  numer RN.243/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1)------

  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.
  obejmujące 59 (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone
  na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017 , obejmujący okres od dnia 01 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ---------------------------------------------------
  a) Informacja dodatkowa – wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  (informacje ogólne). ------------------------------------------------------------------------------------------------
  b) Skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej), który po stronie
  aktywów i pasywów zamyka się sumą 104.065 tys. zł (sto cztery miliony sześćdziesiąt pięć
  tysięcy złotych).------------------------------------------------------------------------------------------------------
  c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje stratę netto w kwocie 45.419 tys. zł
  (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych). Wartość w pełnych
  złotych wynosi 45.418.936,75 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy
  dziewięćset trzydzieści sześć złotych 75/100).----------------------------------------------------------------
  d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z
  przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  3.023 tys. zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych).---------------------------------------------
  e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze
  zmian w kapitale własnym) wykazujące spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę
  45.419 tys. zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych).---------------
  f) Informacja dodatkowa – dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego
  sprawozdania. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 7
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego
  Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy
  z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.)
  oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1)
  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)
  w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwałę
  o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------------------------------------------
  1. rozpatrzeniem podpisanego i udostępnionego dnia 27 kwietnia 2018 roku w formie Raportu
  nr 1 „Jednostkowy raport roczny Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017” na stronie Solar
  Company S.A. w sieci Internet, Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A.,
  sporządzonego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku,-----------------------------------------------------------------------------------------------
  2. zapoznaniem się z wyrażonym dnia 27 kwietnia 2018 roku Sprawozdaniem niezależnego
  biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok
  obrotowy 2017, obejmujący okresy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku, udostępnionym dnia 27 kwietnia 2018 roku,----------------------------------------------------------
  3. zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wyrażoną Uchwałą
  numer RN.242/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku o sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1),-----
  4. zapoznaniem się z Uchwałą numer RN.246/05/18 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia
  17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A.
  pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company
  S.A. za rok 2017------------------------------------------------------------------------------------------------------


  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pokryć stratę netto w kwocie 45.660.792,05 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt
  tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania
  finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok
  obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
  z kapitału zapasowego Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

  § 8
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę
  o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią
  Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.244/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku
  w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium
  dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania
  przez niego obowiązków w roku 2017 -----------------------------------------------------------------------------------

  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2017 roku , w okresie od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

  § 9
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium
  z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę
  o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią
  Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.245/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku
  w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium
  dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią
  obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

  § 10
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu,
  w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia
  funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”.----------------------------------------------------------------------------------------------

  § 11
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
  Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu,
  w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia
  funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 12
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu,
  w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie
  od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”. ----------------------------------------------------------------------------------------------


  § 13
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu Radosławowi Pyzio absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu,
  w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji
  Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 26 czerwca 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ----------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”.---------------------------------------------------------------------------------------------  § 14
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu Adamowi Lorenc absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu,
  w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji
  Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. , w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ---------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”.--------------------------------------------------------------------------------------------  § 15
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  udzielenia Panu Waldemarowi Górce absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  Solar Company S.A.
  w roku obrotowym 2017


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395
  § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
  1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu,
  w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  udzielić Panu Waldemarowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. , w 2017 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ---------------------------------------------------------


  § 3.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”.--------------------------------------------------------------------------------------------  § 16
  Uchwała numer WZA. . /06/18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Solar Company S.A.
  z dnia 22 czerwca 2018 roku

  w sprawie

  ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  okres pełnienia funkcji, tj. od 24 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością
  i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
  za rok obrotowy 2017,--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej Solar Company S.A. wynagrodzenie w wysokości
  określonej poniżej, ---------------------------------------------------------------------------------
  2. ustalić dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. dr Sebastiana Samola,
  wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 7.200,00 złotych (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych
  00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika składek i podatków,
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,----------------------------------------------------------------
  3. ustalić dla każdego z następujących członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.: Łukasza
  Zakrzewskiego, Stanisława Wojciecha Bogackiego, Adama Lorenc oraz Waldemara Górki
  przyznane wynagrodzenie w kwocie pieniężnej 4.800,00 złotych (słownie: cztery tysiące
  osiemset złotych 00/100) brutto, jako należne po potrąceniu dokonanych przez płatnika
  składek i podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,-------------------------------------
  4. ustalić, że przyznane wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej, przysługują za okres
  pełnienia funkcji od dnia 24 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku,---------------------------
  5. ustalić, że koszty przyznanych wynagrodzeń ponosi Solar Company S.A., ----------------------------
  6. ustalić, że wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w dniu 10 sierpnia 2018 roku. -------


  § 2.
  Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza
  Zarządowi Solar Company S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku . ---------------------------------------------------------


  § 4.
  Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano
  ……………………..……… głosów ważnych ( ……………..% akcji w kapitale zakładowym), z tego
  ……………………..……… głosów „ za ”, przy ……………………..……… głosów „ przeciw ” i ……………………..………
  głosów „ wstrzymujących się ”.---------------------------------------------------------------------------------------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SOLAR Company SA
ISIN:PLSLRCP00021
NIP:779-10-19-139
EKD: 14.19 produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Adres: ul. Torowa 11 61-315 Poznań
Telefon:+48 61 8713020
www:www.solar-company.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce SOLAR COMPANY
2019-06-26 02-06-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649