Raport.

SOHO DEVELOPMENT SA (32/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2018 r. Projekty uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Soho Development S.A. ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 marca 2018 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa).
Zarząd przekazuje również projekty uchwał na walne zgromadzenie.
Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1
  OGOSZENIE ZARZ DU SOHO DEVELOPMENT SPÓKA AKCYJNA
  O ZWOANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  Warszawa, dnia 02 marca 2018 r.
  Zarz d Soho Development Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie („ Spóka”), dziaaj c na
  podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwi zku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spóek handlowyc h
  („ KSH ”), zwouje na dzie 29 marca 2018 roku (czwartek) na godzin 11.00 Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spóki („ ZWZA” lub „ Walne Zgromadzenie ”), które odbdzie si w
  Warszawie, w siedzibie Spóki, ul. Mi ska 25, 03-808 Warszawa.
  Szczegóowy porz dek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidowo ci zwoania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do
  podejmowania uchwa.
  4. Przyj cie porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spóki za okres obrotowy od dnia 01
  pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapi taowej Spóki za okres obrotowy od
  dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du Jednostki Dominuj cej – Soho Development S.A.
  obejmuj cego informacje dotycz ce dziaalno ci Jednostki Dominuj cej i Grupy
  Kapitaowej za rok obrotowy od dnia 01 pa dziernika 2016 r do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  8. Rozpatrzenie sprawozda Rady Nadzorczej:
  a) z oceny sprawozdania finansowego Spóki oraz spr awozdania finansowego Grupy
  Kapitaowej Spóki, sprawozdania zarz du z dziaalno ci Spóki oraz z dziaalno ci
  Grupy Kapitaowej Spóki oraz wniosku Zarz du w sprawie podziau zysku w roku
  obrotowym od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.;
  b) z oceny sytuacji Spóki w roku obrotowym od dnia 01 padziernika 2016 r. do dnia 30
  wrze nia 2017 r.;
  c) z dziaalno ci Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do
  dnia 30 wrze nia 2017 r.;  2
  9. Podj cie uchwa w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spóki za rok obrotowy od dnia 01
  pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.,
  b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupy Kapitaowej
  Spóki za rok obrotowy od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz du Jednostki Dominuj cej – Soho Development
  S.A. obejmuj cego informacje dotycz ce dziaalno ci Jednostki Dominuj cej i Grupy
  Kapitaowej za rok obrotowy od dnia 01 pa dziernika 2016 r do dnia 30 wrze nia
  2017 r.,
  d) podziau zysku,
  e) udzielenia absolutorium czonkom Zarz du z wykonania obowi zków w roku
  obrotowym od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.,
  f) udzielenia absolutorium czonkom Rady Nadzorczej z wykonania obowizków w roku
  obrotowym od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.,
  10. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.
  Zarz d informuje, e posiedzenie Rady Nadzorczej Spóki w celu przyj cia sprawozda o
  których mowa w pkt 8 porz dku obrad, planowane jest na dzie 08 marca 2018 r.
  1. Dzie rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZA.
  Zarz d Spóki informuje, e prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj , zgodnie z
  art. 406 (1) Kodeksu spóek handlowych, wy cznie osoby b dce akcjonariuszami Spóki na
  szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 marca 2018 r. (wtorek)
  (dalej zwanym „ Dniem Rejestracji ”) pod warunkiem, e przedstawi podmiotowi
  prowadz cemu ich rachunek papierów warto ciowych danie wystawienia imiennego
  za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu. danie wydania imiennego
  za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu naley zgosi podmiotowi
  prowadz cemu rachunek papierów warto ciowych w terminie od daty niniejszego ogoszenia
  o zwoaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj.
  do dnia 14 marca 2018 r. ( roda).
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziau w Walny m Zgromadzeniu zostanie
  sporz dzona na podstawie wykazu udost pnionego przez podmiot prowadz cy depozyt
  papierów warto ciowych (Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A.) i wyo ona w  3
  biurze zarz du Spóki przy ul. Mi skiej 25 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00 ,
  przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgrom adzenia, tj. w dniach od 26 marca
  2018 do 28 marca 2018 r. Akcjonariusze mog przegl da list akcjonariuszy w lokalu
  zarz du oraz da odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporz dzenia.
  W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Wal nego Zgromadzenia akcjonariusz
  Spóki mo e da przysania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
  Walnym Zgromadzeniu nieodpatnie poczt elektroniczn , podaj c adres, na który lista
  powinna by wysana. danie powinno zosta sporz dzone w formie pisemnej, podpisane
  przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do r eprezentacji akcjonariusza oraz
  dostarczone na adres [email protected] w for macie „pdf” lub wysane faksem na nr
  [48] (22) 323 19 01. Do dania powinny zosta do czone kopie dokumentów
  potwierdzaj cych fakt e osoba zgaszaj ca danie jest akcjonariuszem Spóki oraz
  potwierdzaj cych to samo akcjonariusza lub osób dziaaj cych w imieniu akcjonariusza, w
  tym (i) w przypadku akcjonariusza b dcego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urz dowego dokumentu po wiadczaj cego to samo akcjonariusza;
  albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopia odpisu z wa ciwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz k opia dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urz dowego dokumentu po wiadczaj cego to samo osób uprawnionych do
  reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadk u zgoszenia dania przez penomocnika
  dodatkowo – kopia dokumentu penomocnictwa podpisan a przez akcjonariusza, lub przez
  osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci penomocnika lub w przypadku
  penomocnika innego ni osoba fizyczna - kopia odpisu z wa ciwego rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania penomocnika oraz dowodu osobistego , paszportu lub innego urzdowego
  dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do
  reprezentowania penomocnika. 2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i w ykonywania prawa gosu.
  a) Prawo do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego
  Zgromadzenia.  4
  Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spóek handlowych, a kcjonariusz lub akcjonariusze
  reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego Spóki s uprawnieni do
  dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.
  danie takie powinno zosta zgoszone Zarz dowi Spóki nie pó niej ni na dwadzie cia
  jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 marca 2018 r.; danie
  powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchway dotycz cej proponowanego punktu
  porz dku obrad.
  danie mo e zosta zo one pisemnie w siedzibie Spóki lub za po rednictwem poczty
  elektronicznej na adres [email protected] sohodevelopment.pl lub wysane faksem na nr [48] (2 2) 323
  19 01; b) Prawo do zgaszania projektów uchwa dotycz cych spraw wprowadzonych do
  porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.
  Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spóek handlowych ak cjonariusz lub akcjonariusze
  reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego Spóki s uprawnieni do
  zgaszania Spóce przed terminem Walnego Zgromadzen ia na pimie lub za po rednictwem
  poczty elektronicznej na adres [email protected] sohodevelopment.pl lub faksem na nr [48] (22) 323 1 9
  01 projektów uchwa dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad.
  Do da oraz zgosze akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w lit. a oraz lit b
  powy ej powinny zosta do czone kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo
  akcjonariusza lub osób dziaaj cych w jego imieniu, w tym (i) za wiadczenie lub wiadectwo
  depozytowe wydane przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych na
  którym zapisane s akcje Spóki posiadane przez akcjonariusza potwier dzajce, e jest on
  faktycznie akcjonariuszem Spóki oraz fakt, e reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest
  kapitau akcyjnego Spóki, (ii) w przypadku akcjona riusza bdcego osob fizyczn - kopia
  dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu po wiadczaj cego
  to samo akcjonariusza; albo (iii) w przypadku akcjonariusz a innego ni osoba fizyczna –
  kopia odpisu z wa ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie
  osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowani a akcjonariusza na Walnym
  Zgromadzeniu oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu
  po wiadczaj cego to samo osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza , lub (iv)  5
  w przypadku zgoszenia dania przez penomocnika dodatkowo – kopia dokument u
  penomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub p rzez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu os obistego, paszportu lub innego
  urz dowego dokumentu to samo ci penomocnika lub w przypadku penomocnika innego ni
  osoba fizyczna - kopia odpisu z wa ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego
  upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do repreze ntowania penomocnika na ZWZA
  oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby
  fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania penomocnika na ZWZA.
  c) Prawo do zgaszania projektów uchwa podczas Wal nego Zgromadzenia.
  Ka dy z akcjonariuszy Spóki mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgasza projekty
  uchwa dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad. Projekty uchwa powinny by
  zgaszane na pi mie wraz z uzasadnieniem.
  d) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz w ykonywania prawa gosu.
  Penomocnictwa.
  Akcjonariusz b dcy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywa prawo gosu osobi cie lub przez penomocnika. Akcjonariusz inny ni osoba
  fizyczna mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu przez
  osob uprawnion do reprezentowania akcjonariusza lub przez penomo cnika.
  Akcjonariusze zostan dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu
  dowodu to samo ci, a penomocnicy po okazaniu dowodu to samo ci i wa nego
  penomocnictwa. Penomocnicy lub reprezentanci akcj onariuszy innych ni osoby fizyczne
  winni dodatkowo okaza aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienia j ce osoby
  uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  Zgodnie z art. 412(1) kodeksu spóek handlowych, pe nomocnictwo powinno by
  sporz dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci ele ktronicznej. Penomocnictwo
  udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatr zenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. O
  udzieleniu penomocnictwa w postaci elektronicznej naley zawiadomi Spók nie pó niej
  ni na 1 (jeden) dzie roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia za po rednictwem
  poczty elektronicznej na adres [email protected] sohodevelopment.pl (lub faksem na nr [48] (22) 323
  19 01) poprzez przesanie na wskazany adres dokumen tu penomocnictwa w formacie „pdf”  6
  podpisanego przez akcjonariusza, b d w przypadku akcjonariuszy innych ni osoby
  fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
  W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj cego penomocnictwa, zawiadomienie o
  udzieleniu penomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako za cznik w
  formacie „ pdf”, lub innym formacie pozwalaj cym na jego odczytanie przez Spók ): (i) w
  przypadku akcjonariusza b dcego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo (ii) w przypadku
  akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopi odpisu z wa ciwego rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanyc h
  na penomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopi dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urz dowego dokumentu po wiadczaj cego to samo tych osób.
  W przypadku w tpliwo ci co do prawdziwo ci kopii wy ej wymienionych dokumentów,
  Zarz d Spóki zastrzega sobie prawo do dania od penomocnika okazania przy
  sporz dzaniu listy obecno ci:
  (i) w przypadku akcjonariusza b dcego osob fizyczn – kopii potwierdzonej za zgodno z
  oryginaem przez notariusza lub inny podmiot uprawn iony do potwierdzania za zgodno z
  oryginaem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzdowego dokumentu to samo ci
  akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - oryginau lub
  kopii potwierdzonej za zgodno z oryginaem przez notariusza lub inny podmiot upr awniony
  do potwierdzania za zgodno z oryginaem odpisu z wa ciwego rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania akcjonariusza.
  W celu identyfikacji penomocnika, Zarz d Spóki zastrzega sobie prawo do dania od
  penomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:
  (i) w przypadku penomocnika b dcego osob fizyczn – oryginau dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci penomocnika; albo
  (ii) w przypadku penomocnika innego ni osoba fizyczna - oryginau lub kopii potwierdzonej
  za zgodno z oryginaem przez notariusza lub inny podmiot upr awniony do potwierdzania
  za zgodno z oryginaem odpisu z wa ciwego rejestru lub innego dokumentu
  potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do repreze ntowania
  penomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu oso bistego, paszportu lub innego  7
  urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do
  reprezentowania penomocnika na Walnym Zgromadzeniu .
  Informacja o udzieleniu penomocnictwa powinna zawi era równie zakres penomocnictwa
  poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywan e bdzie prawo gosu.
  W celu weryfikacji wa no ci penomocnictwa udzielonego w drodze elektroniczn ej, Spóka
  ma prawo podejmowania dziaa zwi zanych z identyfikacj akcjonariusza i penomocnika, w
  szczególno ci ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo
  kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie
  weryfikacji b dzie traktowany jako brak mo liwo ci weryfikacji udzielenia penomocnictwa i
  stanowi b dzie podstaw do odmowy dopuszczenia penomocnika do udziau w W alnym
  Zgromadzeniu.
  Je eli penomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czo nek zarzdu, czonek rady
  nadzorczej, likwidator, pracownik Spóki lub czone k organów lub pracownik spóki zalenej
  od Spóki, penomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu. Penomocnik ma obowi zek ujawni akcjonariuszowi okoliczno ci
  wskazuj ce na istnienie b d mo liwo wyst pienia konfliktu interesów. Penomocnik taki
  gosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez ak cjonariusza, za udzielenie dalszego
  penomocnictwa jest wy czone.
  Wszelkie dokumenty sporz dzone w j zyku obcym winny by przedstawione wraz z
  tumaczeniem na j zyk polski dokonanym przez tumacza przysi gego.
  Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalajce na wykonywanie
  prawa gosu przez penomocnika s udost pnione na stronie internetowej Spóki
  http://www.sohodevelopment.pl. Spóka nie nakada o bowizku udzielania penomocnictwa
  na powy szym formularzu w przypadku penomocnictw pisemnych .
  e) Mo liwo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania go sów przy
  wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
  Statut Spóki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania pra wa gosu przy
  wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Statut Spóki an i Regulamin Walnego
  Zgromadzenia nie przewiduj mo liwo ci wykonywania prawa gosu drog
  korespondencyjn .
  3. Materiay dotycz ce Walnego Zgromadzenia  8
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA mo e uzyska peny tekst dokumentacji, która
  ma by przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwa lub uwag i Zarzdu lub Rady
  Nadzorczej Spóki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad ZWZA lub spraw,
  które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem ZWZA na stronie
  internetowej Spóki
  www.sohodevelopment.pl w zakadce „Relacje Inwestorskie” oraz w
  siedzibie Spóki pod adresem ul Mi ska 25, 03-808 Warszawa, w godzinach od 09.00 do
  17.00. 4. Rejestracja obecno ci na Walnym Zgromadzeniu
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZA proszone s o dokonanie rejestracji i
  pobranie karty do gosowania bezpo rednio przed sal obrad na pó godziny przed
  rozpocz ciem obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Pozostae informacje
  Informacje dotycz ce ZWZA b d udost pniane na stronie internetowej Spóki
  www.sohodevelopment.pl.
  Jednocze nie Zarz d Spóki informuje, e w sprawach nie obj tych niniejszym ogoszeniem
  stosuje si przepisy Kodeksu spóek handlowych oraz statutu Sp óki i w zwizku z tym prosi
  akcjonariuszy Spóki o zapoznanie si z powy szymi regulacjami.
  W przypadku pyta lub w tpliwo ci zwi zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu
  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 323 19 00.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  1
  Projekty Uchwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna zwoane na dzie 29 marca 2018 r.
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development ” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
  § 1. Dziaaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spóek Handlowy ch,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A . postanawia
  wybra na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/
  Pani [***].
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podj cia.”
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa ma charakter techniczny.
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.  2
  w sprawie przyj cia porz dku obrad Walnego Zgromadzenia
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A . uchwala, co
  nast puje:
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia
  przyj porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmie niu
  opublikowanym Raportem Bie cym z dnia 01 marca 2018 r. numer [***]/2018.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podj cia.”
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa ma charakter techniczny
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp óki za okres obrotowy
  od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., dziaajc na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ko deksu spóek handlowych
  oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala co nas t puje:
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawo zdanie finansowe
  Spóki za okres obrotowy od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia
  2017 r., na które skada si m.in.:  3
  1. bilans sporz dzony na dzie 30 wrze nia 2017 roku, który wykazuje po
  stronie aktywów i pasywów sum równ 391 161 tys. zotych; kapita
  wasny wyra ony w tysi cach wykazany w sprawozdaniu finansowym
  wynosi na dzie 30 wrze nia 2017 roku 284 643 tys. z,
  2. roczne sprawozdanie z cakowitych dochodów za ro k od 1 padziernika
  2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie
  37 666 tys. z,
  3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale wasnym za rok obrotowy od
  dnia 1 pa dziernika 2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku, które wykazuje
  zmniejszenie kapitau wasnego o kwot 51 458 tys. z.
  4. roczne sprawozdanie z przepywów pieni nych, które wykazuje
  zwi kszenie stanu rodków pieni nych za okres od dnia 1 pa dziernika
  2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku o kwot 29 103 tys. z;
  5. informacja dodatkowa.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z chwil podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze .
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.  4
  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego Grupy
  Kapitaowej Spóki za okres obrotowy od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia
  30 wrze nia 2017 r.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spók a Akcyjna, dziaajc
  na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóek handlowych , uchwala, co nastpuje:
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonso lidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitaowej Spóki za okres obrotowy od dnia
  01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r., na które skada si m.in.:
  1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe j na dzie 30 wrze nia
  2017 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sum 534 899 tys.
  zotych,
  2) skonsolidowane sprawozdanie z cakowitych dochod ów za okres od 1
  pa dziernika 2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku, wykazuj ce zysk
  przypadaj c na akcjonariuszy Spóki w wysoko ci 1 053 tys. zotych,
  3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wasnym za okres od
  dnia 1 pa dziernika 2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku wykazuj ce
  zmniejszenie stanu kapitau wasnego przypadaj cego Grupie o kwot
  47.432 tys. zotych,
  4) skonsolidowane sprawozdanie z przepywów pieni nych, wykazuj ce
  zmniejszenie stanu rodków pieni nych za okres od dnia 1 pa dziernika
  2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku na sum 20 743 tys. zotych,
  5) informacja dodatkowa.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z chwil podj cia.  5
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna
  z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du Jednostki Dominuj cej –
  Soho Development S.A. obejmuj cego informacje dotycz ce dziaalno ci
  Jednostki Dominuj cej i Grupy Kapitaowej za rok obrotowy od dnia 01
  pa dziernika 2016 r do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spók a Akcyjna, dziaajc
  na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóek handlowych uchwala, co nastpuje:
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawo zdanie Jednostki
  Dominuj cej – Soho Development S.A. obejmuj ce informacje dotycz ce
  dziaalno ci Jednostki Dominuj cej i Grupy Kapitaowej za rok obrotowy od
  dnia 01 pa dziernika 2016 r do dnia 30 wrze nia 2017 r,
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z chwil podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna  6
  z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie podziau zysku
  § 1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spó ka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spóek H andlowych oraz
  art. 28.1 lit. b) Statutu Spóki postanawia zysk za rok obrotowy od dnia 1
  pa dziernika 2016 roku do 30 wrze nia 2017 roku w wysoko ci 37 666 tys.
  zotych przenie na kapita rezerwowy Spóki przeznaczony do
  sfinansowania skupów akcji wasnych dokonywanych na mocy
  upowa nienia udzielonego Uchwa nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spóki z dnia 22 czerwca 2017 r. w spr awie upowanienia
  Zarz du do nabycia akcji wasnych Spóki w celu umorzeni a.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.  7
  w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania
  obowi zków Prezesa Zarz du Spóki w okresie od dnia 01 padziernika 2016
  r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Maciejowi
  Wandzel z wykonania przez niego obowi zków Prezesa Zarz du Spóki, w
  okresie od 01 pa dziernika 2016 r. do 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omieci skiemu z wykonania
  obowi zków Czonka Zarz du Spóki w okresie od dnia 01 padziernika 2016
  r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz  8
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Mariuszowi
  Omieci skiemu z wykonania przez niego obowi zków Czonka Zarz du
  Spóki, w okresie od 1 pa dziernika 2016 r. do 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Bogusawowi Le nodorskiemu z wykonania
  obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01
  pa dziernika 2016 r. do dnia 24 marca 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Bogusawowi
  Le nodorskiemu, z wykonania przez niego obowi zków Przewodnicz cego
  Rady Nadzorczej w okresie od 1 pa dziernika 2016 r. do 24 marca 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]  9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Monice Haupczak z wykonania
  obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 p adziernika
  2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Monice
  Haupczak, z wykonania przez ni obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w
  okresie od 1 pa dziernika 2016 r. do 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zienta ra z wykonania
  obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01
  pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.  10
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Andrzejowi
  Zientara, z wykonania przez niego obowi zków Czonka Rady Nadzorczej od
  dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna
  z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napió rkowskiemu z
  wykonania obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od
  dnia 1 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Wojciechowi
  Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowi zków Czonka Rady
  Nadzorczej w okresie od 01 pa dziernika 2016 r. do 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.  11
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna
  z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc z wykonania
  obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 padziernika
  2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Katarzynie
  Szwarc, z wykonania przez ni obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w
  okresie od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.  12
  w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczma rkowi z wykonania
  obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01
  pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Mariuszowi
  Kaczmarek, z wykonania przez niego obowi zków Czonka Rady Nadzorczej
  w okresie od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowizków
  Czonka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 padziernika 2016
  r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Petre  13
  Manzelov, z wykonania przez niego obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w
  okresie od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze
  Uchwaa Nr [***]
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  „Soho Development” Spóka Akcyjna z siedzib w Warszawie
  z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi D mowskiemu z
  wykonania obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od
  dnia 24 marca 2017 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spóka Akcyjna,
  dziaaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spóek Ha ndlowych oraz
  art. 28.1 lit. c) Statutu Spóki postanawia udzieli absolutorium Petre
  Manzelov, z wykonania przez niego obowi zków Czonka Rady Nadzorczej w
  okresie od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 30 wrze nia 2017 r.
  § 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uzasadnienie Zarz du: Uchwaa typowa dla Zwyczajnych Walnych
  Zgromadze  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Soho Development SA
ISIN:PLNFI0400015
NIP:5261029318
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Telefon:+48 22 3231900
www:www.sohodevelopment.pl
Kalendarium raportów
2020-06-30Raport półroczny
2020-08-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SOHO DEVELOPMENT
2020-04-03 09-04-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649