Raport.

SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 Przychody ze sprzeda?y 55 552 5 068 13 199 1 153 Koszt w?asny sprzeda?y -44 930 -3 946 -10 675 -898 Zysk (strata) brutto ze sprzeda?y 10 622 1 122 2 524 255 Koszty sprzeda?y -396 -258 -94 -59 Koszty og?lnego zarz?du -3 360 -2 419 -798 -550 Zysk (strata) ze sprzeda?y 6 866 -1 555 1 631 -354 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -7 269 -1 370 -1 727 -312 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 106 -1 285 -3 352 -292 Zysk (strata) netto za okres -6 778 -1 810 -1 610 -412 Zysk (strata) za okres przypadaj?cy na akcjonariuszy Emitenta -6 778 -1 789 -1 610 -407 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 186 644 -5 647 44 347 -1 284 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 2 148 -1 640 510 -373 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -98 398 -2 920 -23 379 -664 Aktywa trwa?e 139 087 341 310 33 347 77 150 Aktywa obrotowe 300 748 189 231 72 106 42 774 Kapita? w?asny przypadaj?cy na akcjonariuszy Emitenta 185 021 328 971 44 360 74 361 Udzia?y niesprawuj?ce kontroli 0 -96 0 -22 Zobowi?zania d?ugoterminowe 130 225 167 816 31 222 37 933 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 124 589 33 850 29 871 7 651 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EURO) 3,02 2,97 0,73 0,67 Zysk (strata) za okres na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EURO) -0,08 -0,02 -0,02 0,00 Zysk (strata) ca?kowita na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EURO) -0,09 -0,04 -0,02 -0,01 Liczba akcji na dzie? bilansowy 61 172 768 110 768 427 61 172 768 110 768 427 ?rednia wa?ona liczba akcji 88 322 761 110 768 427 88 322 761 110 768 427

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  1
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  00 -950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
  Raport kwartalny SAF - QSr 1/20 17
  20 18-03-01 (data przekazania)
  Za 1 kwartał roku obrotowego 2017 -20 18 obejmując y okres od 2017 -10 -01 do 20 17-12 -31
  Soho Development S.A.
  (peł na nazwa i numer Emitenta )
  Soho Development S.A. (skrócona nazwa emitenta)
  Deweloperzy (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  03 -808 (kod pocztowy )
  Warszawa (miejscowość)
  Mińska 25 (ulica) (numer)
  (48 22) 323 19 00 (nr telefonu)
  (48 22) 323 19 01 (numer faxu )
  526 -10 -29-318
  (NIP)
  010964606
  (REGON)
  Raport kwartalny powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S .A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  2
  WY BRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  tys. zł tys. EURO
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r.
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r.
  Przychody ze sprzedaży 55 552 88 52 1 5 068 13 199 20 627 1 153
  Koszt własny sprzedaży -44 930 -66 653 -3 946 -10 675 -15 531 -898
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 622 21 868 1 122 2 524 5 096 255
  Koszty sprzedaży -396 -4 260 -258 -94 -993 -59
  Koszty ogólnego zarządu -3 360 -11 134 -2 419 -798 -2 594 -550
  Zysk (strata) ze sprzedaży 6 866 6 474 -1 555 1 631 1 509 -354
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 269 782 -1 370 -1 727 182 -312
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -14 106 -3 140 -1 285 -3 352 -732 -292
  Zysk (strata) net to za okres -6 778 1 032 -1 810 -1 610 240 -412
  Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy
  Emitenta -6 778 1 053 -1 789 -1 610 245 -407
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 186 644 44 017 -5 647 44 347 10 257 -1 284
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 148 -4 318 -1 640 510 -1 006 -373
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -98 398 -18 956 -2 920 -23 379 -4 417 -664
  Aktywa trwałe 139 087 291 665 341 310 33 347 67 686 77 150
  Aktywa obrotowe 300 748 243 234 189 231 72 106 56 447 42 774
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 185 021 289 183 328 971 44 360 67 110 74 361
  Udziały niesprawujące kontroli 0 0 -96 0 0 -22
  Zobowiązania długoterminowe 130 225 117 413 167 816 31 222 27 24 8 37 933
  Zobowiązania krótkoterminowe 124 589 128 303 33 850 29 871 29 775 7 651
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 3,02 3,17 2,97 0,73 0,74 0,67
  Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł /
  EURO) -0,08 0,01 -0,02 -0,02 0,00 0,00
  Zys k (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł /
  EURO) -0,09 -0,01 -0,04 -0,02 0,00 -0,01
  Liczba akcji na dzień bilansowy 61 172 768 91 302 638 110 768 427 61 172 768 91 302 638 110 768 427
  Średnia ważona liczba akcji 88 322 761 103 539 797 110 768 427 88 322 761 103 539 797 110 768 427  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  3
  Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Em itenta. Liczba ta wynosiła
  61 .172 .768 na dzień 3 1.12 .2017 r. oraz 110.768. 427 na dzień 3 1.12 .201 6 r.
  Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średn ia ta wynosiła 88.322.761 za okres
  od 01.1 0.2017 r. do 3 1.12 .2017 r. oraz 110.768. 427 za okres od 01.10.201 6 r. do 3 1.12 .2016 r.
  Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  4
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej 31.12.2017 r. 30.09.2017 r. 31.1 2.2016 r.
  A Aktywa trwałe 139 087 291 665 341 310
  A.1 Rzeczowe aktywa trwałe 9 156 9 100 26 173
  A.2 Wartość firmy 0 0 0
  A.3 Inne wartości niematerialne 55 1 847 3 701
  A.4 Nieruchomości inwestycyjne 100 854 246 681 262 061
  A.5 Akcje i udziały w jednos tkach wycenianych metodą
  praw własności 805 805 0
  A.6 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 16 270 20 337 38 294
  A.7 Należności długoterminowe 0 0 0
  A.8 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 947 12 895 11 081
  B Aktywa obrotowe 300 7 48 243 234 189 231
  B.1 Zapasy 125 814 160 334 135 037
  B.2 Należności handlowe 1 199 1 814 1 818
  B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych 10 0 2
  B.4 Pozostałe należności 6 291 3 529 6 612
  B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 204 2 192 1 403
  B.6 Pozostałe aktywa 7 024 7 271 7 215
  B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 158 206 68 094 37 144
  A+B Suma aktywów 439 835 534 899 530 541
  *Dostępne saldo środków pieniężnych pomniejsza się o zobowiązania z tytułu cash poolingu w Grup ie ( 36 mln zł), ujęte w kredytach i
  pożyczkach krótkoterminowych.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  5
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej 31.12.2017 r. 30.09.2017 r. 31.12.2016 r.
  C Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
  Emitenta 185 021 289 183 328 971
  C.1 Kapitał zakładowy 9 130 9 130 11 133
  C.2 Akcje własne -98 525 0 -725
  C.3 Kapitał rezerwowy 204 277 204 277 0
  C.4 Pozostałe kapitały 9 674 7 950 370 799
  C.5 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: 60 465 67 826 -52 236
  C.5.1 - zysk/(strata) z lat ubiegłyc h 67 243 66 773 -50 447
  C.5.2 - zysk/(strata) netto bieżącego okresu -6 778 1 053 -1 789
  D Udziały niesprawujące kontroli 0 0 -96
  C+D Razem kapitał własny 185 021 289 183 328 875
  E Zobowiązania długoterminowe 130 225 117 413 167 816
  E.1 Kre dyty i pożyczki 22 102 18 899 31 425
  E.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 6 522 19 048 19 909
  E.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0
  E.4 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet kupna
  lokali / miejsc parkingowych 69 573 47 720 60 874
  E.5 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet najmu 0 0 0
  E.6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 32 028 31 746 55 608
  F Zobowiązania krótkoterminowe 124 589 128 303 33 850
  F.1 Zobowiązania handlowe 2 392 1 984 2 425
  F.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od
  osób prawnych 4 462 2 1
  F.3 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet kupna
  lokali / miejsc parkingowych 6 712 52 270 722
  F.4 Zaliczki otrzymane od klientów na poczet najmu 74 0 263
  F.5 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 74 56 4 37 971 17 554
  F.6 Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 0 0 0
  F.7 Kredyty i pożyczki 36 385 36 076 12 885
  E+F Razem zobowiązania 254 814 245 716 201 666
  C+D+E+F Suma pasywów 439 835 534 899 530 541
  Wartość księgowa 185 021 289 18 3 328 971
  Liczba akcji pomniejszona o akcje własne
  posiadane przez Emitenta 61 172 768 91 302 638 110 768 427
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 3,02 3,17 2,97  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  6
  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Skrócone Skonsolido wane Sprawozdanie
  z Zysków i Strat i
  Innych Całkowitych Dochodów
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r.
  I. Przycho dy ze sprzedaży 55 552 88 521 5 068
  I.A Przychody z działalności deweloperskiej 54 184 79 823 2 046
  I.B Przychody z najmu 1 203 7 715 2 450
  I.C Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 165 983 572
  II. Koszt własny sprzedaży -44 930 -66 653 -3 946
  II.A Koszt własny sprzedaży działalności deweloperskiej -43 385 -59 342 -1 484
  II.B Koszt własny sprzedanych usług najmu -1 344 -6 717 -2 077
  II.C Koszt własny sprzedanych pozostałych usług -201 -594 -385
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 622 21 86 8 1 122
  III.A Koszty sprzedaży -396 -4 260 -258
  III.B Koszty ogólnego zarządu -3 360 -11 134 -2 419
  IV. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 866 6 474 -1 555
  IV.A Pozostałe przychody operacyjne 151 465 52 112 309
  IV.B Pozostałe koszty operacyjne -165 600 -57 804 -124
  V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 269 782 -1 370
  V.A Przychody finansowe 1 041 2 776 748
  V.B Koszty finansowe -7 878 -6 619 -663
  V.C Zysk (strata) z udziałów w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności 0 -79 0
  VI. Zysk (strat a) przed opodatkowaniem -14 106 -3 140 -1 285
  VII. Podatek dochodowy 7 328 4 172 -525
  VII.A - podatek dochodowy bieżący -4 452 -21 -5
  VII.B - podatek dochodowy odroczony 11 780 4 193 -520
  VIII. Zysk (strata) netto za okres -6 778 1 032 -1 810
  IX. Udziały niesprawujące kontroli 0 -21 -21
  X. Zysk (strata) za okres przypadający na
  akcjonariuszy Emitenta -6 778 1 053 -1 789
  XI. Inne Całkowite Dochody
  Pozycje, które mogą w przyszłości zostać
  przeniesione do rachunku zysków i strat
  XI.A Wycena instrumentów finansowych dostępnych do
  sprzedaży 1 344 -5 016 -7 321
  XI.B Podatek od pozycji pozostałego zysku całkowitego -203 3 043 5 082
  XII. Wycena instrumentów finansowych dostępnych
  do sprzedaży 1 141 -1 973 -2 239
  XIII. Suma zysków i strat i innych całkowitych
  dochodów -5 637 -941 -4 049
  Zysk/(strata) za okres przypadająca na: -6 778 1 032 -1 810
  - akcjonariuszy jednostki dominującej -6 778 1 053 -1 789
  - akcjonariuszy niesprawujących kontroli 0 -21 -21
  Zysk /(strata) całkowita przypadająca na: -5 637 -941 -4 049
  - akcjonariuszy jednostki dominującej -5 637 -920 -4 028
  - akcjonariuszy niesprawujących kontroli 0 -21 -21  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  7
  Skrócone Skonsolido wane Sprawozdanie
  z Zysków i Strat i
  Innych Całkowitych Dochodów
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r.
  Średnia ważona liczba akcji, pomniejszona o akcje
  własne posiadane przez Em itenta 88 322 761 103 539 797 110 768 427
  Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w
  zł.) -0,08 0,01 -0,02
  Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w
  zł.) -0,06 -0,01 -0,04
  .


  SAF-QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  8
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE W ŁASNYM
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie
  ze Zmian w Kapitale Własnym
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał
  rezerwowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego
  okresu
  przypadający
  Emitentowi
  Kapitał
  własny
  akcjonariuszy
  jednostki
  dominującej
  Kapitał
  przypadający
  udziałom
  niesprawującym
  kontroli
  Razem
  kapitały
  własne
  3 miesiące zakończone 31.12.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.10.2016 r. 11 133 -725 0 376 203 -49 921 0 336 690 -75 336 615
  Zmiany zasad (polityki) rac hunkowości i lat
  ubiegłych 0 0 0 -3 165 -526 0 -3 691 0 -3 691
  Kapitał własny po zmianach 11 133 -725 0 373 038 -50 447 0 332 999 -75 332 924
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Skup akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umo rzenie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Podział zysku / pokrycie straty 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Utworzenie kapitału rezerwowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suma dochodów całkowitych 0 0 0 -2 239 0 -1 789 -4 028 -21 -4 049
  Kapitał wł asny na dzień 31.12.2016 r. 11 133 -725 0 370 799 -50 447 -1 789 328 971 -96 328 875


  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  9
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie
  ze Zmian w Kapitale Własnym
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał
  rezerwowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik
  fin ansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego
  okresu
  przypadający
  Emitentowi
  Kapitał
  własny
  akcjonariuszy
  jednostki
  dominującej
  Kapitał
  przypadający
  udziałom
  niesprawującym
  kontroli
  Razem
  kapitały
  własne
  12 miesięcy zakończonych 30.09.2017 r.
  Kapitał własny na dzień 01.10.2016 r. 11 133 -725 0 376 203 -49 921 0 336 690 -75 336 615
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości i lat
  ubiegłych 0 0 0 -3 165 -526 0 -3 691 0 -3 691
  Kapitał własny po zmianach 11 133 -725 0 373 038 -50 447 0 332 999 -75 332 924
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Skup akcji własnych 0 -42 874 0 0 0 0 -42 874 0 -42 874
  Umorzenie akcji własnych -2 003 43 599 -41 596 0 0 0 0 0 0
  Podział zysku / pokrycie straty 0 0 0 17 408 -17 408 0 0 0
  Utworzenie kapitału reze rwowego 0 0 245 873 -245 873 0 0 0 0 0
  Pozostałe zmiany 0 0 0 -134 650 134 628 0 -22 96 74
  Suma dochodów całkowitych 0 0 0 -1 973 0 1 053 -920 -21 -941
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 r. 9 130 0 204 277 7 950 66 773 1 053 289 183 0 289 183


  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  10
  Skróco ne Skonsolidowane Sprawozdanie
  ze Zmian w Kapitale Własnym
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał
  rezerwowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego
  okresu
  przypadający
  Emitentowi
  Kapitał
  własny
  akcjonariuszy
  jednostki
  dom inującej
  Kapitał
  przypadający
  udziałom
  niesprawującym
  kontroli
  Razem
  kapitały
  własne
  3 miesiące zakończone 31.12.2017 r.
  Kapitał własny na dzień 01.10.2017 r. 9 130 0 204 277 7 950 67 826 0 289 183 0 289 183
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości i lat
  ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kapitał własny po zmianach 9 130 0 204 277 7 950 67 826 0 289 183 0 289 183
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Skup akcji własnych 0 -98 525 0 0 0 0 -98 525 0 -98 525
  Umorzenie akcji własnyc h 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Podział zysku / pokrycie straty 0 0 0 583 -583 0 0 0 0
  Utworzenie kapitału rezerwowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suma dochodów całkowitych 0 0 0 1 141 0 -6 778 -5 637 0 -5 637
  Kapitał własny na dzień 31. 12.2017 r. 9 130 -98 525 204 277 9 674 67 243 -6 778 185 021 0 185 021  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  11
  SKRÓCON E SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie
  z Przepływów Pieniężnych
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r.
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk / Strata netto -6 778 1 053 -1 789
  II. Korekty razem 193 422 42 964 -3 858
  1 Zysk (strata) akcjonariuszy niesprawujących kontroli 0 -21 -21
  2 Amortyzacja 97 519 141
  3 Zysk (strata) z wyceny metodą praw własności udziałów
  w jednostkach stowarzyszonych współzależnych 0 79 0
  4 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowyc h 0 0 0
  5 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 626 1 949 -145
  6 Inne zyski/ straty z inwestycji 19 683 939 0
  7 Zmiana stanu rezerw -12 281 -1 500 -184
  8 Zmiana stanu zapasów 19 235 -33 078 -20 325
  9 Zmiana stanu należności 627 1 824 108
  10 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 41 369 -6 018 -4 026
  11 Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony i rozliczeń
  międzyokresowych (w tym wpłat na lokale) -22 996 55 271 20 594
  12 Inne korekty* * 147 062 23 000 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 186 644 44 017 -5 647
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych -432 -1 468 -472
  2 Wpływ y / wydatki z inwestycji w nieruchomości -264 -1 497 -1 343
  3 Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w aktywa
  finansowe 2 623 -4 590 0
  4 Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 221 1 427 268
  5 Udzielenie i spłata pożyczek 0 1 553 -93
  6 Inne wpływy / wydatki inwestycyjne 0 257 0
  IV. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej 2 148 -4 318 -1 640
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -98 525 -23 272 0
  2 Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki 3 670 4 243 -2 809
  3 Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych
  papierów wartościowych -3 117 0 0
  4 Zapłacone dywidendy i inne w ypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
  5 Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu
  finansowego -394 105 -103
  6 Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu
  finansowego (część kapitałowa) -32 -32 -8
  7 Inne wpływy/wydatki finansowe 0 0 0
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -98 398 -18 956 -2 920
  D. Przepływy pieniężne netto razem 90 394 20 743 -10 207
  E. Środki pieniężne na początek okresu 68 094 47 351 47 351
  F. Środki pieniężne na koniec okresu 158 488 68 094 37 144
  w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania* 29 486 18 437 10 666
  *Środki pieniężne na rachunkach bankowych (powierniczych) dotyczących prowadzonych projektów deweloperskich (w okresie spłat kr edytów)
  ** Wpływy z transakcj i sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14 . Środki uzyskane do dnia bilansowego wynios ły 147
  mln zł, środki w kwocie 3 mln zł zostały zdeponowane w depozycie notarialnym i zwolnione 16.02.2018 r.  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  12
  ZESTAWIENIE SKONSOLIDOWANEGO POR TFELA INWESTYCYJNEGO
  Zmiana wartości bilansowej
  składników portfela
  inwestycyjnego
  Akcje i udziały
  w jednostkach
  stowarzyszonych
  Akcje i udziały
  w pozostałych
  jednostkach
  krajowych
  Dłużne
  papiery
  wartościowe
  Pozostałe
  aktywa
  finansowe
  Razem
  Wartość bilan sowa na początku
  okresu 805 5 212 0 15 125 21 142
  a. Zwiększenia (z tytułu): 0 881 773 4 218 5 872
  - wycena / naliczenie odsetek 0 0 773 973 1 746
  - inne 0 881 0 3 245 4 126
  b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 -156 -773 -9 010 -9 939
  - wycena 0 -156 0 0 -156
  - zapłata odsetek / zapłata kwoty
  głównej 0 0 -773 0 -773
  - inne 0 0 0 -9 010* -9 010
  Wartość bilansowa na koniec
  okresu 805 5 937 0 10 333 17 075
  *D otyczy zbycia certyfikatów inwestycyjnych do Progress FIZAN w celu umorzenia
  Uzgodnienie portfela i nwestycyjnego do pozycji
  Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej
  A.5 Akcje i udziały w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności 805
  A.6.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 16 270
  Portfel inwestycyjny, razem 17 075
  Akcje i udziały
  Specyfikacja akcji i udziałów w pozostałych jednostkach
  krajowych
  317 Akcje Próchnik S.A.
  4 640 Akcje Listella S.A.
  980 Pozostałe
  5 937 Akcje i udziały, razem
  Pozostałe aktywa finansowe
  Specyfikacja pozostałych aktywów finansowych
  10 333 Certyfik aty inwestycyjne Progress FIZAN
  10 333 Pozostałe aktywa finansowe, razem  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  13
  POZOSTAŁ E WYBRAN E DANE SKONSOLIDOWANE
  Nieruchomości inwestycyjne
  Nazwa spółki - właściciela nieruchomości
  inwestycyjnej 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Soho Development S.A. 5 022 151 909
  Cracovia Property Sp. z o.o. 23 401 23 401
  Fabryka PZO Sp. z o.o. 29 306 28 246
  Mińska Development Sp. z o.o. 33 552 33 552
  Fellow Sp. z o.o. 2 740 2 740
  Recycling Park Kamionka Sp. z o.o. * 5 864 5 864
  Recycling Park Sp. z o.o.* 969 969
  Nieruchomości inwestycyjne, razem 100 854 246 681
  31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Nieruchomości inwestycyjne na początek
  okresu 246 681 265 889
  - wycena nieruchomości 0 9 618
  - poniesione nakłady inwestycyjne 1 060 166
  - reklasyfikacja z ŚT do nie ruchomości 0 2 135
  - pozostałe zmiany (w tym reklasyfikacja do
  zapasów, sprzedaż nieruchomości) -146 887 -31 127
  Nieruchomości inwestycyjne na koniec
  okresu 100 854 246 681
  *Pozostałe części nieruchomości zaliczone do rzeczowego majątku trwałego zost ały uj ęte jako środki trwałe o wartości odpowiednio : 9,4, mln.
  zł (RP Kamionka Sp. z o.o.) oraz 1,1 mln zł (RP Sp. z o.o.)
  Należności
  Należności handlowe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Należności handlowe brutto, razem 2 070 2 174
  Odpisy aktualizujące -871 -360
  Należności handlowe netto, razem 1 199 1 814
  Należności pozostałe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Należności z tytułu podatków, ceł,
  ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych 2 768 2 928
  Należności z tytułu wpłaconych kaucji i
  depozytów 3 051 93
  Pozostałe należności 472 508
  Należności pozostałe, razem 6 291 3 529
  Kredyty i pożyczki
  Kredyty i pożyczki 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Długoterminowe
  Kredyty bankowe 22 102 18 899
  Kredyty i pożyczki długoterminowe, razem 22 102 18 899
  Krótkoterminowe
  Kredyt bankowe / w rachunku bieżącym / cash
  pool 36 385 36 076
  Kredyty i pożyczki krótkoterminowe, razem 36 385 36 076


  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  14
  Specyfikacja kredytów długoterminowych Saldo na dzień
  bilansowy
  Kredyt z dnia 27.04.2017 r. w G etin Noble Bank S.A. 11 783
  Kredyt z dnia 02.06.2016 r. w mBank S.A. 419
  Kredyt z dnia 23.06.2016 r. w mBank S.A. 1 630
  Kredyt z dnia 28.12.2016 r. w Getin Noble Bank S.A. 8 226
  Pozostałe 44
  Kredyty bankowe krótkoterminowe, razem 22 102
  Specyfikacja kredytów w rachunku bieżącym / cash
  pool
  Saldo na dzień
  bilansowy
  Cash pool 36 265
  Pozostałe 120
  Kredyty w rachunku bieżącym / cash pool, razem 36 385
  Zobowiązania
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych
  papierów wartościowych 32 028 31 728
  - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 18
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe, razem 32 028 31 746
  Pozostałe zobowiązania krótkotermin owe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych
  papierów wartościowych 25 831 25 350
  - zobowiązania inwestycyjne / wobec
  podwykonawców / kaucje gwarancyjne zatrzymane 13 892 9 283
  - zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP ), w
  tym zobowiązania z tytułu PWUG * 33 438 1 802
  - otrzymane kaucje od najemców 226 336
  - rezerwa na opł.za PWUG 223 115
  - pozostałe zobowiązania / rezerwy kosztowe 954 1 085
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem 74 564 37 971
  *W tym VAT od transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25 .
  Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych
  Wartość
  bilansowa
  Obligacje nabyte przez SGB Bank - część
  długoterminowa 32 028
  Razem 32 028
  Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych
  Wartość
  bilansowa
  Obligacje nabyte przez SGB Bank - część
  krótkoterminowa oraz naliczone do dnia
  bilansowego odsetki od obligacji
  25 831
  Razem 25 831  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  15
  Pozostałe przychody operacyjne
  Pozostałe przychody i zyski operacyj ne
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Przychody ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych * 150 062 0
  Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości
  godziwej 0 48 741
  Rozwi ązanie rezerw na straty, roszczenia sporne i
  inne koszty (w tym opłatę PWUG) 0 2 516
  Pozostałe 1 403 855
  Pozostałe przychody i zyski operacyjne, razem 151 465 52 112
  *Dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14.
  Pozostałe k oszty operacyjne
  Pozostałe koszty i straty operacyjne
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Utworzone rezerwy na straty, roszczenia sporne i
  inne koszty 0 -200
  Odpisy aktua lizujące wartość aktywów
  niefinansowych -506 -17 104
  Koszt własny transakcji zbycia nieruchomości
  inwestycyjnych * -164 552 0
  Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości
  godziwych 0 -39 123
  Umorzenie / spisanie należności 0 -316
  Odszkodowania, kar y, grzywny 0 -104
  Pozostałe -542 -957
  Pozostałe koszty i straty operacyjne, razem -165 600 -57 804
  *Dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14.
  Przychody finansowe
  Przychody finansowe
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończon e
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość
  aktywów finansowych 774 736
  Odsetki otrzymane /należne 250 1 805
  Pozostałe przychody finansowe 17 235
  Przychody finansowe, razem 1 041 2 776  SAF -QSr 1 /201 7
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  16
  Koszty finansowe
  Koszty finansowe
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Wynik na zbyciu aktywów finansowych* -6 174 -1 706
  Utworzenie odpisów aktualiz ujących wartość
  aktywów finansowych * -632 -1 111
  Odsetki naliczone / zapłacone - kredyty i pożyczki -282 -258
  Odsetki naliczone / zapłacone - dłużne papiery
  wartościowe -782 -3 288
  Pozostałe koszty finansowe -8 -256
  Koszty finansowe, razem -7 878 -6 619
  *D otyczy zbycia certyfikatów inwestycyjnych do Progress FIZAN w celu umorzenia .
  Instrumenty finansowe
  Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości godziwych i bilansowych wszystkich instrumentów finansowych
  Grupy wg stanu na dzień bilansowy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań:
  Instrumenty finansowe Kategoria Instrumentów
  Finansowych
  Wartość
  godziwa
  Wartość
  bilansowa
  Aktywa finansowe
  Akcje i udziały w jednostkach
  wycenianych metodą praw własności
  Aktywa finansow e dostępne
  do sprzedaży 805 805
  Inne długoterminowe aktywa
  finansowe
  Aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży 16 270 16 270
  Krótkoterminowe aktywa finansowe Pożyczki i należności 2 204 2 204
  Należności handlowe i pozostałe Pożyczki i należności 4 722 4 7 22
  Środki pieniężne i ekwiwalenty Środki pieniężne 158 206 158 206
  Razem 181 402 181 402
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania handlowe i pozostałe Pozostałe zobowiązania 75 323 75 323
  Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania 58 487 58 487
  Razem 133 810 133 810  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  17
  WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  tys. zł tys. EURO
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r. *
  31.12.2 016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r. *
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r. *
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r. *
  Przychody ze sprzedaży 1 274 26 939 63 303 6 277 14
  Koszt własny sprzedaży -526 -19 778 0 -125 -4 609 0
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 748 7 161 63 178 1 669 14
  Koszty sprzedaży -200 -495 -43 -48 -115 -10
  Koszty ogólnego zarządu -2 487 -8 036 -891 -591 -1 873 -203
  Zysk (st rata) ze sprzedaży -1 939 -1 370 -871 -461 -319 -198
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 007 47 139 -867 -4 041 10 984 -197
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -18 984 50 458 -1 369 -4 511 11 757 -311
  Zysk (strata) netto za okres -10 779 45 166 -1 376 -2 561 10 524 -313
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 180 366 24 942 -1 060 42 855 5 812 -241
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -2 297 22 779 -116 -546 5 308 -26
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -99 291 -18 618 -10 -23 592 -4 338 -2
  Aktywa trwałe 169 485 311 511 342 255 40 635 72 291 77 363
  Aktywa obrotowe 147 901 79 386 46 450 35 460 18 423 10 500
  Kapitał własny Emitenta 183 430 286 528 324 745 43 979 66 494 73 405
  Zobowiązania i reze rwy długoterminowe 39 507 47 810 61 492 9 472 11 095 13 900
  Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 94 449 56 559 2 468 22 645 13 125 558
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
  EURO) 3,00 3,14 2,93 0,72 1 0,66
  Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykł ą
  (w zł / EURO) -0,12 0,44 -0,01 -0,03 0,10 0,00
  Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą
  (w zł / EURO) -0,05 -0,03 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01
  Liczba akcji na dzień bilansowy 61 172 768 91 302 638 110 768 427 61 172 768 91 302 638 110 768 427
  Średnia ważona liczba akcji 88 322 761 103 539 797 110 768 427 88 322 761 103 539 797 110 768 427
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 5 7  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  18
  Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Emitenta. Liczba ta wynosiła
  61 .172 .768 na dzień 3 1.12 .2017 r. oraz 110.768. 427 na dzień 3 1.12 .2016 r.
  Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłyc h w okresie. Średnia ta wynosiła 88.322.761 za okres
  od 01.1 0.2017 r. do 3 1.12.2017 r. oraz 110.768. 427 za okres od 01.10.201 6 r. do 3 1.12.2016 r.
  Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  19
  SKRÓCONE JEDNO STKOW E SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Skrócone Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.* 31.12.2016 r.* 01.10.2016 r.*
  A Aktywa trwałe 169 485 311 511 342 255 346 327
  A.1 Rzeczowe aktywa trwałe 308 581 162 164
  A.2 Wartość fir my 0 0 0 0
  A.3 Inne wartości niematerialne 0 1 785 0 0
  A.4 Inwestycje w nieruchomości 5 022 151 909 3 831 0
  A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 133 433 119 104 251 133 251 247
  A.6 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i
  współzależnych 2 160 2 160 0 0
  A.7 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 22 366 29 677 84 547 92 305
  A.8 Należności długoterminowe 0 0 0 0
  A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 6 196 6 295 2 582 2 611
  B Aktywa obrotowe 147 901 79 386 46 450 50 589
  B.1 Zapasy 6 764 18 745 0 0
  B.2 Należności handlowe 1 077 1 714 372 412
  B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od
  osób prawnych (PDOP) 0 0 0 0
  B.4 Pozostałe należności 4 181 1 784 1 651 673
  B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 622 11 141 29 928 33 812
  B.6 Pozostałe aktywa 706 1 229 15 22
  B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 123 551 44 773 14 484 15 670
  A+B Suma aktywów 317 386 390 897 388 705 396 916
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  20
  Skrócone Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.* 31.12.2016 r.* 01.10.2016 r.*
  C Kapitał własny Emitenta 183 430 286 528 324 745 332 410
  C.1 Kapitał zakładowy 9 130 9 130 11 133 11 133
  C.2 Akcje własne -98 525 0 -725 -725
  C.3 Kapitał rezerwowy 204 277 204 277 0 0
  C.4 Pozostałe kapitały -10 235 -16 441 388 680 394 966
  C.5 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: 78 783 89 562 -74 343 -72 964
  C.5.1 - zysk/(strata) z lat ubiegłych 89 562 44 396 -72 967 -72 964
  C.5.2 - zysk/(strata) netto bieżącego okresu -10 779 45 166 -1 376 0
  C Razem kapitał własny 183 430 286 528 324 745 332 410
  D Zobowiązania długoterminowe 39 507 47 810 61 492 62 996
  D.1 Kredyty i pożyczki 0 474 0 0
  D.2 Rezerwa z tytułu o droczonego podatku
  dochodowego 3 024 15 590 5 884 7 381
  D.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
  D.4 Pozostałe zobowiązania i inne pasywa
  długoterminowe 36 483 31 746 55 608 55 615
  E Zobowiązania krótkoterminowe 94 449 56 559 2 468 1 5 10
  E.1 Zobowiązania handlowe 1 717 1 593 804 173
  E.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
  od osób prawnych (PDOP) 4 462 0 0 0
  E.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 88 268 54 709 1 664 1 337
  E.4 Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0
  E.5 Kredyty i pożyczki 2 257 0 0
  D+E Razem zobowiązania 133 956 104 369 63 960 64 506
  C+D+E Suma pasywów 317 386 390 897 388 705 396 916
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  21
  SKRÓCONE JEDNOS TKOW E SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Skrócone Sprawozdanie
  z Zysków i Strat i
  Innych Całkowitych Dochodów
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r. *
  31.12.2016 r.
  3 mies iące
  zakończone
  31.12.2016 r. *
  Przychody ze sprzedaży 1 274 26 939 63
  Przychody z działalności developerskiej 480 23 000 63
  Przychody z najmu 749 3 693 0
  Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 45 246 0
  Koszt własny sprzedaży -526 -19 778 0
  Koszt własny sprzedanych lokali (działalność
  developerska) 329 -16 808 0
  Koszt własnych sprzedanych usług najmu -855 -2 951 0
  Koszt własnych sprzedanych pozostałych usług 0 -19 0
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 748 7 161 63
  Koszty sprzedaży -200 -495 -43
  Koszty ogólnego zarządu -2 487 -8 036 -891
  Zysk (strata) ze sprzedaży -1 939 -1 370 -871
  Pozostałe przychody operacyjne 150 151 49 061 4
  Pozostałe koszty operacyjne -165 219 -552 0
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 007 47 139 -867
  Prz ychody finansowe 1 044 3 512 727
  Koszty finansowe -12 745 -6 861 -1 115
  Wycena jednostek zależnych metodą praw
  własności 9 724 6 668 -114
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -18 984 50 458 -1 369
  Podatek dochodowy 8 205 -5 292 -7
  - podatek dochodowy bieżący -4 462 0 0
  - podatek dochodowy odroczony 12 667 -5 292 -7
  Zysk (strata) netto za okres -10 779 45 166 -1 376
  Inne Całkowite Dochody
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09. 2017 r.
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2016 r.
  Pozycje, które mogą w przyszłości zostać
  przeniesione do rachunku zysków i strat
  Wycena instrumentów finansowych dostępnych
  do sprzedaży 6 408 -50 363 -7 766
  Podatek od pozycj i innych całkowitych
  dochodów -202 2 178 1 477
  Wycena instrumentów finansowych
  dostępnych do sprzedaży 6 206 -48 185 -6 289
  Suma zysków i strat i innych całkowitych
  dochodów -4 573 -3 019 -7 665
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  22
  SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w
  Kapitale Własnym
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał
  rezerwowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego
  okresu
  Kapitał
  własny
  3 miesiące zakończone 31.12.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.10.2016 r. 11 133 -725 0 443 042 -117 349 0 336 101
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  i lat ubiegłych * 0 0 0 -48 073 44 382 0 -3 691
  Kapitał własny po zmianach 11 133 -725 0 394 969 -72 967 0 332 410
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Skup akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0
  Podział zysku/ pokrycie straty 0 0 0 0 0 0 0
  Utworzenie kapitału re zerwowego 0 0 0 0 0 0 0
  Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 0 0
  Suma dochodów całkowitych 0 0 0 -6 289 0 -1 376 -7 665
  Kapitał własny na dzień 31.12.2016 r. 11 133 -725 0 388 680 -72 967 -1 376 324 745
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  23
  Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w
  Kapitale Własnym
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał
  rezerwowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego
  okresu
  Kapitał
  własny
  12 miesięcy zakończonych 30.0 9.2017 r.
  Kapitał własny na dzień 01.10.2016 r. 11 133 -725 0 443 042 -117 349 0 336 101
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  i lat ubiegłych * 0 0 0 -48 076 44 396 0 -3 680
  Kapitał własny po zmianach 11 133 -725 0 394 966 -72 953 0 332 421
  Emisja ak cji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Skup akcji własnych 0 -42 873 0 0 0 0 -42 873
  Umorzenie akcji własnych -2 003 43 598 -41 596 0 0 0 -2
  Podział zysku/ pokrycie straty 0 0 0 17 279 -17 279 0 0
  Utworzenie kapitału rezerwowego 0 0 245 87 3 -245 873 0 0 0
  Pozostałe zmiany 0 0 0 -134 628 134 628 0 0
  Suma dochodów całkowitych 0 0 0 -48 185 0 45 166 -3 019
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 r. 9 130 0 204 277 -16 441 44 396 45 166 286 528
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachu nkowości opisaną w pkt 6 na str. 57


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  24
  Skrócone Sprawozdanie ze Zmian w
  Kapitale Własnym
  Kapitał
  zakładowy Akcje własne Kapitał
  rezerwowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy
  Wynik
  finansowy
  bieżącego
  okresu
  Kapitał
  własny
  12 miesięcy zakończo nych 30.09.2017 r.
  Kapitał własny na dzień 01.10.2017 r. 9 130 0 204 277 11 762 59 474 0 284 643
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  i lat ubiegłych * 0 0 0 -28 203 30 088 0 1 885
  Kapitał własny po zmianach 9 130 0 204 277 -16 441 89 562 0 286 528
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Skup akcji własnych 0 -98 525 0 0 0 0 -98 525
  Umorzenie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0
  Podział zysku/ pokrycie straty 0 0 0 0 0 0 0
  Utworzenie kapitału rezerwowego 0 0 0 0 0 0 0
  Pozostałe zmian y 0 0 0 0 0 0 0
  Suma dochodów całkowitych 0 0 0 6 206 0 -10 779 -4 573
  Kapitał własny na dzień 31.12.2017 r. 9 130 -98 525 204 277 -10 235 89 562 -10 779 183 430
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  25
  SKRÓCONE JEDNOSTKOW E SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Skrócone Sprawozdanie
  z Przepływów Pieniężnych
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończonych
  30.09.2017 r. *
  31.12.2016 r.
  3 miesiące
  zak ończone
  31.12.2016 r. *
  Lp. Tytuł
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto -10 779 45 166 -1 376
  II Korekty razem 191 145 -20 224 316
  1 Amortyzacja 50 188 11
  2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 605 667 -246
  3 Wycena jednostek zależnych metodą praw własności -9 724 -6 668 114
  4 Inne zyski/straty z inwestycji 25 586 -54 222 0
  5 Zmiana stanu rezerw -12 304 4 405 0
  6 Zmiana stanu zapasów -3 343 -1 558 0
  7 Zmiana stanu należności 1 239 90 -69
  8 Zm iana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 41 594 13 119 492
  9 Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony i
  rozliczeń międzyokresowych 380 755 14
  10 Inne korekty* * 147 062 23 000 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 180 366 24 942 -1 060
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  1 Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych -62 -26 -11
  2 Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości -43 -31 0
  3 Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w aktywa
  finansowe -1 982 6 163 0
  4 Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 96 7 278 174
  5 Udzielenie i spłata pożyczek -306 4 599 -279
  6 Inne wpływy / wydatki inwestycyjne 0 4 796 0
  III Przepływy pie niężne netto z działalności
  inwestycyjnej -2 297 22 779 -116
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  1
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału
  -98 525 -23 272 0
  2 Zaciąg nięte/spłacone kredyty i pożyczki -728 -166 0
  3 Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych
  papierów wartościowych 0 6 800 0
  4 Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz
  właścicieli 0 0 0
  5 Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu
  fina nsowego -6 -1 948 -2
  6 Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu
  finansowego (część kapitałowa) -32 -32 -8
  7 Inne wpływy/wydatki finansowe 0 0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 291 -18 618 -10
  D Przepływy pieniężne n etto, razem 78 778 29 103 -1 186
  E Środki pieniężne na początek okresu 44 773 15 670 15 670
  F Środki pieniężne na koniec okresu 123 551 44 773 14 484
  w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasa d rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57
  ** Wpływy z transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14 . Środki uzyskane do dnia bilansowego wynios ły 147
  mln zł, środki w kwocie 3 mln zł zostały zdeponowane w depozycie notarialny m i zwolnione 16.02.2018 r.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  26
  ZESTAWIENIE JEDNOSTKOWEGO PORTFELA INWESTYCYJNEGO
  Portfel inwestycyjny
  Akcje i
  udziały w
  jednostkach
  zależnych
  Akcje i udziały
  w jednostkach
  stowarzy -
  szonych
  Akcje i
  udziały w
  pozostałych
  jednostkach
  Dłużne
  papiery
  wartościo we
  Pozostałe
  aktywa
  finansowe
  Razem
  Wartość bilansowa na
  początek okresu 119 368 2 160 5 389 0 24 288 151 205
  Korekty wynikające ze
  zmian zasad
  rachunkowości *
  -264 0 0 0 0 -264
  Wartość bilansowa na
  początek okresu 119 104 2 160 5 389 0 24 288 150 941
  a. Zwiększenia 14 329 0 881 773 974 16 957
  - wycena / naliczenie
  odsetek 9 724 0 0 773 974 11 471
  - inne 4 605 0 881 0 0 5 486
  b. Zmniejszenia 0 0 -156 -773 -9 010 -9 939
  - wycena 0 0 -156 0 0 -156
  - zapłata kwoty głównej /
  odsetek 0 0 0 -773 0 -773
  - inne 0 0 0 0 -9 010 ** -9 010
  Wartość bilansowa na
  koniec okresu 133 433 2 160 6 114 0 16 252 157 959
  *Dane przekształcone zgodnie ze zmianą zasad rachunkowości opisaną w pkt 6 na str. 57
  ** Dotyczy zbycia certyfikatów inwestycyjnych do Progress FIZA N w celu umorzenia ..
  Uzgodnienie portfela inwestycyjnego
  133 433 Akcje i udziały w jednostkach zależnych
  2 160 Akcje i udziały w jednostkach
  stowarzyszonych
  22 366 Inne długoterminowe aktywa finansowe
  157 959 Razem
  Akcje / udziały w jednostkach zal eżnych
  Lp. Nazwa spółki Wartość
  bilansowa
  1 Cracovia Property Sp. z o.o. 19 691
  2 Mińska Development Sp. z o.o. 34 424
  3 Dobra Forma 1 Sp. z o.o. SK 16 985
  4 Dobra Forma 2 Sp. z o.o. SK 9 264
  5 Soho Tetris Sp. z o.o SK 26 143
  6 Soho Feniks Sp. z o .o SK 16 929
  7 Soho Verbel Sp. z o.o 1 SK 5 263
  8 Pozostałe 4 734
  RAZEM 133 433
  Akcje / udziały w jednostkach stowarzyszonych
  Akcje / udziały w jednostkach stowarzyszonych obejmują akcje w spółce Rent Factory S.A.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  27
  Pozostałe akcje i udziały
  Akcje i udziały w pozostałych jednostkach
  319 Akcje Próchnik S.A.
  4 640 Akcje Listella S.A.
  1 155 Pozostałe
  6 114 Akcje i udziały w pozostałych jednostkach, razem
  Pozostałe aktywa finansowe
  Specyfikacja pozostałych aktywów finansowych
  16 252 Certyfikaty inwestycyjne Progress FIZAN
  16 252 Pozostałe aktywa finansowe, razem
  POZOSTAŁE WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
  Należności
  Należności handlowe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Należności handlowe brutto, razem 1 908 2 038
  Odpisy aktualizujące -831 -324
  Należno ści handlowe netto, razem 1 077 1 714
  Pozostałe należności 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
  zdrowotnych i społecznych 754 1 304
  Należności z tytułu wpłaconych kaucji i depozytów 3 047 89
  Pozostałe 380 391
  Pozostałe należności, razem 4 181 1 784
  Zobowiązania
  Pozostałe zobowiązania i inne pasywa długoterminowe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych 36 483 31 728
  - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 18
  Pozostałe zobowiązania i inne pasywa długoterminowe,
  razem 36 483 31 746
  Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych
  Wartość
  bilansowa
  Obligacje nabytych przez SGB Bank - część długoterminowa 36 483
  Razem 36 483


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  28
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2017 r. 30.09.2017 r.
  - zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych 28 411 32 297
  - otrzymane zaliczki 24 500 20 500
  - zobowiązania budżetowe (z wyjątkiem PDOP) * 33 281 149
  - zobo wiązania inwestycyjne / wobec podwykonawców /
  kaucje gwarancyjne zatrzymane od podwykonawców 587 632
  - przychody przyszłych okresów 574 0
  - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 54 45
  - otrzymane kaucje od najemców 55 162
  - pozostałe / rezerwy kos ztowe 806 924
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem 88 268 54 709
  *W tym VAT od transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25 .
  Rodzaj wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych
  Wartość
  bilansowa
  Obligacje nabyte przez SGB Bank - część krótkoterminowa
  obligacji oraz naliczone odsetki do dnia bilansowego 28 411
  Razem 28 411
  Pozostałe przychody operacyjne
  Pozostałe przychody i zyski operacyjne
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesię cy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 3
  Przychody ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych * 150 062 0
  Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych 0 48 741
  Pozostałe 89 317
  Pozostałe przychody i zyski op eracyjne, razem 150 151 49 061
  *Dotyczy sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14.
  Pozostałe koszty operacyjne
  Pozostałe koszty i straty operacyjne
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesię cy
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Koszt własny zbytych nieruchomości inwestycyjnych * -164 552 0
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów -506 -242
  Pozostałe -161 -310
  Pozostałe koszty i straty operacyjne, razem -552 -85
  *Dotyczy sprzedaży nieruchomości pr zy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  29
  Przychody finansowe
  Przychody finansowe
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięc y
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Zysk ze zbycia aktywów finansowych 0 0
  Odwrócenie odpi sów aktualizujących wartość aktywów
  finansowych 774 736
  Dywidendy 0 7
  Odsetki otrzymane /należne 270 2 603
  Pozostałe przychody finansowe 0 166
  Przychody finansowe, razem 1 044 3 512
  Koszty finansowe
  Koszty finansowe
  31.12.2017 r.
  3 miesiące
  zak ończone
  31.12.2017 r.
  30.09.2017 r.
  12 miesięc y
  zakończonych
  30.09.2017 r.
  Strata ze zbycia aktywów finansowych * -6 174 -1 706
  Aktualizacja wyceny aktywów finansowych * -5 696 -1 112
  Odsetki naliczone / zapłacone - kredyty i pożyczki -4 -32
  Odsetki naliczone / zapłacone - dłużne papiery
  wartościowe -869 -3 231
  Odsetki - leasing finansowy -2 -7
  Pozostałe koszty finansowe 0 -773
  Koszty finansowe, razem -12 745 -6 861
  *Dotyczy zbycia certyfikatach inwestycyjnych do Progress FIZAN w celu um orzenia  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  30
  SPIS TR EŚCI
  Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ................................ .......... 32
  1. Podstawy prawne sporządze nia Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego ....................... 32
  2. Informacja o jednostkach zależnych i stowarzyszonych na dzień bilansowy ................................ ................... 32
  3. Portfel Soho Development S.A. na dzień bilansowy*** ................................ ................................ .................. 35
  35
  4. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
  przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego i danych porównywalnych ................................ ................................ .................... 40
  5. Platfo rma zastosowanych MSSF ................................ ................................ ................................ ...................... 40
  6. Porównywalność skonsolidowanych danych finansowych ................................ ................................ ............. 41
  7. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw, rezerwie i
  aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość
  składników aktywów ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 41
  8. Segmenty dzia łalności ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 41
  9. Zastosowane kursy EURO ................................ ................................ ................................ ................................ 46
  10. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących ................................ ................................ . 46
  11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ ............................. 48
  12. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie ........ 49
  13. Informa cja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ...... 49
  14. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na je dną
  akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ................................ ................................ ................... 49
  15. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie
  finansowe, nieujętych w tym spr awozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
  wyniki finansowe Emitenta. ................................ ................................ ................................ ............................. 49
  16. Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych ................................ ............... 51
  17. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co
  najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta ................................ ................................ ................................ .... 51
  18. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek GK Soho Development S.A., inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności ................................ ........................ 51
  19. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
  wyników prognozowanych ................................ ................................ ................................ ............................... 51
  20. W skazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu kwartalnego ............................... 51
  21. Wskazanie pos tępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ....................... 53
  22. Informacje o istotnych transakcjach Grupy z podmiotami powiązany mi ................................ ......................... 54
  23. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ .. 54
  24. Wyjaśnienie głównych pozycji Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów
  Pieniężnych ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 55
  W okresie objętym raportem kwartalnym wystąpiły poniższe istotne pozycje w Skróconym
  Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych ................................ ................................ ......... 55
  1. Forma prawna Soho Development S.A. ................................ ................................ ................................ ........... 56
  2. Czas t rwania Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 56


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  31
  3. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
  przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia spr awozdania
  finansowego i danych porównywalnych ................................ ................................ ................................ ........... 56
  4. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 56
  5. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ .. 56
  6. Przekształcenie spraw ozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności jednostkowych
  danych finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 57
  7. Zastosowane kursy EURO ................................ ................................ ................................ ................................ 62
  Zatwierdz enie Raportu Kwartalnego ................................ ................................ ................................ .......................... 62  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  32
  Informacja dodatkowa do Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania F inansowego
  1. Podstawy prawne sporządzenia Skróconego S konsolido wanego Sprawozdania F inansowego
  Niniejsze Skrócone Skonsolidowa ne Sprawozdanie F inansowe zostało sporządzone zgodnie z
   Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) opublikowanymi w
  Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku z późniejszymi zmianami,
   W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994
  roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 2 45 ) i wydanymi na jej
  podstawie przepisami wykonawczymi ,
   Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009
  r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).
  Niniejsze Skrócone Skonsolidowane S prawozda nie F inansowe nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie F inansowe obejmuje okres 3 miesięcy : 01. 10.2017 r. – 31.12 .201 7 r.
  Da ne porównawcze obejmują okres 3 miesięcy: 01. 10.201 6 r. – 31.12 .20 16 r.
  Dane do niniejszego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego przygotowane zostały na
  podstawie pakietów przekazanych przez spółki zależne (lista spółek zależnyc h poniżej) do dnia publikacji raportu
  kwartalnego .
  2. Informacja o jednostkach zależnych i stowarzyszonych na dzień bilansowy
  Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania
  Kontrola / znaczący wpływ
  Czy p odlega konsolidacji? Metoda konsolidacji
  Przyczyna nieuwzględnienia w konsolidacji
  Cracovia Property Sp. z o.o. Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Kraków zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Mińska Development Sp. z o.o. Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Fabryka PZO Sp. z o.o.* Pośrednictwo i obrót w zakresie nieruchomości Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Fellow Sp. z o.o. Pozostałe pośrednictwo finansowe Warszawa zależna 100 % tak pełna nie dotyczy
  BL Sp. z o.o. Pozostałe pośrednictwo finansowe Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Kalder A Sp. z o.o. Działalność rachunkowa, doradztwo, usługi finansowe Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Tetris Sp. z o. o. Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Tetris Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Development Homes &More Sp. z o.o. Nadzór inwestorski Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Development Homes and More Sp. z o.o. SK Nadzór inwestorski Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Recycling Park Sp. z o.o.* Przetwarzanie odpadów Chodzież zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Recycling Park Kamionka Sp. z o .o.* Zarządzanie nieruchomościami Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  33
  Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przedmiot działalności Siedziba Charakter powiązania
  Kontrola / znaczący wpływ
  Czy p odlega konsolidacji? Metoda konsolidacji
  Przyczyna nieuwzględnienia w konsolidacji
  Dobra Forma 1 Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Dobra Forma 1 Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Dobra Forma 1 Sp. z o.o. 2 SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Dobra Forma 2 sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa pośrednio zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Feniks Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Feniks Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Verbel Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Verbel Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Verbel Sp. z o.o. 1 SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Rent Factory Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Quatro Sp. z o.o. Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Soho Quatro Sp. z o.o. SK Działalność deweloperska Warszawa zależna 100% tak pełna nie dotyczy
  Rent Factory S.A. Zarządza nie nieruchomościami Warszawa stowarzyszona 40% tak praw własności nie dotyczy
  Zakład Odzysku Energii "Kamionka" Sp. z o.o. Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  Recycling Park Chodzież Sp. z o.o. Pozostałe pośrednictwo finansowe Mrągowo pośrednio zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  Recycling Park Techplast Sp. z o.o. Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  Recycling Park FG SP. Z O.O. Prze twarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  Recycling Park PR SP. Z O.O. Przetwarzanie odpadów Kamionka pośrednio zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  Recycling Park BIO SP. Z O.O. Przetwarzanie odpadów Kamio nka pośrednio zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  BL Sp. z o.o. 1 SKA Pozostałe pośrednictwo finansowe Warszawa zależna 100% nie nieistotność nieistotność
  Assets Managment Black Lion Sp. z o.o. SKA SKA
  Działalność inwestycyjna (Fundusz Kapitałowy) Warszawa pośrednio zależna 66,70% nie nieistotność nieistotność
  Bird Core S.A. Spółka z portfela Funduszu Kapitałowego Warszawa pośrednio zależna 66,70% nie nieistotność nieistotność
  Wyspa Skarbów S.A. Spółka z portfela Funduszu Kapitałowego Warszawa Ws pólne przedsięwzięcie 33% nie nieistotność nieistotność
  EKO Recycling S.A. Spółka z portfela Funduszu Kapitałowego Warszawa Wspólne przedsięwzięcie 33% nie nieistotność nieistotność
  *Spółki znajdujące się w portfelu Progress FIZAN – podlegają konsolidacj i na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Soho
  Development S.A.
  Z uwagi na trwający proces likwidacji i brak kontroli, z konsolidacji zostały ponadto wyłączone spółki:


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  34
   R and R Adv Secundo Sp. z o.o. w likwidacji,
   Soho Publishing Sp. z o.o. w likwidac ji,
   BL Sp. z o.o. 2 SKA w likwidacji,
   BL Sp. z o.o. 3 SKA w likwidacji,
   BL Sp. z o.o. 4 SKA w likwidacji,
   BL Sp. z o.o. 5 SKA w likwidacji.  SAF -QSr 1/2016
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  35
  3. Portfe l Soho Development S .A. na dzień bilansowy ***
  * Udział w kapitalizacji spółki rozumianej jako suma wk ładów kapitałowych i wkładów o charakterze dłużnym od udziałowców.
  **Powyższy schemat, dla lepszej ilustracji, uwzględnia również aktywa zaalokowane w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (Progre ss FIZAN)..
  *** W diagramie pominięto część jednostek nieistot nych, wymienionych w pkt 2 Sprawozdania Finansowego.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  36
  1) Segment deweloperski i nieruchomości
  Grupa prowadzi swoją działalność deweloperską w Warszawie od 2012 r. zaczynając od pierwszego budynku na
  terenie Soho Factory (Rebel 1). Obecnie w sprzedaży znajduj ą się: trzeci z kolei budynek w tej lokalizacji – Wars,
  czwarty – Feniks oraz piąty Verbel.
  Ponadto na terenie warszawskiego Kamionka znajdują się dwa kolejne projekty – Fabryka PZO z ok. 18 tys. PU
  mieszkalnej i biurowej oraz Mińska Development.
  Drugim obszarem działalności jest rynek krakowski, gdzie od III kw. 2015 r. prowadzona jest sprzedaż pierwszego
  etapu inwestycji pod nazwą Osiedle Dobra Forma I, a od I kw. 2017 r . w sprzedaży jest drugi etap osiedla Dobra
  Forma II . Docelowo projekt obej muje ok. 30 tys. m2 PU na podstawie posiadanych WZ, z długoterminowym
  potencjałem na dodatkowe 20 tys. m2 PU. Projekt dysponuje dostępem do własnego parku oraz infrastruktury
  sportowo -rekreacyjnej.
  Poniższa mapka pokazuje realizowane projekty przez spółki z Grupy. Bliższe informacje o poszczególnych
  projektach znajdują się w kolejnych punktach Raportu.
  Pierwszą sprzedaż mieszkań Grupa odnotowała w 2012 r. Sukcesywne wprowadzanie do oferty kolejnych
  projektów i budynków pozwala na szybki wzrost skali działalnoś ci. Poniżej zaprezentowano wykresy z dynamiką
  sprzedaży mieszkań oraz przekazaniami do użytkowania. Rok 2017 był rekordowym pod względem liczby
  sprzedanych mieszkań – sprzedano 343 mieszkania. W 4Q 2017 rozpoczęto przekazywanie mieszkań w inwestycji
  Dobra Forma 1. Przekazano 202 mieszkania w tej inwestycji , co stanowi 87% wszystkich mieszkań .
  W grudniu 2017 roku sprzedane zostały działki 18/16 i 18/14, położone przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie, w
  związku z czym z projektu Soho Factory finalizowane są tylk o dwa znajdujące się w realizacji budynki,
  przewidziane do zakończenia w pierwszej połowie 2018 roku.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  37
  Umowy deweloperskie oraz płatne rezerwacyjne na dzień publikacji sprawozdania (korekta sprzedaży o anulowane umowy rezerwacy jne,
  ujmowana jest w kwartale zawarcia tych umów)
  *dane za 1Q 201 8 podane do dnia publikacji sprawozdania
   Soho Factory (z dniem 30 czerwca 2017 r. przejęty przez S HD S .A.)
  Projekt SOHO FACTORY obejmuje inwestycje deweloperską na terenie Warszaw y (Pr aga Południe).
  W ramach pierwszego etapu inwestycji, w I kwartale 2014 r. przekazano do użytkowania pierwszy budynek -
  Rebel 1. Kolejny, Kamion Cross został oddany do użytkowania w I kwartale 2015 r . W ramach następnego (II)
  etapu inwestycji w II kw. 2015 r. rozpoczęto sprzedaż budynku – Wars (A), o powierzchni użytkowej 8 742 m2.
  Budynek oddano do użytkowania w I kw. 2017 r. Wars to trzeci budynek realizowany na terenie Soho Factory. Do
  dnia publikacji podpisano umowy na sprzedaż 140 lokali mieszkalnych, co stanowi 96% PUM (umowy
  deweloperskie wraz z płatnymi umowami rezerwacyjnymi) oraz 1 3 lokali usług owych odpowiadających 81 %
  PUU. Liczba lokali w budynku Wars przekazan ych do dnia publikacji wynosi 149 (wraz z lokalami usługowymi).
  W I kwartale 2016 r. ur uchomiono sprzedaż budynku F (Feniks), którego docelowa powierzchnia użytkowa ma
  wynosić 12 045 m2. Do dnia publikacji podpisano umowy na sprzedaż 203 lokali mieszkalnych, co stanowi 89 %
  PUM (umowy deweloperskie wraz z płatnymi umowami rezerwacyjnymi). Prz ekazywanie mieszkań w inwestycji
  rozpocznie się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.
  W dniu 17 października 2016 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku Verbel. W tym 12
  kondygnacyjnym projekcie zaplanowano 63 lokale mieszka lne, 4 lokale usługowe oraz 68 miejsc parkingowych w
  hali garażowej i 8 miejsc parkingowych zewnętrznych. Docelowa powierzchnia użytkowa budynku ma wynieść 3
  722 m2. Pod koniec listopada 2016 r. budynek Verbel został wprowadzony do sprzedaży. Do dnia publi kacji
  podpisano umowy na sprzedaż 52 lokali mieszkalnych, co stanowi 78 % PUM budynku. Przekazywanie mieszkań
  w inwestycji rozpocznie się w drugim kwartale 2018 roku.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  38
  Szczegółowe parametry realizowanych projektów znajdują się w poniższej tabeli:
  Dane o sprzedaży na dzień publikacji sprawozdania, zawierają umowy deweloperskie oraz płatne rezerwacyjne.
  W grudniu 2017 roku sprzedane zostały działki 18/16 i 18/14, położone przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie, w
  związku z czym z projektu Soho Factory finali zowane są tylko dwa znajdujące się w realizacji budynki,
  przewidziane do zakończenia w pierwszej połowie 2018 roku.
   Cracovia Property Sp. z o.o.
  Przedmiotem działalności spółki jest realizacja podzielonego na etapy projektu deweloperskiego zlokalizowane go
  w Krakowie przy ul. Bochenka. W ramach pierwszych trzech etapów, objętych posiadaną WZ zaplanowano
  wybudowanie ok. 30 tys. m2 PU. Długoterminowy potencjał projektu zakłada dodatkowe 20 tys. m2 PU. Na
  dodatkowym terenie (nieobjętym decyzjami WZ) został u chwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który
  istotnie ogranicza możliwości zabudowy, w związku z ochroną terenów zielonych . Spółka wezwała Radę Miasta
  do usunięcia naruszenia prawa powstałego na skutek podjęcia uchwały o uchwaleniu planu. Zdaniem E mitenta
  istnieją podstawy do uchylenia wyżej wymienionej uchwały na drodze sądowej.
  Pierwszy etap inwestycji jest prowadzony w ramach spółki celowej – Dob ra Forma 1 Sp. z o.o. SK, w 100 %
  zależnej od So ho Development S.A. We wrześniu 2017 roku spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na
  użytkowanie budynku. Do dnia publikacji podpisano umowy na sprzedaż 227 lokali mieszkalnych, co stanowi 98%
  PUM (umowy deweloperskie wraz z umowami rezerwacyjnymi). Do dnia bilansowego przenies iono własność 202
  mieszkań.
  W I kwartale 2016 r. powstała spółka celowa – Dobra Forma 2 Sp. z o.o. SK, w 100 % zależna od Soho
  Development S.A. w ramach której prowadzony jest drugi etap inwestycji. Spółka posiada prawomocne
  pozwolenie na budowę, a przedsp rzedaż rozpoczęła się pod koniec 1Q 2017 r. Do dnia publikacji podpisano
  umowy na sprzedaż 11 8 lokali mieszkalnych, co stanowi 47% PUM (umowy deweloperskie wraz z umowami
  rezerwacyjnymi).
  Dane o sprzedaży zawierają umowy deweloperskie oraz płatne rezerw acyjne.
   Fabryka PZO Sp. z o.o.
  Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,1 ha położonej w Warszawie przy ulicy
  Grochowskiej (Praga Południe). Fabryka PZO posiada unikatowe budynki o docelowej chłonności ok. 1 8 tys. m2
  PU. Z uwagi na położenie i spójność koncepcji architektonicznej, stanowi ona rozszerzenie projektu SOHO. PUM
  [m2]
  PUU
  [m2]
  RAZEM
  PU [m2]
  Łącz na ofe rta
  mi e sz kań [sz t]
  We jści e
  do ofe rty
  S półka
  re ali z ująca
  Mi e sz kań
  sprz e danych
  PUM
  sprz e dany
  % sprz .
  mi e sz kań
  % sprz .
  PUM
  Oddani e do
  uż ytkowani a
  Proje k ty oddan e do u ż ytk owan i a
  Budynek B - Rebel One 3 001 406 3 407 38 02.2012 Soho Fact ory 36 2 717 95% 91% 01.2014
  Budynek C - Kamion Cross 8 600 742 9 342 173 04.2013 Soho Fact ory 172 8 528 99% 99% 01.2015
  Budynek A - Wars 7 483 1 259 8 742 143 05.2015 Soho T et ris 140 7 177 98% 96% 01.2017
  Proje k ty w re al i z acji
  Budynek F - Feniks 11 793 252 12 045 219 03.2016 Soho Feniks 203 10 514 93% 89% I kw. 2018
  Verbel 3 580 142 3 722 63 11.2016 Soho Verbel 52 2 808 83% 78% II kw. 2018 PUM
  [m2]
  PUU
  [m2]
  RAZEM
  PU [m2]
  Łącz na ofe rta
  mi e sz kań [sz t ]
  We jści e
  do ofe rty
  S półka
  re ali z ująca
  Mi e sz kań
  sprz e danych
  PUM
  sprz e dany
  % sprz .
  mi e sz kań
  % sprz .
  PUM
  Oddani e do
  uż ytkowani a
  Proje k ty oddan e do u ż ytk owan i a
  Dobra Forma I 10 670 0 10 670 231 09.2015 Dobra Forma 1 227 10 446 98% 98% 09.2017
  Proje k ty w re al i z acji
  Dobra Forma II 11 658 264 11 922 239 03.2017 Dobra Forma 2 118 5 458 49% 47% I kw. 2019


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  39
  W części nieruchomości przylegającej do ul. Grochowskiej planowana jest adaptacja istniejących budynków, o
  przeznaczeniu usługowo -biurowym. Spółka posiada pozwolenie na budowę w ramach którego istnieje możliwość
  uzyskania ok. 11 tys. m2 GLA. W kooperacji z renomowanym podmiotem doradczym z rynku nieruchomości,
  dokonane zostało rozpoznanie rynku w celu określenia potencjału wynajmu, a następnie pozyskania s trategicznego
  najemcy i dalszej komercjalizacji. W ramach tego procesu przeprowadzono również optymalizację projektu
  budynku oraz weryfikację budżetu. Z uwagi na relatywnie wysoki poziom niezbędnego do zaangażowania kapitału
  własnego (w tym w formie wkładu gotówkowego) jakiego wymaga uruchomienie projektu, podjęto decyzję o
  poszukiwaniu partnera z sektora nieruchomości komercyjnych do przeprowadzenia tej inwestycji. W chwili obecnej
  prowadzone są negocjacje na zasadzie wyłączności z White Star Sp z o.o. dot yczące potencjalnej sprzedaży całej
  nieruchomości należącej do Fabryka PZO Sp z o.o.
   Mińska Development Sp. z o.o.
  Spółka posiada prawo własności lokali użytkowych o łącznej powierzchni 2,8 tys. m2, zlokalizowanych
  w budynku biurowym w Warszawie przy u licy Mińskiej 25 (Praga Południe) oraz prawo użytkowania wieczystego
  dwóch działek niezabudowanych o powierzchni łącznej 8 212 m2. Zakładana jest adaptacja posiadanej powierzchni
  biurowej w celu jej sprzedaży.
  Aktualnym przedmiotem działalności spółki jest wynajem powierzchni biurowo –usługowych.
  2) Pozostałe aktywa (non -core)
   Recycling Park Sp. z o.o., Recycling Park Kamionka Sp. z o.o.
  Spółki posiadają nieruchomości gruntowe o pow. 48,8 ha położone w miejscowości Kamionka, na których
  planowana jest budowa instalacji odzysku energii. Recycling Park Sp. z o.o. uzyskał ponownie wpis do
  zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Regionaln a Instalacj a Przetwarzania
  Odpadów Komunalnych (RIPOK).
  Prowadzone są rozmowy z podmiotami branżowymi w c elu pozyskania potencjalnego inwestora dla Zakładu
  Odzysku Energii. W dniu 28 marca 2017 r. podpisano list intencyjny z podmiotem z branży realizacji inwestycji
  dla energetyki przemysłowej i odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem listu było określenie za sad postępowania
  stron w odniesieniu do zamierzonej transakcji polegającej na sprzedaży 100% udziałów w spółkach Recycling Park
  Sp. z o.o oraz Recycling Park Kamionka Sp. z o.o . Wobec braku potwierdzenia przez nabywcę zamiaru realizacji
  transakcji na zasad ach opisanych w liście intencyjnym oraz kontynuowania działań w nim przewidzianych,
  uzgodniona w liście intencyjnym procedura prowadzenia rozmów uległa wyczerpaniu, a tym samym doszło do
  jego wygaśnięcia. W dniu 23 stycznia 2018 spółka przekazała również i nformacje w sprawie stanu rozmów z
  China Everbright International Limited dotyczącej potencjalnego zakupu obu spółek (szczegółowe informacje
  znajdują się w punkcie 15 niniejszego sprawozdania)
  Jednostki stowarzyszone
  Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa posiadała 40% akcji w spółce Rent Factory S.A. Spółka stowarzyszona
  zajmuje się działalnością w obszarach zarządzania nieruchomościami oraz wynajmem powierzchni komercyjnej.
  Pozostałe elementy portfela (Certyfikaty Progress FIZAN)
  Soho Development S.A. posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych Progress FIZAN. W wyniku otwarcia
  likwidacji Funduszu w dniu 31 stycznia 2018 r. aktywa znajdujące się w portfelu Progress FIZAN zostały
  sprzedane na rzecz Soho Development SA oraz rozpoczęto proces likwidacji.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  40
  4. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
  przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania fina nsowego i danych porównywalnych
  Grupa Kapitałowa Soho Development S.A sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. MSSF obejmują
  standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”)
  oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
  Zasady rachunkowości w zakresie dotyczącym danych skonsolidowanych zostały szczegółowo opisane w
  Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na dzień 30 września 201 7 r.
  Zasady rachunkowości w zakresie dotyczącym danych jednostkowych zost ały szczegółowo opisane w Rocznym
  Sprawozdaniu Finansowym na dzień 30 września 201 7 r. Zmiany zasad rachunkowości wprowadzone ze skutkiem
  od 1 października 2017 r. zostały opisane w pkt 6 na str. 5 7.
  5. Platforma zastosowanych MSSF
  Oświadczenie o zgodności :
  Niniejsze Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z :
   Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) w kształcie zatwierdzonym
  przez Unię Europejską,
   w zakresie nieuregulowanym powyższymi standar dami - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994
  r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) i wydanymi na jej
  podstawie przepisami wykonawczymi ,
   wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn ia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33,
  poz. 259 z późniejszymi zmianami ).
  MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynar odowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („KIMSF”).
  Standardy, które weszły w życie w 2018 roku :
  Następujące MSSF weszły w życie w 2018 r .:
   MS SF 9 „Instrumenty finansowe" ,
   MSS F 15 „Przychody z umów z klien tami" ,
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami" – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z
  umów z klientami" .
  Powyższe MSSF będą miały zastosowanie w odniesieniu do roku obrotowego Grupy, który rozp ocznie się
  01.10.2018 r. Kierownictwo Grupy Kapitałowej analizuje wpływ nowych MSSF na sprawozdania finansowe.
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR, ale jeszcze nie
  weszły w życie:
   MSSF 16 „Leasing" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  styczni a 2019 roku lub po tej dacie).
  Kierownictwo Grupy Kapitałowej analizuje wpływ now ego MSSF na sprawozdania finansowe.
  Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale niezatwierdzone do
  stosowania w UE:
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   IFRIC 22 „Transakcje w walucie obce j i płatności zaliczkowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   IFRIC 23 „Niepewność w zakresie podatku dochodowego” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  41
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji" (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne (obowiązują ce w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe" (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie ).
   Zmian y do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach"
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie ).
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 201 5-2017) obowiązujące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie ,
   Zmiany do MSR 19 obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie .
  Wcześniejsze za stosowanie Standardów i Interpretacji:
  Grupa nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnych nowych / zmienionych Standardów i
  Interpretacji, jeśli takie Standardy i Interpretacje dawały możliwość ich wcześniejszego zastosowania.
  6. Po równywalność skonsolidowanych danych finansowych
  Skonsolidowane d ane finansowe są porównywalne z analogicznym okres em roku ubiegłego .
  Kierownictwo Grupy podjęło decyzję o zmianie zasad rachunkowości w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
  jednostki dominującej ze sku tkiem od 01.10. 2017 r. Zmiany zasad rachunkowości jednostki dominującej zostały
  opisane w pkt 6 na str. 5 7. Zmiany te nie mają wpływu na zasad y rachunkowości stosowane na potrzeby
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  7. Informacje o istotnych zmianac h wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw,
  rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach
  aktualizują cych wartość składników aktywów
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych
  W okresie objętym s prawozdaniem finansowym :
   Dokonano aktualizacji wartości certyfikatów inwestycyjnych w kwocie 867 tys. zł.,
   Przeniesiono część kapitału z aktualizacji wyceny certyfikatów do wyniku bieżącego w związku ze skupem i
  umorzeniem części certyfikatów inwestycyjnyc h, ujemna kwota reklasyfikacji wyniosła 632 tys. zł.
  8. Segmenty działalności
  W Grupie Kapitałowej SHD S.A. wyodrębniono następujące segmenty operacyjne:
   segment inwestycyjno – finansowy (zarządzanie Grupą),
   segment zarządzania nieruchomości,
   segment dew eloperski,
   pozostałe segmenty.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  42
  Segmenty operacyjne (31 grudnia 2017 r. / okres 3 miesięcy 2017 r.)
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
  Segment: Zarządzanie Grupą Segment: Zarządzanie nieruchomości Segment: Działalność dewelopers ka Segment: Pozostałe
  Dane skons. Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne
  Aktywa trwałe 161 334 -140 731 114 532 -2 280 3 265 -12 2 899 80 139 087
  Rzeczowe aktywa trwałe 127 0 11 335 -2 428 122 0 0 0 9 156
  Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Inne wartości niematerialne 33 0 13 0 9 0 0 0 55
  Inwestycje w nieruchomości 0 0 98 114 0 0 0 2 740 0 100 854
  Akcje i udziały w jednostkach zależn ych 133 433 -133 433 0 0 12 -12 0 0 0
  Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności 2 160 -1 355 0 0 0 0 0 0 805
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 22 366 -6 262 86 0 0 0 0 80 16 270
  - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - pożyczki udzielone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 22 366 -6 262 86 0 0 0 0 80 16 270
  Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 215 319 4 984 148 3 122 0 159 0 11 947
  Aktywa obrotowe 136 493 -9 808 8 072 -2 721 200 044 -31 952 631 -11 300 748
  Zapasy 0 0 331 0 125 484 -1 0 0 125 814
  Należności handlowe 517 -348 780 -489 763 -35 11 0 1 199
  Należności z tytułu podatku dochodowego 9 0 0 0 1 0 0 0 10
  Pozostałe należności 1 126 0 2 644 -2 232 29 533 -24 880 110 -10 6 291
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 11 621 -9 460 43 0 7 037 -7 036 0 -1 2 204
  - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0 1 0 0 7 036 -7 036 0 -1 0


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  43
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
  Segment: Zarządzanie Grupą Segment: Zarządzanie nieruchomości Segment: Działalność dewelopers ka Segment: Pozostałe
  Dane skons. Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne
  - udzielone pożyczki 11 621 -9 461 43 0 1 0 0 0 2 204
  - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pozostałe aktywa 29 0 184 0 6 811 0 0 0 7 024
  Środk i pieniężne i ich ekwiwalenty 123 191 0 4 090 0 30 415 0 510 0 158 206
  Aktywa przeznaczone do zbycia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Suma aktywów 297 827 -150 539 122 604 -5 001 203 309 -31 964 3 530 69 439 835
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finan sowej
  Segment: Zarządzanie Grupą Segment: Zarządzanie nieruchomości Segment: Działalność deweloperska Segment: Pozostałe
  Dane skons. Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjn e Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu 228 804 -9 403 74 858 -69 658 22 962 -55 067 -184 -7 291 185 021
  Kapitał zakładowy 9 135 -5 44 213 -44 213 53 897 -53 897 65 -65 9 130
  Kapitał z emisji akcj i ponad wartość nominalną 146 886 0 0 0 0 0 0 0 146 886
  Akcje własne -98 525 0 0 0 0 0 0 0 -98 525
  Kapitał rezerwowy 204 277 0 0 0 0 0 0 0 204 277
  Pozostałe kapitały -156 382 44 879 62 777 -47 499 76 70 4 732 -45 865 -137 212
  Zakumulowany wynik finanso wy, w tym: 123 413 -54 277 -32 132 22 054 -31 011 -1 240 -4 981 38 639 60 465
  - zysk/(strata) z lat ubiegłych 131 816 -49 544 -30 934 22 105 -38 603 -1 343 -4 878 38 624 67 243
  - zysk/(strata) netto bieżącego okresu -8 403 -4 733 -1 198 -51 7 592 103 -103 15 -6 778
  Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Razem kapitał własny 228 804 -9 403 74 858 -69 658 22 962 -55 067 -184 -7 291 185 021
  Zobowiązania długoterminowe 34 575 -2 311 6 330 0 96 086 -4 455 0 0 130 225
  Kredyty i pożyczki 0 0 44 0 22 058 0 0 0 22 102
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 547 -2 311 6 286 0 0 0 0 0 6 522


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  44
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finan sowej
  Segment: Zarządzanie Grupą Segment: Zarządzanie nieruchomości Segment: Działalność deweloperska Segment: Pozostałe
  Dane skons. Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjn e Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne
  Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zaliczki otrzymane od klientów na poczet kupna lokali / miejsc parkingowych (działalność developerska)
  0 0 0 0 69 573 0 0 0 69 573
  Przedpłaty otrzymane od klientów na poczet najmu (działalność w zakresie najmu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 32 028 0 0 0 4 455 -4 455 0 0 32 028
  Zobowiązania krótkoterminowe 34 448 -2 733 41 416 -10 331 84 2 61 -25 689 3 714 -497 124 589
  Zobowiązania handlowe 645 -152 1 285 -219 943 -123 13 0 2 392
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 462 0 0 0 0 0 0 0 4 462
  Zaliczki otrzymane od klientów na poczet kupna lokali / miejsc parkingowych (dział alność developerska)
  0 0 0 0 6 712 0 0 0 6 712
  Przedpłaty otrzymane od klientów na poczet najmu (działalność w zakresie najmu) 0 0 74 0 0 0 0 0 74
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 29 339 -2 581 10 714 -10 112 72 489 -25 288 2 1 74 564
  Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kredyty i pożyczki 2 0 29 343 0 4 117 -278 3 699 -498 36 385
  Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do zbycia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Razem zobowiązania 69 023 -5 044 47 746 -10 331 180 347 -30 144 3 714 -497 254 814
  Suma pasywów 297 827 -14 447 122 604 -79 989 203 309 -85 211 3 530 -7 788 439 835  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  45
  Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie z Zysków i Strat
  Segment: Zarządzanie Grupą Segment: Zarządzanie nieruchomości Segment: Działalność deweloperska Segment: Pozost ałe
  Dane skons. Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne Dane jednostkowe Korekty konsolidacyjne
  Przychody ze sprzedaży 333 -282 1 305 -137 55 797 -1 464 0 0 55 552
  Przycho dy z działalności developerskiej 0 0 0 0 54 184 0 0 0 54 184
  Przychody z najmu 0 0 1 303 -132 32 0 0 0 1 203
  Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 333 -282 2 -5 1 581 -1 464 0 0 165
  Koszt własny sprzedaży -125 0 -1 501 178 -44 190 708 0 0 -44 930
  Koszt własny sprzedaży działalności developerskiej 0 0 0 0 -43 385 0 0 0 -43 385
  Koszt własnych sprzedanych usług najmu 0 0 -1 491 178 -31 0 0 0 -1 344
  Koszt własnych sprzedanych pozostałych usług -125 0 -10 0 -774 708 0 0 -201
  Zysk (strata) brutto ze sp rzedaży 208 -282 -196 41 11 607 -756 0 0 10 622
  Koszty sprzedaży -129 0 -86 0 -589 408 0 0 -396
  Koszty ogólnego zarządu -2 112 223 -925 -92 -910 451 -2 7 -3 360
  Zysk (strata) ze sprzedaży -2 033 -59 -1 207 -51 10 108 103 -2 7 6 866
  Pozostałe przychody operacyjne 1 0 1 082 -8 150 382 0 0 8 151 465
  Pozostałe koszty operacyjne -11 0 -151 8 -165 360 0 -86 0 -165 600
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 043 -59 -276 -51 -4 870 103 -88 15 -7 269
  Przychody finansowe 1 045 0 64 0 110 0 52 -230 1 041
  Koszty finansowe -12 690 5 064 -305 0 -109 0 -68 230 -7 878
  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności 9 724 -9 724 0 0 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 964 -4 719 -517 -51 -4 869 103 -104 15 -14 106
  Podatek dochodowy -4 439 -14 -681 0 12 461 0 1 0 7 328
  ->> podatek dochodowy bieżący -4 453 0 0 0 1 0 0 0 -4 452
  ->> podatek dochodowy odroczony 14 -14 -681 0 12 460 0 1 0 11 780
  Zysk (strata) netto za okres -8 403 -4 733 -1 198 -51 7 592 103 -103 15 -6 778
  Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta -8 403 -4 733 -1 198 -51 7 592 103 -103 15 -6 778  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie Finansowe
  46
  9. Zastosowane kursy EURO
  Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
  zasad:
   Poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średnie go kursu ogłoszonego na dzień 3 1 grudnia 201 7
  r. przez Narodowy Bank Polski ( 4,1709 zł / EURO) oraz dane porównywalne – według średnie go kursu
  og łoszonego na dzień 3 1 grudnia 201 6 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4240 zł / EURO),
   Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków
  pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursó w ustalonych przez Narodowy
  Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: dla 3 miesięcy 2017 r.
  (4,2087 zł / EURO) oraz dla 3 mie sięcy 201 6 r. ( 4,3964 zł / EURO) .
  10. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  1) Segment deweloperski i nieruchomości
  Zawarcie transakcji sprzedaży nieruchomości „Soho Factory” przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie
  W dniu 12 grudnia 2017 r. doszło do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości „Soho Factory” położonej przy
  ulicy Mińskiej 25 w Warszawie (dalej „Nieruchomość”). Nabywcą Nieruchomości była spółka Yawa Sp. zo.o. 4
  SK z siedziba w Warszawie (Kupujący), należąca do grupy kapitało wej Yareal Polska sp. z o.o. wiodącego
  dewelopera w Polsce oraz Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości.
  Przedmiotem sprzedaży były :
  a) praw a użytkowania wieczystego nieruchomości gruntow ych położon ych przy ulicy Miń skiej w dzielnicy Praga
  Południe, w m.st. Warszawie w obrębie ewidencyjnym 0202, 3 -02 -02, stanowiąc ych dz. nr ew. 18/16 o obszarze
  52.230 m2 oraz 18/14 o obszarze 964 m2 ;
  b) prawo własności budynków i budowli oraz urządzeń posadowionych na nieruchomościach gruntowych
  powyżej;
  c) prawa do znaków towarowych: „Soho Factory” , „Soho Development” oraz domen internetowych;
  d) inne prawa związane lub dotyczące ww. nieruchomości w tym prawa do decyzji środowiskowych, decyzji o
  warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę , projektów architektonicznych, prawa gwarancji na roboty budowlane
  i inn e tego typu.
  Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 150 000 000 PLN netto (dalej „Cena Sprzedaży”) i została powiększona
  o należny VAT . Z zastrzeżeniem niżej opisanych informacji do tyczących odpowiedzialności Spółki i kwot
  zatrzymanych, Cena Sprzedaży m iała charakter stały tzn. nie była zależna od spełnienia dodatkowych warunków,
  w szczególności warunków dotyczących zmian decyzji o warunkach zabudowy. Cena Sprzedaży została uiszczona
  na rzecz Spółki niezwłocznie po podpisaniu dokumentacji transakcyjnej, z zastrzeżeniem kwoty zatrzymanej w
  depozycie w wysokości 3 mln złotych , który został zwolniony w IQ2018 r. Dodatkowo Spółka uzyskała
  651.131,40 PLN netto, tytułem zwrotu nakładów na p rojekt budowy budynku SOHO Quatro.
  Umowa transakcyjna zwiera ła również szereg postanowień o charakterze standardowym które m iały umożliwić
  Nabywcy prowadzenie dalszego procesu budowlanego na Nieruchomości. W szczególności Spółka udzieli ła
  Kupującemu pełnom ocnictw od przeniesienia na Kupującego decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
  środowiskowej oraz zobowiązała się nie składać odwołana od rozstrzygnięć administracyjnych w przedmiocie
  przeniesienia tych decyzji na Nabywcę. Zobowiązanie Spółki do nieodwoł ywania pełnomocnictw oraz
  niezaskarżania ww. rozstrzygnięć zostało zabezpieczone kar ą umown ą do wysokości 11 mln PLN. Kara ta będzie
  należna wyłącznie w sytuacji celowego cofnięcia przez Spółkę udzielonych pełnomocnictw lub wniesienia przez
  Spółkę środków zaskarżenia co powoduje, iż Zarzad Spółki nie przewiduje ryzyka wystąpienia obowiązku zapłaty
  kary z tego tytułu.
  Ponadto Spółka zobowiązała się do zrealizowania ustalonych miedzy stronami prac budowlanych w odniesieniu do
  jednego z obiektów budowlanych or az uzyskania ustalonej decyzji administracyjnej odnośnie Nieruchomości
  (łączna kara umowna 4 mln PLN.). Spółka podejmuje działania w celu realizacji ww. zobowiązań i ocenia
  unikniecie ww. kar umownych za prawdopodobne. Strony ustaliły, iż zobowiązania zwią zane z pracami


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  47
  budowlanymi oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zostaną zrealizowane przez Spółkę w terminie 18
  miesięcy od dnia zawarcia transakcji.
  W umowie transakcyjnej Spółka zobowiązała się do ustanowienia uzgodnionych służebności oraz uregulowan ia
  współpracy dobrosąsiedzkiej w odniesieniu do spółek Mińska Development i Rent Factory, w których Spółka
  posiada odpowiednio 100% i 40% udziałów , co zostało zrealizowane.
  W umowie na wniosek Kupującego znalazły się zobowiązania dotyczące trwania Spółki j ako podmiotu prawnego
  w tym zobowiązanie do nie podjęcia uchwał dotyczących rozwiązania Spółki lub innych działań mogąc ych
  skutkować otwarciem likwidacji do końca 2023 roku. Istnienie spółki pozwala w sensie formalnym kierować
  ewentualne roszczenia wynikaj ące z transakcji do Spółki co byłoby niemożliwe w sytuacji jej wcześniejszej
  likwidacji. W związku z tym Spółka na wniosek akcjonariusza uzupełni ła porządek obrad Walnego Zgromadzenia
  zwołanego na dzień 3 stycznia 2018 r. poprzez wprowadzenie uchwał istotn ie zwiększających wymogi z zakresie
  likwidacji Spółki.
  Spółka złożyła w umowie transakcyjnej typowe dla tego typu transakcji oświadczenia i zapewnienie w stosunku do
  Kupującego. W umowie potwierdzono, iż Kupujący przeprowadził pełne due dilligence i w zakr esie przekazanych
  mu dokumentów poprzez VDR nie może podnosić roszczeń odszkodowawczych. Odpowiedzialność
  Sprzedającego za zapewnienia w zakresie m.in. tytułu do Nieruchomości oraz ważności pozwoleń i zgłoszeń
  będzie ograniczona czasowo przez okres do 60 m iesięcy od czasu zawarcia umowy oraz do wysokości Ceny
  Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedającego za zapewnienia w pozostałym zakresie będzie ograniczona czasowo
  przez okres do 18 miesięcy od czasu zawarcia umowy oraz do wysokości 20 % Ceny Sprzedaży.
  Trans akcja była wyrazem realizacji strategii zbycia aktywów nieruchomościowych Spółki, o której Spółka
  informowała w raporcie bieżącym z dnia 28 czerwca 2017 r. nr 58/2017 i umożliwiła przeprowadzenie kolejnej
  rundy skupu akcji własnych . W związku z tym Zarząd w dniu 12 grudnia 2017 r. ogłosił również ofertę skupu akcji
  własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2017 r ., które j przedmiotem było 30 129 870 ak cji Spółki.
  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu Listu Intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park
  oraz Recycling Park Kamionka
  W dniu 12 grudnia 2017 r. Zarząd Soho Development S.A. podał do publicznej wiadomości informacje na temat
  zawarcia Listu Intencyjnego dotyczącego spółek: Recycling Park sp. z o.o. („RP”) oraz spółki Recycling Park
  Kamionka sp. z o.o. („RPK”).
  List intencyjny został podpisany w dniu 19 lipca 2017 r. przez Spółkę działającą w imieniu własnym oraz jako
  zarządzają cy częścią portfela Progress FIZAN z China Everbright International Limited ("Potencjalny Kupujący" ).
  Przedmiotem listu intencyjnego było określenie zasad postępowania stron w odniesieniu do zamierzonej transakcji
  polegającej na sprzedaży przez Emitenta i Progress na rzecz Potencjalnego Kupującego 100% udziałów w ww.
  spółkach.
  Zamierzona Cena sprzedaży 100% udziałów w RP oraz RPK w planowanej transakcji została ustalona pomiędzy
  stronami listu intencyjnego na kwotę 16.000.000,00 PLN, przy czym zapłata 1.00 0.000,00 PLN miała być
  uwarunkowana zmianą decyzji administracyjnych dotyczących spółek RP i RPK.
  Stosownie do postanowień listu intencyjnego, w okresie do dnia 19 stycznia 2018 r. Potencjalnemu Kupującemu
  przysług iwało prawo wyłączności na negocjacje w za kresie Transakcji. Na chwilę obecną Zarząd nie jest w stanie
  ocenić szans na wynegocjowanie i sfinalizowanie transakcji.
  Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy
  Grochowskiej w Warszawie
  Spół ka poinformowała o wydłużeniu termin u na zawarcie umowy przedwstępnej oraz wyłączności do dnia 15
  stycznia 2018 r. , a następnie do 31 stycznia 2018 r. oraz 31 marca 2018 r. dot. sprzedaży nieruchomości spółki
  Fabryka PZO Sp. z o.o. na rzecz White Star Real Estate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie .
  Przedłużeni e terminu m iało charakter techniczny związany z tempem procesu badania nieruchomości , a w ocenie
  Zarządu do zawarcia transakcji może dojść wcześniej niż z końcem ww. wskazanego okresu wyłączności.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  48
  2) S egment inwestycyjno -finansowy
  Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Soho Development S.A. oraz podjęciu uchwał
  W dniu 07 grudnia 2017 r. Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, zwołał na dzień 03
  stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Porządek obrad obejmował m.in. p odjęcie
  uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii C , skupionych w ramach pierwszej transzy skupu akcji
  własnych , obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki. Zmiany statutu Spółki miały na celu
  zwiększenie wymog ów w zakresie likwidacji Spółki stanowiących jeden z warunków transakcji sprzedaży
  nieruchomości „Soho Factory” .
  Ww. uchwały zostały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 03 st ycznia 2018 r.
  W dniu 19 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego
  Spółki uchwalonego na mocy ww. u chwały. Na mocy wpisu obniżenia kapitału do rejestru przedsiębiorców
  umorzeniu uległo 30.129.870 akcji se rii C Spółki , co umożliwiło przeprowadzenie kolejnej rundy skupu akcji
  własnych.
  Wyniki skupu akcji własnych Emitenta oraz informacje dot. programu motywacyjnego
  W wyniku ogłoszon ia w dniu 12 grudnia 2017 r. oferty skupu akcji własnych , Zarząd Spółki przekaz ał informacje
  otrzymane od Biura Maklerskiego BZ WBK S.A. odnośnie wyników oferty. Zgodnie z uzyskanymi informacjami
  w ramach skupu złożono 289 ofert sprzedaży obejmujące łącznie 84.471.050 akcji. Wobec powyższego stopa
  alokacji wyniosła ok. 35,67 %.
  Spółka nabyła łącznie 30.129.870 akcji własnych Spółki za łączną kwotę 98.524.674,90 złote pochodzącą z
  kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w celu pokrycia nabycia akcji własnych Spółki na podstawie Uchwały
  nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk i z dnia 22 czerwca 2017 r. tj, ze środków, które zgodnie z art.
  348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału. Rozliczenie skupu zostało przeprowadzone 22 grudnia 2017 r.
  Spółka poinformowała również o otrzymaniu w dniu 05 stycznia 2018 r. w trybie art. 1 9 Rozporządzenia MAR
  powiadomienia o transakcjach dokonanych przez Członków Zarządu Spółki, dotyczących warrantów
  subskrypcyjnych serii A Spółki , polega jących na ich zbyciu na rzecz Spółki w celu umorzenia w ramach programu
  motywacyjnego przyjętego Uchwał ą nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  Sprzedaż nieruchomości
  W bieżącym okresie dokonano sprzedaż y nieruchomości przy ul . Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14. Przychody ze
  sprzedaży wniosły 150 .062 tys. zł , łączny koszt własny sprzedanych nieruchomości wyniósł 164 552 tys. zł.
  Sprzedaż została zrealizowana przez Soho Development S.A. stąd podane wartości d otyczyły zarówno
  sprawozdania skonsolidowanego jak jednostkowego.
  Częściowe umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Progress FIZAN
  W związku z procesem likwidacji Progress FIZAN dokonano częściowej reklasyfikacji ujemnej kwoty aktualizacji
  wartości certyfi katów inwestycyjnych z kapitałów do skonsolidowanego wyniku finansowego w wysokości ok.
  632 tys. zł. W przypadku sprawozdania jednostkowego ujemna kwota reklasyfikacji wyniosła 5.696 tys. zł –
  różnica wynika z tego, że aktualizacja wartości aktywów znajduj ących się w FIZAN została już wykazana w
  wyniku skonsolidowanym za rok obrotowy kończący się 30 września 2017 r.
  Niezależnie od powyższego, bezpośrednia strata na zbyciu certyfikatów przez Emitenta do Progress FIZAN w celu
  ich umorzenia wyniosła 6 174 tys . zł w okresie kończącym się w dniu 31 grudnia 2017 r (zarówno w sprawozdaniu
  skonsolidowanym jak i jednostkowym).  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  49
  Rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony
  W związku ze sprzedaż ą nieruchomości przy ul. Mińskiej 25 dokonano rozwiązania rezerwy na odroczon y podatek
  dochodowy, kwota rozwiązanej rezerwy z tego tytułu wyniosła 12 .569 tys. zł (w sprawozdaniu skonsolidowanym i
  jednostkowym).
  12. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie
  Działalność Emitenta nie ma charakteru cyklicznego czy sezonowego.
  13. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
  Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa Soho Development S.A. posiadała zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
  papie rów wartościowych. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji zostały wycenione i
  ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wg . skorygowanej ceny nabycia. Dane odnośnie
  wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych został y przedstawiane w nocie „Pozostałe zobowiązania”.
  W dniu 26 stycznia 2018 r. Spółka dokonała spłaty zobowiązań z tyt. obligacji serii B 1 zgodnie z harmonogramem
  przewidzianym w warunkach emisji.
  14. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dy widendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną
  akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia o takim charakterze.
  15. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone spra wozdanie
  finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
  finansowe Emitenta .
  Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Progress FIZAN
  Zarząd Spółki poinformował o rozwiązaniu z dniem 15 styc znia 2018 r. umowy o zarządzanie częścią portfela
  inwestycyjnego Progress FIZAN. Rozwiązanie nastąpiło na mocy zgodnego porozumienia zawartego z
  towarzystwem funduszy inwestycyjnych reprezentującym Progress FIZAN tj. Altus TFI S.A. Powodem
  rozwiązania umow y był zamiar rozdysponowania składników portfela Progress FIZAN oraz jego likwidacji.
  W związku z powyższy w dniu 29.01.2018 r. dokonano czynności polegających na przeniesieni u kluczowych
  składników portfela Progress FIZAN bezpośrednio do aktywów Spółki.
  Aktualizacja informacji w sprawie Listu Intencyjnego dotyczącego spółek Recycling Park oraz Recycling Park
  Kamionka
  W dniu 23 stycznia 2018 r. Spółka poinformowała , iż nadal jest w biznesowym kontakcie z China Everbright
  International Limited ("Potencj alny Kupujący" ) w sprawie sprzedaży spółek Recycling Park sp. z o.o. oraz spółki
  Recycling Park Kamionka sp. z o.o. jednakże z uwagi na nieprzewidywane zmiany w Zarządzie Potencjalnego
  Kupującego rozmowy w sprawie sprzedaży wróciły do fazy wstępnej oraz mu si nastąpić ponowny przegląd
  założeń i warunków ewentualnej transakcji. Na chwilę obecną Zarząd nie jest w stanie ocenić szans na
  wynegocjowanie i sfinalizowanie transakcji.
  Zakończenie kolejnej rundy programu skupu akcji własnych. Nabycie akcji własnych .
  W dniu 29 stycznia 2018 r. Spółka poinformowała o nabyciu akcji własnych w wyniku rozliczenia kolejnej rundy
  programu skupu, ogłoszonej w dniu 19 stycznia 2018 r. W wyniku rozliczenia przeprowadzonego w dniu 29
  stycznia 2018 r. Spółka nabyła 12.230.000 akcji własnych, stanowiących 20,00% kapitału zakładowego Spółki za
  łączną kwotę 39.992.100 PLN tj. 3,27 PLN za jedną akcję.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  50
  Akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgro madzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do
  nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Środki na nabycie Akcji własnych przez Spółkę pochodziły z
  funduszu rezerwowego utworzonego przez Walne Zgromadzenie na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r.
  Jednocześnie podmiot pośredniczący w ofercie przekazał dane o wynikach skupu akcji własnych. W ramach skupu
  złożono 277 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 54.759.355 akcji przy st opie alokacji 22,33%.
  Nabycie spółek z portfela inwestycyjnego Progress FIZAN
  W dniu 29 stycznia 2018 r. Spółka poinformowała o zakończeniu rozliczania nabycia przez Emitenta spółek z
  portfela inwestycyjnego Progress FIZAN. W wyniku zakończonego procesu Emitent nabył następujące spółki
  będące dotychczas w posiadaniu Progress FIZAN:
   Fabryka PZO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
   Recycling Park Kamionka Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce
   Recycling Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce
   Listella SA z siedzibą w Warszawie , posiadająca 33% akcji w kapitale zakładowym Próchnik S.A. z siedzibą
  Łodzi.
  W wyniku rozliczenia Emitent stał się jedynym udziałowcem/ akcjonariuszem ww. spółek. Rozliczenie nabycia
  ww . spółek nastąpiło poprzez potrącenie z wierzytelnościami wy nikającymi z umorzenia certyfikatów
  inwestycyjnych Progress FIZAN.
  Otwarcie likwidacji Progress FIZAN.
  W dniu 31 stycznia 2018 r. Spółka poinformowała , iż na Zgromadzeniu Inwestorów Progress FIZAN podję to
  decyzję o rozwiązaniu Funduszu i otwarciu z dnie m 31 stycznia 2018 roku jego likwidacji. Otwarcie likwidacji
  Funduszu jest konsekwencją strategii przyjętej przez Spółkę zmierzającej do przejęcia bezpośredniego zarządzania
  spółkami portfelowymi Progress FIZAN oraz do ograniczenia kosztów administracyjnyc h związanych ze strukturą
  Funduszu.
  Spłata kredytu inwestycyjnego przez spółkę Soho Feniks sp z o.o. sp. k.
  W dniu 5 lutego 2018 r. Spółka poinformowała , iż otrzymał a zawiadomienie od spółki Soho Feniks Sp. zo.o. sp. k.
  z siedzibą w Warszawie o przedter minowej dobrowolnej spłacie kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie
  umowy kredytu z dnia 2 czerwca 2016 r. na finansowanie budowy budynku wielorodzinnego mieszkalnego, z
  garażem podziemnym, o nazwie handlowej Soho Feniks, zlokalizowanego w Warszawi e przy ulicy
  Chodakowskiej/Żupniczej.
  Z kredytu przyznanego przez mBank Hipoteczny S.A. w wysokości 58.500.000,00 PLN, Spółka wykorzystała
  łącznie – bez uwzględnienia spłat z rachunku deweloperskiego - kwotę 49,2 mln złotych. Kredyt został spłacony w
  całoś ci przed terminem z uwagi na sprzedaż 91% mieszkań w budynku – pierwotny termin spłaty kredytu
  przypadał na 28.05.2021 r.
  Aktualizacja informacji o transakcji sprzedaży nieruchomości „Soho Factory” przy ulicy Mińskiej 25 w
  Warszawie
  W dniu 16 lutego 2018 r. Spółka poinformowała o uzyskaniu potwierdzeni a od doradców prawnych o
  uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej dotyczącej jednego z projektów na nieruchomości objętej
  transakcją. Doprowadzenie do uprawomocnienia się tej decyzji było zobowiązaniem E mitenta zagrożonym karą
  umowną w wysokości 3 mln PLN. W związku z wykonaniem zobowiązania przez Emitenta obowiązek zapłaty
  kary umownej nie powstanie zaś środki z depozytu notarialnego zostały zwolnione na rzecz Emitenta.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  51
  16. Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych
  W okresie sprawozdawczym nie powstały istotne aktywa oraz zobowiązania warunkowe poza opisanymi w pkt.
  17.
  17. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej
  10% kapitałów własnych Emitenta
  W okresie objętym raportem Emitent ni e udzielał poręczeń lub gwarancji stanowiących równowartość co najmniej
  10% kapitałów własnych Emitenta. W poprzednich okresach Emitent udzielił następujących aktywnych poręczeń i
  gwarancji.
  W wyniku spłaty kredytu inwestycyjnego na budowę inwestycji Soh o Feniks, która miała miejsce w dniu
  05.02. 2018 r. Emitent uzyskał potwierdzenie mBank H ipoteczny S.A. o całościowej przedterminowej spłacie ww.
  kredytu oraz wygaśnięciu całości poręczeń udzielonych z tyt. ww. kredytu.
  18. Wskazanie skutków zmian w strukturz e jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek GK Soho Development S.A. , inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
  W okresie sprawozdawczym nie powstały nowe spółki zależne.
  19. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
  wyników prognozowanych
  Zarząd Soho Development S.A. nie publiko wał prognoz wyników finansowych .
  20. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu kwartalnego
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ Soho Development S.A. na dzień
  przekazania raportu kwartalnego
  Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Soho Development S.A. w trybie ustawy o ofercie publicznej
  bądź ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - akcjonariuszami po siadającymi ponad 5% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Soho Development S.A. były następujące podmioty:
  Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % głosów
  Lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % głosów
  1 Superkonstelacja Limited (Nikozja) 10 877 814 17,78% 10 877 814 17,78%
  2 Pan Maciej Wandzel (bezpośrednio oraz przez
  spółkę zależną Aulos 1 Sp. z o.o.) 9 814 175 16,04% 9 814 175 16,04%
  Razem Akcjonariusze powyżej 5% 20 691 989 33,83% 20 691 989 33,83%
  Razem Pozostali Akcjonariusze 28 250 779 46,18% 28 250 779 46,18%
  Akcje własne 12 230 000 19,99%
  Razem Wszystkie Akcje 61 172 768 100,00%  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  52
  Na dzień przekazania raportu kwartalnego następujące osoby zarządzające posiadały akcje Emitenta:
   Pan Maciej Wandzel bezpośrednio oraz przez s półkę zależną Aulos 1 sp. z o.o. 9 814 175 akcji Emitenta
  stanowiące 16,04% kapitału zakładowego Emitenta. Zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez Pana
  Macieja Wandzla obrazuje poniższa tabela „Zmiany struktury własności …” .
  Na dzień przekazania spra wozdania finansowego, osoby nadzorujące nie posiadały akcji Emitenta.
  Jednakże Członek Rady Nadzorczej Pan Petre Manzelov poinformował iż spółka z nim powiązana Sungai PE
  Holdings Ltd. posiada na dzień publikacji raportu 960.356 akcji Emitenta . W okresi e od dnia publikacji ostatniego
  raportu okresowego (11 grudnia 2017 r.) stan posiadania Sungai PE Holdings Ltd. uległ zmniejszeniu o 685.599
  sztuk akcji (22 grudnia 2017 r.) oraz o 276.166 sztuk akcji (29 stycznia 2018 r) w wyniku odpowiedzi na ofert y
  skup u akcji własnych przez Emitenta .
  W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego do dnia publikacji niniejszego Raportu Członkowie
  Zarządu dokonali zbycia na rzecz Emitenta warrantów subskrypcyjnych serii A w celu umorzenia w ramach
  programu motywacyjnego ustanowionego w Emitencie w następujących ilościach:
  1) Pan Maciej Wandzel zbył 692. 871 warrantów subskrypcyjnych w dniu 03 stycznia 2018 r.
  2) Pan Mariusz Omieciński zbył 34. 238 warrantów subskrypcyjnych w dniu 03 stycznia 2018 r.
  3) Pan Maciej Wandz el zbył 281.242 warrantów subskrypcyjnych w dniu 29 stycznia 2018 r.
  4) Pan Mariusz Omieciński zbył 13 .897 warrantów subskrypcyjnych w dniu 29 stycznia 2018 r.
  Na dzień publikacji raportu Członkowie Zarządu posiadają następujące ilości warrantów subskrypcyjn ych serii A
  wyemitowanych przez Emitenta:
  1) Pan Maciej Wandzel posiada 1 095 542 warrantów subskrypcyjnych serii A
  2) Pan Mariusz Omieciński posiada 54 138 warrantów subskrypcyjnych serii A.
  Zmiany struktury własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okre sie od dnia przekazania poprzedniego
  raportu okresowego / do dnia przekazania raportu kwartalnego do publikacji
  Data
  zmiany
  udziału
  Akcjonariusz
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów przez
  zmianą
  Liczba akcji
  przed
  zmianą
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów po
  zmia nie
  Liczba
  akcji po
  zmianie
  Uwagi
  2017 -12-22 Soho Development S.A. 0 0 32,99% 30129870 Nabycia akcji własnych w ramach skupu
  2017 -12-22 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5,417% 4945672 3,485% 3181607 Zbycie akcji
  2017 -12-22 Maciej Wandzel wraz z podmiot em zależnym Aulos 1 sp. z o.o. 21,51% 19642744 13,84% 12636400 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A.
  2017 -12-22 Porozumienie Witold i Danuta Knabe 5,57% 5087947 3,58% 3273134 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych prz ez Soho Development S.A.
  2017 -12-22 Maciej Zientara za pośrednictwem spółki Superkonstelacja Limited 23,85% 21771584 15,34% 14005906 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A.
  2017 -12-22 Rafał Bauer wraz ze spółką Rangeclass L td 6,52% 5954022 4,20% 3830290 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A.
  2017 -12-22 Porozumienie Rafał Bauer, Aulos sp. z o.o., Rangeclass LTD, Maciej Wandzel 28,04% 25596766 18,04% 16466690
  Zbycie akcji przez członków porozum ienia w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  53
  Data
  zmiany
  udziału
  Akcjonariusz
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów przez
  zmianą
  Liczba akcji
  przed
  zmianą
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów po
  zmia nie
  Liczba
  akcji po
  zmianie
  Uwagi
  2017 -12-31 Porozumienie Rafał Bauer, Aulos sp. z o.o., Rangeclass LTD, Maciej Wandzel 18,04% 16466690 0% 0 Rozwiązanie porozumienia
  2018 -01-19 Soho Development S.A. 32,99% 30129870 0% 0 Wpis umorzenia akcji własnych do rejestru KRS
  2018 -01-19 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 3,485% 3181607 5,201% 3181607 Wpis obniżenia kapitału zakładowego Soho Development S.A. do KRS
  2018 -01-19 Maciej Zientara za pośrednictwem spółki Superkonstelacja Limit ed 15,34% 14005906 22,89% 14005906 Wpis obniżenia kapitału zakładowego Soho Development S.A. do KRS
  2018 -01-19 Maciej Wandzel wraz z podmiotem zależnym Aulos 1 sp. z o.o. 13,84% 12636400 20,66% 12636400 Wpis obniżenia kapitału zakładowego Soho Developmen t S.A. do KRS
  2018 -01-19 Rafał Bauer wraz ze spółką Businessweb 4,20% 3830290 6,26% 3830290 Wpis obniżenia kapitału zakładowego Soho Development S.A. do KRS
  2018 -01-19 Porozumienie Witold i Danuta Knabe 3,58% 3273134 5,35% 3273134 Wpis obniżenia kapitału zakładowego Soho Development S.A. do KRS
  2018 -01-29 Soho Development S.A. 0% 0 20% 12230000 Nabycie akcji własnych
  2018 -01-29 Maciej Wandzel wraz z podmiotem zależnym Aulos 1 sp. z o.o. 20,66% 12636400 16,04% 9814175 Zbycie akcji w ramach skupu akcji w łasnych przez Soho Development S.A.
  2018 -01-29 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5,201% 3181607 4,039% 2471023 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A.
  2018 -01-29 Porozumienie Witold i Danuta Knabe 5,35% 3273134 4,16% 2542108 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A.
  2018 -01-29 Rafał Bauer wraz ze spółką Businessweb 6,26% 3830290 4,86% 2974829 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A
  2018 -01-29 Maciej Zientara za pośr ednictwem spółki Superkonstelacja Limited 22,89 % 14005906 17,78% 10877814 Zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych przez Soho Development S.A
  21. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Soho Development ani jego spółki zależne nie były stroną postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej w zakresie:
   postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10%
  kapitałów własnych Emitenta, ani
   dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowiłaby co
  najmniej 10% kapitałów własnych Soho Development.  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  54
  22. In formacje o istotnych transakcjach Grupy z podmiotami powiązanymi
  Transakcje Grupy SHD S.A. z jednostkami nadrzędnymi (akcjonariuszami), kluczowymi członkami kadry
  kierowniczej GK SHD S.A. oraz pozostałymi podmiotami powiązanymi
  Strony transakcji 31.12.2 017 r. Zobowiązania Należności Wynagrodzenia* Sprzedaż Zakupy
  (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)
  Akcjonariusze posiadający znaczący
  wpływ 0 0 0 0 0
  Kluczowy personel 162 4 1 126 0 0
  Pozostałe podmioty powiązane** 161 15 0 2 454
  Ra zem 323 19 1 126 2 454
  *Obejmuje umowy o pracę oraz umowy cywilno -prawne
  ** W rozumieniu punktu 18 g) MSR 24
  Transakcje z jednostkami zależnymi
  Transakcje z jednostkami zależnymi zostały wyłączone w procesie konsolidacji metodą pełną, w wyniku tego są
  neutralne dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W związku z tym informacja
  o transakcjach z jednostkami zależnymi nie jest prezentowana w niniejszej nocie.
  Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi
  Stron transakcji Zobowiązania Należności Sprz edaż usług Zakupy usług
  (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)
  Rent Factory S.A. 5 58 74 142
  Razem 5 58 74 142
  23. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego k wartału
  Likwidacja Progress FIZAN
  W związku z zakończeniem działań likwidacyjnych w odniesieniu do inwestycji w Progress FIZAN w miesiącu
  styczniu 2018 r. , zostanie dokonana reklasyfikacja pozostałej ujemnej kwoty z tytułu aktualizacji wartości
  certyfika tów inwestycyjnych z kapitałów do skonsolidowanego wyniku finansowego w wysokości ok. 5,6 mln zł.
  Natomiast wynik na umorzeniu pozostałej części certyfikatów w styczniu 2018 r. był dodatni i wyniósł ok. 1,0 mln
  zł, co również zostanie ujęte w raportach o kresowych za okres kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
  Rozpoczęcie przenoszenia własności mieszkań z dwóch trwających inwestycji
  Zaczynając od marca br. rozpocznie się przekazywanie mieszkań z dwóch inwestycji deweloperskich znajdujących
  się w Warszawie tj. Feniks i Verbel. Planowana marża brutto do osiągnięcia dla budynku Feniks to 18,5%, a dla
  budynku Verbel to 21%. Natomiast informacja o poziomie sprzedaży lokali znajduje się w punkcie 3 niniejszego
  sprawozdania.
  Koszty programu motywacyjnego
  Po rea lizacji i rozliczeniu dwóch kolejnych etapów programu skupu akcji własnych (opisanych w pkt. 10 i 15
  sprawozdania) , osoby uprawnione zbyły na rzecz Spółki w celu umorzenia część posiadanych warrantów
  subskrypcyjnych serii A, objętych w ramach programu moty wacyjnego przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  55
  Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. , odpowiednio do przyjętych we wspomnianej uchwale założeń
  programu .
  24. Wyjaśnienie głównych pozycji Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów
  Pieniężny ch
  W okresie objętym raportem kwartalnym wystąpiły poniższe istotne pozycje w Skrócon ym Skonsolidowan ym
  Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych
  Kategoria przepływów
  Inne korekty (działalność operacyjna)
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mińskiej 25, dz. 18/16 i 18/14 147 062
  147 062
  Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych jednostkach
  Spłata dłużnych papierów 794
  Środki uzyskane ze skupu certyfikatów 2 729
  Pozostałe przepływy -900
  2 623
  Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  Odsetki od lokat bankowych 126
  Pozostałe odsetki 95
  221
  Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych papierów wartościowych
  Spłata obligacji do Progress FIZAN -3 117
  -3 117
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innyc h instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału
  Skup akcji własnych -98 525
  -98 525  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  56
  Inf ormacja dodatkowa do Skróconego J ednostkowe go S prawo zdania F inansow ego
  1. Forma prawna Soho Development S.A.
  a) Nazwa (Firma): Soho Development S półka Akcyjna , skrót firmy: „ Soho Development” („Emitent”) .
  b) Siedziba: ul. Mińska 25, 03 -808 Warszawa,
  c) Właściwy Sąd Rejestrowy i numer rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII I Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000019468,
  d) Sektor wg klasyfikac ji GPW: Dew eloperzy .
  Skrócone J ednostkowe S prawozdanie Finansowe zawarte w raporcie kwartalnym nie podlegało badaniu przez
  biegłego rewidenta.
  2. Czas trwania Emitenta
  Czas trwania Emitenta jest nieograniczon y.
  3. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowoś ci, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
  przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
  fina nsowego i danych porównywalnych
  Niniejsze Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z :
   Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) opublikowanymi w
  Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku z późni ejszymi zmianami,
   W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy 29 września 1994 roku o
  rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245 ) i wydanymi na jej podstawie
  przepisami wykonawczymi ,
   Zgod nie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009
  r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).
  Raport kwartalny obejmuje okres od dnia 01. 10 .201 7 r. do dnia 31.12 .2017 r., stanowiący trzy miesi ące roku
  obrotowego od 01.10.2017 r. do 3 0.09 .201 8 r.
  4. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym
  Aktualizacja wartości certyfikatów inwestycyjnych
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym:
   Dokonano aktualizacji wartości certyfikatów inwestycyjnych w kwocie 867 tys. zł.,
   Przeniesiono część kapitału z aktualizacji wyceny certyfikatów do wyniku bieżącego w związk u ze skupem i
  umorzeniem części certyfikatów inwestycyjnych , ujemna kwota reklasyfikacji wyniosła 5.696 tys. zł .
  5. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  Likwidacja Progress FIZAN
  W związku z zakończeniem działań likwidacyjnych w odniesieniu do inwestycji w Progress FIZAN w miesiącu
  styczniu 2018 r. , zostanie dokonana reklasyfikacja pozostałej ujemnej kwoty z tytułu aktualizacji wartości
  certyfikatów inwes tycyjnych z kapitałów do jednostkowego wyniku finansowego w wysokości ok. 50,4 mln zł.


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  57
  Natomiast wynik na umorzeniu pozostałej części certyfikatów w styczniu 2018 r. był dodatni i wyniósł ok. 1,0 mln
  zł, co również zostanie ujęte w raportach okresowych za okres kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
  Rozpoczęcie przenoszenia własności mieszkań z dwóch trwających inwestycji
  Zaczynając od marca br. rozpocznie się przekazywanie mieszkań z dwóch inwestycji deweloperskich znajdujących
  się w Warszawie tj. Feniks i Verbel. Planowana marża brutto do osiągnięcia dla budynku Feniks to 18,5%, a dla
  budynku Verbel to 21%. Natomiast informacja o poziomie sprzedaży lokali znajduje się w punkcie 3 niniejszego
  sprawozdania.
  W sprawozdaniu jednostkowym wynik finansowy spółek celowych realizujących inwestycje zostanie wykazany
  przy zastosowaniu metody praw własności.
  Koszty programu motywacyjnego
  Po realizacji i rozliczeniu dwóch kolejnych etapów programu skupu akcji własnych (opisanych w pkt. 10 i 15
  sprawozdania), osoby up rawnione zbyły na rzecz Spółki w celu umorzenia część posiadanych warrantów
  subskrypcyjnych serii A, objętych w ramach programu motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r., odpowiednio do przyjętych w e wspomnianej uchwale założeń
  programu.
  6. Przekształcenie sprawozdań finansowych w celu zap ewnienia porównywalności jednostkowych
  danych finansowych
  Kierownictwo SHD S.A. podjęło decyzję o zmianie zasad rachunkowości w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowy m ze skutkiem od 01.10.2017 r. Zmiana polega na prezentacji akcji i udziałów oraz wyniku jednost ek
  zależnych wg metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym SHD S.A. Powołana metoda
  jest jedną z metod wyceny przewidzianych w MSR 27.
  Cele m zmiany jest lepsza prezentacja wyników działalności deweloperskiej. W ocenie Zarządu SHD S.A. taki
  sposób ujęcia lepiej oddaje specyfikę działalności prowadzonej w zależnych spółkach projektowych oraz
  przyczynia się do zmniejszenia różnic pomiędzy wyniki em skonsolidowanym i jednostkowym.
  W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano przekształcenia historycznych danych jednostkowych.
  Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej
  30.09.2017 r.
  przed
  przekształceniem
  Korekty 30.09.2017 r. po
  przekształceni u
  A Aktywa trwałe 311 775 -264 311 511
  A.1 Rzeczowe aktywa trwałe 581 0 581
  A.2 Wartość firmy 0 0 0
  A.3 Inne wartości niematerialne 1 785 0 1 785
  A.4 Inwestycje w nieruchomości 151 909 0 151 909
  A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 119 368 -264 119 104
  A.6 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i
  współzależnych 2 160 0 2 160
  A.7 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 29 677 0 29 677
  A.8 Należności długoterminowe 0 0 0
  A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 6 295 0 6 2 95
  B Aktywa obrotowe 79 386 0 79 386
  B.1 Zapasy 18 745 0 18 745


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  58
  B.2 Należności handlowe 1 714 0 1 714
  B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych (PDOP) 0 0 0
  B.4 Pozostałe należności 1 784 0 1 784
  B.5 Krótkoterminowe akt ywa finansowe 11 141 0 11 141
  B.6 Pozostałe aktywa 1 229 0 1 229
  B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 44 773 0 44 773
  A+B Suma aktywów 391 161 -264 390 897
  Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej
  30.09.2017 r.
  przed
  przekształceniem
  Ko rekty 30.09.2017 r. po
  przekształceniu
  C Kapitał własny Emitenta 284 643 1 885 286 528
  C.1 Kapitał zakładowy 9 130 0 9 130
  C.2 Akcje własne 0 0 0
  C.3 Kapitał rezerwowy 204 277 0 204 277
  C.4 Pozostałe kapitały 11 762 -28 203 -16 441
  C.5 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: 59 474 30 088 89 562
  C.5.1 - zysk/(strata) z lat ubiegłych 21 808 22 588 44 396
  C.5.2 - zysk/(strata) netto bieżącego okresu 37 666 7 500 45 166
  C Razem kapitał własny 284 643 1 885 286 528
  D Zobowiązania długotermino we 49 959 -2 149 47 810
  D.1 Kredyty i pożyczki 474 0 474
  D.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 17 739 -2 149 15 590
  D.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0
  D.4 Pozostałe zobowiązania i inne pasywa
  długoterminowe 31 746 0 31 746
  E Zobowiązania krótkoterminowe 56 559 0 56 559
  E.1 Zobowiązania handlowe 1 593 0 1 593
  E.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od
  osób prawnych (PDOP) 0 0 0
  E.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 54 709 0 54 709
  E.4 Rezerwy na zobowią zania 0 0 0
  E.5 Kredyty i pożyczki 257 0 257
  D+E Razem zobowiązania 106 518 -2 149 104 369
  C+D+E Suma pasywów 391 161 -264 390 897  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  59
  Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej
  31.12.2016 r.
  przed
  przekształceniem
  Korekty 31.12.2016 r. po
  przekształceniu
  A Aktywa trwałe 342 255 0 342 255
  A.1 Rzeczowe aktywa trwałe 162 0 162
  A.2 Wartość firmy 0 0 0
  A.3 Inne wartości niematerialne 0 0 0
  A.4 Inwestycje w nieruchomości 3 831 0 3 831
  A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 251 133 0 251 133
  A.6 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i
  współzależnych 0 0 0
  A.7 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 84 547 0 84 547
  A.8 Należności długoterminowe 0 0 0
  A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 2 582 0 2 582
  B Aktywa obrotowe 46 450 0 46 450
  B.1 Zapasy 0 0 0
  B.2 Należności handlowe 372 0 372
  B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od
  osób prawnych (PDOP) 0 0 0
  B.4 Pozostałe należności 1 651 0 1 651
  B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 928 0 29 928
  B.6 Pozostałe aktywa 15 0 15
  B.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 484 0 14 484
  0
  A+B Suma aktywów 388 705 0 388 705
  Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej
  31.12.2016 r.
  przed
  przekształceniem
  Korekty 31.12.2016 r. po
  przek ształceniu
  C Kapitał własny Emitenta 328 436 -3 691 324 745
  C.1 Kapitał zakładowy 11 133 0 11 133
  C.2 Akcje własne -725 0 -725
  C.3 Kapitał rezerwowy 0 0 0
  C.4 Pozostałe kapitały 436 661 -47 981 388 680
  C.5 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: -118 63 3 44 290 -74 343
  C.5.1 - zysk/(strata) z lat ubiegłych -117 349 44 382 -72 967
  C.5.2 - zysk/(strata) netto bieżącego okresu -1 284 -92 -1 376
  C Razem kapitał własny 328 436 -3 691 324 745
  D Zobowiązania długoterminowe 57 801 3 691 61 492
  D.1 Kredyty i pożyczki 0 0 0
  D.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 2 193 3 691 5 884
  D.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0
  D.4 Pozostałe zobowiązania i inne pasywa
  długoterminowe 55 608 0 55 608
  E Zobowiązania krótkotermin owe 2 468 0 2 468
  E.1 Zobowiązania handlowe 804 0 804
  E.2 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od
  osób prawnych (PDOP) 0 0 0
  E.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 664 0 1 664


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  60
  E.4 Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  E.5 Kredyty i pożyczki 0 0 0
  D+E Razem zobowiązania 60 269 3 691 63 960
  C+D+E Suma pasywów 388 705 0 388 705
  Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej
  01.10.2016 r.
  przed
  przekształceniem
  Korekty 01.10.2016 r. po
  przekształceniu
  A Aktywa trwałe 346 327 0 346 32 7
  A.1 Rzeczowe aktywa trwałe 164 0 164
  A.2 Wartość firmy 0 0 0
  A.3 Inne wartości niematerialne 0 0 0
  A.4 Inwestycje w nieruchomości 0 0 0
  A.5 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 251 247 0 251 247
  A.6 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i
  współzależnych 0 0 0
  A.7 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe, w
  tym: 92 305 0 92 305
  A.8 Należności długoterminowe 0 0 0
  A.9 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 2 611 0 2 611
  B Aktywa obrotowe 50 589 0 50 589
  B.1 Zapasy 0 0 0
  B.2 Należności handlowe 412 0 412
  B.3 Należności z tytułu podatku dochodowego od
  osób prawnych (PDOP) 0 0 0
  B.4 Pozostałe należności 673 0 673
  B.5 Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 33 812 0 33 812
  B.6 Pozostałe aktywa 22 0 22
  B.7 Środk i pieniężne i ich ekwiwalenty 15 670 0 15 670
  B.8 Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność
  zaniechana 0 0 0
  A+B Suma aktywów 396 916 0 396 916


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  61
  Sprawozdanie
  z Sytuacji Finansowej
  01.10.2016 r.
  przed
  przekształceniem
  Korekty 01.10 .2016 r. po
  przekształceniu
  C Kapitał własny Emitenta 336 101 -3 691 332 410
  C.1 Kapitał zakładowy 11 133 0 11 133
  C.2 Akcje własne -725 0 -725
  C.3 Pozostałe kapitały 443 042 -48 076 394 966
  C.4 Zakumulowany wynik finansowy, w tym: -117 349 44 385 -72 964
  C.4.1 - zysk/(strata) z lat ubiegłych -117 349 44 385 -72 964
  C.4.2 - zysk/(strata) netto bieżącego okresu 0 0 0
  C Razem kapitał własny 336 101 -3 691 332 410
  D Zobowiązania długoterminowe 59 305 3 691 62 996
  D.1 Kredyty i pożyczki 0 0 0
  D.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 690 3 691 7 381
  D.3 Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0
  D.4 Pozostałe zobowiązania i inne pasywa
  długoterminowe 55 615 0 55 615
  E Zobowiązania krótkoterminowe 1 510 0 1 510
  E.1 Zobowiązania handlowe 173 0 173
  E.2 Zobowiązania z tytułu podatku
  dochodowego od osób prawnych (PDOP) 0 0 0
  E.3 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 337 0 1 337
  E.4 Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  E.5 Kredyty i pożyczki 0 0 0
  D+E Razem zo bowiązania 60 815 3 691 64 506
  C+D+E Suma pasywów 396 916 0 396 916


  SAF -QSr 1/2017
  Soho Development S.A.
  Skrócone Sprawozdanie F inansowe
  62
  7. Zastosowane kursy EURO
  Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
  zasad:
   Poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średnie go kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2017
  r. przez Narodowy Bank Polski ( 4,1709 zł / EURO) oraz dane porównywalne – według średnie go kursu
  ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4240 zł / EURO),
   Poszczególn e pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków
  pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy
  Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sp rawozdawczego: dla 3 miesięcy 2017 r.
  (4,2087 zł / EURO) oraz dla 3 miesięcy 2016 r. ( 4,3964 zł / EURO ).
  Zatwierdzenie Raportu Kwartalnego
  Podpisy osób reprezentujących Soho Development S.A.
  Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  01 .03.201 7 r. Maciej Wandzel Prezes Zarządu
  01 .0P.201T r. Mariusz Omieciński Członek Zarządu
  01.0P .201 T r. Elżbieta Rosińska Główna Księgowa  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Soho Development SA
ISIN:PLNFI0400015
NIP:5261029318
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Telefon:+48 22 3231900
www:www.sohodevelopment.pl
Kalendarium raportów
2019-07-01Raport półroczny
2019-08-29Raport za III kwartał
2019-07-01Raport półroczny
2019-08-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SOHO DEVELOPMENT
2019-06-26 02-06-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649