Raport.

SMS KREDYT HOLDING SA (25/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S. A. na dzień 8 grudnia 2017 roku, na godzinę 9:00 ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, IV piętro. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
2.Projekty uchwał NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
3.Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
4.Formularz Instrukcji Głosowania NWZA SMS Kredyt Holding S.A.
5.Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA SMS Kredyt Holding S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  OGŁOSZENIE
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  SMS Kredyt Holding S. A.
  Zarząd SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie
  Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  KRS 0000377784, data rejestracji w KRS 08.02.2011 roku, zwołuje Nadzwyczajn e Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 8.12.2017 roku na godzinę 09:00, które odbędzie się w
  biurze Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu przy ul.
  Skwierzyńskiej 21 (IV piętro).
  Przewidywany porządek obrad NWZ:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i
  Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na złożenie oferty
  nabycia obligacji oraz zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady
  Nadzorczej Spółki.
  7. Wolne głosy i wniosk i.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  Zasady dotyczące uczestnictwa w NWZ:
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być
  przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e -mail
  [email protected] w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczące j proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone
  Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego
  prawa, przeds tawiając odpowiednie dokumenty.  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
  przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na
  skrzynkę e -mail [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w fo rmacie plików doc, docx lub
  PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa,
  przedstawiając odpowiednie dokumenty.
  Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wpro wadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może
  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
  składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być,
  pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego
  Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa
  wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego
  ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O ud zieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  należy na 2 dni robocze poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6.12 .201 7 roku
  zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji
  przesłanej pocztą elek troniczną na adres e -mail [email protected] dokładając wszelkich
  starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne o znaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem
  imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę
  akcji, z kt órych wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na
  którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie
  PDF do wiadomości e -mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariu sza niebędącego
  osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego
  rejestru oraz odpowiedniej uchwały, jeżeli jest ona wymagana. Spółka podejmie odpowiednie
  działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomoc nika w celu weryfikacji ważności
  pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
  na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub
  pełnomocnika w celu potwierdz enia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka  zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
  weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
  będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Po przybyciu na
  Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał
  dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia
  tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
  powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru,
  ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz innych wymaganych dokumentów. Osoba/o soby udzielające
  pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w
  aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, lub posiadać inne dokumenty
  umożliwiające ich prawidłową weryfikację. Akcjonariu sze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie
  ważny dokument tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami
  akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone.
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie
  Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie
  przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na
  16 dni przed NWZA, to jest dzień 22.11 .201 7 roku („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonar iuszami spółki w Dniu
  Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są
  wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji . Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych
  akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 .11 .201 7 roku i nie później niż w
  pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 23.11 .201 7 roku, podmiot
  prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż
  uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
  a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 22.11.2017 roku oraz  b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZA, tj. 10 .11.2017 roku i nie
  późn iej niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. w dniu 23.11.2017
  roku – z żądaniem do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu A kcjonariuszy.
  Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³§ 3 Kodeksu
  spółek handlowych. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w
  NWZA uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze so bą zaświadczenia, o których mowa
  powyżej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed
  odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki m oże żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
  uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie
  pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
  wysłana.
  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał,
  będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 3§1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady
  Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą
  dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
  Informacje d otyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki:
  http://www.smsholding.pl  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SMS Kredyt Holding SA
ISIN:PLSMSKH00019
NIP:8943016705
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław
Telefon:+48 71 3418099
www:www.smsholding.pl
Komentarze o spółce SMS KREDYT HOLDING
2019-05-22 19-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649