Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (9/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  
  
    
   
    
  Katowice, dnia 15 maja 2019 r.


  Spistreśczarządudo akcjonariuszy………………………………………………………………….Podstawoweo emitencieprzyjętychprzysporządzaniuraportu………………...Kwartalnee………………………………………..Komentarzzarządu…………………………………………………………………………………Opisstanurealizacjidziałańiinwestycjiemitenta………………………………….Informacjeosóbzatrudnionych……………………………………Podsumowanie1.2.3.4.5.6.7.8.34212330323636


  /3Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze,przedPaństwemraportzapierwszykwartał2019rokudziałalnościspółkiŚląskiekonsekwentnymdziałaniomprzychódzesprzedażywpierwszymokresieosiągnąłspektakularnywynik6486188,55PLN.ŁącznasumawszystkichprzychodównarastająconakoniecIkwartału2019rokuprzewyższyłaubiegłorocznywynik.ZyskneYonakoniectegookresuosiągnął2323481,83PLN.Wwynikuwdrożeniazmianpolitykirachunkowości,wszystkichaktywówspółkinadzień31marca2019rokuwyniosła98356004,86PLN.ZmianypolitykirachunkowościzostałyprzeprowadzonezprocesemprzygotowywaniadowprowadzeniaakcjispółkinarynekregulowanyGiełdyPapierówWartościowychS.A.Dobrypoczątekrokuzanami!Zapraszamdozapoznaniasię̨zraportemibacznegoobserwowaniapoczynań́zespołuŚląskichKamienic.Z poważaniem,OfkaPiechniczekPrezesZarząduRAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019


  OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTAPodstawową działalnością Emitenta jest inwestowanie na rynku nieruchomości (w szczególności w budynki kamienic) na terenie województwa śląskiego poprzez:1.zakupnieruchomości,lubmodernizacjęnieruchomości,kamienicylubwyodrębnionychwcześniejlokalilub4.wynajemwyodrębnionychwcześniejlokaliwkamienicy.W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Emitent świadczy następujące usługi:1.wynajempokoiwpensjonatachwypoczynkowych,wyłącznymwłaścicielemjestFulinowosp.zo.o.–spółkazależnaodEmitenta–umiejscowionychwKuźnicy(PółwysepHelski)orazGrzybowieKołobrzegu),obsługęwynajmulokalizakupionychprzewramachtzw.usługizastępstwainwestorskiego,takżezzakresuwynajmuiobsługirynkunieruchomości.3.ŚląskaProhibicjasp.zo.o.zsiedzibąwKatowicach.PrzedmiotemdziałalnościspółkiŚląskaProhibicjasp.zo.o.,stanowiącejuzupełnieniedziałalnościEmitenta,prowadzenieorazświadczenieusługgastronomicznychzzakresuorganizacjiprzyjęćokolicznościowych,muzycznychikulturalnych,S.A.iHornigoldReitS.A.siedzibąwKatowicach.PrzedmiotemdziałalnościspółekstanowiącychuzupełnieniedziałalnościEmitenta,krótkoterminowywynajemapartamentówwkamienicach,równieżlokalibędącychwłasnościąEmitenta.Firma: ŚląskieKamieniceForma prawna: spółkaakcyjnaSiedziba: KatowiceAdres: ul. StanisławaMoniuszki10 lok. 1,40-005 KatowiceTel. + 48 32 445 35 56Fax: + 48 32 323 17 68PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIEInternet: www.slaskiekamienice.plE-mail: [email protected]: 0000420985REGON: 242938836NIP: 6272732430Kapitałzakładowy: 1 063 726,40 zł


  RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 5Na dzień sporządzenia raportu podstawowymi produktami oraz usługami świadczonymi przez Emitenta są:1.sprzedaż kamienicy lub wyodrębnionych lokali lub2.wynajem wyodrębnionych lokali w kamienicy.Celem realizacji podstawowej działalności, tj. sprzedaży lub wynajmu zrewitalizowanych przez Spółkę nieruchomości Emitent co do zasady realizuje poszczególny projekt w następujących etapach:1. zakup nieruchomości, w tym w szczególności wykonanie następujących czynności:•przeprowadzenie analizy budowlanej, finansowej (pod kątem przyszłej rentowności) oraz prawnej,Podstawową zasadą Emitenta jest realizacja projektów cechujących się dobrą lokalizacją (centra miast Górnego Śląska), dobrym projektem architektonicznym oraz wysoką jakością wykończenia.INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH EMITENTA


  INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH EMITENTASprzedażlokaliWynajemZakupnieruchomościNajwiększyprzychódSpółkauzyskujesprzedażysamodzielnych,wedługprzyjętychstandardów,mieszkalnychiużytkowych.Pierwszefinansowezaliczeklubzadatkównapoczątkowymetapie.DziękitemuEmitentpozyskujekapitałdorealizacjiinwestycji.Klientmamożliwośćwspółtworzyćostatecznyprojektlokalulubingerowaćwzakresużytychmateriałów.Emitent,sięnadotychczaszrealizowanychinwestycjachopracowałstandardpracremontowo-budowlanych,jestwykorzystywanyprzykażdymlokaluiuwzględniamożliwośćjegomodyfikacji,naoczekiwaniaklienta.Wiedzanatematnakładówfinansowych,należyponieść,projektpozwalanaoszacowanieoraznałożeniezrealizujefinansowe.Spółkakontynuujestrategiikom unikacjimarkeongowejwobszarzespołecznościowych,którejpozyskujeklientówzainteresowanychjejproduktami.Tr a n s a k c j esamodzielniestworzonywtymceludziałsprzedażyfirmy.Emitentbudujedochódpoprzezwynajemmieszkańwewcześniejzakupionychkamienicach.Obecnebiznesowezakładająwynajemśrednio30proc.mieszkańwkażdejzakupionejprzezSpółkękamienicy.Dodatkowo,prowadzonejdziałalnościSpółkaoferuje.usługęzastępstwainwestorskiegozgwarancjąwynajmudlaswoichklientów,tymsamymwzajemne.SkutecznenieruchomościjestnajważniejszymatutemSpółkideterminującymjejdynamicznyrozwój.ZazakupnieruchomościodpowiadaZarządSpółki(wzakresiestrategicznychdecyzjilubprowadzenianegocjacji).DziękireputacjigodnegozaufanianabywcynieruchomościpołożonychwcentrachmiastGórnegoŚląskaEmitentjesttraktowanyprzezwłaścicielinieruchomościjakowiarygodnyipożądanypartnerwtransakcji.


  RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 7INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH EMITENTAProjektowanieRemont modernizacja Natymetapiepodejmujeczyzakupionakamienicaprzeznaczonabędziedosprzedaży,teżzostanąwyodrębnionepodsprzedażlubwynajem.Wprzypadkupodjęciadecyzjiopodzialenalokalemieszkalne,architektoniczneEmitentapodmiotywykonującearchitektoniczneuwzględnieniuzałożeńorazwskazówekSpółki,wszczególnościuwzględnianesąkryteriacodoliczby,czyukładumieszkań.NatomiastwprzypadkupozostawieniakamienicywdotychczasowymukładziearchitektonicznezałożeńiwskazówekEmitentazwiązanychzwyglądemklatekschodowych,elewacjiczymetodamitermomodernizacji.NiezależnieEmitentadotyczącejprzeznaczeniazakupionejnieruchomości(sprzedaż,Spółkawykonujeremontkamienicywrazzwymianąinstalacjielektrycznychiwodnych,nowejsiecigrzewczej,klatekschodowychorazaranżacjąpodwórekiplacówalbodokonujepopraweklubodświeżenia(wzależnościodstanunabytejnieruchomości).EmitentprowadzistałymonitoringsytuacjinarynkunieruchomościorazstarasięaktywniepotencjalnieatrakcyjnychprojektówEmitentdodatkowokorzystazusługagencjinieruchomości(współpracawyłącznieprowizyjnegoodfaktycznietransakcji),bezpośrednioodpośrednikówwobrocie.Emitentcelempozyskaniapełnejirzetelnejwiedzyonieruchomości,przedmioteminwestycjiorazwceluminimalizacjiryzykainwestycyjnego,tozakonieczne,szczegółoweprawnegoorazfinansowego(dueEmietntwwieluprzypadkachdecydujeuzupełnieniawynikówraportudueszacunkowymsporządzonymprzezrzeczonzawcęmajątkowego.Wzwiązkuzpowyższymwoceniepołączeniejestwystarczająceobecnejjakiprzyszłejdochodowościdanejinwestycji.Źródłem finansowania zakupu nieruchomości przez Emitenta jest:•finansowanieemisjidłużnychinstrumentówfinansowych,hipotecznegolubobrotowegoudzielonegoprzezinstytucjęfinansową,akcji,własne.


  INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH EMITENTAPrzywykonywaniuprzedmiotowychpracEmitentkorzystazusługpodmiotówzewnętrznychrealizującychpracezlecenieczyarchitekcikrajobrazu).Emitentwskazuje,sąprzezDyrektoraFinansowegoSpółki,posiadawieloletniebudowlanejorazdziałtechnicznyspółki,zdwóchinspektorówbudowlanychzodpowiednimikwalifikacjamiorazspecjalistyds.practechnicznych.Emitentwskazuje,wykonujeetapienieuzyskaniapozwolenianabudowę,zgłoszeniadourzęduplanowanegoremontulubmodernizacjinieruchomości(uzyskanienabudowęwymagająpracestrychównalokalemieszkalnezmianasposobuużytkowanialokalizmieszkalnychnaużytkowe,działalnośćkomercyjną).Pracebudowlanego,nabudowęwykonywanenadzoremwykwalifikowanychinspektorówbudowlanych.NiektórewszczególnościkamienicewcentrachmiastnaGórnymŚląskuznajdująsiępodochronąwojewódzkiegokonserwatorazabytkównapodstawieplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.WprzypadkunabyciaobiektówbudowlanychznajdującychsiępodochronąwojewódzkiegokonserwatorazabytkówEmitentzobowiązanyjestdouzyskaniapozwolenianabudowęlubrozbiórkę,przezwłaściwyorganadministracjiarchitektoniczno-budowlanejwuzgodnieniuzwojewódzkimkonserwatoremzabytków.


  RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 9Powierzchnia użytkowa:3099,85 m2Liczba lokali: 85Szacowany przychód ze sprzedaży:16 000 000 złKompleks 4 przyległych budynków. Odtworzenie pierwotnego stanu kamienicy. Zmiana systemu CO na bazie dostawcy.W 2018 roku ukończono remonty elewacji frontowej oraz większości lokali.KATOWICEKOPERNIKA / STYCZYŃSKIEGOPRZEDPRZYKŁADOWA INWESTYCJA EMITENTA


  L.p.imię i nazwisko akcjonariuszyLiczbaakcji(szt.)Udziałw kapitalezakładowym(wproc.)Udziałw głosach(w proc.)1OfkaPiechniczek2 008 33318,88 %18,88 %2KorneliaKita2 010 57318,90 %18,90 %3Michał Przyłęcki2 671 76225,12 %25,12 %4MezzoCapital Sp. z o.o.1 000 0009,4 %9,4%5Pozostali2 946 59627,70 %27,70 %10 637 264100 %100 %27,7018,8818,9025,129,4STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTAOfkaPiechniczek –18,88 % Kornelia Kita –18,90 % Michał Przyłęcki –25,12 %MezzoCapital Sp. z o.o. –9,4 %Pozostali –27,70 %INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTAze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu


  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacjiŚLĄSKA PROHIBICJA SP. Z O.O.Firma: Śląska ProhibicjaForma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSiedziba: KatowiceWpis spółki do rejestru przedsiębiorców: 22 grudnia 2016 rokuKRS: 0000654315Kapitał zakładowy: 1 462 000,00 PLNUdział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ: 95,55 proc.Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 95,55 proc.PrzedmiotemdziałalnościspółkiŚląskaProhibicjasp.zo.o.jestprowadzenieorazkompleksowaobsługaprzyjęćokolicznościowych,muzycznychlubkulturalnych.SpółkataniedziałalnościkonkurencyjnejwobecEmitenta,działalnościstanowijedynieuzupełnienieusługdlaklientówEmitenta.Spółkarozpoczęładziałalnośćoperacyjnąwdniu4grudnia2017roku.NadzieńsporządzenianiniejszegoraportuEmitentnieskonsolidowanegosprawozdaniafinansowego.PodstawąprawnądlazwolnieniazobowiązkukonsolidacjiwynikówfinansowychspółekzależnychEmitentajestart.58ust.1ustawyorachunkowości,zgodnie„konsolidacjąmożnaniejednostkizależnej,danejednostkisąnieistotne”,jeżelipomimoichpominięciaskonsolidowaneijasnoprzedstawiasytuacjęfinansowąorazwynikfinansowyGrupyKapitałowejEmitenta.EmitentplanujekonsolidacjędanychfinansowychspółkizGrupąKapitałowąEmitentaoddnia,przychodyzdziałalnościŚląskiejProhibicjisp.zo.o.będąstanowiłyistotnyudziałwwynikufinansowymGrupyKapitałowejEmitentalubzaistniejąinneuzasadniająceodkonsolidacjiwynikówfinansowychoktórymmowawart.58ustawyorachunkowości.RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 /11


  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ* źródło: EmitentRestauracja ŚLĄSKA PROHIBICJA


  WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓLKI ZALEŻNEJŚALĄSKA PROHIBICJA SP. Z O.O.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMnarastająconarastająco01.01.201931.03.201901.01.201831.03.201801.01.201931.03.201901.01.201831.03.2018Przychody ze sprzedaży1 447 015,351 447 015,35Zysk (strata) ze sprzedaży-391 330,68-391 330,68Zysk (strata) z działalności operacyjnej-400814,48-400 814,48Zysk (strata) brutto-418905,04-418 905,04Zysk (strata) netto-418905,04-418 905,04Aktywa razem8720344,538 720 344,53Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaKapitał (fundusz) akcyjny1 462 000,001 462 000,00Kapitał własny439 200,89439 200,89RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.2019 –31.032019/ 13OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ


  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJHORNIGOLD S.A.Firma: HornigoldForma prawna: spółka akcyjnaSiedziba: KatowiceWpis spółki do rejestru przedsiębiorców:17 kwietnia 2017 rokuKRS: 0000672989Kapitał zakładowy: 1 048 690 PLNUdział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:81,21 proc.Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:81,21 proc.HORNIGOLD REIT S.A.Firma: Hornigold REIT S.A.Forma prawna: spółka akcyjnaSiedziba: Katowice Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców: 26 sierpnia 2010 rokuKRS: 0000672989Kapitał zakładowy: 12 622 602,50 PLNUdział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:70,97 proc.Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:70,97 proc.PrzedmiotemdziałalnościobuspółekjestkrótkoterminowywynajemapartamentówwkamienicachbędącychwłasnościąEmitenta.SpółkiteniedziałalnościkonkurencyjnejwobecEmitentaaprzedmiotstanowijedynieuzupełnienieusługdlaklientówEmitenta.NadzieńsporządzenianiniejszegoraportuspółkaHornigoldReitS.A.prowadzidziałalnośćoperacyjnąnatomiastHornigoldS.A.zawieszadziałalnośćoperacyjną.SpółkaHornigoldReitS.A.jestpodmiotemnotowanymnarynkuNewConnect,obowiązkowipublikacjiraportówfinansowych.PodstawąprawnądlazwolnieniazobowiązkukonsolidacjiwynikówfinansowychspółekzależnychEmitentajestart.58ust.1zktórym„konsolidacjąmożnaniejednostkizależnej,danejednostkisąnieistotne”,jeżelipomimoichpominięciaskonsolidowaneijasnoprzedstawiasytuacjęfinansowąorazwynikfinansowyGrupyKapitałowejEmitenta.EmitentplanujekonsolidacjędanychfinansowychspółkizGrupąKapitałowąEmitentaoddnia,przychodyzdziałalnościspółekzależnychbędąstanowiłyistotnyudziałwwynikufinansowymGrupyKapitałowejEmitentalubzaistniejąinneuzasadniająceodkonsolidacjiwynikówfinansowychoktórymmowawart.58ustawyorachunkowości.


  RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 17OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ* źródło: EmitentOGRÓD przyul. Grodowej


  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ* źródło: EmitentAPARTAMENT przy ul. Grodowej


  RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 17OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ* źródło: EmitentAPARTAMENTY w centrum Katowic


  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ* źródło: EmitentAPARTAMENTY w katowickim Nikiszowcu


  WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓLKI ZALEŻNEJHORNIGOLD REIT S.A.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMnarastająconarastająco01.01.201931.03.201901.01.201831.03.201801.01.201931.03.201901.01.201831.03.2018Przychody ze sprzedaży900 175,090900 175,090Zysk (strata) ze sprzedaży155 274,23-8 902,00155 274,23-8 902,00Zysk (strata) z działalności operacyjnej155 274,98-8902,00155 274,98-8 902,00Zysk (strata) brutto152515,26-8667,96152 515,26-8 667,96Zysk (strata) netto152 515,26-8667,96152 515,26-8 667,96Aktywa razem8321355,842010289,188 321 355,842 010 289,18Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1793647,20545 154,131 793 647,20545 154,13Kapitał (fundusz) akcyjny12 622 602,5012622602,5012 622 602,5012 622 602,50Kapitał własny6 527 708,64366 814,996 527 708,64366 814,99RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 19OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ


  OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJPOLSKIE MAJĄTKI ZIEMSKIE SP. Z O.O.Firma: Polskie Majątki Ziemskie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSiedziba: KatowiceWpis spółki do rejestru przedsiębiorców: 15 maja 2017 rokuKRS: 0000677998Kapitał zakładowy: 349 000 PLNUdział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ: 100 proc.Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki: 100 proc.PrzedmiotemdziałalnościspółkiPolskieMajątkiZiemskiesp.zo.o.jestwspieranieEmitenta,wykorzystaniepołożonejwDąbrowiesięzdziałek192/2oraz62,dlaktórejprowadzonajestksięgawieczystanumerKA1D/00047365/2.Przedmiotowanieruchomośćzostaławniesionaaportem,pokryciakapitałuzakładowegowspółceprowadzianalizywzakresiesposobuwykorzystaniaprzedmiotowejnieruchomości.SpółkaPolskieZiemskiedziałalnościoperacyjnejwIkwartale.NadzieńsporządzenianiniejszegoraportuEmitentnieskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegozuwaginato,PolskieMajątkiZiemskiesp.zo.o.niedziałalnościoperacyjnej.Emitentplanujekonsolidacjidanychfinansowychspółkizgrupykapitałowejoddnia,przychodyzdziałalnościbędąstanowiłyistotnyudziałwwynikufinansowymGrupyKapitałowejEmitentalubzaistniejąinneuzasadniająceodkonsolidacjiwynikówfinansowychoktórymmowawart.58ustawyorachunkowości.PodstawąprawnądlazwolnieniazobowiązkukonsolidacjiwynikówfinansowychspółekzależnychEmitentajestart.58ust.1ustawyorachunkowości,zgodnie„konsolidacjąmożnaniejednostkizależnej,danejednostkisąnieistotne”,jeżelipomimoichpominięciaskonsolidowaneijasnoprzedstawiasytuacjęfinansowąorazwynikfinansowyGrupyKapitałowejEmitenta.Wdniu15maja2017rokuSądrejestrowydokonałwpisudorejestruprzedsiębiorcówPolskieMajątkiZiemskiesp.zo.o.podnumeremKRS0000677998.


  INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTUw tym informacje o zmianach stosowanych zasad(polityki) rachunkowościDanekwartalnymzaIkwartał2019r.zostałysporządzonestosowanymiprzezEmitentaprzysprawozdaniurocznychsprawozdańfinansowych,zustawyorachunkowościzdnia29września1994r.(Dz.U.z2013r.poz.330i613).KsięgirachunkowepolskimiwalucierachunkowympozasiedzibąSpółki,przechowywanajestwsiedzibie.DoprowadzeniaksiągrachunkowychstosowanyjestsystemStandardERPproducentaHansaWorld.Opissystemuprzetwarzaniadanychzawartyjestwinstrukcjiużytkownikaopracowanejprzezproducentaoprogramowaniaorazwdostępnejzpozycjiposzczególnegooperatorasystemufunkcji„POMOC”.Podstawązapisówwksięgachrachunkowychsądowodyksięgowegospodarczej,:•zewnętrzne obce–służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,–ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,•wewnętrzne –dotyczące operacji wewnątrz jednostki,–wystawianeosobydokonującebrakumożliwościuzyskaniazewnętrznychobcychdowodówźródłowych.Nietojednakoperacjigospodarczych,przedmiotemsązakupyopodatkowaneodtowarówiusługorazskupmetalinieżelaznychodludności.RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 21


  INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTUw tym informacje o zmianach stosowanych zasad(polityki) rachunkowościCharakterystykastosowanychprzezjednostkęmetodwyceny:wtymmetodwycenyaktywówipasywów(takżeamortyzacji),pomiaruwynikufinansowegoorazsposobusporządzeniasprawozdaniafinansowegowzakresie,wjakimustawapozostawiajednostceprawowyboru:a)środkitrwałeorazwartościniematerialneiprawne–wartośćpoczątkowapomniejszonaoodpisyamortyzacyjneumorzeniowe,ztytułutrwałejutratywartości.Wprzypadkubrakumożliwościustaleniacenynabyciaskładnikaaktywów,przyjętegonieodpłatniewformiejegowycenędokonujewedługcensprzedaży(cenrynkowych)poprzezanalizęwartościrynkowejtakiegosamegolubpodobnegoprzedmiotu(obiektu).b)środkitrwałewbudowie–wwysokościogółukosztówpozostającychwbezpośrednimzwiązkuzichnabyciemlubwytworzeniem,oodpisyztytułutrwałejutratywartości,krótkoterminowe–wedługcenynabycialubceny(wartości)rynkowej,zależnieznichjestniższa,którychnieaktywnyrynekwinnysposóbokreślonejwartościgodziwej,składnikiaktywówobrotowych–wedługcennabycialubkosztówwytworzenianieodcenichsprzedażynettonadzieńbilansowy.e)należności i udzielone pożyczki –w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,–wkwociezapłaty,czymzobowiązaniafinansowe,uregulowanienastępujewydaniaaktywówfinansowychinnychniżśrodkipieniężnewymianynainstrumentyfinansowewartościgodziwej,–w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,–w wartości nominalnej.Zmiany metod księgowości i wyceny:ZmienionoprezentacjęwRZiSsprzedażnieruchomości,jebezpośrednionaczęśćoperacyjnąrozliczeńRZiStj.sprzedażtowarówpoz.A.IVRZiSorazkosztwłasnysprzedażytowarówpoz.B.VIIIRZiS.Charakterystykadokonanychwstosunkudopoprzedniegorokuobrotowegozmiansposobusporządzaniasprawozdaniafinansowegoiwpływwywołanychtymskutkówfinansowychnasytuacjemajątkowąifinansową,wynikfinansowyorazrentownośćjednostki:J/w.Zmianaprezentacjirozliczeńwzakresienieruchomościnienazmianęrozliczeniawynikufinansowegojednostki.


  KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWEJEDNOSTKOWY BILANSPozycjaStan na dzieńStan na dzień31.03.201831.03.2019AKTYWAA. Aktywa trwałe35 467 188,2153 008 709,74I. Wartości niematerialne i prawne272 335,35II. Rzeczowe aktywa trwałe2 205 404,48III. Należności długoterminowe0IV. Inwestycje długoterminowe46 793 798,26V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe03373171,65B. Aktywa obrotowe23 348 382,5943 141 333,56I. Zapasy17 962 204,831 143 916,43II. Należności krótkoterminowe9 382 942,29III. Inwestycje krótkoterminowe27 939 898,23IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 674 576,61C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 02 205 961,56D. Udziały(akcje) 00AKTYWA RAZEM60 307 532,3698 356 004,86A. Kapitał (fundusz)10 363 312,5542 729 780,00I. Kapitał (fundusz) podstawowy1 041 946,401 063 726,40II. Kapitał (fundusz) zapasowy12 941 169,806276030,82III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny00IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwoweV. Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 589 612,5831 057 540,95VI. Zysk (strata) netto969808,932 232 481,83VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 944 219,8155 626 224,86I. Rezerwy na zobowiązania17 072,4828 368,47II. Zobowiązania długoterminowe28 397 818,71III. Zobowiązania krótkoterminowe27 200 037,68IV. Rozliczenia międzyokresowe0,00PASYWA RAZEM60 307 532,3698 356 004,86RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 23


  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATPozycjaI kwartał 2019I kwartał 20182019 narastająco2018 narastająco01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03 2018 r.01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03.2018 r.A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 486 188,552 098 410,896 486 188,552 098 410,89I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 622 212,80735 300,285 622 212,80735 300,28II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)863 975,750863 975,750III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0000IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów01 363 110,6101 363 110,61B. Koszty działalności operacyjnej3 827 219,502 370 618,453 827 219,502 370 618,45I. Amortyzacja103 000,44265 140,71103 000,44265 140,71II. Zużycie materiałów i energii263 394,30429 712,52263 394,30429 712,52III. Usługi obce649 491,611 448 056,53649 491,61IV. Podatki i opłaty143 894,0142 229,11143 894,0142 229,11V. Wynagrodzenia243 667,05185 575,71243 667,05185 575,71VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 553,461 809,049 553,461 809,04VII. Pozostałe koszty rodzajowe48 058,0264 344,6348 058,02VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 508 043,18755 601,731 508 043,18755 601,73C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)2 658 969,05-272 207,562 658 969,05-272 207,56D. Pozostałe przychody operacyjne64 344,6314 620,8164 344,6314 620,81I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000II. Dotacje6014 586,36III. Inne przychody operacyjne34,4564 344,6334,45E. Pozostałe koszty operacyjne-22,552 000,79-22,552 000,79I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0000II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000III. Inne koszty operacyjne2 000,79-22,552 000,79F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)2 723 336,23-259 587,542 723 336,23-259 587,54


  PozycjaI kwartał 2019I kwartał 20182019 narastająco2018 narastająco01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03 2018 r.01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03.2018 r.G. Przychody finansowe470,572 027 168,54470,572 027 168,54I. Dywidendy i udziały w zyskach0000II. Odsetki470,2510,50470,2510,50III. Zysk ze zbycia inwestycji02027158,0402 027 158,04IV. Aktualizacja wartości inwestycji0000V. Inne00,320H. Koszty finansowe437 687,97751 512,07437 687,97751 512,07I. Odsetki0697 257,220697 257,22II. Strata ze zbycia inwestycji040 000,00040 000,00III. Aktualizacja wartości inwestycji0000IV. Inne714 254,85437 687,9714 254,85I. Zysk (strata) (I±J)2 286 118,831 016 068,932 286 118,831 016 068,93J. Podatek dochodowy53 637,00053 637,000K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)(strata) 2 232 481,83969 808,932 232 481,83969 808,93JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATRAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 25


  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHPozycjaI kwartał 2019I kwartał 20182019 narastająco2018 narastająco01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03 2018 r.01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03.2018 r.A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejI. Zysk (strata) netto2 232 481,83969 808,932 232 481,83969 808,93II. Korekty razem1 213 205,517 223 546,031 213 205,517 223 546,03III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 445 687,348 193 354,963 445 687,348 193 354,96B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejI. Wpływy02 139 158,0402 139 158,04II. Wydatki2 562 499,00-10 632 390,512 562 499,00-10 632 390,51III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 562 499,00-8 493 232,47-2 562 499,00-8 493 232,47C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejI. Wpływy369 363,985 260 897,63369 363,985 260 897,63II. Wydatki1 710 913,93-5 295 461,611 710 913,93-5 295 461,61III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 341 549,95-34 563,98-1 341 549,95-34 563,98D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III+B.III+C.III)-334 441,49-458 361,61-334 441,49E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-458 361,61-334 441,49-458 361,61-334 441,49F. Środki pieniężne na początek okresu677 332,201 012 562,55677 332,201 012 562,55G. Zysk (strata) operacyjnej (C+D-E)218 970,59678 121,05218 970,59678 121,05


  I kwartał 2019I kwartał 20182019 narastająco2018 narastająco01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03 2018 r.01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03.2018 r.Kapitał własny na początek okresu40 497 298,179 393 503,6240 497 298,179 393 503,62–korekty błędów podstawowych0000–zmiana przyjętych zasad rachunkowości0000Kapitał własny na początek okresu po korektach40 497 298,179 393 503,6240 497 298,179 393 503,62Kapitał zakładowy na początek okresu1 063 726,401 041 946,401 063 726,401 041 946,40Zmiany kapitału zakładowego0000zwiększenia (emisji akcji)0000–zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcji serii B0000–podwyższenie kapitału (emisja serii C)0000–podwyższenie kapitału (emisja serii G,H)0000zmniejszenia (z tytułu)0000–umorzenia udziałów (akcji)0000–pokrycia straty0000Kapitał zakładowy na koniec okresu1 063 726,401 041 946,401 063 726,401 041 946,40Kapitał zapasowy na początek okresu6 276 030,8212 941 169,806 276 030,8212 941 169,80Zmiany kapitału zapasowego0000zwiększenia (z tytułu)0000–emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000–emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000–zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcji serii B0000–z podziału zysku0000–z kapitału z aktualizacji0000–inne0000–innekoniec okresu6 276 030,8212 941 169,806 276 030,8212 941 169,80JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYMRAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 27


  JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYMI kwartał 2019I kwartał 20182019 narastająco2018 narastająco01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03 2018 r.01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03.2018 r.Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000Zmiany kapitału z aktualizacji wycenyzwiększenia 0000Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu2 100 000,00000Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowychzwiększenia )002 100 000,000–wpłaty na podwyższenie kapitału0000–inne0zmniejszenia rezerwowe na koniec okresu2 100 000,0002 100 000,000Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu31057540,95-4 589 612,58-4 589 612,58-4 589 612,58Zysk z lat ubiegłych na początek okresu005 465 259,150–korekty błędów podstawowych0000–zmiana przyjętych zasad rachunkowości0000Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach0000zwiększenia –wynik na dzień przekształcenia0000zmniejszenia 0000–zmiana formy prawnej spółki0000Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000


  I kwartał 2019I kwartał 20182019 narastająco2018 narastająco01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03 2018 r.01.01 –31.03.2019 r.01.01 –31.03.2018 r.Strata z lat ubiegłych na początek okresu0-4589612,580-4 589 612,58–korekty błędów podstawowych0000–zmiana przyjętych zasad rachunkowości0000Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach0-4 589 612,580-4 589 612,58zwiększenia ubiegłych do pokrycia0000zmniejszenia 0000–pokryte z wyniku finansowego0000Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0-4 589 612,580-4 589 612,58Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu31057540,95-4 589 612,5831 057 540,95-4 589 612,58Wynik netto2 232 481,832 232 481,83zysk netto2 232 481,83969 808,932 232 481,83969 808,93strata netto0000odpisy z zysku0000Kapitał własny na koniec okresu42 729 780,00 10 363 312,5542 729 780,0010 363 312,55JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYMRAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 29


  KOMENTARZ ZARZĄDUzawierającyzwięzłącharakterystykęistotnychdokonańlubniepowodzeńEmitentaw okresiedotyczyraportwrazz opisemnajważniejszychczynnikówizdarzeń, w szczególnościo nietypowymcharakterzemającychwpływnaosiągnięteSpółkawbieżącymokresiesięprzedenafinalizacjisprzedażywinwestycjach,którychponiosłanakładywminionychkwartałach.Głównenadalskoncentrowanewbudynkumieszkalno-usługowymprzyul.KopernikaiStyczyńskiegowKatowicach.Przychodynettozesprzedażywyniosły6486188,55złibyływyższeo4387777,66zł.ZyskspółkinakoniecIkwartału2019rokuwyniósł2232481,83zł.Wporównaniudoanalogicznegokwartału2018rokuspółkaodnotowaławzrosto1262672,90złcojestwynikiemkonsekwentnejrealizacjiprzyrzeczonychumówsprzedażyzklientamispółki.Wwynikuzmianpolitykirachunkowościspółkaprezentujezprzeszacowaniami.Wartośćwszystkichaktywówspółkito98356004,86zł,o38048472,50złwięcejniżwrokuubiegłym.ZnaczącywzrostspółkaodnotowałarównieżwpozycjiKapitałówwłasnych,nakoniecokresuwartość42729780,00złpodczasgdywIkwartalewartośćtawyniosła10363312,55zł.Womawianymokresiesfinalizowałaspłatyzobowiązańztytułuobligacjiwwysokości1000000,00złorazkredytówudzielonychdokwoty3750000,00zł.PonadtoprzeprowadziłaemisjęobligacjiseriiF2,wwynikuktórejpozyskała1000000,00złnakolejneorazemisjęakcjiseriiJwtrybieprywatnej,którejzostałoobjętych1000000akcji,owartości0,10złkażda,wartościnominalnejwszystkichobjętychakcjiwwysokości100000,00zł.Cenaemisyjnajednejakcjiwyniosła3,00zł,pozyskałakapitałwwysokości3000000,00zł.KapitałzakładowyEmitentazostałpodwyższonyokwotę100000,00zł.NadzieńsporządzenianiniejszegoraportuniedorejestracjizmianwkapitalespółkiprzezwłaściwySądRejestrowy.


  INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI,jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnychw przedsiębiorstwie.Emitent nie prowadził działalności innowacyjnej.STANOWISKO ZARZĄDU,odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnymEmitent nie publikował prognoz wyników na dany rok.WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONDOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHPodstawąprawnądlazwolnieniazobowiązkukonsolidacjiwynikówfinansowychspółekzależnychEmitentajestart.58ust.1ustawyorachunkowości,zgodnie„konsolidacjąmożnaniejednostkizależnej,danejednostkisąnieistotne”,jeżelipomimoichpominięciaskonsolidowanefinansowaniarzetelnieijasnoprzedstawiasytuacjęfinansowąorazwynikfinansowyGrupyKapitałowejEmitenta.RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 / 31


  OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTAorazharmonogramuichrealizacji, o którychEmitentinformowałw dokumencieodnośniepublikowanychprognozwynikównadanyrokw świetlezaprezentowanychw danymraporcieINWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJIKATOWICEMONIUSZKI 10-12 Jedna z czołowych inwestycji Spółki. Składa sięz dwóch budynków mieszkalno-usługowych położonych w prestiżowej lokalizacji, w samym centrum Katowic. Powierzchnia użytkowa budynku nr 10 wynosi 1855,47 m2, a budynku nr 12 wynosi 1494,13 m2. Nieruchomości przeznaczone pod sprzedaż poddawane są obecnie kompleksowej modernizacji, aby sprostać wymaganiom klientów śląskiego rynku nieruchomości. W listopadzie 2016 roku ukończono remont elewacji frontowej, dzięki czemu budynek zyskał wyjątkowy charakter.Ilość mieszkań: 47KATOWICESŁOWACKIEGO 12, 12-usługowych położony w samym centrum miasta o łącznej powierzchni użytkowej 1663,9 m2, w pobliżu wiodących punktów handlowych, kulturalnych i rozrywkowych (dworzec, rynek, Filharmonia, galerie handlowe). Kompleksowo zmodernizowane, wyposażone mieszkania zdobyły uznanie dotychczasowych klientów Spółki, mające swoje odzwierciedlenie w nadzwyczaj wysokim współczynniku sprzedaży.Obecnie trwa końcowy etap modernizacji.Ilość mieszkań: 57


  KATOWICEMONIUSZKI 5 Zakup budynku został zdeterminowany sukcesem poprzedniej inwestycji przy ul. Moniuszki 10 i 12. Cechą wyróżniającą nieruchomość jest z pewnością elewacja frontowa oraz położenie przy infrastrukturze wodnego kanału –Rawy. Kamienica została wzniesiona w 1905 roku, w jej skład wchodzą budynek mieszkalno-handlowy oraz trzy oficyny mieszkalne, o łącznej powierzchni całkowitej 3176,59 m2. Podlega wpisowi do rejestru zabytków pod numerem A/120/04.Ilość mieszkań: 33Ilość lokali usługowych: 4KATOWICESŁOWACKIEGO 39 Kamienica mieszkalno-handlowa z roku 1905 w stylu secesyjnym, położona na działce podlegającej ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowi kontynuację działań polegających na złożonych inwestycjach w budynki położone w centrum miasta Katowice. Nietuzinkowe detale elewacji oraz rozkład pomieszczeń wskazują na wysoki potencjał tej nieruchomości. Spółka planuje przeprowadzić gruntowny remont w porozumieniu z odpowiednimi organami, który nie tylko zwiększy wartość, ale i wpłynie na atrakcyjność przeznaczonych do sprzedaży lokali.Ilość mieszkań: 22I INWESTYCJI EMITENTARUDA ŚLĄSKA Budynek mieszkalny w zespole charakterystycznych śląskich zabudowań, z dużym podwórzem, miejscami parkingowymi, przestrzenią zieloną dla mieszkańców. Dobra lokalizacja na granicy Zabrza, w pobliżu dróg szybkiego ruchu gwarantuje szybki dojazd do pobliskich miast.Ilość mieszkań: 7RAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 2019/ 33


  BYTOMKATOWICKA 25Budynek przeznaczony pod działalność usługową, będący wcześniej państwową placówką edukacyjną. Unikalny rozkład pomieszczeń daje szerokie możliwości adaptacji atrakcyjnych przestrzeni biurowych i mieszkalnych. Wynajem całej powierzchni parteru pod prywatne gabinety lekarskie, w połączeniu z lokalizacją w centrum miasta stanowi dominujący wyznacznik prestiżu tej inwestycji.Ilość lokali usługowych: 11JAWORZNO a Inwestycja w Jaworznie to dom wielorodzinny położony w samym sercu rynku, otoczony różnymi punktami gastronomicznymi i handlowymi. Prestiż tej kamienicy nadaje położenie, a zacisze i kameralność, dostęp do placu zieleni na podwórzu. Obecnie Spółka pracuje nad planem gospodarczym renowacji budynku.Ilość mieszkań: 5OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTAKATOWICEKOPERNIKA 3 STYCZYŃSKIEGO 1, 3, 5Kompleks 4 przyległych budynków wzniesionychw 1910 roku. Wraz z nieruchomością Spółka przejęła kompleksowy projekt budowlany, jak i niezbędne pozwolenia dotyczące min. adaptacji poddasza oraz zmiany sposobu użytkowania lokali na parterze pod działalność komercyjną. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych i usługowych, po zakończeniu praczwiązanych z przebudową wyniesie ponad 3000 m2.Ilość mieszkań: 85


  KATOWICELEŚNEGO POTOKU 20 Kamienica trzykondygnacyjna (podpiwniczona) o łącznej powierzchni 178,10 m2. Jest to wolnostojący budynek mieszkalny składający się z trzech lokali.Powierzchnia gruntu wynosi 364 m2.Ilość mieszkań: 3CHORZÓW Kamienica czterokondygnacyjna (w tym poddasze), podpiwniczona o łącznej powierzchni ok. 1980 m2. Budynek dawnego hotelu u zbiegu ulic: Armii Krajowej 55 oraz Bojowników o Wolność i Demokrację60. Kamienicę wzniesiono w latach 1897-1898 wg projektu Franciszka Wieczorka dla właściciela Górnych Hajduk –Józefa Kowatza. Z chwilą wybuchu wojny, hotel został skonfiskowany i zamknięty. Po wojnie na parterze kamienicy działała restauracja, a część hotelową przeznaczono na mieszkania czynszowe. Obecnie w budynku znajdują się lokale mieszkalne i usługowe.Ilość mieszkań: 18Ilość lokali usługowych: 1OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTAKATOWICEPLAC WOLNOŚCI 2 Emitent planuje zrealizować zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy Placu Wolności 2. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent zawarł umowę przedwstępną zakupu przedmiotowego budynku.PLANOWANE INWESTYCJERAPORT KWARTALNYZA OKRES 1.01.2019 /35


  INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATYW celu prowadzenia bieżącej działalności Śląskie Kamienice S.A. Emitent zatrudnia:•3 osoby –na podstawie umowy o pracę;•23 osób –na podstawie stosownych umów o współpracę.PODSUMOWANIEPodsumowując prezentowane wyniki finansowe oraz założenia według stanu na koniec I kwartału 2019 roku:wartość wszystkich aktywów Spółki wyniosła 98 356 004,86 PLN, 6 486 188,55PLN zysk netto na koniec okresu wyniósł 2 232 481,83PLN.OŚWIADCZENIE ZARZĄDUZarządEmitentaoświadcza,najlepszejwiedzykwartalnesporządzonerachunkowościobowiązującymiwPolsceodzwierciedlawsposóbprawdziwy,ijasnysytuacjęfinansowąEmitentaorazjejwynikfinansowy.OfkaPiechniczekPrezes ZarząduKamil KitaCzłonek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2019-09-15 09-09-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649