Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (27/2018) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 5.465.259,15 zł w następujący sposób:
1.zysk w wysokości 2.323.312,75 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy,
2.zysk w wysokości 2.100.000 zł, celem wykonania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, przeznacza na odpis na kapitał rezerwowy, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych, w trybie art. 362 § 1 pkt. 2) oraz pkt. 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 3 k.s.h.,
3.zysk w wysokości 1.041.946,40 zł zostanie przekazany na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
Zgodnie z podjętą uchwałą jako dzień dywidendy ustalono dzień 10 sierpnia 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 9 listopada 2018 roku.
Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 10.419.464 akcji. Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi 0,10 zł.
Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2020-06-25 22:12:23
Janek
Neutralna informacja, leszczu.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor