Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (26/2018) Emisja obligacji serii H2

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. doszło do emisji obligacji serii H2.
Zarząd w dniu 7 sierpnia 2018 roku dokonał przydziału 110 obligacji imiennych, odsetkowych, o wartości nominalnej 1.000 Euro każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 110.000,00 Euro. Wykup Obligacji nastąpi w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 roku. Obligacje zostały objęte przez 1 podmiot.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, tj. poprzez ofertę skierowaną do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów.
Celem emisji obligacji serii H2 jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości i bieżącej działalności Emitenta. Obligacje serii H2 zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Spółka doprowadzi do ustanowienia następujących zabezpieczeń:
- Emitent złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5_ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego do sumy zabezpieczenia w wysokości 120% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii H2,
- hipoteki umownej w kwocie stanowiącej co najmniej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanej nieruchomości, ktorej Emitent jest właścielem, użytkownikiem wieczystym lub posiada inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2020-06-25 22:12:23
Janek
Neutralna informacja, leszczu.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor