Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (16/2018) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w §3a Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie większą niż 82.000 zł, tj. z kwoty 1.041.946,40 zł do kwoty nie większej niż 1.123.946,40 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 820.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji serii I została ustalona w wysokości 5 zł za jedną akcję.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §3 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.041.946,40 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”
zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.123.946,40 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
i) nie więcej niż 820.000 (osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”
Ponadto, w § 3 Statutu dodaje się ust. 2e w następującym brzmieniu:
„2e. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”
Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 .k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
Zarząd informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii I oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2019-07-18 22-07-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649