Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A. na dzień 26 marca 2018 roku

Zarząd Emitenta Śląskie Kamienice S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie spółki zależnej Emitenta, tj. Śląska Prohibicja sp. z o.o., przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syste-mu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.
  na dzień 26 marca 2018 roku
  [zwołanie Zgromadzenia ]
  Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, Stanisława Moniuszki 10/1, 40 -005
  Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice -
  Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
  numerem KRS 0000420985 (zwana dalej również „ Spółką ”), działając na podstawie
  art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki (zwane dalej również „ Zgromadzeniem ” lub „NWZ ”) na dzień 26 marca 2018 roku , na
  godzinę 12:00, w siedzibie spółki zależnej Emitenta, t j. Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul.
  Krawczyka 1 w Katowicach.
  [porządek obrad ]
  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia,
  4/ podj ęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów
  wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.,
  5/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych,
  6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  [uprawn ienie do udziału w Zgromadzeniu ]
  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na
  16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem
  rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 10 marca 2018 roku (tzw. record date).
  W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż
  po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
  po record date (tj. 12 marca 2018 roku ), do p odmiotów prowadzących ich rachunki papierów
  wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
  w Zgromadzeniu.
  [procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadze niu ]
  Zmiana porządku obrad
  Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formi e
  pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia,
  tj. do dnia 5 marca 2018 roku . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  Zgłaszanie projektów uchw ał przed datą NWZ
  Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce
  na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dot yczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad Zgromadzenia.
  Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz
  lub akcjonariusze korzys tający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa
  w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:
  • imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi, lub
  • imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub
  akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.
  Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ
  Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcj onariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Udział w NWZ
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
  pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu
  pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w im ieniu akcjonariusza nie
  będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
  rejestru.
  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w ypowiadania się w trakcie Zgromadzenia
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
  Lista uprawnionych do udziału w NWZ
  Akcjonariusz moż e żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
  elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane
  na adres poczty elektro nicznej Spółki ( [email protected] ).
  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Pełnomocnicy
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być
  udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać
  co najmniej dane wska zane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie
  internetowej Spółki ( http://slaskiekamienice.pl/ ) zakładka „Relacje inwestorskie”. Dokument
  pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego
  dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty
  elektronicznej Spółki ( [email protected] ). Formularz pełnomocnictwa, na którym
  akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spół ki
  (http://slaskiekamienice.pl/ ) zakładka „Relacje inwestorskie”.
  Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien
  okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elekt ronicznej.
  Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie
  z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412²
  k.s.h.
  Przybycie na Zgromadzenie
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgr omadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
  i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
  rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu
  pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
  Uzyskanie informacji przed NWZ
  Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego
  tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  w lokalu Zarządu Spółki (ul. Izbicka 28A, 04 -838 Warszawa ), do dnia odbycia Zgromadzenia,
  w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.
  Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej
  Spółki ( http://slaskiekamienice.pl/ ) w zakładce „Relacje inwestorskie”.
  Wszelką korespon dencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować
  na adres: Śląskie Kamienice S.A., ul. Stanisława Moniuszki 10/1, 40 -005 Katowice lub na adres
  poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  imię i nazwisko /firma
  adres
  nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000
  miejscowość , dnia __ __________ roku
  P E Ł N O M O C N I C T W O
  [Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez
  Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  __________ ustanawia] __________ __________ , nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomoc nikiem
  [firma ] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 26 marca 2018 roku
  Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Stanisława Moniuszki 10/1, 40 -005 Katowice, wpisanej
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice -Wschód
  w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000420985
  oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Śląskie Kamienice S.A. prawa
  głosu z należących do [mnie / firma ] ___.___ .___ akcji tejże spółki.
  Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
  _______________
  imię i nazwisko
  _______________
  imię i nazwisko  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
  I. INFORMACJE OGÓLNE
  Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu
  umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Wal nym
  Zgromadzeniu spółki Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej zwanej „ Spółką ”) zwołanym
  na dzień 26 marca 2018 roku.
  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania
  głosu przez pełnomocnik a. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
  II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
  Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
  Adres: ………………………………………………………………………………………………..
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
  NIP: ………………………………………………………………………………………………….
  III. DANE PEŁNOMOCNIKA
  Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………..
  Adres: …………………..………………………………………………………………………… ...
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
  NIP: ………………………………………………………………………………………………….
  IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do
  projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą
  różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezp ośrednio na Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim
  przypadku.
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
  chęci udzielenia innych lub d alszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne
  instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony
  jest o ws kazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”
  lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik
  upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji p osiadanych przez
  akcjonariusza.
  V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
  ZGROMADZENIA
  Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ Przeciw
  □ Zg łoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuj ę się
  Liczba akcji:__________
  □ Wed ług uznania
  pe łnomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  □ Za
  □ Przeciw
  □ Zg łoszenie sprzeciwu
  □ Wstrzymuj ę się
  □ Wed ług uznania
  pe łnomocnika  NIP: 627 -273 -24-30
  REGON: 242938836
  KRS: 0000420985
  Kapitał Zakładowy: 1 041 946,40 PLN
  tel. 32 445 35 56
  [email protected]
  www.slaskiekamienice.pl
  Śląskie Kamienice S.A.
  Moniuszki 10/1
  40-005 Katowice
  Liczba akcji:__________
  Liczba akcji:__________
  Liczba akcji:__________
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie
  i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ Przeciw
  □ Zg łoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuj ę się
  Liczba akcji:__________
  □ Wed ług uznania
  pe łnomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
  do nabycia akcji własnych
  □ Za
  Liczba akcji:__________
  □ Przeciw
  □ Zg łoszenie sprzeciwu
  Liczba akcji:__________
  □ Wstrzymuj ę się
  Liczba akcji:__________
  □ Wed ług uznania
  pe łnomocnika
  Liczba akcji:__________
  □ Dalsze/inne instrukcje:  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Uchwała nr __
  z dnia __ marca 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”),
  działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ -ią _____ _____.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr __
  z dnia __ marca 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach,
  postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia,
  4/ podj ęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów
  wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.,
  5/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych,
  6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr __
  z dnia __ marca 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985
  w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych
  Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”)
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do
  obrotu na ry nku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą
  w Warszawie akcji Spółki serii B, C D, E, F, G oraz H.
  § 2.
  Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B, C D, E, F, G oraz H do obrotu na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała nr __
  z dnia __ marca 2018 roku
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach,
  VIII Wydział Gospodarczy Kr ajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985
  w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”),
  działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2) oraz 8) w zw. z art. 393 pkt 6) k.s.h., uchwala,
  co następuje:
  §1.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważn ia Zarząd Spółki do nabycia w pełni
  pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
  a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa ni ż 2.083.892 (dwa miliony
  osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesi ąt dwa ) sztuk;
  b) łączną maksymaln ą wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę
  2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za
  nab ywane akcje oraz koszty nabycia;
  c) cena, za któr ą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 12 zł
  (dwanaście złotych ), ani niższa niż 0,10 zł ( dziesięć groszy ) za każ dą akcj ę;
  d) nabycie akcji własnych następować będzie wyłącznie w ramach transakcji zawieranych
  w alternatywn ym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartoś ciowych
  w Warszawie S.A. z siedzib ą w Warszawie (rynek NewConnect);
  2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach okreś lonych
  w niniejszej uchwale jest:
  a) zaoferowanie i ch do nabycia pracownikom lub os obom, które były zatrudnione w Spółce
  lub w S półce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
  b) wykorzystanie akcji dla rea lizacji programu motywacyjnego;
  c) ich dalsza odsprzedaż .  §2.
  1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizacj ę
  odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji
  własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2) oraz pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 p kt 3) k.s.h.
  2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 2.100.000
  zł ( dwa miliony sto tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z
  zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być pr zeznaczona do podziału miedzy
  akcjonariuszy.
  §3.
  1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia
  akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki
  do dokonywania wszelkich c zynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania
  niniejszej uchwały.
  2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych
  w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
  3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia
  9 kwietnia 2018 roku do dnia 9 kwietnia 2019 roku.
  §4.
  W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363
  §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h.,
  jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia
  akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji w łasnych Spółki oraz ich
  udziale w kapitale zakładowym, a takż e o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji
  własnych Spółki.
  §5.
  Walne Zgromadzenie upoważnia Rad ę Nadzorcz ą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad
  programu motywacyjnego Spółki w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte akcje
  własn e Spółki.
  §6.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2019-05-22 07-05-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649