Raport.

ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (13/2017) Emisja obligacji serii D1

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku doszło do emisji obligacji serii D1.
Zarząd dokonał przydziału 370 obligacji imiennych, odsetkowych, o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich przydzielonych obligacji w wysokości 3.700.000 zł. Wykup Obligacji nastąpi w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, tj. poprzez ofertę skierowaną do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów.
W związku z tym, że obligacje serii D1 zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone, Spółka doprowadzi do ustanowienia następujących zabezpieczeń:
- Emitent złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego do sumy zabezpieczenia w wysokości 120% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji Serii D1.
- hipoteki umownej w kwocie stanowiącej co najmniej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanej nieruchomości będącej własnością Spółki.
Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Katowicach.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Śląskie Kamienice SA
ISIN:PLSLKAM00019
NIP:627-273-24-30
EKD: 68.10 kupna i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Moniuszki 10/1 40-005 Katowice
Telefon:+48 32 4453556
www:www.slaskiekamienice.pl
Komentarze o spółce ŚLĄSKIE KAMIENICE
2019-05-22 19-05-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649