Raport.

SKOTAN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotycz?ce skr?conego jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 1 311 918 308 210 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -3 232 -5 667 -759 -1 297 Zysk (strata) brutto -3 528 -6 272 -829 -1 436 Zysk (strata) netto -3 528 -6 272 -829 -1 436 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -3 193 -4 568 -750 -1 046 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -139 866 -33 198 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 3 356 3 493 788 800 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 24 -209 6 -48 Aktywa, razem 7 541* 7 761** 1 750* 1 754** Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 10 326* 7 019** 2 396* 1 587** Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 000* 0** 232* 0** Zobowi?zania kr?tkoterminowe 7 208* 4 487** 1 673* 1 014** Kapita? w?asny -2 786* 742** -647 168** Kapita? zak?adowy 65 880* 65 880** 15 289* 14 892** Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -0,07 -0,12 -0,02 -0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,07 -0,12 -0,02 -0,03 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 dane dotycz?ce skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 1 311 918 308 210 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -3 356 -5 847 -788 -1 338 Zysk (strata) brutto -3 532 -5 783 -830 -1 324 Zysk (strata) netto -3 461 -5 895 -813 -1 349 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -3 318 -4 687) -779 -1 073 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -7 995 -2 228 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 3 356 3 491 788 799 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 31 -201 7 -46 Aktywa, razem 7 580* 7 783 ** 1 759* 1 759** Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 10 351* 7 093** 2 402* 1 603** Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 000* 0** 232* 0** Zobowi?zania kr?tkoterminowe 7 233* 4 489** 1 679* 1 015** Kapita? w?asny -2 771* 689** -643* 156** Kapita? zak?adowy 65 880* 65 880** 15 289* 14 892** Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -0,06 -0,11 -0,02 -0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,06 -0,11 -0,02 -0,03 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) -0,05 0,01 -0,01 0,00 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  G RUPA KAPITAŁOWA SKOTAN
  41 -506 CHORZÓW
  UL. DYREKCYJNA 6
  Rozszerzony skonsolidowany raport za I II kwartał 201 7 r.
  zawierający skrócone sprawozdania finansowe oraz informacje dotyczące
  działalności SKOTAN S.A. oraz Grupy Kapitałowej SKOTAN
  za okres od 1 stycz nia 201 7 r. do 30 września 201 7 r.
  13 listopad 201 7 r.  QSr III/2017
  2
  Spis treści
  Wprowadzenie ................................ ................................ ............................... 4
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ .......... 5
  1.1. Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. ................................ ................................ ............................... 5
  1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN ................................ ................................ ......... 6
  2. Informacja dodatkowa ................................ ................................ .............. 7
  2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 7
  2.2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego ................................ ....... 8
  2.3. Nowe i zmienione regulacje MSSF ................................ ................................ ................................ ....... 8
  2.4. Forma prezentacji skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ......... 8
  2.5. Zastosowane kursy walut ................................ ................................ ................................ ................... 9
  2.6. Rodzaj oraz kwoty po zycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub
  przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub
  częstotliwość ................................ ................................ ................................ ................................ .... 9
  2.7. Rodzaj o raz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich
  okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w
  poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres ............................. 10
  2.8. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta w prezentowanym okresie śródrocznym ..................... 10
  2.9. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spła ty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ............. 10
  2.10. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy ................................ ........................ 11
  2.11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
  sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ .................. 12
  2.12. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
  od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ................................ ................................ ............ 13
  2.13. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających na segmenty działalności ......................... 13
  2.14. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w trakcie III kwartału 2017 roku ................................ ............. 13
  3. Pozostałe informacje ................................ ................................ ............... 14
  3.1. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2017 roku oraz czynniki i zdarzenia, w tym o
  nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe .......................... 14
  3.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji ......... 15
  3.3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych pr ognoz wyników
  na dany rok ................................ ................................ ................................ ................................ .... 16
  3.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta ................................ ................ 16
  3.5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące Emitenta ................................ ................................ ................................ ...................... 16
  3.6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ........... 17
  3.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ .............................. 18
  3.8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji ................................ ................................ ................................ ...... 19
  3.9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Emitenta ................................ ................................ ................................ . 19
  3.10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................. 20
  4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe .............................. 22  QSr III/2017
  3
  4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ........... 23
  4.2. Skon solidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ...... 25
  4.3. Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów ................................ ................................ .......... 26
  4.4. Skonsolidowane sp rawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ............................... 27
  4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ... 30
  4.6. Skonsolidowane pozyc je pozabilansowe ................................ ................................ ............................ 32
  4.7. Noty objaśniające ................................ ................................ ................................ ............................ 32
  5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. wg
  PSR ................................ ................................ ................................ ........... 42
  5.1. Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 43
  5.2. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ .................. 46
  5.3. Zestawienie całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ .. 47
  5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ............................. 48
  5.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........................... 51
  5.6. Pozycje pozabilansowe ................................ ................................ ................................ .................... 53
  QSr III/2017
  4
  Wprowadzenie
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Spółki Akcyjnej SK OTAN (SKOTAN, Spółka) za III
  kwartał 201 7 r. zawiera:
   Skrócone skonsolidowa ne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN za I II kwartał
  201 7 r., zawierające dane porównawcze za okres od 01.01. 201 6 roku do 30.09 .201 6 roku oraz
  na dzień 31.12. 201 6 roku w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie
  z całkowitych dochodów, zestawienie całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale
  własnym , sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
   Informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej SKOTAN zawi erającą również informacj ę o zasadach przyjętych przy sporządzeniu
  raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz
  informacj ę o istotnych zmianach wielkości szacunkowyc h w odniesieniu do danych
  jednostkowych
   Pozostałe informacje, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim
  (Rozporządzenie),
   Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki SKOTAN S.A. za I II kwartał 201 7 r.
  zawierające dane porównawcze za okres od 01.01. 201 6 roku do 30.09 .201 6 roku, oraz na dzień
  31.12. 201 6 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym
  oraz rachunek przepływów pieniężnych.
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I II kwartał 201 7 r.
  sporządzone zostało według Międzynarodowych S tandardów Sprawozdawczości Finansowej.
  Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 201 7 r. sporządzone
  zostało według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  Działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia SKOTAN S.A. nie przekazuje oddzielnego
  kwartalnego raportu jednostkowego. Kwartalna informacja finansowa przekazywana jest jako
  uzupełnienie raportu skonsolidowanego.
  QSr III/2017
  5
  1. Wybrane dane finansowe
  1.1. Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.
  Wybrane dane finansowe
  01.01.20 17 r. 01.01.2016 r. 01.01.201 7 r. 01.01.2016 r.
  30.09.201 7 r. 30.09.2016 r. 30.09.201 7 r. 30.09.2016 r.
  w tys. PLN w tys. EUR
  dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 311 918 308 210
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 232) (5 667) (759) (1 297)
  Zysk (strata) brutto (3 528) (6 272) (829) (1 436)
  Zysk (strata) netto (3 528) (6 272) (829) (1 436)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacy jnej (3 193 ) (4 568) (750) (1 046 )
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (139) 866 (33) 198
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 356 3 493 788 800
  Przepływy pieniężne netto, razem 24 (209) 6 (48)
  Aktywa, razem 7 541 * 7 761 ** 1 750 * 1 754 **
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 326 * 7 019 ** 2 396 * 1 587**
  Zobowiązania długoterminowe 1 00 0* 0** 232 * 0**
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 208 * 4 487 ** 1 673 * 1 014 **
  Kapitał własny (2 786 )* 742 ** (647 ) 168 **
  Kapitał za kładowy 65 880 * 65 880** 15 289 * 14 892 **
  Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,07) (0,12) (0,02) (0,03 )
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) (0,12) (0,02) (0,03 )
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,05 ) 0,0 1 (0,01) 0,00
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,05 ) 0,0 1 (0,01) 0,00
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  * da ne na dzień 30.09 .201 7r.
  ** dane na dzień 31.12. 201 6 r.
  QSr III/2017
  6
  1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN
  Wybrane dane finansowe
  01.01.201 7 r. 01.01.2016 r. 01.01.201 7 r. 01.01.2016 r.
  30.09.201 7 r. 30.09.2016 r. 30.09.201 7 r. 30.09.2016 r.
  w t ys. PLN w tys. EUR
  dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 311 918 308 210
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 356) (5 8 47) (78 8) (1 33 8)
  Zysk (strata) brutto (3 53 2) (5 7 83) (830) (1 32 4)
  Zysk (strata) netto (3 461) (5 8 95) (813) (1 34 9)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 318) (4 687 ) (779) (1 073 )
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7) 995 (2) 228
  Przepływy p ieniężne netto z działalności finansowej 3 356 3 491 788 799
  Przepływy pieniężne netto, razem 31 (201 ) 7 (46)
  Aktywa, razem 7 580 * 7 783 ** 1 759 * 1 759 **
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 351 * 7 093 ** 2 402 * 1 603 **
  Zobowiązania długoterminowe 1 00 0* 0** 232 * 0**
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 233 * 4 489 ** 1 679 * 1 015 **
  Kapitał własny (2 771 )* 689 ** (643 )* 156 **
  Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 289 * 14 892 **
  Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  Zysk (stra ta) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,06) (0,11 ) (0,02) (0,03 )
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,06) (0,11 ) (0,02 ) (0,03 )
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,05 ) 0,0 1 (0,01) 0,0 0
  Rozwodniona wartość księgowa na j edną akcję (w zł/EUR) (0,05 ) 0,0 1 (0,01) 0,0 0
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  * dane na dzień 30.09 .201 7 r.
  ** dane na dzień 31.12. 2016 r.
  QSr III/2017
  7
  2. Informacja dodatkowa
  2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kw artalnego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w
  Chorzowie zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską („UE”),
  a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19
  lipca 2016 roku o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047) i wydanych na jej podstawie
  przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
  Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133 ).
  Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34, który określa zakres śródrocznego
  skrócone go sprawozdania finansowego a także z innymi Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  Rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie wymaganym dla skróconego sprawozdania
  finansowego .
  W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad
  (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim pół rocznym skonsolidowanym
  sprawozd aniu finansowym. W I II kwartale 201 7 r. nie nastąpiły zmiany w stosowan ych
  zasadach (polityce) rachunkowości.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy
  zachowaniu zasady kontynuacji działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
  w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Działając na podstawie artykułu 397
  KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. w dniu 24 maja 2017 roku podjęło uchwałę o
  dalszym kontynuowaniu działalności przez jednostkę dominującą .
  W ocenie Zarządu dane finansowe wskazują, na istotne ryzyko utraty płynności finansowej
  (suma zobowiązań i rezerw przekracza wartość aktywów) – co przekłada się na poważne
  zagrożenie kontynuacji dalszej działalności Spółki i Grupy Kapi tałowej. Kapitał własny Grupy
  Kapitałowej jest ujemny , a Spółka i Grupa fina nsuje swoją bieżącą działalność emitując
  krótkoterminowe obligacje zabezpieczone na majątku Spółki, jednak zdolność do kolejnych
  emisji obligacji i pokrywania kosztów obsługi długu powoli się wyczerpuje. W przypadku utraty
  ww. zdolności, Zarząd jednostki d ominującej ponownie przedstawi akcjonariuszom koncepcję
  emisji akcji i/lub obligacji zamiennych na akcje. Dłuższa niemożność skutecznego
  przeprowadzenia emisji akcji/obligacji zamiennych lub alternatywnie pozyskania finansowania z
  innych źr ódeł spowoduje, że Zarząd jednostki dominującej będzie zmuszony do złożenia
  wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki dominującej .
  Szczegółowe wskaźniki opisujące sytuację finansową i płynność Spółki oraz Grupy Kapitałowej
  Zarząd przedstawił w pkt 3. 10.
  QSr III/2017
  8
  2.2. Zasady przyjęte p rzy sporządzaniu jednostkowego
  sprawozdania finansowego
  Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A za III kwartał 2017 r. sporządzone
  zostało zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych
  prowadzonych zgodnie z zasad ami obowiązującymi jednostki prowadzące działalność
  gospodarczą, w szczególności wymaganymi przez Ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. o
  rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047) oraz przepisy podatkowe. Zasada ciągłości wymagana
  przez Ustawę o rachunkowości została zachowana.
  W kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad
  (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim półrocznym jednostkowym
  sprawozd aniu finansowym. W III kwartale 201 7 r. nie nastąpiły zmiany w stos owanych
  zasadach (politykach) rachunkowości. W I II kwartale 201 7 r. nie nastąpiły istotne zmiany
  wielkości szacunkowych.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy zachowaniu zasady
  kontynuacji działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Działając na
  podstawie artykułu 397 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 maja
  2017 roku podjęło uchwałę o dalszym kontynuowaniu działalności przez „Skotan” S.A.
  W ocenie Zarządu dane finansowe wskazują, na istotne ryzyko utraty płynności finansowej
  (suma zobowiązań i rezerw przekracza wartość aktywów) – co przekłada się na poważne
  zagrożenie kontynuacji dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. Kapitał własny Emitenta
  jest ujemny a Spółka i Grupa fin ansuje swoją bieżącą działalność emitując krótkoterminowe
  obligacje zabezpieczone na majątku Spółki, jednak zdolność do kolejnych emisji obligacji i
  pokrywania kosztów obsługi długu powoli się wyczerpuje. W przypadku utraty ww. zdolności,
  Zarząd ponownie p rzedstawi akcjonariuszom koncepcję emisji akcji i/lub obligacji zamiennych
  na akcje. Dłuższa niemożność skutecznego przeprowadzenia emisji akcji/obligacji zamiennych
  lub alternatywnie pozyskania finansowania z innych źródeł spowoduje, że Zarząd Spółki będz ie
  zmuszony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Dominującej.
  Szczegółowe wskaźniki opisujące sytuację finansową i płynność Spółki oraz Grupy Kapitałowej
  Zarząd przedstawił w pkt 3.1 0.
  2.3. Nowe i zmienione regulacje MSSF
  W porównaniu z opublikowan ymi informacjami w ostatnim pół rocznym sprawozdaniu
  finansowym nie zostały opublikowane żadne nowe standardy ani zmiany do istniejących
  standardów, a których wprowadzenie miało by wpływ na sprawozdanie finansowe za okres od 1
  stycznia do 30 września 201 7 roku.
  2.4. Forma prezentacji skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych,
  z zaokrągleniem do pełnych tysięcy („tys. zł”), w oparciu o zasadę kosztu h istorycznego.
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków
  i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość
  szacunków oparta jest na analizach i jak najlepszej wi edzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte
  założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań
  i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.  QSr III/2017
  9
  2.5. Zastosowane kursy walut
  Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania.
  Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP na
  następujące dni:
  - na dzień 30 .09 .201 7 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,3091 zł
  - na dzień 31.12. 201 6 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,4240 zł
  - na dzień 30.09.2016 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,3120 zł
  Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  przeliczono na EURO według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
  ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego
  miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
   kurs średni w okresie 01 -09 .2017 r. wynosił 1 EURO = 4,2566 zł
   kurs średni w okresie 01 -09.2016 r. wynosił 1 EURO = 4,3688 zł
  Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie
  wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
  2.6. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających n a aktywa, pasywa,
  kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych ,
  które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub
  częstotliwość
  Pozycje wywierające wpływ na niektóre spośród pozycji skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, kt óre są nietypowe ze względu na rodzaj, wielkość lub częstotliwość
  zaprezentowano w tabeli poniżej (w tys.).
  Rodzaj 30.09 .201 7 Miejsce ujęcia
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w tym: 21 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  wycena majątku finanso wego 0
  Pozostałe r ezerwa , w tym:
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe
  2 033
  2 033
  Rezerwa na zobowiązania
  Rezerwa na spór z PARP
  QSr III/2017
  10
  2.7. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które
  były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obro towego
  lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach
  obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres
  Rodzaje oraz kwoty zmian wartości szacunkowych prezentuje poniższa tabela.
  Rodzaj stan na miejsce ujęcia
  30 -09 -201 7 30 -09 -201 6
  Wartości aktualizujące krótkoterminowy majątek finansowy – aktualizacja wartości inwestycji 0 0 Przychody finansowe
  Wartości aktualizujące krótkoterminowy majątek finansowy – aktualizacja wartości inwestycji 0 0 Koszty finansowe
  Rezerwa na od roczony podatek dochodowy, w tym: 21 96 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  - wycena majątku finansowego 0 0
  Pozostałe rezerwy, w tym: 2 033 2 378 Rezerwa na zobowiązania
  - długoterminowe 0 0
  - krótkoterminowe 2 033 2 378
  Zaległe urlopy
  46 80 Rezerwa na świadczenia pracownicze
  Świadczenia emerytalne 5 6
  Aktywa na odroczony podatek dochodowy, w tym: 21 24
  - należności wątpliwe
  - odpisy na należności
  - strata podatkowa do rozliczenia
  - grunty
  - inne 21 24
  2.8. Sezonowoś ć lub cykliczność działalności Emitenta
  w prezentowanym okresie śródrocznym
  W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym sezonowość lub cykliczność nie wpływała
  na działalność Emitenta z uwagi na fakt, iż działalność Spó łki w III kwartale 2017 roku
  koncentrowała się na poszukiwaniu rynków zbytu na produkty będące efektem zakończonych w
  2015 roku projektów badawczo -rozwojowych . Podstawowym przedmiotem działalności spółki
  jest komercjalizacja wyników badań.
  2.9. Informacje doty czące emisji, wykupu i spłaty dłużnych
  i kapitałowych papierów wartościowych
  W dniu 28 marca 2017 r. Spółka przeprowadziła emisję 5 zabezpieczonych obligacji imiennych
  serii E o wartości nominalnej 100.000 euro każda i łącznej wart ości nominalnej 500.000 euro z
  terminem wykupu przypadającym na dzień 30 czerwca 2017 r. Cena emisyjna obligacji jest
  równa wartości nominalnej. Warunki emisji obligacji serii E nie odbiegają od standardowych  QSr III/2017
  11
  warunków rynkowych dla tego typu finansowania. Zabezpieczeniem spłaty obligacji serii E jest
  zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji estrów etylowych wyższych kwasów
  tłuszczowych. Wpływy z emisji zostały wykorzystane na spłatę zobowiązań Spółki wynikających
  z prowadzonej bieżącej działal ności operacyjnej.
  W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka zawarła z obligatariuszem porozumienie w sprawie
  przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E do dnia 14 lipca 2017 roku.
  W dniu 14 lipca 2017r. Spółka zawarła z ww. obligatariuszem kolejne porozumien ie w sprawie
  przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  O emisji obligacji serii E oraz zmianach terminu wykupu Emitent informował w raportach
  bieżących nr 5/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, 15/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r oku oraz
  20/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku.
  W dniu 7 sierpnia 2017 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji oraz dokonał a przydziału
  obligacji imiennych serii F. W ramach emisji zostało przydzielonych 5 obligacji imiennych serii F
  o wartości nominalnej 1 00.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN. Cena
  emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 31 grudnia 2017
  roku. Oprocentowanie obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i
  płatne będzie przy wykupie obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym.
  Zabezpieczeniem spłaty obligacji jest zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji
  estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Celem emisji obligacji jest s finansowanie
  bieżącej działalności Emitenta. O emisji obligacji serii F Emitent informował w raporcie
  bieżących nr 22/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku.
  W dniu 21 września 2017 r. Spółka dokonała przydziału obligacji imiennych serii G. W ramach
  emisji zost ało przydzielonych 10 obligacji imiennych serii G o wartości nominalnej 100.000 PLN
  każda i o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest równa
  wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 30 września 2019 roku. Oprocentowanie obligacji
  nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy wykupie
  obligacji. Obligacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Celem emisji obligacji jest
  sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.
  Zabezpieczeniem sp łaty obligacji jest zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji
  estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych.
  O emisji obligacji serii G Emitent informował w raporcie bieżących nr 24/2017 z dnia 21
  września 2017 roku.
  W dniu 28 września Spółka zawarła z obligatariuszem porozumienie w sprawie przedłużenia
  terminu wykupu Obligacji serii C do dnia 30 września 2018 roku. Pierwotny termin wykupu był
  ustalony na 30 września 2017 roku.
  O emisji obligacji serii C oraz zmianach terminu wykupu Emitent in formował w raportach
  bieżących nr 20/2016 z dnia 3 września 2016 roku oraz 25/2017 z dnia 2 września 2017 roku.
  2.10. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej
  dywidendy
  W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie miały miejsca wypłata bądź d eklaracja
  wypłaty dywidendy.  QSr III/2017
  12
  2.11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który
  sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 września 201 7 r.
  W dniu 2 października 2017 r. Spółka otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wniosku o
  udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o
  dofinansowanie projektu "Wyk orzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Nowy
  termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 15 listopada 2017 roku.
  O otrzymaniu w/w pisma Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 2
  października 2017 roku.
  W dniu 27 pa ździernika 2017 roku Spółka informowała o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu
  Skarbowego w Chorzowie pisma zawierającego postanowienie min. o zwolnieniu wpływów
  ponad kwotę 110 tys. zł na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. przedłużające ww.
  zwolnienie wpływów do 31 grudnia 2017 roku. Pierwotny termin zwolnienia wpływów określony
  był do 31 października 2017 roku.
  O otrzymaniu w/w pisma i o przedłużeniu terminu zwolnienia wpływów Spółka informowała w
  raportach bieżących nr 18/2017 z dnia z dnia 10 lipca 2017 roku oraz 27 października 2017
  roku .
  W dniu 31 października 2017 r. Spółka dokonała przydziału obligacji imiennych serii H. W
  ramach emisji zostało przydzielonych 15 obligacji imiennych serii H o wartości nominalnej
  50.000 PLN każda i o łącznej warto ści nominalnej 750.000 PLN. Cena emisyjna obligacji jest
  równa wartości nominalnej. Data wykupu obligacji to 31 grudnia 2018 roku. Oprocentowanie
  obligacji nie odbiega od standardów rynkowych tego typu transakcji i płatne będzie przy
  wykupie obligacji. Obl igacje wiążą się jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Celem emisji
  obligacji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.
  Zabezpieczeniem spłaty obligacji będzie zastaw rejestrowy na instalacji badawczej do produkcji
  estrów etylowych wyższych kwasów t łuszczowych oraz instalacji do wykorzystania odpadowego
  wodoru do celów energetycznych.
  O emisji obligacji serii H Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 31
  października 2017 roku.
  W październiku br. Spółka wprowadziła do obrotu handlow ego nową linię suplementów diety
  ludzkich ESTROVITA zawierających skoncentrowaną , unikalną mieszankę roślinnych kwasów
  tłuszczowych Omega 3,6,9
  W ramach linii suplementów diety ESTROVITA powstały cztery innowacyjne produkty: EstroVita,
  EstroVita Cardio, EstroVita Skin, EstroVita Kids.
  Spółka dla nowych suplementów diety uruchomiła portal internetowy wraz ze sklepem on -line
  www.estrovita.pl . oraz rozpoczę ła sprzedaż tych produktów również innymi kanałami
  dystrybucj i, w tym poprzez apteki oraz na rynki międzynarodowe.
  QSr III/2017
  13
  2.12. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub
  aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia
  ostatniego roku obrotowego.
  Grupa Kapitałowa SKOTAN ani Spółka SKOTAN S.A. na dzień 30.09 .201 7 r. nie posiadał y
  zobowiązań i aktywów warunkowych.
  2.13. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających na
  segmenty działalności
  Jednostka Dominująca Grupy w latach 2009 -2015 była spółką badawczo -rozwojową. W 2015
  roku Spółka zakończyła etap realizacji projektów naukowo -badawczych i rozpoczęła
  komercjalizację ich wyników. Ze względu na początkową fazę komercjalizacji Spółka nie
  wyodrębnia segmentów działalności. Na chwilę obecną Spółka buduje rynki zbytu na produkty
  będące efektem zrealizowan ych projektów ponosząc relatywnie stałe koszty prowadzonej
  działalności i nie odnotowując jeszcze istotnych przychodów ze sprzedaży podstawowej.
  2.14. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w trakcie II I kwartału
  201 7 roku
  W I II kwartale 201 7 r. nie wystąpił y zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.
  QSr III/2017
  14
  3. Pozostałe informacje
  3.1. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 201 7
  roku oraz czynnik i i zdarze nia , w tym o nietypowym charakterze,
  mając e istotny wpływ na skrócone sprawozdan ie finansowe
  W latach poprzednich Spółka dominująca Grupy koncentrowała się przede wszystkim na
  rozwijaniu działalności naukowo -badawczej związanej z projektami realizowanymi w ramach
  otrzymanego wsparcia finansowego z NCBiR oraz PARP na rozwój innowacyjn ej gospodarki.
  Spółka wykorzystała środki z dotacji przyznanych w latach ubiegłych, a prowadzone za ich
  pośrednictwem badania naukowe wpisywały się w obszar podstawowej działalności Spółki.
  W związku z zakończeniem w 2015 r. wszystkich projektów badawcz o – rozwojowych
  realizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat, lata 2016 i 2017 są dla Spółki Dominującej
  pierwszym okresem działalności w ramach standardowej działalności operacyjnej. Od początku
  2016 r. podstawowym priorytetem Spółki stał się rozwój s przedaży produktów powstałych w
  wyniku działalności badawczo – rozwojowej, wdrożenia osiągniętych rezultatów projektów
  badawczych do zastosowań komercyjnych oraz partnerstwo branżowe z silnymi i strategicznymi
  kooperantami.
  Najważniejszą kwestią dla Grupy nadal pozostaje budowa rynku na produkty drożdżowe na
  rynku paszowym. Na przestrzeni ostatnich lat Spółka Dominująca wykorzystała w pełni
  posiadane budżety badawcze na badania żywieniowe potwierdzające unikalność cech
  produkowanych produktów drożdżowych. Spółka nadal prowadzi długookresowe doświadczenia
  żywieniowe, mające na celu przekonanie potencjalnych klientów branżowych o celowości
  zastosowań preparatów opartych o drożdże Yarrowia Lipolytica w zbilansowanym i
  zoptymalizowanym żywieniu przemysłowym.
  Rozwijając działalność handlową w obszarze produktów paszowych Spółka Dominująca stara się
  o dotarcie do rynków wysokiej specjalizacji produktowej, głównie w Europie Zachodniej. Spółka
  podjęła działania w tym zakresie na rynku Niemiec, Szwajcarii i innych k rajach Europy, a także
  za pośrednictwem dystrybutorów na rynku Wielkiej Brytanii i we Francji. Drożdże paszowe
  Yarrowia Lipolytica dzięki procedurze podjętej przez spółkę w latach ubiegłych są dodatkiem
  paszowym uznanym oficjalnie w Katalogu Dodatków Paszo wych Unii Europejskiej.
  W październiku br. Spółka wprowadziła do obrotu handlowego nową linię suplementów diety
  ludzki ej ESTROVITA zawierających skoncentrowaną mieszankę roślinnych kwasów tłuszczowych
  Omega 3,6,9. W ramach linii suplementów diety ESTROVIT A powstały cztery innowacyjne
  produkty: EstroVita, EstroVita Cardio, EstroVita Skin, EstroVita Kids.
  Spółka dla nowych suplementów diety uruchomiła portal internetowy wraz ze sklepem on -line
  www.estrovita.pl . oraz rozpoczę ła sprzedaż tych produktów również innymi kanałami
  dystrybucji, w tym poprzez apteki oraz na rynki międzynarodowe.
  Spółka przywiązuje dużą wagę do udoskonalania stosowanych technologii i obniżki kosztów
  produkcji. Zakład produkcji drożdży Yarrowi a lipolytica w ramach niwelowania ryzyka
  związanego z kosztem zakupu surowców produkcyjnych, zwłaszcza w aspekcie cen gliceryny,
  która podlega notowaniom giełdowym, stale optymalizuje proces produkcyjny. Zmiana sytemu
  produkcji drożdży pozwoliła na zmniej szenie ilości dozowanych surowców oraz rezygnacje z
  użycia niektórych substancji (np. wodorotlenek sodu). Dzięki nowemu systemowi  QSr III/2017
  15
  produkcyjnemu godzinową produktywność instalacji podniesiono o ok. 112% w stosunku do
  metody bazowej opracowanej w 2014 r), c o realnie wpływa na lepsze wykorzystanie
  wszystkich surowców oraz energii elektrycznej, pary i sprężonego powietrza, które
  wykorzystywane są do funkcjonowania urządzeń i armatury. Na podstawie wykonanego w 2016
  roku audytu energetycznego spółka dokonała mo dernizacji instalacji drożdżowej oraz zmiany
  sposobu zarządzania energią cieplną przez co znacząco obniżyła zużycie pary wysokoprężnej w
  zakładzie. Dzięki temu koszt energii cieplnej w III kwartale 2017 spadł w porównaniu do III
  kwartału 2016 o 26 % przy 12,8 % większej produkcji w roku 2017 . Dodatkowo zakład
  wykorzystuje śluzy stanowiące odpad w produkcji estrów etylowych kwasów tłuszczowych
  Omega -3,6,9 (czyli drugiej kluczowej instalacji spółki). Stale wzrastająca ilość produkowanych
  estrów oraz duże możli wości adaptacyjne do przetwarzania surowca na biomasę drożdżową
  pozwalają na zwiększenie ich udziału w produkcji drożdży, co skutkuje zmniejszeniem ilość
  zakupywanej gliceryny oraz łagodzi skutki wzrostu cen gliceryny na rynku.
  Działania opisane powyżej pozwoliły na wzrost wartości sprzedaży towarów i usług o 43% do
  1.311 tys. zł wobec 918 tys. zł w III kwartale 2016. Jednocześnie istotnie spadły koszty
  operacyjne Grupy Kapitałowej w wyniku czego strata na działalności operacyjnej w
  porównywanych okresa ch zmalała z 5.847 tys. zł po III kwarta łach 2016 do 3.35 6 tys. zł po III
  kwarta łach 2017.
  3.2. Opis organizacji Grupy K apitałowej Emitenta oraz wskazanie
  jednostek podlegających konsolidacji
  W skład Grupy Kapitałowej SKOTAN na dzień 30 września 201 7 r. wchodzi ły Jednostka
  Dominująca SKOTAN S.A. i jednostki zależne Skotan -Ester Sp. z o.o. , Alchemia -Ester Sp. z o.o.
  oraz OMEGA 3 Sp. z o.o.
  Nazwa Siedziba Podstawowy przedmiot działalności
  Kapitał podstawowy
  (zł)
  Rodzaj zależności
  % udział SKOTAN S.A. w kapitale zakładowy m
  Rodzaj konsolidacji / metoda wyceny udziałów
  SKOTAN S.A.
  Chorzów 41 - 506 , ul. Dyrekcyjna 6
  Działalność badawcza oraz wytwarzanie produktów biotechnologiczny ch
  65 880 000 Jednostka
  dominująca Nd Konsolidacja pełna
  Skotan - Ester spółka z o.o.
  Cho rzów 41 - 506, ul. Dyrekcyjna 6
  Wytwarzanie produktu rafinacji ropy naftowej 5 340 160 Jednostka podporządkowana 100% Konsolidacja pełna
  Alchemia-Ester spółka z o.o.
  Chorzów 41 - 506, ul. Dyrekcyjna 6
  Wytwarzanie produktu rafinacji ropy naftowej 50 000 Jed nostka podporządkowana 100%
  Konsolidacja pełna
  OMEGA 3 spółka z o.o.
  Chorzów 41 - 506, ul. Dyrekcyjna 6
  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
  5 000
  Jednostka podporządkowana
  100%
  Konsolidacja pełna
  Skotan – Ester Sp. z o.o. z uwagi na zmianę strategii średniookresowej Grupy Kapitałowej
  stanowi w chwili obecnej przedmiot oferty sprzedaży przez SKOTAN S.A. i przeznaczony jest do  QSr III/2017
  16
  zbycia na rzecz podmiotów zewnętrznych.
  W III kwartale 201 7 r. ni e wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN .
  3.3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania
  wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok
  Spółka nie publikowała prognoz wyników fin ansowych na rok 201 7.
  3.4. Wskazanie akcjonariuszy posi adających bezpośrednio lub
  pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
  Imię i nazwisko
  Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego - (08.09 .201 7r.)
  Zmiana w liczbie akcji/głosów
  Stan na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego (13.11 .201 7 r.)
  liczba akcji / głosów
  udział procentowy w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów na WZ
  liczba akcji / głosów
  udział procentowy w kapitale zakładowym / ogólnej liczbie głosów na WZ
  Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi
  6 560 000* 12,148%
  0 6 560 000* 12,148%
  *Bezpośrednio Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada 6 390 000 akcji, z których przysługuje 6 390 000 głosów, stanowiących odpowiednio 11,83% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
  3.5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do
  nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
  Lp Imię i nazwisko Stanowisko
  Liczba akcji na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego E08.0V K20N TF
  Zmi ana
  Liczba akcji na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego ENP.1N K20N Tr.)
  1 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu 1 0 1
  2 Jakub Nadachewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 0 0
  3 Karina Wściubiak - Hankó Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  0
  0
  0
  4 Małgorzata Waldowska Członek Rady Nadzorczej 0 0 0
  5 Agnieszka Zielińska - Dalasińska Członek Rady Nadzorczej 0 0 0
  6 Jarosław Lewandrowski Członek Rady Nadzorczej 0 0 0
  Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta, a ni udziałów w jednostkach zależnych.
  QSr III/2017
  17
  3.6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej
  W dniu 30 maja 2016 r. Jednostka dominująca otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju
  Przedsiębiorczości („PARP”) zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania
  administracyjnego w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie
  projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" („Projekt”). W ramach
  procedury ro zliczenia Projektu, PARP zakwestionowała część poniesionych przez Spółkę kosztów
  projektowych jako koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem. Uruchomiona procedura
  wyjaśniająca oraz dodatkowe kontrole Projektu przeprowadzone przez PARP w 2015 r. nie
  przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć w przedmiotowej sprawie. Zgodnie ze stanowiskiem PARP
  w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów Projektu, zakwestionowane wydatki kwalifikowane
  w części należnej zwrotowi wynoszą 2.084.966,71 zł. Dodatkowo do przedmioto wej kwoty PARP
  doliczył odsetki umowne w kwocie 484.621,08 zł. Postępowanie wstrzymało weryfikację
  złożonego przez Emitenta wniosku o płatność końcową w Projekcie do momentu dokonania
  zwrotu środków lub zakończenia postępowania administracyjnego.
  W dniu 2 7 lipca 2016 r. Skotan otrzymał informację o decyzji PARP z dnia 21 lipca 2016 roku, w
  której zobowiązano Spółkę do dokonania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania zwrotu
  środków przeznaczonych na realizację Projektu w kwocie 2.378.122,17 zł, w tym kwot y
  1.901.544,33 zł z tytułu należności głównej oraz kwoty 476.577,84 zł z tytułu odsetek.
  Uzasadnienie faktyczne oraz prawne przedstawione w otrzymanej decyzji odrzuca
  przedstawione przez Spółkę wyjaśnienia, składane na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w t oku
  postępowania wyjaśniającego dotyczącego żądania przez PARP zwrotu części kosztów Projektu
  uznanych przez PARP za koszty niekwalifikowane. Otrzymana decyzja podtrzymuje stanowisko
  PARP dotyczące ustalenia o nie kwalifikowalności części wydatków projekto wych.
  W ramach przysługujących mu uprawnień Zarząd Spółki złożył za pośrednictwem PARP
  odwołanie od otrzymanej decyzji do Ministra Rozwoju.
  W dniu 22 lutego 2017 r. Skotan otrzymał decyzję Ministra Rozwoju i Finansów jako Instytucji
  Zarządzającej dla Pr ogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która zobowiązuje
  Emitenta do dokonania zwrotu środków przeznaczonych na realizację Projektu w kwocie
  2.425.499,17 zł wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia
  przekazania środków dofina nsowania do dnia dokonania zwrotu, przy czym z uwagi na
  dotychczas dokonany przez Emitenta zwrot 523.960,7 zł z należności głównej, Spółka
  zobowiązana jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji pozostałych środków
  w wysokości 1.901.538,47 zł plus odsetki. Powyższa decyzja jest ostateczna. O otrzymaniu
  przedmiotowej decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2017 z 22 lutego 2017 roku.
  Na przedmiotową decyzję Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Jednoczenie z uwagi na niezależną od skargi konieczność spłaty uznanego zobowiązania oraz
  sytuację finansową Spółki Zarząd Spółki skierował do PARP prośbę o rozłożenie płatności
  przedmiotowej kwoty na 9 rat płatnych co kwartał począwszy od II kwartału 2017 roku. O
  podj ęciu decyzji o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Emitent
  informował w raporcie bieżącym 4/2017 z 9 marca 2017 roku.
  W dniu 3 lipca 2017 r. Spółka otrzymała z Ministerstwa Finansów pismo informujące o wpisie
  Spółki do Rejestru podmiot ów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
  na realizację programów z udziałem środków europejskich. Wpis do rejestru został  QSr III/2017
  18
  dokonany w związku ze zgłoszeniem nadesłanym przez Polską Agencję Rozwoju
  Przedsiębiorczości w Warsza wie. Jako przyczynę wykluczenia wskazano art. 207 ust. 4 pkt 3
  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z brakiem zwrotu w
  wyznaczonym terminie środków uzyskanych przez Spółkę z Programu Operacyjnego
  Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do
  celów energetycznych". Zgodnie z otrzymanym pismem okres wykluczenia zakończy się z
  upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu ww. środków. Spółka informowała o otrzymaniu ww.
  pisma raporte m bieżącym nr 16/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku.
  W dniu 17 lipca 2017 r. Skotan otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wniosku o
  udzielenie ulgi w postaci rozłoże nia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o
  dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Nowy
  termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 30 września 2017 roku. Emitent
  informował o otrzymaniu ww. postan owienia raportem bieżącym nr 21/2017 z 17 lipca 2017
  roku.
  W dniu 2 października 2017 r. Spółka otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wniosku o
  udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zwrotu środków pochodzących z umowy o
  dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych". Nowy
  termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 15 listopada 2017 roku.
  O otrzymaniu w/w pisma Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2017 z dnia 2
  października 2017 roku.
  W dniu 5 lipca 2017 roku Skotan otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie,
  jako organu egzekucyjnego, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej przysł ugującej
  PARP od Emitenta, z przywołanej powyżej decyzji do spłaty środków pochodzących z umowy
  zawartej z PARP o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów
  energetycznych" sporządzone na podstawie art. 89 par. 1 ustawy o pos tępowaniu
  egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) oraz w związku z tytułami
  wykonawczymi wystawionymi przez PARP w dniu 22 czerwca 2017 r. na podstawie art. 26 ww.
  Ustawy, na łączna kwotę 2 604 726,39 zł. Rachunki bankowe Emite nta zostały obciążone
  tytułem realizacji zajęcia egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy w Chorzowie. Emitent
  informował o otrzymaniu ww. zawiadomienia w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 5 lipca
  2017 roku.
  W dniu 10 lipca 2017 roku Skotan otrzymał od Naczel nika Urzędu Skarbowego w Chorzowie
  pismo zawierające postanowienie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki w Banku
  PKO BP S.A. - ponad kwotę 250 tys. zł w miesiącu lipcu 2017 r. oraz ponad kwotę 110 tys. zł od
  1 sierpnia 2017 r. do 31 października 20 17 r. W dniu 27 października 2017 roku Skotan
  otrzymał kolejne postanowienie przedłużające ww. zwolnienie wpływów do 31 grudnia 2017
  roku. Nadal zajęte są wpływy na rachunek w Alior Bank S.A. na który wpływają głównie zwroty
  podatku VAT, o ile Spółka je otrzymuje. O otrzymaniu ww. pism Spółka informowała w
  raportach bieżących nr 18/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku oraz nr 27/2017 z dnia 27
  października 2017 roku .
  3.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Na przestrzeni 9 miesięcy 201 7 r. nie zawierano tr ansakcji z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.  QSr III/2017
  19
  3.8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od
  niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
  W III kwartale 201 7r. Spółka ani jej spółki zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki
  ani nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość
  co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
  3.9. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny
  jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego
  i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Emitenta
  a/ Stan zatrud nienia :
  na dzień 31.12. 201 6r. – 30 osób
  na dzień 30.09 .201 7r. – 31 osób
  b/ sytuacja finansowo -majątkowa :
  Wskaźniki sytuacji finansowo -majątkowej Skotan S.A. na 30.0 9.2017r.:
  Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa Wartość pożądana 30.0 9.2017 31.12.2016
  Wskaźnik płynności szybkiej
  (inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  0,8 - 1,2 0,1 0,1
  Wskaźnik płynności bieżącej
  (aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkotermino we
  1,5 - 2,0 0,1 0,1
  Pokrycie zobowiązań należnościami
  należności handlowe/ zobowiązania handlowe >1 1,1 0,5
  Kapitał obrotowy netto (w tys. zł.) aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące - -6 293 tys. zł - 3 930 tys. zł
  Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / kapitały ogółem 0,3 - 0,5 1,4 0,9
  Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym
  kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami >1 -0,3 0,1
  Stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym
  kapitał własny/aktywa trwałe >1 -0,4 0,1
  Trwałość struktury finansow ania kapitał własny/pasywa ogółem max -0,4 0,1
  QSr III/2017
  20
  Wskaźniki sytuacji finansowo -majątkowej Grupy Kapitałowej Skotan na 30.09.2017r.:
  Nazwa wskaźnika Formuła obliczeniowa Wartość pożądana 30.09.2017 31.12.2016
  Wskaźnik płynności szybkiej
  (inwestycje k rótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  0,8 - 1,2 0,1 0,1
  Wskaźnik płynności bieżącej
  (aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe
  1,5 - 2,0 0,4 0,1
  Pokrycie zobowiązań należnościami
  należności handlowe/ zobowiązania handlowe >1 1,0 0,5
  Kapitał obrotowy netto (w tys. zł.) aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące - -5 820 tys. zł - 3 882 tys. zł
  Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / kapitały ogółem 0,3 - 0,5 1,4 0,9
  Pokr ycie zadłużenia kapitałem własnym kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami >1 -0,3 0,1
  Stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym kapitał własny/aktywa trwałe >1 -0,7 0,1
  Trwałość struktury finansowania kapitał własny/pasywa ogółem max -0,4 0,1
  3.10. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały
  wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej
  kolejnego kwartału
  Aktualna sytuacja finansowa Grupy jest bardzo trudna i w chwili obecnej Grupa identyfikuje
  istotne ryzyko f inansowe i płynnościowe związane z pozycją bilansową Spółki Dominującej ,
  utrudniającą zaciągnięcie krótkoterminowego długu. Fakt ten może stanowić istotne
  ograniczenie możliwości ponoszenia nakładów niezbędnych dla rozwoju działalności Spółki na
  skalę umo żliwiającą jej pozyskiwanie intratnych kontraktów. Zaistniała sytuacja, w której spółka
  osiągnęła określone i jak najbardziej nadające się do komercjalizacji innowacyjne produkty
  kosztem praktycznie całych posiadanych zasobów, nie jest wprawdzie w praktyce gospodarczej
  czymś rzadkim, w szczególności dla spółek prowadzących działalność badawczo -rozwojową, ale
  pociąga za sobą określone ryzyka i zagrożenia. Nie będąc w stanie samodzielnie wprowadzić
  przedmiotowych produktów na rynek, z uwagi na koszty wejścia, brak doświadczeń branżowych
  oraz siły marketingowej, Spółka Dominująca jest skazana na pozyskanie partnerów branżowych
  dla dalszego rozwoju. Niepozyskanie przedmiotowych partnerów przy jednocześnie stale
  rosnącym ryzyku utraty płynności stanowi najpoważni ejsze zagrożenie dalszego funkcjonowania
  Spółki. Alternatywą jest pozyskanie kapitału rozwojowego w ramach nowej emisji akcji spółki
  lub emisji obligacji zamiennych. Niestety, ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
  wprawdzie uchwałę o dalszym i stnieniu Spółki jednak kolejne uchwały dotyczące zgody na
  nową emisję akcji i/lub emisję obligacji zamiennych nie uzyskały poparcia akcjo nariuszy
  obecnych na WZA. Kapitał własny Emitenta jest ujemny, a Spółka finansuje bieżącą działalność
  emitując krótkoterminowe obligacje zabezpieczone, jednak zdolność do kolejnych emisji
  obligacji i pokrywania kosztów obsługi długu powoli się wyczerpuje. W przypadku utraty ww.
  zdolności Zarząd ponownie przedstawi akcjonariuszom koncepcję emisji akcji i/lub obligacji
  zamiennych na akcje. Dłuższa niemożność skutecznego przeprowadzenia emisji akcji/obligacji
  zamiennych lub alternatywnie pozyskania finansowani a z innych źródeł spowoduje, że Zarząd
  Spółki będzie zmuszony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Dominującej.  QSr III/2017
  21
  Spółka nadal kontynuuje prace zmierzające do sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w
  Sławkowie (5,5 ha na terenie Katowick iej SSE) lub udziały w spółce Skotan –Ester Sp. z o.o.
  Przedmiotowe niepracujące aktywo jakim jest nieruchomość inwestycyjna może w przyszłości
  stanowić źródło finansowania etapów wdrożeniowych zrealizowanych projektów.”
  Dodatkowym warunkiem ostateczne go wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań Grupy jest
  odzyskanie długotrwałej płynności finansowej, które w znacznej mierze jest uzależnione od
  możliwości sprzedaży wyników prac badawczo – rozwojowych na rzecz inwestorów
  zewnętrznych. Grupa nadal poszuku je partnerów branżowych na realizację przedsięwzięć
  wspólnych związanych z nieskomercjalizowanymi jeszcze wynikami projektów badawczych
  zakończonych w 2015 r. („Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w
  zespole stopy cukrzycowej” i „Inno wacyjna technologia otrzymywania kwasu 9 -dekenowego
  oraz 1 -dekenu z biomasy z wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy” oraz
  „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do
  otrzymywania preparatów przydat nych w przemyśle i agrotechnice)”, przy czym pamiętać
  należy, iż decyzja dotycząca sposobów dalszego rozwoju Grupy będzie decyzja strategiczną –
  pozyskując partnerów długoterminowych dla rozwoju poszczególnych projektów Spółka
  przekształci się automatyczni e w strukturę holdingową Alternatywnie, przy samodzielnym (za
  pośrednictwem nowej emisji) finansowaniu dalszego rozwoju, Spółka ma szansę samodzielnie
  doprowadzić wszystkie zakończone projekty badawczo – rozwojowe do etapu pełnej
  komercjalizacji, nie dziel ąc się praktycznie z partnerami zewnętrznymi własnością ani przyszłymi
  zyskami.
  QSr III/2017
  22
  4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skotan zostało
  sporządzone zgodni e z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską („UE”), a w zakresie
  nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia
  19 lipca 2016 roku o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047) i wydanych na jej podstawie
  przepisów wykonawczych. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone zgodnie z MSR 34, który określa zakres śródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego a także z innymi Międzynarodow ymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji
  Europejskiej w zakresie wymaganym dla skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdan iu finansowym przestrzegano tych samych zasad
  (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim pół rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym. W I II kwartale 2017 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych
  zasadach (polityce) rachunkowości.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy
  zachowaniu zasady kontynuacji działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
  w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Działając na podstawie artyk ułu 397
  KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. w dniu 24 maja 2017 roku podjęło uchwałę o
  dalszym kontynuowaniu działalności przez jednostkę dominującą.
  W ocenie Zarządu dane finansowe wskazują, na istotne ryzyko utraty płynności finansowej
  (suma zo bowiązań i rezerw przekracza wartość aktywów) – co przekłada się na poważne
  zagrożenie kontynuacji dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. Kapitał własny Grupy
  Kapitałowej jest ujemny, a Spółka i Grupa finansuje swoją bieżącą działalność emitując
  krótkoterminowe obligacje zabezpieczone na majątku Spółki, jednak zdolność do kolejnych
  emisji obligacji i pokrywania kosztów obsługi długu powoli się wyczerpuje. W przypadku utraty
  ww. zdolności, Zarząd jednostki dominującej ponownie przedstawi akcjonariu szom koncepcję
  emisji akcji i/lub obligacji zamiennych na akcje. Dłuższa niemożność skutecznego
  przeprowadzenia emisji akcji/obligacji zamiennych lub alternatywnie pozyskania finansowania z
  innych źródeł spowoduje, że Zarząd jednostki dominującej będzie zm uszony do złożenia
  wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki dominującej.
  Szczegółowe wskaźniki opisujące sytuację finansową i płynność Grupy Kapitałowej Zarząd
  przedstawił w pkt 3. 10 .
  QSr III/2017
  23
  4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na 30.09. 201 7
  Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2016
  w tys. zł
  Aktywa
  Aktywa trwałe 4 076 4 660 4 766
  Wartości niematerialne 1 196 1 316 1 356
  Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych 10 10 10
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 754 3 201 3 350
  Nieruchomości inwestycyjne
  Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 11 11 11
  - od jednos tek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 11 11 11
  Należności długoterminowe
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 24 24
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 97 15
  Aktywa obrotowe 3 504 607 4 412
  Zapasy 297 49 7
  Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o usługę budowlaną / długoterminową
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek
  Należności z tytułu dostaw i usług 173 182 157
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 173 182 157
  Należności z tytułu bieżącego podatku
  Pozostałe należności krótkoterminowe 191 120 280
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 191 120 280
  Pozostałe k rótkoterminowe aktywa finansowe
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 268 236 148
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 20 148
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprze daży 2 514 2 516 3 672
  Aktywa razem 7 580 7 783 9 178
  Pasywa
  Kapitał własny (2 771) 689 2 889
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (2 771) 689 2 889
  Kapitał podstawowy 65 880 65 880 65 880
  Akcje / udziały własne 65 880 65 880 65 880  QSr III/2017
  24
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 141 582 141 582 141 582
  Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji
  Pozostałe kapitały 153 153 153
  Niepodzielony wynik fin ansowy (210 387) (206 926) (204 726)
  - zysk (strata) z lat ubiegłych (206 926) (198 831) (198 831)
  - zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający
  (3 461)
  (5 895) akcjonariuszom jednostki dominującej (8 095)
  Udziały mniejszości
  Zobowiązania 10 351 7 093 6 289
  Zobowiązania długoterminowe 1 027 102 102
  Długoterminowe kredyty i pożyczki
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek
  Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 97 96
  Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 6 5 6
  Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe długoterminowe zobowiąza nia z tyt. Emisji papierów wartościowych 1 000
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Zobowiązania krótkoterminowe 9 324 6 991 6 187
  Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 165 364 617
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 165 364 617
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  Pozostałe zobowiązania krótkoter minowe 7 068 4 125 3 100
  - od jednostek powiązanych
  - od pozostałych jednostek 7 068 4 125 3 100
  Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 46 88 80
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 2 033 2 402 2 378
  Dotacje rządowe
  Krótkotermino we rozliczenia międzyokresowe 12 12 12 Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
  Pasywa razem 7 580 7 783 9 178  QSr III/2017
  25
  4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał 2017 narastająco
  III kwartał 2017 Rok 2016 III kwartał 2016 narastająco
  III kwartał 2016
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  01.01.2017 01.07.2017 01.01.2016 01.01.2016 01.07.2016
  30.09.2017 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 30.09.2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 1 311 369 1 289 918 278 - od jednostek powiązanych
  Przychody ze sprzedaży produktów 1 308 369 1 288 917 278 Przychody ze sprzedaży usług
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 1 1 1 0
  Koszt własny s przedaży 1 159 458 0 0 0 - od jednostek powiązanych
  Koszt sprzedanych produktów 1 159 458 0 0 0
  Koszt sprzedanych usług
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 152 (89) 1 289 918 278
  Kos zty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu 3 406 1 170 7 213 5 869 1 528
  Pozostałe przychody operacyjne
  45
  0
  1 076
  1 075
  229
  Pozostałe koszty operacyjne 147 0 3 135 1 971 10 Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw wła sności
  Koszty restrukturyzacji
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 356) (1 260) (7 983) (5 847) (1 031)
  Przychody finansowe 207 0 680 680 0
  Koszty finansowe 383 123 680 616 30 Zysk (strata) na sprzedaży udziałów/akcji w jednostkach podporządkowanych
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 532) (1 383) (7 983) (5 783) (1 061)
  Podatek dochodowy 71 0 112 112 0 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (3 461)
  (1 383) (8 095) (5 895)
  (1 061)
  Działa lność zaniechana  QSr III/2017
  26
  Zysk / strata netto z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto (3 461) (1 383) (8 095) (5 895) (1 061) Zysk (strata) netto przypadający:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego (3 461) (1 383) (8 095) (5 895) (1 061) - akcjonariuszom mniejszościowym
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) (3 461) (1 383) (8 095) (5 895) (1 061) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  Zysk (strata ) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,06)
  (0,03) (0,15) (0,11)
  (0,02) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 (54 000 000) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,06) (0,03) (0,15) (0,11) (0,02)
  4.3. Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów
  Inne całkowite dochody III kwartał 2017 narastająco
  III kwartał 2017
  Rok 2016 III kwartał 2016 narastająco
  III kwartał 2016
  Zysk/Strata netto (3 461) (1 383) (8 09 5) (5 895) (1 061)
  Wycena instrumentów finansowych
  Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
  Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
  Całkowite dochody ogółem (3 461) (1 383) (8 095) (5 895) (1 061)
  przypadające:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (3 461) (1 383) (8 095) (5 895) (1 061)
  Udziałowcom mniejszościowym  4.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Wyszcze gólnienie Not a
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
  Udziały mniejszości
  Kapitał własny razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Saldo na dzień 01.01.2016roku 65 880 141 735 (198 831) 8 784 8 784
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 65 880 141 735 (198 831) 8 784 8 784
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2016 roku
  Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
  Inwestycje dostępne do sprzedaży:
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
  Instrumenty zab ezpieczające przepływy środków pieniężnych:
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpiec zanych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
  Zysk netto za okres od 01.01 do 31.09.201 6 roku (5 895) (5 895) (5 895)
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2016 roku (5 895) (5 895) (5 895)
  Dywidendy
  Wyemitowany kapitał podstawowy
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje
  Zmiana struktu ry w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
  Podział wyniku finansowego
  Saldo na dzień 30.09.2016 roku 65 880 141 735 (204 726) 2 889 2 889
  Saldo na dzień 01.01.2016 roku 65 880 141 735 (198 831) 8 784 8 784
  Zmia ny zasad (polityki) rachunkowości  QSr III/2017
  28
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 65 880 141 735 (198 831) 8 784 8 784
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku - -
  Zyski (straty) z tytuł u aktualizacji wyceny - -
  Inwestycje dostępne do sprzedaży:
  - zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
  Instrumenty zabezpieczające przepływy śr odków pieniężnych:
  - zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
  korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
  Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku (8 095) (8 0 95) (8 095)
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku (8 095) (8 095) (8 095)
  Dywidendy


  Wyemitowany kapitał podstawowy
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje
  Zmiana struktury w grupie kapita łowej (nabycia/zbycia)
  Inne
  Podział wyniku finansowego
  Saldo na dzień 31.12.2016 roku 65 880 141 735 (206 926) 689 689
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 65 880 141 735 (206 926) 689 689
  Zmiany zasa d (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 65 880 141 735 (206 926) 689 689
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2017 roku
  Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
  Inwestycje dostępne do sprzedaży:
  - zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
  - przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
  - zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych
  - zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
  - zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
  korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem Spółki zależnej Eurochem
  Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
  Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku (3 461) (3 461) (3 461)
  Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2017 roku (3 461) (3 461) (3 461)
  Dywidendy
  Wyemitowany kapitał podstawowy
  Wyemitowane opcje zamienne na akcje
  Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
  Inne
  Podział wyniku finansowego
  Saldo na dzień 30.09.2017 roku 65 880 141 735 (210 387) (2 771) (2 771)


  4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  III kwartał 2017
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał 2016
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  w tys. zł
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk brutto przed opodatkowaniem (3 532) (5 783)
  Korekty: 910 312
  Amortyzacja wartości niematerialnych
  Odpisy akt ualizujące z tytułu utraty wartości firmy
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości inwestycyjnych 575 413
  (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych 92
  (Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  (Zysk) strata na sprzedaży i wycenie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
  (Zy ski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej (103)
  Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
  Koszty odsetek 2
  Otrzymane odsetki 243
  Otrzymane dywidendy
  Zysk ze zbycia jednostki zależnej
  Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym (2 622 ) 896
  Zmiana stanu zapasów (248) 6
  Zmiana stanu należności (61) 1 612
  Zmiana stanu zobowiązań 53 (1 806)
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międ zyokresowych (511) 1 598
  Inne korekty (514)
  Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (3 389) (4 575)
  Zapłacone odsetki
  Zapłacony podatek dochodowy
  Podatek odroczony 71 112
  Środki pieniężne netto z działalności operacyj nej (3 318) (4 687)
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (7) (50)  QSr III/2017
  31
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 46
  Inne wpływy inwestycyjne 3 00 0
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 1 000
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych
  przeznaczonych do obrotu
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
  przeznaczonych do obrotu
  Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przej ęte środki pieniężne)
  Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i powiązanych
  Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
  Inne wydatki (3 001)
  Pożyczki udzielone
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
  Otrzymane odsetki
  Otrzymane dywidendy
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (7) 995
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji
  Nabycie akcji własnych
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 563 3 000
  Wykup dłużnych papierów wartościowych
  Inne wypły wy
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
  Spłaty kredytów i pożyczek
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (21)
  Odsetki zapłacone (207) (2)
  Wpływy z dotacji 514
  Zwrot dotacji
  Inne wydatki
  Środki pieniężne netto z dzi ałalności finansowej 3 356 3 491
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 31 (201)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 236 350
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okre su 268 148
  QSr III/2017
  32
  4.6. Skonsolidowane pozycje pozabilansowe
  Pozycje pozabilansowe
  stan na 2017 -09 -30
  stan na 2016 -09 -30
  w tys. zł
  Należności warunkowe 0 0
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  Zobowiązania warunkow e 0 0
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
  Inne (z tytułu)
  Pozycje pozabilansowe, razem 0 0
  4.7. Noty objaśniające
  NOTA NR 1
  Zakres zmian wartości środków trwałych
  Wyszczególnienie Grunty własne
  Budynk i i budowle
  Urządzenia techniczne i maszyny
  Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie
  Razem
  Wartość brutto na początek okresu 0 3 223 45 076 234 789 0 49 322
  Zwiększenia, w tym:
  – nabycie
  – przemieszczenie wewnę trzne
  – inne
  Zmniejszenia, w tym: 6 6
  – likwidacja 6 6
  – sprzedaż
  – inne
  Wartość brutto na koniec okresu 0 3 223 45 070 234 789 0 49 316
  Umorzenie na początek okresu 3 149 42 046 169 757 0 46 121
  Zwiększen ia 60 357 14 16 447
  Zmniejszenia, w tym: 6 6
  – likwidacja 6 6
  – sprzedaż
  – przemieszczenie wewnętrzne
  – inne
  Umorzenie na koniec okresu 0 3 209 42 397 183 773 0 46 562
  Odpisy na początek okresu  QSr III/2017
  33
  Wartość ne tto na początek okresu 0 74 3 030 65 32 0 3 201
  Odpisy na koniec okresu
  Wartość netto na koniec okresu 0 14 2 673 51 16 0 2 754
  NOTA NR 2
  Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych
  Lp. Wyszczególnienie Udziały Akcje Inne papie ry wartościowe
  Udzielone pożyczki
  Inne długoterminowe aktywa finansowe
  Razem
  1. Wartość na początek okresu 0 0
  a) Zwiększenia, w tym: 0 0
  – nabycie
  – aport
  – aktualizacja wartości
  – inne
  b) Zmniejszenia, w ty m: 0 0
  – sprzedaż
  – aport
  – aktualizacja wartości
  – inne
  Przemieszczenia
  2. Wartość na koniec okresu 0 0
  NOTA NR 3
  Struktura kosztów finansowych
  Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2017 III kwar tał 2016
  1. Odsetki 298 590
  a) od jednostek powiązanych
  b) od pozostałych jednostek 298 590
  2. Strata ze zbycia inwestycji
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  - wycena akcji
  4. Inne 85 26
  Koszty finansowe ogółem 383 616
  QSr III/2017
  34
  NOTA NR 4
  Struktura przychodów finansowych
  Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2017 III kwartał 2016
  1. Odsetki 207 8
  a) od jednostek powiązanych
  b) od pozostałych jednostek 207 8
  2. Zysk ze zbycia inwestycji 672
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  - wycena akcji
  4. Inne
  Przychody finansowe ogółem 207 680
  NOTA NR 5
  Rozliczenia międzyokresowe i dotacje
  Lp. Wyszczególnienie Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu
  1 Rozliczenia międzyokreso we 12 39 39 12
  a) długoterminowe
  dotacje
  b) krótkoterminowe 12 39 39 12
  - Koszt badania sprawozdań finansowych 12 39 39 12
  - dotacje
  - inne
  Razem 12 39 39 12
  NOTA NR 6
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  Lp. Wyszcze gólnienie Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 24 0 3 21
  Razem 24 0 3 21
  QSr III/2017
  35
  NOTA NR 7
  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia - nieruchomości
  Lp. Wyszczegó lnienie III kwartał 2017 III kwartał 2016
  1. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 2 514 3 672
  a) nieruchomość Sławków - grunty 2 470 3 626
  b) nieruchomość Sławków - budynek 44 46
  Razem 2 514 3 672
  NOTA NR 8
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatk u dochodowego
  Lp. Wyszczególnienie
  Wartość na początek okresu
  Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu
  1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97 0 76 21
  Razem 97 0 76 21
  NOTA NR 9
  Pozostałe rezerwy
  Lp. Wys zczególnienie Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu
  1 Pozostałe rezerwy na zobowiązania 2 402 203 572 2 033
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 2 402 203 572 2 033
  - rezerwa spór PARP 2 402 203 572 2 0 33
  Razem 2 402 203 572 2 033
  QSr III/2017
  36
  NOTA NR 10
  Rezerwy na świadczenia pracownicze
  Lp. Wyszczególnienie Wartość na początek okresu Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na koniec okresu
  1 Rezerwy na odprawy emerytalne 5 1 0 6
  2 Rezerwy na po zostałe świadczenia pracownicze 88 0 42 46
  Razem 93 1 42 52
  NOTA NR 11 a
  Należności krótkoterminowe
  Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2017
  III kwartał 2016
  1 Z tytułu dostaw i usług 173 157
  1 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 138 238
  2 Dochodzone na drodze sądowej 0 0
  3 Inne 53 42
  Należności krótkoterminowe netto, razem 364 437
  Odpis aktualizacyjny wartość należności (z 2007) 0 154
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 364 591
  NOTA NR 11 b
  Zmi ana stanów odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
  Wyszczególnienie III kwartał 2017
  III kwartał 2016
  1 Stan na początek okresu 0 154
  a) zwiększenia 0 0
  b) zmniejszenia 0 0
  Suma odpisów aktualizujących wartość należnoś ci krótkoterminowych na koniec okresu 0 154
  QSr III/2017
  37
  NOTA NR 11 c
  Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie jednostka waluta w tys. zł l.p. III kwartał 2017 III Kwartał 2016 a w walucie polskiej PLN 296 377 b w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 68 60 b1 w walucie EUR 16 14 po przeliczeniu na tys. zł 68 60 pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem 364 43T NOTA NR 11 d
  Należności z ty tułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym do dnia bilansowego
  okresie spłaty
  Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2017
  III kwartał 2016
  1 do 1 miesiąca 149 95
  2 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
  3 powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy
  4 powyżej 6 miesięcy do 1 roku
  5 powyżej 1 roku
  6 należności przeterminowane 24 216
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto), razem 173 311
  Odpis aktualizacyjny wartość należności z tytułu dostaw i usług (z 2007) 0 154
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto), razem 173 157
  QSr III/2017
  38
  NOTA NR 11 e
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) –
  z podziałem na należności niespłacone w okresie
  Lp. Wyszczególnieni e III kwartał 2017
  III kwartał 2016
  1 do 1 miesiąca 3 8
  2 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 15
  3 powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy 7 24
  4 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 9 13
  5 powyżej 1 roku 156
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem przet erminowane (brutto), razem 24 216
  Odpis aktualizacyjny wartość należności z tytułu dostaw i usług (z 2007) 0 154
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem przeterminowane(netto), razem 24 62
  NOTA NR 12 a
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Lp. Wyszczeg ólnienie III kwartał 2017
  III kwartał 2016
  1 Z tytułu dostaw i usług 165 617
  1 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 193 98
  2 Z tytułu wynagrodzeń 144 0
  3 Z tytułu otrzymanej zaliczki na dostawy 0 0
  4 Z tytułu ZFŚP 0 0
  3 Inn e w tym: 6 731 3 002
  - emisja obligacji 6 729 3 000
  - pozostałe 2 2
  Razem: 7 233 3 717
  QSr III/2017
  39
  NOTA NR 12 b
  Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
  Wyszczególnienie jednostka waluta w tys. zł l.p. III kwartał 2017 III kwartał O01S a w walucie polskiej PLN 5 170 3 716 b w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 063 b1 w walucie EUR 500 po przeliczeniu na tys. zł 2 063 pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, raz em 7 23P 3 71S NOTA NR 12 c
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2017 III kwartał 2016
  1 Z tytułu dostaw i usług 165 617
  Razem: 165 617
  NOTA NR 12 d
  Pozostałe zobowiązania
  Lp. Wyszczególnieni e III kwartał 2017
  III kwartał 2016
  1 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 193 98
  2 Z tytułu wynagrodzeń 144 0
  3 Z tytułu otrzymanej zaliczki na dostawy 0 0
  4 Z tytułu ZFŚP 0 0
  3 Inne w tym: 6 731 3 002
  - Synthos 0
  - em isja obligacji 6 729 3 000
  - pozostałe 2 2
  Razem: 7 068 3 100
  QSr III/2017
  40
  NOTA NR 12 e
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów
  finansowych
  l.p. Wyszczególnienie Wartość nominalna (tys. zł)
  Waluta Warunki oprocen towania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa
  1 Obligacje seria C 3 000 PLN Wibor 3 M + 3,1% 30.09.2018 Instalacja Omegi 2 Obligacje seria D 1 000 PLN Wibor 3 M + 3,1% 13.12.2017 Instalacja Omegi 3 Obligacje seri a E 500 EUR 4% 31.12.2017 Instalacja Omegi 3 Obligacje seria F 500 PLN Wibor 3 M + 3,1% 31.12.2017 Instalacja Omegi 3 Obligacje seria G 1 000 PLN Wibor 3 M + 4,25% 30.09.2019 Instalacja Omegi Instalacja Wodór Po dniu bilansowym 31 p aździernika 2017 roku zostały wyemitowane obligacje serii H o wartości 750 000 PLN z terminem wykupu na dzień 31.12.2018r.
  NOTA NR 13
  Segmenty operacyjne
  Grupa Kapitałowa nie posiada segmentów działalności
  Ujawnienia na podstawie MSSR 8 pkt. 31
  Info rmacje dotyczące przychodów ze sprzedaży produktów i usług
  Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2017 III kwartał 2016
  1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 308 917
  2. Przychody ze sprzedaży towarów 3 1
  Razem 1 311 918
  QSr III/2017
  41
  Informacje dot yczące obszarów geograficznych
  Wyszczególnienie Przychody
  Polska 807
  Pozostałe 504
  Razem 1 311
  Informacje o głównych klientach
  Wyszczególnienie Przychody % łącznych przychodów Grupy
  Equine Supplements UK LTD 445 34%
  Cargill Poland Sp. z o. o. 218 17%
  Egida Sp. z o.o. 181 14%
  pozostali 467 35%
  Razem 1 311 100%
  NOTA NR 14
  Koszty według rodzaju
  Wyszczególnienie III kwartał 2017 III kwartał 2016
  Amortyzacja 575 882
  Zużycie materiałów i energii 929 841
  Usługi obce 874 1 598
  Podatki i opłaty 119 209
  Wynagrodzenia 1 845 1 911
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 323 319
  Pozostałe koszty rodzajowe 89 116
  Koszty według rodzaju 4 754 5 876
  Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń międzyokresowych 189 7
  Koszt wytwo rzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu 3 406 5 869
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług 1 159 0
  QSr III/2017
  42
  5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  SKOTAN S.A. wg PSR
  Skrócone kwartalne jednostk owe sprawozdanie finansowe spółki SKOTAN S.A. za okres
  sprawozdawczy od dnia 01.01.2017 roku do 30.09.2017 roku zostało sporządzone zgodnie z
  Ustawą o Rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2016 roku do
  30.09.2016 roku, okres od 01.01.20 16 roku do 31.12.2016 roku oraz na dzień 31.12.2016 roku i
  na dzień 30.09.2016 roku, w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale
  własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.
  W kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przes trzegano tych samych zasad
  (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim półrocznym jednostkowym
  sprawozdaniu finansowym. W III kwartale 2017 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych
  zasadach (politykach) rachunkowości.
  Jednostkowe sprawozda nie finansowe Spółki zostało sporządzone przy zachowaniu zasady
  kontynuacji działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Działając na
  podstawie artykułu 397 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 maja
  2017 roku podj ęło uchwałę o dalszym kontynuowaniu działalności przez Skotan S.A.
  W ocenie Zarządu dane finansowe wskazują, na istotne ryzyko utraty płynności finansowej
  (suma zobowiązań i rezerw przekracza wartość aktywów) – co przekłada się na poważne
  zagrożenie konty nuacji dalszej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. Kapitał własny Emitenta
  jest ujemny, a Spółka i Grupa finansuje swoją bieżącą działalność emitując krótkoterminowe
  obligacje zabezpieczone na majątku Spółki, jednak zdolność do kolejnych emisji obliga cji i
  pokrywania kosztów obsługi długu powoli się wyczerpuje. W przypadku utraty ww. zdolności
  zaistnienia takich okoliczności, Zarząd ponownie przedstawi akcjonariuszom koncepcję emisji
  akcji i/lub obligacji zamiennych na akcje. Dłuższa niemożność skutecz nego przeprowadzenia
  emisji akcji/obligacji zamiennych lub alternatywnie pozyskania finansowania z innych źródeł
  spowoduje, że Zarząd Spółki będzie zmuszony będzie do złożenia wniosku o ogłoszenie
  upadłości Spółki Dominującej.
  Szczegółowe wskaźniki opisują ce sytuację finansową i płynność Spółki Zarząd przedstawił
  w pkt . 3.10.”
  QSr III/2017
  43
  5.1. Bilans
  Bilans
  stan na dzień 30.09.2017
  stan na dzień 30.06.2017
  stan na dzień 31.12.2016
  stan na dzień 30.09.2016
  Aktywa
  A. A ktywa trwałe
  6 626 6 834
  7 205
  8 474
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 196 1 236 1 316 1 356
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 754 2 903 3 201 3 350
  III. Należności długoterminowe 1 936 1 909 1 810 1 773
  1. Od jednostek powiązanych 1 136 1 909 1 810 1 773
  2. Od pozostałych jednostek
  IV. Inwestycje długoterminowe 635 675 756 1 956
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 635 675 756 1 956
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 624 664 745 1 945 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
  624
  664
  745
  1 945
  b) w pozostałych jednostkach
  11 11
  11 11
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyok resowe 105 109 122 38 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 21 24 24
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84 88 98 14
  B. Aktywa obrotowe 915 1 232 557 788
  I. Zapasy 297 356 49 7
  II. Należności krótkoterminowe 320 436 262 39 9
  1. Od jednostek powiązanych 4 4 1 1
  2. Od pozostałych jednostek 316 432 261 398
  III. Inwestycje krótkoterminowe 260 385 226 256
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 10 226 256
  a) w jednostkach powiązanych 10 10 0 120
  b) w pozostałych jednost kach
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250 375 226 136 2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 54 20 125
  Aktywa razem
  7 541 8 064
  7 761
  9 262  QSr III/2017
  44
  Pasywa
  A. Kapitał włas ny
  (2 786) (1 406)
  742 3 059
  I. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880
  II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
  III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
  IV. Kapitał zapasowy 141 582 141 582 141 582 141 582
  V. Kapitał z aktualizacji wyceny 153 153 153 153
  VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (206 873) (206 873) (198 284) (198 284)
  VIII. Zysk (strata) netto (3 528) (2 148) (8 589) (6 272)
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 326 9 470 7 019 6 203
  I. Rezerwy na zobowiązania 2 106 2 678 2 520 2 488 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 21 24 24
  2. Rezerwa na świa dczenia emerytalne i podobne 52 51 93 86
  długoterminowa 6 5 5 6
  Krótkoterminowa 46 46 88 80 3. Pozostałe rezerwy 2 033 2 604 2 403 2 378
  długoterminowa
  Krótkoterminowa 2 033 2 604 2 403 2 378 II. Zobowiązania długoterminowe 1 000 0 0 0 1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek 1 000
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 208 6 763 4 487 3 703 1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek 7 208 6 763 4 487 3 703 a) kredyty i pożyc zki
  b) inne zobowiązania finansowe
  c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 729 6 113 4 039 3 000
  d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 162 333 363 616
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f) z tyt. podatków, ceł, u bezp. i innych  QSr III/2017
  45
  świadczeń 174 166 78 85
  g) z tyt. wynagrodzeń 141 148 6 0 h) inne 2 3 2 2
  3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
  IV. Rozliczenia międzyokresowe
  12
  30
  12
  12
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokre sowe 12 30 12 12
  długoterminowe
  krótkoterminowe 12 30 12 12
  Pasywa razem
  7 541
  8 064
  7 761
  9 262
  Wartość księgowa (2 786) (1 406) 742 3 059
  Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  Wartość księgo wa na jedną akcję (w zł) (0,05) (0,02) 0,01 0,05
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (0,05) (0,02) 0,01 0,05
  QSr III/2017
  46
  5.2. Rachunek zyskó w i strat
  III kwartał 2017 narastająco
  III kwartał 2017 III kwartał 2016 narastająco
  III kwartał 2016
  Rachunek zysków i strat (wariant
  kalkulacyjny)
  01.01.2017 01.07.2017 01.01.2016 01. 07.2016
  30.09.2017 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 311 369 918 278
  od jednostek powiązanych
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 308 368 917 278 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 1 1 0
  B. Kos zty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 159 458
  jednostkom powiązanym
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 159 458
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 152 (89) 918 278
  D. Koszty sprzedaży
  E. Koszty ogólnego zarządu 3 281 1 126 5 758 1 491
  F. Zysk (strata) ze sprzedaży (3 129) (1 216) (4 840) (1 213)
  G. Pozostałe przychody operacyjne 45 0 1 076 230 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje 0 0 744 230
  III. Inne przychody operacyjne 45 0 332 0
  H. Pozostałe koszty operacyjne 148 0 1 903 11 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacy jne 148 0 1 902 11
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 232) (1 216) (5 667) (994)
  J. Przychody finansowe 20 8 0 112 0
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  od jednostek powiązanych
  II. Odsetki, w tym: 208 0 8
  od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 104
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji
  V. Inne
  K. Koszty finansowe 50 4 164 717 64
  I. Odsetki w tym: 298 77 589 26
  dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 121 40 102 35
  IV. Inne 85 47 26 3 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J -K) (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)  QSr III/2017
  47
  M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)
  I. Zyski nadzwyczajne
  II. Straty nad zwyczajne
  N. Zysk (strata) brutto (L+/ -M) (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  O. Podatek dochodowy
  część bieżąca
  część odroczona
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  R. Zysk (strata) netto (N -O-P) (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,07) (0,03) (0,12) (0,02) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,07) (0,03) (0,12) (0,02)
  5.3. Zestawienie całkowitych dochodów
  Inne całkowite dochody III kwartał 2017 narastająco
  III kwartał 2017
  III kwartał 2016 narastająco
  III kwartał 2016
  Zysk (strata) netto (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  Wycena instrumentów finansowych
  Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
  Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  Całkowite dochody ogółem
  przypadające:
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  QSr III/2017
  48
  5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  III kwartał 2017 narastająco
  II kwartał 2017
  narastająco
  rok 2016 III kwartał 2016 narastająco
  II kwartał 2016 narastająco
  Zestawienie zmian w
  kapitale własnym
  01.01.2017
  01.01.2017 01.01.2016 r. 01.01.2016 r.
  01.01.2016
  30.09.2017 30.06.2017 31.12.2016 r. 30.09.2016 r. 30.06.2016
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 742 742 9 331
  9 331
  9 331 zmi any przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  korekty błędów podstawowych
  Ia.Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 742 742 9 331
  9 331
  9 331 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880 65 880 1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  emisji akcji (wydania udziałów)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  umorzenia akcji (udziałów)
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880 65 880
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koni ec okresu
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
  4. Kapitał zapasowy na począ tek okresu 141 582 141 582 141 582 141 582 141 582 4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  z podziału zysku (ustawowo)
  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  pokrycia straty  QSr III/2017
  49
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 582 141 582 141 582 141 582 141 582
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 153 153 153
  153 153
  5.1. Zmiany kapitału z aktua lizacji wyceny
  a) zwiększenia (z tytułu)
  aktualizacja aktywów finansowych
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  zbycia środków trwałych
  korekta aktualizacji aktywów finansowych
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 153 153 153
  153
  153 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (198 284) (198 284) (180 476)
  (180 476)
  (180 476) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  korekty błędów podstawowych
  7.2. Zys k z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  podział wyniku
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 198 284 198 284 180 476
  180 476
  180 476 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  korekty błędów podstawowych
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 198 284 198 284 180 476
  180 476
  180 476
  a) zwiększenia (z tytułu)
  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (8 589) (8 589) (17 808) (17 808) (17 808)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koni ec okresu 206 873 206 873 198 284
  198 284
  198 284
  7.7. Zysk (strata) z lat (206 873) (206 873) (198 284)  QSr III/2017
  50
  ubiegłych na koniec okresu (198 284) (198 284)
  8. Wynik netto (3 528) (2 148) (8 589) (6 272) (5 215)
  a) zysk netto
  b) strata netto 3 528 2 148 8 589 6 272 5 215 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) (2 786) (1 406) 742 3 058 4 116
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) (2 786) (1 406) 742
  3 058
  4 116
  QSr III/2017
  51
  5.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  III kwartał 2017 narastająco
  III kwartał 2017
  III kwartał 2016 narastająco
  III kwartał 2016
  Sprawozdanie z
  przepływów pieniężnych
  01.01.2017 01.07.2017 01.01.2016 01.07.2016
  30.09.2017 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2016
  (metoda pośrednia)
  Zysk (strata) netto (3 528) (1 380) (6 272) (1 057)
  Korekty razem 335 216 1 704 (53)
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  Amortyzac ja 571 189 911 190
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 92 42
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 243 77
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 121 40 36
  Zmiana stanu rezerw (414) (571) 1 500 (224)
  Zmiana stanu zapasów (248) 60 6
  Zm iana stanu należności (58) 89 1 611 71
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  30 (171)
  (1 818)
  (134)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2) 2 8 8
  Inne korekty 0 0 (514) 0
  Przepływy pieniężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/ - II) - metoda pośrednia
  (3 193)
  (1 597)
  (4 568)
  (1 110)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 0 0 4 046 0
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  46
  Zbycie i nwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 000
  Z aktywów finansowych, w tym:
  w jednostkach powiązanych
  w pozostałych jednostkach
  zbycie aktywów finansowych
  dywidendy i udziały w zyskach
  spłata udzielonych pożyczek  QSr III/2017
  52
  długoterminowych
  Odsetki
  inne wpływy z aktywów finansowych
  w pozostałych jednostkach
  zbycie aktywów finansowych
  dywidendy i udziały w zyskach
  spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  Odsetki
  inne wpływy z aktywów finansowych
  Inne wpływy inwestycyjne 3 000
  Wydatki 139 27 3 180 3 035
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  3 0
  50
  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  Na aktywa finansowe, w tym: 136 27 130 35
  w jednostkach powiązanych 136 27 130 35
  nabycie aktywów finansowych
  udzielone pożyczki długoterminowe
  w pozostałych jednostkach
  nabycie aktywów finansowych
  udzielone pożyczki długoterminowe
  Inne w ydatki inwestycyjne 3 000 3 000
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II)
  (139)
  (27)
  866
  (3 035)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 3 563 1 500 3 514 3 000
  Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 3 563 1 500 3 000 3 000
  Wpływy z dotacji 514
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki 207 2 21 0
  Nabycie akcji (udziałów ) własnych
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek  QSr III/2017
  53
  Wykup dłużnych papierów wartościowych
  Z tytułu innych zobowiązań finansowyc h
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  21
  Odsetki 207 2
  Inne wydatki finansowe (dotacje)
  Inne wydatki finansowe
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II)
  3 356
  1 498
  3 493
  3 000
  Przepływy pie niężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 24 (125) (209) (1 145)
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  24
  (125)
  (209)
  (1 145)
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  Środki pieniężne na początek okresu 226 375 345 1 281
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D), w tym:
  250
  250
  136
  136
  o ograniczonej możliwości dysponowania
  5.6. Pozycje pozabilansowe
  Pozycje pozabilansowe stan na 2017 -09 -30 stan na 2016 -09 -30
  w tys. zł
  Należności warunkow e 0 0
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Zobowiązania warunkowe 0 0
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  udzielonych gwarancji i po ręczeń
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
  udzielonych gwarancji i poręczeń
  Inne 0 0
  Pozycje pozabilansowe, razem 0 0  QSr III/2017
  54
  NOTA NR 1
  Koszty według rodzaju
  Wyszczególnienie III kwartał 2017 III kwartał 2016
  Amortyzacja 571 881
  Zużycie materiałów i energii 929 842
  Usługi obce 862 1 586
  Podatki i opłaty 51 138
  Wynagrodzenia 1 812 1 886
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 322 318
  Pozostałe koszty rodzajowe 83 114
  Koszty według rodzaju 4 630 5 765
  Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń międzyokresowych 190 7
  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu 3 281 5 758
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług 1 159 0
  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Podpisy wszystkich Członków Zarządu
  13.11.2017 r. 13.11.2017 r.
  Data Data
  Wioletta Syposz Jacek Kostrzewa
  imię i nazwisko imię i nazwisko
  Główna Księgowa
  Prokurent Prezes Zarządu
  stanowisko/funkcja stanowisko /funkcja  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SKOTAN SA
ISIN:PLSKTAN00010
NIP:548-007-69-67
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: ul. Dyrekcyjna 6 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 7937271
www:www.skotansa.pl
gpwlink:skotan.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce SKOTAN
2018-06-09 13:30:30
Skot
Super info
2018-06-10 09:24:34
xyz
Ta super info hahahaha. Cała ta firma to patologia stworzona przez Karkosika który nie potrafi zrobić nic bez manipulacji na akcjach. Przez 10 lat nie dali ludziom nic po za ciągłymi stratami.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649