Raport.

SKARBIEC HOLDING SA Raport okresowy za 20172018 SA-R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 20172018 20162017 20172018 20162017 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 16 371 15 843 3 860 3 677 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 6 403 6 944 1 510 1 611 Zysk (strata) brutto 31 812 19 318 7 502 4 483 Zysk (strata) netto 30 574 17 907 7 210 4 156 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4 066 7 767 959 1 802 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 32 803 13 624 7 735 3 162 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -17 880 -21 044 -4 216 -4 884 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 18 989 347 4 478 81 Aktywa, razem 123 934 112 884 28 415 26 709 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 1 603 3 025 368 716 Zobowi?zania d?ugoterminowe 27 16 6 4 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 1 576 3 009 361 712 Kapita? w?asny 122 331 109 859 28 047 25 993 Kapita? zak?adowy 5 457 5 457 1 251 1 291 Liczba akcji (w szt.) 6 821 677 6 821 677 6 821 677 6 821 677 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) 4,48 2,63 1,06 0,61 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 4,48 2,63 1,06 0,61 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 17,93 16,10 4,11 3,81 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 17,93 16,10 4,11 3,81 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 2,62 3,08 0,62 0,72

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA


  Sprawozdanie finansowe
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
  2018 roku
  wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  4
  10.6. Koszty świadczeń pracowniczych ..........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>... 29
  10.7. Pozostałe koszty działalności operacyjnej ...............<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>. 29
  11. Podatek dochodowy .........................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.................... 29
  11.1. Obciążenie podatkowe ....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.......... 30
  11.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej ................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110011001100110011001100110003>0
  11.3. Odroczony podatek dochodowy .............................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>... 31
  12. Zysk przypadający na jedną akcję ..........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.............. 32
  13. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty ............<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  1100110011001100110011001100110011001100110003>32
  14. Rzeczowe aktywa trwałe ....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.................. 33
  15. Wartości niematerialne ....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>..................... 34
  16. Leasing <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11><0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.............................. 34
  16.1. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego ........<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110003>
  16.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego .........<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110003>
  17. Inwestycje w jednostkach zależnych ........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............ 35
  18. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ....................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>....... 36
  19. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ..................................... 37
  20. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ...................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>....... 37
  21. Świadczenia pracownicze ...................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.................. 37
  21.1. Program motywacyjny .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>......... 37
  21.2. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia ................................. 41
  22. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110011001100110011001100110011> 42
  23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.............. 42
  24. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwowe ........<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011> 43
  24.1. Kapitał podstawowy ......................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............ 43
  24.1.1. Wartość nominalna akcji ...............................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............ 44
  24.1.2. Prawa akcjonariuszy ...................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.............. 44
  24.1.3. Akcjonariusze o znaczącym udziale .....................
  <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.... 44
  24.2. Pozostałe kapitały ......................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............... 45
  25. Rezerwy <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11><0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............................. 45
  25.1. Zmiany stanu rezerw .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............ 45
  26. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe ......... 45
  26.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) ........ 45
  26.2. Rozliczenia międzyokresowe ..............................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>...... 46
  27. Zobowiązania warunkowe ....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................ 46
  28. Informacje o podmiotach powiązanych .......................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>......... 46
  28.1. Jednostki powiązane .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............ 46
  28.2. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi .............<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110011001100110003>
  28.3. Pożyczki udzielone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej ............................... 47
  28.4. Inne transakcje z udziałem członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej .................... 47
  28.5. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki .................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110011001100110011001100110003>7
  28.5.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ................. 47
  29. Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ........... 48
  30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym .............<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>... 48
  30.1. Ryzyko stopy procentowej ................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>........ 48
  30.2. Ryzyko walutowe .........................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............. 49
  30.3. Ryzyko kredytowe ........................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............ 49


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  5
  30.4. Ryzyko związane z płynnością ............................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>..... 49
  31. Instrumenty finansowe .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.................... 50
  31.1. Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych ....................................... 50
  31.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na
  kategorie instrumentów finansowych ............................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110003>
  31.3. Ryzyko stopy procentowej ................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>........ 54
  32. Zarządzanie kapitałem .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>..................... 55
  33. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym ..................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>....... 55
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną
  część.
  6
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

  w tysiącach PLN w tysiącach EUR
  za okres za okres
  01.07.2017
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017


  Przychody ze sprzedaży usług 16 371 15 843 3 860 3 677
  Koszty operacyjne (9 918) (8 891) (2 339) (2 063)
  Zysk brutto ze sprzedaży 6 453 6 952 1 521 1 614
  Zysk z działalności operacyjnej 6 403 6 944 1 510 1 611
  Zysk brutto 31 812 19 318 7 502 4 483
  Zysk netto 30 574 17 907 7 210 4 156

  Zysk netto na jedną akcję zwykłą
  (średnia ważona) – w PLN/EUR 4,48 2,63 1,06 0,61
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 4 066 7 767 959 1 802
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej 32 803 13 624 7 735 3 162
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej
  (17 880)

  (21 044)
  (4 216)
  (4 884)  w tysiącach PLN w tysiącach EUR
  30 czerwca
  2018 30 czerwca
  2017
  30 czerwca
  2018 30 czerwca
  2017


  Aktywa razem 123 934 112 884 28 415 26 709
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 576 3 009 361 712
  Kapitały własne 122 331 109 859 28 047 25 993
  Liczba akcji – w szt. 6 821 677 6 821 677 6 821 677 6 821 677
  Wartość księgowa na jedną akcję – w
  PLN/EUR 17,93
  16,10 4,11 3,81


  Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR przy zastosowaniu
  następujących kursów:
  01.07.2017-30.06.2018 01.07.2016-30.06.2017
  Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
  przepływów pieniężnych:
  (kurs średni NBP, liczony jako średnia arytmetyczna kursów
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie) 4,2407 4,3091
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
  (kurs średni NBP obowiązujący na dzień bilansowy) 4,3616 4,2265

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną
  część.
  7
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku  Nota 01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017  Przychody ze sprzedaży usług 10.1 16 371 15 843
  Przychody ze sprzedaży 16 371
  15 843

  Amortyzacja 14,15 (219) (243)
  Koszty dystrybucji (737) (1 131)
  Koszty świadczeń pracowniczych 10.6 (5 360) (4 597)
  Pozostałe koszty działalności operacyjnej 10.7 (3 602) (2 920)
  Koszty operacyjne (9 918)
  (8 891)

  Zysk brutto ze sprzedaży 6 453
  6 952

  Pozostałe przychody operacyjne 10.2 15 1
  Pozostałe koszty operacyjne 10.3 (65) (9)
  Zysk z działalności operacyjnej 6 403
  6 944

  Przychody finansowe 10.4 25 397 12 391
  Koszty finansowe 10.5 (4) (77)
  Zysk / (strata) na aktywach trwałych przeznaczonych do
  sprzedaży 16 60
  Zysk brutto 31 812
  19 318

  Podatek dochodowy 11 (1 238) (1 411)
  Zysk netto 30 574
  17 907

  Inne całkowite dochody

  Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w
  kolejnych okresach sprawozdawczych:

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0
  0
  Inne całkowite dochody netto podlegające
  przeklasyfikowaniu do zysku/ (straty) w kolejnych
  okresach sprawozdawczych

  0
  0
  Inne całkowite dochody netto
  0
  0


  CAŁKOWITY DOCHÓD 30 574
  17 907

  Zysk na jedną akcję (w zł) 12

  4,74

  2,62


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną
  część.
  8

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Nota 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 14 260 454
  Wartości niematerialne 15 165 251
  Inwestycje w jednostkach zależnych 17 89 500 89 500
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 18 0 585
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11.3 223 490

  90 148
  91 280
  Aktywa obrotowe
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 1 683 1 597
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy 19 323 8 322
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 30 674 11 685

  32 680
  21 604

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  20
  1 106
  0


  SUMA AKTYWÓW
  123 934
  112 884
  KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 24.1 5 457 5 457
  Pozostałe kapitały 24.2 86 303 86 498
  Akcje własne 24.1 (3) (3)
  Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży
  0 0
  Zyski zatrzymane 30 574 17 907


  Kapitał własny ogółem
  122 331
  109 859
  Zobowiązania długoterminowe
  Rezerwy 25 27 16
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 16.3 0 0

  27
  16
  Zobowiązania krótkoterminowe

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 26.1 244 339
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 129 141
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 16.3 0 18
  Rozliczenia międzyokresowe 26.2 1 203 2 511

  1 576
  3 009
  Zobowiązania razem
  1 603 3 025


  SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ
  123 934 112 884
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)

  Zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną
  część.
  9
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  Nota 01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Przepł
  ywy środków pieni ężnych z działalności
  o perac yjnej

  Z
  ysk brutto 31 812 19 318

  Korekt
  y o pozycje:
  Amort
  yzac ja 14,15 219 243
  (Zysk)/strata na działalności inwest ycyjnej (25 322) (12 321)
  (Zwi ększenie )/zmnie jszenie stanu należności (86) (5)
  Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań z
  w
  yją tkiem kred ytów i pożycze k (95) 29
  Koszt
  y leasin gu 2 6
  Zmiana stanu rozliczeń mi
  ędzyokresow ych (1 308) 2 203
  Zmiana stanu rezerw 11 1
  (Odwrócenie kosztów )/koszt y programu mot ywac yjnego 21.1 (240) 141
  Inne korekt
  y 56 0
  Podatek dochodow
  y za płacon y (983) (1 848)
  Środki
  pieni ężne netto z działalności o perac yjne j 4 066 7 767
  - w tym odsetki od rachunków bieżących i lokat z
  terminem zapadalności do 3 m-cy 84 87

  Przepł
  ywy środków pieni ężnych z działalności
  inwest
  ycyjne j

  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialn
  ych 35 0
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialn
  ych 14,15 (19) (93)
  S
  przedaż akt ywów finansow ych dost ępnych do s przedaż y 575 0
  Nabycie akt ywów finansow ych dost ępnych do s przedaż y 0 0
  Sprzedaż aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwe j przez w ynik finansow y 8 104 14 285
  Nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwe j przez w ynik finansow y (14) (13 000)
  Sprzedaż aktywów trwałych przeznaczonych do
  s
  przedaż y 27 210
  Nabycie akt ywów trwał ych przeznaczon ych do s przedaż y (1 108) 0
  D
  ywidend y otrz ymane 25 203 12 222
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 803
  13 624

  Przepł
  ywy środków pieni ężnych z działalności
  finansowe
  j

  S
  płata zobowi ązań z t ytułu leasin gu finansowe go (18) (45)
  D
  ywidend y wypłacone akc jonariuszo m 13 (17 862) (20 999)
  Akcje własne 0 0
  Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (17 880)
  (21 044)

  Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków
  pieni ężnych i ich ekwiwalentów 18 989 347
  Środki
  pieni ężne na pocz ątek okresu
  11 685 11 338
  Środki
  pieni ężne na koniec okresu 23
  30 674 11 685
  w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
  10
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  Kapitał podstawowy

  Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem
  Nota 24.1 24.1 24.2
  Na dzień 1 lipca 2017 5 457 (3) 86 498 17 907 109 859 Zysk netto za okres 0 0 0 30 574 30 574
  Inne całkowite dochody netto za okres 0 0 0 0 0
  Całkowity dochód za okres 0 0 0 30 574 30 574
  Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych 0 0 34 (34) 0
  Wypłata dywidendy 0 0 11 (17 873) (17 862)
  Odwrócenie kosztów programu motywacyjnego (nota
  21.1) 0 0
  (240) 0 (240)
  Na dzień 30 czerwca 2018 5 457 (3) 86 303 30 574 122 331

  Na dzień 1 lipca 2016 5 457 (3) 86 324 21 032 112 810
  Zysk netto za okres 0 0 0 17 907 17 907
  Inne całkowite dochody netto za okres 0 0 0 0 0
  Całkowity dochód za okres 0 0 0 17 907 17 907
  Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych 0 0
  33 (33) 0
  Wypłata dywidendy 0 0
  0 (20 999) (20 999)
  Ujęcie kosztów programu motywacyjnego (nota 21.1) 0 0 141 0 141
  Akcje własne (nota 24.1) 0 0 0 0 0
  Na dzień 30 czerwca 2017 5 457
  (3)
  86 498
  17 907
  109 859  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  11
  ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  1. Informacje ogólne
  SKARBIEC Holding Spółka Akcyjna (SKARBIEC Holding Sp. z o.o. do dnia 24 marca 2014 roku, poprzednio:
  Grupa FINANZA Sp. z o.o. do dnia 15 maja 2012 roku) („Spółka” „jednostka”) została utworzona Aktem
  Notarialnym z dnia 26 lutego 2008 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Lecha
  Kaczyńskiego 26.
  W dniu 11 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę (Akt Notarialny
  Repetytorium A nr 2246/2014 przed notariuszem Sławomirem Strojnym) w przedmiocie przekształcenia Spółki
  w spółkę akcyjną.
  Przekształcona Skarbiec Holding S.A. w dniu 25 marca 2014 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503222 (poprzednio jako spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością pod numerem KRS 0000302456).
  Spółce nadano numer statystyczny REGON 141318276.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 18 listopada 2013 roku podjęło Uchwałę o zmianie roku
  obrotowego, zgodnie z którą rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do
  30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy po zmianie rok obrotowy rozpoczął się 1 stycznia 2014
  roku i zakończył się 30 czerwca 2015 roku.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka sporządziła Roczne Sprawozdanie Finansowe, które obejmuje
  sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018
  roku, sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku, sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku sprawozdanie ze
  zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz
  zawiera odpowiednio dane porównawcze za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca
  2017 roku.

  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
  • Działalność związana z zarządzaniem holdingami,
  • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i podpisane przez Zarząd do publikacji w
  dniu 31 sierpnia 2018 roku.

  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe winno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym sporządzonym i podpisanym przez Zarząd do publikacji tego samego dnia co jednostkowe
  sprawozdanie finansowe, celem uzyskania pełnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz wyniku finansowego za
  okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  12
  2. Skład Zarządu Spółki
  Na dzień sporządzenia niniejszego Rocznego sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodzili:
   Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu,
   Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu,
   Jakub Kocjan – Członek Zarządu.

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie bilansowym i do dnia sporządzenia niniejszego Rocznego
  sprawozdania finansowego:
   Marek Rybiec – Prezes Zarządu do dnia 30 września 2017 roku,
   Bartosz Józefiak – Członek Zarządu do dnia 30 września 2017 roku,
   Bartosz Józefiak – Prezes Zarządu od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 maja 2018 roku,
   Ewa Radkowska-Świętoń – Wiceprezes Zarządu od dnia 8 września 2017 roku do dnia 31 maja 2018
  roku,
   Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu od dnia 1 czerwca 2018 roku,
   Jakub Kocjan – Członek Zarządu od dnia 8 września 2017 roku,
   Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu od dnia 1 lipca 2018 roku.
  W okresie sprawozdawczym oraz od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego nie miały miejsca inne zmiany w składzie Zarządu Spółki.
  3. Inwestycje Spółki
  Spółka posiada inwestycje w następujących jednostkach zależnych:

  Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot
  działalności Procentowy udział Spółki w kapitale zakładowym 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017

  SKARBIEC Towarzystwo
  Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. Warszawa Zarządzanie funduszami
  inwestycyjnymi 100% 100 %

  W okresie objętym sprawozdaniem skład Grupy Skarbiec Holding S.A. nie uległ zmianie.
  4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  4.1 Profesjonalny osąd
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu osądów, szacunków oraz założeń, które mają
  wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia
  dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne
  korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości.
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają
  największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań.
  Klasyfikacja umów leasingowych
  Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie
  ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim
  leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  13
  Klasyfikacja inwestycji w fundusze
  Spółka dokonuje klasyfikacji inwestycji w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy
  inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. jako:
   jednostki zależne, w przypadku sprawowania kontroli nad funduszem,
   jednostki stowarzyszone, w przypadku wywierania istotnego wpływu na działalność funduszu,
   aktywa finansowe, w przypadku niewywierania istotnego wpływu na działalność funduszu,
   aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, o ile spełniają kryteria klasyfikacji zgodnie z MSSF 5.
  Aktywa trwałe (lub grupę do zbycia) ujmowane są jako przeznaczone do sprzedaży gdy łącznie zostaną
  spełnione następujące warunki:
  - gdy składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym
  stanie z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu
  aktywów lub grup do zbycia, tzn. gdy jednostka może zrealizować sprzedaż bez realizacji dodatkowych
  warunków
  - gdy jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna.
  Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna jeżeli przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa są
  zdecydowani wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów (lub grupy do zbycia), wszczęto aktywny program
  znalezienia nabywcy i zakończenia planu sprzedaży, składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest aktywnie
  oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej,
  sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia klasyfikacji, a działania
  potrzebne do zakończenia planu wskazują, że jest mało prawdopodobne, iż zostaną poczynione znaczące zmiany
  w planie albo że plan zostanie niezrealizowany.
  Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.
  4.2. Niepewność szacunków i założeń
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych
  aktywów i zobowiązań. Spółka przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy
  posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki mogą ulec
  zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących pod
  kontrolą Spółki. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia. W
  procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają
  największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań. Czynnikami niepewności dla
  kluczowych szacunków są przede wszystkim założenia co do kształtowania się w przyszłości: stopy wzrostu
  przychodów ze sprzedaży produktów Grupy, kosztów funkcjonowania Grupy, stopy zwrotu z poszczególnych
  instrumentów finansowych, zdolności spółek z Grupy do generowania zakładanych poziomów zysku netto,
  wielkość szacownych przepływów pieniężnych oraz przyjętej w modelach stopy dyskontowej i zmienności cen
  instrumentów finansowych.
  Program motywacyjny
  Spółka szacuje koszt programu płatności w formie akcji rozliczanego w instrumentach kapitałowych (tzw.
  equity-settled) w oparciu o wartość godziwą instrumentów kapitałowych na moment przyznania praw. Szacunek
  wartości godziwej programu płatności w formie akcji wymaga zastosowania odpowiedniego modelu wyceny
  uwzględniającego warunki przyznania praw. Szacunek wartości godziwej programu płatności w formie akcji
  wymaga również przyjęcia odpowiednich założeń do modelu wyceny.
  Utrata wartości inwestycji w spółki zależne
  Istotnymi dla Spółki obszarami takich szacunków mających wpływ na wartość aktywów i zobowiązań jest
  wartość udziałów w spółkach zależnych stanowiących ośrodki wypracowujące środki pieniężne, monitorowane
  dla celów sprawozdawczości zarządczej. Wartość inwestycji w spółki zależne testowana jest na ewentualną
  utratę wartości na każdy dzień bilansowy, zgodnie z zasadami przedstawionymi w nocie 17.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  14
  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując
  odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym
  osądem. Ustalenia dotyczące wartości godziwej poszczególnych instrumentów finansowych zostały
  przedstawione w nocie 7.9.
  Odpisy na należności
  Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być
  prawdopodobne.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości danego składnika
  aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku instrumentów kapitałowych
  klasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, przy ocenie, czy nastąpiła utrata wartości,
  brany jest pod uwagę m.in. znaczny lub długotrwały spadek wartości godziwej aktywa finansowego poniżej jego
  ceny nabycia. Spółka przyjęła generalną zasadę, że spadek wartości godziwej o 20% lub w okresie dłuższym niż
  sześć miesięcy jest wystarczającą przesłanką do rozpoznania utraty wartości aktywów finansowych.
  5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem
  aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy, które są wyceniane według wartości godziwej.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie
  wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności
  wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
  5.1. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania MSSF,
  MSSF mające zastosowanie do tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („KIMSF”).
  Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski.
  6. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne
  z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych
  interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 lipca 2017 roku:
   Zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji
  Zmiana do MSR 7 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2017
  roku i wprowadza obowiązek ujawnienia uzgodnienia zmian w zobowiązaniach wynikających z


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  15
  działalności finansowej. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na
  wyniki działalności Spółki.
   Zmiany do MSR 12 dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat
  Zmiana do MSR 12 wyjaśnia wymogi dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od
  niezrealizowanych strat związanych z instrumentami dłużnymi. Jednostka jest zobligowana ująć aktywa
  z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat, w sytuacji gdy są one rezultatem
  dyskontowania przepływów pieniężnych związanych z instrumentem dłużnym z zastosowaniem
  rynkowej stopy procentowej; także wówczas, gdy zamierza utrzymywać dane instrumenty dłużne do
  terminu wymagalności, a w momencie otrzymania kwoty nominalnej nie będzie obowiązku zapłaty
  podatków. Korzyści ekonomiczne odzwierciedlone w aktywie z tytułu podatku odroczonego wynikają z
  możliwości uzyskania przez posiadacza ww. instrumentów przyszłych zysków (odwracając efekt
  dyskontowania) bez konieczności zapłaty podatków. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na
  sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.
   MSSF 9 Instrumenty finansowe
  MSSF 9 zastępuje MSR 39. Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie
  kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona
  jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki
  umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model w zakresie
  ustalania odpisów aktualizujących – model oczekiwanych strat kredytowych. Większość wymogów
  MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w
  niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania w innych
  całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań
  finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. W zakresie
  rachunkowości zabezpieczeń zmiany miały na celu ściślej dopasować rachunkowość zabezpieczeń do
  zarządzania ryzykiem. Spółka zastosuje powyższe zmiany od dnia 1 lipca 2018 roku. Zastosowanie
  tych zmian nie będzie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.
   MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą wszystkich umów
  skutkujących przychodami. Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów
  w momencie transferu kontroli nad towarami lub usług na rzecz klienta, w wysokości ceny
  transakcyjnej. Wszelkie towary lub usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w ramach
  pakietu, należy ujmować oddzielnie, ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej
  należy co do zasady alokować do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość
  przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, o
  ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nast
  ąpi odwrócenie ujęcia przychodu
  w wyniku przeszacowania wartości. Ponadto, zgodnie z MSSF 15 koszty poniesione w celu pozyskania
  i zabezpieczenia kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres
  konsumowania korzyści z tego kontraktu. Spółka zastosuje powyższe zmiany od roku obrotowego
  rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2018 roku. Zastosowanie tych zmian nie będzie miało wpływu na
  sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.
   Objaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Objaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” zostały opublikowane 12 kwietnia 2016
  roku i mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych po 1 stycznia 2018 roku.
  Objaśnienia dostarczają dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących głównych założeń przyjętych
  w MSSF 15, m.in. na temat identyfikacji osobnych obowiązków, ustalenia czy jednostka pełni rolę
  pośrednika (agenta), czy też jest głównym dostawcą dóbr i usług (principal) oraz sposobu ewidencji
  przychodów z tytułu licencji. Oprócz dodatkowych objaśnień, wprowadzono także zwolnienia i
  uproszczenia dla jednostek stosujących nowy standard po raz pierwszy. Spółka zastosuje powyższe
  zmiany od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2018 roku. Zastosowanie tych zmian nie
  będzie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  16
  Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane
  przez Spółkę.

  W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym
  zastosowaniu następujących opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących standardów
  przed ich datą wejścia w życie:
   Zmiany do MSSF 9 Prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem
  Zmiana do MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie, z możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Na skutek zmiany do
  MSSF 9, jednostki będą mogły wyceniać aktywa finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej
  spłaty z negatywnym wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej
  poprzez inne całkowite dochody, jeżeli spełniony jest określony warunek - zamiast dokonywania
  wyceny według wartości godziwej przez wynik finansowy. Spółka zastosuje powyższe zmiany od 1
  lipca 2019 roku.
   MSSF 16 Leasing
  MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub
  po tej dacie. Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących
  leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do
  użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi
  klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden
  model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie zobowiązany ująć:
  (a) aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy,
  za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz (b) amortyzację leasingowanego
  aktywa odrębnie od odsetek od zobowiązania leasingowego w sprawozdaniu z wyników. MSSF 16 w
  znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez
  leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing
  operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio różnicuje ujęcie księgowe. Spółka zastosuje
  powyższe zmiany od 1 lipca 2019 roku.

  W zakresie MSSF16 Spółka przeprowadzi proces analizy wpływu i będzie w stanie oszacować wpływ w ciągu
  kolejnych 6 miesięcy.
  Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie dotyczą działalności Spółki.
  7. Istotne zasady rachunkowości
  7.1. Wycena do wartości godziwej
  Spółka wycenia do wartości godziwej instrumenty finansowe klasyfikowane jako instrumenty finansowe
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumenty dostępne do sprzedaży na każdy dzień
  bilansowy.
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź
  zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia
  składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena
  do wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
  zobowiązania odbywa się albo:
  - na głównym rynku dla danego składnika aktywów,
  - w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub
  zobowiązania.
  Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy
  ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do
  wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  17
  jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego
  składnika aktywów.
  Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne
  dostateczne dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich
  obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
  Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest
  ujawniana w sprawozdaniu finansowym są klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany
  poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych który jest istotny dla wyceny do wartości
  godziwej traktowanej jako całość:
  - Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub
  zobowiązań,
  - Poziom 2 – Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla
  wyceny do wartości godziwej jako całości jest bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,
  - Poziom 3 - Techniki wyceny dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla
  wyceny do wartości godziwej jako całości jest nieobserwowalny.
  Na potrzeby ujawnienia wyników wyceny do wartości godziwej Spółka ustaliła klasy aktywów i zobowiązań na
  podstawie rodzaju, cech i ryzyka związanego z poszczególnymi składnikami aktywów i zobowiązań oraz
  poziom w hierarchii wartości godziwej, jak opisano powyżej. Na każdą datę bilansową wartość godziwa
  jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych jest ustalana w oparciu o ogłoszone na stronie
  internetowej towarzystwa wartości jednostek uczestnictwa. Wycena certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych
  funduszy inwestycyjnych została oszacowana na podstawie wartości netto aktywów funduszy.
  7.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
  obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są
  przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
  sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe
  z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub,
  w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa
  i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są
  wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według
  wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości
  godziwej. Zyski lub straty wynikające z przeliczenia aktywów i zobowiązań niepieniężnych ujmowanych w
  wartości godziwej są ujmowane zgodnie z ujęciem zysku lub straty z tytułu zmiany wartości godziwej (czyli
  odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w zysku lub stracie w zależności od tego gdzie
  ujmowana jest zmiana wartości godziwej).
  Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  USD 3,7440 3,7062
  EUR 4,3616 4,2265
  GBP 4,9270 4,8132
  7.3. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia pomniejszonych
  o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje
  ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
  składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  18
  składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty
  poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk
  lub stratę w momencie ich poniesienia.
  Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej
  wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są
  również koszty generalnych remontów.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,
  wynoszący:
  Typ Okres
  Maszyny i urządzenia techniczne 5-10 lat
  Urządzenia biurowe 5-7 lat
  Środki transportu 5 lat
  Komputery 3 lata
  Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie,
  i w razie konieczności – koryguje z efektem od dnia bilansowego.
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
  w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego
  składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu
  (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej
  pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.
  Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane
  według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
  Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego
  do używania.
  7.4. Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów
  prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich
  wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie
  nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych
  nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym
  zostały poniesione.
  Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony.
  Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz
  poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
  Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane
  przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub
  oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są
  ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości
  szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania
  ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości
  niematerialnych.
  Dla wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania amortyzacja jest naliczana metodą liniową
  przez okres użytkowania, wynoszący:
  Typ Okres
  Licencje oprogramowania 3 lata
  Patenty, systemy informatyczne 2-5 lat


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  19
  Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są corocznie
  poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka
  wypracowującego środki pieniężne.
  Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od dnia
  bilansowego.
  Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy
  pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane
  w zysku lub stracie w momencie ich usunięcia z bilansu.
  7.5. Leasing
  Spółka jako leasingobiorca
  Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające
  z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia
  leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego
  przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane
  pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający
  uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku
  lub stracie, chyba że spełnione są wymogi kapitalizacji.
  Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch
  okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.
  Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
  wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe
  z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty operacyjne w zysku lub
  stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.
  Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym staja się należne.
  7.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła
  nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że
  przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy
  nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.
  Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio
  ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest
  wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie
  generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne generowanych przez inne
  aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość
  odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej.
  Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości
  bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania
  odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego
  składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w
  działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika
  aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.
  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący
  z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów
  jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje wartość
  odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  20
  odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana
  wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim
  przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej.
  Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona
  (po uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty
  wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
  składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych
  okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu
  pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego
  zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.
  7.7. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach
  Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wykazywane są
  według kosztu historycznego po uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty wartości.
  7.8. Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
   Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
   Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   Pożyczki i należności,
   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to notowane na aktywnym rynku aktywa
  finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz
  ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu,
  inne niż:
   wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,
   spełniające definicję pożyczek i należności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
  użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia
  bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
  spełniający jeden z poniższych warunków:
  a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
  przeznaczone do obrotu, jeśli są:
   nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
   częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
  prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,
   instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
  rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,
  b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
  uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży.
  Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  21
  przychody (korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości
  godziwej) finansowe. Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały
  kontrakt może zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie
  na przepływy pieniężne z kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że
  gdyby podobny hybrydowy instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu
  pochodnego byłoby zabronione. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka
  kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny (niedopasowanie
  księgowe); lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o
  wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe
  zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane.
  Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub
  możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych,
  o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności
  o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
  zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych
  trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej,
  powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika
  aktywów finansowych. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i bardzo rzadkich
  przypadkach braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi,
  aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty
  wartości. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży, a ich ceną
  nabycia (a w przypadku instrumentów dłużnych skorygowaną ceną nabycia), po pomniejszeniu o podatek
  odroczony ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży
  spowodowany utratą wartości ujmuje się w kosztach.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie
  początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
  w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi
  składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu
  lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną
  stronę trzecią.

  Klasyfikacja inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę zależną
  Skarbiec TFI S.A.
  W odniesieniu do inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz certyfikaty inwestycyjne
  zarządzane przez Skarbiec TFI, Spółka dokonuje następującej klasyfikacji tych inwestycji:
   jako jednostki zależne lub stowarzyszone, jeżeli poprzez te inwestycje Spółka posiada kontrole lub
  istotny wpływ na dany fundusz inwestycyjny i inwestycje te nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako
  aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
   jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania powiązane z aktywami trwałymi
  przeznaczonymi do sprzedaży, o ile jednostki zależne spełniają kryteria klasyfikacji zgodnie z MSSF 5,
   jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, o ile jednostki te spełniają kryteria klasyfikacji do tej kategorii,
   jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – w pozostałych przypadkach,
  wyceniając je zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych kategorii aktywów, opisanymi powyżej.
  W okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku oraz od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku
  Spółka klasyfikowała posiadane inwestycje w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI jako


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  22
  aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży.
  7.9. Utrata wartości aktywów finansowych
  Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów
  finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku instrumentów kapitałowych klasyfikowanych jako
  aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, przy ocenie, czy nastąpiła utrata wartości, brany jest pod uwagę m.in.
  znaczny lub długotrwały spadek wartości godziwej wartościowego aktywa finansowego poniżej jego ceny
  nabycia. Spółka przyjęła generalną zasadę, że spadek wartości godziwej o 20% lub w okresie dłuższym niż sześć
  miesięcy jest wystarczającą przesłanką do rozpoznania utraty wartości aktywów finansowych. Jeżeli istnieją tego
  rodzaju przesłanki dotyczące aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączna strata – ustalona jako
  różnica pomiędzy kosztem nabycia a bieżącą wartością godziwą, pomniejszona o utratę wartości danego
  składnika aktywów uprzednio wykazaną w sprawozdaniu z całkowitych dochodów - zostaje wyksięgowana z
  innych całkowitych dochodów i ujęta w wyniku finansowym. Odpisy z tytułu utraty wartości instrumentów
  kapitałowych ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów nie są odwracane przez wynik finansowy, lecz
  przez inne całkowite dochody. Jeżeli w późniejszym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego
  klasyfikowanego jako dostępny do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten będzie można obiektywnie powiązać ze
  zdarzeniem, które nastąpiło po ujęciu utraty wartości w rachunku zysków i strat, wówczas odpis z tytułu utraty
  wartości jest odwracany przez wynik finansowy.
  7.9.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
  Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek
  udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego
  z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
  a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu
  nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej
  (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów
  obniża się poprzez zastosowanie odpisów aktualizujących ujmowanych w kosztach okresu.
  Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych aktywów
  finansowych. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości
  indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też
  nie, to Spółka włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka
  kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem
  utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy
  odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty
  wartości.
  Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny
  sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się.
  Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub stracie w zakresie,
  w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego
  kosztu.
  7.9.2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych
  dostępnego do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów
  (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o
  wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w zysku lub stracie, zostaje
  wyksięgowana z kapitału własnego i przekwalifikowana do zysku lub straty. Nie można ujmować w zysku lub
  stracie odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  23
  do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży
  wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu
  utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w zysku lub stracie.
  7.10. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży, jeżeli
  jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego
  wykorzystywanie. Sytuacja taka ma miejsce gdy składnik aktywów jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży
  oraz jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna w okresie 1 roku.
  Jeżeli Spółka nabywa składnik aktywów trwałych wyłącznie z zamiarem jego późniejszego zbycia, to na dzień
  nabycia klasyfikuje taki składnik jako przeznaczony do sprzedaży, jeżeli oczekuje z dużym
  prawdopodobieństwem iż spełniony zostanie roczny okres dokonania sprzedaży.
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży będące instrumentami finansowymi wyceniane są według MSR 39.
  Spółka ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w momencie początkowego lub późniejszego
  przeszacowania takiego składnika aktywów.
  7.11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,
  z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy
  ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
  stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli
  zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu
  jest ujmowane jako przychody finansowe.
  Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych
  aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz zapasów. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem
  aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne
  zaliczki nie podlegają dyskontowaniu.
  7.12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie
  oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się
  z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  7.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
  finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii
  wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako
  przeznaczone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów realizacji w niedalekiej przyszłości. Instrumenty
  pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do
  obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  24
  pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność
  traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub
  (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzanie i oceniane w oparciu
  o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania
  finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 30
  czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku żadne zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do
  kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
  godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
  sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub
  przychody finansowe.
  Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, są wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty, chyba że efekt uwzględnienia wartości pieniądza w
  czasie jest istotny, wówczas w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
  Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy
  obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego
  instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi
  podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego
  zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego
  zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania
  finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub
  stracie.
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  7.14. Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
  spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania
  kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład
  na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko
  wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są
  wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.
  W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu
  stopy dyskontowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w
  czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda
  polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty
  finansowe.
  7.15. Świadczenia pracownicze
  Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo odpraw emerytalnych i
  rentowych. Ponadto, w razie śmierci Pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po
  jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od Pracodawcy
  odprawa pośmiertna.
  Odprawy te są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę oraz śmierci pracownika.
  Wysokość odpraw zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka tworzy rezerwę na
  przyszłe zobowiązania z wymienionych tytułów w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których
  dotyczą. Według MSR 19 odprawy są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Wartość
  bieżąca tych zobowiązań na każdy dzień bilansowy jest obliczona przez niezależnego aktuariusza.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  25
  Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z
  uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz
  informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.
  Zyski i straty aktuarialne ujmuje się zgodnie z MSR 19.
  Spółka rozpoznaje następujące zmiany w zobowiązaniach netto z tytułu określonych świadczeń w ramach
  kosztów sprzedaży na które składają się:
   koszty zatrudnienia (w tym między innymi koszty bieżącego zatrudnienia, kosztów przeszłego zatrudnienia)
   odsetki netto od zobowiązania netto z tytułu określonych świadczeń.
  7.16. Programy motywacyjne
  Spółka prowadzi własny program płatności w formie akcji rozliczany w formie instrumentów kapitałowych, w
  ramach którego pracownicy Spółki świadczą usługi spółce dominującej oraz jej podmiotom zależnym w zamian
  za instrumenty kapitałowe. Spółka wycenia otrzymane dobra lub usługi jako transakcje płatności w formie akcji
  rozliczaną w instrumentach kapitałowych, jeżeli przyznane gratyfikacje stanowią jej własne instrumenty
  kapitałowe lub jednostka nie ma obowiązku rozliczenia transakcji płatności w formie akcji. Zgodnie z MSSF 2
  wartość godziwa usług świadczonych przez pracowników w zamian za przyznanie instrumentów kapitałowych
  jednostki dominującej jest ujmowana w sprawozdaniu finansowym jako koszt oraz drugostronnie jako
  zwiększenie kapitału przez okres, w którym spełniane są warunki nabycia (okres nabywania uprawnień).
  Wartość godziwa usług świadczonych przez pracowników jest określana w sposób pośredni poprzez odniesienie
  do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych ustalonej w dniu przyznania instrumentów.
  Warunki nabycia uprawnień, inne niż warunki rynkowe, są uwzględniane poprzez korektę liczby instrumentów
  kapitałowych wykorzystanych w wycenie całej transakcji tak, aby ostatecznie wartość kosztu świadczonych
  usług opierała się na liczbie instrumentów kapitałowych, co do których oczekuje się, iż zostaną do nich nabyte
  uprawnienia.
  7.17. Przychody
  Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
  ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.
  Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek
  od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Spółka świadczy głównie usługi na rzecz podmiotów z własnej grupy w
  zakresie pośrednictwa finansowego, obejmującego w szczególności dystrybucję produktów finansowych. Przy
  ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej.
  7.17.1. Świadczenie usług
  Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji.
  7.17.2. Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody
  efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany
  okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów
  finansowych.
  7.17.3. Dywidendy
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
  Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem akcji własnych) mają równe uprawnienia w
  zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  26
  Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w
  przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej). W zakresie wypłaty dywidendy i
  określenia jej wysokości akcjonariusze nie są związani rekomendacją Zarządu.
  Spółka realizuje politykę dywidendową, zgodnie z którą Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu
  Zgromadzeniu przeznaczenie co najmniej 75% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty
  100% zysku netto. Rekomendacja co do wypłaty dywidendy każdorazowo zależy od wielu czynników
  dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw dalszej działalności Spółki,
  wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności i planów
  ekspansji, przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy wynikających z wymogów prawa i
  stanowisk organów państwowych, dążąc do tego, aby wypłacona wartość dywidendy była jak najwyższa.
  Polityka dywidendowa podlega okresowym przeglądom Zarządu z uwzględnieniem w/w czynników.
  7.18. Podatki
  7.18.1. Podatek bieżący
  Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się
  w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów
  podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie
  już obowiązywały na dzień bilansowy.
  7.18.2. Podatek odroczony
  Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych
  w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów
  i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych
   z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości
  firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej
  połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę brutto, ani na
  dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
   w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
  stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy
  odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej
  się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
  przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych
  przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód
  do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty
   z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych
  powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie
  stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk lub stratę brutto,
  ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
   w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub
  stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego
  podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się
  przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do
  opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień
  bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do
  opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  27
  odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej
  prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego
  składnika aktywów.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
  z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik
  aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy
  podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na
  dzień bilansowy.
  Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub
  stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub
  bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym.
  Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł
  prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony
  podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.
  7.18.3. Podatek od towarów i usług
  Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów
  i usług, z wyjątkiem:
   gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania
  od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika
  aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
   należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.
  Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów
  podatkowych jest ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako część należności lub zobowiązań.
  8. Sezonowość działalności
  W działalności Spółki nie występują istotne zjawiska podlegające wahaniom sezonowym.
  9. Segmenty operacyjne
  Spółka w ramach swojej Grupy działa w jednym głównym segmencie sprawozdawczym, jakim jest tworzenie i
  zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Segment ten stanowi strategiczny przedmiot działalności, pozostała
  działalność nie jest znacząca.

  Poniżej przedstawiono udział wybranych grup przychodów w przychodach ogółem:
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Przychody z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa 96,18% 92,14%
  Pozostałe 3,82% 7,86%

  Spółka w ramach swojej Grupy prowadzi działalność tylko na terenie Polski.
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  28
  10. Przychody i koszty
  10.1. Przychody ze sprzedaży

  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Zarządzanie siecią dystrybucji 15 745 14 597
  Pozostałe 626 1 246
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem
  16 371
  15 843

  10.2. Pozostałe przychody operacyjne

  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 12 0
  Inne 3 1
  Pozostałe przychody operacyjne ogółem
  15
  1

  10.3. Pozostałe koszty operacyjne
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych (56) 0
  Inne (9) (9)
  Pozostałe koszty operacyjne ogółem
  (65)
  (9)

  10.4. Przychody finansowe

  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Dywidendy i udziały w zyskach 25 203 12 222
  Przychody z tytułu odsetek bankowych 84 84
  Przychody z inwestycji 100 85
  Dodatnie różnice kursowe 10 0
  Przychody finansowe ogółem
  25 397
  12 391

  10.5. Koszty finansowe
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 2 2
  Utrata wartości aktywów finansowych 0 (46)
  Straty z inwestycji (6) 0
  Ujemne różnice kursowe 0 (33)
  Koszty finansowe ogółem
  (4)
  (77)


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  29
  10.6. Koszty świadczeń pracowniczych
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Wynagrodzenia (5 155) (4 227)
  Koszty ubezpieczeń społecznych (397) (196)
  Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych (48) (33)
  Odwrócenie kosztów/(koszty) programu motywacyjnego 240 (141)
  Koszty świadczeń pracowniczych ogółem
  (5 360)
  (4 597)
  10.7. Pozostałe koszty działalności operacyjnej

  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Zużycie materiałów i energii (150) (120)
  Usługi obce, w tym: (2 638) (2 071)
  Koszty najmu (311) (389)
  Koszty usług prawnych i doradczych (1 383) (931)
  Koszty usług telekomunikacyjnych (20) (28)
  Koszty usług informatycznych (444) (433)
  Koszty utrzymania biura (64) (77)
  Pozostałe usługi obce (416) (213)
  Podatki i opłaty (30) (86)
  Pozostałe koszty rodzajowe w tym: (784) (643)
  Koszty konferencji i szkoleń (492) (352)
  Koszty reklamy i reprezentacji (115) (105)
  Ubezpieczenia majątkowe (177) (186)
  Pozostałe koszty 0 0
  Pozostałe koszty działalności operacyjnej ogółem
  (3 602)
  (2 920)
  11. Podatek dochodowy
  Rozliczenia podatkowe (m.in. dotyczące podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług) oraz inne
  obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem
  kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak
  odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach
  niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów
  podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi
  i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że
  ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym
  systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku,
  w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia
  podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień
  30 czerwca 2018 roku nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań w
  tym zakresie.

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  30
  11.1. Obciążenie podatkowe
  Główne składniki obciążenia podatkowego za rok zakończony dnia 30 czerwca 2018 oraz 30 czerwca 2017
  przedstawiają się następująco:
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Ujęte w zysku lub stracie
  Bieżący podatek dochodowy
  Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (971) (1 830)
  Odroczony podatek dochodowy
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (267) 419
  Obciążenie podatkowe wykazane w zysku lub stracie
  (1 238)
  (1 411)
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Odroczony podatek dochodowy
  Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów
  finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0

  Korzyść podatkowa/(obciążenie podatkowe) ujęta/e w innych
  całkowitych dochodach 0
  0
  11.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
  Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku(straty) brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
  podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Spółki za rok
  zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Zysk brutto przed opodatkowaniem 31 812
  19 318
  Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w
  Polsce, wynoszącej 19% (2017: 19%) (6 044) (3 670)
  Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, inne niż
  koszty programu motywacyjnego (29) (36)
  Przychody trwale niebędące podstawą do opodatkowania (dot.
  dywidendy otrzymanej od Skarbiec TFI S.A.) 4 789 2 322
  Wpływ ujęcia kosztów programu motywacyjnego na podatek
  dochodowy 46 (27)
  Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie (1 238)
  (1 411)

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  31
  11.3. Odroczony podatek dochodowy
  Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  za okres
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
  Przeszacowanie aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży do wartości
  godziwej 0 0 0 0
  Przeszacowanie aktywów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy do wartości
  godziwej (6) (4) (2) 6
  Pozostałe różnice przejściowe (5) (6) 1 0
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (11)
  (10)


  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Rezerwy oraz rozliczenia
  międzyokresowe bierne z tytułu
  nagród, premii, odpraw emerytalnych i
  urlopów 140 459 (319) 406
  Rozliczenia międzyokresowe bierne na
  koszty do poniesienia 93 21 72 13
  Pozostałe różnice przejściowe 1 0 1 (9)
  Przeszacowanie aktywów finansowych
  wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy do wartości
  godziwej 0 0 0 0
  Utrata wartości instrumentów
  finansowych 0 20 (20) 3

  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 234
  500

  Odroczony podatek dochodowy ujęty
  w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów (267)
  419
  Aktywa netto z tytułu podatku
  odroczonego 223 490
  - bieżące 223 487
  - długoterminowe 0 3  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  32
  12. Zysk przypadający na jedną akcję
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych
  akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.
  W Spółce nie istnieją elementy rozwadniające zysk na jedną akcję.

  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji z uwzględnieniem podziału opisanego wyżej,
  które posłużyły do wyliczenia podstawowego zysku na jedną akcję:
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do
  obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję
  30 574
  17 907
  Wartość nominalna akcji 0,80 PLN
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w tys. szt.)
  6 822
  6 822
  Zysk netto przypadający na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,48
  2,62

  13. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
  W dniu 31 lipca 2017 roku Spółka w uchwale Zarządu przyjęła politykę dywidendową na lata 2017-2020.
  Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę dotychczasową realizację polityki dywidendowej postanawiał, że polityka
  dywidendowa przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/18.06.2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku nie ulegnie zmianie i
  rekomendując wypłatę dywidendy oraz jej wysokość w następnych latach obrotowych trwających od dnia 1
  lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku będzie brał pod uwagę różnorodne czynniki dotyczące Spółki
  oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Spółki, wysokość osiąganych w
  przyszłości zysków, jej sytuację finansową, poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, przy
  uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy wynikających z ogólnie obowiązujących wymogów
  prawa i stanowisk organów państwowych. Polityka dywidendy będzie nadal podlegała okresowym przeglądom
  Zarządu z uwzględnieniem w/w czynników. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem 3.839
  akcji własnych) mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet
  dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie
  uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady
  Nadzorczej). W zakresie wypłaty dywidendy i określenia jej wysokości akcjonariusze nie są związani
  rekomendacją Zarządu.
  W dniu 10 października 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding S.A. podjęło
  uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 17 872 793,74 PLN, tj.2,62 PLN na jedną akcję, z czego 10 058,18
  PLN dotyczyło akcji własnych spółki dominującej. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 25
  października 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy to 10 listopada 2017 roku.
  Zgodnie z polityką dywidendową Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  przeznaczenie co najmniej 75% zysku jednostkowego Skarbiec Holding S.A. za okres od dnia 1 lipca 2017 roku
  do dnia 30 czerwca 2018 roku na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty 100% zysku netto. Zarząd zwołując
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaproponuje odpowiednie uchwały w tym zakresie. Ostateczna decyzja
  dotycząca przeznaczenia zysku należeć będzie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do
  akcjonariuszy spółki.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie istnieją ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  33
  14. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rok zakończony dnia 30 czerwca
  2018 roku Budynki i
  lokale Urządzenia
  techniczne i
  maszyny Środki
  transportu Środki
  transportu
  w leasingu Inne
  aktywa
  trwałe Ogółem

  Wartość brutto na dzień 1 lipca 2017
  roku 0 822 69 130 239 1 260
  Nabycia 0 19 0 0 0 19
  Sprzedaż 0 0 (69) 0 (62) (131)
  Likwidacja 0 0 0 (130) (55) (185)
  Inne 0 0 0 0 0 0
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca
  2018 roku 0
  841 0 0 122 963

  Amortyzacja i odpisy aktualizujące
  na dzień 1 lipca 2017 roku 0 504 61 91 150 806
  Odpis amortyzacyjny za okres 0 93 5 13 22 133
  Sprzedaż 0 0 (66) 0 (42) (108)
  Likwidacja 0 0 0 (104) (24) (128)
  Inne 0 0 0 0 0 0
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące
  na dzień 30 czerwca 2018 roku 0
  597 0 0 106 703

  Wartość netto na dzień 1 lipca 2017
  roku 0
  318 8 39 89 454
  Wartość netto na dzień 30 czerwca
  2018 roku 0 244 0 0 16 260  Rok zakończony dnia 30 czerwca
  2017 roku Budynki i
  lokale Urządzenia
  techniczne i
  maszyny Środki
  transportu Środki
  transportu
  w leasingu Inne
  aktywa
  trwałe Ogółem

  Wartość brutto na dzień 1 lipca 2016
  roku 0 822 0 199 228 1 249
  Nabycia 0 0 0 0 11 11
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0
  Likwidacja 0 0 0 0 0 0
  Inne* 0 0 69 (69) 0 0
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca
  2017 roku 0
  822 69 130 239 1 260

  Amortyzacja i odpisy aktualizujące
  na dzień 1 lipca 2016 roku 0 411 0 114 117 642
  Odpis amortyzacyjny za okres 0 93 6 32 33 164
  Sprzedaż 0 0 0 0 0 0
  Likwidacja 0 0 0 0 0 0
  Inne* 0 0 55 (55) 0 0
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące
  na dzień 30 czerwca 2017 roku 0
  504 61 91 150 806

  Wartość netto na dzień 1 lipca 2016
  roku 0
  411 0 85 111 607
  Wartość netto na dzień 30 czerwca
  2017 roku 0 318 8 39 89 454


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  34
  * W okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku Spółka wykupiła 1 samochód osobowy po
  zakończonym leasingu finansowym.
  15. Wartości niematerialne
  Rok zakończony dnia 30 czerwca 2018 Nabyte koncesje,
  patenty, licencje Ogółem
  Wartość brutto na dzień 1 lipca 2017 roku 973 973
  Nabycia 0 0
  Sprzedaż 0 0
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2018 roku 973
  973

  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 lipca 2017 roku 722 722
  Odpis amortyzacyjny za okres 86 86
  Sprzedaż 0 0
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2017 roku 808
  808

  Wartość netto na dzień 1 lipca 2017 roku 251 251
  Wartość netto na dzień 30 czerwca 2018 roku 165
  165  Rok zakończony dnia 30 czerwca 2017 Nabyte koncesje,
  patenty, licencje Ogółem
  Wartość brutto na dzień 1 lipca 2016 roku 891 891
  Nabycia 82 82
  Sprzedaż 0 0
  Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2017 roku 973
  973

  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 lipca 2016 roku 643 643
  Odpis amortyzacyjny za okres 79 79
  Sprzedaż 0 0
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2017 roku 722
  722

  Wartość netto na dzień 1 lipca 2016 roku 248 248
  Wartość netto na dzień 30 czerwca 2017 roku 251
  251
  16. Leasing
  16.1. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego
  Spółka użytkuje samochody osobowe na podstawie umowy leasingu floty samochodowej. Umowa leasingowa
  klasyfikowana jest przez Spółkę jako leasing operacyjny.
  Do dnia 31 grudnia 2017 roku Spółka użytkowała pomieszczenia biurowe na podstawie umowy najmu na czas
  określony do dnia 30 czerwca 2020 roku. Umowa została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2017 roku. Dane
  wykazane za 2017 rok zawierają wartości przyszłych minimalnych opłat wynikających z w/w umowy.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 30 czerwca 2017 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów
  nieodwoływalnego leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  W okresie 1 roku 141 397
  W okresie od 1 do 5 lat 210 821
  Powyżej 5 lat 0 0

  351
  1 218


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  35
  16.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Spółka nie korzystała z samochodów osobowych na podstawie umów leasingu
  floty samochodowej klasyfikowanego do leasingu finansowego.
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka korzystała na zasadach leasingu finansowego z samochodów osobowych
  na podstawie umów leasingu floty samochodowej. Dla celów podatkowych Spółka kwalifikuje umowy jako
  leasing operacyjny.
  Przedłużenie szczegółowej umowy leasingu („Umowa”) wymaga łącznego złożenia pisemnych oświadczeń woli
  przez Korzystającego i Finansującego. Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w szczegółowej umowie leasingu
  albo w wypowiedzeniu Korzystający lub Użytkownik używa nadal pojazd, leasingu nie uznaje się za
  przedłużony na czas oznaczony.
  Korzystający ma prawo nabycia pojazdu po zakończeniu okresu trwania Umowy dotyczącej pojazdu, za cenę
  ustaloną w PLN lub EUR równej wartości resztowej pojazdu netto, ustalanej dla każdej pojazdu oddzielnie w
  Umowie, powiększonej o podatek VAT. Prawo to nie przysługuje Korzystającemu w przypadku zaistnienia
  zaległych płatności z tytułu innych Umów zawartych pomiędzy Finansującym a Korzystającym.
  Umowy leasingu pojazdów nie zawierają postanowień dotyczących podwyższenia ceny. Zawierają jednak
  klauzule dotyczące warunków i okoliczności zmiany wysokości rat leasingowych.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 30 czerwca 2017 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe z
  tytułu tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:

  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Opłaty
  minimalne Wartość bieżąca
  opłat Opłaty
  minimalne Wartość bieżąca
  opłat

  W okresie 1 roku 0 0 19 18
  W okresie od 1 do 5 lat 0 0 0 0
  Powyżej 5 lat 0 0 0 0


  Minimalne opłaty leasingowe ogółem 0 19
  Minus koszty finansowe 0
  (1)
  Wartość bieżąca minimalnych opłat
  leasingowych, w tym:
  0
  18
  Krótkoterminowe 0 18
  Długoterminowe 0 0

  17. Inwestycje w jednostkach zależnych
  W związku z wymogami określonymi w MSR 36, Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości posiadanych
  akcji spółek zależnych.
  W wyniku przeprowadzonego testu nie zidentyfikowano utraty wartości inwestycji w akcje spółki zależnej
  Skarbiec TFI S.A.
  Poniżej opisano metodologię testu na utratę wartości spółki Skarbiec TFI.

  Zastosowano model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (”DCF”). W procesie ustalania wysokości kwot
  dyskontowanych uzyskiwanych rocznie w wyniku podstawowej działalności operacyjnej Spółki uwzględniono
  wyjściowe dane finansowe za 2017 rok i prognozę szczegółową na lata 2018-2022 uznaną przez Zarząd za
  realistyczną. Prognozy te biorą pod uwagę wiele czynników, w tym przede wszystkim:
  a) wzrost poziomu przychodów i zmiennych kosztów dystrybucji, średniorocznie o 5% w stosunku do
  poprzedniego roku, w latach 2018-20;
  b) wzrost poziomu pozostałych kosztów operacyjnych, średniorocznie o 2,5% w stosunku do
  poprzedniego roku, w latach 2018-20;


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  36
  c) wzrost poziomu przychodów, zmiennych kosztów dystrybucji oraz pozostałych kosztów operacyjnych
  o 2,5% w latach 2021 i 2022;
  d) brak przychodów z opłaty zmiennej za zarządzanie, który to stanowił istotny element wyników
  finansowych Spółki w latach 2013 – 2017, w całym okresie prognozy.
  Spółka na potrzeby testu na utratę wartości zastosowała stopę dyskontową skalkulowaną zgodnie ze
  standardami, bazującą na aktualnej średniej rentowności 10-letnich obligacji skarbu państwa, powiększoną o
  uzasadnioną premię za ryzyko, jak również uwzględniającą współczynnik beta adekwatny do rodzaju
  prowadzonej działalności, która wynosi 10,5%. Wartość rezydualną poza okresem prognozy szczegółowej
  wyliczono w oparciu o model finansowy kontynuacji działalności przy założeniu utrzymania zysku netto na
  poziomie wyniku z ostatniego roku szczegółowej prognozy. W rezultacie analizy nie otrzymano wyniku
  uzasadniającego konieczność dokonania, zgodnie z zasadami międzynarodowych standardów rachunkowości
  odpisów aktualizacyjnych wartości bilansowej wartości firmy.
  Należy jednak pamiętać, że test ten jest w istotnym stopniu uzależniony od warunków rynkowych. W
  szczególności, intensywny spadek przychodów z zarządzania, zależny zarówno od aktywów netto w
  zarządzaniu, poziomu kosztów dystrybucji, sytuacji na rynkach, sald wpłat i umorzeń do funduszy
  inwestycyjnych w Polsce, regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych (w tym wdrożenia dyrektywy
  MIFID2) oraz kształtowania się wielkości opłat może skutkować w kolejnych latach ryzykiem wystąpienia
  utraty wartości. Według analizy wrażliwości to ryzyko staje się umiarkowanie prawdopodobne przy obniżeniu
  założeń dotyczących przychodów z zarządzania (i proporcjonalnym obniżeniu kosztów zmiennych zależnych od
  poziomu przychodów) w okresie prognozy o ponad 16,5% w stosunku do wariantu bazowego.

  Wartość bilansowa inwestycji:
  Nazwa podmiotu

  Charakter
  powiązania
  kapitałowego
  Procentowy udział
  w kapitale zakładowym
  podmiotu
  Wartość bilansowa według ceny nabycia
  w tys.PLN
  30 czerwca
  2018 30 czerwca
  2017
  Skarbiec TFI S.A. Jednostka zależna 100% 89 500 89 500
  18. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  30 czerwca
  2018 30 czerwca
  2017
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży według wartości nabycia
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych 0 690
  0 690
  Korekty aktualizujące wartość nabycia aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży odniesione na inne całkowite dochody

  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych 0 0
  0 0
  Utrata wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesiona na wynik
  finansowy

  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych 0 (105)

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 585
  Wycena certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych ustalana jest w oparciu o wartość
  netto aktywów funduszy.  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  37
  19. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy
  30 czerwca
  2018 30 czerwca
  2017
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy według
  wartości nabycia

  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych 301 8 300
  301 8 300
  Korekty aktualizujące wartość nabycia aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy

  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych 22 22
  22 22

  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 323 8 322
  Wartość godziwa jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych została ustalona w oparciu o
  ogłoszone na stronie internetowej towarzystwa wartości jednostek uczestnictwa.
  20. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  30 czerwca
  2018 30 czerwca
  2017
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży według wartości nabycia
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych 1 098 0
  1 098 0
  Korekty aktualizujące wartość nabycia aktywów trwałych przeznaczonych do
  sprzedaży odniesione na wynik finansowy

  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych 8 0
  8 0
  Utrata wartości aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży odniesiona na wynik
  finansowy


  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych 0 0
  0 0
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 106 0
  Na dzień bilansowy aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży stanowią certyfikaty inwestycyjne funduszu
  inwestycyjnego zamkniętego Skarbiec Football FIZ. Spółka spodziewa się wykupu tych certyfikatów do końca
  bieżącego roku obrotowego.
  21. Świadczenia pracownicze
  21.1. Program motywacyjny
  Program motywacyjny – akcje serii B („Program Motywacyjny nr 1”)
  W dniu 24 czerwca 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Skarbiec Holding
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki
  przez kadrę zarządzającą oraz obecny lub przyszły kluczowy personel Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej i
  mając na celu wzmożenie wkładu członków zespołu menadżerskiego w rozwój wartości firmy podjęło decyzje o
  wprowadzeniu modyfikacji programu motywacyjnego („Program po Modyfikacji”), w miejsce ustanowionego
  przez jednostkę dominującą dotychczasowego programu motywacyjnego („Program sprzed Modyfikacji”).
  Szczegółowy opis programu znajduje się w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru
  Finansowego w dniu 22 października 2014 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
  zakończony 30 czerwca 2015 roku, zatwierdzonym do publikacji w dniu 28 sierpnia 2015 roku, w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 30 czerwca 2016 roku, zatwierdzonym


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  38
  do publikacji w dniu 26 sierpnia 2016 roku oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
  zakończony 30 czerwca 2016 roku, zatwierdzonym do publikacji w dniu 26 sierpnia 2016 roku.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wszystkie akcje serii B Spółki - z wyłączeniem
  3 839 sztuk akcji nabytych od akcjonariusza, którego uczestnictwo w programie wygasło – zostały dopuszczone
  do obrotu giełdowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2016, 24/2016, 22/2017.

  Program motywacyjny - Serii C na lata 2017 – 2021 („Program Motywacyjny nr 2”)
  W Spółce obowiązuje Program Motywacyjny ustanowiony na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie (i) przeprowadzenia programu
  motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylenia uchwały nr 1
  Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8
  stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisja akcji
  zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi)
  pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Program Motywacyjny nr 2”). Raportem
  bieżącym numer 52/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki poinformował o treści uchwał podjętych
  przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 grudnia 2016 roku.

  W ramach Programu Motywacyjnego nr 2 po modyfikacji członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby uznane
  przez Radę Nadzorczą za kluczowe dla działalności Spółki, uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki nowej
  emisji, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Uczestnicy Programu
  Motywacyjnego będą mieli możliwość objęcia do 426 355 warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D i E z
  prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C („Warranty”). Warranty zostały podzielone na 5 transz
  odpowiadających danej serii, przyporządkowanych do poszczególnych lat obrotowych kończących się
  odpowiednio w dniu 30 czerwca 2017, 30 czerwca 2018, 30 czerwca 2019, 30 czerwca 2020 oraz 30 czerwca
  2021. Każda z transz składa z maksymalnie 85 271 sztuk Warrantów, przy czym w każdej z transz utworzona
  została:
  a) Pula Podstawowa na którą składa się 68 217 sztuk Warrantów
  b) Pula Dodatkowa na którą składa się 17 054 sztuk Warrantów

  W ramach obu typów pul, tj. podstawowej i dodatkowej, dla każdej serii wydzielona została Pula Rezerwowa
  Warrantów w ilości 7 419 sztuk Warrantów. Zgodnie z Regulaminem programu, Radzie Nadzorczej Spółki
  przysługuje wyłączne prawo rozporządzania Pulą Rezerwową w każdej z transz programu. Nierozdysponowane
  Warranty z Puli Rezerwowej danej transzy przechodzą w całości do puli rezerwowej na następny rok obrotowy.
  W przypadku gdy po roku obrotowym kończącym się dnia 30 czerwca 2021 roku pozostaną nie przyznane
  Warranty z Puli Rezerwowej, Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa kryteria przyznania uczestnikom
  programu pozostałych Warrantów z Puli Rezerwowej, pod warunkiem że EPS w ostatnim okresie trwania
  programu, tj. w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2021 roku nie będzie niższy niż 145% wartości EPS
  z roku obrotowego obejmującego okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Prawo Rady
  Nadzorczej do przyznania Warrantów z Puli Rezerwowej wygasa z dniem 31 grudnia 2021 roku. W odniesieniu
  do Puli Rezerwowej dniem przyznania uprawnień (w i tym samym dniem wyceny do wartości godziwej w
  przyszłości) będzie każdorazowo data podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji o alokowaniu puli
  rezerwowej, ze wskazaniem konkretnej liczby warrantów przyznanych każdemu uczestnikowi.

  Warunkami realizacji uprawnienia do objęcia przyznanych Warrantów oraz w konsekwencji uprawnienia
  do objęcia akcji są odpowiednio:
  1. Roczny wzrost wskaźnika EPS w stosunku do roku poprzedniego, którego wzrost w każdym kolejnym
  okresie trwania programu w stosunku do wartości EPS w poprzednim okresie trwania programu (lub w
  roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2016 r. w przypadku pierwszego okresu trwania programu)
  wynosi nie mniej niż: (i) 10% dla Puli Podstawowej oraz (ii) 14% dla Puli Dodatkowej.
  2. Osiągnięcie minimalnego skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w zbadanych przez biegłego
  rewidenta sprawozdaniach finansowych Spółki, wynoszący dla stwierdzenia spełnienia warunków
  przyznania Warrantów nie mniej niż: (i) 16,5 miliona złotych dla Puli Podstawowej oraz 17,0 milionów
  złotych dla Puli Dodatkowej w pierwszym okresie trwania programu, tzn. dla roku obrotowego
  kończącego się 30 czerwca 2017 roku; (ii) 21,0 milionów złotych w drugim i kolejnych okresach
  trwania programu dla Puli Podstawowej i Puli Dodatkowej.
  3. Kryterium lojalnościowe (okres pełnienia funkcji).  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  39
  EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Spółki na 1 (jedną) akcję Spółki obliczony zgodnie z MSR 33 i
  wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, poddanego badaniu biegłego rewidenta i
  zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skorygowany o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym,
  uwzględniający koszt Programu Motywacyjnego, programów motywacyjnych funkcjonujących w Spółce i
  wszystkich premii wypłaconych pracownikom lub innym osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Spółki.
  Badanie spełnienia tych warunków za dany rok obrotowy będzie dokonywane przez Radę Nadzorczą Spółki, w
  okresie 2 miesięcy po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki przez Walne Zgromadzenie.

  Cena emisyjna, po jakiej mogą zostać objęte akcje serii C w wykonaniu praw z Warrantów będzie równa
  jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii A Spółki w pierwszej ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzanej na
  podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, wynoszącej 32,50
  (trzydzieści dwa, 50/100) złote pomniejszonej o łączną wartość dywidend wypłaconych lub przypadających na
  jedną akcję Spółki, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, w
  okresie od dnia wprowadzenia programu zastępowanego przez program motywacyjny wprowadzany Uchwałą tj.
  od dnia 25 września 2014 roku do dnia objęcia akcji w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach, nie
  później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość
  nominalna akcji. Po dniu 31 grudnia 2021 roku prawa z Warrantów wygasną. Prawo do objęcia akcji
  przypadające na dany warrant może zostać wykonane nie wcześniej niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od
  dnia wydania warrantu.

  Na podstawie uchwały w sprawie programu, zgodnie z art. 448-453 KSH, dokonane zostanie warunkowe
  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 341 084,00 PLN w drodze emisji 426 355 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda. Prawo poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone w całości w stosunku do Warrantów oraz akcji serii C.
  Liczba uczestników Programu Motywacyjnego po modyfikacji nie przekroczy 149 osób, a akcje zostaną w pełni
  pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje w ramach program motywacyjnego będą uczestniczyć w dywidendzie
  wypłacanej przez Spółkę z zysku przeznaczonego do podziału za dany rok obrotowy, począwszy od roku
  obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2016 roku, a kończącego się dnia 30 czerwca 2017 roku, z tym
  że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na
  rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale
  zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do
  podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.

  Opisany powyżej Program Motywacyjny nr 2 po Modyfikacji stanowi w świetle MSSF 2 tzw. transakcję
  płatności na bazie akcji (ang. equity-settled) rozliczaną w instrumentach kapitałowych. W dniu 31 marca 2017
  roku zawarte zostały porozumienia oraz umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym po Modyfikacji z
  pracownikami Spółki. W związku z tym Spółka dokonała wyceny każdej transzy na moment przyznania (czyli
  na dzień 31 marca 2017 roku) dla każdego uczestnika z uwzględnieniem okresu nabywania uprawnień w oparciu
  o model Black-Sholes’a. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, rozwiązaniu uległy umowy ze
  wszystkimi uczestnikami Programu Motywacyjnego nr 2 i zgodnie z jego warunkami, pomimo spełnienia
  warunku numer 1 oraz warunku numer 2 (opisanych powyżej), objęcie warrantów z pierwszej transzy
  Programu Motywacyjnego nr 2 przez dotychczasowych jego uczestników nie nastąpi. Możliwe będzie
  jednak objęcie Programem Motywacyjnym nr 2 nowych uczestników. W okresie 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Spółka dokonała odwrócen
  ia wcześniej utworzonych rezerw na koszty
  Programu Motywacyjnego lub Programu Motywacyjnego po Modyfikacji w wysokości 78 tys. PLN. W okresie
  porównawczym 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Spółka rozpoznała koszty
  Programu Motywacyjnego lub Programu Motywacyjnego po Modyfikacji w wysokości 21 tys. PLN.

  Program Motywacyjny Serii D na lata 2017-2019 („Program Motywacyjny nr 3”)
  W Spółce ustanowiony Program Motywacyjny nr 3 na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D,
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisja akcji serii D zwykłych na okaziciela z
  wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie
  emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
  w sprawie ubiegania się o dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  40
  akcji serii D. Raportem bieżącym numer 52/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki poinformował o
  treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 grudnia 2016 roku.

  W ramach Programu Motywacyjnego Serii D członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby uznane przez Radę
  Nadzorczą za kluczowe dla działalności Spółki, uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki nowej emisji,
  emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Uczestnicy Programu
  Motywacyjnego będą mieli możliwość objęcia do 102 000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB oraz
  DC z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D („Warranty”). Warranty zostały podzielone na 3
  transze odpowiadające danej serii, przyporządkowane do poszczególnych lat obrotowych, w taki sposób że:
  a) w skład pierwszej serii DA (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku
  do dnia 30 czerwca 2017 roku) będzie wchodziło 22 000 sztuk Warrantów;
  b) w skład drugiej serii DB (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do
  dnia 30 czerwca 2018 roku) będzie wchodziło 36 000 sztuk Warrantów;
  c) w skład trzeciej serii DC (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do
  dnia 30 czerwca 2019 roku) będzie wchodziło 44 000 sztuk Warrantów

  Warunkami realizacji uprawnienia do objęcia przyznanych Warrantów oraz w konsekwencji uprawnienia
  do objęcia akcji są odpowiednio:
  1. Roczny wzrost wskaźnika EPS w stosunku do roku poprzedniego, którego wzrost w każdym kolejnym
  okresie trwania programu w stosunku do wartości EPS w poprzednim okresie trwania programu (lub w
  roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2016 roku w przypadku pierwszego okresu trwania
  programu) wynosi nie mniej niż 10%;
  2. Osiągnięcie przez akcje Spółki średniej dziennej ceny zamknięcia notowań akcji Spółki na GPW w
  ostatnim kwartale roku obrotowego trwania Programu w wysokości:
  a) w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 - 34,00 złote
  b) w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 – 38,50 złotych
  c) w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 – 43,00 złote
  3. Kryterium lojalnościowe (okres pełnienia funkcji).

  EPS oznacza skonsolidowany zysk netto Spółki na 1 (jedną) akcję Spółki obliczony zgodnie z MSR 33 i
  wynikający ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, poddanego badaniu biegłego rewidenta i
  zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skorygowany o wynik zdarzeń o charakterze jednorazowym,
  uwzględniający koszt Programu Motywacyjnego, programów motywacyjnych funkcjonujących w Spółce i
  wszystkich premii wypłaconych pracownikom lub innym osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Spółki.
  Badanie spełnienia tych warunków za dany rok obrotowy będzie do
  konywane przez Radę Nadzorczą Spółki, w
  okresie 1 miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Spółki przez Walne Zgromadzenie. W przypadku
  niespełnienia warunków przyznania Warrantów o których mowa powyżej, prawo do nabycia Warrantu wygasa.

  Cena emisyjna, po jakiej mogą zostać objęte akcje serii D w wykonaniu praw z Warrantów będzie równa cenie
  nominalnej Akcji Spółki, tj. 0,8 zł (osiemdziesiąt groszy). Objęcie akcji serii D może zostać wykonane nie
  wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od momentu wydania Warrantu uczestnikowi Programu i nie później niż do
  dnia 30 czerwca 2020 roku.

  Na podstawie uchwały w sprawie programu, zgodnie z art. 448-453 KSH, dokonane zostanie warunkowe
  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 81 600,00 PLN w drodze emisji 102 000 akcji zwykłych na
  okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda. Prawo poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone w całości w stosunku do Warrantów oraz akcji serii D.
  Akcje w ramach program motywacyjnego będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę z zysku
  przeznaczonego do podziału za dany rok obrotowy, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w
  dniu 1 lipca 2016 roku i kończącego się dnia 30 czerwca 2017 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok
  obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów
  wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale zwyczajnego walnego
  zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy
  akcjonariuszy w formie dywidendy.

  Opisany powyżej Program Motywacyjny nr 3 stanowi w świetle MSSF 2 tzw. transakcję płatności na bazie akcji
  (ang. equity-settled) rozliczaną w instrumentach kapitałowych. W dniu 31 marca 2017 roku zostały zawarte


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  41
  porozumienia oraz umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Serii D z pracownikami Spółki. W
  związku z tym, w dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka dokonała wyceny programu w oparciu o model Monte
  Carlo. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania rozwiązaniu uległy umowy ze wszystkimi
  uczestnikami Programu Motywacyjnego nr 3 i zgodnie z jego warunkami, pomimo spełnienia warunku
  numer 1 oraz warunku numer 2 (opisanych powyżej), objęcie warrantów z pierwszej transzy, jak również
  kolejnych transz, Programu Motywacyjnego nr 3 przez dotychczasowych jego uczestników nie nastąpi.
  Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego nr 3 nie będzie również możliwe objęcie nim nowych
  uczestników. W okresie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Spółka dokonała
  odwrócenia wcześniej utworzonych rezerw na koszty Programu Motywacyjnego nr 3 w wysokości 162 tys.
  PLN. W okresie porównawczym 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Spółka
  rozpoznała 162 tysięcy PLN z tytułu kosztów Programu Motywacyjnego nr 3.

  Opis Programu Motywacyjnego nr 2 oraz Programu Motywacyjnego nr 3 znajduje się na stronie www:
  http://www.skarbiecholding.pl/lad-korporacyjny#inne.
  21.2. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia
  Jednostka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych w wysokości
  określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Spółka na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną
  firmę aktuarialną tworzy rezerwę na wartość bieżącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.

  Podsumowanie świadczeń, kwotę rezerwy oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu
  obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:
  Świadczenia emerytalne
  i rentowe Razem
  Bilans otwarcia na 1 lipca 2017 roku 16 16
  Odpisanie niewykorzystanych kwot 11 11
  Bilans zamknięcia na 30 czerwca 2018 roku 27
  27
  Krótkoterminowe 0 0
  Długoterminowe 27 27  Świadczenia emerytalne
  i rentowe Razem
  Bilans otwarcia na 1 lipca 2016 roku 16 16
  Bilans zamknięcia na 30 czerwca 2017 roku 16
  16
  Krótkoterminowe 0 0
  Długoterminowe 16 16
  Główne założenia przyjęte do wyceny świadczeń pracowniczych na dzień sprawozdawczy są następujące:

  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Stopa dyskontowa (%) 3,2% 3,2%
  Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 3,5% 3,5%
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  42
  22. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017

  Należności z tytułu dostaw i usług 1 572 1 476
  od podmiotów powiązanych 1 279 1 312
  od pozostałych podmiotów 293 164
  Pozostałe należności od osób trzecich 111 121
  Pozostałe należności od podmiotów powiązanych 0 0
  Należności ogółem (netto)
  1 683
  1 597
  Odpis aktualizujący należności 0 0
  Należności brutto
  1 683
  1 597
  Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 28.2.
  Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 14-dniowy termin płatności.
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku żadne należności z tytułu dostaw i usług nie zostały
  uznane za nieściągalne.


  Zmiany odpisu aktualizującego należności przedstawia poniższa tabela.
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Odpis aktualizujący na początek okresu 0 38
  Zmniejszenie 0 (38)
  Odpis aktualizujący na koniec okresu 0
  0

  Poniżej przedstawiono analizę należności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 30 czerwca 2018 roku i 30
  czerwca 2017 roku były przeterminowane, ale nie uznano ich za nieściągalne i nie objęto odpisem.


  Razem Nie- przetermi-
  nowane Przeterminowane, bez utraty wartości
  < 30 dni 30 – 60
  dni 60 – 90 dni >90 dni

  30 czerwca 2018 1 572 1 426 0 0 146 0
  30 czerwca 2017 1 476 1 413 63 0 0 0
  23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od
  stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne
  okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
  pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 30 674 tys. PLN (30 czerwca 2017 roku:
  11 685 tys. PLN) i jest zgodna z wartością bilansową.
  Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało
  się z następujących pozycji:
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017

  Środki pieniężne w banku i w kasie 3 645 1 684
  Lokaty krótkoterminowe 27 029 10 001

  30 674
  11 685


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  43
  24. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwowe
  24.1. Kapitał podstawowy

  Kapitał akcyjny 30 czerwca 2018
  (w szt.) 30 czerwca 2017
  (w szt.)
  Liczba akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,80 PLN każda 6 456 250 6 456 250
  Liczba akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,80 PLN każda 365 427 365 427

  6 821 677
  6 821 677

  Akcje zwykłe serii A notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Akcje serii B wyemitowane zostały w formie akcji imiennych zwykłych w ramach programu motywacyjnego
  wprowadzonego w Grupie i zostały w całości objęte i opłacone przez kadrę zarządzającą i kluczowy personel
  Spółki.
  Uchwałą z dnia 10 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki realizując uchwałę NWZ z 24 czerwca 2014 roku
  postanowił zamienić 101 833 w/wymienionych akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela. Zamiana
  nastąpiła w związku z upływem 12 miesięcznego okresu zakazu zbywania akcji serii B w celu ich
  dematerializacji i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
  Uchwałą nr 199/2016 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2016 roku
  dopuścił do obrotu giełdowego zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy na rynku równoległym 101 833 akcji
  zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, oraz wprowadził z dniem 4 marca
  2016 roku na podstawie §38 ust.1 i 3 Regulaminu Giełdy w/w akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
  rynku równoległym.
  Uchwałą nr 749/2016 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lipca 2016 roku
  dopuścił do obrotu giełdowego zgodnie z §19 ust.1 Regulaminu Giełdy na rynku równoległym 103 478 akcji
  zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, oraz wprowadził z dniem 27 lipca
  2016 roku na podstawie §38 ust.1 i 3 Regulaminu Giełdy w/w akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
  rynku równoległym.
  Uchwałą nr 622/2017 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku
  dopuścił do obrotu giełdowego zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy na rynku równoległym 156 277 akcji
  zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,80 zł każda, oraz wprowadził z dniem 26
  czerwca 2017 roku na podstawie §38 ust.1 i 3 Regulaminu Giełdy w/w akcji w trybie zwykłym do obrotu
  giełdowego na rynku równoległym.

  Ilość Wartość
  (w tysiącach PLN)
  Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone
  Na dzień 1 lipca 2017 roku 6 821 677 5 457
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku 6 821 677
  5 457

  Na dzień 1 lipca 2016 roku 6 821 677 5 457
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku 6 821 677
  5 457


  Ilość Wartość
  (w tysiącach PLN)
  Akcje własne
  Na dzień 1 lipca 2017 roku (3 839) (3)
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku (3 839)
  (3)

  Na dzień 1 lipca 2016 roku (3 839) (3)
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku (3 839)
  (3)  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  44
  24.1.1. Wartość nominalna akcji
  Kapitał zakładowy Spółki dominującej SKARBIEC Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz w danych
  porównawczych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 5 457 tysięcy PLN i dzielił się na 6 456 250 akcji
  imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,80 PLN każda akcja oraz 365 427 akcji imiennych
  zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,80 PLN każda akcja.
  24.1.2. Prawa akcjonariuszy
  Akcje serii A i serii B są jednakowo uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.
  24.1.3. Akcjonariusze o znaczącym udziale
  Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017

  Aoram Sp. z o.o.
  udział w kapitale 32,99 % n/d
  udział w głosach 32,99 % n/d

  Murapol S.A.
  udział w kapitale n/d 32,99 %
  udział w głosach n/d 32,99 %

  SKARBIEC Holding Limited
  udział w kapitale n/d 10,87 %
  udział w głosach n/d 10,87 %

  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny
  udział w kapitale 7,46 % 7,32 %
  udział w głosach 7,46 % 7,32 %

  Quercus*
  udział w kapitale n/d 6,80 %
  udział w głosach n/d 6,80 %

  NN Otwarty Fundusz Emerytalny
  udział w kapitale 5,00 % 5,00 %
  udział w głosach 5,00 % 5,00 %

  PKO BP OFE i DFE
  udział w kapitale 5,25 % n/d
  udział w głosach 5,25 % n/d
  * dotyczy funduszy zarządzanych przez Quercus TFI S.A.: Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Absolutnego
  Zwrotu FIZ, Quercus Multistrategy FIZ, Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus
  Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny, Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Stabilny.

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  45
  24.2. Pozostałe kapitały
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Stan na początek okresu 86 498 86 324
  Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych 45 33
  Umorzenie akcji 0 0
  Program motywacyjny (240) 141
  Stan na koniec okresu
  86 303
  86 498
  25. Rezerwy
  25.1. Zmiany stanu rezerw
  Świadczenia po okresie
  zatrudnienia (nota 21.2) Ogółem
  Na dzień 1 lipca 2017 roku 16 16
  Utworzenie rezerw 11 11


  Na dzień 30 czerwca 2018 roku 27 27
  Krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2018 roku 0 0
  Długoterminowe na dzień 30 czerwca 2018 roku 27 27


  Świadczenia po okresie
  zatrudnienia (nota 21.2) Ogółem
  Na dzień 1 lipca 2016 roku 15 15
  Utworzenie rezerw 1 1


  Na dzień 30 czerwca 2017 roku 16 16
  Krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2017 roku 0 0
  Długoterminowe na dzień 30 czerwca 2017 roku 16 16
  26. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania
  i rozliczenia międzyokresowe
  26.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  (krótkoterminowe)
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  Wobec jednostek powiązanych 3 0
  Wobec jednostek pozostałych 133 276

  136
  276
  Pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
  innych
  108 63
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 0 0
  Inne zobowiązania 0 0
  108 63
  Razem
  244 339
  Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 28.2.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 14-dniowych.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  46
  26.2. Rozliczenia międzyokresowe
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:
  Niewykorzystanych urlopów 60 163
  Premii 650 2 240
  Inne 493 108
  Razem
  1 203
  2 511
  - krótkoterminowe 1 203 2 511
  - długoterminowe 0 0
  27. Zobowiązania warunkowe
  W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd Spółki dominującej podpisał za zgodą Rady Nadzorczej porozumienia o
  finansowaniu zobowiązań odszkodowawczych i kosztów (porozumienie typu „indemnity”) z dwoma
  pracownikami spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”),
  pełniącymi obowiązki członków zarządów i likwidatorów spółek celowych funduszy zamkniętych,
  zarządzanych przez Towarzystwo lub którego likwidatorem jest Towarzystwo. Maksymalna kwota
  zobowiązań warunkowych wynikających z niniejszego porozumienia wynosi 2 000 000,00 PLN (dwa miliony
  złotych).
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa nie utworzyła żadnych rezerw związanych z powyższym zobowiązaniem
  warunkowym, ze względu na niskie szacowane prawdopodobieństwo realizacji.
  28. Informacje o podmiotach powiązanych
  28.1. Jednostki powiązane
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku jednostkami powiązanymi w stosunku do Spółki
  były:

  Jednostka Sposób powi
  ązania
  Aoran S.A. Znaczący akcjonariusz
  od dnia 15 czerwca 2018 roku
  Murapol S.A. Znaczący akcjonariusz
  do dnia 15 czerwca 2018 roku
  SKARBIEC Towarz ystwo Fundusz y Inwest ycyjnych S.A. Jednostka zależna

  Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 12
  miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku oraz okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  2017 roku:
  Podmiot powiązany Sprzedaż Zakupy 01.07.2017
  30.06.2018 01.07.2016
  30.06.2017 01.07.2017
  30.06.2018 01.07.2016
  30.06.2017
  - SKARBIEC TFI S.A. 14 616 15 499 1 098 0

  Podmiot powiązany Należności Zobowiązania 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017
  - SKARBIEC TFI S.A. 1 279 1 312 3 0


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  47
  Podmiot powiązany Dywidendy wypłacone Dywidendy otrzymane 01.07.2017
  30.06.2018 01.07.2016
  31.06.2017 01.07.2017
  30.06.2018 01.07.2016
  31.06.2017
  - SKARBIEC TFI S.A. 0 0 25 203 12 222

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występują zobowiązania i należności przeterminowane wobec podmiotów
  powiązanych.
  28.2. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
  Wszystkie transakcje pomiędzy Spółką, a podmiotami powiązanymi były transakcjami zawartymi na warunkach
  znacząco nie odbiegających od warunków rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności
  operacyjnej. Spółka dysponuje wymaganą przez prawo dokumentacją cen transferowych jednak sporządzenie
  wymaganej przepisami prawa dokumentacji nie eliminuje całkowicie ryzyka negatywnych konsekwencji
  uznania ceny transferowej za nierynkową.
  28.3. Pożyczki udzielone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku oraz 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017
  roku nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej.
  28.4. Inne transakcje z udziałem członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
  W okresie 12 miesięcy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku miały miejsce nabycia akcji Spółki przez
  Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej:

  Liczba akcji
  posiadanych na
  dzień 1 lipca 2017 Liczba akcji
  zbytych Liczba akcji
  nabytych Liczba akcji
  posiadanych na
  dzień 30 czerwca
  2018 roku
  Zarząd SKARBIEC Holding S.A.:
  Ewa Radkowska-Świętoń n/d 0 14 005 14 005
  Razem n/d
  0 14 005 14 005

  Rada Nadzorcza SKARBIEC Holding S.A.:
  Bogusław Grabowski 65 118 0 0 65 118
  Robert Oppenheim 1 491 0 0 1 491
  Piotr Stępniak 17 204 0 0 17 204
  Razem 83 813
  0 0 83 813

  W okresie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły żadne inne
  transakcje i dodatkowe świadczenia z udziałem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
  28.5. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki
  28.5.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Zarząd
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 3 022 356
  Rada Nadzorcza
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 444 238
  Razem
  3 466
  594  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  48
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania rozwiązaniu uległy umowy z
  uczestnikami Programów Motywacyjnych.
  Odwrócenie kosztów programu motywacyjnego przypadające na członków Zarządu i członków Rady
  Nadzorczej ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wynosiły:
  01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017
  Członkowie Zarządu (197) 141
  Członkowie Rady Nadzorczej 0 0
  Razem
  (197)
  141
  29. Informacje o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych
  Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  wypłacone lub należne za lata obrotowe zakończone 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku w
  podziale na rodzaje usług*:

  Rodzaj usługi 01.07.2017-
  30.06.2018 01.07.2016-
  30.06.2017

  Badanie sprawozdań finansowych 69 69
  Pozostałe usługi poświadczające oraz atestacyjne* 30 30
  Razem
  99
  99
  * obejmuje przegląd sprawozdań finansowych
  30. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą umowy leasingu finansowego,
  środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie
  środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności
  i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej,
  ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady
  zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.
  Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów
  finansowych. Wielkość ekspozycji na to ryzyko wynika głownie z posiadanych jednostek uczestnictwa i
  certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI i została przedstawiona w nocie 31. Spółka na
  bieżąco analizuje strukturę aktywów wrażliwych na zmiany cen rynkowych, co pozwala na optymalizowanie
  ponoszonego ryzyka.
  W okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zmiany ryzyka finansowego w
  działalności Spółki. W związku z tym nie zmieniano celów oraz zasad zarządzania ryzykiem w stosunku do
  okresu objętego Rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 12 miesięcy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca
  2017 roku.
  30.1. Ryzyko stopy procentowej
  Biorąc pod uwagę strukturę aktywów Spółki, w szczególności strukturę aktywów finansowych oraz ich
  wrażliwość na zmiany stóp procentowych, uznać należy że poziom ryzyka stóp procentowych w tym zakresie
  jest niski. Ponadto, Spółka na bieżąco analizuje strukturę aktywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych, co
  pozwala na optymalizowanie ponoszonego ryzyka. Wielkość ekspozycji na to ryzyko została przedstawiona w
  nocie 31.3.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  49
  30.2. Ryzyko walutowe
  Ryzyko walutowe Spółki wynika z faktu, iż część zobowiązań lub należności Spółki może być wyrażona w
  walutach obcych. Osłabienie się kursu złotego do walut obcych może powodować, iż wynik związany z ich
  realizacją będzie różnić się od planowanego, co w efekcie może prowadzić do pogorszenia wyniku finansowego.
  Biorąc pod uwagę sporadyczny udział pozycji walutowych w całości pozycji w danej grupie uznać należy, że
  ryzyko walutowe jest na niskim poziomie.
  30.3. Ryzyko kredytowe
  W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa
  finansowe dostępne do sprzedaży, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty
  przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych
  instrumentów.
  W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. Spółka nie udziela pożyczek podmiotom
  zewnętrznym, zaś ekspozycja kredytowa wynika jedynie z należności od klientów oraz z utrzymywania
  nadwyżek gotówkowych w formie depozytów bankowych (ryzyko banku partnera). Ekspozycja ta jest
  odpowiednio dywersyfikowana i na bieżąco monitorowana przez Zarząd.
  30.4. Ryzyko związane z płynnością
  Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie
  to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta
  należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności
  operacyjnej.
  Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. Ze względu na
  znaczące dodatnie przepływy pieniężne w ostatnich latach oraz brak konieczności ponoszenia znaczących
  wydatków inwestycyjnych, w omawianych okresach Spółka nie korzystała ze źródeł finansowania zewnętrznego
  w tym poprzez kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, obligacje lub inne instrumenty dłużne. Spółka
  nie wyklucza jednak stosowania takich źródeł finansowania w przyszłości, w przypadku zmiany potrzeb w
  zakresie wydatków inwestycyjnych.

  Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 30
  czerwca 2017 roku według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

  30 czerwca 2018 roku Na żądanie Poniżej 3
  miesięcy Od 3 do 12
  miesięcy Od 1 roku
  do 5 lat Powyżej 5
  lat Razem

  Zobowiązania finansowe z tytułu
  leasingu 0 0 0 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług oraz pozostałe zobowiązania 0 244 0 0 0 244
  0
  244 0 0 0 244

  30 czerwca 2017 roku Na żądanie Poniżej 3
  miesięcy Od 3 do 12
  miesięcy Od 1 roku
  do 5 lat Powyżej 5
  lat Razem

  Zobowiązania finansowe z tytułu
  leasingu 0 3 16 0 0 19
  Zobowiązania z tytułu dostaw i
  usług oraz pozostałe zobowiązania 0 339 0 0 0 339
  0
  342 16 0 0 358


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  50
  31. Instrumenty finansowe
  31.1. Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych
  W tabelach poniżej przedstawiono hierarchię wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych
  wycenianych do wartości godziwej na potrzeby ujawnień jak i dla tych aktywów i zobowiązań finansowych,
  które zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki według wartości godziwej:

  Na dzień 30 czerwca 2018 Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane do
  wartości godziwej
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy w tym:
  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy
  inwestycyjnych 323 323 323 0 0
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy
  inwestycyjnych 0 0 0 0 0
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy
  inwestycyjnych 0 0 0 0 0
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy
  inwestycyjnych 0 0 0 0 0
  Aktywa/zobowiązania finansowe dla których
  wartość godziwa jest ujawniana
  Aktywa finansowe – należności
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności 1 683 1 683 0 0 1 683
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w tym:
  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy
  inwestycyjnych 0 0 0 0 0
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy
  inwestycyjnych 1 106 1 106 0 1 106 0
  Długoterminowe zobowiązania finansowe –
  wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 0 0 0 0
  Krótkoterminowe zobowiązania finansowe –
  wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 0 0 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 244 244 0 0 244  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  51
  Na dzień 30 czerwca 2017 Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane do
  wartości godziwej
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy w tym:
  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy
  inwestycyjnych 8 322 8 322 8 322 0 0
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy
  inwestycyjnych 0 0 0 0 0
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
  Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy
  inwestycyjnych 0 0 0 0 0
  Certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy
  inwestycyjnych 585 585 0 585 0
  Aktywa/zobowiązania finansowe dla których
  wartość godziwa jest ujawniana
  Aktywa finansowe – należności
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności 1 597 1 597 0 0 1 597
  Długoterminowe zobowiązania finansowe –
  wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 0 0 0 0
  Krótkoterminowe zobowiązania finansowe –
  wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 18 18 0 0 18
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 339 339 0 0 339

  W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku oraz w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia
  30 czerwca 2017 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości
  godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

  Wartość godziwa jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych została ustalona w oparciu o
  ogłoszone na stronie internetowej towarzystwa wartości jednostek uczestnictwa. Wartość godziwa certyfikatów
  inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych została oszacowana na podstawie wartości netto
  aktywów funduszy.
  Według oceny Spółki wartość godziwa środków pieniężnych, krótkoterminowych lokat, należności handlowych,
  zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowe nie odbiega od wartości bilansowych
  głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  52
  31.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych

  za okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  Przychody/ (koszty)
  z tytułu odsetek Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny Zyski/ (straty) ze
  sprzedaży
  instrumentów
  finansowych Pozostałe Razem

  Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży 0 0 0 0 (6)
  0 (6)
  Aktywa finansowe wyceniane w
  wartości godziwej przez wynik
  finansowy 0 0 0 9 91

  0 100
  Należności handlowe 0 0 0 0 0 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 84 10 0 0 0 0 94
  RAZEM 84
  10
  0
  9
  85
  0
  188  Przychody/ (koszty)
  z tytułu odsetek Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny Zyski/ (straty) ze
  sprzedaży
  instrumentów
  finansowych Pozostałe Razem

  Zobowiązania finansowe
  Leasing finansowy 2 0 0 0 0 0 2
  RAZEM 2
  0
  0
  0
  0
  0
  2

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  53

  za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku


  Przychody/ (koszty)
  z tytułu odsetek Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny Zyski/ (straty) ze
  sprzedaży
  instrumentów
  finansowych Pozostałe Razem

  Aktywa finansowe
  Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży 0 0 0 (14) 85
  0 71
  Aktywa finansowe wycenia w
  wartości godziwej przez wynik
  finansowy 0 0 0 (32) 0

  0 (32)
  Należności handlowe 0 (45) 0 0 0 0 (45)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 84 13 0 0 0 0 97
  RAZEM 84
  (32)
  0
  (46)
  85
  0
  91

  Przychody/ (koszty)
  z tytułu odsetek Zyski/ (straty) z
  tytułu różnic
  kursowych Rozwiązanie/
  (utworzenie)
  odpisów
  aktualizujących Zyski/ (straty) z
  tytułu wyceny Zyski/ (straty) ze
  sprzedaży
  instrumentów
  finansowych Pozostałe Razem

  Zobowiązania finansowe
  Leasing finansowy (2) 0 0 0 0 0 (2)
  RAZEM (2)
  0
  0
  0
  0
  0
  (2)

  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  54
  31.3. Ryzyko stopy procentowej W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne
  kategorie wiekowe.

  30 czerwca 2018 roku
  Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 0 0 0 0 0 0 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  30 674 0 0 0 0 0 30 674

  30 czerwca 2017 roku
  Oprocentowanie stałe <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat >5 lat Ogółem
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego
  18 0 0 0 0 0 18 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  11 685 0 0 0 0 0 11 685

  Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Odsetki od instrumentów finansowych o
  stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów. Pozostałe instrumenty finansowe Spółki, które nie zostały
  ujęte w powyższych tabelach, nie są oprocentowane i w związku z tym nie podlegają ryzyku stopy procentowej.


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  55
  32. Zarządzanie kapitałem
  Głównym celem zarządzania kapitałem własnym Spółki jest utrzymanie bezpiecznych wskaźników
  kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną i rozwój, zwiększałyby wartość dla jej akcjonariuszy i
  jednocześnie pozwalałyby utrzymać wymagania kapitałowe narzucone przepisami prawa, a jednocześnie
  umożliwiały dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, zgodnie z Polityką Dywidendy przyjętą przez Zarząd
  Spółki.
  W dniu 31 lipca 2017 roku Spółka w uchwale Zarządu przyjęła politykę dywidendową na lata 2017-2020.
  Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę dotychczasową realizację polityki dywidendowej postanawiał, że polityka
  dywidendowa przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/18.06.2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku nie ulegnie zmianie i
  rekomendując wypłatę dywidendy oraz jej wysokość w następnych latach obrotowych trwających od dnia 1
  lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku będzie brał pod uwagę różnorodne czynniki dotyczące Spółki
  oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Spółki, wysokość osiąganych w
  przyszłości zysków, jej sytuację finansową, poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, przy
  uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy wynikających z ogólnie obowiązujących wymogów
  prawa i stanowisk organów państwowych. Polityka dywidendy będzie nadal podlegała okresowym przeglądom
  Zarządu z uwzględnieniem w/w czynników. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (z wyłączeniem 3.839
  akcji własnych) mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet
  dywidendy) i uprawniają do udziału w zysku Spółki, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie
  uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady
  Nadzorczej). W zakresie wypłaty dywidendy i określenia jej wysokości akcjonariusze nie są związani
  rekomendacją Zarządu.
  Podział zysku netto przez Spółkę dominującą dokonywany jest na podstawie jednostkowego sprawozdania
  finansowego Spółki. Znacząca część zysku netto Spółki może pochodzić z dywidendy od spółki w 100%
  zależnej od Spółki, tj. Skarbiec TFI S.A. Możliwość dystrybucji zysku netto w formie dywidendy przez spółkę
  zależną Skarbiec TFI S.A. oraz jej wysokości uzależniona jest min. od zasad polityki dywidendowej banków,
  zakładów ubezpieczeń społecznych i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw
  funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich (dalej „Zasady Polityki Dywidendy”) ogłaszanych corocznie
  przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Na dzień sporządzenia Sprawozdania, spółka zależna spełnia
  wymogi uprawniające do wypłaty 100% zysku netto za bieżący rok kalendarzowy w formie dywidendy. Nie
  można jednak wykluczyć, że w przyszłości możliwość podziału zysku w formie dywidendy w spółce zależnej
  może być ograniczona lub wypłata dywidendy w spółce zależnej może być niemożliwa, ze względu na
  niespełnienie lub niepełne spełnienie kryteriów określonych w Zasadach Polityki Dywidendy ogłaszanych przez
  KNF lub, niekorzystną z punktu widzenia możliwości wypłaty dywidendy przez spółkę zależną, zmianę
  kryteriów określonych w Zasadach Polityki Dywidendy przez KNF w stosunku do obowiązujących w latach
  ubiegłych.
  Minimalny kapitał zakładowy wymagany przepisami prawa wynosi 100 tysięcy PLN (2017: 100 tysięcy PLN).
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku wymagane przepisami prawa wymogi kapitałowe
  zostały dotrzymane.
  33. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
  W dniu 30 marca 2018 roku Skarbiec Holding S.A. (dalej „Spółka”) otrzymał od spółki zależnej Skarbiec TFI
  S.A.(dalej „Towarzystwo”), działającej w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych,
  oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o kompleksowej współpracy (dalej „Umowa”), zawartej w dniu 10 sierpnia
  2017 roku, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 roku. Umowa uległa rozwiązaniu w dniu 30 czerwca 2018
  roku. O rozwiązaniu Umowy Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 30 marca 2018 roku.
  Przedmiotem Umowy było określenie szczegółowych zasad wykonywania przez Skarbiec Holding na rzecz
  Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych czynności związanych z dystrybucją jednostek
  uczestnictwa i innych produktów Towarzystwa. Umowa zawarta była na warunkach rynkowych, nie


  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKARBIEC HOLDING S.A.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  (w tysiącach PLN)


  56
  odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień
  o karach umownych.
  Jako przyczynę rozwiązania Umowy podano zamiar uporządkowania i uproszczenia dotychczasowego modelu
  działalności biznesowej Towarzystwa w celu jak najefektywniejszego przestrzegania, wdrożenia, i dostosowania
  prowadzonej przez Towarzystwo działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego tj. w szczególności
  postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie
  rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2001/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE
  („Dyrektywa MIFID II”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15
  maja 2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr
  648/2012(„rozporządzenie MIFIR”) wraz z aktami delegowanymi do nich.
  Rozwiązanie Umowy może powodować skutki finansowe dla Spółki, jak i dla Towarzystwa. Rozwiązanie
  Umowy spowodowało, iż fundusze inwestycyjne, których organem jest Towarzystwo, od dnia 1 lipca 2018 roku
  zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa zgodnie z regulacją art.32 ust.1 pkt 1
  ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
  inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 56). W wyniku rozwiązania Umowy przychody z tytułu pośrednictwa
  finansowego pośrednictwa finansowego polegającego na dystrybucji jednostek uczestnictwa od dnia 1 lipca
  2018 roku osiągać będzie bezpośrednio Towarzystwo a nie Spółka, a wypracowany w ten sposób zysk może
  zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Spółki.

  W dniu 3 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji pana Andrzeja Sykulskiego do
  składu Rady Nadzorczej.

  W dniu 16 lipca 2018 roku Spółka otrzymała rezygnację pana Michała Sapoty z pełnionej przez niego funkcji
  członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 16 lipca 2018 roku.

  W dniu 24 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i
  powołała do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Srokę.

  Inne istotne zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
   


  SPRAWOZDANIE 
  ZARZĄDU 

  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 

  wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej 
  (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Skarbiec Holding S.A.) 
    
  ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 12 MIESIĘCY  
  OD DNIA 1 LIPCA 2017 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R. 


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  2
   
  1. Wstęp <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011><0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................................. 4 
  2. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding S.A .........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.......... 5 
  2.1. Model biznesowy Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. .......<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  1100110011001100110003>5 
  2.2. Informacje dla inwestorów .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................ 7 
  3. Strategia Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A ..............<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>..... 8 
  4. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte wyniki
  finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju rynków działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym .. 10 
  4.1. Otoczenie makroekonomiczne w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku .. 10 
  4.2. Rozwój krajowego rynku funduszy inwestycyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30
  czerwca 2018 roku .............................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............................... 11 
  4.3. Otoczenie regulacyjne .........................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................. 11 
  4.4. Opis istotnych dokonań w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku ............ 13 
  4.5 Zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego do publikacji .....................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>........................... 14 
  4.6 Perspektywa na następny rok obrotowy od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 ............ 14 
  5. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Skarbiec Holding oraz Skarbiec Holding SA w roku obrotowym
  1.07.2017-30.06.2018 ..........................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.................................. 15 
  5.1. Sytuacja finansowa Grupy Skarbiec Holding S.A. ................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110003>15 
  5.2. Sytuacja majątkowa Grupy Skarbiec Holding .....................
  <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>. 16 
  5.3. Sytuacja finansowa Skarbiec Holding ...........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>....... 18 
  5.4. Sytuacja majątkowa Skarbiec Holding ...........................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>...... 20 
  6. Opis czynników i zdarzeń, w tym nietypowych, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i
  sprawozdanie finansowe ........................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................................ 21 
  7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ....................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>........ 21 
  8. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu
  do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej
  działalności ..................................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.......................................... 24 
  9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ...........<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.. 24 
  10. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
  wraz z opisem wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych do dnia sporządzenia
  sprawozdania z działalności oraz o nabyciu udziałów (akcji) własnych <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011>...... 24 
  11. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi
  umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub
  kooperacji <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011><0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>........................................... 24 
  12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ............<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................. 25 
  13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z
  podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami
  określającymi charakter tych transakcji .......................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.......................... 25 
  14.
   Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących
  kredytów i pożyczek, o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach oraz o udzielonych i otrzymanych w
  danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji
  udzielonych podmiotom powiązanym emitenta .....................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................ 25 
  15. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej
  publikowanymi prognozami wyników na dany rok ..................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............. 26 


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  3
   
  16. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi .................................. 26 
  17. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa
  emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego
  następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie
  rocznym<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  1100110011001100110011><0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>.......................................... 26 
  18. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową . 28 
  19. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych ..<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110011001100110011001100110003>8 
  20. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
  przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
  odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie ........................................... 29 
  21. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących emitenta <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  110003>9 
  22. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i
  udziałów w podmiotach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
  emitenta <0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011><0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>............................................ 31 
  23. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku
  których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
  akcjonariuszy i obligatariuszy ................................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................................ 31 
  24. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz
  określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe,
  wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) ...........<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>................ 32 
  25. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka na jakie narażona jest Grupa oraz przyjętych
  przez Grupę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych
  rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń ............................... 33
   
  26. Rozwój w obszarze kadr i działalność Grupy na rzecz otoczenia .<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110003>4 
  27. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych emitenta .......................... 34 
  28. Oświadczenie Zarządu Skarbiec Holding S.A. ....................<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011>..... 36 
  29. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ...........<0011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
  11001100110011001100110011001100110011001100110011> 38   GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  4
   
  1. Wstęp
  Rok obrotowy 2017-2018 był udany dla Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding. Był to rok, w którym Spółka
  ogłosiła i rozpoczęła realizację nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Przekroczyliśmy 4 mld zł aktywów w
  zarzadzaniu funduszami detalicznymi. Osiągnięty zysk na akcje wyniósł 2,88 PLN. To rok bardzo dobrych
  wyników inwestycyjnych. W roku obrotowym fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. osiągnęły
  ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne. 17 funduszy spośród 32 zarządzanych znalazło się wśród 25%
  najlepszych funduszy w swojej grupie porównawczej. Zarządzający subfunduszami Skarbiec Obligacja oraz
  Skarbiec Spółek Wzrostowych uzyskali nagrody indywidualne za najlepsze fundusze 2017 roku, a sam Skarbiec
  TFI S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Byki i Niedźwiedzie jako najlepsze towarzystwo funduszy
  inwestycyjnych w 2017 roku.

  Kluczowe dane roku obrotowego:  * za okres 1.07.2017 -30.06.2018  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  5
   

  2. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding S.A
  Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna składa się ze spółki Skarbiec Holding S.A. („jednostka
  dominująca”, „Spółka”, „Emitent” ) i jej spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Jednostka Siedziba Zakres
  działalności
  30 czerwca 2018

  30 czerwca 2017

  Konsolidowane
  100% 100 %
  Jednostka zależna:
  SKARBIEC Towarzystwo
  Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. (Skarbiec
  TFI S.A.) Warszawa Zarządzanie
  funduszami
  inwestycyjnymi 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017


  2.1. Model biznesowy Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.
  Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest:
   tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,
  funduszy inwestycyjnych zamkniętych, odpłatne zarządzanie utworzonymi funduszami inwestycyjnymi
  oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich w sposób określony w Statutach funduszy
   zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie
   doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi
   działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
   pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  Szczegółowy opis produktów i usług oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.
  znajduje się na stronie internetowej www.skarbiec.pl .
  Zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (w tym również reprezentowaniem ich wobec osób trzecich) oraz
  portfelami instrumentów finansowych na zlecenie zajmuje się Skarbiec TFI S.A.W okresie sprawozdawczym do
  dnia 30 czerwca 2018 Emitent świadczył na rzecz Skarbiec TFI S.A.oraz zarządzanych przez Skarbiec TFI
  S.A.usługi z zakresu dystrybucji produktów finansowych Skarbiec TFI S.A.. Umowa, na podstawie której
  Emitent świadczył powyższe usługi została rozwiązana przez Skarbiec TFI S.A.w dniu 30 marca 2018 ze
  skutkiem na dzień 30 czerwca 2018, o czym Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia
  30.03.2018. Na dzień sporządzenia sprawozdania Emitent świadczy na rzecz spółki zależnej Skarbiec TFI S.A.
  usługi z zakresu obsługi kadrowej.
  Ponadto Emitent prowadzi nadzór nad spółkami z Grupy. Skarbiec TFI S.A. powstało w 1997 roku i jest
  licencjonowaną instytucją finansową, podlegającą nadzorowi KNF, której głównym przedmiotem działalności
  jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami instrumentów finansowych. Oferta Skarbiec TFI S.A.
  obejmuje fundusze różnorodne pod względem polityki inwestycyjnej, oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu
  akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Skarbiec TFI S.A. zarządzał 49
  funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o
  wartości 6.789,9 mln zł.
  Grupa koncentruje swoją działalność gospodarczą na terenie Polski i nie prowadzi sprzedaży swoich produktów
  za granicą. Jednakże w swojej ofercie Grupa posiada subfundusze i fundusze, których polityka inwestycyjna
  polega na lokowaniu środków głównie w: (i) akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych, (ii)
  zagraniczne instrumenty dłużne, (iii) fundusze zagraniczne.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  6
   
  Przychody ze sprzedaży Grupy w głównej mierze zależą od wartości aktywów netto pod zarządzaniem, która
  jest pochodną sprzedaży netto jednostek uczestnictwa i certyfikatow funduszy oraz wynikow inwestycyjnych
  zarządzanych funduszy.
  Kształtowanie się wielkości aktywów netto pod zarządzaniem w podziale na kategorie funduszy zarządzanych
  przez spółkę zależną Skarbiec TFI S.A. przedstawia poniższa tabela:

  Aktywa netto zgromadzone w funduszach zarządzanych
  przez Skarbiec TFI wg. stanu na dzień (w tys. zł) 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016
  Fundusze aktywów finansowych i aktywów niefinansowych
  skierowane do szerokiego grona inwestorów, w tym: 4 413 917 3 918 940 2 905 912
  - fundusze akcji, mieszane i alternatywne 1 837 995 1 887 144 1 327 418
  - fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 2 575 922 2 031 797 1 578 494
  Fundusze dedykowane 2 334 174 14 622 553 12 681 326
  Portfele instrumentów finansowych 40 829 40 455 45 489
  RAZEM 6 788 920 18 581 948 15 632 727
  Źródło: Spółka   


  Szczegółowe rozbicie źródeł skonsolidowanych przychodów Grupy prezentują poniższe tabele:
  01.07.2017-
  30.06.2018
  01.07.2016-
  30.06.2017
  Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami
  klientów indywidualnych, w tym:
  96 137 100 982
  - wynagrodzenie stałe 80 897 69 566
  - wynagrodzenie zmienne 15 240 31 416
  Pozostałe przychody związane ze świadczonymi usługami zarządzania 4 761 6 772
  Pozostałe 601 1 478
  Przychody ze sprzedaży usług ogółem 101 499 109 232
  Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 12 miesięcy od
  dnia 1lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku

  Poniżej przedstawiono udział wybranych grup przychodów w przychodach ogółem:
  01.07.2017-
  30.06.2018
  01.07.2016-
  30.06.2017
  Przychody za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 94,53% 92,24%
  Przychody za zarządzanie portfelem klientów indywidualnych 0,19% 0,20%
  Przychody z tytułu opłat manipulacyjnych 4,10% 5,08%
  Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding za okres 12 miesięcy od
  dnia 1lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
  Przychody związane z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi osiągane są głównie z tytułu wynagrodzenia
  stałego oraz zmiennego naliczanego od wartości aktywów funduszy dostępnych w ofercie Grupy.
  Działalność Grupy skierowana jest do klientów detalicznych i korporacyjnych.
  Skarbiec TFI S.A.prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy i subfunduszy bezpośrednio oraz za
  pośrednictwem dystrybutorów. Dystrybutorami są obecnie banki, firmy pośrednictwa finansowego oraz
  multiagencje. Skarbiec TFI S.A. zawiera z dystrybutorami umowy dystrybucyjne. Jednostki uczestnictwa
  funduszy i subfunduszy są także nabywane przez firmy ubezpieczeniowe (ubezpieczyciele) oferujące


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  7
   
  ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci tychże firm mają możliwość dokonania inwestycji w jednostki
  uczestnictwa funduszy i subfunduszy Skarbiec za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych,
  co zwiększa dostępność oferty Skarbiec TFI S.A.. Firmy ubezpieczeniowe pełnią więc de facto rolę
  dystrybutorów produktów Grupy.
  Grupa w ostatnim roku obrotowym istotnie zintensyfikowała współpracę z dystrybutorami. Udało się w
  znaczącym stopniu poprawić efektywność sprzedaży i pozyskać nowe podmioty. Kluczowe elementy zmiany to
  utworzenie Departamentu Sprzedaży Multiagencji i Klientów Instytucjonalnych, uczestnictwo w konferencjach
  w roli ekspertów, szkolenia inwestycyjne dla klientów oraz dystrybutorów.
  Grupa ma zdywersyfikowany model dystrybucji i współpracuje z ponad 60 partnerami. Najistotniejszy pozostaje
  kanał bankowy, głównie w segmencie private banking.
  Pozostałe produkty, w szczególności oferowanie certyfikatow funduszy zamkniętych, zarządzanie portfelami
  instrumentów finansowych oraz usługa dotycząca funduszy dedykowanych, oferowane są bezpośrednio przez
  Skarbiec TFI S.A..

  2.2. Informacje dla inwestorów
  Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 18 listopada 2014 roku.
  Kapitalizacja spółki na 30.06.2018 wyniosła 168 mln PLN . Spółka jest członkiem indeksu sWIG80.
  Dane na temat akcji Skarbiec Holding S.A.:
  Dane 30.06.2018 30.06.2017
  Liczba akcji 6 821 677 6 821 677
  Wartość nominalna 1 akcji 0,80 PLN 0,80 PLN
  Cena akcji na zamknięciu 24,60 PLN 29,48 PLN
  Dywidenda wypłacona w roku obrotowym 17 872 793,74 PLN 21 010 765,16 PLN
  Wskaźnik P/E 8,58 6,19
  Wskaźnik P/BV 1,63 1,99
  Maksymalna cena akcji w roku obrotowym (PLN) 32,00 PLN 35,80 PLN
  Minimalna cena akcji w roku obrotowym (PLN) 22,21 PLN 26,30 PLN
  Kapitalizacja spółki na koniec roku obrotowego 167 813 254 PLN 201 103 038 PLN

  W okresie zakończonego roku obrotowego stopa zwrotu z akcji Skarbiec Holding uwzględniająca wypłaconą w
  ubiegłym roku dywidendę wyniosła -8,8%. W tym samym okresie indeks sWIG80, w skład którego wchodzi
  Skarbiec Holding stracił prawie 18%.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  8
   

  3. Strategia Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A

  Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, realizowany poprzez
  wzrost wyników finansowych Grupy. Przy czym wzrost wyników finansowych spółki zależnej –
  Skarbiec TFI S.A. musi być realizowany przy zapewnieniu należytej ochrony interesów uczestników
  funduszy inwestycyjnych.

  Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 72/2017 w dniu 29 listopada o zatwierdzeniu przez Radę
  Nadzorczą strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej. Określiła ona ambicje spółki w
  horyzoncie do 2020 roku. Jako kluczowe wskazano wzrost organiczny spółki i otwarcie na akwizycje
  przy utrzymaniu ogłoszonej polityki dywidendowej. Strategia stawia w centrum klienta i jego
  potrzeby. Kierunki rozwoju to:
   Rozbudowa palety produktów o segmenty charakteryzujące się mniejszą zmiennością – np.
  fundusze absolute return, poszerzenie oferty o nowe segmenty – nieruchomości, mezzanine,
  focused equity, zarządzający funds of funds
   Wzmocnienie komunikacji budującej świadomość rynkową i produktową Grupy
   Wyjście poza tradycyjny kanał sprzedaży-znaczący spadek udziału kanału bankowego (do ok.
  50%) na rzecz nowych kanałów, rozszerzenie oferty, sprzedaż bezpośrednia w segmencie
  korporacji (sieć przedstawicieli) oraz detalicznym (poprzez platformę on-line), rozbudowa
  współpracy z multiagencjami, budowa sieci AFI, rozwój produktów nakierowanych na
  długoterminowe oszczędzanie (takich jak IKE, IKZE, PPE, PPK)
   Wzmocnienie kontroli operacyjnej nad procesami outsourcingowanymi.

  Grupa konstruuje swą strategię w następujących obszarach:

   produktowym;
   dystrybucyjnym;
   inwestycyjnym.
  Obszar produktowy
  Grupa koncentruje się na tworzeniu i wprowadzaniu szerokiej palety standardowych i innowacyjnych
  produktów inwestycyjnych, oszczędnościowo-emerytalnych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak
  i klientów instytucjonalnych. Elementem konsekwentnie wdrażanej strategii jest, oprócz
  innowacyjności produktów, ich szeroka gama pozwalająca na wybór odpowiednich strategii
  75 85 95 105 115 125
  Skarbiec vs sWIG80
  Skarbiec Holding S.A. sWIG80 Total Return Index


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  9
   
  inwestycyjnych niezależnie od warunków rynkowych, w tym sytuacji na rynkach kapitałowych.
  Szeroka oferta produktowa ma pozwolić na dotarcie do nowych grup klientów i poszerzenie gamy
  dostępnych produktów dla istniejących klientów w celu ich lepszego utrzymania.
  Grupa zamierza rozwijać główne linie produktowe:
   w ramach funduszy aktywów finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego
  grona inwestorów planuje się:
   elastycznie reagować na potrzeby klientów i dostosowywać ofertę produktową do ich
  potrzeb,
   optymalizować ofertę produktową poprzez łączenia i likwidacje funduszy,
   tworzyć kolejne fundusze lub zmieniać politykę inwestycyjną dotychczasowych
  funduszy, tak, aby te fundusze miały możliwość inwestowania we wszystkie istotne
  grupy aktywów
   tworzyć kolejne innowacyjne fundusze aktywów alternatywnych
   w ramach produktów oszczędnościowo-emerytalnych – w związku ze zmianami w systemie
  emerytalnym,Grupa rozwija sprzedaż produktów emerytalnych w ramach niezależnej
  dystrybucji internetowej, we współpracy z wybranymi dystrybutorami oraz
  przedsiębiorstwami (PPE). Grupa planuje zostać jednym z głównych dostawców produktów
  związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę.
   Grupa rozwija segment Pracowniczych Programów Emerytalnych (uruchamianie
  dedykowanych jednostek uczestnictwa, modelowe portfele inwestycyjne, materiały
  komunikacyjne, wsparcie dla pracodawców). Dodatkowo Skarbiec TFI będzie
  uruchamiało grupowy pakiet emerytalny, oferowany klientom posiadającym już PPE
  w Skarbiec TFI lub zainteresowanym założeniem takiego Pakietu dla swoich
  pracowników, niezależnie od już posiadanego PPE.
   Grupa z uwagą analizuje proces legislacyjny wdrażania pracowniczych planów
  kapitałowych. Po opublikowaniu ustawy zostanie podjęta ostateczna decyzja co do
  ewentualnego uruchomienia funduszy inwestycyjnych oferowanych w ramach PPK.
   Grupa, wdrożyła i uruchomiła sprzedaż u dwóch dystrybutorów nowego planu
  systematycznego oszczędzania, tzw. Skarbiec PSO z Premią. Konstrukcja produktu
  spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem, iż w przyszłości planowane jest jego
  wprowadzenie u kolejnych dystrybutorów.

  Obszar dystrybucyjny
  Grupa prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych swoich funduszy
  w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne kanały dystrybucji. Grupa planuje rozwój sieci sprzedaży
  zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, aby budować jak największą i stabilną bazę klientów. W 4
  kwartale 2017 roku Grupa Skarbiec zwiększyła zespół sprzedaży o 4 osoby. Nowe osoby
  odpowiedzialne są za rozwój sprzedaży w segmencie multiagencji oraz klientainstytucjonalnego. W
  obszarze klientainstytucjonalnego , do którego kierowane są fundusze pieniężne oraz obligacyjne
  Skarbiec TFI S.A. podjął decyzje o zmianie polityki pieniężnej subfunduszu Skarbiec Kasa. Zmiana
  dotyczyła poszerzenia możliwości inwestycyjnych o rynek euroobligacji. Fundusz ten pozyskał 443,8
  mln aktywów w pierwszej połowie 2018 roku i był najlepiej sprzedającym się funduszem zarządzanym
  przez Skarbiec TFI S.A. Z dniem 1 marca Skarbiec TFI S.A. rozpoczął aktywne oferowanie
  Pracowniczych Programów Emerytalnych. Rezultatem tych działań było wygranie jednego przetargu na
  zarządzanie i wdrożenie PPE.
  W kolejnych okresach działanie w obszarze dystrybucji będą koncentrowały się na:
   nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami, rozszerzanie współpracy z obecnymi
  partnerami, z którymi dotychczasowa współpraca była ograniczona
   rozwój sprzedaży własnej poprzez rozwój Skarbiec – Excellence oraz usługi Zarzadzania
  Portfelem


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  10
   
   analizie wykonalności projektu modernizacji platformy do sprzedaży produktów i obsługi
  klientów przez internet
  Obszar inwestycyjny
  Proces inwestycyjny jest szczególnie istotny w branży, w której Grupa operuje, gdyż efekty tego
  procesu mają bezpośrednie przełożenie na wyniki osiągane przez fundusze, a co za tym idzie na
  pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie dotychczasowych. Pomimo, iż proces inwestycyjny
  skonstruowany jest według standardów zarządzania pozytywnie ocenianych przez partnerów w ramach
  procesów weryfikacyjnych na etapie wprowadzania funduszy Skarbiec TFI S.A. do ich oferty, Grupa
  widzi możliwość jego udoskonalenia. Efektem konsekwentnie wdrażanej strategii w tym obszarze jest
  proces inwestycyjny nastawiony na generowanie bardzo dobrych i powtarzalnych wyników funduszy
  przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Filozofia inwestycyjna w Skarbiec TFI S.A. zakłada aktywne
  podejście do zarządzania
  aktywami w ramach szerokiego spektrum inwestycyjnego obejmującego
  zarówno Polskę, jak i zagranicę.
  W zależności od strategii skupiamy się bardziej na podejściu top-down
  (strategie dłużne, strategie absolutnej stopy zwrotu), podejściu bottom-up (strategie long-only, część
  korporacyjna portfeli dłużnych) czy też podejściu oportunistycznym. Nasze podejście do ryzyka opiera
  się na określaniu i limitowaniu ryzyka całego portfela, a nie jego poszczególnych składowych. W
  ramach określonych strategią inwestycyjną limitów zarządzający mają dużą swobodę wyboru do
  portfeli konkretnych inwestycji. Przywiązujemy jednakże dużą wagę do płynności portfeli co pozwala
  nie tylko na zapewnienie środków na ewentualne umorzenia jednostek, ale przede wszystkim czyni
  nasze portfele bardziej elastyczne i dające więcej szans na korzystanie z pojawiających się okazji
  rynkowych. W przyszłości będziemy poszerzać nasze kompetencje w zakresie nowych instrumentów i
  rynków, szczególnie poza Polską, a także pogłębiać wykorzystanie metod ilościowych i modelowania.
  Będziemy dążyć do utrzymania największej naszym zdaniem przewagi Skarbca, czyli umiejętności
  tworzenia efektywnego zespołu zarządzających, łączącego specjalistów o różnych umiejętnościach i
  zainteresowaniach inwestycyjnych. Realizowany proces inwestycyjny wymaga współpracy członków
  zespołu z braniem indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

  Opisane działania i kierunki zmian w obszarze produktowym, dystrybucji i inwestycyjnym wskazują na
  systematyczne realizowanie przez Grupę przedstawionej strategii. Do niewątpliwych sukcesów należy
  zaliczyć pozyskanie w drugim półroczu środków w wysokości 432 mln zł na bardzo trudnym rynku i
  przekroczenie poziomu 4,4 mld złotych zarządzanych aktywów w funduszach detalicznych.  4. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność
  Spółki i osiągnięte wyniki finansowe oraz omówienie perspektyw
  rozwoju rynków działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym

  4.1. Otoczenie makroekonomiczne w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30
  czerwca 2018 roku

  Krajowe otoczenie makroekonomiczne w okresie ostatniego roku sprzyjało działalności Grupy.
  Obserwowaliśmy wysoką ponad 4% dynamikę wzrostu PKB, co przy umiarkowanej, pozostającej w okolicy 2%
  inflacji i znaczącemu wzrostowi płac oznacza rosnący dochód rozporządzalny gospodarstw domowych. To
  właśnie konsumpcja prywatna jest silnikiem napędowym gospodarki. Słabiej niż można byłoby oczekiwać
  prezentują się inwestycje, w szczególności podmiotów prywatnych. Utrzymywanie przez Radę Polityki
  Pieniężnej łagodnej polityki monetarnej przekłada się na dość niskie oprocentowanie lokat bankowych, co
  sprzyja poszukiwaniu przez klientów, zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych alternatywnych form
  lokowania nadwyżek finansowych.
  Solidne zachowanie polskiej gospodarki sprzyjało w 2017 roku zachowaniu się naszej giełdy i rynku obligacji.
  Warszawska giełda okazała się w 2017 roku jednym z najlepszych rynków na świecie. Dodatkowymi
  czynnikami wspierającymi inwestycje kapitałowe były synchroniczny wzrost gospodarczy obserwowany


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  11
   
  globalnie, pozytywny sentyment do rynków rozwijających się, poprawiające się wyniki spółek i rosnące indeksy
  giełdowe w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
  Pierwsza połowa 2018 roku przyniosła wzrost niepewności co do siły gospodarki globalnej. Słabsze od
  oczekiwań dane makro ze strefy Euro oraz coraz wyraźniejsze problemy istotnych gospodarek wschodzących
  (np. Argentyna, Turcja, Rosja) zachwiały wiarę w możliwość utrzymania koniunktury z 2017 roku. Jednakże
  największym negatywnym zaskoczeniem okazały się zapowiedzi i działania amerykańskiego prezydenta
  zmierzające do nałożenia cel na towary pochodzące z Europy i Chin. Eskalacja „wojny handlowej” wydaje się
  być obecnie największym globalnym ryzykiem. Rynki finansowe zareagowały wzrostem zmienności, aprecjacją
  dolara i odwrotem od aktywów z emerging markets. Polski rynek, szczególnie akcyjny, także poddał się
  negatywnym nastrojom, a czynniki specyficzne, takie jak reklasyfikacja w indeksie FTSE do rynków
  rozwiniętych, ograniczenie wypłacanych dywidend ze względu na planowane znaczące wydatki inwestycyjne w
  spółkach Skarbu Państwa czy też niejasności dotyczące przyszłości OFE pogłębiły spadki. Rynek obligacji
  pozostawał względnie odporny na zawirowania, w czym z pewnością pomaga siła krajowego budżetu.
  4.2. Rozwój krajowego rynku funduszy inwestycyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2017
  roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
  Rynek funduszy inwestycyjnych zdominowany był w ostatnich 12 miesiącach przez rozwiązania bezpieczne. Do
  funduszy detalicznych napłynęło w tym okresie ponad 16,8 mld PLN, z czego ponad 16 mld PLN do funduszy
  pieniężnych. Nawet wysokie stopy zwrotu uzyskane w 2017 roku przez fundusze akcji, zarówno krajowe jak i
  zagraniczne, nie zachęciły inwestorów do bardziej ryzykownych rozwiązań. Inwestorzy wypłacili z nich 1,8 mld
  PLN. W odwrocie znalazły się także fundusze absolutnej stopy zwrotu, bardzo popularne w ubiegłych latach,
  tracąc ponad 1,3 mld PLN. Nadal dominującą pozycję na rynku ma PKO TFI, choć da się zauważyć, że również
  podmioty niezależne, bez silnej własnej sieci dystrybucji potrafią, pozyskiwać istotne aktywa.
  Istotnym wydarzeniem dla rynku funduszy okazały się być kłopoty spółki GetBack S.A., nie tylko poprzez
  bezpośredni wpływ na niektóre fundusze i towarzystwa, ale także poprzez postrzeganie branży TFI.
  Bezpieczeństwo środków staje się dla klientów jeszcze istotniejszym czynnikiem wyboru produktów
  inwestycyjnych.
  Mijające 12 miesięcy to także wejście w życie ustaw implementujących dyrektywę MIFID II, choć rzeczywisty
  ich wpływ na branżę będzie można ocenić w ciągu następnych kilku kwartałów.
  4.3. Otoczenie regulacyjne
  W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 miały miejsce zmiany prawa krajowego jak i
  prawa Unii Europejskiej mające istotne znaczenie dla otoczenia regulacyjnego Spółki, a co za tym idzie na
  działalność Grupy, z których najważniejsze to :
  - z dniem 1 stycznia 2018 weszła w życia ustawa z dn.29 września 2017 o zmianie ustawy o nadzorze nad
  rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiana w/w ustaw stanowi
  wykonanie obowiązków wynikających z obowiązującego od 1.01.2018 Rozporządzenia PE i Rady 1286/2014 w
  sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego
  inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (tzw. produkty PRIIP) i dotyczy wszelkich
  produktów inwestycyjnych oferowanych inwestorom detalicznym, których wartość zależy od wartości
  referencyjnych lub wyników aktywów nienabywanych bezpośrednio przez inwestora oraz nakłada na twórców
  produktu PRIIP lub podmioty sprzedające, szczegółowo określone wymogi w zakresie tworzenia dokumentów
  zawierających kluczowe informacje. W wyniku zmiany fundusze inwestycyjne zamknięte od 1 stycznia 2018
  obowiązane są do posiadania i przekazywania inwestorom indywidualnym (detalicznym) kluczowych
  informacji. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek znajdzie zastosowanie również w stosunku do funduszy
  inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Wdrożenie opisywanych przepisów
  powoduje koszty związane z przygotowaniem i aktualizowaniem wymaganej dokumentacji;


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  12
   
  - z dniem 1 stycznia 2018 weszło w życie Rozporządzenie 2016/1011 z 8 czerwca 2016 w sprawie indeksów
  stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru
  wyników funduszy inwestycyjnych, dotyczące zasad administrowania i korzystania ze wskaźników
  referencyjnych służących m.in. do pomiaru wyników funduszy oraz obliczania wynagrodzenia towarzystw
  funduszy inwestycyjnych. Wdrożenie Rozporządzenia wiąże się z koniecznością zawarcia umów z
  licencjonowanymi administratorami wskaźników referencyjnych oraz ponoszenia przez spółkę zależną Skarbiec
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych opłat licencyjnych na rzecz administratorów;
  - od 1 stycznia 2018 obowiązuje w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych Rozporządzenie
  delegowane Komisji (UE)2017/590 uzupełniające Rozporządzenie Paramentu Europejskiego i Rady (UE) nr
  600/2014 w odniesieniu do standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom.
  Rozporzadzenie nakłada na wszystkie podmioty prawa dokonujące transakcji instrumentami finansowymi
  obowiązek posiadania kodu LEI, a brak kodu powoduje brak możliwości zawarcia transakcji, nie wypełnienie
  obowiązku raportowego i odrzucenie transakcji. Wdrożenie Rozporządzenia wiąże się z koniecznością
  posiadania i aktualizowania przez spółki Grupy oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Skarbiec
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kodów LEI;
  - w dniu 21 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 o zmianie ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi, która zmieniła również ustawę z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i
  zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę
  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów
  finansowych (MIFID 2) oraz zmieniającą ją dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1034
  oraz Rozporządzenie delegowane uzup. Dyrektywę 565/2017. Wprowadzone zmiany dotyczą: relacji z klientami
  (m.in. nowe zasady oceny adekwatności usług, obowiązek gromadzenia informacji o stałych klientach,
  zwiększenie częstotliwości sprawozdań, informowanie o spadku wartości portfela, nowe zasady informowania
  klientów), zmian po stronie dystrybutorów (obowiązkowe uczestnictwo dystrybutorów w systemie
  rekompensat, zakaz przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w związku ze
  świadczoną usługą, zmian dokumentów ofertowych i informacyjnych, zmian polityki dotyczącej zachęt, zmian
  w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych) oraz – co najważniejsze – zmian w zakresie wynagrodzenia
  za zarządzanie funduszami (wynagrodzenie uzależnione od rodzaju polityki inwestycyjnej i ryzyka, zakaz
  obciążania aktywów funduszu kosztami dystrybucji, delegacja dla Ministra do ustalenia maksymalnej wysokości
  wynagrodzenia stałego za zarządzanie). Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają obowiązek dostosowania
  swojej działalności do zmienionych przepisów do dnia 21 października 2018. Dostosowanie działalności Grupy
  do nowych przepisów wymaga opracowania i wdrożenia nowych regulacji wewnętrznych, nakłada na
  pracowników szereg nowych obowiązków związanych z wdrażanymi zmianami oraz obciąża systemy kontrolne
  nowymi czynnościami. Z wdrożeniem zmian będzie się również wiązała konieczność poniesienia dodatkowych
  kosztów szkoleń pracowników w celu zapewnienia, aby czynności związane z informowaniem klientów o
  usługach wykonywane były przez osoby o odpowiednich kompetencjach. Jednocześnie zmiany w zasadach
  wynagradzania towarzystw funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz zasadach
  wynagradzania dystrybutorów mogą spowodować zmiany znaczące dla rynku, na którym Grupa prowadzi
  działalność oraz dla samej Grupy.
  - od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz wdrażające je ustawa z dnia o 10 m
  aja 2018 o ochronie danych osobowych. Na
  podstawie w/w aktów prawnych osoby fizyczne uzyskały nowe uprawnienia (prawo przeniesienia danych, prawo
  do bycia zapomnianym (do żądania usunięcia danych),do złożenia sprzeciwu w każdym czasie ), zaś na
  administratorów danych nałożone zostały nowe obowiązki (przejrzysta komunikacja, informowanie o
  naruszeniach, powołanie inspektora ochrony danych, rejestrowanie czynności przetwarzania danych).Wdrożenie
  w/w przepisów wiąże się ze zmianami dokumentacji wewnętrznej, umów i systemów teleinformatycznych. W
  spółkach grupy powołany został Inspektor Ochrony Danych.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  13
   
  - w dniu 13 lipca 2018 weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
  finansowaniu terroryzmu stanowiąca implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania
  pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ustawa wprowadza system przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
  finansowaniu terroryzmu oparty na ocenie ryzyka na poziomie instytucji (obowiązek posiadania oceny ryzyka) i
  na poziomie krajowym oraz zasadę uzależnienia stosowanych środków bezpieczeństwa od stopnia ryzyka, a co
  za tym idzie - szereg nowych obowiązków (obowiązek identyfikacji i weryfikacji tożsamości pełnomocnika
  klienta, obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, obowiązek analizowania transakcji m.in. przez
  bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, obowiązek wdrożenia procedur umożliwiających
  identyfikację klientów lub ich beneficjentów rzeczywistych, jako osób zajmujących eksponowane stanowiska
  polityczne, i wdrożenia podwyższonych środków bezpieczeństwa, również w relacjach z członkami rodziny lub
  osobami znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne). Nowe
  przepisy prowadzą do zwiększenia obowiązków w ramach Grupy, zwiększają pracochłonność i koszty czynności
  związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz powodują konieczność
  modyfikacji systemów informatycznych.
  - od dnia 21 lipca 2018 znajduje bezpośrednie zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
  2017/1131 w sprawie funduszy rynku pieniężnego, które określa zharmonizowane dla UE wymogi dla
  zdefiniowanych funduszy rynku pieniężnego w zakresie uzyskiwania zezwoleń, dozwolonych lokat, polityki
  inwestycyjnej, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, zasad wyceny, przejrzystości i nadzoru. Wdrożenie
  Rozporządzenia przez spółkę zależną Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wymaga
  wykonania szeregu dodatkowych czynności związanych z przeglądem zarządzanych przez tę spółkę funduszy i
  ewentualnym złożeniem do dnia 21 stycznia 2019 wniosków o uznanie zidentyfikowanych funduszy za fundusze
  rynku pieniężnego

  4.4. Opis istotnych dokonań w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
  2018 roku
  Do głównych dokonań grupy kapitałowej Emitenta, zrealizowanych bezpośrednio przez Emitenta lub przez
  spółkę zależną Skarbiec TFI S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018
  roku zaliczyć można :
   Rozbudowa departamentu sprzedaży – w związku z zachodzącymi na rynku zmianami: MIFiD II,
  konsolidacja banków, powstawanie multiagnecji, Grupa oprócz oferowania produktów do tzw. „klienta
  bankowego” stworzyła Departament Sprzedaży Multiagencji i Korporacji. Jego celem jest dystrybucja
  jednostek uczestnictwa za pośrednictwem mulitagnecji oraz bezpośrednie oferowanie produktów
  przedsiębiorstwom. Wiele przedsiębiorstw oraz gmin, w zakresie zarządzania płynnością, poszukuje
  alternatyw do depozytów i Skarbiec realizuje strategię, aby być jednym z liderów w tym obszarze.
   Wzmocnienie funkcji zarzadzania ryzykiem i complience – rosnące wymagania regulacyjne, będące w
  szczególności efektem implementacji prawa wspólnotowego oraz dążenie do podnoszenia jakości
  oferowanych usług i produktów, zaowocowało znacznym rozszerzeniem osobowym zespołów
  odpowiedzialnych za szeroko pojęte funkcje kontrolne – compliance, ryzyko, audyt wewnętrzny.
  Poprawie jakości służyć ma także wzmocnienie nadzoru nad istotnymi outsoursowanymi funkcjami,
  takimi jak wycena aktywów czy IT.
   Osiągniecie bardzo dobrych wyników inwestycyjnych – w okresie zakończonego roku obrotowego
  fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. osiągnęły ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne. 17
  funduszy, spośród 32 zarządzanych, znalazło się wśród 25% najlepszych funduszy w swojej grupie
  porównawczej. Zarządzający subfunduszami Skarbiec Obligacja oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych
  uzyskali nagrody indywidualne za najlepsze fundusze 2017 roku, a sam Skarbiec TFI otrzymał
  prestiżową nagrodę Byki i Niedźwiedzie jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2017
  roku,
  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  14
   
  4.5 Zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego do publikacji
  Z dniem 1 lipca 2018 w związku z rozwiązaniem przez spółkę zależną Skarbiec TFI S.A. Umowy o
  kompleksowej współpracy zawartej pomiędzy Spółką a Skarbiec TFI S.A. ze skutkiem na dzień 30 czerwca
  2018 ( o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 30 marca 2018) Spółka zaprzestała
  prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
  inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. oraz innych produktów Skarbiec TFI S.A..
  Raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 Spółka poinformowała o powołaniu przez Radę
  Nadzorczą Spółki Pana Andrzeja Sołdka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
  Raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 Spółka poinformowała o otrzymaniu informacji o
  powołaniu przez Radę Nadzorczą spółki zależnej Skarbiec TFI S.A. Pana Andrzeja Sołdka do pełnienia funkcji
  członka Zarządu tej Spółki.
  Pan Andrzej Sołdek przystąpił do wykonywania powierzonych mu funkcji w Spółce oraz w spółce zależnej
  Skarbiec TFI S.A. w dniu 2 lipca 2018.
  10 raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 3 lipca 2018 Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o
  uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i powołaniu przez Radę Nadzorczą do składu Rady
  Nadzorczej Pana Andrzeja Sykulskiego.
  Raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 16 lipca 2018 Spółka poinformowała o złożeniu z tym dniem rezygnacji
  przez członka Rady Nadzorczej Pana Michała Sapotę.
  W dniu 24 sierpnia 2018 Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Rady Nadzoprczej w drodze kooptacji i
  powołała do Składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Srokę, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym
  23/2018 z dnia 24 sierpnia 2018.
  Inne istotne zdarzenia po dacie bilansu nie wystąpiły.

  4.6 Perspektywa na następny rok obrotowy od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30
  czerwca 2019
  Otoczenie makroekonomiczne powinno w najbliższym okresie sprzyjać rozwojowi Grupy. Oczekujemy
  utrzymania wysokiej dynamiki PKB w Polsce (4-5% wzrostu) napędzanej nadal w głównej mierze przez
  konsumpcję prywatną. Przy ograniczonej inflacji (w okolicach 2%) oraz luźnej polityce monetarnej trend
  poszukiwania alternatywy dla lokat bankowych będzie kontynuowany. Największym ryzykiem z punktu
  widzenia krajowego makro jest spowolnienie wzrostu w strefie Euro, osłabiające nasze możliwości eksportowe.
  Podobnie jak cykl gospodarczy również cykl giełdowy znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie, Po
  wieloletniej hossie wyceny spółek amerykańskich wydają się być jak na historyczne standardy dość wysokie.
  Wojny handlowe, słabość rynków wschodzących i obawy o nadchodzącą amerykańską recesję to główne obawy
  inwestorów. W najbliższym okresie należy więc oczekiwać utrzymania podwyższonej zmienności notowań
  instrumentów finansowych, co może mieć znaczny wpływ na przychody Grupy, w szczególności te pochodzące
  z opłaty zmiennej.
  Obserwując otoczenie makroekonomiczne uważamy, że trend napływu środków do funduszy inwestycyjnych
  będzie kontynuowany. Oczekujemy, że nadal najwięcej aktywów będą przyciągać rozwiązania o niskim ryzyku
  lub oferujące bardzo dobre stopy zwrotu z inwestycji. Sprzyjać temu powinno wygasanie negatywnego wpływu
  sprawy Getbacku na rynek funduszy. Oczekujemy kontynuacji tendencji konsolidacyjnych w sektorze TFI,
  Istotny wpływ na perspektywy Grupy w przyszłości będzie mieć praktyczny wymiar implementacji dyrektywy
  MIFID II. Z jednej strony widzimy rezygnacje niektórych banków z otwartej architektury, z drugiej jednak
  powstawanie wielu nowych, niezależnych graczy w obszarze dystrybucji jest szansą dla Skarbca posiadającego
  szeroką ofertę produktową i ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.

  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  15
   
  5. Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Skarbiec Holding oraz Skarbiec
  Holding SA w roku obrotowym 1.07.2017-30.06.2018
  5.1. Sytuacja finansowa Grupy Skarbiec Holding S.A.
  Rok obrotowy Spółki dominującej Skarbiec Holding S.A. nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1
  lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Grupa sporządziła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, które obejmuje okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 30 czerwca 2017 roku.
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług osiągnęły w bieżącym roku obrotowym wartość 101 499 tys.
  PLN, w stosunku do 109 232 tys. PLN osiągniętych w poprzednim roku obrotowym. Skonsolidowane przychody
  z wynagrodzenia stałego za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych
  wyniosły w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2018 roku 80 897 tys. PLN, w stosunku do
  69 566 tys. PLN za 12 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2017 roku. Skonsolidowane przychody z
  wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2018
  roku 15 240 tys. PLN, w stosunku do 31 416 tys. PLN za 12 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2017 roku.
  Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Emitenta w okresie 12 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca
  2018 roku wyniósł 19 614 tys. PLN w porównaniu do 32 466 tys. PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych
  dnia 30 czerwca 2017 roku.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
  Dane w tys. zł 01.07.2017 - 30.06.2018
  (12m)
  01.07.2016 - 30.06.2017
  (12m)
  Przychody ze sprzedaży usług 101 499 109 232
  Koszty operacyjne (78 102) (69 236)
  Zysk brutto ze sprzedaży 230397 39 996
  EBITDA (zysk z działalności operacyjnej +
  amortyzacja) 24 410 40 223
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 859 39 737
  Zysk (strata) brutto 24 342 40 264
  Zysk (strata) netto 19 614 32 466
  Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12
  miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding w roku
  obrotowym 2017/2018 były:
   wzrost średnich aktywów pod zarządzaniem - pozwolił na istotne zwiększenie wynagrodzenia stałego za
  zarzadzanie pomimo koncentracji popytu klientów na produktach bezpiecznych o niższej marżowości
  dlaSkarbiec TFI S.A.. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami i portfelami wzrosło o 16% w
  stosunku do poprzedniego roku i wyniosło 80 897 tys. PLN
   niższe wynagrodzenie zmienne w stosunku do rekordowego w historii Skarbiec TFI S.A. poziomu
  osiągniętego w poprzednim roku obrotowym. Mimo wyróżniających się wyników inwestycyjnych na
  rynku w stosunku do konkurencji wynagrodzenie zmienne osiągnięte w trudniejszych warunkach
  rynkowych spadło do 15 240 tys. PLN wobec 31 416 tys. PLN w poprzednim roku obrotowym
   wzrost kosztów dystrybucji –prowizje dla dystrybutorów od wartości aktywów wzrosły o 31,7% do
  poziomu 36 517 tys. PLN wobec 27 729 tys. PLN w roku poprzednim. Dynamika wzrostu kosztów
  dystrybucji była wyższa niż wzrost wynagrodzenia z opłaty stałej. Wynikało to m.in. z presji rynkowej na
  wzrost wynagrodzenia dystrybutorów


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  16
   
   wzrost kosztów – wzrost kosztów świadczeń pracowniczych był wyższy niż zmniejszenie pozostałych
  kosztów działalności operacyjnej. Wzrost pierwszej kategorii wynikał głównie z konieczności
  dostosowania się do nowych regulacji i podjętych nowych projektów rozwojowych. Wzrost świadczeń
  pracowniczych wynikał też z kosztów jednorazowych wynikających z działań spółki podjętych w reakcji
  na istotne zmiany osobowe w Spółce, które miały miejsce w momencie zmian w akcjonariacie. Spadek
  pozostałych kosztów operacyjnych wynikał m.in. z poniesienia części kosztów agenta transferowego spółki
  i depozytariusza w roku obrotowym zgodnie ze statutami przez fundusze, a koszty te w poprzednim roku
  obrotowym obciążyły towarzystwo.
  Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach
  efektywności. Rentowność netto w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wynosiła
  19,3% i w stosunku do poziomu 29,7% na koniec czerwca 2017 roku. Rentowność kapitału własnego (ROE)
  zmniejszyła się do 19,2% z poziomu 32,2% w poprzednim roku obrotowym. Wybrane wskaźniki rentowności
  prezentuje poniższa tabela:
  Wskaźniki rentowności 01.07.2017 -
  30.06.2018 (12m)
  01.07.2016 -
  30.06.2017 (12m)
  Rentowność sprzedaży (%) 23,1% 36,6%
  Rentowność operacyjna (%) 23,5% 36,4%
  Rentowność brutto (%) 24,0% 36,8%
  Rentowność netto (%) 19,3% 29,7%
  Rentowność aktywów – ROA (%) 16,7% 27,7%
  Rentowność kapitału własnego – ROE (%) 19,2% 32,2%
  Źródło: Spółka Algorytmy wyliczania wskaźników:
  Rentowność sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży usług
  Rentowność operacyjna = zyskz działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży usług
  Rentowność brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedażyusług
  Rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży usług
  Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / stan aktywów ogółem na koniec okresu
  Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk netto / stan kapitałów własnych na koniec okresu

  Osiągnięcie docelowej struktury organizacyjnej przy oczekiwanym zwiększeniu bazy aktywów w kolejnych
  latach powinno przyczynić się do poprawy wskaźników rentowności w przyszłości.

  5.2. Sytuacja majątkowa Grupy Skarbiec Holding

  W roku obrotowym 2017/2018 odnotowano niewielki wzrost aktywów Grupy o 244 tys. PLN. I ich wartość
  według stanu na 30.06.2018 roku wyniosła 117 482 tys. PLN

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  Dane w tys. zł Stan na
  30.06.2018
  Stan na
  30.06.2017
  Aktywa razem 117 482 117 238
  Aktywa trwałe 54 300 55 128
  Aktywa obrotowe, w tym: 62 052 60 770
  Zapasy 0 0
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozosytałe należnosci 11 653 17 878
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 50 065 34 570
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy 323 8 322
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 130 1 340


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  17
   
  Kapitał własny 102 411 100 829
  Kapitał zakładowy Emitenta 5 457 5 457
  Zobowiązania i rezerwy, w tym: 15 071 16 409
  Rezerwy 158 106
  Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12
  miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  Największy udział w strukturze bilansu na koniec roku obrotowego miały wartości niematerialne oraz środki
  pieniężne i ich ekwiwalenty. Stanowiły one odpowiednio 44,4% i 42,62% w stosunku do 44,49% i 29,49% w
  poprzednim roku. Główną składową wartości niematerialnych stanowiła wartość firmy powstała na nabyciu
  Skarbiec TFI S.A..

  Dane w tys. zł
  Struktura
  aktywów
  30.06.2018
  Struktura
  aktywów
  30.06.2017
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 0,90% 0,88%
  Wartości niematerialne 44,40% 44,49%
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,02% 0,53%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0,90% 1,12%
  Aktywa trwałe razem 46,22% 47,02%
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9,92% 15,25%
  Należności finansowe 0,01% 0,00%
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy 0,28% 7,10%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42,62% 29,49%
  Aktywa obrotowe razem 52,82% 51,83%
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,96% 1,14%
  SUMA AKTYWÓW 100,00% 100,00%
  Źródło: Spółka

  Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy jest kapitał własny, który stanowił 87,17% sumy
  bilansowej. Grupa w ostatnim roku, podobnie do poprzednich lat, nie korzystała z zewnętrznych źródeł
  finansowania.

  Dane w tys. zł
  Struktura
  pasywów
  30.06.2018
  Struktura paswów
  30.06.2017
  KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej)
  Kapitał podstawowy 4,65% 4,65%
  Akcje własne 0,00% 0,00%
  Pozostałe kapitały 52,58% 52,86%
  Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży 0,06% 0,00%
  Zyski zatrzymane 29,89% 28,49%


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  18
   
  Kapitał własny ogółem 87,17% 86,00%
  Zobowiązania długoterminowe 0,00% 0,00%
  Rezerwy 0,13% 0,09%
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,01% 0,09%
  Zobowiązania długoterminowe razem 0,15% 0,18%
  Zobowiązania krótkoterminowe 0,00% 0,00%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 7,47% 5,74%
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0,27% 1,84%
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,07% 0,13%
  Rozliczenia międzyokresowe 4,87% 6,11%
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 12,68% 13,82%
  Zobowiązania razem 12,83% 14,00%
  SUMA KAPITAŁÓW WŁASNYCH I ZOBOWIĄZAŃ 100,00% 100,00%
  Źródło: Spółka


  Kluczowe wskaźniki płynności:
  Wskaźniki płynności Stan na
  30.06.2018
  Stan na
  30.06.2017
  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 4,2 3,8
  Wskaźnik płynności przyspieszonej 4,2 3,8
  Wskaźnik środków pieniężnych 3,4 2,1
  Źródło: Spółka Algorytmy wyliczania wskaźników: Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności przyspieszonej = (aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne) / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik środków pieniężnych = środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik bieżącej płynności wynosił 3,8 na dzień 30 czerwca 2017 roku, następnie wzrósł do poziomu 4,2 na
  koniec czerwca 2018 roku. Analogiczne zmiany miały miejsce dla wskaźnika płynności przyśpieszonej.
  Wskaźnik środków pieniężnych wzrósł z 2,1 na dzień 30 czerwca 2017 roku do 3,4 na koniec czerwca 2018
  roku.

  Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych
  w ramach grupy kapitałowej w danym roku obrotowych (Art. 71 ust 4 pkt 3)
  Nota 32.1 Instrumenty finansowe Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego przedstawia wartości godziwe
  poszczególnych klas instrumentów finansowych
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i
  wartościowym (Art. 71 ust. 4 pkt 6)
  Nota 28 zobowiązania warunkowe przestawia porozumienie o finansowaniu odszkodowawczym i kosztów
  (porozumienie typu „indemnity”)

  5.3. Sytuacja finansowa Skarbiec Holding
  Rok obrotowy Spółki dominującej Skarbiec Holding S.A. nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1
  lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Spółka sporządziła jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, które obejmuje okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 30 czerwca 2017 roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  19
   
  Przychody ze sprzedaży usług osiągnęły w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku
  wartość 16 371 tys.PLN, w stosunku do 15 843 tys.PLN osiągniętych w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia
  30 czerwca 2017 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 6 403 tys.PLN w okresie 12 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku, w stosunku do 6 944 tys.PLN osiągniętych w okresie 12 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku. Zysk netto wypracowany przez Emitenta, uwzględniający dywidendy
  otrzymane od spółki zależnej, w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku wyniósł 30 574
  tys.PLN w porównaniu do 17 907 tys.PLN w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku.


  Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów

  Dane w tys. zł 01.07.2017 - 30.06.2018
  (12m)
  01.07.2016 - 30.06.2017
  (12m)
  Przychody ze sprzedaży usług 16 371 15 843
  Koszty operacyjne (9 918) (8 891)
  Zysk brutto ze sprzedaży 6 453 6 952
  EBITDA (zysk z działalności operacyjnej +
  amortyzacja) 6 622 7 187
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 403 6 944
  Zysk (strata) brutto 31 812 19 318
  Zysk (strata) netto 30 574 17 907

  Źródło: Sprawozdanie Finansowe Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do
  dnia 30 czerwca 2018 roku.
  Na sytuację finansową Spółki największy wpływ w ciagu ostatnich 12 miesięcy miały przychody z tytuły
  dywidendy wypłaconej przez Skarbiec TFI S.A. w wysokości 25 203 tys PLN oraz przychody i zyski z tytulu
  dystrybucji jednostek uczestnictwa. Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę Raportem bieżącym nr
  4/2018 z dn.30 marca 2018 umowa o dystrybucję została rozwiązana. Przychody i koszty związane z dystrybucją
  jednostek uczestnictwa w kolejnym roku obrotowym będą w całości ponoszone przez Skarbiec TFI, a głównym
  źródłem przychodów Skarbiec Holding pozostanie dywidenda wypłacana przez Skarbiec TFI S.A..
  Spółka w okresie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 osiągnęła bardzo wysoką
  rentowność działalności. W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego znacznie wzrosły wskaźniki
  rentowności aktywów i kapitału własnego. Wskaźnik rentowności aktywów wzrósł na koniec czerwca 2018 roku
  do 24,7% z poziomu 15,9% na koniec czerwca 2017, a rentowność kapitału własnego wzrosła do 25% z 16,3%
  odpowiednio.
  Wskaźniki rentowności 01.07.2017 - 30.06.2018
  (12m)
  01.07.2016 - 30.06.2017
  (12m)
  Rentowność sprzedaży (%) 39,4% 43,9%
  Rentowność operacyjna (%) 39,1% 43,8%
  Rentowność brutto (%) 194,3% 121,9%
  Rentowność netto (%) 186,8% 113,0%
  Rentowność aktywów – ROA (%) 24,7% 15,9%
  Rentowność kapitału własnego – ROE (%) 25,0% 16,3%
  Źródło: Spółka Algorytmy wyliczania wskaźników:
  Rentowność sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży usług
  Rentowność operacyjna = zyskz działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży usług
  Rentowność brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedażyusług
  Rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży usług
  Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / stan aktywów ogółem na koniec okresu
  Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk netto / stan kapitałów własnych na koniec okresu

  Rentowność netto w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku wynosiła 113% i odnotowała
  wzrost do poziomu 186,8% na koniec czerwca 2018 roku. Relatywnie wysokie wartości wskaźnika rentowności


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  20
   
  brutto oraz rentowności netto związane są z faktem, że Spółka jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej
  generuje znaczącą część swoich przychodów w formie przychodów finansowych z dywidendy otrzymywanej od
  spółek zależnych. Rentowność kapitału własnego (ROE) uległa poprawie. W roku w okresie 12 miesięcy
  zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku wynosiła 16,3%, natomiast na koniec czerwca 2018 roku osiągnęła
  poziom 25%.


  5.4. Sytuacja majątkowa Skarbiec Holding

  W roku obrotowym 2017/2018 odnotowano wzrost aktywów Spółki o 11 050 tys. PLN. Ich wartość według
  stanu na 30.06.2018 roku wyniosła 123 934 tys. PLN.

  Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej
  Dane w tys. zł Stan na
  30.06.2018
  Stan na
  30.06.2017
  Aktywa razem 123 934 112 884
  Aktywa trwałe 90 148 91 280
  Aktywa obrotowe, w tym: 32 680 21 604
  Zapasy 0 0
  Należności krótkoterminowe 1 683 1 597
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 674 11 685
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 323 8 322
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 106 0
  Kapitał własny 122 331 109 859
  Kapitał zakładowy Emitenta 5 457 5 457
  Zobowiązania i rezerwy, w tym: 1 604 3 025
  Rezerwy długo- i krótkoterminowe 27 16
  Źródło: Sprawozdanie Finansowe Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1
  lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

  Największy udział w strukturze bilansu na koniec roku obrotowego miały inwestycje w jednostkach zależnych
  oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Wynosily one odpowiednio 89 500 tys. PLN i 30 674 tys. PLN. Spółka
  nie korzysta z finansowania zewnetrzego i dlatego też udział kapitałów własnych w sumie bilansowej wynosi
  98,7%.
  Spółka charakteryzuje się wysoką płynnością na co wskazują przedstawione w poniższej tabeli wskaźniki
  płynności.
  Kluczowe wskaźniki płynności:
  Wskaźniki płynności Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 20,7 7,2
  Wskaźnik płynności przyspieszonej 20,7 7,2
  Wskaźnik środków pieniężnych 19,5 3,9
  Źródło: Spółka Algorytmy wyliczania wskaźników: Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności przyspieszonej = (aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne) / zobowiązania bieżące
  Wskaźnik środków pieniężnych = środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania bieżące
  Wskaźnik bieżącej płynności wynosił 7,2 na dzień 30 czerwca 2017 roku, następnie wzrósł do poziomu 20,7 na
  koniec czerwca 2018 roku. Analogiczne zmiany miały miejsce dla wskaźnika płynności przyśpieszonej.
  Wskaźnik środków pieniężnych wzrósł z 3,9 na dzień 30 czerwca 2017 roku do 19,5 na koniec czerwca 2018
  roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  21
   

  6. Opis czynników i zdarzeń, w tym nietypowych, mających znaczący
  wpływ na działalność emitenta i sprawozdanie finansowe
  W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2018 roku wystąpiły następujące nietypowe zdarzenia mające
  znaczący wpływ na wynik z działalności Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta:
  Z dniem 1 lipca 2018 w związku z rozwiązaniem przez spółkę zależną Skarbiec TFI S.A. Umowy o
  kompleksowej współpracy zawartej pomiędzy Spółką a Skarbiec TFI S.A. ze skutkiem na dzień 30 czerwca
  2018 ( o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 30 marca 2018) Spółka zaprzestała
  prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
  inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. oraz innych produktów Skarbiec TFI S.A..
  W dniu 30.08.2018 r. spółka zależna od Emitenta Skarbiec TFI S.A. zawarła Umowę o strategicznej współpracy
  z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Umowa”). Przedmiotem Umowy są wstępne i kluczowe
  założenia wieloetapowej strategicznej współpracy zmierzającej do przejęcia przez Towarzystwo od Trigon TFI
  S.A. zarządzania portfelami wybranych funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego a następnie do przejęcia
  zarzadzania tymi funduszami. Umowa stanowi deklarację zamiaru współpracy, której pierwszym etapem będzie
  przejęcie przez Towarzystwo zarządzania portfelami oraz ryzykiem wybranych funduszy inwestycyjnych rynku
  kapitałowego.
  Umowa przewiduje kontunuowanie przez Towarzystwo i Trigon TFI S.A. negocjacji zmierzających do podjęcia
  działań w kierunku wypracowania modelu współpracy polegającego na finansowym podziale dochodów lub
  poprzez wariant podziału Trigon TFI S.A. przez wydzielenie i przeniesienie na Towarzystwo zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych obu podmiotów oraz
  odpowiednich zgód regulacyjnych. W pierwszym etapie Umowa dotyczy następujących funduszy
  inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A.:
  - Trigon Stabilny Dochód FIZ,
  - Trigon Obligacji Plus FIZ,
  - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  - Trigon Medycyny i Innowacji FIZ
  - Globalny Fundusz Medyczny FIZ
  Umowa nie dotyczy funduszy sekurytyzacyjnych ani jakichkolwiek roszczeń lub ryzyk związanych z takimi
  funduszami.
  O zawarciu Umowy Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 30 sierpnia 2018
  7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
  Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding S.A. posiada zdefiniowane czynniki ryzyka, na jakie jest narażona oraz
  ukształtowane metody pomiaru, kontroli i zarządzania ryzykiem. Grupa systematycznie doskonali i rozwija
  narzędzia w obszarze zarządzania ryzykiem.
  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy:
  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Sprzedaż netto (saldo wpłat i umorzeń) usług oferowanych przez Grupę (jednostki uczestnictwa
  i certyfikaty inwestycyjne funduszy, usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych) jest powiązana z
  sytuacją makroekonomiczną Polski. Pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych m.in. tempa wzrostu
  PKB, poziomu stóp procentowych, poziomu inflacji, stopy bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń, deficytu
  budżetowego, poziomu oszczędności gospodarstw domowych może negatywnie wpływać na sprzedaż netto
  usług przez Grupę (pozyskanie, utrzymanie środków od klientów). Jednocześnie wyniki inwestycyjne
  oferowanych przez Grupę usług zależą od sytuacji makroekonomicznej w krajach, w których fundusze
  zarządzane przez Skarbiec TFI lokują swoje aktywa. Pogorszenie się opisanych powyżej wskaźników
  makroekonomicznych w tych krajach może negatywnie wpływać na wyniki inwestycyjne jak i sprzedaż netto
  produktów oferowanych przez Grupę.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  22
   
  Opisane powyżej pogorszenie wskaźników makroekonomicznych w Polsce i w innych krajach może zatem mieć
  negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy.
  Ryzyko związane z koniunkturą na rynkach kapitałowych
  Istotny wpływ na wyniki osiągane przez Grupę ma sytuacja na rynkach kapitałowych, która podlega wahaniom
  koniunkturalnym tj. (i) zarówno fazom wzrostu (hossy), (ii) jak i fazom spadku (bessy).
  Przychody ze sprzedaży Grupy (ze względu na mechanizm ich tworzenia tj. iloczyn stawek opłat i aktywów
  netto pod zarządzaniem) w głównej mierze zależą od wartości aktywów netto pod zarządzaniem (na który mają
  wpływ zarówno sprzedaż netto jednostek uczestnictwa lub certyfikatów funduszy, jak i wyniki inwestycyjne
  zarządzanych funduszy, które w krótkim okresie decydują o wzroście wartości jednostki, tym samym o wartości
  aktywów netto pod zarządzaniem; w dłuższym - wpływają na sprzedaż netto jednostek funduszy).
  Pogorszenie się koniunktury na rynku kapitałowym może oznaczać spadek zainteresowania inwestorów
  usługami oferowanymi przez Grupę (spadek sprzedaży netto) lub obniżenie się wyników inwestycyjnych
  zarządzanych funduszy, prowadzące do ograniczenia tempa wzrostu lub spadku poziomu zarządzanych aktywów
  netto. Takie spadki w szczególności mogą dotyczyć odgrywających istotną rolę w działalności operacyjnej
  Grupy – funduszy akcji oraz funduszy mieszanych (sprzedaż jednostek uczestnictwa, certyfikatów
  inwestycyjnych, usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych), co w konsekwencji może mieć
  negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy.
  Ryzyko kursowe i walutowe
  Grupa koncentruje swoją działalność gospodarczą na terenie Polski i nie prowadzi sprzedaży swoich produktów
  za granicą. Jednakże w swojej ofercie Grupa posiada subfundusze i fundusze, których polityka inwestycyjna
  polega na lokowaniu środków głównie w (i) akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych, (ii)
  instrumenty dłużne, (iii) fundusze zagraniczne.
  Pozostałe subfundusze/fundusze mogą ulokować część swoich aktywów za granicą. Zakup i sprzedaż
  zagranicznych instrumentów finansowych oraz import usług z zagranicy rozliczane są w walucie obcej (głównie
  w EUR oraz USD). Duże wahania kursów walut mogą spowodować znaczną zmienność wyników
  inwestycyjnych funduszy Grupy, co może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie klientów funduszy Grupy, a
  tym samym mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy.
  Ryzyko związane z kanałami dystrybucji
  Sprzedaż produktów finansowych oferowanych przez Grupę jest prowadzona bezpośrednio przez Grupę oraz za
  pośrednictwem zewnętrznych podmiotów – dystrybutorów, w skład których wchodzą m.in. banki, domy
  maklerskie oraz firmy pośrednictwa finansowego.
  Ponadto, fundusze Grupy wchodzą w skład produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez
  towarzystwa/zakłady ubezpieczeń na życie, w ramach których część składki ubezpieczeniowej inwestowana jest
  w fundusze Grupy. Ze względu na brak rozbudowanej własnej sieci sprzedaży, Grupa zmuszona jest do
  oferowania jednostek uczestnictwa funduszy Grupy przez zewnętrzne kanały sprzedaży.
  Grupa, na podstawie zawieranych umów, aktywnie współpracuje i z
  amierza dalej współpracować
  z coraz większą liczbą dystrybutorów oraz rozwijać dotychczasową bazę klientów. Istnieje ryzyko, iż
  negocjowane umowy nie zostaną zawarte, bądź umowy już zawarte zostaną renegocjowane lub rozwiązane z
  inicjatywy dystrybutora, lub z przyczyn leżących po stronie Grupy, lub też innych powodów. Renegocjowanie i
  zmiana warunków umowy na gorsze niż dotychczas dla Grupy lub rozwiązanie umowy przez wyżej wskazane
  podmioty z inicjatywy dystrybutora lub z przyczyn leżących po stronie Spółki, może spowodować problemy z
  utrzymaniem planowanych poziomów sprzedaży jednostek uczestnictwa, zmniejszenie dynamiki wzrostu
  zarządzanych aktywów oraz odpływ środków z funduszy Grupy na rzecz innych funduszy oferowanych przez
  danego dystrybutora, co w konsekwencji może spowodować spadek uzyskiwanych przychodów i mieć
  negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy.
  Ryzyka regulacyjne
  Ryzyko związane z regulacjami łącznie określanymi jako „MIFID II”
  W czerwcu 2014 roku opublikowany został w Dzienniku Urzędowym UE tzw. pakiet MiFID II (Markets in
  Financial Instruments Directive) obejmujący dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE – MiFID
  II, oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 – MiFIR. Dyrektywa została
  zaimplementowana poprzez uchwalenie w dniu 1 marca 2018 zmiany ustawy o obrocie instrumentami


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  23
   
  finansowymi oraz innych ustaw, w tym ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi
  funduszami inwestycyjnymi, która co do zasady weszła w życie 21 kwietnia 2018 roku.
  Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie wydajności, odporności i przejrzystości rynku finansowego oraz
  zwiększenie ochrony inwestorów. Dyrektywa MiFID II, a za nią przepisy ustaw krajowych, zmieniła wymogi
  dotyczące świadczenia usług inwestycyjnych, wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych i systemów
  obrotu, dostawców usług w zakresie danych rynkowych oraz uprawnień dostępnych organom nadzoru, będzie
  więc miała m.in. wpływ na model dystrybucji funduszy inwestycyjnych oraz formę współpracy z
  dystrybutorami.
  Powyższe regulacje mogą wpłynąć na Spółkę oraz na podmioty z grupy kapitałowej Spółki istotnie ograniczając
  możliwość wynagradzania dystrybutorów produktów Grupy, oferujących m.in. produkty finansowe obejmujące i
  oparte na funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. lub ograniczając wysokość
  wynagrodzenia spółki zależnej Skarbiec TFI S.A. za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, co może się
  przełożyć na spadek uzyskiwanych przychodów i mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju,
  sytuację finansową lub wyniki Grupy.
  Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa oraz innych regulacji mających wpływ na zakres działalności
  prowadzonej przez Grupę oraz z niestabilnością systemu prawnego
  Jednym z istotnych elementów zwiększających ryzyko prowadzonej w Polsce działalności nadal pozostaje
  względny brak stabilności sytemu prawnego. Brak jednolitego prawa, jego częste zmiany oraz sprzeczne
  przepisy prawne w wielu przypadkach prowadzą do powstawania stanu niepewności. Jest to również
  niekorzystne dla rynku szeroko rozumianych usług finansowych. Proces implementowania do polskiego systemu
  prawnego przepisów unijnych dodatkowo zwiększył problemy przedsiębiorców związane z właściwym
  stosowaniem prawa, w tym związane z możliwością nałożenia sankcji za uchybienia wynikające z błędnej
  interpretacji przepisów prawa. Nie można wykluczyć, że ewentualne zmiany przepisów regulujących
  funkcjonowanie rynku finansowego w obszarze działalności Grupy mogą mieć negatywny wpływ na osiągane
  przez nią wyniki finansowe.
  Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć, czy inwestycja w akcje Spółki jest dla nich odpowiednia
  w świetle czynników ryzyka opisanych powyżej oraz informacji zawartych w niniejszym dokumencie, swojej
  sytuacji osobistej oraz dostępnych im zasobów finansowych.
  Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, w tym przepisów prawa podatkowego
  Zagrożeniem dla stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki lub Grupy mogą być niektóre zmiany
  regulacji prawnych w Polsce. Za szczególnie istotne należy uznać przepisy kształtujące system podatkowy, które
  ulegają częstym modyfikacjom. Niekorzystne z punktu widzenia Spółki lub Grupy zmiany regulacji prawnych
  mogą spowodować zmniejszenie uzyskiwanych przychodów bądź wzrost kosztów. Po stronie Spółki zachodzi w
  związku z tym konieczność ponoszenia kosztów związanych z monitorowaniem zmian legislacyjnych oraz
  dostosowywania działalności do zmieniających się regulacji, w szczególności podatkowych. Zmiany niektórych
  przepisów mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz
  niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, co w konsekwencji może
  utrudniać realizację długoterminowych celów strategicznych oraz powodować trudności w ocenie skutków
  przyszłych zdarzeń czy decyzji. Zmiany przepisów prawa podatkowego w przyszłości mogą również nakładać
  bezpośrednio na spółki z Grupy dodatkowe obciążenia podatkowe. Wprowadzenie nowych podatków, zmiany
  regulacji lub wprowadzanie nowych niekorzystnych regulacji może mieć wpływ na wyniki funduszy
  zarządzanych przez Skarbiec TFI i/lub wyniki i sytuację finansową spółek zależnych od Emitenta, przez co
  może mieć istotny, negatywny, wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Grupy.

  Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.
  Grupa Skarbiec Holding zarządza ryzykiem w oparciu o wymagania nadzorcze oraz najlepsze praktyki rynkowe.
  W Grupiefunkcjonuje polityka zarządzania ryzykiem
  Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej i poprzez
  specjalnie powołane Komitety.
  W Grupie funkcjonuje tradycyjny podział między trzy linie odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem. Pierwsza
  linia, czyli właściciele procesów biznesowych zarządzają ryzykiem poprzez projektowanie i prowadzenie
  procesów zgodnie z procedurami. Druga linia czyli osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
  inwestycyjnym, operacyjnym i ryzykiem compliance odpowiedzialne są za kontrolę, ustalanie odpowiednich


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  24
   
  limitów czy mitygantow ryzyk związanych z działalnością Grupy. Wreszcie trzecia linia, czyli audytor
  wewnętrzny bada kluczowe procesy pod kątem najlepszych praktyk rynkowych.
  Ze względu na specyfikę działalności Grupy Kapitałowej szczególną uwagę przywiązujemy do ryzyka
  inwestycyjnego. Wyraża się to poprzez usytuowanie w strukturze Skarbiec TFI S.A. Chief RiskOfficera , jako
  całkowicie niezależnego od zarządzających i nadzorujących zarządzanie funduszami. W Skarbiec TFI S.A.
  została stworzona mapa ryzyka wskazująca najistotniejsze ryzyka w działalności spółki i sposoby ich
  mityygowania.
  8. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
  kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z
  uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej
  działalności
  Grupa rozważa dodatkowe inwestycje związane ze zwiększaniem efektywności systemów informatycznych,
  głównie systemu wsparcia zarządzania aktywami.
  Grupa rozważa także inwestycje w zakresie modernizacji platformy do sprzedaży produktów i obsługi klientów
  przez internet. Projekt jest obecnie na wstępnym etapie stąd brak wiarygodnych szacunków jego kosztów. W
  związku z tymi projektami nie zostały dotychczas podjęte wiążące zobowiązania finansowe.
  Grupa aktywnie monitoruje proces konsultacji projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych i od
  ostatecznego kształtu ustawy uzależnia swoje zaangażowanie w oferowanie PPK.
  Grupa finansuje i zamierza finansować nakłady kapitałowe ze środków własnych.

  9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.
  10. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i
  kapitałowych papierów wartościowych wraz z opisem wykorzystania
  przez emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych do dnia
  sporządzenia sprawozdania z działalności oraz o nabyciu udziałów
  (akcji) własnych
  W okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego
  sprawozdania Spółka nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych oraz nie nabywała udziałów (akcji) własnych.


  11. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta,
  w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy
  akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy
  lub kooperacji
  Informacje o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostały
  przedstawione w punkcie 27 niniejszego sprawozdania.
  Informacje o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami Emitenta zostały przedstawione w punkcie 23
  niniejszego sprawozdania.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  25
   
  Spółka zawarła następujące umowy ubezpieczenia:
  - w dniu 1 listopada 2017 z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. umowę ubezpieczenia mienia ( w
  tym sprzętu elektronicznego ) od wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia oraz od odpowiedzialności cywilnej
  deliktowej i kontraktowej za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem
  działalności lub posiadaniem rzeczy; umowa zawarta została do dnia 31 października 2018.
  - w dniu 1 stycznia 2018 z Tokio Marine HCC z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) umowę ubezpieczenia
  członków organów Spółki oraz spółki zależnej, prokurentów, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg
  rachunkowych oraz zarządzanie ryzykiem zgodności chroniąca w/w osoby od odpowiedzialności z tytułu
  roszczeń zgłoszonych w związku ze sprawowaną przez te osoby funkcją (ubezpieczenie typu
  Directors&Officers); umowa zawarta została do dnia 31 grudnia 2018.
  - w dniu 25.05.2018 spółka zależna Skarbiec Towarzystwo Fuduszy Inwestycyjnych S.A. zawarła z Chub
  European Group Limited Sp z o.o. Oddział w Polsce Umowę ubezpieczenia ryzyka cybernetycznego w
  przedsiębiorstwie – Cyber ERM. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność z tytułu naruszeń
  prywatności, naruszeń bezpieczeństwa sieci, naruszeń związanych z działalnością medialną, naruszeń
  związanych z wymuszeniami komputerowymi, z tytułu zakłócenia działalności i kosztów jej wznowienia oraz
  kar administracyjnych. Umowa zawarta została na okres 1 roku
  12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Do daty publikacji niniejszego Sprawozdania, Emitent nie był stroną żadnych innych postępowań toczących się
  przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  istotnych dla jego sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego.
  13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub
  jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych
  warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami
  określającymi charakter tych transakcji
  Szczegółowe informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jego jednostkę zależną z podmiotami
  powiązanymi znajdują się w Nocie nr 29 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
  Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  Wszystkie transakcje pomiędzy Grupą, a podmiotami powiązanymi były transakcjami zawartymi na warunkach
  rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej.

  14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku
  obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, o udzielonych w
  danym roku obrotowym pożyczkach oraz o udzielonych i otrzymanych
  w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym
  uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom
  powiązanym emitenta
  W okresie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Emitent lub spółka od niego
  zależna:
   nie zaciągały, nie podpisywały nowych oraz nie wypowiadały istniejących umów dotyczących
  kredytów i pożyczek;
   nie udzielały pożyczek;
   nie otrzymały lub nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji, zarówno podmiotom
  zewnętrznym jak również powiązanym w stosunku do Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  26
   
  W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd Spółki dominującej podpisał za zgodą Rady Nadzorczej porozumienia o
  finansowaniu zobowiązań odszkodowawczych i kosztów (porozumienie typu „indemnity”) z dwoma
  pracownikami spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. .Jest to opisane w Nocie
  nr 28 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12
  miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  15. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w
  raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na
  dany rok
  Decyzją Zarządu Emitent nie sporządzał prognoz wyników finansowych za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, będący rokiem obrotowym Emitenta.

  16. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami
  finansowymi
  Głównym celem zarządzania kapitałem własnym Spółki i spółek zależnych jest utrzymanie bezpiecznych
  wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną, zwiększałyby wartość dla jej
  akcjonariuszy i jednocześnie pozwalałyby utrzymać wymagania kapitałowe narzucone przepisami prawa. Na
  dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku wymagane przepisami prawa wymogi kapitałowe
  zostały dotrzymane.
  Zgodnie z obowiązującymi towarzystwa funduszy inwestycyjnych przepisami spółka zależna Skarbiec TFI S.A.
  jest zobowiązana do utrzymywania kapitałów własnych na określonym poziomie, a zakres dopuszczalnych
  inwestycji jest mocno ograniczony.
  W okresie sprawozdawczym Emitent lub jego spółki zależne lokowały nadwyżki finansowe w lokaty bankowe.
  Emitent lub jego spółki zależne posiadają również jednostki uczestnictwa zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
  funduszy i subfunduszy nabyte w ramach procesu tworzenia tych subfunduszy lub w procesie lokowania
  krótkoterminowych nadwyżek gotówkowych.
  W całym roku obrotowym swojej działalności Emitent wykorzystywał własne zasoby kapitałowe do
  finansowania bieżącej działalności i nie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania.
  Dotychczas nie wystąpiły żadne trudności z regulowaniem zobowiązań Emitenta i w bieżącej ocenie Emitenta
  nie istnieje znaczące ryzyko powstania zagrożeń w tym zakresie.  17. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
  rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju
  działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego
  następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie
  finansowe zamieszczone w raporcie rocznym
  Ogólne czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe
  Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy wpływają w głównej mierze czynniki związane z koniunkturą na
  rynkach finansowych (a więc także z sytuacją gospodarczą kraju) oraz nastrojami inwestycyjnymi panującymi
  na tym rynku. Poniżej zaprezentowane zostały ogólne czynniki mające wpływ na działalność Grupy:
   sytuacja gospodarcza w Polsce;
   oszczędności gospodarstw domowych i ich dystrybucja;


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  27
   
   poziom stóp procentowych oraz oprocentowanie lokat bankowych;
   polityka rządowa w zakresie zasad funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), regulacje
  dotyczące Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
   sytuacja na rynku pieniężnym i kapitałowym oraz jej wpływ na wyniki inwestycyjne oraz stopy zwrotu z
  funduszy zarządzanych przez Grupę;
   pozycja konkurencyjna Grupy.
  Zarząd Emitenta uważa, że czynniki ogólne miały i będą mieć wpływ na działalność gospodarczą, wyniki
  operacyjne i finansowe, sytuację finansową oraz perspektywy rozwojowe Grupy. Jednocześnie, Zarząd Emitenta
  zwraca uwagę na inne ryzyka i zagrożenia związane z działalnością Emitenta i jego Grupy mogące mieć wpływ
  na sytuację finansową Emitenta, które zostały opisane w punkcie 7 niniejszego Sprawozdania, a także w Nocie
  nr 31 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12
  miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku („Ryzyka finansowe - Ryzyko stopy
  procentowej, Ryzyko walutowe, Ryzyko kredytowe, Ryzyko związane z płynnością”).

  Szczególne czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe
  Szeroka oferta produktowa funduszy
  Skarbiec TFI S.A. zarządza bogatą paletą funduszy i subfunduszy. Skarbiec TFI stale poszerza ofertę o nowe
  klasy aktywów oraz daje inwestorom dostęp do globalnych platform inwestycyjnych. W roku obrotowym
  zakończonym 30 czerwca 2018 Grupa kontynuowała porządkowanie oferty produktowej. Dodatkowo,
  posiadanie w ofercie zarówno funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych oraz funduszy pieniężnych, obligacji
  i aktywów niefinansowych, pozwala Grupie oferować usługi dostosowane do aktualnie panujących potrzeb
  rynkowych. Dzięki temu, Grupa jest mniej narażona na nagły odpływ środków z funduszy – klienci decydujący
  się na zmianę strategii inwestycyjnej mogą kierować środki do innych funduszy wewnątrz Grupy, zamiast
  wycofać z nich środki. Ten cel ma tez realizować rozwój produktów emerytalnych i systematycznego
  oszczędzania.
  Wysokie osiągane wyniki inwestycyjne
  Większość funduszy aktywów finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona inwestorów,
  zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A., uzyskało w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018
  roku stopy zwrotu wyższe od stóp zwrotu swoich benchmarków. Wyniki inwestycyjne osiągane przez Grupę
  pozwalają na większą atrakcyjność produktów Grupy pod względem konkurencji poprzez wzrost wartości
  aktywów pod zarządzaniem skutkujący wzrostem wartości jednostek uczestnictwa, oraz na pobieranie opłaty
  zmiennej za zarządzanie.
  Pobranie opłaty zmiennej
  Poza opłatą stałą obliczaną jako % od aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. pobiera także w wybranych
  funduszach opłatę zmienną zależną od wyników inwestycyjnych. Pobrana opłata zmienna wyniosła w okresie
  12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku 15 240 tys. zł, i była istotnie niższa od
  rekordowego w historii spółki wynagrodzenia zmiennego 31 416 tys. zł. osiągniętego w okresie 12 miesięcy od
  dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
  Perspektywy rozwoju działalności emitenta w kolejnym roku obrotowym
  Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta mogą mieć wpływ następujące niepewne czynniki związane z
  zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami instrumentów finansowych:
  1. Sytuacja makroekonomiczna oraz proponowane zmiany legislacyjne w Polsce oraz sytuacja
  makroekonomiczna na rynkach zagranicznych w krajach, w których fundusze Skarbiec TFI S.A. lokują
  swoje aktywa, która wpływa na sprzedaż netto (saldo wpłat i umorzeń) produktów inwestycyjnych
  oferowanych przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta oraz na wyniki inwestycyjne funduszy
  zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A., a w konsekwencji na wielkość aktywów pod zarządzaniem,
  wielkość przychodów oraz wyniki finansowe Emitenta.
  2. Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na międzynarodowych rynkach
  finansowych, w tym zagranicznych rynkach giełdowych, która wpływa na skłonność klientów do
  inwestowania w fundusze inwestycyjne, wielkość aktywów pod zarządzaniem w spółkach grupy
  kapitałowej Emitenta a w konsekwencji na wielkość przychodów i wyniki finansowe Emitenta.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  28
   
  3. Osiągane wyniki inwestycyjne, nominalnie oraz na tle konkurencji, które mają wpływ na dokonywanie
  przez klientów wyboru funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwa nimi zarządzającego, a w
  konsekwencji na wielkość aktywów pod zarządzaniem w spółkach grupy kapitałowej Emitenta,
  wielkość przychodów i wyniki finansowe Emitenta. Osiągane wyniki inwestycyjne mają również
  wpływ na możliwość pobrania i wysokość pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia zmiennego
  za zarządzanie.
  4. Pobieranie opłaty (wynagrodzenia) zmiennej za zarządzanie, które w kolejnych kwartałach oraz latach
  jest zależne od decyzji zarządu Skarbiec TFI podejmowanej w oparciu o osiągane wyniki inwestycyjne
  poszczególnych funduszy.
  5. Wpływ zmian regulacyjnych na sposób i koszty dystrybucji.

  18. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem
  emitenta i jego grupą kapitałową
  W dniu 30.03.2018 Emitent otrzymał od spółki zależnej Skarbiec TFI S.A. działającej w imieniu własnym oraz
  zarządzanych funduszy inwestycyjnych, oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o kompleksowej współpracy
  zawartej w dniu 10.08.2017 roku, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018. O rozwiązaniu Umowy Emitent
  poinformował Raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 30.03.2018.

  Przedmiotem Umowy było określenie szczegółowych zasad wykonywania przez Spółkę na rzecz Skarbiec TFI
  S.A. i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych czynności związanych z dystrybucją jednostek
  uczestnictwa i innych produktów. Umowa zawarta była na warunkach rynkowych, nie odbiegających od
  warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień o karach
  umownych.

  Jako przyczynę rozwiązania Umowy podano zamiar uporządkowania i uproszczenia dotychczasowego modelu
  działalności biznesowej Skarbiec TFI S.A.w celu jak najefektywniejszego przestrzegania, wdrożenia, i
  dostosowania prowadzonej działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego tj. w szczególności
  postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie
  rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2001/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE
  („Dyrektywa MIFID II”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15
  maja 2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr
  648/2012(„rozporządzenie MIFIR”) wraz z aktami delegowanymi do nich.

  Rozwiązanie Umowy może powodować skutki finansowe dla Emitenta, jak i dlaSkarbiec TFI S.A.. Rozwiązanie
  Umowy spowodowało, iż fundusze inwestycyjne, których organem jest Skarbiec TFI S.A., od dnia 1.07.2018
  zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa za pośrednictwem Skarbiec TFI S.A.zgodnie z regulacją art.32 ust.1
  pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
  inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 56). W wyniku rozwiązania Umowy od dnia 1 lipca 2018 przychody z
  tytułu pośrednictwa finansowego pośrednictwa finansowego polegającego na dystrybucji jednostek uczestnictwa
  osiągać będzie bezpośrednio Skarbiec TFI S.A.a nie Emitent, a wypracowany w ten sposób zysk może zostać
  przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Emitenta.

  Emitent nie prowadzi działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
  na rzecz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

  Na skutek rozwiązania umowy przeważający przedmiot działalności Spółki nie uległ zmianie i w dalszym ciągu
  jest nim „Działalność holdingów finansowych”(PKD 64.20.Z).


  19. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
  Emitent nie prowadzi programów przyznawania akcji pracowniczych.

  Szczegółowy opis programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce znajduje się w Nocie nr 22.1 do
  Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy
  od dnia 1 lipca 201 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  29
   

  20. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi,
  przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
  z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie
  lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie
  Emitent lub spółka zależna od Emitenta nie zawierały żadnych umów z osobami zarządzającymi, które
  przewidywałyby rekompensatę w przypadku ich rezygnacji, jak też w przypadku ich odwołania lub zwolnienia z
  powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.
  Umowy o pracę z członkami Zarządu zawierają standardowe klauzule dotyczące wypowiadania tych umów z
  zastrzeżeniem, iż w wypadku wypowiedzenia umowy przez Spółkę pracownik ma prawo do odprawy w
  wysokości od 3-miesięcznego do 12-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od
  szczegółowych zapisów poszczególnych umów.
  Dodatkowo, Spółka podpisała z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji, które obowiązują w trakcie
  trwania stosunku pracy, a także 6 miesięcy po jego ustaniu, o ile strony nie uzgodnią skrócenia tego okresu.
  Miesięczne odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej stanowi równowartość
  wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy o pracę. Za naruszenie
  zakazu konkurencji Spółka ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.
  W dniu 30 czerwca 2017 roku Raportem bieżącym nr 28/2017 Zarząd Skarbiec Holding S.A. poinformował, że
  w dniu 30 czerwca 2017 roku członek Zarządu pan Łukasz Kędzior złożył rezygnację bez podania przyczyny z
  pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 31 lipca 2017 roku. W dniu 27 lipca 2017 roku,
  Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzje o rozwiązaniu umowy o pracę w panem Łukaszem Kędziorem na mocy
  porozumienia stron z dniem 31 lipca 2017 roku oraz rezygnacji z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
  W dniu 27 lipca 2017 roku Raportem bieżącym nr 37/2017 Zarząd Skarbiec Holding S.A. poinformował, że w
  dniu 27 lipca 2017 roku Prezes Zarządu pan Marek Rybiec złożył rezygnację bez podania przyczyny z pełnienia
  przez niego funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 30 września 2017 roku. W dniu 29 września 2017 roku,
  Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z panem Markiem Rybcem na mocy
  porozumienia stron z dniem 30 września 2017 roku oraz rezygnacji z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku
  pracy.
  W dniu 10 kwietnia 2018 roku Raportem bieżącym nr 6/2018 Zarząd Skarbiec Holding S.A. poinformował, że w
  dniu 10 kwietnia 2018 roku Prezes Zarządu pan Bartosz Józefiak złożył rezygnację z pełnienia przez niego
  funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2018 roku. W dniu 15 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki
  podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z panem Bartoszem Józefiakiem na mocy porozumienia stron z
  dniem 31 maja 2018 roku oraz rezygnacji z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
  Spółka nie ma zobowiązań wynikajacych z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób
  zarządzających, nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami

  21. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących emitenta
  Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Spółce i/lub spółkach zależnych Grupy.
  Członkowie Zarządu nie otrzymują od Emitenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki lub
  spółek zależnych Grupy.
  Umowy zawarte z członkami Zarządu określają wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określone jako
  stała kwota wypłacana miesięcznie. Pracodawca ma prawo przyznać pracownikowi nagrodę z tytułu
  prawidłowego wykonywania umowy, której zasady przyznawania i wysokość ustala w każdym roku Rada
  Nadzorcza Spółki.
  Członkowie Zarządu korzystają z samochodów służbowych, telefonów służbowych oraz sprzętu
  komputerowego. Spółka zobowiązała się też do pokrycia kosztów prywatnej opieki medycznej, składki
  ubezpieczenia na życie lub kosztów zakupu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
  wybranym przez pracownika funduszu inwestycyjnym.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  30
   
  Na dzień 30 czerwca 2018 członkowie Zarządu nie uczestniczą w programach motywacyjnych wprowadzonych
  w Spółkach Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A.Szczegółowy opis programów motywacyjnych znajduje
  się w Nocie nr 22.1 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding
  S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  Poniżej przedstawiona została wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Emitenta za okres
  12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Ujęte w tabeli wynagrodzenie jest
  wynagrodzeniem brutto i zawiera w sobie poza stałym wynagrodzeniem (wynikającym z umowy o pracę) także
  nagrodę roczną oraz dodatkowe koszty świadczeń pracowniczych opisanych powyżej (min. koszty pakietu
  opieki medycznej, koszty użytkowania samochodu służbowego etc.).

  Imie, Nazwisko Funkcja Wynagrodzenie brutto
  otrzymane od Spółki (zł)
  Wynagrodzenie brutto otrzymane od
  spółki zależnej (zł)
  Skarbiec Holding Skarbiec TFI
  Czerkas Krzysztof członek Zarządu - 478 090,90
  Janiuk Jacek (od 01.09.2017) członek Zarządu - 594 203,28
  Kocjan Jakub (od 27.03.2018) członek Zarządu - 127 272,73
  Lasek Dariusz (od 01.10.2017) członek Zarządu - 993 600,00
  Radkowska-Świętoń Ewa
  Wiceprezes Zarządu
  (08.09.2017 –
  31.05.2018)
  Prezes Zarządu
  (1.06.2018-30.06.2018
  139 285,71 900 000,00
  Marek Winicjusz Rybiec (do
  30.09.2017) Prezes Zarządu 937 644,00 115 115,40
  Bartosz Józefiak
  członek Zarządu
  (od 1.07.2017 do
  30.09.2017)
  Prezes Zarządu
  (od 1.10.2017 do
  31.05.2018)
  1 280 270,00 380 036,30
  Łukasz Kędzior (do 31.07.2017) członek Zarządu 535 925,92 28 562,84
  Źródło: Spółka

  Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki lub jej
  spółek zależnych.
  Dwaj członkowie Rady Nadzorczej są akcjonariuszami Spółki i nabyli akcje spółki w ramach pierwszego
  Programu Motywacyjnego opisanego powyżej. Szczegółowe informacje dotyczące ilości posiadanych akcji
  przez członków Rady Nadzorczej przedstawione są w punkcie 21 niniejszego Sprawozdania. Szczegółowy opis
  tego Programu znajduje się w Nocie nr 22.1 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018
  roku.
  Poza przypadkiem opisanym powyżej, członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w żadnych
  programach/planach motywacyjnych, premiowych, opcyjnych ani emerytalnych.
  Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń, nagród lub korzyści wynikających z programów
  motywacyjnych lub premiowych. Członkom Rady Nadzorczej nie są też należne, ani potencjalnie należne, takie
  świadczenia, z wyjątkiem uprawnień i korzyści wynikających z akcji serii B Spółki przyznanych dwóm
  członkom Rady Nadzorczej w ramach pierwszego Programu Motywacyjnego.
  Poniższa tabela prezentuje wysokość wynagrodzenia brutto poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  31
   
  Imie, Nazwisko Funkcja Wynagrodzenie brutto
  otrzymane od Spółki (zł)
  Wynagrodzenie brutto otrzymane od
  spółki zależnej (zł)
  Skarbiec Holding Skarbiec TFI
  Bogusław Grabowski Wiceprzewodniczacy RN
  SH SA,
  Przewodniczący RN
  Skarbiec TFI SA 45 606,79 76 536,82
  Piotr Stępniak Przewodniczący RN SH
  SA, Wiceprzewodniczacy
  RN Skarbiec TFI SAy 110 955,46 78 277,28
  Grzegorz Grabowicz Członek Rady Nadzorczej
  SH SA 55 553,09

  Eggink Raimondo Członek Rady Nadzorczej
  SH SA 60 809,04 -
  Robert Oppenheim Członek Rady Nadzorczej
  SH SA i Skarbiec TFI SA 50 146,44 80 521,00
  Sapota Michał Członek Rady Nadzorczej
  SH SA 40 539,34 -
  Sołdek Andrzej Członek Rady Nadzorczej
  SH SA 60 809,04 -
  Sroka Iwona Członek Rady Nadzorczej
  Skarbiec TFI SA - 50 910,53


  22. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji
  (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w podmiotach powiązanych
  emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
  emitenta
  Stan posiadania akcji przez osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień 30 czerwca
  2018 r., został przedstawiony w poniższej tabeli:
   
  Liczba akcji posiadanych na dzień 1
  lipca 2017 roku
  Liczba akcji posiadanych na dzień 30
  czerwca 2018 roku
  Rada Nadzorcza
  Bogusław Grabowski
  65 118 65 118
  Piotr Stępniak
  17 204
  17 204
  Robert Oppenheim 1 491 1 491
  Zarząd
  Ewa Radkowska-Świętoń - 14 005 (transakcje z dnia
  19 i 20 czerwca 2018)

  Informacja o akcjonariuszach o znaczącym udziale znajduje się w Nocie nr 29,1 do Skonsolidowanego
  Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca
  2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz w punkcie III oświadczenia o stosowaniu zasad ładu
  korporacyjnego zawartego w tym Sprawozdaniu.

  23. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych
  po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  32
   
  zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
  akcjonariuszy i obligatariuszy
  Emitenta nie posiada wiedzy na temat istnienia takich umów.

  24. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta
  z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji
  krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty
  finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości)
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 30 czerwca 2017 roku w skład Grupy wchodziły Skarbiec Holding
  S.A. oraz poniższa jednostka zależna:

  Jednostka Siedziba Zakres
  działalności 30 czerwca 2017 30 czerwca 2016
  Konsolidowane
  Jednostka zależna:
  SKARBIEC Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. (Skarbiec TFI
  S.A.) Warszawa Zarządzanie
  funduszami
  inwestycyjnymi 100% 100%

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz 30 czerwca 2017 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez
  Grupę w podmiocie zależnym jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tej jednostki.
  Od dnia 2 czerwca 2017 do dnia 15 czerwca 2018 roku podmiotem posiadającym 32,99% udziału w głosach na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki był Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. Partyzantów 49,
  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000275523,
  posiadający numer NIP: 5471932616 oraz REGON: 072695687 (dalej jako: „Murapol”).
  Od dnia 15 czerwca 2018 podmiotem posiadającym 32,99% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki jest Aoram Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. Partyzantów 49, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000644279, posiadająca numer
  NIP: 7010627595 oraz REGON: 365737798.Poza wskazanymi powyżej spółkami zależnymi, Spółka nie posiada
  udziałów w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę jej aktywów i pasywów,
  sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Spółka nie posiada jakiegokolwiek oddziału.
  Do głównych inwestycji krajowych Spółka zalicza:
   Wartość firmy powstałą przy nabyciu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  (szczegółowo opisane w Nocie nr 19 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
  2018 roku.)
   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, do których Spółka zalicza jednostki uczestnictwa oraz
  certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę zależną Skarbiec TFI
  (szczegółowo opisane w Nocie nr 20 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
  2018 roku.)
   Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, do których Spółka zalicza
  jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
  spółkę zależną Skarbiec TFI (szczegółowo opisane w Nocie nr 21 do Skonsolidowanego Sprawozdania
  Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku
  do dnia 30 czerwca 2018 roku.)
   Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, do których Spółka zalicza jednostki uczestnictwa oraz
  certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę zależną Skarbiec TFI


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  33
   
  (szczegółowo opisane w Nocie nr 13 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
  Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca
  2018 roku.)
  Spółka, ani spółka zależna Grupy, nie posiadają bezpośrednio inwestycji zagranicznych w formie papierów
  wartościowych, instrumentów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.
  25. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka na jakie
  narażona jest Grupa oraz przyjętych przez Grupę celach i metodach
  zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia
  istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest
  rachunkowość zabezpieczeń
  Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą umowy leasingu finansowego,
  środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie
  środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności
  i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
  Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu
  instrumentami finansowymi.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko zmiany cen, ryzyko
  związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd jednostki dominującej weryfikuje i
  uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej.
  Ryzyko zmiany cen
  Grupa monitoruje ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów
  finansowych. Wielkość ekspozycji na to ryzyko wynika głownie z posiadanych jednostek uczestnictwa i
  certyfikatów inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI i została przedstawiona w Nocie nr 31
  do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. za okres 12
  miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Grupa na bieżąco analizuje strukturę
  aktywów wrażliwych na zmiany cen rynkowych, co pozwala na optymalizowanie ponoszonego ryzyka.
  Grupa nie zabezpiecza swego portfela inwestycyjnego za pomocą pochodnych instrumentów finansowych.
  Ryzyko kredytowe
  W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa
  finansowe dostępne do sprzedaży oraz aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę
  umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.
  W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. Grupa nie udziela pożyczek podmiotom
  zewnętrznym. Ekspozycja ta jest monitorowana przez Zarząd i raportowana miesięcznie Radzie Nadzorczej
  przez Zarząd i wynika głównie z należności od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI
  S.A.oraz z utrzymywania nadwyżek gotówkowych w formie depozytów bankowych (ryzyko banku partnera).
  Ryzyko kredytowe nie jest zabezpieczone pochodnymi instrumentami finansowymi.
  Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz ryzyko utraty płynności finansowej
  Grupa monitoruje ryzyko braku środków pieniężnych przy pomocy narzędzia okresowego planowania
  płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów
  finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy
  pieniężne z działalności operacyjnej.
  Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. Ze względu na
  znaczące dodatnie przepływy pieniężne w ostatnich latach oraz brak konieczności ponoszenia znaczących
  wydatków inwestycyjnych, w omawianych okresach Grupa nie korzystała ze źródeł finansowania zewnętrznego
  w tym poprzez kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, obligacje lub inne instrumenty dłużne. Grupa
  nie wyklucza jednak stosowania takich źródeł finansowania w przyszłości, w przypadku zmiany potrzeb w
  zakresie wydatków inwestycyjnych.
  Ryzyko walutowe


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  34
   
  Ryzyko walutowe Grupy wynika z faktu, iż część zobowiązań lub należności Grupy może być wyrażona w
  walutach obcych. Osłabienie się kursu złotego do walut obcych może powodować, iż wynik związany z ich
  realizacją będzie różnić się od planowanego, co w efekcie może prowadzić do pogorszenia wyniku finansowego.
  Biorąc pod uwagę sporadyczny udział pozycji walutowych w całości pozycji w danej grupie uznać należy, że
  ryzyko walutowe jest na niskim poziomie.
  Ryzyko walutowe nie jest zabezpieczone pochodnymi instrumentami finansowymi.
  Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
  26. Rozwój w obszarze kadr i działalność Grupy na rzecz otoczenia
  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień 30
  czerwca 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty kształtowało się w następujący sposób:


  Spółka (Skarbiec
  Holding S.A.)
  Spółka zależna
  (Skarbiec TFI S.A.)
  Łącznie
  grupa Kapitałowa
  na
  30.06.2017
  na
  30.06.2018
  na
  30.06.2017
  na
  30.06.2018
  na
  30.06.2017
  na
  30.06.2018
  Umowa o pracę
  10 15 34 42 44 57
  Umowa o dzieło/
  zlecenia
  4 4 0 3 4 7
  Łącznie 14 19 34 45 48 64
  Żródło: Spółka
  W związku z wygaśnięciem Umowy dystrybucyjnej o której mowa w punkcie 18 w Skarbiec Holding S.A. z
  dniem 01.07.2018 zatrudnienie zmniejszyło się o 10 etatów i zwiększyło się o tę liczbę etatów w Skarbiec TFI.
  Grupa Kapitałowa wspiera rozwój pracowników zapewniając im udział w szkoleniach i konferencjach
  związanych z zakresem ich obowiązków, a także finansuje opłaty wymagane przy przystępowaniu do
  egzaminów potwierdzających szczególne umiejętności, takie jak licencja doradcy inwestycyjnego, CFA.
  Grupa zachęca pracowników do pracy wolontariackiej na rzecz otoczenia, jak również wspiera organizacje
  pożytku publicznego, w szczególności w zakresie wolontariatu kompetencji.
  27. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
  finansowych emitenta
  Firma audytorska PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2017 roku została wybrana przez Radę
  Nadzorczą Spółki do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy za kolejne trzy lata obrotowe począwszy od roku obrotowego kończącego się 30 czerwca
  2017 roku. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, 00-638
  Warszawa, jest firmą audytorskąwpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144.
  Umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki za trzy kolejne lata obrotowe począwszy od roku
  obrotowego kończącego się dnia 30 czerwca 2017 roku została zawarta w dniu 21 lipca 2017 roku.
  Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  wypłacone lub należne za lata obrotowe zakończone dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dnia 30 czerwca 2017 roku
  w podziale na rodzaje usług:

  01.07.2017-
  30.06.2018
  01.07.2016-
  30.06.2017
  Badanie sprawozdań finansowych 94 94
  Pozostałe usługi poświadczające oraz atestacyjne* 85 84
  Razem
  179 178
  * obejmuje przegląd sprawozdań finansowych, koszty te obejmują również koszty badania i przeglądu
  sprawozdań funduszy, które pokrywa TFI.
  Spółka nie korzystała z usług wybranej firmy audytorskiej w zakresie innym niż wskazany powyżej.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  40
   
  akcji Spółki, stanowiących 0,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 58.763 głosów
  stanowiących 0,86 % ogólnej liczby głosów.
  W dniu 20 grudnia 2017 roku Skarbiec Holding S.A. otrzymał od Quercus Towarzystwa Funduszy
  Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych QUERCUS Parasolowy SFIO,
  QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ
  zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia transakcji na
  rynku regulowanym w dniu 18 grudnia 2017 roku. Przed zmianą udziału w/w fundusze posiadały 377.155 akcji
  Spółki, co stanowiło 5,53 % kapitału zakładowego Spółki oraz dawało 377.155 głosów, stanowiących 5,53 %
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zmianie udziału w/w fundusze posiadały 284.155 akcji
  Spółki, co stanowiło 4,17 % kapitału zakładowego Spółki oraz dawało 284.155 głosów, stanowiących 4,17 %
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  W dniu 18 czerwca 2018 roku Skarbiec Holding S.A otrzymał od Aoram Sp. z o.o. zawiadomienie o nabyciu w
  dniu 15 czerwca 2018 roku, w ramach transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem domu
  maklerskiego, 2 251 152 akcji, stanowiących 32,99% udziału w kapitale zakładowym i 32,99 % głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu 20 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Murapol
  S.A. zawiadomienie o zbyciu 2 251 152 akcji Spółki, stanowiących 32,99 % udziału w kapitale zakładowym
  oraz 32,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  W dniu 20 czerwca 2018 roku Skarbiec Holding S.A otrzymał od PKO BP Bankowy PTE S.A. zawiadomienie o
  przekroczeniu przez PKO BP Bankowy OFE oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny w dniu 15 czerwca
  2018 progu 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą udziału PKO BP Bankowy OFE oraz
  PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 301.610 akcji Spółki stanowiących 4,42% udziału w
  kapitale zakładowym i uprawniających do 301.610 głosów stanowiących 4,42% ogólnej liczby głosów na na
  Walnym Zgromadzeniu. Po zmianie udziału PKO BP Bankowy OFE oraz PKO Dobrowolny Fundusz
  Emerytalny posiadały łącznie 358.447 akcji Spółki, stanowiących 5,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz
  uprawniających do 358.447 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,25 % głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.
  W związku z powyższym na dzień sporządzenia sprawozdania akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio
  znaczące pakiety akcji w Spółce są:
  Aoram Sp. z o.o.- posiada akcji 2 251 152 akcji co stanowi 32,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia
  do 2 251 152 głosów, stanowiących 32,99% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny - posiada 499 663 akcji co stanowi 7,32% udziału w kapitale
  zakładowym i uprawnia do 499 663 głosów, stanowiących 7,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  PKO BP Bankowy OFE oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadają łącznie 358.447 akcji Spółki,
  stanowiących 5,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 5,25 % głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.
  Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - posiada 341 084 akcje, stanowiące 5% udziału w
  kapitale zakładowym i uprawniające do 341 084 głosów, stanowiących 5% wszystkich głosów na Walnym
  Zgromadzeniu.

  IV. Akcjonariusze posiadający uprawnienia kontrolne
  Na dzień 1 lipca 2017 oraz na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie posiada podmiotów bezpośrednio ani
  pośrednio kontrolujących.

  V. Wskazanie ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu
  Wykonywanie prawa głosu w Spółce nie jest ograniczone.  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  41
   
  VI.Ograniczenia rozporządzania akcjami
  Na dzień 1 lipca 2017, na dzień 30 czerwca 2018 oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania
  rozporządzanie akcjami Spółki nie było i nie jest w jakikolwiek sposób ograniczone.

  VI. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu, ich uprawnienia.

  Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Rada
  Nadzorcza podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza posiada uprawnienie do
  zawieszania z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu a także do delegowania
  członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego pełnienia funkcji członków
  Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację bądź z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich
  czynności.
  Bez zgody Rady Nadzorczej członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
  uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz, wspólnik lub akcjonariusz, za wyjątkiem
  zatrudnienia oraz pełnienia funkcji przez członka Zarządu w Spółce Zależnej od Spółki.
  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem
  i reprezentuje ją na zewnątrz przed sądami, organami administracji państwowej i wobec osób trzecich. Zarząd
  podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy
  prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Wszyscy członkowie Zarządu są
  zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Członkowie Zarządu Spółki prowadzą
  sprawy Spółki zgodnie z wewnętrznym podziałem kompetencji.
  Zgodnie z § 29 ust. 3 Statutu Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności
  Spółki oraz Grupy, budżetów Spółki oraz Grupy, planów strategicznych Spółki oraz Grupy, a w razie
  konieczności również zmian tych dokumentów. Plany działalności, budżety oraz plany strategiczne, jak również
  wszelkie zmiany tych dokumentów zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą. W oparciu o tak sporządzone i
  zatwierdzone dokumenty Zarząd Spółki prowadzi działalność Spółki oraz Grupy.
  Zarząd zawiera z firmą audytorską umowę na badanie oraz przeglądy okresowych sprawozdań finansowych
  Spółki oraz skonsolidowanychsprawozdań finansowych Grupy (wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada
  Nadzorcza po uprzedniej rekomendacji Komitetu Audytu).
  Zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały jest potrzebna w przypadku, w którym Zarząd ma zamiar
  dokonać czynności mającej za przedmiot:
   wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu uchwał
  wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek
  handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w
  następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym
  pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek funkcje w organach Spółki,
  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady
  Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad
  wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
   nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub niematerialnych
  składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest
  przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
  Nadzorczą,
   zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze przewłaszczenia na
  zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w
  użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych składników majątkowych o wartości netto
  przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie
  działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
   obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stan,owiących jej własność lub
  (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że
  dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  42
   
   zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w drodze
  jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich,
  patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych praw, chyba że
  dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
   przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
  działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
  jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na
  założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana czynność
  jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
  Radę Nadzorczą,
   zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
  nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez
  Radę Nadzorczą i niebędących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki,
   zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki Zależnej,
  chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego
  Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji zawieranych przez
  Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada bezpośrednio lub
  pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku udzielenia przez Spółkę
  zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za Spółkę Zależną lub spółkę, w
  której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziałów
  lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu Istotności,
   wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do
  Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nieprzewidziane w
  rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą koszty
  netto zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg Istotności.

  Opisane wyzej czynności uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli ich jednostkowa wartość netto
  (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub
  wartość netto świadczeń, do których zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w
  wykonaniu danej czynności) przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość
  tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub
  o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych
  miesięcy lub skumulowana wartość netto czynności w ramach danej
  kategorii, do której odnosi się Próg
  Istotności przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub
  równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności
  prawnej średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu)
  pierwszych miesięcy.

  VII. Zasady zmiany statutu

  Zmiana statutu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga większości trzech czwartych głosów,
  z następującymi wyjątkami:
   zmiana statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności wymaga większości dwóch trzecich
  głosów a jej skuteczność zależy od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę;
   zmiana, statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca ich uprawnienia osobiste
  wymaga dodatkowo zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy;
   zmiana statutu związana z podwyższeniem kapitału zakładowego przewidująca objęcie akcji w drodze
  subskrypcji prywatnej lub otwartej przez oznaczonego adresata wymaga obecności akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego;
   zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
  kapitału docelowego wymaga trzech czwartych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co
  najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  43
   

  Od dnia 1 stycznia 2018 w Spółce obowiązuje Statut o treści przyjętej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2018. Spółka publikuje aktualną treść Statutu na swojej stronie
  internetowej www.skarbiecholding.pl.
   


  VIII. Zasady działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia - prawa
  akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.

  1.Wykonywanie prawa głosu
  Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na walnych zgromadzeniach – zwyczajnych bądź nadzwyczajnych.
  Szczegółowe regulacje dotyczące wykonywania prawa głosu zawiera Kodeks Spółek Handlowych, Statut oraz
  Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony w dniu 24 czerwca 2014 roku.
  Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na
  każdym z rachunków.
  Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady
  Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej
  Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
  Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź
  możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
  akcjonariusza Spółki.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek
  Handlowych lub Statutu nie przewidują wymogów surowszych.
  Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej
  niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Spółki.
  Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik, głosować przy
  powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu,
  w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim
  a Spółką. Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego
  akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
  Statut nie przewiduje możliwości odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej (tj. ani w postaci transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, ani
  dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
  obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, ani wykonywania przez
  akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem
  odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Dokumenty
  korporacyjne nie przewidują także możliwości oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na Walnym
  Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą
  Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
  W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela
  Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  44
   
  Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka
  ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
  zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadające akcje imienne ustala się
  według stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  natomiast osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadającymi akcje na okaziciela w
  formie dokumentów są osoby, które złożą dokumenty akcji w Spółce w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu. Powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień
  odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może
  żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając własny adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.
  W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym za zaświadczenie o prawie uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu uważa się dokument o odpowiedniej treści wystawiony przez posiadacza takiego
  rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo przez spółkę, której KDPW
  przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych), posiadacz
  takiego rachunku powinien zostać wskazany KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał wykonywanie
  czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego
  rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.
  Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz
  uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie
  jest uczestnikiem KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia
  depozytu papierów wartościowych) wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest
  przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie
  czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych).
  Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w
  pkt.VI.)
  2.Prawo zwołania walnego zgromadzenia
  Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
  Zarząd nie zwoła go w terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za
  wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom
  Spółki, reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów
  w Spółce. W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
  spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni
  od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
  rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
  występujących z żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3.Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie,
  jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany
  w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
  zwołania Walnego Zgromadzenia.
  4. Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
  przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
  projekty uchwał na swojej stronie internetowej.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  45
   

  5.Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
  Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą
  spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z nich posiada oraz
  przysługujących im głosów. Lista obecności powinna zostać podpisana przez Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną
  dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być
  sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo
  wyboru jednego członka komisji
  6.Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz
  w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na
  26 dni przed terminem walnego zgromadzenia i zawierać w szczególności:
   datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
   precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
  głosu,
   dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
   informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
  akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
   wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
  uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
  uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
   wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
  Zgromadzenia.
  Spółka zobowiązana jest do przekazania w formie raportu bieżącego m. in. daty, godziny i miejsca Walnego
  Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu
  ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść
  proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze
  znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego teksu jednolitego,
  treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowień. Ogłoszeniu w formie
  raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być
  przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
  7.Kompetencje Walnego Zgromadzenia
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
   podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty,
   ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym
  zakresie w toku kadencji Rady Nadzorczej,
   powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem poniższych
  postanowień § 20 Statutu dotyczących kooptacji, jak również zatwierdzanie kooptacji członków
  Rady Nadzorczej na zasadach opisanych w § 20 ust. 3 Statutu,
   ustalanie i zmiana zasad wynagradzania oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków
  Rady Nadzorczej,
   udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków,
   podejmowanie uchwał obejmujących postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  46
   
   uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ich zmian i
  uzupełnień,
   podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki,
   podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, w tym o zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz
  podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego,
   podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
   podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem
  pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych, a także o uruchomieniu programu emisji obligacji innych, niż wskazane powyżej,
   tworzenie oraz likwidacja funduszy specjalnych Spółki,
   połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
   rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji,
   nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
  handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8
  Kodeksu spółek handlowych,
   zawarcie przez Spółkę umowy ze Spółką Zależną, przewidującej zarządzanie Spółką Zależną lub
  przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną,
   rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zgodnie
  przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez
  Zarząd lub Radę Nadzorczą.
  Szczegółowy opis sposobu działania walnego zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia
  dostępny na stronie internetowej Spółki www.skarbiecholding.pl
  8.Inne prawa akcjonariuszy
  Poza prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu akcjonariuszom Spółki
  przysługują inne prawa uregulowane szczegółowo przede wszystkim w Kodeksie spółek handlowych, Ustawie o
  Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Statucie, w tym:
   prawo do rozporządzania Akcjami (ograniczenia w rozporządzaniu akcjami opisane zostały w pkt.VI)
   prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym,
  zbadanym przez biegłego rewidenta, , przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz
  akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy)
  Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być
  wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli
  uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu
  określonym przez Radę Nadzorczą.
  Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć zysku za ostatni rok
  obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
  z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę
  należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem spółek
  handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub
  rezerwowy.
  Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
  obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
  Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok
  obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego
  roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
  powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować
  Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
   prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)
  Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji Spółki w stosunku do liczby
  posiadanych akcji, przy czym prawo poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów wartościowych


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  47
   
  zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki. Uchwała o podwyższeniu
  kapitału zakładowego Spółki powinna wskazywać dzień, według którego określa się akcjonariuszy Spółki,
  którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru). Dzień prawa poboru nie może być
  ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego
  Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien
  określać proponowany dzień prawa poboru.
  Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji może nastąpić wyłącznie w interesie
  Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd
  przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
  proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie
  pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech piątych głosów,
  z wyłączeniem sytuacji, w których nowe akcje Spółki mają być objęte w całości przez instytucję finansową
  (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółki celem umożliwienia im
  wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale lub w których nowe akcje Spółki mają być
  objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, którym służy prawo poboru, nie obejmą części
  lub wszystkich oferowanych im akcji.
   prawo do udziału w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, które może zostać wykonane po
  zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki
   prawo do uzyskania informacji
  Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, na jego
  żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad
  Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie
  poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż
  w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego
  Zgromadzenia.
  Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej
  albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
  handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji,
  jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
  administracyjnej.
  Spółka ma obowiązek przekazania do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji
  przekazanych akcjonariuszowi.
  Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który
  zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
  informacji. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym
  odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego
  o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
  Zgromadzeniem. W takim przypadku Spółka również jest zobowiązana przekazać w formie raportu bieżącego
  informacje udzielone akcjonariuszowi.
   prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego
  Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
  najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

  prawo żądania wydania odpisów wniosków
  Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem
  obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów
  wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
   prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór
  Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
  oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej. W
  takim przypadku tryb przewidziany w Statucie Spółki nie znajduje zastosowania, a akcjonariusze stosują


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  48
   
  procedurę przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowita
  liczba akcji Spółki jest dzielona przez liczbę członków Rady Nadzorczej wybieraną w drodze głosowania
  oddzielnymi grupami, którą ustala Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze, którzy reprezentują taką liczbę akcji
  mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosować przy
  wyborze innych członków. Jeżeli po głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie
  Nadzorczej pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w utworzeniu żadnej grupy
  będą uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów.
   prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze
  powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
  Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki
  lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko
  Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
  Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia
  otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia
  uchwały.
  Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego
  przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały.
  Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie
  30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
  Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
  Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  o Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
  o akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
  zaprotokołowania sprzeciwu,
  o akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu
  o akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku wadliwego
  zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem
  obrad.
   prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
  Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów,
  Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego
  zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu
  żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w
  porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na
  miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
  przedstawienia żądania Zarządowi Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po
  wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
  Spółki występujących z żądaniem.
  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać
  w szczególności:
  o oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;
  o przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie
  zgodę na ich zmianę;
  o rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu;
  o termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.
  Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę
  z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  49
   
  podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw
  szczególnych.
  Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne
  sprawozdanie z wyników badania. Sprawozdanie nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę
  techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska
  zawartego w tym sprawozdaniu. Zarząd jest obowiązany przekazać sprawozdanie w trybie raportu bieżącego.
  Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym
  Walnym Zgromadzeniu.
   umorzenie akcji
  Akcje mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż
  raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału
  zakładowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i szczegółowe
  warunki umorzenia akcji, w tym określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
  przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz
  sposób obniżenia kapitału zakładowego. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone
  podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
  celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.
  Zmiana praw akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych
  głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

  IX. Organy zarządzające i nadzorujące – skład, zmiany w roku obrotowym, opis
  działania

  1. Skład organów Spółki:

  Zarząd:
  Prezes Zarządu: Ewa Radkowska – Świętoń
  Wiceprezes Zarządu – Andrzej Sołdek
  Członek Zarządu - Jakub Kocjan
  Na dzień 1.07.2017 w skład Zarządu Spółki wchodzili:
  Prezes Zarządu: Marek Rybiec
  Członkowie Zarządu: Bartosz Józefiak i Łukasz Kędzior.
  W dniu 30 czerwca 2017 pan Łukasz Kędzior złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z
  dniem 31 lipca 2017. Jednocześnie, Zarząd Skarbiec Holding S.A. otrzymał informację od spółki zależnej
  Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., że w dniu 30 czerwca 2017 roku pan Łukasz Kędzior
  złożył również rezygnację z pełnienia przez niego funkcji CzłonkaZarządu Skarbiec TFI S.A. z dniem 31 lipca
  2017 roku.
  W dniu 27 lipca 2017 pan Marek Rybiec złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem
  30 wrzśnia 2017. Jednocześnie, Zarząd Skarbiec Holding S.A. otrzymał informację od spółki zależnej Skarbiec
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., że w dniu 27 lipca 2017 roku pan Marek Rybiec złożył również
  rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Skarbiec TFI S.A. z dniem 30 września 2017 roku.
  W dniu 8.09.2017 Rada Nadzorcza Spółki powierzyła z dniem 1.10.2017 funkcję Prezesa Zarządu Spółki
  dotychczasowemu członkowi zarządu Spółki panu Bartoszowi Józefiakowi.
  W dniu 8.09.2017 Rada Nadzorcza Spółki powołała panią Ewę Radkowską – Świętoń do składu Zarządu Spółki
  powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  W dniu 8.09.2017 Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Jakuba Kocjana do składu Zarządu Spółki.
  W dniu 10 października 2017 Rada Nadzorcza powołała dotychczasowy skład Zarządu na następną kadencję.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  50
   
  W dniu 10 kwietnia 2018 pan Bartosz Józefiak złożył rezygnację z pełnienienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z
  dniem 31 maja 2018. Jednocześnie Zarząd Skarbiec Holding S.A. otrzymał informację od spółki zależnej
  Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., że w dniu 10 kwietnia 2018 roku pan Bartosz Józefiak
  złożył również rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu - I Zastępcy Prezesa Zarządu
  Skarbiec TFI S.A. z dniem 31 maja 2018 roku.
  W dniu 10 kwietnia 2018 Rada Nadzorcza Spółki powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu pani
  Ewie Radkowskiej – Świętoń funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca 2018.
  W dniu 18 kwietnia 2018 Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Andrzeja Sołdka do składu Zarządu Spółki i
  powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2018. W dniu 19 kwietnia 2018 Rada Nadzorcza
  spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołała pana Andrzeja Sołdka do składu
  Zarzadu tej Spółki z dniem 1 lipca 2018.
  Rada Nadzorcza:
  Przewodniczący Rady Nadzorczej: Piotr Stępniak
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Bogusław Grabowski
  Członkowie Rady Nadzorczej: Raimondo Eggink, Grzegorz Grabowicz, Robert Oppenheim, Andrzej Sykulski.
  Na dzień 1.07.2017 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  Członkowie Rady Nadzorczej: Grzegorz Grabowicz, Bogusław Grabowski, Robert Oppenheim, Piotr Stępniak.
  W dniu 3 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pana Raimondo Eggink,
  pana Michała Sapotę oraz pana Andrzeja Sołdka do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzyło funkcję
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej panu Piotrowi Stępniakowi.
  W dniu 27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o § 19 ust.9 Statutu w ówczesnym
  brzmieniu powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej panu Bogusławowi Grabowskiemu.
  W dniu 10 października 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało dotychczasowy skład
  Rady Nadzorczej na następną kadencja powierzając panu Piotrowi Stepniakowi funkcję Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej oraz panu Bogusławowi Grabowskiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
  W dniu 18 kwietnia 2018 pan Andrzej Sołdek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z
  dniem 30 czerwca 2018.
  Wdniu 3 lipca 2018 Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Rady Nadzorczej w trybie kooptacji powołując
  pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
  W dniu 16 lipca 2018 pan Michal Sapota złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
  W dniu 24 sierpnia 2018 Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład Rady Nadzorczej w trybie kooptacji
  powołując panią Iwonę Srokę do składu Rady Nadzorczej Spółki.
  W związku z powyższym na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się
  następująco:
  Pan Piotr Stępniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  Pan Bogusław Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  Pan Raimondo Eggink –członek Rady Nadzorczej,
  Pan Grzegorz Grabowicz – członek Rady Nadzorczej,
  Pan Robert Oppenheim – członek Rady Nadzorczej,
  Pani Iwona Sroka - członek Rady Nadzorczej,
  Pan Andrzej Sykulski – członek Rady Nadzorczej.

  2. Opis działania Zarządu

  Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki może liczyć od dwóch do siedmiu członków. Członkowie Zarządu
  powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  51
   
  Opis sposobu powoływania Zarządu oraz jego uprawnień zawarty jest w pkt. VII.
  Zarząd działa na podstawie Statutu i Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 14
  maja 2014 roku.
  Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek
  Zarządu działający łącznie z prokurentem.
  Uchwały podejmowane są przez Zarząd bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów,
  zgodnie ze Statutem decyduje głos Prezesa Zarządu.
  Posiedzenia Zarządu są protokołowane a protokoły wraz z uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.
  Zarząd może podejmować uchwały również poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub za pośrednictwem
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30
  czerwca 2018 Zarząd Spółki odbył 3 posiedzenia, na których podjął 3 uchwały. Ponadto Zarząd Spółki podjął
  49 uchwał poza posiedzeniami.
  3. Opis działania Rady Nadzorczej

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy lata.
  Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Od dnia 1 lipca 2017 roku do
  dnia 3 lipca 2017 roku wobec braku uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczebność Rady Nadzorczej
  oraz wobec złożonych z dniem 15 czerwca 2017 rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pana
  Dariusza Prończuka oraz przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pana Sebastiana Króla Rada
  Nadzorcza składała się z czterech członków.
  W dniu 3 listopada 2017 r oku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło liczbę członków
  Rady Nadzorczej trwającej kadencji na siedem osób i powołało do składu Rady Nadzorczej pana Raimondo
  Eggink, pana Michała Sapotę i pana Andrzeja Sołdka. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stępniakowi.
  Uchwałą nr 20 z dnia 10 października 2017 r oku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło liczbę
  członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na siedem osób.
  Rada Nadzorcza, w której liczba członków, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady
  Nadzorczej, spadnie poniżej liczby ustalonej na podstawie Statutu, może podjąć uchwałę w sprawie uzupełnienia
  swojego składu do ustalonej na podstawie Statutu liczby członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
  Dokonanie kooptacji jest w każdym przypadku przedstawiane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które
  zatwierdza członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji. Kadencja i mandat
  dokooptowanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy
  się wraz końcem kadencji i mandatów pozostałych jej członków.W składzie Rady Nadzorczej może
  równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, których kooptacja
  nie została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie.
  Zgodnie z § 21 Statutu w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających
  kryteria niezależności zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia KE z uwzględnieniem dodatkowych wymogów
  wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Utrata przez niezależnego członka Rady
  Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma
  wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu, a także nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do
  wykonywania kompetencji przewidzianych w KSH i Statucie. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie
  Zarządowi Spółki kandydatów na niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie później niż na siedem dni
  roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie
  zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia
  zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające
  zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak
  również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania
  kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od zajścia
  zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.

  W roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku członkami Rady
  Nadzorczej, którzy spełniali kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia KE byli: pan Piotr


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  52
   
  Stępniak. pan Bogusław Grabowski, pan Raimondo Eggink, pan Grzegorz Grabowicz, pan Robert Oppenheim
  oraz pan Andrzej Sołdek.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są: Przewodniczący Rady
  Nadzorczej pan Piotr Stępniak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pan Bogusław Grabowski, pan
  Raimondo Eggink, pan Grzegorz Grabowicz, oraz pan Robert Oppenheim. Członek Rady Nadzorczej Pan
  Andrzej Sykulski nie spełnia kryterium niezależności.
  Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami KSH lub postanowieniami Statutu, do obowiązków Rady
  Nadzorczej należy w szczególności:
   zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych
  regulaminów,
   zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i
  Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich
  zmian i uzupełnień w tych dokumentach,
   ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji
  Zarządu,
   powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków
  Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
  do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo
  z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,
   ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków
  umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,
   wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego
  Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, jak również
  zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub
  rozwiązanie takiej umowy,
   ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich
  zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących
  podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego
  sprawozdania z wyników tej oceny,
   wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie
  przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie
  regulaminów dotyczących takich programów i opcji,
   wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia
  programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
   wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu
  uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek
  handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących
  sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w
  momencie podejmowania uchwały jakiekolwiek funkcje w organach S
  półki, absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby
  członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia
  członków organów spółki,
   rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie przepisami prawa lub
  postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być
  przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
   wyrażanie zgody na:
   nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
   zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze
  przewłaszczenia na zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to
  zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
  składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  53
   
   obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność
  lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub
  niematerialnych składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba
  że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na potrzeby niniejszego
  punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  na danym składniku majątkowym, jak i oddanie do korzystania lub do korzystania i pobierania
  pożytków danego składnika majątkowego, w tym oddanie w tego składnika majątkowego w
  dzierżawę, najem, użyczenie lub bezczynszowe użytkowanie,
   zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w
  drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw
  autorskich, patentów i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych
  praw, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub
  budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; na
  potrzeby niniejszego punktu przez „obciążenie” rozumie się zarówno ustanowienie na tych
  prawach ograniczonego prawa rzeczowego, jak i oddanie tych praw do korzystania lub do
  korzystania i pobierania pożytków na podstawie licencji wyłącznej,
   przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących
  działalność gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze
  jakiejkolwiek czynności prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na
  założenie i wyposażenie fundacji lub innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana
  czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki,
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu,
   zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności,
  nieprzewidzianych w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym
  przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu i niebędących wynikiem zwykłej
  działalności operacyjnej Spółki,
   zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z
  członków Zarządu Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki
  Zależnej, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody
  Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji
  zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką Zależną, w której Spółka posiada
  bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również w przypadku
  udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za
  Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
  (dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu
  Istotności,
   zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w
  charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nieprzewidziane w
  rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  koszty netto zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć Próg
  Istotności, przy czym czynności, uznaje się za przekraczające Próg Istotności, jeżeli: ich
  jednostkowa wartość netto (rozumiana w szczególności jako wartość netto składnika
  majątkowego, którego ma dotyczyć dana czynność lub wartość netto świadczeń, do których
  zobowiązana ma być Spółka w związku z daną czynnością lub w wykonaniu danej czynności)
  przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w
  walucie obcej, przeliczoną według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej
  średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń
  okresowych lub o charakterze ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres
  12 (dwunastu) pierwszych miesięcy, lub skumulowana wartość netto czynności w ramach danej
  kategorii, do której odnosi się Próg Istotności przekracza w danym roku obrotowym 1.500.000,00
  zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, przeliczoną
  według ostatniego, poprzedzającego dokonanie czynności prawnej średniego kursu ogłoszonego
  przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze
  ciągłym decydująca jest estymowana wartość świadczenia za okres 12 (dwunastu) pierwszych
  miesięcy.
  Organizację oraz szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej,
  uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  54
   
  Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy
  w roku.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na
  wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od
  złożenia wniosku.
  Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do
  samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
  Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów
  rozstrzyga głos Przewodniczącego. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
  wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków, w tym
  Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego, przynajmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem
  posiedzenia.
  Zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może
  podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość. Uchwała podjęta w powyższym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać też udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, lecz oddanie głosu we wspomniany sposób nie może dotyczyć
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  Uchwały podjęte w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość oraz uchwały, w których członek Rady Nadzorczej oddał swój głos na piśmie za pośrednictwem
  innego członka Rady Nadzorczej, nie mogą dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w
  czynnościach tych osób.
  W roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki odbyła 7 posiedzeń, na których podjęła 61 uchwał. Rada Nadzorcza
  Spółki podjęła również 17 uchwał w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość.
  W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonują Komitety ustanowione w dniu 17 grudnia 2014 roku – Komitet
  Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Budżetu i Finansów oraz Komitet Audytu ustanowiony w dniu 18
  grudnia 2015 roku). Działanie Komitetów ma znaczenie wspomagające dla Rady Nadzorczej. Komitety działają
  na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą Regulaminów. Uchwały Komitetów nie są wiążące dla Rady
  Nadzorczej.
  Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
  Skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji:
  W dniu 1 lipca 2017 w skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzili:
  Pan Piotr Stepniak – Członek Komitetu,
  Pan Robert Oppenheim – członek Komitetu.
  W dniu 27 lipca 2017 Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Przewodniczącego Komitetu panu Piotrowi
  Stępniakowi oraz powołała do składu Komitetu pana Michała Sapotę.
  W dniu 10 października 2018 Rada Nadzorcza powołała dotychczasowy skład Komitetu Wynagrodzeń i
  Nominacji na nową kadencję
  W dniu 16 lipca 2018 członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji pan Michał Sapota złożył rezygnację z
  członkostwa w Radzie Nadzorczej.
  W dniu 24 sierpnia 2018 Rada Nadzorcza powołała pania Iwonę Srokę i pana Andrzeja Sykulskiego do składu
  Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
  W związku z powyższym na dzień sporządzenia sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
  wchodzą:
  Pan Piotr Stępniak – Przewodniczący Komitetu,
  Pan Bogusław Grabowski – Członek Komitetu,


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  55
   
  Pani Iwona Sroka - Członek Komitetu,
  Pan Andrzej Sykulski - Członek Komitetu.
  Do kompetencji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
   rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie ilości członków Zarządu Spółki i spółek
  zależnych,
   opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji w zarządzie Spółki i spółek od niej zależnych oraz
  rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwal w tym zakresie oraz opiniowanie członków zarządu
  do zwolnienia z funkcji w zarządzie Spółki i spółkach od niej zależnych oraz rekomendowanie Radzie
  Nadzorczej podjęcia uchwal w tym zakresie,
   opiniowanie, przygotowywanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków
  Zarządu Spółki oraz warunków sprawowania funkcji przez poszczególnych członków Zarządu, jak również
  dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,
   przygotowywanie pod opinię Rady Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących zasad wynagradzania
  członków wyższej kadry kierowniczej oraz osób sprawujących funkcje związane z kontrolą wewnętrzną,
  oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,
   opiniowanie, przygotowywanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków
  Zarządu spółek zależnych od Spółki oraz warunków sprawowania funkcji przez poszczególnych członków
  Zarządu spółek zależnych od Spółki,
   opiniowanie, przygotowywanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej programów motywacyjnych, (w tym
  zasad przydziału opcji na akcje), planowanych do wprowadzenia w Spółce i proponowanie zmian w
  dotychczas obowiązujących programach oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym
  zakresie,
   ustalenie kandydatów do uzupełnienia wakatów pojawiających się w składzie Zarządu,
   opiniowanie planowanych do zawarcia umów dotyczących zatrudnienia doradców i innych osób
  zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółek od niej zależnych w charakterze konsultantów, prawników
  lub agentów, jeżeli łączne roczne, nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób
  poniesione przez Spółkę lub spółkę od niej zależną miałyby przekroczyć kwotę 500.000,-(pięćset
  tysięcy)złotych w jednym roku obrotowym rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w tym
  zakresie,
   ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

  Komitet Budżetu i Finansów
  Skład Komitetu Budżetu i Finansów:
  W dniu 1 lipca 2017 w skład Komitetu Budżetu i Finansów wchodził:
  Pan Piotr Stepniak – Członek Komitetu.
  W dniu 27 lipca 2017 Rada Nadzorcza powołała pana Roberta Oppenheim oraz pana Andrzeja Sołdka do składu
  Komitetu Budżetu i Finansów oraz powierzyła funkcję Przewodniczącego Komitetu panu Andrzejowi
  Sołdkowi.

  W dniu 10 października 2018 Rada Nadzorcza powołała dotychczasowy skład Komitetu Budżetu i Finansów na
  nową kadencję.
  W związku z tym, iż :
  - w dniu 18 kwietnia 2018 pan Andrzej Sołdek złożył rezygnację z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej Spółki z
  dniem 30 czerwca 2018
  - w dniu 3 lipca 2018 Rada Nadzorcza powołała pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej w trybie
  kooptacji
  - w dniu 6 lipca 2018 Rada Nadzorcza powołała Pana Andrzeja Sykulskiego do składu Komitetu Budżetu i
  Finansów powierzając jednocześnie panu Robertowi Oppenheim funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i
  Finansów,
  na dzień sporządzenia sprawozdania w skład Komitetu Budżetu i Finansów wchodzą:
  Pan Robert Oppenheim – Przewodniczący Komitetu,


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  56
   
  Pan Bogusław Grabowski – Członek Komitetu,
  Pan Andrzej Sykulski - Członek Komitetu.
  Do kompetencji Komitetu Budżetu i Finansów należy monitorowanie, opiniowanie i rekomendowanie Radzie
  Nadzorczej, oraz przeprowadzanie szczegółowych analiz w następujących kluczowych dla działalności Spółki
  sprawach:
   zatwierdzenia rocznego budżetu Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz zmian w budżecie,
   zatwierdzenia działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej,
   opracowania planów strategicznych Spółki oraz jej grupy kapitałowej,
   monitorowania wykonania budżetu rocznego,
   monitorowania realizacji planów sprzedaży, planów produktowych i innych stanowiących części składowe
  budżetu i planów strategicznych,
   wyrażania zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną udziałów lub akcji
  lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub
  spółki od niej zależnej do innych podmiotów gospodarczych,
   wyrażania zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki od niej zależnej, których wartość
  przekracza 15% (piętnaście procent) wartości księgowej netto odpowiednio Spółki lub spółki zależnej od
  Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego,
   wyrażania zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki praw autorskich lub
  innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych.
  Komitet Audytu
  Skład Komitetu Audytu:
  W dniu 1 lipca 2017 w skład Komitetu Audytu wchodzili:
  Pan Grzegorz Grabowicz – Członek Komitetu
  Pan Robert Oppenheim – Członek Komitetu
  Pan Piotr Stępniak – Członek Komitetu.
  W dniu 27 lipca 2017 Rada Nadzorcza powołała pana Raimondo Eggink do składu Komitetu Audytu oraz
  powierzyła mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
  W dniu 10 października 2018 Rada Nadzorcza powołała dotychczasowy skład Komitetu Audytu na nową
  kadencję.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzą:
  Pan Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  Pan Grzegorz Grabowicz – Członek Komitetu Audytu,
  Pan Robert Oppenheim – Członek Komitetu Audytu,

  Pan Piotr Stępniak – Członek Komitetu Audytu.
  Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności, jak również posiadają wiedzę
  i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której
  działa emitent z racji posiadanego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego, w szczególności:
  Pan Raimondo Eggink – posiada licencję doradcy inwestycyjnego (1995), certyfikat CFA (2000) a od 2004 roku
  wykonuje funkcję członka i przewodniczącego licznych komitetów audytu w jednostkach zainteresowania
  publicznego,
  Pan Grzegorz Grabowicz – posiada dyplom biegłego rewidenta i corocznie uczestniczy w szkoleniach
  obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie sporządzania i badania
  sprawozdań finansowych z tytułu sprawowanych funkcji, w szczególności w charakterze członka Zarządu –
  CFO w Magellan S.A.i MEDFinance S.A. oraz członek rad nadzorczych m.in. Skarbiec Holding S.A. (od 2014
  roku) oraz LC Corp S.A.


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  57
   
  Pan Robert Oppenheim – posiada wykształcenie wyższe prawnicze i ekonomiczne oraz praktyczną wiedzę i
  umiejętności w zakresie rachunkowości z tytułu pełnienia w przeszłości funkcji Dyrektora Finansowego i
  Wiceprezesa Zarządu w Dromex SA (1999-2001) oraz członka Zarządu w Strabag (2001-2005) nadzorującego
  pion finansowy. W 1991 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, piastował kierownicze
  stanowiska w sektorze finansowym m.in. w Powszechnym Banku Kredytowym S.A..Od 2016 roku członek
  Rady Nadzorczej spółki zależnej Skarbiec TFI S.A.
  Pan Piotr Stępniak –w latach 2005-2008 pełnił funkcję Prezesa Getin Holding S.A.,w związku z którą
  odpowiedzialny był za analizę, rewizję finansową projektów inwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami
  portfelowymi konsolidowanymi w ramach Holdingu. Członek rad nadzorczych m.in.Kruk S.A.,Nest Bank
  S.A.,Magellan S
  .A. ,ATM Group S.A..Od 2008 roku członek Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management
  Holding S.A. a następnie od marca 2014 roku – Skarbiec Holding S.A.
  W dniu 27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki zmieniła Regulamin Komitetu Audytu nadając mu nową
  treść, zgodnie z którą do zadań Komitet Audytunależy wspieranie Rady Nadzorczej w jej zadaniach w zakresie:
  1. funkcjonowania procesów sprawozdawczości w Spółce i jej grupie kapitałowej, w szczególności
  poprzez:
  i) monitorowanie i analizowanie przedstawianych przez Zarząd informacji dotyczących istotnych
  zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych i ocen,
  które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki,
  ii) analizowanie wspólnie z Zarządem i audytorami zewnętrznymi sprawozdań finansowych Spółki
  oraz wyników badania tych sprawozdań,
  iii) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania wraz z wyjaśnieniem w jaki sposób badanie
  przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz jaka był rola Komitetu
  Audytu w procesie badania,
  iv) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania
  finansowego Spółki,
  v) przedkładanie Spółce zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
  finansowej;
  2. funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce, w szczególności poprzez:
  i) badanie adekwatności istniejących w Spółce systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania
  zagrożeń dla działalności Spółki,
  ii) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i
  wewnętrznymi regulacjami,
  iii) monitorowanie efektywności audytu wewnętrznego;
  3. funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem, w szczególności poprzez:
  i) opiniowanie akceptowalnych poziomów ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Spółki,
  ii) opiniowanie zasad szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałem i planowania
  kapitału,
  iii) ocena przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem,
  iv) ocena dostosowania Spółki do decyzji organów nadzorujących jej działalność,
  v) opiniowanie projektów istotnych regulacji i zmian w Spółce dot. zgodności, w tym polityki w
  zakresie ryzyka braku zgodności,
  vi) ocena realizacji polityki informowania o nieprawidłowościach w
  Spółce;
  4. zapewnienia niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów, w szczególności poprzez:
  i) opracowywanie polityki wyboru biegłego rewidenta oraz procedury wyboru biegłego rewidenta,
  ii) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłego
  rewidenta,
  iii) kontrolowanie, monitorowanie oraz dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta,
  iv) przedstawianie Zarządowi rekomendacji dotyczących wyboru audytora wewnętrznego,
  v) dokonywanie przeglądu efektywności audytu wewnętrznego i reakcji Zarządu na rekomendacje
  tego audytu,
  vi) opracowywanie polityki świadczenia przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, przez
  podmioty z nim powiązane oraz przez członka jego sieci, dozwolonych usług niebędących
  badaniem,
  vii) wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta na rzecz Spółki dozwolonych usług
  niebędących badaniem;
  5. monitorowania relacji z podmiotami powiązanymi, w szczególności poprzez:


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  58
   
  i) przedstawianie rekomendacji dotyczących decyzji o zawarciu istotnej umowy z podmiotem
  powiązanym,
  monitorowanie wykonania umów, o których mowa w pkt. i) oraz innych umów zawieranych przez
  Spółkę z podmiotami powiązanymi.

  W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń.
  W dniu 19 października 2017 Komitet Audytu działając na podstawie art.130 ust.1 pkt 5)-7) ustawy o biegłych
  rewidentach,firmach audytorskich i nadzorze publicznym uchwalił Politykę wyboru firmy audytorskiej do
  przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i oresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, Procedurę wyboru firmy
  audytorskiej oraz Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
  powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących
  badaniem.

  Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych
  jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej określa:
  kryteria brane pod uwagę przy wyborze firmy audytorskiej:
   podejście do prowadzonej działalności, do badania i strategia komunikacji,
   reputację,
   posiadanie systemu zapewniania (kontroli) jakości badania
   posiadanie protokołów kontroli czynności rewizji finansowej
   możliwość
  ́ odbycia spotkania z kluczowym biegłym rewidentem
   kwalifikacje, szkolenia, doświadczenia, dostępność personelu przeprowadzającego badanie
   ubezpieczenie firmy audytorskiej,
   opłacalnaość oferty
  oraz zasady ich doboru.
  Do badania sprawozdań finansowych może zostać wybrana wyłącznie firma audytorska, w której czynności
  rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania
  sprawozdań finansowych. Wybrana firma audytorska powinnna posiadać ważną umowę ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej a dowód jej zawarcia
  przedstawić do weryfikacji. Zaproszenie do złożenia oferty dotychczasowej firmy audytorskiej uzależnione
  jest od tego czy wybór wynika z obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej lub obowiązkowej rezygnacji
  złożonej przez firmę audytorską, wobec zaistnienia nowych okoliczności mogących zagrażać jej niezależności.
  W przypadku brania pod uwagę przy wyborze dotychczasowej firmy audytorskiej, należy dołożyć wszelkich
  starań w celu zapewnienia wszystkim firmom audytorskim do których skierowane jest zaproszenie jednakowych
  szans. Negocjacje należy prowadzić z udziałem co najmniej dwójki kandydatów Przy wyborze należy stosować
  podejście przewidujące, że firmy audytorskie biorące udział w procesie wyboru otrzymały takie same
  informacje, które powinny dokładnie opisywać potrzeby Spółki w zakresie ofertowanych usług oraz wyraźnie
  wskazywać zakres i rodzaj informacji, które powinny być zawarte w odpowiedzi na ofertę. Zmiana firmy
  audytorskiej powinna być zaplanowana odpowiednio wcześniej. Spółka dokonuje wyboru firmy audytorskiej
  na okres nie krótszy niż dwa lata obrotowe i nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, z możliwością przedłużenia na
  kolejny dwuletni okres. Firma audytorska powinna zapewnić odpowiedni mechanizm stopniowej rotacji w
  odniesieniu do najwyższego rangą personelu biorącego udział w badaniu ustawowym, obejmujący przynajmniej
  osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów. Spółka może skrócić okres wykonywania usługi przez firmę
  audytorską, za zgodą Rady Nadzorczej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Audytu, w szczególności w
  następujących przypadkach:
   naruszenia przez firmę audytorską zasad wynikających z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich i nadzorze publicznym;
   naruszenia przez firmę audytorską zapisów umowy pomiędzy Spółką a firmą audytorską;


  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  59
   
   wydania prawomocnego wyroku w sprawie negatywnej działalności firmy audytorskiej w zakresie rewizji
  finansowej, nieuprawnionych zachowań, naruszenia zasad wynikających z Ustawy o biegłych rewidentach
  firmach audytorskici I nadzorze publicznym
   przekształcenia, zmian właścicielskich lub zmian organizacyjnych, uzasadniających zmianę firmy
  audytorskiej lub nie przeprowadzenie badania.
  Zgodnie z Polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z
  tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
  Spółka powinna zapewnić, aby firma audytorska ani żaden z członków sieci, nie świadczyła bezpośrednio ani
  pośrednio na rzecz Spółki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych żadnych usług
  zabronionych niebędących badaniem sprawozdań finansowych,tj:
   usług podatkowych,
   usług obejmujących udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym,
   usług prowadzenia księgowości oraz sporządzania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych;
   usług w zakresie wynagrodzeń,
   opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem,
   usług w zakresie wyceny,
   usług prawnych,
   usług związanych z funkcją audytu wewnętrznego,
   usług związanych z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną
   usług promocyjnych i prowadzenia obrotu akcjami Spółki na rachunek własny lub gwarantowania emisji
  akcji Spółki;
   usług w zakresie zasobów ludzkich
   inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej.
  Przed powierzeniem firmie audytorskiej usług innych niż ustawowe badanie Komitet Audytu dokonuje oceny
  zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69–73 Ustawy o biegłych rewidentach,firmach
  audytorskich i nadzorze publicznym a wnioski z oceny powinny zostać przekazane Radzie Nadzorczej i
  Zarządowi jednocześnie z informacją o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na świadczenie przez
  firmę audytorską usług innych niż ustawowe badanie.

  Uchwałą nr 15/26.04.2017 z dnia 26.04.2017 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej
  PricewaterhouseCooper Sp.z o.o. do badania i przeglądów rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
  Spółki oraz rocznych i okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, w której
  Spółka jest spółką dominującą za kolejne trzy lata obrotowe począwszy od roku obrotowego kończącego się 30
  czerwca 2017, o czym Spółka poinformowała Raportem bieżącym 10/2017 z dnia 26.04.2017. Wybór nie
  dotyczył przedłużenia umowy z firmą audytorską i dokonany został na podstawie rekomendacji Komitetu
  Audytu sporządzonej w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru, uwzględniającej kryteria
  wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 16 kwietnia 2014 w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących ustaowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
  publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

  W roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 wybrana firma audytorska świadczyła na
  rzecz Spółki dozwolone usługi nie będące badaniem tj.przegląd półrocznych sprawozdań finansowych
  sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 oraz badanie pakietu konsolidacyjnego spółki zależnej Skarbiec
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017. Komitet Audytu po
  dokonaniu oceny zagrożeń i zabezpieczeniu niezależności, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym wyraził zgodę na świadczenie przez wybraną
  firmę audytorską powyższych usług

  XI.Polityka różnorodności -  GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018roku
   
  60
   
  Spółka nie opracowała i nie realizuje sformalizowanej polityki różnorodności.Spółka prowadzi politykę, zgodnie
  z którą do sprawowaniu funkcji zarządu i nadzoru oraz zajmowania kluczowych stanowisk w Spółce są
  powoływane oraz zatrudniane osoby posiadające odpowiednie kompetencje, w tym w szczególności
  kwalifikacje i doświadczenie.
  Spółka zamieszcza informacje dotyczące stosowania polityki różnorodności na swojej stronie internetowej
  www. skarbiecholding.pl.
     Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik  SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  RAPORT ROCZNY
  SKARBIEC HOLDING S.A.
  za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku
   

  List Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

  Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

  Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury Raportu Rocznego Skarbiec Holding S.A.
  Zakończony właśnie rok obrotowy 2017/2018 był dla Skarbiec Holding S.A i spółki zależnej
  Skarbiec TFI S.A. okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno tych rynkowych, jak i
  organizacyjnych. Przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie nowej strategii. Naszą ambicją
  jest podwojenie aktywów pod zarządzaniem w funduszach skierowanych do szerokiego grona
  klientów. W tym celu poszerzamy naszą ofertę produktową, wzmacniamy i budujemy nowe
  kanały dystrybucji i nieustannie dostosowujemy naszą firmę do potrzeb klientów.
  Z satysfakcją oceniam, że Skarbiec Holding S.A. wykorzystał sprzyjające warunki
  gospodarcze i rynkowe. Przychody ze sprzedaży usług osiągnęły wartość 16 371 tys. PLN, a
  zysk z działalności operacyjnej 6 403 tys. PLN. Zysk netto, uwzgledniający dywidendę
  otrzymaną od spółki zależnej, wyniósł 30 574 tys. PLN i był wyższy o prawie 71% od zysku
  za poprzedni rok obrotowy.
  Istotne znaczenie dla wyników Emitenta ma jego spółka zależna Skarbiec TFI S.A.. Dlatego
  oceniając mijające 12 miesięcy pragnę zwrócić Państwa uwagę na wzrost aktywów Skarbca
  do ponad 4,4 mld PLN w funduszach detalicznych. Przyczyniła się do tego zarówno sprzedaż
  netto (ok. 500 mln PLN w ostatnim roku), jak i bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Pozwala
  to na systematyczny wzrost przychodów z opłaty stałej, stabilizując wyniki finansowe.
  Co istotne wyniki te zostały osiągnięte w wymagającym otoczeniu, przy niskiej skłonności
  klientów do rozwiązań o wyższym ryzyku i większej zmienności na rynkach finansowych. Co
  jeszcze ważniejsze, zmiany w organizacji nie miały negatywnego wpływu na działalność
  firmy, za co wyrazy uznania należą się wszystkim pracownikom, którzy tworzą bardzo
  profesjonalny i zaangażowany zespół.
  Wzrost kosztów działalności to efekt rozbudowy organizacji i przygotowania jej do realizacji
  strategii oraz zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Rozszerzenie zespołu sprzedaży
  powinno zaowocować szerszą obecnością Skarbca wśród klientów korporacyjnych i
  niezależnych dystrybutorów. Dbając o jakość i transparentność naszej działalności,
  inwestujemy także w funkcje związane z szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  2ZLDGF]HQLHRVWRVRZDQLX]DVDG?DGXNRUSRUDF\MQHJR 
  ,:VND]DQLH]DVDG?DGXNRUSRUDF\MQHJRVWRVRZDQ\FKSU]H]6Sy?N
  
  6Sy?ND VWRVXMH ]DVDG\ ?DGX NRUSRUDF\MQHJR ]JRGQLH ] 'REU\PL 3UDNW\NDPL 6Sy?HN QRWRZDQ\FK QD *3: 
  RSXEOLNRZDQ\PLQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZJSZSOGREUHSUDNW\NL]QDVW
  SXMF\PLZ\?F]HQLDPL
  6SyáNDQLHRSUDFRZDáDLQLHUHDOL]XMHSROLW\NLUy*QRURGQRFL
  6Sy?NDQLHSU]HZLGXMHWUDQVPLWRZDQLDREUDG:DOQHJR=JURPDG]HQLD]Z\NRU]\VWDQLHPVLHFL,QWHUQHW
   6Sy?ND QLH SU]HZLGXMH ]DPLHV]F]DQLD QD VZRMHM VWURQLH LQWHUQHWRZHM ]DSLVX SU]HELHJX REUDG :DOQHJR
  =JURPDG]HQLDZIRUPLHDXGLROXEYLGHR
   XVWDQRZLRQH Z 6Sy?FH SURJUDP\ PRW\ZDF\MQH QLH SU]HZLGXM PLQLPDOQHJR RNUHVX ODW SRPL
  G]\
  SU]\]QDQLHP Z UDPDFK SURJUDPX PRW\ZDF\MQHJR DNFML OXE LQQ\FK LQVWUXPHQWyZ SRZL]DQ\FK ] DNFMDPL D
  PR*OLZRFLLFKUHDOL]DFML
  6Sy?ND RGVWSL?D RG VWRVRZDQLD ]DVDG NWyUH X]QDMH ]D QLHSURSRUFMRQDOQH GR SRWU]HE RUD] FHOX MDNLHPX PDM
  VáX*\ü
  6Sy?ND ]DPLHV]F]D LQIRUPDFM
   R VWRVRZDQ\FK ]DVDGDFK ?DGX NRUSRUDF\MQHJR RUD] LQIRUPDFMH GR NWyU\FK
  SXEOLNDFMLMHVW]RERZL]DQDQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMZZZVNDUELHFKROGLQJSO
  : RNUHVLH RG GQLD OLSFD URNX GR GQLD F]HUZFD URNXQLHPLD?\ PLHMVFD SU]\SDGNL WUZD?HJR EG(
  LQF\GHQWDOQHJRQDUXV]HQLD]DVDG?DGXNRUSRUDF\MQHJR
  6Sy?ND ]DOH*QD 6NDUELHF 7RZDU]\VWZR )XQGXV]\ ,QZHVW\F\MQ\FK 6$ VWRVXMH ] Z\?F]HQLDPL =DVDG\ ?DGX
  .RUSRUDF\MQHJR GOD ,QVW\WXFML 1DG]RURZDQ\FK SU]\M
  WH XFKZD? ]GQLD OLSFD URNX RSXEOLNRZDQH QD
  VWURQLHLQWHUQHWRZHM.RPLVML1DG]RUX)LQDQVRZHJRZZZNQISO=DNUHVVWRVRZDQLD=DVDG?DGX.RUSRUDF\MQHJR
  GOD,QVW\WXFML1DG]RURZDQ\FKSU]H]6NDUELHF7RZDU]\VWZR)XQGXV]\,QZHVW\F\MQ\FK6$MHVWSXEOLNRZDQ\QD
  VWURQLHLQWHUQHWRZHMVSy?NL]DOH*QHMZZZVNDUELHFSO
  *UXSD QLH VWRVXMH LQQ\FK RSXEOLNRZDQ\FK ]DVDG ?DGX NRUSRUDF\MQHJR DQL WH* SUDNW\N Z ]DNUHVLH ?DGX
  NRUSRUDF\MQHJRZ\NUDF]DMF\FKSR]DZ\PRJLSU]HZLG]LDQHSUDZHPNUDMRZ\P
  
  ,,2SLV J?yZQ\FK FHFK VWRVRZDQ\FK Z SU]HGVL
  ELRUVWZLH 6Sy?NL V\VWHPyZ NRQWUROL
  ZHZQ
  WU]QHM L ]DU]G]DQLD U\]\NLHP Z RGQLHVLHQLX GR SURFHVX VSRU]G]DQLD
  VSUDZR]GDILQDQVRZ\FKLVNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDILQDQVRZ\FK
  
  : FHOX ]DEH]SLHF]HQLD SUDZLG?RZRFL U]HWHOQRFL L ]JRGQRFL VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK ] RERZL]XMF\PL
  SU]HSLVDPL RUD] JHQHURZDQLD GDQ\FK ILQDQVRZ\FK R Z\VRNLHM MDNRFL Z 6Sy?FH Z\NRU]\VW\ZDQH V HOHPHQW\
  V\VWHPyZNRQWUROLZHZQ
  WU]QHML]DU]G]DQLDU\]\NLHP
  6\VWHP NRQWUROL ZHZQ
  WU]QHM REHMPXMH NRQWURO
   LQVW\WXFMRQDOQ L IXQNFMRQDOQ 6\VWHP WHQ RSLHUD VL
   QD
  ]DVDGDFK RNUHORQ\FK Z ZHZQ
  WU]Q\FK DNWDFK QRUPDW\ZQ\FK UHJXODPLQDFK SURFHGXUDFK L LQVWUXNFMDFK RUD]
  3ROLW\FH5DFKXQNRZRFL
  6\VWHP NRQWUROL ZHZQ
  WU]QHM RSDUW\ MHVW R ]DVDG\ QLH]DOH*QRFLL REHMPXMH ZV]\VWNLH SURFHV\ Z\VW
  SXMFH Z
  6Sy?FHZW\PREV]DU\PDMFHEH]SRUHGQLROXESRUHGQLRZS?\ZQDSUDZLG?RZR?VSUDZR]GDILQDQVRZ\FK
  .RQWUROD IXQNFMRQDOQD VSUDZRZDQD QD ZV]\VWNLFK SR]LRPDFK QDG]RUX PHQHG*HUVNLHJR Z UDPDFK RERZL]NyZ
  NRRUG\QDF\MQR?QDG]RUF]\FK]DSHZQLDPRQLWRURZDQLHSU]HELHJXZV]\VWNLFKSURFHVyZ
  =D SU]\JRWRZDQLH VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK 6Sy?NL RGSRZLHG]LDOQ\ MHVW 3UR6HUYLFH )LQWHFR 6S] RR
  SRSU]HGQLR 3UR6HUYLFH $JHQW 7UDQVIHURZ\ 6S] RR ZLDGF]F\QD U]HF] 6Sy?NL XV?XJ
   SURZDG]HQLD NVLJ
  UDFKXQNRZ\FK QD ]OHFHQLH 1DG]yU QDG SU]\JRWRZDQLHP VSUDZR]GDILQDQVRZ\FK VSUDZXMH &]?RQHN =DU]GX
  6Sy?NL 3URFHV SU]\JRWRZ\ZDQLD GDQ\FK ILQDQVRZ\FK QD SRWU]HE\ VSUDZR]GDZF]RFL RSDUW\ MHVW QD NVL
  JDFK
  UDFKXQNRZ\FK6Sy?NL'DQHILQDQVRZHSRGGDQHVZF]HQLHMDQDOL]LHSU]H]=DU]GDQDVW
  SQLHSUH]HQWRZDQHV
  Z VSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK 6Sy?ND VWRVXMH Z VSRVyE FLJ?\ VSyMQH ]DVDG\ NVL
  JRZH ]JRGQH ]
  0L
  G]\QDURGRZ\PL 6WDQGDUGDPL 6SUDZR]GDZF]RFL )LQDQVRZHM GR SUH]HQWDFML GDQ\FK ILQDQVRZ\FK Z


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  VSUDZR]GDQLDFK ILQDQVRZ\FK UDSRUWDFK RNUHVRZ\FK L LQQ\FK UDSRUWDFK SU]HND]\ZDQ\FK 5DG]LH 1DG]RUF]HM L
  DNFMRQDULXV]RP
  %H]SLHF]HVWZR HNVSORDWDFML V\VWHPX LQIRUPDW\F]QHJR ]DSHZQLD RGSRZLHGQLD VWUXNWXUD XSUDZQLH .RQWUROD
  GRVW
  SX SURZDG]RQD MHVW Z WUDNFLH VSRU]G]DQLD VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR SRF]ZV]\ RG ZSURZDG]DQLD
  GDQ\FK(UyG?RZ\FKSRSU]H]SU]HWZDU]DQLHGDQ\FKD*GRJHQHURZDQLDLQIRUPDFMLZ\MFLRZ\FK
  2G]ZLHUFLHGOHQLHP VNXWHF]QRFL VWRVRZDQ\FK SURFHGXU NRQWUROL L]DU]G]DQLD U\]\NLHP Z SURFHVLH
  VSRU]G]DQLD VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK MHVW Z\VRND MDNR? W\FK VSUDZR]GD FR SRWZLHUG]DM Z\GDZDQH
  GRW\FKF]DVRSLQLHELHJ?\FKUHZLGHQWyZ]EDGDQLDW\FKVSUDZR]GD
  
  ,,,:VND]DQLH $NFMRQDULXV]\ SRVLDGDMF\FK SRUHGQLR OXE EH]SRUHGQLR ]QDF]QH
  SDNLHW\DNFML
  
  :HG?XJVWDQXQDG]LHOLSFDURNX
  0XUDSRO 6$SRVLDGD? DNFML 6Sy?NL FRVWDQRZLXG]LD?X ZNDSLWDOH ]DN?DGRZ\P 6Sy?NL RUD]
  XSUDZQLDGRRGGDQLDJ?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLXVWDQRZLF\FKZV]\VWNLFKJ?RVyZ
  6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG SRVLDGD? DNFMH 6Sy?NL FR VWDQRZL  XG]LD?X Z NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P
  6Sy?NLRUD]XSUDZQLDGRRGGDQLDJ?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLXVWDQRZLF\FKZV]\VWNLFK
  J?RVyZ
  0HW/LIH 2WZDUW\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ SRVLDGD?  DNFMH FR VWDQRZL XG]LD?X Z NDSLWDOH
  ]DN?DGRZ\P6Sy?NLRUD]XSUDZQLDGRRGGDQLDJ?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLXVWDQRZLF\FK
  ZV]\VWNLFKJ?RVyZ
  )XQGXV]H 48(5&86 3DUDVRORZ\ 6),2 48(5&86 0XOWLVWUDWHJ\ ),= 48(5&86 $EVROXWQHJR =ZURWX ),=
  RUD] 48(5&86 $EVROXWH 5HWXUQ ),= SRVLDGD?\ ?F]QLH  DNFML FR VWDQRZL XG]LD?X Z NDSLWDOH
  ]DN?DGRZ\PLXSUDZQLDGRJ?RVyZVWDQRZLF\FKJ?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLX6SyáNL
  1DWLRQDOH 1HGHUODQGHQ 2WZDUW\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ SRVLDGD?  DNFMH VWDQRZLFH XG]LD?X Z
  NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P L XSUDZQLDMFH GR  J?RVyZ VWDQRZLF\FK ZV]\VWNLFK J?RVyZ QD :DOQ\P
  =JURPDG]HQLX
  :RNUHVLHRGOLSFDGRF]HUZFDGRV]?RGRQDVW
  SXMF\FK]PLDQZVWDQLHSRVLDGDQLDDNFML6Sy?NL
  : GQLX OLSFD URNX 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ RWU]\PD? RG 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG ] VLHG]LE QD &\SU]H
  RUD] 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9 /3 ] VLHG]LE Z 86$ ]DZLDGRPLHQLH *H Z Z\QLNX WUDQVDNFML ]E\FLD DNFML
  6Sy?NL SU]H] 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG Z GQLX OLSFD URNX GRV]?R GR ]PQLHMV]HQLD EH]SRUHGQLHJR
  XG]LD?X 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG RUD] SRUHGQLHJR XG]LD?X 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9/3 Z RJyOQHM OLF]ELH
  J?RVyZ QD ZDOQ\P ]JURPDG]HQLX 6Sy?NL 3U]HG ]PLDQ XG]LD?X 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG SRVLDGD?
  EH]SRUHGQLR D 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9/3 SRVLDGD? SRUHGQLR SRSU]H] 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG
  DNFML 6Sy?NL VWDQRZLF\FK NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR XSUDZQLDMF\FK GR RGGDQLD J?RVyZ FR
  VWDQRZL?RRJyOQHMOLF]E\J?RVyZ3R]PLDQLHXG]LD?X6NDUELHF+ROGLQJ/LPLWHGSRVLDGD?EH]SRUHGQLR
  D 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9/3 SRVLDGD? SRUHGQLR SRSU]H] 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG DNFML 6Sy?NL
  VWDQRZLF\FK NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR6Sy?NL L XSUDZQLDMF\FK GR RGGDQLD J?RVyZ VWDQRZLF\FK
  RJyOQHMOLF]E\J?RVyZ
  : GQLX ZU]HQLD URNX 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ RWU]\PD? RG6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG ] VLHG]LE QD
  &\SU]H RUD] 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9 /3 ] VLHG]LE Z 86$ ]DZLDGRPLHQLH *H Z Z\QLNX WUDQVDNFML ]E\FLD
  DNFML 6Sy?NL SU]H] 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG Z GQLX ZU]HQLD URNX GRV]?R GR ]PQLHMV]HQLD
  EH]SRUHGQLHJR XG]LD?X 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG RUD] SRUHGQLHJR XG]LD?X 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9/3Z
  RJyOQHM OLF]ELH J?RVyZ QD ZDOQ\P ]JURPDG]HQLX 6Sy?NL R 3U]HG ]PLDQ XG]LD?X 6NDUELHF +ROGLQJ
  /LPLWHG SRVLDGD? EH]SRUHGQLR D 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9/3 SRVLDGD? SRUHGQLR SRSU]H] 6NDUELHF +ROGLQJ
  /LPLWHG DNFML 6Sy?NLVWDQRZLF\FK NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR XSUDZQLDMF\FK GR RGGDQLD 
  J?RVyZ FR VWDQRZL?R  RJyOQHM OLF]E\ J?RVyZ 3R ]PLDQLH XG]LD?X 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG SRVLDGD?
  EH]SRUHGQLR D 3ROLVK (QWHUSULVH )XQG 9/3 SRVLDGD? SRUHGQLR SRSU]H] 6NDUELHF +ROGLQJ /LPLWHG 


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  DNFML 6Sy?NL VWDQRZLF\FK  NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR 6Sy?NL L XSUDZQLDMF\FK GR RGGDQLD J?RVyZ
  VWDQRZLF\FKRJyOQHMOLF]E\JáRVyZ
  : GQLX JUXGQLD URNX 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ RWU]\PD? RG 4XHUFXV 7RZDU]\VWZD )XQGXV]\
  ,QZHVW\F\MQ\FK 6$ G]LD?DMFHJR Z LPLHQLX IXQGXV]\ LQZHVW\F\MQ\FK 48(5&86 3DUDVRORZ\ 6),2
  48(5&86 0XOWLVWUDWHJ\ ),= 48(5&86$EVROXWQHJR =ZURWX ),= RUD]48(5&86 $EVROXWH 5HWXUQ ),=
  ]DZLDGRPLHQLH R ]HMFLX SRQL*HM SURJX RJyOQHM OLF]E\ J?RVyZZ 6Sy?FH Z Z\QLNX ]DZDUFLD WUDQVDNFML QD
  U\QNXUHJXORZDQ\P ZGQLX JUXGQLD URNX 3U]HG]PLDQ XG]LD?X ZZ IXQGXV]HSRVLDGD?\ DNFML
  6Sy?NL FR VWDQRZL?R  NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR 6Sy?NL RUD] GDZD?RJ?RVyZVWDQRZLF\FK
  RJyOQHM OLF]E\ J?RVyZ QD :DOQ\P =JURPDG]HQLX 3R ]PLDQLH XG]LD?X ZZ IXQGXV]H SRVLDGD?\ DNFML
  6Sy?NL FR VWDQRZL?R  NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR 6Sy?NL RUD] GDZD?R J?RVyZVWDQRZLF\FK 
  RJyOQHMOLF]E\J?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  :GQLXF]HUZFDURNX6NDUELHF+ROGLQJ6$RWU]\PD?RG$RUDP6S]RR]DZLDGRPLHQLHRQDE\FLXZ
  GQLX F]HUZFD URNXZ UDPDFK WUDQVDNFML ]DZDUWHM SR]DU\QNLHP UHJXORZDQ\P ]D SRUHGQLFWZHP GRPX
  PDNOHUVNLHJR  DNFML VWDQRZLF\FK XG]LD?X Z NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P L  J?RVyZ QD
  :DOQ\P =JURPDG]HQLX 6Sy?NL : GQLX  F]HUZFD URNX 6Sy?ND RWU]\PD?D ]DZLDGRPLHQLH RG 0XUDSRO
  6$ ]DZLDGRPLHQLH R ]E\FLX  DNFML 6Sy?NL VWDQRZLF\FK   XG]LD?X Z NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P
  RUD]J?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  :GQLXF]HUZFDURNX6NDUELHF+ROGLQJ6$RWU]\PD?RG3.2%3%DQNRZ\37(6$]DZLDGRPLHQLHR
  SU]HNURF]HQLX SU]H] 3.2 %3 %DQNRZ\ 2)( RUD] 3.2 'REURZROQ\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ Z GQLX F]HUZFD
   SURJX  J?RVyZ QD :DOQ\P =JURPDG]HQLX 6Sy?NL 3U]HG ]PLDQXG]LD?X3.2%3%DQNRZ\2)(RUD]
  3.2 'REURZROQ\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ SRVLDGD?\ ?F]QLH DNFML 6Sy?NL VWDQRZLF\FK XG]LD?X Z
  NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P L XSUDZQLDMF\FK GR J?RVyZ VWDQRZLF\FK RJyOQHM OLF]E\ J?RVyZ QD QD
  :DOQ\P =JURPDG]HQLX 3R ]PLDQLHXG]LD?X 3.2 %3 %DQNRZ\ 2)( RUD] 3.2 'REURZROQ\ )XQGXV]
  (PHU\WDOQ\ SRVLDGD?\ ?F]QLH DNFML 6Sy?NL VWDQRZLF\FK  XG]LD?X Z NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P RUD]
  XSUDZQLDMF\FK GR J?RVyZ QD :DOQ\P =JURPDG]HQLX FR VWDQRZL  J?RVyZ QD :DOQ\P
  =JURPDG]HQLX
  : ]ZL]NX ] SRZ\*V]\P QD G]LH VSRU]G]HQLD VSUDZR]GDQLD DNFMRQDULXV]DPL SRVLDGDMF\PL EH]SRUHGQLR
  ]QDF]FHSDNLHW\DNFMLZ6Sy?FHV
  $RUDP6S]RRSRVLDGDDNFMLDNFMLFRVWDQRZLXG]LD?XZNDSLWDOH]DN?DGRZ\PLXSUDZQLD
  GRJ?RVyZVWDQRZLF\FKZV]\VWNLFKJ?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  0HW/LIH 2WZDUW\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ SRVLDGD  DNFML FR VWDQRZL XG]LD?X Z NDSLWDOH
  ]DN?DGRZ\PLXSUDZQLDGRJ?RVyZVWDQRZLF\FKJ?RVyZQD:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  3.2 %3 %DQNRZ\ 2)( RUD] 3.2 'REURZROQ\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ SRVLDGDM ?F]QLH DNFML 6Sy?NL
  VWDQRZLF\FK  XG]LD?X Z NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P RUD] XSUDZQLDMF\FKGRJ?RVyZQD:DOQ\P
  =JURPDG]HQLX
  1DWLRQDOH 1HGHUODQGHQ 2WZDUW\ )XQGXV] (PHU\WDOQ\ SRVLDGD  DNFMH VWDQRZLFH XG]LD?X Z
  NDSLWDOH ]DN?DGRZ\P L XSUDZQLDMFH GR  J?RVyZ VWDQRZLF\FK ZV]\VWNLFK J?RVyZ QD :DOQ\P
  =JURPDG]HQLX
  
  ,9$NFMRQDULXV]HSRVLDGDMF\XSUDZQLHQLDNRQWUROQH
  1DG]LHOLSFDRUD]QDG]LHVSRU]G]HQLDVSUDZR]GDQLD6Sy?NDQLHSRVLDGDSRGPLRWyZEH]SRUHGQLRDQL
  SRUHGQLRNRQWUROXMF\FK
  
  9:VND]DQLHRJUDQLF]HRGQRQLHZ\NRQ\ZDQLDSUDZDJ?RVX
  :\NRQ\ZDQLHSUDZDJ?RVXZ6Sy?FHQLHMHVWRJUDQLF]RQH
  


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  9,2JUDQLF]HQLDUR]SRU]G]DQLDDNFMDPL
  1D G]LH OLSFD QD G]LH F]HUZFD RUD] QD G]LH VSRU]G]HQLD QLQLHMV]HJR 6SUDZR]GDQLD
  UR]SRU]G]DQLHDNFMDPL6Sy?NLQLHE\?RLQLHMHVWZMDNLNROZLHNVSRVyERJUDQLF]RQH
  
  9,=DVDG\SRZR?\ZDQLDLRGZR?\ZDQLDF]?RQNyZ=DU]GXLFKXSUDZQLHQLD
  
  &]?RQNRZLH =DU]GX SRZR?\ZDQL V SU]H] 5DG
   1DG]RUF] QD RNUHVZVSyOQHM NDGHQFML WUZDMFHM ODWD 5DGD
  1DG]RUF]D SRGHMPXMH XFKZD?
   ]Z\N? ZL
  NV]RFL J?RVyZ 5DGD 1DG]RUF]D SRVLDGD XSUDZQLHQLH GR
  ]DZLHV]DQLD ] ZD*Q\FK SRZRGyZ ZV]\VWNLFK OXE SRV]F]HJyOQ\FK F]?RQNyZ =DU]GX D WDN*H GR GHOHJRZDQLD
  F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM QD RNUHV QLH G?X*V]\ QL* WU]\ PLHVLFH GR F]DVRZHJR SH?QLHQLD IXQNFML F]?RQNyZ
  =DU]GX NWyU]\ ]RVWDOL RGZR?DQL ]?R*\OL UH]\JQDFM
   EG( ] LQQ\FK SU]\F]\Q QLH PRJ Z\NRQ\ZD? VZRLFK
  F]\QQRFL
  %H] ]JRG\ 5DG\ 1DG]RUF]HM F]?RQHN =DU]GX QLH PR*H ]DMPRZD? VL
   LQWHUHVDPL NRQNXUHQF\MQ\PL DQL WH*
  XF]HVWQLF]\? Z VSy?FH NRQNXUHQF\MQHM MDNR F]?RQHN Z?DG] ZVSyOQLN OXE DNFMRQDULXV] ]D Z\MWNLHP
  ]DWUXGQLHQLDRUD]SH?QLHQLDIXQNFMLSU]H]F]?RQND=DU]GXZ6SyáFH=DOH*QHMRG6SyáNL
  =DU]G 6Sy?NL SRG SU]HZRGQLFWZHP 3UH]HVD =DU]GX SURZDG]L VSUDZ\ 6Sy?NL ]DU]G]D MHM PDMWNLHP
  L UHSUH]HQWXMH M QD ]HZQWU] SU]HG VGDPL RUJDQDPL DGPLQLVWUDFML SDVWZRZHM L ZREHF RVyE WU]HFLFK =DU]G
  SRGHMPXMH GHF\]MH ZH ZV]\VWNLFK VSUDZDFK 6Sy?NL QLH]DVWU]H*RQ\FK SU]H] SRVWDQRZLHQLD 6WDWXWX OXE SU]HSLV\
  SUDZDGRZ\?F]QHMNRPSHWHQFML5DG\1DG]RUF]HMOXE:DOQHJR=JURPDG]HQLD:V]\VF\F]?RQNRZLH=DU]GXV
  ]RERZL]DQL L XSUDZQLHQL GR ZVSyOQHJR SURZDG]HQLD VSUDZ 6Sy?NL &]?RQNRZLH =DU]GX 6Sy?NL SURZDG]
  VSUDZ\6Sy?NL]JRGQLH]ZHZQ
  WU]Q\PSRG]LD?HPNRPSHWHQFML
  =JRGQLH ] ? XVW 6WDWXWX=DU]G 6Sy?NL ]RERZL]DQ\ MHVW GR VSRU]G]DQLD URF]Q\FK SODQyZ G]LD?DOQRFL
  6Sy?NL RUD] *UXS\ EXG*HWyZ 6Sy?NL RUD] *UXS\ SODQyZ VWUDWHJLF]Q\FK 6Sy?NL RUD] *UXS\ D Z UD]LH
  NRQLHF]QRFLUyZQLH*]PLDQW\FKGRNXPHQWyZ3ODQ\G]LD?DOQRFLEXG*HW\RUD]SODQ\VWUDWHJLF]QHMDNUyZQLH*
  ZV]HONLH ]PLDQ\ W\FK GRNXPHQWyZ ]DWZLHUG]DQH V SU]H] 5DG
   1DG]RUF] : RSDUFLX R WDN VSRU]G]RQH L
  ]DWZLHUG]RQHGRNXPHQW\=DU]G6Sy?NLSURZDG]LG]LD?DOQR?6Sy?NLRUD]*UXS\
  =DU]G ]DZLHUD ] ILUP DXG\WRUVN XPRZ
   QD EDGDQLH RUD] SU]HJOG\ RNUHVRZ\FK VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK
  6Sy?NL RUD] VNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK *UXS\ Z\ERUX ILUP\ DXG\WRUVNLHM GRNRQXMH 5DGD
  1DG]RUF]DSRXSU]HGQLHMUHNRPHQGDFML.RPLWHWX$XG\WX 
  =JRGD 5DG\ 1DG]RUF]HM Z\UD*RQD Z IRUPLH XFKZD?\ MHVW SRWU]HEQDZ SU]\SDGNX Z NWyU\P =DU]G PD ]DPLDU
  GRNRQD?F]\QQRFLPDMFHM]DSU]HGPLRW
  xZ\NRQ\ZDQLH SU]H] 6Sy?N
   SUDZD J?RVX SRSU]H] J?RVRZDQLH ?]D? SU]\ SRGHMPRZDQLX XFKZD?
  ZVSyOQLNyZ XFKZD? ]JURPDG]HQLD ZVSyOQLNyZ OXE XFKZD? ZDOQHJR ]JURPDG]HQLD LQQ\FK VSy?HN
  KDQGORZ\FK Z NWyU\FK 6Sy?ND XF]HVWQLF]\ Z FKDUDNWHU]H ZVSyOQLND OXE DNFMRQDULXV]D Z
  QDVW
  SXMF\FK VSUDZDFK D XG]LHODQLH F]?RQNRP RUJDQyZ VSy?NL NWyU]\ Z GDQ\P URNX REURWRZ\P
  SH?QLOL OXE SH?QL Z PRPHQFLH SRGHMPRZDQLD XFKZD?\ MDNLHNROZLHN IXQNFMH Z RUJDQDFK 6Sy?NL
  DEVROXWRULXP ] Z\NRQDQLD SU]H] QLFK RERZL]NyZ E SRZR?\ZDQLH L RGZR?\ZDQLH F]?RQNyZ 5DG\
  1DG]RUF]HM RUD] XVWDODQLH OLF]E\ F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM F XVWDODQLH L ]PLDQD ]DVDG
  Z\QDJUDG]DQLDOXEZ\VRNRFLZ\QDJURG]HQLDF]?RQNyZRUJDQyZVSy?NL
  xQDE\FLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM PDWHULDOQ\FK OXE QLHPDWHULDOQ\FK
  VN?DGQLNyZPDMWNRZ\FKRZDUWRFLQHWWRSU]HNUDF]DMFHM3UyJ,VWRWQRFLFK\ED*HGDQDF]\QQR?MHVW
  SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P SU]H] 5DG
  
  1DG]RUF]
  x]E\FLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM Z W\P Z GURG]H SU]HZ?DV]F]HQLD QD
  ]DEH]SLHF]HQLH VWDQRZLF\FK MHM Z?DVQR? OXE WDP JG]LH PD WR ]DVWRVRZDQLH RGGDQ\FK 6Sy?FH Z
  X*\WNRZDQLH ZLHF]\VWH PDWHULDOQ\FK OXE QLHPDWHULDOQ\FK VN?DGQLNyZ PDMWNRZ\FK R ZDUWRFL QHWWR
  SU]HNUDF]DMFHM 3UyJ ,VWRWQRFL FK\ED *H GDQD F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH
  G]LD?DOQRFL6Sy?NLOXEEXG*HFLH6Sy?NL]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]
  xREFL*HQLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM VWDQRZLF\FK MHM Z?DVQR? OXE
  WDP JG]LH PD WR ]DVWRVRZDQLH RGGDQ\FK 6Sy?FH Z X*\WNRZDQLH ZLHF]\VWH PDWHULDOQ\FK OXE
  QLHPDWHULDOQ\FK VN?DGQLNyZ PDMWNRZ\FK R ZDUWRFL QHWWR SU]HNU
  DF]DMFHM 3UyJ ,VWRWQRFL FK\ED *H
  GDQD F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL
  ]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  x]E\FLH Z W\P Z GURG]H SU]HZ?DV]F]HQLD QD ]DEH]SLHF]HQLH OXE REFL*HQLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H
  MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM SUDZ Z?DVQRFL LQWHOHNWXDOQHM Z V]F]HJyOQRFL SUDZ DXWRUVNLFK
  SDWHQWyZ L ]QDNyZ WRZDURZ\FK SU]\V?XJXMF\FK 6Sy?FH EH] Z]JO
  GX QD ZDUWR? W\FK SUDZ FK\ED *H
  GDQD F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL
  ]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]
  xSU]\VWSLHQLH SU]H] 6Sy?N
   GR LQQ\FK VSy?HN VWRZDU]\V]H OXE LQQ\FK SRGPLRWyZ SURZDG]F\FK
  G]LD?DOQR? JRVSRGDUF] OXE LQQHJR URG]DMX G]LD?DOQR? Z W\P QD REM
  FLH OXE QDE\FLH Z GURG]H
  MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM XG]LD?yZ OXE DNFML Z VSy?NDFKNDSLWD?RZ\FK MDN UyZQLH* QD
  ]D?R*HQLH L Z\SRVD*HQLH IXQGDFML OXE LQQ\FK SRGPLRWyZ W\SX ]DN?DGRZHJR FK\ED *H GDQD F]\QQR?
  MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P SU]H]
  5DG
  1DG]RUF]
  x]DFLJDQLH SU]H] 6Sy?N
   ]RERZL]D R ZDUWRFL QHWWR SU]HNUDF]DMFHM 3UyJ ,VWRWQRFL
  QLHSU]HZLG]LDQ\FK Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P SU]H]
  5DG
  1DG]RUF]LQLHE
  GF\FKZ\QLNLHP]Z\N?HMG]LD?DOQRFLRSHUDF\MQHM6Sy?NL
  x]DZDUFLH XPRZ\ SRPL
  G]\ 6Sy?N D 6Sy?N =DOH*Q 3RGPLRWHP 3RZL]DQ\P NWyU\PNROZLHN ]
  F]?RQNyZ =DU]GX 6Sy?NL NWyU\PNROZLHN ] F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM 6Sy?NL NWyU\PNROZLHN ]
  F]?RQNyZ =DU]GX 6Sy?NL =DOH*QHM OXE NWyU\PNROZLHN ] F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM 6Sy?NL =DOH*QHM
  FK\ED *H EH]Z]JO
  GQLH RERZL]XMF\ SU]HSLV SUDZD Z\PDJD Z W\P]DNUHVLH ]JRG\ :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD Z\UD*HQLH WDNLHM ]JRG\ QLH MHVW Z\PDJDQH Z SU]\SDGNX WUDQVDNFML ]DZLHUDQ\FK SU]H]
  6Sy?N
   QD ZDUXQNDFK U\QNRZ\FK ]H 6Sy?N =DOH*Q Z NWyUHM 6Sy?ND SRVLDGD EH]SRUHGQLR OXE
  SRUHGQLR ZL
  NV]RFLRZ\ XG]LD? NDSLWD?RZ\ MDN UyZQLH* Z SU]\SDGNX XG]LHOHQLD SU]H] 6Sy?N
  
  ]DEH]SLHF]H Z W\P SRU
  F]H SRU
  F]H ZHNVORZ\FK L JZDUDQFML ]D 6Sy?N
   =DOH*Q OXE VSy?N
   Z
  NWyUHM 6Sy?ND SRVLDGD EH]SRUHGQLR OXE SRUHGQLR FR QDMPQLHM GZDG]LHFLD SURFHQW XG]LD?yZ
  OXEDNFMLRLOHZDUWR?QHWWRF]\QQRFLQLHSU]HNUDF]D3URJX,VWRWQRFL
  xZ\UD*DQLH ]JRG\ QD ]DWUXGQLDQLH SU]H] 6Sy?N
   GRUDGFyZ L LQQ\FKRVyE ]HZQ
  WU]Q\FK Z VWRVXQNX GR
  6Sy?NL Z FKDUDNWHU]H NRQVXOWDQWyZ SUDZQLNyZ OXE DJHQWyZ MH*HOL ?F]QH URF]QH QLHSU]HZLG]LDQH Z
  URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P SU]H] 5DG
   1DG]RUF] NRV]W\
  QHWWR]DDQJD*RZDQLDWDNLFKRVyESRQLHVLRQHSU]H]6Sy?N
  PLD?\E\SU]HNURF]\?3UyJ,VWRWQRFL
  
  2SLVDQH Z\]HM F]\QQRFL X]QDMH VL
   ]D SU]HNUDF]DMFH 3UyJ ,VWRWQRFL MH*HOL LFK MHGQRVWNRZD ZDUWR? QHWWR
  UR]XPLDQDZV]F]HJyOQRFLMDNRZDUWR?QHWWRVN?DGQLNDPDMWNRZHJRNWyUHJRPDGRW\F]\?GDQDF]\QQR?OXE
  ZDUWR? QHWWR ZLDGF]H GR NWyU\FK ]RERZL]DQD PD E\? 6Sy?NDZ ]ZL]NX ] GDQ F]\QQRFL OXE Z
  Z\NRQDQLXGDQHMF]\QQRFL SU]HNUDF]D]? VLHGHPVHWSL
  ?G]LHVLWW\VL
  F\]?RW\FK OXEUyZQRZDUWR?
  WHM NZRW\ Z ZDOXFLH REFHM SU]HOLF]RQ ZHG?XJ RVWDWQLHJR SRSU]HG]DMFHJR GRNRQDQLH F]\QQRFL SUDZQHM
  UHGQLHJRNXUVXRJ?RV]RQHJRSU]H]1DURGRZ\%DQN3ROVNLSU]\F]\PZSU]\SDGNXZLDGF]HRNUHVRZ\FKOXE
  R FKDUDNWHU]H FLJ?\P GHF\GXMFD MHVW HVW\PRZDQD ZDUWR? ZLDGF]HQLD ]D RNUHV GZXQDVWX SLHUZV]\FK
  PLHVL
  F\ OXE VNXPXORZDQD ZDUWR? QHWWR F]\QQRFL Z UDPDFK GDQHM NDWHJRULL GR NWyUHM RGQRVL VL
   3UyJ
  ,VWRWQRFL SU]HNUDF]D Z GDQ\P URNX REURWRZ\P ]? MHGHQ PLOLRQ SL
  ?VHW W\VL
  F\ ]?RW\FK OXE
  UyZQRZDUWR?WHMNZRW\ZZDOXFLHREFHMSU]HOLF]RQZHG?XJRVWDWQLHJRSRSU]HG]DMFHJRGRNRQDQLHF]\QQRFL
  SUDZQHM UHGQLHJR NXUVX RJ?RV]RQHJR SU]H] 1DURGRZ\ %DQN 3ROVNL SU]\ F]\P Z SU]\SDGNX ZLDGF]H
  RNUHVRZ\FKOXERFKDUDNWHU]HFLJ?\PGHF\GXMFDMHVWHVW\PRZDQDZDUWR?ZLDGF]HQLD]DRNUHV GZXQDVWX 
  SLHUZV]\FKPLHVL
  F\
  
  9,,=DVDG\]PLDQ\VWDWXWX
  
  =PLDQDVWDWXWXQDOH*\GRNRPSHWHQFML:DOQHJR=JURPDG]HQLDLZ\PDJDZL
  NV]RFLWU]HFKF]ZDUW\FKJ?RVyZ
  ]QDVW
  SXMF\PLZ\MWNDPL
  x]PLDQD VWDWXWX SROHJDMFD QD LVWRWQHM ]PLDQLH SU]HGPLRWX G]LD?DOQRFL Z\PDJD ZL
  NV]RFL GZyFK WU]HFLFK
  J?RVyZDMHMVNXWHF]QR?]DOH*\RGZ\NXSLHQLDDNFMLDNFMRQDULXV]\NWyU]\QLH]JDG]DMVL
  QD]PLDQ
  
  x]PLDQD VWDWXWX ]ZL
  NV]DMFD ZLDGF]HQLD DNFMRQDULXV]\ OXE XV]F]XSODMFD LFK XSUDZQLHQLD RVRELVWH
  Z\PDJDGRGDWNRZR]JRG\ZV]\VWNLFKDNFMRQDULXV]\NWyU\FKGRW\F]\
  x]PLDQD VWDWXWX ]ZL]DQD ] SRGZ\*V]HQLHP NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR SU]HZLGXMFD REM
  FLH DNFML Z GURG]H
  VXEVNU\SFML SU\ZDWQHM OXE RWZDUWHM SU]H] R]QDF]RQHJR DGUHVDWD Z\PDJD REHFQRFL DNFMRQDULXV]\
  UHSUH]HQWXMF\FKFRQDMPQLHMMHGQWU]HFLNDSLWD?X]DN?DGRZHJR
  x]PLDQD VWDWXWX SU]HZLGXMFD XSRZD*QLHQLH ]DU]GX GR SRGZ\*V]HQLD NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR Z UDPDFK
  NDSLWD?X GRFHORZHJR Z\PDJD WU]HFK F]ZDUW\FK J?RVyZ SU]\ REHFQRFL DNFMRQDULXV]\ UHSUH]HQWXMF\FK FR
  QDMPQLHMMHGQWU]HFLNDSLWD?X]DN?DGRZHJR


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  
  2G GQLD VW\F]QLD Z 6Sy?FH RERZL]XMH 6WDWXW R WUHFL SU]\M
  WHM XFKZD? QU =Z\F]DMQHJR :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD 6Sy?NL ] GQLD SD(G]LHUQLND 6Sy?ND SXEOLNXMH DNWXDOQ WUH? 6WDWXWX QD VZRMHM VWURQLH
  LQWHUQHWRZHMZZZVNDUELHFKROGLQJSO
  
  
  
  9,,,=DVDG\ G]LD?DQLD :DOQHJR =JURPDG]HQLD MHJR ]DVDGQLF]H XSUDZQLHQLD SUDZD
  DNFMRQDULXV]\LVSRVyELFKZ\NRQ\ZDQLD
  
  :\NRQ\ZDQLHSUDZDJ?RVX
  $NFMRQDULXV]Z\NRQXMHSUDZRJ?RVXQDZDOQ\FK]JURPDG]HQLDFK?]Z\F]DMQ\FKEG(QDG]Z\F]DMQ\FK
  6]F]HJy?RZH UHJXODFMH GRW\F]FH Z\NRQ\ZDQLD SUDZD J?RVX ]DZLHUD .RGHNV 6Sy?HN +DQGORZ\FK 6WDWXW RUD]
  5HJXODPLQ:DOQHJR=JURPDG]HQLDXFKZDORQ\ZGQLXF]HUZFDURNX
  $NFMRQDULXV] 6Sy?NL PR*H XF]HVWQLF]\? Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX RUD] Z\NRQ\ZD? SUDZR J?RVX RVRELFLH OXE
  SU]H]SH?QRPRFQLND$NFMRQDULXV]6Sy?NLSRVLDGDMF\$NFMH]DSLVDQHQDZL
  FHMQL*MHGQ\PUDFKXQNXSDSLHUyZ
  ZDUWRFLRZ\FK PR*H XVWDQRZL? RGG]LHOQ\FK SH?QRPRFQLNyZ GR Z\NRQ\ZDQLD SUDZ ] $NFML ]DSLVDQ\FK QD
  ND*G\P]UDFKXQNyZ
  -H*HOL SH?QRPRFQLNLHP DNFMRQDULXV]D 6Sy?NL QD :DOQ\P =JURPDG]HQLX MHVW F]?RQHN =DU]GX F]?RQHN 5DG\
  1DG]RUF]HM OLNZLGDWRU SUDFRZQLN 6Sy?NL OXE F]?RQHN RUJDQyZ OXE SUDFRZQLN VSy?NL OXE VSy?G]LHOQL ]DOH*QHM
  6Sy?NL SH?QRPRFQLFWZR PR*H XSRZD*QLD? GR UHSUH]HQWDFML W\ONR QD MHGQ\P :DOQ\P =JURPDG]HQLX
  3H?QRPRFQLN PD RERZL]HN XMDZQL? DNFMRQDULXV]RZL 6Sy?NL RNROLF]QRFL ZVND]XMFH QD LVWQLHQLH EG(
  PR*OLZR? Z\VWSLHQLDNRQIOLNWX LQWHUHVyZ : WDNLP SU]\SDGNX XG]LHOHQLH GDOV]HJR SH?QRPRFQLFWZD MHVW
  QLHGRSXV]F]DOQH 3H?QRPRFQLN R NWyU\P PRZD SRZ\*HM J?RVXMH ]JRGQLH ] LQVWUXNFMDPL XG]LHORQ\PL SU]H]
  DNFMRQDULXV]D6Sy?NL
  8FKZD?\ :DOQHJR =JURPDG]HQLD ]DSDGDM EH]Z]JO
  GQ ZL
  NV]RFL J?RVyZ R LOH SU]HSLV\ .RGHNVX 6Sy?HN
  +DQGORZ\FKOXE6WDWXWXQLHSU]HZLGXMZ\PRJyZVXURZV]\FK
  $NFMRQDULXV]PR*HJ?RVRZD?RGPLHQQLH]ND*GHM]SRVLDGDQ\FKDNFML3H?QRPRFQLNPR*HUHSUH]HQWRZD?ZL
  FHM
  QL*MHGQHJRDNFMRQDULXV]D6Sy?NLLJ?RVRZD?RGPLHQQLH]$NFMLND*GHJRDNFMRQDULXV]D6Sy?NL
  $NFMRQDULXV] 6Sy?NL QLH PR*H DQL RVRELFLH DQL SU]H] SH?QRPRFQLND DQL MDNR SH?QRPRFQLN J?RVRZD? SU]\
  SRZ]L
  FLX XFKZD? GRW\F]F\FK MHJR RGSRZLHG]LDOQRFL ZREHF 6Sy?NL ] MDNLHJRNROZLHN W\WX?X
  Z W\P XG]LHOHQLD DEVROXWRULXP ]ZROQLHQLD ] ]RERZL]DQLD ZREHF6Sy?NL RUD] VSRUX SRPL
  G]\ QLP
  D6Sy?N2JUDQLF]HQLHSRZ\*V]HQLHGRW\F]\J?RVRZDQLDSU]H]DNFMRQDULXV]D6Sy?NLMDNRSH?QRPRFQLNDLQQHJR
  DNFMRQDULXV]DSU]\SRZ]L
  FLXXFKZD?GRW\F]F\FKVZRMHMRVRE\RNWyU\FKPRZDSRZ\*HM
  6WDWXW QLH SU]HZLGXMH PR*OLZRFLRGE\ZDQLD :DOQ\FK =JURPDG]H SU]\ Z\NRU]\VWDQLX URGNyZ NRPXQLNDFML
  HOHNWURQLF]QHM WM DQL Z SRVWDFL WUDQVPLVML REUDG :DOQHJR =JURPDG]HQLD Z F]DVLH U]HF]\ZLVW\P DQL
  GZXVWURQQHM NRPXQLNDFML Z F]DVLH U]HF]\ZLVW\P Z UDPDFK NWyUHMDNFMRQDULXV]H PRJ Z\SRZLDGD? VL
   Z WRNX
  REUDG :DOQHJR =JURPDG]HQLD SU]HE\ZDMFZPLHMVFXLQQ\PQL*PLHMVFH REUDG DQL Z\NRQ\ZDQLD SU]H]
  DNFMRQDULXV]D RVRELFLH OXE SU]H] SH?QRPRFQLND SUDZD J?RVX Z WRNX :DOQHJR =JURPDG]HQLD SR]D PLHMVFHP
  RGE\ZDQLD :DOQHJR =JURPDG]HQLD SU]\ Z\NRU]\VWDQLX URGNyZ NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM 'RNXPHQW\
  NRUSRUDF\MQH QLH SU]HZLGXM WDN*H PR*OLZRFL RGGDQLD SU]H] DNFMRQDULXV]D 6Sy?NL J?RVX QD :DOQ\P
  =JURPDG]HQLXGURJNRUHVSRQGHQF\MQ
  3UDZRXF]HVWQLFWZD Z:DOQ\P =JURPDG]HQLX PDM RVRE\E
  GFH DNFMRQDULXV]DPL 6Sy?NL QD GQLSU]HGGDW
  :DOQHJR=JURPDG]HQLD G]LHUHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX 
  : FHOX XF]HVWQLF]HQLD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX XSUDZQLHQL ]H ]GHPDWHULDOL]RZDQ\FK $NFML QD RND]LFLHOD
  6Sy?NL SRZLQQL ]D*GD? RG SRGPLRWX SURZDG]FHJR LFK UDFKXQHN SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK Z\VWDZLHQLD
  LPLHQQHJR ]DZLDGF]HQLD R SUDZLH XF]HVWQLFWZD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX )GDQLH WR QDOH*\ SU]HGVWDZL? QLH
  ZF]HQLHM QL* SR RJ?RV]HQLX R ]ZR?DQLX :DOQHJR =JURPDG]HQLD L QLH Sy(QLHM QL* Z SLHUZV]\P GQLX
  SRZV]HGQLPSRGQLXUHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  8SUDZQLHQL ] DNFML LPLHQQ\FK L ZLDGHFWZ W\PF]DVRZ\FK RUD] ]DVWDZQLF\ L X*\WNRZQLF\ NWyU\P SU]\V?XJXMH
  SUDZR J?RVX PDM SUDZR XG]LD?X Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX MH*HOL V ZSLVDQL GR NVL
  JL DNF\MQHM Z GQLX
  UHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  /LVW
   XSUDZQLRQ\FK GR XG]LD?X Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX ]H ]GHPDWHULDOL]RZDQ\FK DNFML QD RND]LFLHOD 6Sy?ND
  XVWDOD QD SRGVWDZLH Z\ND]X VSRU]G]RQHJR SU]H] SRGPLRW SURZDG]F\ GHSR]\W SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK
  ]JRGQLH ] 8VWDZ R 2EURFLH ,QVWUXPHQWDPL )LQDQVRZ\PL Z GQLX UHMHVWUDFML XF]HVWQLFWZD Z :DOQ\P
  =JURPDG]HQLX 2VRE\ XSUDZQLRQH GR XG]LD?X Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX SRVLDGDMFH DNFMH LPLHQQH XVWDOD VL
  
  ZHG?XJVWDQXXMDZQLRQHJRZNVL
  G]HDNF\MQHM6Sy?NLZGQLXUHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  QDWRPLDVW RVREDPL XSUDZQLRQ\PL GR XG]LD?X Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX SRVLDGDMF\PL DNFMH QD RND]LFLHOD Z
  IRUPLHGRNXPHQWyZVRVRE\NWyUH]?R*GRNXPHQW\DNFMLZ6Sy?FHZGQLXUHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P
  =JURPDG]HQLX 3RZ\*V]D OLVWD MHVWZ\?R*RQD Z VLHG]LELH6Sy?NLSU]H]WU]\GQLSRZV]HGQLHSRSU]HG]DMFHG]LH
  RGE\FLD :DOQHJR =JURPDG]HQLD RUD] Z PLHMVFX L F]DVLH :DOQHJR =JURPDG]HQLD $NFMRQDULXV] 6Sy?NL PR*H
  *GD?SU]HV?DQLDPXOLVW\DNFMRQDULXV]\XSUDZQLRQ\FKGRXG]LD?XZ:DOQ\P=JURPDG]HQLXQLHRGS?DWQLHSRF]W
  HOHNWURQLF]QSRGDMFZ?DVQ\DGUHVHPDLOQDNWyU\OLVWDSRZLQQDE\üZ\VáDQD
  : RGQLHVLHQLX GR DNFML ]DSLVDQ\FK QD UDFKXQNX ]ELRUF]\P ]D ]DZLDGF]HQLH R SUDZLH XF]HVWQLFWZD
  Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX XZD*D VL
   GRNXPHQW R RGSRZLHGQLHM WUHFLZ\VWDZLRQ\ SU]H] SRVLDGDF]D WDNLHJR
  UDFKXQNX -H*HOL UDFKXQHN ]ELRUF]\ QLH MHVW SURZDG]RQ\ SU]H] .'3: DOERSU]H]VSy?N
  NWyUHM.'3:
  SU]HND]D? Z\NRQ\ZDQLH F]\QQRFL ] ]DNUHVX SURZDG]HQLD GHSR]\WXSDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK SRVLDGDF]
  WDNLHJR UDFKXQNX SRZLQLHQ ]RVWD? ZVND]DQ\ .'3: DOER VSy?FH NWyUHM .'3: SU]HND]D? Z\NRQ\ZDQLH
  F]\QQRFL ] ]DNUHVX SURZDG]HQLD GHSR]\WX SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK SU]H] SRGPLRW SURZDG]F\ GOD QLHJR
  UDFKXQHN]ELRUF]\SU]HGSLHUZV]\PZ\VWDZLHQLHPWDNLHJRGRNXPHQWX
  1D SRGVWDZLH GRNXPHQWyZ R NWyU\FK PRZD SRZ\*HM SRVLDGDF] UDFKXQNX ]ELRUF]HJR VSRU]G]D Z\ND]
  XSUDZQLRQ\FKGRXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX:SU]\SDGNXJG\SRVLDGDF]UDFKXQNX]ELRUF]HJRQLH
  MHVW XF]HVWQLNLHP .'3: DOER VSy?NLNWyUHM .'3: SU]HND]D? Z\NRQ\ZDQLH F]\QQRFL ] ]DNUHVX SURZDG]HQLD
  GHSR]\WX SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK Z\ND] XSUDZQLRQ\FK GR XF]HVWQLFWZD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX MHVW
  SU]HND]\ZDQ\ ]D SRUHGQLFWZHP XF]HVWQLND .'3: DOER VSy?NL NWyUHM .'3: SU]HND]D? Z\NRQ\ZDQLH
  F]\QQRFL]]DNUHVXSURZDG]HQLDGHSR]\WXSDSLHUyZZDUWRFLRZ\FK 
  $NFMRQDULXV] 6Sy?NL PR*H SU]HQRVL? $NFMH Z RNUHVLH PL
  G]\ GQLHP UHMHVWUDFML XF]HVWQLFWZD Z :DOQ\P
  =JURPDG]HQLXDGQLHP]DNRF]HQLD:DOQHJR=JURPDG]HQLD ]XZ]JO
  GQLHQLHPRJUDQLF]HRNWyU\FKPRZDZ
  SNW9, 
  3UDZR]ZR?DQLDZDOQHJR]JURPDG]HQLD
  :DOQH =JURPDG]HQLH ]ZR?XMH =DU]G 5DGD 1DG]RUF]D PR*H ]ZR?D? =Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]HQLH MH*HOL
  =DU]G QLH ]ZR?D JR Z WHUPLQLH RUD] 1DG]Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]HQLH MH*HOL ]ZR?DQLH JR X]QD ]D
  ZVND]DQH 3UDZR ]ZR?DQLD 1DG]Z\F]DMQHJR :DOQHJR =JURPDG]HQLD SU]\V?XJXMH UyZQLH* DNFMRQDULXV]RP
  6Sy?NLUHSUH]HQWXMF\PFRQDMPQLHMSR?RZ
  NDSLWD?X]DN?DGRZHJR6Sy?NLOXEFRQDMPQLHMSR?RZ
  RJy?XJ?RVyZ
  Z6Sy?FH:WDNLPSU]\SDGNXDNFMRQDULXV]H6Sy?NLZ\]QDF]DM3U]HZRGQLF]FHJR:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  3RQDGWR DNFMRQDULXV] OXE DNFMRQDULXV]H 6Sy?NL UHSUH]HQWXMF\ FR QDMPQLHM MHGQ GZXG]LHVW NDSLWD?X
  ]DN?DGRZHJR6Sy?NLPRJ*GD?]ZR?DQLD1DG]Z\F]DMQHJR:DOQHJR=JURPDG]HQLDLXPLHV]F]HQLDRNUHORQ\FK
  VSUDZ Z SRU]GNX REUDG WHJR :DOQHJR =JURPDG]HQLD )GDQLH ]ZR?DQLD 1DG]Z\F]DMQHJR :DOQHJR
  =JURPDG]HQLDQDOH*\]?R*\?=DU]GRZLQDSLPLHOXEZSRVWDFLHOHNWURQLF]QHM-H*HOLZWHUPLQLHGZyFKW\JRGQL
  RG GQLD SU]HGVWDZLHQLD *GDQLD =DU]GRZL 1DG]Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]HQLH QLH ]RVWDQLH ]ZR?DQH VG
  UHMHVWURZ\ PR*H XSRZD*QL? GR ]ZR?DQLD 1DG]Z\F]DMQHJR :DOQHJR =JURPDG]HQLD DNFMRQDULXV]\
  Z\VW
  SXMF\FK]*GDQLHP6GZ\]QDF]D3U]HZRGQLF]FHJR:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  3UDZRXPLHV]F]HQLDRNUHORQ\FKVSUDZZSRU]GNXREUDGZDOQHJR]JURPDG]HQLD
  $NFMRQDULXV] OXE DNFMRQDULXV]H 6Sy?NL UHSUH]HQWXMF\ FR QDMPQLHM MHGQ GZXG]LHVW NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR
  6Sy?NL PRJ *GD? XPLHV]F]HQLD RNUHORQ\FK VSUDZ Z SRU]GNX REUDG QDMEOL*V]HJR :DOQHJR =JURPDG]HQLD
  )GDQLHSRZLQQR]RVWD?]J?RV]RQH=DU]GRZLQLHSy(QLHMQL*QDGQLSU]HGZ\]QDF]RQ\PWHUPLQHP:DOQHJR
  =JURPDG]HQLD )GDQLH PR*H ]RVWD? ]?R*RQH Z SRVWDFL HOHNWURQLF]QHM =DU]G MHVW RERZL]DQ\ QLH]Z?RF]QLH
  MHGQDN QLH Sy(QLHM QL* QD GQL SU]HG Z\]QDF]RQ\P WHUPLQHP :DOQHJR =JURPDG]HQLD RJ?RVL? ]PLDQ\
  ZSRU]GNXREUDGZSURZDG]RQHQD*GDQLHDNFMRQDULXV]\6Sy?NL2J?RV]HQLHQDVW
  SXMHZVSRVyEZ?DFLZ\GOD
  ]ZR?DQLD:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  3UDZR]J?DV]DQLD6Sy?FHSURMHNWyZXFKZD?
  $NFMRQDULXV]OXEDNFMRQDULXV]H6Sy?NLUHSUH]HQWXMF\FRQDMPQLHMMHGQGZXG]LHVWNDSLWD?X]DN?DGRZHJRPRJ
  SU]HG WHUPLQHP :DOQHJR =JURPDG]HQLD ]J?DV]D? 6Sy?FH QD SLPLH OXE SU]\ Z\NRU]\VWDQLX URGNyZ
  NRPXQLNDFML HOHNWURQLF]QHM SURMHNW\ XFKZD? GRW\F]FH VSUDZ ZSURZDG]RQ\FK GR SRU]GNX REUDG :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD OXE VSUDZ NWyUH PDM ]RVWD? ZSURZDG]RQH GR SRU]GNX REUDG 6Sy?ND QLH]Z?RF]QLH RJ?DV]D
  SURMHNW\XFKZD?QDVZRMHMVWURQLHLQWHUQHWRZHM


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  
  3UDZR*GDQLDVSUDZG]HQLDOLVW\REHFQRFLDNFMRQDULXV]\REHFQ\FKQD:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  1LH]Z?RF]QLHSR Z\ERU]H 3U]HZRGQLF]FHJR:DOQHJR =JURPDG]HQLD VSRU]G]D VL
   OLVW
   REHFQRFL ]DZLHUDMF
  VSLV XF]HVWQLNyZ :DOQHJR =JURPDG]HQLD ] Z\PLHQLHQLHP OLF]E\ DNFML 6Sy?NL NWyUH ND*G\ ] QLFK SRVLDGD RUD]
  SU]\V?XJXMF\FK LP J?RVyZ /LVWD REHFQRFL SRZLQQD ]RVWD? SRGSLVDQD SU]H] 3U]HZRGQLF]FHJR :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD L Z\?R*RQD SRGF]DV REUDG =JURPDG]HQLD 1D ZQLRVHNDNFMRQDULXV]\ SRVLDGDMF\FK MHGQ
  G]LHVLW NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR UHSUH]HQWRZDQHJR QD :DOQ\P =JURPDG]HQLX OLVWD REHFQRFL SRZLQQD E\?
  VSUDZG]RQDSU]H]Z\EUDQZW\PFHOXNRPLVM
  ]?R*RQFRQDMPQLHM]WU]HFKRVyE:QLRVNRGDZF\PDMSUDZR
  Z\ERUXMHGQHJRF]?RQNDNRPLVML
  6SRVyE]ZR?DQLD:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  :DOQH =JURPDG]HQLH ]ZR?XMH VL
   SU]H] RJ?RV]HQLH GRNRQ\ZDQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM 6Sy?NL RUD]
  ZVSRVyERNUHORQ\GODSU]HND]\ZDQLDLQIRUPDFMLELH*F\FK2J?RV]HQLHSRZLQQRE\?GRNRQDQHFRQDMPQLHMQD
  GQLSU]HGWHUPLQHPZDOQHJR]JURPDG]HQLDL]DZLHUD?ZV]F]HJyOQRFL
  xGDW
  JRG]LQ
  LPLHMVFH:DOQHJR=JURPDG]HQLDRUD]V]F]HJy?RZ\SRU]GHNREUDG
  xSUHF\]\MQ\ RSLV SURFHGXU GRW\F]F\FK XF]HVWQLF]HQLD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX L Z\NRQ\ZDQLD SUDZD
  J?RVX
  xG]LHUHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  xLQIRUPDFM
   *H SUDZR XF]HVWQLF]HQLD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX PDMW\ONR RVRE\ E
  GFH
  DNFMRQDULXV]DPL6Sy?NLZGQLXUHMHVWUDFMLXF]HVWQLFWZDZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  xZVND]DQLH JG]LH L Z MDNL VSRVyE RVRED XSUDZQLRQD GR XF]HVWQLFWZD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX PR*H
  X]\VND? SH?Q\ WHNVW GRNXPHQWDFML NWyUD PD E\? SU]HGVWDZLRQD :DOQHPX =JURPDG]HQLX RUD] SURMHNW\
  XFKZD?OXEMH*HOLQLHSU]HZLGXMHVL
  SRGHMPRZDQLDXFKZD?XZDJL=DU]GXOXE5DG\1DG]RUF]HMGRW\F]FH
  VSUDZ ZSURZDG]RQ\FK GR SRU]GNX REUDG :DOQHJR =JURPDG]HQLD OXEVSUDZ NWyUH PDM ]RVWD?
  ZSURZDG]RQHGRSRU]GNXREUDGSU]HGWHUPLQHP:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  xZVND]DQLH DGUHVX VWURQ\ LQWHUQHWRZHM QD NWyUHM E
  G XGRVW
  SQLRQH LQIRUPDFMH GRW\F]FH :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD
  6Sy?ND ]RERZL]DQD MHVW GR SU]HND]DQLD Z IRUPLH UDSRUWX ELH*FHJR P LQ GDW\ JRG]LQ\ L PLHMVFD :DOQHJR
  =JURPDG]HQLDZUD]]MHJRV]F]HJy?RZ\PSRU]GNLHPREUDG3RQDGWRZSU]\SDGNX]DPLHU]RQHM]PLDQ\6WDWXWX
  RJ?RV]HQLX Z IRUPLH UDSRUWX ELH*FHJR SRGOHJDM GRW\FKF]DV RERZL]XMFH MHJR SRVWDQRZLHQLD WUH?
  SURSRQRZDQ\FK ]PLDQ RUD] Z SU]\SDGNX JG\ Z ]ZL]NX ]H
  ]QDF]Q\P]DNUHVHP]DPLHU]RQ\FK]PLDQ6Sy?NDSRGHMPXMHGHF\]M
   R VSRU]G]HQLX QRZHJR WHNVX MHGQROLWHJR
  WUH? QRZHJR WHNVWX MHGQROLWHJR 6WDWXWX ZUD] ] Z\OLF]HQLHP MHJR QRZ\FK SRVWDQRZLH 2J?RV]HQLX Z IRUPLH
  UDSRUWX ELH*FHJR SRGOHJD WDN*H WUH? SURMHNWyZ XFKZD? RUD] ]D?F]QLNyZ GR SURMHNWyZ NWyUH PDM E\?
  SU]HGPLRWHPREUDG:DOQHJR=JURPDG]HQLDLVWRWQ\FKGODSRGHMPRZDQ\FKXFKZD?
  .RPSHWHQFMH:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  'RNRPSHWHQFML:DOQHJR=JURPDG]HQLDQDOH*\
  xUR]SDWU\ZDQLHL]DWZLHUG]DQLHVSUDZR]GDILQDQVRZ\FK6Sy?NLLVNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GD
  ILQDQVRZ\FK *UXS\ .DSLWD?RZHM 6Sy?NL RUD] VSUDZR]GD =DU]GX ]G]LD?DOQRFL 6Sy?NL L *UXS\
  .DSLWD?RZHM6Sy?NL]DXELHJ?\URNREURWRZ\
  xSRGHMPRZDQLHXFKZD?RSRG]LDOH]\VNXDOERRSRNU\FLXVWUDW\
  xXVWDODQLH OLF]E\ F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM GDQHM NDGHQFML L ZSURZDG]DQLH]PLDQZW\P
  ]DNUHVLHZWRNXNDGHQFML5DG\1DG]RUF]HM
  xSRZR?\ZDQLH L RGZR?\ZDQLH F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM ] ]DVWU]H*HQLHP SRQL*V]\FK
  SRVWDQRZLH?6WDWXWXGRW\F]F\FKNRRSWDFMLMDNUyZQLH*]DWZLHUG]DQLHNRRSWDFMLF]?RQNyZ
  5DG\1DG]RUF]HMQD]DVDGDFKRSLVDQ\FKZ†XVW6WDWXWX
  xXVWDODQLH L ]PLDQD ]DVDG Z\QDJUDG]DQLD RUD] XVWDODQLH Z\VRNRFL Z\QDJURG]HQLD F]?RQNyZ
  5DG\1DG]RUF]HM
  xXG]LHODQLH F]?RQNRP =DU]GX L 5DG\ 1DG]RUF]HM 6Sy?NL DEVROXWRULXP ] Z\NRQDQLD SU]H] QLFK
  RERZL]NyZ
  xSRGHMPRZDQLH XFKZD? REHMPXMF\FK SRVWDQRZLHQLD GRW\F]FH URV]F]H R QDSUDZLHQLH V]NRG\
  Z\U]G]RQHMSU]\]DZL]DQLX6Sy?NLOXEVSUDZRZDQLX]DU]GXDOERQDG]RUX


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  xXFKZDODQLH5HJXODPLQX:DOQHJR=JURPDG]HQLD5HJXODPLQX5DG\1DG]RUF]HMRUD]LFK]PLDQL
  X]XSH?QLH
  xSRGHMPRZDQLH XFKZD? R ]E\FLX OXE Z\G]LHU*DZLHQLX SU]HGVL
  ELRUVWZD 6Sy?NL OXE MHJR
  ]RUJDQL]RZDQHMF]
  FLRUD]XVWDQRZLHQLXQDQLFKRJUDQLF]RQHJRSUDZDU]HF]RZHJR
  xSRGHMPRZDQLH XFKZD? R ]E\FLX QLHUXFKRPRFL SUDZD X*\WNRZDQLD ZLHF]\VWHJR OXE XG]LD?X Z
  QLHUXFKRPRFLOXEZSUDZLHX*\WNRZDQLDZLHF]\VWHJRQLHUXFKRPRFL6SyáNL
  xSRGHMPRZDQLH XFKZD? R ]PLDQLH 6WDWXWX Z W\P R ]PLDQLH SU]HGPLRWX G]LD?DOQRFL 6Sy?NL RUD]
  SRGZ\*V]HQLXOXEREQL*HQLXNDSLWD?X]DN?DGRZHJR
  xSRGHMPRZDQLHXFKZD?ZVSUDZLHXPRU]HQLDDNFMLLZDUXQNyZWHJRXPRU]HQLD
  xSRGHMPRZDQLH XFKZD? R HPLVML REOLJDFML ]DPLHQQ\FK QD DNFMH REOLJDFML]SUDZHP
  SLHUZV]HVWZDRUD]ZDUUDQWyZVXEVNU\SF\MQ\FKRNWyU\FKPRZDZDUW?.RGHNVXVSy?HN
  KDQGORZ\FKDWDN*HRXUXFKRPLHQLXSURJUDPXHPLVMLREOLJDFMLLQQ\FKQL*ZVND]DQHSRZ\*HM
  xWZRU]HQLHRUD]OLNZLGDFMDIXQGXV]\VSHFMDOQ\FK6Sy?NL
  xSR?F]HQLHSRG]LD?OXESU]HNV]WD?FHQLH6Sy?NL
  xUR]ZL]DQLH6Sy?NLLRWZDUFLHMHMOLNZLGDFML
  xQDE\FLH Z?DVQ\FK DNFML Z SU]\SDGNX RNUHORQ\P Z DUW ? SNW .RGHNVX VSy?HN
  KDQGORZ\FKRUD]XSRZD*QLHQLHGRLFKQDE\ZDQLDZSU]\SDGNXRNUHORQ\PZDUW?SNW
  .RGHNVXVSy?HNKDQGORZ\FK
  x]DZDUFLHSU]H]6Sy?N
  XPRZ\]H6Sy?N=DOH*QSU]HZLGXMFHM]DU]G]DQLH6Sy?N=DOH*QOXE
  SU]HND]\ZDQLH]\VNXSU]H]6Sy?N
  =DOH*Q
  xUR]SDWU\ZDQLH LQQ\FK VSUDZ QDOH*F\FK GR Z?DFLZRFL :DOQHJR =JURPDG]HQLD ]JRGQLH
  SU]HSLVDPL SUDZD OXE SRVWDQRZLHQLDPL 6WDWXWX EG( VSUDZ RUD] ZQLRVNyZ ZQLHVLRQ\FK SU]H]
  =DU]GOXE5DG
  1DG]RUF]
  6]F]HJy?RZ\ RSLV VSRVREX G]LD?DQLD ZDOQHJR ]JURPDG]HQLD RNUHOD 5HJXODPLQ :DOQHJR =JURPDG]HQLD
  GRVW
  SQ\QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM6Sy?NLZZZVNDUELHFKROGLQJSO
  ,QQHSUDZDDNFMRQDULXV]\
  3R]D SUDZHP GR XF]HVWQLF]HQLD Z :DOQ\P =JURPDG]HQLX L Z\NRQ\ZDQLD SUDZD J?RVX DNFMRQDULXV]RP 6Sy?NL
  SU]\V?XJXMLQQHSUDZDXUHJXORZDQHV]F]HJy?RZRSU]HGHZV]\VWNLPZ.RGHNVLHVSy?HNKDQGORZ\FK8VWDZLHR
  2IHUFLH3XEOLF]QHM8VWDZLHR2EURFLH,QVWUXPHQWDPL)LQDQVRZ\PLRUD]6WDWXFLHZW\P
  xSUDZRGRUR]SRU]G]DQLD$NFMDPL RJUDQLF]HQLDZUR]SRU]G]DQLXDNFMDPLRSLVDQH]RVWD?\ZSNW9, 
  xSUDZRGRXG]LD?XZ]\VNXNWyU\]RVWDQLHZ\ND]DQ\ZURF]Q\PMHGQRVWNRZ\PVSUDZR]GDQLXILQDQVRZ\P
  ]EDGDQ\PSU]H]ELHJ?HJRUHZLGHQWDSU]H]QDF]RQ\PXFKZD?:DOQHJR=JURPDG]HQLDGRZ\S?DW\QDU]HF]
  DNFMRQDULXV]\6Sy?NL SUDZRGRG\ZLGHQG\ 
  ']LH G\ZLGHQG\ L WHUPLQ Z\S?DW\G\ZLGHQG\ RNUHOD :DOQH =JURPDG]HQLH ']LH G\ZLGHQG\ PR*H E\?
  Z\]QDF]RQ\ QD G]LH SRZ]L
  FLD XFKZD?\ DOER Z RNUHVLH NROHMQ\FKWU]HFK PLHVL
  F\ OLF]F RG WHJR GQLD -H*HOL
  XFKZD?D :DOQHJR =JURPDG]HQLD QLH RNUHOD WHUPLQX Z\S?DW\ G\ZLGHQG\ G\ZLGHQGD MHVW Z\S?DFDQD Z GQLX
  RNUHORQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]
  .ZRWD SU]H]QDF]RQD GR SRG]LD?X PL
  G]\ DNFMRQDULXV]\ 6Sy?NL QLHPR*H SU]HNURF]\? ]\VNX ]D RVWDWQL URN
  REURWRZ\ SRZL
  NV]RQHJR R QLHSRG]LHORQH ]\VNL ] ODW XELHJ?\FK RUD] R NZRW\ SU]HQLHVLRQH ] XWZRU]RQ\FK
  ]]\VNX NDSLWD?yZ ]DSDVRZHJR L UH]HUZRZ\FK NWyUH PRJ E\? SU]H]QDF]RQH QD Z\S?DW
   G\ZLGHQG\ .ZRW
   W
  
  QDOH*\ SRPQLHMV]\? R QLHSRNU\WH VWUDW\ DNFMH Z?DVQH RUD] R NZRW\NWyUH]JRGQLH].RGHNVHPVSy?HN
  KDQGORZ\FK OXE 6WDWXWHP SRZLQQ\ E\? SU]H]QDF]RQH ] ]\VNX ]D RVWDWQL URN REURWRZ\ QD NDSLWD? ]DSDVRZ\ OXE
  UH]HUZRZ\
  =DU]G PR*H Z\S?DFL? DNFMRQDULXV]RP ]DOLF]N
   QD SRF]HW SU]HZLG\ZDQHM G\ZLGHQG\ QD NRQLHF URNX
  REURWRZHJR MH*HOL 6Sy?ND SRVLDGD URGNL Z\VWDUF]DMFH QD Z\S?DW
   :\S?DWD ]DOLF]NL Z\PDJD ]JRG\ 5DG\
  1DG]RUF]HM 6Sy?ND PR*H Z\S?DFL? ]DOLF]N
   MH*HOL MHM ]DWZLHUG]RQH VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH ]D SRSU]HGQL URN
  REURWRZ\ Z\ND]XMH ]\VN =DOLF]ND PR*H VWDQRZL? QDMZ\*HM SR?RZ
  ]\VNX RVLJQL
  WHJR RGNRFDSRSU]HGQLHJR
  URNX REURWRZHJR Z\ND]DQHJR Z VSUDZR]GDQLX ILQDQVRZ\P ]EDGDQ\P SU]H] ELHJ?HJR UHZLGHQWD
  SRZL
  NV]RQHJR R NDSLWD?\ UH]HUZRZH XWZRU]RQH ] ]\VNX NWyU\PL Z FHOX Z\S?DW\ ]DOLF]HN PR*H G\VSRQRZD?
  =DU]GRUD]SRPQLHMV]RQHJRRQLHSRNU\WHVWUDW\LDNFMHZ?DVQH
  xSUDZRREM
  FLDDNFML6Sy?NLQRZHMHPLVMLZVWRVXQNXGROLF]E\SRVLDGDQ\FKDNFML SUDZRSRERUX 
  $NFMRQDULXV]H 6Sy?NL PDM SUDZR SLHUZV]HVWZD GR REM
  FLD QRZ\FK DNFML 6Sy?NL ZVWRVXQNX GR OLF]E\
  SRVLDGDQ\FK DNFML SU]\ F]\P SUDZR SRERUX SU]\V?XJXMH UyZQLH* Z SU]\SDGNX HPLVML SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  ]DPLHQQ\FK QD DNFMH 6Sy?NL OXE LQNRUSRUXMF\FK SUDZR ]DSLVX QDDNFMH 6Sy?NL 8FKZD?D R SRGZ\*V]HQLX
  NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR 6Sy?NL SRZLQQD ZVND]\ZD? G]LH ZHG?XJ NWyUHJR RNUHOD VL
   DNFMRQDULXV]\ 6Sy?NL
  NWyU\P SU]\V?XJXMH SUDZR SRERUX QRZ\FK DNFML G]LH SUDZD SRERUX ']LH SUDZD SRERUX QLH PR*H E\?
  XVWDORQ\ Sy(QLHM QL* ] XS?\ZHP V]HFLX PLHVL
  F\ OLF]F RG GQLD SRZ]L
  FLD XFKZD?\ 3RU]GHN REUDG :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD QD NWyU\P PD E\? SRGM
  WD XFKZD?D R SRGZ\*V]HQLX NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR 6Sy?NL SRZLQLHQ
  RNUHOD?SURSRQRZDQ\G]LHSUDZDSRERUX
  3R]EDZLHQLHDNFMRQDULXV]\6Sy?NLSUDZDSRERUXDNFML6Sy?NLQRZHMHPLVMLPR*HQDVWSL?Z\?F]QLHZLQWHUHVLH
  6Sy?NL L Z SU]\SDGNX JG\ ]RVWD?R RQR ]DSRZLHG]LDQH Z SRU]GNXREUDG :DOQHJR =JURPDG]HQLD =DU]G
  SU]HGVWDZLD :DOQHPX =JURPDG]HQLX SLVHPQ RSLQL
   X]DVDGQLDMF SRZRG\ SR]EDZLHQLD SUDZD SRERUX RUD]
  SURSRQRZDQ FHQ
   HPLV\MQ QRZ\FK DNFML 6Sy?NL EG( VSRVyE MHM XVWDOHQLD 'R SRGM
  FLD XFKZD?\ Z VSUDZLH
  SR]EDZLHQLDDNFMRQDULXV]\6Sy?NLSUDZDSRERUXZ\PDJDQDMHVWZL
  NV]R?FRQDMPQLHMF]WHUHFKSLW\FKJ?RVyZ
  ] Z\?F]HQLHP V\WXDFML Z NWyU\FK QRZH DNFMH 6Sy?NL PDM E\? REM
  WH Z FD?RFL SU]H] LQVW\WXFM
   ILQDQVRZ
  VXEHPLWHQWD ] RERZL]NLHP RIHURZDQLD LFK QDVW
  SQLH DNFMRQDULXV]RP 6Sy?NL FHOHP XPR*OLZLHQLD LP
  Z\NRQDQLD SUDZD SRERUX QD ZDUXQNDFK RNUHORQ\FK Z XFKZDOH OXE Z NWyU\FK QRZH DNFMH 6Sy?NL PDM E\?
  REM
  WHSU]H]VXEHPLWHQWDZSU]\SDGNXJG\DNFMRQDULXV]H6Sy?NLNWyU\PV?X*\SUDZRSRERUXQLHREHMPF]
  FL
  OXEZV]\VWNLFKRIHURZDQ\FKLPDNFML
  xSUDZR GR XG]LD?X Z PDMWNX 6Sy?NL Z SU]\SDGNX MHM OLNZLGDFMLNWyUH PR*H ]RVWD? Z\NRQDQH SR
  ]DVSRNRMHQLXOXE]DEH]SLHF]HQLXZLHU]\FLHOL6Sy?NL
  xSUDZRGRX]\VNDQLDLQIRUPDFML
  3RGF]DVREUDG:DOQHJR=JURPDG]HQLD=DU]GMHVW]RERZL]DQ\GRXG]LHOHQLDDNFMRQDULXV]RZL6Sy?NLQDMHJR
  *GDQLH LQIRUPDFML GRW\F]F\FK 6Sy?NL MH*HOL MHVW WR X]DVDGQLRQH GOD RFHQ\ VSUDZ\ REM
  WHM SRU]GNLHP REUDG
  :DOQHJR =JURPDG]HQLD -H*HOL SU]HPDZLDM ]D W\P ZD*QH SRZRG\ =DU]G PR*H XG]LHOL? LQIRUPDFML QD SLPLH
  SR]D :DOQ\P =JURPDG]HQLHP : WDNLP SU]\SDGNX =DU]G MHVW RERZL]DQ\ XG]LHOL? LQIRUPDFML QLH Sy(QLHM QL*
  Z WHUPLQLH GZyFK W\JRGQL RG GQLD ]J?RV]HQLD SU]H] DNFMRQDULXV]D 6Sy?NL *GDQLD SRGF]DV :DOQHJR
  =JURPDG]HQLD
  =DU]GRGPDZLDXG]LHOHQLDLQIRUPDFMLMH*HOLPRJ?RE\WRZ\U]G]L?V]NRG
  6Sy?FHVSy?FH]H6Sy?NSRZL]DQHM
  DOER VSy?FH OXE VSy?G]LHOQL ]DOH*QHM 6Sy?NL Z V]F]HJyOQRFL SU]H] XMDZQLHQLH WDMHPQLF WHFKQLF]Q\FK
  KDQGORZ\FK OXE RUJDQL]DF\MQ\FK SU]HGVL
  ELRUVWZD &]?RQHN =DU]GX PR*H RGPyZL? XG]LHOHQLD LQIRUPDFML
  MH*HOL XG]LHOHQLH LQIRUPDFML PRJ?RE\ VWDQRZL? SRGVWDZ
   MHJR RGSRZLHG]LDOQRFL NDUQHM F\ZLOQRSUDZQHM EG(
  DGPLQLVWUDF\MQHM
  6Sy?ND PD RERZL]HN SU]HND]DQLD GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRFL Z IRUPLH UDSRUWX ELH*FHJR LQIRUPDFML
  SU]HND]DQ\FKDNFMRQDULXV]RZL
  $NFMRQDULXV]NWyUHPXRGPyZLRQRXMDZQLHQLD*GDQHMLQIRUPDFMLSRGF]DVREUDG:DOQHJR=JURPDG]HQLDLNWyU\
  ]J?RVL?VSU]HFLZGRSURWRNR?XPR*H]?R*\?ZQLRVHNGRVGXUHMHVWURZHJRR]RERZL]DQLH=DU]GXGRXG]LHOHQLD
  LQIRUPDFML:QLRVHNWDNLQDOH*\]?R*\?ZWHUPLQLHW\JRGQLDRG]DNRF]HQLD:DOQHJR=JURPDG]HQLDQDNWyU\P
  RGPyZLRQR XG]LHOHQLD LQIRUPDFML$NFMRQDULXV] PR*H UyZQLH* ]?R*\? ZQLRVHN GR VGX UHMHVWURZHJR
  R]RERZL]DQLH 6Sy?NL GR RJ?RV]HQLD LQIRUPDFML XG]LHORQ\FK LQQHPX DNFMRQDULXV]RZL SR]D :DOQ\P
  =JURPDG]HQLHP : WDNLP SU]\SDGNX 6Sy?ND UyZQLH* MHVW ]RERZL]DQD SU]HND]D? Z IRUPLH UDSRUWX ELH*FHJR
  LQIRUPDFMHXG]LHORQHDNFMRQDULXV]RZL
  xSUDZR*GDQLDZ\GDQLDRGSLVyZURF]QHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR
  .D*G\ DNFMRQDULXV] 6Sy?NL PD SUDZR *GD? Z\GDQLD RGSLVyZ VSUDZR]GDQLD =DU]GX ] G]LD?DOQRFL 6Sy?NL
  LVSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR ZUD] ] RGSLVHP VSUDZR]GDQLD 5DG\ 1DG]RUF]HM RUD] RSLQLL ELHJ?HJR UHZLGHQWD
  QDMSy(QLHMQDSL
  WQDFLHGQLSU]HG:DOQ\P=JURPDG]HQLHP
  xSUDZR*GDQLDZ\GDQLDRGSLVyZZQLRVNyZ
  .D*G\DNFMRQDULXV]6Sy?NLPDSUDZR*GDQLDZ\GDQLDPXRGSLVyZZQLRVNyZZVSUDZDFKREM
  W\FKSRU]GNLHP
  REUDG QDMEOL*V]HJR :DOQHJR =JURPDG]HQLD )GDQLH WDNLH QDOH*\ ]?R*\? GR =DU]GX :\GDQLH RGSLVyZ
  ZQLRVNyZSRZLQQRQDVWSL?QLHSy(QLHMQL*ZWHUPLQLHW\JRGQLDS
  U]HG:DOQ\P=JURPDG]HQLHP
  xSUDZRGR*GDQLDZ\ERUX5DG\1DG]RUF]HMZGURG]HJ?RVRZDQLDRGG]LHOQ\PLJUXSDPL
  1DZQLRVHNDNFMRQDULXV]\6Sy?NLUHSUH]HQWXMF\FKFRQDMPQLHMMHGQSLWNDSLWD?X]DN?DGRZHJR6Sy?NLZ\EyU
  5DG\ 1DG]RUF]HM SRZLQLHQ E\? GRNRQDQ\ SU]H] QDMEOL*V]H :DOQH =JURPDG]HQLH Z GURG]H J?RVRZDQLD
  RGG]LHOQ\PLJUXSDPLQDZHWJG\SRVWDQRZLHQLD6WDWXWXSU]HZLGXMLQQ\VSRVyESRZR?DQLD5DG\1DG]RUF]HM:
  WDNLP SU]\SDGNX WU\E SU]HZLG]LDQ\ Z 6WDWXFLH 6Sy?NL QLH ]QDMGXMH ]DVWRVRZDQLD D DNFMRQDULXV]H VWRVXM


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  SURFHGXU
  SU]HZLG]LDQZ.RGHNVLHVSy?HNKDQGORZ\FK0HFKDQL]PWDNLHJRZ\ERUXMHVWQDVW
  SXMF\FD?NRZLWD
  OLF]ED DNFML 6Sy?NL MHVW G]LHORQD SU]H] OLF]E
   F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM Z\ELHUDQ ZGURG]H J?RVRZDQLD
  RGG]LHOQ\PL JUXSDPL NWyU XVWDOD:DOQH =JURPDG]HQLH $NFMRQDULXV]H NWyU]\ UHSUH]HQWXM WDN OLF]E
   DNFML
  PRJ XWZRU]\? RGG]LHOQ JUXS
   FHOHP Z\ERUX MHGQHJR F]?RQND 5DG\ 1DG]RUF]HM LQLH PRJ J?RVRZD? SU]\
  Z\ERU]H LQQ\FK F]?RQNyZ -H*HOL SR J?RVRZDQLX Z WU\ELH J?RVRZDQLDRGG]LHOQ\PLJUXSDPLZ5DG]LH
  1DG]RUF]HMSR]RVWDQQLHREVDG]RQHPLHMVFDDNFMRQDULXV]HNWyU]\QLHXF]HVWQLF]\OLZXWZRU]HQLX*DGQHMJUXS\
  E
  GXSUDZQLHQLGRZ\ERUXSR]RVWD?\FKF]?RQNyZ5DG\1DG]RUF]HM]Z\NáZL
  NV]RFLJáRVyZ
  xSUDZRGR]DVNDU*DQLDXFKZD?:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  $NFMRQDULXV]H 6Sy?NL V XSUDZQLHQL GR ]DVNDU*DQLD XFKZD? SRGM
  W\FK SU]H] :DOQH =JURPDG]HQLH Z GURG]H
  SRZyG]WZDRXFK\OHQLHXFKZD?\OXESRZyG]WZDRVWZLHUG]HQLHQLHZD*QRFLXFKZD?\
  8FKZD?D :DOQHJR =JURPDG]HQLD VSU]HF]QD ]H 6WDWXWHP EG( GREU\PL RE\F]DMDPL L JRG]FD Z LQWHUHV 6Sy?NL
  OXEPDMFDQDFHOXSRNU]\ZG]HQLHDNFMRQDULXV]D6Sy?NLPR*HE\?]DVNDU*RQDZGURG]HZ\WRF]RQHJRSU]HFLZNR
  6Sy?FHSRZyG]WZDRXFK\OHQLHXFKZD?\
  3RZyG]WZR R XFK\OHQLH XFKZD?\ :DOQHJR =JURPDG]HQLD SRZLQQR E\?ZQLHVLRQH Z WHUPLQLH PLHVLFD RG GQLD
  RWU]\PDQLD ZLDGRPRFL R XFKZDOH QLH Sy(QLHM MHGQDN QL* Z WHUPLQLH WU]HFK PLHVL
  F\ RG GQLD SRZ]L
  FLD
  XFKZD?\
  8FKZD?D :DOQHJR =JURPDG]HQLD VSU]HF]QD ] XVWDZ PR*H E\? ]DVNDU*RQD Z GURG]H SRZyG]WZD Z\WRF]RQHJR
  SU]HFLZNR6Sy?FHRVWZLHUG]HQLHQLHZD*QRFLXFKZD?\
  3RZyG]WZR R VWZLHUG]HQLH QLHZD*QRFL XFKZD?\ :DOQHJR =JURPDG]HQLD SRZLQQR E\? ZQLHVLRQH Z WHUPLQLH
  GQLRGGQLDMHMRJ?RV]HQLDQLHSy(QLHMMHGQDNQL*ZWHUPLQLHURNXRGGQLDSRZ]L
  FLDXFKZDá\
  3UDZR GR Z\WRF]HQLD SRZyG]WZD R XFK\OHQLH XFKZD?\ OXE SRZyG]WZDRVWZLHUG]HQLHQLHZD*QRFLXFKZD?\
  :DOQHJR=JURPDG]HQLDSU]\V?XJXMH
  o=DU]GRZL5DG]LH1DG]RUF]HMRUD]SRV]F]HJyOQ\PF]?RQNRPW\FKRUJDQyZ
  oDNFMRQDULXV]RZL 6Sy?NL NWyU\ J?RVRZD? SU]HFLZNR XFKZDOH D SRMHM SRZ]L
  FLX ]D*GD?
  ]DSURWRNR?RZDQLDVSU]HFLZX
  oDNFMRQDULXV]RZL6Sy?NLEH]]DVDGQLHQLHGRSXV]F]RQHPXGRXG]LD?XZ:DOQ\P=JURPDG]HQLX
  oDNFMRQDULXV]RP6Sy?NLNWyU]\QLHE\OLREHFQLQD:DOQ\P=JURPDG]HQLXZSU]\SDGNXZDGOLZHJR
  ]ZR?DQLD :DOQHJR =JURPDG]HQLD OXE WH* SRZ]L
  FLD XFKZD?\ Z VSUDZLH QLHREM
  WHM SRU]GNLHP
  REUDG
  xSUDZRGR*GDQLDZ\ERUXUHZLGHQWDGRVSUDZV]F]HJyOQ\FK
  1D ZQLRVHN DNFMRQDULXV]D OXE DNFMRQDULXV]\ 6Sy?NL SRVLDGDMF\FK FR QDMPQLHM RJyOQHM OLF]E\ J?RVyZ
  :DOQH =JURPDG]HQLH PR*H SRGM? XFKZD?
   Z VSUDZLH ]EDGDQLD SU]H] ELHJ?HJR QD NRV]W 6Sy?NL RNUHORQHJR
  ]DJDGQLHQLD]ZL]DQHJR]XWZRU]HQLHP6Sy?NLOXESURZDG]HQLHPMHMVSUDZ$NFMRQDULXV]HFLPRJZW\PFHOX
  *GD?]ZR?DQLDQDG]Z\F]DMQHJR:DOQHJR=JURPDG]HQLDOXE*GD?XPLHV]F]HQLDVSUDZ\SRGM
  FLDWHMXFKZD?\Z
  SRU]GNXREUDGQDMEOL*V]HJR:DOQHJR=JURPDG]HQLD)GDQLHQDOH*\]?R*\?QDSLPLHGR=DU]GXQDMSy(QLHMQD
  PLHVLF SU]HG SURSRQRZDQ\P WHUPLQHP :DOQHJR =JURPDG]HQLD -H*HOL Z WHUPLQLH GZyFK W\JRGQL RG GQLD
  SU]HGVWDZLHQLD *GDQLD =DU]GRZL :DOQH =JURPDG]HQLH QLH ]RVWDQLH ]ZR?DQH VG UHMHVWURZ\ PR*H SR
  ZH]ZDQLX =DU]GX GR ]?R*HQLD RZLDGF]HQLD XSRZD*QL? GR ]ZR?DQLD :DOQHJR =JURPDG]HQLD DNFMRQDULXV]\
  6Sy?NLZ\VW
  SXMF\FK]*GDQLHP
  8FKZD?D :DOQHJR =JURPDG]HQLD Z VSUDZLH Z\ERUX UHZLGHQWD GR VSUDZ V]F]HJyOQ\FK SRZLQQD RNUHOD?
  ZV]F]HJyOQRFL
  oR]QDF]HQLHUHZLGHQWDGRVSUDZV]F]HJyOQ\FKQDNWyUHJRZQLRVNRGDZFDZ\UD]L?]JRG
  QDSLPLH
  o
  SU]HGPLRW L ]DNUHV EDGDQLD ]JRGQ\ ] WUHFL ZQLRVNX FK\ED *HZQLRVNRGDZFD Z\UD]L? QD SLPLH
  ]JRG
  QDLFK]PLDQ
  
  oURG]DMHGRNXPHQWyZNWyUH6Sy?NDSRZLQQDXGRVW
  SQL?ELHJ?HPX
  oWHUPLQUR]SRF]
  FLDEDGDQLDQLHG?X*V]\QL*PLHVLFHRGGQLDSRGM
  FLDXFKZD?\
  -H*HOL :DOQH =JURPDG]HQLH QLH SRGHMPLH XFKZD?\ ]JRGQHM ] WUHFL ZQLRVNX DOER SRGHMPLH WDN XFKZD?
  
  ]QDUXV]HQLHP DUW XVW 8VWDZ\ R 2IHUFLH 3XEOLF]QHM ZQLRVNRGDZF\ PRJ Z WHUPLQLH GQL RG GQLD


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  SRGM
  FLDXFKZD?\Z\VWSL?GRVGXUHMHVWURZHJRRZ\]QDF]HQLHZVND]DQHJRSRGPLRWXMDNRUHZLGHQWDGRVSUDZ
  V]F]HJyOQ\FK
  5HZLGHQW GR VSUDZ V]F]HJyOQ\FK MHVW RERZL]DQ\ SU]HGVWDZL? =DU]GRZL L 5DG]LH 1DG]RUF]HM SLVHPQH
  VSUDZR]GDQLH ] Z\QLNyZ EDGDQLD 6SUDZR]GDQLH QLH PR*H XMDZQLD?LQIRUPDFML VWDQRZLF\FK WDMHPQLF
  
  WHFKQLF]Q KDQGORZ OXE RUJDQL]DF\MQ 6Sy?NL FK\ED *H MHVW WR QLH]E
  GQH GR X]DVDGQLHQLD VWDQRZLVND
  ]DZDUWHJRZW\PVSUDZR]GDQLX=DU]GMHVWRERZL]DQ\SU]HND]D?VSUDZR]GDQLHZWU\ELHUDSRUWXELH*FHJR
  =DU]G ]RERZL]DQ\ MHVW ]?R*\? VSUDZR]GDQLH ]H VSRVREX XZ]JO
  GQLHQLD Z\QLNyZ EDGDQLD QD QDMEOL*V]\P
  :DOQ\P=JURPDG]HQLX
  xXPRU]HQLHDNFML
  $NFMH PRJ SRGOHJD? XPRU]HQLX GREURZROQHPX 8PRU]HQLH GREURZROQH QLH PR*H E\? GRNRQDQH F]
  FLHM QL*
  UD] Z URNX REURWRZ\P 8PRU]HQLH DNFML Z\PDJD XFKZD?\ :DOQHJR =JURPDG]HQLD RUD] REQL*HQLD NDSLWD?X
  ]DN?DGRZHJR 8FKZD?D :DOQHJR =JURPDG]HQLD R XPRU]HQLX DNFML RNUHOD VSRVyE XPRU]HQLD L V]F]HJy?RZH
  ZDUXQNL XPRU]HQLD DNFML Z W\P RNUHOD SRGVWDZ
   SUDZQ XPRU]HQLD Z\VRNR? Z\QDJURG]HQLD
  SU]\V?XJXMFHJRDNFMRQDULXV]RZLDNFMLXPRU]RQ\FKEG(X]DVDGQLHQLHXPRU]HQLDDNFMLEH]Z\QDJURG]HQLDRUD]
  VSRVyE REQL*HQLD NDSLWD?X ]DN?DGRZHJR 3RGM
  FLH XFKZD?\ R XPRU]HQLX DNFML SRZLQQR E\? SRSU]HG]RQH
  SRGM
  FLHP SU]H] :DOQH =JURPDG]HQLH XFKZD?\ R Z\UD*HQLX ]JRG\ QD QDE\FLH SU]H] 6Sy?N
   DNFML Z?DVQ\FK
  FHOHPXPRU]HQLDZNWyUHM]RVWDQRNUHORQHZDUXQNLQDE\FLDW\FKDNFML
  =PLDQD SUDZ DNFMRQDULXV]\ Z\PDJD XFKZD?\ :DOQHJR =JURPDG]HQLD SRGM
  WHM ZL
  NV]RFL WU]HFK F]ZDUW\FK
  J?RVyZRUD]ZSLVXGRUHMHVWUXSU]HGVL
  ELRUFyZ.56
  
  ,;2UJDQ\ ]DU]G]DMFH L QDG]RUXMFH ? VN?DG ]PLDQ\ Z URNX REURWRZ\P RSLV
  G]LD?DQLD
  
  6N?DGRUJDQyZ6Sy?NL

  Zarzd:
  3UH]HV=DU]GX(ZD5DGNRZVND?ZL
  WR
  :LFHSUH]HV=DU]GX?$QGU]HM6R?GHN
  &]?RQHN=DU]GX-DNXE.RFMDQ
  1DG]LHZ VN?DG=DU]GX6Sy?NLZFKRG]LOL
  3UH]HV=DU]GX0DUHN5\ELHF
  &]?RQNRZLH=DU]GX%DUWRV]-y]HILDNL?XNDV].
  G]LRU
  : GQLX F]HUZFD SDQ ?XNDV] .
  G]LRU ]?R*\? UH]\JQDFM
   ] SH?QLHQLD IXQNFML F]?RQND =DU]GX 6Sy?NL ]
  GQLHP OLSFD -HGQRF]HQLH =DU]G 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ RWU]\PD? LQIRUPDFM
   RG VSy?NL ]DOH*QHM
  6NDUELHF 7RZDU]\VWZR )XQGXV]\ ,QZHVW\F\MQ\FK 6$ *H Z GQLX F]HUZFD URNX SDQ ?XNDV] .
  G]LRU
  ]?R*\? UyZQLH* UH]\JQDFM
   ] SH?QLHQLD SU]H] QLHJR IXQNFML &]?RQND=DU]GX 6NDUELHF 7), 6$ ] GQLHP OLSFD
  URNX
  : GQLX OLSFD SDQ 0DUHN 5\ELHF ]?R*\? UH]\JQDFM
   ] SH?QLHQLD IXQNFML 3UH]HVD=DU]GX 6Sy?NL ] GQLHP
   ZU]QLD -HGQRF]HQLH =DU]G 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ RWU]\PD? LQIRUPDFM
   RG VSy?NL ]DOH*QHM 6NDUELHF
  7RZDU]\VWZR )XQGXV]\ ,QZHVW\F\MQ\FK 6$ *H Z GQLX OLSFD URNX SDQ 0DUHN 5\ELHF ]?R*\? UyZQLH*
  UH]\JQDFM
  ]SH?QLHQLDSU]H]QLHJRIXQNFML&]?RQND=DU]GX6NDUELHF7),6$]GQLHPZU]HQLDURNX
  : GQLX 5DGD 1DG]RUF]D 6Sy?NL SRZLHU]\?D ] GQLHP IXQNFM
   3UH]HVD =DU]GX 6Sy?NL
  GRW\FKF]DVRZHPXF]?RQNRZL]DU]GX6Sy?NLSDQX%DUWRV]RZL-y]HILDNRZL
  :GQLX5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLSRZR?D?DSDQL(Z
  5DGNRZVN?ZL
  WRGRVN?DGX=DU]GX6Sy?NL
  SRZLHU]DMFMHMIXQNFM
  :LFHSUH]HVD=DU]GX
  :GQLX5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLSRZR?D?DSDQD-DNXED.RFMDQDGRVN?DGX=DU]GX6Sy?NL
  :GQLXSD(G]LHUQLND5DGD1DG]RUF]DSRZR?D?DGRW\FKF]DVRZ\VN?DG=DU]GXQDQDVW
  SQNDGHQFM
  


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  :GQLXNZLHWQLDSDQ%DUWRV]-y]HILDN]?R*\?UH]\JQDFM
  ]SH?QLHQLHQLDIXQNFML3UH]HVD=DU]GX6Sy?NL]
  GQLHPPDMD-HGQRF]HQLH=DU]G6NDUELHF+ROGLQJ6$RWU]\PD?LQIRUPDFM
  RGVSy?NL]DOH*QHM
  6NDUELHF7RZDU]\VWZR)XQGXV]\,QZHVW\F\MQ\FK6$*HZGQLXNZLHWQLDURNXSDQ%DUWRV]-y]HILDN
  ]?R*\?UyZQLH*UH]\JQDFM
  ]SH?QLHQLDSU]H]QLHJRIXQNFML:LFHSUH]HVD=DU]GX,=DVW
  SF\3UH]HVD=DU]GX
  6NDUELHF7),6$]GQLHPPDMDURNX
  :GQLXNZLHWQLD5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLSRZLHU]\?DGRW\FKF]DVRZHPX:LFHSUH]HVRZL=DU]GXSDQL
  (ZLH5DGNRZVNLHM±ZL
  WRIXQNFM
  3UH]HVD=DU]GX]GQLHPF]HUZFD
  :GQLXNZLHWQLD5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLSRZR?D?DSDQD$QGU]HMD6R?GNDGRVN?DGX=DU]GX6SyáNLL
  SRZLHU]\?DPXIXQNFM
  :LFHSUH]HVD=DU]GX]GQLHPOLSFD:GQLXNZLHWQLD5DGD1DG]RUF]D
  VSy?NL]DOH*QHM6NDUELHF7RZDU]\VWZR)XQGXV]\,QZHVW\F\MQ\FK6$SRZR?D?DSDQD$QGU]HMD6R?GNDGRVN?DGX
  =DU]DGXWHM6Sy?NL]GQLHPOLSFD
  Rada Nadzorcza:
  3U]HZRGQLF]F\5DG\1DG]RUF]HM3LRWU6W
  SQLDN
  :LFHSU]HZRGQLF]F\5DG\1DG]RUF]HM%RJXV?DZ*UDERZVNL
  &]?RQNRZLH5DG\1DG]RUF]HM5DLPRQGR(JJLQN*U]HJRU]*UDERZLF]5REHUW2SSHQKHLP$QGU]HM6\NXOVNL
  1DG]LHZ VN?DG5DG\1DG]RUF]HMZFKRG]LOL
  &]?RQNRZLH5DG\1DG]RUF]HM*U]HJRU]*UDERZLF]%RJXV?DZ*UDERZVNL5REHUW2SSHQKHLP3LRWU6W
  SQLDN
  :GQLXOLSFDURNX1DG]Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLH$NFMRQDULXV]\SRZR?D?RSDQD5DLPRQGR(JJLQN
  SDQD 0LFKD?D 6DSRW
   RUD] SDQD $QGU]HMD 6R?GND GR VN?DGX 5DG\ 1DG]RUF]HM 6Sy?NL RUD] SRZLHU]\?R IXQNFM
  
  3U]HZRGQLF]FHJR5DG\1DG]RUF]HMSDQX3LRWURZL6W
  SQLDNRZL
  :GQLXOLSFDURNX5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLG]LD?DMFZRSDUFLXR?XVW6WDWXWXZyZF]HVQ\P
  EU]PLHQLXSRZLHU]\?DIXQNFM
  :LFHSU]HZRGQLF]FHJR5DG\1DG]RUF]HMSDQX%RJXV?DZRZL*UDERZVNLHPX
  :GQLXSD(G]LHUQLND=Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLH$NFMRQDULXV]\SRZR?D?RGRW\FKF]DVRZ\VN?DG
  5DG\1DG]RUF]HMQDQDVW
  SQNDGHQFMDSRZLHU]DMFSDQX3LRWURZL6WHSQLDNRZLIXQNFM
  3U]HZRGQLF]FHJR5DG\
  1DG]RUF]HMRUD]SDQX%RJXV?DZRZL*UDERZVNLHPXIXQNFM
  :LFHSU]HZRGQLF]FHJR5DG\1DG]RUF]HM
  :GQLXNZLHWQLDSDQ$QGU]HM6R?GHN]?R*\?UH]\JQDFM
  ]F]?RQNRVWZDZ5DG]LH1DG]RUF]HM6Sy?NL]
  GQLHPF]HUZFD
  :GQLXOLSFD5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLX]XSH?QL?DVN?DG5DG\1DG]RUF]HMZWU\ELHNRRSWDFMLSRZR?XMF
  SDQD$QGU]HMD6\NXOVNLHJRGRVN?DGX5DG\1DG]RUF]HM6Sy?NL
  :GQLXOLSFDSDQ0LFKDO6DSRWD]?R*\?UH]\JQDFM
  ]F]?RQNRVWZDZ5DG]LH1DG]RUF]HM6Sy?NL
  :GQLXVLHUSQLD5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLX]XSH?QL?DVN?DG5DG\1DG]RUF]HMZWU\ELHNRRSWDFML
  SRZR?XMFSDQL,ZRQ
  6URN
  GRVN?DGX5DG\1DG]RUF]HM6Sy?NL
  :]ZL]NX]SRZ\*V]\PQDG]LHVSRU]G]HQLDVSUDZR]GDQLDVN?DG5DG\1DG]RUF]HMSU]HGVWDZLDVL
  
  QDVW
  SXMFR
  3DQ3LRWU6W
  SQLDN?3U]HZRGQLF]F\5DG\1DG]RUF]HM
  3DQ%RJXV?DZ*UDERZVNL?:LFHSU]HZRGQLF]F\5DG\1DG]RUF]HM
  3DQ5DLPRQGR(JJLQN?F]?RQHN5DG\1DG]RUF]HM
  3DQ*U]HJRU]*UDERZLF]?F]?RQHN5DG\1DG]RUF]HM
  3DQ5REHUW2SSHQKHLP?F]?RQHN5DG\1DG]RUF]HM
  3DQL,ZRQD6URNDF]?RQHN5DG\1DG]RUF]HM
  3DQ$QGU]HM6\NXOVNL?F]?RQHN5DG\1DG]RUF]HM
  
  2SLVG]LDáDQLD=DU]GX
  
  =JRGQLH ]H 6WDWXWHP =DU]G 6Sy?NL PR*H OLF]\? RG GZyFK GR VLHGPLX F]?RQNyZ &]?RQNRZLH =DU]GX
  SRZR?\ZDQLVQDRNUHVZVSyOQHMNDGHQFMLWUZDMFHMWU]\ODWD


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  2SLVVSRVREXSRZRá\ZDQLD=DU]GXRUD]MHJRXSUDZQLH]DZDUW\MHVWZSNW9,,
  =DU]G G]LD?D QD SRGVWDZLH 6WDWXWX L 5HJXODPLQX =DU]GX ]DWZLHUG]RQHJR SU]H] 5DG
   1DG]RUF] Z GQLX 
  PDMDURNX
  'R VN?DGDQLD RZLDGF]H ZROL Z LPLHQLX 6Sy?NL XSRZD*QLHQL V GZDM F]?RQNRZLH =DU]GX OXE MHGHQ F]?RQHN
  =DU]GXG]LD?DMF\?F]QLH]SURNXUHQWHP
  8FKZD?\ SRGHMPRZDQH V SU]H] =DU]G EH]Z]JO
  GQ ZL
  NV]RFL J?RVyZ Z SU]\SDGNX UyZQRFL J?RVyZ
  ]JRGQLH]H6WDWXWHPGHF\GXMHJ?RV3UH]HVD=DU]GX
  3RVLHG]HQLD =DU]GX V SURWRNR?RZDQH D SURWRNR?\ ZUD] ] XFKZD?DPLSU]HFKRZ\ZDQHVZVLHG]LELH6Sy?NL
  =DU]G PR*H SRGHMPRZD? XFKZD?\ UyZQLH* SR]D SRVLHG]HQLDPL Z WU\ELH SLVHPQ\P OXE ]D SRUHGQLFWZHP
  URGNyZEH]SRUHGQLHJRSRUR]XPLHZDQLDVL
  QDRGOHJ?R?:URNXREURWRZ\PWUZDMF\PRGOLSFDGR
  F]HUZFD =DU]G 6Sy?NLRGE\? SRVLHG]HQLDQDNWyU\FKSRGM? XFKZD?\ 3RQDGWR =DU]G 6Sy?NLSRGM?
  XFKZD?SR]DSRVLHG]HQLDPL
  2SLVG]LD?DQLD5DG\1DG]RUF]HM
  
  5DGD 1DG]RUF]D VSUDZXMH VWD?\ QDG]yU QDG G]LD?DOQRFL 6Sy?NL ZH ZV]\VWNLFK G]LHG]LQDFK MHM G]LD?DOQRFL
  .DGHQFMD5DG\1DG]RUF]HMMHVWZVSyOQDLZ\QRVLWU]\ODWD
  /LF]E
   F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM GDQHM NDGHQFML RNUHOD :DOQH =JURPDG]HQLH 2G GQLD OLSFD URNX GR
  GQLD OLSFD URNX ZREHF EUDNX XFKZD?\ :DOQHJR =JURPDG]HQLD XVWDODMFHM OLF]HEQR? 5DG\ 1DG]RUF]HM
  RUD] ZREHF ]?R*RQ\FK ] GQLHP F]HUZFD UH]\JQDFML SU]H] 3U]HZRGQLF]FHJR 5DG\ 1DG]RUF]HM ? SDQD
  'DULXV]D 3URF]XND RUD] SU]H] :LFHSU]HZRGQLF]FHJR 5DG\ 1DG]RUF]HM SDQD 6HEDVWLDQD .UyOD 5DGD
  1DG]RUF]DVN?DGD?DVL
  ]F]WHUHFKF]?RQNyZ
  : GQLX OLVWRSDGD U RNX 1DG]Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]HQLH $NFMRQDULXV]\ XVWDOL?R OLF]E
   F]?RQNyZ
  5DG\ 1DG]RUF]HM WUZDMFHM NDGHQFML QD VLHGHP RVyE L SRZR?D?R GR VN?DGX 5DG\ 1DG]RUF]HM SDQD 5DLPRQGR
  (JJLQN SDQD 0LFKD?D 6DSRW
   L SDQD $QGU]HMD 6R?GND -HGQRF]HQLH 1DG]Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]HQLH
  SRZLHU]\?RIXQNFM
  3U]HZRGQLF]FHJR5DG\1DG]RUF]HM3DQX3LRWURZL6W
  SQLDNRZL
  8FKZD?QU]GQLDSD(G]LHUQLNDURNX=Z\F]DMQH:DOQH=JURPDG]HQLH$NFMRQDULXV]\XVWDOL?ROLF]E
  
  F]?RQNyZ5DG\1DG]RUF]HMQRZHMNDGHQFMLQDVLHGHPRVyE
  5DGD 1DG]RUF]D Z NWyUHM OLF]ED F]?RQNyZ Z Z\QLNX Z\JDQL
  FLDPDQGDWyZ QLHNWyU\FK F]?RQNyZ 5DG\
  1DG]RUF]HMVSDGQLHSRQL*HMOLF]E\XVWDORQHMQDSRGVWDZLH6WDWXWXPR*HSRGM?XFKZD?
  ZVSUDZLHX]XSH?QLHQLD
  VZRMHJR VN?DGX GR XVWDORQHM QD SRGVWDZLH 6WDWXWX OLF]E\ F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM Z GURG]H NRRSWDFML
  'RNRQDQLH NRRSWDFML MHVW Z ND*G\P SU]\SDGNX SU]HGVWDZLDQH QD QDMEOL*V]\P :DOQ\P =JURPDG]HQLX NWyUH
  ]DWZLHUG]D F]?RQND OXE F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM SRZR?DQ\FK Z GURG]H NRRSWDFML .DGHQFMD L PDQGDW
  GRNRRSWRZDQHJR Z W\P WU\ELH F]?RQND 5DG\ 1DG]RUF]HM NRF]\
  VL
  ZUD]NRFHPNDGHQFMLLPDQGDWyZSR]RVWD?\FKMHMF]?RQNyZ:VN?DG]LH 5DG\ 1DG]RUF]HM PR*H
  UyZQRF]HQLH ]DVLDGD? QLH ZL
  FHM QL* GZyFK GRNRRSWRZDQ\FK F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM NWyU\FK NRRSWDFMD
  QLH]RVWD?D]DWZLHUG]RQDSU]H]:DOQH=JURPDG]HQLH
  =JRGQLH]?6WDWXWXZVN?DG5DG\1DG]RUF]HMSRZLQQRZFKRG]L?FRQDMPQLHMGZyFKF]?RQNyZVSH?QLDMF\FK
  NU\WHULD QLH]DOH*QRFL ]JRGQH ] =D?F]QLNLHP ,, GR =DOHFHQLD .( ] XZ]JO
  GQLHQLHP GRGDWNRZ\FK Z\PRJyZ
  Z\QLNDMF\FK ] 'REU\FK 3UDNW\N 6Sy?HN 1RWRZDQ\FK QD *3: 8WUDWD SU]H] QLH]DOH*QHJR F]?RQND 5DG\
  1DG]RUF]HM SU]\PLRWX QLH]DOH*QRFL Z WUDNFLH SH?QLHQLD SU]H] QLHJR IXQNFML F]?RQND 5DG\ 1DG]RUF]HM QLH PD
  ZS?\ZX QD ZD*QR? OXE Z\JDQL
  FLH MHJR PDQGDWX D WDN*H QLH PDZS?\ZX QD ]GROQR? 5DG\ 1DG]RUF]HM GR
  Z\NRQ\ZDQLD NRPSHWHQFML SU]HZLG]LDQ\FK Z .6+ L 6WDWXFLH .D*G\$NFMRQDULXV] PR*H ]J?DV]D? QD SLPLH
  =DU]GRZL 6Sy?NL NDQG\GDWyZ QD QLH]DOH*QHJR F]?RQND 5DG\ 1DG]RUF]HM QLH Sy(QLHM QL* QD VLHGHP GQL
  URERF]\FK SU]HG WHUPLQHP :DOQHJR =JURPDG]HQLD NWyUH PD GRNRQD? Z\ERUX WDNLHJR F]?RQND =J?RV]HQLH
  ]DZLHUD GDQH SHUVRQDOQH NDQG\GDWD RUD] X]DVDGQLHQLH NDQG\GDWXU\ ZUD] ] RSLVHP NZDOLILNDFML L GRZLDGF]HQLD
  ]DZRGRZHJR NDQG\GDWD 'R ]J?RV]HQLD ]D?F]D VL
   SLVHPQH RZLDGF]HQLH ]DLQWHUHVRZDQHM RVRE\ Z\UD*DMFH
  ]JRG
   QD NDQG\GRZDQLH GR 5DG\ 1DG]RUF]HM L SRWZLHUG]DMFH VSH?QLDQLH SU]H] QL NU\WHULyZ QLH]DOH*QRFL MDN
  UyZQLH* ]DZLHUDMFH ]RERZL]DQLH GR GRNRQDQLD SLVHPQHJR SRZLDGRPLHQLD =DU]GX 6Sy?NL Z WUDNFLH WUZDQLD
  NDGHQFMLR]DSU]HVWDQLXVSH?QLDQLDW\FKNU\WHULyZQLH]Z?RF]QLHQLHSy(QLHMQL*ZWHUPLQLHWU]HFKGQLRG]DMFLD
  ]GDU]HQLDSRZRGXMFHJRWDNLH]DSU]HVWDQLHOXESRZ]L
  FLDRW\PLQIRUPDFML
  
  : URNX REURWRZ\P WUZDMF\P RG GQLD OLSFD URNX GR GQLD F]HUZFD URNX F]?RQNDPL 5DG\
  1DG]RUF]HM NWyU]\ VSH?QLDOL NU\WHULD QLH]DOH*QRFL Z UR]XPLHQLX =D?F]QLND ,, GR =DOHFHQLD .( E\OL SDQ 3LRWU


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  6W
  SQLDN SDQ %RJXV?DZ *UDERZVNL SDQ 5DLPRQGR (JJLQN SDQ *U]HJRU] *UDERZLF] SDQ 5REHUW 2SSHQKHLP
  RUD]SDQ$QGU]HM6R?GHN
  1D G]LH VSRU]G]HQLD VSUDZR]GDQLD QLH]DOH*Q\PL F]?RQNDPL 5DG\1DG]RUF]HM V 3U]HZRGQLF]F\ 5DG\
  1DG]RUF]HM SDQ 3LRWU 6W
  SQLDN :LFHSU]HZRGQLF]F\ 5DG\ 1DG]RUF]HM SDQ %RJXV?DZ *UDERZVNL SDQ
  5DLPRQGR (JJLQN SDQ *U]HJRU] *UDERZLF] RUD] SDQ 5REHUW 2SSHQKHLP &]?RQHN 5DG\ 1DG]RUF]HM 3DQ
  $QGU]HM6\NXOVNLQLHVSH?QLDNU\WHULXPQLH]DOH*QRFL
  2SUyF] LQQ\FK VSUDZ ]DVWU]H*RQ\FK SU]HSLVDPL .6+ OXE SRVWDQRZLHQLDPL 6WDWXWX GR RERZL]NyZ 5DG\
  1DG]RUF]HMQDOH*\ZV]F]HJyOQRFL
  x]DWZLHUG]DQLH 5HJXODPLQX =DU]GX L 5HJXODPLQX 2UJDQL]DF\MQHJR 6Sy?NL RUD] ]PLDQ L X]XSH?QLH W\FK
  UHJXODPLQyZ
  x]DWZLHUG]DQLH URF]QHJR SODQX G]LD?DOQRFL 6Sy?NL L *UXS\ .DSLWD?RZHM 6Sy?NL URF]QHJR EXG*HWX 6Sy?NL L
  *UXS\.DSLWD?RZHM6Sy?NLRUD]SODQyZVWUDWHJLF]Q\FK6Sy?NLL*UXS\.DSLWD?RZHM6Sy?NLDWDN*HZV]HONLFK
  ]PLDQLX]XSH?QLHZW\FKGRNXPHQWDFK
  xXVWDODQLH OLF]E\ F]?RQNyZ =DU]GX GDQHM NDGHQFML L ZSURZDG]DQLH]PLDQZW\P]DNUHVLHZWRNXNDGHQFML
  =DU]GX
  xSRZR?\ZDQLH RGZR?\ZDQLH L ]DZLHV]DQLH ] ZD*Q\FK SRZRGyZ SRV]F]HJyOQ\FK OXE ZV]\VWNLFK F]?RQNyZ
  =DU]GX MDN UyZQLH* GHOHJRZDQLH F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM QD RNUHV QLH G?X*V]\ QL* WU]\ PLHVLFH
  GRF]DVRZHJRZ\NRQ\ZDQLDF]\QQRFLF]?RQNyZ=DU]GXNWyU]\]RVWDOLRGZR?DQL]?R*\OLUH]\JQDFM
  DOER
  ]LQQ\FKSU]\F]\QQLHPRJZ\NRQ\ZD?VZRLFKF]\QQRFL
  xXVWDODQLH ]DVDG Z\QDJUDG]DQLD RUD] Z\VRNRFL Z\QDJURG]HQLD F]?RQNyZ =DU]GX D WDN*H ZDUXQNyZ
  XPyZQDSRGVWDZLHNWyU\FKF]?RQNRZLH=DU]GXVSUDZXMVZRMHIXQNFMH
  xZ\EyU RUD] ]PLDQD ILUP\ DXG\WRUVNLHM NWyUD E
  G]LH SU]HSURZDG]D?D EDGDQLH VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR
  6Sy?NL L VNRQVROLGRZDQHJR VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR *UXS\ .DSLWD?RZHM 6Sy?NL MDN UyZQLH*
  ]DWZLHUG]DQLH ZDUXQNyZ XPRZ\ ] WDN ILUP DXG\WRUVN RUD] Z\UD*DQLH ]JRG\ QD GRNRQDQLH ]PLDQ\ OXE
  UR]ZL]DQLHWDNLHMXPRZ\
  xRFHQD VSUDZR]GD R NWyU\FK PRZD Z DUW ? SNW .RGHNVX VSy?HN KDQGORZ\FK Z ]DNUHVLH LFK
  ]JRGQRFL ] NVL
  JDPL L GRNXPHQWDPL MDN L ]H VWDQHP IDNW\F]Q\P RUD] ZQLRVNyZ =DU]GX GRW\F]F\FK
  SRG]LD?X ]\VNX DOER SRNU\FLD VWUDW\ D WDN*H VN?DGDQLH :DOQHPX=JURPDG]HQLX FRURF]QHJR SLVHPQHJR
  VSUDZR]GDQLD]Z\QLNyZWHMRFHQ\
  xZ\UD*DQLH ]JRG\ QD ZSURZDG]HQLH Z 6Sy?FH SURJUDPyZ PRW\ZDF\MQ\FK Z V]F]HJyOQRFL QD SU]\]QDQLH
  SU]H] 6Sy?N
   SUDZD GR REM
  FLD OXE QDE\FLD DNFML Z UDPDFK RSFMLPHQHG*HUVNLFK RUD] ]DWZLHUG]DQLH
  UHJXODPLQyZGRW\F]F\FKWDNLFKSURJUDPyZLRSFML
  xZ\UD*DQLH ]JRG\ QD GDQ HPLVM
   REOLJDFML Z UDPDFK XUXFKRPLRQHJR ]D ]JRG :DOQHJR =JURPDG]HQLD
  SURJUDPXHPLVMLREOLJDFMLFRQLHGRW\F]\REOLJDFML]DPLHQQ\FKOXE]SUDZHPSLHUZV]HVWZD
  xZ\UD*DQLH ]JRG\ QD Z\NRQ\ZDQLH SU]H] 6Sy?N
   SUDZD J?RVX SRSU]H] J?RVRZDQLH ?]D? SU]\ SRGHMPRZDQLX
  XFKZD? ZVSyOQLNyZ XFKZD? ]JURPDG]HQLD ZVSyOQLNyZ OXE XFKZD? ZDOQHJR ]JURPDG]HQLD LQQ\FK VSy?HN
  KDQGORZ\FK Z NWyU\FK 6Sy?ND XF]HVWQLF]\ Z FKDUDNWHU]H ZVSyOQLND OXE DNFMRQDULXV]D Z QDVW
  SXMF\FK
  VSUDZDFK D XG]LHODQLH F]?RQNRP RUJDQyZ VSy?NL NWyU]\ Z GDQ\P URNX REURWRZ\P SH?QLOL OXE SH?QL Z
  PRPHQFLH SRGHMPRZDQLD XFKZD?\ MDNLHNROZLHN IXQNFMH Z RUJDQDFK 6Sy?NL DEVROXWRULXP ] Z\NRQDQLD
  SU]H] QLFK RERZL]NyZ E SRZR?\ZDQLH L RGZR?\ZDQLH F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM RUD] XVWDODQLH OLF]E\
  F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM F XVWDODQLH L ]PLDQD ]DVDG Z\QDJUDG]DQLD OXE Z\VRNRFL Z\QDJURG]HQLD
  F]?RQNyZRUJDQyZVSy?NL
  xUR]SDWU\ZDQLH LQQ\FK VSUDZ QDOH*F\FK GR Z?DFLZRFL 5DG\ 1DG]R
  UF]HM ]JRGQLH SU]HSLVDPL SUDZD OXE
  SRVWDQRZLHQLDPL 6WDWXWX EG( VSUDZ ZQLHVLRQ\FK SU]H] =DU]G Z W\P RSLQLRZDQLH VSUDZ PDMF\FK E\?
  SU]HGPLRWHPXFKZD?:DOQHJR=JURPDG]HQLD
  xZ\UD*DQLH]JRG\QD
  xQDE\FLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM PDWHULDOQ\FK OXE
  QLHPDWHULDOQ\FK VN?DGQLNyZPDMWNRZ\FKRZDUWRFL QHWWRSU]HNUDF]DMFHM 3UyJ ,VWRWQRFL FK\ED
  *H GDQD F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL
  ]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]]JRGQLH]?XVWSNW6WDWXWX
  x]E\FLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM ZW\PZGURG]H
  SU]HZ?DV]F]HQLD QD ]DEH]SLHF]HQLH VWDQRZLF\FK MHM Z?DVQR? OXE WDP JG]LH PD WR
  ]DVWRVRZDQLH RGGDQ\FK 6Sy?FH Z X*\WNRZDQLH ZLHF]\VWH PDWHULDOQ\FK OXE QLHPDWHULDOQ\FK
  VN?DGQLNyZ PDMWNRZ\FK R ZDUWRFL QHWWR SU]HNUDF]DMFHM 3UyJ ,VWRWQRFL FK\ED *H GDQD
  F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL
  ]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]]JRGQLH]?XVWSNW6WDWXWX


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  xREFL*HQLH SU]H] 6Sy?N
   Z GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM VWDQRZLF\FK MHM Z?DVQR?
  OXE WDP JG]LH PD WR ]DVWRVRZDQLH RGGDQ\FK6Sy?FHZ X*\WNRZDQLHZLHF]\VWH PDWHULDOQ\FK OXE
  QLHPDWHULDOQ\FKVN?DGQLNyZPDMWNRZ\FKRZDUWRFLQHWWRSU]HNUDF]DMFHM3UyJ,VWRWQRFLFK\ED
  *H GDQD F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL
  ]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]]JRGQLH]?XVWSNW6WDWXWXQDSRWU]HE\QLQLHMV]HJR
  SXQNWX SU]H] ?REFL*HQLH? UR]XPLH VL
   ]DUyZQR XVWDQRZLHQLH RJUDQLF]RQHJR SUDZD U]HF]RZHJR
  QD GDQ\P VN?DGQLNX PDMWNRZ\P MDN L RGGDQLH GR NRU]\VWDQLD OXE GR NRU]\VWDQLD L SRELHUDQLD
  SR*\WNyZ GDQHJR VN?DGQLND PDMWNRZHJR Z W\P RGGDQLH Z WHJR VN?DGQLND PDMWNRZHJR Z
  G]LHU*DZ
  QDMHPX*\F]HQLHOXEEH]F]\QV]RZHX*\WNRZDQLH
  x]E\FLH Z W\P Z GURG]H SU]HZ?DV]F]HQLD QD ]DEH]SLHF]HQLH OXE REFL*HQLH SU]H] 6Sy?N
   Z
  GURG]H MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHM SUDZ Z?DVQRFL LQWHOHNWXDOQHM Z V]F]HJyOQRFL SUDZ
  DXWRUVNLFKSDWHQWyZL]QDNyZWRZDURZ\FKSU]\V?XJXMF\FK6Sy?FHEH]Z]JO
  GXQDZDUWR?W\FK
  SUDZ FK\ED *H GDQD F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE
  EXG*HFLH 6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P SU]H] 5DG
   1DG]RUF] ]JRGQLH ] ? XVW SNW 6WDWXWX QD
  SRWU]HE\ QLQLHMV]HJR SXQNWX SU]H] ?REFL*HQLH? UR]XPLH VL
   ]DUyZQR XVWDQRZLHQLH QD W\FK
  SUDZDFK RJUDQLF]RQHJR SUDZD U]HF]RZHJR MDN L RGGDQLH W\FK SUDZ GR NRU]\VWDQLD OXE GR
  NRU]\VWDQLDLSRELHUDQLDSR*\WNyZQDSRGVWDZLHOLFHQFMLZ\?F]QHM
  xSU]\VWSLHQLH SU]H] 6Sy?N
   GR LQQ\FK VSy?HN VWRZDU]\V]H OXE LQQ\FK SRGPLRWyZ SURZDG]F\FK
  G]LD?DOQR? JRVSRGDUF] OXE LQQHJR URG]DMX G]LD?DOQR? Z W\P QD REM
  FLH OXE QDE\FLH Z GURG]H
  MDNLHMNROZLHN F]\QQRFL SUDZQHMXG]LD?yZ OXE DNFML Z VSy?NDFKNDSLWD?RZ\FK MDN UyZQLH* QD
  ]D?R*HQLH L Z\SRVD*HQLH IXQGDFML OXE LQQ\FK SRGPLRWyZ W\SX ]DN?DGRZHJR FK\ED *H GDQD
  F]\QQR? MHVW SU]HZLG]LDQD Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL
  ]DWZLHUG]RQ\PSU]H]5DG
  1DG]RUF]]JRGQLH]?XVWSNW6WDWXWX
  x]DFLJDQLH SU]H] 6Sy?N
   ]RERZL]D R ZDUWRFL QHWWR SU]HNUDF]DMFHM 3UyJ ,VWRWQRFL
  QLHSU]HZLG]LDQ\FK Z URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P
  SU]H] 5DG
   1DG]RUF] ]JRGQLH ] ? XVW SNW 6WDWXWX L QLHE
  GF\FK Z\QLNLHP ]Z\N?HM
  G]LD?DOQRFLRSHUDF\MQHM6Sy?NL
  x]DZDUFLH XPRZ\ SRPL
  G]\ 6Sy?N D 6Sy?N =DOH*Q 3RGPLRWHP 3RZL]DQ\P NWyU\PNROZLHN ]
  F]?RQNyZ =DU]GX 6Sy?NL NWyU\PNROZLHN ] F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM 6Sy?NL NWyU\PNROZLHN ]
  F]?RQNyZ =DU]GX 6Sy?NL =DOH*QHM OXE NWyU\PNROZLHN ] F]?RQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM 6Sy?NL
  =DOH*QHM FK\ED *H EH]Z]JO
  GQLH RERZL]XMF\ SU]HSLV SUDZD Z\PDJD Z W\P ]DNUHVLH ]JRG\
  :DOQHJR =JURPDG]HQLD Z\UD*HQLH WDNLHM ]JRG\ QLH MHVW Z\PDJDQHZ SU]\SDGNX WUDQVDNFML
  ]DZLHUDQ\FK SU]H] 6Sy?N
   QD ZDUXQNDFK U\QNRZ\FK ]H 6Sy?N =DOH*Q Z NWyUHM 6Sy?ND SRVLDGD
  EH]SRUHGQLR OXE SRUHGQLR ZL
  NV]RFLRZ\ XG]LD? NDSLWD?RZ\ MDN UyZQLH* Z SU]\SDGNX
  XG]LHOHQLD SU]H] 6Sy?N
   ]DEH]SLHF]H Z W\P SRU
  F]H SRU
  F]HZHNVORZ\FK L JZDUDQFML ]D
  6Sy?N
  =DOH*QOXEVSy?N
  ZNWyUHM6Sy?NDSRVLDGDEH]SRUHGQLROXESRUHGQLRFRQDMPQLHM
  GZDG]LHFLD SURFHQW XG]LD?yZ OXE DNFML R LOH ZDUWR? QHWWR F]\QQRFL QLH SU]HNUDF]D 3URJX
  ,VWRWQRFL
  x]DWUXGQLDQLH SU]H] 6Sy?N
   GRUDGFyZ L LQQ\FK RVyE ]HZQ
  WU]Q\FK Z VWRVXQNX GR 6Sy?NL Z
  FKDUDNWHU]H NRQVXOWDQWyZ SUDZQLNyZ OXE DJHQWyZ MH*HOL ?F]QHURF]QH QLHSU]HZLG]LDQH Z
  URF]Q\P SODQLH G]LD?DOQRFL 6Sy?NL OXE EXG*HFLH 6Sy?NL ]DWZLHUG]RQ\P SU]H] 5DG
   1DG]RUF]
  NRV]W\ QHWWR ]DDQJD*RZDQLD WDNLFK RVyE SRQLHVLRQH SU]H] 6Sy?N
  PLD?\E\ SU]HNURF]\? 3UyJ
  ,VWRWQRFL SU]\ F]\P F]\QQRFL X]QDMH VL
   ]D SU]HNUDF]DMFH 3UyJ ,VWRWQRFL MH*HOL LFK
  MHGQRVWNRZD ZDUWR? QHWWR UR]XPLDQD Z V]F]HJyOQRFL MDNR ZDUWR? QHWWR VN?DGQLND
  PDMWNRZHJR NWyUHJR PD GRW\F]\?GDQD F]\QQR? OXE ZDUWR? QHWWR ZLDGF]H GR NWyU\FK
  ]RERZL]DQD PD E\? 6Sy?ND Z ]ZL]NX ] GDQ F]\QQRFL OXE Z Z\NRQDQLX GDQHM F]\QQRFL 
  SU]HNUDF]D ]? VLHGHPVHW SL
  ?G]LHVLW W\VL
  F\ ]?RW\FK OXEUyZQRZDUWR?WHMNZRW\Z
  ZDOXFLH REFHM SU]HOLF]RQ ZHG?XJ RVWDWQLHJR SRSU]HG]DMFHJR GRNRQDQLH F]\QQRFL SUDZQHM
  UHGQLHJR NXUVX RJ?RV]RQHJR SU]H] 1DURGRZ\ %DQN 3ROVNL SU]\ F]\P Z SU]\SDGNX ZLDGF]H
  RNUHVRZ\FK OXER FKDUDNWHU]H FLJ?\P GHF\GXMFDMHVW HVW\PRZDQDZDUWR? ZLDGF]HQLD ]DRNUHV
   GZXQDVWX SLHUZV]\FK PLHVL
  F\ OXE VNXPXORZDQD ZDUWR? QHWWR F]\QQRFL Z UDPDFK GDQHM
  NDWHJRULLGRNWyUHMRGQRVLVL
  3UyJ,VWRWQRFLSU]HNUDF]DZGDQ\PURNXREURWRZ\P
  ]? MHGHQPLOLRQSL
  ?VHWW\VL
  F\]?RW\FK OXEUyZQRZDUWR?WHMNZRW\ZZDOXFLHREFHMSU]HOLF]RQ
  ZHG?XJ RVWDWQLHJR SRSU]HG]DMFHJR GRNRQDQLH F]\QQRFL SUDZQHMUHGQLHJR NXUVX RJ?RV]RQHJR
  SU]H] 1DURGRZ\ %DQN 3ROVNL SU]\ F]\P Z SU]\SDGNX ZLDGF]H RNUHVRZ\FK OXE R FKDUDNWHU]H
  FLJ?\P GHF\GXMFD MHVW HVW\PRZDQD ZDUWR? ZLDGF]HQLD ]D RNUHV GZXQDVWX SLHUZV]\FK
  PLHVL
  F\
  2UJDQL]DFM
   RUD] V]F]HJy?RZ\ VSRVyE G]LD?DQLD 5DG\ 1DG]RUF]HM RNUHOD 5HJXODPLQ 5DG\ 1DG]RUF]HM
  XFKZDORQ\SU]H]:DOQH=JURPDG]HQLHZGQLXF]HUZFDURNX


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  3RVLHG]HQLD 5DG\ 1DG]RUF]HM RGE\ZDM VL
   Z PLDU
   SRWU]HE QLH U]DG]LHM MHGQDN QL* F]WHU\ UD]\
  ZURNX
  3RVLHG]HQLD5DG\1DG]RUF]HM]ZR?XMHMHM3U]HZRGQLF]F\OXE:LFHSU]HZRGQLF]F\]Z?DVQHMLQLFMDW\Z\OXEQD
  ZQLRVHN =DU]GX OXE F]?RQND 5DG\ 1DG]RUF]HM 3RVLHG]HQLH ZLQQRE\? ]ZR?DQH Z FLJX GZyFK W\JRGQL RG
  ]?R*HQLDZQLRVNX
  5DGD 1DG]RUF]D Z\NRQXMH VZRMH RERZL]NL NROHJLDOQLH PR*H MHGQDN RGGHOHJRZD? VZRLFK F]?RQNyZ GR
  VDPRG]LHOQHJRSH?QLHQLDRNUHORQ\FKF]\QQRFLQDG]RUF]\FK
  8FKZD?\ 5DG\ 1DG]RUF]HM ]DSDGDM EH]Z]JO
  GQ ZL
  NV]RFL J?RVyZ D Z SU]\SDGNX UyZQHM OLF]E\ J?RVyZ
  UR]VWU]\JD J?RV 3U]HZRGQLF]FHJR 'OD ZD*QRFL XFKZD? 5DG\ 1DG]RUF]HM Z\PDJDQH MHVW ]DSURV]HQLH
  ZV]\VWNLFK F]?RQNyZ 5DG\ RUD] REHFQR? QD SRVLHG]HQLX FR QDMPQLHM SR?RZ\ MHM F]?RQNyZ Z W\P
  3U]HZRGQLF]FHJR EG( :LFHSU]HZRGQLF]FHJR SU]\QDMPQLHM QD W\G]LH SU]HG Z\]QDF]RQ\P WHUPLQHP
  SRVLHG]HQLD
  =JRGQLH ]H 6WDWXWHP ] ]DVWU]H*HQLHP SRVWDQRZLH .RGHNVX VSy?HN KDQGORZ\FK 5DGD 1DG]RUF]D PR*H
  SRGHMPRZD?XFKZD?\ZWU\ELHSLVHPQ\POXESU]\Z\NRU]\VWDQLXURGNyZEH]SRUHGQLHJRSRUR]XPLHZDQLDVL
  
  QD RGOHJ?R? 8FKZD?D SRGM
  WD Z SRZ\*V]\P WU\ELH MHVW ZD*QD JG\ ZV]\VF\ F]?RQNRZLH 5DG\ 1DG]RUF]HM
  ]RVWDOLSRZLDGRPLHQLRWUHFLSURMHNWXXFKZD?\
  &]?RQNRZLH5DG\1DG]RUF]HMPRJEUD?WH*XG]LD? Z SRGHMPRZDQLXXFKZD? RGGDMF VZyM J?RV QD SLPLH ]D
  SRUHGQLFWZHPLQQHJRF]?RQND5DG\1DG]RUF]HMOHF]RGGDQLHJ?RVXZHZVSRPQLDQ\VSRVyEQLHPR*HGRW\F]\?
  VSUDZZSURZDG]RQ\FKGRSRU]GNXREUDGQDSRVLHG]HQLX5DG\1DG]RUF]HM
  8FKZD?\ SRGM
  WH Z WU\ELH SLVHPQ\P SU]\ Z\NRU]\VWDQLX URGNyZ EH]SRUHGQLHJR SRUR]XPLHZDQLD VL
   QD
  RGOHJ?R? RUD] XFKZD?\ Z NWyU\FK F]?RQHN 5DG\ 1DG]RUF]HM RGGD? VZyM J?RV QD SLPLH ]D SRUHGQLFWZHP
  LQQHJR F]?RQND 5DG\ 1DG]RUF]HM QLH PRJ GRW\F]\? Z\ERUyZ 3U]HZRGQLF]FHJR 5DG\ 1DG]RUF]HM L
  :LFHSU]HZRGQLF]FHJR 5DG\ 1DG]RUF]HM SRZR?DQLD F]?RQND =DU]GX RUD] RGZR?DQLD L ]DZLHV]HQLD Z
  F]\QQRFLDFKW\FKRVyE
  :URNXREURWRZ\P5DGD1DG]RUF]D6Sy?NLRGE\?DSRVLHG]HQDNWyU\FKSRGM
  ?DXFKZD?5DGD1DG]RUF]D
  6Sy?NL SRGM
  ?D UyZQLH* XFKZD?Z WU\ELH RELHJRZ\P OXE ]D SRUHGQLFWZHP URGNyZ EH]SRUHGQLHJR
  SRUR]XPLHZDQLDVL
  QDRGOHJ?R?
  :UDPDFK5DG\1DG]RUF]HM6Sy?NLIXQNFMRQXM.RPLWHW\XVWDQRZLRQHZGQLX JUXGQLD URNX? .RPLWHW
  :\QDJURG]H L 1RPLQDFML RUD] .RPLWHW %XG*HWX L )LQDQVyZ RUD] .RPLWHW $XG\WX XVWDQRZLRQ\ Z GQLX 
  JUXGQLDURNX ']LD?DQLH.RPLWHWyZPD]QDF]HQLHZVSRPDJDMFHGOD5DG\1DG]RUF]HM.RPLWHW\G]LD?DM
  QD SRGVWDZLH SU]\M
  W\FK SU]H] 5DG
   1DG]RUF] 5HJXODPLQyZ 8FKZD?\ .RPLWHWyZ QLH V ZL*FH GOD 5DG\
  1DG]RUF]HM
  Komitet Wynagrodze i Nominacji
  6N?DG.RPLWHWX:\QDJURG]HL1RPLQDFML
  :GQLXOLSFDZVN?DG.RPLWHWX:\QDJURG]HL1RPLQDFMLZFKRG]LOL
  3DQ3LRWU6WHSQLDN?&]?RQHN.RPLWHWX
  3DQ5REHUW2SSHQKHLP?F]?RQHN.RPLWHWX
  :GQLXOLSFD5DGD1DG]RUF]DSRZLHU]\?DIXQNFM
  3U]HZRGQLF]FHJR.RPLWHWXSDQX3LRWURZL
  6W
  SQLDNRZLRUD]SRZR?D?DGRVN?DGX.RPLWHWXSDQD0LFKD?D6DSRW
  
  :GQLXSD(G]LHUQLND5DGD1DG]RUF]DSRZR?D?DGRW\FKF]DVRZ\VN?DG.RPLWHWX:\QDJURG]HL
  1RPLQDFMLQDQRZNDGHQFM
  
  :GQLXOLSFDF]?RQHN.RPLWHWX:\QDJURG]HL1RPLQDFMLSDQ0LFKDá6DSRWD]áR*\?UH]\JQDFM
  ]
  F]?RQNRVWZDZ5DG]LH1DG]RUF]HM
  :GQLXVLHUSQLD5DGD1DG]RUF]DSRZR?D?DSDQLD,ZRQ
  6URN
  LSDQD$QGU]HMD6\NXOVNLHJRGRVN?DGX
  .RPLWHWX:\QDJURG]HL1RPLQDFML
  :]ZL]NX]SRZ\*V]\PQDG]LHVSRU]G]HQLDVSUDZR]GDQLDZVN?DG.RPLWHWX:\QDJURG]HL1RPLQDFML
  ZFKRG]
  3DQ3LRWU6W
  SQLDN?3U]HZRGQLF]F\.RPLWHWX
  3DQ%RJXV?DZ*UDERZVNL?&]?RQHN.RPLWHWX


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  3DQL,ZRQD6URND&]?RQHN.RPLWHWX
  3DQ$QGU]HM6\NXOVNL&]?RQHN.RPLWHWX
  'RNRPSHWHQFML.RPLWHWX:\QDJURG]HL1RPLQDFMLQDOH*\ZV]F]HJyOQRFL
  xUHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM SRGM
  FLD XFKZD? Z VSUDZLH LORFL F]?RQNyZ =DU]GX 6Sy?NL L VSy?HN
  ]DOH*Q\FK
  xRSLQLRZDQLH NDQG\GDWyZ GR SH?QLHQLD IXQNFML Z ]DU]G]LH 6Sy?NLL VSy?HN RG QLHM ]DOH*Q\FK RUD]
  UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM SRGM
  FLD XFKZDO Z W\P ]DNUHVLH RUD] RSLQLRZDQLH F]?RQNyZ ]DU]GX
  GR ]ZROQLHQLD ] IXQNFML Z ]DU]G]LH 6Sy?NL L VSy?NDFK RG QLHM]DOH*Q\FK RUD] UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH
  1DG]RUF]HMSRGM
  FLDXFKZDOZW\P]DNUHVLH
  xRSLQLRZDQLH SU]\JRWRZ\ZDQLH L UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM ]DVDG Z\QDJUDG]DQLD F]?RQNyZ
  =DU]GX6Sy?NLRUD]ZDUXQNyZVSUDZRZDQLDIXQNFMLSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]?RQNyZ=DU]GXMDNUyZQLH*
  GRNRQ\ZDQLHRNUHVRZ\FKSU]HJOGyZW\FK]DVDG
  xSU]\JRWRZ\ZDQLH SRG RSLQL
   5DG\ 1DG]RUF]HM RSLQLL L UHNRPHQGDFML GRW\F]F\FK ]DVDG Z\QDJUDG]DQLD
  F]?RQNyZ Z\*V]HM NDGU\ NLHURZQLF]HM RUD] RVyE VSUDZXMF\FK IXQNFMH ]ZL]DQH ] NRQWURO ZHZQ
  WU]Q
  RUD]GRNRQ\ZDQLHRNUHVRZ\FKSU]HJOGyZW\FK]DVDG
  xRSLQLRZDQLH SU]\JRWRZ\ZDQLH L UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM ]DVDG Z\QDJUDG]DQLD F]?RQNyZ
  =DU]GX VSy?HN ]DOH*Q\FK RG 6Sy?NL RUD] ZDUXQNyZ VSUDZRZDQLD IXQNFML SU]H] SRV]F]HJyOQ\FK F]?RQNyZ
  =DU]GXVSyáHN]DOH*Q\FKRG6SyáNL
  xRSLQLRZDQLH SU]\JRWRZ\ZDQLH L UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM SURJUDPyZ PRW\ZDF\MQ\FK Z W\P
  ]DVDG SU]\G]LD?X RSFML QD DNFMH SODQRZDQ\FK GR ZSURZDG]HQLD Z 6Sy?FH L SURSRQRZDQLH ]PLDQ Z
  GRW\FKF]DV RERZL]XMF\FK SURJUDPDFK RUD] UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM SRGM
  FLD XFKZD? Z W\P
  ]DNUHVLH
  xXVWDOHQLHNDQG\GDWyZGRX]XSH?QLHQLDZDNDWyZSRMDZLDMF\FKVL
  ZVNáDG]LH=DU]GX
  xRSLQLRZDQLH SODQRZDQ\FK GR ]DZDUFLD XPyZ GRW\F]F\FK ]DWUXGQLHQLD GRUDGFyZ L LQQ\FK RVyE
  ]HZQ
  WU]Q\FK Z VWRVXQNX GR 6Sy?NL OXE VSy?HN RG QLHM ]DOH*Q\FK Z FKDUDNWHU]H NRQVXOWDQWyZ SUDZQLNyZ
  OXE DJHQWyZ MH*HOL ?F]QH URF]QH QLHSU]HZLG]LDQH Z EXG*HFLH NRV]W\ ]DDQJD*RZDQLD WDNLFK RVyE
  SRQLHVLRQH SU]H] 6Sy?N
   OXE VSy?N
   RG QLHM ]DOH*Q PLD?\E\ SU]HNURF]\? NZRW
   SL
  ?VHW
  W\VL
  F\ ]?RW\FK Z MHGQ\P URNX REURWRZ\P UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM SRGM
  FLD XFKZD? Z W\P
  ]DNUHVLH
  xRFHQDV\VWHPX]DU]G]DQLD]DVREDPLOXG]NLPLZ6Sy?FH

  Komitet Bud*etu i Finansów
  6N?DG.RPLWHWX%XG*HWXL)LQDQVyZ
  :GQLXOLSFDZVN?DG.RPLWHWX%XG*HWXL)LQDQVyZZFKRG]Lá
  3DQ3LRWU6WHSQLDN?&]?RQHN.RPLWHWX
  :GQLXOLSFD5DGD1DG]RUF]DSRZR?D?DSDQD5REHUWD2SSHQKHLPRUD]SDQD$QGU]HMD6R?GNDGRVN?DGX
  .RPLWHWX%XG*HWXL)LQDQVyZRUD]SRZLHU]\?DIXQNFM
  3U]HZRGQLF]FHJR.RPLWHWXSDQX$QGU]HMRZL
  6R?GNRZL
  
  :GQLXSD(G]LHUQLND5DGD1DG]RUF]DSRZR?D?DGRW\FKF]DVRZ\VN?DG.RPLWHWX%XG*HWXL)LQDQVyZQD
  QRZNDGHQFM
  
  :]ZL]NX]W\PL*
  ZGQLXNZLHWQLDSDQ$QGU]HM6R?GHN]?R*\?UH]\JQDFM
  ]XF]HVWQLF]HQLDZ5DG]LH1DG]RUF]HM6Sy?NL]
  GQLHPF]HUZFD
  ZGQLXOLSFD5DGD1DG]RUF]DSRZR?D?DSDQD$QGU]HMD6\NXOVNLHJRGRVN?DGX5DG\1DG]RUF]HMZWU\ELH
  NRRSWDFML
   Z GQLX OLSFD 5DGD 1DG]RUF]D SRZR?D?D 3DQD $QGU]HMD 6\NXOVNLHJR GR VN?DGX .RPLWHWX %XG*HWX L
  )LQDQVyZSRZLHU]DMFMHGQRF]HQLHSDQX5REHUWRZL2SSHQKHLPIXQNFM
  3U]HZRGQLF]FHJR.RPLWHWX%XG*HWXL
  )LQDQVyZ
  QDG]LHVSRU]G]HQLDVSUDZR]GDQLDZVN?DG.RPLWHWX%XG*HWXL)LQDQVyZZFKRG]
  3DQ5REHUW2SSHQKHLP?3U]HZRGQLF]F\.RPLWHWX


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  3DQ%RJXV?DZ*UDERZVNL?&]?RQHN.RPLWHWX
  3DQ$QGU]HM6\NXOVNL&]?RQHN.RPLWHWX
  'R NRPSHWHQFML .RPLWHWX %XG*HWXL )LQDQVyZ QDOH*\ PRQLWRURZDQLH RSLQLRZDQLH L UHNRPHQGRZDQLH 5DG]LH
  1DG]RUF]HM RUD] SU]HSURZDG]DQLH V]F]HJy?RZ\FK DQDOL] Z QDVW
  SXMF\FK NOXF]RZ\FK GOD G]LD?DOQRFL 6Sy?NL
  VSUDZDFK
  x]DWZLHUG]HQLDURF]QHJREXG*HWX6Sy?NLRUD]MHMJUXS\NDSLWD?RZHMRUD]]PLDQZEXG*HFLH
  x]DWZLHUG]HQLDG]LD?DOQRFLQLHXM
  WHMZURF]Q\PEXG*HFLH6Sy?NLLMHMJUXS\NDSLWD?RZHM
  xRSUDFRZDQLDSODQyZVWUDWHJLF]Q\FK6SyáNLRUD]MHMJUXS\NDSLWDáRZHM
  xPRQLWRURZDQLDZ\NRQDQLDEXG*HWXURF]QHJR
  xPRQLWRURZDQLD UHDOL]DFML SODQyZ VSU]HGD*\ SODQyZ SURGXNWRZ\FKL LQQ\FK VWDQRZLF\FK F]
  FL VN?DGRZH
  EXG*HWXLSODQyZVWUDWHJLF]Q\FK
  xZ\UD*DQLD]JRG\QD]E\FLHQDE\FLHOXEREM
  FLHSU]H]6Sy?N
  OXEVSy?N
  RGQLHM]DOH*QXG]LD?yZOXEDNFML
  OXE ZV]HONLFK LQQ\FK IRUP XF]HVWQLFWZD Z LQQ\FK VSy?NDFK KDQGORZ\FK RUD] QD SU]\VWSLHQLH 6Sy?NL OXE
  VSy?NLRGQLHM]DOH*QHMGRLQQ\FKSRGPLRWyZJRVSRGDUF]\FK
  xZ\UD*DQLD ]JRG\ QD QDE\FLH OXE ]E\FLH DNW\ZyZ 6Sy?NL OXE VSy?NL RG QLHM ]DOH*QHM NWyU\FK ZDUWR?
  SU]HNUDF]D SL
  WQDFLH SURFHQW ZDUWRFL NVL
  JRZHM QHWWR RGSRZLHGQLR 6Sy?NL OXE VSy?NL ]DOH*QHM RG
  6Sy?NLXVWDORQHMQDSRGVWDZLHRVWDWQLHJR]ZHU\ILNRZDQHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR
  xZ\UD*DQLD ]JRG\QD]E\FLH OXESU]HND]DQLH SU]H] 6Sy?N
   OXE VSy?N
   ]DOH*QRG 6Sy?NLSUDZ DXWRUVNLFK OXE
  LQQHMZ?DVQRFLLQWHOHNWXDOQHMZV]F]HJyOQRFLSUDZGRSDWHQWyZLWHFKQRORJLLRUD]]QDNyZWRZDURZ\FK
  Komitet Audytu
  6N?DG.RPLWHWX$XG\WX
  :GQLXOLSFDZVN?DG.RPLWHWX$XG\WXZFKRG]LOL
  3DQ*U]HJRU]*UDERZLF]?&]?RQHN.RPLWHWX
  3DQ5REHUW2SSHQKHLP?&]?RQHN.RPLWHWX
  3DQ3LRWU6W
  SQLDN?&]?RQHN.RPLWHWX
  : GQLX OLSFD 5DGD 1DG]RUF]D SRZR?D?D SDQD 5DLPRQGR (JJLQN GR VN?DGX .RPLWHWX $XG\WX RUD]
  SRZLHU]\?DPXIXQNFM
  3U]HZRGQLF]FHJR.RPLWHWX$XG\WX
  : GQLX SD(G]LHUQLND 5DGD 1DG]RUF]D SRZR?D?D GRW\FKF]DVRZ\VN?DG.RPLWHWX$XG\WXQDQRZ
  NDGHQFM
  
  1DG]LHVSRU]G]HQLDVSUDZR]GDQLDZVN?DG.RPLWHWX$XG\WXZFKRG]
  3DQ5DLPRQGR(JJLQN?3U]HZRGQLF]F\.RPLWHWX$XG\WX
  3DQ*U]HJRU]*UDERZLF]?&]?RQHN.RPLWHWX$XG\WX
  3DQ5REHUW2SSHQKHLP?&]?RQHN.RPLWHWX$XG\WX
  
  3DQ3LRWU6W
  SQLDN?&]?RQHN.RPLWHWX$XG\WX
  :V]\VF\F]?RQNRZLH.RPLWHWX$XG\WXVSH?QLDMXVWDZRZHNU\WHULDQLH]DOH*QRFLMDNUyZQLH*SRVLDGDMZLHG]
  
  LXPLHM
  WQRFLZ]DNUHVLHUDFKXQNRZRFLOXEEDGDQLDVSUDZR]GDILQDQVRZ\FKRUD]Z]DNUHVLHEUDQ*\ZNWyUHM
  G]LD?DHPLWHQW]UDFMLSRVLDGDQHJRZ\NV]WDáFHQLDOXEGRZLDGF]HQLD]DZRGRZHJRZV]F]HJyOQRFL
  3DQ5DLPRQGR(JJLQN?SRVLDGDOLFHQFM
  GRUDGF\LQZHVW\F\MQHJR FHUW\ILNDW&)$ DRGURNX
  Z\NRQXMH IXQNFM
   F]?RQND L SU]HZRGQLF]FHJR OLF]Q\FK NRPLWHWyZDXG\WX Z MHGQRVWNDFK ]DLQWHUHVRZDQLD
  SXEOLF]QHJR
  3DQ *U]HJRU] *UDERZLF] ? SRVLDGD G\SORP ELHJ?HJR UHZLGHQWD L FRURF]QLH XF]HVWQLF]\ Z V]NROHQLDFK
  REOLJDWRU\MQ\FK GOD ELHJ?\FK UHZLGHQWyZ 3RVLDGD SUDNW\F]QH GRZLDGF]HQLH Z ]DNUHVLH VSRU]G]DQLD L EDGDQLD
  VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK ] W\WX?X VSUDZRZDQ\FK IXQNFML Z V]F]HJyOQRFL Z FKDUDNWHU]H F]?RQND =DU]GX ?
  &)2 Z 0DJHOODQ 6$L 0(')LQDQFH6$RUD] F]?RQHNUDG QDG]RUF]\FK PLQ 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ RG 
  URNX RUD]/&&RUS6$


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  3DQ 5REHUW 2SSHQKHLP ? SRVLDGD Z\NV]WD?FHQLH Z\*V]H SUDZQLF]H L HNRQRPLF]QH RUD] SUDNW\F]Q ZLHG]
   L
  XPLHM
  WQRFL Z ]DNUHVLH UDFKXQNRZRFL ] W\WX?X SH?QLHQLD Z SU]HV]?RFL IXQNFML '\UHNWRUD )LQDQVRZHJR L
  :LFHSUH]HVD =DU]GX Z 'URPH[ 6$  RUD] F]?RQND =DU]GX Z 6WUDEDJ  QDG]RUXMFHJR
  SLRQ ILQDQVRZ\ : URNX X]\VND? OLFHQFM
   PDNOHUD SDSLHUyZ ZDUWRFLRZ\FK SLDVWRZD? NLHURZQLF]H
  VWDQRZLVND Z VHNWRU]H ILQDQVRZ\P PLQ Z 3RZV]HFKQ\P %DQNX .UHG\WRZ\P 6$2G URNX F]?RQHN
  5DG\1DG]RUF]HMVSy?NL]DOH*QHM6NDUELHF7),6$
  3DQ 3LRWU 6W
  SQLDN ?Z ODWDFK SH?QL? IXQNFM
   3UH]HVD *HWLQ +ROGLQJ 6$Z ]ZL]NX ] NWyU
  RGSRZLHG]LDOQ\ E\? ]D DQDOL]
   UHZL]M
   ILQDQVRZ SURMHNWyZ LQZHVW\F\MQ\FK RUD] QDG]yU QDG VSy?NDPL
  SRUWIHORZ\PL NRQVROLGRZDQ\PL Z UDPDFK +ROGLQJX &]?RQHN UDG QDG]RUF]\FK PLQ.UXN 6$1HVW %DQN
  6$0DJHOODQ 6
  .A. $70 *URXS 6$2G URNX F]?RQHN 5DG\ 1DG]RUF]HM 6NDUELHF $VVHW 0DQDJHPHQW
  +ROGLQJ6$DQDVW
  SQLHRGPDUFDURNX±6NDUELHF+ROGLQJ6$
  : GQLX OLSFD URNX 5DGD 1DG]RUF]D 6Sy?NL ]PLHQL?D 5HJXODPLQ .RPLWHWX $XG\WX QDGDMF PX QRZ
  WUH?]JRGQLH]NWyUGR]DGD.RPLWHW$XG\WXQDOH*\ZVSLHUDQLH5DG\1DG]RUF]HMZMHM]DGDQLDFKZ]DNUHVLH
  IXQNFMRQRZDQLD SURFHVyZ VSUDZR]GDZF]RFL Z 6Sy?FH L MHM JUXSLH NDSLWD?RZHM Z V]F]HJyOQRFL
  SRSU]H]
  L PRQLWRURZDQLH L DQDOL]RZDQLH SU]HGVWDZLDQ\FK SU]H] =DU]G LQIRUPDFML GRW\F]F\FK LVWRWQ\FK
  ]PLDQ Z UDFKXQNRZRFL OXE VSUDZR]GDZF]RFL ILQDQVRZHM RUD] V]DFXQNRZ\FK GDQ\FK L RFHQ
  NWyUHPRJPLH?LVWRWQH]QDF]HQLHGODVSUDZR]GDZF]RFLILQDQVRZHM6Sy?NL
  LL DQDOL]RZDQLH ZVSyOQLH ] =DU]GHP L DXG\WRUDPL ]HZQ
  WU]Q\PL VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK 6Sy?NL
  RUD]Z\QLNyZEDGDQLDW\FKVSUDZR]GD
  LLL LQIRUPRZDQLH 5DG\ 1DG]RUF]HM R Z\QLNDFK EDGDQLD ZUD] ] Z\MDQLHQLHP Z MDNL VSRVyE EDGDQLH
  SU]\F]\QL?RVL
  GRU]HWHOQRFLVSUDZR]GDZF]RFLILQDQVRZHMZ6Sy?FHRUD]MDNDE\?UROD.RPLWHWX
  $XG\WXZSURFHVLHEDGDQLD
  LY SU]HGVWDZLDQLH5DG]LH1DG]RUF]HMUHNRPHQGDFMLZVSUDZLH]DWZLHUG]HQLD]EDGDQHJRVSUDZR]GDQLD
  ILQDQVRZHJR6Sy?NL
  Y SU]HGN?DGDQLH6Sy?FH]DOHFHPDMF\FKQDFHOX]DSHZQLHQLHU]HWHOQRFLSURFHVXVSUDZR]GDZF]RFL
  ILQDQVRZHM
  IXQNFMRQRZDQLDNRQWUROLZHZQ
  WU]QHMZ6Sy?FHZV]F]HJyOQRFLSRSU]H]
  L EDGDQLHDGHNZDWQRFLLVWQLHMF\FKZ6Sy?FHV\VWHPyZLGHQW\ILNDFMLPRQLWRURZDQLDL]PQLHMV]DQLD
  ]DJUR*HGODG]LD?DOQRFL6Sy?NL
  LL PRQLWRURZDQLH V\VWHPyZ NRQWUROL ZHZQ
  WU]QHM Z FHOX ]DSHZQLHQLD]JRGQRFL ] SU]HSLVDPL L
  ZHZQ
  WU]Q\PLUHJXODFMDPL
  LLL PRQLWRURZDQLHHIHNW\ZQRFLDXG\WXZHZQ
  WU]QHJR
  IXQNFMRQRZDQLDV\VWHPyZLGHQW\ILNDFMLL]DU]G]DQLDU\]\NLHPZV]F]HJyOQRFLSRSU]H]
  L RSLQLRZDQLHDNFHSWRZDOQ\FKSR]LRPyZU\]\NDZSRV]F]HJyOQ\FKREV]DUDFKG]LD?DOQRFL6Sy?NL
  LL RSLQLRZDQLH ]DVDG V]DFRZDQLD NDSLWD?X ZHZQ
  WU]QHJR ]DU]G]DQLD NDSLWD?HP L SODQRZDQLD
  NDSLWD?X
  LLL RFHQDSU]HVWU]HJDQLD]DVDG]DU]G]DQLDU\]\NLHP
  LY RFHQDGRVWRVRZDQLD6Sy?NLGRGHF\]MLRUJDQyZQDG]RUXMF\FKMHMG]LDáDOQRü
  Y RSLQLRZDQLH SURMHNWyZ LVWRWQ\FK UHJXODFML L ]PLDQ Z 6Sy?FH GRW ]JRGQRFL Z W\P SROLW\NL Z
  ]DNUHVLHU\]\NDEUDNX]JRGQRFL
  YL RFHQDUHDOL]DFMLSROLW\NLLQIRUPRZDQLDRQLHSUDZLG?RZRFLDFKZ6SyáFH
  ]DSHZQLHQLDQLH]DOH*QRFLZHZQ
  WU]Q\FKL]HZQ
  WU]Q\FKDXG\WRUyZ
  ZV]F]HJyOQRFLSRSU]H]
  L RSUDFRZ\ZDQLHSROLW\NLZ\ERUXELHJ?HJRUHZLGHQWDRUD]SURFHGXU\Z\ERUXELHJ?HJRUHZLGHQWD
  LL SU]HGVWDZLDQLH 5DG]LH 1DG]RUF]HM UHNRPHQGDFML GRW\F]F\FK Z\ERUX L Z\QDJURG]HQLD ELHJ?HJR
  UHZLGHQWD
  LLL NRQWURORZDQLHPRQLWRURZDQLHRUD]GRNRQ\ZDQLHRFHQ\QLH]DOH*QRFLELHJ?HJRUHZLGHQWD
  LY SU]HGVWDZLDQLH=DU]GRZLUHNRPHQGDFMLGRW\F]F\FKZ\ERUXDXG\WRUDZHZQ
  WU]QHJR
  Y GRNRQ\ZDQLH SU]HJOGX HIHNW\ZQRFL DXG\WX ZHZQ
  WU]QHJR L UHDNFML =DU]GX QD UHNRPHQGDFMH
  WHJRDXG\WX
  YL RSUDFRZ\ZDQLHSROLW\NLZLDGF]HQLDSU]H]ELHJ?HJRUHZLGHQWDSU]HSURZDG]DMFHJREDGDQLHSU]H]
  SRGPLRW\ ] QLP SRZL]DQH RUD] SU]H] F]?RQND MHJR VLHFL GR]ZRORQ\FK XV?XJ QLHE
  GF\FK
  EDGDQLHP
  YLL Z\UD*DQLH ]JRG\ QD ZLDGF]HQLH SU]H] ELHJ?HJR UHZLGHQWD QD U]HF] 6Sy?NL GR]ZRORQ\FK XV?XJ
  QLHE
  GF\FKEDGDQLHP
  PRQLWRURZDQLDUHODFML]SRGPLRWDPLSRZL]DQ\PLZV]F]HJyOQRFLSRSU]H]


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  L SU]HGVWDZLDQLH UHNRPHQGDFML GRW\F]F\FK GHF\]ML R ]DZDUFLX LVWRWQHMXPRZ\]SRGPLRWHP
  SRZL]DQ\P
  PRQLWRURZDQLHZ\NRQDQLDXPyZRNWyU\FKPRZDZSNWL RUD]LQQ\FKXPyZ]DZLHUDQ\FKSU]H]
  6Sy?N
  ]SRGPLRWDPLSRZL]DQ\PL
  
  :URNXREURWRZ\PWUZDMF\PRGOLSFDGRF]HUZFD.RPLWHW$XG\WXRGE\?SRVLHG]H
  : GQLX SD(G]LHUQLND .RPLWHW $XG\WX G]LD?DMF QD SRGVWDZLH DUW XVW SNW  XVWDZ\ R ELHJ?\FK
  UHZLGHQWDFKILUPDFK DXG\WRUVNLFK L QDG]RU]H SXEOLF]Q\P XFKZDOL? 3ROLW\N
   Z\ERUX ILUP\ DXG\WRUVNLHM GR
  SU]HSURZDG]DQLD EDGD L SU]HJOGyZ URF]Q\FK L RUHVRZ\FK MHGQRVWNRZ\FK L VNRQVROLGRZDQ\FK VSUDZR]GD
  ILQDQVRZ\FK 6Sy?NL RUD] JUXS\ NDSLWD?RZHM Z NWyUHM 6Sy?ND MHVW VSy?N GRPLQXMF 3URFHGXU
   Z\ERUX ILUP\
  DXG\WRUVNLHM RUD] 3ROLW\N
   ZLDGF]HQLD SU]H] ILUP
   DXG\WRUVN SU]HSURZDG]DMF EDGDQLH SU]H] SRGPLRW\
  SRZL]DQH ] W ILUP DXG\WRUVN RUD] SU]H] F]?RQND VLHFL ILUP\DXG\WRUVNLHM GR]ZRORQ\FK XV?XJ QLHE
  GF\FK
  EDGDQLHP
  
  3ROLW\ND Z\ERUX ILUP\ DXG\WRUVNLHM GR SU]HSURZDG]DQLD EDGD LSU]HJOGyZ URF]Q\FK L RNUHVRZ\FK
  MHGQRVWNRZ\FKLVNRQVROLGRZDQ\FKVSUDZR]GDILQDQVRZ\FK6Sy?NLRUD]JUXS\NDSLWDáRZHMRNUHOD
  NU\WHULDEUDQHSRGXZDJ
  SU]\Z\ERU]HILUP\DXG\WRUVNLHM
  xSRGHMFLHGRSURZDG]RQHMG]LD?DOQRFLGREDGDQLDLVWUDWHJLDNRPXQLNDFML
  xUHSXWDFM
  
  xSRVLDGDQLHV\VWHPX]DSHZQLDQLD NRQWUROL MDNRFLEDGDQLD
  xSRVLDGDQLHSURWRNR?yZNRQWUROLF]\QQRFLUHZL]MLILQDQVRZHM
  xPR*OLZR?
  “RGE\FLDVSRWNDQLD]NOXF]RZ\PELHJ?\PUHZLGHQWHP
  xNZDOLILNDFMHV]NROHQLDGRZLDGF]HQLDGRVW
  SQR?SHUVRQHOXSU]HSURZDG]DMFHJREDGDQLH
  xXEH]SLHF]HQLHILUP\DXG\WRUVNLHM
  xRS?DFDOQDR?RIHUW\
  RUD]]DVDG\LFKGRERUX
  'R EDGDQLD VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK PR*H ]RVWD? Z\EUDQD Z\?F]QLH ILUPD DXG\WRUVND ZNWyUHM F]\QQRFL
  UHZL]ML ILQDQVRZHM Z\NRQXM ELHJOL UHZLGHQFL ZSLVDQD QD OLVW
  ILUP DXG\WRUVNLFK XSUDZQLRQ\FK GR EDGDQLD
  VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK :\EUDQD ILUPD DXG\WRUVND SRZLQQQD SRVLDGD? ZD*Q XPRZ
   XEH]SLHF]HQLD
  RGSRZLHG]LDOQRFL F\ZLOQHM ]W\WX?X Z\NRQ\ZDQLD F]\QQRFL UHZL]ML ILQDQVRZHM D GRZyG MHM ]DZDUFLD
  SU]HGVWDZL? GR ZHU\ILNDFML =DSURV]HQLHGR]?R*HQLDRIHUW\GRW\FKF]DVRZHM ILUP\ DXG\WRUVNLHM X]DOH*QLRQH
  MHVW RG WHJR F]\ Z\EyU Z\QLND ] RERZL]NRZHM URWDFML ILUP\ DXG\WRUVNLHM OXE RERZL]NRZHM UH]\JQDFML
  ]?R*RQHM SU]H] ILUP
   DXG\WRUVN ZREHF ]DLVWQLHQLD QRZ\FK RNROLF]QRFL PRJF\FK ]DJUD*D? MHM QLH]DOH*QRFL
  : SU]\SDGNX EUDQLD SRG XZDJ
   SU]\ Z\ERU]H GRW\FKF]DVRZHM ILUP\DXG\WRUVNLHM QDOH*\GR?R*\? ZV]HONLFK
  VWDUDZFHOX]DSHZQLHQLDZV]\VWNLPILUPRPDXG\WRUVNLPGRNWyU\FKVNLHURZDQHMHVW]DSURV]HQLHMHGQDNRZ\FK
  V]DQV1HJRFMDFMHQDOH*\SURZDG]L?]XG]LD?HPFRQDMPQLHMGZyMNLNDQG\GDWyZ3U]\Z\ERU]H QDOH*\VWRVRZD?
  SRGHMFLH SU]HZLGXMFH *H ILUP\ DXG\WRUVNLH ELRUFH XG]LD? ZSURFHVLHZ\ERUXRWU]\PD?\WDNLHVDPH
  LQIRUPDFMH NWyUH SRZLQQ\ GRN?DGQLH RSLV\ZD? SRWU]HE\ 6Sy?NL Z]DNUHVLH RIHUWRZDQ\FK XV?XJ RUD] Z\UD(QLH
  ZVND]\ZD? ]DNUHV L URG]DM LQIRUPDFML NWyUH SRZLQQ\ E\? ]DZDUWH Z RGSRZLHG]L QD RIHUW
   =PLDQD ILUP\
  DXG\WRUVNLHM SRZLQQD E\? ]DSODQRZDQD RGSRZLHGQLR ZF]HQLHM 6Sy?ND GRNRQXMH Z\ERUX ILUP\ DXG\WRUVNLHM
  QD RNUHV QLH NUyWV]\ QL* GZD ODWD REURWRZH L QLH G?X*V]\ QL* WU]\ ODWD REURWRZH ] PR*OLZRFL SU]HG?X*HQLD QD
  NROHMQ\ GZXOHWQL RNUHV )LUPD DXG\WRUVND SRZLQQD ]DSHZQL? RGSRZLHGQL PHFKDQL]P VWRSQLRZHM URWDFML Z
  RGQLHVLHQLXGRQDMZ\*V]HJRUDQJSHUVRQHOXELRUFHJRXG]LD?ZEDGDQLXXVWDZRZ\PREHMPXMF\SU]\QDMPQLHM
  RVRE\ ZSLVDQH GR UHMHVWUX ELHJ?\FK UHZLGHQWyZ 6Sy?ND PR*H VNUyFL? RNUHV Z\NRQ\ZDQLD XV?XJL SU]H] ILUP
  
  DXG\WRUVN ]D ]JRG 5DG\ 1DG]RUF]HM L SR X]\VNDQLX SR]\W\ZQHMRSLQLL .RPLWHWX $XG\WX Z V]F]HJyOQRFL Z
  QDVW
  SXMF\FKSU]\SDGNDFK
  xQDUXV]HQLD SU]H] ILUP
   DXG\WRUVN ]DVDG Z\QLNDMF\FK ] 8VWDZ\R ELHJ?\FK UHZLGHQWDFK ILUPDFK
  DXG\WRUVNLFKLQDG]RU]HSXEOLF]Q\P
  xQDUXV]HQLDSU]H]ILUP
  DXG\WRUVN]DSLVyZXPRZ\SRPL
  G]\6Sy?NDILUPDXG\WRUVN


  *583$.$3,7$à2:$6.$5%,(&+2/',1*63Ïà.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  xZ\GDQLD SUDZRPRFQHJR Z\URNX Z VSUDZLH QHJDW\ZQHM G]LD?DOQRFL ILUP\ DXG\WRUVNLHM Z ]DNUHVLH UHZL]ML
  ILQDQVRZHM QLHXSUDZQLRQ\FK ]DFKRZDQDUXV]HQLD ]DVDGZ\QLNDMF\FK ] 8VWDZ\ R ELHJ?\FK UHZLGHQWDFK
  ILUPDFKDXG\WRUVNLFL,QDG]RU]HSXEOLF]Q\P
  xSU]HNV]WD?FHQLD ]PLDQ Z?DFLFLHOVNLFK OXE ]PLDQ RUJDQL]DF\MQ\FK X]DVDGQLDMF\FK ]PLDQ
   ILUP\
  DXG\WRUVNLHMOXEQLHSU]HSURZDG]HQLHEDGDQLD
  =JRGQLH]3ROLW\NZLDGF]HQLDSU]H]ILUP
  DXG\WRUVNSU]HSURZDG]DMFEDGDQLHSU]H]SRGPLRW\SRZL]DQH]
  W ILUP DXG\WRUVN RUD] SU]H] F]?RQND VLHFL ILUP\ DXG\WRUVNLHM GR]ZRORQ\FK XV?XJ QLHE
  GF\FK EDGDQLHP
  6Sy?ND SRZLQQD ]DSHZQL? DE\ ILUPD DXG\WRUVND DQL *DGHQ ] F]?RQNyZ VLHFL QLH ZLDGF]\?D EH]SRUHGQLR DQL
  SRUHGQLR QD U]HF] 6Sy?NL MHM MHGQRVWNL GRPLQXMFHM DQL MHGQRVWHN SU]H] QL NRQWURORZDQ\FK *DGQ\FK XV?XJ
  ]DEURQLRQ\FKQLHE
  GF\FKEDGDQLHPVSUDZR]GDILQDQVRZ\FKWM
  xXV?XJSRGDWNRZ\FK
  xXV?XJREHMPXMF\FKXG]LD?Z]DU]G]DQLXOXEZSURFHVLHGHF\]\MQ\P
  xXV?XJSURZDG]HQLDNVL
  JRZRFLRUD]VSRU]G]DQLDGRNXPHQWDFMLNVL
  JRZHMLVSUDZR]GDILQDQVRZ\FK
  xXV?XJZ]DNUHVLHZ\QDJURG]H
  xRSUDFRZ\ZDQLDLZGUD*DQLDSURFHGXUNRQWUROLZHZQ
  WU]QHMOXESURFHGXU]DU]G]DQLDU\]\NLHP
  xXV?XJZ]DNUHVLHZ\FHQ\
  xXV?XJSUDZQ\FK
  xXV?XJ]ZL]DQ\FK]IXQNFMDXG\WXZHZQ
  WU]QHJR
  xXV?XJ]ZL]DQ\FK]ILQDQVRZDQLHPVWUXNWXUNDSLWD?RZLDORNDFMNDSLWD?XRUD]VWUDWHJLLQZHVW\F\MQ
  xXV?XJ SURPRF\MQ\FK L SURZDG]HQLD REURWX DNFMDPL 6Sy?NL QD UDFKXQHN Z?DVQ\ OXE JZDUDQWRZDQLD HPLVML
  DNFML6Sy?NL
  xXV?XJZ]DNUHVLH]DVREyZOXG]NLFK
  xLQQHXV?XJLQLHE
  GFHF]\QQRFLDPLUHZL]MLILQDQVRZHM
  3U]HG SRZLHU]HQLHP ILUPLH DXG\WRUVNLHM XV?XJ LQQ\FK QL* XVWDZRZH EDGDQLH .RPLWHW $XG\WX GRNRQXMH RFHQ\
  ]DJUR*H L ]DEH]SLHF]H QLH]DOH*QRFL R NWyUHM PRZD Z DUW ? 8VWDZ\ R ELHJ?\FK UHZLGHQWDFKILUPDFK
  DXG\WRUVNLFK L QDG]RU]H SXEOLF]Q\P D ZQLRVNL ] RFHQ\ SRZLQQ\ ]RVWD? SU]HND]DQH 5DG]LH 1DG]RUF]HM L
  =DU]GRZL MHGQRF]HQLH ] LQIRUPDFM R Z\UD*HQLX ]JRG\ OXE RGPRZLH Z\UD*HQLD ]JRG\ QD ZLDGF]HQLH SU]H]
  ILUP
  DXG\WRUVNXV?XJLQQ\FKQL*XVWDZRZHEDGDQLH
  
  8FKZD? QU ] GQLD 5DGD 1DG]RUF]D 6Sy?NL GRNRQD?D Z\ERUX ILUP\ DXG\WRUVNLHM
  3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHU 6S] RR GR EDGDQLD L SU]HJOGyZ URF]Q\FK L RNUHVRZ\FK VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK
  6Sy?NL RUD] URF]Q\FK L RNUHVRZ\FK VNRQVROLGRZDQ\FK VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK JUXS\ NDSLWD?RZHM Z NWyUHM
  6Sy?NDMHVWVSy?NGRPLQXMF]DNROHMQHWU]\ODWDREURWRZHSRF]ZV]\RGURNXREURWRZHJRNRF]FHJRVL
  
  F]HUZFD R F]\P 6Sy?ND SRLQIRUPRZD?D 5DSRUWHP ELH*F\P ] GQLD :\EyU QLH
  GRW\F]\? SU]HG?X*HQLD XPRZ\ ] ILUP DXG\WRUVN L GRNRQDQ\ ]RVWD? QD SRGVWDZLH UHNRPHQGDFML .RPLWHWX
  $XG\WX VSRU]G]RQHM Z QDVW
  SVWZLH ]RUJDQL]RZDQHM SU]H] 6Sy?N
   SURFHGXU\ Z\ERUX XZ]JO
  GQLDMFHM NU\WHULD
  Z\QLNDMFH ] 5R]SRU]G]HQLD 3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR L 5DG\ 8( 1U NZLHWQLD Z VSUDZLH
  V]F]HJy?RZ\FK Z\PRJyZ GRW\F]F\FK XVWDRZ\FK EDGD VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK MHGQRVWHN LQWHUHVX
  SXEOLF]QHJRXFK\ODMFHJRGHF\]M
  .RPLVML:(
  
  : URNX REURWRZ\P WUZDMF\P RG OLSFD GR F]HUZFD Z\EUDQD ILUPD DXG\WRUVND ZLDGF]\?D QD
  U]HF] 6Sy?NL GR]ZRORQH XV?XJL QLH E
  GFH EDGDQLHP WMSU]HJOG Sy?URF]Q\FK VSUDZR]GD ILQDQVRZ\FK
  VSRU]G]RQ\FK QD G]LH JUXGQLD RUD] EDGDQLH SDNLHWX NRQVROLGDF\MQHJR VSy?NL ]DOH*QHM 6NDUELHF
  7RZDU]\VWZR )XQGXV]\ ,QZHVW\F\MQ\FK 6$ VSRU]G]RQHJR QD G]LH F]HUZFD .RPLWHW $XG\WX SR
  GRNRQDQLX RFHQ\ ]DJUR*H L ]DEH]SLHF]HQLX QLH]DOH*QRFL R NWyUHM PRZD Z XVWDZLH ] GQLD PDMD R
  ELHJ?\FKUHZLGHQWDFKILUPDFKDXG\WRUVNLFKLQDG]RU]HSXEOLF]Q\PZ\UD]L?]JRG
  QDZLDGF]HQLHSU]H]Z\EUDQ
  ILUP
  DXG\WRUVNSRZ\*V]\FKXV?XJ
  
  ;,3ROLW\NDUy*QRURGQRFL
  


  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
   
  
  
  6Sy?NDQLHRSUDFRZD?DLQLHUHDOL]XMHVIRUPDOL]RZDQHMSROLW\NLUy*QRURGQRFL6Sy?NDSURZDG]LSROLW\N
  ]JRGQLH
  ] NWyU GR VSUDZRZDQLX IXQNFML ]DU]GX L QDG]RUX RUD] ]DMPRZDQLD NOXF]RZ\FK VWDQRZLVN Z 6Sy?FH V
  SRZR?\ZDQH RUD] ]DWUXGQLDQH RVRE\ SRVLDGDMFH RGSRZLHGQLH NRPSHWHQFMH Z W\P Z V]F]HJyOQRFL
  NZDOLILNDFMHLGRZLDGF]HQLH
  6Sy?ND ]DPLHV]F]D LQIRUPDFMH GRW\F]FH VWRVRZDQLD SROLW\NL Uy*QRURGQRFL QD VZRMHM VWURQLH LQWHUQHWRZHM
  ZZZVNDUELHFKROGLQJSO
  
  


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
  
  2ZLDGF]HQLH=DU]GX6NDUELHF+ROGLQJ6$
  2ZLDGF]HQLH=DU]GX6Sy?NLGRW\F]FHU]HWHOQRFLVSRU]G]HQLDURF]QHJR
  VSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRRUD]VSUDZR]GDQLD=DU]GX]G]LD?DOQRFL*UXS\
  .DSLWD?RZHM6NDUELHF+ROGLQJ6$
  5HSUH]HQWXMF
   =DU]G 6Sy?NL $NF\MQHM 6NDUELHF +ROGLQJ ] VLHG]LE Z :DUV]DZLH ]JRGQLH RZLDGF]DP\ *H
  ZHG?XJ QDV]HM QDMOHSV]HM ZLHG]\ URF]QH VSUDZR]GDQLH ILQDQVRZH6Sy?NL RUD] VNRQVROLGRZDQH VSUDZR]GDQLH
  ILQDQVRZH *UXS\ ]D RNUHV PLHVL
  F\ RG GQLD OLSFD URNXGR GQLD F]HUZFD URNX L GDQH
  SRUyZQ\ZDOQH]DRNUHVRGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNXVSRU]G]RQH]RVWD?\]JRGQLH]
  RERZL]XMF\PL ]DVDGDPL UDFKXQNRZRFL L RG]ZLHUFLDGODM Z VSRVyE SUDZG]LZ\ U]HWHOQ\ L MDVQ\ V\WXDFM
  
  PDMWNRZLILQDQVRZ6Sy?NLL*UXS\RUD]RVLJQL
  WHZ\QLNLILQDQVRZH
  2ZLDGF]DP\ SRQDGWR *H VSUDZR]GDQLH =DU]GX ] G]LD?DOQRFL *UXS\ .DSLWD?RZHM 6NDUELHF +ROGLQJ 6$
  ]DZLHUDSUDZG]LZ\REUD]UR]ZRMXLRVLJQL
  ?RUD]V\WXDFML6Sy?NLL*UXS\ZW\PRSLVSRGVWDZRZ\FK]DJUR*H
  LU\]\ND
  
  :DUV]DZDGQLDVLHUSQLDURNX
  _____________________
  EwaRadkowskar_wi'tow
  PrezesZarz du
  _____________________
  JakubKocjan
  CzsonekZarz du_____________________
  AndrzejSosdek
  WiceprezesZarz du


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  *583$.$3,7$?2:$6.$5%,(&+2/',1*63??.$$.&<-1$
  635$:2='$1,(=$5='8='=,$?$/12&,
  *583<.$3,7$à2:(-6.$5%,(&+2/',1*6$
  ]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLDF]HUZFDURNX
  
  ,QIRUPDFMD=DU]GX6Sy?NLGRW\F]FDILUP\DXG\WRUVNLHMSU]HSURZDG]DMFHMEDGDQLH
  URF]QHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR
  5HSUH]HQWXMF =DU]G 6Sy?NL $NF\MQHM 6NDUELHF +ROGLQJ 6$ ] VLHG]LE Z :DUV]DZLH ]JRGQLH RZLDGF]DP\
  *H
   ILUPD DXG\WRUVND GRNRQXMFD EDGDQLD URF]QHJR VSUDZR]GDQLD ILQDQVRZHJR 6Sy?NL RUD] EDGDQLD
  VNRQVROLGRZDQHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR*UXS\]DRNUHVPLHVL
  F\RGGQLDOLSFDURNXGRGQLD
  F]HUZFD URNX WM 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV 6S ] RR ] VLHG]LE Z :DUV]DZLH ]RVWD?D Z\EUDQD ]JRGQLH ]
  SU]HSLVDPL SUDZD RUD] *H ILUPD WD RUD] F]?RQNRZLH ]HVSR?X Z\NRQXMFHJR EDGDQLH VSH?QLDOL ZDUXQNL GR
  VSRU]G]HQLD EH]VWURQQHJR L QLH]DOH*QHJR VSUDZR]GDQLD ] EDGDQLD ]JRGQLH ] RERZL]XMF\PL SU]HSLVDPL
  SUDZDVWDQGDUGDPLZ\NRQ\ZDQLD]DZRGXL]DVDGDPLHW\NL]DZRGRZHM
  6Sy?NDSU]HVWU]HJDRERZL]XMF\FKSU]HSLVyZ]ZL]DQ\FK]URWDFMILUP\DXG\WRUVNLHMLNOXF]RZHJRELHJ?HJR
  UHZLGHQWDRUD]RERZL]NRZ\PLRNUHVDPLNDUHQFML
  6Sy?NDSRVLDGDSROLW\N
  Z]DNUHVLHZ\ERUXILUP\DXG\WRUVNLHMRUD]SROLW\N
  Z]DNUHVLHZLDGF]HQLDQDU]HF]
  6Sy?NLSU]H]ILUP
  DXG\WRUVNSRGPLRWSRZL]DQ\]ILUPDXG\WRUVNOXEF]?RQNDMHJRVLHFLXV?XJQLHE
  GF\FK
  EDGDQLHP
  :DUV]DZDGQLDVLHUSQLDURNX
  
  _____________________
  EwaRadkowskar_wi'tow
  PrezesZarz du
  _____________________
  JakubKocjan
  CzsonekZarz du____
  _________________
  AndrzejSosdek
  WiceprezesZarz du


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Skarbiec Holding SA
ISIN:PLSKRBH00014
NIP:70101131150
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 5213170
www:www.skarbiecholding.pl
gpwlink:skarbiec-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za III kwartał
2019-08-30Raport roczny
2019-05-15Raport za III kwartał
2019-08-30Raport roczny
Komentarze o spółce SKARBIEC HOLDING S...
2019-04-19 14-04-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649