Raport.

SIMPLE SA (16/2018) Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 7 sierpnia 2018 r. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie (Zamawiający) umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (Umowa).
Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 2,2 mln zł brutto.
W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych przede wszystkim z tytułu opóźnienia Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz usunięciu awarii, jednak nie więcej niż 30% kwoty wynagrodzenia. Dodatkowo w przypadku odstąpienia Spółki lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn nie leżących po ich stronie przewidziano karę umowną w wysokości 30% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza przy tym możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, odstąpienia od niej czy wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SIMPLE SA
ISIN:PLSIMPL00011
NIP:113-00-22-578
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania
Adres: ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa
Telefon:+48 22 8125898
www:www.simple.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SIMPLE
2021-06-19 02-06-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor