Raport.

SIMPLE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 SPRAWOZDANIE Z CA?KOWITYCH DOCHOD?W Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 46 885 35 820 11 046 8 186 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 3 971 1 555 936 355 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy brutto 3 491 1 222 822 279 Zysk (strata) za okres sprawozdawczy netto 3 080 624 726 143 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa trwa?e 19 942 20 242 4 781 4 575 Aktywa obrotowe 26 287 19 267 6 302 4 355 Kapita? w?asny 16 366 14 273 3 924 3 226 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 29 863 25 236 7 160 5 704 SPRAWOZDANIE Z PRZEP?YW?W ?RODK?W PIENI??NYCH ?rodki pieni??ne netto z dzi?alno?ci operacyjnej 6 907 6 027 1 627 1 377 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 771 -3 451 -653 -789 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -667 -2 426 -157 -554 ?rodki pieni??ne na koniec okresu 4 236 767 998 175 Liczba akcji 4 812 160 4 812 160 4 812 160 4 812 160 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) 0,64 0,13 0,15 0,03

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  SPRAWOZDANIE
  z działalności Grupy
  Kapitałowej SIMPLE za
  201 7 rok
  (uwzględniające wymogi ujawnień dla
  Sprawozdania z działalności Simple S.A.)
  Warszawa
  data publikacji - 5 marca 2018 r.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  1
  SPIS TREŚCI
  Pismo Prezesa Zarządu ................................ ................................ ................................ .... 3
  Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ................. 5
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ....................... 5
  1.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Simple ................................ .......................... 5
  1.2. Wybrane dane finansowe Simple S.A. ................................ ................................ .............. 6
  1.3. Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych ................................ ......................... 6
  2. Informacje o Grupie Kapitałowej Simple ................................ ............................... 7
  2.1. Powiązania organizacyjne i kapitałowe ................................ ................................ ............. 7
  2.2. Opis działalności spółek z Grupy Kapitałowej SIMPLE ................................ ........................ 8
  2.3. Inne inwestycje kapit ałowe Simple S.A. ................................ ................................ ........... 9
  3. Działalność w okresie sprawozdawczym ................................ .............................. 10
  3.1. Opis produktów i usług ................................ ................................ ................................ . 10
  3.2. Rynki zbytu ................................ ................................ ................................ ................. 16
  3.3. Rynki zaopatrzenia ................................ ................................ ................................ ....... 22
  3.4. Umowy znaczące ................................ ................................ ................................ ......... 22
  3.5. Portfel zamówień ................................ ................................ ................................ ......... 24
  3.6. Umowy finansowe ................................ ................................ ................................ ........ 24
  3.7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności ................................ ........................ 26
  3.8. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ............ 26
  3.9. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ .......... 26
  4. Sytuacja finansowa ................................ ................................ .............................. 26
  4.1. Grupa Kapitałowa Simple ................................ ................................ .............................. 26
  4.2. Simple S.A. ................................ ................................ ................................ ................. 30
  4.3. Zarządzanie zasobami finansowymi ................................ ................................ ............... 34
  4.4. Podsumowanie działań optymalizacyjnych ................................ ................................ ...... 34
  4.5. Inwestycje ................................ ................................ ................................ .................. 35
  4.6. Zobowiązania pozabilansowe ................................ ................................ ........................ 36
  4.7. Dywidenda ................................ ................................ ................................ .................. 36
  4.8. Emisja papierów wartościowych ................................ ................................ .................... 36  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  2
  4.9. Prognozy wyników finansowych ................................ ................................ .................... 37
  5. Strategia , perspektywy rozwoju oraz czynniki ryzyka i zagrożenia ..................... 37
  5.1. Misja i strategia ................................ ................................ ................................ ........... 37
  5.2. Czynniki ryzyka związane z działalnośc ią Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
  Simple ................................ ................................ ................................ ........................ 37
  5.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Simple prowadzi
  działalność ................................ ................................ ................................ .................. 41
  5.4. Perspektywy rozwoju na 2018 rok ................................ ................................ ................. 43
  5.5. Czynniki rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Simple ................................ ............... 45
  6. Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego ................................ .................... 46
  6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego ................................ ................................ ... 46
  6.2. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Ka pitałowej systemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
  sprawozdań finansowych ................................ ................................ .............................. 52
  6.3. Akcje i akcjonariat Simple S.A. ................................ ................................ ...................... 53
  6.4. Zarząd Simple S.A. ................................ ................................ ................................ ....... 55
  6.5. Rada Nadzorcza Simple ................................ ................................ ................................ 57
  6.6. Opis sposobu działania Waln ego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień
  oraz praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania ................................ ....................... 59
  6.7. Opis zasad zmiany statutu Simple S.A. ................................ ................................ ........... 61
  6.8. Informacje nt. zatrudnienia ................................ ................................ ........................... 61
  7. Informacje uzupełniające ................................ ................................ .................... 62
  7.1. Informacja nt. istotnych postępowań ................................ ................................ ............. 62
  7.2. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ......................... 64
  7.3. Ochrona środowiska ................................ ................................ ................................ ..... 64
  7.4. Badania i rozwój ................................ ................................ ................................ .......... 64
  7.5. Działalność CSR ................................ ................................ ................................ ........... 65
  8. Oświadczenia Zarządu Simple S.A. ................................ ................................ ....... 65
  Podpisy osób zarządzających ................................ ................................ ......................... 65
  Dane adresowe ................................ ................................ ................................ ............... 66
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  3
  Pismo Prezesa Zarządu
  Szanowni Państwo,
  Jako Prezes Zarządu Spółki SIMPLE S.A., mam
  przyjemność przekazać Państwu sprawozdanie z
  działalności Grupy Kapitałowej Simple oraz
  zaprezentować wyniki jakie udał o się nam
  osiągnąć w kolejnym roku działalności.
  W l atach 2015 -2016 Grupa Kapitałowa SIMPLE w
  wyniku perturbacji na rynku, znalazła się w
  trudnej sytuacji. Podjęcie w 2016 roku przez
  nowo powołany Zarząd zdecydowanych kroków
  tj. wprowadzenie szeregu zmian począwszy od
  transformacji organizacyjnych po całkowite
  przemodelowanie najważniejszych proces ów i
  zmianę podejścia biznesowego oraz opracowanie
  skutecznego planu na szybkie wzmocnienie
  Grupy, było jedyną szansą na wyprowadzenie
  Grupy z kryzysu. Dziś , kończąc rok 2017 jesteśmy
  już w zupełnie innym miejscu i z optymizmem i
  pełną świadomością możemy powiedzieć, że
  Gr upa Kapitałowa Simple wzmacnia swoją
  pozycję wśród czołowych polskich producentów
  rozwiązań IT , o czym mam nadzieję , przekonają się Państwo , oddając się lekturze niniejszego
  sprawozdania.
  W efekcie intensyfikacji procesów handlowych, r ok 2017 zakończyliśmy osiągając przych ód
  ze sprzedaży w wysokości 46,9 mln zł, co stanowi o ponad 30% lepszy wynik , niż w
  analogicznym okresie roku 2016. Dzięki jednoczesnej redukcji kosztów i optymalizacji
  prowadzonych procesów, Grupa Kapitałowa Simple wypra cowała prawie pięciokrotnie wyższy
  zysk za okres sprawozdawczy netto , niż na koniec roku 2016 . Powyżs ze liczby stanowią
  najlepszy dow ód na s kuteczność prowadzonych działań oraz efektywność wprowadz onych w
  życie założeń i planów jakie przyjęliśmy dla Grupy na rok 2017 i kolejne lata . Miniony rok to
  jednak nie tylko sukcesy w sprzedaży, ale również mająca znaczący wpływ na osiągnięte
  zyski optymalizacja po stronie kosztów. Pomimo niesprzyjających okoliczności rynku
  związanych chociażby ze wzrost em wynagrodzeń pracowników, który w Grupie Kapitałowej
  Simple wyniósł ok. 20% w stosunku do roku poprzedniego, Grupa Kapitałowa osiągnęła
  zakładane wyniki finansowe.
  Zgodnie z założeniam i Zarządu w roku 2017, Grupa Kapitałowa realizowała plan związany z
  pozyskiwaniem z amówień w sposób wielotorowy , z jednej strony dążąc do utrzymania pozycji
  lidera w wygrywaniu zamówień publicznych, z drugiej strony zdobywając kolejne , znaczące  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  4
  kontrakty na rynkach komercyjnych. Dodatkowo, Grupa sukcesywnie kontynuowała strategię
  przyjęt ą w 2016 i 2017 roku , polegającą na zwiększaniu sprzedaż y do obecnych Klientów w
  zakresie u sług utrzymaniowych oraz dosprzedaży nowych produktów . Poza umowami,
  których podpisanie komunikowaliśmy już na rynku i o których przeczytają Państwo w
  niniejszym spr awozdaniu, zawarliśmy kilkanaście kontraktów o mniejszej wartości, jednak na
  tyle perspektywicznych, że w przeciągu kilku lat ich początkowa wartość może zostać
  zwielokrotniona nawet kilka razy.
  Jednym ze źródeł osiągniętego sukcesu była również n owa formu ła sprzedaży usług
  utrzymaniowych, która wprowadzona dopiero w czwartym kwartale 2017 roku , przyniosła
  pozytywne efekty finansowe już na koniec okresu sprawozdawczego, co stanowi jednocześnie
  bardzo dobrą perspektywę na rok 2018 i kolejne lata .
  Poza reali zacją bieżący ch działań w roku 2017 , Spółki z Grupy Kapitałowej przygotowywały
  się również do nadejścia pozytywnej fali projektów finansowanych z Programu Operacyjnego
  Wiedza, Edukacja, Rozwój, skierowanego do branży edukacyjnej – kluczowego dla Grupy
  Simp le sektora rynku. Jako lider w sprzedaży rozwiązań IT dla tej grupy odbiorców ,
  planujemy w bieżącym roku znacząco poszerzyć grono naszych Klientów.
  W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Klientom Grupy a przede wszystkim
  Pracownikom Grupy za okazałe nam zaufanie oraz wsparcie w procesie transformacji a także
  determinację w dążeniu do osiągniecia wyznaczonych celów.
  Z poważaniem,
  Rafał Wnorowski
  Prezes Zarządu SIMPLE SA  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  5
  Wprowadzenie
  Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za 2017 roku zawiera
  informacje, których zakres został określony w § 91 - 92 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych […] (Rozporządze nie).
  Skonsolidowany raport roczny, którego elementem jest ww. sprawozdanie finansowe oraz
  niniejsze sprawozdanie z działalności zostało sporządzone na podstawie § 91 oraz § 92 w związku
  z ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 § 82 Rozporządzenia.
  Na podstawie §83 ust. 7 Rozporządzenia w ramach niniejszego sprawozdania zamieszczone
  zostały również ujawnienia informacji wymagane dla Sprawozdania z działalności Jednostki
  Dominującej o którym mowa w §91 ust. 1 pkt 4 rozporządzen ia.
  Spraw ozdania finansowe roczne za 2017 r. zostały przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię
  Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowo ści („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji
  Sprawozdawczości finansowej („IFRIC”).
  O ile nie wskazano inaczej dane finansowe przedstawione w skróconych sprawozdaniach
  finansowych zostały wyrażone w tys. złotych.
  1. Wybrane dane finansowe
  1.1. Wybrane dane finanso we Grupy Kapitałowej Simple
  Pozycja tys. zł tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży
  46 885 35 820 11 046 8 186
  Zysk z działalności
  operacyjnej
  3 971 1 555 936 355
  Zysk za okres
  sprawozdawczy brutto
  3 491 1 222 822 279
  Zysk za okres
  spr awozdawczy netto
  3 080 624 726 143
  Środki pieniężne netto z
  działalności operacyjnej
  6 907 6 027 1 627 1 377
  Środki pieniężne netto z
  działalności
  inwestycyjnej
  (2 771) (3 451) (653) (789)
  Środki pieniężne netto z
  działalności finansowej
  (667) (2 426) (157) (554)  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  6
  Środki pieniężne na koniec
  okresu
  4 236 767 998 175
  Pozycja tys. zł tys. EUR
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa trwałe 19 942 20 242 4 781 4 575
  Aktywa obrotowe 26 287 19 267 6 302 4 355
  Kapitał własny 16 366 14 273 3 9 24 3 226
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania
  4 068 4 612 7 160 5 704
  1.2. Wybrane dane finansowe Simple S.A.
  Pozycja tys. zł tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży
  44 711 34 226 10 533 7 822
  Zysk z działalności
  operacyjnej
  4 174 3 367 983 769
  Zysk za okres
  sprawozdawczy brutto
  3 953 3 090 931 706
  Zysk za okres
  sprawozdawczy netto
  3 612 2 493 851 570
  Środki pieniężne netto z
  działalności
  operacyjnej
  8 104 6 187 1 909 1 414
  Środki pieniężne netto z
  działalności
  Inwestycyjnej
  (4 362) (3 772) (1 028) (862)
  Środki pieniężne netto z
  działalności finansowej
  (593) (2 417) (140) (552)
  Środki pieniężne na koniec
  okresu
  3 270 121 770 28
  Pozycja tys. Zł tys. EUR
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa trwałe 21 830 20 009 5 23 4 4 523
  Aktywa obrotowe 26 878 19 486 6 444 4 405
  Kapitał własny 19 352 15 981 4 640 3 612
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania
  29 356 23 514 7 038 5 315
  1.3. Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  7
  Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i analogicznego w
  okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień
  bilansowy przez NBP.
  Kurs ten wyniósł:
   kurs obo wiązujący w dniu 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4, 1709 PLN
   kurs obowiązujący w dniu 3 1 grudnia 2016 roku 1 EUR = 4,424 0 PLN
  Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
  pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
  ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostat ni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł:
   w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,2447 PLN
   w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 1 EUR = 4,3757 PLN
  2. Informacje o Grupie Kapitałowej Simple
  2.1. Powiązania organizacyjne i kapitałow e
  Podstawowym przedmiotem działalności Grupy, według działów Polskiej Klasyfikacji
  Działalności (PKD), jest działalność w zakresie oprogramowania (branża informatyczna) .
  Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy doskonale uzupełniają zarówno kompe tencje jak i
  ofertę produktową J ednostki Dominującej. Dzięki temu GK SIMPLE realizuje projekty
  regionalne i tworzy oprogramowanie oraz aplikacje indywidualne dla największych instytucji
  i najbardziej znanych marek w kraju.
  W skład Grupy Kapitałowej na koniec okr esu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia
  niniejszego raportu w chodziły następujące jednostki:
  • Simple S.A. – jednostka dominująca
  • Simple Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostka bezpośrednio
  zależna (100% udział Simple S.A. w ogólnej liczb ie głosów)
  • Simple Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jednostka pośrednio
  zależna (100% udział Simple Invest Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów)
  • Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – jednostka
  pośrednio zależna.
  Czas trwa nia wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Simple jest
  nieoznaczony. Wszystkie ww. spółki zależne konsolidowane są metodą pełną.
  W dniu 27 stycznia 2017 r. Emitent zawarł z czterema osobami fizycznymi będącymi stroną
  sprzedającą wcześniejs zych umów nabycia przez Emitenta udziałów w Medinet (łącznie
  Sprzedający) umowy nabycia od każdej z tych osób po 40 udziałów w Medinet tj. łącznie 160
  udziałów w tej spółce. Przeniesienie własności nabytych udziałów nastąpiło w dniu zawarcia
  umów. Zawarcie ww. umów związane jest ze zobowiązaniem Emitenta do nabycia od
  Sprzedających docelowo wszystkich udziałów w Medinet. W związku z zawarciem ww. umów
  Emitent posiada bezpośrednio 160 udziałów w Medinet a z uwzględnieniem pośredniego stanu  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  8
  posiadania tj. za pośrednictwem spółki zależnej Simple Invest sp. z o.o. (która posiada 680
  udziałów Medinet) Emitent posiada łącznie 840 udziałów w Medinet, które stanowią 84%
  kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tej Spółki.
  Poza ww. transakcją w 2017 r. oraz do dn ia sporządzenia niniejszego raportu nie miały
  miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Simple.
  Poniżej zaprezentowano strukturę Grupy Kapitałowej Simple na dzień sporządzenia
  niniejszego raportu.
  SIMPLE S.A. posiada oddział w Rzeszowie, ul. Rej tana 53A, 35 -326 Rzeszów oraz od dział w
  Katowicach, ul. J. Gallusa 10/13, 40 -594 Katowice .
  W 2017 roku nie miały miejsca istotne zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową
  Simple oraz przedsiębiorstwem Emitenta.
  2.2. Opis działalności spółek z Grupy Kapita łowej SIMPLE
  Simple S.A.
  Simple S.A. jest spółką, specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań BI,
  systemów do zarządzania relacjami z klientami CRM , informatycznych klasy ERP, systemów
  do zarządzania procesami BPM , WorkFlow oraz systemów dziek anatowych i medycznych
  (HIS) . SIMPLE to znak rozpoznawczy szerokiej rodziny rozwiązań informatyczn ych
  wspomagających zarządzanie obszaram i: finansów, obrotu towarowego, personelu, procesu
  budownictwa, produkcji, łańcucha dostaw czy relacji z klientami. Od prawie 30 lat
  dostarczamy wyspecjalizowane usługi integracji rozwiązań informatycznych i doradztwa
  biznesowego.
  Simple Invest sp. z o.o.
  Simple Invest jest podmiotem dzi ałającym od 2013 roku. Podmiot ten posiada udziały w
  spółkach Simple Locum sp. ora z Medinet Sy stemy Informatyczne Sp. z o.o. W 2015 roku
  Simple Invest przejęła spółkę BAZUS sp. z o.o. W związku z przejęciem ww. podmiotu Simple
  Invest posiada Zintegrowany System Informatyczny BAZUS wspomagający efektywne
  zarządzanie, administrowanie i organizację pracy w uczelniach.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  9
  Simple Locum Sp. z o.o.
  Simple Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem budynku biurowego w
  Warszawie przy ulicy Bronisława Czecha 49/51. Budynek w całości wynajmowany jest na
  potrzeby Grupy Simple.
  Medine t Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
  Medinet Systemy Informatyczne to podmiot funkcjonujący w Grupie Kapitałowej od 2014
  roku. W marcu 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów oraz umowa
  przedwstępna zbycia udziałów na mocy, których Spółka nabyła u działy stanowiące 52,4%
  udziałów w Medinet Systemy Informatyczne oraz zobowiązała się do nabycia w kolejnych
  latach do 100% udziałów w tym podmiocie. Kolejne udziały w Medinet Systemy
  Informatyczne zostały zakupione w kwietniu 2015 r. Wszystkie udziały zak upione przez
  Simple zostały następnie przekazane do Simple Invest. Ostatnia transakcja nabycia udziałów
  miała miejsce w 27 stycznia 2017 roku. Aktualnie Simple S.A. posiada (poprzez Simple Invest)
  680 udziałów w Medinet Systemy Informatyczne, które uprawni ają do 68,0% udziału w
  kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów w tym podmiocie i bezpośrednio Simple S.A.
  posiada 160 udziałów, które uprawniają do 16,0% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej
  liczbie głosów.
  Działalność Medinet Systemy Informatyczne opi era się na tworzeniu i wdrażaniu
  nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami
  ochrony zdrowia. W ofercie Medinet Systemy Informatyczne znajdują się wyspecjalizowane
  produkty obejmujące w szczególności zintegro wa ne oprogramowanie medyczne (HIS,
  RIS/PACS, teleradiologia), oprogramowanie do rozliczeń z NFZ, oprogramowanie zarządcze
  SIM (system informowania kierownictwa) oraz rozwiązania specjalizowane dla rehabilitacji,
  radioterapii, che mioterapii i aptek szpita lnych.
  2.3. Inne inwestycje kapitałowe Simple S.A.
  Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Simple
  posiadała również udziały w następujących jednostkach:
   Softeam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – udział Simple w kapitale zakładowym to
  50,24% co odpowiada 25,18% udziałowi w ogólnej liczbie głosów (wartość księgowa
  udziałów na koniec grudnia 201 7 r. wynosi 53 tys. zł);
   Simple sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – udział Simple w ogólnej liczbie
  głosów w 19,51% ( wartość księgowa udziałów na koniec grudnia 201 7 r. wynosi ok.
  10 tys. zł).
  W spółkach tych Simple S.A. dysponuje mniej niż połową głosów na mocy umów z innymi
  inwestorami, nie posiada zdolności kierowania polityką finansową i operacyjną tych jednostek
  gos podarczych na mocy statutu lub umowy, nie posiada zdolności mianowania i odwoływania
  członków zarządu lub organu zarządzającego oraz nie dysponuje większością głosów na
  posiedzeniach Zarządu lub organu zarządzającego.
  SIMPLE S .A. co prawda posiada bezpo średnio ponad 20% głosów w spółce Softeam Sp. z
  o.o., nie oznacza to jednak, że wywiera znaczący wpływ na tę spółkę. Treść umowy Spółki  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  10
  Softeam Sp. z o.o. wykazuje, iż wszelkie decyzje dotyczące działalności tej spółki należą do
  kompetencji Zarządu tej spó łki. SIMPLE SA nie posiada w stosunku do Softeam Sp. z o.o. i
  Simple Sp. z o.o. uprawnień do:
   zasiadania w zarządzie lub równorzędnym organie zarządzającym w jednostek;
   udziału w tworzeniu polityki jednostek, w tym udział w podejmowaniu decyzji w
   sprawie d ywidend lub innych metod podziału zysku (wymagana do tego jest większość
  głosów);
   wzajemnej wymiany personelu kierowniczego; lub
   udostępniania informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu.
  Mając powyższe na uwadze zgodnie z obowiązującymi zasadami rachu nkowości podmioty te
  nie są jednostkami zależnymi jak również nie są to jednostki stowarzyszone , tym samym
  wyniki finansowe tych podmiotów nie są konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Emitenta .
  Softeam sp. z o.o. z siedzibą w Wa rszawie jest podmiotem dostarczającym rozwiązania
  informatyczne dla małych średnich firm oraz dla szkół wyższych i jednostek opieki
  zdrowotnej. Simple Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej to z kolei producent autorskich
  rozwiązań BPM/CRM, HCM, BI cz y APS.
  W dniu 29 czerwca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Simple sp. z o.o. z siedzibą w
  Dąbrowie Górniczej tego podmiotu powołany został Prezes Zarządu Simple S.A. tj. Pan Rafał
  Wnorowski.
  Poza wskazanymi powyżej jednostkami Simple nie posiada innych in westycji.
  3. Działalność w okresie sprawozdawczym
  3.1. Opis produktów i usług
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest działalność w zakresie
  oprogramowania informatycznego oraz dy strybucja sprzętu komputerowego
  Poniżej zamieszczono informa cje nt. głównych produktów oraz usług oferowanych przez GK
  SIMPLE.
  SIMPLE.ERP
  Platforma zbudowana jest w technologii komponentowej, co ułatwia rozszerzanie jej
  funkcjonalności o nowe elementy - moduły, zgodnie z aktualnymi potrzebami Klienta.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  11
  SIMPLE.BUD
  jest to system, który powstał na bazie systemu SIMPLE.ERP i zawiera rozwiązania poświęcone
  firmom budowlanym. Wspiera pełną obsługę procesu realizacji kontraktu, od etapu
  ofertowania i kosztorysowania popr zez budżetowanie, rejestrację umów oraz ewidencję
  realizacji, aż po controlling i końcowe rozliczenie inwestycji. Bogaty zestaw rozwiązań systemu
  SIMPLE.BUD oraz doświadczenia zebrane przez Grupę podczas wdrażania tego rozwiązania
  powodują, że Grupa z powo dzeniem rozszerza działalność w zakresie dostarczania rozwiązań
  informatycznych dla firm budowlanych.
  Potwierdzeniem wysokiej jakości produktu SIMPLE.BUD jest nagrodzenie Medalem
  Europejskim, statuetką TOPBUILDER oraz wyróżnienie w konkursie Orły Polskiego
  Budownictwa w kategorii Oprogramowanie dla budownictwa
  SIMPLE.PROD
  To platforma przeznaczona do wsparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym
  uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych. System posiada
  zaawansowane ro związania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w takich obszarach
  jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handlowych, zarządzanie
  dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówień od klientów, planowanie i
  harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokr ycia materiałowego,
  zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie dokumentacji warsztatowej,
  ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszyna -człowiek i rozliczenie
  zużycia materi ałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa zleceń wysyłkowych z
  integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa reklamacji. Zaawansowane mechanizmy
  automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów międzywydziałowych z użyciem
  wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość przekrojowych analiz rentowności
  produkcji. Obszar udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach
  Jest podstaw owym produktem w ofercie Spółki
  dominującej SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem
  Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową
  obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie
  prowadzonej działalności. Elastyczność, otwarta
  architektura oraz bogata fu nkcjonalność systemu,
  umożliwiają realizację wszystkich procesów zachodzących
  w instytucjach działających na rynku publicznym:
  Uczelniach Wyższych, Jednostkach Medycznych,
  Instytutach Badawczych, Jednostkach Rządowych oraz w
  średnich i dużych przedsiębiors twach o różnorodnych
  profilach: Produkcyjnym, Handlowo - Usługowym czy
  Budowlanym. W ramach rozwiązań SIMPLE opartych na
  podstawowym produkcie SIMPLE.ERP wyróżnia się
  systemy dedykowane dla branż: budowlanej,
  produkcyjnej, handlowej, usługowej, medycznej,
  edukacyjnej oraz naukowo -badawczej.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  12
  magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach
  co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym
  mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań
  laboratoryjnych obszar wspiera systemy zarządzania jakością.
  Platforma SIMPLE.PROD otrzymała MEDAL E UROPEJSKI oraz dwukrotnie pozwoliła Grupie
  SIMPLE otrzymać tytuł „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu -w kategorii ERP/MRP II (system
  polski) - producent”
  SIMPLE.iMED
  Jest t o dedykowane placówkom medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów
  kla sy ERP, PACS, HIS, RIS, Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją
  funkcjonalnością wszystkie procesy zachodzące w szpitalach i przychodniach. Jest jednym z
  niewielu tak kompleksowych i bogatych funkcjonalnie rozwiązań dostępnych na rynku. Jako
  jedyny producent oferujemy zintegrowany system do części medycznej jak i administracyjno
  – zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularniejszą bazę danych - MICROSOFT SQL.
  W części medycznej odpowiada za sprawny przepływ wszystkich informacji medycznych
  zw iązanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od momentu pojawienia się go w szpitalu
  aż do zakończenia leczenia. System jest interaktywną bazą danych z dostępem on -line przez
  dowolną przeglądarkę internetową, pozwalającą na prowadzenie rejestracji pacj enta, przyjęć,
  historii choroby, wypisów, zleceń. Taki przepław informacji pozwala nie tylko sprawnie
  gromadzić dane medyczne ale również umożliwia ich prezentację w formie raportów
  zdefiniowanych przez użytkownika.
  W części administracyjnej wspiera obsług ę jednostki medycznej z uwzględnieniem m.in.:
  obsługi procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników.
  Posiada także możliwość definiowania planu rzeczowo -finansowego oraz wspomaga
  zarządzanie zakupami z definiowaniem specyfikacj i przetargowej. System posiada
  rozbudowane raportowanie i pozwala na natychmiastowe dostarczenie informacji do
  uprawnionych użytkowników.
  Platforma SIMPLE.iMED została nagrodzona Srebrną Statuetką w konkursie Perły Medycyny.
  SIMPLE.EDU
  SIMPLE.EDU to syste m informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie uczelnią w
  zakresie obsługi procesów dydaktycznych i administracyjnych. System posiada zaawansowane
  rozwiązania dedykowane zarządzaniu uczelni ą w aspektach obsługi studentów i dydaktyków,
  planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania budżetów, kontroli kosztów na
  poziomie kierunków, typów i rodzajów studiów, prowadzonych projektów badawczych,
  grantów lub jednostek organizacyjnych. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących
  pozwalają na roz liczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na
  pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych. Całość rozwiązania jest
  zintegrowana i oparta o jednolite środowisko pracy. Rozwiązanie SIMPLE.EDU pozwala
  sprawnie gromadzić i p rzetwarzać informacje o studentach, umożliwiając podnoszenie jakości
  obsługi. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, które są niezbędne w procesie
  podejmowania decyzji, pracownicy uczelni otrzymują wiarygodne dane w chwili, gdy są one
  najbardziej po trzebne. Zastosowanie SIMPLE.EDU umożliwia takie zarządzanie personelem, w  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  13
  którym pracownicy tworzą jeden zintegrowany zespół, niezalenie od tego, czy pełnią obowiązki
  edukacyjne, administracyjne, czy techniczne.
  Dedykowane edukacji rozwiązanie SIMPLE.EDU zostało uznane za najlepszą platformę dla
  Uczelni Wyższych i zostało nagrodzone Drogowskazem Cyfrowej Polski w kategorii:
  Rozwiązania dla Uczelni. W 2012 roku przyznano platformie SIMPL.EDU Medal Europejski,
  potwierdzając wysoką jakość produktu.
  SIMPLE.ER P dla Instytutów
  to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający zarządzanie Instytutem w
  zakresie obsługi procesów naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. To narzędzie
  wspierające w codziennych obowiązkach pracowników, które posiada specj alizowane funkcje
  wspierające procesy przygotowywania sprawozdań na potrzeby ministerstw lub innych
  podmiotów zewnętrznych. SIMPLE.ERP wraz z systemem obiegu dokumentów, portalem
  pracowniczym, HCM oraz platformą analiz biznesowych SIMPLE.BI tworzy kompleks owe
  rozwiązanie wspierające zarówno w zakresie funkcji administracyjnych jednostki (w tym
  zarządzania majątkiem, obsługę delegacji i wniosków urlopowych z poziomu portalu
  pracowniczego) jak i planowania, rozliczania budżetów projektów oraz poszczególnych
  komórek organizacyjnych. Umożliwia to nadzorowanie procesu realizacji zakupów (także w
  ramach zamówień publicznych) oraz planowania i rozliczenia czasu pracy pracowników.
  SIMPLE.TRADE
  umożliwia pełną automatyzację procesów zakupu, sprzedaży i obsługi magaz ynowej
  począwszy od momentu pozyskania potencjalnego Klienta i rejestracji zdarzeń z nim
  związanych, poprzez etap przygotowania oferty i powiązania jej z dostawami, produkcją
  towarów, po sprzedaż i wydanie z magazynu. Wspomaga procesy sprzedaży internetowe j B2B
  i B2C, obsługę posprzedażową, zarządzanie transportem, reklamacje i serwis. Wszystkie
  niezbędne transakcje są automatycznie rejestrowane w module finansowo -księgowym. Dzięki
  kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowani a i prognozy
  sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi Klienta oraz ocena aktywności i wydajności
  biznesowej. Tak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do
  zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania tr afnych d ecyzji
  biznesowych. Platforma SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe.
  Umożliwia planowanie, realizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych.
  Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym podej mowanie
  właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób kompleksowy.
  System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym
  przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Współpracuje z drukarkami fi skalnymi,
  czytnikami kodów kreskowych oraz najnowszymi urządzeniami mobilnymi.
  SIMPLE.GOV
  To oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego. Powstało z myślą o instytucjach
  publicznych. SIMPLE.GOV to platforma wspomagająca różne aspekty działalności ins tytucji,
  takie jak: wspomaganie zarządzania finansami i budżetami, majątkiem trwałym oraz zasobami
  ludzkimi. Posiada oprogramowanie portalowe do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  14
  i spraw, w tym standardowego obiegu korespondencji związanego z kance larią i sekretariatami,
  jak i niestandardowego wspomagającego wykonywanie specyficznych zadań dla konkretnej
  instytucji. System kompleksowo i skutecznie wspiera organizację procesów obsługi zamówień
  publicznych wraz z automatycznym publikowaniem danych do serwisów BIP. Dzięki
  zastosowaniu rozwiązania SIMPLE.BI, system dostarcza narzędzia do rozbudowanego,
  wielopoziomowego budżetowania całości instytucji, jak i poszczególnych departamentów,
  pionów, komórek oraz projektów wraz z wielowymiarowymi analizami i s ymulacjami
  finansowymi. Umożliwia to kadrze zarządzającej rzetelną podstawę do podejmowania trafnych
  decyzji. SIMPLE.GOV skutecznie wspiera proces zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadr
  i płac, dotyczącym obowiązków związanych z ewidencją i kodeksem pracy, usprawnia obieg
  wniosków kadrowych, umożliwia zarządzanie kompetencjami i wyznaczaniem ścieżek kariery
  pracowników.
  SIMPLE dla TRASPORTU I LOGISTYKI
  Rozwiązanie jest wsparciem dla firm realizujących wszelkiego rodzaju usługi transportowe.
  Przemies zczanie ładunków przy użyciu różnych środków transportu wymaga skutecznego
  planowania oraz efektywnego ekonomicznie zrealizowania zlecenia. Przedsiębiorstwa
  świadczące usługi transportowe, bądź też posiadające flotę samochodową (osobowe,
  ciężarowe, sprzęt budowlany, itp.), mają świadomość generowanych kosztów, nadużyć oraz
  problemów wynikających ze złego planowania transportu. Dlatego też coraz częściej do
  planowania transportu i optymalizacji kosztów wykorzystuje się odpowiednie narzędzia
  informatyczne. Ap likacja oferowana przez Grupę SIMPLE zapewnia dostęp do informacji na
  temat lokalizacji pojazdu, umożliwia nadzorowanie wybranych parametrów jego pracy, np.:
  dotyczących pracy silnika (obroty), aktualną prędkość, planowane i nieplanowane postoje,
  zużycie p aliwa, tankowanie, uruchomienie bądź dezaktywację alarmu, otwarcie przestrzeni
  ładunkowej, temperaturę, itp. Przede wszystkim skutecznie zmniejsza koszty utrzymania floty.
  SIMPLE.SPRINT
  Specjalnie z myślą o potrzebach firm z sektora MSP, Grupa stworzyła d edykowany, całkiem
  nowy produkt - SIMPLE.SPRINT. Platforma posiada obsza ry zapewniające sprawną obsługę i
  zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze sprzedażą, zamówieniami, produkcją,
  magazynami, logistyką, finansami czy personelem. Dużą zaletą system u SIMPLE.SPRINT jest
  możliwość jego parametryzacji oraz ukierunkowanie procesów i funkcjonalności do potrzeb
  przedsiębiorstw z sektora MSP. Odpowiednie wyważenie korzyści i możliwości rozwiązania
  zapewnia równowagę w firmie, a dostęp do bieżących danych fi nansowych umożliwia jej
  rozwój i wzrost. Wdrożenie platformy SIMPLE.SPRINT umożliwia, w krótkim czasie i z
  wykorzystaniem optymalnych zasobów, implementację systemu w odpowiednim dla firmy
  standardzie, co w znaczny sposób wpływa na redukcję kosztów inwesty cji.
  Redakcja Gazety Finansowej w plebiscycie „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2012”, po raz
  kolejny w kategorii Oprogramowanie wyróżniła produkt SIMPLE S.A. „ZA PRODUKT
  SIMPLE.SPRINT STWORZONY SPECJALNIE Z MYŚLĄ O POTRZEBACH SPÓŁEK Z SEKTORA
  MSP”
  sBIZNES  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  15
  sBIZNES, to system informatyczny, który powstał z myślą o mikro, małych i rozwijających się
  przedsiębiorstwach oraz instytucjach użyteczności publicznej takich jak muzea, obiekty
  sportowe, biura rachunkowe, hotele czy obiekty z kontrolą dostępu. System opr ócz
  podstawowych obszarów związanych z rozliczaniem kosztów sprzedaży, magazynów,
  księgowości i personelu, obsługuje również rezerwacje hotelowe, sprzedaż biletów czy kart
  dostępowych. Jego bogata funkcjonalność zapewnia pełną obsługę i zwiększenie efektyw ności
  prowadzonej działalności, pozostając przy tym intuicyjnym i prostym w obsłudze systemem
  nawet dla niedoświadczonych użytkowników komputerów. sBIZNES jest odpowiedzią Grupy
  SIMPLE na rosnące potrzeby mikro, małych i rozwijających się firm, które szuka ją
  odpowiedniego systemu umożliwiającego im sprawne i efektywne kontrolowanie i zarządzanie
  wszystkim aspektami prowadzonej działalności. Program powstał na bazie sprawdzonego przez
  tysiące klientów, pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu SIMPLE -BUSSIN ESS.
  Uzupełnieniem oferty są następujące systemy.
  BI.EXPERT powered by QLIK będący samoobsługową, intuicyjną platformą analityczną, za
  pomocą której każdy w organizacji może z łatwością tworzyć spersonalizowane raporty oraz
  dynamiczne dashbordy, system SI MPLE.HCM, który jest narzędziem do zarządzania miękkimi i
  twardymi procesami HR, SIMPLE.APS do szczegółowego planowania procesu produkcyjnego,
  SIMPLE.EOD, który służy do pełnej automatyzacji obiegu dokumentów oraz pozwala zarządzać,
  katalogować i udostępni ać dokumenty i informacje z nimi związane droga elektroniczną.
  Grupa SIMPLE świadczy również usługi konsultingowe oraz realizuje projekty na zamówienie
  związane z tworzeniem na zlecenie dedykowanego oprogramowania.
  Usługi wdrożeniowe
  Wraz z dostarczaniem oprogramowania klasy ERP, Grupa SIMPLE oferuje komplet usług w
  zakresie wdrożeń obejmujących analizę potrzeb klientów, konfigurowanie oprogramowania,
  szkolenia oraz opiekę powdrożeniową. Grupa oferuje również doradztwo biznesowe oraz w
  zakresie infrastrukt ury teleinformatycznej.
  Rozwiązania indywidualne
  Kompetencje merytoryczne i technologiczne oraz doświadczenie zgromadzone podczas
  realizacji wielu projektów, pozwalają Grupie SIMPLE oferować klientom rozwiązania
  indywidualne w najnowocześniejszych technolo giach informatycznych. Grupa stawia na
  zwiększenie udziału rozwiązań indywidualnych w strukturze przychodów. Sprzedaż własnych
  produktów oraz dostarczanie kompleksowych również dedykowanych rozwiązań w oparciu o
  swoją bazę produktową oraz rozwiązania stwor zone na zamówienie to podstawy strategii
  Grupy SIMPLE na przyszłość.
  Poniżej zaprezentowano informację nt. przychodów netto ze sprzedaży w latach 201 6-2017
  – struktura z podziałem na rodzaje produktów .
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  16
  Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności (szer okie zróżnicowanie źródeł przychodów w
  szczególności w odniesieniu do rodzajowej oraz branżowej dywersyfikacji świadczonych
  usług) Emitent nie zamieszcza ilościowej prezentacji sprzedaży w kolejnych latach.
  3.2. Rynki zbytu
  Obszar działalności Grupy
  Działalnoś ć Spółki SIMPLE S.A. koncentruje się na wdrażaniu systemów dedykowanych
  wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw. Oferta obejmuje stworzenie oraz sprzedaż
  oprogramowania, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne, sprzedaż sprzętu
  komputerowego i sieciowego oraz doradztwo informatyczne, techniczne i biznesowe.
  Grupa SIMPLE kieruje swoją ofertę głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, korzystając
  z produktów własnych oraz firm partnerskich. Spółka dominująca wykonuje również
  oprogramowanie pod konkretne zamówienia klienta. Rozwiązania Grupy SIMPLE są
  uniwersalne, co pozwala kierować je do przedsiębiorstw z wielu branż.
  Działając na rynku krajowym Grupa SIMPLE oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne
  dla przedsiębiorstw oraz instytucji pożyt ku publicznego jak: uczelnie wyższe, placówki
  medyczne, jednostki naukowo -badawcze i jednostki administracji publicznej. Wykonując
  systemy wspomagające zarządzanie wyżej wymienionymi organizacjami korzysta zarówno z
  produktów własnych a także oprogramowani a oraz sprzętu dostarczanego przez dostawców
  krajowych i zagranicznych.
  Grupa SIMPLE posiada kompleksowe rozwiązania, dedykowane największym sektorom
  polskiej gospodarki. Ofertę kieruje do firm o wskazanych poniżej profilach działalności.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  17
  Portfolio Klien tów
  Firmy produkcyjne
  Spółka dominująca SIMPLE od prawie 30 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez
  dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją.
  SIMPLE.PROD to rozwiązanie przeznaczone do wsparcia obsługi procesu pr odukcyjnego ze
  szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii, struktury BOM i zleceń produkcyjnych.
  System posiada zaawansowane rozwiązania dedykowane firmom produkcyjnym zwłaszcza w
  takich obszarach jak techniczne przygotowanie produkcji, tworzenie ofert handl owych,
  zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową, obsługa zamówi eń od klientów,
  planowanie i harmonogramowanie zleceń, bilansowanie zdolności produkcyjnych i pokrycia
  materiałowego, zarządzanie logistyką, uruchamianie produkcji, generowanie do kumentacji
  warsztatowej, ewidencja i rozliczenie zleceń w tym karty pracy dla zasobów maszyna -
  człowiek i rozliczenie zużycia materiałów, kontrola jakości, planowanie transportu, obsługa
  zleceń wysyłkowych z integracją z przewoźnikami i kurierami, obsługa r eklamacji.
  Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów
  międzywydziałowych z użyciem wskaźników lub rozdzielników kosztów co daje możliwość
  przekrojowych analiz rentowności produkcji. Oprogramowanie Grupy SIMPLE udostępni a w
  czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów
  produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu
  trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia
  part ii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych SIMPLE.PROD
  wspiera systemy zarządzania jakością.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  18
  Doświadczenie Grupy SIMPLE w usprawnianiu procesu produkcyjnego dało odzwierciedlenie
  w liczbie zrealizowanych projektów – z SIMPLE.PROD k orzysta ponad 600 firm produkcyjnych.
  Odbiorcami oprogramowania są m.in.: THONI ALUTEC, LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN,
  FABRYKA SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH POLLENA -AROMA, OKNOPLAST, FOODCARE, STAL
  IMPEX, BELL, FABRYKA NARZĘDZI KUŹNIA czy FABRYKA NARZĘDZI FANAR.
  Fir my budowlane
  Oferowany przez Grupę SIMPLE system dla sektora budowlanego spotkał się z dużym
  zainteresowaniem w branży. Platforma wspomaga przedsiębiorstwa w zakresie budżetowania
  projektów, tworzenia harmonogramów prac, rejestracji kosztów bezpośrednich R MS,
  rejestracji kosztów pośrednich oraz rozliczeń z inwestorem i podwykonawcami. System jest
  w pełni zintegrowany z typowym, najczęściej stosow anym oprogramowaniem branżowym.
  Doświadczenie Grupy SIMPLE w procesie informatyzacji w sektorze budowlano - proje ktowym
  dało odzwierciedlenie w liczbie zrealizowanych projektów – obecnie z oprogramowania
  SIMPLE korzysta ponad 270 firm z tego sektora. Odbiorcami oprogramowania są m.in.
  BETOMAX POLSKA S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EBUD" –
  PRZEMYSŁÓWKA, MOSTOSTA L ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
  PRZEMYSŁOWEGO, PILE ELBUD KRAKÓW, COMFORT czy MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK,
  WIĄCEK.
  Firmy usługowo -handlowe
  Grupa SIMPLE od p rawie lat z sukcesem prowadzi projekty informatyczne oraz oferuje szeroki
  wachlarz r ozwiązań dedykowanych dla branży handlowo -usługowej. SIMPLE.TRADE
  umożliwia pełną automatyzację procesów zakupu, sprzedaży i obsługi magazynowej
  począwszy od momentu pozyskania potencjalnego Klienta i rejestracji zdarzeń z nim
  związanych, poprzez etap przy gotowania oferty i powiązania jej z dostawami, produkcją
  towarów, po sprzedaż i wydanie z magazynu. Wspomaga procesy sprzedaży internetowej
  B2B i B2C, obsługę posprzedażową, zarządzanie transportem, reklamacje i serwis. Wszystkie
  niezbędne transakcje są au tomatycznie rejestrowane w module finansowo -księgowym. Dzięki
  kompletnej obsłudze procesu sprzedaży możliwe są analizy z zakresu planowania i prognozy
  sprzedaży, śledzenie wyników sprzedaży i obsługi Klienta oraz ocena aktywności i wydajności
  biznesowej. T ak rozbudowany funkcjonalnie system daje możliwość bieżącego dostępu do
  zawsze aktualnych informacji, które są podstawą do podejmowania trafnych decyzji
  biznesowych. Platforma SIMPLE.TRADE doskonale wspomaga działania marketingowe.
  Umożliwia planowanie, re alizację i analizę wszystkich aktywności marketingowych.
  Zintegrowana aplikacja daje doskonały obraz biznesu, umożliwiając tym samym
  podejmowanie właściwych decyzji oraz kierowanie procesami marketingowymi w sposób
  kompleksowy. System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i
  wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Współpracuje z drukarkami
  fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz najnowszymi urządzeniami mobilnymi.
  Na rozwiązanie marki SIMPLE z sektora h andlowo -usługowego zdecydowało się ponad 580
  firm, m.in.: BP POLSKA, SUPER -PHARM, LODZIARNIE FIRMOWE GRYCAN, TOYOTA MOTOR
  POLAND COMPANY LIMITED, VISION EXPRESS, POWSZECHNE TOWARZYSTWO
  EMERYTALNE PZU, E.LECLERC, BELL, TNT EXPRESS WORLDWIDE POLAND,  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  19
  MIĘDZYNA RODOWY PORT LOTNICZY IM JANA PAWŁA II KRAKÓW -BALICE, TIKKURILA
  POLSKA, EUROAPTEKA, LIBERTY POLAND, STAR TYP SPOTR, TOI TOI SYSTEMY SANITAR NE
  czy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA.
  Podmioty edukacyjne
  Z oprogramowania Grupy SIMPLE obecnie korzysta ponad 8 0 największ ych polskich uczelni.
  Platforma SIMPLE.EDU to zbiór funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesami
  dydaktycznymi, administracyjnymi jak również zarządczymi. Optymalizuje szereg procesów
  zachodzących na uczelni zapewniając wielokierunkowy przepływ in formacji. System posiada
  zaawansowane rozwiązania wspomagające zarządzanie uczelnią w aspektach obsługi
  studentów i dydaktyków, planowania zajęć i ich rozliczania, planowania i wykonania
  budżetów, kontroli kosztów na poziomie kierunków, typów i rodzajów st udiów, prowadzonych
  projektów badawczych, grantów lub jednostek organizacyjnych.
  Wśród u czelni korzystających z SIMPLE.EDU znajduje się m.in.: UNIWERSYTET ŁÓDZKI,
  SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, POLITECHNIKA
  CZĘSTOCHOWSKA, AKADEMIA MORSK A W GDYNI, UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA
  CHOPINA W WARSZAWIE, UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W
  POZNANIU, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, UNIWERSYTET
  TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, UNIWERSYTET
  PRZYRO DNICZY W LUBLINIE czy AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE.
  Podmioty medyczne
  Grupa SIMPLE jako jedna z nielicznych na rynku, oferuje jeden i zintegrowany system do
  części medycznej jak i administracyjno – zarządczej, oparty o jednolitą i najpopularnie jszą
  bazę danych -MICROSOFT SQL. Platforma SIMPLE.iMED to dedykowane placówkom
  medycznym rozwiązanie, które dzięki połączeniu systemów klasy ERP, PACS, HIS, RIS,
  Apteka, Teleradiologia i Rehabilitacja, obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie procesy
  zach odzące w szpitalach i przychodniach.
  Dzięki wdrożeniom systemu SIMPLE.iMED, który stał się niezbędny do sprawnego
  funkcjonowania Szpitala, a przede wszystkim do prawidłowego zarządzania jego zasobami,
  Grupa SIMPLE na stałe wpisała się na listę najczęściej wybieranych dostawców systemów
  informatycznych. Do grona naszych Klientów należą m.in.: CENTRUM ONKOLOGII -
  INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE, WOJEWÓDZKI SZPITAL
  SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU, INSTYTUT KARDIOLOGII, WOJSKOWY INSTYTUT
  MEDYCZ NY, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM
  ONKOLOGII W KIELCACH, ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I
  TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH, WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I
  TORAKOCHIRURGII W POZNANIU, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁ AD OPIEKI
  ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU,
  ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE czy INSTYTUT PSYCHIATRII
  I NEUROLOGII.
  Instytuty badawcze  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  20
  Spółka dominująca Grupy SIMPLE jest jedyną na polskim rynku firmą IT z tak duży m
  doświadczeniem w zakresie informatyzacji polskich jednostek naukowo -badawczych. Od
  prawie 30 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania informatyczne umożliwiające
  pracownikom instytutów efektywne planowanie i rozliczanie projektów, grantów,
  budżetowanie dz iałalności, zarządzanie personelem, kontrolę finansów, zarządzanie
  majątkiem a także obsługę zamówień i zakupów w ramach prowadzonych projektów.
  Oprogramowanie Grupy SIMPLE to nowoczesny system informatyczny kompleksowo
  wspierający zarządzanie Instytutem w zakresie obsługi procesów naukowych, dydaktycznych
  i administracyjnych. To narzędzie wspierające w codziennych obowiązkach pracowników,
  które posiada specjalizowane funkcje wspierające procesy przygotowywania sprawozdań na
  potrzeby ministerstw lub innych podmiotów zewnętrznych. SIMPLE.ERP wraz z systemem
  obiegu dokumentów, portalem pracowniczym, HCM oraz platformą analiz biznesowych
  SIMPLE.BI tworzy kompleksowe rozwiązanie wspierające zarówno w zakresie funkcji
  administracyjnych jednostki (w tym zarządzani a majątkiem, obsługę delegacji i wniosków
  urlopowych z poziomu portalu pracowniczego) jak i planowania, rozliczania budżetów
  projek tów oraz poszczególnych komórek organizacyjnych.
  Umożliwia to nadzorowanie procesu realizacji zakupów (także w ramach zamówie ń
  publicznych) oraz planowania i rozliczenia czasu pracy pracowników.
  Ponad 30 Instytutów korzysta z oprogramowania Grupy SIMPLE, należą do nich m.in.:
  INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
  INSTYTUT FIZYKI PAN, INSTYTUT G ENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN, INSTYTUT
  MATEMATYCZNY PAN, INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU, INSTYTUT GRUŹLICY
  I CHORÓB PŁUC, INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA
  KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZE GO
  NOFERA, INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY,
  INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW,
  CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWY
  INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTY TUT BADAWCZY, INSTYTUT
  TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I
  POMIARÓW PIAP, INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI
  PAN, CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
  INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ CZY
  INSTYTUT ZAAWANS OWANYCH TECHNOLOGII WYTARZANIA.
  Jednost ki rządowe
  Oprogramowanie klasy ERP dla sektora publicznego - SIMPLE.GOV powstało z myślą o
  instytucjach publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami
  administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi. Znamy potrzeby
  branży nakierowane na sprawność wykonywania statutowych celów i misji, rozumiemy, że
  wymagają one odrębnego traktowania i indywidualnego podejścia. Wykonywanie zadań
  publicznych nie jest zawieszone w próżni, obowiązki wynikające z funkcjonującego w Polsce
  prawa jak i wyzwania sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi są naszym zdaniem
  kluczowym dla realizowanych celów instytucji.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  21
  Do grona nas zych Klientów należą m.in.: MINISTERSTWO ZDROWIA, KRAJOWA IZBA
  GOSPODARCZA, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH czy URZĄD MIEJSKI W
  BUKOWNIE.
  Doświadczenia Grupy SIMPLE obejmują także realizacje systemów dedykowanych oraz
  integrację wszelkich rozwiązań wspo magających zarządzanie. Kompetencje w zakresie
  integracji rozwiązań informatycznych potwierdziliśmy w już realizowanych dużych i
  kompleksowych projektach w sektorze publicznych jak również komercyjnym.
  Działalność Grupy Kapitałowej SIMPLE prowadzona jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej
  Polskiej. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału przychodów na obszary geograficzne.
  Poniżej zapreze ntowano p rzychody ze sprzedaży wed ług profilu działalności klient a.
  W 2017 roku Jednostka Dominująca odpowiadała za sprzedaż we wszystkich wskazanych
  powyżej branżach.
  Zgodnie z założeniami , w roku 2017 Gru pa zwiększyła sprzedaż na rynku komercyjnym, co
  widoczne jest w wyraźnym wzroście udziału ze sprzedaży m.in. w branży produkcyjnej, który
  nie był tak znaczą cy w lata ch ubiegłych oraz branży kolejowej (włączonej do grupy „inne”),
  w której Grupa posiada już bardzo duże doświadczenie. Zwiększenie udziału ze sprzedaży z
  rynku komercyjnego, zgodnie z przyjętą strategią, stanowi jednocześnie zabezpieczenie dla
  Grupy w przyp adku ewentualnych zawirowań w sektorze public (w szczególności w kontekście
  postępowań rozstrzyganych w oparciu o prawo zamówień publicznych), co w latach ubiegłych
  miało główny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Grupy.
  Grupa Kapitałowa Simple prowad zi również działalność w zakresie oprogramowania i
  sprzedaży sprzętu komputerowego oraz świadczy usługi w tym zakresie.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  22
  Jedyny segment geograficzny stanowi sprzedaż na terenie kra ju, która stanowi 100%
  przychod ów Grupy.
  Grupa współpracuje z wieloma odbior cami, dzięki czemu nie istnieje ryzyko uzależnienia od
  poszczególnych kontrahentów.
  W roku 201 7 udział w przychodach od żadnego odbiorcy nie przekroczył 10% przychodów ze
  sprzedaży Grupy.
  3.3. Rynki zaopatrzenia
  Dbając o kompleksowość oferty, Grupa współprac uje z wieloma dostawcami posiadającymi
  ugruntowaną pozycję na rynku oraz cechującymi się rzetelnością i wysoką jako ścią
  świadczonych usług. Wielo letnia współpraca ze sprawdzonymi kontrahentami zapewnia
  korzystne warunki handlowe oraz stabilność cen produk tów i usług będących przedmiotem
  współpracy. Dodatkowo , długofalowa współpraca z dostawcami będącymi jednocześnie
  ważnymi partnerami biznesowymi zapewnieniem poczucie bezpieczeństwa dla Klientów Grupy .
  W ramach realizacji świadczonych usług Grupa dokonuje zakupów: infrastruktury
  informatycznej (w tym sprzętu informatycznego oraz systemów bazodanowych) a także
  systemów informatycznych stanowiących dopełnienie oferty Grupy. Zaopatrzenia Grupa
  dokonuje głównie na terenie kraju.
  Grupa, ko rzysta z usług wielu do stawców, również w zakresie tego samego rodzaju produktów
  i usług , tym samym nie występuje zjawisko uzależnienia się od jednego dostawcy.
  W roku 201 7 udział w przychodach od żadnego dostawcy nie przekroczył 10% przychodów
  ze sprzedaży Grupy.
  3.4. Umowy znac zące
  Umowy zawarte w toku operacyjnej działalności Grupy istotne z jego punktu widzenia ze
  względu na ich przedmiot i wartość wynag rodzenia oraz firmę kontrahenta:
  Poniżej zamieszczono informację nt. kontrahentów z którymi w 2017 roku zostały zawarte
  umow y znaczące.
   umowa z Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2016 roku,
  której przedmiotem jest wykonanie zamówienia obejmującego:
  - system bazodanowy na potrzeby Systemu ZSI
  - dostawę oraz wdrożenie Systemu ZSI - część medyczna
  - dosta wę oraz wdrożenie Systemu ZSI - część administracyjna
  - świadczenie opieki serwisowej;
  za wykonanie przedmiotu umowy SIMPLE S.A. otrzyma 1 845 000,00 zł brutto. (raport
  bieżący 1/2017);
   w dniu 27 stycznia 2017 r. Emitent zawarł z Lubelską Agencją Wspierani a
  Przedsiębiorczości w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie
  technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych"  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  23
  _Projekt_ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2
  współfinansowanego ze środków europejskich; całkowita wartość Projektu wynosi 3,36
  mln zł a kwota udzielonego dofinansowania wynosi do 2,23 mln zł (raport bieżący
  4/2017);
   w dniu 13 marca 2017 r. do Spół ki wpłynęły od Computer Group PAKT Witecki,
  Marciniak Spółka Jawna dwa zamówienia o wartości odpowiednio 0,40 mln zł netto
  oraz 0,55 mln zł netto dotyczące wykonania przez Emitenta prac informatycznych w
  ramach umowy ramowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Emitentem; zamówienia,
  o których mowa powyżej to kolejne zlecenia ze strony Zamawiającego jakie zostały
  przekazane Emitentowi na przestrzeni ostatniego roku i tym samym w ww. okresie
  łączna wartość zamówień w ramach współpracy pomiędzy Emitentem a Zamawi ającym
  wyniosła ok. 2,56 mln zł netto (raport bieżący 6/2017);
   w dniu 29 marca 2017 r. Emitent podpisał z Qubus Hotel Management Sp. z o.o. umowę
  dotyczącą wykonania przez Emitenta kompleksowego rozwiązania opartego na
  systemie informatycznym Spółki, obejm ującego dostawę określonych produktów,
  przeprowadzenie analiz przedwdrożeniowych oraz wykonanie prac wdrożeniowych;
  przewidywana wartość kontraktu wynosi nie mniej niż 1 197 906 zł brutto, przy czym
  ostateczna wartość pracy wykonanych na rzecz Zamawiająceg o uzależniona będzie od
  wyniku przeprowadzonych analiz przedwdrożeniowych (raport bieżący 8/2017);
   W dniu 3 lipca 2017 r. Emitent podpisał jako lider konsorcjum z udziałem VERNITY Sp.
  z o.o. z siedzibą w Poznaniu, umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem O pieki
  Zdrowotnej w Węgrowie na realizację wykonanie zintegrowanego systemu
  informacyjnego; przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia obejmującego:
  - dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI;
  - dostawę oraz wdrożenie systemu ZSI - czę ść biała _medyczna_;
  - świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego ZSI;
  za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma ok. 2,1 mln zł netto tj. 2,6 zł
  brutto, przy czym wynagrodzenie przypadające na Emitenta wyniesie ok. 1,2 mln zł
  netto; (raport bież ący 19/2017);
   w dniu 12 lipca 2017 r. Emitent zawarł z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
  umowę na realizację projektu informatycznego obejmującego w szczególności
  wykonanie, dostarczenie, zainstalowania i wdrożenie zintegrowanego systemu
  informacyjnego; za wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma ok. 1,9 mln zł netto
  tj. 2,4 mln zł brutto (raport bieżący nr 20/2017);
   w dniu 20 lipca 2017 r. Emitent zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
  Zdrowotnej Nowe Miasto nad Pilicą umowę na realizację pro jektu informatycznego
  obejmującego w szczególności wykonanie, dostarczenie, zainstalowania i wdrożenie
  zintegrowanego systemu informacyjnego; za wykonanie przedmiotu umowy Emitent
  otrzyma 2,9 mln zł netto tj. ok. 3,6 mln zł brutto (raport bieżący 22/2017);
   w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent powziął informację o wyborze przez Tramwaje
  Warszawskie sp. z o.o. oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu o udzielenie
  zamówienie publicznego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu
  informatycznego; w dniu 25 września 2017 r. Emitent zawarł z Zamawiającym umowę  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  24
  na dostawę i wdrożenie ww. systemu informatycznego; za wykonanie przedmiotu
  Umowy Emitent otrzyma 4,2 mln zł netto tj. ok. 5,2 mln zł brutto (raporty bieżące
  23/2017 oraz 27/2017);
   w dniu 13 września 2017 roku Emitent powziął informację o wyborze przez Radomską
  Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Radomiu oferty złożonej przez Emitenta
  w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu
  informatycznego realizowanego w ramach projektu: "Informatyzacja Radomskiej Stacji
  Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdr ożeniem e -usług dla pacjentów"; w
  dniu 14 września 2017 r. Emitent zawarł z Zamawiającym umowę na dostawę i
  wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego realizowane go w ramach ww.
  projektu; za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma 5,1 mln zł netto tj. ok. 6,2
  mln zł brutto (raporty bieżące 25/2017 oraz 26/2017);
   w dniu 29 września 2017 r. zawarł z Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w
  Ciechanowie umowę na dos tawę, instalację, dostosowanie i wdrożenie systemu
  informatycznego w ramach projektu pn. "Dostosowanie SSzW w Ciechanowie do
  obowiązujących wymogów w zakresie e -usług"; za wykonanie przedmiotu Umowy
  Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ok. 1,5 mln zł brutto (raport
  bieżący 28/2017);
   w dniu 2 października 2017 r. do Spółki wpłynęła podpisana przez Morską Służbą
  Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni umowa na realizację projektu
  informatycznego obejmującego w szczególności mi.in dostawę, in stalację, wdrożenie i
  usługi serwisowe zintegro wanego systemu informatycznego; z a wykonanie przedmiotu
  Umowy Emitentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ok. 1,3 mln zł netto tj. ok.
  1,6 mln zł brutto (raport bieżący nr 29/2017);
   w dniu 7 grudnia 2017 r. z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z
  siedzibą w Gdyni umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu
  informatycznego; za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w
  wysokości ok. 2 mln zł netto tj. ok. 2,4 mln z ł brutto (raport bieżący 32/2017).
  3.5. Portfel zamówień
  Na dzień sporządzenia sprawozdania za rok 2016, portfel zamówień Grupy na 2017 rok
  wynosił 14 mln zł natomiast, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, portfel
  zamówień na 2018 rok wynosi 26 mln zł. Powyższa różnica oznacza, że w analogicznym
  okresie czasu Grupa posiada o 85% więcej zakontraktowanych zamówień.
  Zarząd szacuje, że w związku z dużą ilością rozpoczętych procesów handlowych, wartość
  portfela zamówień będzie się systematycznie zwiększał a.
  3.6. Umowy finansowe
  Kredyty i pożyczki
  Bieżące działania Grupy finansowane są ze środków własnych oraz z kredytu w rachunku
  bieżącym.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  25
  W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarte zostały z Bankiem Millennium S.A. następujące umowy
  dotyczące produktów bankowych:
  - umowa, której stroną jest Emitent, o linię wielozadaniową w wysokości 6 mln zł z podziałem
  na kredyt w rachunku bieżącym (4 mln zł) oraz kredyt rewolwingowy na (2 mln zł) z okres
  finansowania ustalonym na 24 miesiące;
  - umowa, której stroną jest Emitent, linii gwarancyjnej w wysokości 1 mln zł z okresem
  obowiązywania ustalonym na 24 miesiące na podstawie, której Bank będzie wystawiał na
  zlecenie Emitenta w ramach bieżącej działalności na rzecz wskazanych beneficjentów
  gwarancje bankowe,
  - umowa kredytu in westycyjnego w wysokości 1,756 mln zł udzielonego na rzecz spółki
  zależnej Simple Locum sp. z o.o. na refinansowanie kredytu hipotecznego udzielonego temu
  podmiotowi p rzez PEKAO Bank Hipoteczny S.A. ; okres finansowania kredytu inwestycyjnego
  został ustalon y na 120 miesięcy, spłata kredytu będzie następować w ratach miesięcznych,
  przy harmonogram spłaty kapitału obejmować będzie raty kapitałowej obliczone dla 14 -
  letniego okresu kredytowania i tym samym po okresie finansowania tj. 120 miesiącach, część
  kapita łu pozostająca do spłaty będzie mogła zostać spłacona jednorazowo lub rozłożona na
  okres kolejnych 4 lat;
  W związku z zawarciem ww. umów w dniu 24 kwietnia 2017 r. Emitent oraz Simple Locum
  złożyły wypowiedzenia umowy odpowiednio kredytu w Deutsche Bank P olska S.A. oraz kredytu
  hipotecznego udzielonego Simple Locum przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. Wskazane powyżej
  działania mają ma na celu uporządkowanie struktury oraz optymalizację kosztów finansowania
  zewnętrznego Grupy Kapitałowej Simple. (raport bieżąc y 10/2017);
  W dniu 5 czerwca 2017 roku została podpisana pomiędzy Simple S.A. a ING Bank Śląski SA z
  siedzibą w Warszawie Umowa Nr FT/881/2017/000000202/00 o kredyt złotowy w rachunku
  bankowym na okres do 06 czerwca 2018 roku. Na podstawie niniejszej umow y przyznany
  został limit w wysokości 1 000 000,00 PLN. Kredyt zgodnie z warunkami umowy może być
  przeznaczony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności. Wartość k redytu 1 001 tys. PLN
  do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  Dnia 23 czerwc a 2016 roku zawarta została Umowa kredytu (porozumienie) Nr
  WRK/9/2016/2207871951 pomiędzy Simple Invest Sp. z o.o. a ING Bank Śląski o spłacie
  kredytu na okres od 21 lipca 2016 roku do 21 maja 2019 roku w ratach miesięcznych. Wartość
  kredytu do spłaty w c iągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wynosi 113 tys. zł
  Na podstawie zawartej umowy 1048/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku Medinet Systemy
  Informatyczne Sp. z o.o. wykorzystuje linię kredytową w banku Pekao Bank Polski S.A. Linia
  kredytowa została przyznan a w wysokości 180 tys. PLN do dnia 28 grudnia 2018 roku. Wartość
  kredytu do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wynosi 58 tys. Zł.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  26
  Umowa kredytu z dnia 24 kwietnia 2017 roku zawarta z Bankiem Millennium S.A. przez Simple
  Locum Sp. z o.o.. Wart ość kredytu do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wynosi
  125 tys. zł.
  1 marca 2016 roku pomiędzy Simple S.A., a spółką zależną Simple Invest Sp. z o.o. zawarta
  została umowa pożyczki na kwotę 50 tyś zł, z późniejszymi aneksami zwiększającymi k wotę
  pożyczki. Wartość pożyczki na dzień bilansowy do spłaty powyżej 12 miesięcy od dnia
  bilansowego wynosi 1,72 mln zł. Na dzień bilansowy odsetki od pożyczki zostały naliczone i
  zapłacone.
  Szczegółowe i nformacje o kredytach i pożyczkach zamieszczone są w Skonsolidowanym
  Sprawozdaniu finansowym , Noty objaśniające do sprawozdania finansowego - Nota nr 29 i
  Nota nr 32 oraz w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Spółki SIMPLE S.A., część IV,
  Noty objaśniające do sprawozdania finansowego - Nota nr 17 , Nota nr 24, Nota nr 30 i Nota
  nr 3 3.
  Poręczenia i gwarancje
  W okresie sprawozdawczym SIMPLE S.A. oraz spółki zależne nie udzielały żadnych poręczeń
  oraz gwarancji.
  Informacja nt. otrzymanych przez spółki z Grupy SIMPLE Gwarancji ubezpieczeniowych na
  dzień bilans owy 31 grudnia 201 7 roku zamieszczon a jest w Skonsolidowanym Sprawozdaniu
  finansowym , Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 50.
  3.7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności
  Przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszych trzech kwartałach roku podlegają niewielkiej
  sezonowości. Przychody w czwartym kwartale są zwykle na znacznie wyższy m poziomie,
  ponieważ duża ich część gene rowana jest przez kontrakty mające terminy realizacji w czwartym
  kwartale, jak również w ostatnich miesiącach roku pod mioty gospodarcze dokonują
  zwiększonej ilości zakupów. Zarząd pracuje nad wypłaszczeniem struktury przychodów
  pomiędzy poszczególnymi kwartałami .
  3.8. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie miały miejs ca w Grupie Kapitałowej inne istotne
  wydarzenia.
  3.9. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Informacje nt. transakcji z podmiotami powiązanymi została zamieszczona w nocie 43
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 201 7 rok.
  Wszystkie transakcje z podmiota mi powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
  4. Sytuacja finansowa
  4.1. Grupa Kapitałowa Simple  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  27
  W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa SIMPLE zajmowała się produkcją, sprzedażą,
  wdrożeniami systemów wspomagających zarządzanie , oraz świadczeniem usług serwisowych
  i powdrożeniowych u dotychczasowych Klientów. Podobnie jak w latach ubiegłych zak res
  działalności Spółek z Gru py Kapitałowej obejmował również dostawy sprzętu
  komputerowego, oprogramowania systemowego oraz usług z tym związanych.
  Rok 2017 był dla Grupy Kapitałowej okresem intensywnych działań operacyjnych, które
  bezpośrednio przełożyły się na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe. W trakcie okresu
  sprawozdawczego, Grupa Kapitałowa odnotowała wiele sukcesów zarówno w pozyskiwaniu
  nowych kontra któw , jak i zwiększeniu sprzedaży usług utrzymaniowych. Pomimo faktu, że
  część wpływów z pozyskanych szczególnie w drugim półroczu kontraktów Grupa odnotuje
  dopiero w kolejnych okresach rozliczeniowych, to już na koniec okresu sprawozdawczego,
  wartość przy chodów ze sprzedaży wyniosła ponad 46,9 mln zł. Niewątpliwym osiągnięciem
  po trudnych dla Grupy latach 2015 -2016 , było ponowne osiągnięcie statusu lidera w
  skutecznym pozyskiwaniu kontraktów oraz wypracowanie powtarzalności w p rocesach
  handlowych.
  Dodatko wymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte wyniki było:
  • zawarcie istotnych umów na realizację wdrożeń Zintegrowanych Systemów
  Informatycznych o których mowa w punkcie Umowy znaczące ,
  • zawarcie kilku mniej istotnych wartościowo umów wdrożeniowyc h do nowych
  Klientów oraz umów związanych z dosprzedażą produktów i usług dla
  dotychczasowych kontrahentów ,
  • duża skuteczność działań skierowanych na obsługę dotychczasowych Klientów
  - przeorganizowanie struktury organizacyjnej,
  • zmiana formuły sprzedaży us ług utrzymaniowych ,
  • poprawa efektywności prowadzonych prac wdrożeniowych ,
  • znacząca redukcja kosztów związanych z prowadzoną działalnością.
  Skonsolidowane wyniki finansowe
  2017 2016 Zmiana
  tys. zł
  Przychody ze sprzedaży 46 885 35 820 11065
  Koszt wła sny sprzedaży (23 481) (18 844) -4637
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 23 404 16 976 6428
  Koszty sprzedaży (13 521) (8 204) -5317
  Koszty ogólnego zarządu (6 204) (7 976) 1772
  Zysk (strata) na sprzedaży 3 679 796 2883
  Pozostałe przychody 452 923 -471
  Pozostałe koszty (160) (164) 4
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej 3 971 1 555 2416
  Przychody finansowe 7 46 -39
  Koszty finansowe (487) (379) -108  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  28
  Zysk (strata) brutto 3 491 1 222 2269
  Podatek dochodowy (411) (598) 187
  Zysk (strata) netto za o kres
  sprawozdawczy 3 080 624 2456
  W 2017 r. Grupa wygenerowała 46,9 mln zł przychodów ze sprz edaży, co oznacza
  zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży o ponad 11 mln zł w stosunku do
  analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten, widoczny szczegól nie w czwartym kwartale
  2017 roku jest efektem dużej ilości kontraktów podpisanych w drugim półroczu roku. Wraz
  ze wzrostem przychodów zwiększeniu uległ również koszt własny sprzedaży, który jednak w
  podobnie jak w roku ubiegłym oscylował w granicach 50% w artości przychodów ze
  sprzedaży. Dzięki reali zacji działań optymalizacyjnych obniżeniu uległy koszty ogólnego
  zarządu . Poza zyskiem na sprzedaży, w okresie sprawozdawczym, Grupa wypracowała
  również znaczący zysk na działalnośc i operacyjnej, który wyniósł p rawie 4 mln zł i był lepszy
  od wyniku osiągniętego w roku ubiegłym aż o 2,4 mln zł. Największym sukcesem Grupy , na
  który poza ilością rozpoczętych projektów, wpływ miało zwiększenie ich marżowości,
  zwiększenie wydajności na wdrożeniach oraz znacząca redukc ja kosztów, było
  wygenerowanie zysku netto w wysokości ponad 3 mln. Wynik ten oznacza, prawie
  pięciokrotne zwiększenie zysku netto w porównaniu do roku 2016.
  Majątek Grupy Kapitałowej
  2017 201 6 Zmiana
  tys. zł
  Aktywa trwałe 19942 20242 -300
  Warto ści niematerialne wytworzone
  przez jednostkę 5991 4220 1 771
  Wartości niematerialne w toku
  wytworzenia 4808 5901 -1 093
  Wartość firmy 3120 3120 0
  Wartości niematerialne 32 23 9
  Rzeczowe aktywa trwałe 3819 4262 -443
  Należności długoterminowe 342 417 -75
  Inwestycje w jednostkach pozostałych 63 63 0
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1722 2012 -290
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 45 224 -179
  Aktywa obrotowe 26287 19267 7 020
  Zapasy 1555 755 800
  Należności z tytułu dostaw i u sług 19057 16945 2 112
  Pozostałe należności 205 189 16
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4236 767 3 469  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  29
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 1234 611 623
  AKTYWA RAZEM 46229 39509 6 720
  W 201 7 r. o 1,7 mln zł wzrosły wartości niematerialne wytw orzone przez jednostkę, co było
  wynikiem kontynuacji i zakończenia prac związanych z rozwojem produktów własnych i
  rozszerze niem oferty produktowej . Obniżeniu o 1 mln zł względem roku 2016, uległy
  natomiast wartości niematerialne w toku wytworzenia, co wpł ywa na utrzymanie wartości
  aktywów trwałych na podobnym poziomie co w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  Bardzo znaczące różnice w aktywach obrotowych widoczne w szczególności w pozycjach:
  należności z tytułu dostaw i usług (wzrost o 2 mln zł), środki pieniężne i ekwiwalenty (wzrost
  o 3,4 mln zł) są następstwem zwiększenia przychodów ze sprzedaży.
  Wartość aktywów ogółem uległa zwiększeniu o 6,7 mln zł, z 39,5 mln zł do 46,2 mln z ł.
  Źródła finansowania Grupy Kapitałowej
  2017 2016 Zmiana
  tys. zł
  Kapitał własny 16366 14273 2 093
  Kapitał podstawowy 4812 4812 0
  Kapitał zapasowy 12988 12706 282
  Zysk (strata) netto bieżącego okresu i
  lat ubiegłych (1823 ) (3655 ) 1 832
  Kapitały własne jednostki dominującej 15977 13863 2 114
  Kapitały (udziały niespraw ujące
  kontroli) 389 410 -21
  Zobowiązania długoterminowe i
  rezerwy 4068 4612 -544
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1426 1563 -137
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 167 145 22
  Długoterminowe kredyty 1590 1863 -273
  Zobowiązania z tytułu l easingu
  finansowego 823 979 -156
  Pozostałe zobowiązania 62 62 0
  Zobowiązania krótkoterminowe i
  rezerwy 25795 20624 5 171
  Krótkoterminowe pożyczki 0 100 -100
  Krótkoterminowe kredyty bankowe 2127 342 1 785
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 597 782 -185
  Zobowiązania z tytułu faktoringu 1815 1060 755
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9506 5535 3 971
  Zobowiązania budżetowe 3830 3865 -35  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  30
  Zobowiązania z tytułu PDOP 255 4 251
  Pozostałe zobowiązania 1335 2016 -681
  Rezerwa na świadczenia emeryt alne 52 10 42
  Rezerwa na świadczenia urlopowe 1058 922 136
  Rezerwy na zobowiązania 610 662 -52
  Przychody przyszłych okresów 4610 5326 -716
  Suma zobowiązań 29863 25236 4 627
  PASYWA RAZEM 46229 39509 6 720
  W 2017 r. kapitały własne uległy zwiększeniu o 2,0 mln zł co wynika ze zmniejszenia o połowę
  straty z lat ubiegłych (z 3,6 na 1,8 mln zł). W okresie sprawozdawczym zmniejszeniu uległy
  prawie wszystkie pozycje zobowiązań długoterminowych i rezerw, z czego największa zmiana
  dotyczy długoterminowych k redytów, które z 1,8 mln w roku 2016 zmniejszyły się do 1,5 mln
  zł w roku 2017. Wyraźną zmianę można zaobserwować także w zobowiązaniach
  krótkoterminowych, które wzrosły o 5 mln zł względem okresu porównawczego. W tym
  zakresie najistotniejsza zmiana dotycz yła wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług z 5,5
  mln w roku 2016 na 9,5 mln zł w roku 2017, co związane jest z dostawami sprzętu oraz usług
  obcych w ramach realizacji nowo podpisanych kontraktów. Zmiana w krótkoterminowych
  kredytach bankowych wynosząca 1,7 mln zł jest w głównej mierze wynikiem zawartej w 2017
  roku nowej umowy kredytowej z Bankiem Millen nium S.A.
  Sytuacja płynnościowa Grupy Kapitałowej
  2017 201 6 Zmiana
  tys. zł
  Przepływy z działalności operacyjnej 6 907 6 027 880
  Przepływy z dział alności inwestycyjnej (2 771) (3 451) 680
  Przepływy z działalności finansowej (667) (2 426) 1 759
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i
  ich ekwiwalentów 4 236 767 3 469
  W 201 7 r. Grupa SIMPLE wygenerowała blisko 7 mln zł przepływów z działalności oper acyjnej
  co oznacza poprawę względem okresu porównawczego o 0,9 mln zł .
  Zarówno przepływy z działalności inwestycyjnej jak i przepływy z działalnoś ci finansowej
  zmniejszyły się w miniony roku o odpowiednio 0,7 i 1,8 mln zł co wpłynęło na ponad
  pięciokrotny wzrost sald a zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  4.2. Simple S.A.
  Wyniki finansowe Simple S.A.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  31
  2017 201 6 Zmiana
  tys. zł
  Przychody ze sprzedaży 44 711 34 226 10 485
  Koszt własny sprzedaży (20 840) (16 213) -4 627
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 23 871 18 013 5 858
  Koszty sprzedaży (13 967) (8 190) -5 777
  Koszty ogólnego zarządu (6 044) (7 171) 1 127
  Zysk (strata) na sprzedaży 3 860 2 652 1 208
  Pozostałe przychody 468 866 -398
  Pozostałe koszty (154) (151) -3
  Zysk (strata) na działa lności
  operacyjnej 4 174 3 367 807
  Przychody finansowe 189 47 142
  Koszty finansowe (410) (324) -86
  Zysk (strata) brutto 3 953 3 090 863
  Podatek dochodowy (341) (597) 256
  Zysk (strata) netto za okres
  sprawozdawczy 3 612 2493 1 119
  W 201 7 r. Simple wy generowała 44,7 mln zł przychodów ze sprzedaży co stanowi zwiększenie
  przychodów o ponad 30% w stosunku do przychodu ze sprzedaży osiągniętego w 2016 roku.
  Tak dobry wynik jest efektem sukcesów handlowych , jakimi Spółka mogła pochwalić się w
  ciągu całego r oku 2017. Wzrost kosztów własnyc h sprzedaży i kosztów sprzedaży , które na
  koniec okresu sprawozdawczego wynosiły odpowiednio 20,8 mln zł i 13,9 mln zł jest
  naturalnym następstwem wzrostu przychodów ze sprzedaży i nie stanowi sytuacji
  zagrażającej sytuacji finansowej Spółki. Wypracowanie znaczących przycho dów przy
  jednoczesnej kontroli poniesionych kosztów, pozwoliło na osiągniecie zysku netto za okres
  sprawozdawczy na poziomie 3,6 mln zł co w porównaniu do wyniku osiągniętego na koniec
  2016 stanowiło popraw ę o ponad 44% .
  Majątek Jednostki Dominującej
  2017 2016 Zmiana
  tys. zł
  Aktywa trwałe 21 830 20 009 1 821
  Wartości niematerialne 31 22 9
  Wartości niematerialne wytworzone
  przez jednostkę 5 232 4 220 1 012
  Wartości niematerialne w toku
  wytworzenia 3 126 4 034 -908
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 511 1 791 -280
  Należności długoterminowe 342 355 -13
  Inwestycje w jednostkach zależnych 8 053 7 306 747  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  32
  Inwestycje w jednostkach pozostałych 63 63 0
  Udzielone pożyczki długoterminowe 1 729 0 1 729
  Aktywa z ty tułu odroczonego podatku
  dochodowego 1 698 1 994 -296
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 45 224 -179
  Aktywa obrotowe 26 878 19 486 7 392
  Zapasy 1 321 506 815
  Należności z tytułu dostaw i usług 18 447 16 373 2 074
  Pozostałe należności 197 162 35
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 270 121 3 149
  Udzielone pożyczki 2 437 1 729 708
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 1 206 595 611
  AKTYWA RAZEM 48 708 39 495 9 213
  W 201 7 r. suma bilansowa uległa zwiększeniu o ponad 23% względem roku 20 16, kiedy
  wartość aktywów wynosiła 39,4 mln zł. W aktywach trwałych najistotniejszy wzrost ,
  analogicznie do wyników Grupy Kapitałowej miał miejsce w pozycji wartości niematerialne
  wytworzone przez jednost kę, co było wynikiem zakończenia prac związanych z r ozwojem
  produktów własnych i rozszerzen iem oferty produktowej . Znacząca zmiana miała miejsce
  również w pozycji udzielone pożyczki długoterminowe, która wzrosła o 1,7 mln zł, co wynika
  z Umowy pożyczki zawartej pomiędzy Simple S.A. a Simple Invest Sp. z o.o ., będącej również
  Spółką należącą do Grupy Kapitałowej.
  W przypadku aktywów obrotowych, które w roku 2017 uległy zwiększeniu o 7,3 mln zł w
  stosunku do roku ubiegłego, największe zmiany zaszły w pozycjach:
  - Należności z tytułu dostaw i usług, których wart ość wyniosła 18,4 mln zł i uległa
  zwiększeniu o 2 mln zł względem analogicznego okresu roku 2016,
  - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, które wzrosły o 3,1 mln zł i na koniec roku 2017
  wynosiły 3,2 mln zł (na dzień 31.12.2016, wartość ta była równa 0,1 mln z ł).
  Źródła finansowania Simple S.A.
  2017 2016 Zmiana
  tys. zł
  Kapitał własny 19 352 15981 3 371
  Kapitał podstawowy 4 812 4 812 0
  Kapitał zapasowy 11 632 11 632 0
  Zysk (strata) netto bieżącego okresu i
  lat ubiegłych 2 908 (463) 3 371
  Zobowiązania długoterminowe i
  rezerwy 3 541 3 865 -324  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  33
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1 369 1 536 -167
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 162 145 17
  Pożyczki długoterminowe 1 199 1 292 -93
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 749 830 -81
  Poz ostałe zobowiązania długoterminowe 62 62 0
  Zobowiązania krótkoterminowe i
  rezerwy 25 815 19 649 6 166
  Krótkoterminowe pożyczki 94 394 -300
  Krótkoterminowe kredyty bankowe 1 831 125 1 706
  Zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 522 674 -152
  Zobowiąz ania z tytułu faktoringu 1 815 1 060 755
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 852 5 271 5 581
  Zobowiązania budżetowe 3 318 3 628 -310
  Zobowiązania z tytułu PDOP 212 0 212
  Pozostałe zobowiązania 932 1 638 -706
  Rezerwa na świadczenia emerytalne 52 10 42
  Rezerwa na świadczenia urlopowe 967 861 106
  Rezerwy na zobowiązania 610 662 -52
  Przychody przyszłych okresów 4 610 5 326 -716
  Suma zobowiązań 29 356 23 514 5 842
  PASYWA RAZEM 48 708 39 495 9 213
  W 2017 r. Spółka wypracowała zysk netto bieżącego okresu i lat ubiegłych w wysokości 2,9
  mln zł poprawiając tym samym wynik w stosunku do roku 2016 aż o 3,3 mln zł. Osiągnięcie
  tak dużej poprawy możliwe było dzięki dużej sprzedaży, jaka w obrębie całej Grupy,
  realizowana była głównie przez SIMPLE S.A. Dz ięki tak dobrym rezultatom, kapitały własne
  Spółki wzrosły o 3,3 mln zł (z 15,9 mln zł w 2016 roku do 19,3 mln zł w roku 2017).
  Zobowiązania długoterminowe i pożyczki uległy nieznacznym zmianom i na koniec okresu
  sprawozdawczego wynosiły 3,5 mln zł.
  W zak resie zobowiązań krótkoterminowych i rezerw największą zmianą jest wzrost
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 5,5 mln zł co jest następstwem realizacji nowych
  projektów i zamykania etapów projektów z końcem roku. Zmiana o której mowa powyżej
  przełożyła si ę także na wzrost sumy zobowiązań o zbliżoną wartość 5,8 mln zł.
  Ogólna wartość pa sywów uległa w roku 2017 zwiększeniu w stosunku do roku 2016 o 23%.
  Sytuacja płynnościowa Simple S.A.
  2017 2016 Zmiana
  tys. zł  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  34
  Przepływy z działalności operacyjnej 8 104 6 187 1 917
  Przepływy z działalności inwestycyjnej (4 362) (3 772) -590
  Przepływy z działalności finansowej (593) (2417) 1 824
  Saldo zamknięcia środków pieniężnych i
  ich ekwiwalentów 3 270 121 3 149
  W 201 7 roku SIMPLE wygenerowała 8,1 mln zł prze pływów z działalności operacyjnej co
  oznacza znaczą poprawę względem okresu porównawczego (wzrost przepływów o 1,9 mln zł
  w porównaniu do 201 6 roku).
  Przepływy inwestycyjne w roku 201 7 wzrosły o 0,6 mln zł w stosunku do roku 201 6, z kolei
  w zakresie przep ływów finansowych wartość uległa zmianie o 1,8 mln zł względem roku 2016.
  Podsumowując Simple wygenerowała 3,2 mln zł przepływów pieniężnych netto , co stanowi
  ponad 25 -krotnie lepszy wynik niż osiągnięty w 2016 roku.
  4.3. Zarządzanie zasobami finansowymi
  Gru pa SIMPLE na bieżąco zarządza płynnością finansową oraz nadzoruje sytuację w zakresie
  należności i zobowiązań . W efekcie wprowadzenia nowych metod controllingowych
  umożlwi ających koordynację bieżącej działalności Grupy Kapitałowej, poprzez analizę i
  monito rowanie przychodów i kosztów, Zarząd jest w stanie natychmiast reagować na wszelkie
  nieprawidłowości i odchylenia oraz wprowadzać odpowiednie działania zapobiegawcze.
  Wprowadzony model zarządzania zasobami finansowymi wspiera realizację zadań
  przedsiębiors twa w dziedzinie rentowności, a ponadto zapewnia niezakłócony przebieg
  procesów gospodarczych (poprzez zapewnienie płynności finansowej), jak również kreuje
  stabilną sytuację finansową Grupy, tworząc warunki sprzyjające utrzymaniu jej zdolności do
  regulowa nia bieżących i długoterminowych zobowiązań . Jednoczesne monitorowanie kosztów
  oraz utrzymanie ich na względnie równym poziomie niestanowiącym ryzyka dla prowadzonej
  działalności umożliwia utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej. Dzięki osiągniętej stabil izacji
  finansowej Grupa n ie posiada żadnych zaległości w zapłacie zobowiązań z tytułu podatków i
  innych zobowiązań publicznoprawnych. Nie stwierdza się również zagrożeń w wywiązywaniu
  się z zaciągniętych zobowiązań dotyczących zewnętrznych źródeł finansowa nia.
  Bieżące działania spółki finansowane są ze środków własnych i środków obcych.
  4.4. Podsumowanie działań optymalizacyjnych
  W wyniku pozytywnych efektów działań optymalizacyjnych przygotowanych w 2016 roku, w
  okresie sprawozdawczym Zarząd kontynuował wdr ażanie działań, któr e obejmowały w
  szczególności :
  • zwiększenie kontroli nad zgodnością prowadzonych procesów handlowych
  w odniesieniu do przyjętej metodyki sprzedaży Customer Centric Selling;
  • aktywne i efektywne uczestnictwo w bieżących postępowaniach
  przet argowych, pozyskiwanie nowych kontraktów w ramach postępowań  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  35
  przetargowych oraz procesów handlowych prowadzonych na rynkach
  komercyjnych;
  • modelowanie procesów biznesowych, reorganizacja strategicznych
  obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz struktury organizacyjnej
  zapewniające efektywniejszą realizację działań Spółki;
  • automatyzację prowadzonych procesów, wprowadzenie i zastosowanie
  nowoczesnych rozwiązań umożliwiających sprawniejszą i dokładniejszą
  weryfikację działań operacyjnych;
  • szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynku, popyt i kierunki
  zainteresowań potencjalnych Klientów;
  • praktyczne wykorzystanie Systemu Zarządzania 4DX, monitorowanie
  realizacji celów i osiąganych wyników, minimalizowanie odchyleń;
  • optymalizację kosztową w zakresie dzi ałań operacyjnych, analizę pomiarów
  procesów ;
   efektywniejsze wykorzystanie zasobów własnych ;
  • poprawę efektywności realizacji usług poprzez wdrożenie i ciągłe
  usprawnianie systemu ;
   rozliczania projektów oraz uruchomienie nowej metodyki wdrażania
  oferowanych rozwią zań ;
  • dalszy rozwój produktów SIMPLE z wykorzystaniem środków pozyskanych
  z dotacji unijnej, wytworzenie zestawu gotowych rozwiązań
  dystrybuowanych w formie gotowych „paczek” ;
  • zwiększenie nakładów na nowe rozwiązania, w tym aplikacje mobilne;
  • optymal izacja procesów wdrożenia projektów;
  • rozpoznanie i analizę potrzeb rynku w celu lepszego dopasowania oferty,
  weryfikację otoczenia konkurencyjnego .
  Biorąc pod uwagę uzyskane w wyniku wprowadzenia powyższych działań efekty
  ekonomiczne, Zarząd przyjął prowa dzenie działań optymalizacyjnych jako stały punkt
  strategii Grupy Kapitał ow ej Simple w kolejnych latach działalności.
  4.5. Inwestycje
  Głó wne działania inwestycje podjęte w 2017 roku skupiały się zgodnie z założeniami przyjętymi
  w 2016 i 2017 roku, na rozwoju p roduktów własnych oferowanych przez Spółki Grupy
  Kapitałowej. Wraz z rozpoczęciem okresu sprawozdawczego Spółka SIMPLE rozpoczęła prace
  rozwojowe w zakresie modułu produkcyjnego finansowane ze środków unijnych pozyskanych
  w ramach projektu „Opracowanie tec hnologii informatycznych wspierających optymalizację
  procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2
  współfinansowanego ze środków europej skich. Zakończenie realizacji projektu (rzeczowe oraz
  finansowe) zostało określone na IV kwartał 2019 r. W trakcie całego okresu sprawozdawczego
  Grupa Kapitałowa prowadziła intensywne prace związane z rozwojem produktów w niemal  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  36
  wszystkich obszarach funkcj onalnych. W wyniku prowadzonych prac na rynek wypuszczono
  kilkanaście „paczek” gotowych produktów i usług a dotychczasowe moduły wzbogacano o
  nowe funkcjonalności. Grupa podjęła również działania zmierzające do uzupełnienia oferty o
  produkty, które do tej pory zastępowane były rozwiązaniami partnerów handlowych. W
  odpowiedzi na potrzeby rynku, jednym z głównych kierunków inwestycji sta ły się również
  aplikacje mobile, które w efekcie prowadzonych w okresie sprawozdawczym prac , powinny w
  znacznym stopniu poszerzyć ofertę produktową Grupy już w roku 2018.
  W 2017 roku, decyzją Zarządu Spółki, były również kontynuowane prace nad nową wersją
  sztandarowego produktu SIMPLE.ERP . Zarząd szacuje, że nowa , zmieniona formuła produktu
  sta nowić będzie szybki zwrot inwestycji.
  Zarząd Spółki Simple S.A. nie wyklucza kolejnych akwizycji na rynku informatycznym.
  4.6. Zobowiązania pozabilansowe
  Informacje o zobowiązaniach warunkowych, zamieszczone są w Skonsolidowanym
  Sprawozdaniu finansowym część IV . Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr
  40 .
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku w Grupie nie występują zobowiązania warunkowe z tytułu
  toczących się postępowań sądowych przeciwko Spółkom grupy.
  4.7. Dywidenda
  W dniu 15 maja 2017 r. Zarząd Emitenta po djął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu
  Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2016
  roku. Rekomendacja, o której mowa powyżej została w tym samym dniu pozytywnie
  zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
  Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A. z 20 czerwca 2017 roku
  w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 r. zysk netto za rok obrotowy 2016 w k wocie 2
  492 521,98 zł przeznaczony został w następujący sposób:
  - kwot a 240 608,00 złotych przezn aczona została na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy
  Spółki tj. 0,05 zł na jedną akcję ;
  - kwota 2 251 913,98 złotych przeznaczona została na pokrycie strat z lat ubiegłych.
  Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 sierpnia 2017 roku a wypłat a dywidendy nastąpiła
  w dwóch transzach przypadających na:
  - pierwsza transza w kwocie 0,03 zł na jedną akcję – 31 sierpnia 2017 roku,
  - druga transza w kwocie 0,02 zł na jedną akcję – 30 listopada 2017 roku.
  Dywidendą zostały objęte wszystkie tj. 4.812.160 akcji Spó łki.
  4.8. Emisja papierów wartościowych
  W 2017 roku spółki z Grupy Kapitałowej Simple nie dokonywały emisji papierów
  wartościowych.
  W dniu 27 czerwca 2017 roku został spełniony przez Emitenta obowiązek wobec wszystkich
  obligatariuszy świadczeń z tytułu wykupu p rzez Spółkę obligacji imiennych serii B w terminie
  ich zapadalności zgodnie z warunkami uchwały emisyjnej Zarządu Simple S.A. z dnia 17 maja
  2016 roku oraz zmian do tej uchwały.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  37
  4.9. Prognozy wyników finansowych
  Zarząd Grupy SIMPLE nie publik ował prognoz wynikó w na rok 201 7 jak również na rok 2018 .
  5. Strategia, perspektywy rozwoju oraz czynniki ryzyka i zagrożenia
  5.1. Misja i strategia
  Misją Grupy Kapitałowej jest dostarczanie obecnym i potencjalnym Klientom nowoczesnych
  rozwiązań informatycznych wspierających realiz ację celów biznesowych . Dążymy do tego, by
  nasze produkty usprawniały funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez obsługę najważniejszych
  procesów, obniżenie i kontrolę kosztów, wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji co
  w efekcie końcowym prowadzić będz ie do osiągniecia sukcesów ekonomicznych i finansowych
  przez naszych Klientów.
  Strategia Grupy Kapitałowej Simple
  Naszym celem jest zadowolenie Klienta oparte na bezpieczeństwie, profesjonalnej obsłudze i
  dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług , dlatego najważniejszym założeniem dla
  Grupy jest ciągłe podnoszenie jakości usług, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii
  w tworzeniu kolejnych rozwiązań oraz dotarcie z ofertą do jak największej rzeszy odbiorców.
  Jako Grupa Kapitałowa pragniemy r ealizować potrzeby Klientów poprzez dostarczenie
  kompleksowych rozwiązań opierających się na wł asnych produktach i usługach przyczyniając
  się do osiągania przez naszych Klientów maksymalnych korzyści biznesowych .
  Od ponad 18 lat jesteśmy notowani na podstawowym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów
  Wartościowych. Naszym celem jest dbanie o interesy inwestorów i ciągłe budowanie wartości
  Spółki.
  Na koniec roku 2017, Spółka Simple uzyskała certyfikat ISO 9001:2015 stanowiący
  potwierdzenie stałe go podno szenie jakości produktów i świadczonych usłu g.
  5.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz Grupy
  Kapitałowej Simple
  Ryzyko pogorszenia koniunktury branżowej
  Ryzyko pogorszenia koniunktury branżowej w kluczowych dla Spółki segmentach (rynek
  eduk acyjny i medyczny), które w większości obejmują rynki publiczne w dużym stopniu zależy
  od zmian przepisów praw a oraz źródeł finansowania. Warunkiem ożywienia, bądź pogorszenia
  koniunktury są w dużej mierze dofinansowania z Unii Europejskiej. Widoczne ożywi enie na
  rynku dostrzec można w momencie uruchomienia nowych programów unijnych, co miało już
  miejsce w latach 2013 -2014 i co prawdopodobnie, będzie miało też miejsce w roku 2018 .
  Dofinansowanie w ramach Działania „ Kompetencje w szkolnictwie wyższym Program u
  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020” powinno pozytywnie wpłynąć na
  zwiększenie przychodów z tego rynku .
  W celu zmniejszenia ryzyka pogorszenia koniunktury branżowej, Grupa dąży do zaistnienia na
  rynkach, na których do chwili obecnej nie była pi onierem. Jest to związane ze  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  38
  zminimalizowaniem uzależnienia się od jednego sektora rynku i tym samym ograniczenia
  niekorzystnych efektów pogorszenia koniunktury w tym sektorze na sytuację ekonomiczną
  Grupy.
  Ryzyko kadrowe
  Jak wynika z wielu raportów doty czących branży IT, kluczowymi wyzwaniami dotyczącymi
  zarządzania zasobami ludzkimi w tej branży jest pozyskanie i utrzymanie wysokiej klasy
  spe cjalistów z kluczowych obszarów działalności: produkcja oprogramowania, wdrożenia i
  pozyskiwanie klienta. Podobne wyzwania dotyczą Simple S.A., gdzie już na etapie pozyskiwania
  specjalistów (szczególnie programistów i handlowców), napotykana jest bariera związana z
  oczekiwaniami wysokiego poziomu wynagrodzenia stałego i gwarancją dalszego rozwoju w
  organizacji. Czynn ik rozwoju wiąże się z wydatkami Spółki na szkolenia, które pozwalają na
  uzyskanie certyfikatów, nie tylko szczególnie cenionych przez programistów i wdrożeniowców,
  lecz także niezbędnych do spełnienia warunków formalnych podczas wielu postępowań
  przetargo wych. Te czynniki mogą spowodować wzrost kosztów osobowych.
  W ramach działań zmierzających do ograniczenia ryzyka kadrowego, wprowadzone zostały
  w Spółkach Grupy elementy controllingu personalnego na podstawie których,
  przeprowadzona została analiza strukt ury zatrudnienia w Grupie i podjęte zostały kolejne
  zadania zmierzające do określenia potrzeb zarówno Grupy jak i jej pracowników. W spółce
  dominującej systematycznie przeprowadza się niezbędne zmiany organizacyjne, a także
  szkolenia i warsztaty, podnosząc e kwalifikacje zatrudnionych specjalistów i umożliwiających
  im rozwój zawodowy.
  Podjęte działania, polegające na budowaniu lojalności pracowników oraz zapewnieniu im
  poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, przy jednoczesnej gwarancji rozwoju osobistego i
  samorealizacji powinny według Grupy znacząco zmniejszyć ryzyko kadrowe.
  Zarząd stara się wprowadzać nowe, pozapłacowe formy motywacji pracowników oraz
  dostosowywać warunki wynagrodzenia do trendów obowiązujących w sektorze IT.
  Ryzyko konkurencji
  Wśród czyn ników ryzyka należy zwrócić uwagę na rosnącą konkurencję . Konsolidacja branży
  IT oraz inwestycje w tę branżę firm zagranicznych mogą skutkować rosnącą presją na
  osiągane marże. To może powodować kurczenie się portfela zamówień i pozyskiwania
  potencjalnych nowych klientów, a to dla firm nowoczesnych technologii jest jednym z
  kluczowych warunków rozwoju.
  Grupa SIMPLE poprzez akwizycje oraz znaczne inwestycje w rozwój produktów własnych, stara
  się utrzymać przewagę konkurencyjną na kluczowych dla spółki rynk ach. Bogate doświadczenie,
  kompleksowa oferta i bardzo dobra znajomość rynków kluczowych dla Grupy, umożliwia
  skutecznie neutralizować ryzyko konkurencji. Niezależnie od powyższego dotacja jaką
  pozyskała Spółka na dofinansowanie projektu „Opracowanie techn ologii informatycznych
  wspierających optymalizację procesów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i
  innowacje, Działanie: 1.2 współfinansowanego ze środków europejsk ich, dodatkowo umożliwia
  Grupie zminimalizowanie ryzyka konkurencji również na rynkach komercyjnych oraz wśród
  odbiorców opierających swoją działalność na procesach produkcyjnych. Pierwsze efekty  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  39
  prowadzonych prac rozwojowych widoczne są już poprzez znaczn y wzrost udziału branży
  produkcyjnej w przychodach osiągniętych w 2017 roku.
  Ryzyko prowadzenia wdrożeń systemu
  Grupa SIMPLE realizuje kontrakty o różnej wartości, począwszy od wdrożeń niskobudżetowych,
  po wielomilionowe, długoletnie projekty, które wiążą się również z większym ryzykiem
  projektowym. Realizacja tego rodzaju wdrożeń oznacza także odłożenie znaczących
  przychodów w czasie. Szczególnym ryzykiem są obarczone wdrożenia w sektorze publicznym,
  gdzie sztywny proces związany z PZP może powodować więk sze nieporozumienia na etapie
  realizacji projektu. Staramy się jednak minimalizować to ryzyko poprzez ciągłe doskonalenie
  kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych
  kierowników projektów. Grupa doskonali równie ż procesy zarządzania projektami ze
  szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektowym oraz zarządzania zmianą.
  Efektywność wdrożeń to jeden z celów Grupy. Dlatego Grupa wprowadziła i korzysta z systemu
  szczegółowego budżetowania kontraktu i monit orowania jego przebiegu, który minimalizuje
  ryzyka projektowe.
  Ryzyko utraty konkurencyjności produktów Grupy Simple
  Rynek systemów informatycznych zarządzania (ERP), na którym działa Simple S.A. jest
  rynkiem konkurencyjnym i zmieniającym się w czasie. Wa runkiem utrzymania lub wzrostu
  przychodów ze sprzedaży produktów Simple S.A. jest stałe podnoszenie konkurencyjności i
  dostosowanie do zmieniających się potrzeb użytkowników. Minimalizacja tego ryzyka wymaga
  stałego rozwoju produktów i usług w następującyc h obszarach:
  a) Dostosowanie systemów do zmieniających przepisów prawa i wymogów formalnych .
  Simple S.A. prowadzi stały monitoring zmian przepisów prawa , które mogą mieć wpływ na
  funkcjonowanie systemów informatycznych oferowanych przez spółkę. Dział produkc ji spółki
  posiada zarezerwowane zasoby (ok. 30%) pozwalające na modernizację systemów
  informatycznych pod kątem zmian prawnych. System dystrybucji oprogramowania Simple S.A.
  pozwala na automatyczną dystrybucję zmian i aktualizację oprogramowania zainstalow anego
  u klientów.
  b) Dostosowanie funkcjonalności systemów do rosnących potrzeb klientów .
  Simple S.A. realizuje stale prace mające na celu podniesienie konkurencyjności produktów.
  Prace te można podzielić na modernizację istniejących funkcjonalności oraz two rzenie nowych
  modułów systemów. Klienci Simple mają do dyspozycji system informatyczny pozwalający na
  zgłaszanie sugestii dotyczących modernizacji oprogramowania oraz śledzenia realizacji tych
  zmian. Nowe funkcjonalności realizowane są w ramach projektów r ozwojowych. Spółka
  realizuje prace rozwojowe ze środków własnych oraz korzysta dodatkowo z pozyskanego na
  koniec roku 2016, dofinansowania projektu rozwojowego na „Opracowanie technologii
  informatycznych wspierających optymalizację procesów produkcyjnych” w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Oś
  Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2 współfinansowanego ze środków
  europejskich, co pozwala na zwiększenie tych nakładów.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  40
  c) Dostosowanie systemów do zmi an technologicznych .
  Rynek systemów ERP przeżywa okres dynamicznych zmian technologicznych. Simple S.A. aby
  dostosować swoje oprogramowanie do tych zmian realizuje prace rozwojowe mające na celu
  dostosowanie systemu do potrzeb rynku, np. w zakresie dostoso wania części systemu do
  pracy na urządzeniach mobilnych. Systemy spółki są również na bieżąco dostosowywane do
  zmian w systemach operacyjnych oraz bazach danych.
  Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Grupy
  Kapitałowej
  Prawidłowe funkcj onowanie systemów informatycznych narażone jest na zdarzenia losowe
  (awarie sprzętu, awarie zasilania, brak łączności telekomunikacyjnej, zalanie wodą, pożary),
  niebezpieczeństwo nieuprawnionego dostępu do poufnych danych, włamania fizyczne oraz
  działalnoś ć szkodliwego oprogramowania w postaci m.in. wirusów komputerowych i koni
  trojańskich mogących powodować nieprawidłowe działanie systemu lub całkowity brak
  możliwości ich użytkowania.
  Spółka dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje najnowsze dostępne na runku IT
  technologie, aby funkcjonowanie systemów odbywało się w sposób niezakłócony i w pełni
  bezpieczny. Istnieje jednak ryzyko związane z czynnikami losowymi oraz nieprawidłowym
  użytkowaniem (negującym podstawowe zasady bezpieczeństwa), zniszczenia sprz ętu, utraty
  lub przechwycenia przez nieuprawnione osoby ważnych danych powodując ewentualne szkody
  związane z wypływem tajemnic handlowych.
  Spółka utrzymuje bieżącą kopie bezpieczeństwa systemów i baz danych pozwalających szybko
  odtworzyć te systemy w przy padku różnych zdarzeń losowych.
  Grupa Kapitałowa SIMPLE w roku 2017 rozpoczęła intensywne przygotowania do wejścia w
  życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  Ryzyko związane z sezonowością i nieregularnością przychodów
  Grupa Kapit ałowa SIMPLE specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla wielu sektorów rynku,
  w szczególności dla sektora medyczne go, edukacyjne go i administracji publicznej. Znaczna
  większość potencjalnych odbiorców oferowanych przez emitenta rozwiązań, to jednostki
  działające w oparciu o Prawo zamówień publicznych a więc takie, które zobligowane są do
  stosowania konkretnych przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych. Możliwość
  udzielenia zamówień na rozwiązania IT uzależniona jest również w znacznym stopniu od źródeł
  finansowania projektów, które w większości przypadków współfinansowane są przez Unię
  Europejską w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W związku z powyższym,
  wszelkie zmiany zachodzące na rynku zamówień publicznych w tym w szczególności wdroż enie
  nowych programów operacyjnych, zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz
  nierównomiernie rozłożone w czasie wpływy wynagrodzeń z pozyskanych zamówień mają
  wyraźne przełożenie na nieregularność przychodów Spółki. Zminimalizowanie ryzyka
  związane go z sezonowością Grupa Kapitałowa SIMPLE stara się osiągnąć poprzez zwiększenie
  udziału przychodów z rynku komercyjnego oraz rozwijanie sprzedaży usług abonamentowych.
  Ryzyko uzależnienia od kluczowych dostawców  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  41
  Grupa SIMPLE w toku działalności operacyj nej wykorzystuje sprzęt oraz oprogramowanie
  dostawców zewnętrznych. Spółka minimalizuje to ryzyko nadzorując relacje ze strategicznymi
  partnerami.
  Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów/odbiorców
  Istnieje ryzyko, że spółki Grupy skupiając się na kilku największych odbiorcach, uzależnią się
  od nich, stwarzając możliwość gwałtownego spadku przychodów ze sprzedaży w przypadku
  utraty kontraktu z jednym z nich. Działalność Grupy SIMPLE polega na rozpoznaniu potrzeb
  klienta, przygotowaniu i wdrożeniu systemu , a następnie opiece serwisowej. Etapami
  przynoszącymi największe przychody od pojedynczego odbiorcy jest moment przygotowania
  oraz wdrożenia produktu . Dodatkowo, umowy na usługi utrzymaniowe odpowiadają za ponad
  połowę przychodów ze sprzedaży w roku 2017, a rozdrobnienie wśród klientów w tym obszarze
  działalności jest na tyle duże, że ryzyko uzależnienia od kluczowych odbiorców jest
  zminimalizowane.
  5.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Simple
  prowadzi działalność
  Ryzyko związane z wpływem s ytuacji makroekonomicznej na wyniki Grupy
  Kapitałowej
  Sytuacja finansowa Grupy uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie.
  Rynek IT uważany jest za szczególnie wrażliwy na wszelkie wahania koniunktury gospodarczej.
  Czynnikami wpływając ymi na kondycję finansową Grupy są przede wszystkim główne
  wskaźniki makroekonomiczne, takie jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia,
  polityka fiskalna i monetarna państwa jak również zmiany poziomu konsumpcji oraz inwestycji
  przedsiębior stw. Czynniki te w sposób znaczący oddziałują na poziom zamówień produktów z
  branży IT. Mimo, że Polska utrzymuje ciągłą tendencję wzrostu gospodarczego, istnieje ryzyko,
  iż niepewność gospodarcza na rynkach europejskich lub światowych niekorzystnie wpłyni e na
  gospodarkę krajową. Taka sytuacja może skutkować ograniczeniem decyzji inwestycyjnych i
  wyczekiwaniem przedsiębiorców na polepszenie koniunktury. W konsekwencji może to
  oznaczać zmniejszenie nowych sprzedaży, a także osiąganie niższych marż na sprzeda ży
  dotychczasowych produktów: usług, abonamentów i opieki serwisowych. Grupa przeciwdziała
  temu ryzyku poprzez pozyskiwanie nowych klientów z innych segmentów, niż kluczowe,
  dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta, a także doradztwo w proce sie
  pozyskiwaniu środków inwestycyjnych w postaci dofinansowania, leasingu oraz dotacji
  Unijnych.
  Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz niestabilnością systemu
  podatkowego
  Zagrożeniem dla Grupy mogącym wpływać na jej działalność są częste zm iany regulacji
  prawnych w Polsce. Jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT, Spółka musi być w
  ciągłej gotowości do natychmiastowej reakcji na wszelkie zmiany prawne, które muszą zostać
  zaimplementowane do oferowanych przez Grupę rozwiązań w szczególno ści do systemów
  finansowo -księgowych, czy kadrowo -płacowych, od razu w momencie ich wejścia w życie.
  Sytuacja ta, mając w szczególności na uwadze ilość Klientów Grupy, może mieć znaczący
  wpływ na zwiększenie kosztów działalności, co z kolei będzie miało od zwierciedlenie w wynikach  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  42
  finansowych. W celu zminimalizowania ryzyka, Grupa SIMPLE współpracuje z szeregiem
  specjalistów monitorujących oraz przygotowujących wykładnię wszelkich zmian w przepisach
  prawa odnoszących się do oferowanych przez Grupę systemów.
  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych
  produktów
  Rynek IT charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym. Koniecznością stała się ciągła
  praca badawczo -rozwojowa w celu wdrażania do produktów najnowszych technologii i
  nadążanie za skróconym w porównaniu do innych branż cyklem życia produktu. Utrzymanie
  pozycji rynkowej oraz rozwój wymagają znacznych inwestycji. Pomimo, iż Grupa posiada dział
  badawczo -rozwojowy zajmujący się wprowadzaniem najnowszych rozwiązań do istni ejących
  produktów oraz tworzeniem nowych, własnych koncepcji, istnieje ryzyko pojawienia się na
  rynku rozwiązań na tyle innowacyjnych, że produkty Grupy staną się nieatrakcyjne,
  jednocześnie nie przynosząc spodziewanych dochodów. Istnieje także ryzyko, że prace
  badawczo -rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi nie przyniosą
  oczekiwanych rezultatów, co skutkowałoby trudnościami w odzyskaniu poniesionych nakładów
  inwestycyjnych. Grupa nieprzerwanie monitoruje rynek IT w zakresie rozwoju nowych
  tec hnologii i pojawiających się produktów oraz możliwości ich wykorzystania. Grupa do
  wytwarzania oprogramowania wykorzystuje najnowsze wersje popularnych narzędzi
  programistycznych oraz baz danych. Ryzyko, że wykorzystywane przez spółkę narzędzia
  programisty czne przestaną być rozwijane jest niewielkie. Grupa utrzymuje także relacje
  handlowe z odbiorcami w celu lepszego poznania potrzeb oraz dostosowania swoich produktów
  do klienta. Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki unijne oraz planuje wykorzystanie
  innych instrumentów wspierających prowadzenie i finansowanie badań rozwojowych.
  Ryzyko wynikające z konsolidacji branży
  Zdaniem Grupy ryzyko procesów konsolidacyjnych, prowadzących do umocnienia pozycji
  rynkowej kilku największych podmiotów jest pomijaln e; będzie to trudne do przeprowadzenia
  nawet przez duże podmioty w krótkim czasie. Grupa SIMPLE będzie miała zatem odpowiednio
  dużo czasu aby zareagować.
  Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji
  Wzmożone działania konkurencyjne jak również wprowadzenie inn owacyjnych rozwiązań na
  rynku IT mogą przekładać się na sytuację finansową oraz osiągane wyniki Grupy. Wciąż
  poszerzająca się oferta na systemy informatyczne, przy jednoczesnej dużej elastyczności
  producentów rozwiązań IT oraz szybkim postępie technologicz nym sprawia, że coraz więcej z
  nich zdobywa zaufanie potencjalnych Klientów i stanowi silną konkurencję w obliczu wciąż
  zmieniającego się rynku. Dodatkowo, produkcja wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań dla
  określonych sektorów gospodarki stwarza zagrożenie , że w przypadku perturbacji danego
  rynku dotarcie do innych sektorów gospodarki może nastręczać dużych trudności. Ryzyko
  konkurencji jest jeszcze większe w przypadku pozyskiwania kontraktów w toku zamówień
  publicznych, gdzie oferenci korzystając z zasobów innych podmiotów mogę uczestniczyć w
  postępowaniach nawet w przypadku gdy indywidualnie nie posiadają wymaganych uprawnień.
  Ta możliwość, pomimo niedawnej zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wciąż daje
  duże możliwości pozyskiwania zamówień nawet prze dsiębiorstwom, które nie miałyby takiej  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  43
  szansy w odniesieniu do własnych doświadczeń i referencji, co wpływa znacząco na
  zwiększenie konkurencji.
  Grupa SIMPLE minimalizuje ryzyko związane ze wzrostem konkurencji poprzez tworzenie jak
  najbardziej komplekso wej oferty dla kluczowych z punktu widzenia Grupy rynków, zapewniając
  sobie przewagę konkurencyjną i niezależność w stosunku do innych podmiotów
  konkurencyjnych. Jednocześnie stara się dostosowywać oferowane produkty do innych
  sektorów gospodarki, monitoru jąc i kontrolując zmieniające się potrzeby potencjalnych
  klientów. Dodatkowo Grupa minimalizuje ryzyka poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów
  i wykwalifikowanych pracowników oraz stosowanie nowoczesnych technologii.
  Ryzyko związane z możliwym wzros tem kosztów finansowania
  Przedsiębiorstwa wymagające do dalszego rozwoju zewnętrznych środków finansują się
  głównie poprzez kredyty bankowe lub emisje obligacji korporacyjnych. Obecnie dostęp do tego
  typu finansowania jest szeroki a oprocentowanie jest atr akcyjne. Spółka dominująca
  minimalizuje ryzyko poprzez analizę rynku w zakresie dostępnych instrumentów finansowych.
  Ryzyko związane z instrumentami finansowymi
  W ramach ryzyka finansowego identyfikowane są następujące kategorie ryzyka:
   zmiany cen,
   kredy towego,
   istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych,
   utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.
  Grupa SIMPLE prowadzi działalność na terenie kraju w walucie krajowej. Wszystkie kontrakty
  zawierane są w walucie krajowej, Grupa ni e prowadzi istotnych operacji w walucie obcej a
  więc ryzyko zmian kursowych nie występuje lub ich wysokość jest nieistotna.
  Z uwagi, że źródłem głównych przychodów jest sprzedaż produktów własnych, ryzyko cenowe
  Spółka ocenia jako niewielkie.
  Grupa anali zuje ryzyko kredytowe poprzez ciągłe monitorowanie należności
  krótkoterminowych głównie z tytułu dostaw i innych należności. Do minimalizowania skutków
  tego ryzyka służy system windykacji należności, który opiera się na bieżącej kontroli spływu
  należności a w razie opóźnień na drodze windykacji najpierw polubownej a później sądowej.
  Grupa nie udziela pożyczek jednostkom niepowiązanym.
  Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy za pomocą okresowego planowania płynności,
  uwzględniając terminy wymagalności/zapadal ności zarówno inwestycji jak i aktywów
  finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane
  przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi
  pomiędzy ciągłością a elastycznością finansow ania, poprzez korzystanie ze
  zdywersyfikowanych źródeł finansowania.
  Szczegółowe informacje nt. ryzyka finansowego (w tym informacje nt. zarządzania tym
  ryzykiem) zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym , Noty objaśniające
  do sprawozdania finansowego, Nota nr 56
  5.4. Perspektywy rozwoju na 201 8 rok  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  44
  Głównym zadaniem do zrealizowania w roku 2018 przez Grupę, będzie kontynuacja działań
  prowadzonych w roku 2017 zmierzających do dalszego zwiększenia przychodów ze sprzedaży
  oferowanych rozwiązań i us ług oraz intensywny rozwój zarówno produktów jak i technologii.
  W celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży, Grupa zamierza:
   aktywnie uczestniczyć w postępowaniach przetargowych prowadzonych w ramach
  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czego efe ktem będzie pozyskanie
  znaczącej ilości kontraktów;
   wzmocnić pozycję na kluczowych dla niej rynkach, m.in. rynku medyczn ym , pozyskać
  co najmniej kilku Klientów referencyjnych z tego sektora rynku;
   pozyskać kolejnych Klientów z branży kolejowej oraz zintens yfikować działania w
  branży produkcyjnej ;
   zwiększyć udział w przychodach z e sprzedaży usług utrzymaniowych;
   wpr owadzić na rynek nową wersji kluczowego systemu SIMPLE.ERP oraz aplikacje
  mobil ne.
  W 2018 roku Grupa SIMPLE planuje wprowadzeni e na rynek nowej wersji kluczowego produktu
  SIMPLE.ERP. Cały czas trwają również prace nad wprowadzeniem rozwiązań opartych na
  najnowszych technologiach, umożliwiających włączenie do oferty nowoczesnych,
  innowacyjnych produktów, które z pewnością wyróżnią ofertę Grupy wśró d propozycji
  konkurencyjnych firm. Zarówno środki pozyskane w ramach dotacji unijnej jak i możliwość
  przeznaczenia na rozwój większych nakładów finansowych, dają Grupie szansę szybszy rozwój
  niż w lat ach ubiegłych. W 2017 roku, Grupa prowadziła politykę do sprzedaży gotowych
  „paczek” zawierających dodatkowe funkcjonalności do standardowych modułów ofertowanych
  rozwiązań wraz z kompletnym zestawem usług. Efekty jakie udało się osiągnąć sprawiły, że w
  Grupie pojawiły się kolejne pomysły na realizację podobnych projektów, które Grupa będzie
  chciała wprowadzić pilotażowo w 2018 roku.
  Dużą perspektywą dla Spółki, w kontekście zwiększenia przychodów, jest zapowiadane na
  rynku, uruchomienie postępowań publicznych finansowanych w ramach Programu
  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach której przeprowadzona ma zostać
  informatyzacja wielu uczelni wyższych. Ponieważ ten sektor rynku jest dla Grupy szczególnie
  bliski a zdobyte w ubiegłych latach doświadczenie zapewnia Grupie dużą przewagę
  konkurencyjną, również tym razem – podobnie jak miało to miejsce w latach 2013 -2014, Grupa
  zamierza zdobyć większość zamówień, które ukażą się na rynku. W celu szybkiej reakcji na
  potrzeby rynku, Grupa zadbała o zwiększenie możliwości realizacyjnych i jest w pełni
  przygotowana do p rowadzenia od kilku do nawet kilkunastu projektów jednocześnie.
  Plany zastosowania nowych technologii sprawiły, że Grupa zintensyfikowała również swoje
  działania na rynku pracy, pozyskując najlepszych specjalistów, ale również inwestując w
  absolwentów ucz elni wyższych, którzy pomimo braku znaczącego dorobku zawodowego,
  posiadają ogromny potencjał i wiedzę w zakresie rozwiązań IT. W 2018 roku Grupa zamierza
  z jeszcze większą intensywnością realizować przyjętą politykę kadrową.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  45
  Zarząd Spółki Simple zamierza kontynuować prowadzenie działań optymalizacyjnych, co jak
  widać na przykładzie wyników finansowych przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu,
  stanowi podstawę do osiągniecia sukcesu całej Grupy Kapitałowej.
  5.5. Czynniki rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowe j Simple
  Zdaniem Zarządu Simple S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy i jej potencjał produkcyjny
  oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla jej dalszego funk cjonowania i rozwoju w roku
  2018 . Do najważniejszych czynników zarówno zewnętrznych jak i wew nętrznych które sposób
  bezpośredni lub pośredni mogą mieć wpływ na osiągane wyniki w następnych kwartała ch
  można zaliczyć :.
  Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy
   sytuacja na rynku informatycznym
   perspektywy poszerzenia rynków zbytu i oferty produk towej
   dostęp do funduszy unijnych
   działania związane z nasilającą się konkurencją
   zmiany sytuacji kredytowej, płynności finansowej
   ryzyka związane z szybkimi zmianami technologicznymi i innowacjami na rynku
  Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy
   jak ość i kompleksowość oferty SIMPLE S.A.
   nakłady na rozwój produktu i rozwijanie nowych rynków
   stabilność i doświadczenie kadry menadżerskiej
   doświadczenie w projektach informatycznych
   skuteczne działania zespołu Działu Sprzedaży i Marketingu
   prawidłowa real izacja projektów w ramach posiadanego portfela zamówień.
  Grupa oczekuje na uruchomienie przewidywanych na rok 2018 dofinansowań unijnych w
  sektorze uczelni wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014
  - 2020 . Poza bieżącymi działan iami, rok 2017 Grupa przeznaczyła na doszlifowanie oferty
  oraz przygotowanie zasobów umożliwiających start w postępowaniach publicznych, które
  według prognoz mogą pojawić się w ramach realizacji programu POWER. Bogate
  doświadczenie, status lidera we wdroże niach przeprowadzonych na uczelniach wyższych daje
  Grupie dużą przewagę konkurencyjną, którą Zarząd zamierza wykorzystać w celu znaczącego
  zwiększenia w 2018 roku przychodów z nowych kontraktów.
  Jednocześnie najważniejszymi celami Zarządu na kolejny rok będą:
  • utrzymanie wzrostowej tendencji pozyskiwania kontraktów w ramach
  postępowań przetargowych (w szczególności w ramach Programu
  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020) ;  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  46
  • intensyfikacja działań handlowych na rynku komercyjnym , dotarcie do nowych
  rynków zbytu ;
  • promocja i wprowadzeni e do sprzedaży nowej wersji systemu SIMPLE.ERP
  • zwiększenie możliwości dosprzedaży poprzez wprowadzenie do sprzedaży
  nowych modułów i aplikacji, w szczególności aplikacji mobilnych ;
  • wzrost udziału Grupy na rynku medycznym oraz ugruntowanie pozycji
  kluczowego dostawcy oprogramowania klasy ERP w sektorze transportowym i
  kolejowym;
  • kontynuacja strategii zmian w Grupie i działań podjętych w 2017 roku;
  • wprowadzenie nowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
  • dalsza poprawa ef ektywności realizacji pozyskanych kontraktów ;
  wprowadzenie standardów wdrożeń .
  6. Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego
  6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego
  Informacja nt. stosowanych zasad ładu korporacyjnego
  W 2016 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały
  Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2016 r., pt. „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które zostały
  opublikowane w serwisie poświęconym tematyce do brych praktyk spółek notowanych na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem internetowym
  https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw
  Obowiązek stosowania przez Spółkę DPSN wynika z § 29 Regulaminu GPW, zgodnie z którym,
  w przypadku podjęcia przez Radę GPW na wniosek Zarządu GPW uchwały, przyjmującej
  zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych będących emitentami m.in. akcji, które
  są dopuszczone do obrotu giełdowego, e mitenci powinni stosować te zasady ładu
  korporacyjnego. Zasady ładu korporacyjnego określone w uchwale nie są przepisami
  obowiązującymi na GPW w rozumieniu Regulaminu Giełdy.
  Odstępstwa od stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego
  Poniżej zamieszczono informa cje nt. zasad ładu korporacyjnych zbioru DPSN 2016 od
  stosowania których Spółka odstąpiła w 201 7 roku wraz z komentarz nt. przyczyn odstąpienia.
  Zarząd Spółki dominującej przyjął do stosowania wszystkie Zasady Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na GPW uch walonych ww. Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych.
  Jednocześnie Zarząd Spółki dominującej przekazuje informacje o zasadach ładu
  korporacyjnego, których Grupa nie stosuje w sposób trwały:
  I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamie szcza na niej, w czytelnej
  formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
  I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki
  oraz jej wyników finansowych,  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  47
  Zasada nie j est stosowana. Komentar z spółki : Spółka nie publikuje strategii. Wyniki
  finansowe są publikowane w raportach okresowych
  I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji -
  opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich
  realizacji,
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na
  dużą zmienność rynku i duże tempo wzrostu.
  I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny,
  sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu
  zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na
  brak wyodrębnienia stanowisk procesów i procedur obejmujących obszary określone
  w zasadzie II.Z.10. Jednakż e Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady
  w przyszłości.
  I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności
  w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien
  uwzględniać takie elemen ty polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia,
  wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
  różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka
  nie opracowała i nie realizuje polityk i różnorodności, zamieszcza na swojej stronie
  internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana. Priorytetem
  są kwalifikacje branżowe, finansowe i doświadczenia w prowadzeniu przedsięwzięć
  gosp odarczych.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Wszelkie informacje związane ze
  zwołaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów
  bieżącyc h za pośrednictwem systemu ESPI oraz zamieszcza te informacje na stronie
  internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie”. W ocenie Zarządu aktualnie
  obowiązujące w Spółce zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu zabezpieczają
  interesy wszystkich akcjonar iuszy i umożliwiają im realizację praw wynikających z
  akcji. Przebieg Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
  protokołowany jest przez Notariusza, a treść podjętych w trakcie obrad uchwał jest
  publikowana przez Spółkę. Nie stosowanie tej z asady nie wiąże się z żadnym
  ryzykiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzwierciedlenie przebiegu
  Walne Zgromadzenia w postaci aktu notarialnego zapewnia możliwość następczego
  zapoznania się z jego przebiegiem.
  I.Z.2. Spółka, której akcje zakwal ifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40,
  zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej
  w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki
  spoza powyższych indeksów , jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter
  i zakres prowadzonej działalności.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  48
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na
  niespełnienie kryteriów. Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksó w giełdowych WIG20
  i mWIG40. Za zastosowaniem zasady nie przemawia również zwarta struktura akcjonariatu
  oraz charakter i zakres prowadzonej działalności.
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej
  spółki powin ny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów,
  między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia
  zawodowego.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Nie stosuje się do rekomendacji z uwagi, iż
  prio rytetem są kwalifikacje zawodowe, finansowe i doświadczenie w prowadzeniu
  przedsięwzięć gospodarczych.
  II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których
  mowa w zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie j est stosowana. Koment arz spółki : Skład Rady Nadzorczej jest wybierany przez
  Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu i Rada Nadzorcza oraz Zarząd nie maja wpływu
  na skład Rady. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.
  II.Z.4. W zakresie kryteriów niez ależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II
  do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli
  dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i
  komisji rady (nadzorcz ej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym
  mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub
  podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o
  podobnym charakterze, nie mo że być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za
  powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w
  rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z
  akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Obecnie Statut oraz Regulamin Rady
  Nadzorczej nie przewiduje kryteriów niezależności. Zarząd Spółki zarekomenduje Radzie
  Nadzorczej rozważenie wprowadzenia do Stat utu Spółki oraz do treści Regulaminu Rady
  Nadzorczej kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4
  II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki
  oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależno ści określonych w zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Z uwagi na brak odpowiednich zapisów w
  Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej przekazywanie oświadczeń nie jest
  stosowane. Zarząd Spółki zarekomenduje Radzie Nadzorcz ej rozważenie wprowadzenia do
  Statutu oraz do treści Regulaminu Radu Rady Nadzorczej kryteriów niezależności wskazanych
  w zasadzie II.Z.5.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  49
  II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na
  spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów
  niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą
  II.Z.10.2.
  Zasada nie jest stosowana. Komentarz spó łki : Obecnie Statut oraz Regulamin Rady
  Nadzor czej nie przewiduje kryteriów niezależności. Zarząd Spółki zarekomenduje Radzie
  Nadzorczej rozważenie wprowadzenia do Statutu oraz do treści Regulaminu Rady Nadzorczej
  kryteriów niezależności.
  II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działając ych w radzie nadzorczej
  zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym
  mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza,
  powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : W Radzie Nadzorczej działa Komitet ds. Audytu
  i ds. Wynagrodzeń, nie mniej jednak, w kontekście braku zapisów w Statucie i Regulaminie
  Rady Nadzorczej zasada nie jest stosowana. Zarząd Spółki zarekomenduje Radzie Nadzorczej
  rozważenie wprowadzenia do Statutu oraz do treści Regulaminu Rady Nadzorczej kryteriów
  niezależności.
  II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie
  II.Z.4.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : W Radzie N adzorczej działa Komitet ds. Audytu
  i ds. Wynagrodzeń, nie mniej jednak, w kontekście braku zapisów w Statucie i Regulaminie
  Rady Nadzorczej zasada nie jest stosowana. Zarząd Spółki zarekomenduje Radzie Nadzorczej
  rozważenie wprowadzenia do Statutu oraz do treści Regulaminu Rady Nadzorczej kryteriów
  niezależności.
  II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza
  sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
  II.Z.10.1 ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oc eny systemów kontroli
  wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza
  dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana ze względu
  na niewielka skalę działalności Spółki. Obowiązki kontroli wewnętrznej, zarządzania
  ryzykiem i compliance są zawarte w indywidualnych obszarach odpowiedzialności
  kierownictwa Spółki. Przekro jowa ocena sytuacji Spółki nie jest sporządzana. Spółka
  nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości w miarę rozwoju skali działalności
  biznesowej.
  II.Z.10.3 . ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
  dotyczących stosowania zasa d ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie
  Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  50
  Zasada nie jest stosowana. Komen tarz spółki : Aktualnie zasada nie jest stosowana.
  Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej rekomendację stosowania tej zasady w
  przyszłości.
  II.Z.10.4 . ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w
  rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
  Zasada nie j est stosowan a. Komentarz spółki : Nie stosuje się do zasady z uwagi, iż
  priorytetem są kwalifikacje zawodowe, finansowe i doświadczenie w prowadzeniu
  przedsięwzięć gospodarczych.
  III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zad ań
  w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek
  organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej
  przez spółkę.
  Zasada nie jest sto sowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na niewielka
  skale działalności Spółki. Obecnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności
  operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności, wraz z
  procesami zarządzania ryzykiem. W Spółce nie istnieją jednak sform alizowane procedury,
  instrukcje oraz wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami kontroli wewnętrznej,
  zarządzania ryzykiem, compliance. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi doradcze, w tym
  doradztwa prawnego oraz wykonujące audyty mają stały i bezpo średni kontakt z Zarządem
  Spółki. Jednakże Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.
  III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
  wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawi ają radzie nadzorczej własną ocenę
  skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z
  odpowiednim sprawozdaniem.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak
  wyodrębnienia st anowiska odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny. Jak wskazano w
  uzasadnieniu do niestosowania zasady III.Z.3 nie ma wyodrębnionej jednostki audytu
  wewnętrznego oraz nie istnieje wyodrębnione stanowisko osoby kierującej tą jednostką i w
  związku z tym Radzie N adzorczej nie będą przedstawiane przez takie podmiot oceny
  skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w tej zasadzie. Zarząd co
  roku przedstawia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności
  Spółki. Obecnie Spółka będzie przestrzegać omawianej zasady w zakresie sprawozdawczości
  Zarządu adekwatnej do posiadanych i powyżej opisanych mechanizmów istniejących w
  Spółce.
  III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w
  zasadzie III.Z. 1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej
  bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również
  dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z
  zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on
  skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  51
  rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i
  funkcji.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Nie ma zastosowania z związku z powyższymi
  odpowiedziami i braku wyodrębnionych funkcji. III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie
  wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada
  nadzorcz a, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje
  potrzeba dokonania takiego wydzielenia. Zasada nie jest stosowana. Ko mentarz spółki:
  Dotychczas nie stosowana, ale zostanie wprowadzona w kolejnych latach .
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
  oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną
  niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym
  zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję
  obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie
  rzeczywistym, w ra mach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego
  zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3)
  wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Wszelkie informacje związane ze zwołaniem i
  przebiegiem Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów bieżących za
  pośrednictwem systemu ESPI oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej Spółki
  w zakładce „Re lacje Inwestorskie”. W ocenie Zarządu aktualnie obowiązujące w Spółce
  zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy i
  umożliwiają im realizację praw wynikających z akcji. Przebieg Walnego Zgromadzenia zgodnie
  z obowią zującymi przepisami protokołowany jest przez Notariusza, a treść podjętych w
  trakcie obrad uchwał jest publikowana przez Spółkę. Nie stosowanie tej zasady nie wiąże się
  z żadnym ryzykiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odzwierciedlenie przebiegu
  Walne Zgromadzenia w postaci aktu notarialnego zapewnia możliwość następczego
  zapoznania się z jego przebiegiem.
  IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez
  spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach
  różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw
  po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w
  których są one notowane.
  Zasada nie d otyczy spółki. Komentarz spółki : Akcje Spółki są przedmiotem obrotu tylko na
  rynku krajowym.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
  powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Za sada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Wszelkie informacje związane ze zwołaniem i
  przebiegiem Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje w formie raportów bieżących za
  pośrednictwem systemu ESPI oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej Spółki  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  52
  w zakładce „Relacje Inwestorskie”. W ocenie Zarządu aktualnie obowiązujące w Spółce
  zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy i
  umożliwiają im realizację praw wynikających z akcji.
  VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać
  z przyjętej polityki wynagrodzeń.
  Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Z uwagi na rozmiar i rodzaj prowadzonej
  działalności, Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Zgodnie ze Statutem
  Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie,
  zaś wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. Ponadto Spółka każdego
  roku publikuje dane dotyczące wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządczych
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenia kadry menedżerskiej ustalane
  są na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń przygotowanego zgodnie w wymogami kodeksu
  pracy. Okoliczność ta powoduje, iż zasady wynagrodzenia w Spółce są transpar entne i tym
  samym nie niesie to ryzyka lub negatywnych skutków niezastosowania tej reguły.
  VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami
  krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a tak że powinna
  uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
  Zasada nie j est stosowana. Komentarz spółki : Z uwagi na rozmiar i rodzaj prowadzonej
  działalności, Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Zgodnie ze Statutem
  Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie,
  zaś wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. Ponadto Spółka każdego
  roku publikuje dane dotyczące wynagrodzeń członków organów nadzorczyc h i zarządczych
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wynagrodzenia kadry menedżerskiej ustalane
  są na podstawie Regulaminu Wynagrodzeń przygotowanego zgodnie w wymogami kodeksu
  pracy. Okoliczność ta powoduje, iż zasady wynagrodzenia w Spółce są trans parentne i tym
  samym nie niesie to ryzyka lub negatywnych skutków niezastosowania tej reguły.
  VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
  długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w
  ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami
  spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
  Zasada nie jest stosowana. Komentarz spó łki : Spółka nie posiada obecnie żadnych
  programów motywacyjn ych. Zasady wynagradzania pracowników Spółki określa
  obowiązujący w Spółce Regulamin Wynagradzania. Natomiast formę i strukturę wynagrodzeń
  członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza kierując się najlepszą wiedzą i wolą. Wysokość
  wynagrodzeń dla Rady Nadzorcze j ustalana jest przez akcjonariuszy na Walnym
  Zgromadzeniu. Zarząd jednak deklaruje zarekomendowanie Radzie Nadzorczej rozważenie
  wprowadzenia programów motywacyjnych konstruowanych w oparciu o powyższą zasadę.
  6.2. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapi tałowej  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  53
  systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w
  odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
  Grupa Kapitałowa posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny
  przepływ informacji finansowych oraz pozafi nansowych między poszczególnymi komórkami
  organizacyjnymi spółek. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań
  finansowych i raportów okresowych sprawuje Dyrektor ds. Finansów Spółki dominującej
  odpowiedzialny za finanse. Skuteczność systemu k ontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania
  ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia:
  1. System regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.: strukturę organizacyjną dostosowaną
  do potrzeb działalności Grupy, oraz ustalenia dotyczące za kresów zadań i
  odpowiedzialności poszczególnych komórek, stanowisk i osób,
  2. Dokumentację polityki rachunkowości opracowaną zgodnie z ustawą o:
  a) rachunkowości a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdań,
  b) zgodnie z wymogami Międzynaro dowych Standardów Rachunkowości i MSSF,
  3. inne regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, Księgi prowadzone są za pomocą systemu
  informatycznego, który posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
  System informatyczny zapewnia przejrzysty podział kompe tencji oraz automatyczną
  kontrolę dostępu do zasobów oraz pełną dokumentację operacji realizowanych przez
  poszczególnych pracowników.
  4. Procedura kontroli wszystkich dowodów księgowych oraz ich dekretacji, zapewniająca ich
  poprawność pod względem merytoryczn ym oraz formalno -rachunkowym.
  5. Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta.
  Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert z grona
  renomowanych firm audytorskich.
  6.3. Akcje i akcjonariat Simple S.A .
  Kapitał zakładowy
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. kapitał zakładowy Emitenta tworzyło 4 812 160 akcji o wartości
  nominalnej 1 zł każda, w tym:
   189 000 akcji na okaziciela Serii A1,
   756 000 akcji na okaziciela Serii A2,
   225 000 akcji na okaziciela serii B,
   102 690 akcji na okaziciela serii C,
   360 000 akcji na okaziciela serii D,
   180 000 akcji na okaziciela serii E,
   73 350 akcji na okaziciela serii F,
   72 864 akcji na okaziciela serii G,
   27 000 akcji na okaziciela serii H,
   15 245 akcji na okaziciela serii I,
   2 001 149 akcji na okaziciela serii J,
   378 000 akcji na okaziciela serii K ,  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  54
   431 862 akcji na okaziciela serii L
  Spółki oraz jednostki zależne nie posiadają akcji własnych SIMPLE S.A.
  Struktura akcjonariatu
  Według najlepszej wiedzy Zarządu SIMP LE S.A. na d zień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień
  sporządzenia niniejszeg o sprawozdania tj. 5 marca 201 8 roku stan akcjonariuszy posiadających
  bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na przedstawiał się następująco:
  Akcjonariusz
  Liczba posiadanych
  akcji i głosów
  Udział w kapital e
  zakładowym i w liczbie
  głosów
  Cron Sp. z o.o. 1 507 899 31,34 %
  Bogusław Mitura 1 000 596 20, 79 %
  Formonar
  Investments
  Limited
  241 000 5,01%
  Pozostali 2 06 2 665 42,86 %
  Razem 4 812 160 100%
  Akcje emitenta będące w posiadani u osób zarządzających i nadzorujących
  Poniżej zaprezentowano informację nt. akcji posiadanych przez osoby
  zar ządzające i nadzorujące na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  Członkowie Zarządu
  Liczba akcji
  Wartość nominalna akcji (zł)
  Rafał Wnorowski 15 02 0 15 02 0
  Michał Siedlecki 160 000 160 000
  Daniel Fryga 3 000 3 000
  Rada Nadzorcza
  Liczba akcji
  Wartość nominalna akcji (zł)
  Adam Wojacki 4 847 4 847
  Bogusław Mitura 1 000 596 1 000 596  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  55
  Zbigniew
  Strojnowski
  163 000 163 000
  Paweł Zdunek
  0 0
  Tomasz Zdunek 0 0
  Marceli Malicki 78 160 78 160
  Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta.
  Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają udziałów w podmiotach powiązanych z
  Emitentem.
  W roku 2017 nie zostały podpisane żadne um owy, które mogłyby spowodować zmiany w
  strukturze akcjonariatu SIMPLE S.A. Analogiczne umowy nie są znane również w odniesieniu
  do obligatariuszy.
  W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.
  W Spółce nie występują posiadacze papierów wartościowy ch, które dają specjalne uprawnienia
  kontrolne w stosunku do Emitenta.
  W Spółce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia dotyczące
  przenoszenia prawa w łasności papierów wartościowych Emitenta oraz żadne ograniczenia w
  zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta.
  6.4. Zarząd Simple S.A.
  Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu i
  uchwalonego przez Zarząd Regulaminu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz
  reprezentuje S półkę na zewnątrz. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne
  na okresy trzyletnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek
  Zarz ądu i prokurent. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw
  wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie
  regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości ¾
  głosów. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
  głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich
  decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest
  zarz ądzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie
  gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych
  przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
  Uchwały Zarządu zap adają bezwzględną większością głosów. Zarząd uważany jest za zdolny
  do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie
  powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo
  w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków
  Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym
  przez zwołującego.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  56
  Regulamin Zarządu określa szczegółowo procedurę zwoływania posiedzeń Za rządu, sposób
  podejmowania uchwał w tym ich głosowania i protokołowania oraz zakres spraw, w których
  Zarząd może podejmować uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarząd ma obowiązek w terminie
  umożliwiającym zaopiniowanie tych dokumentów przygotować oraz przedłoż yć Radzie
  Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok
  obrotowy.
  Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl
  Na posiedzeni u w dniu 14 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki Simple S.A. powołała
  Pana Jarosława Witwickiego na Członka Zarządu SIMPLE S.A.
  Skład Zarządu Spółki domi nującej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia
  niniejszego raportu:
  Zarząd
  Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
  Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
  Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
  Jarosław Witwicki Członek Zarządu
  Skład zarządu
  Zgodnie ze Statutem Spółki oraz § 2 Regulaminu Zarządu Spółki SIMPLE S.A., Zarząd składa
  się z 1 do 5 człon ków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz członków. Są oni powoływani na
  wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 Statutu SIMPLE S.A.
  Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz
  Regulaminem Zarzą du Spółki SIMPLE S.A., Zarząd upoważniony jest do podejmowania
  wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd
  zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą
  w obrocie gospodarczym, pr zestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał
  powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
  Regulamin Zarządu dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.: www.simple.com.pl
  w zakładce „O Firmie”.
  Osoby zarządzające nie mają prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
  Informacje o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczone są w
  Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym część IV. Noty objaśniające do sprawozdania
  finansowego, Nota nr 3 9.
  Grupa nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
  dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
  administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  57
  6.5. Rada Nadzorcza Simple
  Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz
  Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków
  wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie wybierani są na w spólną trzyletnią
  kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej,
  w skład której zostali wybrani z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia fu nkcji członka Rady
  Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza
  wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
  Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady,
  a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się,
  co najmniej raz na kwartał. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może
  nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
  W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty
  zgłoszenia wniosku. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Prz ewodniczący
  Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności, czyni to
  Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.
  Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni
  o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
  może podjąć ważną uchwałę w obecności, co najmniej 3/4 wybranego składu Rady. Uchwały
  Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu
  Członków Ra dy, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.
  Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie
  za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozu miewania się na odległość.
  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
   powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, 
   stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 
   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
  stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia
  strat, a ta kże składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
  z wyników tej oceny, 
   określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, 
   opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, 
   zawieszanie z ważnych powodów w c zynnościach poszczególnych lub wszystkich
  Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  58
  wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich
  czynności, 
   wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bi lansu Spółki, 
   zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki 
   wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości
  powyżej 3.000.000,00, -zł (trzy miliony złotych) 
   wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych,
  o wartości powyżej 1.000.000,00, -zł (jeden milion złotych) 
   wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji lub
  udziałów w takich spółkach 
   wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00, -zł (s to
  tysięcy złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi 
  W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty
  Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu
  majątku Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym
  w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.
  Regulamin Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.:
  www.simple.com.pl
  W okresie 2017 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza
  działała w sześcioosobowym składzie:
   Adam Wojacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
   Bogusław Mitura – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
   Zbign iew Strojnowski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
   Paweł Zdunek – Członek Rady Nadzorczej 
   Tomasz Zdunek – Członek Rady Nadzorczej 
   Marceli Malicki – Członek Rady Nadzorczej 
  Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
  żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej jednostki dominującej.
  Skład Komitetu Audytu
  Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku skład Komitetu Audytu był następujący:
   Tomasz Zdunek
   Marceli Malicki
   Zbigniew Strojnowski
  Po dni u bilansow ym, 30 stycznia 2018 roku ze względu na prawdopodobieństwo utraty statusu
  niezależnego członka Komitetu Audytu, rezygnację z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  59
  SIMPLE S.A. złożył Pan Bogusław Mitura. W tym samym dniu, tj. 30 stycznia 2018 roku w skład
  Komitetu Audytu SI MPLE S.A. powołany został Pan Adam Wojacki.
  Komitet Audytu pełni funkcje doradcze ułatwiające realizację zadań Rady Nadzorczej w
  zakresie kontrolnym. Komitet Audytu rozpatruje też okresowe sprawozdania finansowe Spółki
  przedstawiając swoje opinie i wnioski Radzie.
  W 2016 roku po przeprowadzeniu negocjacji z kandydatami na biegłego rewidenta,
  przedstawił rekomendację Radzie w sprawie wyboru biegłego rewidenta firmę: BGGM Audyt
  Spółka z o.o. do badania sprawozdań finansowych za rok 2016.
  Skład Komitetu Z atrudnienia i Wynagrodzeń
  Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku skład Komitetu Zatrudnienia i Wynagrodzeń był następujący:
   Adam Wojacki
   Bogusław Mitura
   Paweł Zdunek
  Od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły
  żadne zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń jednostki dominującej.
  Komitet Wynagrodzeń pełni funkcje doradcze ułatwiające realizację zadań Rady Nadzorczej w
  zakresie zmian w składzie Zarządu, zatrudnienia i wynagradzania jego członków.
  W 201 7 roku Komitet Wynagrodzeń przygotowywał rekomendacje i zalecenia, których celem
  było przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę Nadzorczą w zakresie opisanym wyżej.
  Informacje o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej zamieszczone są w
  Skonsolidowanym S prawozdaniu finansowym , Noty objaśniające do sprawozdania
  finansowego, Nota Nr 3 9.
  6.6. Opis sposobu działania W alnego Zgromadzenia i jego zasadniczych
  uprawnień oraz praw Akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki . Działa ono zgodnie z przepisami prawa,
  zasadami określonymi w Statucie Spółki SIMPLE S.A., a także zgodnie z przyjętym przez
  Zgromadzenie Regulaminem Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A., określającym organizację i
  przebieg tychże Zgromadzeń. Walne Zgromadze nie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie
  zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu
  sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy zwołuje Zarząd.
  Nadzwyczajne Walne Z gromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek
  Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą
  część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno
  nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. Walne
  Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały
  kapitał jest reprezen towany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego
  Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu, co do odbycia  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  60
  Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów, co do zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi
  sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowym lub w statucie wymaga:
   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy o raz udzielenie absolutorium
  Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 
   decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, zbycie i wydzierżawienie
  przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
  ograniczonego prawa rzeczowego, 
   nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej
  wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego
  rewidenta, powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, 
   postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
  Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
   zmiana statutu,
   podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
   tworz enie i znoszenie funduszów specjalnych, 
   emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, 
   ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, 
   rozwiązanie Spółki, 
   wybór likwidatorów, 
   umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia ,
   nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu
  spółek handlowych. 
  Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione
  przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na
  Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi,
  który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje
  swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Ak cjonariuszy zgłosić na porządek
  obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez
  posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być
  umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W Walnym
  Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników.
  Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być
  wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Walne
  Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę
  reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu Spółek
  Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały co do emisji akcji, emisji ob ligacji
  zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia
  kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany
  statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddan ych. Inne uchwały  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  61
  zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks Spółek Handlowych
  wymaga wyższej większości, większością przez KSH wymaganą. Uchwała o zmianie przedmiotu
  działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych p rzy obecności Akcjonariuszy
  przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje
  obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.
  Szczegółowy sposób przebiegu Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. określa Regulamin
  Walnego Zgromadzenia Spółki, który dostępny jest na stronie internetowej SIMPLE S.A.:
  www.simple.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
  Statut Spółki przewiduje szczególnych uprawnień wzg lędem akcjonariuszy SIMPLE i tym
  samym uprawnienia akcjonariuszy Spółki wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa
  6.7. Opis zasad zmiany statutu Simple S.A.
  Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału
  zakładowego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych
  postanowieniami art. 430 i następne kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów
  ustaw: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego sy stemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obrocie instrumentami
  finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
  Zgodnie z § 9 ust.1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany Statutu
  zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
  6.8. Inform acje nt. zatrudnienia
  Informacje nt. zatrudnienia oraz wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  zamieszczone są w Skonsolidowanym S prawozdaniu finansowym, Noty objaśniające do
  sprawozdania finansowego, Nota Nr 38 oraz Nota Nr 39.
  Z tytułu świadcze nia pracy w SIMPLE pracownikom przysługują, na zasadach określonych w
  regulaminie i umowie o pracę:
  Płaca zasadnicza - Płaca zasadnicza określana jest w umowie o pracę zawieranej pomiędzy
  pracownikiem a pracodawcą.
  Dodatek za godziny nadliczbowe - Dodate k za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje
  na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.
  Dodatek za godziny szkoleniowo -wdrożeniowe - Dodatek za godziny szkoleniowo -wdrożeniowe
  przysługuje za prace szkoleniowo -wdrożeniowe i konsultacje dla kli entów przez nich opłacone,
  prace serwisowe dla klientów przez nich opłacone, prowadzone prezentacje i pokazy dla
  klientów zamawiane przez komórki SIMPLE, szkolenia i konsultacje dla partnerów handlowych
  SIMPLE. Dodatek ten przyznawany jest za każdą godzinę powyżej minimalnego limitu
  określanego indywidualnie w umowach o pracę przez Prezesa Zarządu. Dyrektorzy mogą za
  zgodą Prezesa Zarządu ustalić inne zasady określania wysokości dodatku za prace szkoleniowo -
  wdrożeniowe.
  Prowizja - Prowizja dla pracowników pracujących w sferze sprzedaży obliczana jest w okresach
  miesięcznych, indywidualnie dla każdego pracownika określonym w umowie o pracę
  wskaźnikiem procentowym od określonej w umowie o pracę podstawy obliczeniowej opartej  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  62
  na wynikach sprzedaży SIMPLE. Dyre ktor może za zgodą Prezesa Zarządu ustalić inne zasady
  obliczania prowizji dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych ze sprzedażą
  produktów, usług i towarów.
  Premia zadaniowa - Premia zadaniowa przyznawana jest pracownikowi miesięcznie prze z
  przełożonego. Pracownikowi za terminowe i dobre jakościowo wykonanie zadań premiowych;
  ustalonych na okres każdego miesiąca może być przyznana premia do wysokości określonej w
  umowie o pracę.
  Premia regulaminowa - Premia regulaminowa przyznawana jest pr acownikom uczestniczącym
  w realizacji zadania projektowego przez kierownika projektu po zakończeniu i odebraniu etapu
  projektu. Premia regulaminowa wypłacana jest łącznie z najbliższą od jej przyznania wypłatą
  wynagrodzeń miesięcznych. Wysokość premii okre ślona jest w umowie o pracę.
  Premia uznaniowa - Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków,
  przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się
  szczególnie do wykonywania zadań SIMPLE , mogą być przyznane nagrody pieniężne. Premia
  uznaniowa może być przyznana na wniosek dyrektora lub kierownika, wypłata premii następuje
  łącznie z najbliższą od jej przyznania wypłatą wynagrodzeń miesięcznych.
  Pracownikom zatrudniony w Spółka Grupy Kapitałowej prz ysługuje prawo do pozafinansowych
  składników wynagrodzenia, do których zalicza się:
   Opieka medyczna
   Karty sportowe
  7. Informacje uzupełniające
  7.1. Informacja nt. istotnych postępowań
  Sprawa z powództwa SIMPLE S.A. o zasądzenie od Jarosława Kownackiego prowadzące go
  działalność gospodarczą pod firmą „JARO Jarosław Kownacki” kwoty 3.710.690,00 zł
  tytułem wydania korzyści z dokonanego naruszenia praw autorskich SIMPLE S.A. Spółka wniosła
  także o zasądzenie na rzecz Funduszu Promocji Twórczości kwoty 11.132.070,00 zł tj. sumy
  pieniężnej odpowiadającej trzykrotności wysokości korzyści odniesionych przez Pozwanego.
  Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, X Wydział Gospodarczy za sygn. akt X GC
  324/15. Obecnie sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXII Wydział – Sąd
  Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych XXII sygn. akt GWzt 60/15. W
  dniach 4, 5 i 6 października 2016 r. odbyły się całodziennie rozprawy sądowe. W marcu br.
  została złożona do akt sprawy opinia biegłego sądowego – częśc iowo korzystna dla Spółki. W
  następstwie zgłoszonych przez Spółkę zastrzeżeń do opinii Sąd postanowił powołać nowego
  biegłego celem sporządzenia kolejnej opinii. W dniu 9 lutego 2018 roku Spółka otrzymała opinię
  biegłego, do której ustosunkuje się w wyznac zonym terminie 21 dni. Termin zakończenia
  postępowania jest trudny do przewidzenia.
  Sprawa z powództwa KIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Warszawie przeciwko Spółce o zapłatę kwoty 701.272,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi za
  opóźni enie liczonymi od dnia 17 maja 2016 roku do dnia zapłaty tocząca się przed Sądem
  Okręgowym w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy za sygn. akt XXVI GC 450/17. W sprawie  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  63
  został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego Spółka w terminie
  wni osła sprzeciw. Na dzień 24.08.2017 r. został wyznaczony termin spotkania informacyjnego
  w sprawie, celem ustalenia celowości przeprowadzenia w sprawie mediacji. W następstwie
  spotkania strony wyraziły zgodę na skierowanie sprawy do mediacji. W dniu 13.10.2 017 roku
  odbyło się spotkanie mediacyjne, które nie doprowadziło jednak do ustalenia warunków ugody.
  W dniu 19 stycznia 2018 roku odbył się pierwszy termin rozprawy. Sąd wyznaczył kolejny termin
  rozprawy na dzień 15 czerwca 2018 roku. Termin zakończenia sp rawy jest trudny do
  przewidzenia, brak jest jednak widoków na prawomocne zakończenie sprawy w 2018 roku.
  Zarząd uznaje ww. roszczenia za niezasadne.
  Sprawa z wniosku Consortia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie , ul. Jagiellońs ka 74, 03 -301 Warszawa, o ogłoszenie upadłości z
  możliwością zawarcia układu. Dnia 10 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -
  Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn.
  akt: IX GU 62/13 ogłosił upadło ść Wnioskodawcy z możliwością zawarcia układu, na skutek
  czego dnia 19 września 2013 roku Spółka Simple S. A. dokonała zgłoszenia przysługującej jej
  wobec Spółki Consortia Sp. z o.o. wierzytelności należącej do czwartej kategorii w wysokości
  1.429.152,11 z łotych. Zgromadzenie Wierzycieli Upadłego wyznaczone zostało na dzień 07
  lutego 2014 roku w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, sygn.
  akt: IX GUp 18/13, którego przedmiot stanowiło głosowanie nad propozycjami układowymi
  złożo nymi przez Upadłego. W toku głosowania 51 Wierzycieli (spośród 79 uprawnionych) oddało
  ważne głosy za przyjęciem układu, którym przysługiwała łącznie wierzytelność w wysokości
  13.547.324.32 zł (w tym także Spółka Simple S.A.). Na skutek spełnienia wymogu d ot. ilości
  wierzycieli głosujących za zawarciem układu oraz łącznej kwocie przysługujących im
  wierzytelności, układ został przyjęty obejmując następujące warunki:
  a. całkowitą redukcję odsetek za opóźnienie od wszystkich zobowiązań,
  b. całkowitą redukcję kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych,
  c. odroczenie spłaty wierzytelności i spłata 100% wierzytelności (kapitału) w dziesięciu
  równych ratach rozłożonych na 5 lat, płatnych w odstępach
  6-miesięcznych, począwszy od 15 dnia miesiąca po upływie 12 miesięcy od d nia
  uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.
  Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie,
  IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. akt:
  IX GUp 18/13 z dnia 19 luteg o 2014 roku zatwierdzające układ zawarty między Dłużnikiem –
  Consortia Sp. z o.o. w upadłości układowej a Wierzycielami stało się prawomocne z dniem 30
  kwietnia 2014 roku.
  Postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
  w Warsza wie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. akt: X GU
  1/15 uchylono układ zawarty pomiędzy upadłym a wierzycielami oraz otwarto zakończone
  postępowanie upadłościowe, zmieniono sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z
  po stępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku.
  Postępowanie likwidacyjne jest nadal w toku. Obecnie sprawa toczy się za sygn. akt X GUp
  200/15. Syndyk wszczął postępowanie sądowe w którym przesłuchiwano byłych człon ków  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  64
  zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników celem ustalenia miejsca znajdowania się
  dokumentów księgowych Spółki. Syndyk Tomasz Noga prowadzi w imieniu Spółki postępowania
  sądowe celem otrzymania należności przysługujących Consortia Sp.
  z o.o. w upadł ości likwidacyjnej od Komendy Głównej Policji i Agtes Sp. z o.o. Syndyk
  podejmował czynności faktyczne i prawne mające na celu sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego,
  lecz ze względu na to, że oferent wybrany w przetargu nie zapłacił całości ceny oraz nie
  przy stąpił do aktu notarialnego, syndyk podejmował będzie próbę likwidacji poszczególnych
  składników masy upadłości. Plan podziału zostanie sporządzony po likwidacji wszystkich
  składników majątkowych. Plan podziału został sporządzony 15.10.2015, tak samo jak l isty
  wierzytelności na dzień dzisiejszy nie jest prawomocny. Sprawa jest nadal w toku. Grupa
  zawiązała rezerwę na wartość ww. wierzytelności.
  Między dniem bilansowym, a datą sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowej nie nastąpiła i stotna zmiana wysokości roszczeń względem spółek Grupy
  Kapitałowej.
  7.2. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
  finansowych
  Informacje o umowach i wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych zamieszczone są w Skonsolidowa nym Sprawozdaniu finansowym , Noty
  objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota Nr 5 2.
  7.3. Ochrona środowiska
  Działalność Grupy nie wpływa istotnie na środowisko naturalne, tym samym historycznie nie
  zdarzało się aby Spółka poniosła jakiekolwiek koszty związa ne z tytułu nakładów na ochronę
  środowiska lub też koszty związane z odszkodowaniami z tego tytułu. W chwili obecnej Grupa
  nie świadczy usługi dla kontrahentów (usługi, wdrożenia etc.) stricte z zakresu ochrony
  środowiska naturalnego.
  7.4. Badania i rozwój
  Dzi ałalność podstawowa Grupy nie jest związana z obszarem badań , niemniej jednak
  działalność Grupy jest innowacyjna i wymaga opracowywania coraz to nowszych i
  zaawansowanych technologicznie rozwiązań .
  Na koniec roku 2016 Spółce dominującej udało się pozyskać dotację na dofinansowanie
  projektu „Opracowanie technologii informatycznych wspierających optymalizację procesów
  produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie: 1.2
  współfinansowanego ze środków europejskich. Umowa na dofinansowanie zawarta została w
  dniu 27 stycznia 2017 roku. Całkowita wartość Projektu wynosi 3,36 mln zł a kwota
  udzielonego dofinansowania wynosi do 2,23 mln zł. Zakończenie realizacji projektu (rzeczowe
  oraz finansowe) zostało określone na IV kwartał 2019 r. Okres kwalifikowalności wydatków dla
  projektu obejmuje okres od 19 lutego 2016 r. do końca 2019 r. Pozyskane nakłady pozwolą
  zrealizować niezbędne prace rozwojowe w zakresie modułu produkcyjnego.
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  65
  7.5. Działalność CSR
  Decyzję o działalności sponsoringowej i charytatywnej podejmowane są indywidualnie w
  uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki dominującej.
  W 201 7 roku Grupa nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o
  zbliżonych charakterze.
  8. Oświadczenia Zarządu Simple S.A.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego i
  jednostkowego sprawozdania finansowego
  Zarząd SIMPLE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane roczn e
  sprawozdania finansowe (odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) za rok obrotowy
  201 7 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
  finansową Grupy Kapitałowej SIMPLE i spółki SIMPLE S.A. oraz wynik finansowy Grupy
  Kapitałowej SIMPLE i spółki SIMPLE S.A. za prezentowane okresy, a niniejsze sprawozdanie
  Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy
  Kapitałowej SIMPLE i spółki SIMPLE S.A., włączając w to opis podstawowych zagrożeń i
  ryzyka.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych
  Zarząd SIMPLE S.A. oświadcza, że BGGM Audyt Sp. z o.o. , podmiot upraw niony do badania
  sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
  spółki SIMPLE S.A. został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepi sami prawa.
  Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tych sprawozdań spełniali warunki do
  wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych rocznych sprawozdaniach finansowych,
  zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
  Podpisy osób zarządzających
  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok
  66
  Dane adresowe
  Simple S.A.
  Adres siedziby: ul. Bronisława Czecha 49/51, 04 -555 Warszawa
  Numer telefonu: +48 (22) 812 58 98
  Numer telefaksu: +48 (22) 815 49 83
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.simple.com.pl  GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za 2017 rok  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SIMPLE SA
ISIN:PLSIMPL00011
NIP:113-00-22-578
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania
Adres: ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa
Telefon:+48 22 8125898
www:www.simple.com.pl

Kalendarium raportów
2020-09-11Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SIMPLE
2020-06-02 09-06-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649