Raport.

SIMPLE SA (32/2017) Zawarcie przez Simple S.A. umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 7 grudnia 2017 r. z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni (Zamawiający) umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (Umowa).
Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 2 mln zł netto tj. ok. 2,4 mln zł brutto.
Zamówienie zostanie zrealizowane do 270 dni od podpisania Umowy.
Emitent udzielił gwarancji na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru.
W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych przede wszystkim z tytułu opóźnienia Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych i usługi utrzymania, jednak nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo w przypadku odstąpienia Spółki od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego przewidziano karę umowną w wysokości 30% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, natomiast w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki przewidziano karę umowną w wysokości 20% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza przy tym możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, odstąpienia od niej czy wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SIMPLE SA
ISIN:PLSIMPL00011
NIP:113-00-22-578
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania
Adres: ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa
Telefon:+48 22 8125898
www:www.simple.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce SIMPLE
2019-06-25 07-06-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649