Raport.

SILVANO FASHION GROUP AS Raport okresowy SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR kwarta?(y) narastaj?co / okres od do kwarta?(y) narastaj?co / okres od do kwarta?(y) narastaj?co / okres od do kwarta?(y) narastaj?co / okres od do Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej Przep?ywy pieni??ne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowi?zania d?ugoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowi?zania kr?tkoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapita? w?asny (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapita? zak?adowy (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR)

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Silvano Fashion Group AS
ISIN:EE3100001751
NIP:
EKD: 18.23 produkcja bielizny
Adres: Tulika 15/17 10613 Tallinn, Estonia
Telefon:+372 684 5000
www:www.silvanofashion.com
Komentarze o spółce Silvano Fashion Gr...
2020-04-02 01-04-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649