Raport.

SFERANET SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ
  DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
  SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU - BIAŁEJ
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 R.


  Dane Akcjonariusza:
  Imię i nazwisko/Firma
  ……………………………………………………………………
  Adres zamieszkania/Siedziba
  ……………………………………………………………………
  PESEL / KRS
  ……………………………………………………………………
  Ilość akcji
  ……………………………………………………………………

  Dane Pełnomocnika:
  Imię i nazwisko
  ……………………………………………………………………
  Adres zamieszkania
  …………………………………… ………………………………
  PESEL
  ……………………………………………………………………
  nr dowodu tożsamości
  ……………………………………………………………………


  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
  PEŁNOMOCNIKA
  na ZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu Spółki SFERANET S.A.
  zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r.

  OBJAŚNIENIA
  Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej
  rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy
  przekreślić.

  W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjona riusze proszeni są o szczegółowe
  określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,


  również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w
  przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian d o odpowiadających poszczególnym punktom
  obrad projektów uchwał.

  W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
  akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których
  pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku
  wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
  wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

  W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego
  głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki
  posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

  Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą
  różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w
  takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „T reść instrukcji” sposobu postępowania
  pełnomocnika w powyższej sytuacji.  PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU - BIAŁEJ
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.
  1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą
  w Bielsku - Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Panią/Pana __________________

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
  wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwie rdzenia
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
  8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium z wykon ania obowiązków w 2019 roku.
  10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
  Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  Spółki.
  12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
  13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii
  oraz podjęcie U chwały w sprawie widełkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i
  zmian y § 7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki.
  14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
  ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  _ _________________________________________________________________________
  ____________________________________________
  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
  Skrutacyjnej

  Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

  uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Bielsku - Białej

  wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..
  4. …………………..

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ___________________ _______________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  _________________________________________________ _________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej, po
  rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SFERANET S.A.
  sporządzone za rok 2019 , składające się z:

  1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

  2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
  i p asywów sumę bilansową: 37 . 879 . 554 , 12 zł ;

  3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
  2 34 . 467 , 41 zł ;

  4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;

  5. Rachunku przepływów pieniężnych;

  6. Informacji dodatkowej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
  rok 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
  sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwala co następuje:

  Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET
  S.A. za 2019 rok.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu gło sowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstaw ie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:  Bogusławowi Sromkowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Wicep rezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala c o następuje:

  Udziela się Wicep rezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:

  Adamowi Kołodziejowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 16 stycznia
  2019 r.) .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje :

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Michałowi Damkowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Lesławowi Tladze

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________


  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Jackowi Cieciakowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej


  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Krzysztofowi Kotasowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  ______________________________ ____________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Marcinowi Niklowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  _____________________________________________ _____________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  __________________________________________________________________________
  _ ___________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: odwołania Członk a Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art. 3 85 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
  uchwala co następuje:

  Odwołuje się Pana … z pełnienia funkcji Członk a Rady Nadzorczej Spółki
  SFERANET S.A.:

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść in strukcji*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: powołania Członk a Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art. 3 85 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANE T Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
  uchwala co następuje:

  Powołuje Pan ią/Pana … na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej
  kadencji.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  I nstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:


  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a
  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Zysk netto za 2019 rok, w wysokości 234 . 467 , 41 zł ( słownie: dwieście
  trzydzieści cztery tysi ą c e cztery sta sześć dziesiąt siedem złot ych 41 /100)
  wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w
  całości na kapitał zapasowy .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ _____________ _
  podpis Akcjonariusz a
  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z
  wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na
  ważny interes Spółki i zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki

  Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu s półek handlowych,
  a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu,
  postanawia co następuje:

  §1

  1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 7 . 740 . 223 ,00 PLN
  ( siedem milion ów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia
  trzy złot e ) do kwoty nie niższej niż 8 . 2 50 . 000 ,00 PLN ( osiem milion ów
  dwieście pięćdziesiąt tysięcy złot ych ) i nie wyższej niż 10 . 7 50 . 000 ,00 PLN
  ( dziesięć milion ów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę
  nie niższą niż 509 . 777 ,00 PLN ( pięćset dziewięć tysięcy siedemset
  siedemdziesiąt siedem złotych) i nie wyższą niż 3 . 009 . 777 ,00 PLN ( trzy
  milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych)
  poprzez emisję nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy siedemset
  siedemdziesiąt siedem ) i nie więcej niż 3 . 009 . 777 ( trzy milion y dziewięć
  tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji zwykł ych na okaziciela
  serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
  oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 3009777 .
  2. Cena emisyjna jednej akcji serii H zostanie ustalona w drodze uchwały
  Zarządu.
  3. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady
  pieniężne.
  4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących
  zasadach:
  a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
  wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale
  Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
  dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn.
  od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego b ezpośrednio
  rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz
  pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
  wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy


  ustalonym w u chwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
  zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok
  obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz
  pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1
  stycznia tego roku obr otowego.
  5. Akcje serii H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi
  to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania
  realizowanych przez spółkę planów inwestycyjny ch. Walne Zgromadzenie
  po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyla się do
  jej treści.
  6. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do mniej niż 1 50
  podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu . Powyższa liczba podmiotów,
  wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których
  mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia P arlamentu E uropejskiego i R ady
  ( UE ) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r . , tego samego rodzaju papierów
  wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149
  podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania
  memorandum informacyjneg o .
  7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu
  akcji winny nastąpić do dnia 2 6 lutego 20 21 r.
  8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie
  nabycia akcji.
  9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i
  należytego opłacenia co najmniej 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy
  siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji serii H .

  §2

  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się
  zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu
  Spółki otrzymują następujące brzmienie:

  㤠7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8 . 250 . 000 ,00 PLN ( osiem
  milion ów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złot ych ) i nie więcej niż
  10 . 750 . 000 ,00 PLN ( dziesięć milion ów siedemset pięćdziesiąt tysięcy
  złotych) .”

  㤠8.
  1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na
  okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości
  nominalnej 1 ,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy)
  akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości
  nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta
  osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do


  318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000
  (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do
  600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja , 1.188.889
  (jeden milion sto osiem dziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt
  dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1188889, o
  wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 133.334 (sto
  trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okazi ciela serii
  F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja , 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii
  G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy
  siedemset siedemdziesiąt siedem ) oraz nie więcej niż 3 . 009 . 777 ( trzy
  milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji na
  okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 3009777 , o wartości
  nominaln ej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść instrukcji*:
  _ _________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki  Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
  uchwala co następuje:

  P ostanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikaj ącymi z
  uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

  W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
  prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________

  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
  Treść in strukcji*:
  __________________________________________________________________________
  ____________________________________________


  *niepotrzebne skreślić
  ____ ______________
  podpis Akcjonariusz a

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO
  ZGROMADZENIA SPÓ ŁKI SFERANET S.A.

  Zarząd Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej , ul. PCK 8 , wpisanej do Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy w
  Bielsku - Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000 464462 ( dalej : „Spółka”), działając
  na podstawie ar t. 399 § 1, art. 402
  1
  i art. 402
  2
  K odeksu S półek H andlowych zwołuje
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 1 0 : 00 .

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. (dalej : „Zgro madzenie”) odbędzie się o
  godz. 1 0 : 00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spół k a Cywilna
  w Bielsku - Białej, przy ul. 3 maja 19 , z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyj ęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
  Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2019.
  8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki w roku 2019.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 201 9 roku.
  10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
  13. Rozpatrz enie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie U chwały w sprawie
  widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa
  poboru dotychczasowych akcjonariusz y z uwagi na ważny interes Spółki i zmiany §7
  ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki.
  14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


  I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W Z GROMADZENIU

  W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w
  d niu r ejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej:
  „Dzień Rejestracji”) .

  Dzień R ejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 1 2 sierpnia 20 20
  r .  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okazici ela Spółki , nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 sierp nia 20 20 r . i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu R eje stracji, tj. 1 3 sierpnia 20 20 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego
  rachunek papierów wa rtościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Zgrom adzeniu. W treści zaświ adczenia , zgodnie z wolą akcjonariusza
  powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
  papierów wartościowych.

  Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiająceg o oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) siedzibę i adres Spółki SFERANET S.A.
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawie nia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

  Zaświadczenia , o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty
  prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa
  w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu P apierów Wartościowych
  (dalej: „KDPW”) . KDPW, na podstawie tych wykazów , sporządzi zbiorczy wykaz
  uprawnionych z akcji d o uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie
  internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

  Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych
  do uczestniczenia w Zgroma dzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni
  powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 2 5 , 2 6 , 2 7 sierpnia 20 20 r., w
  godzinach od 10 : 0 0 do 1 5 : 00.

  W tym okresie a kcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
  pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno
  być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione
  do reprezentacji akcjonariusza ora z dostarczone na adr es e - mail S półki: biuro @ sferanet .pl ,
  jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na
  weryfikację . Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających
  tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. :
  • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – k opię dowodu osobistego lub
  paszportu;
  • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzające go upoważnie nie osoby fizycznej do
  reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu ;


  • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
  pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dow odu osobistego lub paszportu
  pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu
  osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

  II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
  PORZĄDKU OBRAD

  Akcjonariusz lub akcj onariusze reprezentują cy co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do d nia 7 sierpnia
  20 20 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul.
  PCK 8 , 43 - 300 Bielsko - Biała lub elektronicznie, na adres e - mail: biuro @ sfe ranet .pl

  Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
  • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub
  paszportu;
  • w przypad ku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
  reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
  • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia d okumentu
  pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
  pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
  właściwego rej estru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego
  lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w
  Zgromadzeniu.

  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osi emnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 sierpnia 2 0 20 r. o głasza zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
  zwołania Zgromadzenia.


  III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
  WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ
  ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM
  ZGROMADZENIA  Akcjonariusz lub akcj onariusze Spółki reprezentujący co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad Zgromadzenia . Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na
  adres Spółki, tj. ul. PCK 8 , 43 - 300 Bielsko - Biała lub el ektronicznie, na adres e - mail:
  biuro @ sferanet .pl
  Spółka niezwłocznie ogł asza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

  IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
  WPROWADZONYCH
  DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

  Każdy z akcjonarius zy może podczas Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
  spraw w prowadzonych do porządku obrad lub propo zycji zmian do projektów uchwał
  objętych por ządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku
  obrad obej mującym projekt uc hwały, której propozycja dotyczy.

  Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego
  projektu uchwały – z podaniem imieni a i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce
  Przewodniczącego Zg romadzenia.

  V. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz niebędący oso bą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
  wykony wać prawo głosu prze z osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
  imieniu lub przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pi semnej i dołączone do protokołu
  Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektroniczne j. Prawo do udz ielenia dalszego
  pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza
  będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego
  wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

  Pełnomocnictwo u dzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu .

  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację
  akcjonariusza oraz p ełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e -
  mail: biuro @ sferanet .pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.  Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie
  podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do repreze ntacji akcjonariusza, oraz
  przesłane jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie
  pozwalającym na weryfikację.
  Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie
  danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu , odpis z właściwego rejestru, z
  którego wynika upoważnienie do reprezentowa nia akcjonariusza będącego osobą prawną
  oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu
  akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku
  pełnomocnika innego niż osoba fiz yczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
  upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

  Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie
  zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy
  sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

  Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika Spółka udostępnia na sw ojej stronie internetowej (www. sferane t .pl) oraz w
  swojej siedzibie .

  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w
  Zgromadzeniu. W takim p rzypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym
  Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
  wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji
  p ełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie
  a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz
  otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406
  3

  Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać
  niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu Spółki.

  Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu.
  Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza , pod
  warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka
  nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne ś rodki
  komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego
  Zgromadzenia Spółki n ie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą
  korespondencyjną.  Pełny tekst dokumenta cji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz p rojekty uchwał i
  inne materiały doty czące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone d o porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są
  umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
  (www. sferanet .p l). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
  zmian, zgodnie z prz episami K odeksu spółek handlowych.

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i
  pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed
  rozpoczęciem obrad.

  Ryzyko związane z użyciem elektron icznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie
  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie
  projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku p rzed terminem tego zgromadzenia oraz
  zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e - mail wskazany w niniejszym
  ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

  W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
  hand lowych i Statutu Spółki.

  Informacje dotyczące Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki
  pod adresem www. sferanet .pl .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

  1 sie rpn ia 20 20 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. , które odbędzie się 2 8 sierpn ia 20 20 r., ogólna liczba akcji Emitenta
  wynosi 7 . 740 . 223 (słownie: s iede m milion ów siedem set czterdzieści tysięcy dwieście
  dwadzieścia trzy ).

  Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na oka ziciela, o wartości nominalnej 1 , 00 zł ( jeden
  złoty ) każda akcja.

  Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 7 . 740 . 223 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik


  PE Ł N O M O CN I C T WO

  udz i e l ane p r zez osoby fi z y czne do uczes t n i c t w a
  w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u Spółki
  SFERANET S . A .
  z s i edz i bą w Bielsku - Białej
  z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierpnia 2020 r.
  Ja n iż ej podp isan y / a … ……… … …… … …… …… …. ( im ię i na z w isko ) ,
  pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,
  le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …….. …… … …… . . .. . . . . ..... . . w y da n y m p r z ez

  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,
  z a m ies z k a ły / a……… … ……… … …… … . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . … … …… ( a d r e s )
  ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
  nr t e le f onu …… … …… … ……… … ………  oś w iad c z a m , ż e j es t e m A k c j ona r ius z em SFERANET S . A . z s ied z ibą w Bielsku - Białej ,
  up r a w n ionym z ……… … ……… …… ( s ło w n ie: …………………………………. ……… … . . … )
  a k c j i z w y k ły ch na o k a z ic ie la  i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m :

  P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… ………… ( im ię i n a z w isko ) ,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ............ . . . ............................................. . .
  ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u t o ż sa m ośc i)
  nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ,

  ad r es e m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  a lbo

  ……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)

  z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
  w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
  nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ,
  ad r es e m a il . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
  r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
  t o ż sa m ośc i) ,
  do r ep r e z en t o w an ia m n ie na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m ad z en iu SFERANET S . A . z
  s iedz ibą w Bielsku - Białej z w o ła n y m na d z ień 2 8 sierpnia 2020 r. w … ….. ……………….. , a w
  s z c z e g ó lności do ud z ia ł u i do g łoso w an ia w m o im im ien iu z ……… …… .. … . .. . . . . . . .
  ( s ło w n ie…….. .. … ……….. … … ) a k c j i / z e w sz y s t k ic h a k c j i* , z g od n ie z ins tr u k c j a m i
  A k c j ona r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ik a * .

  W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia

  ……… … …… … …… …… . … … ………… ( im ię i na z w isko A kc jona r iu s z a) n a Z wyczajnym

  W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r z y pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.  P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
  pe łno m ocn ic t w a.  ……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .

  ( im ię i n a z w isko A kc jona r iu s z a)
  * n iepo t r z ebne s k r eś li ć


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  PE Ł N O M O CN I C T WO

  udz i e l ane p r zez osoby p r a w ne i spó ł k i osob o w e do uczes t n i c t w a
  w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u
  Spółki SFERANET S . A .
  z s i edz i bą w Bielsku - Białej
  z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierp ni a 20 20 r.


  Ja n iż ej podp isany / M y n iż ej podp isani

  Imię i N a zwisko ……………. ……… … ……… … . . .

  pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,

  le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . … . . , w y da n y m p r z ez

  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,

  ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … ……… , nr t e le f onu …… … …… … ……… … …….  o r az  Im ię i n a z w isko ……… … ……… … …… … …… …… ……

  pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,

  le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . . . … . . , w y da n y m p r z ez

  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,

  ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … … , n r t e le f onu … …… … …… …… ……… … ……  up r a w n ieni do d z ia łan i a w im ien iu .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (firma
  Akcjonariusza)

  z s iedz ibą w ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

  w p isanej do … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................... . . . . . . . . . . . . pod nr … … . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . ,  oś w iad c z a m y , ż e … … …………………. … … … … (firma Akcjonariusza) j est A k c j on a r ius z em

  SFERANET S . A . z s ie d z ibą w Bielsku - B iałej up r a w n io n y m z

  ……… … . . …… … …… ( s ło w n ie : …… ………………....... … … …… …… ……… … . … … … … . . … … )
  a k c j i z w y k ł y ch na o k a z ic ie la


  i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m/ y :


  P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… …,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L…… … . …… … …… … …
  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię …… … . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. . ................. . . . . . . . . . ( wskazać rodzaj i numer
  dokumentu tożsamości) ,
  ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , nr t e le f on u . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  a lbo

  ……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)

  z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
  w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
  ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , n r t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
  r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
  pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………

  le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
  t o ż sa m ośc i) ,


  do r ep r e z en t o w an ia A k c jona r ius z a na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m a d z en iu SFERANET S . A .
  z s ie d z ibą w Bielsku - Białej z w o łan y m na d z ień 2 8 sierp nia 20 20 r. , w … ……………….. , a w
  s z c z e g ó ln o ści do ud z ia łu o r a z do g łoso w an ia w im ien i u A k c j ona r ius z a z ……… … ……
  ( s ło w n ie : ……… …….. …… . … … . . …) a k c j i / z e w s zy s t k ich a k c j i* , z g odn ie z ins t r u k c j a m i
  A kc j on a r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ika . *
  W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia

  ……… … …… … …… …… . … … ……… ……………. (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym
  W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r zy pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.  P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
  pe łno m ocn ic t w a.  ……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .

  (f ir m a A kc jon a r iu s z a)  * n iepo t r z ebne s k r eś li ć  Z a ł ą c z ni k i:

  - odp is z r e jes t r u A k cj o na r ius z a


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU - BIAŁEJ
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.
  1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą
  w Bielsku - Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Panią/Pana __________________

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia i jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
  wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
  8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
  10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
  Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.


  11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  Spółki.
  12. Podjęc ie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
  13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii
  oraz podjęcie U chwały w sprawie widełkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki , z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i
  zmian y § 7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki.
  14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
  ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
  Skrutacyjnej

  Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

  uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  Uchw ała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Bielsku - Białej

  wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

  1. …………………..
  2. …………………..
  3. …………………..


  4. …………………..

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zw yczajne Walne
  Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej, po
  rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SFERANET S.A.
  sporządzone za rok 2019 , składające się z:

  1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

  2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
  i p asywów sumę bilansową: 37 . 879 . 554 , 12 zł ;

  3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
  2 34 . 467 , 41 zł ;

  4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;

  5. Rachunku przepływów pieniężnych;

  6. Informacji dodatkowej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
  rok 2019  Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
  sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwala co następuje:

  Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET
  S.A. za 2019 rok.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadz enie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:

  Bogusławowi Sromkowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Wicep rezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala c o następuje:

  Udziela się Wicep rezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:

  Adamowi Kołodziejowi  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 16 stycznia
  2019 r.) .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Biel sku - Białej uchwala co następuje :

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Michałowi Damkowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeks u spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Lesławowi Tladze

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co nast ępuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Jackowi Cieciakowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Krzysztofowi Kotasowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpn ia 2020 r.  w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
  wykonania obowiązków w 2019 roku

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:

  Marcinowi Niklowi

  - absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: odwołania Członk a Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art. 3 85 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANE T Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
  uchwala co następuje:

  Odwołuje się Pana … z pełnienia funkcji Członk a Rady Nadzorczej Spółki
  SFERANET S.A.:

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: powołania Członk a Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art. 3 85 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
  uchwala co następuje:

  Powołuje Pan ią/Pana … na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej
  kadencji.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Bielsku - Białej uchwala co następuje:

  Zysk netto za 2019 rok, w wysokości 234 . 467 , 41 zł ( słownie: dwieście
  trzydzieści cztery tysi ą c e cztery sta sześć dziesiąt siedem złot ych 41 /100)
  wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w
  całości na kapitał zapasowy .

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z
  wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na
  ważny interes Spółki i zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki

  Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych,
  a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu,
  postanawia co następuje:

  §1

  1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 7 . 740 . 223 ,00 PLN
  ( siedem milion ów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia
  trzy złot e ) do kwoty nie niższej niż 8 . 2 50 . 000 ,00 PLN ( osiem milion ów
  dwieście pięćdziesiąt tysięcy złot ych ) i nie wyższej niż 10 . 7 50 . 000 ,00 PLN
  ( dziesięć milion ów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę
  nie niższą niż 509 . 777 ,00 PLN ( pięćset dziewięć tysięcy siedemset
  siedemdziesiąt siedem złotych) i nie wyższą niż 3 . 009 . 777 ,00 PLN ( trzy
  milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złoty ch)
  poprzez emisję nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy siedemset


  siedemdziesiąt siedem ) i nie więcej niż 3 . 009 . 777 ( trzy milion y dziewięć
  tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji zwykłych na okaziciela
  serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
  oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 3009777 .
  2. Cena emisyjna jednej akcji serii H zostanie ustalona w drodze uchwały
  Zarządu.
  3. Akcje serii H b ędą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady
  pieniężne.
  4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących
  zasadach:
  a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
  wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale
  Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
  dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn.
  od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio
  rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane l ub zapisane po raz
  pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
  wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy
  ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
  zysku, uczest niczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok
  obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz
  pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1
  stycznia tego roku obrotowego.
  5. Akcje serii H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi
  to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania
  realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie
  po zapoznaniu się z opinią Zarządu Sp ółki w tej sprawie, przychyla się do
  jej treści.
  6. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do mniej niż 1 50
  podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu . Powyższa liczba podmiotów,
  wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których
  mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia P arlamentu E uropejskiego i R ady
  ( UE ) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r . , tego samego rodzaju papierów
  wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149
  podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania
  memorandum informacyjneg o.
  7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu
  akcji winny nastąpić do dnia 2 6 lutego 20 21 r.
  8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie
  nabycia akcji.
  9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w pr zypadku objęcia i
  należytego opłacenia co najmniej 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy
  siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji serii H .  §2

  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się
  zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 o raz § 8 ust. 1 Statutu
  Spółki otrzymują następujące brzmienie:

  㤠7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8 . 250 . 000 ,00 PLN ( osiem
  milion ów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złot ych ) i nie więcej niż
  10 . 750 . 000 ,00 PLN ( dziesięć milion ów siedemset pięćdziesiąt tysięcy
  złotych) .”

  㤠8.
  1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na
  okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości
  nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset ty sięcy)
  akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości
  nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta
  osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do
  318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (j eden złoty) każda akcja, 600.000
  (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do
  600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja , 1.188.889
  (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt
  dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1188889, o
  wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 133.334 (sto
  trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii
  F o numerach od 0000 001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja , 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii
  G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziew ięć tysięcy
  siedemset siedemdziesiąt siedem ) oraz nie więcej niż 3 . 009 . 777 ( trzy
  milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji na
  okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 3009777 , o wartości
  nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcj a.”

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁ A N R _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
  z dnia 28 sierpnia 2020 r.

  w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki  Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
  uchwala co następuje:

  P ostanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z
  uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  ZMIANY STATUTU PRZEWIDZIANE W
  PROJEKT ACH UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU - BIAŁEJ
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 8 sierpnia 2020 ROKU  - Obecne brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:

  㤠7.
  „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.740.223,00 PLN (siedem milionów
  siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złotych 00/100) .”


  - Proponowane brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:

  㤠7.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.250.000,00 PL N (osiem
  milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 10.750.000,00
  PLN (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) .”


  - Obec ne brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

  㤠8.
  1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na
  okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej
  1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela
  serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości nominalnej 1, 00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji na
  okaziciela serii C o numerach od 000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00
  PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela
  serii D o numerach o d 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja, 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem
  tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach
  od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 P LN (jeden złoty) każda
  akcja, 133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na
  okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej
  1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji na
  ok aziciela serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej
  1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja ”

  Proponowane brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

  㤠8.


  1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na
  okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej
  1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela
  serii B o numerach od 0000 001 do 0500000 o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji na
  okaziciela serii C o numerach od 000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00
  PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) a kcji na okaziciela
  serii D o numerach od 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja , 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem
  tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach
  od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda
  akcja, 133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na
  okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej
  1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja , 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela
  serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN
  (jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 (pięćset dziewięć tysięcy
  siedemset siedemdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 3 .009.777 ( trzy miliony
  dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H o
  numerach od 0000001 do 3009777 , o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden
  złoty) każda akcja.”
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SferaNET SA
ISIN:PLSFRNT00014
NIP:9372408825
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. PCK 8 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 4984455
www:www.sferanet.pl
Komentarze o spółce SFERANET
2020-09-28 00-09-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649