Raport.

SFD SA (9/2018) Drugie Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o. o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (Spółka, Emitent), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o drugim Zawiadomieniu Akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, spółką BERSERK LABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz spółką BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.
Zgodnie z art. 500 § 21 KSH oraz art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.sfdsa.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 http://www.blackmaster.pl, Spółki Przejmowanej 2 http://berserklabs.com i Spółki Przejmowanej 3 http://www.balancednutrition.pl, począwszy od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia 17 sierpnia 2018 r., tj do dnia podjęcia uchwały o połączeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia oraz treść uzgodnionego planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi.
Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Drugie z awiadomienie
  Akcjonariuszy spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
  o zamiarze połączenia s półki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
  ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, spółką BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą
  w Opolu oraz spółką BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
  z dnia 01.08 .2018 r.
  Działając na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 402 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (da lej: „ KSH ”),
  Zarząd spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu , niniejszym zawiadamia po raz drugi
  Akcj onariuszy o zamiarze połączenia spółki SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK
  MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, spółką BERSERK LABS Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz spółką BALAN CED NUTRITION Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.
  Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez
  przeniesienie na SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: „ Spółka ” lub „ Spółka Pr zejmująca ”),
  całego majątku spółki BLACK MASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul.
  Głogowska 23 C, 45 -315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wyd ział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  pod numerem KRS: 0000116494 (dalej: „ Spółka Przejmowana 1 ”), spółki BERSERK LABS Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45 -315 Opole , wpisanej do
  rejestru przedsiębiorcó w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000516083 (dalej:
  „Spółka Przejmowana 2 ”) oraz spółki BALANCED NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45 -315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000453945 (dalej: „ Spółka Przejmowana 3 ”).
  Zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce
  Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3, połączenie odbędzie się bez
  podwyższania kapitału zakładowego, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. Ponadto,
  połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 i 5 KSH. W
  związku z powyższym:
  1) Plan Połączenia nie zawiera elementów określonych w art. 499 § 1 pkt 2 -4 KSH,
  2) do połączenia nie stosuje się art. art. 494 § 4 KSH,
  3) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, uzasadniające
  połączenie,
  4) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.
  Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy
  łączących się Spółek w dniu 16.07.2018 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie
  internetowej Spółki Przejmującej : http://www.s fdsa.pl , a także na stronie internetowej Spółki
  Przejmowanej 1: http://www.blackmaster.pl , Spółki Przejmowanej 2 : http://berserklabs.com oraz
  Spółki Przejmowanej 3 : http://www.balancednutrition.pl .


  Udo stępnienie Planu P ołączenia na stronie internetowej Sp ółki Przejmującej będzie trwało
  nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej ,
  którego porządek obrad będzie obejmował podjęc ie uchwały w sprawie połączenia.
  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że następujące d okumenty:
  1. Plan Połą czenia wraz z załącznikami:
  a) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej
  o połączeniu,
  b) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
  Przejmowanej 1 o połączeni u,
  c) Załącznik nr 3 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
  Przejmowanej 2 o połączeniu,
  d) Załącznik nr 4 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
  Przejmowanej 3 o połączeniu,
  e) Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2018 r.,
  f) Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2018 r.,
  g) Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 czerwca 2018 r.,
  h) Załącznik nr 8 - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej
  sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,
  i) Załącznik nr 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
  1 sporządzone dla ce lów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,
  j) Załącznik nr 10 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki
  Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,
  k) Załącznik nr 11 – oświadczenie zawierające informacje o s tanie księgowym Spółki
  Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.
  2. sprawozdania fina nsowe oraz sprawozdania zarządu z działalności SFD S.A. za trzy ostatnie lata
  obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
  3. sprawoz dania fina nsowe oraz sprawozdania zarządu z działalności BLACK MASTER Sp. z o.o. za
  trzy ostatnie lata obrotowe , wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opi nia lub raport
  były sporządzane,
  4. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z dział alności BERSERK LABS Sp. z o.o. za trzy
  ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opi nia lub raport były
  sporządzane,
  5. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności BALANCED NUTRITION Sp. z
  o.o. za trzy os tatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opi nia lub
  raport były sporządzane,

  zwane dalej „ Dokumentami Połączeniowymi ”, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki
  Przejmującej http://www.sfdsa.pl , gdzie będą dostępne bezpłatnie nieprzerwanie do dnia
  zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie
  połączenia . Akcjonariusze Spółki mogą ponadto zapoznawać się z Dokumentami Połączeniowymi w
  lok alu Spółki, ul. Głogowska 41, 45 -315 Opole .

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SFD SA
ISIN:PLSFD0000013
NIP:7543022222
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Głogowska 23c 45-315 Opole
Telefon:+48 77 4030860
www:www.sfdsa.pl
Komentarze o spółce SFD
2021-07-29 04-07-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor