Raport.

SERINUS ENERGY INC. (39/2020) Stan posiadania akcji w Spółce

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2020 roku od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowanego na ten sam dzień zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa") o następującej treści:
"Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO (dalej "Fundusze") zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Serinus Energy plc (dalej "Spółka") i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i dopuszczenia akcji nowej emisji na rynku AIM w Wielkiej Brytanii w dniu 17 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 7 395 631 akcji Spółki, co stanowiło 3,08% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 7 395 631 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 17 grudnia 2020 r. Fundusze posiadały 73 195 631 akcji Spółki, co stanowiło 7,12% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 73 195 631 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor