Raport.

SERINUS ENERGY INC. (18/2018) Przekazanie do wiadomości publicznej dokumentów związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Serinus Energy Inc. do obrotu na AIM

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018 i 10/2018, w których wskazano na zamiar wprowadzenia akcji Serinus Energy Inc. ("Spółka") do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, Kierownictwo Spółki informuje, że w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR, publikowana jest informacja o podjęciu pierwszych kroków mających na celu dopuszczenie jej akcji zwykłych do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, tj. o złożeniu projektu zawiadomienia, którego finalizację planuje się na początek maja 2018 r. Treść projektu zawiadomienia wraz z załącznikiem ("Dokumenty Informacyjne") w języku angielskim oraz ich tłumaczenie na język polski są załączone do niniejszego raportu bieżącego.
Spółka opublikowała również na swojej stronie internetowej www.serinusenergy.com zaktualizowaną prezentację na temat Spółki.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, JAPONII, RPA LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI TEŻ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU BĄDŹ INNEGO NABYCIA NOWYCH AKCJI ZWYKŁYCH SERINUS ENERGY INC.
AIM to rynek przeznaczony głównie dla rozwijających się mniejszych spółek, z którymi wiąże się wyższe ryzyko w porównaniu z większymi i dłużej funkcjonującymi spółkami. Papiery wartościowe notowane na rynku AIM nie są wpisywane do urzędowego rejestru prowadzonego przez brytyjski organ odpowiedzialny za dopuszczenie do notowań [ang. Official List of the UK Listing Authority] ("Urzędowy Rejestr"). Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycjami w takie spółki i podejmować decyzje inwestycyjne wyłącznie po starannym jego rozważeniu i ewentualnym skonsultowaniu się z niezależnym doradcą finansowym. Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, każda Spółka Notowana na AIM jest zobowiązana do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą [ang. nominated adviser]. Autoryzowany doradca składa na giełdzie London Stock Exchange oświadczenie w sprawie dopuszczenia w formie określonej w Załączniku nr 2 do Regulaminu AIM dla Autoryzowanych Doradców [ang. AIM Rules for Nominated Advisers]. Spółka London Stock Exchange plc nie analizowała i nie zatwierdziła treści Dokumentów Informacyjnych.
Zastrzeżenia prawne:
Dokumenty Informacyjne nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do dokonania zapisu ani propozycji oferty nabycia lub zapisu na akcje Spółki. Dokumenty Informacyjne nie są przeznaczone do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA, ani w innej jurysdykcji, w której byłoby to niezgodne z prawem. Akcje Spółki nie były i nie będą rejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (z późniejszymi zmianami) [ang. United States Securities Act of 1933 (as amended)] ("Ustawa") ani w urzędzie regulacji rynku papierów wartościowych w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych bądź też w trybie obowiązujących przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w Japonii, Australii, RPA, a bez uzyskania zwolnienia w trybie przepisów Ustawy lub takiego prawa, nie mogą być one objęte ofertą sprzedaży lub zapisu, jak też nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zapisu bezpośrednio ani pośrednio w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA, Kanadzie na rzecz lub na rachunek ich obywatela lub rezydenta. Dystrybucja Dokumentów Informacyjnych w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, w związku z czym osoby, które wejdą w posiadanie Dokumentów Informacyjnych, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach, a także są zobowiązane do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w takich jurysdykcjach.
Na podstawie Dokumentów Informacyjnych żadne akcje Spółki nie były ani nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą Dyrektywę 2001/34/WE z późniejszymi zmianami ("Dyrektywa o Prospekcie"), wdrożonej w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), w tym w Polsce. Każda osoba oferująca lub zamierzająca oferować akcje Spółki w takim państwie członkowskim EOG zobowiązana jest podjąć takie czynności w okolicznościach, które nie będą powodować powstania dla Spółki obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego.
W przypadku każdego państwa członkowskiego EOG, w którym wdrożono Dyrektywę o Prospekcie ("Odpowiednie Państwo Członkowskie"), Spółka nie przeprowadziła i nie przeprowadzi publicznej oferty papierów wartościowych w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim. Dla potrzeb Dokumentów Informacyjnych określenie "oferta publiczna" dotyczące papierów wartościowych w Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikację skierowaną do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach prawa takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego (np. w Polsce - co najmniej 150 osób lub nieokreślona grupa odbiorców) lub do nieokreślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie, w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, prezentującą wystarczające informacje o warunkach oferty i oferowanych papierach wartościowych, umożliwiające inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub złożeniu zapisu na takie papiery wartościowe, z ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim wprowadzonymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim.
Żadna publiczna oferta akcji Spółki nie została przeprowadzona w jakimkolwiek Odpowiednim Państwie Członkowskim. W każdym z Odpowiednich Państw Członkowskich publiczna oferta akcji Spółki może zostać przeprowadzona dopiero po opublikowaniu prospektu emisyjnego dla takich akcji Spółki, zatwierdzonego przez odpowiedni organ w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim bądź odpowiednio zatwierdzonego w innym Odpowiednim Państwie Członkowskim i notyfikowanego do odpowiedniego organu w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim, zgodnie z przepisami Dyrektywy o Prospekcie, przy czym oferta publiczna akcji Spółki w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim może zostać przeprowadzona w każdej chwili w ramach następujących wyjątków określonych w Dyrektywie o Prospekcie pod warunkiem ich wdrożenia w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim: (i) oferta skierowana do europejskich inwestorów kwalifikowanych, (ii) oferta skierowana do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych bądź mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie lub (iii) w innych okolicznościach określonych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy o Prospekcie z zastrzeżeniem, że taka oferta akcji Spółki nie powoduje powstania obowiązku publikacji przez Spółkę prospektu emisyjnego zgodnie z art. 3 Dyrektywy o Prospekcie lub z innymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w Odpowiednim Państwie Członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  ANNOUNCEMENT TO BE MADE BY THE AIM APPLICANT PRIOR TO ADMISSION IN
  ACCORDANCE WITH RULE 2 OF THE AIM RULES FOR COMPANI ES (“AIM RULES”)

  COMPANY NAME:
  Serinus Energy plc (the “Company”)
  COMPANY REGISTERED OFFICE ADDRESS AND IF DIFFERENT, COMPANY
  TRADING ADDRESS (INCLUDING POSTCODES):
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited, The Le Gallais Building 54 Bath Street
  St Helier, Jersey JE1 8SB
  Company trading address: 1500, 700-4th Avenue SW, C algary, Alberta, Canada T2P 3J4
  COUNTRY OF INCORPORATION:
  Jersey
  COMPANY WEBSITE ADDRESS CONTAINING ALL INFORMATION REQUIRED BY AIM
  RULE 26:
  www.serinusenergy.com

  COMPANY BUSINESS (INCLUDING MAIN COUNTRY OF OPERATI ON) OR, IN THE
  CASE OF AN INVESTING COMPANY, DETAILS OF ITS INVESTING POLICY). IF THE
  ADMISSION IS SOUGHT AS A RESULT OF A REVERSE TAKE-O VER UNDER RULE
  14, THIS SHOULD BE STATED:
  The Company is an international upstream oil and gas exploration and production
  company with a diversified asset base. Its principa l assets are located in Romania
  (development phase) and Tunisia (production phase). Its main countries of operation are
  therefore Romania and Tunisia.
  The Company will be continued from under the laws o f the province of Alberta to the laws
  of Jersey, Channel Islands on or around 30 April 20 18 (the “Continuance”). In connection
  with the Continuance, the Company will change its n ame to Serinus Energy Plc.

  DETAILS OF SECURITIES TO BE ADMITTED INCLUDING ANY RESTRICTIONS AS TO
  TRANSFER OF THE SECURITIES (i.e. where known, number and type of shares, nominal
  value and issue price to which it seeks admission and the number and type to be held as
  treasury shares):
  On admission of the Company’s ordinary shares to tr ading on AIM (“Admission”), the
  following shares will be admitted to trading on AIM :

  Existing Ordinary Shares
  150,652,138 ordinary shares of no par value

  Placing Shares
  TBC new ordinary shares of no par value to be issue d by the Company (the “Placing
  Shares”) at an issue price to be determined followi ng a book-building process (the “Placing
  Price”).
  There are no restrictions on the transfer of the Co mpany’s securities. There are no shares
  held in treasury.


  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.


  CAPITAL TO BE RAISED ON ADMISSION (IF APPLICABLE) A ND ANTICIPATED
  MARKET CAPITALISATION ON ADMISSION:

  Capital proposed to be raised on Admission is approximately £10 million (“the Placing”).

  Market capitalisation on Admission: TBC

  PERCENTAGE OF AIM SECURITIES NOT IN PUBLIC HANDS AT ADMISSION:
  TBC
  DETAILS OF ANY OTHER EXCHANGE OR TRADING PLATFORM T O WHICH THE AIM
  COMPANY HAS APPLIED OR AGREED TO HAVE ANY OF ITS SE CURITIES
  (INCLUDING ITS AIM SECURITIES) ADMITTED OR TRADED:
  The Company has been a public company since incorporation, and on 27 June, 2013,
  commenced trading on the Toronto Stock Exchange (“T SX”) under trading symbol “SEN”.

  78,629,941 of the Company’s Ordinary Shares are cur rently listed on the Warsaw Stock
  Exchange (“WSX”) and trading under symbol “SEN”.
  Following approval of the Company’s shareholders at a special meeting held on 7 March
  2018, the Company has applied to have its Ordinary Shares voluntarily delisted from the
  TSX. It is anticipated that the TSX delisting will occur concurrently with Admission.

  FULL NAMES AND FUNCTIONS OF DIRECTORS AND PROPOSED DIRECTORS
  (underlining the first name by which each is known or including any other name by which
  each is known):
  ukasz Rędziniak (Non-Executive Director, Interim Chairman o f the Board)
  Jeffrey Auld (Chief Executive Officer)
  Tracy Heck (Chief Financial Officer) (Proposed Dire ctor, to join the Board at or before
  Admission)
  Dawid Jakubowicz (Non-Executive Director)
  Dominik Libicki (Non-Executive Director)
  Eleanor Barker (Non-Executive Director)
  James (“Jim”) Causgrove (Non-Executive Director)
  Evgenij Iorich (Non-Executive Director)  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  FULL NAMES AND HOLDINGS OF SIGNIFICANT SHAREHOLDERS EXPRESSED AS A
  PERCENTAGE OF THE ISSUED SHARE CAPITAL, BEFORE AND AFTER ADMISSION
  (underlining the first name by which each is known or including any other name by which
  each is known):
  Shareholder Before After
  Number of
  Shares Percentage of
  issued share
  capital
  Number
  of Shares Percentage of
  issued share
  capital
  Kulczyk Investments
  S.A. 78,602,655 52.17% TBC TBC%
  Pala Assets Holdings
  Limited 11,266,084 7.48% TBC TBC%
  Quercus TFI SA 7,900,329 5.24% TBC TBC%


  NAMES OF ALL PERSONS TO BE DISCLOSED IN ACCORDANCE
  WITH SCHEDULE 2,
  PARAGRAPH (H) OF THE AIM RULES:
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP
  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · European Bank for Reconstruction and Development

  (i) ANTICIPATED ACCOUNTING REFERENCE DATE
  (ii) DATE TO WHICH THE MAIN FINANCIAL INFORMATION I N THE ADMISSION
  DOCUMENT HAS BEEN PREPARED (this may be represented by unaudited
  interim financial information)
  (iii) DATES BY WHICH IT MUST PUBLISH ITS FIRST THRE E REPORTS
  PURSUANT TO AIM RULES 18 AND 19:
  (i) 31 December
  (ii) 31 December 2017
  (iii) 30 September 2018, 30 June 2019 and 30 September 2019

  EXPECTED ADMISSION DATE:
  Mid May 2018


  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  NAME AND ADDRESS OF NOMINATED ADVISER:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  NAME AND ADDRESS OF BROKER:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  GMP FirstEnergy
  85 London Wall
  London
  EC2M 7AD
  OTHER THAN IN THE CASE OF A QUOTED APPLICANT, DETAI LS OF WHERE
  (POSTAL OR INTERNET ADDRESS) THE ADMISSION DOCUMENT WILL BE
  AVAILABLE FROM, WITH A STATEMENT THAT THIS WILL CONTAIN FULL DETAILS
  ABOUT THE APPLICANT AND THE ADMISSION OF ITS SECURITIES:
  N/A
  DATE OF NOTIFICATION:
  16 April 2018
  NEW/ UPDATE:
  NEW
  QUOTED APPLICANTS MUST ALSO COMPLETE THE FOLLOWING:

  THE NAME OF THE AIM DESIGNATED MARKET UPON WHICH TH E APPLICANT’S
  SECURITIES HAVE BEEN TRADED:
  TSX
  THE DATE FROM WHICH THE APPLICANT’S SECURITIES HAVE BEEN SO TRADED:
  27 June 2013
  CONFIRMATION THAT, FOLLOWING DUE AND CAREFUL ENQUIR Y, THE APPLICANT
  HAS ADHERED TO ANY LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENT S INVOLVED IN
  HAVING ITS SECURITIES TRADED UPON SUCH A MARKET OR DETAILS OF WHERE
  THERE HAS BEEN ANY BREACH:
  The Company confirms that, following due and careful enquiry, it has adhered to the legal
  and regulatory requirements involved in having its existing Common Shares traded on the
  TSX.  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  AN ADDRESS OR WEB-SITE ADDRESS WHERE ANY DOCUMENTS OR
  ANNOUNCEMENTS WHICH THE APPLICANT HAS MADE PUBLIC OVER THE LAST
  TWO YEARS (IN CONSEQUENCE OF HAVING ITS SECURITIES SO TRADED) ARE
  AVAILABLE:
  Copies of all documents or announcements which the Company has made public over the
  last two years (in consequence of the Company being a reporting issuer in certain
  provinces in Canada) are available under the Compan y’s profile on SEDAR at
  www.sedar.com and on the Company’s website, www.serinusenergy.com .

  DETAILS OF THE APPLICANT’S STRATEGY FOLLOWING ADMIS SION INCLUDING, IN
  THE CASE OF AN INVESTING COMPANY, DETAILS OF ITS INVESTING STRATEGY:
  The Company’s strategy is to focus on its assets in Romania as the impetus for growth
  over the next several years. The Moftinu gas develo pment project is a near-term project
  that is expected to begin producing from the gas di scovery well Moftinu-1000 and the
  planned Moftinu-1007 in late Q2 2018. The Company s igned an engineering, procurement
  and construction and commissioning contract on 9 Ma y, 2017 and construction of a gas
  plant with 15 MMcf/d of operational capacity is pro gressing with expected first gas
  production late Q2 2018.
  The Company is also progressing its drilling progra m to meet work commitments for the
  extension to October 2019 and plans to drill three additional development wells (Moftinu-
  1003 and Moftinu-1004 and Moftinu-1007). The Compan y sees potential production from
  these wells being able to bring the gas plant to fu ll capacity by late 2018.

  In Tunisia, the Company is currently focusing on im proving production from Sabria
  following the shut-in and plans to focus on carryin g out low cost incremental work
  programmes to increase production from existing wel ls, including the Sabria N-2 re-entry
  and installing artificial lift on another Sabria we ll, having determined that production at its
  oilfield can be restarted in a safe and secure envi ronment with sufficient comfort that there
  will be no further production disruptions for the f oreseeable future. The Company views
  Sabria as a large development opportunity longer te rm.

  The Company is evaluating the restart of production from the Chouech Es Saida field
  including timing and costs to replace the electric submersible pump for the CS-3 well and
  CS-1 well.
  The Company views the level of activity pursued in Tunisia as dependent on the following
  thresholds being achieved and maintained. In terms of oil prices, incremental vertical wells
  become economic at Brent oil prices of ~$45/bbl, wi th potential multi-leg horizontal wells
  lowering the threshold to below $30/bbl in Sabria. The current capacity of surface facilities
  would only allow for 1 to 3 incremental wells for e ach of Sabria and Chouech Es Saida/Ech
  Chouech. As well for Chouech Es Saida/Ech Chouech, the STEG El Borma gas plant is
  nearly at its effective capacity. Further gas devel opments from this concession may have
  to be delayed until the completion of the Nawara Pi peline for material gas pipeline capacity
  to come online.
  A DESCRIPTION OF ANY SIGNIFICANT CHANGE IN FINANCIA L OR TRADING
  POSITION OF THE APPLICANT, WHICH HAS OCCURRED SINCE THE END OF THE
  LAST FINANCIAL PERIOD FOR WHICH AUDITED STATEMENTS HAVE BEEN
  PUBLISHED:
  Other than as disclosed in this paragraph, there has been no significant change in the
  financial or trading position of the Company since 31 December, 2017, being the end of
  the last financial period for which audited stateme nts have been published. The
  Company’s audited annual financial statements for t he year ended 31 December, 2017


  Attachment to current report No. 18/2018 of April 1 6, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.

  were published on 20 March, 2018, along with a Mana gement Discussion & Analysis
  document. As at 28 February 2018 the Company’s cash balance had reduced to US$3.7
  million compared to US$7.3 million at 31 December 2 017.

  A STATEMENT THAT THE DIRECTORS OF THE APPLICANT HAV E NO REASON TO
  BELIEVE THAT THE WORKING CAPITAL AVAILABLE TO IT OR ITS GROUP WILL BE
  INSUFFICIENT FOR AT LEAST TWELVE MONTHS FROM THE DA TE OF ITS
  ADMISSION:
  Taking into account the proceeds of the Placing, the Directors have no reason to believe
  that the working capital available to the Company o r its subsidiaries at Admission will be
  insufficient for at least 12 months from the expect ed date of Admission.

  DETAILS OF ANY LOCK-IN ARRANGEMENTS PURSUANT TO RUL E 7 OF THE AIM
  RULES:
  None
  A BRIEF DESCRIPTION OF THE ARRANGEMENTS FOR SETTLING THE APPLICANT’S
  SECURITIES:
  Settlement will be through the CREST system for dealings in ordinary shares held in
  uncertificated form. CREST is a paperless settlemen t procedure enabling securities to be
  evidenced otherwise than by a certificate and trans ferred otherwise than by a written
  instrument. The Directors have applied for the Ordi nary Shares to be admitted to CREST
  with effect from Admission. Accordingly, settlement of transactions in the Ordinary Shares
  following Admission may take place within the CREST system if the relevant Shareholders
  so wish. CREST is a voluntary system and holders of Ordinary Shares who wish to receive
  and retain share certificates will be able to do so .

  A WEBSITE ADDRESS DETAILING THE RIGHTS ATTACHING TO THE APPLICANT’S
  SECURITIES:
  www.serinusenergy.com

  INFORMATION EQUIVALENT TO THAT REQUIRED FOR AN ADMISSION DOCUMENT
  WHICH IS NOT CURRENTLY PUBLIC:
  Please see the Appendix to the Schedule 1 announcement available on the Company’s
  website (www.serinusenergy.com)
  A WEBSITE ADDRESS OF A PAGE CONTAINING THE APPLICAN T’S LATEST ANNUAL
  REPORT AND ACCOUNTS WHICH MUST HAVE A FINANCIAL YEA R END NOT MORE
  THEN NINE MONTHS PRIOR TO ADMISSION AND INTERIM RES ULTS WHERE
  APPLICABLE. THE ACCOUNTS MUST BE PREPARED IN ACCOR DANCE WITH
  ACCOUNTING STANDARDS PERMISSIBLE UNDER AIM RULE 19:
  www.serinusenergy.com

  THE NUMBER OF EACH CLASS OF SECURITIES HELD IN TREASURY:
  None  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDI ATE ATTENTION. If you are in any
  doubt about the contents of this document or the ac tion you should take, you should immediately consul t a
  person authorised for the purposes of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) who
  specialises in advising on the acquisition of share s and other securities.
  The Directors of the Company, whose names appear on page 5, accept responsibility for the information
  contained in this document and for compliance with the AIM Rules for Companies. To the best of the
  knowledge and belief of the Directors (who have tak en all reasonable care to ensure that such is the case) the
  information contained in this document is in accord ance with the facts and contains no omission likely to affect
  its import. All the directors accept responsibility accordingly.
  AIM is a market designed primarily for emerging or smaller companies to which a higher investment risk tends
  to be attached than to larger or more established c ompanies. AIM securities are not admitted to the Of ficial List
  of the UK Listing Authority (“ Official List”). A prospective investor should be aware of the r isks of investing
  in such companies and should make the decision to i nvest only after careful consideration and, if appropriate,
  consultation with an independent financial adviser. Each AIM Company is required pursuant to the AIM R ules
  for Companies to have a nominated adviser. The nomi nated adviser is required to make a declaration to the
  London Stock Exchange on admission in the form set out in the Schedule Two to the AIM Rules for Nomina ted
  Advisers. The London Stock Exchange plc has not its elf examined or approved the contents of this document.
  SERINUS ENERGY PLC
  (incorporated in Jersey with registration Number [ ●])
  APPENDIX TO PRE ADMISSION ANNOUNCEMENT
  FURTHER INFORMATION ON SERINUS ENERGY PLC
  IN CONNECTION WITH ITS PROPOSED ADMISSION TO TRADIN G ON AIM
  Nominated Adviser and Joint Broker Numis Securities Limited
  Joint Broker
  GMP FirstEnergy
  This Appendix has been prepared in accordance with the Supplement to Schedule One of the AIM Rules for
  Companies published by the London Stock Exchange fo r a quoted applicant. It includes, inter alia, all
  information that is, under these rules, required fo r an admission document which is not currently publ icly
  available. Information which is public includes, wi thout limitation, all information filed with the Canadian
  Securities regulatory authority on the system for e lectronic disclosure and retrieval (“SEDAR”) (available at
  www.sedar.com ), filed with the system for electronic disclosure by insiders (“SEDI”) (available at
  www.sedi.ca ), all information filed with the PFSA and/or WSX v ia the electronic system for providing
  information (Polish: Elektroniczny System Przekazywania Informacji ) (“ESPI ”) or the electronic information
  base (Polish: Elektroniczna Baza Informacji ) (“EBI”) administered by WSX (both available at
  www.gpw.pl/komunikaty), and all information availab le on the Company’s website at
  www.serinusenergy.com
  (collectively, the “Public Record”). The Public Record can be accessed freely. This Appendix should be read in
  conjunction with the Schedule 1 Announcement Form m ade by the Company and the Company’s Public
  Record. This Appendix and the Schedule 1 Announceme nt Form together constitute the “Announcement”.
  A copy of this Appendix, which is dated 16 April 20 18, will be available on the Company’s website from 16
  April 2018.
  Numis Securities Limited (“ Numis”), which is a member of the London Stock Exchange and authorised and
  regulated by the Financial Conduct Authority, is ac ting as Nominated Adviser and, together with First Energy
  Capital LLP (“ GMP FirstEnergy ”) which is a member of the London Stock Exchange a nd authorised and
  regulated by the Financial Conduct Authority, as Jo int Brokers for the Company in connection with the
  proposed arrangements described in the Announcement . Numis’ responsibilities as the Company’s nominated  adviser, including a responsibility to advise and guide the Company on its responsibilities under the AIM Rules
  for Companies, are owed to the London Stock Exchang e. Numis and GMP FirstEnergy will not be responsible
  to any other persons for providing protections affo rded to clients of Numis or GMP FirstEnergy nor for advising
  them in relation to the arrangements described in t he Announcement.
  This document does not constitute an offer to sell or an invitation to subscribe for, or the solicitation of an offer
  to buy or to subscribe for, Ordinary Shares and thi s document is not for distribution in or into the United States,
  Japan, Australia, the Republic of South Africa or a ny other jurisdiction where it is unlawful to do so. The
  Ordinary Shares have not nor will they be registere d under the United States Securities Act of 1933 (a s
  amended) (the “ Act”) or with any securities regulatory authority of a ny state or other jurisdiction of the United
  States or under the applicable securities laws of J apan or Australia, the Republic of South Africa or Canada and,
  unless an exemption under such Act or laws is avail able, may not be offered for sale or subscription or sold or
  subscribed directly or indirectly within the United States, Japan or Australia, the Republic of South Africa or
  Canada for the account or benefit of any national, resident or citizen thereof. The distribution of this document
  in other jurisdictions may be restricted by law and therefore persons into whose possession this docum ent comes
  should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions
  may constitute a violation of the securities laws o f such jurisdictions.
  Based on this document, no Ordinary Shares have bee n nor will be publicly offered as defined in Directive
  2003/71/EC of the European Parliament and of the Co uncil of 4 November 2003 on prospectuses to be
  published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001 /34/EC,
  as amended (the “ Prospectus Directive ”) and as implemented in member states of the Europ ean Economic
  Area (the “ EEA”), including Poland. Any person making or intendin g to make any offer of Ordinary Shares
  hereby within any such EEA member state should do s o only in circumstances in which no obligation arises for
  the Company to publish a prospectus.
  In relation to each member state of the EEA which h as implemented the Prospectus Directive (each a “Relevant
  Member State ”) the Company has not made and will not make a pub lic offering of securities in that Relevant
  Member State. For the purposes of this document, t he expression “a public offering” in relation to any
  securities in any Relevant Member State means a com munication to a number of persons/entities not lesser than
  specified in such Relevant Member State’s legislati on (e.g. in Poland to at least 150 persons or to an unspecified
  addressee), or to an unspecified addressee if the R elevant Member State has implemented the relevant p rovision
  of Directive 2010/73/EU of the European Parliament and the Council amending the Prospectus Directive, in any
  form and by any means, presenting sufficient inform ation on the terms of the offer and the securities to be
  offered, so as to enable an investor to decide to p urchase or subscribe to these securities as the sam e may be
  varied in that Relevant Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Relevant
  Member State.
  No public offering of Ordinary Shares has been made in any Relevant Member State. No public offering of the
  Ordinary Shares in any Relevant Member State may be conducted prior to the publication of a prospectus in
  relation to such
  Ordinary Shares that has been approved by the compe tent authority in that Relevant Member
  State or, where appropriate, approved in another Re levant Member State and notified to the competent authority
  in that Relevant Member State, all in accordance wi th the Prospectus Directive, except that an offer to the
  public in that Relevant Member State of Ordinary Sh ares may be made at any time under the following
  exemptions under the Prospectus Directive, if they have been implemented in that Relevant Member State : (i) to
  European Qualified Investors; (ii) to fewer than 10 0 natural or legal persons, or fewer than 150 natural or legal
  persons if the Relevant Member State has implemente d the relevant provision of Directive 2010/73/EU of the
  European Parliament and the Council amending the P rospectus Directive; or (iii) in any other circumstances
  falling within Article 3(2) of the Prospectus Direc tive, provided that no such offer of Ordinary Shar es shall
  result in a requirement for the publication by the Company of a prospectus pursuant to Article 3 of th e
  Prospectus Directive or any measure implementing th e Prospectus Directive in a Relevant Member State.
  An investment in the Company may not be suitable fo r all recipients of this document. Any such investment is
  speculative and involves a high degree of risk. Pro spective investors should carefully consider whether an
  investment in the Company is suitable for them in l ight of their circumstances and the financial resources
  available to them. Attention is drawn in particular to the risk factors referred to in paragraph 5.3 of this
  document.
  This document contains forward looking statements. These statements relate to the Company’s future prospects,
  developments and business strategy. Forward looking statements are identified by their use of terms and  phrases, including without limitation, statements containing the words “believe”, “anticipated”, “expe cted”,
  “could”, “envisage”, “estimate”, “may” or the negat ive of those, variations or similar expressions including
  references to assumptions. Such forward looking sta tements involve unknown risk, uncertainties and oth er
  factors which may cause the actual results, financi al condition, performance or achievement of the Com pany, or
  industry results to be materially different from an y future results, performance or achievements expre ssed or
  implied by such forward looking statements. Factors that might cause such a difference include, but are not
  limited to, those discussed in “Risk Factors” set o ut in the Company’s latest annual information form and other
  continuous disclosure documents filed on SEDAR at
  www.sedar.com and ESPI at www.gpw.pl/komunikaty.
  Given these uncertainties, prospective investors ar e cautioned not to place any undue reliance on such forward
  looking statements. These forward looking statement s speak only as at the date of this document. The Company
  disclaims any obligations to update any such forwar d looking statements in this document to reflect events or
  developments except as may be otherwise required by applicable securities laws.
  Application has been made to the Jersey Financial S ervices Commission (the “Commission”) to give, and not
  withdraw its consent under Article 2 of the Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 to the issue of s hares by
  the Company upon the Continuance becoming effective . A copy of this document has been delivered to the
  Jersey registrar of companies in accordance with Ar ticle 5 of the Company (General Provisions) (Jersey) Order
  2002 and the Company has requested the registrar to give and not withdraw, its consent to its circulation upon
  the Continuance becoming effective. It must be dist inctly understood that, in giving these consents should they
  be given, neither the Jersey registrar of companies nor the Commission takes any responsibility for th e financial
  soundness of the Company or for the correctness of any statements made, or opinions expressed, with regard to
  it. If you are in any doubt about the contents of t his document you should consult your stockbroker, b ank
  manager, solicitor, accountant or other financial a dviser.
  CONTENTS
  Page number
  DEFINITIONS ....................................... ............................................................................................... 1
  DIRECTORS, SECRETARY AND ADVISERS ................. ................................................................ 5
  EXPECTED TIMETABLE ................................ .................................................................................. 7
  SHARE CAPITAL...................................... .......................................................................................... 7
  1. INTRODUCTION ...................................... ............................................................................. 7
  2. BUSINESS STRATEGY FOLLOWING ADMISSION ............. ............................................ 8
  3. ROMANIAN OPERATIONS ............................... ................................................................... 9
  4. TUNISIAN OPERATIONS ............................... .................................................................... 11
  5. COMPETENT PERSON’S REPORTS ........................ ......................................................... 12
  6. RISK FACTORS ...................................... ............................................................................. 12
  7. INCORPORATION AND EXCHANGE LISTINGS ............... ............................................. 15
  8. SHARE CAPITAL ..................................... ........................................................................... 15
  9. MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION .......... .................................. 17
  10. TAKEOVERS ......................................... ............................................................................... 30
  11. FINANCIAL INFORMATION ............................. ................................................................ 33
  12. MAJOR SHAREHOLDERS ................................ ................................................................. 34
  13. DIRECTORS’ INTERESTS .............................. .................................................................... 34
  14. ADDITIONAL INFORMATION ON THE DIRECTORS ........... ........................................ 35
  15. ARRANGEMENTS AND REMUNERATION OF DIRECTORS ........ ............................... 38
  16. RELATED PARTY TRANSACTIONS ........................ ........................................................ 39
  17. SETTLEMENT AND CREST .............................. ................................................................. 39
  18. UK TAXATION ....................................... ............................................................................. 39
  19. JERSEY TAXATION ................................... ......................................................................... 41
  20. MATERIAL CONTRACTS ................................ .................................................................. 43
  21. LITIGATION ........................................ ................................................................................. 44
  22. EMPLOYEES ......................................... ............................................................................... 44
  23. CORPORATE GOVERNANCE .............................. ............................................................. 44
  24. GENERAL ........................................... .................................................................................. 45
  1

  DEFINITIONS

  ABCA ” the Alberta Business Corporations Act 1990, as am ended from time
  to time;

  Admission ” the admission of the issued and to be issued shar es in the capital of
  the Company to trading on AIM becoming effective in accordance
  with the AIM Rules for Companies;

  AIM ” the market of that name operated by the London St ock Exchange;

  AIM Application ” the application to be made to the London Stock Ex change for
  Admission in the form specified by the AIM Rules fo r Companies;

  AIM Guidance Note ” the AIM Guidance Note for Mining, Oil and Gas Com panies
  published by the London Stock Exchange from time to time;

  AIM Rules for
  Companies ” the AIM Rules for Companies published by the London
  Stock
  Exchange from time to time;

  AIM Rules for Nominated
  Advisers ” the AIM Rules for Nominated Advisers published by t
  he London
  Stock Exchange from time to time;

  Amalgamation ”
  has the meaning as set out in paragraph 1.2 of this
  Appendix and,
  where the context requires, includes the continuanc e into Jersey
  referred in the same clause;

  Announcement ” the announcement pursuant to Schedule 1 of the AI M Rules for
  Companies to which this Appendix is attached;

  Appendix ” this document;

  Articles ” the articles of association of the Company as ame nded from time to
  time;

  Board ” or “ Directors ” the directors of the Company whose names are set out on page 5 of
  this document;

  Brokers ” or “ Joint
  Brokers ” Numis and GMP FirstEnergy jointly as Brokers (as su
  ch term is
  defined under the AIM Rules for Companies) of the C ompany and
  “Broker” shall be construed as any one of them;

  C$ ” and “ $” Canadian dollars, the lawful currency of Canada;

  Canadian Tax Act ” the Income Tax Act (Canada);

  Canada –UK Treaty ” the Canada-United Kingdom Income Tax Convention;

  City Code ” the City Code on Takeovers and Mergers as amended from time to
  time;

  CJL ” the Companies (Jersey) Law 1991, as amended from time to time;

  Code ” the Company’s Code of Business Conduct and Ethics ;

  Code Group ” the EU Code of Conduct Group on Business Taxation ;  2

  “Company ” or “ Serinus ” Serinus Energy Plc, a public company incorporated under the laws of
  Jersey with registered number [ ●] and whose registered office is at
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited The Le Gallais
  Building, 54 Bath Street, St Helier Jersey JE1 8SB;

  Competent Person ” RPS Energy Canada Ltd;

  Continuance ” the legal continuance of Serinus Energy Inc. from under the laws of
  Alberta, Canada to under the laws of Jersey, Channe l Islands and the
  accompanying name change of Serinus Energy Inc. to Serinus
  Energy plc;

  CREST ” the computer system (as defined in the CREST Regu lations) in
  respect of which Euroclear is the recognized operat or (as defined in
  the CREST Regulations) in accordance with which sec urities may be
  held and transferred in uncertificated form;

  CREST Regulations ” The Companies (Uncertified Securities) (Jersey) O rder 1999;

  CUSIP ” Committee on Uniform Securities Identification Pr ocedures;

  EBRD ” the European Bank of Reconstruction and Developme nt;

  Euroclear ” Euroclear UK & Ireland Limited, the operator of C REST;

  FCA ” the Financial Conduct Authority of the UK;

  FSMA ” the Financial Services and Markets Act 2000 as am ended from time
  to time;

  GMP FirstEnergy ” FirstEnergy Capital LLP;

  Group ” the Company and its subsidiaries as set out at pa ragraph 1.9 of this
  Appendix;

  gross dividend ” has the meaning attributed to it in paragraph 18. 3;

  HMRC ” Her Majesty’s Revenue and Customs (which shall in clude its
  predecessors, the Inland Revenue and HM Customs and Excise);
  “ISIN” International Securities Identification Number;
  "Jersey" the Bailiwick of Jersey;
  “Jersey Companies Law” the Companies (Jersey) Law 1991, as amended from ti
  me to time;
  “JFSC” the Jersey Financial Services Commission;

  London Stock Exchange ” London Stock Exchange plc;

  MAR ” Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 includin g its UK and/or
  Polish implementing legislation from time to time;

  MCT ” together, McCarthy Tétrault, Registered Foreign Lawyers &
  Solicitors (English counsel to the Company) and McC arthy Tétrault
  LLP (Canadian counsel to the Company);  3

  “NAMR ” the National Agency for Mineral Resources, the g overnment body
  regulating petroleum and mineral resources in Roman ia;

  Nominated Adviser ” the Nominated Adviser (as such term is defined un der the AIM Rules
  for Companies) of the Company;

  NRF ” Norton Rose Fulbright LLP, counsel to the Nomina ted Advisor and
  the Brokers;

  NI 58 -101 ” National Instrument 58-101 - Disclosure of Corporate Governance
  Practices ;

  NI 62 -104 ” National Instrument 62 104 – Take-Over Bids and Issuer Bids

  Nominated Advisor and
  Broker Agreement ” the agreement dated [
  ●] between (1) the Company and (2) Numis,
  details of which are set out in paragraph 20.1 of t his Appendix;

  Non -Canadian Holder ” has the meaning attributed to it in paragraph 19. 1;

  NP 58 -201 ” National Policy 58-201 - Corporate Governance Guidelines;

  Numis ” Numis Securities Limited;

  Options ” the Company’s issued and outstanding Share option s as at [●] 2018,
  being latest practicable date prior to the Announce ment, comprising
  9,172,000 options in aggregate;

  Ordinary Share ” an ordinary share of no par value in the capital of Company;

  Polish Counsel ” T. Studnicki, K. P
  eszka, Z. Ćwiakalski, J. Górski sp.k., Polish
  counsel to the Company;

  Provinces ” Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba , Ontario, New
  Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island and Ne wfoundland in
  Canada;

  Romanian Counsel ” Arcliffe LLP, Romanian counsel to the Company;

  SDRT ” the UK Stamp Duty and Stamp Duty Reserve Tax;

  Securities Commission ” the securities commission or other securities reg ulatory authority of
  the applicable jurisdiction or jurisdictions in Can ada collectively;

  Securities Laws ” securities legislation and regulations of, and th e instruments policies,
  rules, orders, codes, notices and interpretation no tes of the securities
  regulatory authorities (including the TSX) of, the applicable
  jurisdiction or jurisdictions in Canada collectivel y;

  Shares ” 150,652,138 Ordinary Shares in issue prior to Adm ission;

  Shareholders ” the holders of shares in the capital of the Compa ny from time to time;

  STIP ” the Company’s short term incentive plan adopted by the Board and
  the Compensation and Corporate Governance Committee on 13 May
  2014  4

  “Stock Option Plan ” the Company’s share option plan adopted on 30 No vember 1994 and
  re-approved by Shareholders on 18 July 2016;

  TSX ” the Toronto Stock Exchange;

  TSX Company Manual ” the requirements set out by the TSX relating to l isted companies
  referred to in paragraph 10 of this Appendix;

  UK Companies Act ” the Companies Act 2006, as amended from time to t ime;

  UK ” or “ United Kingdom ” the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

  uncertificated ” or in
  “ uncertificated form ” recorded on the relevant register of the uncertific
  ated share or
  security concerned as being held in uncertificated form in CREST
  and title to which, by virtue of the CREST Regulati ons, may be
  transferred by means of CREST;

  VAT ” value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994 (as
  amended from time to time);

  Winstar” Winstar Resources Ltd;

  WSX ” the Warsaw Stock Exchange (Polish: Gie
  da Papieró w
  Warto ściowych w Warszawie S.A.);

  £” means pounds sterling, the lawful currency of th e United Kingdom;

  US $” means American dollar, the lawful currency of th e United States of
  America; and

  €” means euro, the lawful currency of the member st ates of the
  European Union that adopt the single currency.  5

  DIRECTORS, SECRETARY AND ADVISERS
  Directors ukasz R ędziniak, Non-Executive Director Interim
  Chairman of the Board,
  Jeffrey Auld, Chief Executive Officer
  Tracy Heck
  1, Chief Financial Officer
  Dawid Jakubowicz, Non-Executive Director
  Dominik Libicki, Non-Executive Director
  Eleanor Barker, Non-Executive Director
  James Causgrove, Non-Executive Director
  Evgenij Iorich, Non-Executive Director

  Company Secretary Minerva Trust & Corporate Service s Limited
  Registered Office and trading address C/o Minerva T rust & Corporate Services Limited
  The Le Gallais Building
  54 Bath Street
  St Helier
  Jersey JE1 8SB
  Company website
  www.serinusenergy.com
  Nominated Adviser and Joint Broker Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange Building
  10 Paternoster Square London
  EC4M 7LT
  Joint Broker
  Competent Person GMP FirstEnergy
  85 London Wall
  London EC2M 7AD
  RPS Energy Canada Ltd
  Suite 600
  555-4
  th Avenue S.W.
  Calgary, Alberta T2P 3E7
  English Solicitors to the Company McCarthy Tétrault , Registered Foreign Lawyers &
  Solicitors
  26
  th Floor
  125 Old Broad Street
  London EC2N 1AR
  Canadian Solicitors to the Company McCarthy Tétraul t LLP
  PO Box 48, Suite 5300
  Toronto-Dominion Bank Tower
  Toronto, Alberta M5K 1E6
  Jersey Solicitors to the Company Mourant Ozannes 22 Grenville Street
  St Helier
  Jersey
  JE4 8PX

  1 Tracy Heck is a proposed executive director and is expected to join the Board at or before Admission .
  6

  Polish Solicitors to the Company T. Studnicki, K. P
  eszka, Z. Ćwi ąkalski, J. Górski
  sp.k. Oddzia
  w Warszawie
  ul. Z
  ota 59, 00-120 Warsaw, Poland
  Romanian Solicitors to the Company Arcliffe LLP 240 Calea Floreasca,
  Ethos House, 3rd floor
  2nd district
  Bucharest, Romania, 014475
  Tunisian Solicitors to the Company Ferchiou & Assoc ies Avocats & Conseils Juridiques
  34, Place du 14 janvier 2011
  1001 Tunis
  Tunisia
  UK Solicitors to Joint Brokers and
  Nominated Advisor Norton Rose Fulbright
  3 More London Riverside
  London SE1 2AQ
  Auditors KPMG LLP 205 5
  th Avenue SW
  Suite 3100
  Calgary AB T2P 4B9  7

  EXPECTED TIMETABLE
  All references to time in this document and in the expected timetable are to the time in London,
  United Kingdom, unless otherwise stated. Each of th e times and dates in the table below are indicative
  only and may be subject to change.
  Publication of this Announcement [● ] 2018
  Admission effective [● ] 2018
  SHARE CAPITAL
  Issued Share Capital at Admission (assuming no Opti ons
  are exercised in the period up to Admission) [● ] Shares
  AIM Symbol SENX
  TSX Symbol SEN
  WSX Symbol SEN
  WSX/AIM ISIN Code [● ]
  AIM SEDOL Number [● ]

  1. INTRODUCTION
  The Company
  1.1 The Company is an international upstream oil and ga s exploration and production corporation
  with a diversified asset base. Its principal assets are located in Romania (development phase)
  and Tunisia (production phase).
  1.2 The Company was incorporated pursuant to the provis ions of the ABCA on 16 March 1987 as
  Titan Diversified Holdings Ltd. On 18 August 1997, the Company changed its name to Loon
  Energy Inc. On 10 December 2008, pursuant to a cour t approved plan of arrangement, the
  Company completed a reorganisation which resulted i n, among others (a) the spin out of the
  Company’s South American assets into an entity call ed Loon Energy Corporation, and (b)
  change of name to Kulczyk Oil Ventures Inc. On 24 J une 2013, pursuant to a court approved
  plan of arrangement, the Company completed its acqu isition of Winstar Resources Ltd.
  (“ Winstar ”), which holds the Company’s Tunisian and Romanian assets and changed its
  name to Serinus Energy Inc.. On 27 June 2013, the C ompany (as Serinus Energy Inc.)
  commenced trading on the TSX under trading symbol “ SEN”. On 1 January 2018, the
  Company completed a vertical short form amalgamatio n with Winstar pursuant to section
  184(1) of the ABCA.
  1.3 On 7 March 2018, a meeting of shareholders of the C ompany was held pursuant to which
  Shareholders approved, by way of special resolution , the continuance of the Company under
  the laws of the province of Alberta, Canada to the laws of Jersey, Channel Islands (the
  “ Continuance ”). The Continuance was approved by the Alberta Reg istrar on 21 March 2018
  and was effective on [ ●] 2018 following the issuance by the JFSC of a cert ificate of
  continuation.  8

  1.4 The process for the Continuance is more particularl y described in the management
  information circular sent to Shareholders dated 5 F ebruary 2018.
  1.5 78,629,941 of the Company’s Shares have also been a dmitted to trading on the WSX and are
  currently trading under the symbol “SEN”. Shortly a fter Admission, the Company plans to
  delist from the facilities of the TSX but maintain its listing on the WSX. The maximum
  number of the Company’s Shares which can be traded on the WSX is 78,629,941 (the
  “ Warsaw Shares ”), since the remaining number of the Company’s Sha res have not been
  admitted to trading on the WSX. As at the date here of, the Company does not plan to admit a
  greater number of the Company’s Shares to trading o n the WSX.
  1.6 The Company has four direct wholly-owned subsidiari es, Winstar B.V., Serinus Holdings
  Limited, Serinus Consultants Petroleum Limited and Serinus Energy Canada Inc.. Serinus
  Energy Canada Inc. was incorporated on 29 March 201 8 pursuant to the provisions of the
  ABCA. All of the Company’s rights, title and intere st in 11 employees based in the Calgary
  office and the Calgary head office lease will be co nveyed to Serinus Energy Canada Inc.
  pursuant to a conveyance agreement.
  1.7 Winstar B.V. owns 100% of Winstar Tunisia B.V. and 99.9995% of Serinus Energy Romania
  S.A. Winstar Tunisia owns the remaining 0.0005% of Winstar Romania.
  1.8 The Company is a reporting issuer in the Provinces.
  Group Structure
  1.9 The Group structure as at the date of this document is as follows:

  2. BUSINESS STRATEGY FOLLOWING ADMISSION
  The Company’s strategy is to focus on its assets in Romania as the impetus for growth over
  the next several years. The Moftinu gas development project is a near-term project that is
  expected to begin producing from the gas discovery well Moftinu-1000 and the planned
  Moftinu-1007 in late Q2 2018. The Company signed an engineering, procurement and
  construction and commissioning contract on 9 May, 2 017 and construction of a gas plant with
  15 MMcf/d of operational capacity is progressing wi th expected first gas production late Q2
  2018.  9

  The Company is also progressing its drilling progra m to meet work commitments for the
  extension to October 2019 and plans to drill three additional development wells (Moftinu-
  1003 and Moftinu-1004 and Moftinu-1007). The Compan y sees potential production from
  these wells being able to bring the gas plant to fu ll capacity by late 2018.

  In Tunisia, the Company is currently focusing on im proving production from Sabria
  following the shut-in and plans to focus on carryin g out low cost incremental work programs
  to increase production from existing wells, includi ng the Sabria N-2 re-entry and installing
  artificial lift on another Sabria well, having dete rmined that production at its oil field can be
  restarted in a safe and secure environment with suf ficient comfort that there will be no further
  production disruptions for the foreseeable future. The Company views Sabria as a large
  development opportunity longer term.
  The Company is evaluating the restart of production from the Chouech Es Saida field
  including timing and costs to replace the electric submersible pump for the CS-3 well and CS-
  1 well.
  The Company views the level of activity pursued in Tunisia as dependent on the following
  thresholds being achieved and maintained. In terms of oil prices, incremental vertical wells
  become economic at Brent oil prices of ~$45/bbl, wi th potential multi-leg horizontal wells
  lowering the threshold to below $30/bbl in Sabria. The current capacity of surface facilities
  would only allow for 1 to 3 incremental wells for e ach of Sabria and Chouech Es Saida/Ech
  Chouech. As well for Chouech Es Saida/Ech Chouech, the STEG El Borma gas plant is
  nearly at its effective capacity. Further gas devel opments from this concession may have to be
  delayed until the completion of the Nawara Pipeline for material gas pipeline capacity to
  come online.
  3. ROMANIAN OPERATIONS
  3.1 The Company, through its indirect wholly owned subs idiary Serinus Energy Romania S.A.
  currently holds a 60% interest in the Satu Mare Con cession, which expires on 2 September
  2034 (the “ Satu Mare Concession ”). The holder of the remaining 40% interest has
  acknowledged that they are unable to participate in future phases under the Concession.
  However, they are currently in a tax dispute with t he government of Romania the results of
  which are a protective seizure of the partner’s int erest in Romania. Under the conditions of
  this protective seizure, by the Romanian fiscal aut horities, the holder of the 40% interest in
  the Satu Mare Concession is restricted from transfe rring this interest without consent.
  3.2 The Satu Mare Concession is one of the largest expl oration blocks in Romania covering
  729,000 gross acres and bordering Hungary and the U kraine. The Satu Mare Concession lies
  on a prolific oil and gas trend in the Eastern Pann onian Basin. It possess a wealth of different
  plays that are actively producing along the same tr end, including shallow amplitude-
  supported gas reservoirs, conventional siliciclasti c oil reservoirs and fractured basement oil
  and gas reservoirs.
  3.3 The Satu Mare Concession is on trend with numerous commercial oil and gas fields. There
  are four areas of interest for future exploration a nd development, prioritised as follows:
  · Berveni AOI which possesses near-term exploration a nd development potential from
  shallow amplitude supported gas plays;
  · Santau-Madaras AOI, which represents near- to mediu m-term exploration potential in
  stratigraphic and structural traps with previously uncommercialized oil discoveries;  10

  · Nusfalau AOI, which is a long-term exploration oppo rtunity for large accumulations
  of stratigraphically trapped oil, similar to Suplac u de Barcau (162 million barrels of
  oil equivalent recoverable); and
  · Babesti AOI, which is a long-term exploration oppor tunity for large gas
  accumulations in deep stratigraphic and structural traps.

  Source: IHS Database 2018
  3.4 Effective 28 October 2016, NAMR, the Romanian regul ator, granted its final approval for the
  Phase 3 Extension Addendum for the Satu Mare Conces sion (the “Addendum ”). The term is
  for three years and expires on 28 October 2019. The work obligations pursuant to the
  extension include the drilling of two wells to mini mum depths of 1,000 and 1,600 metres
  respectively, and, at the Company’s option, either the acquisition of 120km
  2 of new 3D
  seismic data or drilling of a third well to a minim um depth of 2,000 metres.
  3.5 Serinus Energy Romania S.A. submitted two request t o drill applications to NAMR for two
  additional exploration wells (Moftinu-1003 and Moft inu-1004) on 13 June 2017. NAMR
  subsequently issued drilling permits for these well s. It is planned that these wells will be
  drilled in the late second quarter or early third q uarter of 2018 and come into production in
  the third quarter. Drilling of these wells, togethe r with the Moftinu-1007 well, will mean that
  all work commitments under the Addendum will have b een met. With commercial success,
  production from these wells will be added to the ex perimental production phase of the
  Moftinu gas development project (described below).
  3.6 The Moftinu gas field was discovered by the Company in 2014 and is the catalyst for future,
  self-funded growth in the Satu Mare Concession. The Company is currently in the final stages
  of construction of a 15 MMcf/d gas plant on the fi eld (the “ Moftinu Project ”).The Moftinu
  Project is expected to tie in production from two g as wells (Moftinu-1000 and Moftinu-1007)
  to the Transgaz national gas pipeline in the third quarter of 2018.
  3.7 On 18 December 2017, during a routine operation to prepare the Moftinu-1001 well for future
  production, an unexpected gas release occurred and subsequently ignited. The well was
  subsequently safely brought back under control but following a period of evaluation, the
  Company decided to plug and formally abandon the we ll. RPS International completed a root
  cause analysis of the incident and concluded that t hat the well blow out and resulting fire was
  due to an error in monitoring the well fluid level during the well kill operation to remove the
  well head and install the Blow-Out Prevention Unit. In addition, it was noted that due to a
  delay in installing the Blow-Out Preventer there wa s no ability to mechanically control the
  well from the surface, thereby resulting in the blo w-out. The Company is currently in the  11

  process of completing its coverage claim with its insurance broker which will cover the cost
  of drilling, testing and completing a replacement w ell.
  3.8 The Company has since identified a new well locatio n approximately 300 metres north east
  from the Moftinu-1001 well site and has received em ergency approval under Romanian
  petroleum legislation in order to expedite the dril ling and completion of this well (Moftinu-
  1007 well). NAMR has indicated that they will allow the Moftinu-1007 well to be designated
  as a commitment well under the Company’s Phase III exploration work commitments. It is
  anticipated that drilling will commence as soon as all other authorisations have been obtained.
  3.9 Due to the incident, the Company had to stop work o n the construction of the Moftinu Project
  resulting in the Q1 estimate of the Company of firs t gas to be revised to late Q2. The Moftinu
  Project’s specifications have not changed as a resu lt of the incident other than the timing of
  first gas.
  4. TUNISIAN OPERATIONS
  4.1 The Company, through its wholly owned subsidiary Wi nstar Tunisia B.V. currently holds five
  Tunisian concessions that comprise a diverse portfo lio of exploration, development and
  producing assets.
  Concession/Permit Location (within
  Tunisia)
  Working Interest Expiry Date
  Chouech Es Saida
  (Permit) South 100% December 2027
  Ech Chouech
  (Permit) South 100% June 2022
  Sabria (Concession) Central West 45%* November 2028

  Zinnia (Concession) South Central 100% December 2020
  Sanrhar (Concession) North 100% December 2021

  *ETAP holds the remaining 55% working interest.

  The five concessions were acquired as part of the Company’s acquisition of Winstar in 2013
  and cover 163,640 gross acres from the northern coa st on the Mediterranean Sea down to the
  south near the Algerian border.
  Currently only Sabria and Choeuch Es Saida are prod ucing oil and gas. This production can
  be sustained with low-risk development drilling, wi th significant growth opportunities over
  the medium to long term. The Company does not have any outstanding working commitments
  in relation to any of the five concessions.
  Since the acquisition, the Company has generated US $113.5 million of revenue, net of
  royalties, in aggregate from these assets.

  The Tunisian government administers the various lic ences through the Tunisian State Oil and
  Gas company, Entreprise Tunisienne d’Activités Pétr olières (“ETAP”). ETAP has the right to
  back into the Chouech Es Saida concession for up to a 50% interest, if and when the
  cumulative crude oil/condensate sales, net of royal ties from the concession exceeds a total 6.5
  MMbbl. Current cumulative production was 5.2 MMbbl as at 31 December 2017.
  12

  The Company’s operations in Tunisia were beset by s ocial issues for the most part of 2017 to
  date. The Sabria field was shut in on 22 May 2017 a nd the Choeuch Es Saida field was shut in
  on 28 February 2017 both due to the social protests over the lack of employment
  opportunities in Southern Tunisia. An agreement bet ween protestors and the government was
  achieved by the end of August 2017 and the Company initiated start-up of the Sabria field on
  7 September 2017. The field has been brought back o nto production and all wells, except for
  the Win-12bis well, have come back at pre-shut in l evels. The Win-12bis well has a history
  of producing at high water cuts after being shut in , the production from Win-12bis initially
  decreased by 60% from pre shut-in levels. The well continued to improve steadily through
  Q4, 2017, but has in Q1, 2018 produced at a more st able rate of approximately 162 boe/d net.
  The Company continues to monitor the Win12bis well, though it is likely that the Win-12bis
  well will require a well intervention to improve pe rformance. Production from Sabria in
  January and February 2018 averaged 393 boe/d. The Chouech Es Saida field remains shut-in
  and the Company is evaluating the restart of this f ield in the latter part of 2018.

  5. COMPETENT PERSON’S REPORTS
  5.1 Two reports were prepared by RPS Energy Canada Ltd (the “Competent Person ”) signed by
  Brian Weatherill, P.Eng, Reservoir Evaluations Spec ialist, each dated 5 April 2018 evaluating
  the reserves of Winstar Tunisia B.V. and resources of Serinus Energy Romania S.A. as of 31
  December 2017 (the “ Competent Person’s Reports ”). A summary of the key findings of the
  Competent Person’s Reports is appended to the Compa ny’s annual information form for the
  year ended 31 December 2017, titled ‘Statement of Reserves Data and Other Oil and Gas
  Information for the year ended December 31, 2017’ (and has been prepared in accordance
  with National Instrument 51-101 Standards of Disclo sure for Oil and Gas Activities) (the
  “ Form 51-101 ”). The Company has confirmed to the Competent Pers on that there has been
  no material change of circumstances or available in formation since 31 December 2017 and
  29 March 2018, being the date of the Form 51-101. T he full versions of the Competent
  Person’s Reports are available on the Company’s web site at www.serinusenergy.com.
  5.2 To the best of the knowledge and belief of the Comp etent Person (who has taken all
  reasonable care to ensure that such is the case) th e information contained in the Competent
  Person’s Reports is in accordance with the facts, a nd does not omit anything likely to affect
  the import of such information, other than as set o ut in the Public Record.
  5.3 The competent persons report dated 27 November 2017 , effective as of 30 September 2017
  and entitled ‘ Competent Persons Report, Tunisian and Romanian Pro perties of Serinus
  Energy as at 30 September 2017 ’ prepared by the Competent Person has not been use d as it
  has been superseded in its entirety by the Competen t Person’s Reports.
  6. RISK FACTORS
  6.1 An investment in the Company is highly speculative and involves a high measure of risk. An
  investment in the Company is, therefore, suitable o nly for financially sophisticated investors
  who are capable of evaluating the risks and merits of such an investment. There are a number
  of risks which may have a material and adverse impa ct on the future operating and financial
  performance of the Company and the value of the Com pany’s Shares which are set out in the
  Public Record. If such risks materialize an investo r in the Shares could lose all or part of his
  or her investment. These include risks that are gen eral risks associated with any form of
  business and, in addition, specific risks associate d with the Company’s business and its
  involvement in exploration, development and product ion in Romania and Tunisia. While most
  risk factors are largely beyond the control of the Company and its Directors, the Company
  will seek to mitigate these risks where possible.  13

  6.2 The following discussion summarizes the principal r isk factors over and above those
  otherwise set out in the Public Record that apply t o the Company’s business (following the
  Continuance and Admission to AIM) that may have a m aterial adverse effect on the
  Company’s business, financial condition and results of operations, or the trading price of the
  Company’s Shares that are not otherwise identified by the Competent Person in the
  Competent Person’s Report or set out in the Public Record.
  · Risks associated with the process of Continuance
  (a) Suspension of trading of the Warsaw Shares on WSX. In connection with the
  Continuance and Admission, a new ISIN/CUSIP number will be assigned to
  the Company’s Shares, including the Warsaw Shares. The Company will
  apply to the WSX to suspend the trading in the Wars aw Shares for a period of
  3 business days (the “ Suspension Period”). There is a risk that during the
  Suspension Period no orders for trading in the Wars aw Shares shall be
  accepted or processed by the WSX and any and all or ders regarding trading
  in the Warsaw Shares on the WSX submitted but not e xecuted prior to the
  Suspension Period shall be cancelled by the WSX. Du ring the Suspension
  Period no transactions regarding the Warsaw Shares will be concluded on the
  WSX. Transactions concluded until and including the last business day
  preceding the Suspension Period shall be settled du ring the Suspension
  Period. After the lapse of the suspension period th e Warsaw Shares will
  continue to be traded under a new ISIN.
  · Risks associated with the Company’s Admission to AI M
  (a) Liquidity of the Ordinary Shares. Notwithstanding t hat Admission becomes
  effective and dealings commence in the Ordinary Sha res, this should not be
  taken as implying that there will be a liquid marke t for the Shares on AIM.
  An investment in the Shares may thus be difficult t o realize on AIM.
  Investors should be aware that the value of the Com pany’s Shares may be
  volatile and may go down as well as up. Investors m ay, on disposing of
  Shares, realise less than their original investment or may lose their entire
  investment. The Shares may, therefore, not be suita ble as a short-term
  investment. In addition, the market price of the Sh ares may not reflect the
  underlying value of the Company’s net assets. The p rice at which the Shares
  will be traded and the price at which investors may realise their Shares will
  be influenced by a large number of factors, some sp ecific to the Company
  and its proposed operations, and some which may aff ect the business sectors
  in which the Company operates. Such factors could a lso include the
  performance of the Company’s operations, large purc hases or sales of the
  Shares, liquidity or the absence of liquidity in th e Shares, legislative or
  regulatory changes relating to the business of the Group and general
  economic conditions.
  (b) Price Volatility. Following Admission, the market p rice of the Shares could
  be subject to significant fluctuations due to vario us factors and events,
  including any regulatory or economic changes affect ing the Company’s
  operations, variations in the Company’s operating r esults, developments in
  the Company’s business or its competitors, or to ch anges in market sentiment
  towards the Shares. The Company’s operating results and prospects from
  time to time may be below the expectations of marke t analysts and investors.
  In addition, stock markets from time to time suffer significant price and
  volume fluctuations that affect the market prices o f the securities listed
  thereon and which may be unrelated to the Company’s operating  14

  performance. Any of these events could result in a decline in the market price
  of the Shares.
  (c) Limitations pertaining to trading in the Company’s Shares on the WSX. The
  Company’s Shares are listed and posted for trading on the WSX to the limit
  of 78,629,941 Shares. The Company has not applied a nd as at the date hereof
  does not plan to apply for the admission of a great er number of Shares for
  trading on the WSX. However, due to the fact that t he Warsaw Shares
  admitted for trading on the WSX will have the same ISIN number as all other
  Ordinary Shares, and as such will be assimilated in the securities settlement
  systems as a result of such assimilation, the Ordin ary Shares admitted to
  trading on the WSX will not be distinguishable from the remaining
  Company’s Shares. Thus, the total number of the Com pany’s Shares which
  can be traded on the WSX at any given point in time is 78,629,941. As a
  consequence of the above, if and when the said limi t is reached, there is a risk
  that some Shareholders would not be able to transfe r their Shares to the
  Polish market in order to trade them on the WSX unt il the total number of the
  Ordinary Shares traded on WSX decreases below the s aid limit (e.g. as a
  result of some Shareholders’ decision to transfer t hem to AIM).
  · Risks Associated with the Company’s Jersey Domicile :
  (a) Inability to Enforce Legal Rights in Certain Circum stances. The Company is
  incorporated under the laws of Jersey, however, its Tunisian operations are
  carried out via a branch of a Dutch incorporated BV . The Company’s
  Romanian operations are carried out via an entity i ncorporated in Romania.
  In the event a dispute arises in Romania, Tunisia, the Netherlands or in
  another foreign jurisdiction, the Company may be su bject to the exclusive
  jurisdiction of foreign courts or may not be succes sful in subjecting foreign
  persons to the jurisdictions of courts in Jersey. S imilarly, given that a
  substantial portion of the Company’s assets are loc ated outside of Jersey,
  investors may have difficulty collecting from the C ompany or enforcing any
  judgments obtained outside Jersey in the Jersey cou rts. In addition, punitive
  damages in actions brought outside Jersey may be un enforceable in Jersey.
  (b) Changes to the Tax Law in Jersey. The rates of taxa tion in Jersey may
  change, which could adversely affect the financial prospects of the Company
  and/or the returns available to Shareholders. Any c hange in these rates or in
  Jersey tax legislation could impose a new tax liabi lity or increase an existing
  tax liability.
  (c) Maintenance of Tax Residence in Jersey. In order to ensure the Company
  does not become tax resident in any jurisdiction ot her than Jersey, the
  Company will be required to be controlled and manag ed in Jersey. The
  composition of the Board, the place of residence of the individual members
  of the Board and senior management and the location (s) in which the Board
  makes decisions will be important in ensuring that the Company does not
  become tax resident in any jurisdiction other than Jersey. Following the
  Continuance, the Company must also ensure that mana gement and control
  decisions are made in Jersey. Failure to maintain t ax residence in Jersey
  could potentially lead to the Company being conside red tax resident in a
  jurisdiction other than Jersey, which in turn could have a material adverse
  effect on the Company’s business, financial conditi on and prospects and/or
  operating results.  15

  (d) Uncertainties resulting from the EU Code of Conduct on Business Taxation’s
  determination regarding Jersey. In December 2017 th e Code Group
  determined Jersey to be a cooperative tax jurisdict ion and, as such, Jersey
  was not included on its list of non-co-operative ju risdictions. Jersey has made
  a written commitment to address, by the end of 2018 , concerns identified by
  the Code Group. To meet its commitment, Jersey may introduce enhanced
  reporting obligations or make changes to its legisl ation on economic
  substance. It is not clear what reporting obligatio ns will be introduced and
  what legislative changes will be made, or what the effect of them, if any, will
  be on the Jersey tax status of the Company.
  7. INCORPORATION AND EXCHANGE LISTINGS
  7.1 The Company was incorporated pursuant to the provis ions of the ABCA on 16 March, 1987
  as Titan Diversified Holdings Ltd. On 18 August 199 7, the Company changed its name to
  Loon Energy Inc. On 10 December 2008, pursuant to a court approved plan of arrangement,
  the Company completed a reorganisation which result ed in, among others (a) the spin out of
  the Company’s South American assets into an entity called Loon Energy Corporation, and (b)
  change of name to Kulczyk Oil Ventures Inc. On 24 J une 2013, pursuant to a court approved
  plan of arrangement, the Company completed its acqu isition of Winstar. On 1 January 2018,
  the Company completed a vertical short form amalgam ation with Winstar pursuant to section
  184(1) of the ABCA.
  7.2 The Company received shareholder approval on 7 Marc h 2018 to continue under the laws of
  the province of Alberta to the laws of Jersey, Chan nel Islands, which took effect on [●], 2018
  (the “ Continuance ”).
  7.3 The Company is a reporting issuer in the Provinces.
  7.4 The Company (as Serinus Energy Inc) has been listed and its Shares have been admitted and
  posted for trading on the TSX since 27 June 2013 wi th CUSIP number 81752K and symbol
  SEN. The ISIN for the Shares [is/was] CA81752K1057.
  7.5 The Company has been listed and its Shares (to the limit of 78,629,941) have been admitted
  and posted for trading on the WSX with CUSIP number [●] and symbol SEN. The ISIN for
  such shares [is/was] CA81752K1057.
  7.6 In connection with the Continuance, the Company’s S hares were issued a new ISIN, number
  [ ● ] for the purposes of AIM and the WSX.
  7.7 The Company confirms that, following due and carefu l enquiry, it has adhered to the legal
  and regulatory requirements involved in having the Shares traded on the TSX and the WSX.
  7.8 Copies of all documents or announcements which the Company has made public over the last
  two years (in consequence of being a reporting issu er in the Provinces) are available under the
  Company’s profile on SEDAR at
  www.sedar.com .
  7.9 Copies of all current and periodical reports which the Company has made public as a
  consequence of its shares being admitted to trading on WSX are available on
  www.gpw.pl/komunikaty .
  8. SHARE CAPITAL
  8.1 In accordance with its Articles, the Company is aut horised to issue an unlimited number of
  Shares including preferred shares. As at the date o f this document, no preferred shares are  16

  issued or outstanding. The Shares are in registered form, though a portion of the Company’s
  share capital is held beneficially through register ed intermediaries.
  8.2 As at [ ●] 2018 (being the latest practicable date prior to the date of the Announcement), the
  issued share capital of the Company was 150,652,138 Ordinary Shares fully paid.
  8.3 The Company is seeking admission to trading on AIM in respect of all such issued and to be
  issued Shares.
  8.4 The issued share capital immediately following Admi ssion (assuming no Options are
  exercised prior to Admission) will be [ ●] Ordinary Shares fully paid.
  8.5 As at [ ●] 2018 (being the last practicable date prior to th e date of the Announcement) options
  to acquire an aggregate number of 9,172,000 Ordinar y Shares are outstanding, comprising
  67,000 US denominated options (weighted average ex ercise price per option of US$3.53) and
  9,105,000 Canadian denominated options (weighted av erage exercise price per option of
  C$0.36).
  Name of Option
  holder Position Number of
  Shares issued
  under options Option
  Exercise Price
  (C$/US$) Option Expiration
  Date

  Jeffrey Auld Chief Executive Officer 3,500,000
  1,000,000 C$0.32
  C$0.37 22 September 2023
  31 May 2022
  Tracy Heck Chief Financial Officer 2,750,000 C$0.37 31 May 2022
  Calvin Brackman VP, External Relations &
  Strategy 750,000 C$0.37 31 May 2022
  Alexandra Damascan
  Romania
  President 250,000 C$0.37 31 May 2022
  Evgenij Iorich Non-Executive Director 100,000 C$0.37 31 May 2022
  James Causgrove Non-Executive Director 100,000 C$0.36 20 November 2022
  Eleanor Barker Non-Executive Director 100,000 C$0.37 31 May 2022
  Other Various Employees/former
  execs 622,000 Various Various
  Total 9,172,000

  8.6 The Company does not hold any Shares or treasury sh ares within the terms of section 725(5)
  UK Companies Act.
  8.7 The Company has no share warrants or restricted sha re units on issue.  17

  8.8 There are no restrictions on the transfer of Shares under the Articles.

  9. MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION
  9.1 The Memorandum
  Under the Jersey Companies Law, the capacity of a c ompany incorporated in Jersey is not
  limited by anything contained in its memorandum or articles of association or by any act of its
  Shareholders. Accordingly the Memorandum does not l imit the objects, powers and/or
  activities of the Company.
  9.2 The Articles
  A summary of the principal provisions of the Articl es, including the provisions relating to the
  rights attaching to Ordinary Shares, is set out bel ow:
  i. Issuance of Shares
  Subject to the statutes, (as defined in the Article s as being, in summary, the Jersey
  Companies Law and orders, regulations and subordina te legislation thereunder) (the
  “ Statutes ”) the Memorandum, the Articles and any resolution of the Company, the
  Directors may allot (with or without conferring a r ight of renunciation), grant options
  over, or otherwise deal with or dispose of in any o ther way unissued shares or rights
  to subscribe for or convert any security into share s to such persons, at such times and
  on such terms as they think proper.
  ii. Capital structure
  The share capital of the Company comprises only Ord inary Shares having the rights
  described in the Articles. The Ordinary Shares all rank pari passu.
  iii. Alteration of share capital
  Subject to the Statutes and if so authorised by spe cial resolution, the Company may
  consolidate (or consolidate and then divide) all or any of its share capital into shares
  of a larger nominal amount than its existing shares and sub-divide its shares, or any of
  them, (whether or not following a consolidation) in to shares of a smaller nominal
  amount than its existing shares. Any resolution aut horising the Company to sub-
  divide its shares or any of them may provide that, as between the shares resulting
  from such sub-division, any of them may, as compare d with the others, have any such
  preferred, deferred or other rights, or be subject to any such restrictions, as the
  Company has power to attach to new shares.
  Where any difficulty arises as a result of any cons olidation or sub-division of shares
  in the Company, the Directors may settle the same a s they consider expedient and, in
  particular, may make such provision as they think f it for any fractional entitlements
  which may or would arise, including arrangements un der which such fractions are
  sold.
  The Articles do not impose any conditions governing changes in the capital of the
  Company.
  iv. Variation of Rights  18

  Whenever the share capital of the Company is divide d into different classes of shares,
  all or any of the rights attached to any class may, subject to the Statutes, be varied or
  abrogated either in such manner (if any) as may be provided by those rights or (in the
  absence of any such provision) either with the cons ent in writing of the holders of not
  less than three-quarters in nominal value of the is sued shares of that class (excluding
  any such shares held as treasury shares) or with th e sanction of a special resolution
  passed at a separate general meeting of the holders of the shares of that class, but not
  otherwise.
  v. Form and transfer of Shares
  Ordinary Shares may be held in uncertificated form and uncertificated shares may be
  transferred otherwise than by a written instrument in accordance with the CREST
  Regulations and rules of any relevant system (such as CREST). The Directors may
  refuse to register a transfer of any such share if the transfer is in favour of more than
  four persons jointly or in any other circumstances permitted by the CREST
  Regulations, except where to do so would disturb th e market in the shares.
  Transfers of shares in certificated form may be eff ected by an instrument of transfer
  in any usual form or in any other form approved by the Directors. A certificated share
  may be transferred if the transferor delivers for r egistration to the registrar’s office,
  (or such other place as the Directors have specifie d) a properly signed and completed
  instrument of transfer together with the certificat e(s) for the shares to which the
  transfer relates (or an indemnity in a form satisfa ctory to the Directors) and such
  other evidence as the Directors may reasonably requ ire to prove the title of the
  transferor to make the transfer and the due executi on by the transferor or authority of
  the person executing the transfer on the transferor ’s behalf.
  The Directors may refuse to register the transfer o f a share held in certificated form
  unless the instrument of transfer:
  · is signed by or on behalf of the transferor and, un less the share is fully paid,
  by or on behalf of the transferee;
  · identifies the number and class of shares being tra nsferred;
  · states the name and address of the transferee;
  · relates to one class of shares only;
  · is in favour of a single transferee or not more tha n four joint transferees;
  · is duly stamped (if required); and
  · the transfer does not constitute a breach of any ag reement to which the
  Company is a party.
  In addition, the Directors may refuse to register t he transfer of a share which is not
  fully paid provided that such refusal shall not be exercised so as to disturb the market
  in those shares.
  A transferor shall remain the holder of the share c oncerned (whether a certificated
  share or an uncertificated share) until the name of the transferee is entered in the
  register of members as the holder of that share.  19

  vi. Restrictions on voting, distributions and transfer of default shares
  The provisions of section 793 of the UK Companies A ct are incorporated into the
  Articles. If a Shareholder or any person appearing to be interested in shares in the
  Company has been duly served with a notice under th e Articles and is in default in
  supplying to the Company the information thereby re quired within the period
  stipulated in such notice (which must not be less t han 14 days after the service of
  such notice), the Board may serve on such Sharehold er a notice (“a direction notice”)
  in respect of the shares in relation to which the d efault occurred (“default shares”).
  A direction notice may direct that the default shar es shall not confer on the
  Shareholder concerned any entitlement to attend or vote or speak, either personally or
  by proxy, at a general meeting or class meeting of the Company.
  Where default shares represent at least 0.25 per ce nt. (0.25%) of the class of shares
  concerned (excluding any shares of that class held as treasury shares), a direction
  notice may direct that:
  · the whole or any part of any dividend or other dist ribution (including shares
  issued in lieu of a dividend) which would otherwise be payable on the default
  shares shall be retained by the Company without lia bility to pay interest or
  compensation; and/or
  · all or any shares which would otherwise be issued b y the Company in lieu of
  a cash dividend or other cash distribution on the d efault shares shall be
  withheld from the Shareholder or otherwise retained by the Company
  (without any liability to pay compensation in respe ct of such shares if and
  when they are finally issued or released to the Sha reholder); and/or
  · no transfer of any certificated default shares shal l be registered unless the
  transfer is an approved transfer; and/or
  · subject to the CREST Regulations and the rules, pro cedures and practices of
  the relevant system, any computer-based entries in the relevant system
  relating to the holding of any default shares in un certificated form be altered
  so as to divest the holder of such shares of the po wer to transfer such shares
  unless the transfer is an approved transfer.
  For this purpose, an “approved transfer” is a trans fer by the acceptance of a takeover
  offer or a transfer on sale to a bona fide unconnec ted third party (including through a
  sale through a recognised investment exchange in wh ich the Company’s share are
  normally traded).
  The terms of a direction notice shall apply as soon as it has been duly served and shall
  cease to have effect seven (7) days following due c ompliance, to the reasonable
  satisfaction of the Directors, with the notice serv ed under the Articles or, if earlier,
  the transfer of any default shares by an approved t ransfer, but only in respect of the
  default shares which are transferred.
  vii. Authority to allot and pre-emption rights
  Subject to the Jersey Companies Law, the Articles a nd to any relevant authority of the
  Company in general meeting required by the Articles , the Board may offer, allot
  (with or without conferring rights of renunciation) , grant options over or otherwise
  deal with or dispose of shares or grant rights to s ubscribe for or convert any security  20

  into shares to such persons, at such times and upon such terms as the Board may
  decide. The Board's ability to allot relevant secur ities (as defined in the Articles) is
  restricted by Articles 10.2 and 10.3.
  Although the Jersey Companies Law does not provide any statutory pre-emption
  rights, the Articles provide that when proposing to allot equity securities (as defined
  in the Articles), the Company must first offer such equity securities to existing
  Shareholders in proportion to their respective hold ings of Ordinary Shares then in
  issue (i.e. the provisions relating to statutory pr e-emption rights under the UK
  Companies Act have been broadly replicated in the A rticles).
  Such pre-emption rights shall not apply:
  · to shares allotted and issued pursuant to the terms of the Existing Convertible
  Loan Agreement (as defined in the Articles);
  · in the case of bonus shares;
  · where the shares to be allotted are or are to be wh olly or partly paid otherwise
  than in cash;
  · where the shares are being allotted pursuant to the terms of an employee
  share scheme (as defined in the Articles); or
  · where the pre-emption rights have been dis-applied by way of a special
  resolution of Shareholders requiring a 75 per cent. majority; or
  · to certain allotments of equity securities during t he AGM Period (being the
  period from adoption of the Article until the close of the first annual general
  meeting of the Company held following adoption of t he Articles).
  viii. Redemption and conversion
  The Company may issue shares which can be redeemed or converted or are liable to
  be redeemed or converted at the option of the Compa ny or the holder. The Existing
  Ordinary Shares are not redeemable or convertible.
  ix. Participation in profits and assets
  Subject to the superior rights of any other class o r classes of shares that are, or may
  be, issued by the Company, the rights and restricti ons attaching to the Ordinary
  Shares as regards participation in the profits and assets of the Company are as
  follows:
  · any profits which the Company or Directors may dete rmine to distribute in
  respect of any financial year (and any other divide nd or other distributions
  declared by the Company) shall be distributed among the Shareholders pro
  rata according to the number of shares held by them save that, where a share
  is not fully paid, dividends and other distribution s shall be declared,
  apportioned and paid on that share in the same prop ortion as the amount paid
  up on that share bears to the aggregate issue price of that share during the
  portion or portions of the period in respect of whi ch the dividend or other
  distribution is paid (and for these purposes no amo unt paid up on a share in
  advance of a call shall be treated as paid up on th at share); and  21

  · the capital and assets of the Company on a winding- up shall be applied in
  repaying to the holders of the Ordinary Shares pro rata to the number of
  shares held by each Shareholder at the time of the commencement of the
  winding up. If any share is not fully paid up, that share shall only carry the
  right to receive a distribution calculated on the b asis of the proportion that the
  amount paid up on that share bears to the issue pri ce of that share.
  x. Making and Paying Calls
  Subject to the Articles and any terms of allotment of shares, the Directors may require
  a Shareholder to pay any amount of the issue price of the Shareholder’s shares that
  has not been paid to the Company with at least 14 c lear days’ notice given to such
  Shareholder. Liability to pay a call is not extingu ished or transferred by transferring
  the shares in respect of which it is required to be paid.
  If the terms of issue of any shares state that an a mount becomes payable either on a
  fixed date or on the occurrence of a particular eve nt or in other specified
  circumstances, then a call notice need not be given and each Shareholder must pay
  the amount in accordance with the terms of issue.
  If a Shareholder fails to pay any call (or an insta lment of a call) in full on or before
  the call payment date, the Directors may serve a no tice in writing on the Shareholder
  and if a Shareholder fails to comply with the defau lt notice and pay all outstanding
  call amounts with interest as directed therein, the n, subject to the Articles, inter alia:
  · the Directors may decide to forfeit any share to wh ich the default notice
  relates unless the share is subject to a security i nterest and any forfeited share
  will be cancelled unless it is sold;
  · any dividends and distributions payable in respect of a forfeited share but not
  paid before the Directors' decision to forfeit the share will also be forfeited;
  and
  · the Directors may sell any forfeited share, or reis sue any forfeited share that
  is cancelled, on any terms the Directors think fit.
  xi. Ownership threshold and change of control
  The provisions of DTR 5 are deemed to be incorporat ed by reference into the Articles
  and accordingly the vote holder and issuer notifica tion rules set out in DTR 5 apply to
  the Company and each Shareholder for as long as the Company is admitted to AIM.
  If the Company determines that a Shareholder has no t complied with the provisions
  of DTR 5 or the Articles with respect to some or al l of the shares held by such
  Shareholder (the “Default Shares”), the Company sha ll have the right by delivery of
  notice to that Shareholder (the “Defaulting Holder” ) (a “Default Notice”) to:
  · suspend the right of such Defaulting Holder to vote the Default Shares in
  person or by proxy at any meeting of the Company;
  · withhold, without any obligation to pay interest th ereon, any dividend or
  other amount payable with respect to the Default Sh ares with such amount to
  be payable only after the Default Notice ceases to have effect with respect to
  the Default Shares;  22

  · render ineffective any election to receive shares o f the Company instead of
  cash in respect of any dividend or part thereof; an d/or
  · prohibit the transfer of any shares of the Company held by the Defaulting
  Holder except with the consent of the Company or if the Defaulting Holder
  can provide satisfactory evidence to the Company to the effect that, after due
  inquiry, such Shareholder has determined that the s hares to be transferred are
  not Default Shares.
  Other than the foregoing, the Articles do not presc ribe any other ownership threshold
  above which Shareholder ownership must be disclosed .
  There are no provisions in the Articles which are i ntended to have the effect of
  delaying, deferring or preventing a change of contr ol of the Company.
  xii. General Meetings
  Annual general meetings of the Company shall be hel d in accordance with the
  Statutes, at such time and place as the Directors m ay determine. The Directors may
  convene other general meetings whenever they think fit, and are required to do so if
  requisitioned by Shareholders in accordance with th e Articles and the Statutes. If the
  Directors fail to convene a general meeting when re quisitioned, the meeting may be
  convened by the requisitionists. Annual general mee tings shall be called by not less
  than 21 clear days’ notice in writing, and other ge neral meetings shall be called by
  not less than 14 clear days’ notice in writing.
  If the Company has fewer than two Directors and the Director (if any) is unable or
  unwilling to appoint sufficient Directors to make u p a quorum or to call a general
  meeting to do so, two or more Shareholders may call a general meeting for the
  purpose of appointing one or more Directors.
  The Directors may determine the time, being no more than 48 hours (excluding non-
  working days) before the time fixed for the meeting , by which a person must be
  entered on the register of members in order to be e ntitled to attend or vote at a general
  meeting.
  xiii. Untraced shareholders
  The Company shall be entitled to sell, at the best price reasonably obtainable at the
  time of sale, the shares of a Shareholder or the sh ares to which a person is entitled by
  transmission if, during a period of 12 years at lea st three (3) dividends (whether
  interim or final) in respect of those shares have b ecome payable and no dividend in
  respect of those shares during that period has been claimed and within a further
  period of three (3) months following the date of ad vertisements giving notice of its
  intention to sell such shares placed after the expi ry of the period of 12 years, the
  Company, so far as the Directors are aware, has not received any communication
  from such Shareholder or person (in his capacity as Shareholder or person entitled by
  transmission). The net proceeds of any such sale sh all belong to the Company.
  xiv. Voting Rights
  On a show of hands, every Shareholder present in pe rson has one vote, each
  authorised person appointed by a corporate Sharehol der has one vote and every proxy
  present has one vote, unless he has been appointed by more than one Shareholder and
  has been instructed by one or more of those Shareho lders to vote for the resolution  23

  and by one or more others to vote against it, in wh ich case he has one vote for and
  one vote against the resolution.
  In the case of a poll every Shareholder has one vot e for every share held by him and
  his voting rights may be exercised by one or more p roxies.
  These voting rights are subject to any special righ ts or restrictions as to entitlement to
  vote on a particular resolution or at particular me etings imposed by or pursuant to the
  Articles or attached to any shares. These include, for example, that a person
  becoming entitled to a share by reason of a transmi ssion event (such as death or
  bankruptcy) shall not be entitled to vote with resp ect to those shares before being
  registered as holder of such shares.
  xv. Number of Directors
  Unless otherwise determined by the Company by ordin ary resolution, the number of
  directors shall not be less than two (2) but shall not be subject to any maximum
  number.
  xvi. Appointment of Directors
  The Company may by ordinary resolution appoint any person who is willing to act
  and is permitted by law to do so to be a director. Without prejudice thereto, the
  Directors have power at any time so to do, but so t hat the total number of directors
  shall not thereby exceed any maximum number fixed b y or in accordance with the
  Articles. Any person so appointed by the Directors shall hold office only until the
  conclusion of business at the next annual general m eeting.
  No person, other than a Director retiring at the me eting, shall be eligible for
  appointment or re-appointment as a Director at any general meeting unless: (i) he is
  recommended by the Directors; or (ii) the resolutio n to propose him is accompanied
  by notice in writing signed by a Shareholder other than the nominee, containing
  specified information about the nominee and notifyi ng the Shareholder’s intention to
  propose him for appointment, together with a notice signed by the nominee of his
  willingness to be appointed.
  xvii. Disqualification and Removal of Directors
  A Director shall cease to be a Director on the happ ening of any of the following
  events:
  · he becomes prohibited by law from acting as a Direc tor, or shall cease to be a
  Director by virtue of any provision of the Statutes ;
  · he resigns or offers to resign and the Directors re solve to accept such offer;
  · having been appointed for a fixed term, the term ex pires;
  · he has a bankruptcy order made against him or settl es or makes any
  arrangement or composition with his creditors gener ally or applies to the
  court for an interim order under section 253 of the Insolvency Act 1986 under
  that Act or any similar order, arrangement or compo sition is made in any
  jurisdiction outside the United Kingdom;  24

  · he becomes incapable by reason of illness or injury of managing and
  administering his property and affairs and the Dire ctors resolve that his office
  be vacated;
  · he and his alternate (if any) are absent from meeti ngs of the Directors for the
  greater of six (6) consecutive months and six (6) c onsecutive meetings
  without the consent of the Directors and the Direct ors resolve that his office
  be vacated;
  · having retired pursuant to the Articles, he is not re-appointed as a Director;
  · he is removed from office as a Director by notice i n writing signed by all his
  co-Directors, but so that if he holds an appointmen t to an executive office
  which thereby automatically determines such removal shall be deemed to be
  an act of the Company and shall have effect without prejudice to any claim
  for damages for breach of any contract of service b etween him and the
  Company or otherwise;
  · he is removed from office by ordinary resolution.
  xviii. Retirement of Directors
  At the first annual general meeting of the Company, all the Directors shall retire from
  office and at every subsequent annual general meeti ng the following Directors shall
  retire and shall be eligible for re-appointment:
  · any Director who has been appointed by the Director s since the last annual
  general meeting; and
  · any Director who was not appointed or re-appointed at one (1) of the two (2)
  preceding annual general meetings.
  xix. No Share Qualification
  A Director is not required to hold any shares in th e Company. A Director who is not a
  member of the Company shall nevertheless be entitle d to receive notice of and to
  attend and speak at all general meetings and class meetings.
  xx. Remuneration of Directors and expenses
  Remuneration paid to the Directors for their servic es as officers of the Company shall
  be such aggregate amount as the Directors shall dec ide, and shall accrue daily. Any
  such remuneration shall be distinct from any salary , remuneration or other amounts
  payable to the Director pursuant to any other provi sion of the Articles or any service
  agreement between the Company or any associated com pany and the relevant
  Director.
  Any Director who performs services which, in the op inion of the Directors, go
  outside of the scope of the ordinary duties of a Di rector, may be paid such additional
  remuneration and may receive such other benefits as the Directors or the
  remuneration committee may determine.
  The Company may also pay or repay to any Director a ll travelling, hotel and other
  expenses reasonably and properly incurred in attend ing and returning from meetings  25

  of the Directors or any committee of the Directors or general meetings of the
  Company or otherwise incurred in connection with th e business of the Company.
  The Directors may establish and/or contribute to an y pension, retirement or
  superannuation scheme or fund and may pay or agree to pay pension, retirement,
  superannuation benefits, annuities and other emolum ents to (or to any person in
  respect of) any person who is or was at the time a director or officer or employee of
  the Company or any associated company, for his bene fit or for the benefit of any
  member of his family. The Directors may also establ ish and/or contribute to any
  death and/or disability scheme for the benefit of a ny person who is or was at the time
  a director or officer or employee of the Company or any associated company or for
  the benefit of any member of his family.
  xxi. Permitted Interests of Directors
  Subject to the Articles, a Director who has, direct ly or indirectly, an interest in a
  transaction entered into or proposed to be entered into by the Company or by a
  subsidiary undertaking of the Company which to a ma terial extent conflicts or may
  conflict with the interests of the Company and of w hich the Director is aware, must
  disclose the nature and extent of the Director’s in terest to the Company in line with
  the Articles.
  Subject to the Articles, provided the Director has disclosed to the other Directors the
  nature and extent of their interest pursuant to art icle 75 of the Jersey Companies Law
  or otherwise in accordance with the Articles (as th e case may be), a Director,
  notwithstanding his office:
  · may be a party to, or otherwise directly or indirec tly interested in any
  contract, arrangement, transaction or proposal with the Company or with a
  subsidiary undertaking of the Company or in which t he Company or any
  subsidiary undertaking of the Company is otherwise interested and may hold
  any other office or place of profit under the Compa ny (except that of auditor
  or of auditor of a subsidiary undertaking) in addit ion to the office of Director
  and may act by himself or through his firm in a pro fessional capacity for the
  Company and in any such case on such terms as to re muneration and
  otherwise as the Directors may arrange either in ad dition to or in lieu of any
  remuneration provided for by any of the Articles;
  · may be a member, Director or other officer of, or e mployed by, or hold any
  other office or position with, or be directly or in directly interested in, any
  contract, arrangement, transaction or proposal with or a party to or otherwise
  directly or indirectly interested in, any group com pany;
  · may count in the quorum of any Directors’ meeting o r committee meeting;
  · may vote on any transaction or arrangement in which the Director has an
  interest except the Director’s own employment by, o r appointment to hold
  any office or position of profit under, the Company or the terms employment
  or appointment; and
  · shall not, by reason of his office, be liable to ac count to the Company for any
  dividend, profit, remuneration, superannuation paym ent or other benefit
  which he derives from any office, employment contra ct, arrangement,
  transaction or proposal or other interest permitted pursuant to making a valid  26

  declaration of interests under article 75 of the Jersey Companies Law or the
  Articles.
  xxii. Alternate directors
  Any Director (other than an alternate director) has the power to appoint as his
  alternate, to exercise his powers and carry out his responsibilities during his absence
  (whether for a limited or an unlimited term), eithe r, without the approval of other
  Directors, another Director, or any other person ap proved for that purpose by a
  resolution of the Directors.
  The appointment of an alternate director automatica lly determines: if his appointor
  terminates the appointment by notice in writing to the Company or tendered at a
  meeting of the Directors specifying when it is to t erminate; or on the happening of
  any event which, if he were a Director, would cause him to vacate the office of
  director; or if he resigns such appointment; or if his appointor ceases for any reason to
  be a director otherwise than by retiring and being re-appointed at the same general
  meeting.
  An alternate director is entitled to receive notice of meetings of the Directors and to
  attend and, in place of his appointor, to vote and be counted for the purpose of a
  quorum at any such meeting at which his appointor i s not personally present and
  generally to perform all functions as a director of his appointor in his absence.
  An alternate director may be paid or repaid by the Company such expenses as might
  properly have been paid or repaid to him if he had been a director but shall not in
  respect of his office of alternate director be enti tled to receive any remuneration from
  the Company except such part of his appointor’s rem uneration as his appointor may
  direct by notice in writing to the Company. An alte rnate director shall be entitled to
  be indemnified by the Company to the same extent as if he were a director.
  xxiii. Powers of Directors
  The business and affairs of the Company shall be ma naged by the Directors who, in
  addition to the powers and authorities expressly co nferred on them by the Articles or
  otherwise, may exercise all the powers of the Compa ny, subject to the Statutes, the
  Articles and any directions given by the Shareholde rs by special resolution.
  xxiv. Proceedings of Directors
  The quorum necessary for the transaction of the bus iness of the Directors may be
  fixed from time to time by the Directors and unless so fixed at any other number shall
  be two (2).
  Questions arising at any meeting of the Directors s hall be determined by a majority of
  votes and, subject to the restrictions on voting no ted below, each Director present has
  one vote. In the case of an equality of votes the c hairman of the meeting shall have a
  second or casting vote.
  The continuing Directors or a sole continuing Direc tor may act notwithstanding any
  vacancies but, if and so long as the number of Dire ctors is reduced below the
  minimum number fixed by or in accordance with the A rticles, the continuing
  Directors or Director may act only for the purpose of appointing directors or of
  calling a general meeting to do so. Any additional Director so appointed by the  27

  Directors or Director shall hold office until the c onclusion of business at the
  following annual general meeting.
  A resolution in writing signed by such number of th e Directors as are for the time
  being entitled to receive notice of a meeting of th e Directors and comprise together in
  number not less than a quorum for a meeting of the Directors shall be as effective as a
  resolution duly passed at a meeting of the Director s.
  xxv. Restrictions on voting
  Save as provided in the Articles, a Director shall not vote (or, if he does, his vote
  shall not be counted) at a meeting of the Directors in respect of any contract,
  arrangement, transaction or any other kind of propo sal in which he has a direct or
  indirect interest. This prohibition does not apply if the Director’s interest cannot
  reasonably be regarded as likely to give rise to co nflict of interests, or to any
  resolution concerning any of the following matters, which he has disclosed to the
  other Directors pursuant to article 75 of the Jerse y Companies Law or otherwise in
  accordance with the Articles:
  · any contract, arrangement, transaction or other pro posal concerning an offer
  of shares, debentures or other securities of or by the Company or any of its
  subsidiary undertakings for subscription or purchas e, in an offer in which he
  is or may be entitled to participate;
  · any contract, arrangement, transaction or other pro posal to which the
  Company is or is to be a party concerning any other body corporate in which
  he does not to his knowledge, directly or indirectl y, hold an interest in shares
  (as that term is defined in sections 820 to 825 (in clusive) of the UK
  Companies Act) representing one per cent. or more o f either any class of the
  equity share capital of, or the voting rights in, s uch body corporate (excluding
  any shares, or voting rights attached to any shares , held as treasury shares);
  · any contract, arrangement, transaction or other pro posal concerning in any
  way a pension, retirement, superannuation, death an d/or disability benefits
  scheme or fund or employees’ share scheme under whi ch he may benefit and
  which either has been approved, or is conditional o n approval, by Her
  Majesty’s Revenue & Customs for taxation purposes; or relates both to
  employees and Directors of the Company (or any asso ciated company) and
  does not award him any privilege or benefit not gen erally awarded to the
  employees to whom such scheme or fund relates; and
  · any contract or other proposal concerning any insur ance which the Company
  is empowered to purchase and/or maintain for or for the benefit of any
  persons including directors.
  A Director shall not be counted in the quorum prese nt at a meeting in relation to any
  resolution on which he is not entitled to vote.
  xxvi. Borrowing powers
  Subject to the Statutes and the Articles, the Direc tors may exercise all the powers of
  the Company to borrow or raise money and mortgage, charge or grant any security
  over all or any part of its undertaking, property a nd assets (present and future) and
  uncalled capital, to create and issue debentures, o ther loan stock and other securities  28

  and to give security, whether outright or as collateral security for any debt, liability or
  obligations of the Company or of any third party.
  xxvii. Indemnity and insurance
  Subject to the Statutes and Articles, but without p rejudice to any indemnity to which
  he may otherwise be entitled, every director, alter nate director or secretary (or former
  director or secretary) of the Company or of any ass ociated company shall be
  indemnified out of the assets of the Company agains t all costs, charges, losses,
  expenses and liabilities which he may sustain or in cur in the execution or discharge of
  his duties or in the exercise of his powers or othe rwise in relation to or in connection
  with his duties, powers or office.
  The indemnity provisions do not operate to provide an indemnity against any liability
  attaching to a Director in connection with any negl igence, default, breach of duty or
  breach of trust in relation to the Company or any a ssociated company except as
  permitted by law.
  The Directors have power to purchase and/or maintai n insurance at the expense of the
  Company for, or for the benefit of, anyone who is o r was at any time a Director,
  alternate director or secretary of the Company or a ny associated company or who is
  or was at any time a trustee of any retirement bene fits scheme or employee share
  scheme in which employees of the Company or any ass ociated company are or were
  interested, including insurance against any liabili ty incurred by such persons which
  may lawfully be insured against by the Company in r espect of any act or omission in
  the execution of their powers and/or otherwise in r elation to the Company or in
  connection with their duties, powers or offices in relation to any associated company,
  or any such retirement benefits scheme or employee share scheme.
  xxviii. Dividends and Other Distributions
  The Ordinary Shares do not confer any fixed dividen d entitlement. The Company
  may, by ordinary resolution, declare dividends or a ny other distributions but no such
  dividend shall exceed the amount recommended by the Directors. The Directors may
  from time to time pay such interim dividends or dis tributions as they think fit.
  Dividends and other distributions shall be distribu ted among the Shareholders pro rata
  according to the number of shares held by them save that, where a share is not fully
  paid, dividends and other distributions shall be de clared, apportioned and paid on that
  share in the same proportion as the amount paid up on that share bears to the
  aggregate issue price of that share during the port ion or portions of the period in
  respect of which the dividend or other distribution is paid (and for these purposes no
  amount paid up on a share in advance of a call shal l be treated as paid up on that
  share).
  Where the Company has a lien on any share and a sum in respect of which the lien
  exists is presently payable, the Directors may reta in any dividend or other moneys
  payable in respect of that share instead of enforci ng the lien.
  In addition, the Directors may retain any dividend or other moneys payable in respect
  of a share in the circumstances where a person who has become entitled to a share as
  a consequence of a transmission event (such as deat h or bankruptcy) fails to comply
  within 90 days of receipt of a notice from the Dire ctors requiring that person to elect
  to be registered as the holder of the share concern ed or to transfer that share.  29

  All unclaimed dividends, interest or other moneys p ayable in respect of a share may
  be invested or otherwise made use of by the Directo rs for the benefit of the Company
  until claimed. Any dividend which has remained uncl aimed for a period of twelve
  years from the date on which such dividend became d ue for payment shall be
  forfeited and shall revert to the Company.
  xxix. Capitalisation of Profits and Reserves
  Subject to the Statutes, the Shareholders may, on t he recommendation of the
  Directors, resolve by ordinary resolution (the capi talisation resolution) to capitalise:
  · any profits of the Company which are not required f or paying any preferential
  dividend or a dividend payable at a fixed rate; or
  · any sum standing to the credit of any reserve of th e Company.
  The Directors may appropriate any sum which the Com pany has resolved to
  capitalise (a capitalised sum) to the Shareholders who would have been entitled to it
  if it were applied in paying a dividend or distribu tion (the entitled Shareholders) and
  in the same proportions. A capitalised sum may be a pplied in paying up:
  · the amounts, if any, for the time being unpaid on a ny shares;
  · unissued shares for such issue price as the capital isation resolution may
  provide; or
  · new debentures of the Company,
  · which are then issued credited as fully paid to the entitled Shareholders.
  xxx. Distribution of Assets in a Liquidation
  Subject to any particular rights or limitations for the time being attached to any
  shares, as may be specified in these Articles or up on which such shares may be
  issued, if the Company is wound up, the assets avai lable for distribution among the
  Shareholders shall be distributed to the Shareholde rs pro rata to the number of shares
  held by each Shareholder at the time of the commenc ement of the winding up. If any
  share is not fully paid up, that share shall only c arry the right to receive a distribution
  calculated on the basis of the proportion that the amount paid up on that share bears
  to the issue price of that share.
  If the Company is in liquidation, the liquidator ma y, with the authority of a special
  resolution of the Company and any other authority r equired by the Statutes:
  · divide among the Shareholders in specie the whole o r any part of the assets of
  the Company and, for that purpose, value any assets and determine how the
  division shall be carried out as between the Shareh olders or different classes
  of Shareholders; or
  · vest the whole or any part of the assets in trustee s upon such trusts for the
  benefit of Shareholders as the liquidator, with the like sanction, shall think fit
  but no Shareholder shall be compelled to accept any assets upon which there
  is any liability.
  xxxi. Statutory Shareholder Rights  30

  Under article 141 of the Jersey Companies Law, a Sh areholder may apply to court for
  relief on the grounds that the Company's affairs ar e being conducted or have been
  conducted in a manner which is unfairly prejudicial to the interests of the
  Shareholders generally or of some part of the Share holders (including at least the
  Shareholder making the application) or that an actu al or proposed act or omission by
  the Company (including an act or omission on our be half) is or would be so
  prejudicial. What amounts to unfair prejudice is no t defined in the Jersey Companies
  Law. There may also be common law personal actions available to the Shareholders.
  Under article 143 of the Jersey Companies Law (whic h sets out the types of relief a
  court may grant in relation to an action brought un der article 141 of the Jersey
  Companies Law), the court may make an order regulat ing the Company's affairs,
  requiring the Company to refrain from doing or cont inuing to do an act complained
  of, authorising civil proceedings and providing for the purchase of shares by the
  Company or by any of the Shareholders.
  10. TAKEOVERS
  As a Jersey resident company whose shares will be t rading on AIM, the City Code will apply
  to takeovers of the Company. The City Code operate s principally to ensure that shareholders
  are treated fairly and are afforded equivalent trea tment and provides an orderly framework
  within which takeovers are conducted. The City Code is administered by the UK Panel on
  Takeovers and Mergers. The City Code is based upon a number of general principles which
  are essentially statements of standards of commerci al behavior to promote shareholder
  protection. These general principles shape the form , structure and timetable of takeovers in
  the UK. It is a fundamental general principle of th e City Code that all shareholders of the
  same class of a target must be treated similarly by an offeror. A number of rules in the City
  Code are designed to ensure equal treatment. In par ticular, the City Code contains rules to
  ensure that equivalent offers are made to all share holders, and the same information is
  provided to all shareholders at the same time.
  NI 62-104 sets forth the Canadian take-over bid reg ime. NI 62-104 will continue to apply to
  the Company to the extent that it is party to a tak e-over bid made in Canada.
  10.1 Early Warning Reporting and Conduct of Takeover Bid s
  As the Company is a reporting issuer in the Provinc es, the following may apply to the
  Company in certain situations.
  Securities laws of the Provinces include a comprehe nsive code governing both the reporting
  of the acquisition of significant shareholdings and the conduct of takeover bids. For the
  purposes of these rules, a person is deemed to own all shares and securities convertible into
  shares that are held directly or indirectly by, or over which control or direction is exercised
  by, such person and persons acting jointly or in co ncert with that person.
  · Early Warning Reporting
  Under securities laws of the Provinces, any person who directly or indirectly acquires
  beneficial ownership of, or the power to exercise c ontrol or direction over, shares (or
  securities convertible into Shares) of the Company that, together with any shares held
  by that person, would constitute 10% or more of the outstanding shares, must
  forthwith issue a news release in Canada announcing , among other things, the number
  of such securities they hold and their intentions w ith respect to the securities of the
  Company. A formal report (an “ early warning report”) setting forth details
  regarding the acquisition is also required to be fi led with the Securities Commissions  31

  of the Provinces, within two business days of the acquisition of shares (or convertible
  securities) that results in the person holding 10% or more of such securities. If a
  person’s beneficial ownership of, or control or dir ection over, shares (or securities
  convertible into Shares) decreases to less than 10% of such securities, that person
  must issue a news release and file an early warning report disclosing the same
  information as described above.
  Whenever a person who has filed an early warning re port acquires or disposes
  beneficial ownership of, or acquires or ceases to h ave control over, 2% of the
  Company’s shares (including securities convertible into Shares), or if there is a
  change in a material fact disclosed in a previously filed report, an additional report
  must be filed within the same time limits.
  · Takeover Bid Rules
  Any person who acquires or offers to acquire 20% or more of the Company’s Shares
  (other than pursuant to an issuance from treasury) is deemed to be making a takeover
  bid. Generally, applicable Canadian securities laws provide that takeover bids must:
  (a) be made available to all shareholders;
  (b) be open for acceptance for a minimum of 105 days, s ubject to certain
  exceptions;
  (c) require more than 50% of the applicable securities be deposited under the bid;
  (d) offer identical consideration to all shareholders; and
  (e) be made by a takeover bid circular containing presc ribed information about
  the bidder and its intentions with respect to the C ompany.
  There are various statutory exemptions available fr om these rules. In particular, a
  person may acquire up to 5% of the Company’s Shares in any 12- month period at
  prices not in excess of “market price” (plus broker age). Also, a person may acquire
  Shares of the Company from no more than five person s in private transactions at no
  more than 115% of “market price”.
  · Insider Reporting
  A person who acquires direct or indirect beneficial ownership of or the power to
  exercise control or direction over, more than 10% o f the Shares of the Company is
  considered to be an “insider” of the Company. Each insider must file an initial insider
  report in prescribed form within 10 days of becomin g an insider disclosing the
  holdings of that person. That insider must file a f urther insider report within five days
  of any change in the ownership or control or direct ion over securities of the
  Company.
  Insider reports are filed electronically using the System for Electronic Disclosure by
  Insiders (“ SEDI”) established by the Canadian Securities Administr ators. Further
  information about SEDI can be found at the SEDI web site (
  www.sedi.ca ).
  10.2 Notification requirements and takeover bids on WSX
  · Notification requirements under the Public Offering Act  32

  The WSX is a home market for the Company’s Shares w ithin the territory of the EEA, thus
  the relevant provisions shall apply, in particular the Polish Act on Public Offering, Conditions
  Governing the Introduction of the Financial Instrum ents to Organised Trading, and Public
  Companies of 29 July 2005 as amended (the “Public Offering Act ”).
  Pursuant to the Public Offering Act a shareholder t hat reaches or exceeds the threshold of 5%,
  10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% or 90% (t he “major holdings of shares ”) of
  the voting rights in the Company shall immediately notify the “PFSA” and the Company. The
  notification requirement applies also in the case o f a change in the shareholding representing
  more than 10% of the voting rights, by at least 2% of the voting rights, or a change in the
  shareholding representing more than 33% of the voti ng rights, by at least 1% of the voting
  rights. The obligations described above would also be applicable to the acquisition of the
  Company’s Shares in the event of a possible placing of Shares by the Company to subscribers
  for Shares. The notification pertaining to the acqu isition of the major holdings of shares
  should take place not later than within four busine ss days from the date on which the
  shareholder learns of the change in the proportion of the voting rights held, or on which the
  shareholder could have learned of it if he had acte d with due diligence.
  In addition, each shareholder who held at least 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%,
  50%, 75% or 90% of the voting rights in a public c ompany, and following a reduction of that
  shareholding now holds 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% or 90% or less
  of the voting rights, as appropriate shall be oblig ed to promptly notify the PFSA and the
  Company about this fact, not later than within four business days as of the date on which they
  found out, or while exercising due care could have found out, about the change of share in the
  total number of votes, and in the case of change ar ising from the acquisition or disposal of
  shares in a public company in a transaction perform ed on a regulated market or in an
  alternative trading system - not later than within 6 trading days as of the day of conclusion of
  the transaction.
  The above notification requirements apply also to a n entity that has reached or exceeded a
  specified threshold of the voting rights in connect ion with: (i) a legal event other than a legal
  transaction, or (ii) indirect acquisition of shares in a public company.
  The above notification requirements apply also in s everal other cases set forth in the Public
  Offering Act in particular they apply jointly to al l entities that are parties to a written or oral
  agreement concerning the acquisition of shares in t he Company, or voting in concert at a
  general meeting, or implementing a consistent polic y in respect of the Company, even if only
  one of those entities has taken or intended to take action which gave rise to those obligations.
  · Takeover bids under the Public Offering Act
  Under the Public Offering Act a threshold of respec tively 33% or 66% of the voting rights in
  the Company may only be exceeded by way of an annou ncement of a takeover bid for the sale
  or exchange respectively of the Company's Shares in a number that allows the shareholder to
  reach 66% of the voting rights, or of all the remai ning Shares of the Company.
  If the threshold of 33% of the voting rights in the Company is exceeded as a result of an
  indirect acquisition of shares, the taking-up of sh ares of a new issue, the acquisition of shares
  in a public offering or as an in-kind contribution, as a result of a merger or division or an
  amendment to the Company's articles of association, expiry of the preferential rights attaching
  to shares, or a legal event other than a legal tran saction - the shareholder or the entity that has
  acquired those shares indirectly shall, within thre e months after exceeding the 33% threshold:
  (i) announce a takeover bid for the sale or exchang e of shares of the Company in a number
  that will allow reaching the threshold of 66% of th e voting rights, or (ii) dispose of the
  Company’s shares in a number that will reduce the h olding to no more than 33% of the voting  33

  rights - unless, within that time limit, the propor tion of the voting rights held by the
  shareholder or by the entity that has acquired shar es indirectly is reduced to no more than
  33% of the voting rights, as a result of an increas e in the Company's share capital, amendment
  to the Company's articles of association, or expiry of the preferential rights attaching to the
  shares held by that shareholder or entity, as the c ase may be.
  If the threshold of 66% of the voting rights in the Company is exceeded as a result of an
  indirect acquisition of shares, the taking-up of sh ares of a new issue, the acquisition of shares
  in a public offering or as an in-kind contribution, as a result of a merger or division or an
  amendment to the Company's articles of association, expiry of the preferential rights attaching
  to shares, or a legal event other than a legal tran saction - the shareholder or the entity that has
  acquired those shares indirectly shall, within thre e months after exceeding the 66% threshold,
  announce a takeover bid for the sale or exchange of all the remaining Company’s Shares,
  unless, within that time limit, the proportion of t he voting rights held by the shareholder or by
  the entity that has acquired shares indirectly is r educed to no more than 66% of the voting
  rights, as a result of an increase in the Company's share capital, amendment to the Company's
  articles of association, or expiry of the preferent ial rights attaching to the shares held by that
  shareholder or entity, as the case may be.
  The provisions of the Public Offering Act pertainin g to mandatory takeover bids following
  the exceeding of the relevant thresholds include ce rtain exceptions such as e.g. where the 33%
  or 66% threshold is exceeded by inheritance the obl igation to announce a mandatory takeover
  bid only applies in a case where the proportion of the voting rights held by that shareholder is
  further increased following such acquisition.
  When the acquisition of the Company’s Shares (also under a possible placing) results in
  exceeding the threshold of 33% of the voting rights in the Company, the shareholder shall
  announce a mandatory takeover bid for the sale or e xchange of the Company’s Shares in a
  number that allows the shareholder to reach 66% of the voting rights or dispose the shares in a
  number that will reduce the holding to no more than 33% of the voting rights.
  When the acquisition of Shares (also pursuant to a possible placing) results in exceeding the
  threshold of 66% of the voting rights in the Compan y, the shareholder shall announce a
  mandatory takeover bid for the sale or exchange of all the remaining Shares of the Company.
  The mandatory takeover bids referred to above shall be announced within three months after
  exceeding the threshold of 33% or 66%, respectively .
  The above provisions pertaining to takeover bids ap ply also in several other cases set forth in
  the Public Offering Act. In particular if the 33% o r 66% threshold was exceeded as a result of
  concluding a written or oral agreement concerning t he acquisition of shares in the Company,
  or voting in concert at a general meeting, or imple menting a consistent policy in respect of the
  Company, said provisions also apply jointly to all entities that are parties to such agreement,
  even if only one of those entities has taken or int ended to take action which gave rise to those
  obligations.
  11. FINANCIAL INFORMATION
  The audited consolidated financial information rela ting to the Group as at and for the years
  ended 31 December 2017 and 31 December 2016 can be found on the Company website at
  www.serinusenergy.com and under the Company’s SEDAR profile at www.sedar.com .  34

  12. MAJOR SHAREHOLDERS
  12.1 The Company is aware of the following shareholdings which represent 3% or more of the
  Company’s issued Shares as at [ ●] 2018 (being the latest practicable date prior to the date of
  the Announcement):
  Shareholder Number of Shares Percentage of issued share capital
  as at [●] 2018 (on a
  non-diluted basis) Percentage of issued
  share capital
  immediately
  following Admission
  (assuming no
  Options are
  exercised prior to
  Admission)
  Kulczyk Investments
  S.A. 78,602,655 52.17% [
  ●]%
  Pala Assets Holdings
  Limited 11,266,084 7.48% [
  ●]%
  Quercus TFI SA 7,900,329 5.24% [ ●]%

  Such Shareholders do not have different voting righ ts in respect of their Shares than other
  Shareholders.
  12.2 So far as the Company is aware (as described in par agraph [●]), the percentage of its issued
  Shares as at [ ●], 2018 and as expected at Admission not in public hands for the purposes of
  the AIM Rules for Companies is [ ●]%, being the shareholdings of directors, managemen t and
  substantial shareholders.
  12.3 Otherwise than set out in paragraph 12.1, the Compa ny (i) is not directly or indirectly
  controlled by any company or person acting jointly or severally; and (ii) so far as the
  Company is aware, there are no arrangements the ope ration of which may at a subsequent
  date result in a change of control of the Company.
  12.4 The Disclosure of Interests in Shares
  · As an AIM listed company, the Company is subject to the provisions of the UK
  Disclosure Rules and Transparency Rules and, conseq uently, shareholders will be
  subject to any UK requirement to disclose to the Co mpany the level of their interests
  in Shares.
  · It should be noted that as a reporting issuer in th e Provinces, certain obligations exist
  under certain securities legislation of Canada for Shareholders to disclose to the
  Company the level of their interests in Shares whic h are described in paragraph 10.1
  above.
  13. DIRECTORS’ INTERESTS
  13.1 As at [ ●], 2018 (being the latest practicable date prior to the date of the Announcement) and
  as expected to be held on Admission, the interests (all of which are beneficial) of the
  Directors (including any interest known to that Dir ector or which could with reasonable
  diligence be ascertained by him or any person conne cted with a Director within the meaning  35

  of paragraph 252 to 255 of the UK Companies Act in the Company’s issued share capital are
  or are expected to be as follows:
  Director Number of Shares Percentage of
  issued share
  capital as at [
  ● ], 2018
  (being the latest
  practicable date
  prior to the date
  of the
  Announcement) Percentage of
  issued share
  capital
  immediately
  following
  Admission
  (assuming no
  Options are
  exercised prior
  thereto) Number of
  Shares under
  options
  Expiry Date Exercise
  Price (C$)
  ukasz Rędziniak NIL 1 N/A N/A NIL - -
  Jeffrey Auld 22,197 0.01% [
  ●] (1) 3,500,000
  (2) 1,000,000 (1) 22
  September
  2023
  (2) 31 May
  2022 (1) 0.32
  (2) 0.37
  Tracy Heck
  (Proposed
  Director)
  NIL N/A N/A 2,750,000 31 May 2022 0.37
  Dawid
  Jakubowicz NIL N/A N/A NIL - -
  Dominik Libicki NIL 1 N/A N/A NIL - -
  Eleanor Barker NIL N/A N/A 100,000 31 May 2022 0.37
  James
  Causgrove
  NIL N/A N/A 100,000 20
  November
  2022 0.36
  Evgenij Iorich 2 3,415 0.00% [
  ●] 100,000 31 May 2022 0.37

  1
  These directors do not hold shares personally. Kulc zyk Investments S.A (“KI”) owns 78,602,655 Shares, for which these director s are deemed
  to have direction over by virtue of their directors hips with KI.
  2
  Mr Iorich is also deemed to have direction over the 11,266,084 owned by Pala Assets Holdings Limited ( “Pala ”) by virtue of his directorship
  with Pala.
  13.2 As at the date of this document, two of the Directo rs of the Company ( ukasz Rędziniak, and
  Dominik Libicki) are directors of KI (who, as at th e date of this document, holds 52.17% of
  the Company’s issued and outstanding Shares). Dawid Jakubowicz is the Portfolio
  Management Director of KI One S.A.. KI is the paren t company and sole shareholder of KI
  One S.A.. All three directors are therefore not con sidered to be independent. KI and KI One
  S.A.’s business activities are varied, and include investments in resource companies other
  than the Company. There is therefore, potential for a conflict of interest to arise.
  13.3 Other than as set out at paragraph 13.1, none of th e Directors or any person connected with
  them (within the meaning of section 252 of the UK C ompanies Act is interested in any related
  financial product referenced to the Shares (being a financial product whose value is, in whole
  or in part, determined directly or indirectly by re ference to the price of the Shares including a
  contract for difference or a fixed odds bet).
  14. ADDITIONAL INFORMATION ON THE DIRECTORS
  14.1 The Directors currently hold, and have during the f ive years preceding the date of this
  document held, the following directorships or partn erships:  36

  Name Current directorships
  /partnerships Previous directorships
  /partnerships
  ukasz R ędziniak Kulczyk Investments S.A.
  Polenergia S.A.
  Firma Oponiarska Dębica S.A.
  KI New Tech SARL
  Luglio Limited
  KI Chemstry SARL
  KI Mining Cyprus
  KWW Aviation Holding Gmbh
  Polenergia Holding SARL
  QKR Corporation Limited
  QKR Namibia Mineral Holdings
  (Pty) Limited
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd
  Phenomind Ventures S.A.
  SCT Broker sp. z .o.o
  1 Day International SARL
  Autostrada Wielkopolska II S.A.
  Autostrada Wielkopolska S.A. Law Firm SPCG incorporated in
  Poland
  Kulczyk Real Estate Holding SARL
  KI One S.A.
  Jeffrey Auld Lansdowne Oil and Gas plc
  Serinus Holdings Limited
  Serinus Petroleum Consultants
  Limited
  Winstar B.V.
  Winstar Tunisia B.V.
  Serinus Energy Romania S.A.
  AED South East Asia Limited
  SE Brunei Limited
  Burnt Stick Advisors Limited
  Milesian Oil and Gas
  Lansdowne Celtic Sea Limited KOV Borneo Limited
  Sabalo Energy Limited
  Oilex Limited
  Buloke Energy Limited (Australia)

  Tracy Heck
  Serinus Energy (Canada) Inc.
  Winstar B.V.
  Winstar Tunisia B.V.
  Serinus Energy Romania S.A.
  Serinus Holdings Limited
  SE Brunei Limited
  AED South East Asia Limited


  NIL
  Dawid Jakubowicz KI One S.A. Polenergia S.A.
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd.
  Stanusch Technologies S.A.
  Beyond.pl sp. z o.o.
  Polsin Overseas Shipping Ltd. sp.
  z o.o.
  Ciech Pianki sp. z o.o.
  Ciech Vitrosilicon S.A. Fibar Group S.A.  37

  Name Current directorships
  /partnerships Previous directorships
  /partnerships
  Ciech Soda Polska S.A.
  Ciech Cargo sp. z o.o.
  Dominik Libicki Kulczyk Investments S.A. Polenergia S.A.
  Polska Telewizja Polstat
  Sp. z o.o.
  POT sp. z o.o.
  Serinus Energy Inc.
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd
  Polenergia Holding SARL
  Polenergia S.A.
  Ciech S.A.
  Insignis Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A.
  AI Investments sp. z o.o. Cyfrowy Polstat S.A.
  Cyfrowy Polsat Technology
  Sp. z o.o.
  Grupa Kapita
  owa Cyfrowy Polsat
  S.A.
  Info-TV-FM sp. z o.o.
  Polkomtel sp. z o.o.
  Konfederacja Lewiatan
  Zwi
  ązek Pracodawców Prywatnych
  Mediów
  Autostrada Eksploatacja S.A
  Fundacja Polsat
  Telewizja Polsat sp. z o.o
  Polski Operator Telewizyjny sp.
  z.o.o.
  Eleanor Barker Barker Oil Strategies Sterling Resource s Ltd

  James Causgrove Causgrove Energy West Ltd NIL
  Evgenij Iorich Pala Investments Limited Pala Group Holdings Limited
  Pala Assets Holdings Limited
  VFI Holdings AG
  Peninsula Energy Limited
  Itafos
  Nevada Copper Corp. Asian Minerals Resource Limited
  Melior Resources Inc


  14.2 None of the Directors:
  · has any unspent convictions in relation to indictab le offences;
  · has been the subject of any public criticism by any statutory or regulatory authority
  (including a recognized professional body);
  · has been a director of a company at the time of, or within the 12 months preceding
  the date of, that company being the subject of a re ceivership, compulsory liquidation,
  creditors’ voluntary liquidation, administration, c ompany voluntary arrangement or
  any composition or arrangement with its creditors g enerally or any class of its
  creditors;
  · has been a partner of a partnership at the time of, or within 12 months preceding the
  date of, that partnership being placed into compuls ory liquidation or administration or
  being entered into a partnership voluntary arrangem ent nor in that time have the
  assets of any such partnership been the subject of a receivership;
  · has any asset which, at any time, has been the subj ect of a receivership;  38

  · is or has been bankrupt nor been the subject of any form of individual voluntary
  arrangement; and
  · is or has ever been disqualified by a court from ac ting as a director of a company or
  from acting in the management or conduct of the aff airs of any company.
  14.3 The table below shows the date of appointment of ea ch Director:
  Name Date of appointment by the
  Board
  ukasz R ędziniak 16 March 2016
  Jeffrey Auld 1 September 2016
  Tracy Heck [ ●] 2018
  Dawid Jakubowicz 7 March 2018
  Dominik Libicki 1 September 2016
  Eleanor Barker 31 May 2017
  James Causgrove 28 September 2017
  Evgenij Iorich 24 June 2013

  Pursuant to the Company’s Articles, the abovementio ned Directors (with the exception of
  James Causgrove, Dawid Jakubowicz and Tracy Heck) w ere most recently re-elected by
  Shareholders at the Annual General Meeting of the C ompany held on 31 May 2017. The
  Directors will hold office until the Company’s next Annual General Meeting or until their
  successors are duly elected or appointed.
  15. ARRANGEMENTS AND REMUNERATION OF DIRECTORS
  The Directors received the following sums in the ye ar ended 31 December 2017 in addition to
  any share based compensation.
  Name Fee (C$) Total (C$)
  ukasz R ędziniak 19,000 19,000
  Jeffrey Auld NIL NIL
  Tracy Heck 1 NIL NIL
  Dawid Jakubowicz 2 NIL NIL
  Dominik Libicki 20,000 20,000
  Eleanor Barker 15,500 15,500
  James Causgrove 5,000 5,000
  Evgenij Iorich 24,500 24,500
  Helmut Langanger 3 26,000 26,000
  Sebastian Kulczyk 4 12,000 12,000
  Duncan Nightingale 5 3,000 3,000

  1. Tracy Heck is a proposed executive director and is expected to join the board at or before Admission.
  2. Appointed on 7 March 2018
  3. Former director - resigned with effect from 7 M arch 2018
  4. Former director - resigned with effect from 7 M arch 2018
  5. Former director from 31 May 2017 to 7 July 2017  39


  16. RELATED PARTY TRANSACTIONS
  Save as set out in the Public Record, the Company h as not, as at [●] 2018 (being the latest
  practicable date prior to the date of the Announcem ent), entered into any transactions with
  persons who are related parties for the purposes of relevant International Financial Reporting
  Standards which are (as a single transaction or in their entirety) material to the Company.
  17. SETTLEMENT AND CREST
  CREST is a paperless settlement procedure enabling securities to be evidenced otherwise than
  by a certificate and transferred otherwise than by a written instrument. The Directors have
  applied for the Ordinary Shares to be admitted to C REST with effect from Admission.
  Accordingly, settlement of transactions in the Ordi nary Shares following Admission may take
  place within the CREST system if the relevant Share holders so wish. CREST is a voluntary
  system and holders of Ordinary Shares who wish to r eceive and retain share certificates will
  be able to do so.
  The Shares will be de-listed and cancelled from tra ding on the TSX on or about [●] 2018.
  Shareholders wishing to undertake such a transfer w ill generally need to contact their brokers
  and allow a reasonable time for the transfer to be effected. Furthermore, Shareholders will
  need to establish an account with brokers in the ma rket to which they are transferring their
  Shares in order to trade their Shares on that marke t.
  18. UK TAXATION
  18.1 General
  The following statements are intended only as a gen eral guide to certain UK tax
  considerations and do not purport to be a complete analysis of all potential UK tax
  consequences of acquiring, holding or disposing of Shares. The following statements are
  based on current UK legislation and what is underst ood to be the current practice of Her
  Majesty’s Revenue and Customs (“ HMRC”) as at the date of this document, both of which
  may change, possibly with retroactive effect. They apply only to Shareholders who are
  resident (and in the case of individual Shareholder s, ordinarily resident and domiciled) for tax
  purposes in (and only in) the UK (except insofar as express reference is made to the treatment
  of non-UK residents), who hold their Shares as an i nvestment (other than under an individual
  savings account), and who are the absolute benefici al owners of both their Shares and any
  dividends paid on them. The tax position of certain categories of Shareholders who are
  subject to special rules (such as persons acquiring Shares in connection with employment,
  dealers in securities, insurance companies and coll ective investment schemes) or trustees and
  beneficiaries as regards shares held in trust is no t considered.
  Any person who is in any doubt about their taxation position or who may be subject to
  tax in a jurisdiction other than the UK are strongl y recommended to consult their own
  professional advisers.
  18.2 Taxation of Chargeable Gains  40

  · UK tax resident Shareholders
  Disposals
  If a Shareholder sells or otherwise disposes of all or some of the Shares, he may,
  depending on his circumstances and subject to any a vailable exemption or relief,
  incur a liability to Capital Gains Tax (“ CGT”).
  There are a number of tax reliefs available for unq uoted securities (subject to a
  number of different requirements in each case) and anyone who requires further
  information on their availability should consult an appropriate professional adviser.
  · UK tax non-resident Shareholders
  A Shareholder who is not resident for tax purposes in the UK will not generally be
  subject to CGT on a disposal of Shares unless the S hareholder is carrying on a trade,
  profession or vocation in the UK through a branch o r agency (or, in the case of a
  corporate Shareholder, a permanent establishment) i n connection with which the
  Shares are used, held or acquired.
  Such Shareholders may be subject to foreign taxatio n on any gain under local law.
  An individual Shareholder who has ceased to be resi dent for tax purposes in the UK
  for a period of less than five tax years and who di sposes of all or part of his Shares
  during that period may be liable to CGT on his retu rn to the UK, subject to available
  exemptions or reliefs.
  18.3 Taxation of Dividends
  Liability to tax on dividends will depend upon the individual circumstances of a Shareholder.
  An individual Shareholder who is resident for tax p urposes in the UK and who receives a
  dividend from the Company will generally be entitle d to a tax free allowance of up to £2,000
  dividend income per tax year and will be subject to income tax on dividends received over
  and above the first £2,000 of dividend income. A Sh areholder who is subject to income tax at
  the higher rate will be liable to income tax on the gross dividend at the rate (currently) of
  32.5% to the extent that such sum, when treated as the top slice of the Shareholder’s income,
  falls above the threshold for higher rate income ta x.
  An individual Shareholder who is resident for tax p urposes in the UK and who is liable to tax
  at the new “additional” rate will be liable to tax on the gross dividend at the rate of 38.1%
  A corporate Shareholder (within the charge to UK co rporation tax) which is a ‘small
  company’ for the purposes of the UK taxation of div idends legislation will not generally be
  subject to UK corporation tax on dividends from the Company, on the basis the payer is
  resident in a ‘qualifying territory’ at the time th e dividend is received. A ‘qualifying territory’
  for these purposes is any territory with which the UK has a double tax treaty that has an
  appropriate non-discrimination clause, and this inc ludes Canada.
  Other corporate Shareholders (within the charge to UK corporation tax) will not be subject to
  tax on dividends from the Company provided the divi dends fall within an exempt class and
  certain conditions are met. In general, almost all dividends received by corporate
  Shareholders will fall within an exempt class.
  A Shareholder resident outside the UK may be subje ct to foreign taxation on dividend
  income under local law. A Shareholder who is reside nt outside the UK for tax purposes  41

  should consult his own tax adviser concerning his tax position on dividends received from the
  Company.
  18.4 UK Stamp Duty and Stamp Duty Reserve Tax (“ SDRT”)
  · No stamp duty or SDRT will arise on the issue or al lotment of new Shares by the
  Company.
  · Subsequent transfers
  No UK Stamp duty is payable on an instrument transf erring Shares. No charge to
  SDRT should also arise on an unconditional agreemen t to transfer Shares while the
  Company does not maintain a register in the UK.
  No charge to SDRT should arise on an unconditional agreement to transfer a
  depositary interest in Shares while they satisfy th e requirements of the SDRT (UK
  Depositary Interest in Foreign Securities) Regulati ons 1999.
  19. JERSEY TAXATION
  19.1 The following summary of the anticipated treatment of the Company and Shareholders is
  based on Jersey
  taxation law as it is understood to apply at the date of thi s document.
  19.2 General
  Under current Jersey law, there are no capital gain s, capital transfer, gift, wealth or
  inheritance taxes or any death or estate duties. No stamp duty is levied in Jersey on the issue,
  conversion, redemption or transfer of shares. On th e death of an individual shareholder
  (whether or not such individual was domiciled in Je rsey), duty at rates of up to 0.75% of the
  value of the relevant shares (up to a maximum of £1 00,000) may be payable on the
  registration in Jersey of any probate or letters of administration which may be required in
  order to transfer, convert, redeem or make payments in respect of shares held by a deceased
  individual shareholder.
  19.3 Income Tax – the Company
  Under the Income Tax (Jersey) Law 1961 (as amended) (the “Tax Law”), the standard rate of
  income tax on the profits of companies regarded as resident in Jersey or having a permanent
  establishment in Jersey is 0% (‘zero tax rating’). Certain exceptions from zero tax rating
  apply, namely:
  · companies which are regulated by the JFSC under cer tain sections of the Financial
  Services (Jersey) Law 1998, the Banking Business (J ersey) Law 1991 or the
  Collective Investment Funds (Jersey) Law 1988 shall be subject to income tax at a
  rate of 10% (these companies are defined as ‘financ ial services companies’ in the Tax
  Law);
  · specifically identified utility companies shall be subject to income tax at a rate of
  20% (these companies are defined as ‘utility compan ies’ in the Tax Law); and
  · any income derived from the ownership or disposal o f land in Jersey and companies
  involved in the importation or supply of hydrocarbo n oil in Jersey shall be subject to
  income tax at a rate of 20%.
  It is expected that the Company will be subject to a zero tax rating.  42

  19.4 Income Tax – The Shareholders
  Shareholders who are not resident for income tax pu rposes in Jersey will not be subject to
  taxation in Jersey in respect of any income or gain s arising in respect of the Shares held by
  them.
  Jersey resident Shareholders should note Article 13 4A of the Tax Law and other provisions of
  the Tax Law, the effect of which may be to render a ny gains and distributions in respect of
  their Shares chargeable to Jersey income tax.
  19.5 Withholding Tax – The Company
  The Company will not be entitled to make any deduct ion or withholding for or on account of
  Jersey income tax from any dividend declared on the Shares. Unless tax resident in Jersey,
  Shareholders will not be subject to any tax in Jers ey in respect of the acquisition, ownership,
  exchange, sale or other disposition of the Shares.
  19.6 Goods and Services Tax
  Pursuant to the Goods and Services Tax (Jersey) Law 2007 (the “2007 Law”), tax at a rate
  which is currently 5% applies to the supply of reta il goods and services, unless the relevant
  supplier or recipient of such goods and services is registered as an “international services
  entity”.
  The Company is expected to be an “international ser vices entity” for the purposes of the 2007
  Law and, accordingly, it will not be required to:
  · register as a taxable person pursuant to the 2007 L aw;
  · charge goods and services tax in Jersey in respect of any supply made by it; or
  · pay goods and services tax in Jersey in respect of any supply made to it.
  An annual fee will need to be paid each calendar ye ar for the Company to retain its ISE status.
  19.7 Tax Information Exchange
  The Organization for Economic Co-operation and Deve lopment has been actively engaged in
  working towards exchange of information on a global scale and has published a global
  Common Reporting Standard for multilateral exchange of information pursuant to which
  many governments have now signed multilateral agree ments. A group of those governments,
  including Jersey, has committed to a common impleme ntation timetable which will see the
  first exchange of information in 2017 in respect of accounts open at and from the end of 2015,
  with further countries committed to implement the n ew global standard by 2018. The
  Common Reporting Standard has been implemented in J ersey by the Taxation
  (Implementation)(International Tax Compliance)(Comm on Reporting Standard)(Jersey)
  Regulations which came into force on January 1, 201 6. The Company may need to comply
  with the aforementioned exchange of information req uirements as it progresses and develops.
  Investors must satisfy any requests for information pursuant to such requirements.
  19.8 EU Code of Conduct Group on Business Taxation
  In December 2017, the Code Group determined Jersey to be a cooperative tax jurisdiction and
  as such Jersey was not included on its list of non- co-operative jurisdictions. Jersey has made a
  written commitment to address, by the end of 2018, concerns identified by the Code Group  43

  which relate to a perceived lack of substance for c ompanies registering profits in Jersey
  without demonstrating real economic activity in Jer sey. As at the date of this document, it is
  not clear what reporting obligations will be introd uced and what legislative changes will be
  made, or what the effect of them, if any, will be o n the Jersey tax status of the Company.
  19.9 Identification of Shareholders
  The Company can be required to make a return to the Comptroller of Income Tax in Jersey,
  on request, of the names, addresses and shareholdin gs of Jersey resident Shareholders (in
  practice this return will not be required at more f requent intervals than once a year).
  20. MATERIAL CONTRACTS
  20.1 Other than those contracts set out in paragraphs 20 .2 and 20.3 below, all other material
  contracts entered into by the Company or its subsid iaries (not otherwise in the ordinary course
  of business) during the two years immediately prece ding the date of the Announcement and
  are, or may be, material as of the date of the Anno uncement are contained in the Company’s
  Public Record (which can be found at www.serinusene rgy.com and www.sedar.com).
  20.2 Nominated Adviser and Broker Agreement
  A nominated adviser and broker agreement dated [ ●] 2018 was entered into between
  Numis, Serinus Energy Inc and the Directors of Seri nus Energy Inc (the “Nomad
  Agreement”), pursuant to which Numis agreed to act as the Company’s nominated adviser
  and broker as required by the AIM Rules for Compani es in connection with the AIM
  Application and following Admission. The Nomad Agre ement is terminable by either party
  on one month notice. The Nomad Agreement provides f or the Company to pay Numis an
  annual fee. The appointment will terminate in the f ollowing circumstances, among others, (i)
  on Numis giving written notice to the Company in ce rtain customary circumstances including,
  without limitation, if there is a material breach b y the Company of its obligations under the
  Nomad Agreement or of the AIM Rules (which, where c apable of remedy, remains
  unremedied within seven days of a request therefor by Numis), (ii) forthwith if Numis is
  removed for any reason from the register of nominat ed advisers maintained by the London
  Stock Exchange, (iii) by the Company giving written notice if there is a material breach by
  Numis of its obligations under the Nomad Agreement or (iv) forthwith on the Ordinary
  Shares ceasing to be admitted to trading on AIM. Un der the Nomad Agreement, the Company
  has given customary undertakings and provided custo mary indemnities to Numis.

  20.3 GMP FirstEnergy Engagement Letter
  An engagement letter was entered into between GMP FirstEnergy and Serinus Energy Inc on
  29 March 2018, pursuant to which GMP FirstEnergy ag reed to provide financial advice,
  certain other services and to act as joint broker i n connection with the proposed Admission
  and contemplated placing (the “ Placing”) of new Ordinary Shares (the “ Engagement”). The
  Engagement provides for the Company to pay GMP Firs tEnergy an annual retainer until
  termination (ending on the sooner of (i) the comple tion of the Placing and Admission or (ii)
  30 June 2018) in accordance with the terms set out in a separate fee letter. In addition, the
  Company has agreed to pay GMP FirstEnergy a corpora te finance fee on completion of the
  Placing and a financing selling fee based on the gr oss proceeds raised in connection with the
  Placing (apportioned between GMP FirstEnergy and Nu mis). The Engagement is terminable
  by either party at any time by prior written notice . Pursuant to the Engagement, the Company
  has given customary undertakings and provided custo mary indemnities to GMP First Energy.

  20.4 Relationship Agreement  44

  A relationship agreement dated [●] 2018 was entered into by the Company, Kulczyk
  Investments S.A. (“ KI”) and Numis Securities Limited, pursuant to which the parties have
  agreed to manage the relationship between them to e nsure that (i) the Company will at all
  times be capable of carrying on its business indepe ndently of KI and the members of the KI
  group; and (ii) all transactions and arrangements i n the future between the Company and KI
  and the members of the KI group, will be at arm’s l ength and on normal commercial terms
  (the “ Relationship Agreement ”). Specifically, KI has agreed to exercise its Vot ing Rights
  (as defined in the Relationship Agreement) in compl iance with the AIM Rules for Companies
  and in a way to ensure the independence of the Boar d is maintained and that at least three
  directors of the Board are independent of KI. Follo wing Admission, KI will have the right
  (but not the obligation) to appoint such number of directors to the Board provided they meet
  the requisite voting thresholds set out in the Rela tionship Agreement. The Relationship
  Agreement will lapse (save in respect of any accrue d rights and obligations in favour of any
  party prior thereto) in the event that KI or any pa rty connected to KI holding Ordinary Shares
  in the Company from time to time cease together to hold, either directly or indirectly, more
  than [ ●]% of the Voting Rights attaching to the issued Ord inary Shares of the Company.
  21. LITIGATION
  Thirty of the thirty five employees working in conn ection with the Chouech Es Saida
  Concession have filed wrongful dismissal claims aga inst Winstar Tunisia B.V. Given the
  uncertainty of the claims, the Company has accrued US$599,000, being a risked estimate, in
  the Group’s accounts for the year ended 31 December 2017 as a provision for potential
  settlement costs. It is understood that the claims will take approximately two years to progress
  through the Tunisian courts before a final decision will be made.
  Other than above, no member of the Group is or has been involved in any governmental, legal
  or arbitration proceedings which may have, or have had during the 12 months preceding the
  date of this document, a significant effect on the Group’s financial position or profitability
  and, so far as the Directors are aware, there are n o such proceedings pending or threatened by
  or against any member of the Group.
  22. EMPLOYEES
  The Company currently has three executive officers, being its Chief Executive Officer
  (Jeffrey Auld), Chief Financial Officer (Tracy Heck ) and Vice President of External Relations
  & Strategy (Calvin Brackman). As at 31 December 201 7, there are approximately 90
  employees employed within the Group, 11 of whom are employed at the Company’s head
  office in Calgary . Mr Auld’s current service agreement with his consu ltancy company,
  Serinus Petroleum Consultants Limited, will cease o n or around the time upon which the
  Continuance takes effect and a new service agreemen t will be entered into simultaneously
  with the Company on substantially similar commercia l terms.
  23. CORPORATE GOVERNANCE
  23.1 General
  The Company is subject, among other laws and regula tions, to instruments published by
  relevant Canadian securities regulators and will re main to be a ‘Reporting Issuer’ in the
  Provinces following the Company’s de-listing from t he TSX. One such instrument, NI 58
  101, prescribes certain disclosure by the Company o f its corporate governance practices and
  NP 58 201, provides non-prescriptive guidelines on corporate governance practices for the
  Company. This section sets out the Company’s approa ch to corporate governance and
  addresses the Company’s compliance with NI 58 101 a nd NP 58 201.  45

  As a result of being a reporting issuer in the Provinces and listed on the TSX, the Company
  has established corporate governance practices and procedures, and complies with Canadian
  corporate governance standards appropriate for a pu blicly listed company of its size and stage
  of development. The Company complies with relevant Canadian corporate governance
  standards to the extent that the Directors reasonab ly consider necessary for a company of
  Serinus’ size and type. In particular, the Company has established and properly constituted an
  Audit Committee, which meets regularly, a Compensat ion and Corporate Governance
  Committee and a Reserves Committee, each of which i s convened as necessary.
  23.2 Board Structure
  23.3 On Admission, the Board will consist of two executi ve directors and six non-executive
  directors.
  23.4 Two directors hold senior executive positions in th e Company’s significant shareholder,
  Kulcyzk Investments S.A. being Dominik Libicki (chi ef investment officer and member of
  the management board) and ukasz R ędziniak (general counsel and member of the
  management board). Dawid Jakubowicz is the Portfoli o Management Director of KI One
  S.A., the parent company and sole shareholder of KI One S.A. All three directors are
  therefore not considered to be independent.
  23.5 Corporate Governance Policies
  The Company operates an insider trading policy in r espect of its listing on the TSX which
  applies to directors, officers and certain employee s of the Company. The Company will
  adopt, with effect from Admission, a share dealing policy which contains provisions
  appropriate to a company whose shares are traded on AIM (particularly relating to dealing
  during close periods in accordance with Rule 21 of the AIM Rules) and which is governed by
  MAR. The Company will take all reasonable steps to ensure compliance by the Directors,
  officers and relevant employees with such policy.
  The Company also intends to adopt, with effect from Admission a revised Anti-Bribery, Anti-
  Corruption and Sanctions Policy which establishes a ppropriate procedures to allow for
  reporting and communication by members of the Board , employees, officers, contractors,
  consultants and agents of the Group to the Board of any matters which may or may not be
  relevant in ensuring that the daily operations are maintained in compliance with the Bribery
  Act 2010 of England & Wales, the Canadian Corruptio n of Foreign Public Officials Act 1998
  and Jersey’s Corruption (Jersey) Law 2006 (the “ ABC Legislation”). It is intended that the
  Company’s employees within the Group will be traine d on the impact of the ABC Legislation
  and the Company’s specific policies.
  Prior to Admission, the Company will adopt terms of reference for committees consistent
  with the guidelines set out in the Quoted Companies Alliance Corporate Governance Code
  (the “ QCA Code ”) and terms of reference for a reserves committee on substantially the same
  terms adopted by the Company’s predecessor, Serinus Energy Inc. In relation to the
  Company’s corporate governance framework generally, the Company intends to implement
  the provisions of the QCA Code following Admission, and to the extent that the Company is
  not able to do so, it will clarify any reasons for non-compliance on its website.
  24. GENERAL
  24.1 Other than as disclosed in the Announcement, this d ocument or as otherwise disclosed in the
  Public Record:  46

  · there have been no interruptions in the Company’s b usiness which may have or have
  had in the last twelve months a significant effect on the Company’s financial position;
  · there are no significant investments by the Company under active consideration; and
  · the Directors are not aware of any exceptional fact ors which have influenced the
  Company’s activities.
  24.2 There are no other persons (excluding professional advisers otherwise disclosed in this
  document and trade suppliers) who have received, di rectly or indirectly, from the Company
  within the 12 months preceding the date of this doc ument or with whom the Company has
  entered into contractual arrangements (not otherwis e disclosed in this document) to receive,
  directly or indirectly from the Company on or after Admission, fees or securities in the
  Company or any other benefit, with a value of £10,0 00 or more at the date of Admission, nor
  has it made any such payments aggregating over £10, 000 to any government or regulatory
  authority or similar body in respect of its licence s other than to the following entities:
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP
  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · European Bank for Reconstruction and Development
  · Indian Oil and Gas Canada
  · The Romanian Energy Regulatory Authority
  · Tresor Publique

  24.3 The Company’s accounting reference date is 31 Decem ber.
  24.4 Numis has given and has not withdrawn its written c onsent to the inclusion in this Appendix
  of references to its name in the form and context i n which it appears.
  24.5 GMP FirstEnergy has given and has not withdrawn its written consent to the inclusion in this
  Appendix of reference to its name in the form and c ontext in which it appears.
  24.6 The Competent Person has given and has not withdraw n their written consent to the inclusion
  in this Appendix of references to their name in the form and context in which it appears.
  24.7 Brian Weatherill, is a “qualified person”, as defin ed under the AIM Guidance Note. Mr
  Weatherill has given and has not withdrawn his writ ten consent to the inclusion in this
  Appendix of references to his name in the form and context in which it appears.  47

  24.8 To the maximum extent permitted by law, each of the persons referred to above expressly
  disclaims and takes no responsibility for any part of the Announcement and Appendix other
  than the references to their name.
  24.9 The costs, charges and expenses payable by the Comp any in connection with or incidental to
  Admission, including registration and stock exchang e fees, legal fees and expenses are
  estimated to amount to approximately £[ ●] excluding VAT.
  24.10 Information equivalent to that required for an admi ssion document which has not previously
  been made public (in consequence of the Company bei ng a reporting issuer in the Provinces)
  is included in this Announcement or is available at
  www.serinusenergy.com or www.sedi.ca
  or www.sedar.com .
  24.11 The information required by Rule 26 of the AIM Rule s for Companies will be available at
  www.serinusenergy.com from the date of Admission.
  24.12 Where information has been sourced from third-party external sources, this information has
  been accurately reproduced and to the best of the k nowledge and belief of the Company
  (having taken all reasonable care to ensure that su ch is the case) the information is in
  accordance with the facts and does not omit anythin g likely to render this information
  inaccurate or misleading.
  24.13 Details of the rights attaching to Shares and copie s of the Company’s latest published
  accounts are available at the Company’s website
  www.serinusenergy.com .
  16 April 2018


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  OG OSZENIE WNIOSKODAWCY NA AIM PRZED DOPUSZCZENIEM ZGODNIE Z
  PUNKTEM 2 REGULAMINU AIM DLA SPÓ EK („REGULAMIN AIM”)

  NAZWA SPÓ KI:
  Serinus Energy plc („Spó
  ka”)
  ADRES SIEDZIBY SPÓ KI ORAZ ADRES HANDLOWY SPÓ KI, JEŚLI INNY OD
  POWY ŻSZEGO (PODA Ć KOD POCZTOWY):
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited, The Le Gallais Building 54 Bath Street
  St Helier, Jersey JE1 8SB
  Adres handlowy Spó
  ki: 1500, 700-4th Avenue SW, Cal gary, Alberta, Kanada T2P 3J4
  KRAJ SIEDZIBY:
  Jersey
  ADRES STRONY INTERNETOWEJ SPÓ KI, NA KTÓREJ PRZEDST AWIONO
  WSZYSTKIE INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z PUNKTEM 26 REGULAMINU
  AIM:
  www.serinusenergy.com

  PRZEDMIOT DZIA ALNOŚCI SPÓ KI (W TYM G ÓWNY KRAJ DZIA ALNO ŚCI
  OPERACYJNEJ), A W PRZYPADKU SPÓ KI INWESTYCYJNEJ – SZCZEGÓ OWE
  INFORMACJE O JEJ POLITYCE INWESTYCYJNEJ). W PRZYPAD KU UBIEGANIA SIĘ O
  DOPUSZCZENIE WSKUTEK ODWROTNEGO PRZEJ ĘCIA ZGODNIE Z PUNKTEM 14
  REGULAMINU, PROSZ Ę ODPOWIEDNIO WSKAZA Ć:
  Spó
  ka jest mi ędzynarodow ą firm ą prowadz ącą dzia
  alno ść w zakresie poszukiwania i
  zagospodarowania z
  ó ż ropy naftowej i gazu, posiadaj ącą zró żnicowan ą baz ę aktywów.
  Podstawowe aktywa Spó
  ki zlokalizowane s ą w Rumunii (faza zagospodarowania) i
  Tunezji (faza produkcji). W zwi ązku z powy ższym, g
  ówne kraje dzia
  alno ści operacyjnej
  Spó
  ki to Rumunia i Tunezja.
  Dzia
  alno ść Spó
  ki b ędzie kontynuowana po przeniesieniu z terytorium obo wiązywania
  prawa prowincji Alberta na terytorium obowi ązywania prawa Jersey na Wyspach
  Normandzkich w dniu 30 kwietnia 2018 r. lub w zbli żonym terminie („Kontynuacja”). W
  zwi ązku z Kontynuacj ą nast ąpi zmiana firmy Spó
  ki na Serinus Energy Plc.

  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O PAPIERACH WARTO ŚCIOWYCH OBJ ĘTYCH
  DOPUSZCZENIEM, W TYM OGRANICZENIA PRAWA PRZENOSZENI A TAKICH
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (tj. dost ępne informacje na temat liczby i kategorii akcji,
  warto ści nominalnej i ceny emisyjnej akcji obj ętych dopuszczeniem oraz liczby i kategorii
  akcji maj ących stanowi ć akcje w
  asne):
  Z chwil ą dopuszczenia akcji zwyk
  ych Spó
  ki do obrotu na AI M („Dopuszczenie”), do obrotu
  na AIM dopuszczone zostan ą nast ępuj ące akcje:

  Istniej ące Akcje Zwyk
  e

  150 652 138 akcji zwyk
  ych bez okre ślonej warto ści nominalnej

  Oferta Akcji
  Spó
  ka wyemituje [DO POTW.] nowych akcji zwyk
  ych b ez określonej warto ści nominalnej
  („Akcje z Oferty”) w cenie emisyjnej do okre ślenia po przeprowadzeniu procesu budowania
  popytu („Cena w Ofercie”).  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.

  Papiery warto ściowe Spó
  ki nie s ą obj ęte ograniczeniami w zakresie prawa ich
  przenoszenia. Spó
  ka nie posiada akcji w
  asnych.
  KAPITA POZYSKIWANY W RAMACH DOPUSZCZENIA (JE ŚLI MA ZASTOSOWANIE) I
  PRZEWIDYWANA KAPITALIZACJA RYNKOWA Z CHWIL Ą DOPUSZCZENIA:

  Kapita
  planowany do pozyskania w ramach Dopuszczen ia wynosi ok. 10 mln GBP
  („Oferta”).

  Kapitalizacja rynkowa z chwil ą dopuszczenia: [DO POTW.]

  PROCENTOWY UDZIA PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH NOTOWANYCH NA AIM
  NIEZNAJDUJ ĄCYCH SI Ę W OBROCIE PUBLICZNYM Z CHWIL Ą DOPUSZCZENIA:
  [DO POTW.]
  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O INNEJ GIE DZIE PAPIERÓW WA RTOŚCIOWYCH
  LUB RYNKU OBROTU, NA KTÓRYM SPÓ KA Z O ŻY A WNIOSEK LUB ZGOD Ę NA
  DOPUSZCZENIE DO OBROTU JEJ PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH (W ĄCZAJ ĄC W
  TO JEJ PAPIERY WARTO ŚCIOWE NOTOWANE NA AIM):
  Spó
  ka jest spó
  k ą publiczn ą od chwili jej za
  o żenia, za ś z dniem 27 czerwca 2013 r.
  rozpocz ęto obrót jej akcjami na Gie
  dzie Papierów Warto ściowych w Toronto („TSX”) pod
  nazw ą skrócon ą „SEN”.

  78 629 941 Akcji Zwyk
  ych Spó
  ki jest obecnie notow anych na Gie
  dzie Papierów
  Warto ściowych w Warszawie („GPW”) i znajduje si ę w obrocie pod nazw ą skrócon ą „SEN”.


  Po uzyskaniu na nadzwyczajnym zgromadzeniu w dniu 7 marca 2018 r. zgody
  akcjonariuszy Spó
  ki, Spó
  ka z
  o ży
  a wniosek o dobrowolne wycofanie jej Akcji Zwyk
  y ch z
  obrotu na gie
  dzie TSX. Wycofanie z obrotu na TSX p lanowane jest jednocześnie z
  Dopuszczeniem.
  IMI Ę, NAZWISKO I STANOWISKO KA ŻDEGO Z DYREKTORÓW I PROPONOWANYCH
  DYREKTORÓW (prosz ę podkre ślić imi ę, które stosuje, b ądź te ż doda ć inne imi ę lub
  nazwisko, które stosuje ka żdy z Dyrektorów):
  ukasz R ędziniak (Dyrektor Niewykonawczy, tymczasowo pe
  ni ący
  funkcj ę Przewodnicz ącego Rady)
  Jeffrey Auld (Prezes i Dyrektor Generalny - CEO)
  Tracy Heck (Dyrektor Finansowa - CFO) (Proponowany Dyrektor, planowane powo
  anie do
  Rady najpóźniej z dniem Dopuszczenia)
  Dawid Jakubowicz (Dyrektor Niewykonawczy)
  Dominik Libicki (Dyrektor Niewykonawczy)
  Eleanor Barker (Dyrektor Niewykonawczy)
  James („Jim”) Causgrove (Dyrektor Niewykonawczy)
  Evgenij Iorich (Dyrektor Niewykonawczy)

  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  PE NA NAZWA (IMI Ę I NAZWISKO) I STAN POSIADANIA KA ŻDEGO Z ISTOTNYCH
  AKCJONARIUSZY WG PROCENTOWEGO UDZIA U W ĄCZNYM KAPITALE
  ZAK ADOWYM PRZED I PO DOPUSZCZENIU (prosz ę podkre ślić imi ę, które stosuje,
  b ądź te ż doda ć inne imi ę lub nazwisko, które stosuje ka żdy z Dyrektorów):
  Akcjonariusz Przed Po
  Liczba
  akcji Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowy
  m
  Liczba
  akcji Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym
  Kulczyk Investments
  S.A. 78 602 655 52,17%
  [DO POTW.]
  [DO POTW.%]

  Pala Assets Holdings
  Limited 11 266 084 7,48%
  [DO POTW.]
  [DO POTW.%]
  Quercus TFI SA 7 900 329 5,24% [DO POTW.] [DO POTW.%]
  NAZWA (IMI Ę I NAZWISKO) WSZYSTKICH OSÓB OBJ ĘTYCH UJAWNIENIEM
  ZGODNIE Z PUNKTEM H ZA ĄCZNIKA NR 2 DO REGULAMINU AIM
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP
  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · Europejski Bank Odbodowy i Rozwoju

  (i) PLANOWANY DZIE Ń ZAKO ŃCZENIA ROKU FINANSOWEGO
  (ii) DZIE Ń, NA KTÓRY PRZYGOTOWANO G ÓWNE INFORMACJE FINANSOWE W
  DOKUMENCIE DOPUSZCZENIA (np. niebadane przez bieg
  ego rewidenta
  śródroczne sprawozdanie finansowe)
  (iii) DZIE Ń, NA KTÓRY SPÓ KA SPORZ ĄDZI PIERWSZE TRZY RAPORTY
  ZGODNIE Z PUNKTEM 18 I 19 REGULAMINU AIM:
  (i) 31 grudnia
  (ii) 31 grudnia 2017 r.
  (iii) 30 wrze śnia 2018 r., 30 czerwca 2019 r. i 30 wrze śnia 2019 r.

  PLANOWANA DATA DOPUSZCZENIA:
  W po
  owie maja 2018 r.
  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  NAZWA I ADRES AUTORYZOWANEGO DORADCY:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  NAZWA I ADRES MAKLERA:
  Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT
  GMP FirstEnergy
  85 London Wall
  London
  EC2M 7AD
  Z WYJ ĄTKIEM NOTOWANEGO WNIOSKODAWCY – SZCZEGÓ OWE INFORMA CJE O
  MIEJSCU (ADRES POCZTOWY LUB INTERNETOWY), W KTÓRYM DOSTĘPNY
  BĘDZIE DOKUMENT DOPUSZCZENIA WRAZ Z O ŚWIADCZENIEM, ŻE B ĘDZIE ON
  ZAWIERA Ć PE NE DANE WNIOSKODAWCY I SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O
  DOPUSZCZENIU JEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
  Nie dotyczy.
  DATA Z O ŻENIA INFORMACJI:
  16 kwietnia 2018 r.
  NOWA INFORMACJA / AKTUALIZACJA:
  Nowa informacja
  NOTOWANY WNIOSKODAWCA WYPE NIA RÓWNIE Ż PONI ŻSZ Ą CZ ĘŚĆ :

  NAZWA ZATWIERDZONEGO PRZEZ AIM RYNKU, NA KTÓRYM NOT OWANE SĄ
  PAPIERY WARTO ŚCIOWE WNIOSKODAWCY:
  TSX
  PIERWSZY DZIE Ń OBROTU PAPIERAMI WARTO ŚCIOWYMI WNIOSKODAWCY NA
  POWY ŻSZYM RYNKU:
  27 czerwca 2013 r.
  POTWIERDZENIE, ŻE PO STARANNEJ I DOG ĘBNEJ ANALIZIE STWIERDZONO, I Ż
  WNIOSKODAWCA PRZESTRZEGA WSZYSTKICH WYMOGÓW PRAWNYC H I
  REGULACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z NOTOWANIEM JEGO PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH NA TAKIM RYNKU LUB SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O
  EWENTUALNYCH ODSTĘPSTWACH:
  Po starannej i dog
  ębnej analizie Spó
  ka potwierdza, że spe
  nia wymogi prawne i
  regulacyjne zwi ązane z notowaniem jej Akcji Zwyk
  ych na TSX.

  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  ADRES LUB STRONA INTERNETOWA, NA KTÓREJ DOST ĘPNE S Ą WSZYSTKIE
  DOKUMENTY LUB OG OSZENIA PUBLIKOWANE PRZEZ WNIOSKOD AWCĘ W CI ĄGU
  OSTATNICH DWÓCH LAT (W ZWI ĄZKU Z TAKIM NOTOWANIEM JEGO PAPIERÓW
  WARTO ŚCIOWYCH).
  Egzemplarze wszystkich dokumentów i og
  osze ń, które Spó
  ka opublikowa
  a w ci ągu
  ostatnich dwóch lat (jako emitent raportuj ący w niektórych Prowincjach Kanady), dost ępne
  s ą na profilu Spó
  ki w systemie SEDAR pod adresem
  www.sedar.com oraz na stronie
  internetowej Spó
  ki www.serinusenergy.com .

  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE NA TEMAT STRATEGII WNIOSKODA WCY PO
  DOPUSZCZENIU, W TYM – W PRZYPADKU SPÓ KI INWESTYCYJNEJ –
  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE NA TEMAT JEJ STRATEGII INWES TYCYJNEJ:
  Strategia Spó
  ki zak
  ada koncentrację na jej aktywach w Rumunii, co b ędzie nap ędem dla
  wzrostu w ci ągu najbli ższych kilku lat. Projekt zagospodarowywania gazu Mo ftinu jest
  projektem o krótkim horyzoncie realizacji i oczekuj e się, że wydobycie z odwiertu
  gazowego Moftinu-1000 oraz planowanego odwiertu Mof tinu-1007 rozpocznie się pod
  koniec drugiego kwarta
  u 2018 r. W dniu 9 maja 2017 r. Spó
  ka podpisa
  a kontrakt
  wykonawczy EPCC (ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissi oning
  Contract ) i jest w trakcie realizacji stacji gazowej o oper acyjnej przepustowości 15 MMcf/d,
  a rozpocz ęcie produkcji gazu spodziewane jest pod koniec drug iego kwarta
  u 2018 r.

  Spó
  ka prowadzi program wierce ń maj ący na celu realizacj ę prac obj ętych zobowi ązaniem
  w ramach uzyskanego przed
  u żenia koncesji do pa ździernika 2019 r. i planuje wykona ć
  trzy dodatkowe odwierty produkcyjne (Moftinu-1003, Moftinu-1004 i Moftinu-1007). Spó
  ka
  uwa ża, że potencjalne wydobycie z tych odwiertów powinno do prowadzić do osi ągni ęcia
  przez stacj ę gazow ą pe
  nej wydajno ści do ko ńca 2018 r.


  W Tunezji Spó
  ka obecnie kieruje uwag ę na zwi ększenie wydobycia z pola Sabria po
  okresie, gdy pozostawa
  o zamkni ęte oraz planuje skoncentrowa ć si ę na przeprowadzeniu
  niskokosztowych programów prac w celu zwi ększenia wydobycia z istniej ących odwiertów,
  w tym ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz instalac ji rurek syfonowych w innym odwiercie
  na polu Sabria, o ile produkcja na polu naftowym Sp ó
  ki może by ć prowadzona w
  bezpiecznym i zrównowa żonym środowisku, oferuj ącym wystarczaj ącą pewno ść, że w
  daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści nie wyst ąpi ą dalsze zak
  ócenia produkcji. Spó
  ka
  postrzega pole Sabria jako szans ę na znaczny rozwój w d
  u ższej perspektywie.


  Spó
  ka zajmuje si ę oszacowaniem kosztu wznowienia wydobycia z pola Ch ouech Es
  Saida wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektry cznej pompy wg
  ębnej w odwiercie
  CS-3 i CS-1.


  Spó
  ka uwa ża, że skala dzia
  alno ści prowadzonej w Tunezji jest uzale żniona od
  osi ągni ęcia i utrzymania poni ższych progów op
  acalno ści. W odniesieniu do cen ropy
  naftowej, dodatkowe odwierty pionowe staj ą si ę op
  acalne, gdy cena ropy naftowej Brent
  osi ąga poziom ok. 45 USD/bbl, potencjalne odwierty pozi ome wielohoryzontalne
  przesuwaj ą próg op
  acalno ści poni żej 30 USD/bbl dla pola Sabria. Obecna wydajno ść
  infrastruktury naziemnej pozwala jedynie na obs
  ug ę od 1 do 3 dodatkowych odwiertów dla
  ka żdego z pól: Sabria oraz Chouech Es Saida/Ech Chouec h. Instalacja gazowa STEG El
  Borma obs
  uguj ąca Chouech Es Saida/Ech Chouech jest bliska osi ągni ęcia maksymalnej
  przepustowo ści. Dalsze zagospodarowywanie gazu na obszarze tej koncesji może si ę
  przesun ąć do czasu uko ńczenia gazoci ągu Nawara, który istotnie zwi ększy
  przepustowo ść.


  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HAND LOWEJ
  WNIOSKODAWCY OD ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU RACHUNKOWEGO, ZA
  KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE PRZEZ REWIDENTA SPRAWOZD ANIA
  FINANSOWE:
  Z wyjątkiem przypadków ujawnionych w niniejszym ust ępie, w sytuacji finansowej lub
  handlowej Spó
  ki nie nast ąpi
  y żadne istotne zmiany od dnia 31 grudnia 2017 r., czy li od
  zako ńczenia ostatniego okresu rachunkowego, za który opu blikowano zbadane przez
  bieg
  ego rewidenta sprawozdania finansowe. Zbadane przez bieg
  ego rewidenta roczne
  sprawozdania finansowe Spó
  ki za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r. opublikowano w
  dniu 20 marca 2018 r. wraz ze sprawozdaniem kierown ictwa z dzia
  alności [ang.
  Management Discussion & Analysis ]. Na dzień 28 lutego 2018 r. saldo środków
  pieni ężnych Spó
  ki spad
  o do poziomu 3,7 mln USD w porówna niu z 7,3 mln USD na dzień
  31 grudnia 2017 r.


  O ŚWIADCZENIE, I Ż DYREKTORZY WNIOSKODAWCY NIE DYSPONUJ Ą
  PRZES ANKAMI WSKAZUJ ĄCYMI NA TO, ŻE KAPITA OBROTOWY DOST ĘPNY
  WNIOSKODAWCY LUB JEGO GRUPIE KAPITA OWEJ B ĘDZIE NIEWYSTARCZAJ ĄCY
  NA OKRES CO NAJMNIEJ DWUNASTU MIESI ĘCY OD DNIA DOPUSZCZENIA:
  Uwzgl ędniaj ąc wp
  ywy z Oferty, Dyrektorzy nie dysponuj ą przes
  ankami wskazuj ącymi, że
  kapita
  obrotowy dost ępny Spó
  ce lub jej podmiotom zale żnym z dniem Dopuszczenia
  b ędzie niewystarczaj ący na okres co najmniej 12 miesi ęcy od planowanej daty
  Dopuszczenia.
  SZCZEGÓ OWE INFORMACJE O ZASADACH DOTYCZ ĄCYCH ZAKAZU ZBYWANIA
  AKCJI (LOCK-IN) ZGODNIE Z PUNKTEM 7 REGULAMINU AIM:
  Brak
  ZWIĘZ Y OPIS ZASAD ROZRACHUNKU PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH
  WNIOSKODAWCY:
  Rozrachunek b ędzie prowadzony w systemie CREST w przypadku transa kcji, których
  przedmiotem s ą akcje zwyk
  e w formie zdematerializowanej. CREST t o elektroniczna
  procedura rozrachunku umo żliwiaj ąca ewidencjonowanie papierów warto ściowych w
  postaci zdematerializowanej i ich przenoszenie bez dokumentów papierowych. Dyrektorzy
  wyst ąpili z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Zwyk
  ych do s ystemu CREST z dniem
  Dopuszczenia. W zwi ązku z powy ższym rozrachunek transakcji, których przedmiotem s ą
  Akcje Zwyk
  e, mo że po Dopuszczeniu odbywa ć si ę w systemie CREST na życzenie
  odpowiednich Akcjonariuszy. Udzia
  w systemie CREST jest dobrowolny, a posiadacze
  Akcji Zwyk
  ych mog ą na życzenie otrzyma ć i posiada ć ś wiadectwa akcji.


  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO SZCZEGÓ OWE
  INFORMACJE O PRAWACH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WNIOSKODAWCY:
  www.serinusenergy.com

  INFORMACJE RÓWNOWA ŻNE W STOSUNKU DO INFORMACJI WYMAGANYCH W
  DOKUMENCIE DOPUSZCZENIA, KTÓRY OBECNIE NIE ZOSTA O PUBLIKOWANY
  Zobacz Za
  ącznik do Za
  ącznika nr 1 og
  oszenia dost ępnego na stronie internetowej Spó
  ki
  (www.serinusenergy.com).
  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne tłumaczeni e z języka angielskiego
  i wiążąca jest treść dokumentu opublikowanego w jęz yku angielskim.

  SERINUS ENERGY INC.
  ZA ĄCZNIK DO RAPORTU BIE ŻĄCEGO NR 18/2018 Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.
  ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO OSTATNI
  RAPORT ROCZNY WNIOSKODAWCY WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FI NANSOWYM
  NA DZIEŃ ZAKO ŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO PRZYPADAJ ĄCY NIE WCZE ŚNIEJ
  NI Ż DZIEWI ĘĆ MIESI ĘCY PRZED DOPUSZCZENIEM I WRAZ ZE ŚRÓDROCZNYM
  SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, JE ŻELI JEST ONO DOST ĘPNE. SPRAWOZDANIA
  FINANSOWE POWINNY BY Ć SPORZ ĄDZONE ZGODNIE ZE STANDARDAMI
  RACHUNKOWO ŚCI DOPUSZCZONYMI ZGODNIE Z PUNKTEM 19 REGULAMINU AI M:
  www.serinusenergy.com

  LICZBA AKCJI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII STANOWIĄCYCH AKCJE W ASNE:
  Brak  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Niniejszy dokument stanowi jedynie wolne t
  umaczenie z języka angielskiego
  i wi ążąca jest tre ść dokumentu opublikowanego w j ęzyku angielskim.

  NINIEJSZY DOKUMENT JEST ISTOTNY I WYMAGA PILNEJ UWA GI. W przypadku wątpliwo ści co do
  tre ści niniejszego dokumentu lub czynno ści, jakie nale ży podj ąć, konieczne jest bezzw
  oczne skonsultowanie
  si ę z osob ą upowa żnion ą dla potrzeb Ustawy o rynkach i us
  ugach finansowyc h z 2000 r. (z późniejszymi
  zmianami) [ang. Financial Services and Markets Act 2000 (as amended )] specjalizuj ącą si ę w doradztwie w
  zakresie nabycia akcji i innych papierów warto ściowych.
  Dyrektorzy Spó
  ki wskazani z imienia i nazwiska na stronie 6 ponoszą odpowiedzialno ść za informacje zawarte
  w niniejszym dokumencie oraz za zgodno ść z postanowieniami Regulaminu AIM dla Spó
  ek [ang. AIM Rules
  for Companies ]. Wedle najlepszej wiedzy i przekonania Dyrektorów (którzy w tym celu podjęli wszystkie
  niezb ędne kroki), informacje zawarte w niniejszym dokumen cie są zgodne z sytuacj ą faktyczn ą i nie zawieraj ą
  ż adnych pomini ęć, które mog
  yby wp
  ywa ć na ich znaczenie. Wszyscy dyrektorzy odpowiednio p rzyjmują tak ą
  odpowiedzialno ść.
  AIM to rynek przeznaczony g
  ównie dla rozwijaj ących si ę mniejszych spó
  ek, z którymi wi ąże si ę wy ższe
  ryzyko w porównaniu z wi ększymi i d
  u żej funkcjonuj ącymi spó
  kami. Papiery warto ściowe notowane na rynku
  AIM nie s ą wpisywane do urz ędowego rejestru prowadzonego przez brytyjski organ odpowiedzialny za
  dopuszczenie do notowa ń [ang. Official List of the UK Listing Authority ] („Urz ędowy Rejestr ”). Potencjalni
  inwestorzy powinni zapozna ć si ę z ryzykiem zwi ązanym z inwestycjami w takie spó
  ki i podejmowa ć decyzje
  inwestycyjne wy
  ącznie po starannym jego rozwa żeniu i ewentualnym skonsultowaniu si ę z niezale żnym
  doradc ą finansowym. Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spó
  ek, każda Spó
  ka Notowana na AIM jest
  zobowi ązana do zawarcia umowy z autoryzowanym doradc ą [ang. nominated adviser ]. Autoryzowany doradca
  sk
  ada na gie
  dzie London Stock Exchange o świadczenie w sprawie dopuszczenia w formie okre ślonej w
  Za
  ączniku nr 2 do Regulaminu AIM dla Autoryzowanych Do radców [ang. AIM Rules for Nominated Advisers ].
  Spó
  ka The London Stock Exchange plc nie analizowa
  a i nie zatwierdzi
  a treści niniejszego dokumentu.
  SERINUS ENERGY PLC
  (spó
  ka z siedzib ą na Jersey, nr wpisu do rejestru [ ●])
  ZA ĄCZNIK DO OG OSZENIA PRZED DOPUSZCZENIEM
  DODATKOWE INFORMACJE O SPÓ CE SERINUS ENERGY PLC
  W ZWI ĄZKU Z PROPONOWANYM DOPUSZCZENIEM DO OBROTU NA AIM
  Autoryzowany Doradca i Wspólny Makler
  Numis Securities Limited Wspólny Makler
  GMP FirstEnergy
  Niniejszy Za
  ącznik zosta
  przygotowany zgodnie z Dodatkiem do Za
  ą cznika nr 1 do Regulaminu AIM dla
  Spó
  ek opublikowanego przez gie
  d ę London Stock Exchange dla notowanych wnioskodawców . Obejmuje on
  mi ędzy innymi wszystkie informacje, które zgodnie z ty m regulaminem zawierać powinien dokument dotycz ący
  dopuszczenia, który obecnie nie zosta
  opublikowany . Publicznie dostępne informacje obejmuj ą mi ędzy innymi
  wszystkie informacje przekazane kanadyjskiemu urz ędowi regulacji rynku papierów warto ściowych w systemie
  przekazywania i przechowywania informacji w formie elektronicznej („SEDAR”) (dost ępne na stronie
  www.sedar.com ), przekazane do systemu przekazywania informacji w formie elektronicznej przez osoby
  mające dost ęp do informacji poufnych („ SEDI”) (dost ępne na stronie www.sedi.ca ), wszystkie informacje
  przekazane KNF i/lub GPW poprzez Elektroniczny Syst em Przekazywania Informacji („ESPI”) lub
  Elektroniczn ą Baz ę Informacji („ EBI”) prowadzon ą przez GPW (dost ępne na stronie
  www.gpw.pl/komunikaty), a tak że wszystkie informacje dost ępne na stronie internetowej spó
  ki pod adresem
  www.serinusenergy.com (
  ącznie „ Informacje Publiczne ”). Do Informacji Publicznych istnieje swobodny
  dostęp. Niniejszy Za
  ącznik nale ży rozpatrywa ć
  ącznie ze sporz ądzonym przez Spó
  k ę Za
  ącznikiem nr 1
  Formularz Og
  oszenia oraz
  ącznie z Informacjami Publicznymi Spó
  ki. Niniejszy Za
  ącznik wraz z
  Za
  ącznikiem nr 1 Formularz Og
  oszenia wspólnie stanowi ą „ Og
  oszenie ”.
  Egzemplarz niniejszego Za
  ącznika z dnia [16] kwietnia 2018 r. b ędzie dost ępny na Stronie Internetowej Spó
  ki
  od dnia [16] kwietnia 2018 r.
  Numis Securities Limited („ Numis”) – cz
  onek gie
  dy London Stock Exchange, podlegaj ący zezwoleniu i
  regulacji sprawowanej przez urz ąd Financial Conduct Authority – dzia
  a jako Autoryz owany Doradca, a wraz z
  First Energy Capital LLP („ GMP FirstEnergy ”) – cz
  onkiem gie
  dy London Stock Exchange, podleg ającym
  zezwoleniu i regulacji sprawowanej przez urz ąd Financial Conduct Authority – dzia
  a jako Wspólny Makler na
  rzecz Spó
  ki w zwi ązku z proponowanymi dzia
  aniami opisanymi w Og
  osze niu. Numis ponosi
  odpowiedzialno ść jako autoryzowany doradca Spó
  ki, w tym odpowiedzi alność za zapewnienie Spó
  ce
  doradztwa i wytycznych w zakresie jej obowi ązków okre ślonych w Regulaminie AIM dla Spó
  ek, w relacji z
  gie
  d ą London Stock Exchange. Numis i GMP FirstEnergy nie ponoszą wobec innych stron żadnej
  odpowiedzialno ści za zapewnienie ochrony dost ępnej klientom Numis lub GMP FirstEnergy, ani te ż za
  zapewnienie im doradztwa w zwi ązku z dzia
  aniami opisanymi w Og
  oszeniu.
  Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzeda ży, zaproszenia do dokonania zapisu ani propozycji o ferty
  nabycia lub zapisu na Akcje Zwyk
  e. Niniejszy dokum ent nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach
  Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA ani w innej jurysdykcji, w której by
  oby to niezgodne z prawem. Akcje
  Zwyk
  e nie by
  y i nie b ęd ą rejestrowane w trybie Ameryka ńskiej Ustawy o Papierach Warto ściowych z 1933
  roku (z pó źniejszymi zmianami) [ang. United States Securities Act of 1933 (as amended) ] („Ustawa ”) ani w
  urz ędzie regulacji rynku papierów warto ściowych w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stan ach
  Zjednoczonych b ąd ź te ż w trybie obowi ązuj ących przepisów prawa dotycz ącego papierów warto ściowych w
  Japonii, Australii, RPA, a bez uzyskania zwolnienia w trybie przepisów Ustawy lub takiego prawa, nie m ogą
  by ć one obj ęte ofert ą sprzeda ży lub zapisu, jak te ż nie mog ą by ć przedmiotem sprzeda ży lub zapisu
  bezpo średnio ani po średnio w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii, RPA lub Kanadzie na rzecz lub na
  rachunek ich obywatela lub rezydenta. Dystrybucja n iniejszego dokumentu w innych jurysdykcjach może
  podlega ć ograniczeniom prawnym, w zwi ązku z czym osoby, które wejd ą w posiadanie niniejszego dokumentu,
  powinny zasi ęgn ąć informacji o takich ograniczeniach, a tak że s ą zobowi ązane do ich przestrzegania.
  Nieprzestrzeganie takich ogranicze ń mo że stanowi ć naruszenie przepisów prawa dotycz ącego papierów
  warto ściowych w takich jurysdykcjach.
  Na podstawie niniejszego dokumentu żadne Akcje Zwyk
  e nie by
  y ani nie b ęd ą przedmiotem oferty publicznej
  w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europe jskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
  prospektu emisyjnego publikowanego w zwi ązku z publiczn ą ofert ą lub dopuszczeniem do obrotu papierów
  warto ściowych i zmieniaj ącą Dyrektyw ę 2001/34/WE z pó źniejszymi zmianami („ Dyrektywa o Prospekcie ”),
  wdro żonej w pa ństwach cz
  onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodar czego („EOG”), w tym w Polsce.
  Ka żda osoba oferuj ąca lub zamierzaj ąca oferowa ć Akcje Zwyk
  e w takim pa ństwie cz
  onkowskim EOG
  zobowi ązana jest podj ąć takie czynno ści w okoliczno ściach, które nie b ęd ą powodowa ć powstania dla Spó
  ki
  obowi ązku opublikowania prospektu emisyjnego.
  W przypadku ka żdego pa ństwa cz
  onkowskiego EOG, w którym wdro żono Dyrektyw ę o Prospekcie
  („ Odpowiednie Pa ństwo Cz
  onkowskie ”), Spó
  ka nie przeprowadzi
  a i nie przeprowadzi pu blicznej oferty
  papierów warto ściowych w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim. Dla potrzeb niniejszego dokumen tu
  okre ślenie „oferta publiczna” dotycz ące papierów warto ściowych w Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim
  oznacza komunikacj ę skierowan ą do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mnie jszej niż okre ślona w
  przepisach prawa takiego Odpowiedniego Pa ństwa Cz
  onkowskiego (np. w Polsce – co najmniej 150 osób lub
  nieokre ślona grupa odbiorców) lub do nieokre ślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Pa ństwo
  Cz
  onkowskie wdro ży
  o odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
  zmieniaj ącej Dyrektyw ę o Prospekcie, w jakiejkolwiek formie lub z wykorzy staniem jakichkolwiek środków,
  prezentuj ącą wystarczaj ące informacje o warunkach oferty i oferowanych papi erach wartościowych,
  umo żliwiaj ące inwestorowi podj ęcie decyzji o nabyciu lub z
  o żeniu zapisu na takie papiery warto ściowe, z
  ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim wprowadzonymi przepisami
  wdra żaj ącymi Dyrektyw ę o Prospekcie w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim.
  Ż adna publiczna oferta Akcji Zwyk
  ych nie zosta
  a pr zeprowadzona w jakimkolwiek Odpowiednim Państwie
  Cz
  onkowskim. W ka żdym z Odpowiednich Pa ństw Cz
  onkowskich publiczna oferta Akcji Zwyk
  ych m oże
  zosta ć przeprowadzona dopiero po opublikowaniu prospektu emisyjnego dla takich Akcji Zwyk
  ych,
  zatwierdzonego przez odpowiedni organ w takim Odpow iednim Państwie Cz
  onkowskim b ąd ź odpowiednio
  zatwierdzonego w innym Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim i notyfikowanego do odpowiednieg o organu
  w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim, zgodnie z przepisami Dyrektywy o Prospekcie, przy czym
  oferta publiczna Akcji Zwyk
  ych w takim Odpowiednim Państwie Cz
  onkowskim mo że zosta ć przeprowadzona
  w każdej chwili w ramach nast ępuj ących wyj ątków okre ślonych w Dyrektywie o Prospekcie pod warunkiem ich
  wdro żenia w takim Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim: (i) oferta skierowana do europe jskich inwestorów
  kwalifikowanych, (ii) oferta skierowana do mniej ni ż 100 osób fizycznych lub prawnych b ąd ź mniej ni ż 150
  osób fizycznych lub prawnych w przypadku, gdy Odpow iednie Państwo Cz
  onkowskie wdro ży
  o odpowiednie
  postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europ ejskiego i Rady zmieniającej Dyrektyw ę o Prospekcie
  lub (iii) w innych okoliczno ściach okre ślonych w art. 3 ust. 2 Dyrektywy o Prospekcie z zas trzeżeniem, że taka
  oferta Akcji Zwyk
  ych nie powoduje powstania obowi ązku publikacji przez Spó
  k ę prospektu emisyjnego
  zgodnie z art. 3 Dyrektywy o Prospekcie lub z innym i przepisami wdrażaj ącymi Dyrektyw ę o Prospekcie w
  Odpowiednim Pa ństwie Cz
  onkowskim.
  Inwestycja w Spó
  k ę mo że nie by ć odpowiednia dla wszystkich adresatów niniejszego d okumentu. Taka
  inwestycja ma charakter spekulacyjny i wi ąże si ę z wysokim poziomem ryzyka. Potencjalni inwestorzy powinni
  starannie rozwa ży ć, czy inwestycja w Spó
  k ę jest dla nich odpowiednia w świetle w
  asnej sytuacji i dost ępnych
  zasobów finansowych. W szczególno ści uwzgl ędni ć nale ży czynniki ryzyka okre ślone w punkcie 5.3
  niniejszego dokumentu.
  Niniejszy dokument zawiera stwierdzenia odnosz ące si ę do przysz
  o ści [ang. forward looking statements ]. Takie
  stwierdzenia dotycz ą przysz
  ych perspektyw Spó
  ki, jej rozwoju i strate gii dzia
  ania. Stwierdzenia odnoszące si ę
  do przysz
  o ści oznaczone s ą poprzez u życie pewnych okre śle ń i wyra żeń , takich jak mi ędzy innymi
  stwierdzenia zawieraj ące s
  owa „uwa żać”, „przewidywa ć”, „spodziewa ć si ę”, „mog
  yby”, „planowa ć”,
  „szacowa ć”, „mo że”, w tym równie ż w formie przecz ącej, ich wariantów b ąd ź te ż podobnych wyra że ń
  odwo
  uj ących si ę do pewnych za
  o żeń . Takie stwierdzenia odnosz ące si ę do przysz
  o ści obejmuj ą nieznane
  ryzyka, niepewno ści i inne czynniki, które mog ą spowodowa ć, i ż faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, efekty
  lub osi ągni ęcia Spó
  ki lub wyniki bran ży b ęd ą zasadniczo ró żni ć si ę od przysz
  ych wyników, efektów lub
  osi ągni ęć okre ślonych lub domniemanych w takich stwierdzeniach odn oszących si ę do przysz
  o ści. Czynniki,
  które mog ą powodowa ć wyst ąpienie takich rozbie żno ści, to mi ędzy innymi czynniki omówione w rozdziale
  „Czynniki ryzyka” w ostatnim rocznym formularzu inf ormacyjnym Spó
  ki i w innych bieżących dokumentach
  publikowanych i przekazywanych w systemie SEDAR na stronie
  www.sedar.com oraz w systemie ESPI na
  stronie www.gpw.pl/komunikaty. Z uwagi na taką niepewno ść, potencjalni inwestorzy nie powinni w
  nadmiernym stopniu opiera ć si ę na takich stwierdzeniach odnosz ących si ę do przysz
  o ści. Takie stwierdzenia
  odnosz ące si ę do przysz
  o ści s ą aktualne wy
  ącznie na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu. Spó
  ka nie jest
  zobowi ązana do aktualizacji takich stwierdze ń odnosz ących si ę do przysz
  o ści zawartych w niniejszym
  dokumencie w celu uwzgl ędnienia danych zdarze ń lub zjawisk poza zakresem wymaganym przepisami
  obowi ązuj ącego prawa dotycz ącego papierów warto ściowych.
  Do Komisji Nadzoru Finansowego na Jersey [ang. Jersey Financial Services Commission] („Komisja ”) z
  ożono
  wniosek o udzielenie i utrzymanie w trybie okre ślonym w przepisach art. 2 rozporz ądzenia w sprawie kontroli
  zad
  u żenia na Jersey z 1958 r. [ang. Control of Borrowing (Jersey) Order 1958 ] zgody na emisję przez Spó
  k ę
  akcji z chwil ą wej ścia Kontynuacji w życie. Egzemplarz tego dokumentu z
  o żono do rejestru przedsi ębiorstw na
  Jersey zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporz ądzenia w sprawie spó
  ek (postanowienia ogólne) na J ersey z
  2002 r. [ang. Company (General Provisions) (Jersey) Order 2002 ], a jednocześnie Spó
  ka wyst ąpi
  a do rejestru
  z wnioskiem o udzielenie i utrzymanie zgody na obró t z chwilą wej ścia Kontynuacji w życie. Nale ży wyra źnie
  zaznaczy ć, że w przypadku wydania takich zgód, rejestr przedsi ębiorstw na Jersey i Komisja wydaj ąc tak ą
  zgod ę nie podejmuj ą ż adnej odpowiedzialno ści w kwestii stabilnej sytuacji finansowej Spó
  ki a ni też w kwestii
  prawid
  owo ści sk
  adanych o świadcze ń lub wyra żonych opinii w tym zakresie. W przypadku wszelkich
  w ątpliwo ści co do tre ści niniejszego dokumentu nale ży skonsultowa ć si ę z maklerem gie
  dowym, opiekunem
  klienta w banku, adwokatem, ksi ęgowym lub innym doradc ą finansowym.

  SPIS TREŚCI
  Numer strony
  DEFINICJE ......................................... .................................................................................................. 1

  DYREKTORZY, SEKRETARZ I DORADCY ................... ................................................................ 6
  ZAK ADANY HARMONOGRAM ............................. ....................................................................... 8
  KAPITA ZAK ADOWY ................................. ................................................................................. 8
  1. WPROWADZENIE ...................................... ........................................................................... 8
  2. STRATEGIA BIZNESOWA PO DOPUSZCZENIU ............... ............................................... 9
  3. DZIA ALNOŚĆ W RUMUNII ........................................ .................................................... 10
  4. DZIA ALNOŚĆ W TUNEZJI ........................................ ...................................................... 12
  5. RAPORTY NIEZALEŻNEGO EKSPERTA ..................................... ................................... 13
  6. CZYNNIKI RYZYKA.................................... ....................................................................... 14
  7. UTWORZENIE SPÓ KI I JEJ NOTOWANIE NA RYNKACH GIE DO WYCH ............. 16
  8. KAPITA ZAK ADOWY ................................................................................................... 17
  9. UMOWA I STATUT SPÓ KI ............................. ................................................................. 18
  10. PRZEJĘCIA ............................................... ............................................................................ 33
  11. INFORMACJE FINANSOWE .............................. ................................................................ 36
  12. G ÓWNI AKCJONARIUSZE .............................. ................................................................ 37
  13. UDZIA Y DYREKTORÓW ................................ ................................................................ 37
  14. DODATKOWE INFORMACJE O DYREKTORACH ................ ........................................ 39
  15. POROZUMIENIA I WYNAGRODZENIE DYREKTORÓW ........... .................................. 41
  16. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ............................................ .............. 42
  17. ROZRACHUNEK I CREST ............................... ................................................................... 42
  18. OPODATKOWANIE W WIELKIEJ BRYTANII ................. ............................................... 43
  19. OPODATKOWANIE NA JERSEY ...................................................................................... 45
  20. ISTOTNE UMOWY ..................................... ......................................................................... 47
  21. SPORY.............................................. ..................................................................................... 48
  22. PRACOWNICY ........................................ ............................................................................. 48
  23. AD KORPORACYJNY .................................. .................................................................... 49
  24. INFORMACJE OGÓLNE ................................. .................................................................... 50  1

  DEFINICJE

  ABCA ” oznacza ustaw ę o spó
  kach prowincji Alberta ( Alberta Business
  Corporations Act ) z 1990 r. z późniejszymi zmianami,

  Dopuszczenie ” oznacza dopuszczenie akcji uczestnicz ących w wyemitowanym i
  przeznaczonym do emisji kapitale Spó
  ki do obrotu n a AIM
  skuteczne zgodnie z Regulaminem AIM dla Spó
  ek,

  AIM ” oznacza rynek pod tak ą nazw ą prowadzony przez London Stock
  Exchange,
  „Wniosek AIM ” Oznacza wniosek przygotowany dla London Stock Exc hange w
  zwi ązku z Dopuszczeniem w formie okre ślonej przez Regulamin
  AIM dla Spó
  ek,

  Wytyczne AIM ” oznacza Wytyczne AIM dla Spó
  ek Wydobywczych, Naf towych i
  Gazowych [ang. AIM Guidance Note for Mining, Oil and Gas
  Companies ] publikowany okresowo przez London Stock Exchange ,

  Regulamin AIM dla
  Spó
  ek ” oznacza Regulamin AIM dla Spó
  ek [ang.
  AIM Rules for Companies]
  publikowany okresowo przez London Stock Exchange,

  Regula min AIM dla
  Autoryzowanych
  Doradców ” oznacza Regulamin AIM dla Autoryzowanych Doradców [
  ang. AIM
  Rules for Nominated Advisers ] publikowany okresowo przez London
  Stock Exchange,

  Po
  ączenie ”
  przyjmuje znaczenie okre
  ślone w punkcie 1.2 niniejszego
  Za
  ącznika, a w zale żno ści od kontekstu obejmuje kontynuacj ę
  dzia
  alno ści na Jersey, o której mowa w tym samym punkcie,

  Og
  oszenie ” oznacza og
  oszenie sporz ądzone zgodnie z Za
  ącznikiem nr 1 do
  Regulaminu AIM dla Spó
  ek, do którego za
  ączono niniejszy
  Za
  ącznik,

  Za
  ącznik ” oznacza niniejszy dokument,

  Statut ” oznacza statut Spó
  ki z pó źniejszymi zmianami,

  Rada ” lub „ Dyrektorzy ” oznacza dyrektorów Spó
  ki wskazanych z imienia i nazwiska na
  stronie 5 niniejszego dokumentu,

  Maklerzy ” lub „ Wspólni
  Maklerzy ” oznacza wspólnie Numis i GMP FirstEnergy jako Makle
  rów
  (zgodnie z definicj ą tego terminu okre ślon ą w Regulaminie AIM dla
  Spó
  ek) Spó
  ki, przy czym „Makler” oznacza ka żdy z tych
  podmiotów,

  CAD ” oznacza dolara kanadyjskiego, urz ędow ą walut ę Kanady,

  Kanadyjska Ustawa o
  Podatku ” oznacza kanadyjsk
  ą Ustaw ę o podatku dochodowym [ang. Income
  Tax Act (Canada) ],

  Traktat Kanada – Wielka
  Brytania ” oznacza traktat w sprawie opodatkowania podatkiem d
  ochodowym
  pomi ędzy Kanad ą a Wielk ą Brytani ą,

  Kodeks Przej ęć i Fuzji ” oznacza Kodeks Przej ęć i Fuzji [ang. City Code on Takeovers and


  2

  Mergers] z późniejszymi zmianami,

  CJL ” oznacza prawo spó
  ek na Jersey z 1991 r. [ang. Companies (Jersey)
  Law 1991 ] z późniejszymi zmianami,

  Kod eks ” oznacza Kodeks post ępowania i etyki Spó
  ki [ang. Code of Business
  Conduct and Ethics ],

  Grupa ds. Kodeksu ” oznacza unijn ą grupę ds. kodeksu post ępowania w zakresie
  opodatkowania przedsi ębiorstw [ang.
  EU Code of Conduct Group on
  Business Taxation ],

  Spó
  ka ” lub „ Serinus ” oznacza Serinus Energy Plc, spó
  k ę publiczn ą utworzon ą na prawie
  Jersey, wpisan ą do rejestru pod numerem [ ●], z siedzib ą pod adresem
  c/o Minerva Trust & Corporate Services Limited The Le Gallais
  Building, 54 Bath Street, St Helier Jersey JE1 8SB,

  Niezale żny Ekspert ” oznacza RPS Energy Canada Ltd,

  Kontynuacja ” oznacza prawn ą kontynuacj ę dzia
  alno ści Serinus Energy Inc. po
  przeniesieniu z Alberty w Kanadzie na Jersey na Wys pach
  Normandzkich wraz ze zmian ą firmy z Serinus Energy Inc. na
  Serinus Energy plc,

  CREST ” oznacza komputerowy system (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w
  Regulaminie CREST), którego uznanym operatorem (zgo dnie z
  definicja okre ślon ą w Regulaminie CREST) jest Euroclear, w ramach
  którego papiery warto ściowe mog ą by ć przechowywane i
  przenoszone w formie zdematerializowanej,

  Regulamin CREST ” oznacza Rozporz ądzenie w sprawie spó
  ek (zdematerializowanych
  papierów warto ściowych) na Jersey z 1999 r. [ang. Companies
  (Uncertified Securities) (Jersey) Order 1999 ],

  CUSIP ” oznacza Komitet ds. Jednolitych Procedur Identyfi kacji Papierów
  Warto ściowych [ang. Committee on Uniform Securities Identification
  Procedures ].

  EB OR ” oznacza Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

  Euroclear ” oznacza Euroclear UK & Ireland Limited, operatora CREST,

  FCA ” oznacza brytyjski urz ąd Financial Conduct Authority,

  FSMA ” oznacza Ustaw ę o us
  ugach i rynkach finansowych z 2000 r. [ang.
  Financial Services and Markets Act 2000 ] z późniejszymi zmianami,

  GMP FirstEnergy ” oznacza FirstEnergy Capital LLP,

  Gr upa ” oznacza Spó
  k ę i jej podmioty zale żne, o których mowa w punkcie
  1.9 niniejszego Za
  ącznika,

  kwota brutto dywidendy ” przyjmuje znaczenie okre ślone w punkcie 18.3  3

  „HMRC ” oznacza brytyjską administracj ę celno-skarbow ą [ang. Her Majesty’s
  Revenue & Customs ] (w tym jej poprzednika prawnego pod nazw ą
  Inland Revenue and HM Customs and Excise),

  ISIN ” oznacza mi ędzynarodowy kod identyfikuj ący papiery warto ściowe
  [ang. International Securities Identification Number ]

  Jersey ” oznacza Bailiwick of Jersey,

  Prawo Spó
  ek na Jersey ” oznacza prawo spó
  ek na Jersey z 1991 r. [ang. Companies (Jersey)
  Law 1991 ] z późniejszymi zmianami,

  JFSC ” oznacza urz ąd nadzoru finansowego na Jersey [ang. Jersey Financial
  Services Commission ]

  London Stock Exchange ” oznacza London Stock Exchange plc,

  MAR ” oznacza rozporz ądzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadu ży ć na
  rynku wraz z jego przepisami wdra żaj ącymi w Wielkiej Brytanii
  i/lub w Polsce,

  MCT ” oznacza
  ącznie McCarthy Tétrault, Registered Foreign Lawyers &
  Solicitors (radc ę prawnego Spó
  ki w Anglii) oraz McCarthy Tétrault
  LLP (radc ę prawnego Spó
  ki w Kanadzie),

  NAMR ” oznacza Narodow ą Agencj ę Zasobów Mineralnych, organ
  administracji pa ństwowej odpowiedzialny za regulacj ę zasobów
  naftowych i mineralnych w Rumunii,

  Autoryzowany Doradca ” oznacza Autoryzowanego Doradc ę (zgodnie z definicj ą tego terminu
  okre ślon ą w Regulaminie AIM dla Spó
  ek) Spó
  ki,

  NRF ” oznacza Norton Rose Fulbright LLP, radc ę prawnego
  Autoryzowanego Doradcy i Maklerów,

  NI 58 -101 ” oznacza Zarz ądzenie Krajowe 58-101 w sprawie ujawniania
  informacji dotycz ących
  adu korporacyjnego [ang. National
  Instrument 58-101 - Disclosure of Corporate Governance Practices ],

  NI 62 -104 ” oznacza Zarz ądzenie Krajowe 62 104 – oferty przej ęcia i oferty
  emitenta [ang. National Instrument 62 104 – Take-Over Bids and
  Issuer Bids ],

  Umowa z Nominowanym
  Doradc ą i Maklerem ” oznacza umow
  ę z dnia [ ●] zawart ą pomi ędzy (1) Spó
  k ą a (2) Numis,
  szczegó
  owo okre ślon ą w punkcie 20.1 niniejszego Za
  ącznika,

  Posiadacz Niekanadyjski ” przyjmuje znaczenie okre ślone w punkcie 19.1

  NP 58 -201 ” oznacza Polityk ę Krajow ą 58-201 – wytyczne w sprawie
  adu
  korporacyjnego [ang. National Policy 58-201 - Corporate
  Governance Guidelines ],

  Numis ” oznacza Numis Securities Limited;  4

  „Op cje ” oznacza wyemitowane opcje na Akcje Spó
  ki wed
  ug stanu na dzień
  [ ● ] 2018 r., czyli ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji
  Og
  oszenia, w
  ącznej liczbie 9 172 000 opcji,

  Akcja Zwyk
  a ” oznacza uczestnicz ącą w kapitale Spó
  ki akcj ę zwyk
  ą bez okre ślonej
  warto ści nominalnej,

  Radca Prawny w Polsce ” oznacza spó
  k ę T. Studnicki, K. P
  eszka, Z. Ćwi ąkalski, J. Górski
  sp.k., radc ę prawnego Spó
  ki w Polsce;

  Prowincje ” oznacza kanadyjskie prowincje Alberta, Kolumbia B rytyjska,
  Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nowy Brunszwik, No wa Szkocja,
  Wyspa Ksi ęcia Edwarda i Nowa Funlandia,

  Radca Prawny w
  Rumunii ” oznacza Arcliffe LLP, radc
  ę prawnego Spó
  ki w Rumunii,

  SDRT ” oznacza brytyjsk ą op
  at ę skarbow ą i podatek z tytu
  u op
  aty
  skarbowej [ang. UK Stamp Duty and Stamp Duty Reserve Tax ],

  Komisja Papierów
  Warto ściowych ” oznacza

  ącznie komisj ę papierów warto ściowych lub inny organ
  regulacyjny na rynku papierów warto ściowych w odpowiedniej
  jurysdykcji lub jurysdykcjach w Kanadzie,

  Prawo Papierów
  Warto ściowych ” oznacza

  ącznie przepisy prawa i rozporz ądze ń dotycz ących
  papierów warto ściowych, a tak że polityk ę, regulaminy, zarz ądzenia,
  kodeksy, powiadomienia i interpretacje organów regu lacyjnych na
  rynku papierów warto ściowych (w tym TSX) w odpowiedniej
  jurysdykcji lub jurysdykcjach w Kanadzie,

  Akcje ” oznacza 150 652 138 Akcji Zwyk
  ych wyemitowanych przed
  Dopuszczeniem,

  Akcjonariusze ” oznacza posiadaczy akcji uczestnicz ących w kapitale Spó
  ki,

  STIP ” oznacza krótkoterminowy program motywacyjny Spó
  ki przyjęty
  przez Rad ę i Komitet ds. Wynagrodze ń i adu Korporacyjnego w
  dniu 13 maja 2014 r.,

  Program Opcji na Akcje ” oznacza program opcji na akcje Spó
  ki przyj ęty w dniu 30 listopada
  19994 r. i ponownie zatwierdzony przez Akcjonariusz y w dniu 18
  lipca 2016 r.,

  TSX ” oznacza Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Toronto [ang. Toronto
  Stock Exchange ],

  Podr ęcznik TSX dla
  Spó
  ek ” oznacza okre
  ślone przez TSX wymogi dotycz ące notowanych spó
  ek,
  o których mowa w punkcie 10 niniejszego Za
  ącznika,

  Brytyjska Ustawa o
  Spó
  kach ” oznacza Ustaw
  ę o spó
  kach z 2006 r. [ang. Companies Act 2006] z
  pó źniejszymi zmianami,

  Wielka Brytania ” oznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii

  nocnej,  5

  „zdematerializowane ”
  lub w „ postaci
  zdematerializowanej ” oznacza odpowiednie akcje lub papiery warto
  ściowe w formie
  zdematerializowanej wpisane do odpowiedniego rejest ru w ramach
  CREST, których tytu
  prawny mo że podlega ć przeniesieniu poprzez
  CREST zgodnie z Regulaminem CREST,

  VAT ” oznacza podatek od towarów i us
  ug pobierany zgod nie z przepisami
  Ustawy o podatku od towarów i us
  ug z 1994 r. [ang. Value Added
  Tax Act 1994 ] z późniejszymi zmianami,

  Winstar” oznacza Winstar Resources Ltd,

  GPW ” oznacza Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.,

  GBP ” oznacza funta szterlinga, urz ędow ą walut ę Wielkiej Brytanii,

  US D” oznacza dolara ameryka ńskiego, urz ędow ą walut ę Stanów
  Zjednoczonych Ameryki oraz

  EUR ” oznacza euro, urz ędow ą walut ę pa ństw cz
  onkowskich Unii
  Europejskiej, które przyj ę
  y wspóln ą walut ę.


  6

  DYREKTORZY, SEKRETARZ I DORADCY
  Dyrektorzy ukasz R ędziniak, Dyrektor niewykonawczy,
  Tymczasowy Przewodnicz ący Rady,
  Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO)
  Tracy Heck
  11, Dyrektor Finansowy (CFO)
  Dawid Jakubowicz, Dyrektor niewykonawczy
  Dominik Libicki, Dyrektor niewykonawczy
  Eleanor Barker, Dyrektor niewykonawczy
  James Causgrove, Dyrektor niewykonawczy
  Evgenij Iorich, Dyrektor niewykonawczy

  Sekretarz Spó
  ki Minerva Trust & Corporate Services Limited
  Siedziba rejestrowa i adres biura C/o Minerva Trust & Corporate Services Limited
  The Le Gallais Building
  54 Bath Street
  St Helier
  Jersey JE1 8SB
  Strona internetowa Spó
  ki
  www.serinusenergy.com
  Autoryzowany Doradca
  i Wspólny Makler Numis Securities Limited
  The London Stock Exchange Building
  10 Paternoster Square
  London
  EC4M 7LT, W. Brytania
  Wspólny Makler GMP FirstEnergy 85 London Wall
  London EC2M 7AD, W. Brytania
  Niezale żny Ekspert RPS Energy Canada Ltd
  Suite 600
  555-4th Avenue S.W.
  Calgary, Alberta T2P 3E7, Kanada
  Radcy prawni Spó
  ki w Anglii McCarthy Tétrault, Reg istered Foreign Lawyers &
  Solicitors
  26
  th Floor
  125 Old Broad Street
  London EC2N 1AR, W. Brytania
  Radcy prawni Spó
  ki w Kanadzie McCarthy Tétrault LL P
  PO Box 48, Suite 5300
  Toronto-Dominion Bank Tower
  Toronto, Alberta M5K 1E6, Kanada


  1 Tracy Heck jest kandydatem na dyrektora wykonawcz ego i oczekuje się, że do
  ączy do Rady w wraz z Dopuszczeniem lub przed nim


  7

  Radcy prawni Spó
  ki - Jersey Mourant Ozannes
  22 Grenville Street
  St Helier
  Jersey
  JE4 8PX
  Radcy prawni Spó
  ki w Polsce T. Studnicki, K. P
  esz ka, Z. Ćwi ąkalski, J. Górski sp.k.
  Oddzia
  w Warszawie
  ul. Z
  ota 59, 00-120 Warszawa, Polska
  Radcy prawni Spó
  ki w Rumunii Arcliffe LLP 240 Calea Floreasca,
  Ethos House, 3
  rd floor
  2nd district
  Bukareszt, Rumunia, 014475
  Radcy prawni Spó
  ki w Tunezji Ferchiou & Associes A vocats & Conseils Juridiques
  34, Place du 14 janvier 2011
  1001 Tunis
  Tunezja
  Brytyjscy radcy prawni Wspólnych
  Maklerów i Autoryzowanego Doradcy Norton Rose Fulbright
  3 More London Riverside
  London SE1 2AQ, W. Brytania
  Biegli rewidenci KPMG LLP 205 5th Avenue SW
  Suite 3100
  Calgary AB T2P 4B9, Kanada  8

  ZAK ADANY HARMONOGRAM
  Wszystkie odwo
  ania w tym dokumencie dotycz ące czasu oraz zak
  adanego harmonogramu odnosz ą
  si ę, o ile nie zaznaczono inaczej, do czasu w Londynie , W. Brytania. Wszystkie terminy i daty podane
  w poni ższym zestawieniu s ą wy
  ącznie orientacyjne i mog ą ulega ć zmianom.
  Publikacja niniejszego Og
  oszenia [● ] 2018 r.
  Dopuszczenie (wej ście w życie) [● ] 2018 r.
  KAPITA ZAK ADOWY
  Wyemitowany kapita
  zak
  adowy na dzie ń Dopuszczenia
  (zak
  adaj ąc, że żadne opcje nie zostan ą wykonane
  w okresie poprzedzaj ącym Dopuszczenie) [● ] akcji
  Symbol - AIM SENX
  Symbol - TSX SEN
  Symbol - GPW SEN
  kod ISIN na GPW/AIM [● ]
  numer SEDOL na AIM [● ]

  1. WPROWADZENIE
  Spó
  ka
  1.1 Spó
  ka jest mi ędzynarodow ą firm ą prowadz ącą dzia
  alno ść w zakresie poszukiwania i
  zagospodarowania z
  ó ż ropy naftowej i gazu, posiadaj ącą zró żnicowan ą baz ę aktywów.
  Podstawowe aktywa Spó
  ki zlokalizowane s ą w Rumunii (faza zagospodarowania) i Tunezji
  (faza produkcji).
  1.2 Spó
  ka zosta
  a utworzona na podstawie ABCA w dn iu 16 marca 1987 r. jako
  Titan Diversified Holdings Ltd. W dniu 18 sierpnia 1997 r. Spó
  ka zmieni
  a firmę
  na Loon Energy Inc. W dniu 10 grudnia 2008 r., po z atwierdzeniu przez sąd planu
  przekszta
  ce ń, Spó
  ka przeprowadzi
  a reorganizacj ę, która skutkowa
  a m. in. (a)
  wydzieleniem po
  udniowoameryka ńskich aktywów Spó
  ki do podmiotu o nazwie Loon
  Energy Corporation, oraz (b) zmian ą nazwy na Kulczyk Oil Ventures Inc. W dniu 24 czerw ca
  2013 r., zgodnie z zatwierdzonym przez s ąd planem transakcji, Spó
  ka dokona
  a przej ęcia
  spó
  ki Winstar Resources Ltd. („ Winstar”), będ ącej w
  a ścicielem tunezyjskich i rumu ńskich
  aktywów Spó
  ki, i zmieni
  a swoj ą nazw ę na Serinus Energy Inc. W dniu 27 czerwca 2013 r.
  mia
  o miejsce wprowadzenie akcji Spó
  ki (jako Serin us Energy Inc.) do obrotu na TSX pod
  symbolem „SEN”. Z dniem 1 stycznia 2018 r. Spó
  ka z akończy
  a przeprowadzone na
  podstawie art. 184 ust. 1 ABCA pionowe po
  ączenie w trybie uproszczonym z Winstar.
  1.3 W dniu 7 marca 2018 r. odby
  o si ę walne zgromadzenie akcjonariuszy Spó
  ki, na którym
  Akcjonariusze zatwierdzili, podejmuj ąc uchwa
  ę nadzwyczajn ą, kontynuacj ę dzia
  alno ści
  Spó
  ki
  po przeniesieniu z terytorium obowi ązywania prawa prowincji Albert, Kanada na
  terytorium obowi ązywania prawa
  Jersey na Wyspach Normandzkich („ Kontynuacja”).


  9

  Kontynuacja zosta
  a zatwierdzona przez rejestr prow incji Alberta w dniu 21 marca 2018 r. i
  obowi ązywa
  a od [ ●] 2018 r. po wydaniu przez JFSC za świadczenia o kontynuacji.
  1.4 Wi ęcej szczegó
  owych informacji dotycz ących procesu Kontynuacji zosta
  o zawartych w
  przes
  anym Akcjonariuszom memorandum informacyjnym datowanym na 5 lutego 2018 r.
  1.5 78 629 941 Akcji Spó
  ki jest równie ż notowanych na GPW r., a obrót nimi odbywa si ę pod
  symbolem „SEN”. Wkrótce po Dopuszczeniu Spó
  ka plan uje wycofać akcje z obrotu na TSX,
  z jednoczesnym utrzymaniem notowa ń
  Spó
  ki na GPW. Maksymalna liczba Akcji Spó
  ki,
  które mog ą znajdowa ć si ę w obrocie na GPW wynosi 78 629 941 („ Akcje Notowane na
  GPW ”), gdy ż pozosta
  e Akcje Spó
  ki nie s ą dopuszczone do obrotu na GPW. Na dzie ń
  sporz ądzenia niniejszego dokumentu Spó
  ka nie planuje wpr owadzenia większej liczby akcji
  Spó
  ki do obrotu na GPW.
  1.6 Spó
  ka posiada cztery bezpo średnio i w ca
  o ści zale żne spó
  ki: Winstar B.V., Serinus
  Holdings Limited, Serinus Consultants Petroleum Lim ited oraz Serinus Energy Canada Inc.
  Spó
  ka Serinus Energy Canada Inc. zosta
  a utworzona 29 marca 2018 r. na podstawie
  przepisów ABCA.
  Ca
  o ść praw Spó
  ki, jej tytu
  ów i udzia
  ów w odniesieniu do 11
  pracowników biura w Calgary i wynajmu siedziby w Ca lgary zostaną przeniesione na Serinus
  Energy Canada Inc. zgodnie z umow ą przeniesienia w
  asno ści.
  1.7 Winstar B.V. jest 100% w
  a ścicielem spó
  ki Winstar Tunisia B.V. oraz posiada 9 9,9995%
  udzia
  w Serinus Energy Romania S.A. Winstar Tunisi a posiada pozosta
  e 0,0005% spó
  ki
  Winstar Romania.
  1.8 Spó
  ka jest emitentem raportuj ącym w Prowincjach.
  Struktura Grupy
  1.9 Struktura Grupy na dzie ń sporz ądzenia niniejszego dokumentu przedstawia si ę jak nast ępuje:


  2. STRATEGIA BIZNESOWA PO DOPUSZCZENIU Strategia Spó
  ki zak
  ada koncentracj ę na jej aktywach w Rumunii, co b ędzie nap ędem dla
  wzrostu w ci ągu najbli ższych kilku lat. Projekt zagospodarowywania gazu Mo ftinu jest


  10

  projektem o krótkim horyzoncie realizacji i oczekuj e się, że wydobycie z odwiertu gazowego
  Moftinu-1000 oraz planowanego odwiertu Moftinu-1007 rozpocznie się pod koniec drugiego
  kwarta
  u 2018 r. W dniu 9 maja 2017 r. Spó
  ka podpi sa
  a kontrakt wykonawczy EPCC [ang.
  Engineering, Procurement, Construction and Commissi oning Contract] i jest w trakcie
  realizacji stacji gazowej o operacyjnej przepustowo ści 15 MMcf/d, a rozpocz ęcie produkcji
  gazu spodziewane jest pod koniec drugiego kwarta
  u 2018 r.
  Spó
  ka prowadzi program wierce ń maj ący na celu realizacj ę prac obj ętych zobowi ązaniem w
  ramach uzyskanego przed
  u żenia koncesji do pa ździernika 2019 r. i planuje wykona ć trzy
  dodatkowe odwierty produkcyjne (Moftinu-1003, Mofti nu-1004 i Moftinu-1007). Spó
  ka
  uwa ża, że potencjalne wydobycie z tych odwiertów powinno do prowadzić do osi ągni ęcia
  przez stacj ę gazow ą pe
  nej wydajno ści do ko ńca 2018 r.
  W Tunezji Spó
  ka obecnie kieruje uwag ę na zwi ększenie wydobycia z pola Sabria po okresie,
  gdy pozostawa
  o zamkni ęte oraz planuje skoncentrowa ć si ę na przeprowadzeniu
  niskokosztowych programów prac w celu zwi ększenia wydobycia z istniej ących odwiertów,
  w tym ponownej aktywizacji Sabrii N-2 oraz instalac ji rurek syfonowych w innym odwiercie
  na polu Sabria, o ile produkcja na polu naftowym Sp ó
  ki może by ć prowadzona w
  bezpiecznym i zrównowa żonym środowisku, oferuj ącym wystarczaj ąc ą pewno ść, że w
  daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści nie wyst ąpi ą dalsze zak
  ócenia produkcji. Spó
  ka
  postrzega pole Sabria jako szans ę na znaczny rozwój w d
  u ższej perspektywie.
  Spó
  ka zajmuje si ę oszacowaniem kosztu wznowienia wydobycia z pola Ch ouech Es Saida
  wraz z terminarzem i kosztami wymiany elektrycznej pompy wg
  ębnej w odwiercie CS-3 i
  CS-1.
  Spó
  ka uwa ża, że skala dzia
  alno ści prowadzonej w Tunezji jest uzale żniona od osi ągni ęcia i
  utrzymania poni ższych progów op
  acalno ści. W odniesieniu do cen ropy naftowej, dodatkowe
  odwierty pionowe staj ą si ę op
  acalne, gdy cena ropy naftowej Brent osi ąga poziom ok. 45
  USD/bbl, potencjalne odwierty poziome wielohoryzont alne przesuwają próg op
  acalno ści
  poni żej 30 USD/bbl dla pola Sabria. Obecna wydajno ść infrastruktury naziemnej pozwala
  jedynie na obs
  ug ę od 1 do 3 dodatkowych odwiertów dla ka żdego z pól: Sabria oraz Chouech
  Es Saida/Ech Chouech. Instalacja gazowa STEG El Bor ma obs
  ugująca Chouech Es
  Saida/Ech Chouech jest bliska osi ągni ęcia maksymalnej przepustowo ści. Dalsze
  zagospodarowywanie gazu na obszarze tej koncesji mo że si ę przesun ąć do czasu uko ńczenia
  gazoci ągu Nawara, który istotnie zwi ększy przepustowo ść.
  3. DZIA ALNO ŚĆ W RUMUNII
  3.1 Spó
  ka, poprzez swoj ą po średnio zale żn ą spó
  k ę (100% udzia
  u) - Serinus Energy Romania
  S.A. posiada obecnie 60% udzia
  w Koncesji Satu Mar e, która wygasa 2 września 2034 r.
  („ Koncesja Satu Mare ”). W
  aściciel pozosta
  ych 40% poinformowa
  , że nie mo że
  uczestniczy ć w kolejnych etapach prac przypisanych do Koncesji. Znajduje się on obecnie w
  sporze podatkowym z w
  adzami Rumuni, które wyda
  y z apobiegawczy nakaz zajęcia jego
  rachunków. Nakaz zaj ęcia zapobiega przeniesieniu przez w
  a ściciela bez zgody rumu ńskich
  organów podatkowych 40% udzia
  u w koncesji Satu Mar e.
  3.2 Koncesja Satu Mare to jeden z wi ększych bloków poszukiwawczych w Rumunii o
  powierzchni 729.000 akrów, granicz ący z W ęgrami i Ukrain ą. Koncesja Satu Mare le ży w
  strefie wyst ępowania bogatych z
  ó ż ropy i gazu na obszarze wschodniego basenu
  Pano ńskiego. Obejmuje szereg ró żnych obiektów perspektywicznych, które u
  o żone s ą w tym
  samym trendzie, co ju ż eksploatowane, w tym p
  ytko zalegaj ące pu
  apki gazowe,
  konwencjonalne silikoklastyczne obiekty ropono śne oraz zuskokowane pod
  o że ropnych i
  gazowych ska
  zbiornikowych.


  11

  3.3 Koncesja Satu Mare leży w strefie wyst ępowania licznych komercyjnych pól naftowo-
  gazowych. Cztery obszary zainteresowa ń uznano za priorytetowe, je śli chodzi o dalsze
  poszukiwania i rozwój. Uszeregowane pod wzgl ędem wa żno ści prezentuj ą si ę nast ępuj ąco:
  · obszar zainteresowa ń Berveni, który charakteryzuje si ę krótkoterminowym potencja
  em
  poszukiwawczym i rozwojowym dzi ęki p
  ytko zalegaj ącym obiektom gazowym
  manifestuj ącym si ę wzmocnieniem amplitudy sejsmicznej,
  · obszar zainteresowa ń Santau-Madaras, który charakteryzuje krótko- i średnioterminowy
  potencja
  poszukiwawczy w zakresie stratygraficznyc h i strukturalnych pu
  apek z
  wcze śniej nieskomercjalizowanymi odkryciami ropy,
  · obszar zainteresowa ń Nusfalau, który stanowi d
  ugoterminow ą okazj ę do poszukiwania
  du żych akumulacji ropy w obr ębie pu
  apek litologicznych, podobny do Suplacu de
  Barcau (wydobywalne zasoby - 162 mln bary
  ek ekwiwa lentu ropy) oraz
  · obszar zainteresowa ń Babesti to poszukiwawcza szansa o d
  ugim horyzonci e czasowym
  na du że akumulacje gazu w g
  ębokiej cz ęści basenu, obejmuj ące zarówno pu
  apki
  stratygraficzne jak i strukturalne.

  źród
  o: IHS Database 2018
  3.4 Z dniem 28 pa ździernika 2016 r. rumu ński regulator – NAMR - zatwierdzi
  ostatecznie Anek s
  dotycz ący zgody na przed
  u żenie o Etap 3 Koncesji Satu Mare („ Aneks”). Przed
  u żenie
  obowi ązuje przez okres trzech lat i wygasa 28 pa ździernika 2019 r. Zobowi ązania do prac w
  ramach przed
  u żenia obejmuj ą wykonanie dwóch odwiertów, odpowiednio na g
  ęboko ść co
  najmniej 1.000 m i 1.600 m oraz – do wyboru przez S pó
  kę – pozyskanie nowych danych
  sejsmicznych 3D dla 120 km² lub wykonanie trzeciego odwiertu na g
  ęboko ść 2.000 m.
  3.5 Serinus Energy Romania S.A. z
  o ży
  13 czerwca 2017 r. w NAMR dwa wnioski dotycz ące
  wykonania dwóch dodatkowych odwiertów poszukiwawczy ch (Moftinu-1003 i Moftinu-
  1004). W efekcie NAMR wyda
  zezwolenia na prace wie rtnicze związane z tymi odwiertami.
  Planuje si ę, że odwierty te b ęd ą wykonywane pod koniec drugiego kwarta
  u lub na poc zą tku
  trzeciego kwarta
  u 2018 r., a produkcj ę rozpoczn ą w trzecim kwartale. Wykonanie tych
  odwiertów oraz odwiertu Moftinu-1007 b ędzie oznacza
  o, że wszystkie prace obj ęte
  zobowi ązaniem w ramach Aneksu zostan ą zrealizowane. Wraz z sukcesem komercyjnym
  produkcja z tych odwiertów b ędzie w
  ączona do produkcji fazy testowej projektu
  zagospodarowania gazu Moftinu (o czym poni żej).


  12

  3.6 Pole gazowe Moftinu zosta
  o odkryte przez Spó
  k ę w 2014 r. i pe
  ni rol ę katalizatora
  przysz
  ego, samofinansuj ącego si ę rozwoju Koncesji Satu Mare. Aktualnie Spó
  ka ko ńczy na
  tym polu budow ę stacji gazowej o przepustowo ści 15 MMcf/d („ Projekt Moftinu”).
  Oczekuje si ę, że w ramach Projektu Moftinu przesy
  produkcji z dwó ch odwiertów gazowych
  (Moftinu-1000 i Moftinu-1007) do krajowego systemu przesy
  u gazu Transgaz nastąpi w
  trzecim kwartale 2018 r.
  3.7 W dniu 18 grudnia 2017 r., podczas rutynowych dzia
  ań przygotowuj ących odwiert Moftinu-
  1001 do dalszej produkcji, nast ąpi
  o niespodziewane uwolnienie gazu, co w nast ępstwie
  spowodowa
  o zap
  on. Kontrol ę nad odwiertem bezpiecznie przywrócono, ale w wynik u
  przeprowadzonego przegl ądu Spó
  ka zdecydowa
  a si ę na likwidacj ę ko ńcow ą odwiertu i jego
  opuszczenie. Spó
  ka RPS International przeprowadzi
  a badanie przyczyn tego wypadku i
  ustali
  a, że erupcj ę na odwiercie i powsta
  y w nast ępstwie tego po żar spowodowa
  b
  ąd
  monitoringu poziomu p
  ynu otworowego w trakcie oper acji zat
  aczania otworu, aby można
  by
  o zdemontowa ć g
  owic ę eksploatacyjn ą i zainstalowa ć g
  owic ę przeciwerupcyjn ą. Ponadto
  ustalono, że przez przed
  u żaj ący si ę monta ż prewentera przeciwerupcyjnego nie by
  o
  mo żliwo ści mechanicznej kontroli wylotu otworu, co doprowad zi
  o do erupcji. Spó
  ka jest w
  trakcie zg
  aszania swoich roszcze ń odszkodowawczych do brokera ubezpieczeniowego,
  obejmuj ących prace wiertnicze, testowanie i uzbrojenie odwi ertu zastępczego.
  3.8 Spó
  ka wytypowa
  a lokalizacj ę nowego otworu ok. 300 m na pó
  nocny-wschód od miej sca,
  gdzie znajduje si ę odwiert Moftinu-1001 i uzyska
  a zgod ę na warunkach specjalnych, jak ą
  przewiduj ą rumu ńskie regulacje dla sektora naftowego, w celu przy śpieszenia prac
  wiertniczych i uzbrojenia zast ępczego odwiertu (Moftinu-1007). NAMR wskaza
  , że wyrazi
  zgod ę na to, aby odwiert Moftinu-1007 zosta
  zaliczony d o puli odwiertów objętych
  zobowi ązaniem do wykonania przez Spó
  k ę w ramach prac III Etapu. Zak
  ada si ę, że prace
  wiertnicze nad odwiertem rozpoczn ą si ę po otrzymaniu wszystkich pozosta
  ych zezwole ń
  3.9 Wskutek tego incydentu Spó
  ka by
  a zmuszona do wstrzymania prac nad Projektem Moftinu,
  w zwi ązku z czym spodziewany termin pierwszego wydobycia gazu przesuną
  si ę z
  pierwszego kwarta
  u na koniec drugiego kwarta
  u. Pa rametry Projektu Moftinu nie uleg
  y w
  nast ępstwie wypadku zmianie z wyj ątkiem terminu rozpocz ęcia produkcji.
  4. DZIA ALNO ŚĆ W TUNEZJI
  4.1 Spó
  ka za po średnictwem swojej spó
  ki zale żnej (100% udzia
  ów) Winstar Tunisia B.V.
  posiada obecnie pi ęć tunezyjskich koncesji, które obejmuj ą zdywersyfikowany portfel
  aktywów poszukiwawczych, zagospodarowywanych i prod ukcyjnych.
  Koncesja/Zezwolenie Po
  ożenie (na
  obszarze Tunezji)
  Udzia

  operacyjny
  Termin wyga śni ęcia
  Chouech Es Saida
  (Zezwolenie) po
  udnie 100% grudzie
  ń 2027 r.
  Ech Chouech (Zezwolenie) po
  udnie 100% czerwiec 202 2 r.
  Sabria (Koncesja) środkowy zachód 45%* listopad 2028 r.
  Zinnia (Koncesja) środkowe po
  udnie 100% grudzie ń 2020 r.
  Sanrhar (Koncesja) pó
  noc 100% grudzie ń 2021 r.
  *ETAP posiada pozosta
  e 55% udzia
  u operacyjnego.


  13

  Tych pięć koncesji nabyto w ramach transakcji nabycia Winsta r przez Spó
  kę w 2013 r., a
  zajmuj ą 163.640 akrów brutto i rozmieszczone s ą od pó
  nocnego wybrze ża Morza
  Ś ródziemnego a ż do granicy z Algieri ą na po
  udniu.
  Obecnie produkcja ropy i gazu pochodzi jedynie z Sa brii i Choeuch Es Saida. Produkcja ta
  mo że zosta ć utrzymana za spraw ą wierce ń eksploatacyjnych o niskim ryzyku, oferuj ących
  znaczne mo żliwo ści wzrostu w perspektywie średnio- i d
  ugoterminowej. Spó
  ka nie ma
  ż adnych zobowi ąza ń dotycz ących prac do wykonania w odniesieniu do którejkolwi ek z tych
  pi ęciu koncesji.
  Od nabycia tych aktywów Spó
  ka wygenerowa
  a z nich skumulowany przychód wynoszący,
  po pomniejszeniu o nale żno ści koncesyjne ( royalties), 113,5 mln USD,
  W
  adze tunezyjskie administruj ą ró żnymi licencjami za po średnictwem Enterprise Tunisienne
  d’Activites Petroliere - tunezyjskiej pa ństwowej spó
  ki naftowo-gazowej („ ETAP”). ETAP
  posiada prawo do pozyskania udzia
  u w koncesji Chou ech Es Saida w wysokości do 50%
  udzia
  ów, je żeli
  ączna sprzeda ż ropy naftowej/kondensatu z koncesji, po pomniejsze niu o
  koszty nale żno ści koncesyjnych, przekroczy 6,5 MMbbl. Skumulowana produkcja z koncesji
  na 31 grudnia 2017 r. wynios
  a 5,2 MMbbl.
  Dzia
  alno ść operacyjn ą Spó
  ki w Tunezji przez wi ększ ą cz ęść roku 2017 do chwili obecnej
  zak
  óca
  y kwestie pracownicze. Pole Sabria zosta
  o zamknięte 22 maja 2017 r., a pole
  Choeuch Es Saida zamkni ęto 28 lutego 2017 r., oba ze wzgl ędu na protesty spo
  eczne
  zwi ązane z brakiem mo żliwo ści zatrudnienia na po
  udniu Tunezji. Pod koniec sie rpnia 2017 r.
  zosta
  o zawarte porozumienie pomi ędzy protestuj ącymi a stron ą rz ądow ą i 7 wrze śnia 2017 r.
  Spó
  ka zainicjowa
  a ponowny rozruch pola Sabria. Pr odukcję wznowiono na polu i wszystkie
  odwierty, z wyj ątkiem odwiertu Win-12bis, powróci
  y do poziomu prod ukcji sprzed
  zamkni ęcia. Historycznie wydobycie z odwiertu Win-12bis od bywa
  o się przy wysokich
  wska źnikach zawodnienia [ang. water cut], szczególnie gdy poprzedza
  o je zamkni ęcie
  odwiertu. Pocz ątkowo wydobycie z odwiertu Win-12bis spad
  o o 60% w porównaniu do
  stanu przed zamkni ęciem. W trakcie czwartego kwarta
  u 2017 r. wydobyci e z odwiertu
  ulega
  o poprawie, lecz dopiero w pierwszym kwartale 2018 r. poziom wydobycia sta
  się
  bardziej stabilny i wynosi
  oko
  o 162 boe/d netto. Spó
  ka w dalszym ciągu monitoruje odwiert
  Win-12bis, jednak prawdopodobne jest, że odwiert Win-12bis b ędzie wymaga
  interwencji w
  celu poprawy wyników. Średnie wydobycie z pola Sabria za stycze ń i luty 2018 r. wynosi
  o
  393 boe/d. Pole Chouech Es Saida pozostaje zamkni ęte, a Spó
  ka analizuje mo żliwo ści jego
  ponownego uruchomienia pod koniec 2018 r.
  5. RAPORTY NIEZALE ŻNEGO EKSPERTA
  5.1 Dwa raporty zosta
  y przygotowane przez RPS Ener gy Canada Ltd. („Niezależny Ekspert ”)
  i podpisane przez Briana Weatherilla, licencjonowan ego inżyniera [ang. P.Eng], specjalist ę
  od oceny z
  ó ż [ang. Reservoir Evaluations Specialist ]. Każdy datowany by
  na 5 kwietnia
  2018 r., a dotyczy
  y oceny rezerw Winstar Tunisia B .V. oraz zasobów Serinus Energy
  Romania S.A. wg stanu na 31 grudnia 2017 r. („ Raporty Niezależnego Eksperta ”).
  Podsumowanie najwa żniejszych wniosków zawartych w Raportach Niezale żnego Eksperta
  by
  o za
  ączone do rocznego formularza informacyjnego Spó
  ki za rok zakończony 31 grudnia
  2017 r. i zatytu
  owane „O świadczenie o stanie rezerw i inne informacje o ropi e naftowej i
  gazie za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.” [ang. Statement of Reserves Data and Other Oil
  and Gas Information for the year ended December 31, 2017] (sporz ądzono je zgodnie z
  Zarz ądzeniem Krajowym 51-101 Obowi ązki informacyjne dotycz ące dzia
  alno ści w sektorze
  ropy naftowej i gazu ziemnego [ang. National Instrument 51-101 Standards of Disclosure for
  Oil and Gas Activities ]) („Formularz 51-101 ”). Spó
  ka z
  oży
  a o świadczenie dla
  Niezale żnego Eksperta, że nie mia
  a miejsca żadna istotna zmiana dotycz ąca okoliczno ści lub
  dost ępnych informacji w okresie od 31 grudnia 2017 r. do 29 marca 2018 r ., czyli do dnia


  14

  publikacji Formularza 51-101. Pe
  na wersja Raportów Niezależnego Eksperta dost ępna jest na
  stronie internetowej Spó
  ki pod adresem www.serinus energy.com.
  5.2 Wedle najlepszej wiedzy i przekonania Niezale żnego Eksperta (który w tym celu podj ą

  wszystkie niezb ędne kroki), informacje zawarte w Raportach Niezale żnego Eksperta s ą
  zgodne z sytuacj ą faktyczn ą i nie zawieraj ą ż adnych pomini ęć, które mog
  yby wp
  ywa ć na ich
  znaczenie, z wyj ątkami okre ślonymi w Informacjach Publicznych.
  5.3 Raport niezale żnego eksperta z dnia 27 listopada 2017 r. sporz ądzony na dzie ń 30 wrze śnia
  2017 r. pt. „Raport Niezale żnego Eksperta – Aktywa Serinus Energy w Tunezji i R umunii
  wed
  ug stanu na dzie ń 30 wrze śnia 2017 r.” [ang. Competent Persons Report, Tunisian and
  Romanian Properties of Serinus Energy as at 30 Sept ember 2017] sporządzony przez
  Niezale żnego Eksperta nie zosta
  wykorzystany, gdy ż w ca
  o ści zosta
  on zast ąpiony przez
  Raporty Niezale żnego Eksperta.
  6. CZYNNIKI RYZYKA
  6.1 Inwestycja w Spó
  k ę ma charakter spekulacyjny i wi ąże si ę z wysokim poziomem ryzyka W
  zwi ązku z tym inwestycja w Spó
  k ę jest odpowiednia wy
  ącznie dla inwestorów
  posiadaj ących zaawansowan ą wiedz ę finansow ą, którzy potrafi ą oceni ć ryzyko i zalety takiej
  inwestycji. Istnieje szereg czynników ryzyka, które mogą mie ć istotne niekorzystne skutki dla
  przysz
  ych wyników operacyjnych i finansowych Spó
  k i oraz wartości Akcji Spó
  ki, a które
  wskazano w Informacjach Publicznych. W przypadku zm aterializowania się takiego ryzyka,
  inwestor posiadaj ący Akcje mo że straci ć cz ęść lub ca
  o ść swojej inwestycji. Do czynników
  ryzyka nale ży ryzyko ogólne zwi ązane z ka żd ą form ą dzia
  alno ści, a ponadto ryzyko
  szczególne, zwi ązane z dzia
  alno ści ą Spó
  ki i jej udzia
  em w poszukiwaniu,
  zagospodarowaniu i wydobyciu w Rumunii i Tunezji. C hociaż wi ększo ść czynników ryzyka
  zasadniczo le ży poza kontrol ą Spó
  ki i jej Dyrektorów, to Spó
  ka d ążyć b ędzie w miar ę
  mo żliwo ści do ograniczenia takiego ryzyka.
  6.2 Poni żej przedstawiono podsumowanie najwa żniejszych czynników ryzyka, które oprócz
  ryzyka opisanego w Informacjach Publicznych dotycz ą dzia
  alno ści Spó
  ki (po Kontynuacji i
  Dopuszczeniu na AIM) i mog ą mie ć istotny niekorzystny skutek dla dzia
  alno ści Spó
  ki, jej
  sytuacji finansowej i wyników jej dzia
  alno ści operacyjnej, a tak że dla kursu Akcji Spó
  ki, a
  których Niezale żny Ekspert nie wskaza
  w Raporcie Niezale żnego Eksperta i których nie
  opisano w Informacjach Publicznych. · Ryzyko zwi ązane z procesem Kontynuacji
  (a) Zawieszenie na GPW notowa ń Akcji Notowanych na GPW. W zwi ązku z
  Kontynuacj ą i Dopuszczeniem, dla Akcji Spó
  ki, w tym Akcji Not owanych na GPW,
  nadany zostanie nowy kod ISIN/CUSIP. Spó
  ka wyst ąpi do GPW z wnioskiem o
  zawieszenie notowa ń Akcji Notowanych na GPW na okres trzech dni robocz ych
  („ Okres Zawieszenia ”). Istnieje ryzyko, że w Okresie Zawiedzenia GPW nie b ędzie
  przyjmowa ć ani realizowa ć zlece ń dotycz ących transakcji, których przedmiotem s ą
  Akcje Notowane na GPW, a wszelkie zlecenia dotycz ące transakcji, których
  przedmiotem s ą Akcje Notowane na GPW, jakie zosta
  y z
  o żone na GPW, ale nie
  zosta
  y zrealizowane przed Okresem Zawieszenia, zos taną anulowane przez GPW. W
  Okresie Zawieszenia na GPW nie b ęd ą zawierane transakcje, których przedmiotem s ą
  Akcje Notowane na GPW. Transakcje zawarte nie pó źniej ni ż w ostatnim dniu
  roboczym przed Okresem Zawieszenia zostan ą rozliczone w trakcie Okresu
  Zawieszenia. Po wyga śni ęciu okresu zawieszenia, Akcje Notowane na GPW b ęd ą
  nadal notowane z nowym kodem ISIN.  15

  · Ryzyko zwi ązane z Dopuszczeniem Spó
  ki na AIM
  (a) P
  ynno ść Akcji Zwyk
  ych. Niezale żnie od skutecznego Dopuszczenia i rozpocz ęcia
  obrotu Akcjami Zwyk
  ymi, nie oznacza to, że na AIM istnie ć b ędzie p
  ynny rynek dla
  Akcji. W zwi ązku z tym mo że wyst ąpi ć trudno ść zwi ązana z realizacj ą inwestycji w
  Akcje na AIM. Inwestorzy powinni pami ęta ć, że warto ść Akcji Spó
  ki mo że podlega ć
  zmienno ści i mo że zarówno rosn ąć, jak i spada ć. Z chwil ą zbycia Akcji inwestorzy
  mog ą otrzyma ć warto ść ni ższ ą ni ż pocz ątkowa inwestycja, a nawet straci ć ca
  o ść
  swojej inwestycji. W zwi ązku z powy ższym Akcje mog ą nie by ć odpowiednie dla
  inwestorów krótkoterminowych. Ponadto warto ść rynkowa Akcji mo że nie
  odzwierciedla ć faktycznej warto ści aktywów netto Spó
  ki. Kurs notowa ń Akcji i
  cena, po jakiej inwestorzy mog ą zrealizowa ć inwestycj ę w Akcje, podlega ć b ędzie
  wp
  ywom szeregu czynników, z których cz ęść jest specyficzna dla Spó
  ki i jej
  proponowanej dzia
  alno ści operacyjnej, za ś inne mog ą wp
  ywa ć na sektory
  dzia
  alno ści, w których aktywna jest Spó
  ka. Takie czynniki m ogą równie ż
  obejmowa ć przebieg dzia
  alno ści operacyjnej Spó
  ki, du że transakcje nabycia lub
  zbycia Akcji, p
  ynno ść obrotu Akcjami lub jej brak, zmiany przepisów i re gulacji
  dotycz ących dzia
  alno ści Grupy oraz ogólne warunki gospodarcze.
  (b) Zmienno ść kursów. Po Dopuszczeniu rynkowy kurs Akcji podlega ć mo że znacznym
  wahaniom wskutek ró żnych czynników i zdarze ń, jak zmiany regulacyjne czy
  gospodarcze maj ące wp
  yw na dzia
  alno ść operacyjn ą Spó
  ki, zmienno ść wyników
  operacyjnych Spó
  ki, zjawiska zachodz ące w dzia
  alno ści Spó
  ki lub jej konkurentów,
  a tak że zmiany w nastawieniu rynków wobec Akcji. Wyniki o peracyjne i
  perspektywy Spó
  ki mog ą okresowo nie spe
  nia ć oczekiwa ń analityków rynku i
  inwestorów. Ponadto rynki akcji okresowo przechodz ą znaczne wahania kursów i
  wolumenów transakcji, co wp
  ywa na rynkowe kursy pa pierów wartościowych na
  nich notowanych, a jednocze śnie mo że pozostawa ć bez zwi ązku z wynikami
  operacyjnymi Spó
  ki. Wszelkie takie zdarzenia mog ą powodowa ć spadek rynkowego
  kursu Akcji.
  (c) Ograniczenia dotycz ące obrotu Akcjami Spó
  ki na GPW. Akcje Spó
  ki s ą notowane i
  znajduj ą si ę w obrocie na GPW w liczbie, która nie mo że przekroczy ć 78 629 941
  Akcji. Spó
  ka nie wyst ąpi
  a i na dzie ń dzisiejszy nie planuje wyst ąpi ć z wnioskiem o
  dopuszczenie wi ększej liczby Akcji do obrotu na GPW. Jednocze śnie jednak z uwagi
  na fakt, że Akcje Notowane na GPW dopuszczone do obrotu na GP W posiadać b ęd ą
  ten sam kod ISIN, co wszystkie inne Akcje Zwyk
  e, w związku z czym podlega ć
  b ęd ą asymilacji w systemach rozrachunku papierów warto ściowych, wskutek takiej
  asymilacji Akcje Zwyk
  e dopuszczone do obrotu na GP W nie będ ą si ę ró żni ć od
  pozosta
  ych Akcji Spó
  ki. W zwi ązku z powy ższym
  ączna liczba Akcji Spó
  ki, które
  w danej chwili mog ą znajdowa ć si ę w obrocie na GPW, wynosi 78 629 941. W
  zwi ązku z tym, z chwil ą osi ągni ęcia tego progu, powstaje ryzyko, i ż niektórzy
  Akcjonariusze nie b ęd ą mogli przenie ść swoich Akcji na polski rynek w celu
  prowadzenia obrotu nimi na GPW a ż do momentu, gdy
  ączna liczba Akcji Zwyk
  ych
  w obrocie na GPW spadnie poni żej tego progu (np. wskutek decyzji niektórych
  Akcjonariuszy o ich przeniesieniu na AIM).
  · Ryzyko zwi ązane z siedzib ą Spó
  ki na Jersey:
  (a) Brak mo żliwo ści egzekwowania praw w pewnych okoliczno ściach. Spó
  ka
  funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa Jersey, ale jej dzia
  alność operacyjna w
  Tunezji prowadzona jest przez oddzia
  spó
  ki (BV) n a prawie holenderskim.
  Dzia
  alno ść operacyjna Spó
  ki w Rumunii prowadzona jest przez podmiot z siedzibą
  w Rumunii. W przypadku powstania sporu w Rumunii, T unezji, Holandii lub w innej
  zagranicznej jurysdykcji, Spó
  ka mo że podlega ć wy
  ącznej jurysdykcji zagranicznych


  16

  są dów lub mo że bezskutecznie zabiega ć o poddanie si ę przez podmioty zagraniczne
  jurysdykcji s ądów na Jersey. Podobnie te ż, z uwagi na fakt, że znaczna cz ęść
  aktywów Spó
  ki znajduje si ę poza Jersey, inwestorzy mog ą do świadczy ć trudno ści w
  odzyskaniu od Spó
  ki środków b ąd ź egzekwowaniu w s ądach na Jersey wyroków
  wydanych poza Jersey. Ponadto karne odszkodowania z asądzone poza Jersey mog ą
  by ć nieegzekwowalne na Jersey.
  (b) Zmiany prawa podatkowego na Jersey. Stawki poda tków na Jersey mogą ulega ć
  zmianom, co mo że mie ć niekorzystne skutki dla perspektyw finansowych Spó
  ki i/lub
  stopy zwrotu dost ępnej dla Akcjonariuszy. Zmiany takich stawek lub pr zepisów
  prawa podatkowego na Jersey mog ą wprowadza ć dodatkowe zobowi ązania
  podatkowe lub zwi ększa ć obecne obci ążenia podatkowe.
  (c) Utrzymanie rezydencji podatkowej na Jersey.
  W celu zapewnienia, by Spó
  ka nie
  by
  a rezydentem podatkowym w żadnej jurysdykcji poza Jersey, kontrola nad Spó
  k ą
  i zarz ądzanie ni ą musz ą by ć zlokalizowane na Jersey. Sk
  ad Rady, miejsce
  zamieszkania poszczególnych cz
  onków Rady i wy ższego kierownictwa oraz miejsce
  lub miejsca, w których Rada b ędzie podejmowa ć decyzje, maj ą znaczenie dla
  zapewnienia, by Spó
  ka nie by
  a rezydentem podatkow ym w żadnej jurysdykcji poza
  Jersey. Ponadto po Kontynuacji Spó
  ka musi zapewni ć, by decyzje w zakresie
  kontroli i zarz ądzania zapada
  y na Jersey. Brak utrzymania statusu rezydenta
  podatkowego na Jersey mo że potencjalnie prowadzi ć do uznania Spó
  ki za rezydenta
  podatkowego w jurysdykcji innej ni ż Jersey, co z kolei mo że mie ć istotny
  niekorzystny wp
  yw na
  dzia
  alno ść biznesow ą, sytuacj ę finansow ą, perspektywy i/lub
  wyniki operacyjne Spó
  ki.
  (d)
  Niepewno ść wynikaj ąca z oceny Jersey przez unijn ą grup ę ds. kodeksu post ępowania
  w zakresie opodatkowania przedsi ębiorstw. W grudniu 2017. unijna grupa ds.
  kodeksu post ępowania w zakresie opodatkowania przedsi ębiorstw [ang.
  EU Code of
  Conduct Group on Business Taxation
  ] uzna
  a Jersey za wspó
  pracuj ącą
  jurysdykcj ę podatkow ą, w zwi ązku z czym Jersey nie zosta
  wpisany na prowadzon ą
  przez t ę grup ę list ę niewspó
  pracuj ących jurysdykcji. Jersey z
  o ży
  pisemne
  o świadczenie, zobowi ązuj ąc si ę do ko ńca 2018 r. zareagowa ć na zg
  oszone przez
  Grup ę ds. Kodeksu obawy. W celu spe
  nienia tego zobowi ązania Jersey mo że
  wprowadzi ć poszerzone obowi ązki sprawozdawcze lub wprowadzi ć zmiany prawa w
  zakresie istoty gospodarczej. Nie wiadomo dok
  adnie , jakie obowiązki
  sprawozdawcze i jakie zmiany prawa zostan ą wprowadzone, ani te ż jaki b ędzie ich
  ewentualny skutek dla statusu podatkowego Spó
  ki na Jersey
  .
  7. UTWORZENIE SPÓ KI I JEJ NOTOWANIE NA RYNKACH GIE DOWYCH
  7.1 Spó
  ka zosta
  a utworzona w dniu 16 marca 1987 r . na mocy przepisów ABCA pod firmą
  Titan Diversified Holdings Ltd. W dniu 18 sierpnia 1997 r. firma Spó
  ki zosta
  a zmieniona na
  Loon Energy Inc. W dniu 10 grudnia 2008 r., po zatw ierdzeniu przez sąd planu przekszta
  ce ń,
  Spó
  ka przeprowadzi
  a reorganizacj ę, która skutkowa
  a m. in. (a) wydzieleniem
  po
  udniowoameryka ńskich aktywów Spó
  ki do podmiotu o nazwie Loon Ener gy Corporation,
  oraz (b) zmian ą nazwy na Kulczyk Oil Ventures Inc. W dniu 24 czerw ca 2013 r. zgodnie z
  zatwierdzonym przez s ąd planem transakcjii Spó
  ka sfinalizowa
  a przej ęcie Winstar. W dniu
  1 stycznia 2018 r. Spó
  ka sfinalizowa
  a pionowe po
  ączenie w trybie uproszczonym z Winstar
  zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 ABCA.
  7.2 W dniu 7 marca 2018 r. Spó
  ka uzyska
  a zgod ę akcjonariuszy na kontynuacj ę dzia
  alno ści po
  przeniesieniu siedziby z
  terytorium obowi ązywania prawa prowincji Alberta na terytorium
  obowi ązywania prawa
  Jersey na Wyspach Normandzkich, co nast ępuje z dniem [ ●] 2018 r.
  („ Kontynuacja ”).


  17

  7.3 Spó
  ka jest emitentem raportującym w Prowincjach.
  7.4 Spó
  ka (pod firm ą Serinus Energy Inc) jest notowana, a jej Akcje zos ta
  y dopuszczone do
  obrotu na gie
  dzie TSX pocz ąwszy od dnia 27 czerwca 2013 r. z kodem CUSIP 81752 K i pod
  nazw ą skrócon ą SEN. Kod ISIN Akcji [jest/by
  ] nast ępuj ący: CA81752K1057.
  7.5 Spó
  ka jest notowana, a jej Akcje (w liczbie do 78 629 941) zosta
  y dopuszczone do obrotu na
  GPW z kodem CUSIP [ ●] i pod nazw ą skrócon ą SEN. Kod ISIN tych akcji [jest/by
  ]
  nast ępuj ący: CA81752K1057.
  7.6 W zwi ązku z Kontynuacj ą dla Akcji nadano nowy kod ISIN: [ ●] dla potrzeb notowania na
  AIM i GPW.
  7.7 Po starannej i dog
  ębnej analizie Spó
  ka potwierdza, że spe
  nia wymogi prawne i regulacyjne
  zwi ązane z notowaniem Akcji na rynkach TSX i GPW.
  7.8 Egzemplarze wszystkich dokumentów i og
  osze ń, które Spó
  ka opublikowa
  a w ci ągu
  ostatnich dwóch lat (jako emitent raportuj ący w Prowincjach), dost ępne s ą na profilu Spó
  ki
  w systemie SEDAR pod adresem
  www.sedar.com .
  7.9 Egzemplarze wszystkich raportów bie żących i okresowych, które Spó
  ka opublikowa
  a jako
  emitent akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, dost ępne s ą na stronie
  www.gpw.pl/komunikaty .
  8. KAPITA ZAK ADOWY
  8.1 Zgodnie ze swoim Statutem, Spó
  ka mo że emitowa ć nieograniczon ą liczb ę Akcji, w tym akcji
  uprzywilejowanych. Na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu nie wyemitowano żadnych
  akcji uprzywilejowanych. Akcje stanowi ą akcje imienne, przy czym cz ęść kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki nale ży do akcjonariuszy faktycznych poprzez zarejestrowa nych
  po średników.
  8.2 Na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia)
  wyemitowany kapita
  zak
  adowy Spó
  ki dzieli
  si ę na 150 652 138 Akcji Zwyk
  ych w pe
  ni
  op
  aconych.
  8.3 Spó
  ka ubiega si ę o dopuszczenie do obrotu wszystkich wyemitowanych i przysz
  ych Akcji
  na AIM.
  8.4 Wyemitowany kapita
  zak
  adowy bezpo średnio przed Dopuszczeniem (przy za
  o żeniu
  niewykonania żadnych Opcji przed Dopuszczeniem) dzieli ć si ę b ędzie na [ ●] Akcji Zwyk
  ych
  w pe
  ni op
  aconych.
  8.5 Na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia) istn ia
  y
  opcje nabycia Akcji Zwyk
  ych w
  ącznej liczbie 9 172 000 akcji, w tym 67 000 opcji
  denominowanych w USD ( średni wa żony kurs wykonania opcji – 3,53 USD) oraz 9 105 000
  opcji denominowanych w CAD ( średni wa żony kurs wykonania opcji – 0,36 CAD).  18

  Imię i nazwisko
  posiadacza opcji Stanowisko Liczba Akcji
  przypadająca
  na opcje Kurs
  wykonania
  opcji
  (CAD/USD) Data wyga
  śni ęcia
  opcji
  Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor
  Generalny (CEO) 3 500 000
  1 000 000 0,32 CAD
  0,37 CAD 22 wrze
  śnia 2023 r.
  31 maja 2022 r.
  Tracy Heck Dyrektor Finansowy (CFO) 2 750 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Calvin Brackman Wiceprezes ds. Relacji
  Zewnętrznych
  i Strategii 750 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Alexandra
  Damascan Prezes na
  Rumuni
  ę 250 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Evgenij Iorich Dyrektor niewykonawczy 100 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  James Causgrove Dyrektor niewykonawczy 100 000 0,36 CAD 20 listopada 2022 r.
  Eleanor Barker Dyrektor niewykonawczy 100 000 0,37 CAD 31 maja 2022 r.
  Inni Pracownicy / byli cz
  onkowie
  kierownictwa 622 000 Ró
  żne Ró żne
  Razem 9 172 000

  8.6 Spó
  ka nie posiada Akcji b ąd ź akcji w
  asnych w rozumieniu przepisów art. 725 ust . 5
  brytyjskiej Ustawy o spó
  kach [ang. UK Companies Act].
  8.7 Spó
  ka nie posiada warrantów na akcje ani ogran iczonych jednostek udzia
  owych.
  8.8 Przenoszenie Akcji nie podlega zgodnie ze Statu tem żadnym ograniczeniom.
  9. UMOWA I STATUT SPÓ KI
  9.1 Umowa spó
  ki Zgodnie z prawem spó
  ek na Jersey [ang. Jersey Companies Law], zdolność spó
  ki z siedzib ą
  na Jersey nie podlega ograniczeniom okre ślonym w jej umowie spó
  ki, statucie lub innym
  akcie przyj ętym przez jej Akcjonariuszy. W zwi ązku z powy ższym umowa spó
  ki nie
  ogranicza przedmiotu dzia
  alno ści, kompetencji i zakresu dzia
  alno ści Spó
  ki.
  9.2 Statut
  Poniżej przedstawiono podsumowanie najwa żniejszych postanowie ń Statutu, w tym
  postanowie ń dotycz ących praw przys
  uguj ących z Akcji Zwyk
  ych.  19

  i. Emisja Akcji
  Z zastrze żeniem przepisów ustawodawstwa (które zgodnie z defi nicją okre ślon ą w
  Statucie obejmuje zasadniczo prawo spó
  ek na Jersey oraz rozporządzenia, akty i
  przepisy wykonawcze wydanych zgodnie z nim („ Ustawodawstwo”)), Umowy Spó
  ki,
  Statutu oraz uchwa
  Spó
  ki, Dyrektorzy mog ą dokona ć przydzia
  u (wraz z prawem do
  zrzeczenia si ę przydzia
  u b ąd ź bez takiego prawa), przyznania opcji oraz podj ąć inne
  czynno ści w zakresie rozdysponowania niewyemitowanymi akcj ami lub prawami
  zapisu na akcje b ąd ź zamiany papierów warto ściowych na akcje na rzecz osób, w
  terminach i na warunkach okre ślonych przez Dyrektorów.
  ii. Struktura kapita
  owa
  Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki obejmuje wy
  ącznie Akcje Zwyk
  e, z których przys
  uguj ą
  prawa okre ślone w Statucie. Wszystkie Akcje Zwyk
  e s ą równe w prawach.
  iii. Zmiana kapita
  u zak
  adowego
  Z zastrze żeniem Ustawodawstwa i na mocy uchwa
  y specjalnej, S pó
  ka może dokona ć
  konsolidacji (b ąd ź konsolidacji i pó źniejszego podzia
  u) swojego kapita
  u zak
  adowego
  w ca
  o ści b ąd ź w cz ęści w postaci akcji o wy ższej warto ści nominalnej ni ż istniej ące
  akcje oraz podzia
  u swoich akcji lub ich cz ęści (po konsolidacji lub bez jej
  przeprowadzenia) na akcje o ni ższej warto ści nominalnej ni ż istniej ące akcje. Uchwa
  a
  w sprawie upowa żnienia Spó
  ki do podzia
  u jej akcji lub ich cz ęści mo że stanowi ć, że
  w śród akcji powsta
  ych wskutek takiego podzia
  u, z do wolnej ich części mog ą
  przys
  ugiwa ć – w porównaniu z innymi akcjami – prawa szczególne , odroczone lub
  inne, b ąd ź te ż mog ą one podlega ć ograniczeniom, jakie Spó
  ka mo że na
  o ży ć na nowe
  akcje.
  W przypadku problemów wynikaj ących z konsolidacji lub podzia
  u akcji Spó
  ki,
  Dyrektorzy mog ą je rozstrzygn ąć wedle w
  asnego uznania, a w szczególno ści mog ą
  wedle w
  asnego uznania rozliczy ć powsta
  e udzia
  y cz ąstkowe, równie ż poprzez zbycie
  takich udzia
  ów cz ąstkowych.
  Postanowienia Statutu nie przewiduj ą ż adnych warunków dotycz ących zmian kapita
  u
  Spó
  ki.
  iv. Zróżnicowanie praw
  W przypadku podzia
  u kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki na akcje różnej kategorii, wszelkie
  prawa przys
  uguj ące z akcji danej kategorii mog ą podlega ć – z zastrze żeniem
  postanowie ń Ustawodawstwa – zró żnicowaniu lub ograniczeniu w sposób okre ślony
  dla takich praw b ąd ź te ż (przy braku takich postanowie ń) za pisemn ą zgod ą osób
  posiadaj ących nie mniej ni ż trzy czwarte warto ści nominalnej wyemitowanych akcji
  danej kategorii (z wy
  ączeniem takich akcji stanowi ących akcje w
  asne) b ąd ź te ż pod
  rygorem uchwa
  y specjalnej podj ętej przez odr ębne walne zgromadzenie posiadaczy
  akcji danej kategorii i w żadnym innym trybie.
  v. Posta ć Akcji i ich przeniesienie
  Akcje Zwyk
  e mog ą mie ć posta ć zdematerializowan ą, a akcje zdematerializowane
  mog ą podlega ć przeniesieniu w trybie innym ni ż dokument papierowy zgodnie z
  Regulaminem CREST oraz regulaminem odpowiedniego sy stemu (jak CREST).
  Dyrektorzy mog ą odmówi ć przeniesienia takich akcji w przypadku, gdy ich
  przeniesienie nast ępuje na rzecz wi ększej liczby osób ni ż cztery osoby dzia
  aj ące


  20

  wspólnie oraz w innych okolicznościach okre ślonych w Regulaminie CREST, chyba że
  powodowa
  oby to zak
  ócenia w funkcjonowaniu rynku t akich akcji.
  Przeniesienie akcji w formie niezdematerializowanej może nast ąpi ć na podstawie
  dokumentu przeniesienia w zwyczajowej postaci b ąd ź w innej formie zatwierdzonej
  przez Dyrektorów. Akcje w formie niezdematerializow anej mogą podlega ć
  przeniesieniu w przypadku, gdy osoba dokonuj ąca ich przeniesienia z
  o ży do rejestru
  (b ąd ź innej instytucji wskazanej przez Dyrektorów) w cel u rejestracji prawid
  owo
  wype
  niony i podpisany dokument przeniesienia opatr zony świadectwem lub
  ś wiadectwami akcji obj ętych przeniesieniem (b ąd ź zwolnieniem z takiego obowi ązku
  w formie zadowalaj ącej w ocenie Dyrektorów) wraz z inn ą dokumentacj ą wymagan ą w
  uzasadnionym zakresie przez Dyrektorów jako dowód, iż osoba dokonuj ąca ich
  przeniesienia jest upowa żniona do ich przeniesienia, prawid
  owo podpisan ą przez
  osob ę dokonuj ąca ich przeniesienia lub z pe
  nomocnictwem osoby do konującej
  przeniesienia w imieniu takiej osoby.
  Dyrektorzy mog ą odmówi ć rejestracji przeniesienia akcji w formie
  niezdematerializowanej, je żeli dokument dotycz ący takiego przeniesienia nie spe
  nia
  nast ępuj ących warunków:
  · opatrzenie podpisem z
  o żonym przez osob ę dokonuj ąc ą przeniesienia lub w jej
  imieniu oraz – w przypadku, gdy akcje nie zosta
  y w pe
  ni op
  acone – przez
  osob ę przyjmuj ącą ich przeniesienie lub w jej imieniu,
  · wskazanie liczby i kategorii akcji podlegaj ących przeniesieniu,
  · wskazanie nazwy (imienia i nazwiska) oraz adresu os oby przyjmującej ich
  przeniesienie,
  · przeniesienie mo że dotyczy ć akcji wy
  ącznie jednej kategorii,
  · przeniesienie nast ępuje na rzecz jednej osoby przyjmuj ącej przeniesienie b ąd ź na
  rzecz nie wi ęcej ni ż czterech osób dzia
  aj ących wspólnie,
  · wniesienie odpowiedniej op
  aty (je śli ma zastosowanie) oraz
  · przeniesienie nie stanowi naruszenia umowy, której stroną jest Spó
  ka.
  Ponadto Dyrektorzy mog ą odmówi ć rejestracji przeniesienia akcji, które nie zosta
  y w
  pe
  ni op
  acone, przy czym taka odmowa nie mo że powodowa ć zak
  ócenia w
  funkcjonowaniu rynku takich akcji.
  Osoba dokonuj ąca przeniesienie pozostaje posiadaczem danych akcji (w formie
  zdematerializowanej b ąd ź niezdematerializowanej) do momentu dokonania wpisu
  osoby przyjmuj ącej takie przeniesienie do rejestru akcjonariuszy j ako posiadacza takich
  akcji.
  vi. Ograniczenia prawa g
  osu, podzia
  środków, przeniesienie akcji z naruszenia
  Do Statutu w
  ączono postanowienia art. 793 brytyjskiej ustawy o s pó
  kach [ang. UK
  Companies Act ]. W przypadku, gdy Akcjonariusz lub osoba zaintere sowana akcjami
  Spó
  ki prawid
  owo otrzyma
  a wezwanie zgodnie z post anowieniami Statutu i nie
  wype
  nia obowi ązku przekazania Spó
  ce informacji w nim okre ślonych w terminie
  wskazanym w wezwaniu (który nie mo że by ć krótszy ni ż 14 dni od dostarczenia


  21

  wezwania), Rada może przekaza ć takiemu Akcjonariuszowi nakaz („nakaz”) dotycz ący
  akcji obj ętych takim naruszeniem („ akcje z naruszenia”).
  Nakaz mo że stanowi ć, że z akcji z naruszenia nie przys
  uguje danemu Akcjo nariuszowi
  prawo udzia
  u w walnym zgromadzeniu Spó
  ki lub zgro madzeniu posiadaczy akcji
  danej kategorii ani te ż prawo g
  osu, wykonywane osobi ście b ąd ź poprzez
  pe
  nomocnika.
  W przypadku, gdy akcje z naruszenia stanowi ą co najmniej 0,25 procent (0.25%) akcji
  danej kategorii (z wy
  ączeniem akcji stanowi ących akcje w
  asne), nakaz mo że
  stanowi ć, że:
  · dywidenda lub inny podzia
  środków (w tym akcje emitowane zamiast
  dywidendy), który w innym przypadku przypada
  by do wyp
  aty z akcji z
  naruszenia, zostanie w ca
  o ści lub w cz ęści zachowany przez Spó
  k ę bez
  zobowi ązania do zap
  aty odsetek lub odszkodowania i/lub
  · wszelkie akcje, które w innym przypadku by
  yby wyem itowane przez Spó

  zamiast dywidendy pieni ężnej lub innego podzia
  u środków pieni ężnych z akcji
  z naruszenia, nie zostan ą przekazane Akcjonariuszowi b ąd ź w innym trybie
  zostan ą zachowane przez Spó
  k ę (bez zobowi ązania do zap
  aty odszkodowania
  za takie akcje w przypadku, gdy zostan ą one ostatecznie wyemitowane i
  przekazane takiemu Akcjonariuszowi) i/lub
  · przeniesienie akcji z naruszenia w formie niezdemat erializowanej nie zostanie
  zarejestrowane, chyba że takie przeniesienie stanowi zatwierdzone przenies ienie
  i/lub
  · z zastrze żeniem Regulaminu CREST oraz regulaminu, procedur i praktyki
  odpowiedniego systemu, wszelkie zapisy komputerowe w odpowiednim
  systemie dotycz ące posiadania akcji z naruszenia w formie zdemateri alizowanej
  zostan ą zmienione w taki sposób, by posiadaczowi takich ak cji uniemożliwi ć ich
  przeniesienie, chyba że takie przeniesienie stanowi zatwierdzone przenies ienie.
  Dla potrzeb powy ższych postanowie ń, „zatwierdzone przeniesienie” oznacza
  przeniesienie poprzez przyj ęcie oferty sprzeda ży lub przeniesienie wskutek zbycia na
  rzecz niepowi ązanego podmiotu zewn ętrznego dzia
  aj ącego w dobrej wierze (w tym
  zbycie poprzez uznan ą gie
  d ę inwestycyjn ą, na której akcje Spó
  ki zwykle znajduj ą si ę
  w obrocie).
  Warunki okre ślone w nakazie obowi ązuj ą z chwil ą jego prawid
  owego dostarczenia i
  ustaj ą z up
  ywem siedmiu (7) dni od chwili wype
  nienia ob owiązków w sposób
  zadowalaj ący w ocenie Dyrektorów, wraz z przekazaniem powiado mienia zgodnie z
  postanowieniami Statutu lub wraz z przeniesieniem a kcji z naruszenia w drodze
  zatwierdzonego przeniesienia (w zale żno ści od tego, które zdarzenie nast ąpi
  wcze śniej), ale wy
  ącznie w stosunku do akcji z naruszenia podlegaj ących
  przeniesieniu.
  vii. Uprawnienia w zakresie przydzia
  u oraz prawa poboru
  Z zastrze żeniem przepisów prawa spó
  ek na Jersey [ang. Jersey Companies Law],
  Statutu oraz zastrze żonych w postanowieniach Statutu kompetencji Spó
  ki
  wykonywanych w ramach walnego zgromadzenia, Rada mo że z
  o ży ć ofert ę, dokona ć
  przydzia
  u (wraz z prawem do zrzeczenia si ę przydzia
  u b ąd ź bez takiego prawa),
  przyznania opcji oraz podj ąć inne czynno ści w zakresie rozdysponowania akcjami b ąd ź


  22

  przyznać prawa zapisu na akcje b ąd ź zamiany papierów warto ściowych na akcje na
  rzecz osób, w terminach i na warunkach okre ślonych przez Rad ę. Uprawnienie Rady w
  zakresie przydzia
  u odpowiednich papierów warto ściowych (zgodnie z definicj ą
  okre ślon ą w Statucie) podlega ograniczeniom okre ślonym w art. 10 ust. 2 i 3 Statutu.
  Chocia ż przepisy prawa spó
  ek na Jersey nie przewiduj ą ustawowych praw poboru, to
  postanowienia Statutu stanowi ą, że w przypadku proponowanego przydzia
  u
  kapita
  owych papierów warto ściowych (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w Statucie),
  Spó
  ka w pierwszej kolejno ści zobowi ązana jest zaoferowa ć takie kapita
  owe papiery
  warto ściowe obecnym Akcjonariuszom w stosunku przypadaj ącym na ich udzia
  w
  aktualnie wyemitowanych Akcjach Zwyk
  ych (tym samym postanowienia brytyjskiej
  Ustawy o spó
  kach dotycz ące ustawowych praw poboru zosta
  y w szerokim zakres ie
  powielone w Statucie).
  Takie prawa poboru nie dotycz ą:
  · akcji przydzielonych i wyemitowanych zgodnie z post anowieniami Istniejącej
  Umowy Kredytu Zamiennego (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w Statucie),
  · akcji premiowych,
  · akcji obj ętych przydzia
  em, które s ą lub maj ą by ć op
  acone w ca
  o ści lub w
  cz ęści w gotówce,
  · w przypadku, gdy akcje s ą obj ęte przydzia
  em na zasadach programu akcji
  pracowniczych (zgodnie z definicj ą okre ślon ą w Statucie) lub
  · w przypadku, gdy prawa poboru zosta
  y wy
  ączone w drodze specjalnej uchwa
  y
  Akcjonariuszy, której przyj ęcie wymaga wi ększo ści 75 procent g
  osów lub
  · w przypadku przydzia
  u niektórych kapita
  owych papi erów wartościowych w
  Okresie WZA (czyli w okresie od przyj ęcia Statutu do zako ńczenia pierwszego
  rocznego walnego zgromadzenia Spó
  ki zwo
  anego po p rzyjęciu Statutu).
  viii. Wykup i zamiana
  Spó
  ka mo że emitowa ć akcje podlegaj ące wykupowi lub zamianie b ąd ź te ż akcje
  maj ące podlega ć wykupowi lub zamianie w zale żno ści od decyzji Spó
  ki lub ich
  posiadacza. Istniej ące Akcje Zwyk
  e nie podlegaj ą wykupowi ani zamianie.
  ix. Udzia
  w zyskach i maj ątku
  Z zastrze żeniem nadrz ędnych praw z akcji innej kategorii lub akcji innych kategorii,
  które Spó
  ka emituje lub mo że emitowa ć, obowi ązuj ą nast ępuj ące prawa i ograniczenia
  zwi ązane z Akcjami Zwyk
  ymi w zakresie udzia
  u w zyskac h i majątku Spó
  ki:
  · zyski, które zgodnie z decyzj ą Spó
  ki lub Dyrektorów podlegaj ą podzia
  owi za
  dany rok finansowy (oraz inne dywidendy i inny podz ia
  zadeklarowany przez
  Spó
  k ę), dzieli si ę pomi ędzy Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych
  przez nich akcji, przy czym w przypadku, gdy dana a kcja nie zosta
  a w pe
  ni
  op
  acona, dywidenda i inny podzia
  zostanie zadekla rowany, przyznany i
  wyp
  acony z takiej akcji w stosunku, w jakim kwota zap
  acona za taką akcj ę
  pozostaje do
  ącznej ceny emisyjnej takiej akcji w cz ęści lub cz ęściach okresu, za
  który wyp
  aca si ę dywidend ę lub inny podzia
  (przy czym kwoty zap
  acone za
  dan ą akcj ę przed wezwaniem nie stanowi ą zap
  aty za tak ą akcj ę) oraz


  23

  · kapita
  i maj ątek Spó
  ki w przypadku jej likwidacji pos
  u ży do sp
  acenia
  posiadaczy Akcji Zwyk
  ych w stosunku do liczby akcj i w posiadaniu danego
  Akcjonariusza w chwili rozpocz ęcia likwidacji. W przypadku, gdy dana akcja nie
  zosta
  a w pe
  ni op
  acona, z takiej akcji przys
  uguj e wy
  ącznie prawo do
  otrzymania kwoty podzia
  u obliczonej na podstawie s tosunku kwoty zap
  aconej
  za tak ą akcj ę do
  ącznej ceny emisyjnej takiej akcji.
  x. Sk
  adanie i op
  acenie wezwa ń
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu i warunków przydzia
  u akcji, Dyrektorzy mo gą
  zobowi ąza ć Akcjonariusza do zap
  aty okre ślonej kwoty ceny emisyjnej akcji
  Akcjonariusza, która nie zosta
  a zap
  acona Spó
  ce, przekazując takiemu
  Akcjonariuszowi wezwanie w terminie co najmniej 14 dni. Zobowiązanie do zap
  aty z
  tytu
  u takiego wezwania nie wygasa ani nie podlega przeniesieniu wskutek
  przeniesienia akcji obj ętych takim zobowi ązaniem do zap
  aty.
  W przypadku, gdy zgodnie z warunkami emisji akcji d ana kwota przypada do zap
  aty
  w okre ślonym terminie b ąd ź po wyst ąpieniu konkretnego zdarzenia lub w innych
  okre ślonych okoliczno ściach, z
  o żenie wezwania nie jest wymagane, za ś ka żdy
  Akcjonariusz zobowi ązany jest do zap
  aty takiej kwoty zgodnie z warunka mi emisji.
  W przypadku, gdy Akcjonariusz nie dokona zap
  aty z tytu
  u danego wezwania (lub
  jego raty) w pe
  nej kwocie nie pó źniej ni ż w terminie zap
  aty, Dyrektorzy mog ą
  przekaza ć Akcjonariuszowi pisemne wezwanie, za ś w przypadku, gdy Akcjonariusz nie
  zareaguje na takie wezwanie i nie ureguluje wszystk ich zaleg
  ych kwot z wezwania
  wraz z odsetkami okre ślonymi w wezwaniu, wówczas z zastrze żeniem postanowie ń
  Statutu mi ędzy innymi:
  · Dyrektorzy mog ą podj ąć decyzj ę o dokonaniu zaj ęcia akcji obj ętej takim
  wezwaniem, chyba że taka akcja jest przedmiotem zabezpieczenia, za ś akcja z
  zaj ęcia zostanie poddana umorzeniu lub zbyciu;
  · kwoty dywidendy lub podzia
  u przypadaj ące do zap
  aty z zaj ętej akcji, a nie
  wyp
  acone przed podj ęciem przez Dyrektorów decyzji o dokonaniu zaj ęcia akcji,
  ulegaj ą przepadkowi oraz
  · Dyrektorzy mog ą dokona ć zbycia zaj ętej akcji b ąd ź ponownej emisji zaj ętej i
  umorzonej akcji na warunkach okre ślonych przez Dyrektorów.
  xi. Próg w
  asno ści i zmiana kontroli
  Postanowienia okre ślone w DTR 5 [cz ęść 5 zasad ujawniania informacji i
  przejrzysto ści, ang. Disclosure and Transparency Rules ] uważa si ę za w
  ączone do
  Statutu poprzez odniesienie, w zwi ązku z czym Spó
  k ę i ka żdego Akcjonariusza
  obowi ązuj ą okre ślone w DTR 5 zasady sprawozdawczo ści dotycz ące posiadaczy
  g
  osów i emitenta tak d
  ugo, jak Spó
  ka pozostaje d opuszczona do notowania na rynku
  AIM.
  W przypadku, gdy Spó
  ka stwierdzi, że dany Akcjonariusz nie przestrzega postanowie ń
  DTR 5 lub Statutu w odniesieniu do niektórych lub w szystkich akcji w posiadaniu
  takiego Akcjonariusza („Akcje z Naruszenia”), Spó
  k a może poprzez przekazanie
  takiemu Akcjonariuszowi („Naruszaj ący Posiadacz”) powiadomienia („Powiadomienie
  o Naruszeniu”):


  24

  · zawiesi ć przys
  uguj ące takiemu Naruszaj ącemu Posiadaczowi z Akcji z
  Naruszenia prawo g
  osu wykonywane osobi ście lub przez pe
  nomocnika na
  zgromadzeniu Spó
  ki,
  · wstrzyma ć bez obowi ązku zap
  aty odsetek wyp
  at ę dywidendy lub innych kwot
  przypadaj ących do zap
  aty z Akcji z Naruszenia, przy czym tak ie kwoty zostaną
  wyp
  acone dopiero wówczas, gdy ustanie skutek Powia domienia o Naruszeniu w
  zakresie Akcji z Naruszenia,
  · uniewa żni ć decyzj ę w sprawie otrzymania akcji Spó
  ki zamiast środków
  pieni ężnych w ramach dywidendy lub jej cz ęści i/lub
  · zakaza ć przeniesienia akcji Spó
  ki w posiadaniu Naruszaj ącego Posiadacza z
  wyj ątkiem udzielenia przez Spó
  k ę zgody lub przekazania przez Naruszaj ącego
  Posiadacza na rzecz Spó
  ki zadowalaj ących dowodów wskazuj ących, i ż po
  odpowiedniej analizie takie Akcjonariusz stwierdzi
  , że obj ęte przeniesieniem
  akcje nie stanowi ą Akcji z Naruszenia.
  Z zastrze żeniem powy ższego, Statut nie przewiduje innych progów w
  asno ści, po
  przekroczeniu których powstaje obowi ązek ujawnienia stanu posiadania przez
  Akcjonariusza.
  Statut nie zawiera żadnych postanowie ń maj ących skutkowa ć opó źnieniem,
  odroczeniem lub zapobie żeniem zmiany kontroli nad Spó
  k ą.
  xii. Walne zgromadzenia
  Roczne walne zgromadzenie Spó
  ki odbywa si ę zgodnie z postanowieniami
  Ustawodawstwa, w terminie i miejscu okre ślonym przez Dyrektorów. Dyrektorzy
  mog ą zwo
  ywa ć inne walne zgromadzenia wedle w
  asnego uznania, a ponadto mają
  obowi ązek zwo
  a ć walne zgromadzenie na wniosek Akcjonariuszy zgodni e z
  postanowieniami Statutu i Ustawodawstwa. W przypadk u niezwo
  ania walnego
  zgromadzenia przez Dyrektorów mimo takiego wniosku, wnioskodawcy mogą
  samodzielnie zwo
  a ć walne zgromadzenie. Roczne walne zgromadzenie zwo
  uje się na
  pi śmie w terminie co najmniej 21 dni, za ś inne walne zgromadzenia zwo
  uje si ę na
  pi śmie w terminie co najmniej 14 dni.
  W przypadku, gdy w Spó
  ce jest mniej ni ż dwóch Dyrektorów, za ś jej Dyrektor (je żeli
  takowy funkcjonuje) nie jest w stanie b ąd ź nie chce powo
  a ć Dyrektorów w liczbie
  zapewniaj ącej kworum ani zwo
  a ć w takim celu walnego zgromadzenia, dwóch lub
  wi ęcej Akcjonariuszy mo że zwo
  a ć walne zgromadzenie w celu powo
  ania jednego lub
  wi ęcej Dyrektorów.
  Dyrektorzy mog ą wyznaczy ć termin, przy czym musi on by ć nie krótszy ni ż 48 godzin
  (z wy
  ączeniem dni wolnych od pracy) przed terminem zgroma dzenia, w którym dana
  osoba musi by ć wpisana do rejestru akcjonariuszy jako warunek upr awniający do
  udzia
  u w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa g
  osu.
  xiii. Nieznani akcjonariusze
  Spó
  ce przys
  uguje prawo do zbycia – za najlepsz ą cen ę osi ągaln ą w chwili zbycia –
  akcji Akcjonariusza lub akcji przys
  uguj ących danej osobie w drodze przeniesienia w
  przypadku, gdy w okresie 12 lat z takich akcji nale żne by
  y co najmniej trzy (3)
  dywidendy (zaliczkowe lub ostateczne), ale w takim okresie z tych akcji nie pobrano
  ż adnej dywidendy, przy czym w dodatkowym okresie trz ech (3) miesięcy od dnia


  25

  publikacji og
  oszenia informującego o zamiarze zbycia takich akcji po up
  ywie okre su
  12 lat, Spó
  ka – zgodnie z wiedz ą Dyrektorów – nie otrzyma
  a żadnej informacji od
  takiego Akcjonariusza lub takiej osoby (dzia
  aj ącego jako Akcjonariusz lub dzia
  aj ącej
  jako osoba uprawniona w drodze przeniesienia). Przy chód netto z takiego zbycia
  przypada na rzecz Spó
  ki.
  xiv. Prawo g
  osu
  W przypadku g
  osowania poprzez podniesienie r ęki, ka żdemu Akcjonariuszowi
  obecnemu osobi ście przys
  uguje jeden g
  os, ka żdej upowa żnionej osobie wyznaczonej
  przez Akcjonariusza b ęd ącego osob ą prawn ą przys
  uguje jeden g
  os, a tak że ka żdemu
  pe
  nomocnikowi przys
  uguje jeden g
  os, chyba że zosta
  on powo
  any przez wi ęcej ni ż
  jednego Akcjonariusza i pouczony przez jednego lub więcej takich Akcjonariuszy, by
  g
  osowa ć za przyj ęciem uchwa
  y, a jednocze śnie pouczony przez jednego lub wi ęcej
  takich Akcjonariuszy, by g
  osowa ć przeciwko przyj ęciu takiej uchwa
  y, a w takim
  przypadku przys
  uguje mu jeden g
  os za i jeden g
  os przeciwko przyjęciu takiej
  uchwa
  y.
  W przypadku g
  osowania wed
  ug liczby akcji, ka żdemu Akcjonariuszowi przys
  uguje
  jeden g
  os z ka żdej posiadanej przez niego akcji, przy czym przys
  u gujące mu prawo
  g
  osu mo że wykonywa ć jeden lub kilku pe
  nomocników.
  Takie prawa g
  osu podlegaj ą szczególnym prawom lub ograniczeniom w zakresie
  uprawnienia do udzia
  u w g
  osowaniu nad konkretn ą uchwa
  ą lub na konkretnym
  zgromadzeniu, okre ślonym w postanowieniach Statutu lub zgodnie z nimi bąd ź te ż
  wynikaj ącym z danych akcji. Przyk
  adowo, osobie, która naby wa prawo do akcji w
  drodze przeniesienia (wskutek zgonu lub upad
  o ści), nie przys
  uguje prawo g
  osu z
  takich akcji a ż do chwili wpisania jej do rejestru jako posiadacza takich akcji.
  xv. Liczba Dyrektorów
  Jeżeli Spó
  ka nie postanowi inaczej w drodze zwyk
  ej u chwa
  y, dyrektorów powinno
  by ć co najmniej dwóch (2) bez limitu maksymalnego.
  xvi. Powo
  anie Dyrektorów
  Spó
  ka mo że w drodze zwyk
  ej uchwa
  y powo
  a ć na dyrektora osob ę zg
  aszaj ącą taki
  akces i posiadaj ącą tak ą zdolno ść prawn ą. Bez szkody dla powy ższego, Dyrektorom w
  ka żdej chwili przys
  uguje takie prawo, przy czym
  ączna liczba dyrektorów nie
  powinna w efekcie przekroczy ć maksymalnej liczby okre ślonej w postanowieniach
  Statutu lub zgodnie z nimi. Osoba powo
  ana w tym tr ybie przez Dyrektorów sprawuje
  t ę funkcj ę wy
  ącznie do momentu zako ńczenia najbli ższego rocznego walnego
  zgromadzenia.
  Poza Dyrektorami sk
  adaj ącymi rezygnacj ę na danym zgromadzeniu, w przypadku
  osoby powo
  ywanej lub ponownie powo
  ywanej na stano wisko Dyrektora na walnym
  zgromadzeniu obowi ązuj ą nast ępuj ące wymogi: (i) musi by ć ona nominowana przez
  Dyrektorów oraz (ii) uchwa
  a j ą nominuj ąca musi by ć opatrzona pisemnym
  o świadczeniem z podpisem Akcjonariusza nieb ęd ącego nominatem, zawieraj ącym
  szczegó
  owe informacje na temat nominata oraz wskaz ującym zamiar nominowania go
  przez takiego Akcjonariusza, wraz z podpisanym prze z nominata oświadczeniem, w
  którym wyra ża on ch ęć kandydowania.  26


  xvii. Dyskwalifikacja i odwo
  anie Dyrektorów
  Dyrektor traci status Dyrektora z wyst ąpieniem ka żdego z nast ępuj ących zdarze ń:
  · prawny zakaz sprawowania funkcji Dyrektora lub utra ta funkcji Dyrektora
  zgodnie z postanowieniami Ustawodawstwa,
  · rezygnacja lub zg
  oszenie rezygnacji przyj ęte przez Dyrektorów,
  · wyga śni ęcie kadencji w przypadku powo
  ania na okre ślon ą kadencj ę,
  · wydanie decyzji o upad
  o ści lub zawarcie ugody, uk
  adu lub porozumienia z
  wierzycielami b ąd ź wyst ąpienie do s ądu z wnioskiem o wydanie nakazu
  tymczasowego zgodnie z art. 253 Ustawy o upad
  o ści z 1986 r. [ang. Insolvency
  Act 1986] zgodnie z przepisami tej Ustawy lub wydan ie innego podobnego
  nakazu, zawarcie uk
  adu lub porozumienia w jurysdyk cji poza Wielką Brytani ą,
  · niezdolno ść do zarz ądzania i administrowania swoim maj ątkiem i dzia
  alno ści ą z
  powodu choroby lub inwalidztwa wraz z decyzj ą Dyrektorów o odwo
  aniu go ze
  stanowiska,
  · brak udzia
  u Dyrektora lub jego zast ępcy (w przypadku jego powo
  ania) na
  posiedzeniach Dyrektorów przez okres sze ściu (6) kolejnych miesi ęcy lub
  sze ściu (6) kolejnych posiedze ń (w zale żno ści od tego, który z tych okresów jest
  d
  u ższy) bez zgody Dyrektorów wraz z decyzj ą Dyrektorów o odwo
  aniu go ze
  stanowiska,
  · brak ponownego powo
  ania Dyrektora po jego rezygnac ji zgodnie z
  postanowieniami Statutu,
  · odwo
  anie ze stanowiska Dyrektora w drodze pisemneg o wypowiedzenia z
  podpisami wszystkich pozosta
  ych Dyrektorów, przy c zym w przypadku, gdy
  zosta
  on powo
  any na stanowisko kierownicze, co au tomatycznie przewiduje
  takie odwo
  anie, wówczas przyjmuje si ę, że nast ąpi
  o ono w ramach czynno ści
  Spó
  ki i dzia
  a bez szkody dla roszcze ń odszkodowawczych w zwi ązku z
  naruszeniem umowy lub zobowi ąza ń do świadczenia us
  ug pomi ędzy takim
  Dyrektorem a Spó
  k ą b ąd ź w innym trybie,
  · odwo
  anie ze stanowiska w drodze zwyk
  ej uchwa
  y.
  xviii. Rezygnacja Dyrektorów
  Na pierwszym rocznym walnym zgromadzeniu Spó
  ki, ws zyscy Dyrektorzy sk
  adają
  rezygnacj ę, za ś na ka żdym kolejnym rocznym walnym zgromadzeniu rezygnacj ę
  sk
  adaj ą i o ponowne powo
  anie ubiega ć si ę mog ą nast ępuj ący Dyrektorzy:
  · Dyrektorzy powo
  ani przez Dyrektorów od dnia poprze dniego rocznego walnego
  zgromadzenia oraz
  · Dyrektorzy, którzy nie zostali powo
  ani lub ponowni e powo
  ani na jednym (1) z
  dwóch (2) poprzednich rocznych walnych zgromadze ń.  27

  xix. Brak wymogu posiadania akcji
  Dyrektor nie jest zobowi ązany posiada ć akcje Spó
  ki. Dyrektorowi nieb ęd ącemu
  akcjonariuszem Spó
  ki przys
  uguje prawo do otrzymyw ania powiadomień oraz udzia
  u
  z prawem g
  osu w walnych zgromadzeniach wszystkich akcjonariuszy lub posiadaczy
  akcji danej kategorii.
  xx. Wynagrodzenie Dyrektorów i ich wydatki
  Wynagrodzenie wyp
  acane Dyrektorom za ich prac ę w roli cz
  onka kierownictwa
  Spó
  ki równe jest
  ącznej kwocie okre ślonej przez Dyrektorów i naliczane jest w trybie
  dziennym. Takie wynagrodzenie przys
  uguje niezale żnie od pensji, wynagrodzenia lub
  innych kwot nale żnych Dyrektorowi zgodnie z innymi postanowieniami S tatutu lub
  umowy w sprawie świadczenia us
  ug zawartej pomi ędzy Spó
  k ą lub podmiotem
  powi ązanym a danym Dyrektorem.
  Dyrektor, który w ocenie Dyrektorów świadczy us
  ugi wykraczaj ące poza zakres
  zwyk
  ych obowi ązków Dyrektora, mo że otrzyma ć dodatkowe wynagrodzenie oraz inne
  ś wiadczenia okre ślone przez Dyrektorów lub komisj ę ds. wynagrodze ń.
  Spó
  ka mo że równie ż finansowa ć lub refundowa ć wydatki Dyrektorów na podró że,
  hotele itp., poniesione w odpowiednim i uzasadniony m zakresie w ramach udzia
  u i
  przejazdu na posiedzenia Dyrektorów, komisji Dyrekt orów lub walne zgromadzenie
  Spó
  ki b ąd ź te ż poniesione w innym trybie w zwi ązku z dzia
  alno ści ą Spó
  ki.
  Dyrektorzy mog ą ustanowi ć i/lub wnosi ć wp
  aty do programu lub funduszu świadcze ń
  emerytalnych i rentowych oraz mog ą wyp
  aca ć lub zobowi ąza ć si ę do wyp
  aty
  ś wiadcze ń emerytalnych i rentowych, renty do żywotniej lub innego uposa żenia na
  rzecz osoby (lub na rzecz innej osoby w zwi ązku z ni ą), która jest lub by
  a dyrektorem,
  cz
  onkiem kierownictwa lub pracownikiem Spó
  ki lub podmiotu powiązanego, na jej
  rzecz lub te ż na rzecz cz
  onka jej rodziny. Dyrektorzy mog ą równie ż ustanowi ć i/lub
  wnosi ć wp
  aty do programu zabezpieczenia na wypadek śmierci i/lub inwalidztwa na
  rzecz osoby, która jest lub by
  a dyrektorem, cz
  onk iem kierownictwa lub pracownikiem
  Spó
  ki lub podmiotu powi ązanego lub te ż na rzecz cz
  onka jej rodziny.
  xxi. Dopuszczalny udzia
  Dyrektorów
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu, Dyrektor posiadaj ący bezpo średnio lub
  po średnio udzia
  w transakcji zawartej lub proponowane j dla Spó
  ki lub podmiotu
  zale żnego Spó
  ki, która w istotnym stopniu powoduje lub może powodowa ć powstanie
  konfliktu interesów w stosunku do Spó
  ki, o czym ta ki Dyrektor posiada wiedzę,
  zobowi ązany jest ujawni ć Spó
  ce charakter i zakres udzia
  u Dyrektora zgodni e z
  postanowieniami Statutu.
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu w przypadku, gdy dany Dyrektor ujawni

  pozosta
  ym Dyrektorom charakter i zakres udzia
  u Dy rektora zgodnie z
  postanowieniami art. 75 prawa spó
  ek na Jersey b ąd ź (odpowiednio) w innym trybie
  zgodnie z postanowieniami Statutu, taki Dyrektor ni ezależnie od swojego stanowiska:
  · może by ć stron ą b ąd ź w innym trybie mo że by ć bezpo średnio lub po średnio
  zaanga żowany w umow ę, porozumienie, transakcj ę lub propozycj ę ze Spó
  k ą lub
  podmiotem zale żnym Spó
  ki b ąd ź te ż w któr ą zaanga żowana jest Spó
  ka lub jej
  podmiot zale żny, a tak że mo że sprawowa ć inne stanowisko lub czerpa ć
  przychody w ramach Spó
  ki (z wyj ątkiem funkcji bieg
  ego rewidenta i bieg
  ego
  rewidenta podmiotu zale żnego) niezale żnie od stanowiska Dyrektora i mo że


  28

  prowadzić dzia
  alno ść zawodow ą na rzecz Spó
  ki samodzielnie lub poprzez
  swoj ą firm ę, w ka żdym przypadku na uzgodnionych przez Dyrektorów
  warunkach w zakresie wynagrodzenia i innych kwestii , niezależnie od swojego
  wynagrodzenia okre ślonego w postanowieniach Statutu lub w jego miejsce ,
  · może by ć akcjonariuszem, Dyrektorem, innym cz
  onkiem kierow nictwa lub
  pracownikiem b ąd ź te ż sprawowa ć inne stanowisko lub funkcj ę albo mie ć
  bezpo średni lub po średni udzia
  w umowie, porozumieniu, transakcji lub
  propozycji ze spó
  k ą grupy lub by ć jej stron ą czy te ż posiada ć w niej bezpo średni
  lub po średni udzia
  w innym trybie,
  · może by ć zaliczony do kworum na posiedzeniu Dyrektorów lub posiedzeniu
  komisji,
  · może g
  osowa ć w sprawie transakcji lub porozumienia, w której da ny Dyrektor
  posiada udzia
  z wyj ątkiem w
  asnego zatrudnienia takiego Dyrektora lub j ego
  powo
  ania na stanowisko lub czerpania przychodów w ramach Spó
  ki oraz
  warunków zatrudnienia i powo
  ania oraz
  · z tytu
  u sprawowanego stanowiska nie odpowiada wobe c Spó
  ki za rozliczenie
  wszelkich dywidend, zysków, wynagrodzenia, świadcze ń emerytalnych b ąd ź
  innych świadcze ń uzyskanych w ramach innego stanowiska, umowy o pra cę,
  porozumienia, transakcji lub propozycji b ąd ź innego dopuszczalnego udzia
  u w
  nast ępstwie z
  o żenia wa żnego o świadczenia o udzia
  ach zgodnie z art. 75 prawa
  spó
  ek na Jersey lub z postanowieniami Statutu.
  xxii. Zast ępcy dyrektorów
  Ka żdy z Dyrektorów (z wy
  ączeniem zast ępców dyrektorów) mo że powo
  a ć swojego
  zast ępc ę, który sprawuje jego kompetencje i pe
  ni jego obow ią zki pod jego
  nieobecno ść (na czas okre ślony lub nieokre ślony), w osobie innego Dyrektora bez
  zgody innych Dyrektorów b ąd ź te ż w postaci innej osoby zatwierdzonej w tym celu w
  drodze uchwa
  y przez innych Dyrektorów.
  Powo
  anie zast ępcy dyrektora automatycznie okre śla mo żliwo ść odwo
  ania ze
  stanowiska przez osob ę powo
  uj ąc ą w drodze pisemnego powiadomienia przekazanego
  Spó
  ce lub z
  o żonego na posiedzeniu Dyrektorów z okre śleniem terminu odwo
  ania
  b ąd ź w przypadku wyst ąpienia zdarzenia, które w przypadku Dyrektora wymag a
  oby
  ust ąpienia ze stanowiska dyrektora b ąd ź te ż w przypadku rezygnacji z takiego
  stanowiska lub w przypadku, gdy osoba powo
  uj ąca z dowolnej przyczyny przestanie
  pe
  ni ć stanowisko dyrektora z wyj ątkiem rezygnacji i ponownego powo
  ania na tym
  samym walnym zgromadzeniu.
  Zast ępca dyrektora jest upowa żniony do otrzymywania powiadomie ń o posiedzeniach
  Dyrektorów i do w zast ępstwie osoby powo
  uj ącej, z prawem g
  osu i zaliczeniem do
  kworum, w ka żdym posiedzeniu, na którym osoba powo
  uj ąca nie jest osobi ście
  obecna, a tak że ogólnie do sprawowania wszystkich funkcji osoby p owo
  ującej jako
  dyrektora pod jej nieobecno ść.
  Zast ępcy dyrektora przys
  uguje sfinansowanie lub refunda cja przez Spó
  kę wydatków,
  jakie by
  yby w jego przypadku sfinansowane lub zref undowane, gdyby by
  dyrektorem,
  przy czym z tytu
  u takiego stanowiska zast ępcy dyrektora nie przys
  uguje prawo do
  wynagrodzenia ze strony Spó
  ki z wyj ątkiem cz ęści wynagrodzenia osoby powo
  uj ącej,
  jak ą taka osoba wska że na pi śmie Spó
  ce. Zast ępcy dyrektora przys
  uguje zwolnienie z
  odpowiedzialno ści ze strony Spó
  ki w tym samym zakresie, co dyrekt orowi.


  29

  xxiii. Kompetencje Dyrektorów
  Dzia
  alno ści ą i sprawami Spó
  ki kieruj ą Dyrektorzy, którzy oprócz kompetencji i
  uprawnie ń wyra źnie im przyznanych w postanowieniach Statutu lub w innym trybie
  mog ą wykonywa ć wszystkie uprawnienia Spó
  ki z zastrze żeniem postanowie ń
  Ustawodawstwa, Statutu oraz innych wytycznych okre ślonych w specjalnej uchwale
  Akcjonariuszy.
  xxiv. Zasady funkcjonowania Dyrektorów
  Kworum niezb ędne do podj ęcia decyzji w sprawie dzia
  ania Dyrektorów mo że by ć
  ustalane okresowo przez Dyrektorów, za ś w innym przypadku stanowi ć b ędzie dwie
  osoby (2).
  Kwestie poruszane na posiedzeniu Dyrektorów podlega ją decyzjom zapadaj ącym
  wi ększo ści ą g
  osów, przy czym z zastrze żeniem poni ższych ogranicze ń dotycz ących
  g
  osowania ka żdemu obecnemu Dyrektorowi przys
  uguje jeden g
  os. W przypadku
  równej liczby g
  osów, przewodnicz ącemu posiedzenia przys
  uguje dodatkowy g
  os
  rozstrzygaj ący.
  Pozostaj ący na swoim stanowisku Dyrektorzy lub pozostaj ący na swoim stanowisku
  jedyny Dyrektor mo że podejmowa ć czynno ści niezale żnie od nieobsadzenia stanowisk,
  przy czym dopóki liczba Dyrektorów pozostaje ni ższa od minimalnej liczby okre ślonej
  w postanowieniach Statutu lub zgodnie z nimi, pozos tający na swoim stanowisku
  Dyrektorzy lub Dyrektor mo że podejmowa ć czynno ści wy
  ącznie w zakresie powo
  ania
  dyrektorów lub zwo
  ania w tym celu walnego zgromadz enia. Kolejny Dyrektor
  powo
  any w tym trybie przez Dyrektorów lub Dyrektor a pozostanie na stanowisku do
  zako ńczenia najbli ższego rocznego walnego zgromadzenia.
  Uchwa
  a w trybie obiegowym podpisana przez Dyrektor ów w liczbie Dyrektorów
  uprawnionych w danej chwili do otrzymywania powiado mienia o posiedzeniu
  Dyrektorów,
  ącznie stanowi ących kworum na posiedzeniu Dyrektorów, b ędzie
  skuteczna w tym samym zakresie, co uchwa
  a prawid
  o wo podjęta na posiedzeniu
  Dyrektorów.
  xxv. Ograniczenia prawa g
  osu
  Z zastrze żeniem postanowie ń Statutu, Dyrektor nie mo że odda ć g
  osu (a w przypadku
  oddania przez niego g
  osu, nie zostanie on zaliczon y) na posiedzeniu Dyrektorów w
  przypadku umowy, porozumienia, transakcji lub innej propozycji, w której posiada
  bezpo średni lub po średni udzia
  . Taki zakaz nie ma zastosowania w przy padku, gdy
  udzia
  danego Dyrektora w uzasadniony sposób nie po woduje powstania konfliktu
  interesów, ani te ż w przypadku uchwa
  y dotycz ącej poni ższych kwestii, które ujawni

  on pozosta
  ym Dyrektorom zgodnie z postanowieniami art. 75 prawa spó
  ek na Jersey
  lub w innym trybie zgodnie z postanowieniami Statut u:
  · umowa, porozumienie, transakcja lub inna propozycja dotycząca oferty akcji,
  skryptów d
  u żnych lub innych papierów warto ściowych Spó
  ki lub jej podmiotu
  zale żnego w zakresie zapisu lub nabycia, do udzia
  u w kt órej to ofercie jest lub
  mo że by ć on uprawniony,
  · umowa, porozumienie, transakcja lub inna propozycja , której stroną jest lub ma
  by ć Spó
  ka, dotycz ąca innej osoby prawnej, w której wedle w
  asnej wied zy nie
  posiada on bezpo średnio lub po średnio akcji lub udzia
  ów (zgodnie z definicj ą
  tego terminu okre ślon ą w art. 820 – 825 (w
  ącznie) brytyjskiej Ustawy o


  30

  spó
  kach), stanowiących jeden procent lub wi ększ ą cz ęść danej kategorii kapita
  u
  zak
  adowego lub praw g
  osu w takiej osobie prawnej (z wy
  ączeniem akcji lub
  udzia
  ów lub praw g
  osu z akcji lub udzia
  ów stanow ią cych akcje lub udzia
  y
  w
  asne),
  · umowa, porozumienie, transakcja lub inna propozycja dotycząca w dowolnym
  stopniu programu lub funduszu świadcze ń emerytalnych lub rentowych, z tytu
  u
  ś mierci i/lub inwalidztwa lub programu akcji pracown iczych, z którego może on
  korzysta ć i który zosta
  zatwierdzony lub warunkowo zatwierd zony przez
  brytyjsk ą administracj ę celno-skarbow ą [ang. Her Majesty’s Revenue &
  Customs ] dla celów podatkowych b ąd ź te ż który dotyczy zarówno pracowników,
  jak i Dyrektorów Spó
  ki (lub podmiotu stowarzyszone go) i nie zapewnia mu
  ż adnych przywilejów ani korzy ści, które nie by
  yby ogólnie dost ępne dla
  pracowników obj ętych takim programem lub funduszem oraz
  · umowa lub inna propozycja dotycz ąca ubezpieczenia, do którego wykupienia
  i/lub utrzymywania upowa żniona jest Spó
  ka dla poszczególnych osób, w tym
  dyrektorów, lub na ich rzecz.
  Dyrektor nie jest zaliczany do kworum na posiedzeni u w odniesieniu do uchwa
  y, w
  przypadku której nie przys
  uguje mu prawo g
  osu.
  xxvi. Uprawnienia w zakresie zad
  u żenia
  Z zastrze żeniem postanowie ń Ustawodawstwa i Statutu, Dyrektorzy mog ą wykonywa ć
  wszystkie przys
  uguj ące Spó
  ce prawa do zaci ągania zad
  u żenia i pozyskiwania
  finansowania, w tym równie ż hipotecznego, ustanawiania i udzielania zabezpiecz enia
  na jej (obecnym i przysz
  ym) przedsi ębiorstwie, maj ątku i aktywach w ca
  o ści lub w
  cz ęści oraz na nieop
  aconym kapitale, tworzenia i emito wania skryptów d
  użnych,
  innego zad
  u żenia kapita
  owego i innych papierów warto ściowych oraz udzielania
  zabezpieczenia bezpo średnio lub w innym trybie dla potrzeb zad
  u żenia, zobowi ąza ń
  lub obowi ązków Spó
  ki lub podmiotu zewn ętrznego.
  xxvii. Zwolnienie z odpowiedzialno ści oraz ubezpieczenie
  Z zastrze żeniem postanowie ń Ustawodawstwa i Statutu, ale bez szkody dla
  zabezpieczenia przed odpowiedzialno ści ą przys
  uguj ącemu mu w innym trybie, ka żdy
  dyrektor, zast ępca dyrektora i sekretarz (lub by
  y dyrektor i sekr etarz) Spó
  ki lub
  podmiotu stowarzyszonego podlega w oparciu o aktywa Spó
  ki zabezpieczeniu przez
  odpowiedzialno ści ą z tytu
  u kosztów, op
  at, strat, wydatków i zobowi ąza ń, jakie mo że
  on ponie ść w trakcie pe
  nienia i realizacji swoich obowi ązków lub wykonywania
  swoich uprawnie ń b ąd ź te ż w innym trybie w zakresie swoich obowi ązków, uprawnie ń
  i stanowiska oraz w zwi ązku z nimi.
  Postanowienia dotycz ące zwolnienia z odpowiedzialno ści nie skutkuj ą zwolnieniem z
  odpowiedzialno ści, któr ą Dyrektor ponosi w zwi ązku z zaniedbaniem, naruszeniem,
  niedotrzymaniem obowi ązków lub nadszarpni ęciem zaufania w zwi ązku ze Spó
  k ą lub
  podmiotem stowarzyszonym z wyj ątkami okre ślonymi w przepisach prawa.
  Dyrektorzy s ą uprawnieni do wykupienia i/lub utrzymania na koszt Spó
  ki
  ubezpieczenia dla i na rzecz wszystkich osób, które są lub by
  y Dyrektorem, zast ępc ą
  dyrektora lub sekretarzem Spó
  ki lub podmiotu stowa rzyszonego bąd ź s ą lub by
  y
  zarz ądzaj ącym programem świadcze ń emerytalnych lub programem akcji
  pracowniczych, w którym udzia
  y maj ą lub mieli pracownicy Spó
  ki lub podmiotu
  stowarzyszonego, w
  ączaj ąc w to ubezpieczenie od odpowiedzialno ści ponoszonej


  31

  przez takie osoby, które Spó
  ka może zgodnie z prawem ubezpieczy ć w zakresie
  wszelkich dzia
  a ń i zaniedba ń w realizacji ich kompetencji i/lub w innym trybie w
  zwi ązku ze Spó
  k ą lub w zwi ązku z ich obowi ązkami, uprawnieniami lub stanowiskiem
  w odniesieniu do danego podmiotu stowarzyszonego b ąd ź takiego programu świadcze ń
  emerytalnych lub programu akcji pracowniczych.
  xxviii. Dywidendy i inny podzia
  środków
  Z Akcji Zwyk
  ych nie przys
  uguje dywidenda w okre ślonej kwocie. Spó
  ka mo że w
  drodze zwyk
  ej uchwa
  y zadeklarowa ć dywidend ę lub inny podzia
  środków, przy
  czym taka dywidenda nie mo że przekracza ć kwoty rekomendowanej przez
  Dyrektorów. Dyrektorzy mog ą okresowo i wedle w
  asnego uznania wyp
  aca ć
  zaliczkowe dywidendy i inny podzia
  środków. Dywidenda i inny podzia
  środków
  wyp
  aca si ę Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych pr zez nich akcji, przy
  czym w przypadku, gdy dana akcja nie zosta
  a w pe
  n i op
  acona, dywidenda i inny
  podzia
  zostanie zadeklarowany, przyznany i wyp
  aco ny z takiej akcji w stosunku, w
  jakim kwota zap
  acona za tak ą akcj ę pozostaje do
  ącznej ceny emisyjnej takiej akcji w
  cz ęści lub cz ęściach okresu, za który wyp
  aca si ę dywidend ę lub inny podzia
  (przy
  czym kwoty zap
  acone za dan ą akcj ę przed wezwaniem nie stanowi ą zap
  aty za tak ą
  akcj ę).
  W przypadku, gdy Spó
  ka ustanowi
  a zastaw na danej akcji, zaś kwota, której dotyczy
  taki zastaw, przypada aktualnie do zap
  aty, Dyrekto rzy mogą zachowa ć dywidend ę i
  inne środki nale żne z tytu
  u takiej akcji zamiast dochodzenia zastaw u.
  Ponadto Dyrektorzy mog ą zachowa ć dywidend ę i inne środki nale żne z tytu
  u danej
  akcji w przypadku, gdy osoba, której przys
  uguje ta ka akcja w drodze przeniesienia
  (np. wskutek zgonu lub upad
  o ści) nie dope
  ni obowi ązku w terminie 90 dni od
  otrzymania od Dyrektorów wezwania z żądaniem zarejestrowania si ę takiej osoby jako
  posiadacza danej akcji lub dokonania jej przeniesie nia.
  Wszystkie niepobrane dywidendy, odsetki i inne środki nale żne z tytu
  u danej akcji
  mog ą zosta ć zainwestowane lub w inny sposób wykorzystane przez Dyrektorów z
  korzy ści ą dla Spó
  ki do momentu zg
  oszenia roszczenia. Wszel kie dywidendy
  niepobrane przez okres dwunastu lat od dnia, w któr ym taka dywidenda przypada do
  zap
  aty, ulegaj ą przepadkowi na rzecz Spó
  ki.
  xxix. Kapitalizacja zysków i rezerw
  Z zastrze żeniem postanowie ń Ustawodawstwa, Akcjonariusze mog ą po uzyskaniu
  rekomendacji Dyrektorów postanowi ć w drodze zwyk
  ej uchwa
  y (uchwa
  a o
  kapitalizacji) o kapitalizacji:
  · zysków Spó
  ki, które nie s ą konieczne w celu wyp
  aty uprzywilejowanej
  dywidendy albo dywidendy w okre ślonej kwocie lub
  · kwoty nadwy żki rezerw Spó
  ki.
  Dyrektorzy mog ą przeznaczy ć kwot ę, któr ą Spó
  ka postanowi
  a podda ć kapitalizacji
  (kwota kapitalizacji), na rzecz Akcjonariuszy, któr ym przys
  ugiwa
  aby ona w
  przypadku jej wykorzystania na wyp
  at ę dywidendy lub podzia
  u środków (uprawnieni
  Akcjonariusze) i w takim samym stosunku. Kwota kapi talizacji może pos
  u ży ć do
  op
  acenia:
  · kwoty dotychczas nieop
  aconej z tytu
  u danych akcji ,


  32

  · akcji nieop
  aconych w cenie emisyjnej okre ślonej w uchwale o kapitalizacji lub
  · nowych skryptów d
  u żnych Spó
  ki,
  · które nast ępnie zostan ą wyemitowane jako w pe
  ni op
  acone na rzecz
  uprawnionych Akcjonariuszy.
  xxx. Podzia
  maj ątku w przypadku likwidacji
  Z zastrze żeniem szczegó
  owych praw lub ogranicze ń tymczasowo dotycz ących danych
  akcji, zgodnie z postanowieniami Statutu lub na war unkach emisji takich akcji, w
  przypadku likwidacji Spó
  ki, maj ątek dost ępny po podzia
  u w śród Akcjonariuszy
  zostanie podzielony w śród Akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji w posi adaniu
  poszczególnych Akcjonariuszy w momencie rozpocz ęcia likwidacji. W przypadku, gdy
  dana akcja nie zosta
  a w pe
  ni op
  acona, z takiej a kcji przys
  uguje wy
  ącznie prawo do
  otrzymania kwoty podzia
  u obliczonej na podstawie s tosunku kwoty zap
  aconej za taką
  akcj ę do ceny emisyjnej takiej akcji.
  W przypadku likwidacji Spó
  ki, jej likwidator mo że na prawach specjalnej uchwa
  y
  Spó
  ki i w ramach innych uprawnie ń zastrze żonych w postanowieniach
  Ustawodawstwa:
  · dokona ć podzia
  u w śród Akcjonariuszy in specie elementów maj ątku Spó
  ki w
  ca
  o ści lub w cz ęści, a w tym celu dokona ć wyceny elementów maj ątku i
  okre ślenia trybu podzia
  u w śród Akcjonariuszy lub w śród Akcjonariuszy
  poszczególnych kategorii lub
  · powierzy ć wszystkie lub niektóre elementy maj ątku powiernikom ze skutkiem na
  rzecz Akcjonariuszy wedle uznania likwidatora, przy czym żaden z
  Akcjonariuszy nie b ędzie zobowi ązany do przyj ęcia żadnych elementów maj ątku
  obci ążonych zobowi ązaniami.
  xxxi. Ustawowe prawa Akcjonariuszy
  Zgodnie z art. 141 prawa spó
  ek na Jersey, Akcjonar iusz może wyst ąpi ć do s ądu z
  wnioskiem o przyznanie środków tymczasowych w przypadku, gdy sprawy Spó
  ki są
  lub by
  y prowadzone w taki sposób, że powoduje to nieuzasadniony uszczerbek dla
  interesów wszystkich Akcjonariuszy lub niektórych A kcjonariuszy (w
  ączaj ąc w to co
  najmniej Akcjonariusza sk
  adaj ącego taki wniosek), b ąd ź te ż pod zarzutem, że
  faktyczne lub proponowane dzia
  anie lub zaniechanie ze strony Spó
  ki (w tym dzia
  anie
  lub zaniechanie w naszym imieniu) powoduje lub powo dowa
  oby taki uszczerbek.
  Przepisy prawa spó
  ek na Jersey nie zawieraj ą definicji nieuzasadnionego uszczerbku.
  Akcjonariusze mog ą równie ż wykorzysta ć mo żliwo ść z
  o żenia pozwu zgodnie z
  przepisami prawa zwyczajowego.
  Zgodnie z przepisami art. 143 prawa spó
  ek na Jerse y (gdzie określono rodzaje
  ś rodków tymczasowych, jakie s ąd mo że orzec w przypadku pozwu wniesionego w
  trybie art. 141 prawa spó
  ek na Jersey), s ąd mo że wyda ć nakaz okre ślaj ący tryb
  prowadzenia spraw Spó
  ki wraz z nakazem zaniechania przez Spó
  kę zaskar żonych
  czynno ści, dopuszczaj ący post ępowanie cywilne oraz przewiduj ący nabycie akcji przez
  Spó
  k ę lub jej Akcjonariuszy.


  33

  10. PRZEJĘCIA
  Z uwagi na to, że Spó
  ka jest rezydentem na Jersey, a jej akcje b ęd ą notowane na rynku AIM,
  realizowane przez spó
  k ę przej ęcia b ęd ą podlega ć przepisom Kodeksu Przej ęć i Fuzji [ang.
  City Code ]. G
  ównym celem Kodeksu jest zagwarantowanie uczci wego i równego
  traktowania akcjonariuszy poprzez wprowadzenie upor zą dkowanych ram realizacji przej ęć.
  Nadzór w zakresie funkcjonowania Kodeksu sprawuje b rytyjska komisja ds. przejęć i fuzji
  [ang. UK Panel on Takeovers and Mergers ]. Kodeks opiera się na szeregu ogólnych zasad
  okre ślaj ących standardy post ępowania maj ące zabezpiecza ć interesy akcjonariuszy. Takie
  ogólne zasady okre ślaj ą form ę, struktur ę i harmonogram przej ęć w Wielkiej Brytanii.
  Zgodnie z podstawow ą ogóln ą zasad ą Kodeksu, wszyscy akcjonariusze tej samej kategorii
  spó
  ki przejmowanej musz ą by ć traktowani przez oferenta w taki sam sposób. Szere g
  okre ślonych w Kodeksie zasad ma gwarantowa ć równe traktowanie. W szczególno ści Kodeks
  przewiduje zasady zapewniaj ące sk
  adanie wszystkim akcjonariuszom równowa żnych ofert, a
  tak że jednoczesne przekazywanie wszystkim akcjonariuszo m takich samych informacji.
  Zarządzenie Krajowe 62-104 [ang. NI 62-104 ] okre śla obowi ązuj ące w Kanadzie zasady
  sk
  adania oferty przej ęcia. Przepisy NI 62-104
  b ęd ą obowi ązywa ć Spó
  k ę w przypadku jej
  udzia
  u w z
  o żonej w Kanadzie ofercie przej ęcia.
  10.1 Raporty wczesnego ostrzegania i realizacja ofe rt przejęcia
  W zwi ązku z tym, że Spó
  ka jest emitentem raportuj ącym w Prowincjach, do Spó
  ki
  zastosowanie mog ą mie ć w okre ślonych sytuacjach nast ępuj ące zasady.
  Przepisy prawa dotycz ącego papierów warto ściowych w Prowincjach obejmuj ą
  wszechstronny kodeks dotycz ący zarówno przekazywania informacji o nabyciu znacz ących
  udzia
  ów, jak i realizacji ofert przej ęcia. Dla potrzeb takich zasad przyjmuje si ę, że dana
  osoba posiada wszystkie akcje lub udzia
  y oraz papi ery wartościowe zamienne na akcje lub
  udzia
  y, b ęd ące bezpo średnio lub po średnio w posiadaniu lub znajduj ące si ę pod kontrol ą
  takiej osoby lub osób dzia
  aj ących wspólnie z tak ą osob ą.
  · Raporty wczesnego ostrzegania
  Zgodnie z przepisami prawa dotycz ącego papierów warto ściowych w Prowincjach,
  ka żda osoba, która bezpo średnio lub po średnio przejmuje rzeczywist ą w
  asno ść lub
  kontrol ę nad akcjami (lub papierami warto ściowymi zamiennymi na Akcje) Spó
  ki,
  które razem z innymi akcjami w posiadaniu takiej os oby stanowi
  yby co najmniej
  10% wyemitowanych akcji, zobowi ązana jest do bezzw
  ocznego opublikowania
  komunikatu prasowego w Kanadzie, podaj ąc mi ędzy innymi liczb ę posiadanych
  takich papierów warto ściowych oraz okre ślaj ąc swój zamiar dotycz ący papierów
  warto ściowych Spó
  ki. Ponadto w ci ągu dwóch dni roboczych od nabycia akcji (lub
  zamiennych papierów warto ściowych), wskutek czego taka osoba posiada co
  najmniej 10% takich papierów warto ściowych, istnieje obowi ązek przekazania do
  Komisji Papierów Warto ściowych w Prowincjach oficjalnego raportu („ raport
  wczesnego ostrzegania ”) przedstawiającego szczegó
  owe informacje dotycz ące
  takiego nabycia. W przypadku, gdy stan rzeczywistej w
  asności danej osoby lub jej
  kontrola nad akcjami (lub papierami warto ściowymi zamiennymi na Akcje) spadnie
  poni żej 10% takich papierów warto ściowych, taka osoba zobowi ązana jest do
  opublikowania komunikatu prasowego i przekazania ra portu wczesnego ostrzegania,
  zawieraj ącego wy żej okre ślone informacje.
  W przypadku, gdy dana osoba, która z
  o ży
  a raport wczesnego ostrzegania, nabywa
  lub zbywa obj ęty rzeczywistym posiadaniem lub kontrol ą pakiet stanowi ący ponad
  2% akcji Spó
  ki (w tym papierów warto ściowych zamiennych na Akcje) b ąd ź w


  34

  przypadku zmiany istotnych faktów wykazanych we wcz eśniej z
  o żonym raporcie,
  istnieje obowi ązek z
  o żenia kolejnego raportu z dochowaniem tych samych
  terminów.
  · Zasady dotycz ące ofert przej ęcia
  Osoba nabywaj ąca lub oferuj ąca nabycie co najmniej 20% Akcji Spó
  ki (z wyj ątkiem
  emisji akcji w
  asnych) sk
  ada ofert ę przej ęcia. Zasadniczo odpowiednie przepisy
  kanadyjskiego prawa dotycz ącego papierów warto ściowych przewiduj ą, że oferta
  przej ęcia musi:
  (a) by ć udost ępniona wszystkim akcjonariuszom,
  (b) by ć wi ążą ca przez co najmniej 105 dni z pewnymi wyj ątkami,
  (c) wprowadza ć wymóg zdeponowania ponad 50% odpowiednich papierów
  warto ściowych w ramach oferty,
  (d) zapewnia ć t ę sam ą cen ę dla wszystkich akcjonariuszy oraz
  (e) by ć z
  o żona w formie dokumentu oferty przej ęcia zawieraj ącego okre ślone
  informacje na temat oferenta i jego planów wobec Sp ó
  ki.
  Od powy ższych zasad obowi ązuje szereg wyj ątków ustawowych. W szczególno ści
  dana osoba mo że naby ć do 5% Akcji Spó
  ki w okresie 12 miesi ęcy po cenie nie
  przekraczaj ącej „ceny rynkowej” (plus prowizje maklerskie). Pon adto dana osoba
  mo że naby ć Akcje Spó
  ki od nie wi ęcej ni ż pi ęciu osób w ramach transakcji
  prywatnych po cenie nie wy ższej ni ż 115% „ceny rynkowej”.
  · Obowiązki sprawozdawcze osób posiadaj ących dost ęp do informacji poufnych
  Osoba, która nabywa bezpo średnio lub po średnio rzeczywist ą w
  asno ść lub kontrol ę
  nad pakietem stanowi ącym co najmniej 10% Akcji Spó
  ki, traktowana jest j ako osoba
  posiadaj ąca dost ęp do informacji poufnych Spó
  ki [ang. insider]. Każda osoba
  posiadaj ąca dost ęp do informacji poufnych zobowi ązana jest w terminie 10 dni od
  nabycia takiego statusu do z
  o żenia sprawozdania osoby posiadaj ącej dost ęp do
  informacji poufnych zgodnie z okre ślonym wzorem, w którym ujawnia si ę stan
  posiadania takiej osoby. Taka osoba posiadaj ąca dost ęp do informacji poufnych
  zobowi ązana jest do z
  o żenia kolejnego sprawozdania osoby posiadaj ącej dost ęp do
  informacji poufnych w terminie pi ęciu dni od zmiany stanu posiadania lub kontroli
  nad papierami warto ściowymi Spó
  ki.
  Sprawozdania osób posiadaj ących dost ęp do informacji poufnych sk
  ada si ę w formie
  elektronicznej w ramach systemu przekazywania infor macji w formie elektronicznej
  przez osoby maj ące dost ęp do informacji poufnych [ang. System for Electronic
  Disclosure by Insiders ] („SEDI ”) prowadzonego przez kanadyjskie organy
  administruj ące rynkiem papierów warto ściowych. Dodatkowe informacje o systemie
  SEDI dost ępne s ą na stronie internetowej systemu SEDI (
  www.sedi.ca ).
  10.2 Obowi ązki informacyjne i wezwania na akcje na GPW
  · Obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofer cie publicznej
  GPW jest macierzystym rynkiem notowa ń Akcji Spó
  ki na terytorium EOG, w zwi ązku z
  czym stosuje si ę odpowiednie przepisy, w szczególno ści przepisy Ustawy z dnia 29 lipca


  35

  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instr umentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
  kach publ icznych (z późniejszymi zmianami)
  („ Ustawa o ofercie publicznej ”).
  Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, k to osiągn ą
  lub przekroczy
  5%, 10%,
  15%, 20%, 25%, 33%, 331 ⁄3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce
  („ istotny pakiet akcji ”) jest obowiązany niezw
  ocznie zawiadomi ć o tym KNF oraz Spó
  k ę.
  Obowi ązek dokonania zawiadomienia, powstaje równie ż w przypadku zmiany dotychczas
  posiadanego udzia
  u ponad 10% ogólnej liczby g
  osów o co najmniej 2% ogólnej liczby
  g
  osów oraz zmiany dotychczas posiadanego udzia
  u p onad 33% ogólnej liczby g
  osów o co
  najmniej 1% ogólnej liczby g
  osów. Powy ższe obowi ązki mia
  by zastosowanie do nabycia
  Akcji Spó
  ki w przypadku potencjalnego uplasowania przez Spó
  kę Akcji w śród podmiotów
  sk
  adaj ących zapisy na Akcje. Obowi ązek zg
  oszenia nabycia istotnego pakietu akcji
  powstaje nie pó źniej ni ż w terminie czterech dni roboczych od dnia, w który m akcjonariusz
  dowiedzia
  si ę o zmianie udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów lub prz y zachowaniu należytej
  staranno ści móg
  si ę o niej dowiedzie ć.
  Ponadto kto posiada
  co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331⁄3%, 50%, 75% albo
  90% ogólnej liczby g
  osów w spó
  ce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udzia
  u
  osi ągn ą
  odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331 ⁄3%, 50%, 75% albo 90% lub
  mniej ogólnej liczby g
  osów, jest obowi ązany niezw
  ocznie zawiadomi ć o tym Komisj ę oraz
  Spó
  k ę, nie pó źniej ni ż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowie dzia
  się o
  zmianie udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów lub przy z achowaniu należytej staranno ści móg
  si ę
  o niej dowiedzie ć, a w przypadku zmiany wynikaj ącej z nabycia lub zbycia akcji spó
  ki
  publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowan ym lub w alternatywnym systemie
  obrotu – nie pó źniej ni ż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transa kcji.
  Powy ższe obowi ązki spoczywaj ą równie ż na podmiocie, który osi ągn ą
  lub przekroczy

  okre ślony próg ogólnej liczby g
  osów w zwi ązku z: (i) zaj ściem innego ni ż czynno ść prawna
  zdarzenia prawnego lub (ii) po średnim nabyciem akcji spó
  ki publicznej.
  Powy ższe obowi ązki maj ą równie ż zastosowanie w innych przypadkach okre ślonych w
  Ustawie o ofercie publicznej, w szczególno ści spoczywaj ą one
  ącznie na wszystkich
  podmiotach, które
  ączy pisemne lub ustne porozumienie dotycz ące nabywania przez te
  podmioty akcji Spó
  ki lub zgodnego g
  osowania na wa lnym zgromadzeniu lub prowadzenia
  trwa
  ej polityki wobec Spó
  ki, chocia żby tylko jeden z tych podmiotów podj ą
  lub zamierza

  podj ąć czynno ści powoduj ące powstanie tych obowi ązków.
  · Wezwanie na akcje w trybie Ustawy o ofercie publicz nej
  Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, p rzekroczenie 33% lub odpowiednio 66%
  ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce mo że nast ąpi ć wy
  ącznie w wyniku og
  oszenia wezwania do
  zapisywania si ę na sprzeda ż lub zamian ę Akcji Spó
  ki w liczbie umo żliwiaj ącej
  akcjonariuszowi osi ągni ęcie poziomu 66% praw g
  osu lub wszystkich pozosta
  y ch Akcji
  Spó
  ki.
  W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej li czby g
  osów w Spó
  ce nastąpi
  o w
  wyniku po średniego nabycia akcji, obj ęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku ofer ty
  publicznej lub w ramach wnoszenia ich do Spó
  ki jak o wk
  adu niepieniężnego, po
  ączenia lub
  podzia
  u Spó
  ki, w wyniku zmiany statutu Spó
  ki, wy gaśni ęcia uprzywilejowania akcji lub
  zaj ścia innego ni ż czynno ść prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmio t, który
  po średnio naby
  akcje, jest obowi ązany, w terminie trzech miesi ęcy od przekroczenia 33%
  ogólnej liczby g
  osów, do (i) og
  oszenia wezwania d o zapisywania się na sprzeda ż lub
  zamian ę akcji Spó
  ki w liczbie powoduj ącej osi ągni ęcie 66% ogólnej liczby g
  osów albo (ii)
  zbycia akcji w liczbie powoduj ącej osi ągni ęcie nie wi ęcej ni ż 33% ogólnej liczby g
  osów –


  36

  chyba że w tym terminie udzia
  akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio naby
  akcje, w
  ogólnej liczbie g
  osów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej ni ż 33% ogólnej liczby g
  osów,
  odpowiednio w wyniku podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki, zmiany statutu Spó
  ki
  lub wyga śni ęcia uprzywilejowania jego akcji.
  W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej li czby g
  osów w Spó
  ce nastąpi
  o w
  wyniku po średniego nabycia akcji, obj ęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku ofer ty
  publicznej lub w ramach wnoszenia ich do Spó
  ki jak o wk
  adu niepieniężnego, po
  ączenia lub
  podzia
  u Spó
  ki, w wyniku zmiany statutu Spó
  ki, wy gaśni ęcia uprzywilejowania akcji lub
  zaj ścia innego ni ż czynno ść prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmio t, który
  po średnio naby
  akcje, jest obowi ązany, w terminie trzech miesi ęcy od przekroczenia 66%
  ogólnej liczby g
  osów, do og
  oszenia wezwania do za pisywania się na sprzeda ż lub zamian ę
  wszystkich pozosta
  ych Akcji Spó
  ki, chyba że w tym terminie udzia
  akcjonariusza lub
  podmiotu, który po średnio naby
  akcje, w ogólnej liczbie g
  osów ulegni e zmniejszeniu do nie
  wi ęcej ni ż 66% ogólnej liczby g
  osów, odpowiednio w wyniku po dwyższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki, zmiany statutu Spó
  ki lub wyga śni ęcia uprzywilejowania jego akcji.
  Przepisy Ustawy o ofercie publicznej dotycz ące obowi ązku og
  oszenia wezwania na akcje po
  przekroczeniu okre ślonego progu przewiduj ą pewne wyj ątki, np. je żeli przekroczenie 33%
  lub 66% ogólnej liczby g
  osów nast ąpi
  o w wyniku dziedziczenia, a wówczas obowi ązek
  og
  oszenia wezwania na akcje ma zastosowanie w przy padku, gdy po takim nabyciu akcji
  udzia
  w ogólnej liczbie g
  osów uleg
  dalszemu zwi ększeniu.
  W przypadku, gdy nabycie Akcji Spó
  ki (równie ż w ramach potencjalnej oferty) powoduje
  przekroczenie progu 33% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce, akcjonariusz zobowiązany jest
  og
  osi ć wezwanie na sprzeda ż lub zamian ę Akcji Spó
  ki w liczbie umo żliwiaj ącej
  akcjonariuszowi osi ągni ęcie 66% ogólnej liczby g
  osów lub zbycie akcji w li czbie
  ograniczaj ącej udzia
  do nie wi ęcej ni ż 33% ogólnej liczby g
  osów.
  W przypadku, gdy nabycie Akcji (równie ż w ramach potencjalnej oferty) powoduje
  przekroczenie progu 66% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce, akcjonariusz zobowiązany jest
  og
  osi ć wezwanie na sprzeda ż lub zamian ę wszystkich pozosta
  ych Akcji Spó
  ki.
  Wy żej okre ślone wezwanie na akcje musi zosta ć og
  oszone w ci ągu trzech miesi ęcy od
  przekroczenia progu 33% lub odpowiednio 66%.
  Powy ższe obowi ązki dotycz ące wezwa ń maj ą równie ż zastosowanie w innych przypadkach
  okre ślonych w Ustawie o ofercie publicznej. W szczególno ści w przypadku, gdy próg 33%
  lub 66% zosta
  przekroczony wskutek pisemnego lub u stnego porozumienia dotyczącego
  nabywania akcji Spó
  ki lub zgodnego g
  osowania na w alnym zgromadzeniu lub prowadzenia
  trwa
  ej polityki wobec Spó
  ki, takie postanowienia dotyczą
  ącznie wszystkich podmiotów
  b ęd ących stronami takiego porozumienia, chocia żby tylko jeden z tych podmiotów podj ą
  lub
  zamierza
  podj ąć czynno ści powoduj ące powstanie tych obowi ązków.
  11. INFORMACJE FINANSOWE Zbadane przez bieg
  ego rewidenta skonsolidowane inf ormacje finansowe Grupy na dzień i za
  lata zako ńczone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. dost ępne s ą na stronie internetowej
  Spó
  ki pod adresem
  www.serinusenergy.com i na profilu Spó
  ki w systemie SEDAR pod
  adresem www.sedar.com .


  37

  12. G ÓWNI AKCJONARIUSZE
  12.1 Zgodnie z informacjami dostępnymi Spó
  ce, nast ępuj ący akcjonariusze posiadaj ą 3% lub
  wi ęcej wyemitowanych Akcji Spó
  ki na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed
  dniem publikacji Og
  oszenia):
  Akcjonariusz Liczba Akcji Procentowy udzia
  w kapitale zak
  adowym
  wg stanu na dzień
  [ ● ] 2018 r.
  (bez rozwodnienia) Procentowy udzia
  w
  kapitale zak
  adowym
  bezpo
  średnio po
  Dopuszczeniu (przy
  za
  o żeniu niewykonania
  Opcji przed
  Dopuszczeniem)
  Kulczyk Investments
  S.A. 78 602 655 52,17% [
  ●]%
  Pala Assets Holdings
  Limited 11 266 084 7,48% [
  ●]%
  Quercus TFI SA 7 900 329 5,24% [
  ●]%

  Wy żej wymienionym Akcjonariuszom z Akcji przys
  uguj ą takie same prawa g
  osu, co
  pozosta
  ym Akcjonariuszom.
  12.2 Zgodnie z informacjami dost ępnymi Spó
  ce (patrz pkt [ ●]), jej wyemitowane Akcje poza
  obrotem publicznym w rozumieniu Regulaminu AIM dla Spó
  ek wed
  ug stanu na dzień [ ●]
  2018 r. i wedle za
  o że ń na dzie ń Dopuszczenia stanowi
  y [ ●]% i znajdowa
  y si ę w posiadaniu
  dyrektorów, cz
  onków kierownictwa i istotnych akcjo nariuszy.
  12.3 Z zastrze żeniem informacji wskazanych w punkcie 12.1, Spó
  ka (i) nie podlega bezpośredniej
  ani po średniej kontroli sprawowanej przez spó
  k ę lub osob ę ponosz ącą solidarn ą
  odpowiedzialno ść oraz (ii) zgodnie z informacjami dost ępnymi Spó
  ce, nie obowi ązuj ą ż adne
  porozumienia, w ramach których w przysz
  o ści mog
  aby nast ąpi ć zmiana kontroli nad Spó
  k ą.
  12.4 Ujawnianie udzia
  ów w Spó
  ce
  · Jako spó
  ka notowana na AIM, Spó
  k ę obowi ązuj ą brytyjskie zasady ujawniania
  informacji i przejrzysto ści [ang. UK Disclosure Rules and Transparency Rules ], w
  zwi ązku z czym akcjonariuszy obowi ązuje brytyjski wymóg ujawniania Spó
  ce
  poziomu ich udzia
  ów w Spó
  ce.
  · Należy zauwa ży ć, że jako emitent raportuj ący w Prowincjach, zgodnie z pewnymi
  przepisami kanadyjskiego prawa dotycz ącego papierów warto ściowych, Spó
  ka
  powinna otrzymywa ć od Akcjonariuszy informacje dotycz ące poziomu ich inwestycji
  w Akcje, jak wskazano powy żej w punkcie 10.1.
  13. UDZIA Y DYREKTORÓW
  13.1 Na dzie ń [ ●] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia), a t akże
  wedle za
  o że ń na dzie ń Dopuszczenia, nale żące do Dyrektorów udzia
  y (wy
  ącznie w ramach
  rzeczywistego posiadania), w tym równie ż udzia
  y, o których dany Dyrektor posiada wiedz ę
  lub które przy zachowaniu nale żytej staranno ści mog ą by ć potwierdzone przez takiego


  38

  Dyrektora lub osobę z nim powi ązan ą w rozumieniu art. 252 – 255 brytyjskiej Ustawy o
  spó
  kach, w ramach wyemitowanego kapita
  u zak
  adowe go Spó
  ki wynoszą lub mog ą
  wynosi ć:
  Dyrektor Liczba
  Akcji Procentowy
  udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym wg
  stanu na dzie
  ń
  [ ● ], 2018
  (ostatni
  mo żliwy termin
  przed dniem
  publikacji
  Og
  oszenia) Procentowy
  udzia
  w kapitale
  zak
  adowym
  bezpo
  średnio po
  Dopuszczeniu
  (przy za
  o żeniu
  niewykonania
  Opcji przed
  Dopuszczeniem) Liczba Akcji
  obj
  ętych
  opcjami Data
  wyga
  śni ęcia Kurs
  wykonania
  (CAD)
  ukasz R
  ędziniak brak 1 nd. nd. brak - -
  Jeffrey Auld 22 197 0,01%
  [
  ● ] (1) 3 500 000
  (2) 1 000 000 (1) 22 wrze
  śnia
  2023 r.
  (2) 31 maja
  2022 r. (1) 0,32
  (2) 0,37
  Tracy Heck
  (kandydatka
  na Dyrektora)
  nd. nd. 2 750 000 31 maja 2022 r. 0,37
  Dawid
  Jakubowicz brak nd. nd. brak - -
  Dominik
  Libicki
  brak 1 nd. nd. brak - -
  Eleanor
  Barker brak nd. nd. 100 000 31 maja 2022 r. 0,37
  James
  Causgrove brak nd. nd. 100 000 20 listopada
  2022 r. 0,36
  Evgenij
  Iorich 2 3 415 0,00%
  [
  ● ]
  100 000 31 maja 2022 r. 0,37
  1 Wskazani dyrektorzy nie posiadaj ą takich akcji osobi ście. Kulczyk Investments S.A („ KI”) posiada 78 602 655 Akcji, nad którymi dyrektorzy
  ci sprawuj ą kontrol ę z tytu
  u sprawowanej funkcji dyrektora w KI. .
  2
  Evgenij Iorich sprawuje równie ż kontrol ę nad 11 266 084 akcjami nale żącymi do Pala Assets Holdings Limited („ Pala”) z tytu
  u sprawowanej
  funkcji dyrektora w Pala.
  13.2 Na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu, dwóch Dyrektorów Spó
  ki ( ukasz Rędziniak i
  Dominik Libicki) jest cz
  onkami w
  adz KI (która to spó
  ka na dzień sporz ądzenia niniejszego
  dokumentu posiada 52,17% wyemitowanych Akcji Spó
  ki ). Dawid Jakubowicz jest
  Dyrektorem ds. Zarz ądzania Portfelem spó
  ki KI One S.A. KI to podmiot d ominujący i
  wy
  ączny akcjonariusz KI One S.A. W zwi ązku z powy ższym przyjmuje si ę, że wszyscy trzej
  dyrektorzy nie s ą niezale żni. Dzia
  alno ść spó
  ek KI i KI One S.A. jest zró żnicowana i
  obejmuje inwestycje w spó
  ki surowcowe inne ni ż Spó
  ka. W zwi ązku z tym mo żliwe jest
  wyst ąpienie konfliktu interesu.
  13.3 Z zastrze żeniem punktu 13.1, żaden z Dyrektorów i osób z nimi powi ązanych (w rozumieniu
  art. 252 brytyjskiej Ustawy o spó
  kach) nie posiada zaangażowania w powi ązane produkty
  finansowe indeksowane do Akcji (tj. produkty finans owe, których wartość jest w ca
  o ści lub
  w cz ęści okre ślona bezpo średnio lub po średnio w relacji do kursu Akcji, w tym kontrakty
  ró żnicy kursowej oraz zak
  ady o sta
  ych kursach).


  39

  14. DODATKOWE INFORMACJE O DYREKTORACH
  14.1 Dyrektorzy obecnie pe
  nią i w ci ągu pi ęciu lat poprzedzaj ących dzie ń publikacji niniejszego
  dokumentu pe
  nili nast ępuj ące funkcje jako dyrektorzy i wspólnicy:
  Imi ę i nazwisko Aktualne stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik Uprzednie stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik
  ukasz R ędziniak Kulczyk Investments S.A.
  Polenergia S.A.
  Firma Oponiarska Dębica S.A.
  KI New Tech SARL
  Luglio Limited
  KI Chemstry SARL
  KI Mining Cyprus
  KWW Aviation Holding Gmbh
  Polenergia Holding SARL
  QKR Corporation Limited
  QKR Namibia Mineral Holdings
  (Pty) Limited
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd
  Phenomind Ventures S.A.
  SCT Broker sp. z .o.o
  1 Day International SARL
  Autostrada Wielkopolska II S.A.
  Autostrada Wielkopolska S.A. Firma prawnicza SPCG w Polsce
  Kulczyk Real Estate Holding
  SARL
  KI One S.A.
  Jeffrey Auld Lansdowne Oil and Gas plc
  Serinus Holdings Limited
  Serinus Petroleum Consultants
  Limited
  Winstar B.V.
  Winstar Tunisia B.V.
  Serinus Energy Romania S.A.
  AED South East Asia Limited
  SE Brunei Limited
  Burnt Stick Advisors Limited
  Milesian Oil and Gas
  Lansdowne Celtic Sea Limited KOV Borneo Limited
  Sabalo Energy Limited
  Oilex Limited
  Buloke Energy Limited (Australia)
  Tracy Heck Serinus Energy (Canada) Inc. Winstar B.V.
  Winstar Tunisia B.V.
  Serinus Energy Romania S.A.
  Serinus Holdings Limited
  SE Brunei Limited
  AED South East Asia Limited brak  40

  Imię i nazwisko Aktualne stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik Uprzednie stanowiska jako dyrektor
  lub wspólnik
  Dawid Jakubowicz KI One S.A. Polenergia S.A.
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd.
  Stanusch Technologies S.A.
  Beyond.pl sp. z o.o.
  Polsin Overseas Shipping Ltd. sp.
  z o.o.
  Ciech Pianki sp. z o.o.
  Ciech Vitrosilicon S.A.
  Ciech Soda Polska S.A.
  Ciech Cargo sp. z o.o. Fibar Group S.A.
  Dominik Libicki Kulczyk Investments S.A.
  Polenergia S.A.
  Polska Telewizja Polstat
  Sp. z o.o.
  POT sp. z o.o.
  Serinus Energy Inc.
  QKR Namibia Navachab Gold
  Mine (Pty) Ltd
  Polenergia Holding SARL
  Polenergia S.A.
  Ciech S.A.
  Insignis Towarzystwo Funduszy
  Inwestycyjnych S.A.
  AI Investments sp. z o.o. Cyfrowy Polstat S.A.
  Cyfrowy Polsat Technology
  Sp. z o.o.
  Grupa Kapita
  owa Cyfrowy Polsat
  S.A.
  Info-TV-FM sp. z o.o.
  Polkomtel sp. z o.o.
  Konfederacja Lewiatan
  Zwi
  ązek Pracodawców Prywatnych
  Mediów
  Autostrada Eksploatacja S.A
  Fundacja Polsat
  Telewizja Polsat sp. z o.o
  Polski Operator Telewizyjny sp.
  z.o.o.
  Eleanor Barker Barker Oil Strategies Sterling Resource s Ltd

  James Causgrove Causgrove Energy West Ltd brak
  Evgenij Iorich Pala Investments Limited Pala Group Holdings Limited
  Pala Assets Holdings Limited
  VFI Holdings AG
  Peninsula Energy Limited
  Itafos
  Nevada Copper Corp.

  Asian Minerals Resource Limited
  Melior Resources Inc

  14.2 Żaden z Dyrektorów:
  · nie podlega niezatartych skaza ń za przest ępstwa karne,
  · nie by
  przedmiotem publicznej krytyki ze strony or ganu prawnego lub regulacyjnego
  (w
  ączaj ąc w to uznane organy bran żowe),  41

  · nie by
  dyrektorem spó
  ki w momencie lub w okresie przypadającym w trakcie dwunastu
  poprzedzaj ących miesi ęcy, kiedy spó
  ka ta by
  a przedmiotem dzia
  a ń syndyka, przymusowej
  likwidacji, dobrowolnej likwidacji w ramach uk
  adu z wierzycielami, zarządu
  przymusowego, dobrowolnego uk
  adu lub porozumienia bąd ź te ż uk
  adu z wierzycielami albo
  z dan ą kategori ą wierzycieli,
  · nie by
  udzia
  owcem w momencie lub w okresie przypa dającym w trakcie 12
  poprzedzaj ących miesi ęcy, kiedy spó
  ka ta by
  a przedmiotem przymusowej li kwidacji,
  zarz ądu przymusowego lub dobrowolnego uk
  adu, b ąd ź te ż kiedy maj ątek takiej spó
  ki by

  przedmiotem dzia
  a ń syndyka,
  · nie posiada maj ątku, który w dowolnym momencie by
  przedmiotem dzia
  ań syndyka,
  · nie og
  osi
  upad
  o ści ani te ż nie by
  przedmiotem dobrowolnego uk
  adu oraz
  · nie jest i nie by
  przedmiotem s ądowego zakazu sprawowania funkcji dyrektora spó
  ki lub
  stanowiska w zarz ądzie b ąd ź prowadzenia spraw spó
  ki.
  14.3 W niniejszej tabeli przedstawiono dat ę powo
  ania ka żdego z Dyrektorów:
  Imię i nazwisko Data powo
  ania do Rady
  ukasz R ędziniak 16 marca 2016 r.
  Jeffrey Auld 1 wrze śnia 2016 r
  Tracy Heck [ ●] 2018 r.
  Dawid Jakubowicz 7 marca 2018 r.
  Dominik Libicki 1 wrze śnia 2016 r.
  Eleanor Barker 31 maja 2017 r.
  James Causgrove 28 wrze śnia 2017 r.
  Evgenij Iorich 24 czerwca 2013 r

  Zgodnie z postanowieniami Statutu Spó
  ki, wy żej wskazani Dyrektorzy (z wyj ątkiem Jamesa
  Causgrove’a, Dawida Jakubowicza i Tracy Heck) zosta li ponownie powo
  ani przez
  Akcjonariuszy na Rocznym Walnym Zgromadzeniu Spó
  ki w dniu 31 maja 2017 r. Kadencja
  Dyrektorów wygasa z dniem kolejnego Rocznego Walneg o Zgromadzenia Spó
  ki lub z
  chwil ą prawid
  owego nominowania i powo
  ania ich nast ępców.
  15. POROZUMIENIA I WYNAGRODZENIE DYREKTORÓW W roku zako ńczonym 31 grudnia 2017 r. Dyrektorzy oprócz wynagro dzenia w formie akcji
  otrzymali nast ępuj ące kwoty pieni ężne.  42

  Imię i nazwisko Wynagrodzenie (CAD) Razem (CAD)
  ukasz R ędziniak 19 000 19 000
  Jeffrey Auld brak brak
  Tracy Heck 1 brak brak
  Dawid Jakubowicz 2 brak brak
  Dominik Libicki 20 000 20 000
  Eleanor Barker 15 500 15 500
  James Causgrove 5 000 5 000
  Evgenij Iorich 24 500 24 500
  Helmut Langanger 3 26 000 26 000
  Sebastian Kulczyk 4 12 000 12 000
  Duncan Nightingale 5 3 000 3 000

  1. Tracy Heck jest kandydatem na dyrektora wykonawc zego i oczekuje się, że do
  ączy do Rady w wraz z Dopuszczeniem lub przed nim
  2. Powo
  any 7 marca 2018 r.
  3. By
  y Dyrektor - rezygnacja ze skutkiem od dnia 7 marca 2018 r.
  4. By
  y Dyrektor - rezygnacja ze skutkiem od dnia 7 marca 2018 r.
  5. By
  y Dyrektor, na stanowisku w okresie od 31 maj a 2017 r. do 7 lipca 2017 r .
  16. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Z wyj ątkiem informacji przekazanych w Informacjach Public znych, wed
  ug stanu na dzień
  [ ● ] 2018 r. (ostatni mo żliwy termin przed dniem publikacji Og
  oszenia) Spó
  ka nie zawiera
  a
  transakcji istotnych dla Spó
  ki (jako pojedyncza tr ansakcja bąd ź te ż w ca
  o ści) z podmiotami
  b ęd ącymi podmiotami powi ązanymi w rozumieniu odpowiednich Mi ędzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczo ści Finansowej.
  17. ROZRACHUNEK I CREST CREST to elektroniczna procedura rozrachunku umo żliwiaj ąca ewidencjonowanie papierów
  warto ściowych w postaci zdematerializowanej i ich przenos zenie bez dokumentów
  papierowych. Dyrektorzy wyst ąpili z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Zwyk
  ych do s ystemu
  CREST z dniem Dopuszczenia. W zwi ązku z powy ższym rozrachunek transakcji, których
  przedmiotem s ą Akcje Zwyk
  e, mo że po Dopuszczeniu odbywa ć si ę w systemie CREST na
  ż yczenie odpowiednich Akcjonariuszy. Udzia
  w system ie CREST jest dobrowolny, a
  posiadacze Akcji Zwyk
  ych mog ą na życzenie otrzyma ć i posiada ć ś wiadectwa akcji.
  Akcje zostan ą wycofane z notowa ń i obrotu na TSX z dniem [ ●] 2018 r. lub w zbli żonym
  terminie.
  Akcjonariusze chc ący dokona ć takiego przeniesienia powinni co do zasady skontak tować si ę
  z maklerem i pozostawi ć sobie odpowiedni czas na dokonanie skutecznego prz eniesienia.
  Ponadto Akcjonariusze powinni otworzy ć rachunek maklerski na rynku, na który przenosz ą
  swoje Akcje, co umo żliwi im obrót Akcjami na takim rynku.  43

  18. OPODATKOWANIE W WIELKIEJ BRYTANII
  18.1 Informacje ogólne
  Niniejsze informacje stanowi ą wy
  ącznie ogólne wprowadzenie w temat pewnych zagadnie ń
  podatkowych w Wielkiej Brytanii i nie stanowi ą kompletnej analizy wszystkich
  potencjalnych konsekwencji zwi ązanych z nabyciem, posiadaniem i zbyciem Akcji zgod nie z
  przepisami brytyjskiego prawa podatkowego. Poni ższe informacje opieraj ą si ę na aktualnych
  przepisach brytyjskiego prawa podatkowego i znanej bieżącej praktyki brytyjskiej
  administracji celno-skarbowej [ang. Her Majesty’s Revenue and Customs ] („HMRC ”)
  wed
  ug stanu na dzie ń publikacji niniejszego dokumentu z zastrze żeniem ich mo żliwych
  zmian, w tym tak że z moc ą wsteczn ą. Dotycz ą one Akcjonariuszy b ęd ących rezydentem (a w
  przypadku Akcjonariuszy b ęd ących osob ą fizyczn ą – b ęd ących rezydentem i posiadaj ących
  zwyczajowe miejsce zamieszkania) dla potrzeb podatk owych w Wielkiej Brytanii (i
  wy
  ącznie tam) (z wyj ątkiem przypadków, w których wyra źnie mowa o podej ściu
  dotycz ącym rezydentów spoza Wielkiej Brytanii), którzy pos iadają Akcje dla celów
  inwestycyjnych (z wyj ątkiem indywidualnych rachunków oszcz ędno ściowych) i
  bezwzgl ędnie posiadaj ą status rzeczywistego w
  a ściciela Akcji i dywidendy wyp
  acanej z
  Akcji. Nie uwzgl ędniono przy tym sytuacji podatkowej pewnych grup Ak cjonariuszy
  podlegaj ących zasadom specjalnym (np. osób nabywaj ących Akcje w zwi ązku z
  zatrudnieniem, prowadz ących obrót papierami warto ściowymi na rzecz klientów, towarzystw
  ubezpiecze ń oraz programów zbiorowego inwestowania) ani te ż powierników i beneficjentów
  w zakresie akcji powierzonych.
  W przypadku jakichkolwiek w ątpliwo ści co do sytuacji podatkowej lub obj ęcia
  opodatkowaniem w jurysdykcji innej ni ż Wielka Brytania, bezwzgl ędnie nale ży
  skonsultowa ć si ę z profesjonalnym doradc ą.
  18.2 Opodatkowanie zysków kapita
  owych
  · Akcjonariusz b ęd ący rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii
  Zbycia
  W przypadku sprzeda ży b ąd ź innego zbycia przez Akcjonariusza posiadanych prze z
  niego Akcji w ca
  o ści lub w cz ęści, mo że on w zale żno ści od konkretnych
  okoliczno ści i z zastrze żeniem dost ępnych zwolnie ń i ulg by ć obj ęty
  opodatkowaniem podatkiem od zysków kapita
  owych [an g. Capital Gains Tax ]
  („ CGT ”).
  W przypadku nienotowanych papierów warto ściowych istnieje szereg ulg
  podatkowych (w ka żdym przypadku z zastrze żeniem szeregu ró żnych wymogów). W
  celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich dostępno ści nale ży
  skontaktowa ć si ę z odpowiednim profesjonalnym doradc ą.
  · Akcjonariusz nieb ęd ący rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii
  Akcjonariusz nieb ęd ący rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii zasadn iczo nie
  podlega opodatkowaniu CGT w przypadku zbycia Akcji, chyba że taki Akcjonariusz
  prowadzi w Wielkiej Brytanii dzia
  alno ść handlow ą lub zawodow ą poprzez oddzia

  lub agencj ę (za ś w przypadku Akcjonariusza b ęd ącego osob ą prawn ą – zak
  ad), w
  zwi ązku z któr ą stosuje, posiada lub nabywa Akcje.
  Taki Akcjonariusz mo że podlega ć opodatkowaniu za granic ą podatkiem od zysków
  kapita
  owych zgodnie z przepisami prawa lokalnego.


  44

  Akcjonariusz będ ący osob ą fizyczn ą, który utraci
  status rezydenta podatkowego w
  Wielkiej Brytanii na okres krótszy ni ż pi ęć lat i dokonuje w tym okresie zbycia
  swoich Akcji w ca
  o ści lub w cz ęści, mo że podlega ć opodatkowaniu CGT po
  powrocie do Wielkiej Brytanii z zastrze żeniem dost ępnych zwolnie ń i ulg.
  18.3 Podatek od dywidendy Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od dywidendy zale ży od konkretnej sytuacji
  danego Akcjonariusza. Akcjonariusz b ęd ący osob ą fizyczn ą, który jest rezydentem
  podatkowym w Wielkiej Brytanii i otrzyma
  od Spó
  ki dywidendę, mo że co do zasady
  skorzysta ć ze zwolnienia z podatku w kwocie do 2 000 GPB przy chodu z dywidendy w
  trakcie roku podatkowego i b ędzie podlega
  podatkowi dochodowemu od otrzymanych
  dywidend, gdy ich warto ść przekroczy pierwsze 2 000 GBP przychodu z dywidend y.
  Akcjonariusz podlegaj ący opodatkowaniu podatkiem dochodowym wed
  ug wy ższej stawki
  podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od kwoty brutto dywidendy wed
  ug stawki
  wynosz ącej (aktualnie) 32,5% w stopniu, w jakim taka kwota wchodząca w najwy ższy próg
  opodatkowania dochodu takiego Akcjonariusza przekra cza ów próg.
  Akcjonariusz b ęd ący osob ą fizyczn ą, który jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Bryta nii
  i podlega opodatkowaniu wed
  ug nowej „dodatkowej” s tawki, podlega opodatkowaniu
  podatkiem od kwoty brutto dywidendy wed
  ug stawki w ynoszącej 38,1%.
  Akcjonariusz b ęd ący osob ą prawn ą (w zakresie obj ętym opodatkowaniem podatkiem od osób
  prawnych w Wielkiej Brytanii), który dla potrzeb po datkowych w Wielkiej Brytanii zgodnie z
  przepisami prawa dotycz ącego dywidendy posiada status „ma
  ej spó
  ki” [ang. small
  company ], zasadniczo nie podlega opodatkowaniu podatkiem o d osób prawnych w przypadku
  otrzymanej od Spó
  ki dywidendy zgodnie z zasad ą, i ż taki podatnik jest rezydentem
  „kwalifikowanego terytorium” [ang. qualifying territory] w momencie otrzymania takiej
  dywidendy. W tym przypadku „kwalifikowane terytoriu m” oznacza każde terytorium, z
  którym Wielka Brytania zawar
  a umow ę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieraj ącą
  odpowiednie zapisy o zakazie dyskryminacji, za ś Kanada nale ży do tej kategorii.
  Inni Akcjonariusze b ęd ący osob ą prawn ą (w zakresie obj ętym opodatkowaniem podatkiem od
  osób prawnych w Wielkiej Brytanii) nie podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem od dywidendy
  otrzymanej od Spó
  ki pod warunkiem, że taka dywidenda mie ści si ę w kategorii obj ętej
  zwolnieniem, a jednocze śnie spe
  niono okre ślone warunki. Zasadniczo niemal wszystkie
  dywidendy otrzymywane przez Akcjonariuszy b ęd ących osob ą prawn ą mieszcz ą si ę w
  kategorii obj ętej zwolnieniem.
  Akcjonariuszowi b ęd ący rezydentem niebrytyjskim mo że równie ż podlega ć opodatkowaniu
  za granic ą podatkiem od dywidendy zgodnie z przepisami prawa lokalnego. Akcjonariusz
  b ęd ący podatkowym rezydentem niebrytyjskim powinien sko nsultować si ę z doradc ą
  podatkowym w zakresie swojej sytuacji podatkowej w świetle podatku od dywidendy
  otrzymanej od Spó
  ki.
  18.4 Brytyjska op
  ata skarbowa i podatek z tytu
  u o p
  aty skarbowej [ang. Stamp Duty Reserve Tax ]
  („ SDRT ”)
  · Dokonana przez Spó
  k ę emisja lub przydzia
  nowych Akcji nie powoduje pow stania
  obowi ązku wniesienia op
  aty skarbowej lub zap
  aty SDRT.
  · Późniejsze przeniesienie
  W przypadku dokumentu przeniesienia Akcji nie powst aje obowiązek wniesienia
  brytyjskiej op
  aty skarbowej. W przypadku bezwarunk owej umowy przeniesienia Akcji


  45

  nie powstaje obowiązek zap
  aty SDRT, poniewa ż Spó
  ka nie prowadzi rejestru w
  Wielkiej Brytanii.
  W przypadku bezwarunkowej umowy przeniesienia udzia
  ów depozytowych [ang.
  depositary interest ] w Akcjach obowi ązek zap
  aty SDRT nie powinien powsta ć, gdy ż
  spe
  niaj ą one wymogi rozporz ądzenia w sprawie podatku z tytu
  u op
  aty skarbowej
  (brytyjskie udzia
  y depozytowe w zagranicznych papi erach wartościowych) z 1999 r.
  [ang. SDRT (UK Depositary Interest in Foreign Securities) Regulations 1999].
  19. OPODATKOWANIE NA JERSEY
  19.1 Poni ższe podsumowanie oczekiwanego statusu Spó
  ki i Akcj onariuszy opiera się na
  przepisach prawa podatkowego Jersey w zakresie obow ią zuj ącym na dzie ń publikacji
  niniejszego dokumentu.

  19.2 Informacje ogólne
  Zgodnie z aktualnie obowi ązuj ącymi przepisami prawa Jersey, nie stosuje si ę podatków
  kapita
  owych, podatków od przeniesienia kapita
  u, p odatków od darowizny, majątku lub
  dziedziczenia ani op
  at w zwi ązku ze zgonem lub dziedziczeniem maj ątku. Na Jersey nie
  pobiera si ę op
  aty skarbowej w przypadku emisji, zamiany, umor zenia lub przeniesienia
  akcji. W przypadku zgonu akcjonariusza b ęd ącego osob ą fizyczn ą (niezale żnie od tego, czy
  mia
  one miejsce zamieszkania na Jersey), od rejest racji na Jersey testamentu lub dyspozycji
  umo żliwiaj ącej przeniesienie, zamian ę, umorzenie lub wyp
  at ę warto ści akcji w posiadaniu
  zmar
  ego akcjonariusza b ęd ącego osob ą fizyczn ą mo że zosta ć pobrana op
  ata wg stawki
  wynosz ącej do 0,75% warto ści akcji (ale nie wi ęcej ni ż 100 000 GBP)
  .
  19.3 Podatek dochodowy – Spó
  ka
  Zgodnie z postanowieniami obowi ązuj ącej na Jersey Ustawy o podatku dochodowym z 1961
  r. z pó źniejszymi zmianami [ang.
  Tax (Jersey) Law 1961 ] („Prawo Podatkowe”),
  standardowa stawka podatku dochodowego od przychodó w spó
  ki mającej na Jersey status
  rezydenta lub posiadaj ącej na Jersey sta
  ą siedzib ę wynosi 0% („zerowe opodatkowanie”).
  Od zerowego opodatkowania istniej ą pewne wyj ątki, a w szczególno ści
  :
  ·
  spó
  ki nadzorowane przez JFSC zgodnie z niektórymi przepisami obowiązuj ącej na
  Jersey Ustawy o us
  ugach finansowych z 1998 r. [ang .
  Financial Services (Jersey) Law
  1998
  ], Ustawy o dzia
  alno ści bankowej z 1991 r. [ang. Banking Business (Jersey) Law
  1991
  ] lub Ustawy o funduszach zbiorowego inwestowania z 1998 r. [ang. Collective
  Investment Funds (Jersey) Law 1988
  ] podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem
  dochodowym wg stawki 10% (takie spó
  ki w Prawie Pod atkowym określono mianem
  „spó
  ek świadcz ących us
  ugi finansowe” [ang.
  financial services companies ]),
  ·
  konkretnie wskazane przedsi ębiorstwa u żyteczno ści publicznej podlegaj ą
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stawki 20% (t akie spó
  ki w Prawie
  Podatkowym okre ślono mianem „przedsi ębiorstw u żyteczno ści publicznej” [ang.
  utility
  companies
  ]) oraz
  ·
  przychody uzyskane z tytu
  u posiadania lub zbycia z iemi na Jersey oraz spó
  ki
  prowadz ące import lub zaopatrzenie w oleje w ęglowodorowe na Jersey podlegaj ą
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg stawki 20%
  .
  Przewiduje si ę, że Spó
  ka b ędzie obj ęta zerowym opodatkowaniem .  46

  19.4 Podatek dochodowy – Akcjonariusze
  Akcjonariusze nieb ęd ący rezydentem podatkowym na Jersey nie b ęd ą podlega ć na Jersey
  opodatkowaniu z tytu
  u przychodów lub zysków z posi adanych przez nich Akcji.

  Akcjonariusze będ ący rezydentem podatkowym na Jersey powinni zapozna ć si ę z art. 134A
  Prawa Podatkowego i z innymi przepisami Prawa Podat kowego, które mogą skutkowa ć
  obj ęciem zysków i podzia
  u zysku z Akcji Serinus Jersey podatkiem dochodowym na Jersey
  .
  19.5 Zaliczka na podatek dochodowy – Spó
  ka
  Spó
  ka nie będzie uprawniona do pobierania zaliczek z tytu
  u pod atku dochodowego na
  Jersey potr ącanych od kwoty dywidendy wyp
  acanej z Akcji. Akcjo nariusze niebęd ący
  rezydentem podatkowym na Jersey nie b ęd ą podlega ć na Jersey opodatkowaniu w zwi ązku a
  nabyciem, posiadaniem, wymian ą, sprzeda żą lub innym rozdysponowaniem Akcji
  .
  19.6 Podatek od towarów i us
  ug
  Zgodnie z przepisami obowi ązuj ącej na Jersey Ustawy o podatku od towarów i us
  ug z 2007
  r. [ang.
  Goods and Services Tax (Jersey) Law 2007 ] („ Ustawa z 2007 r. ”), dostawy towarów
  i us
  ug detalicznych podlegaj ą opodatkowaniu podatkiem, którego stawka wynosi obe cnie
  5%, chyba że dostawca lub odbiorca takich towarów i us
  ug jest zarejestrowany jako
  „mi ędzynarodowy podmiot us
  ugowy” [ang.
  international services entity ].
  Spó
  ka ma by ć „mi ędzynarodowym podmiotem us
  ugowym” w rozumieniu prze pisów
  Ustawy z 2007 r. i w zwi ązku z tym nie b ędzie zobowi ązana do
  :
  ·
  dokonania rej estracji jako podatnik zgodnie z Ustaw ą z 2007 r.,
  · pobierania podatku od towarów i us
  ug na Jersey w p rzypadku zrealizowanych dostaw
  oraz
  · odprowadzania podatku od towarów i us
  ug na Jersey w przypadku otrzymanych dos
  taw .
  Dla potrzeb utrzymania statusu międzynarodowego podmiotu us
  ugowego, Spó
  ka b ędzie
  zobowi ązana do wnoszenia rocznej op
  aty za ka żdy rok kalendarzowy
  .
  19.7
  Wymiana informacji podatkowych
  Organizacja Wspó
  pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD ) prowadzi aktywne prace w
  obszarze wymiany informacji na skal ę globaln ą. OECD opublikowa
  a globalny Jednolity
  Standard Raportowania [ang.
  Common Reporting Standard ] s
  u żący wielostronnej wymianie
  informacji, na podstawie którego rz ądy wielu krajów przyst ąpi
  y do wielostronnych umów.
  Niektóre rz ądy, w tym rz ąd Jersey, zobowi ąza
  y si ę do realizacji wspólnego harmonogramu
  wdro żeniowego, który przewiduje w 2017 r. pierwsz ą wymian ę informacji dotycz ących
  rachunków otwartych na koniec 2015 r. i pó źniej. Kolejne kraje zobowi ąza
  y si ę do
  wdro żenia nowego globalnego standardu do 2018 r. Jednoli ty Standard Raportowania zosta

  wdro żony na Jersey w rozporz ądzeniu podatkowym wdra żaj ącym Jednolity Standard
  Raportowania w zakresie mi ędzynarodowych zasad podatkowych [ang.
  Taxation
  (Implementation)(International Tax Compliance)(Comm on Reporting Standard)(Jersey)
  Regulations
  ], które wesz
  o w życie 1 stycznia 2016 r. Spó
  ka mo że by ć zobowi ązana do
  spe
  nienia wy żej wspomnianych wymogów w zakresie wymiany informac ji wraz z ich
  pó źniejszymi zmianami i uzupe
  nieniami. Inwestorzy zob owiązani s ą odpowiedzie ć na
  wszelkie wnioski o informacje zgodnie z takimi wymo gami
  .


  47

  19.8 Unijna grupa ds. kodeksu post ępowania w zakresie opodatkowania przedsi ębiorstw
  W grudniu 2017 r. Grupa ds. Kodeksu uzna
  a Jersey z a wspó
  pracującą jurysdykcj ę
  podatkow ą, w zwi ązku z czym Jersey nie zosta
  o wpisane na prowadzon ą przez t ę grup ę list ę
  niewspó
  pracuj ących jurysdykcji. Jersey z
  o ży
  o pisemne o świadczenie, zobowi ązuj ąc si ę do
  ko ńca 2018 r. zareagowa ć na zg
  oszone przez Grup ę ds. Kodeksu obawy dotycz ące
  odnotowanego braku istoty gospodarczej w przypadku spó
  ek raportujących na Jersey zyski
  pomimo braku wykazania faktycznej dzia
  alno ści gospodarczej na Jersey. Na dzie ń
  publikacji niniejszego dokumentu nie wiadomo dok
  ad nie, jakie obowiązki sprawozdawcze i
  jakie zmiany prawa zostan ą wprowadzone, ani te ż jaki b ędzie ich ewentualny skutek dla
  statusu podatkowego Spó
  ki na Jersey
  .
  19.9 Zg
  aszanie Akcjonariuszy
  Spó
  ka
  może by ć zobowi ązana do zg
  oszenia na żądanie Inspektora ds. Podatku
  Dochodowego [ang.
  Comptroller of Income Tax ] na Jersey imion i nazwisk (nazw), adresów
  i udzia
  ów Akcjonariuszy b ęd ących rezydentami na Jersey (w praktyce takie zg
  osz enie
  b ędzie wymagane nie cz ęściej ni ż raz w roku)
  .
  20. ISTOTNE UMOWY
  20.1 Poza umowami, o których mowa poni żej w punktach 20.2 i 20.3, wszystkie inne istotne
  umowy zawarte przez Spó
  k ę lub jej podmioty zale żne (inaczej ni ż w toku zwyk
  ej
  dzia
  alno ści) w ci ągu ostatnich dwóch lat poprzedzaj ących dzie ń publikacji Og
  oszenia, które
  s ą lub mog ą by ć istotne na dzie ń publikacji Og
  oszenia, opisano w Informacjach Publ icznych
  Spó
  ki (dost ępnych na stronach www.serinusenergy.com oraz www.se dar.com).
  20.2 Umowa z Autoryzowanym Doradc ą i Maklerem
  Zgodnie z umow ą z autoryzowanym doradc ą i maklerem z dnia [ ●] 2018 r. zawart ą pomi ędzy
  Numis, Serinus Energy Inc i Dyrektorami Serinus Ene rgy Inc („Umowa Autoryzowanego
  Doradcy”), Numis zobowi ąza
  si ę pe
  ni ć na rzecz Spó
  ki funkcj ę autoryzowanego doradcy i
  maklera zgodnie z wymogami Regulaminu AIM dla Spó
  e k w związku w Wnioskiem AIM i
  po Dopuszczeniu. Ka żda ze stron mo że wypowiedzie ć Umow ę Autoryzowanego Doradcy w
  terminie jednego miesi ąca. Zgodnie z Umow ą Autoryzowanego Doradcy, Spó
  ka wyp
  aca ć
  b ędzie Numis roczne wynagrodzenie. Powo
  anie wygasa w określonych przypadkach, m. in.
  gdy: (i) Numis z
  o ży pisemne wypowiedzenie w zwyczajowo okre ślonych przypadkach, jak
  mi ędzy innymi istotne naruszenie przez Spó
  k ę jej obowi ązków okre ślonych w Umowie
  Autoryzowanego Doradcy lub Regulaminie AIM (a w prz ypadku możliwo ści naprawy
  takiego naruszenia – brak jego naprawy w ci ągu pi ęciu dni od otrzymania od Numis
  stosownego wezwania), (ii) ze skutkiem natychmiasto wym w przypadku wykreślenia Numis z
  jakiegokolwiek powodu z listy autoryzowanych doradc ów prowadzonej przez gie
  dę London
  Stock Exchange, (iii) pisemne wypowiedzenie z
  o żone przez Spó
  k ę w przypadku istotnego
  naruszenia przez Numis jej obowi ązków okre ślonych w Umowie Autoryzowanego Doradcy
  lub (iv) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co fnięcia dopuszczenia Akcji Zwyk
  ych
  do obrotu na AIM. Zgodnie z Umow ą Autoryzowanego Doradcy, Spó
  ka z
  o ży
  a wymagane
  o świadczenia na rzecz Numis i odpowiednio zwolni
  a j ą z odpowiedzialno ści.
  20.3 Porozumienie z GMP FirstEnergy
  W dniu 29 marca 2018 r. zosta
  o zawarte porozumieni e [ang. engagement letter ] między
  GMP FirstEnergy i Serinus Energy Inc, zgodnie z któ rym GMP FirstEnergy zobowiąza
  a si ę
  ś wiadczy ć us
  ugi doradztwa finansowego, pewne inne us
  ugi, a także pe
  ni ć funkcj ę
  wspólnego maklera w zwi ązku z proponowanym Dopuszczeniem i planowan ą ofert ą
  („ Oferta ”) nowych Akcji Zwyk
  ych („ Porozumienie”). Zgodnie z Porozumieniem, Spó
  ka


  48

  będzie p
  aci ć GMP FirstEnergy roczne wynagrodzenie do chwili roz wiązania Porozumienia
  (co nast ąpi we wcze śniejszym z nast ępuj ących terminów: (i) finalizacja Oferty i
  Dopuszczenia lub (ii) dzie ń 30 czerwca 2018 r.) na warunkach okre ślonych w odr ębnym
  dokumencie dotycz ącym wynagrodzenia. Ponadto Spó
  ka zobowi ąza
  a si ę zap
  aci ć GMP
  FirstEnergy prowizj ę za zapewnienie finansowania [ang. corporate finance fee] po
  sfinalizowaniu Oferty oraz prowizj ę od pozyskanych środków [ang. financing selling fee ] w
  oparciu o wp
  ywy brutto pozyskane w zwi ązku z Ofert ą (do podzia
  u pomi ędzy GMP
  FirstEnergy i Numis). Ka żda ze stron mo że rozwi ąza ć Porozumienie w ka żdej chwili w
  drodze pisemnego wypowiedzenia. Zgodnie z Porozumie niem, Spó
  ka z
  oży
  a wymagane
  o świadczenia na rzecz GMP FirstEnergy i odpowiednio z wolni
  a ją z odpowiedzialno ści.
  20.4 Umowa o wzajemnych relacjach
  Umowa o wzajemnych relacjach z dnia [ ●] 2018 r. zosta
  a zawarta mi ędzy Spó
  k ą, Kulczyk
  Investments S.A. („ KI”) oraz Numis Securities Limited i zgodnie z jej po stanowieniami
  strony zobowi ąza
  y si ę do prowadzenia wzajemnych relacji w taki sposób, a by zapewnić, że
  (i) Spó
  ka b ędzie przez ca
  y czas zdolna do prowadzenia swojej d zia
  alności niezale żnie od
  KI i cz
  onków grupy KI oraz (ii) wszystkie transakc je i umowy zawierane w przysz
  ości
  mi ędzy Spó
  k ą a KI oraz cz
  onkami grupy KI b ęd ą oparte o zasady rynkowe i zwyk
  e warunki
  handlowe („ Umowa o wzajemnych relacjach ”). W szczególności KI zobowi ąza
  o si ę
  wykonywa ć Prawo G
  osu (jak to definiuje Umowa o wzajemnych r elacjach) zgodnie z
  Regulaminem AIM dla Spó
  ek, w celu zapewnienia niez ależno ści dzia
  alno ści Rady oraz aby
  co najmniej trzech dyrektorów Rady by
  o niezale żnymi w stosunku do KI. Po Dopuszczeniu
  KI b ędzie mia
  o prawo (ale nie obowi ązek) powo
  ania takiej liczby dyrektorów do Rady pod
  warunkiem, że otrzymaj ą niezb ędne g
  osy jak to ustalono w Umowie o wzajemnych
  relacjach. Umowa ta wyga śnie (z zachowaniem wszelkich nabytych przed tym zda rzeniem
  praw i zobowi ąza ń na rzecz którejkolwiek ze stron) w przypadku kiedy KI lub którakolwiek
  ze stron powi ązana z KI i posiadaj ąca pakiet Akcji Zwyk
  ych w Spó
  ce czasowo przestan ą
  posiada ć razem, zarówno bezpo średnio jak i po średnio, wi ęcej ni ż [ ●]% Praw G
  osu z
  wyemitowanych Akcji Zwyk
  ych Spó
  ki.
  21. SPORY
  Trzydziestu spo śród 35 pracowników zatrudnionych w zwi ązku z Koncesj ą Chouech Es Saida
  zg
  osi
  o roszczenia przeciwko Winstar Tunisia B.V. Z uwagi na niepewność tych roszcze ń,
  Spó
  ka utworzy
  a w ci ężar rachunku wyników Grupy za rok zako ńczony 31 grudnia 2017 r.
  rezerw ę w kwocie 599 000 USD, stanowi ącą obci ążony ryzykiem szacunek, na potencjalne
  koszty rozstrzygni ęcia sporu. Zak
  ada si ę, że ostateczne rozstrzygni ęcie w ramach
  post ępowania w sprawie roszcze ń w tunezyjskim s ądzie nast ąpi za oko
  o dwa lata.
  Poza powy ższym, żaden podmiot Grupy nie uczestniczy ani nie uczestni czy
  w żadnym
  post ępowaniu rz ądowym, prawnym lub arbitra żowym, które mog
  o mie ć lub mia
  o w okresie
  12 miesi ęcy poprzedzaj ących dzie ń publikacji niniejszego dokumentu istotny wp
  yw na
  sytuacj ę finansow ą Grupy lub jej rentowno ść, a jednocze śnie wedle wiedzy Dyrektorów
  ż adne takie post ępowanie nie toczy si ę obecnie ani te ż nie jest planowane z powództwa
  podmiotów Grupy lub przeciwko nim.
  22. PRACOWNICY Obecnie Spó
  ka posiada trzech cz
  onków kierownictwa , do których należą Prezes i Dyrektor
  Generalny (Jeffrey Auld), Dyrektor Finansowa (Tracy Heck) i Wiceprzes ds. Relacji
  Zewn ętrznych i Strategii (Calvin Brackman). Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. zatrudnienie w
  Grupie wynosi
  o ok. 90 osób, z których 11 pracuje w centrali Spó
  ki w Calgary. Aktualna
  umowa w sprawie us
  ug zawarta pomi ędzy Jeffreyem Auldem a jego spó
  k ą konsultingow ą
  Serinus Petroleum Consultants Limited wyga śnie wraz z wej ściem Kontynuacji w życie lub w


  49

  zbliżonym terminie, a jednocze śnie ze Spó
  k ą zawarta zostanie nowa umowa w sprawie us
  ug
  na zasadniczo podobnych warunkach.
  23. AD KORPORACYJNY
  23.1 Informacje ogólne Oprócz innych przepisów prawa i regulacji Spó
  ka po dlega zasadom publikowanym przez
  odpowiednie kanadyjskie urz ędy regulacji rynku papierów warto ściowych i zachowa status
  „raportuj ącego emitenta” w Prowincjach po wycofaniu Spó
  ki z notowań na TSX. Zasady
  okre ślone w zarz ądzeniu krajowym NI 58 101 nak
  adaj ą na Spó
  k ę obowi ązek ujawniania
  pewnych informacji na temat jej praktyki
  adu korpo racyjnego. Z kolei zasady określone w
  zarz ądzeniu krajowym NI 58 201 wprowadzaj ą niepreskryptywne wytyczne w zakresie
  praktyki
  adu korporacyjnego Spó
  ki. Poni żej opisano podej ście Spó
  ki do
  adu
  korporacyjnego oraz zakres przestrzegania przez Spó
  kę wymogów zarz ądze ń krajowych NI
  58 101 i NP 58 201.
  Jako raportuj ący emitent w Prowincjach i spó
  ka notowana na TSX, Spó
  ka wprowadzi
  a
  praktyk ę i procedury
  adu korporacyjnego i przestrzega kana dyjskich standardów
  adu
  korporacyjnego dotycz ących notowanych spó
  ek podobnej wielko ści i na podobnym etapie
  rozwoju. Spó
  ka przestrzega odpowiednich kanadyjski ch standardów
  adu korporacyjnego w
  stopniu, który w uzasadnionej ocenie Dyrektorów jes t niezbędny w przypadku spó
  ki o
  wielko ści i profilu spó
  ki Serinus. W szczególno ści Spó
  ka powo
  a
  a i prawid
  owo
  ukonstytuowa
  a Komitet Audytu, który odbywa cyklicz ne posiedzenia, a także Komitet ds.
  Wynagrodze ń i adu Korporacyjnego i Komitet ds. Rezerw, któryc h posiedzenia zwo
  ywane
  s ą w zale żno ści od potrzeb.
  23.2 Struktura Rady
  23.3 Po Dopuszczeniu w sk
  ad Rady wchodzi ć b ędzie dwóch dyrektorów wykonawczych i sze ściu
  dyrektorów niewykonawczych.
  23.4 Dwóch dyrektorów sprawuje wy ższe stanowiska kierownicze w strukturach istotnego
  akcjonariusza Spó
  ki – Kulczyk Investments S.A. S ą to Dominik Libicki (dyrektor
  inwestycyjny i cz
  onek zarz ądu) i ukasz R ędziniak (general counsel i cz
  onek zarz ądu).
  Dawid Jakubowicz jest Dyrektorem ds. Zarz ądzania Portfelem spó
  ki KI One S.A – podmiotu
  dominuj ącego i wy
  ącznego akcjonariusza KI One S.A. W zwi ązku z powy ższym przyjmuje
  si ę, że wszyscy trzej dyrektorzy nie s ą niezale żni.
  23.5 Polityki w zakresie
  adu korporacyjnego Spó
  ka prowadzi polityk ę w zakresie transakcji papierami warto ściowymi osób posiadaj ących
  dost ęp do informacji poufnych [ang. insider trading] w zakresie notowania Spó
  ki na rynku
  TSX, która dotyczy dyrektorów, cz
  onków kierownictw a i niektórych pracowników Spó
  ki.
  Spó
  ka przyjmie zweryfikowan ą polityk ę obrotu akcjami [ang. share dealing], która wejdzie
  w życie z chwil ą Dopuszczenia, zawieraj ącą zasady odpowiednie w przypadku spó
  ki, której
  akcje znajduj ą si ę w obrocie na rynku AIM (w szczególno ści w zakresie obrotu w okresach
  zamkni ętych zgodnie z Zasad ą 21 Regulaminu AIM) i podlegaj ące re żimowi rozporz ądzenia
  MAR. Spó
  ka podejmie wszystkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia przestrzegania
  takiej polityki przez Dyrektorów, cz
  onków kierowni ctwa i odpowiednich pracowników.
  Spó
  ka zamierza równie ż przyj ąć z chwil ą Dopuszczenia zweryfikowan ą Polityk ę
  Przeciwdzia
  ania apownictwu, Przeciwdzia
  ania Koru pcji oraz Sankcji, określaj ącą
  stosowne procedury umo żliwiaj ące sprawozdawczo ść i komunikacj ę ze strony cz
  onków
  Rady, pracowników, cz
  onków kierownictwa, wykonawcó w, konsultantów i agentów Grupy


  50

  skierowaną do Rady we wszystkich kwestiach, które mog ą by ć istotne (b ąd ź te ż nie) dla
  zapewnienia zarz ądzania bie żącą dzia
  alno ści ą operacyjn ą zgodnie z przepisami angielskiej i
  walijskiej Ustawy o
  apownictwie z 2010 r. [ang. Bribery Act 2010 of England & Wales],
  kanadyjskiej Ustawy o korupcji zagranicznych urz ędników z 1998 r. [ang. Canadian
  Corruption of Foreign Public Officials Act 1998 ] oraz obowiązuj ącej na Jersey Ustawy o
  korupcji [ang. Jersey’s Corruption (Jersey) Law 2006 ] (
  ącznie „ Przepisy
  Antykorupcyjne ”). Planuje się przeszkolenie pracowników Spó
  ki w ramach Grupy w
  obszarze skutków Przepisów Antykorupcyjnych i szcze gó
  owej polityki Spó
  ki.
  Przed Dopuszczeniem Spó
  ka przyjmie regulaminy komi tetów, zgodnych z wytycznymi
  zawartymi w Kodeksie adu Korporacyjnego [ang. Corporate Governance Code] organizacji
  emitentów Quoted Companies Alliance („ Kodeks QCA”), a w odniesieniu do regulaminu
  komitetu ds. rezerw w znacznej mierze zastosuje zas ady ustanowione przez poprzednika
  Spó
  ki, Serinus Energy Inc. Je śli chodzi o generaln ą struktur ę
  adu korporacyjnego, to Spó
  ka
  po Dopuszczeniu zamierza wdro ży ć zapisy Kodeksu QCA, za ś w przypadkach, w których
  Spó
  ka nie b ędzie w stanie wdro ży ć takich zasad, o powodach ich nieprzestrzegania
  poinformuje na swojej stronie internetowej.
  24. INFORMACJE OGÓLNE
  24.1 Z wyj ątkiem przypadków ujawnionych w Og
  oszeniu, niniejsz ym dokumencie bąd ź w
  Informacjach Publicznych:
  · w dzia
  alno ści Spó
  ki nie nast ąpi
  y żadne zak
  ócenia, które w ci ągu ostatnich dwunastu
  miesi ęcy mog
  y mie ć lub mia
  y istotny wp
  yw na sytuacj ę finansow ą Spó
  ki,
  · Spó
  ka nie prowadzi aktywnej analizy żadnych istotnych inwestycji oraz
  · Dyrektorzy nie posiadaj ą wiedzy o wyj ątkowych czynnikach, które wp
  yn ę
  y na
  dzia
  alno ść Spó
  ki.
  24.2 Żadna inna osoba (z wyj ątkiem zawodowych doradców ujawnionych w niniejszym
  dokumencie oraz dostawców handlowych) nie otrzyma
  a bezpośrednio ani po średnio od
  Spó
  ki w ci ągu 12 miesi ęcy poprzedzaj ących dat ę publikacji niniejszego dokumentu ani nie
  zawar
  a ze Spó
  k ą umowy (nieujawnionej w niniejszym dokumencie) w sp rawie otrzymania
  bezpo średnio lub po średnio od Spó
  ki z dniem Dopuszczenia lub w pó źniejszym terminie
  wynagrodzenia lub papierów warto ściowych Spó
  ki b ąd ź te ż innych świadcze ń o warto ści
  wynosz ącej co najmniej 10 000 GBP wed
  ug stanu na dzie ń Dopuszczenia, ani te ż nie
  dokona
  a takiej zap
  aty w
  ącznej kwocie powy żej 10 000 GBP na rzecz w
  adz pa ństwowych
  lub urz ędu regulacyjnego b ąd ź podobnego organu z tytu
  u swoich licencji z wyj ątkiem
  nast ępuj ących podmiotów:
  · Eversheds Sutherland (International) LLP
  · Darian Drs SA
  · Comproject-92
  · Aegean Oil Consulting SRL
  · Lubbock Fine Chartered Accountants
  · Osler Hoskin & Harcourt LLP
  · Roneta Professional Search
  · Samir Tlili
  · Simona Viorica Petre Law Office
  · Sunlark Consulting Ltd
  · Sysgen Solutions Group
  · TBT Wspolnicy SP


  51

  · Vistra Executives B.V.
  · Audit Etude Et Consulting
  · Amel Chaker
  · Adly Bellagha
  · Acces Consulting Tunisie
  · Mosaic Consulting SARL
  · European Bank for Reconstruction and Development
  · Indian Oil and Gas Canada
  · The Romanian Energy Regulatory Authority
  · Tresor Publique

  24.3 Zako ńczenie roku finansowego Spó
  ki przypada na dzie ń 31 grudnia.
  24.4 Numis udzieli
  a i nie wycofa
  a pisemnej zgody na uwzględnienie w niniejszym Za
  ączniku
  odniesie ń do jej firmy w postaci i w kontek ście, w jakim ona wyst ępuje.
  24.5 GMP FirstEnergy udzieli
  a i nie wycofa
  a pisem nej zgody na uwzględnienie w niniejszym
  Za
  ączniku odniesie ń do jej firmy w postaci i w kontek ście, w jakim ona wyst ępuje.
  24.6 Niezale żny Ekspert udzieli
  i nie wycofa
  pisemnej zgody na uwzględnienie w niniejszym
  Za
  ączniku odniesie ń do jego firmy w postaci i w kontek ście, w jakim on wyst ępuje.
  24.7 Brian Weatherill jest „wykwalifikowan ą osob ą” [ang. qualified person ] zgodnie z definicj ą
  okre ślon ą w Wytycznych AIM. Pan Weatherill udzieli
  i nie wy cofa
  pisemnej zgody na
  uwzgl ędnienie w niniejszym Za
  ączniku odniesie ń do jego imienia i nazwiska w postaci i w
  kontek ście, w jakim ono wyst ępuje.
  24.8 W jak najszerszym zakresie dopuszczonym przepi sami prawa, każda z wy żej wskazanych
  osób wyra źnie zrzeka si ę wszelkiej odpowiedzialno ści za wszelkie fragmenty Og
  oszenia i
  Za
  ącznika z wyj ątkiem odniesie ń do ich firmy (imienia i nazwiska).
  24.9 Koszty, op
  aty i wydatki nale żne ze strony Spó
  ki w zwi ązku z Dopuszczeniem, w
  ączaj ąc w
  to op
  aty za rejestracj ę i op
  aty gie
  dowe, koszty i wydatki prawne, stanow ić b ęd ą wedle
  szacunków ok. [ ●] GBP plus VAT.
  24.10 Informacje równowa żne w stosunku do informacji wymaganych w przypadku dokumentu
  sk
  adanego w przypadku dopuszczenia, który wcze śniej nie by
  publikowany (w zwi ązku z
  tym, że Spó
  ka jest emitentem raportuj ącym w Prowincjach), zawarto w niniejszym
  Og
  oszeniu lub opublikowano na stronach
  www.serinusenergy.com oraz www.sedi.ca oraz
  www.sedar.com .
  24.11 Informacje wymagane zgodnie z Zasad ą 26 Regulaminu AIM dla Spó
  ek dost ępne b ęd ą od
  dnia Dopuszczenia na stronie
  www.serinusenergy.com .
  24.12 W przypadku informacji pozyskanych z niezale żnych źróde
  zewn ętrznych, takie informacje
  zosta
  y dok
  adnie powielone i wedle najlepszej wied zy i przekonania Spó
  ki (która w tym
  celu podj ę
  a wszystkie niezb ędne kroki) takie informacje s ą zgodne z sytuacj ą faktyczn ą i nie
  zawieraj ą ż adnych pomini ęć, wskutek których takie informacje mog
  yby by ć niedok
  adne lub
  myl ące.
  24.13 Szczegó
  owe informacje dotycz ące praw z Akcji oraz egzemplarze ostatnich opubliko wanych
  sprawozda ń finansowych Spó
  ki dost ępne s ą na stronie internetowej Spó
  ki
  www.serinusenergy.com .
  [16] kwietnia 2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-14Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-14Raport półroczny
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649