Raport.

SERINUS ENERGY INC. (10/2018) Informacja i wynikach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERINUS ENERGY INC. w dniu 7 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 10.00 (wg czasu w Calgary), posiadacze ("Akcjonariusze") akcji zwykłych ("Akcje Zwykłe") Spółki przyjęli uchwałę nadzwyczajną ("Uchwała w sprawie Kontynuacji") zatwierdzającą:
- kontynuację działalności Spółki ("Kontynuacja") po przeniesieniu siedziby z Kanady na Jersey na Wyspach Normandzkich, zgodnie z przepisami Prawa spółek Jersey z 1991 r. (z późniejszymi zmianami) (ang. Companies (Jersey) Law 1991, "CJL") oraz
- przyjęcie przez Spółkę nowych dokumentów statutowych Spółki po Kontynuacji, obejmujących zmiany dotychczasowych dokumentów statutowych Spółki, w tym zmianę firmy Spółki na "Serinus Energy Plc",
przy czym o przeprowadzeniu każdej z tych czynności zadecyduje rada dyrektorów ("Rada Dyrektorów") Spółki, co szczegółowo opisano w memorandum informacyjnym Spółki ("Memorandum Informacyjne") datowanym na 5 lutego 2018 r., stanowiącym załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 8/2018.
Treść podjętej uchwały znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Łączna liczba Akcji Zwykłych na Zgromadzeniu reprezentowanych przez Akcjonariuszy osobiście lub poprzez pełnomocnika wyniosła 79.828.902 Akcji Zwykłych, co stanowiło 52,99 procent wszystkich wyemitowanych Akcji Zwykłych Spółki. Z łącznej liczby Akcji Zwykłych, z których oddano głosy, 79.574.585 Akcji Zwykłych, stanowiących 99,68 procent w łącznej liczbie Akcji Zwykłych, z których oddano głosy, głosowało za Uchwałą w sprawie Kontynuacji, zaś 254.317 Akcji Zwykłych, stanowiących 0,32 procent w łącznej liczbie Akcji Zwykłych, z których oddano głosy, głosowało przeciw Uchwale w sprawie Kontynuacji.
Nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Decyzja Rady Dyrektorów o realizacji Kontynuacji zapadnie równolegle ze spodziewanym zatwierdzeniem złożonego w trybie uproszczonym wniosku Spółki o dopuszczenie wszystkich istniejących i przyszłych akcji Spółki do notowania na rynku AIM ("AIM") prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange ("Dopuszczenie"). Zgodnie z zasadą nr 2 regulaminu AIM dla spółek (ang. AIM Rules for Companies, "Regulamin AIM"), Spółka jako notowany wnioskodawca zobowiązana jest do przekazania giełdzie London Stock Exchange pewnych informacji określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu AIM nie później niż 20 dni roboczych przed spodziewanym terminem Dopuszczenia.
W przypadku decyzji Rady Dyrektorów o realizacji Kontynuacji, proces przebiegać będzie w następującym trybie:
- Spółka wystąpi do rejestru prowincji Alberta ("Rejestr") utworzonego zgodnie z przepisami Prawa spółek prowincji Alberta (ang. Business Corporations Act (Alberta)) z wnioskiem o zatwierdzenie Kontynuacji,
- pod warunkiem uzyskania zgody Rejestru i spełnienia wszystkich wymogów określonych w przepisach CJL, Rejestr Spółek Jersey wystawi na rzecz Spółki Zaświadczenie o Kontynuacji.
Po wystawieniu Zaświadczenia o Kontynuacji:
- Serinus będzie mieć siedzibę na Jersey na Wyspach Normandzkich i będzie spółką funkcjonującą zgodnie z przepisami CJL,
- nowe dokumenty statutowe zastąpią obecny statut Serinus,
- firma Spółki zostanie zmieniona na "Serinus Energy Plc" oraz
- adresem siedziby Spółki będzie adres podmiotu udostępniającego miejsce siedziby na Jersey.
Po przeprowadzeniu Kontynuacji i Dopuszczenia Spółka zamierza wycofać swoje akcje z obrotu na giełdzie Toronto Stock Exchange z jednoczesnym utrzymaniem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze zostaną poinformowani o szczegółowym przebiegu Kontynuacji i Dopuszczenia w odrębnym komunikacie opublikowanym w najbliższych tygodniach.
Stosowna informacja dot. wyników głosowania w formie wymaganej przez regulacje kanadyjskie (Zarządzenie Krajowe 51-102 - Bieżące obowiązki informacyjne, paragraf 11.3, ang. National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations, Section 11.3) jest przekazywana w ramach systemu SEDAR i publikowana na www.sedar.ca.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Schedule to the current report No. 10/2018
  of March 7th, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.
  The resolution adopted by the Company’s Special Mee ting which was held on March 7th, 2018.
  “BE IT RESOLVED, AS A SPECIAL RESOLUTION, THAT:
  1. Serinus Energy Inc. (the “Corporation”) be and i s hereby authorized to:
  (a) make application pursuant to Article 127K of th e Companies (Jersey) Law 1991, as amended
  (the “CJL”) to the Jersey Financial Services Commis sion (“JFSC”) to seek continuance of
  the Corporation as a Corporation incorporated under the CJL under the name “Serinus Energy Plc”
  (the “Continuance”); and
  (b) make application to the Registrar under the Alb erta Business Corporations Act (the“ABCA”) for
  the Registrar’s authorization to permit the Continu ance;
  2. Subject to the issuance by the Jersey Registrar of Companies of a certificate of continuance (the “ Certificate
  of Continuance”) and without affecting the validity of any act previously done by the Corporation unde r its
  charter documents or otherwise, the Corporation is hereby authorized to adopt a Memorandum and
  Articles of Association in such form as is approved by the board of directors of the Corporation as th e
  charter documents of the Corporation (and the Artic les of Association shall be the “articles of continuance”
  under the CJL) and, in connection therewith, all am endments to the existing articles of the Corporation to
  be implemented by the adoption of the Memorandum an d Articles of Association, including the change in
  the Corporation’s name to “Serinus Energy Plc”, are hereby approved;
  3. Subject to the issuance of the Certificate of Co ntinuance, the repeal of the Corporation’s by-law i s
  hereby authorized;
  4. Any purchase by the Corporation, prior to the co mpletion of the Continuance, of any shares of any
  shareholder dissenting to the Continuance be and is hereby sanctioned as a special resolution and the
  contract resulting from the acceptance by each diss enting shareholder of an offer to purchase made
  by the Corporation pursuant to section 191(7) of th e ABCA, together with the Corporation's and such
  dissenting shareholder's obligations and rights und er the ABCA in relation to such purchase, including
  the price at which the shares of dissenting shareho lders are agreed or otherwise determined by
  a court to be purchased, shall form the purchase co ntracts between the Corporation and any
  shareholders dissenting to the Continuance, and all such contracts, if any, are hereby approved;
  5. Notwithstanding that this resolution has been pa ssed by the shareholders of the Corporation, the
  directors of the Corporation are hereby authorized and empowered in their sole discretion, without
  further notice to, or approval of, the shareholders of the Corporation, to revoke this resolution and
  abandon the application for Continuance at any time prior to the issuance of the Certificate of
  Continuance; and
  6. Any one officer or one director of the Corporati on is hereby authorized and directed for and on beh alf
  of the Corporation to execute or cause to be execut ed and to deliver or cause to be delivered all such
  documents, applications, articles, agreements and i nstruments and to perform or cause to be performed
  all such other acts and things as in such person’s opinion may be necessary or desirable to give full effect
  to the foregoing resolutions and the matters author ized thereby, such determination to be conclusively
  evidenced by the executio.”


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2018
  z dnia 7 marca 2018 r.
  Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.
  Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgr omadzenie Spółki obradujące w dniu 7 marca
  2018 r.
  „NA DRODZE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEJ UCHWALA SIĘ, CO NA STĘPUJE:
  1. Upoważnia się spółkę Serinus Energy Inc. („Spółk a”) do:
  (a) złożenia zgodnie z art. 127K Prawa spółek Jerse y z 1991 r. z późniejszymi zmianami (ang. Companies
  (Jersey) Law 1991 , „CJL”) do Komisji Nadzoru Finansowego na Jersey ( Jersey Financial Services
  Commission , „JFSC”) wniosku o zatwierdzenie kontynuacji dział alności Spółki jako Spółki utworzonej
  zgodnie z przepisami CJL pod firmą „Serinus Energy Plc” („Kontynuacja”) oraz
  (b) złożenia zgodnie z przepisami Ustawy o spółkach prowincji Alberta (ang. Alberta Business Corporations
  Act , „ABCA”) wniosku do Rejestru o zatwierdzenie Konty nuacji przez Rejestr.
  2. Z zastrzeżeniem wydania przez Rejestr Spółek na Jersey zaświadczenia o kontynuacji („Zaświadczenie o
  Kontynuacji”) i bez wpływu na ważność czynności pod jętych wcześniej przez Spółkę zgodnie z jej
  dokumentami statutowymi bądź w innym trybie, upoważ nia się Spółkę do przyjęcia Umowy i Statutu
  Spółki w brzmieniu przyjętym przez radę dyrektorów Spółki jako dokumenty statutowe Spółki (przy
  czym Statut stanowi „statut w ramach kontynuacji” ( ang. articles of continuance ) zgodnie z przepisami
  CJL), a w związku z powyższym zatwierdza się wszyst kie zmiany dotychczasowego statutu Spółki
  wprowadzone poprzez zatwierdzenie Umowy i Statutu S półki, w tym zmianę firmy Spółki na „Serinus
  Energy Plc”.
  3. Z zastrzeżeniem wydania Zaświadczenia o Kontynua cji, uchyla się Regulaminy Spółki.
  4. Zatwierdza się na drodze uchwały nadzwyczajnej n abycie przez Spółkę przed sfinalizowaniem
  Kontynuacji akcji akcjonariusza zgłaszającego sprze ciw wobec Kontynuacji, zaś umowa wynikająca z
  przyjęcia przez zgłaszającego sprzeciw akcjonariusz a oferty nabycia złożonej przez Spółkę zgodnie z
  przepisami art. 191 ust. 7 ABCA wraz z określonymi w przepisach ABCA zobowiązaniami i prawami
  Spółki i takiego zgłaszającego sprzeciw akcjonarius za w związku z takim nabyciem, w tym uzgodniona
  lub określona przez sąd cena nabycia akcji zgłaszaj ącego sprzeciw akcjonariusza, stanowić będzie
  umowę nabycia zawartą pomiędzy Spółką a akcjonarius zem zgłaszającym sprzeciw wobec Kontynuacji,
  a ponadto zatwierdza się wszystkie takie umowy.
  5. Niezależnie od przyjęcia niniejszej uchwały prze z akcjonariuszy Spółki, upoważnia się dyrektorów
  Spółki działających wedle własnego uznania, bez kon ieczności dodatkowego powiadomienia
  akcjonariuszy Spółki lub uzyskania ich zgody, do uc hylenia niniejszej uchwały i odstąpienia od
  Kontynuacji w dowolnej chwili po wystawieniu Zaświa dczenia o Kontynuacji.
  6. Każdego z członków kierownictwa lub dyrektorów S półki upoważnia się i zobowiązuje do podpisania i
  złożenia za Spółkę i w imieniu Spółki, bądź też do spowodowania takiego podpisania i złożenia,
  wszystkich dokumentów, wniosków, statutów, umów i a któw oraz do podjęcia bądź też
  spowodowania podjęcia wszystkich innych czynności, które w ocenie takiej osoby są konieczne lub
  właściwe dla potrzeb pełnej skuteczności powyższych uchwał i zatwierdzonych w niej spraw, przy czym
  wystarczającym dowodem takiej oceny będzie podpisan ie i złożenie takiego dokumentu, umowy lub
  aktu bądź podjęcie takiej czynności.”


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-14Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649