Raport.

SERINUS ENERGY INC. (9/2018) Zmiany w Radzie Dyrektorów

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. pan Helmut Langanger złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i członka Rady Dyrektorów Spółki ("Rada"). Z zasiadania w Radzie zrezygnował również pan Sebastian Kulczyk. Obie rezygnacje obowiązują od momentu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w środę, 7 marca 2018 r.
Rada powołała dotychczasowego jej członka - pana Łukasza Rędziniaka, do pełnienia obowiązków jej tymczasowego Przewodniczącego. Pan Rędziniak jest członkiem Rady od marca 2016 r. Jest również członkiem zarządu oraz i pełni funkcję General Counsel w Kulczyk Investments SA.
Serinus zawiadamia także, że pan Dawid Jakubowicz został powołany w skład Rady na miejsce pana Kulczyka. Pan Jakubowicz jest obecnie Dyrektorem ds. Zarządzania Portfelem w Kulczyk Holding SA. Spółka jednocześnie przekazuje panu Kulczykowi i panu Langangerowi wyrazy głębokiej wdzięczności za ich wieloletnią rzetelną pracę.
Informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Dyrektorów zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Stosowna informacja dotycząca ww. zmian w Radzie Dyrektorów jest przekazywana zgodnie z regulacjami kanadyjskimi w systemie SEDAR i udostępniana na stronie internetowej: www.sedar.com oraz na stronie Spółki www.serinusenergy.com.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Schedule to the current report No. 9/2018
  of March 7th, 2018
  Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC.
  Information concerning the newly appointed Board me mber – Mr. Dawid Jakubowicz
  Mr. Dawid Jakubowicz graduated from the University of Economics in Poznań (economics).
  He also has a MBA title from the University of Econ omics in Poznań and Georgia State
  University. He is also certified auditor and member of Chamber of Chartered Auditors.
  Since April 2017 he holds a position of the Portfol io Management Director (previously, since
  2013 he was the Manager of Portfolio Management) of Kulczyk Holding SA being responsible for
  management and execution throughout all stages of t he investment process, with operational
  background in chemistry, minerals and mining, energ y, oil and gas, automotive, consumer goods
  and new technologies sectors.
  From 2010 to 2012 he was associated with the portfo lio companies of Kulczyk Investments
  Group - KPI Business Services, and Magro Internat ional Capital Group where he performed
  duties of the Group Controller and Manager of Contr olling.
  From 2005 to 2010 he was employed at in KPMG Audyt and conducted financial audits in
  energy, production, direct sales, automotive, consu mables and other sectors in accordance
  with, among others, the Polish Accounting Standards , International Financial Reporting
  Standards, British Generally Accepted Accounting Pr inciples.
  A Member of the Supervisory Boards in numerous comp anies, currently a member of
  the supervisory board of Polenergia S.A., Ciech Car go Sp. z o.o., Ciech Soda Polska S.A,
  Ciech Vitrosilicon S.A, Ciech Pianki Sp. z o.o., Po lish Shipping Overseas Ltd. Sp. z o.o, Beyond.pl
  Sp. z o.o., Stanusch Technologies S.A. and he is a Board of Directors Member in QKR Namibia
  Navachab Gold Mine (PTY) Ltd.
  Mr. Jakubowicz will be a non-independent member of the Board (as defined in National
  Instrument 58-101 – Corporate Governance Disclosure ).
  Activities performed by Mr. Dawid Jakubowicz outsid e the Company are not competitive
  towards activities pursued within the Company. Mr. Jakubowicz is neither a shareholder in
  a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive
  legal person. Mr. Jakubowicz has not been entered i nto the Register of Insolvent Debtors
  (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) in Poland pursu ant to the Polish National Court Register
  Act.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2018
  z dnia 7 marca 2018 r.
  Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.
  Informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady D yrektorów - pana Dawida
  Jakubowicza
  Pan Dawid Jakubowicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek
  ekonomia. Posiada również dyplom MBA Uniwersytetu E konomicznego w Poznaniu oraz
  Uniwersytetu Stanowego w Georgii. Posiada uprawnien ia biegłego rewidenta i jest członkiem
  Izby Biegłych Rewidentów.
  Od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Z arządzania Portfelem (wcześniej, od 2013
  roku – Menedżer w Dziale Zarządzania Portfelem) w K ulczyk Holding S.A., gdzie jest
  odpowiedzialny za zarządzanie i realizację wszystki ch etapów procesu inwestycyjnego.
  Ma doświadczenie operacyjne w zakresie sektorów che micznego, górniczego, energetyki, ropy
  i gazu, samochodowego, dóbr konsumpcyjnych i nowych technologii .
  W latach 2010 - 2012 związany ze spółkami z Grupy K ulczyk Investments S.A. – KPI Business
  Services Sp. z o.o., a następnie Magro Internationa l Capital Group, gdzie pełnił odpowiednio
  funkcję Kontrolera Grupowego oraz Managera Controll ingu.
  W latach 2005 -2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań
  finansowych spółek z branż takich jak energetyka, s przedaż bezpośrednia, produkcja,
  motoryzacja, zgodnie - między innymi - z polskimi, międzynarodowymi i brytyjskimi standardami
  rachunkowości.
  Członek rad nadzorczych szeregu spółek, w tym obecn ie w Polenergia S.A., Ciech Cargo Sp.
  z o.o., Ciech Soda Polska S.A, Ciech Vitrosilicon S .A, Ciech Pianki Sp. z o.o., Polish Shipping
  Overseas Ltd. Sp. z o.o, Beyond.pl Sp. z o.o., Stan usch Technologies S.A. a także członek Rady
  Dyrektorów w QKR Namibia Navachab Gold Mine (PTY) L td.
  Pan Jakubowicz będzie miał status zależnego członka Rady Dyrektorów SERINUS ENERGY INC.
  (zgodnie z definicją zawartą w kanadyjskim Zarządze niu Krajowym 58-101 „Ujawnianie
  informacji dotyczących ładu korporacyjnego”, ang. C orporate Governance Disclosure).
  Działalność wykonywana przez pana Jakubowicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest
  konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywane j w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan
  Jakubowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej
  osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników
  Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Serinus Energy Inc.
ISIN:CA81752K1057
NIP:
EKD:
Adres: Suite 1170, 700 - 4th Avenue S.W. T2P 3J Calgary
Telefon:+1 403 2648877
www:www.kulczykoilventures.com
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-14Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SERINUS ENERGY INC.
2018-08-23 13:44:45
Ekspert
Jedna z najbardziej perspektywicznych spółek na GPW. Światowe zasoby gazu i ropy naftowej kurczą się. Ceny gazu i ropy rosną. Prognozy mówią o dalszym wzroście cen tych nośników energii. Spóła wydobywa zarówno gaz jak i ropę naftową, ma duże rezerwy w zakresie możliwości zwiększania wydobycia, ponadto cały czas prowadzi poszukiwania nowych złóż oraz przygotowuje już odkryte złoża do produkcji. Spółka ma znaczny potencjał zwiększania przychodów ze sprzedaży i zysku dla akcjonariuszy, co niewątpliwie powinno przełożyć się pozytywnie na wzrost ceny akcji tej spółki.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649