Raport.

SELVITA SA (9/2018) Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii H

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H przekazuje następujące informacje:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii H: 2 luty 2018 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii H: 21 luty 2018 r.
2) Data przydziału akcji serii H: 26 luty 2018 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.200.000.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 71,2%
Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 2.172.565 akcji serii H Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisówi.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.267.729.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.200.000.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii H wyniosła 61,00 (sześćdziesiąt jeden) złotych za każdą akcję.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 654 osób w ramach transzy Inwestorów Indywidualnych, 69 podmiotów w ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 595 osób w ramach transzy Inwestorów Indywidualnych, 69 podmiotów w ramach transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 134.200.000 zł.
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 4.354.426,91 zł
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.714.853,31 zł
b) wynagrodzenie subemitentów: nie wystąpiło
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 288.321,60 zł
d) promocja oferty: 351.252,00 zł
Koszty emisji akcji serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii H wyniósł: 1,98 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Selvita SA
ISIN:PLSELVT00013
NIP:679-29-42-955
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków
Telefon:+48 12 2974700
www:www.selvita.pl
Kalendarium raportów
2020-05-26Raport za I kwartał
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SELVITA
2020-04-09 02-04-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649