Raport.

SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2018) Powołanie zarządu na nową kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza SCO-PAK S. A. w restrukturyzacji podjęła uchwały nr 20 i 21, na mocy których ustalono skład Zarządu na nową kadencję wynoszącą 3 lata. Powołano Zarząd w składzie: Pan Grzegorz Pleskot - Prezes Zarządu Spółki i Pan Maciej Pleskot - Wiceprezes Zarządu Spółki.
Informacje dotyczące Członków Zarządu nowej kadencji, zgodnie z § 10 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowią załączniki do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20.04.2018 r., poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Grzegorz Pleskot – Prezes Zarządu SCO -PAK S.A
  Pan Grzegorz Pleskot był głównym współzałożycielem (40% udziałów w kapitale zakładowym) „SCO -
  PAK” spółki z o.o., w wyniku przekształcenia, której powstała SCOPAK Spółka Akcyjna. Pełniąc od
  grudnia 1996 roku funkcję Prezesa Zarządu uczestniczył czynnie we w szystkich projektach i
  inwestycjach Spółki w tym w jej debiucie na rynku NewConnect. Zorganizował w 1997 roku od
  podstaw Wydział Produkcji Tektury i Opakowań z Tektury na bazie nieruchomości zlokalizowanej w
  Chełmie oraz nabytych we Włoszech i Hiszpanii uż ywanych maszyn i urządzeń do produkcji tektury i
  opakowań z tektury. W następnych latach inicjował i nadzorował jego modernizację. W 2007 roku
  podjął za zgodą Zgromadzenia Wspólników decyzję o dalszej rozbudowie Spółki poprzez budowę
  Fabryki Papieru w Orch ówku k/Włodawy. Kierował wszystkimi pracami i poręczył osobiście wraz z
  małżonką spłatę udzielonego Spółce przez Bank kredytu inwestycyjnego na ten cel. Pan Grzegorz
  Pleskot po ukończeniu Policealnego Studium Mechanizacji Rolnictwa od 1986 roku prowadził w łasną
  działalność gospodarczą. W maju 1995 roku jako jeden z trzech akcjonariuszy(posiadający 45% akcji
  w kapitale zakładowym) był współzałożycielem spółki pod firmą ZPS”ESCOTT”S.A. z siedzibą w
  Chełmie zajmującej się w latach 1995 - 2004 produkcją obuwia, a w lipcu 1997 roku
  współzałożycielem „PRESCOTT” Spółki Akcyjnej w Chełmie, będącej obecnie głównym
  akcjonariuszem SCO -PAK S.A.(41,98% akcji w kapitale zakładowym). Od 30 września 2000 roku pełni
  funkcję Prezesa Zarządu PRESCOTT S.A. i jest głównym jej akc jonariuszem. Pan Grzegorz Pleskot
  posiada również doświadczenie w zakresie pracy w organach nadzorczych spółek prawa handlowego
  z racji pełnienia funkcji członka Rad Nadzorczych; ZPS”ESCOTT”S.A., Fabryka Obuwia ”ESCOTT 2”
  spółka z o.o. , PRESCOTT S.A . Pan Grz egorz Pleskot wg oświadczenia nie prowadzi żadnej działalności,
  która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności SCO -PAK S.A., nie uczestniczy w spółce
  konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
  kapit ałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie
  dysponuje również akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu SCO -PAK S.A. Jest natomiast powiązany z akcjonariuszem „PRE SCOTT” S.A.,
  dysponującym na Walnym Zgromadzeniu SCO -PAK ponad 5% ogólnej liczby głosów, poprzez
  posiadanie 61,5% akcji w kapitale zakładowym w tejże Spółce oraz pełnienie funkcji prezesa Zarządu
  w tej Spółce.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Pan Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu

  Pan Maciej Pleskot U kończył Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie uzyskując dyplom
  magistra ekonomii. Ze Spółką Pan Maciej Pleskot związany jest od 2002r. – początkowo jako
  członek Rady Nadzorczej, a także – od 2006r. – jako pracownik. Kandydat, przechodząc
  podczas okresu zatrudnienia wszystkie szczeble kariery zawodowej począwszy od specjalisty
  ds. marketingu zapoznał się z wszelkimi tajnikami prowadzonej przez Spółkę działalności.
  Sprawując od 2010r. funkcję Dyrektora Generalnego, w tym od kwietnia 2011 prokurenta
  Spółki, potwierdza kwalifikacje i predyspozycje do objęcia przedmiotowej funkcji. Zg odnie ze
  złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami
  Pana Macieja Pleskot wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami .
  Pan Maciej Pleskot, poza Emitentem, pełni funkcje: - PRESCOTT S.A - Członek Rady
  Nadzorczej . Pan Maciej Pleskot nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna
  w stosunku do działalności SCO -PAK S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
  wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie
  uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie dysponuje
  również akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu SCO -PAK SA w restrukturyzacji i nie jest powiązany z akcjonariuszem
  dysponującym taką liczbą głosów.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SCO-PAK SA w restrukturyzacji
ISIN:PLSCOPK00012
NIP:563-15-88-270
EKD: 17.1 produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
Adres: ul. Prosta 28 00-838 Warszawa
Telefon:+48 82 5654017
www:www.scopak.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SCO-PAK W RESTRUKT...
2020-04-02 02-04-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649