Raport.

SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 14 468 13 072 3 463 3 048 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -1 785 -2 036 -427 -475 Zysk (strata) brutto -3 497 -3 828 -837 -892 Zysk (strata) netto -3 749 -4 080 -897 -951 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 395 1 377 94 321 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 0 0 0 0 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -265 -212 -63 -49 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 130 1 165 31 272 Aktywa, razem (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 679 102 662 24 873 24 614 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 147 483 141 717 35 044 33 978 Zobowi?zania d?ugoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0 Zobowi?zania kr?tkoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 782 131 052 32 501 31 421 Kapita? w?asny (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) -42 804 -39 055 -10 171 -9 364 Kapita? zak?adowy (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 813 2 838 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -0,63 -0,69 -0,15 -0,16 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -0,63 -0,69 -0,15 -0,16 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) -7,23 -6,60 -1,72 -1,58 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) -7,23 -6,60 -1,72 -1,58 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja dodatkowa SCO -PAK S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z
  działalności Spółki do skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.201 8 do
  31.03 .201 8 roku.


  Spis treści :
  I. Wprowadzenie do raportu za I kwartał 201 8 roku. ................................ ................................ 2
  II. Dane finansowe. ................................ ................................ ................................ ..................... 4
  III. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ........... 14
  1. Kwota i rodzaj pozycji nietypowych ................................ ................................ ..................... 14
  2. Objaśnienia dotyczące sezonowości ................................ ................................ .................... 14
  3. Informac je o odpisach aktualizujących wartości zapasów ................................ ................... 14
  4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów .......................... 14
  5. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ 16
  6. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ........ 17
  7. Nabycie i sprzedaż aktywów trwałych ................................ ................................ ................. 19
  8. Istotne zobowiązania ................................ ................................ ................................ ............ 19
  9. Istotne rozliczenia ................................ ................................ ................................ ................. 19
  10. Błędy poprzednich okres ów ................................ ................................ ............................... 19
  11. Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności ............................... 20
  12. Niespłacenie kredytu lub pożyczki ................................ ................................ ..................... 20
  13. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ............. 20
  14. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ...... 20
  15. Zm iany klasyfikacji aktywów ................................ ................................ .............................. 21
  16. Emisja papierów wartościowych ................................ ................................ ........................ 21
  17. Dywidenda ................................ ................................ ................................ .......................... 22
  18. Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania ................................ ................................ . 22
  19 . Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ .. 22
  20. Inne informacje ................................ ................................ ................................ .................. 23
  21 . Zwięz ły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta ………………………………………….23
  22. Zdarzenia o nietypowym charakterze……………………………………………………………………………2 3
  23. Grupa kapitałowa ................................................................................. .............. .............. ..23
  24. Prognozy .............. ............................................................................................... .............. .24
  25. Akcjonariusze ......... .................................................................... ...................................... .24
  26. Stan posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących ….......................................... ..25
  27. Postępowania .............................................................................................................. .... ..25
  28. Transak cje z podmiotami powiązanymi ……………………………………………………………… ……… …26
  29. Poręczenia, pożyczki, gwarancje ............................................. ......................................... .26
  30 . Inne istotne informacje .......................................... .................... ...................................... .26
  31. Czynniki mające wpływ na wyniki kolejnego kwartału ................................................ .... .30

  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 2 z 30  Dodatkowe informacje i objaśnienia odnoszą się:

   do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
  własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawcz y objęt y
  skróconym sprawozdaniem finansowym,
   podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
   inne istotne informacje dla zrozumienia skróconego sprawozdania finansowego.
  I. Wprowadzenie do raportu za I kwartał 201 8 roku.

  1. SCO -PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą 00 -838 Warszawa, ul. Prosta 28
  jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st . Warszawy XII Wyd ział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000367265. Spółka posiada nadany
  numer statystyczny REGON 110150964 i numer ewidencji podatkowej NIP 563 -15 -88 -270.
  Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - produkcja papieru i tektury
  - produkc ja wyrobów z tektury
  2. Spółka rozpoczęła swoją działalność 14 lutego 1997r. Czas trwania spółki jest
  nieograniczony.
  3. Skrócone s prawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 3 1 marca 201 8
  roku .
  4. Skrócone s prawozdanie nie zawiera danych skonsolidowanyc h, spółka nie tworzy
  grupy kapitałowej i zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
  1994r. spółka nie jest zobowiązana do jego sporządzania.
  5. Skrócone s prawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gosp odarczej, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
  W obec zagrożenia płynności, w dniu 22 lipca 2016 roku, spółka złoż yła wniosek o
  otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta na podstawie przepisów Ustawy z dnia
  15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), mającego
  uchronić Emitenta przed upadłością. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i
  Restrukturyzacyjnych.
  Otwarcie postępowania sanacyjnego było uzasadnione potrzebą dokonania głębokich
  działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych
  Emitenta, w tym przywrócenia Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań
  oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą
  postępowanie sanacyjne zapewnia.
  Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we wniosku o otwarcie
  postepowania sanacyjnego, Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich
  przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów po stępowania sanacyjnego  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 3 z 30

  oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Postępowanie restrukturyzacyjne
  toczy się dalej. Nie został wyznaczony termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu
  głosowania nad układem.
  Skutkiem otwarcia postępowania sanacyjnego jest wst rzymanie w okresie sanacji
  Emitenta płatności zobowiązań (w tym finansowych) powstałych przed wydaniem
  postanowienia przez Sąd o ogłoszeni u sanacji jak również uchylenie postępowań
  egzekucyjnych prowadzonych wobec Emitenta. Brak realizacji tych płatności z nacznie
  wpływa na poprawę płynności Emitenta.
  W toku postępowania restrukturyzacyjnego został zatwierdzony plan
  restrukturyzacyjny złożony przez zarządcę do akt postępowania, które toczy się przed
  Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds.
  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
  Plan restrukturyzacyjny zawiera opracowaną strategię funkcjonowania Spółki SCO -
  PAK S.A. na lata 2017 –2021. Opiera się na dogłębnie przeanalizowanych procesach,
  które mają doprowadzić do poprawy sytuac ji spółki w zakresie finansowym
  i organizacyjnym, a także zwiększyć jej wartość poprzez wzrost efektywności
  funkcjonowania.
  Do tego ostatniego celu prowadzić ma wzrost produkcji i sprzedaży papieru oraz
  tektury. Spółka nie będzie handlowała produktami, któ re nie pozwalają na uzyskanie
  marży na satysfakcjonującym poziomie.
  Strategia finansowa zakłada natomiast redukcję zadłużenia, a także poprawę cyklu
  konwersji zobowiązań tak aby Spółka dzięki odzyskaniu wiarygodności płatniczej u
  dostawców, mogła finansow ać się w części w formie kredytu kupieckiego, który
  będzie stanowił istotny udział w kapitale obcym krótkoterminowym. Wyżej opisana
  strategia powinna przyczynić się w latach następnych do osiągnięcia przez spółkę
  zdolności do generowania przychodów na pozi omie zbliżonym do lat 2014 -2015.
  Plan restrukturyzacyjny zakłada pozyskanie inwestora strategicznego. Wykonanie w
  przyszłości układu będzie możliwe w przypadku generowania zysków na poziomie
  umożliwiającym swobodne spłaty wierzycieli. W przypadku pozyskan ia inwestora
  strategicznego, będzie możliwy bardziej dynamiczny rozwój Spółki, a także spokojne i
  terminowe wdrażanie rozwiązań restrukturyzacyjnych. Dodatkowymi działaniami,
  które mogą wpłynąć na finasowanie planu restrukturyzacyjnego będzie zawarcie
  ukła du z wierzycielami w celu redukcji zobowiązań, umorzenia odsetek i innych
  kosztów. Również negocjacje z dostawcami dłuższych terminów płatności wpłyną
  pozytywnie na realizację planu. Ewentualne zbycie aktywów trwałych, pozwoli na
  zmniejszenie zadłużenia or az redukcję kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.
  W przypadku braku zawarcia układu z wierzycielami istnieje istotne ryzyko upadłości
  spółki. W przypadku upadłości i konieczności wymuszonej sprzedaży poszczególnych
  składników majątku istnieje poważne r yzyko spadku wartości składników majątku
  Spółki a tym samym trudno ocenić jaki wpływ będzie miała wartość rzeczowych
  aktywów trwałych na osiąganie zakładanych korzyści ekonomicznych w przyszłości.  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 4 z 30


  6. W 201 8 roku nie wprowadzono zmian w prezent owaniu danych finansowych.
  7. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie kalkulacyjnym .
  8. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

  II. Dane finansowe.

  1. Omówienie stosowanych zasad wyceny.
  Metody i zasady wyceny aktywów:
  - wartości niematerial ne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według
  cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
  oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość
  początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny.
  Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też
  według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy am ortyzacyjne lub umorzeniowe
  oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do
  Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do
  10 .000 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytk owania. Środki trwałe i
  wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 .000 zł amortyzowane są metodą
  liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z okresem ekonomicznej
  użyteczności.
  - środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksi ąg rachunkowych
  ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w
  wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
  wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień
  bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady
  omówionej powyżej .
  Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:
  - aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, na dzień
  bilansowy:
  - aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która
  jest niższa, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości
  nominalnej.
  Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na
  dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży net to.
  Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia
  nie wyższego od cen ich sprzedaży netto.  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 5 z 30

  Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na
  dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższy ch od cen ich sprzedaży netto.
  Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień
  bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
  Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartośc i nominalnej, a na dzień
  bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
  Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane
  są wg kwoty wymagającej zapłaty.
  Wycenę bieżącą rezerw na d zień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie
  oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie
  oszacowanej wartości.
  Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień
  bilansowy.
  Koszt y w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
  Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym .
  Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg
  rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiąz ania organizacyjne w zakresie
  ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

  2. Rokiem obrotowym jest okres od 1 stycznia 201 8 do 31 grudnia 201 8 roku , który
  jest dwudziestym drugim rok iem działalności Spółki.
  3. Zmiany me tod księgowości w roku obrotowym nie wystąpiły.
  4. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego nie wystąpiły.
  5. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym na dzień 3 1 marca 201 8
  rok u są porównywalne z danymi liczbowymi za 201 7 rok oraz z I kwartałem 2017
  roku i są prezentowane w tys. zł.
  6. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w bilansie nie wystąpiły.
  7. Wybrane dane finansowe - § 66 ust. 8 pkt 1
  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 6 z 30
  Powyższe dane finansowe za I kwartał 201 8 i 201 7 roku oraz dane na dzień 31.1 2.201 7 roku
  zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  - poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień
  31 marca 201 8 roku - 4,2085 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 201 7 roku - 4,1709 PLN/EUR
  - poszczególne p ozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych :
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
  Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do
  marca 201 8 roku - 4,1784 PLN/EUR) oraz (od stycznia do marca 201 7 roku - 4,2891
  PLN/EUR ). 01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  01.01.2018-
  31.03.2018
  01.01.2017-
  31.03.2017
  I . Przychody netto ze s przeda ży produktów, towa rów i
  ma teri a łów 14 468 13 072 3 463 3 048
  I I . Zys k (s tra ta ) z dzi a ła l noś ci opera cyj nej -1 785 -2 036 -427 -475
  I I I . Zys k (s tra ta ) brutto -3 497 -3 828 -837 -892
  I V. Zys k (s tra ta ) netto -3 749 -4 080 -897 -951
  V. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej 395 1 377 94 321
  VI . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej 0 0 0 0
  VI I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej -265 -212 -63 -49
  VI I I . Przepływy pi eni ężne netto, ra zem 130 1 165 31 272
  I X. Aktywa , ra zem 104 679 102 662 24 873 24 614
  X. Zobowi ąza ni a i rezerwy na zobowi ąza ni a 147 483 141 717 35 044 33 978
  XI . Zobowi ąza ni a długotermi nowe 0 0 0 0
  XI I . Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 136 782 131 052 32 501 31 421
  XI I I . Ka pi ta ł wła s ny -42 804 -39 055 -10 171 -9 364
  XI V. Ka pi ta ł za kła dowy 11 837 11 837 2 813 2 838
  XV. Li czba a kcj i (w s zt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  XVI . Zys k (s tra ta ) na j edną a kcj ę zwykłą (w zł/ EUR) -0,63 -0,69 -0,15 -0,16
  XVI I . Rozwodni ony zys k (s tra ta ) na j edną a kcj ę zwykłą (w
  zł/EUR) -0,63 -0,69 -0,15 -0,16
  XVI I I . Wa rtoś ć ks i ęgowa na j edną a kcj ę (w zł/EUR) -7,23 -6,60 -1,72 -1,58
  XI X. Rozwodni ona wa rtoś ć ks i ęgowa na j edną a kcj ę (w
  zł/EUR) -7,23 -6,60 -1,72 -1,58
  XX. Za dekl a rowa na l ub wypła cona dywi denda na j edną
  a kcj ę (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  w tys. zł w tys. EUR  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 7 z 30

  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 83 717 85 386 91 092
  Wa rtoś ci niema teria lne i pra wne, w tym: 47 52 65
  wa rtoś ć firmy 0 0 0
  Rzeczowe a ktywa trwa łe 82 183 83 847 90 052
  Na leżnoś ci długoterminowe 0 0 0
  Od jednos tek powiąza nych 0 0 0
  Od pozos ta łych jednos tek 0 0 0
  Inwes tycje długoterminowe 0 0 0
  Nieruchomoś ci 0 0 0
  Wa rtoś ci niema teria lne i pra wne 0 0 0
  Długoterminowe a ktywa fina ns owe 0 0 0
  w jednos tka ch powiąza nych, w tym: 0 0 0
  udzia ły lub a kcje w jednos tka ch podporządkowa nych
  wycenia ne metodą pra w wła s noś ci 0 0 0
  w pozos ta łych jednos tka ch 0 0 0
  Inne inwes tycje długoterminowe 0 0 0
  Długoterminowe rozliczenia międzyokres owe 1 487 1 487 975
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 1 487 1 487 975
  Inne rozliczenia międzyokres owe 0 0 0
  Aktywa obrotowe 20 962 17 276 22 500
  Za pa s y 8 625 7 859 9 321
  Na leżnoś ci krótkoterminowe 11 665 8 839 11 788
  Od jednos tek powiąza nych 3 3 2
  Od pozos ta łych jednos tek 11 662 8 836 11 786
  Inwes tycje krótkoterminowe 653 523 1 364
  Krótkoterminowe a ktywa fina ns owe 653 523 1 364
  w jednos tka ch powiąza nych 0 0 0
  w pozos ta łych jednos tka ch 653 523 1 364
  ś rodki pieniężne i inne a ktywa pieniężne 653 523 1 364
  Inne inwes tycje krótkoterminowe 0 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres owe 19 55 27
  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0
  Udziały (akcje) własne 0 0 3 472
  A k t y w a r a z e m 104 679 102 662 117 064
  BILANS w tys. zł  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 8 z 30

  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
  PASYWA
  Kapitał własny -42 804 -39 055 -20 845
  Ka pita ł za kła dowy 11 837 11 837 11 837
  Ka pita ł za pa s owy 30 569 30 569 30 569
  Ka pita ł z a ktua liza cji wyceny 0 0 0
  Pozos ta łe ka pita ły rezerwowe 0 0 0
  Zys k (s tra ta ) z la t ubiegłych -81 461 -59 171 -59 171
  Zys k (s tra ta ) netto -3 749 -22 290 -4 080
  Odpis y z zys ku netto w ciągu roku obrotowego (wielkoś ć
  ujemna ) 0 0 0
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 147 483 141 717 137 909
  Rezerwy na zobowiąza nia 7 963 7 715 6 233
  Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 6 499 6 247 5 554
  Rezerwa na ś wia dczenia emeryta lne i podobne 453 457 647
  długoterminowa 134 137 184
  krótkoterminowa 319 320 463
  Pozos ta łe rezerwy 1 011 1 011 32
  długoterminowe 0 0 0
  krótkoterminowe 1 011 1 011 32
  Zobowiąza nia długoterminowe 0 0 0
  Wobec jednos tek powiąza nych 0 0 0
  Wobec pozos ta łych jednos tek 0 0 0
  Zobowiąza nia krótkoterminowe 136 782 131 052 128 575
  Wobec jednos tek powiąza nych 2 2 2
  Wobec pozos ta łych jednos tek 134 476 128 745 126 263
  Fundus ze s pecja lne 2 304 2 305 2 310
  Rozliczenia międzyokres owe 2 738 2 950 3 101
  Ujemna wa rtoś ć firmy 0 0 0
  Inne rozliczenia międzyokres owe 2 738 2 950 3 101
  długoterminowe 2 118 2 118 2 481
  krótkoterminowe 620 832 620
  P a s y w a r a z e m 104 679 102 662 117 064
  BILANS w tys. zł Wa rtoś ć ks ięgowa -42 804 -39 055 -20 845
  Liczba a kcji (w s zt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Wa rtoś ć ks ięgowa na jedną a kcję (w zł) -7,23 -6,60 -3,52
  Rozwodniona liczba a kcji (w s zt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Rozwodniona wa rtoś ć ks ięgowa na jedną a kcję (w zł) -7,23 -6,60 -3,52  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 9 z 30

  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  w tys. zł
  01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2017 - 31.03.2017
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałó w, w tym: 14 468 57 473 13 072
  od jednostek powiązanych 1 4 1
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 467 57 452 13 072
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 21 0
  Koszty działalności operacyjnej 12 148 48 971 11 015
  jedn ostkom powiązanym 0 0 0
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 148 48 968 11 015
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3 0
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 320 8 502 2 057
  Koszty sprzedaży 1 207 4 987 1 149
  Koszty ogólnego z arządu 1 912 7 637 1 978
  Zysk (strata) ze sprzedaży -799 -4 122 -1 070
  Pozostałe przychody operacyjne 242 2 483 412
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 9 6
  Dotacje 0 0 0
  Inne przychody operacyjne 242 2 474 406
  Pozostałe koszty operacyjne 1 228 9 570 1 378
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
  Inne koszty operacyjne 1 228 9 570 1 378
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 785 -11 209 -2 036
  Przychody finansowe 0 33 12
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
  Na leżnoś ci wa runkowe 0 0 0
  Od jednos tek powiąza nych (z tytułu) 0 0 0
  otrzyma nych gwa ra ncji i poręczeń
  Od pozos ta łych jednos tek (z tytułu) 0 0 0
  otrzyma nych gwa ra ncji i poręczeń
  Zobowiąza nia wa runkowe 270 316 270 316 270 316
  Na rzecz jednos tek powiąza nych (z tytułu) 0 0 0
  udzielonych gwa ra ncji i poręczeń
  Na rzecz pozos ta łych jednos tek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316
  udzielonych gwa ra ncji i poręczeń 0 0 0
  us ta nowione hipoteki 135 158 135 158 135 158
  Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158
  za s ta w rejes trowy 135 158 135 158 135 158
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 270 316 270 316 270 316
  POZYCJE POZABILANSOWE
  w tys.  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 10 z 30

  od jednostek powiązanych 0 0 0
  Odsetki, w tym: 0 23 1
  od jednostek powiązanych 0 0 0
  Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0
  Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0
  Inne 0 10 11
  Koszty finansowe 1 712 10 681 1 804
  Odsetki w tym: 1 540 6 294 1 550
  dla jednostek powiązanych 0 0 0
  Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0
  Aktualizacja wartości inwestycji 0 3 472 0
  Inne 172 915 254
  Zysk (str ata) brutto -3 497 -21 857 -3 828
  Podatek dochodowy 252 433 252
  część bieżąca 0 0 0
  część odroczona 252 433 252
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkow anych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
  Zysk (strata) netto -3 749 -22 290 -4 080

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys. zł
  01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2017 - 31.03.2017
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -39 055 -16 765 -16 765
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -39 055 -16 765 -16 765
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - emisji akcji (wydania udziałów)
  b)zmniejszenia (z tytułu)
  - umorzenia akcji (udziałów)
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 Zys k (s tra ta ) netto (za nnua lizowa ny) -3 749 -22 290 -4 080
  Średnia wa żona liczba a kcji zwykłych (w s zt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Zys k (s tra ta ) na jedną a kcję zwykłą (w zł) -0,63 -3,77 -0,69
  Średnia wa żona rozwodniona liczba a kcji zwykłych (w s zt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Rozwodniony zys k (s tra ta ) na jedną a kcję zwykłą (w zł) -0,63 -3,77 -0,69  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 11 z 30

  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku (ustawowo)
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - pokrycia straty
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - zbycia środków trwałych
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -59 171 -17 308 -17 308
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek o kresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -59 171 -17 308 -17 308
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -59 171 -17 308 -17 308
  a) zwiększenia (z t ytułu) -22 290 -41 863 -41 863
  - do pokrycia w latach następnych -22 290 -41 863 -41 863
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - pokrycie straty z lat ubiegłych
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -81 461 -59 171 -59 171  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 12 z 30

  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -81 461 -59 171 -59 171
  8. Wynik netto -3 749 -22 290 -4 080
  a) zysk netto
  b) strata netto -3 749 -22 290 -4 080
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -42 804 -39 0 55 -20 845
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -42 804 -39 055 -20 845  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys. zł
  01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2017 - 31.03.2017
  (metoda po średnia)
  I. Zysk (strata) netto -3 749 -22 290 -4 080
  II. Korekty razem 4 144 23 532 5 457
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 0
  2. Amortyzacja 1 668 7 682 2 048
  3. (Zyski) straty z ty tułu różnic kursowych -12 -4 16
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 546 6 228 1 505
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 4 058 0
  6. Zmiana stanu rezerw 248 1 673 190
  7. Zmiana stanu zapasów -766 3 411 1 950
  8. Zmiana stanu należności -4 574 -8 650 -3 782
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 209 10 007 3 710
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -175 -873 -180
  11. Inne korekty 0 0 0
  III. Przepływy pienię żne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) - metoda pośrednia 395 1 242 1 377
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0 9 6
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 9 6
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
  - zbycie aktywów finansowych 0 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
  - odsetki 0 0 0
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
  - zbycie aktywów finansowych 0 0 0  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 13 z 30

  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
  - spłata udziel onych pożyczek długoterminowych 0 0 0
  - odsetki 0 0 0
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0
  II. Wydatki 0 13 6
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 13 6
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0
  a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
  - nabycie aktywów finansowych 0 0 0
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
  b) w pozo stałych jednostkach 0 0 0
  - nabycie aktywów finansowych 0 0 0
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 0 -4 0
  C. Przepływy środków pi eniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0 0 0
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0
  2. Kredyty i pożyczki 0 0 0
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
  4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
  II. Wydatki 265 914 212
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 201 609 132
  8. Odsetki 64 305 80
  9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -265 -914 -212
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) 130 324 1 165
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 130 324 1 165
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 523 199 199
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D), w tym: 653 523 1 364
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 14 z 30

  III. Pozostałe informacje
  1. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny,
  wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
  wartość lub częstotliwość - § 66 ust. 5 pkt 1

  Nie wystąpiły w okresi e objętym raportem.


  2. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w
  prezentowanym okresie - § 66 ust. 5 pkt 2

  W Spółce nie występuje sezonowość oraz cykliczność działalności.

  3. Informacje o odpisach aktualizujących wartości zap asów do wartości netto
  możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu - § 66 ust. 5 pkt 3  Na dzień 3 1 grudnia 201 8 roku wartość zapasów materiałów i produktów w magazynach
  Spółki wynosi 8.625 tys. zł. i był a o 10 % większa w porównaniu z e sta nem na konie c 2017
  roku . Wzrost wystąpił w segmencie wyrobów własnych – papier, po wznowieniu produkcji
  spowodowanej trzy tygodniową przerwą w miesiącu grudniu. W stosunku do materiał ów i
  wyrob ów zalegające w magazynie powyżej roku utworzono odpis aktua lizujący w kwocie
  173 tys. zł. Główną pozycją zapasów są części zamienne do linii produkcyjnej papieru na
  kwotę 4.98 0 tys. zł. Zapasy materiałów wycenione są w cenach zakupu netto, natomiast
  wyroby w koszcie ich wytworzenia.

  4. Informacje o odpisach aktuali zujących z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub
  innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów - § 66 ust. 5 pkt 4

  Aktywa finansowe

  Spółka nie posiada długoterminowych a ktywów finansowych.

  ZAPASY w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  materiały 7 364 7 590 7 433
  półprodukty i produkty w toku 0 0 0
  produkty gotowe 1 254 262 1 881
  towary 7 7 7
  zaliczki na dostawy 0 0 0
  Zapasy, razem 8 625 7 859 9 321  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 15 z 30

  Rzeczowe aktywa trwałe

  Spółka jest w posiadaniu środków trwałych, które na dzień bilansowy zostały wycenione
  zgodnie z ustawą o rachunkowości w cenie nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy
  amortyzacyjne, i ich wartość bilansow a netto wynosi 82.183 tys. zł. Główne pozycje środków
  trwałych to linia do produkcji papieru w fabryce w Orchówku, linia technologiczna do
  produkcji tektury w zakładzie w Chełmie oraz elektrociepłownia i biologiczna oczyszczalnia
  ścieków w Orchówku. Posiad ane urządzenia oraz nieruchomości są wykorzystywane w
  procesie produkc yjnym spółki . Nieumarzane środki trwałe dotyczą części nieruchomości
  spółki, położonych w Chełmie przy ul. Rampa Brzeska 39. Są to powierzchnie magazynowe,
  których spółka nigdy nie wykor zystywała do prowadzenia działalności. Z tego tytułu spółka
  posiada odpis aktualizujący rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 58 6 tys. zł.

  Wartości niematerialne i prawne

  Wartość bilansowa posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 47 tys. zł. Są to
  programy komputerowe używane przez działy księgowe, kadry i sprzedaży , w pełni
  umorzone oraz koszty zakończonych prac badawczo -rozwojowych, związanych z procesem
  produkcji i użytkowania tektury falistej oraz opakowań te kturowych o wartości 47 tys. zł.

  Inne aktywa

  Należności krótkoterminowe Spółki na dzień 3 1 marca 201 8 roku wynoszą 11 .665 tys. zł ,
  które zwiększyły się w pierwszym kwartale o 32%. Wznowienie produkcji, a co za tym idzie
  sprzedaży, miało na to bezpośredni wpływ. W ycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty,
  z zachowaniem zasady ostrożności. W stosunku do należności od dłużników postawionych w
  stan likwidacji, przeterminowanych lub skierowanych na drogę postepowania sądowego
  Spółka posiada utworzone odpisy aktualizujące w kwocie 10 .39 0 tys . zł .

  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  Stan na początek okresu 10 395 10 114 10 114
  zwiększenia (z tytułu) 0 692 0
  utworzenie 692
  zmniejszenia (z tytułu) 5 411 0
  rozwiązanie 5 19
  wykorzystanie 392
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności
  krótkoterminowych na koniec okresu 10 390 10 395 10 114  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 16 z 30

  5. Rezerwy - informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu
  rezerw; - § 66 ust. 5 pkt 5  Na dzień 3 1 marca 201 8 roku Spółka posiada utworzone długoterminowe rezerwy na
  świadczenia emerytalne w kwocie 13 4 tys. zł. W pierws zym kwarta le spółka rozwiązała
  rezerwę w kwocie 3 tys. zł z tytułu dokonanych wypłat .
  Krótkoterminowe rezerwy zostały utworzone z tytułu niewykorzystanych urlopów
  wypoczynkowych pracowników spółki i na dzień 3 1 marca 201 8 roku wynoszą 319 tys. zł . W
  pierwszym kwartale 201 8 roku spółka rozwiązała rezerwę w kwocie 1 tys. zł z tytułu
  wypłaconych ekwiwalentów dla zwolnionych pracowników.


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
  ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  stan na początek okresu 137 184 184
  zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
  utworzenie
  wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
  rozwiązanie (z tytułu) 3 47 0
  wypłata świadczeń 3 14
  stan na koniec okresu 134 137 184 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
  ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  stan na początek okresu 320 525 525
  zwiększenia (z tytułu) 0 70 0
  utworzenie 70
  wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0
  wykorzystanie zaległych urlopów
  rozwiązanie (z tytułu) 1 275 62
  wypłata świadczeń 1 275 62
  stan na koniec okresu 319 320 463 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
  KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  stan na początek okresu 1 011 32 32
  zwiększenia (z tytułu) 0 998 0
  utworzenie 998
  wykorzystanie (z tytułu) 0 19 0
  otrzymania faktur 19
  rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0
  wypłata świadczeń
  stan na koniec okresu 1 011 1 011 32  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 17 z 30  Na dzień bilansowy Spólka posiada utworzone rezerwy na koszty roku 201 7 w kwocie 1.011
  tys. zł, z tego 7.124,8 5 z tytułu wynagrodzenia dla biegłego rewidenta za badanie rocznego
  sprawozdania finansowego oraz 120 tys. z tytułu niezafakturowanego czynszu za najem
  powierzchni magazynowej od spółki ZPS Escott SA w upadłości za okres wrzesień -grudzień
  2017 roku. Utworz ono również rezerwę w kwocie 872 tys. zł na zakup jednostek emisji CO2
  za 2017 rok. Spółka musi zakupić i umorzyć do dnia 30 kwietnia 2018 roku 12.220 jednostek,
  której cena wynosi obecnie w przedziale 17,49 -18,77 EUR/szt. Na dzień publikacji raportu
  spółk a wywiązała się z tego obowiązku.

  Pozostałe długoterminowe rezerwy w na dzień 3 1 marca 201 8 roku nie występują.

  6. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - informacje o
  rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego - § 66 ust. 5 pkt 6  Na dzień 3 1 marca 201 8 roku Spółka posiada utworzoną rezerwę na odroczony podatek
  dochodowy w kwocie 6.499 tys. zł, z czego główna pozycja to rezerwa z tytułu różnicy w
  amortyzacji bilansowej a podatkowej linii technologicznej do produkc ji papieru w kwocie ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
  PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  początek okresu, w tym: 6 247 5 302 5 302
  odniesionej na wynik finansowy 6 247 5 302 5 302
  odniesionej na kapitał własny 0 0 0
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
  Zwiększenia 252 1 010 252
  odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
  różnic przejściowych (z tytułu) 252 1 010 252
  powstanie różnic przejsciowych 252 1 010 252
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  Zmniejszenia 0 65 0
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 65 0
  odwróceniem różnic przejsciowych 65
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  koniec okresu, razem 6 499 6 247 5 554
  odniesionej na wynik finansowy 6 499 6 247 5 554
  odniesionej na kapitał własny 0 0 0
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 18 z 30

  6.272 tys. zł. Pozostałe tytuły to rezerwa na amortyzację środków trwałych w leasingu
  operacyjnym w kwocie 191 tys. zł oraz naliczone kary umowne w kwocie 34 tys. zł.
  Na dzień bilansowy Spółka posiada utworzone aktywo na podatek o droczony w kwocie 1.487
  tys. zł . Do głównych tytułów zaliczymy aktywo z tytułu utworzonych rezerw na świadczenia
  pracownicze , niewypłacone umowy - zlecenia w kwocie 447 tys. zł , raty leasingowe środków
  trwałych w leasingu operacyjnym na kwotę 24 tys. zł , naliczone odsetki od obligacji i ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
  PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  początek okresu, w tym: 1 487 975 975
  odniesionych na wynik finansowy 1 487 975 975
  odniesionych na kapitał własny 0 0 0
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0
  Zwiększenia 0 659 0
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 659 0
  powstanie różnic przejsciowych 659
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
  podatkową (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
  (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  Zmniejszenia 0 147 0
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 147 0
  odwrócenie się różnic przejściowych 147
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
  podatkową (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową
  (z tytułu) 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  koniec okresu, razem, w tym: 1 487 1 487 975
  odniesionych na wynik finansowy 1 487 1 487 975
  odniesionych na kapitał własny 0 0 0
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 19 z 30

  zobowiązań w kwocie 813 tys. zł oraz koszty roku 2017 w kwocie 192 tys. zł, dotyczące
  głównie zakupu jednostek emisji CO2 .
  7. Nabycie i sprzedaż aktywów trwałych - informacje o istotnych transakcjach nabycia
  i sprzedaży rz eczowych aktywów trwałych - § 66 ust. 5 pkt 7  Powyższa tabela przedstawia ruch środków trwałych za I kwartał 201 8 rok u. W tym okresie
  spółka nie dokonała nabycia now ych środków trwałych oraz nie wystąpił y operacj e
  sprzedaży lub likwidacji środk ów trwał ych.

  8. Istotne zobowiązania – informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania
  zakupu rzeczowych aktywów trwałych - § 66 ust. 5 pkt 8

  Na dzień 3 1 marca 201 8 roku Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania
  zaku pu rzeczowych aktywów trw ałych .

  9. Istotne rozliczenia - informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych -
  § 66 ust. 5 pkt 9

  Nie wystąpiły.

  10. Błędy poprzednich okresów - wskazanie korekt błędów poprzednich okresów - § 66
  ust. 5 pkt 10

  Nie wystąpiły. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
  - grunty (w
  tym prawo
  użytkowania
  wieczystego
  gruntu)
  - budynki,
  lokale i obiekty
  inżynierii
  lądowej i
  wodnej
  urządzenia
  techniczne i
  maszyny
  środki
  transportu
  inne środki
  trwałe
  Środki trwałe,
  razem
  wartość brutto środków trwałych na początek okresu 420 26 660 109 851 502 135 137 568
  zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
  nakłady inwestycyjne
  zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
  sprzedaż
  wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 420 26 660 109 851 502 135 137 568
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 53 6 667 45 872 408 135 53 135
  amortyzacja za okres (z tytułu) 1 255 1 398 10 0 1 664
  sprzedaż
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 54 6 922 47 270 418 135 54 799
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 583 3 0 0 586
  zwiększenia 0 0 0 0 0 0
  zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 583 3 0 0 586
  wartość netto środków trwałych na koniec okresu 366 19 155 62 578 84 0 82 183  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 20 z 30


  11. Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności - informacje o
  zmian ie sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny
  wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
  niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w
  skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) - § 66 ust. 5 pkt 1 1

  W pierwszym kwartale 201 8 roku Spółka nie odnotowała zmian warunków prowadzenia
  działalności gospodarczej, które miały ist otny wpływ na wartość aktywów finansowych oraz
  zobowiązań finansowych jednostki.

  12. Niespłacenie kredytu lub pożyczki - informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki
  lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu , do
  których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego - §
  66 ust. 5 pkt 1 2

  W trakcie toczącego się postępowania sanacyjnego Spółka nie dokonuje spłat kredytów i
  pożyczek.

  13. Transakcje z podmiotami powiązanymi - informacje o zawarciu prze z emitenta lub
  jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli
  zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy
  czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrup owane według
  rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są
  niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy emitenta - § 66 ust. 5 pkt 1 3

  W okresie objętym raportem Spółka nie do konywała istotnych transakcji z podmiotem
  powiązanym w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za r ównoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z dnia 28 lutego
  2009 r.)
  14. Instrumenty finansowe - w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w
  wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metod y) jej ustalenia - § 66 ust. 5 pkt 1 4

  Długoterminowe aktywa finansowe

  Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

  Krótkoterminowe aktywa finansowe  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 21 z 30
  W 201 8 roku Spółka nie dokonała zmiany metody wyceny aktywów finansowych w
  porównani u z latami ubiegłymi.
  15. Zmiany klasyfikacji aktywów - informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów
  finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów - § 66 ust. 5 pkt 1 5

  W omawianym okresie 201 8 roku nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji a ktywów finansowych,
  związanych ze zmianą celu lub sposobu ich wykorzystywania.

  16. Emisja papierów wartościowych - informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nie
  udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych - § 66 ust. 5 pkt 1 6
  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  w jednostkach zależnych 0 0 0
  w jednostkach współzależnych 0 0 0
  w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0
  w znaczącym inwestorze 0 0 0
  we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 0
  w jednostce dominującej 0 0 0
  w pozostałych jednostkach 653 523 1 364
  udziały lub akcje 0 0 0
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0
  dłużne papiery wartościowe 0 0 0
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0
  udzielone pożyczki 0 0 0
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 653 523 1 364
  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 653 523 1 364
  inne środki pieniężne 0 0 0
  inne aktywa pieniężne 0 0 0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 653 523 1 364 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA
  WALUTOWA) w tys. zł.
  2018-03-31 2017-12-31 2017-03-31
  w walucie polskiej 632 474 1 334
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 21 49 30
  b1. w walucie tys. EUR 5 12 7
  po przeliczeniu na tys. zł 21 49 30
  pozostałe waluty w tys. zł
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 653 523 1 364  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 22 z 30

  W okresie objętym rapor tem Spółka nie dokonała emisji ani wykupu i spłaty papierów
  wartościowych.
  17. Dywidenda - informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy,
  łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane - §
  66 ust. 5 pkt 1 7

  W okresie objętym raportem organy Spółki nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji
  wypłaty lub wypłaty dywidendy.

  18. Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania - wskazanie zdarzeń, które wystąpiły
  po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sp rawozdanie finansowe, nieujętych w
  tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
  emitenta - § 66 ust. 5 pkt 1 8

  Po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogą
  wpłynąć na przyszł e wyniki finansowe spółki.

  19. Zobowiązania warunkowe - informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych
  lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  obrotowego - § 66 ust. 5 pkt 19  31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
  Na leżnoś ci wa runkowe 0 0 0
  Od jednos tek powiąza nych (z tytułu) 0 0 0
  otrzyma nych gwa ra ncji i poręczeń
  Od pozos ta łych jednos tek (z tytułu) 0 0 0
  otrzyma nych gwa ra ncji i poręczeń
  Zobowiąza nia wa runkowe 270 316 270 316 270 316
  Na rzecz jednos tek powiąza nych (z tytułu) 0 0 0
  udzielonych gwa ra ncji i poręczeń
  Na rzecz pozos ta łych jednos tek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316
  udzielonych gwa ra ncji i poręczeń 0 0 0
  us ta nowione hipoteki 135 158 135 158 135 158
  Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158
  za s ta w rejes trowy 135 158 135 158 135 158
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 270 316 270 316 270 316
  POZYCJE POZABILANSOWE
  w tys.  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 23 z 30

  20. Inne informacje , które m ogą w istotn y sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
  majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta - § 66 ust. 5 pkt 2 0

  Czynnikiem negatywnym, który może istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
  finansowej i wyniku finansowego emitenta pozostają ograniczone śr odki obrotowe Emitenta.
  Wyeksploatowany park maszynowy , k onieczność ponoszenia wysokich nakładów
  odtworzeniowych na środki trwałe może znacząco wpłynąć na zdolność do generowania
  przychodów. Postępowanie sanacyjne powinno doprowadzić do zawarcia układu z
  wierzycielami i spłatę zobowiązań Spółki. W przypadku braku zawarcia układu istnieje ryzyko
  postawienia spółki w stan upadłości.

  21. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarz eń dotyczących emitenta - § 66 ust.
  8 pkt 2

  Działania Spółki w pierwszym kwartale 2018 roku koncentrowały się na odbudowaniu
  zaufania klientów po grudniowej przerwie w produkcji, związanej z brakiem finansowania
  oraz na bieżącym utrzymaniu maszyny papier niczej w Orchówku oraz tekturnicy w Chełmie
  w stałej gotowości produkcyjnej. Mimo awarii w obydwu lokalizacjach Spółka zanotowała w
  pierwszym kwartale 2018 wzrost produkcji tektury o 334.607 m2 i papieru o 1.919 ton w
  porównaniu do analogicznego okresu 201 7 roku. Łącznie w pierwszym kwartale 2018 roku
  Spółka wyprodukowała 6.692 tony papieru i 13 077 000 m2 tektury. Wzrost produkcji został
  osiągnięty poprzez podwyższenie wydajności pracy. W lutym 2018 roku po remoncie
  uruchomiona została elektrociepłownia m iałowa, która umożliwiła bardziej stabilną
  produkcję papieru na maszynie papierniczej.
  W tej chwili Spółka koncentruje się na zwiększeniu marży na wytwarzanych produktach oraz
  na podwyższeniu jakości produkowanego papieru i tektury.
  Mimo tych trudnośc i spółka wygenerowała w pierwszym kwartale 2018 roku przychody ze
  sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 14, 5 mln zł, przy 13, 1 mln zł w
  analogicznym okresie roku poprzedniego.

  W dniu 12 stycznia 2018 roku spółka podpisała umowę faktoringu z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z limitem
  finansowania 1 mln zł, z wysokością zaliczki na poziomie 80%. Do umowy zostali włączeni
  kontrahenci, którzy wcześniej byli objęci umową z Pragma Fakto ring S.A.. Na dzień publikacji
  raportu finansowanie utrzymuje się na poziomie 0,6 mln zł.


  22. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających
  istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe - § 66 ust. 8 pkt 3

  Nie wystąpiły w okre sie objętym raportem.

  23. Grupa kapitałowa - opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w
  wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 24 z 30

  oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania
  działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta
  będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma
  obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań fi nansowych -
  dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji - § 66 ust. 8 pkt 4
  Spółka nie tworzy grupy kapitałowej .

  24. Prognozy - stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
  publikowanych prognoz wyników n a dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w
  raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych - § 66 ust. 8 pkt 5
  Spółka nie publikowała prognoz wyników na 201 8 rok.

  25. Akcjonariusze - wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio l ub pośrednio
  przez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby
  posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowy m,
  liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
  walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów
  akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego - § 66 us t. 8
  pkt 6
  Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki jest spółka PRESCOTT SA z siedzibą w Chełmie, która na dzień 3 1 marca
  201 8 roku jest właścicielem 2 422 000 akcji w tym:
  - 1 303 250 akcji imiennych , uprzywilejowanych serii A,
  - 1 118 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  które łącznie stanowią 40,92% udziału w kapitale zakładowym SCO -PAK S.A. i 51,58 % w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 25 z 30

  26. Stan posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących - zestawienie stanu
  posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
  emitenta na dzień przekazania rapor tu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
  każdej z osób - § 66 ust. 8 pkt 7
  W okresie objętym raportem nie wystąpiły.
  27. Postępowania - wskazanie istotnych po stępowań toczących się przed sądem,
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki
  zależnej, ze wskazaniem podmiotu postepowania, wartości przedm iotu sporu, daty  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 26 z 30

  wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta - § 66
  ust. 8 pkt 8
  W okresie sprawozdawczym nie toczyły się i nie toczą postępowania przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące
  zobowiązań lub wierzytelności Spółki o istotnym charakterze.


  28. Transakcje z podmiotami powiązanymi - Informacje o zawarciu przez emitenta lub
  jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli
  zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy
  czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według
  rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnyc h transakcji są
  niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
  finansowy emitenta - § 66 ust. 8 pkt 9
  Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe nie
  wystąpiły.

  29. Poręczenia, pożyczki, gwarancje - informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez
  jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji -
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca - § 66 ust. 8 pkt 10
  Emitent nie udzielał poręczeń, pożyczek ani gwarancji.
  30 . Inne informacje , które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, o raz informacje, które
  są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta - § 66 ust. 8 pkt 1 1
  W pierwszym kwartale 2018 roku spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów
  w kwocie 14,5 mln zł, które były wyższe o 11% w porównan iu z analogicznym okresem
  ubiegłego roku. Za pierwszy kwartał 201 8 roku spółka wykazała stratę na poziomie
  operacyjnym w kwocie 1,8 mln zł , przy stracie 2,0 w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  Stratę na poziomie EBITDA w yniosła 0,1 mln zł przy 0 za pier wszy kwartał 2017 roku.  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 27 z 30  W ykorzystanie mocy produkcyjnych obrazuje poniższy wykres:


  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 28 z 30

  Wi elkość produkcji głównych wyrobów Spółki obrazują poniższe wykresy:


  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 29 z 30

  W okresie objętym raportem produkcja papieru zwiększyła się o 38,5 % w stosun ku
  analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 6,7 tys. ton .  Produkcja tektury za pierwszy kwartał 201 8 roku również zwiększyła w porównaniu do
  analogicznego kwartału ubiegłego roku o 2,8 %, i wyniosła 13,1 mln m2.

  Wartość przychodów ze sprzedaży ob razuje poniższy wykres:


  Informacja dodatkowa 1Q 201 8
  Strona 30 z 30

  W pierwszym kwarta le 201 8 roku przychody ze sprzedaży wyrobów wyniosły 14,5 mln zł, i
  były o 10,7 % wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegł ego.

  31. Czynniki mające wpływ na wyniki kolejnego kwartału - wskazanie czynnikó w, które w
  ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co
  najmniej kolejnego kwartału - § 66 ust. 8 pkt 1 2

  Czynniki, które w kolejnym kwartale będą miały największy wpływ na osiągane przez
  Emitenta wyniki:
  - popyt na rynku tektury i papieru,
  - kształtowanie się cen na rynku makulatury i pozostałych środków produkcji,
  - pozyskanie inwestora zewnętrznego,
  - zawarcie układu z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
  Warszawa, 201 8-05-15


  Katarzyna Hauza

  Zarządca


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SCO-PAK SA w restrukturyzacji
ISIN:PLSCOPK00012
NIP:563-15-88-270
EKD: 17.1 produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
Adres: ul. Prosta 28 00-838 Warszawa
Telefon:+48 82 5654017
www:www.scopak.com.pl
Kalendarium raportów
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SCO-PAK W RESTRUKT...
2020-05-29 22-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649