Raport.

SCO-PAK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny 4/2017 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 57 474 60 975 13 540 13 935 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -9 213 -28 426 -2 171 -6 496 Zysk (strata) brutto -16 391 -39 869 -3 862 -9 111 Zysk (strata) netto -16 989 -41 863 -4 002 -9 567 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 242 5 339 292 1 220 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -4 -22 -1 -5 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -914 -5 142 -215 -1 175 Przep?ywy pieni??ne netto, razem 324 175 76 40 Aktywa, razem (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 106 709 117 579 25 584 26 578 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 140 463 134 344 33 677 30 367 Zobowi?zania d?ugoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0 Zobowi?zania kr?tkoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 670 124 993 31 329 28 253 Kapita? w?asny (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) -33 754 -16 765 -8 093 -3 790 Kapita? zak?adowy (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 838 2 676 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -2,87 -7,07 -0,68 -1,62 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) -2,87 -7,07 -0,68 -1,62 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5,70 -2,83 -1,37 -0,64 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5,70 -2,83 -1,37 -0,64 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Informacja dodatkowa SCO -PAK S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z
  działalności Spółki do skróconego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.201 7 do
  31.12 .201 7 roku.
  Spis treści :
  I. Wprowadzenie do raportu za IV kwartał 201 7 roku. ................................ .............................. 2
  II. Dane finansowe. ................................ ................................ ................................ ..................... 4
  III. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ........... 13
  1. Kwota i rodzaj pozycji nietypowych ................................ ................................ ..................... 13
  2. Objaśnienia dotyczące sezonowości ................................ ................................ .................... 13
  3. Informa cje o odpisach aktualizujących wartości zapasów ................................ ................... 13
  4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów .......................... 13
  5. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ 15
  6. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ........ 16
  7. Nabycie i sprzedaż aktywów trwałych ................................ ................................ ................. 19
  8. Istotne zobowiązania ................................ ................................ ................................ ............ 19
  9. Istotne rozliczenia ................................ ................................ ................................ ................. 19
  10. Błędy poprzednich okre sów ................................ ................................ ............................... 19
  11. Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności ............................... 20
  12. Niespłacenie kredytu lub pożyczki ................................ ................................ ..................... 20
  13. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ............. 20
  14. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ...... 20
  15. Zmiany klasyfikacji aktywów ................................ ................................ .............................. 21
  16. Emisja papierów wartościowych ................................ ................................ ........................ 21
  17. Dywidenda ................................ ................................ ................................ .......................... 22
  18. Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania ................................ ................................ . 22
  19 . Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ .. 22
  20. Inne informacje ................................ ................................ ................................ .................. 23
  21 . Zwię zły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta ………………………………………….23
  22. Zdarzenia o nietypowym charakterze……………………………………………………………………………24
  23. Grupa kapitałowa ................................................................................. ............. ............... ..24
  24. Prognozy .............. ............................................................................................... .............. .24
  25. Akcjonariusze ......... ................................................................... ....................................... .24
  26. Stan posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących ….......................................... ..25
  27. Postępowania .............................................................................................................. .... ..25
  28. Transak cje z podmiotami powiązanymi ……………………………………………………………… ……… …26
  29. Poręczenia, pożyczki, gwarancje ............................................. ......................................... .26
  30 . Inne istotne informacje .......................................... .................... ...................................... .26
  31. Czynniki mające wpływ na wyniki kolejnego kwartału ................................................ .... .32
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 2 z 32
  Dodatkowe informacje i objaśnienia odnoszą się:
   do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
  własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawcz y objęt y
  skróconym sprawozdaniem finansowym,
   podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
   inne istotne informacje dla zrozumienia skróconego sprawozdania finansowego.
  I. Wprowadzenie do raportu za IV kwartał 201 7 roku.
  1. SCO -PAK Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą 00 -838 Warszawa, ul. Prosta 28
  jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st . Warszawy XII Wy dział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000367265. Spółka posiada nadany
  numer statystyczny REGON 110150964 i numer ewidencji podatkowej NIP 563 -15 -88 -270.
  Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - produkcja papieru i tektury
  - produk cja wyrobów z tektury
  2. Spółka rozpoczęła swoją działalność 14 lutego 1997r. Czas trwania spółki jest
  nieograniczony.
  3. Skrócone s prawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 3 1 grudnia 201 7
  roku .
  4. Skrócone s prawozdanie nie zawiera danych skonsolidowa nych, spółka nie tworzy
  grupy kapitałowej i zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
  1994r. spółka nie jest zobowiązana do jego sporządzania.
  5. Skrócone s prawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
  W obec zagrożenia płynności, w dniu 22 lipca 2016 roku, spółka złoż yła wniosek o
  otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta na podstawie przepisów Ustawy z dnia
  15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacy jne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), mającego
  uchronić Emitenta przed upadłością. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i
  Restrukturyzacyjnych.
  Otwarcie postępowania sanacyjnego b yło uzasadnione potrzebą dokonania głębokich
  działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych
  Emitenta, w tym przywrócenia Emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań
  oraz potrzebą ochrony Emitenta przed egzekucją ze strony j ego wierzycieli, którą
  postępowanie sanacyjne zapewnia.
  Zgodnie ze stanowiskiem Emitenta przedstawionym we wniosku o otwarcie
  postepowania sanacyjnego, Emitent posiada zdolność do generowania dodatnich
  przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 3 z 32
  oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Postępowanie restrukturyzacyjne
  toczy się dalej. Nie został wyznaczony termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu
  głosowania nad układem.
  Skutkiem otwarcia postępowania sanacyjnego jest wstrzymanie w okresie sanacji
  Emitenta płatności zobowiązań (w tym finansowych) powstałych przed ogłoszeniem
  sanacji jak również uchylenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec
  Emitenta. Brak realizacji tych płatności znacznie wpływa na poprawę płynn ości
  Emitenta.
  W toku postępowania restrukturyzacyjnego został zatwierdzony plan
  restrukturyzacyjny złożony przez zarządcę do akt postępowania, które toczy się przed
  Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds.
  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
  Plan restrukturyzacyjny zawiera opracowaną strategię funkcjonowania Spółki SCO -
  PAK S.A. na lata 2017 –2021. Opiera się na dogłębnie przeanalizowanych procesach,
  które mają doprowadzić do poprawy sytuacji spółki w zakresie finansowym
  i organizacyjnym, a także zwiększyć jej wartość poprzez wzrost efektywności
  funkcjonowania.
  Do tego ostatniego celu prowadzić ma wzrost produkcji i sprzedaży papieru oraz
  tektury. Spółka nie będzie handlowała produktami, które nie pozwalają na uzyskanie
  marży na satysfakcjonującym poziomie.
  Strategia finansowa zakłada natomiast redukcję zadłużenia, a także poprawę cyklu
  konwersji zobowiązań tak aby Spółka dzięki odzyskaniu wiarygodności płatniczej u
  dostawców, mogła finansować się w części w formie kredyt u kupieckiego, który
  będzie stanowił istotny udział w kapitale obcym krótkoterminowym. Wyżej opisana
  strategia powinna przyczynić się w latach następnych do osiągnięcia przez spółkę
  zdolności do generowania przychodów na poziomie zbliżonym do lat 2014 -2015 .
  Plan restrukturyzacyjny zakłada pozyskanie inwestora strategicznego. Wykonanie w
  przyszłości układu będzie możliwe w przypadku generowania zysków na poziomie
  umożliwiającym swobodne spłaty wierzycieli. W przypadku pozyskania inwestora
  strategicznego, bę dzie możliwy bardziej dynamiczny rozwój Spółki, a także spokojne i
  terminowe wdrażanie rozwiązań restrukturyzacyjnych. Dodatkowymi działaniami,
  które mogą wpłynąć na finasowanie planu restrukturyzacyjnego będzie zawarcie
  układu z wierzycielami w celu reduk cji zobowiązań, umorzenia odsetek i innych
  kosztów. Również negocjacje z dostawcami dłuższych terminów płatności wpłyną
  pozytywnie na realizację planu. Ewentualne zbycie aktywów trwałych, pozwoli na
  zmniejszenie zadłużenia oraz redukcję kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.
  6. W 201 7 roku nie wprowadzono zmian w prezent owaniu danych finansowych.
  7. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie kalkulacyjnym .
  8. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 4 z 32
  II. Dane finansowe.
  1. Omówienie stosowanych zasad wyceny.
  Metody i zasady wyceny aktywów:
  - wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według
  cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
  oraz o odpisy z tytułu trw ałej utraty wartości,
  - środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość
  początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny.
  Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosz tu wytworzenia, albo też
  według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
  oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do
  Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do
  3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości
  niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową.
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z okresem ekono micznej użyteczności.
  - środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych
  ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w
  wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
  wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień
  bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady
  omówionej powyżej.
  Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:
  - aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, na dzień
  bilansowy:
  - aktywa fi nansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która
  jest niższa, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości
  nominalnej.
  Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nab ycia, a na
  dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto.
  Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia
  nie wyższego od cen ich sprzedaży netto.
  Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewi dencjonowane są wg ceny nabycia, a na
  dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.
  Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień
  bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odp isów aktualizacyjnych.
  Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień
  bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 5 z 32
  Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień b ilansowy wyceniane
  są wg kwoty wymagającej zapłaty.
  Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie
  oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie
  oszacowanej wartości.
  Kapitały ewidencjonow ane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień
  bilansowy.
  Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.
  Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym .
  Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg
  rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie
  ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.
  2. Rokiem obrotowym jest okres od 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku , który
  jest dwudziestym pierwszym rok iem działalności Spółki.
  3. Zmiany metod księgowości w roku obrotowym nie wystąpiły.
  4. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego nie wystąpiły.
  5. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym na dzień 3 1 grudnia 201 7
  rok u są porównywalne z danymi liczbowymi za 201 6 rok i są prezentowane w tys.
  zł.
  6. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w bilansie nie wystąpiły.
  7. Wybrane dane finansowe - § 87 ust. 7 pkt 1
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 6 z 32
  Powyższe dane finanso we za I V kwartał 201 7 i 201 6 roku oraz dane na dzień 31.12.201 7 i
  31.12.2016 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  - poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień
  31 grudnia 201 7 roku - 4,1709 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 201 6 roku - 4,4240 PLN/EUR
  - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
  Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każd ego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do
  grudnia 201 7 roku - 4,2446 PLN/EUR) oraz (od stycznia do grudnia 201 6 roku - 4,3757
  PLN/EUR ). WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
  2017.01.01-
  2017.12.31
  2016.01.01-
  2016.12.31
  2017.01.01-
  2017.12.31
  2016.01.01-
  2016.12.31
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
  materiałów 57 474 60 975 13 540 13 935
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 213 -28 426 -2 171 -6 496
  Zysk (strata) brutto -16 391 -39 869 -3 862 -9 111
  Zysk (strata) netto -16 989 -41 863 -4 002 -9 567
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 242 5 339 292 1 220
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -22 -1 -5
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -914 -5 142 -215 -1 175
  Przepływy pieniężne netto, razem 324 175 76 40
  Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
  poprzedniego roku obrotowego) 106 709 117 579 25 584 26 578
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego
  kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 140 463 134 344 33 677 30 367
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
  koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału
  i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 670 124 993 31 329 28 253
  Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec
  poprzedniego roku obrotowego) -33 754 -16 765 -8 093 -3 790
  Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec
  poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 838 2 676
  Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
  poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,87 -7,07 -0,68 -1,62
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,87 -7,07 -0,68 -1,62
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec
  bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5,70 -2,83 -1,37 -0,64
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na
  koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
  obrotowego)
  -5,70 -2,83 -1,37 -0,64
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
  zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 7 z 32
  BILANS w tys. zł stan na
  2017-12-31
  stan na
  2017-09-30
  stan na
  2016-12-31
  stan na
  2016-09-30
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 85 805 87 073 93 140 104 096
  Wartości niematerialne i prawne, w tym: 52 56 70 79
  wartość firmy
  Rzeczowe aktywa trwałe 84 432 86 103 92 095 103 237
  Należności długoterminowe 0 0 0 0
  Od jednostek powiązanych
  Od pozostałych jednostek
  Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
  Nieruchomości 0 0 0 0
  Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
  w jednostkach powiązanych, w tym:
  udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
  wyceniane metodą praw własności
  w pozostałych jednostkach
  Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 321 914 975 780
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 321 914 975 780
  Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
  Aktywa obrotowe 17 432 22 083 20 967 20 811
  Zapasy 7 859 9 629 11 270 9 495
  Należności krótkoterminowe 8 995 12 125 9 445 10 567
  Od jednostek powiązanych 3 2 1 0
  Od pozostałych jednostek 8 992 12 123 9 444 10 567
  Inwestycje krótkoterminowe 523 250 199 667
  Krótkoterminowe aktywa finansowe 523 250 199 667
  w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
  w pozostałych jednostkach 523 250 199 667
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 523 250 199 667
  Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55 79 53 82
  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 0 0
  Udziały (akcje) własne 3 472 3 472 3 472 3 472
  A k t y w a r a z e m 106 709 112 628 117 579 128 379  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 8 z 32
  BILANS w tys. zł stan na
  2017-12-31
  stan na
  2017-09-30
  stan na
  2016-12-31
  stan na
  2016-09-30
  PASYWA
  Kapitał własny -33 754 -27 020 -16 765 -1 564
  Kapitał (fundusz) podstawowy 11 837 11 837 11 837 11 837
  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
  Kapitał (fundusz) zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -59 171 -59 171 -17 308 -17 308
  Zysk (strata) netto -16 989 -10 255 -41 863 -26 662
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0 0 0 0
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 463 139 648 134 344 129 943
  Rezerwy na zobowiązania 6 843 6 463 6 043 5 283
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 247 6 022 5 302 5 087
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 457 429 709 196
  długoterminowa 137 173 184 196
  krótkoterminowa 320 256 525 0
  Pozostałe rezerwy 139 12 32 0
  długoterminowe 0 0 0 0
  krótkoterminowe 139 12 32 0
  Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  Wobec jednostek powiązanych
  Wobec pozostałych jednostek
  Zobowiązania krótkoterminowe 130 670 130 031 124 993 121 145
  Wobec jednostek powiązanych 1 1 18 44
  Wobec pozostałych jednostek 128 363 127 723 122 663 118 786
  Fundusze specjalne 2 306 2 307 2 312 2 315
  Rozliczenia międzyokresowe 2 950 3 154 3 308 3 515
  Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe 2 950 3 154 3 308 3 515
  długoterminowe 2 118 2 531 2 481 2 895
  krótkoterminowe 832 623 827 620
  P a s y w a r a z e m 106 709 112 628 117 579 128 379 stan na
  2017-12-31
  stan na
  2017-09-30
  stan na
  2016-12-31
  stan na
  2016-09-30
  Wartość księgowa -33 754 -27 020 -16 765 -1 564
  Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,70 -4,57 -2,83 -0,26
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,70 -4,57 -2,83 -0,26  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 9 z 32
  POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na
  2017-12-31
  stan na
  2017-09-30
  stan na
  2016-12-31
  stan na
  2016-09-30
  Należności warunkowe 0 0 0 0
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
  udzielonych gwarancji i poręczeń
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316
  udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
  ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158
  Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158
  zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158
  Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 10 z 32
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 2017.10.01 -
  2017.12.31
  2017.01.01 -
  2017.12.31
  2016.10.01 -
  2016.12.31
  2016.01.01 -
  2016.12.31
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
  tym: 12 927 57 474 11 954 60 975
  od jednostek powiązanych 0 4 0 1 303
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 925 57 452 11 954 60 952
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 22 0 23
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 111 48 971 9 671 53 970
  jednostkom powiązanym 0 0 0 0
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 110 48 968 9 671 53 953
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 3 0 17
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 816 8 503 2 283 7 005
  Koszty sprzedaży 1 169 4 987 1 066 4 252
  Koszty ogólnego zarządu 1 776 7 562 1 694 7 969
  Zysk (strata) ze sprzedaży -2 129 -4 046 -477 -5 216
  Pozostałe przychody operacyjne 1 071 2 512 353 1 064
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 9 0 22
  Dotacje 0 0 0 0
  Inne przychody operacyjne 1 071 2 503 353 1 042
  Pozostałe koszty operacyjne 4 081 7 679 12 541 24 274
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
  Inne koszty operacyjne 4 081 7 679 12 541 24 274
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 139 -9 213 -12 665 -28 426
  Przychody finansowe 7 31 0 299
  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  od jednostek powiązanych
  Odsetki, w tym: 1 23 0 0
  od jednostek powiązanych 0
  Inne 6 8 0 299
  Koszty finansowe 1 784 7 209 2 516 11 742
  Odsetki w tym: 1 599 6 294 2 296 7 250
  dla jednostek powiązanych 0 0 0
  Inne 185 915 220 4 492
  Zysk (strata) brutto -6 916 -16 391 -15 181 -39 869
  Podatek dochodowy -182 598 20 1 994
  Zysk (strata) netto -6 734 -16 989 -15 201 -41 863
  Zysk (strata) netto (zannualizowany) -6 734 -16 989 -15 201 -41 863
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,14 -2,87 -2,57 -7,07
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,14 -2,87 -2,57 -7,07  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 11 z 32
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 2017.10.01-
  2017.12.31
  2017.01.01-
  2017.12.31
  2016.01.01-
  2016.12.31
  2016.01.01-
  2016.09.30
  Kapitał własny na początek okresu (BO) -27 020 -16 765 21 626 21 626
  Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
  danych porównywalnych -27 020 -16 765 21 626 21 626
  Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837
  Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837
  Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569
  Zmiany kapitału zapasowego
  Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17 308 -16 920 -16 920
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  korekty błędów
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
  danych porównywalnych 0 0 0
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu -17 308 -16 920 -16 920
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  korekty błędów
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
  danych porównywalnych -17 308 -16 920 -16 920
  zwiększenia (z tytułu) -41 863 -388 -388
  do pokrycia w latach nastepnych -41 863 -388 -388
  zmniejszenia (z tytułu)
  pokrycie straty z lat ubiegłych
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -59 171 -17 308 -17 308
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -59 171 -17 308 -17 308
  Wynik netto -6 734 -16 989 -41 863 -26 662
  zysk netto
  strata netto -6 734 -16 989 -41 863 -26 662
  odpisy z zysku
  Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -33 754 -33 754 -16 765 -1 564
  Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty) -33 754 -33 754 -16 765 -1 564  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 12 z 32
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 2017-10-01 -
  2017-12-31
  2017-01-01-
  2017-12-31
  2016-10-01-
  2016-12-31
  2016-01-01-
  2016-12-31
  (metoda pośrednia)
  Zysk (strata) netto -6 734 -16 989 -15 201 -41 863
  Korekty razem 7 237 18 231 14 534 47 202
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
  podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
  Amortyzacja 1 675 7 682 2 057 8 237
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11 5 -16 -13
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 576 6 220 3 153 6 336
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
  Zmiana stanu rezerw 381 801 759 1 384
  Zmiana stanu zapasów 1 769 3 411 3 911 6 383
  Zmiana stanu należności 470 -9 175 -8 881 -4 202
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 1 965 9 994 13 923 28 852
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -588 -707 -372 225
  Inne korekty 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
  metoda pośrednia 503 1 242 -667 5 339
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 -4 962 -22
  Wpływy 0 9 22 22
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 9 22 22
  Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0
  Wydatki 0 13 -940 44
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 13 -940 44
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -4 962 -22
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -230 -914 -763 -5 142
  Wpływy 0 0 0 0
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki 230 914 763 5 142
  Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 1 317
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 373 525
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 160 609 185 409
  Odsetki 70 305 205 2 891
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -230 -914 -763 -5 142
  Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 273 324 -468 175
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 273 324 -468 175
  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  Środki pieniężne na początek okresu 250 199 667 24
  Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 523 523 199 199
  o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 13 z 32
  III. Pozostałe informacje
  1. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowi ązania, kapitał własny,
  wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
  wartość lub częstotliwość - § 87 ust. 4 pkt 1
  Nie wystąpiły w okresie objętym raportem.
  2. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działaln ości emitenta w
  prezentowanym okresie - § 87 ust. 4 pkt 3
  W Spółce nie występuje sezonowość oraz cykliczność działalności.
  3. Informacje o odpisach aktualizujących wartości zapasów do wartości netto
  możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu - § 87 ust. 4 pkt 4
  Na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku wartość zapasów materiałów i produktów w magazynach
  Spółki wynosi 7.859 tys. zł. i był o 18 procent mniejszy w porównaniu z e stanem na konie c
  września 2017 i 30 procent z końcem 2016 roku . W stosunku do materiał ów i wyrob ów
  zalegające w magazynie powyżej roku utworzono odpis aktualizujący w kwocie 173 tys. zł.
  Główną pozycją zapasów są części zamienne do linii produkcyjnej papieru na kwotę 5.022
  tys. zł. Zapasy materiałów wycenione są w cenach zakupu net to, natomiast wyroby w koszcie
  ich wytworzenia.
  4. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów -
  informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
  rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerial nych i prawnych lub innych aktywów
  oraz odwróceniu takich odpisów - § 87 ust. 4 pkt 5
  Aktywa finansowe
  Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.
  ZAPASY w tys. zł.
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  materiały 7 590 7 988 8 088 7 756
  półprodukty i produkty w toku
  produkty gotowe 262 1 634 3 175 1 731
  towary 7 7 7 8
  zaliczki na dostawy
  Zapasy, razem 7 859 9 629 11 270 9 495  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 14 z 32
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Spółka jest w posiadaniu środków trwałych, które na dzień bilansowy zostały wycenione
  zgodnie z ustawą o rachunkowości w cenie nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy
  amortyzacyjne, i ich wartość bilansowa netto wynosi 84.432 tys. zł. Główne pozycje środków
  trwałych to linia do produkcji papieru w fabryce w Orchówku, linia technologiczna do
  produkcji tektury w zakładzie w Chełmie oraz elektrociepłownia i biologiczna oczyszczalnia
  ścieków w Orchówku. Posiadane urządzenia oraz nieruchomości są wykorzystywane w
  procesie produkc yjnym spółki . Na dzień bilansowy s półka nie utworzyła odpisów
  aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, gdyż nie zachodzą przesłanki trwałej utraty ich
  wartości, co by oznaczało, że nie przyniosą w przyszłości korzyści ekonomicznych.
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartość bilansowa posi adanych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 52 tys. zł. Są to
  programy komputerowe używane przez działy księgowe, kadry i sprzedaży , w pełni
  umorzone oraz koszty zakończonych prac badawczo -rozwojowych, związanych z procesem
  produkcji i użytkowania t ektury falistej oraz opakowań te kturowych o wartości 5 2 tys. zł.
  Inne aktywa
  Należności krótkoterminowe Spółki na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku wynoszą 8.995 tys. zł ,
  które w czwartym kwartale zmniejszyły się o 18 procent. W ycenione zostały w kwocie
  wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W stosunku do należności od
  dłużników postawionych w stan likwidacji, przeterminowanych lub skierowanych na drogę
  postepowania sądowego Spółka posiada utworzone odpisy aktualiz ujące w kwocie 10 .393
  tys. zł , z czego w ostatnim kwartale utworzono odpis w kwocie 693 tys. zł .
  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł.
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  Stan na początek okresu 10 114 10 114 758 758
  zwiększenia (z tytułu) 693 0 9 702 6 576
  utworzenie 693 9 702 6 576
  zmniejszenia (z tytułu) 414 414 346 303
  rozwiązanie 19 19 44
  wykorzystanie 395 395 302 303
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności
  krótkoterminowych na koniec okresu 10 393 9 700 10 114 7 031  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 15 z 32
  5. Rezerwy - informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu
  rezerw; - § 87 ust. 4 pkt 6
  Na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku Spółka posi ada utworzone długoterminowe rezerwy na
  świadczenia emerytalne w kwocie 13 7 tys. zł. W ostatnim kwarta le spółka rozwiązała
  rezerwę w kwocie 3 tys. zł z tytułu dokonanych wypłat oraz jej uaktualnienia w kwocie 33
  tys. zł .
  Krótkoterminowe rezerwy zosta ły utworzone z tytułu niewykorzystanych urlopów
  wypoczynkowych pracowników spółki i na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku wynoszą 320 tys. zł .
  W czwartym kwartale 201 7 roku spółka rozwiązała rezerwę w kwocie 6 tys. zł z tytułu
  wypłaconych ekwiwalentów dla zwolni onych pracowników oraz utworzyła rezerwę w kwocie
  70 tys. zł z tytułu niewykorzystanych urlopów na koniec 2017 roku .
  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
  ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł.
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  stan na początek okresu 184 184 211 211
  zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
  utworzenie
  wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 0
  rozwiązanie (z tytułu) 47 11 27 15
  wypłata świadczeń 14 11 27 15
  stan na koniec okresu 137 173 184 196 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
  ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł.
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  stan na początek okresu 525 525 42 42
  zwiększenia (z tytułu) 70 0 525 0
  utworzenie 70 525
  wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 0
  rozwiązanie (z tytułu) 275 269 42 42
  wypłata świadczeń 275 269 42 42
  stan na koniec okresu 320 256 525 0  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 16 z 32
  W ostatnim kwartale 201 7 roku spółka utworzyła rezerwę na badanie sprawozdania
  finansowego za 2017 rok w kwocie 7 tys. zł oraz 120 t ys. zł z tytułu niezafakturowanych
  kosztów wynajmu części pomieszczeń magazynowo - produkcyjnych w zakładzie produkcji
  tektury w Chełmie.
  Pozostałe długoterminowe rezerwy w na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku nie występują.
  6. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczone go podatku dochodowego - informacje o
  rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego - § 87 ust. 4 pkt 7
  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
  KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  stan na początek okresu 32 32 36 36
  zwiększenia (z tytułu) 127 0 32 33
  utworzenie 127 32 33
  wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 0
  rozwiązanie (z tytułu) 20 20 36 69
  wypłata świadczeń i zobowiązań 20 20 36 69
  stan na koniec okresu 139 12 32 0  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 17 z 32
  Na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku Spółka posiada utworzoną rezerwę na odroczony podatek
  dochodowy w kwocie 6.247 tys. zł, z czego główn a pozycja to rezerwa z tytułu różnicy w
  amortyzacji bilansowej a podatkowej linii technologicznej do produkcji papieru w kwocie
  6.020 tys. zł. Pozostałe tytuły to rezerwa na amortyzację środków trwałych w leasingu
  operacyjnym w kwocie 191 tys. zł oraz nali czone kary umowne w kwocie 34 tys. zł.
  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
  PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na początek okresu, w tym: 5 302 5 302 4 369 4 369
  odniesionej na wynik finansowy 5 302 5 302 4 369 4 369
  odniesionej na kapitał własny 0 0 0 0
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0 0
  Zwiększenia 1 010 756 1 007 755
  odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu
  dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 010 756 1 007 755
  powstanie różnic przejsciowych 1 010 756 1 007 755
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  Zmniejszenia 65 36 74 37
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
  dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 65 36 74 37
  odwróceniem różnic przejsciowych 65 36 74 37
  odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na koniec okresu, razem 6 247 6 022 5 302 5 087
  odniesionej na wynik finansowy 6 247 6 022 5 302 5 087
  odniesionej na kapitał własny 0 0 0 0
  odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0 0  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 18 z 32
  Na dzień bilansowy Spółka posiada utworzone aktywo na podatek odroczony w kwocie 1.321
  tys. zł . Do głównych tytułów zaliczymy aktywo z tytułu utworzonych rezerw na świadczenia
  pracownicze , niewypłacone umowy - zlecenia w kwocie 447 tys. zł , raty leasingowe środków
  trwałych w leasingu operacyjnym na kwotę 24 tys. zł oraz naliczone odsetki od obligacji i
  zobowiązań w kwocie 813 tys. zł . ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
  PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na początek okresu, w tym: 975 975 2 035 2 035
  odniesionych na wynik finansowy 975 975 2 035 2 035
  odniesionych na kapitał własny 0 0 0 0
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0 0
  Zwiększenia 493 61 709 422
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 493 61 709 422
  powstanie różnic przejsciowych 493 61 709 422
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
  stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
  podatkową (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  Zmniejszenia 147 122 1 769 1 677
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 147 122 1 769 1 677
  odwrócenie się różnic przejsciowych 147 122 1 769 1 677
  odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze
  stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą
  podatkową (z tytułu) 0 0 0 0
  odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w
  związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0 0
  Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 321 914 975 780
  odniesionych na wynik finansowy 1 321 914 975 780
  odniesionych na kapitał własny 0 0 0 0
  odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0 0  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 19 z 32
  7. Nabycie i sprzedaż aktywów trwałych - informacje o istotnych transakcjach nabycia
  i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - § 87 ust. 4 pkt 8
  Powyższa tabela przedstawia ruch środków trwałych za 201 7 rok. W tym okresie spółka
  dokonała nabycia nowego serwera w kwocie 6 tys. i używanej wycinarki uniwersalnej za 7
  tys. zł. W om awianym okresie wystąpił y operacj e sprzedaży środka trwałego w postaci 3
  samochod ów za kwotę 12 tys. oraz 2 wózków widłowych za 10 tys. zł. Dokonano również
  trwałej likwidacji siedmiu wózków widłowych o wartości bilansowej 0, których bardzo zły
  stan techn iczny sprawiał, że ich naprawa była nieopłacalna.
  8. Istotne zobowiązania o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych - § 87 ust. 4 pkt 9
  Na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu dokonania zaku pu
  rzeczowych aktywów trwałych .
  9. Istotne rozliczenia - informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych -
  § 87 ust. 4 pkt 10
  Nie wystąpiły.
  10. Błędy poprzednich okresów - wskazanie korekt błędów poprzednich okresów - § 87
  ust. 4 pkt 11
  Nie wystą piły.
  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
  grunty (w tym
  prawo użytkowania
  wieczystego
  gruntu)
  budynki, lokale i
  obiekty inżynierii
  lądowej i wodnej
  urządzenia
  techniczne i
  maszyny
  środki
  transportu
  inne środki
  trwałe
  Środki trwałe,
  razem
  wartość brutto środków trwałych na początek okresu 420 26 660 109 837 751 135 137 803
  zwiększenia (z tytułu) 0 0 14 0 0 14
  nakłady inwestycyjne 14
  zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 249 0 249
  likwidacja/sprzedaż 249 249
  wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 420 26 660 109 851 502 135 137 568
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 50 5 649 39 299 580 130 45 708
  amortyzacja za okres (z tytułu) 4 1 019 6 573 64 5 7 665
  likwidacja/sprzedaż -237 -237
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 54 6 668 45 872 407 135 53 136
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
  zwiększenia
  zmniejszenia
  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
  wartość netto środków trwałych na koniec okresu 366 19 992 63 979 95 0 84 432  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 20 z 32
  11. Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności - informacje na
  temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
  istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  jednost ki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej
  czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) - § 87 ust. 4 pkt 12
  W 201 7 roku Spółka nie odnotowała zmian warunków prowadzenia działalności
  gospodarczej, które miały istotny wpływ na wartość aktywów finansowych oraz zobowiązań
  finansowych jednostki.
  12. Niespłacenie kredytu lub pożyczki - informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki
  lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu , do
  których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego - §
  87 ust. 4 pkt 13
  W trakcie toczącego się postępowania sanacyjnego Spółka nie dokonuje spłat kredytów i
  pożyczek.
  13. Transakcje z podmiotami powiązanymi - informacje o zaw arciu przez emitenta lub
  jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli
  pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe,
  wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych
  transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje
  na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację
  majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta - § 87 ust. 4 pkt 14
  W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała istotnych transakcji z podmiotem
  powiązanym w rozumieniu § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2009 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów p apierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z dnia 28 lutego
  2009 r.)
  14. Instrumenty finansowe - w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w
  warto ści godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia - § 87 ust. 4 pkt 15
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Spółka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.
  Krótkoterminowe aktywa finansowe
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 21 z 32
  W 201 7 roku Spółka nie dokonała zm iany metody wyceny aktywów finansowych w
  porównaniu z latami ubiegłymi.
  15. Zmiany klasyfikacji aktywów - informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów
  finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów - § 87 ust. 4 pkt 16
  W omawianym okres ie 201 7 roku nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych,
  związanych ze zmianą celu lub sposobu ich wykorzystywania.
  16. Emisja papierów wartościowych - informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nie
  udziałowych i kapitałowych papierów wartościo wych - § 87 ust. 4 pkt 17
  W okresie objętym raportem Spółka nie dokonała emisji ani wykupu i spłaty papierów
  wartościowych. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  w jednostkach zależnych 0 0 0 0
  w jednostkach współzależnych 0 0 0 0
  w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0
  w znaczącym inwestorze 0 0 0 0
  we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 0 0
  w jednostce dominującej 0 0 0 0
  w pozostałych jednostkach 523 250 199 667
  udziały lub akcje
  należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  dłużne papiery wartościowe
  inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
  udzielone pożyczki
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 523 250 199 667
  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 523 250 199 667
  inne środki pieniężne
  inne aktywa pieniężne
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 523 250 199 667 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
  (STRUKTURA WALUTOWA) w tys. zł
  2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30
  w walucie polskiej 474 236 184 651
  w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 49 14 15 16
  b1. w walucie tys. EUR 12 3 3 4
  po przeliczeniu na tys. zł 49 14 15 16
  -
  pozostałe waluty w tys. zł
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 523 250 199 667  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 22 z 32
  17. Dywidenda - informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy,
  łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane - §
  87 ust. 4 pkt 1 8
  W okresie objętym raportem organy Spółki nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji
  wypłaty lub wypłaty dywidendy.
  18. Zdarzenia po dniu sporządzenia sprawozdania - wskazanie zdarzeń, które wystąpiły
  po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w
  tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
  emitenta - § 87 ust. 4 pkt 19
  W dniu 12 stycznia 2018 roku spółka podpisała umowę fa ktoringu z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.
  z siedzibą w W arszawie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z limitem
  finansowania 1 mln zł, z wysokością zaliczki na poziomie 80%. Do umowy zostali włączeni
  kontrahenci, którzy wcześnie j byli objęci umową z P rag ma Faktoring S.A. . Pełne
  uruchomienie umowy z pewnością poprawi płynność finansową spółki w najbliższym okresie.
  19. Zobowiązania warunkowe
  informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
  nastąpiły od czasu zakończenia osta tniego roku obrotowego - § 87 ust. 4 pkt 20
  POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na
  2017-12-31
  stan na
  2017-09-30
  stan na
  2016-12-31
  stan na
  2016-09-30
  Należności warunkowe 0 0 0 0
  Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  otrzymanych gwarancji i poręczeń
  Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316
  Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
  udzielonych gwarancji i poręczeń
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316
  udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
  ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158
  Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158
  zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158
  Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 23 z 32
  20. Inne informacje - mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
  finansowej i wyniku finansowego emitenta - § 87 ust. 4 pkt 21
  Czynnikiem negatywnym, który może istotnie wpłynąć na ocenę sytua cji majątkowej,
  finansowej i wyniku finansowego emitenta pozostają ograniczone środki obrotowe Emitenta.
  Wyeksploatowany park maszynowy , k onieczność ponoszenia wysokich nakładów
  odtworzeniowych na środki trwałe może znacząco wpłynąć na zdolność do generowa nia
  przychodów. Postępowanie sanacyjne powinno doprowadzić do zawarcia układu z
  wierzycielami i spłatę zobowiązań Spółki. W przypadku braku zawarcia układu istnieje ryzyko
  postawienia spółki w stan upadłości.
  21. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta - § 87 ust.
  7 pkt 1a
  Działania Spółki w ostatnim kwartale roku koncentrowały się nadal na bieżącym usuwaniu
  awarii kotła elektrociepłowni w fabryce papieru w Orchówku. Ponieważ wykorzystywana od
  9 lipca 2017 roku kotłownia mazutowa nie jest przewidziana do pracy w ruchu ciągły,
  musimy się liczyć z awariami i innymi problemami technicznymi. W okresie objętym
  raportem poniesione z tego tytułu nakłady r emontowe wyniosły 0,3 mln zł.
  W styczniu zostały zakończone prace remontowe kotła OR -32 i po odbiorze przez Urząd
  Dozoru Technicznego, w lutym została uruchomiona elektrociepłownia miałowa. Wpłynie to
  na znaczne obniżenie kosztów produkcji papieru w fabryc e w Orchówku.
  Na skutek występujących awarii elektrociepłowni spółka ograniczyła produkcję papieru. W
  jej trakcie produkcja papieru była prowadzona przy użyciu kotłowni zasilanej olejem, co
  wpłynęło na zwiększenie jednostkowych kosztów produkcji i zmniejs zenie marży. Grudzień
  był również szczególny miesiącem, gdyż z powodu braku finansowania 4 grudnia została
  wstrzymana produkcja papieru w Orchówku a 11 grudnia tektury w Chełmie. Wielkość
  produkcji w tym miesiącu, najniższa w roku, przełożyła się negatywni e na poziom sprzedaży,
  a co za tym idzie wyniki finansowe kwartału. Mimo tych trudności spółka wygenerowała w
  ostatnim kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 12,9 mln zł, przy 11,9 mln
  w analogicznym okresie roku poprzedniego.
  Rada Nadzorcz a
  W dniu 6 listopada 201 7 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 29 ust. 4
  Statutu Spółki, dokonała dokooptowania piątego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie
  Pan a Marcina Tymury. Oznacza to, że Pan Mar cin Tymura, dokooptowan y przez Radę
  Nadzorczą będzie członkiem Rady Nadzorczej do czasu powołania przez Walne
  Zgromadzenie .
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 24 z 32
  22. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających
  istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe - § 87 ust. 7 pkt 1 b
  Nie wystąpiły w okresie objętym raportem.
  23. Grupa kapitałowa - opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem
  jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką
  dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lu b może
  nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny
  i podstawy prawnej braku konsolidacji - § 87 ust. 7 pkt 2
  Spółka nie tworzy grupy kapitałowej .
  24. Prognozy - stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zreal izowania wcześniej
  publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w
  raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych - § 87 ust. 7 pkt 4
  Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2017 rok.
  25. Akcjonariusze - ws kazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
  przez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby
  posiadanych przez te podmioty ak cji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym,
  liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
  walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów
  akcji emitenta w okresie od prz ekazania poprzedniego raportu kwartalnego - § 87 ust. 7
  pkt 5
  Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki jest spółka PRESCOTT SA z siedzibą w Chełmie, która na dzień 30
  września 2017 roku jest właściciel em 2 422 000 akcji w tym:
  - 1 303 250 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
  - 1 118 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  które łącznie stanowią 40,92% udziału w kapitale zakładowym SCO -PAK S.A. i 51,58 % w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgro madzeniu.
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 25 z 32
  26. Stan posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących - zestawienie stanu
  posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządza jące i nadzorujące
  emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
  każdej z osób - § 87 ust. 7 pkt 6
  W okresie objętym raportem nie wys tąpiły.
  27. Postępowania - wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z
  uwzględnieniem informacji w zakresie - § 87 ust. 7 pkt 7  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 26 z 32
  W okresie sprawozdawczym nie t oczyły się i nie toczą postępowania przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące
  zobowiązań lub wierzytelności Spółki, których suma stanowi, co najmniej 10% kapitałów
  własnych Spółki, lub któr ych łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych
  Spółki.
  28. Transakcje z podmiotami powiązanymi - Informacje o zawarciu przez emitenta lub
  jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli
  pojedy nczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe,
  wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych
  transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje
  na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację
  majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta - § 87 ust. 7 pkt 8
  Nie wystąpiły.
  29. Poręczenia, pożyczki, gwarancje - informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez
  jedn ostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji -
  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10 %
  kapitałów w łasnych emitenta, z określeniem - § 87 ust. 7 pkt 9
  Emitent nie udzielał poręczeń, pożyczek ani gwarancji.
  30 . Inne istotne informacje - które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i i ch zmian, oraz informacje, które
  są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta - § 87 ust. 7 pkt 10
  Za 12 miesięcy 2017 roku Spółka osiągnęła stratę na poziomie operacyjnym w kwocie 9,2
  mln zł oraz stratę EBITDA w kwocie 1, 5 mln zł. W ostatnim kwartale roku strata EBIT wyniosła
  5,1 mln zł a EBITDA 3, 5 mln zł.  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 27 z 32
  W analogicznym okresie poprzedniego roku strata operacyjna wyniosła 28 ,4 mln zł,
  natomiast strata na poziomie EBITDA wyniosła 20 ,2 mln zł , w tym za ostatni kwartał EBIT
  12, 7 mln a EBITDA 10,6 mln zł .
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 28 z 32
  W ykorzystanie mocy produkcyjnych obrazuje poniższy wykres:
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 29 z 32
  Wi elkość produkcji głównych wyrobów Spółki obrazują poniższe wykresy:
  W okresie objętym raportem produkcja papieru zmniejszyła się o 24 ,7% w stosunku do
  analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 4,4 tys. ton .
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 30 z 32
  Produkcja tektury za ostatni kwartał 2017 roku zwiększyła w porównaniu do kwartału roku
  ubiegłego o 8,0%, i wyniosła 11 ,7 mln m2.
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 31 z 32
  Wartość przychodów ze sprzedaży obrazuje pon iższy wykres:
  W ostatnim kwarta le 2017 roku przychody ze sprzedaży wyrobów wyniosły 12 ,9 mln zł, i były
  o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegł ego.
  Informacja dodatkowa 4Q 201 7
  Strona 32 z 32
  31. Czynniki mające wpływ na wyniki kolejnego kwartału - wskazanie czynników, które w
  ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co
  najmniej kolejnego kwartału - § 87 ust. 7 pkt 11
  Czynniki, które w kolejnym kwartale będą miały największy wpływ na osiągane przez
  Emitenta wyniki:
  - popyt na rynku tek tury i papieru,
  - kształtowanie się cen na rynku makulatury i pozostałych środków produkcji,
  - pozyskanie inwestora zewnętrznego,
  - zawarcie układu z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
  Warszawa, 201 8-03 -01
  Katarzyna Hauza
  Zarządca


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:SCO-PAK SA w restrukturyzacji
ISIN:PLSCOPK00012
NIP:563-15-88-270
EKD: 17.1 produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
Adres: ul. Prosta 28 00-838 Warszawa
Telefon:+48 82 5654017
www:www.scopak.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SCO-PAK W RESTRUKT...
2020-04-02 02-04-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649