Raport.

SATIS GROUP SA (25/2019) Informacja o wszczęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego postepowań administracyjnych wobec Emitenta

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 21 czerwca 2019 roku, o którym KNF poinformowała komunikatem z 29 posiedzenia KNF w dniu 9 lipca 2019 roku, o wszczęciu postępowań administracyjnych wobec Emitenta w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz rozporządzenia MAR w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych przez Emitenta.
Podejrzenie naruszenia ww. przepisów dotyczy w ocenie KNF niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania raportów okresowych w latach 2017 - 2018 oraz nie przekazania w terminie lub przekazania w sposób niepełny informacji poufnych dotyczących zbycia udziałów spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. oraz akcji spółek zależnych Sorcersoft.com S.A. oraz Xantus S.A.
W związku z powyższym, Emitent wyjaśnia co następuje:
W dniu 14 czerwca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas którego zostali odwołani wszyscy ówcześni członkowie Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 1/2018 oraz nr 2/2018. Następnie tego samego dnia został powołany nowy Zarząd Emitenta, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018. W związku ze sporem korporacyjnym trwającym w Spółce od dnia 14 czerwca 2017 roku uniemożliwiono nowym organom Spółki faktyczne pełnienie swoich funkcji w Spółce oraz prowadzenie jej bieżącej działalności. Zarząd Emitenta w obliczu działań poprzednich władz spółki, jej pełnomocnika, władz spółek zależnych Emitenta oraz jej mniejszościowych akcjonariuszy nie miał dostępu do siedziby Spółki, do systemu ESPI przy pomocy, którego Emitent publikuje informacje bieżące i okresowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem MAR, a także do jej dokumentacji i danych pracowników.
W związku z powyższym, w celu ochrony interesów uczestników rynku kapitałowego, w tym akcjonariuszy Emitenta, Zarząd Emitenta wystąpił z pismem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wstrzymanie notowań Emitenta ("Wstrzymanie Notowań") (w związku z czym od dnia 16 czerwca 2017 roku notowania Emitenta są wstrzymane). Emitent był świadomy niemożliwości rzetelnego wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązująch ww. przepisów prawa ze względu na opisaną w niniejszym komunikacie sytuację, a tymczasowe Wstrzymanie Notowań miało na celu uchronienie uczestników rynku kapitałowego przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na podstawie niepełnych danych.
Emitent podkreśla, że wraz z zażegnaniem ww. sporu korporacyjnego z poprzednimi władzami Spółki oraz wraz uzyskaniem dostępu do dokumentacji Spółki oraz do systemu ESPI, wznowił publikację raportów, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2018. Emitent dołożył wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania obowiązków informacyjnych i opublikował niepublikowane w trakcie trwającego sporu korporacyjnego raporty okresowe oraz ujawnił zaistniałe i wykryte po przejęciu Spółki informacje poufne.
Ponadto, Emitent informuje, że zgodnie z informacjami przekazanymi KNF, nie otrzymał danych spółki zależnej Emitenta - Satis GPS Sp. z o.o., co poskutkowało niemożliwością przygotowania pełnych i rzetelnych danych za I kwartał 2019 roku, a tym samym zmusiło Zarząd do przesunięcia daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:iAlbatros Group SA
ISIN:PLADVPL00029
NIP:5832622565
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa
Telefon:+48 22 3804750
www:www.ialbatros.com

Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Satis Group
2020-06-01 03-06-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649