Raport.

SATIS GROUP SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r., początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  (do punktu 2 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 201 8 roku
  w s prawie wyboru przewodniczącego Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Działając n a podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie S półki SATIS GROUP
  S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:
  §1
  Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana
  ....................................
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów ;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 4 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 201 8 roku
  w s prawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie S półki SATIS GRO UP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co
  następuje:
  §1
  Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,


  2

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
  oraz sprawdzeni e zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych
  uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Rozpatrzenie sprawozda ń finansow ych Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za
  rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
  6. Podjęcie uchwały w sp rawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 201 7,
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozda ń finansow ych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP
  za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obro towy 2016,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 201 7,
  11. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz
  w roku obrotowym 2017,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą : SATIS GROUP Spółka Akcyjna w
  roku obrotowym 2016,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna w
  roku obrotowym 201 7,
  14. Rozpatrzenie sprawozda ń Zarządu Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku
  obrotowym 2017,
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółk a Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
  2016,
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
  201 7,


  3

  17. Ro zpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie
  sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
  18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7,
  20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki
  pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym
  2016 oraz w roku obrotowym 2017 ,
  21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
  Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków
  w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2 017 ,
  22. Wolne wnioski,
  23. Zamknięcie obra d.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów ;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 6 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna
  za rok obrotowy 2016

  Działając na podstawi e art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co
  następuje:
  §1


  4

  Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spół ka Akcyjna za rok
  obrotowy 2016 obejmujące:
  1) wprowadzenie do sprawozdania,
  2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………. PLN,
  3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………….. PLN,
  4) rachunek przepływów pieniężnych w ykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o
  kwotę ……………….. PLN,
  5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o
  kwotę ……………….. PLN,
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 7 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółk a Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  za rok obrotowy 201 7

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co
  następuje:
  §1


  5

  Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok
  obrotowy 201 7 obejmujące:
  7) wprowadzenie do sprawozdania,
  8) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………. PLN,
  9) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………….. PLN,
  10) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o
  kwotę ……………….. PLN,
  11) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o
  kwotę ……………….. PLN,
  12) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z któ rych oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 9 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej S ATIS
  GROUP za rok obrotowy 2016
  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok
  obrotowy 2016 obejmujące:


  6

  1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
  2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
  ……………….. PLN,
  3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości
  ……………….. PLN,
  4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków
  pieniężnych o ……………….. PLN,
  5) skonsolidowane zest awienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów
  własnych o kwotę ……………….. PLN,
  6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życi e z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosó w;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 10 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS
  GROUP za rok obrotowy 2017
  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GRO UP
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok
  obrotowy 2017 obejmujące:


  7

  7) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
  8) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
  ……………….. PLN,
  9) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości
  ……………….. PLN,
  10) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków
  pieniężnych o ……………….. PLN,
  11) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów
  własnych o kwotę ……………….. PLN,
  12) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego oraz dodatkowe infor macje i objaśnienia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 12 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcy jna z działalności
  Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.


  8

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 13 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  dzi ałalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Zatwierdza s prawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
  Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………


  9

  .(do punktu 15 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 rok u
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016
  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
  Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uc hwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 1 6 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 201 7
  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
  Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 201 7.


  10

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 18 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Sp ółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016
  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie
  …………………PLN w następujący sposób ………………….
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ……… ………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  11

  (do punktu 1 9 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 1 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7
  Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Postanaw ia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 201 7 w kwocie
  …………………PLN w następujący sposób ………………….
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzec iwy – …………………..

  (do punktu 20 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 1 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków
  Prezesa Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium pan u Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
  Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 201 7 roku.


  12

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu ta jnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 20 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncef owi Khanfir owi z pełnienia obowiązków Prezesa
  Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanaw ia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Moncef owi Khanfir owi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa
  Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów ;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..  13

  (do punktu 20 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi S oroce z pełnienia obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcj i z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. gł osów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 20 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.


  14

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosó w;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 20 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowki z pełnienia obowiązków Członka
  Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pos tanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  15

  (do punktu 20 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków
  Wiceprezesa Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsz awie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu w okresie od 10 pażdziernika 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  do punktu 2 0 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków
  Prezesa Zarządu
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedz ibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa
  Zarządu w okresie od 1 4 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.


  16

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęci a.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale o ddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 0
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP S półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
  §2
  Uchwała wchod zi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..
  17

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Sp ółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowi ązków Członka
  Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po stanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.


  18

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – …………………. . głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 2 1 czerwca 2016 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uc hwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  19

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROU P Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 5 kwietnia 201 7 r.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów ;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SAT IS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.


  20

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulim ie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwał y oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – ………………….


  21

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 2 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano wa żne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymującyc h się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 28
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.


  22

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………… .. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 29
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 gru dnia
  2016 roku do 5 kwietnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..
  23

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 30
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadz orczej w okresie od 14 czerwca 201 7 roku oraz do 31 grudnia 201 7 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 31
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków C złonka Rady
  Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.


  24

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 2 1 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 3 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Cezar emu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głos ów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  25

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 3 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
  §1
  Udzi ela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków
  Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których odda no ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
  - wstrzymu jących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

  (do punktu 21 porządku obrad )
  (Projekt )
  Uchwała nr 3 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszaw ie postanawia, co następuje:
  §1
  Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczow z pełnienia przez niego obowiązków Członka
  Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.


  26

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ***
  - liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
  …………………..% kapitału zakładowego;
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
  - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
  - przeciw uchwale oddan o – ………………….. głosów;
  - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
  - zgłoszone sprzeciwy – …………………..  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SATIS GROUP
  S.A.
  Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
  Bekasów 74 , 02 -803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369 , posiadającej REGON: 191845930 oraz
  NIP: 5832622565 (dalej : „Spółka ”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402 ²
  Kodeksu spółek h andlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna (dalej : „Zgromadzenie ”) na dzień 27 sierpnia 2018 roku, na godzinę 13:00,
  które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02 -803 Warszawa .
  I. Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
  oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych
  uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Rozpatrzenie sprawozda ń finansow ych Spółki pod fir mą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za
  rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
  SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 201 7,
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozda ń finansow ych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP
  za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwie rdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 201 7,
  11. Rozpatrzenie spraw ozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz
  w roku obrotowym 2017,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą : SATIS GROUP Spółka Akcyjna w
  roku obrotowym 2016,


  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna w
  roku obrotowym 201 7,
  14. Rozpatrzenie sprawozda ń Zarządu Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna z
  działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku
  obrotowym 2017,
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
  2016,
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
  GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
  201 7,
  17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie
  sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrot owy 2017,
  18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7,
  20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki
  pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym
  2016 oraz w roku obrotowym 2017,
  21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członko m Rady
  Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków
  w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017 ,
  22. Wolne wnioski,
  23. Zamknięcie obra d.

  II. Informacje wymagane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych:
  Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka
  Akcyjna przedstawia następujące informacje:
  1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Zgrom adzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.
  2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia,
  tj. w dniu 11 sierpnia 2018 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na o kaziciela i akcji
  imiennych.


  3. Akcjona riusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej
  niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 27 lipca 2018 roku i nie później niż w pierwszym
  dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 13 sierpn ia 2018 roku,
  zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia
  zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystk ie akcje
  zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie do
  uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych
  podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o ob rocie
  instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
  do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu
  sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDP W).
  Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą
  dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w
  wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na
  okaziciela udostępnia spółce KDPW. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu
  nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znale źli
  się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo odebrania, od podmiotu
  prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
  Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej emitentowi przez KDPW.
  W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i
  wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
  4. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo u czestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do
  księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadze niu.
  5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu
  rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego
  dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u
  notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających sie dzibę lub oddział na terytorium Unii
  Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się
  numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem
  dnia rejestracji uczestn ictwa w walnym zgromadzeniu.
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzeni a.
  Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
  przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 sierpnia 201 8 roku. Żądanie powinno
  zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punkt u porządku obrad.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania
  tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie,
  jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym ter minem Zgromadzenia tj. do
  9 sierpnia 201 8 roku , ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
  akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania


  należy przesyłać na adres siedziby Spółki: ul. Bekasów 74, 02 -803 Warszawa lub w postaci
  elektronicznej na adres: ir@ialbatrosgroup.com .
  7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Zgromadze nia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
  do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza pro jekty uchwał na stronie internetowej
  Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki: ul.
  Bekasów 74, 02 -803 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: ir@ialbatrosgro up.com .
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania
  tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
  8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wpr owadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji
  zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia
  dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja
  dotyczy. P ropozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla
  każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza,
  na ręce Przewodnic zącego Walnego Zgromadzenia.
  9. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może
  uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
  składania oświadczeń woli w jego imieniu l ub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno
  być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w
  postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści
  pełnomocnictwa. Formularz zawier ający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy
  głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki:
  http://ialbatrosgroup.com/walne -zgromadzenie -akcjo nariuszy/ . O udzieleniu pełnomocnictwa
  w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e -mail :
  ir@ialbatrosgroup.com dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
  ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać
  dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru
  PESEL, adresu, telefo nu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których
  wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te
  będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do
  wiadomości e -mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego
  osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z
  właściw ego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla
  akcjonariusza rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji
  akcjon ariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
  postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w
  formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnik a w
  celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w


  takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji
  traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
  będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po
  przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien
  okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem
  potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy
  sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być
  pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dals zego
  pełnomocnictwa jest wyłączone.
  10. Akcjonariusze i pełnomocnicy uczestniczący w Zgromadzeniu powinni posiadać przy sobie
  ważny dowód tożsamości.
  11. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektr onicznej.
  12. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  13. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej.
  14. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
  siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem : ul. Bekasó 74, 02 -803 Warszawa , na 3 dni
  powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania
  jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  15. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie
  zamieszczana na stronie internetowej Spółki. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia
  dostępne są na stronie Spółki: http://ialbatrosgroup.com/walne -zgromadzenie -akcjonariuszy/ .
  W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek
  Handlowych i Statutu Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:iAlbatros Group SA
ISIN:PLADVPL00029
NIP:5832622565
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa
Telefon:+48 22 3804750
www:www.ialbatros.com
Kalendarium raportów
2021-09-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-09-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Satis Group
2021-07-29 03-07-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor