Raport.

SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 Przychody ze sprzeda?y 33 297 53 509 7 844 12 229 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 406 -1 690 96 -386 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 893 -1 248 210 -285 Zysk (strata) netto 735 -1 663 173 -380 Ca?kowite dochody 2 915 -1 663 687 -380 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 2 382 -2 360 571 -539 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 587 343 141 78 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 2 283 1 195 547 273 ?rodki pieni??ne netto, razem 5 252 -822 1 259 -188 wybrane dane finansowe cd. Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Aktywa razem 53 311 59 489 12 782 13 447 Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 663 6 142 399 1 388 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 7 517 17 091 1 802 3 863 Kapita? w?asny 44 131 36 256 10 581 8 195 Kapita? zak?adowy 10 022 5 012 2 403 1 133 ?redniowa?ona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 8 352 875 16 703 790 8 352 875 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) 0,04 -0,20 0,01 -0,05 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 2,64 4,34 0,63 0,98

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Sanwil Holding S.A.
  ul. Cisowa 11, 20 -703 Lublin tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62, e -mail: sanwilholding @sanwil.com , www.holding.sanwil.com
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000 119088
  NIP 795 -020 -06-97, REGON 650021906, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 10 022 274 PLN

  Lublin, 2 9 kwietnia 201 8 r.

  Szanowni Państwo
  W roku 201 7 Grupa Kapitałowa Sanwil Holding S.A. wygenerowała zysk netto w wysokości
  735 tys. złotych . Jest to znacząca zmiana jakościowa w porównaniu z latami poprzednimi .
  Głównym powodem tej poprawy jest sprzedaż akcji spółki Draszba S.A. i wyłączenie jej
  z konsolidacji Grupy. Ponadto znacząco poprawił się wynik podmiotu dominującego.
  Spółka Sanwil Polska utrzymała rentowność n etto dzięki utrzymaniu przychodów ze sprzedaży
  i kontroli nad ponoszonymi kosztami. Perspektywy spółki na rok 201 8 rysują się
  optymistycznie. Oczekiwane jest zwiększenie przychodów i zysku netto .
  W 201 7 roku Grupa kontynuowała działalność w segmencie po życzek hipotecznych poprzez
  spółkę zależną Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. W związku ze zmianą uwarunkowań
  prawnych tj. wprowadzeniu zakazu udzielania pożyczek hipotecznych konsumentom przez
  podmioty nie bankowe , rozwój tej działalności został zahamow any.
  Miniony r ok był ostatnim rokiem działalności w segmencie handel obuwiem.
  Głównymi celami Grupy na 201 8 rok jest utrzymanie rentowności działalności spółki Sanwil
  Polska, utrzymanie działalności pożyczkowej , jak również uzyskanie dodatnich stóp zwrotu
  z pozostałych inwestycji.

  Z poważaniem
  Adam Buchajski
  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 1


  GRUPA KAPITAŁOWA
  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

  ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK 201 7
  ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 201 7 ROKU
  PRZYGOTOWANE
  ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  w tys. zł  LUBL=N, KW=EC=EŃ 201 8  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 2
  Spis treści
  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................. 4
  SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ .................... 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ............................ 6
  SKONSOLIDOWANE ZESTAW=EN=E ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ ....................... 8
  SKONSOL=DOWANE SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ .................... 8
  1. =NFORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................... 10
  2. STOSOWANE ZASADY RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ..................... 11
  3. SEGMENTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ............... 18
  4. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ................................ ................................ ................................ ........... 21
  5. KOSZTY DZ=AŁALNOŚC= OPERACYHNEH ................................ ................................ ........................... 21
  6. POZOSTAŁE PRZYC:ODY OPERACYHNE ................................ ................................ .......................... 22
  7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYHNE ................................ ................................ ................................ . 22
  8. PRZYCHODY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .............. 23
  9. KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ..................... 23
  10. PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ................................ .............. 23
  11. ZY SK PRZYPADAHĄCY NA HEDNĄ AKCHĘ ................................ ................................ ........................ 24
  12. WARTOŚC= N=EMATER=ALNE = PRAWNE ................................ ................................ ...................... 25
  13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ..... 25
  14. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEG O PODATKU DOCHODOWEGO ................................ ............. 27
  15. ZAPASY ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 27
  16. NALEŻNOŚC= KRÓTKOTERM=NOWE ................................ ................................ ............................. 28
  17. KRÓTKOTERM=NOWE ROZL=CZEN=A M=ĘDZYOKRESOWE ................................ ............................ 28
  18. KRÓTKOTERM=NOWE AKTYWA F=NANSOWE ................................ ................................ .............. 30
  19. KAP=TAŁY WŁASNE ................................ ................................ ................................ ....................... 30
  20. DŁUGOTERM=NOWE KREDYTY = POŻYCZK= ORAZ POZOSTAŁE ZOBOW=ĄZAN=A F=NANSOWE .... 31
  21. REZERWY DŁUGOTERM=NOWE ................................ ................................ ................................ ... 32
  22. PRZYC:ODY PRZYSZŁYC: OKRESÓW ................................ ................................ ........................... 32
  23. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOC:ODOWEGO ................................ ............ 32
  24. ZOBOW=ĄZAN=A Z TYTUŁU DOSTAW = USŁUG = =NNE ZOBOW=ĄZN=A ................................ ......... 32
  25. KREDYTY = POŻYCZK= KRÓTKOTERM=NOWE = =NNE KRÓTKOTERM=NOWE ZOBOW=ĄZAN=A
  FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ 32
  26. REZERWY KRÓTKOTERM=NOWE ................................ ................................ ................................ .. 32
  27. PRZYC:ODY PRZYSZŁYC: OKRESÓW ................................ ................................ ........................... 34
  28. =NSTRUMENTY F=NANSOWE = ZASADY ZARZĄDZAN=A RYZYK=EM KURSOWYM .......................... 34
  29. SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ......... 34
  30. KURSY PRZYJETE DO WYCENY ................................ ................................ ................................ ..... 36
  31. ZOBOW=ĄZAN=A WARUNKOWE ................................ ................................ ................................ .. 36
  32. DZ=AŁALNOŚĆ ZAN=EC:ANA. ................................ ................................ ................................ ....... 36
  33. =NFORMACHA O WSPÓLNYC: PRZEDS=ĘWZ=ĘC=AC:, KTÓRE N=E PODLEGAHĄ KONSOL=DACH=. ... 36
  34. ZATRUDNIENIE ................................ ................................ ................................ ............................. 36
  35. INNE ISTOTNE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ........ 37  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 3
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany r aport roczny
  RS/201 7

  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

  za rok obrotowy 201 7 obejmujący okres od 201 7-01 -01 do 201 7-12 -31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w tysiącach złotych
  data przekazania: 201 8-04-29

  SANWIL HOLDING SA (pełna nazwa emitenta) SANWIL HOLDING SA Lekki (lek) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 20-703 Lublin (kod pocztowy) (miejscowość) Cisowa 11 (ulica numer) 81 444 64 80 81 444 64 62 (telefon) (fax) sanwilholding @sanwil.com www. holding. sanwil.com (e-mail) (www) 7950200697 650021906 (NIP) (REGON)


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 4
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wyszczególnienie
  w tys. PLN
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 2017
  w tys. PLN
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 201 6
  w tys. EUR
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 201 7
  w tys. EUR
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 201 6
  I. Przychody ze sprzedaży 33 297 53 509 7 844 12 229
  ==. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 406 -1 690 96 -386
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 893 -1 248 210 -285
  IV. Zysk (strata) netto 735 -1 663 173 -380
  V. Całkowite dochody 2 915 -1 663 687 -380
  V=. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 382 -2 360 571 -539
  V==. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 587 343 141 78
  V===. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 283 1 195 547 273
  =X. Środki pieniężne netto, razem 5 252 -822 1 259 -188


  Stan na 31
  grudnia 201 7
  Stan na 31
  grudnia 201 6
  Stan na 31 grud-
  nia 201 7
  Stan na 31
  grudnia 201 6
  X. Aktywa razem 53 311 59 489 12 782 13 447
  X=. Zobowiązania długoterminowe 1 663 6 142 399 1 388
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 517 17 091 1 802 3 863
  X===. Kapitał własny 44 131 36 256 10 581 8 195
  X=V. Kapitał zakładowy 10 022 5 012 2 403 1 133
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 8 352 875 16 703 790 8 352 875
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 -0,20 0,01 -0,05
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,64 4,34 0,63 0,98

  Powyższe dane finansowe za 201 7 i 201 6 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  a. za 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
  grudnia 2017 roku – 4,1709 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz s prawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
  każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2447 PLN/EUR.
  b. za 2 016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
  grudnia 2016 roku – 4,4240 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz spraw ozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
  każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 PLN/EUR.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Wyszczególnienie
  Informacja do-
  datkowa
  Za okres
  od 01.01. do
  31.12.201 7 roku
  Za okres
  od 01.01. do
  31.12.201 6 roku
  Przychody ze sprzedaży 4 33 297 53 509
  Koszt sprzedanych produktów materiałów i towarów sprze-
  daży
  5 26 507 40 772
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 790 12 737
  Koszty sprzedaży 1 635 9 227
  Koszty ogólnego zarządu 5 4 789 4 809
  Zysk (strata) ze sprzedaży 366 (1 299)
  Pozostałe przychody operacyjne 6 1 229 1 959
  Pozostałe koszty operacyjne 7 1 189 2 350
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 406 (1 690)
  Przychody finansowe 8 821 863
  Koszty finansowe 9 334 421
  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 893 (1 248)
  Podatek dochodowy 10 158 415
  Zysk (strata) netto 735 (1 663)
  Przypadający:
  - Akcjonariuszom jednostki dominującej 735 (63)
  - Akcjonariuszom mniejszościowym - (1 600)
  Inne całkowite dochody:
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -
  Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną 35.10 2 180 -
  =nne całkowite dochody - -
  Inne całkowite dochody netto 2 180 -
  Całkowite dochody ogółem 2 915 (1 663)
  Przypadające:
  - Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 915 (63)
  - Akcjonariuszom mniejszościowym - (1 600)
  Średnioważona ilość akcji w szt. (*) 16 703 790 8 352 875
  Zysk/ Strata netto na 1 akcję w zł 11 0,04 (0,20)

  ZYSK/STRATA netto na 1 akcję - jest wyliczony jako iloraz zysku/straty netto i średnioważonej ilości akcji.
  (*) – W dniu 09.02 .2017 nastąpił o wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym
  zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA Informacja
  dodatkowa
  Na dzień
  31.12.201 7 roku
  Na dzień
  31.12.201 5 roku
  AKTYWA TRWAŁE 25 122 25 741
  Rzeczowe aktywa trwałe 13 20 769 22 063
  Nieruchomości inwestycyjne - -
  Wartości niematerialne i prawne 12 429 370
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 34.8. 8 3 924 3 308
  Inne aktywa finansowe - -
  Pozostałe należności długoterminowe - -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  praw własności - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 - -
  AKTYWA OBROTOWE 28 189 33 748
  Zapasy 15 8 437 18 320
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16 4 044 5 617
  Należności z tytułu podatku bieżącego - -
  Rozliczenia międzyokresowe 17 547 278
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 820 284
  Pozostałe aktywa finansowe 18 7 094 7 255
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 7 247 1 994
  Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
  SUMA AKTYWÓW 53 311 59 489
  PASYWA Informacja
  Dodatkowa
  Na dzień
  31.12.201 7 roku
  Na dzień
  31.12.201 6 roku
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 44 131 36 256
  Kapitał podstawowy 19 10 022 5 012
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy - -
  Kapitał zapasowy 19 31 935 31 507
  Kapitał z aktualizacji wyceny 19 - -
  Pozostałe kapitały rezerwowe 19 - -
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - -
  Zyski/straty zatrzymane 2 174 (1 577)
  Kapitał przypadający:
  - Akcjonariuszom jednostki dominującej
  - Akcjonariuszom Hednostki Dominującej 44 131 34 942
  - Udziałom niekontrolującym - 1 314
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 663 6 142
  Kredyty i pożyczki 20 - -
  Pozostałe zobowiązania finansowe 20 - 30
  Rezerwy 21 840 807
  Przychody przyszłych okresów 22 - 4 635
  Rezerwa na podatek odroczony 23 823 670
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7 517 17 091
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 24 4 769 13 081
  Kredyty i pożyczki 25 75 -
  Pozostałe zobowiązania finansowe 25 122 67
  Rezerwy 26 2 546 3 678
  Przychody przyszłych okresów 27 5 265
  SUMA PASYWÓW 53 311 59 489 Wartość księgowa 44 131 36 256
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 8 352 875
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,64 4,34


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 7
  SKONSOLIDOWANE S PRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Wyszczególnienie Kapitał pod-
  stawowy
  Należne
  wpłaty na ka-
  pitał podsta-
  wowy
  Kapitał za-
  pasowy
  Kapitał z ak-
  tualizacji
  wyceny
  Pozostałe
  kapitały re-
  zerwowe
  Różnice z prze-
  liczenia jedno-
  stek zagranicz-
  nych
  Zyski zatrzy-
  mane
  Kapitały przypada-
  jące udziałom nie-
  kontrolującym
  Razem
  kapitały
  własne
  Stan na 1 stycznia 201 7 roku 5 012 - 31 507 - - - (1 577) 1 314 36 256
  Zysk/strata netto okresu - - - - - 735 735
  Wydanie udziałów / emisja akcji 5 010 - - - - - - - 5 010
  Rozliczenie utraty kontroli nad spółką zależną - - - 2 180 - 2 180
  Korekty konsolidacyjne - - - - - - 837 (1 314) (477)
  Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału
  zapasowego
  - - 428 - - - - 428
  Stan na 31 grudnia 201 7 r. 10 022 - 31 935 - - - 2 175 - 44 131
  Stan na 1 stycznia 201 6 roku 5 012 - 40 852 - - - (9 268) 1 606 38 202
  Zysk/strata netto okresu - - - - - (1 663) (1 663)
  Korekty konsolidacyjne - - - - - - 10 (292) (282)
  Pokrycie straty / przeznaczenie zysku z kapitału
  zapasowego
  - - (9 344) - - - 9 344 - -
  Stan na 31 grudnia 201 6 r. 5 012 - 31 507 - - - (1 577) 1 314 36 256


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 8
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  POZYCJA Za okres
  01.01. -
  31.12.201 7
  Za okres
  01.01. -
  31.12.201 6
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) brutto 893 (1 248)
  II. Korekty razem 1 489 (1 112)
  1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem 31 (414)
  2. Zyski / straty mniejszości - (1 600)
  2. Amortyzacja 841 1 270
  3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 201 (773)
  5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 16 866
  6. Zmiana stanu rezerw 155 (19)
  7. Zmiana stanu zapasów 1 081 2 669
  8. Zmiana stanu należności (681) (397)
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 617 (2 783)
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (378) 34
  11. Inne korekty (1 394) 35
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 382 (2 360)
  - w tym działalność kontynuowana 2 382 (2 360)
  - w tym działalność zaniechana - -
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ =. Wpływy 3 727 2 143
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 405
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 715 1 738
  a) w jednostkach powiązanych 1 798 1 461
  b) w pozostałych jednostkach 1 917 277
  - zbycie aktywów finansowych 306 23
  - dywidendy i udziały w zyskach 163 9
  - odsetki 870 245
  - inne wpływy z aktywów finansowych 578 -
  4. =nne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki 3 140 1 800
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 405 1 794
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 370 6
  a) w jednostkach powiązanych 1 067 5
  b) w pozostałych jednostkach 1 303 1
  - nabycie aktywów finansowych 688
  - udzielone pożyczki 615 1
  4. Inne wydatki inwestycyjne 365 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 587 343
  - w tym działalność kontynuowana 587 343
  - w tym działalność zaniechana - -
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ =. Wpływy 5 086 3 383
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  5 011 -
  2. Kredyty i pożyczki 75 3 383
  3. =nne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 2 803 2 188
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 800 817
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 17
  8. Odsetki 3 119


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 9
  9. Inne wydatki finansowe - 1 235
  POZYCJA cd. Za okres
  od 01.01. -
  do 31.12.201 7
  Za okres
  od 01.01. -
  do
  31.12.201 6
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 2 283 1 195
  - w tym działalność kontynuowana 2 283 1 195
  - w tym działalność zaniechana - -
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 5 252 (822)
  - w tym działalność kontynuowana 5 252 (822)
  - w tym działalność zaniechana - -
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 5 252 (822)
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 994 2 816
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 7 246 1 994


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 10
  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
  Hednostką dominującą Grupy kapitałowej SANW=L :OLD=NG Spółka Akcyjna jes t SANW=L :OLD=NG Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Lublinie (20 -703), przy ul. Cisowej 11.
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego .
  Data rejestracji: 24.06.2002 r.
  Numer rejestru: 0000119088
  Grupa prowadzi działalność zakresie:
  • Działalność firm centralnych ( head offices ) i holdingów, z wy łączeniem holdingów finan sowych ,
  • Produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  • Finansowa działalność usługowa
  • Sprzedaż obu wia i akcesoriów obuwniczych,
  Wg klasyfikacji przyjętej przez GPW Spółka figuruje w sektorze: przemysł lekki.
  1.2. Czas działalności Grupy
  Czas trwania Grupy kapitałowej jest nieograniczony.
  1.3 . Okres objęty sprawozdaniem
  Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunko-
  wości (MSR) 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i obejmuje rok 201 7 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7) oraz dane
  porównywalne za rok 201 6 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6).
  1.4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej .
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na przestrzeni 2017 roku nie odnotowano zmiany w Zarządzie Spółki.
  W dniu 30.06.2016 r. Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Pana Adama Buchajskiego od dnia 01.07.2016 r. (RB
  26/2016).
  Na moment sporządzenia ninie jszego sprawozdania finansowego Prezesem Zarządu jest Pan Adam Buchajski. Na dzień bilansowy w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  p. Krzysztof Litwin - Przewodniczący
  p. Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący
  p. Piotr Zawiślak - Członek
  p. Magdalena Buchajska - Członek
  p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Członek
  Na przestrzeni 2017 r. skład Rady Nadzorczej zmienił się.
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  p. Krzysztof Litwin - Przewodniczący
  p. Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący
  p. Piotr Zawiślak - Członek
  p. Barbara Lenart - Członek
  p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Członek
  Na przestrzeni 2017 r. skład Rady Nadzorczej zmienił się.
  W dniu 19.10.2017 r. Pan Mac iej Węgorkiewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji. W związku z
  tym Rada Nadzorcza na podst. art. 17.2 Statutu Spółki powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała
  Makarczyk – Rodkiewicz w dniu 19.10.201 7 r. (RB 19/2017).
  Ponadto po dniu bilansowym Pani Magdalena Buchajska, Członek Rady Nadzorczej złożyła w dniu 16.02.2018 r. oświadczenie
  o rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. W związku z tym
  Rada Nadzorcza na podst. art. 17.2 Statutu Spółki powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Barbarę Lenart
  od dnia 01.03.2018 r. (RB 3/2018).
  1.5. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych
  Walutą pomiaru jednostki sporządzaj ącej sprawozdania finansowe i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finan-
  sowego jest złoty polski. Pozycje sprawozdań podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej są przeliczane na walutę
  sprawozdawczą wg kursu średniego NBP obowiązującego na d zień bilansowy.
  Wszystkie dane w sprawozdaniu, jeśli w opisie nie wskazano inaczej, prezentowane są w tysiącach złotych . Dane arytme-
  tyczne, w tym dane finansowe i operacyjne, zostały zaokrąglone. Z tego powodu w niektórych z przedstawionych w raporcie
  tabel suma kwot w danej kolumnie lub wierszu może różnić się nieznacznie od wartości łącznej podanej dla danej kolumny
  lub wiersza.
  1.6. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu k ontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
  przewidzieć przyszłości.
  Spółka oceniła wyniki działalności operacyjnej oraz sytuacji finansowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego oraz rozwa-
  żyła czy przyjęte założenie kontynuacji działalności jest nadal zasadne. W ocenie emitenta nie występuje konieczność zmiany
  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a tym samym korekta kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 11
  Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Hednostki dominującej są istotne dla oceny jego sy tuacji kadrowej, majątkowej, finan-
  sowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
  Sanwil :olding S.A. przedstawione zostały w nocie 3 5.8.
  1.7. Spółki objęte sprawozdaniem finansowym
  Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe roczne kończące się 31 grudnia 2017 r. obejmując następujące
  jednostki zlokalizowane w Polsce wchodzące w skład Grupy:
  • Sanwil :olding S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
  • Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
  • Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
  • Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie – Sanwil :olding posiada 100% udziałów.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanwil :olding S.A. za rok 2017 sporządzane jest jako odrębne
  sprawozdanie finansowe. Niniejsze spra wozdane jest sprawozdaniem skonsolidowanym Emitenta.

  Wyłączenia z konsolidacji wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
  1. =nternational Polymer Center sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu
  Na podstawie MSR 27 § 10 w 2009 r. Zarząd Spółki Sanwil :olding S.A. postanowił z wolnić spółkę zależną Sanwil
  Polska sp. z o.o., ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych (dotyczy spółki zależnej w 100% od Sanwil Polska
  - =PC Sp. z o.o., która od końca lutego 2009 r. nie prowadzi działalności, do czasu wznowienia lub zakończenia dzia-
  łalności bądź zbycia udziałów tej spółki.
  2. Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding S.A.
  posiada 50% udziałów.
  Do dnia 31.12.2017 zdarzeń gospodarczych w spółce zależnej nie zarejestrowano. Pierwszym rokiem obrotowym
  spółki zależnej jest okres do 31.12.2018 r.
  3. Medico Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
  i
  Draszba S.A. z siedzibą w Gdańsku.
  Spółka Sanwil :olding S.A. jako jednostka dominująca przeanalizowała zapisy międzynarodowego standardu spra-
  wozdawczości finansowej MSSF 10 w kontekście ujęcia danych sprawozdań jednostkowych spółek zależnych
  Draszba Spółka Akcyjna i Medico spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością.
  Przygotowując skonsolidowane sprawozdanie Sanwil :olding S.A. Hednostka Dominująca:
  • zweryfikowała możliwość kontaktu z Zarządami spółek Draszba S.A. i Medico Sp. z o.o.
  Obie ww. spółki wg stanu aktualnego nadal nie posiadają Zarządów , w związku z czym próba uzyskania spra-
  wozdań z roku 2017 została uznana jako nierealn a;
  • został uwzględniony fakt iż spółka Draszba S.A. została sprzedana 29.05.2017 r. ;
  • w okresie od 01.01.2017 do 29.05.2017 Hednostka Dominująca nie posiadała kont roli nad spółką Draszba S.A.
  zgodnie z regulacjami MSSF 10 ;
  • Spółka Medico Sp. z o.o. dla konsolidacji posiadała znikomą i nieistotną wartość w zakresie przychodów, sumy
  bilansowej i wyniku finansowego.
  Mając na uwadze powyższe c elem zapewnienia danych porównywalnych, n oty dotyczące w szczególności przycho-
  dów ze sprzedaży, należności i zobowiązań będą zawierały dla danych porównywalnych informacje o danych
  Draszba S.A. celem umożliwienia ich porównania z rokiem 2017 .

  Zgodnie z zapisami MSSF 10 Sanwil Ho lding S.A. podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko prezentowane w
  sprawozdaniach za rok 2017 (kwartalnych i półrocznych) dot. braku objęcia konsolidacją Medico sp. z o.o. i Draszba
  S.A.:
  • zgodnie z p ar. 7 MSSF 10 inwestor sprawuje kontrolę nad jednostką , w której dokonano inwestycji, wtedy i
  tylko wtedy, gdy inwestor ten jednocześnie:
  (a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji;
  (b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne
  wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników oraz
  (c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do
  wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych .
  Sanwil Holding S.A. w roku 2017 n ie spełnia żadnego z ww. trzech kryteriów w związku z czym nie objął konso-
  lidacją Spółek Medico Sp. z o.o. i Draszba S.A.
  • zgodnie z p ar. 20 MSSF 10 k onsolidacja jednostki, w której dokonano inwestycji, rozpoczyna się od dnia, w
  którym inwestor uzyskuje kon trolę nad tą jednostką, a ustaje wtedy, gdy inwestor traci nad nią kontrolę.
  Od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 spółka Sanwil :olding nie posiadała kontroli nad Medico sp. z o.o. i
  Draszba S.A. .
  1.8. Wybór audytora
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 czerwca 2017 Uchwałą Nr 1/06/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta – wybrała na
  audytora Poland Audit Services S p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. :rubieszowska 2.
  Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepis ami i normami zawodowymi. Biegły Rewident ma dokonać prze-
  prowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2017.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 12
  Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru mając na uwadze zagwarantowanie pełnej ni ezależności
  i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
  Spółka korzystała w przeszłości z usług obecnie wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  który dokonał badania sprawozdań finansowych je dnostkowego i skonsolidowanego spółki w latach 2012 -2016.
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: firma Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. wpisany jest na listę
  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Kr ajową =zbę Biegłych Rewidentów pod
  numerem 3790.
  Zarząd Emitenta o świadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma Baker Tilly Poland Assurance
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. :rubieszowska 2, dokonujący przeglądu półrocznego i badania rocznych sprawozdań
  finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania
  spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania , zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  Audytorowi przysługuje wynagrodzenie za przegląd sprawozdań finansowych Spółki w wysokości 8 tys. zł., z kolei za badanie
  sprawozdań finansowych w wysokości 16 tys. zł.
  2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  2.1. Podsta wa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów finansowych
  przeznaczonych do obrotu wycenionych w wartości godziwej.
  Sprawozdanie finansowe jest sporządzone i przedstawio ne w tysiącach złotych polskich .
  2.2. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finan-
  sowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, MSSF składają się z Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw-
  czości Finansowej (MSSF), Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i =nterpretacji wydanych przez Komitet ds.
  =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (K=MSF).
  Zakres informacji ujawnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest zgodny z postanowieniami MSSF oraz Rozporzą-
  dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informa cji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
  Zmiany standardów lub interpre tacji
  Nowy MSSF 9 „=nstrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena”
  Nowy standard zastąpi obecny MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości instrumentów finansowych
  obejmują przede wszystkim:
  - inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; przydział aktywów do
  kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego odnoszącego się do danego składnika aktywów,
  - nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie r yzykiem,
  - nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i powodujący konieczność
  szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym.
  Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub późni ej.

  W ocenie Spółki istotny wpływ na sprawozdanie finansowe może mieć zmiana modelu utraty wartości, prowadząca do wcze-
  śniejszego ujęcia w księgach strat z tego tytułu. Zgodnie z nowym Standardem jednostki będą zobowiązane do rozpoznawania
  i pomiaru utra ty wartości w oparciu o koncepcję strat oczekiwanych, w miejsce dotychczasowej koncepcji strat poniesionych.
  Zmiana podejścia spowoduje istotny wzrost znaczenia szacunków i założeń dla potrzeb pomiaru utraty wartości, w szczegól-
  ności w zakresie identyfikac ji istotnego pogorszenia jakości kredytowej ekspozycji oraz związanej z tym kalkulacji wieloletnich
  strat oczekiwanych w całym horyzoncie życia ekspozycji.
  Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że jedyną znaczącą pozycją w zakresie instrumentów w aktyw ach Spółki są krótko-
  terminowe należności handlowe niezawierające elementu finansującego, gdzie standard dopuszcza uproszczenia oraz histo-
  rycznie niewielki poziom strat kredytowych w stosunku do obrotów, Spółka stoi na stanowisku, że zmiana nie będzie miała
  istotnego wpływu na wynik.
  Nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Nowy standard zastąpi dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania przychodów. Nowy 5 -
  stopniowy model uzależniać będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez kl ienta kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto
  standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii. Stan-
  dard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  Przyjęcie nowego MSSF nie oznacza, że nastąpi fundamentalna zmiana w sposobie ujmowania przychodów ze sprzedaży w
  porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami zawartymi w MSR 18 i MSR 11. W większości przypadków sprzedaży dóbr lub
  świadczenia usług nie pojawi ą się żadne zmiany w sposobie ujmowania przychodów, kwotach ujmowanych jako przychód czy
  w momencie rozpoznania przychodów. Zmianie ulega jednak koncepcja ujmowania przychodów, w konsekwencji czego mogą
  wystąpić pewne różnice w przypadku kontraktów bardzie j skomplikowanych i złożonych, zawierających różne klauzule (np.
  specyficzne warunki zwrotu) i różne rodzaje świadczeń. Przychody należy bowiem wykazać w kwocie, w jakiej jednostka spo-
  dziewa się otrzymać płatność. Takie podejście oznacza konieczność oszaco wania przychodu z uwzględnieniem zobowiązań do


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 13
  dodatkowych świadczeń wynikających z kontraktu. W przypadku Spółki wprowadzenie nowego standardu nie będzie miało
  wpływu na wynik finansowy . Nie nastąpią również zmian y prezentacyjn e, polegająca na ujęciu raba tów retrospektywnych i
  prowizji od sprzedaży jako pomniejszenie przychodu .
  W wyniku zastosowania MSSF 15 przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie zostałyby obniżone .
  Nowy MSSF 16 „Leasing”
  Nowy standard regulujący umowy leasingu (w tym u mowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję leasingu.
  Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości „prawa
  do korzystania ze składnika aktywów” i analogicznego zobowiązania finansowego. Prawo do korzystania z aktywów jest na-
  stępnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Przewidziano uproszczenia dla
  umów krótkoterminowych (do 12 miesięcy) i aktywów o niskiej wartości.
  Podejście księgowe do leasingów od s trony leasingodawcy jest zbliżone do zasad określonych w dotychczasowym MSR 17.
  Spółka szacuje, że nowy standard będzie nie będzie mieć istotn ego wpływ u na jej sprawozdanie finansowe, jednak nie zakoń-
  czyła jeszcze procesu określania wartości.
  Zmiana MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”
  Rada MSR uregulowała trzy kwestie:
  - sposób ujmowania w wycenie programu regulowanego w środkach pieniężnych warunków innych niż warunki nabywania
  uprawnień,
  - klasyfikacja płatności akcjami w przypadku, gdy jednostka jest zob owiązana pobrać podatek od pracownika,
  - modyfikacja programu, która skutkuje zmianą z programu rozliczanego w środkach pieniężnych na program rozliczany w
  instrumentach kapitałowych.
  Spółka szacuje, że zmiana standardu nie będzie miała wpływu na jej spraw ozdanie finansowe ze względu na to, że nie wystą-
  piły transakcje objęte zmianami.
  Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Zmiana MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
  W związku z wejściem w życie w 2019 roku nowego standardu dotyczącego instrumentów finansowych (MSSF 9) Rada MSR
  wprowadziła przejściowe (do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego ubezpieczeń) zasady stosowania nowych
  zasad rachunkowości instrumentów w sprawozdaniach finansowych ubezp ieczycieli. W przeciwnym wypadku ich wyniki by-
  łyby narażone na sporą zmienność.
  Zaproponowano dwa alternatywne podejścia:
  - korygowanie zmienności powodowanej przez MSSF 9 dla niektórych aktywów poprzez odrębną pozycję w sprawozdaniu z
  wyniku i innych doch odów całkowitych,
  z- wolnienie ze stosowania MSSF 9 do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego ubezpieczeń (lub roku 2021).
  Zmiana standardu nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki ze względu na to, że nie prowadzi ona działal-
  ności ubezpieczeniowej.
  Zmiany obowiązują w momencie zastosowania MSSF 9.
  Zmiana MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
  Zmiana doprecyzowuje zasady, wedle których nieruchomość jest przeklasyfikowywana do lub z kategorii nieruchomości in-
  westycyjnych z lub do śr odków trwałych bądź zapasów.
  Przede wszystkim zmiana klasyfikacji następuje, gdy zmieni się sposób użytkowania i zmiana ta musi być udowodniona. Stan-
  dard wprost mówi, że zmiana intencji zarządu sama w sobie nie jest wystarczająca.
  Zmianę standardu należy zastosować do wszystkich zmian w użytkowaniu, które nastąpią po wejściu w życie zmiany do stan-
  dardu oraz do wszystkich nieruchomości inwestycyjnych posiadanych na dzień wejścia w życie zmiany standardu.
  Spółka szacuje, że zmiana standardu nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie posiada nieru-
  chomości inwestycyjnych. Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Nowa K=MSF 22 „Transakcje walutowe i zaliczki”
  =nterpretacja określa, jaki kurs należy stosować w przypadku sprzedaży lub zakupu w walucie obcej, które poprzedzone są
  otrzymaniem lub uiszczeniem zaliczki w tej walucie. Zgodnie z nową interpretacją zaliczkę na dzień jej zapłaty należy ująć po
  kursie na ten dzień. Następnie w momencie ujęcia w rachunku zysków i strat przychodu osiąganego w walucie lub kosztu lub
  zakupionego składnika aktywów należy je ująć po kursie z dnia ujęcia zaliczki, a nie po kursie z dnia, gdy został ujęty przyc hód
  lub koszt lub składnik aktywów.
  Spółka szacuje, że nowa interpretacja nie będzie miała istotn ego wpływ u na jej sprawozdanie finansowe, gdyż nie przepro-
  wadza wiel u transakcji z kontrahentami zagranicznymi gdzie dokonuje płatności zaliczkowych . =nterpretacja obowiązuje dla
  okresów rocznych rozpo czynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  Standardy zastosowane po raz pierwszy
  Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku oraz ich wpływ na sprawozda-
  nie Spółki:
  Zmiana MSR 7 „Sprawozdanie z przepły wów pieniężnych”
  Zmieniony standard wymaga od jednostek ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom sprawozdania finansowego
  ocenić zmiany zadłużenia jednostki (tj. zmiany zaciągniętych pożyczek i kredytów).
  Zmiana standardu spowodowała konieczność u zupełnienia ujawnień o nowe dane dla potrzeb rocznego Sprawozdania finan-
  sowego.
  Zmiana MSR 12 „Podatek dochodowy”


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 14
  Rada MSR uszczegółowiła zasady:
  - ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku poniesienia przez jednostkę niezre alizo-
  wanych strat,
  - kalkulacji przyszłych zysków podatkowych koniecznych, by ująć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Zmiana standardu nie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
  Zmiany MSSF 1, MSSF 12 i MSR 28 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014 -2016”. Poprawki do standardów
  obejmują:
  MSSF 1: usunięto niektóre krótkoterminowe zwolnienia, które stosowano przy przejściu na MSSF ze względu na to, że doty-
  czyły okresów, które już minęły i ich zastosowanie już ni e było możliwe. Zmiana nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe
  Spółki, gdyż jest już ono sporządzane wg MSSF.
  MSSF 12: doprecyzowano, że ujawnienia dotyczące udziałów w innych jednostkach wymagane tym standardem obowiązują
  również wtedy, gdy udziały te są zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia zgodnie z MSSF 5. Zmiana nie miała wpływu
  na sprawozdanie finansow e Spółki, gdyż nie kwalifikuje ona udziałów jako przeznaczone do zbycia.
  MSR 28: doprecyzowano, że w sytuacjach, gdy MSR 28 dopuszcza wycenę inwestycji albo metodą praw własności albo w
  wartości godziwej (przez organizacje zarządzające kapitałem wysokiego ryzyka, fundusze wzajemne itd. lub udziały w jednost-
  kach inwestycyjnych) wyboru tego można dokonać odrębnie dla każdej z takich inwestycji. Zmiana nie miała wpływu na spra-
  wozdanie finansowe Spółki, gdyż nie dokonała ona wyboru metody wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej.
  Zmiany wchodzą w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku (MSSF 12) lub 1 stycznia 2018 roku
  (MSSF 1 i MSR 28).
  2.3. Stosowane zasady rachunkowości
  Począwszy od 1 stycznia 2007 roku SANW=L S.A., zgodnie z Uchwałą Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak-
  cjonariuszy SANW=L S.A. z dnia 15 marca 2007 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości) sporządza
  jednostkowe sprawozd anie finansowe do celów statutowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
  Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez spółki Grupy kapitałowej Sanwil Holding
  S.A.
  2.3.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
  Grupa stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjątkiem wyceny
  aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały według warto-
  ści godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości godziwej,
  które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są zabezpieczane.
  2.3.2. Wartość firmy
  Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabyci a wartość f irmy stanowi nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą
  nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współzależnej. Wartość ta
  podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana
  jest natychmiast w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i nie podlega późniejszej korekcie.
  W przypadku zbycia podmiotu zależnego, stowarzyszonego lub współzależnego, przypadająca na zbywany udział wartość
  firmy podlega odpi saniu w sprawozdanie z całkowitych dochodów .
  Wykazana w sprawozdaniu finansowym wartość firmy dotycząca transakcji nabycia udziałów w podmiotach zależnych, sto-
  warzyszonych i współzależnych, jakie wystąpiły przed dniem przejścia na raportowanie według wymo gów MSSF, podlega te-
  stom na utratę wartości przeprowadzonym na dzień przejścia na raportowanie zgodne z MSSF. Wykazana na dzień przejścia
  na raportowanie wg MSSF ujemna wartość firmy została odpisana w całości w zyski i straty zatrzymane .
  Nadwyżka nabytyc h aktywów netto nad ceną nabycia odnoszona jest w sprawozdanie z całkowitych dochodów roku obra-
  chunkowego, w którym nastąpiło nabycie.
  2.3.3. Transakcje w walucie obcej.
  Aktywa i pasywa za wyjątkiem kapitałów własnych podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczone zostały
  na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Kapitał własny przeliczony jest kursem średnim
  na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finanso wych podmiotów
  zagranicznych przeliczone zostały według średniej arytmetycznej średnich kursów, jakie obowiązywały na koniec poszczegól-
  nych miesięcy roku obrachunkowego. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń odniesione zostały na ka-
  pitał zapasowy pod pozycją: różnice kursowe wynikające z przeliczeń sprawozdań sporządzonych w walucie obcej. W
  momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane różnice kursowe są ujmowane w sprawozdaniu z
  całkowitych doc hodów jako część zysku lub straty na sprzedaży. Wartość firmy i nabyte aktywa netto, skorygowane do ich
  wartości godziwej w związku z nabyciem jednostek zagranicznych, ujęte zostały w aktywach i pasywach grupy kapitałowej i
  przeliczone zostały na walutę sp rawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień zawarcia transakcji.
  Operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia:
  - po kursie faktycznie zastosowanym – dla operacji kupna i sprzedaży walut oraz zapłaty należności l ub zobowiązań,
  - po kursie średnim ogłoszonym przez NBP obowiązującym dla danej waluty z dnia poprzedzającego przeprowadzenie
  transakcji – dla pozostałych operacji.
  Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP ogłoszonym
  dla danej waluty.
  2.3.4. Instrumenty finansowe


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 15
  W momencie pocz ątkowego uj ęcia sk ładnik aktywów finansowych lub zobowi ązanie finansowe wycenia si ę wed ług warto ści
  godziwej, powi ększonej o koszty transakcji, które mog ą być bezpo średnio przypisane do nabycia sk ładnika aktywów finanso-
  wych lub emisji zobowi ązania finansowego.
  Po pocz ątkowym uj ęciu, aktywa finansowe wyceniane są, w zależności od zakwalifikowania do czterech nast ępuj ących kate-
  gorii:
  a) aktywów finansowych i zobowiązań fi nansowych przeznaczonych do obrotu – w wartości godziwej ;
  b) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalno ści – w skorygowanej cenie nabycia;
  c) pożyczek udzielonych i nale żności własnych – w skorygowanej cenie nabycia;
  d) aktywów finansowych dost ępnych d o sprzeda ży – w wartości godziwej.
  Aktywa finansowe zaliczane do instrumentów kapitałowych , dla których nie ma aktywnego rynku wyceniane są wed ług ceny
  nabycia i korygowane są o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Po pocz ątkowym uj ęciu, zobo wiązania finansowe
  takie jak kredyty i pożyczki wyceniane są wed ług zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
  Wyj ątkiem są opcje walutowe, które ze względu na zerowy koszt w momencie nabycia nie są ujmowane w księgach,
  natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w warto ści godziwej przez wynik finansowy według wyceny dokonanej przez
  bank, z którym transakcja walutowa została zawarta.
  2.3.5. Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego, bezp ośrednio związane z nabyciem, budową lub kosztem wytworzenia odpowiedniego
  aktywu wymagającego długiego okresu czasu przygotowania do użytkowania , powiększają wartość początkową danego skład-
  nika, przez okres jego przygotowania.
  Odnoszone na powiększenie w artości początkowej danego składnika koszty finansowania zewnętrznego pomniejszone są
  o uzyskane przychody, wynikające z tymczasowego zainwestowania środków przeznaczonych na wytworzenie tego składnika.
  2.3.6. Sprawozdawczość dotycząca segm entów działalności
  Emitent wyróżnia cztery segmenty operacyjne (wyroby powlekane , obuwie, działalność holdingów i finansowa działalność
  usługowa) . Dla każd ego segmentu prezentowane są przychody, koszty oraz wynik segmentu a także aktywa i zobowiązania
  segmentu. Ponadto w ramach poszczególnych segmentów prezentowane są szczegółowe dane dotyczące produktów
  i usług, obszarów geograficznych or az głównych klientów.
  2.3.7. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność w trakcie zaniechania
  Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy
  i ujmowane są w sprawozda niu finansowym w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty
  sprzedaży.
  Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz wy-
  sokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania, a także dostępność tych
  aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Spółka zaprzestaje amortyzowania aktywów przeznaczonych do sprzedaży.
  2.3.8. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe stanow iące grunty, budynki, maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji, dostarczania pro-
  duktów i świadczenia usług lub w celach zarządzania, wycenione zostały na moment przejścia na MSSF według ceny nabycia
  lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i robocizny oraz narzut
  kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są o uzasadnioną część kosztów finansowa-
  nia zewnętrznego.
  Środki tr wałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy
  rodzajowej. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są nastę-
  pujące: budynki i budowle do 9 9 lat; maszyny i urządzenia techniczne od 2 do 40 lat; wyposażenie i inne środki trwałe od 2
  do 10 lat.
  Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji.
  Umorzeniu nie podlegają grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów, które ze względu na długi okres użytkowania
  oraz brak utraty wartości traktowane jest podobnie jak grunty.
  Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości użytk owej danego składnika majątku trwałego, obcią-
  żają koszty okresu, w którym zostały poniesione.
  Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na równi
  z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Za okres użytkowania przy-
  jęto przewidywany okres użytkowania.
  Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz korespondujących z nimi zobo-
  wiązań są ustalane w kwocie równe j zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Ponoszone opłaty leasingowe
  w okresie sprawozdawczym są odnoszone na zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapita-
  łowym, nadwyżka będąca kosztami finansowymi obciąża w ca łości koszty finansowe okresu.
  Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów, wykazuje się ją według ceny nabycia
  lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
  narastająco.
  2.3.9. Nieruchomości inwestycyjne
  Utrzymywane przez spółkę nieruchomości w celu osiągnięcia dochodów z dzierżawy lub przyrostu ich wartości wyceniane są
  na moment nabycia według ceny nabycia (kosztu wytworzenia), na dzień bilansowy według ich wartości godziwej. Przychody
  i koszty związane z doprowadzeniem ich wartości do wartości godziwej odnoszone są do sprawozdania z całkowitych


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAP=TAŁOWEH SANW=L :OLD=NG S.A. ZA ROK 201 7
  Strona 16
  dochodów w okresie, w którym powstały.
  2.3.10. Wartości niematerialne i prawne
  Wart ości niematerialne i prawne nabyte od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według
  ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie ich użyteczności.
  Wartości niematerialne nabyte w ramac h transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach oddzielnie od
  wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą. Wartości te mogą wynikać z
  praw umownych lub z przepisów prawnych niezależnie od możliwości ich wyodrębnienia. Heżeli wartości te nie wynikają
  z ustaleń umownych, podlegać muszą wyodrębnieniu od innych aktywów celem ich sprzedaży, wymiany, udzielenia licencji
  itp. Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu jako
  aktywa pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  - wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą w
  przyszłości korzyści ekonomiczne,
  - koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone.
  Aktywowane koszty prac rozwojowych nie podlegają umorzeniu, a jedynie podlegają testom na utratę wartości.
  W przypadku braku możliwości odróżnienia nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe, całość poni esionych wydatków
  ujmowana jest jako koszt w okresie ich poniesienia. Koszty prac badawczych obciążają koszty w okresie,
  w którym zostały poniesione.
  2.3.11. Patenty i znaki towarowe
  Patenty i znaki towarowe wyceniane są według historycznej ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie i o ewentualny odpis z
  tytułu utraty wartości. Patenty i znaki towarowe podlegają umorzeniu metodą liniową według ich przewidywanego okresu
  użytkowania.
  W prz ypadku umów zawartych na czas nieograniczony nie podlegają amortyzacji natomiast przeprowadzany jest coroczny
  test na utratę wartości.
  2.3.12. Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości firmy
  Spółki grupy corocznie przeprowadza ją test sprawdzający, czy wystąpiły przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości
  składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz okresów użytkowania poszczególnych aktywów
  majątku trwałego. Po nadto ocenie pod kątem wypracowywania przyszłych korzyści gospodarczych poddawane są c orocznie
  składniki niedostępne jeszcze do użytkowania. Testy w zakresie utraty wartości aktywów trwałych przeprowadzane są przez
  powołaną przez Zarząd Zakładową komisję d s. gospodarowania majątkiem trwałym spółki oraz w uzasadnionych przypadkach
  przez rzeczoznawców.
  Ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą, i odnoszo ne są w
  spra wozdanie z całko witych dochodów .
  Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością odzyski-
  waną. Wartość odzyskiwana odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny sprzedaży netto
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej
  SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
  za 201 7 rok  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 1

  Spis treści
  1. W=ZYTÓWKA GRUPY K AP=TAŁOWEH SANW=L :O LDING S.A. ................................ ................................ ...................... 2
  1.1. DANE =DENTYF=KUHĄCE H EDNOSTKĘ DOM=NUHĄCĄ ................................ ................................ ................................ ......... 2
  1.2. PRZEDM=OT DZ=AŁALNOŚC I ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2
  1.3. JEDNOSTKI ZAL EŻNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 2
  1.4. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW HEDNOSTK= DOM=NUHĄC EJ ................................ ................................ ................................ 2
  2. AKTUALNA I PRZEWI DYWANA SYTUACJA FINA NSOWA ................................ ................................ ............................ 3
  2.1. SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW =TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ................................ ............ 3
  2.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUAC JI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ .................. 7
  2.3. SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁ YWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ................................ ............ 8
  2.4. OPIS ISTOTNYCH CZYNN=KÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ ................................ ................................ ....................... 9
  2.5 . C:ARAKTERYSTYKA ZEWNĘ TRZNYCH = WEWNĘTRZNYC: CZYN N=KÓW =STOTNYC: DLA ROZWOJU ................................ .............. 10
  2.6 . PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOHU SPÓŁEK GRUP Y KAP=TAŁOWEH WRAZ Z OCENĄ ................................ ............................. 10
  2.7. OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄ DZANIA ZASOBAMI FINA NSOWYMI , ZE SZCZEGÓLNYM UWZG LĘDN=EN=EM ZDOLNOŚC= WYW=ĄZYWANA= S=Ę
  Z ZAC=ĄGN=ĘTYC: ZOBOW= ĄZAŃ ................................ ................................ ................................ ........................... 10
  3. ZASADY ŁADU KORPO RACYJNE GO JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEH ................................ ................................ ................ 10
  4. ZATRUDNIENIE ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 19
  5. INWESTYCJE ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 19
  6. DZ=AŁALNOŚĆ ZAN=E CHANA ................................ ................................ ................................ ................................ ... 19
  7. POZOSTAŁE =NFORMA CHE = OBHAŚN=EN=A ................................ ................................ ................................ ............... 19
  7.1. ZAC=ĄGN=ĘTE = WYPOW=E DZIANE W ROKU OBROTO WYM UMOWY DO TYCZĄCE KREDYTÓW = P OŻYCZEK ................................ ....... 19
  7.2. UDZ=ELONE POŻYCZK= W ROKU OBROTOWYM JEDNO STKOM POW=ĄZANYM ................................ ................................ ....... 19
  7.3. PORĘCZEN=A = GWARANCH E UDZ IELONE I OTRZYMANE O D PODM=OTÓW POW=ĄZAN YCH ................................ ........................ 19
  7.4. EM=SHA PAP=ERÓW WARTO ŚC=OWYC: WRAZ Z OP=S EM WYKORZYSTAN=A ŚRO DKÓW Z EM=SH= W OKRE S=E OBHĘTYM SPRAWOZD ANIEM
  DO DNIA SPO RZĄDZEN=A SPRAWOZDAN IA ................................ ................................ ................................ ................. 19
  7.5 OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C POM=ĘDZY WYN=KAM= F= NANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚN=EH PUBL=KOW ANYM I
  PROGNOZAM= WYN=KÓW ZA ROK 201 7. ................................ ................................ ................................ .................. 19
  7.6. AKCHE SPÓŁK= ORAZ UDZ =AŁY PODM=OTÓW POW=Ą ZANYCH POSIADANE PRZ EZ OSOBY NADZORUHĄCE = ZARZĄDZAHĄCE ................... 19
  7.7. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAHĄCE NA DZ=AŁA LNOŚĆ SPÓŁEK GRUPY K AP=TAŁOWEH , HAK=E NASTĄP=ŁY W R OKU OBROTOWYM I
  PO DACIE BILANSOWEJ DO DN=A SPORZĄDZEN=A SPRAWOZDANIA ................................ ................................ .................... 19
  7.8. INSTRUMENTY FINANSOW E W ZAKRESIE RYZYKA , PRZYHĘTYC: CELAC: = METODAC: ZARZĄDZAN= A RYZKIEM FINANSOWYM ............. 20
  7.9. INFORMACJE O ISTOTNYC : POSTĘPOWAN=AC: TOC ZĄCYC: S=Ę PRZED SĄD EM, ORGANEM WŁAŚC=WYM D LA POSTĘPOWAN=A
  ARB=TRAŻOWEGO LUB OR GANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I INNYCH RYZYKACH JEDNOSTKI D OM=NUHĄCEH LUB HEDNO STEK
  OD N=EH ZALEŻNYC: ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 20
  7.10. WARTOŚĆ WYNAGRODZ EŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚC= OSÓB NADZORUHĄCYC: = ZARZĄDZAHĄCYC: HED NOSTK= DOM=NUHĄCEH ........... 20
  7.11. ZAWARTE PRZEZ EMITENT A BĄDŹ HEDNOSTKĘ OD N=EGO ZALEŻNĄ HEDNEH LUB WIELU TRANSAKCJ I Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYM= .. 20  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 2
  1. W=ZYTÓWKA GRUPY KAP=TAŁOWEH SANWIL HOLDING S.A.
  1.1. Dane identyfikujące jednostkę dominującą
  Hednostką dominującą Grupy kapitałowej SANW=L :OLD=NG Spółka Akcyjna jest SANW=L :OLD=NG Spółka Akcyjna
  z si edzibą w Lublinie (20 -703), przy ul. Cisowej 11.
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V= Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego .
  Data rejestracji: 24.06.2002 r.
  Numer rejestru: 0000119088
  Wg klasy fikacji przyjętej przez GPW Spółka Dominująca figuruje w sektorze: przemysł lekki.
  1.2. Przedmiot działalności
  Grupa prowadzi działalność zakresie:
  • Działalność firm centralnych ( head offices ) i holdingów, z wy łączeniem holdingów finansowych ,
  • Produkcja wyro bów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  • Finansowa działalność usługowa
  • Sprzedaż obuwia i akcesoriów obuwniczych,
  1.3 . Hednostki zależne
  Emitent jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej SANW=L :OLD=NG S.A. .
  Na dzień bilanso wy oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Grupy wchodzą następujące jednostki
  zlokalizowane w Polsce:
  • Sanwil :olding S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
  • Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent pos iada 100% udziałów.
  • Medico Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
  • Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
  • Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacj i z siedzibą w Lublinie – Sanwil :olding posiada 100% udziałów.
  • Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil
  :olding S.A. posiada 50% udziałów.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SANWIL HOLDING S.A. za rok 20 17 sporządzane jest jako odrębne
  sprawozdanie . Niniejsze sprawozdane Zarządu jest sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Emitenta.
  1.4. Skład osobowy organów jednostki dominującej
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na przestrzeni 2017 roku nie odnot owano zmiany w Zarządzie Spółki.
  W dniu 30.06.2016 r. Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Pana Adama Buchajskiego od dnia 01.07.2016 r. (RB
  26/2016).
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Prezesem Zarządu jest Pan Adam Buch ajski. Na dzień bilansowy w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  p. Krzysztof Litwin - Przewodniczący
  p. Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący
  p. Piotr Zawiślak - Członek
  p. Magdalena Buchajska - Członek
  p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Czł onek
  Na przestrzeni 2017 r. skład Rady Nadzorczej zmienił się.
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  p. Krzysztof Litwin - Przewodniczący
  p. Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący
  p. Piotr Zawiślak - Członek
  p. Barbara Lenart - Członek
  p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Członek
  Na przestrzeni 2017 r. skład Rady Nadzorczej zmienił się.
  W dniu 19.10.2017 r. Pan Maciej Węgorkiewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez sie bie funkcji. W
  związku z tym Rada Nadzorcza na podst. art. 17.2 Statutu Spółki powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  Pana Michała Makarczyk – Rodkiewicz w dniu 19.10.2017 r. (RB 19/2017).
  Ponadto po dniu bilansowym Pani Magdalena Buchajska, Członek Rady Nadzorczej złożyła w dniu 16.02.2018 r.
  oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018
  r. W związku z tym Rada Nadzorcza na podst. art. 17.2 Statutu Spółki powołała do pe łnienia funkcji członka Rady
  Nadzorczej Panią Barbarę Lenart od dnia 01.03.2018 r. (RB 3/2018).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 3
  2. A KTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
  Działalność Grupy Kapitałowej SANW=L :OLD=NG S.A. alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych:
  a) Dział alność firm centralnych i holdingów (m.in. 70.10.Z) – Sanwil Holding S.A.
  b) Wyroby powlekane – przemysł lekki (m.in. PKD 13.96.Z i 20.16.Z) – Sanwil Polska Sp. z o.o.
  c) Finansowa działalność usługowa (m.in. PKD 64 i 66) – Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  d) Handel obuwiem - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia
  i wyrobów skórzanych (m.in. PKD 5 1.16.Z, 47.72.Z) – Draszba S.A., Draszba Distribution Sp. z o.o. i Medico Sp. z o.o.

  2.1 . Sprawozdanie z całkowitych do chodów
  Pozycje sprawozdania całkowitych
  dochodów;
  Wyszczególnienie
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01 -
  31.12.2016
  Przyrost
  (+)
  Spadek ( -)
  2017/2016
  Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Przychody ze sprzedaży 33 297 53 509 -20 212 62,2%
  Koszt własny sprzedaży 26 507 40 77 2 -14 265 65,0%
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 790 12 737 -5 947 53,3%
  Koszty sprzedaży 1 635 9 227 -7 592 17,7%
  Koszty ogólnego zarządu 4 789 4 809 -20 99,6%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 366 -1 299 1 665
  Pozostałe przychody operacyjne 1 229 1 95 9 -730 62,7%
  Pozostałe koszty operacyjne 1 189 2 350 -1 161 50,6%
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej 406 -1 690 2 096
  Przychody finansowe 821 863 -42 95,1%
  Koszty finansowe 334 421 -87 79,3%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 893 -1 248 2 141
  Podatek dochodowy 158 415 -257 38,1%
  Zysk (strata) netto 735 -1 663 2 398
  =nne całkowite dochody netto 2 180 - -
  Całkowite dochody ogółem 2 915 -1 663 2 398
  2.1.1 Przychody
  Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Strukt ura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Produkty i usługi 29 138 28 568 570 87,5% 53,4%
  2. Towary i materiały 4 159 24 941 -20 782 12,5% 46,6%
  Razem przychody ze sprzedaży 33 297 53 509 -20 212 100,0% 100,0%

  Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  a) kraj 27 448 44 002 -16 554 82,4% 82,2%
  b) państwa UE 4 527 7 662 -3 135 13,6% 14,3%
  c) pozostałe kraje (Rosja,
  Ukraina, Białoruś) 1 322 1 845 -523 4,0% 3,4%
  Razem przychody ze sprzedaży 33 2 97 53 509 -20 212 100,0% 100,0%
  W roku 201 7 łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem (produktów towarów i materiałów) wyniosły 33
  297 tys. zł i były niższe w porównaniu do roku poprzedniego o 20.212 tys. zł.
  W segmencie obuwie odnotowano spadek z uwagi na zbycie spółki Draszba S.A. o czym mowa w notach 1.7 i 34.8.7
  sprawozdania skonsolidowanego za 2017 r. Dane segmentowe zostały zaprezentowane w nocie 3 sprawozdania
  finansowego oraz poniżej.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 4
  W poszczególnych segmentach sprzedaż przedstawiała s ię następująco:
  Segment wyroby powlekane
  Nazwa produktu Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Grupa produktów Skay 14 723 14 253 470 51,3% 50,6%
  2. Grupa produktów Polstram 10 608 9 396 1 212 36,9% 33,4%
  3. Pozostałe 3 387 4 494 -1 107 11,8% 16,0%
  Razem 28 718 28 143 575 100,0% 100,0%

  Nazwa obszaru geograficznego Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Kraj 23 475 22 157 1 318 81,7% 78,7%
  2. Państwa UE 3 921 4 14 1 -220 13,7% 14,7%
  3. Pozostałe kraje (Rosja, Ukraina) 1 322 1 845 -523 4,6% 6,6%
  Razem 28 718 28 143 575 100,0% 100,0%

  Źródłem przychodów jest sprzedaż wyrobów powlekanych produkowanych przez Spółkę Sanwil Polska.
  W roku 2017 odnotowano wzrost sprzed aży na rynku krajowym o 5,6% i spadek na rynkach eksportowych o ponad 22%,
  co w efekcie dało wzrost o 1,7% na całkowitej sprzedaży.
  3.3.1. Rynek krajowy
  W 2017 wzrosła sprzedaż krajowa o ponad 5,6 %. Głównymi przyczynami wzrostu sprzedaży krajowej były
  • wzrost sprzedaży do producentów mebli dla jednej z większych sieci,, co spowodowała wzrost sprzedaży
  krajowej w segmencie materiałów tapicerskich o ponad 13%
  • oraz wzrost sprzedaży na rynek odzieżowy – prawie o 71%
  Rynek krajowy jest nadal najważniejszym ry nkiem dla Spółki, a aktualne działania skierowane są w dwóch kierunkach
  • na pozyskanie kluczowym partnerów, którzy mogą realizować duże wolumeny zakupów przy niższych
  marżach oraz
  • partnerów poszukujących wyrobów spełniających wymagania Reach w zakresie zawartości szkodliwych
  substancji oraz posiadających specjalne parametry wymagane dla różnych rynków i zastosowań np. poziom
  trudności Crib 5 lub M2 lub antyelektrostatyczność itp.
  3.3.2. Rynek eksportowy
  W 2017 odnotowano dalszy spadek sprzedaży na ryn ki eksportowe Europy Wschodniej oraz spadek sprzedaży na rynki
  UE do UE, co w sumie spowodowało spadek sprzedaży eksportowej o ponad 22%
  • na rynek UE sprzedaż spadła głównie za sprawą znacznego spadku sprzedaży na rynku brytyjskim – prawie o
  50%, drugim co do wielkości odbiorcy z UE, gdzie sytuacja po decyzji wyjścia z UE zdecydowanie się
  pogorszyła. =ntensywne działania marketingowe na pozostałych rynkach UE, które zaowocowały wzrostem
  sprzedaży o ponad 35 % na rynki niemiecki i rumuński, nie zrekompenso wały w całości ubytków na rynku
  brytyjskim . Dominującymi odbiorcami w roku 2017 były :olandia, Rumunia i Niemcy.
  • na rynki Europy Wschodniej nadal utrzymywał sie spadek sprzedaży, który rozpoczął sie w roku 2014. Wpływ
  na sprzedaż na te rynki, ma utrzym ująca się od 2013 roku trudna sytuacja związana z kryzysem politycznym -
  na linii UKRAINA – ROSJA.

  SANW=L POLSKA Sp. z o.o. prowadzi nadal intensywne działania marketingowe w celu pozyskania i rozszerzenia
  współpracy z nowymi i aktualnymi kontrahentami z obszaru Unii Europejskiej.
  W styczniu 2017 spółka brała udział jako wystawca na targach :eimtextil we Frankfurcie To największe na świecie targi
  tekstyliów do wyposażenia wnętrz i obiektów oraz targi, które otwierają sezon imprez w branży wystroju wnę trz na
  świecie. Podczas tej edycji 2.975 wystawców przedstawiło dla około 70.000 branżystów

  Natomiast s ytuacja w krajach Europy Wschodniej jest nadal trudna, i wciąż jest daleka od stabilizacji. Trwający od
  trzech lat konflikt spowodował znaczne pogorsz enie się sytuacji gospodarczej tych krajów, dewaluację ich walut i
  całkowitą destabilizację. Potencjalnie korzystne dla Polski zniesienie ceł w związku z wejściem w życie od początku 2016
  roku umowy o wolnym handlu Ukraina - UE spowodowało dalsze komplikac je , ponieważ Rosja w odwecie wprowadziła
  cła na import z Ukrainy
  Co gorsza sytuacja w Europie Wschodniej nadal negatywnie wpływa na sprzedaż do kontrahentów Spółki zarówno
  krajowych jak i zagranicznych (Finlandia, Rumunia) będących dostawcami na rynek ro syjski.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 5
  Segmen t obuwie
  Nazwa produktu Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  Obuwie, 3 515 24 777 -21 262 100,0% 100,0%
  Razem 3 515 24 777 -21 262 100,0% 100,0%
  Nazwa obszaru geograficznego Rok 2017 Rok 2 016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Kraj 3 493 21 270 -17 777 99,4% 85,8%
  2. Państwa UE 22 3 507 -3 485 0,6% 14,2%
  Razem 3 515 24 777 -21 262 100,0% 100,0%

  Przychody ze sprzedaży za 201 7 r. wyniosły 3.515 tys. zł. i był y niższe w porównaniu do 2016 r. o 21.262 tys. zł.
  Podstawowym źródłem przychodów ze sprzedaży była sprzedaż hurtowa obuwia .
  Obroty segmentu dotyczą w głównej mierze rynku krajowego . Z uwagi na sprzedaż spółki Draszba S.A. sprzedaż 2017
  dotyczy wyłącznie spółki Draszba Distribution i Sanwil :olding S.A.
  Z uwagi na wygaśnięcie umowy dystrybucji obuwia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Draszba
  Distribution Sp. z o.o. podjęło uchwałę (dnia 30.06.2017 r.) dotycząc ą rozwiązania spółki zal eżnej i rozpoczęciu
  procedury likwida cji z dniem podjęcia uchwały.
  Wysokość przychodów Draszba S.A. objętych konsolidacją w 2016 r. wyniosły 16.571 tys. PLN.

  Segment działalność firm centralnych i holdingów
  Nazwa produktu Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  201 7 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Towary 3 808 594 3 214 100,0% 100,0%
  Razem 3 808 594 3 214 100,0% 100,0%
  Nazwa obszaru geograficznego Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Kraj 3 22 4 580 2 644 84,7% 97,6%
  2. Państwa UE 584 14 570 15,3% 2,4%
  Razem 3 808 594 3 214 100,0% 100,0%

  Wykazane przychody ze sprzedaży za 2017 r. w wysokości 3 808 tys. zł związane są ze sprzedażą obuwia.
  W związku z zakończeniem dystrybucji obuwia Dr.Marten s przez spółkę zależną Draszba Distribution oraz ze sprzedażą
  akcji spółki Draszba S.A., emitent nie przewiduje przychodów ze sprzedaży obuwia w roku 2018.

  Ryzyka dot. koncentracji finansowania i możliwości rozliczenia należności zostały ujęte w nocie 2 7 sprawozdania
  finansowego spółki za 2017 r.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 6
  Segment finansowa działalność usługowa
  Nazwa produktu Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Usługi finansowe 423 583 -160 100,0% 100,0%
  Razem 423 583 -160 100,0% 100,0%
  Nazwa obszaru geograficznego Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Kraj 423 583 -160 100,0% 100,0%
  Razem 423 583 -160 100,0% 100,0%
  W kwietniu 2014 r. rozpoczęła działalność spółka w 100% zależna od Hednostki Dominującej – Polski Fundusz Pożyczkowy
  Sp. z o.o. Na dzień bilansowy spółka głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek hipotecznych.
  W związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w 2017 roku, zakazującymi udzie lania pożyczek hipotecznych
  konsumentom, przez podmioty nie bankowe, dalszy rozwój tej działalności jest znacznie utrudniony.

  2.1.2 Zysk na sprzedaży i operacyjny
  Grupa Kapitałowa odnotowała 366 tys. zł zysku na sprzedaży w roku 201 7, wobec odnoto wanej straty w 2016 r. w
  wysokości 1.299 tys. zł.
  Zysk z działalności operacyjnej w 201 7 r. wyni ósł 406 tys. zł i była wy ższ y w porównaniu do straty
  w 201 6 roku w wysokości 1.690 tys. zł o 2.096 tys. zł.

  Szczegółowe pozycje pozostałych kosztów i przycho dów operacyjnych zostały zaprezentowane w notach 6 i 7
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego 201 7 r.

  W segmencie wyrobów powlekanych spółka Sanwil Polska Sp. z o.o. odnotowała dodatni roczny wynik na sprzedaży,
  który wyniósł 749 tys. zł w roku 2017 kt óry był niższy od wyniku w tym segmencie do roku poprzedniego o 203 tys. zł.
  Na dodatni wynik w tym segmencie miały głównie działania w zakresie optymalizacji kosztów zmiennych (surowcowych,
  energetycznych; podniesienie jakości i negocjacje cenowe) i rów nolegle uzyskiwanie nieznacznie wyższej ceny
  sprzedaży. Ponadto Spółka kontynuowała działania w zakresie restrukturyzacji kosztów stałych.
  Na działalności operacyjnej spółka odnotowała zysk w kwocie 1.105 tys. zł (w roku 2016 spółka osiągnęła zysk wysokośc i
  970 tys. Zł).
  W roku 2017 na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.176 tys. zł składają się głównie aktualizacja odpisów na
  należności (odzyskane należności; 258 tys. zł), zapasy (przeprowadzone wyprzedaże wyrobów gotowych zalegających na
  magazynach spółki; 55 tys. zł), świadczenia pracownicze (151 tys. zł) oraz aktualizacja odpisów z tytułu trwałej utraty
  wartości i rezerwy na majątek nieproduktywny w wysokości 581 tys. zł. Ponadto w pozycji pozostałych przychodów
  operacyjnych spółka zarachowała otrz ymane premie pieniężne za zrealizowane zamówienia (20 tys. zł) oraz otrzymane
  odszkodowania (7 tys. zł).
  Oprócz działań w zakresie optymalizacji kapitału obrotowego, przynoszących w poprzednich latach wymierne korzyści -
  w roku 2017, dodatkowo korzystny w pływ na wynik na działalności operacyjnej ma kontynuacja działań związanych
  z polityką w zakresie sprzedaży i windykacji należności.
  Głównymi pozycjami pozostałych kosztów operacyjnych w 2017 r. 820 tys. zł) są odpisy aktualizujące zapasy (358 tys. zł)
  w związku z ich przeceną i likwidacją oraz rozszerzeniem lub objęciem odpisami aktualizującymi określonych grup
  produktowych; odpisy aktualizujące należności w kwocie 163 tys. zł; rezerwy na zobowiązania w kwocie 165 tys. zł tj. na
  świadczenia pracownicze c zy reklamacje).

  Mniej i stotny wpływ na wynik operacyjny za 12 miesięcy 2017 r. ma działalność spółki zależnej w segmencie obuwie .
  Wynik na sprzedaży wyniósł ( -) 16 tys. zł.
  Wyniki segmentu dotyczą (z uwagi na sprzedaż spółki Draszba S.A.) spółki Draszba Distribution .
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Draszba Distribution Sp. z o.o. podjęło uchwałę (dnia
  30.06.2017 r.) dotyczącą rozwiązania spółki zależnej i rozpoczęciu procedury likwidacji z dniem podjęcia uchwały.

  W segmencie działa lność holdingów Hednostka Dominująca w 2017 r. osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 798
  tys. zł (130 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego) i wynikał on ze sprzedaży towarów. Z kolei strata netto na
  sprzedaży wyniosła 542 tys. zł, i jest ona niższa w porównaniu z rokiem 2016 o 254 tys. zł.
  Strata z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosła 790 tys. zł i była niższa w porównaniu do straty poniesionej w
  2016 roku w wysokości 902 tys. zł o 112 tys. zł.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 7
  Pozostałe przychody wyniosły 12 tys. z ł i były niższe niż w roku 2016 o 95 tys. zł. Z kolei pozostałe koszty operacyjne
  wyniosły w roku 2017 218 tys. PLN i były nieznacznie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 31 tys. PLN. Główne
  pozycje kosztów w roku 2017 to odpisy aktualizujące należnośc i w wysokości 206 tys. zł, odpisy aktualizujące zapasy 12
  tys. zł. (szczegółowe dane zostały zaprezentowane w notach 6 i 7 sprawozdania finansowego za rok 2017).

  2.1.3 Działalność finansowa
  W 201 7 roku zysk na działalności finansowej wyni ósł 487 tys. zł w porównaniu do zysku w wysokości 442 tys. złotych
  wykazane go w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody finansowe w 201 7 r. wyniosły 821 tysiąca złotych i były
  niższe w porównaniu z 201 6 r. o 42 tys. złotych.
  Główną pozycją przychodów finansowych s ą odsetki od jednostek pozostałych uzyskane z zainwestowanych środków
  w papiery wartościowe, obligacje i z oprocentowania środków na rachunkach lokat i z udzielonych pożyczek
  Koszty finansowe za 201 7 r. wyniosły 334 tys. zł i w porównaniu do roku ubiegłe go były niższe o 87 tys. zł.
  Szczegółowe pozycje pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych zostały zaprezentowane w notach 8 i 9
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 201 7.

  2.1.4 Wynik brutto, podatek dochodowy i wynik netto
  W 201 7 r. Grup a kapitałowa wykazała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 893 tys. zł w roku bieżąc ym
  (1.248 tys. zł straty w roku ubiegłym ). Wynik brutto został zmniejszony o odroczony podatek dochodowy, wynikający
  m.in. z różnic przejściowych związanych z różnicą między wartością podatkową i rachunkową środków trwałych
  powodujących zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Po 12 miesiącach 201 7 r. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 735 tys. zł ( 1.663 tys. zł strata netto za 12 miesięcy
  201 6 r.) Na skutek rozliczenia sprzedaży byłej spółki zależnej Draszba S.A. całkowite dochody netto za rok 2017 wyniosły
  2.915 tys. PLN.


  2.2 . Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA - wyszczególnienie 31.12 31.12 Przyrost (+) % dynamiki Struktura w % Strukt ura
  2017 2016 Spadek ( -) w %
  1 2 3 2017/2016 (3/4*100) 2017 2016
  AKTYWA TRWAŁE 25 122 25 741 -619 97,6% 47,1% 43,3%
  Rzeczowe aktywa trwałe 20 769 22 063 -1 294 94,1% 39,0% 37,1%
  Wartości niematerialne i prawne 429 370 59 115,9% 0,8% 0,6%
  Aktywa fi nansowe dostępne do
  sprzedaży 3 924 3 308 616 118,6% 7,4% 5,6%
  AKTYWA OBROTOWE 28 189 33 748 -5 559 83,5% 52,9% 56,7%
  Zapasy 8 437 18 320 -9 883 46,1% 15,8% 30,8%
  Należności z tytułu dostaw i usług
  oraz pozostałe należności 4 044 5 617 -1 573 72,0% 7,6% 9,4%
  Rozliczenia międzyokresowe 547 278 269 196,8% 1,0% 0,5%
  Aktywa finansowe przeznaczone do
  obrotu 820 284 536 288,7% 1,5% 0,5%
  Pozostałe aktywa finansowe 7 094 7 255 -161 97,8% 13,3% 12,2%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 247 1 994 5 253 363,4% 13,6% 3,4%
  SUMA AKTYWÓW 53 311 59 489 -6 178 89,6% 100,0% 100,0%

  PASYWA - wyszczególnienie 31.12 31.12 Przyrost (+) % dynamiki Struktura w % Struktura
  2017 2016 Spadek ( -) w %
  1 2 3 2017/2016 (3/4*100) 2017 2016
  KAP=TAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 44 131 36 256 7 875 121,7% 82,8% 60,9%
  Kapitał podstawowy 10 022 5 012 5 010 200,0% 18,8% 8,4%
  Kapitał zapasowy 31 935 31 507 428 101,4% 59,9% 53,0%
  Zyski/straty zatrzymane 2 174 -1 577 3 751 -137,9% 4,1% -2,7%
  ZOBOW=ĄZAN=A
  DŁUGOTERM=NOWE 1 663 6 142 -4 479 27,1% 3,1% 10,3%
  Pozostałe zobowiązania finansowe - 30 - - - 0,1%
  Rezerwy 840 807 33 104,1% 1,6% 1,4%
  Przychody przyszłych okresów - 4 635 - - - 7,8%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 8
  Rezerwa na podatek odroczony 823 670 153 122,8% 1,5% 1,1%
  ZOBOW=ĄZAN=A
  KRÓTKOTERM=NOWE 7 517 17 091 -9 574 44,0% 14,1% 28,7%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  oraz inne zobowiązania 4 769 13 081 -8 312 36,5% 8,9% 22,0%
  Kredyty i pożyczki 75 - - - 0,1% -
  Pozostałe zobowiązania finansowe 122 67 55 182,1% 0,2% 0,1%
  Rezerwy 2 546 3 678 -1 132 69,2% 4,8% 6,2%
  Przychody przyszłych okresów 5 265 -260 1,9% 0,0% 0,4%
  SUMA PASYWÓW 53 311 59 489 -6 178 89,6% 100,0% 100,0%

  2.2.1 Suma bilansowa
  Na dzień 3 1 grudnia 201 7 roku suma bilansowa wyniosła 53.311 tysiąca złotych i jej poziom zmniejszył się o 6 178
  tysiąca złotych w stosunku d o stanu na dzień 31 grudnia 201 6 roku. Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej
  wynosi 47,1 % w 201 7 r. i 43,3% w roku 201 6 r.
  Największą pozycją aktywów są rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 20.769 tys. zł, co stanowi 39,0 % su my bilansowej
  oraz zapasy w kwocie 8.437 tys. zł co daje 15,8 % sumy bilansowej.
  W pasywach natomiast dominującą pozycję stanowi kapitał własny obejmujący 82,8 % sumy bila nsowej ( 60,9% na 31
  grudnia 201 6 roku).
  Z porównania stanów poszczególnych pozycji bil ansowych na koniec 201 7 roku i koniec 201 6 roku wynika:
  • utrzymujący się wysoki poziom aktywów trwałych - w 201 7 r. 25. 122 tys. zł i w 201 6 25 741 tys. zł; na
  nieznaczny wartości rzeczowych aktywów trwałych głównie wpływ miały głównie zwiększenia wartości
  składników majątkowych na skutek przeprowadzonych inwestycji oraz na minus odpisy umorzeniowe
  składników majątku;
  • spadek aktywów obrotowych o 5.559 tysiąca złotych, do poziomu 28.189 tysiąca złotych i wynikał w 201 7 roku
  ze spadku poziomu zapasów o 9.883 tys. zł do wysokości 8.437 tys. zł ( na zmiany w zapasach wpływ miały
  sprzedaż spółki Draszba S..A. i brak konsolidacji w roku 2017 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r. poziom
  zapasów towarów Draszba S.A. ujętych w konsolidacji wynosił 7.946 tys. PLN), dążeni e do utrzymywania w
  spółkach zależnych zapasów na poziomie zapewniającym rytmiczność sprzedaży oraz ustalania odpisów
  aktualizujących wartość zapasów na podstawie struktury wiekowej i gatunkowości składowanych wyrobów
  gotowych, produktów i materiałów. Pona dto poziom należności na przestrzeni roku spadł o 1.573 tys. zł do
  poziomu 4.044 tys. zł na dzień bilansowy (należności sprzedanej spółki Draszba S.A. na dzień 31.12.2016 r. w
  konsolidacji wyniosły 650 tys. PLN) . Kontynuowana jest w dalszym ciągu skuteczni ejsza polityka windykacyjna
  oraz zmiana polityki sprzedaży w stosunku do kontrahentów niewywiązujących się ze swoich zobowiązań.
  Wzrost odnotowano w pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty o kwotę 5.253 tys. zł. do poziomu 7.247 tys.
  zł głównie na sku tek wpływów z emisji akcji serii E oraz nieznaczny spadek w pozycji aktywa finansowe łącznie
  o 161 tys. zł do poziomu 7.094 tys. zł .
  • zwiększenie poziomu kapitału własnego o 7.875 tysiąca złotych, do poziomu 44.131 tysiąca złotych,
  w efekcie odnotowane go zysku za 201 7 r. i zwiększenia kapitału podstawowego Hednostki Dominującej.
  • spadek zobowiązań ogółem o 14.053 tys. zł, w tym
  - spadek zobowiązań długoterminowych o kwotę 4.479 tys. zł do wysokości 1.663 tys. zł na dzień bilansowy,
  - spadek zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 9.574 tys. zł do wysokości 7.517 tys. zł na dzień bilansowy .
  Znaczne spadki zobowiązań wynikają z braku konsolidacji sprzedanej w roku 2017 spółki Draszba S.A. Poziom
  zobowiązań ujętych w konsolidacji Draszba S.A. na dzień 31.12.2 016 r. wynosił:
  - zobowiązania długoterminowe – przychody przyszłych okresów 4.635 tys. PLN
  - zobowiązania krótkoterminowe – 7.068 tys. PLN
  2.2.2 Zadłużenie finansowe netto
  Spółki grupy korzystały z finansowania instytucji bankowych na dzień bilansowy w wysokości 75 tys. PLN w postaci
  kredytu w rachunku bieżącym w EUR.
  2.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  W 201 7 roku Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 2.3 82 tys.
  zł. (+63 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku ). Głównym czynnikiem wpływającym na ujemną wysokość
  przepływów z działalności operacyjnej jest zmiana stanu należności rozliczeń międzyokresowych i innych korekt . Z kolei
  dodatni wpływ na przepływ y z działalności operacyjnej mają zys k brutto, zysk z działalności inwestycyjnej oraz zmiana
  stanu zapasów, rozliczeń międzyokresowych i zobowiązań oraz amortyzacja .
  Przepływy pieniężne netto z dział alności inwestycyjnej wyniosły 587 tys. zł. Po stronie wpływów główne pozycje to
  zbycie aktywó w finansowych (aktywa finansowe w postaci papierów wartościowych i realizacja odsetek) w łącznej
  kwocie 3.715 tys. zł. Natomiast po stronie wydatków istotną pozycją są nakłady na nabycie rzeczowych aktywów
  trwałych w wysokości 405 tys. zł oraz udzielonych pożyczek i nabyciu aktywów finansowych w łącznej wysokości 3.140
  tys. PLN.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 9
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły w 201 7 roku 2.283 tys. zł i po stronie wpływów dotyczyły
  wpływów z emisji akcji , z kolei po stronie wydatków w znacznej części dotyczyły płatności z tytułu spłaty kredytów i
  pożyczek, umów leasingowych i innych wydatków .
  W efekcie stan środków pieniężnych w 201 7 r. zwiększył się o 5.252 tys. zł i wyniósł na dzień 31.12 .201 7 r. .7.246 tys. zł.
  2.4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
  Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe to ryzyko zmiany wartości godziwej posiadanego instrumentu finansowego lub zmiany przyszłych
  wpływów związanych z tym instrumentem, wynikające ze zmiany cen rynkowych, kursów walutowych czy stóp
  procentowyc h. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest identyfikacja, wycena, oraz ograniczenie stopnia zagrożenia
  poszczególnych rodzajów ryzyk.
  Ryzyko walutowe
  W omawianym okresie ryzyko walutowe było jednym z najistotniejszych zagrożeń wpływających na wyniki Grupy .
  Zmiany kursów walut miały wpływ na wyniki spółek zależnych, ze względu na to, iż znaczna część przychodów oraz część
  kosztów wyrażona jest w wa lutach obcych.
  Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
  Charakterystyczną cechą jest uzależnienie rozwo ju od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników
  oraz kadry zarządzającej. Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może przełożyć
  się na wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na o siągane wyniki finansowe.
  Ryzyko towarowe
  Ryzyko towarowe powodują zmiany w poziomie cen surowców i materiałów wykorzystywanych przez Grupę. Ryzyko
  tow arowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do produkcji oraz w handlu wyrobów stanowią istotny pozio m.
  W 2017 r. roku udział materiałów i energii w kosztach ogółem wynosił 64,5%. Grupa ogranicza ryzyko towarowe
  poprzez z apewnienie sobie kwalifikowanych dostawców oraz podpisywanie długoterminowych umów na dostawy
  surowców oraz towarów.
  Wzrost gospodarczy i stopa bezrobocia
  Główne źródła wzrostu gospodarczego w Polsce to przede wszystkim popyt krajowy, nakłady inwestycyjne oraz
  dynamicznie rosnący eksport. Sytuacja na rynku pracy oraz sprzyjające tendencje makroekonomiczne mają istotny
  wp ływ na poziom sprzedaży Grupy SANW=L :OLD=NG.
  Stopy procentowe
  Ryzyko stopy procentowej to niekorzystny wpływ zmiany stóp procentowych na wartość instrumentu finansowego.
  Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej ze względu na posiadane instrumenty f inansowe , uzależnione od
  zmiennych stóp takich jak W=BOR , do których zaliczane są kredyty bankowe oraz zobowiązania leasingowe. Grupa nie
  posiada żadnych zabezpieczeń od tego ryzyka.
  Likwidacja spółki Draszba Distribution Sp. z o.o.
  W związku z wygaszanie m podstawowej działalności – dystrybucji obuwia pod marką DrMartens, w = połowie 2017
  podjęta została decyzja o likwidacji spółki Draszba Distribution.
  Segment wyroby powlekane:
  Ryzyko związane z rozwojem technologicznym
  Na polskim rynku materiałów powleka nych w ostatnich latach kładzie się nacisk na wprowadzanie ścisłych norm
  jakościowych oraz rozwój nowych technologii. Producenci z branży stoją przed koniecznością stałego dostosowywania
  swojej technologii do zmieniającego sie zapotrzebowania na nowe mater iały. Proces związany z wprowadzaniem
  nowych technologii wymaga od firm przeznaczania znacznych nakładów na modernizację parku maszynowego i nowe
  inwestycje. Ryzyko związane z rozwojem technologicznym ogranicza się poprzez posiadanie bogato wyposażonego
  zaplecza badawczo -rozwojowego.
  Ryzyko związane z nowymi trendami panującymi na rynku
  Hednym z kluczowych czynników sukcesu w branży materiałów powlekanych jest produkcja wyrobów o wysokich
  parametrach użytkowych i jakościowych oraz powtarzalnych seriach. Sz czególnie istotne znaczenie w przyszłości będą
  miały: zdolność do produkcji materiałów o indywidualnych parametrach klienta; postęp techniczny i technologiczny
  pozwalający na produkcję nowych materiałów mających szerokie spektrum zastosowania. Brak reakcji na nowe trendy
  na rynku może spowodować, np.: utratę klientów - przejście dotychczasowych odbiorców do innych producentów ze
  względu na nie spełnianie wymagań jakościowych, parametrów użytkowych produkowanych materiałów; brak
  możliwości zdobywania nowych, atrakcyjnych rynków ze względu na brak asortymentów spełniających oczekiwania
  rynku.
  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Europy
  Ważnymi kierunkami eksportu są rynki wschodnie: rosyjski i ukraiński. Stan koniunktury gospodarczej oraz stabilizacja
  systemu prawnego w tych krajach ma znaczny wpływ na popyt na wyroby Spółki zależnej. Skala oraz kierunek eksportu
  uzależnione będą od przyszłej koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.
  Wahania cen ropy naftowej ora marż produktów petrochemicznych
  Ceny ropy naftowej w omawianym okresie charakteryzowały się dużą zmiennością, osiągając bardzo wysokie ceny.
  W ślad za cenami ropy wzrosły ceny wszystkich produktów ropopochodnych, które są podstawowym składnikiem
  wykorzystywanych do prod ukcji surowców.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 10
  Ryzyka kredytowe, rynkowe i płynności zostały zaprezentowane szczegółowo w nocie 28 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Emitenta za 201 7 r. oraz inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej
  spółki w nocie 35.8 w w. sprawozdania.
  2.5 . Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis
  perspektyw rozwoju działalności G rupy kapitałowej co najmniej do końca następnego roku obrotowego, z
  uwzględnieniem strategii rynko wej przez niego wypracowanej
  W perspektywie najbliższego roku na osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki:
  • przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych oraz odsetki
  od obligacji i pożyczek
  • poprawa efektów działalności inwestycyjnej
  • obsługa należności spółki z tytułu pożyczek i posiadanych obligacji
  Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:
  • włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów;
  • pozyskanie nowyc h wartościowych odbiorców oraz rozwój sprzedaży do aktywnych odbiorców z terenu UE.
  • ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych
  w walutach obcych (EUR);
  • ryzyko towarowe powodujące zmiany w poziomi e cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji
  oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały
  używane do produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom.
  • spłata zadłużenia z ty tułu kredytów i pożyczek;
  • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;
  • działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych Spółkom zależnym powierzchni nie przydatnych w
  prowadzeniu działalności gospodarczej.
  2.7. Przewidywane kierunki rozwoju spółek grupy kapitałowej wraz z oceną możliwości realizacji zamierzeń
  inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków
  W 2016 r. w celu powstrzymania deprecjacji aktywów netto spółki w kolejnych latach, Zarząd przyjął w dniu 18.04.2016
  r. plan naprawczy o czym spółka informowała w raporcie rocznym za 2016 r.
  Zarząd spółki Sanwil :olding S.A. ocenił, mając na uwadze wyniki zakończonego roku 2017, że podjęte działania
  pozwoliły na zatrzymanie deprecjacji aktywów netto Hedn ostki Dominującej w kolejnych latach i doprowadzą do ich
  stopniowej odbudowy.
  Wynik inwestycyjny Hednostki Dominującej okazał się satysfakcjonujący , co pokazuje dodatnie saldo przychodów i
  kosztów finansowych. Spółka Sanwil Polska poprawiła zarówno przych ody jak i utrzymuje dodatnie wyniki finansowe.
  W 2017 r. Zarząd zbył udziały w spółce Draszba S.A. co spowodowało brak konsolidowania wyników tej spółki i w
  konsekwencji znacząco poprawiło wyniki finansowe Grupy.

  Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Sanwil Holding S.A. są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  oraz r yzyka kredytowe, rynkowe i płynności zostały zaprezento wane szczegółowo w pkt. 28 .4 i 35.8 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Spółki za rok 201 7.

  2.8. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania
  się z zaciągniętych zobowiązań.
  W roku 201 7 r. Sp ółka nie posiadała trudności w finansowaniu bieżącej działalności.
  Głównym źródłem finansowania są przychody z odsetek od środków inwestowanych w formie instrumentów
  finansowych , w tym w szczególności lokat bankowych i obligacji or az spłata odsetek i kapitału z udzielonych pożyczek.
  Pozostałe Spółki wchodzące w skład grupy w ramach zarządzania ryzykiem płynności starały się utrzymać poziom
  środków umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań. Hednostki śledzą terminy zapadalnośc i instrumentów
  finansowych oraz prognozują przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.
  Dodatkowo w celu minimalizacji ryzyka płynności Spółki negocjują z wierzycielami dłuższe terminy zapłat zobowiązań
  z tytułu dostaw i usług bądź ustalają bardziej k orzystne harmonogramy spłat.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 11
  3. ZASADY ŁADU KORPORACYHNEGO HEDNOSTK= DOM=NUHĄCEH

  Oświadczenie Spółki Sanwil :olding S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.

  W 2017 roku SANW=L :OLD=NG Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), jako spółka
  giełdowa, podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w Załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 27/1414/2016
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017” (dalej również „Dobre Praktyki”), przyjętym w dniu 13 października
  2016 r oku przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zaleceniom Komisji
  Europejskiej 2014/208 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości s prawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego
  (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”) .
  Treść dokumentu Dobrych Praktyk dostępna jest na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  poświęconej tej tematyce ( http://www.corp -gov.gpw.pl/ ).
  W roku 2017 nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w stosunku do
  informacji przekazanych przez Spółkę w raporcie nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 roku, w którym Spółk a wskazała, że
  odstąpiła w roku 2017 od stosowania części rekomendacji, które poniżej omawia.
  Odnosząc się do każdej z praktyk Zarząd Spółki oświadcza, że:

  1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.
  Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę
  informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając
  z różnorodnych narzędzi komunikacji.
  Rekomendacje
  I.R.1. W sytuacji gdy s półka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych
  informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej
  stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informa cji - chyba że w opinii Spółki
  charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej
  właściwe.
  Zasada jest stosowana.
  I.R.2. Heżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze,
  zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.
  Zasada jest stosowana.
  I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z
  uwzględni eniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące
  przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odb ywać się w formule otwartych
  spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez Spółkę.
  Zasada jest stosowana.
  I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie
  czynności niezbędne dla sp orządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z
  osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu
  sprawozdawczego.
  Zasada jest stosowana.

  Zasady szczegółowe
  I.Z.1. Spółka prowadzi kor poracyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
  miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
  I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.2. skład Z arządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z
  informacją na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą
  II.Z.1.
  Spółka nie stosuje tej zasady .
  Komentarz Spółki: Powyższe wynika z obecnej jednoosobowej struktury Zarządu.
  I.Z.1.4. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co n ajmniej 5% ogólnej
  liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wr az z aneksami,
  opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat.
  Zasada jest stosowana.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 12
  I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie
  akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowy ch oraz innych wydarzeń istotnych z punktu
  widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii Spółki oraz jej wyników
  finansowych.

  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie
  umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.
  Zasada nie jest sto sowana.
  Komentarz Spółki: Spółka publikuje dane finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie
  ostatnich 5 lat obrotowych, z awierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz
  wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co
  najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do
  badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu
  korporacyjnego.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad z awartych w niniejszym
  dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie Spółka powinna przekazać na podstawie
  odpowiednich przepisów.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.14. materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowisk a wskazane
  w zasadzie ==.Z.10, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Akcjonariusze zainteresowani tymi dokumentami mogą je przekładać zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz
  Spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
  różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać
  cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli
  spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej
  wyjaśnienie takiej decyzji,
  Zas ada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Spółka nie posiada formalnego dokumentu opisującego politykę różnorodności.
  Natomiast stosowane są w Spółce zasady równego traktowania oparte na powszechnie
  obowiązujących przepisach prawa, a w tym między innymi p rawa pracy, przepisów Unii Europejskiej,
  Karty Praw Człowieka.
  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia - nie później niż w terminie 7
  dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: co jest uzasadniane stanowiskiem Spółki do rekomendacji z pkt: I.Z.1.20.
  I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych
  lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uc zestnikom Walnego
  Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku
  obrad, a także informację o przerwi e w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach Zarządzenia
  przerwy.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych,
  wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, bądź te ż szczegółowe wskazanie przyczyn
  nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą =V.Z.13.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
  Zasada nie jest stosowana.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 13
  Komentarz Spółki: Zarząd każdorazowo b ędzie informował o decyzji o zapisie przebiegu obrad
  Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo oraz o zamieszczeniu tego zapisu na stronie
  internetowej Spółki.. Spółka zdecydowała, że nie będzie odbywać bezpośrednich transmisji obrad
  Walnego Zgromadze nia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie będzie udostępniać narzędzi
  umożliwiających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym. Spółka odstąpiła od stosowania
  zasady ze względu na konieczność poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do
  potencjalnych korzyści, w szczególności wobec aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta .
  I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem
  imienia i nazwiska oraz adresu e -mail lub numeru telefonu.
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Komentarz Spółki: Spółka ze względu na swą wielkość i stan kadrowy, nie zatrudnia osoby
  odpowiedzialnej za kontakty z inwestorami.
  I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40 , zapewnia
  dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w
  zasadzie =.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również Spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia
  za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Spółka nie jest zakwalifikowana do żadnego z w.w. indeksów. Także za dostępności strony w
  języku angielskim nie przemawia struktura akcjonariatu i zakres prowad zonej działalności.
  2. Zarząd i Rada Nadzorcza
  Spółką giełdową kieruje Zarząd, jego członkowie działają w interesie Spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej
  działalność. Do Zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów
  strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.
  Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną Radę Nadzorczą. Członkowie Rady Nadzorczej działają w
  interesie Spółki i kierują się w swoim postępowaniu nie zależnością własnych opinii i osądów. Rada Nadzorcza w
  szczególności opiniuje strategię Spółki i weryfikuje pracę Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów
  strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.
  Rekomendacje
  II.R.1. W celu osiągn ięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę
  Nadzorczą Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład Zarządu i Rady
  Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczen ie.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki
  powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem
  płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.3. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu.
  Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czas u i
  nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności
  członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na
  wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwi a mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie
  swoich obowiązków.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.5. W przypadku rezygnacji lub niem ożności sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej
  spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie
  Rady Nadzorczej.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.6. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kade ncji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących
  dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie
  efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.7. Spółka zapewnia radzie nadzo rczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług
  doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce.
  Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową
  Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  Zasady szczegółowe
  II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy
  członków Zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podzia łu
  dostępny na stronie internetowej Spółki.
  Zasada nie jest stosowana.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2017 rok
  Strona 14
  Komentarz Spółki : W Spółce nie ma takiego podziału, co wynika z jednoosobowego składu zarządu Spółki.
  II.Z.2. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w Zarządach lub radach nadzorczych spó łek spoza grupy
  kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  Zasada jest stosowana.

  II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w
  zasadzie II.Z.4.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.4. W zakresie kryt eriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załączn
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Poland Audit Services Sp. z o.o. Member Crowe Horwath International ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warsaw, Poland Phone +48 22 295 30 00 Fax +48 22 295 30 01 www.crowehorwath.pl

  Crowe Horwath is a trading name of the following entities (together, “Crowe Advartis”): Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. , KRS 0000067026, NIP 5252060079, Share capital 50.000 PLN ∙ Poland Audit Services Sp. z o.o ., KRS 0000421671, NIP 5272677311, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe A dvartis Tax Advisers Sp. z o.o. , KRS 0000294572, NIP 5252411538, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe Advartis VAT Services Sp. z o.o. , KRS 0000057559, NIP 5251557493, Share capital 50.000 PL N ∙ Crowe Advartis Consulting Sp. z o.o., KRS 0000393728, NIP 5272661244, Share capital 5.000 PLN

  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.
  za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7

  Sprawozdanie z badania rocznego s konsolidowanego sprawozdanie finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Sanwil Holding S.A. (zwanej dalej „Grupą Kapitałową ”), w której jednostk ą dominującą jest
  Sanwil Holding S.A . z siedzibą w Lublinie , przy ul. Cisowej 11 (zwanej dalej „Spółką dominującą ”) na
  które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
  grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku , wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  oraz noty i pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej za skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe
  Zarządu Spółki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoś ci Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa , a także statutem Spółki dominującej . Zarząd Spółki dominującej jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia
  skonsolidowane go sprawozdania finansowego nie zawierającego istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finanso wego, Zarząd Spółki dominującej jest
  odpowiedzialny za ocenę z dolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania działalności, a także za
  ujawnienia dotyczące zasady kontynuacji działalności i jej zastosowania, jako podstawy sporządzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 201 8 roku poz.
  395 z późn. zm.) ( „ustaw a o rachunkowości” ) Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
  dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania p rzewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i fina nsowej oraz wyniku finansowego G rupy
  Kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości .
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1089 z późn . zm .) („ustaw a o biegłych rewidentach”),
  2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r oku
  z późn. zm. w zwią zku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych
  standardów wykonywani zawodu.
  3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537 /2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych ba dań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) ( zwanego dalej
  „Rozporządzenie m 537/2014”).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarc zającej pewności, co do tego czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe, jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem,
  oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię.
  Wystarczając a pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie
  przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne
  zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
  za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
  gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skut ek oszustwa jest wyższe niż ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ ryzyko oszustwa może
  obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli
  wewnętrznej i może dotyczyć każdeg o obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio
  wpływającego na sprawozdanie finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących u zyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur bada nia zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident
  bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrzne j, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej
  prezentacji przez Spółkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu
  zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii
  na temat skuteczności k ontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych,
  jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania ni e obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności Grupy K apitałowej , ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Grupy K apitałowej przez Zarząd Spółki dominującej ,
  obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody b ada nia stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla komitetu audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni
  od jednostek wchodzących w skład Grupy K apitałowe j zgodnie z przepisami ustawy o biegłych
  rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014, dla jednostek wchodzących w skład Grupy K apitałowej.

  Wybór firmy audytorskiej

  Zostaliśmy wybrani do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdani a finansowego
  uchwałą nr 1/06/2017 Rady Nadzorczej Sanwil Holding z dnia 9 czerwca 2017. Sprawozdania fi nansowe
  jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2012
  roku; to jest przez 6 kolejnych lat.


  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur
  badania, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami .
  Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko oraz w stosownych przypadkach najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka

  Utrata kontroli nad spółką zależną Draszba
  S.A.

  Zarząd Sanwil Holding S.A. na podstawie MSSF 10
  „Skonsolidowane sprawo zdanie finansowe” ocenił
  czy w okresie od 01.01 2017 do dnia sprzedaży
  akcji w dniu 29.05. 2017 r. spraw ował kontrolę nad
  Draszbą S.A. W ocenie Zarządu Jednostki
  Dominującej określono, iż Spółka Dominująca nie
  sprawowała kontroli i nie podlega ła ekspozycji na
  zmienne wyniki finansowe oraz nie m iała
  możliwości wywierania wpływu na wysokość t ych
  wyników finansowych. Z uwagi na brak danych od
  spółki zależnej sprawozdanie Draszba S.A. nie
  podlegało konsolidacji wg stanu na dzień
  31.03.2017 r. oraz do dnia sprzedaży tej spółki, tj.
  do dnia 29.05.2017 r. a także na dzień 31.12.2017

  W związku z utratą kontroli nad Spółką Draszba SA
  Spółka dokonała korekty konsolidacyjnej eliminując
  ujemny kapitał własny Draszby SA w kwocie
  przypadającej Spółce tj. 2.180 tys. zł. W roku 2016
  nie otrzymaliśmy opinii do sprawozdania
  finansowego spółki Draszba SA. Wg informacji
  Zarządu dane finansowe Draszba SA za 2016 rok
  nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.

  Z uwa gi na wartość pozycji w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów uznaliśmy
  to zagadnienie za kluczowy obszar ryzyka.

  Nasze procedury obejmowały w szczególności:
   Potwierdzenia zasadności oceny Zarządu Jednostki
  Dominującej w kwestii utraty kontroli nad spółką
  zal eżną Draszba S.A. zgodnie z wymogami MSSF
  10.
   Ocenę poprawności dokonanych korekt
  konsolidacyjnych .
   Ocenę wpływu korekty konsolidacyjnej z tytułu utraty
  kontroli na skonsolidowane sprawozdanie z
  całkowitych dochodów .

  Na podstawie przeprowadzonych procedur uznaliśmy
  założenia przyjęte przez Zarząd, jako racjonalne i mające
  poparcie w uzyskanej dokument acji. Jednakże z uwagi na
  brak opinii do SF Draszby SA za rok 2016, brak
  dostępności sprawozdań finansowych spółki Draszba SA
  za okres 01.01.2017 do s przedaży spółki w dniu 29.05.
  2017 nie jesteśmy w stanie określić czy wysokość
  ujemnego kapitału przypadającego Jednostce
  dominującej w kwocie 2.180 tys zł. wykazanego jako inne
  całkowite dochody w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym jest poprawna.

  Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem

  W badanym okresie w wyniku utraty kontroli nad Spółką zależną Draszba S.A. Spółka dominująca
  dokonała korekty konsolidacyjnej eliminując ujemny kapitał własny Draszby SA w kwocie przypadającej
  Spółce tj. 2.180 tys. zł. Z uwagi na brak opinii z badania sprawozdania finansowego Draszby SA za rok
  2016 oraz brak dostępności sprawozdań finansowych Spółki Draszba SA za okres od 01.01.2017 do
  dnia sprzedaży Spółki w dniu 29. 05. 2017 nie jesteśmy w stanie określić czy wysokość ujemnego
  kapitału przypadającego Spółce dominującej w kwocie 2.180 tys zł. wykazanego jako inne całkowite
  dochody w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest poprawna. W roku 2017 spółka Sanwil
  Holding S.A. w każdym publikowanym raporcie okresowym informowała akcjonariuszy iż nie obejmuje
  konsolidacją spółki Draszba S.A. podając powód takiego stanu rzeczy Sprawozdaniem
  skonsolidowanym za rok 2016 obejmowało Spółk ę zależna Draszba S.A. , której aktywa, zo bowiązania
  oraz przychody i koszty były istotne dla Grupy Kapitałowej . Z uwagi na brak opinii biegłego rewidenta
  o sprawozdaniu finansowym Draszba SA za rok 2016, n ie jesteśmy w stanie określić jakie korekty
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za ro k 2016 byłyby ewentualnie konieczne w przypadku
  zmian, które mogłyby nastąpić, gdyby sprawozdanie finansowe spółki Draszba S.A. za rok 2016 objęte
  konsolidacją był o zbadane przez biegłego rewidenta.

  Opinia z zastrzeżeniem

  Naszym zdaniem, za wyjątkiem kwestii opisanych w Uzasadnieniu opinii z zastrzeżeniem , załączone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową
  Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wynik finansowy za r ok obrotowy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 roku , zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
  interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z
  obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r oku poz. 133 , z póź n. zm.)
  („Rozporządze nie o informacjach bieżących”) i postanowieniami statutu Spółki dominującej .


  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
  Nasza opinia z badania skonsolidowanego spr awozdania finansow ego nie obejmuje sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej .
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie z ustawą o rachunkowości
  oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd Spółki dominującej. Ponadto
  Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie z działalności sp ełniało wym agania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, c zy
  sprawozdanie z działalności Grupy K apitałowej zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz,
  że jes t ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia , czy w świetle naszej wiedzy o Grupie
  Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawo zdania finansowego
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie,
  na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone z godnie
  z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia o informacjach bieżących i jest
  zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sp rawozdaniu finansowym. Ponadto,
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupy Kapitałowej i jej otoc zeniu uzyskanej podczas badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności
  istotnych zniekształceń .
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd Spółki dominującej oraz Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieg łych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent
  obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ła du korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną
  część sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, zawarł w tym oświadczeniu informacje
  wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do okre ślonych informacji wskazanych w tych
  przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
  oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdanie m w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka dominująca zawarła
  informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia
  o informacjach bieżących .
  Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i Rozporządzenia o informacjach
  bieżących zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego IMS S.A. są zgodne z mającymi
  zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .
  Działający w imieniu Poland Audit Services Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01 -209 Warszawa,
  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3790 :
  Wolfgang Stanclik


  Kluczowy Biegły Rewident
  Numer ewidencyjny 8615


  Warszawa, dnia 29 kwietnia, 2018 roku
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  Sanwil Holding S.A.
  ul. Cisowa 11, 20 -703 Lublin tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62, e -mail: akcjonariat @sanwil.com , www.holding.sanwil.com
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V I Wydział Gos podarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000 119088
  NIP 795 -020 -06-97, REGON 650021906, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 10 022 274 PLN

  Lublin, dnia 29 kwietnia 201 8 r.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Działając w oparciu o § 91 ust. 1 pkt. 5 oraz § 92 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
  oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane i jednostkowe roczne sprawozdanie
  finansowe z a rok 201 7 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
  zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową, wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Oświadczam r ównież, że
  sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej, w tym
  opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

  Adam Buchajski
  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  Sanwil Holding S.A.
  ul. Cisowa 11, 20 -703 Lublin tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62, e -mail: akcjonaria [email protected] , www.holding.sanwil.com
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000 119088
  NIP 795 -020 -06-97, REGON 650021906, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 10 022 274 PLN

  Lublin, dnia 29 kwietnia 2018 r.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Działając w oparciu o § 91 ust. 1 pkt. 6 oraz § 92 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
  oświadcza, że podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
  sprawozdania finanso wego za rok 201 7 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot
  ten i biegły rewident dokonujący badania t ych sprawozdań spełniał warunki do wyrażenia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami zawodow ymi.


  Adam Buchajski
  Prezes Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sanwil Holding SA
ISIN:PLSANWL00012
NIP:795-020-06-97
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.holding.sanwil.com
gpwlink:sanwil-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-24Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-24Raport półroczny
Komentarze o spółce SANWIL HOLDING
2019-03-24 03-03-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649