Raport.

SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 wybrane dane finansowe 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 Przychody ze sprzeda?y 3 808 594 897 136 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -790 -902 -186 -206 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 574 459 371 105 Zysk (strata) netto 1 618 397 381 91 Ca?kowite dochody 1 618 397 381 91 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -1 667 -548 -400 -125 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 5 748 -3 088 1 378 -706 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 2 208 2 614 529 597 ?rodki pieni??ne netto, razem 6 289 -1 022 1 508 -234 wybrane dane finansowe cd. Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Aktywa razem 45 923 42 102 11 010 9 517 Zobowi?zania d?ugoterminowe 105 149 25 34 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 2 283 5 046 547 1 141 Kapita? w?asny 43 535 36 907 10 438 8 342 Kapita? zak?adowy 10 022 5 012 2 403 1 133 ?redniowa?ona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 8 352 875 16 703 790 8 352 875 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 2,61 4,42 0,62 1,00

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Sanwil Holding S.A.
  ul. Cisowa 11, 20 -703 Lublin tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62, e -mail: sanwilholding @sanwil.com , www.holding.sanwil.com
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000 119088
  NIP 795 -020 -06-97, REGON 650021906, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 10 022 274 PLN

  Lublin, 2 9 kwietnia 201 8 r.

  Szanowni Państwo
  W roku 201 7 Grupa Kapitałowa Sanwil Holding S.A. wygenerowała zysk netto w wysokości
  735 tys. złotych . Jest to znacząca zmiana jakościowa w porównaniu z latami poprzednimi .
  Głównym powodem tej poprawy jest sprzedaż akcji spółki Draszba S.A. i wyłączenie jej
  z konsolidacji Grupy. Ponadto znacząco poprawił się wynik podmiotu dominującego.
  Spółka Sanwil Polska utrzymała rentowność n etto dzięki utrzymaniu przychodów ze sprzedaży
  i kontroli nad ponoszonymi kosztami. Perspektywy spółki na rok 201 8 rysują się
  optymistycznie. Oczekiwane jest zwiększenie przychodów i zysku netto .
  W 201 7 roku Grupa kontynuowała działalność w segmencie po życzek hipotecznych poprzez
  spółkę zależną Polski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. W związku ze zmianą uwarunkowań
  prawnych tj. wprowadzeniu zakazu udzielania pożyczek hipotecznych konsumentom przez
  podmioty nie bankowe , rozwój tej działalności został zahamow any.
  Miniony r ok był ostatnim rokiem działalności w segmencie handel obuwiem.
  Głównymi celami Grupy na 201 8 rok jest utrzymanie rentowności działalności spółki Sanwil
  Polska, utrzymanie działalności pożyczkowej , jak również uzyskanie dodatnich stóp zwrotu
  z pozostałych inwestycji.

  Z poważaniem
  Adam Buchajski
  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 1


  SANWIL HOLDING
  SPÓŁKA AKCYJNA
  ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANI E FINANSOWE
  ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 20 17 ROKU
  za rok obroto wy 201 7 obejmujący okres od 201 7-01 -01 do 201 7-12 -31

  PRZYGOTOWANE
  ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  w tys. zł  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 2
  Spis treści
  WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 4
  SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ................................ ........................ 5
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ 6
  SPRAWOZDAN=E ZE ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ ................................ ................................ .................. 7
  SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ................................ ........................ 7
  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ........................... 9
  1. =NFORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 9
  2. STOSOWANE ZASADY RAC:UNKOWOŚC= ................................ ................................ ................................ ........................ 10
  3. SEGMENTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 16
  4. PRZYC:ODY ZE SPRZEDAŻY ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 17
  5. KOSZTY DZ=AŁALNOŚC= OPERACYHNEH ................................ ................................ ................................ .............................. 17
  6. POZOSTAŁE PRZYC:ODY OPERACYHNE ................................ ................................ ................................ ............................ 17
  7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYHNE ................................ ................................ ................................ ................................ ... 18
  8. PRZYCHODY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 18
  9. KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 18
  10. PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 18
  10.1. Bieżący podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 19
  11. ANAL=ZA ZYSKU Z DZ=AŁALNOŚC= ZAN=EC:ANEH ZA ROK OBRAC:UNKOWY ................................ ................................ . 19
  12. ZYSK PRZYPADAHĄCY NA HEDNĄ AKCHĘ ................................ ................................ ................................ .......................... 19
  13. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 20
  14. DŁUGOTERM=NOWE AKTYWA F=NANSOWE ................................ ................................ ................................ .................. 21
  15. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOC:ODOWEGO ................................ ................................ ................ 23
  16. ZAPASY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 23
  17. NALEŻNOŚC= KRÓTKOTERM=NOWE ................................ ................................ ................................ ............................... 24
  18. KRÓTKOTERM=NOWE AKTYWA F=NANSOWE ................................ ................................ ................................ ................. 26
  19. KRÓTKOTERM=NOWE ROZL=CZEN=A M=ĘDZYOKRESOWE ................................ ................................ ............................... 27
  20. KAP=TAŁY WŁASNE ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 27
  21. DŁUGOTERM=NOWE KREDYTY = POŻYCZK= ORAZ POZOSTAŁE ZOBOW=ĄZAN=A F=NANSOWE ................................ ....... 28
  22. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOC:ODOWEGO ................................ ................................ .............. 28
  23. ZOBOW=ĄZAN=A Z TYTUŁU DOSTAW = USŁUG = =NNE ZOBOW=ĄZN=A ................................ ................................ ............ 28
  24. KREDYTY = POŻYCZK= KRÓTKOTERM=NOWE ................................ ................................ ................................ ................... 28
  25. POZOSTAŁE ZOBOW=ĄZAN=A F=NANSOWE KRÓTKOTERM=NOWE ................................ ................................ ................. 29
  26. REZERWY KRÓTKOTERM=NOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .... 29
  27. =NSTRUMENTY F=NANSOWE = ZASADY ZARZĄDZAN=A RYZYK=EM KURSOWYM ................................ ............................. 29
  28. SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ................................ ........... 31
  29. KURSY PRZYHĘTE DO WYCENY ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 31
  30. ZOBOW=ĄZAN=A WARUNKOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 31
  31. DZ=AŁALNOŚĆ ZAN=EC:ANA. ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 32
  32. =NFORMACHA O PODM=OTAC: POW=ĄZANYC: ................................ ................................ ................................ ............. 32
  33. ZATRUDNIENIE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 32
  34. INNE ISTOTNE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 33


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 3

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny
  R/201 7

  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

  za rok obrotowy 201 7 obejmujący okres od 201 7-01 -01 do 201 7-12 -31
  zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  w tysiącach złotych
  data przekazania: 201 8-04-29

  SANWIL HOLDING SA (pełna nazwa emitenta) SANWIL HOLDING SA Lekki (lek) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 20-703 Lublin (kod pocztowy) (miejscowość) Cisowa 11 (ulica numer) 81 444 64 80 81 444 64 62 (telefon) (fax) sanwilholding @sanwil.com www. holding. sanwil.com (e-mail) (www) 7950200697 650021906 (NIP) (REGON)


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 4
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wyszczególnienie
  w tys. PLN
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 20 17
  w tys. PLN
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 20 16
  w tys. EUR
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 20 17
  w tys. EUR
  Za okres od 1
  stycznia do 31
  grudnia 20 16
  I. Przychody ze sprzedaży 3 808 594 897 136
  ==. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -790 -902 -186 -206
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 574 459 371 105
  IV. Zysk (strata) netto 1 618 397 381 91
  V. Całkowite dochody 1 618 397 381 91
  V=. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 667 -548 -400 -125
  V==. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 748 -3 088 1 378 -706
  V===. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 208 2 614 529 597
  =X. Środki pieniężne netto, razem 6 289 -1 022 1 508 -234


  Stan na 31
  grudnia 201 7
  Stan na 31
  grudnia 20 16
  Stan na 31
  grudnia 20 17
  Stan na 31
  grudnia 20 16
  X. Aktywa razem 45 923 42 102 11 010 9 517
  XI. Zobowiązania długoterminowe 105 149 25 34
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 283 5 046 547 1 141
  XIII. Kapitał własny 43 535 36 907 10 438 8 342
  XIV. Kapitał zakładowy 10 022 5 012 2 403 1 133
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 8 352 875 16 703 790 8 352 875
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,61 4,42 0,62 1,00

  Powyższe dane finansowe za 201 7 i 201 6 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  a. za 201 7 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
  grudnia 201 7 roku – 4,1709 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Pol ski na ostatni
  dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 roku) – 4,2447 PLN/EUR.
  b. za 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego przez Naro dowy Bank Polski na dzień 31
  grudnia 2016 roku – 4,4240 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
  dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 PLN/EUR.  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 5
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  Wyszczególnienie
  Informacja
  dodatkowa
  Za okres
  01.01.
  -31.12.201 7 roku
  Za okres
  01. 01.-
  31.12.201 6 roku
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 4 3 808 594
  Koszt własny sprzedaży 5 3 010 464
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 798 130
  Koszty sprzedaży - -
  Koszty ogólnego zarządu 5 1 340 926
  Zysk (strata) ze sprzedaży (542) (796)
  Pozostałe przychody operacyjne 6 12 107
  Pozostałe koszty operacyjne 7 260 213
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (790) (902)
  Przychody finansowe 8 2 531 1 574
  Koszty finansowe 9 167 213
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 574 459
  Podatek dochodowy 10 (44) 62
  Zysk(strata) netto z działalności kontynuowanej 1 618 397
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej 11 - -
  Zysk (strata) netto 1 618 397

  Inne całkowite dochody:
  - skutki aktualizacji majątku trwałego - -
  Inne całkowite dochody netto - -
  Całkowite dochody ogółem 1 618 397

  Średnioważona ilość akcji w szt. (*) 16 703 790 8 352 875 8 352 875
  Zysk / Strata na 1 akcję w zł 12 0,10 0,05 (1,12)

  ZYSK/STRATA n etto na 1 akcję - jest wyliczony jako iloraz wyniku finansoweg o i średnioważonej ilości akcji.
  (*) – W dniu 09.02 .2017 nastąpił o wydanie 8.350.915 akcji serii E (raport bieżący 5/2017) serii E, w związku z czym
  zgodnie z art. 452 § 1 Ksh, z chwilą wydania dokumentów akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 6
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  AKTYWA Informacja
  dodatkowa
  Na dzień
  31.12.201 7
  Na dzień
  31.12.20 16
  AKTYWA TRWAŁE 31 192 30 573
  Rzeczowe aktywa trwałe 13 18 26
  Nieruchomości inwestycyjne - -
  Wartości niematerialne i prawne 6 -
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 14 22 568 21 947
  Inne aktywa finansowe 14 8 600 8 600
  Pozostałe należności długoterminowe 14 - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 - -
  AKTYWA OBROTOWE 14 731 11 529
  Zapasy 16 65 -
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 17 148 105
  Należności z tytułu podatku bieżącego 1 -
  Rozliczenia międzyokresowe 19 2 2
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 18 820 284
  Pozostałe aktywa finansowe 18 6 816 10 548
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 6 879 590
  Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
  SUMA AKTYWÓW 45 923 42 102

  PASYWA Informacja
  Dodatkowa
  Na dzień
  31.12.201 7
  Na dzień
  31.12.20 16
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 43 535 36 907
  Kapitał podstawowy 20 10 022 5 012
  Kapitał zapasowy 20 31 895 31 498
  Kapitał z aktualizacji wyceny 20 - -
  Pozostałe kapitały rezerwowe 20 - -
  Zyski /straty zatrzymane 20 1 618 397
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 105 149
  Kredyty i pożyczki 21 - -
  Pozostałe zobowiązania finansowe 21 - -
  Rezerwy - -
  Przychody przyszłych okresów - -
  Rezerwa na podatek odroczony 22 105 149
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 283 5 046
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 23 84 2 863
  Kredyty i pożyczki 24 - -
  Pozostałe zobowiązania finansowe 25 16 -
  Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego - -
  Rezerwy 26 2 183 2 183
  Przychody przyszłych okresów - -
  SUMA PASYW ÓW 45 923 42 102
  Wartość księgowa 43 535 36 907
  Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 703 790 8 352 875
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,61 4,42  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 7
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Wyszczególnienie
  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Zyski
  zatrzymane
  Razem
  kapitały
  własne
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 5 012 31 499 - - 397 36 908
  Przeznaczenie zysku / Pokrycie straty - 396 - - (396) -
  Wydanie udziałów (emisja akcji) 5 010 - - - - 5 010
  Zysk/strata netto za okres - - - - 1 619 1 619
  =nne całkowite dochody za okres - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 7 roku 10 022 31 985 - - 1 618 43 535
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 5 012 40 851 - - (9 352) 36 511
  Pokrycie straty z kapitału
  zapasowego
  - (9 352) - - 9 352 -
  Zysk/strata netto za okres - - - - 398 398
  =nne całkowite dochody za okres - - - - - -
  Zyski straty mniejszości - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 2017 roku 5 012 31 499 - - 397 36 908


  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Wyszczególnienie 01.01 – 31.12.201 7 01.01 – 31.12.201 6
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) brutto 1 575 459
  II. Korekty razem (3 242) (1 007)
  1. Podatek dochodowy z zysku przed opodatkowaniem 44 (62)
  2. Amortyzacja 10 20
  3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (2 371) (1 558)
  5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (240) 214
  6. Zmiana stanu rezerw (44) 55
  7. Zmiana stanu zapasów (65) 238
  8. Zmiana stanu należności (44) 96
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów
  (557) (224)
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - (1)
  11. Inne korekty 25 215
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) (1 667) (548)
  - w tym działalność kontynuowana (1 667) (548)
  - w tym działalność zaniechana - -
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  =. Wpływy 7 987 2 768
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych
  - -
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne
  - -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 987 2 768
  a) w jednostkach powiązanych 7 351 2 494
  - dywidendy 950 -
  - spłata pożyczek 5 169 1 699
  - odsetki od udzielonych pożyczek 1 232 795
  b) w pozostałych jednostkach 636 274
  - zbycie aktywów finansowych 306 23
  - dywidendy i udziały w zyskach 14 9
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - odsetki 316 242
  - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. =nne wpływy inwestycyjne - -  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 8
  Wyszczególnienie cd. 01.01 – 31.12.201 7 01.01 – 31.12.201 6
  II. Wydatki 2 239 5 856
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych
  9 26
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 865 5 830
  a) w jednostkach powiązanych 1 327 5 829
  b) w pozostałych jednostkach 688 1
  - nabycie aktywów finansowych 688 1
  4. Inne wydatki inwestycyjne 215 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) 5 748 (3 088)
  - w tym działalność kontynuowana 5 748 (3 088)
  - w tym działalność zaniechana - -
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  =. Wpływy 5 011 3 700
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  5 011 -
  2. Kredyty i pożyczki - 3 700
  3. =nne wpływy finansowe -
  II. Wydatki 2 083 1 086
  1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 783 900
  2. Odsetki 3 186
  3. Inne wydatki finansowe 17 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 2 208 2 614
  - w tym działalność kontynuowana 2 208 2 614
  - w tym działalność zaniechana - -
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) 6 289 (1 022)
  - w tym działalność kontynuowana 6 289 (1 022)
  - w tym działalność zaniechana - -
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 6 289 (1 022)


  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 590 1 612
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 6 879 590  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 9
  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie finansowe
  SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20 -703), przy ul. Cisowej 11.
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego .
  Data rejestracji : 24.06.2002 r.
  Numer rejestru: 0000119088
  Przedmiotem przeważającej działalności Spółki w g PKD zgodnie ze statutem jest d ziałalność firm centralnych ( head offices )
  i holdingów, z wy łączeniem holdingów finansowych.
  Wg klasyfikacji przyjętej przez GPW Spółka figuruje w sektorze: przemysł lekki.
  1.2. Czas działalności Spółki
  Czas trwania Spółki objęty niniejszym sprawozdaniem jest nieograniczony.
  1.3 . Okres objęty sprawozdaniem
  Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem
  Rachunkowości (MSR) 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i obejmuje rok 201 7 (okres od 1 stycznia do 31 grudn ia
  201 7) oraz dane porównywalne za rok 201 6 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6).
  1.4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na przestrzeni 201 7 roku nie odnotowano zmiany w Zarządzie Spółki.
  W dniu 30.06.2016 r. Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Pana Adama Buchajskiego od dnia 01.07.2016 r. (RB
  26/2016).
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Prezesem Zarządu jest Pan Adam Buchajski. Na dzień bilansowy w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  p. Krzysztof Litwin - Przewodniczący
  p. Krzysztof Misiak - Wiceprzewodnicząc y
  p. Piotr Zawiślak - Członek
  p. Magdalena Buchajska - Członek
  p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Członek
  Na przestrzeni 201 7 r. skład Rady Nadzorczej zmienił się.
  Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
  p. Krzysztof Litwin - Przewodniczący
  p. Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący
  p. Piotr Zawiślak - Członek
  p. Barbara Lenart - Członek
  p. Michał Makarczyk – Rodkiewicz - Członek

  Na przestrzeni 2017 r. skład Rady Nadzorczej zmienił się.
  W dniu 19.10.2017 r. Pan Maciej Węgorkiewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji. W związku z
  tym Rada Nadzorcza na podst. art. 17.2 Statutu Spółki powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała
  Makarczyk – Rodkiewicz w dniu 19 .10.201 7 r. (RB 19/201 7).
  Ponadto po dniu bilan sowym Pani Magdalena Buchajska, Członek Rady Nadzorczej złożyła w dniu 16.02.2018 r.
  oświadczenie o rezygnacji z pełnionej przez siebie funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 r. W
  związku z tym Rada Nadz orcza na podst. art. 17.2 Statutu Spółki powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  Pan ią Barbarę Lenart od dnia 01.03.2018 r. (RB 3/201 8).
  1.5. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych
  Walutą pomiaru jednostki sporządzającej sprawozdani a finansowe i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania
  finansowego jest złoty polski. Pozycje sprawozdań podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej są przeliczane na
  walutę sprawozdawczą wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
  Wszystkie dane w sprawozdaniu, jeśli w opisie nie wskazano inaczej, prezentowane są w tysiącach złotych . Dane
  arytmetyczne, w tym dane finansowe i operacyjne, zostały zaokrąglone. Z tego powodu w niektórych z przedstawionych w
  sprawozdaniu tabel ach suma kwot w danej kolumnie lub wierszu może różnić się nieznacznie od wartości łącznej podanej
  dla danej kolumny lub wiersza.
  1.6. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu konty nuowania działalności gospodarczej w dającej
  się przewidzieć przyszłości.
  Spółka oceniła wyniki działalności operacyjnej oraz sytuacji finansowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego oraz
  rozważyła czy przyjęte założenie kontynuacji działalności jest nada l zasadne. W ocenie emitenta nie występuje konieczność
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a tym samym korekta kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym.
  Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Hednostki dominującej są istotne dla oceny jego sytuac ji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  przez Sanwil :olding S.A. przedstawione zostały w nocie 34.8.


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 10
  1.7. Spółki objęte sprawozdaniem finansowym
  Emit ent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe roczne kończące się 31 grudnia 20 17 r. obejmując następujące
  jednostki zlokalizowane w Polsce wchodzące w skład Grupy:
  • Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
  • Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
  • Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
  • Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie – Sanwil :olding posiada 100% udziałów.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. za rok 201 7 sporządzane jest jako odrębne
  sprawozdanie finansowe. Niniejsze sprawozdane jest sprawozdaniem jednostkowym Emitenta.
  1.8. Wybór audytora
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09 czerwca 2017 Uchwałą Nr 1/06/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta – wybrała na
  audytora Poland Audit Services S p. z o.o. z siedzibą w Warszawi e, ul. Hrubieszowska 2.
  Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Biegły Rewident ma dokonać
  przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok
  2017. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności
  i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
  Spółka korzystała w przeszłości z usług obecnie wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  który dokonał badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego spółki w latach 2012 -2016.
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: firma Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. wpisany jest na
  listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową =zbę Biegłych Rewidentów
  pod numerem 3790.
  Zarząd Emitenta o świadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma Baker Tilly Poland
  Assurance Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie, ul. :rubieszowska 2, dokonujący przeglądu półrocznego i badania rocznych
  sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
  tego badania spełniali warunki do wyd ania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami
  prawa.
  Audytorowi przysługuje wynagrodzenie za przegląd sprawozdań finansowych Spółki w wysokości 8 tys. zł., z kolei za badanie
  sprawozdań finansowych w wysokości 16 tys. zł .
  2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów finansowych
  przeznaczonych do obrotu wycenionych w wartości godziwej.
  Sprawozdanie finansowe jest sporządzone i przedstawione w tysiącach złotych polskich .
  2.2. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) na dzień 31 grudnia 201 7 roku.
  Zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, MSSF składają się z Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowych Standardów Rachunk owości (MSR) i =nterpretacji wydanych
  przez Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (K=MSF).
  Zakres informacji ujawnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym jest zgodny z postanowieniami MSSF oraz
  Rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
  Zmiany standardów lub interpretacji
  Nowy MSSF 9 „=nstrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena”
  Nowy standard zastąpi obecny MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości instrumentów finansowych
  obejmują przede wszystkim:
  - inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; przydział aktywów
  do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego odnoszącego się do danego składnika
  aktywów,
  - nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odz wierciedlające w większym stopniu zarządzanie ryzykiem,
  - nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i powodujący konieczność
  szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym.
  Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozp oczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  W ocenie Spółki istotny wpływ na sprawozdanie finansowe może mieć zmiana modelu utraty wartości, prowadząca do
  wcześniejszego ujęcia w księgach strat z tego tytułu. Zgodnie z nowym Standardem jednostki b ędą zobowiązane do
  rozpoznawania i pomiaru utraty wartości w oparciu o koncepcję strat oczekiwanych, w miejsce dotychczasowej koncepcji
  strat poniesionych. Zmiana podejścia spowoduje istotny wzrost znaczenia szacunków i założeń dla potrzeb pomiaru utraty
  wartości, w szczególności w zakresie identyfikacji istotnego pogorszenia jakości kredytowej ekspozycji oraz związanej z tym
  kalkulacji wieloletnich strat oczekiwanych w całym horyzoncie życia ekspozycji.


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 11
  Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że jedyną z naczącą pozycją w zakresie instrumentów w aktywach Spółki są
  krótkoterminowe należności handlowe niezawierające elementu finansującego, gdzie standard dopuszcza uproszczenia oraz
  historycznie niewielki poziom strat kredytowych w stosunku do obrotów, Spółka stoi na stanowisku, że zmiana nie będzie
  miała istotnego wpływu na wynik.
  Nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Nowy standard zastąpi dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania przychodów. Nowy 5 -
  stopniowy model uzależnia ć będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto
  standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii.
  Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczyna jących się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  Przyjęcie nowego MSSF nie oznacza, że nastąpi fundamentalna zmiana w sposobie ujmowania przychodów ze sprzedaży w
  porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami zawartymi w MSR 18 i MSR 11. W większości przypadków sprzedaży dóbr
  lub świadczenia usług nie pojawią się żadne zmiany w sposobie ujmowania przychodów, kwotach ujmowanych jako
  przychód czy w momencie rozpoznania przychodów. Zmianie ulega jednak koncepcja ujmowania przychodów, w
  konsekwencji czego mogą wystąp ić pewne różnice w przypadku kontraktów bardziej skomplikowanych i złożonych,
  zawierających różne klauzule (np. specyficzne warunki zwrotu) i różne rodzaje świadczeń. Przychody należy bowiem
  wykazać w kwocie, w jakiej jednostka spodziewa się otrzymać płatn ość. Takie podejście oznacza konieczność oszacowania
  przychodu z uwzględnieniem zobowiązań do dodatkowych świadczeń wynikających z kontraktu. W przypadku Spółki
  wprowadzenie nowego standardu nie będzie miało wpływu na wynik finansowy . Nie nastąpią również zmian y
  prezentacyjn e, polegająca na ujęciu rabatów retrospektywnych i prowizji od sprzedaży jako pomniejszenie przychodu .
  W wyniku zastosowania MSSF 15 przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów nie zostałyby obniżone .
  Nowy MSSF 16 „Leasing”
  Nowy standard regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję leasingu.
  Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości
  „prawa do korzystania ze składnika akt ywów” i analogicznego zobowiązania finansowego. Prawo do korzystania z aktywów
  jest następnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Przewidziano uproszczenia
  dla umów krótkoterminowych (do 12 miesięcy) i aktywów o niskiej wartości.
  Podejście księgowe do leasingów od strony leasingodawcy jest zbliżone do zasad określonych w dotychczasowym MSR 17.
  Spółka szacuje, że nowy standard będzie nie będzie mieć istotn ego wpływ u na jej sprawozdanie finansowe, jednak nie
  zakończyła je szcze procesu określania wartości.
  Zmiana MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”
  Rada MSR uregulowała trzy kwestie:
  - sposób ujmowania w wycenie programu regulowanego w środkach pieniężnych warunków innych niż warunki nabywania
  uprawnień,
  - klasyfikacja płatności akcjami w przypadku, gdy jednostka jest zobowiązana pobrać podatek od pracownika,
  - modyfikacja programu, która skutkuje zmianą z programu rozliczanego w środkach pieniężnych na program rozliczany w
  instrumentach kapitałowych.
  Spółka szacuje, że zmiana standardu nie będzie miała wpływu na jej sprawozdanie finansowe ze względu na to, że nie
  wystąpiły transakcje objęte zmianami.
  Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Zmiana MSSF 4 „Umowy ubezpi eczeniowe”
  W związku z wejściem w życie w 2019 roku nowego standardu dotyczącego instrumentów finansowych (MSSF 9) Rada MSR
  wprowadziła przejściowe (do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego ubezpieczeń) zasady stosowania
  nowych zasad rachunkow ości instrumentów w sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli. W przeciwnym wypadku ich
  wyniki byłyby narażone na sporą zmienność.
  Zaproponowano dwa alternatywne podejścia:
  - korygowanie zmienności powodowanej przez MSSF 9 dla niektórych aktywów poprzez o drębną pozycję w sprawozdaniu z
  wyniku i innych dochodów całkowitych,
  z- wolnienie ze stosowania MSSF 9 do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego ubezpieczeń (lub roku 2021).
  Zmiana standardu nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Sp ółki ze względu na to, że nie prowadzi ona
  działalności ubezpieczeniowej.
  Zmiany obowiązują w momencie zastosowania MSSF 9.
  Zmiana MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
  Zmiana doprecyzowuje zasady, wedle których nieruchomość jest przeklasyfikowywana do lub z kategorii nieruchomości
  inwestycyjnych z lub do środków trwałych bądź zapasów.
  Przede wszystkim zmiana klasyfikacji następuje, gdy zmieni się sposób użytkowania i zmiana ta musi być udowodniona.
  Standard wprost mówi, że zmiana intencji zarządu sama w so bie nie jest wystarczająca.
  Zmianę standardu należy zastosować do wszystkich zmian w użytkowaniu, które nastąpią po wejściu w życie zmiany do
  standardu oraz do wszystkich nieruchomości inwestycyjnych posiadanych na dzień wejścia w życie zmiany standardu.
  Spółka szacuje, że zmiana standardu nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie posiada
  nieruchomości inwestycyjnych. Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
  później.
  Nowa K=MSF 22 „Trans akcje walutowe i zaliczki”


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 12
  =nterpretacja określa, jaki kurs należy stosować w przypadku sprzedaży lub zakupu w walucie obcej, które poprzedzone są
  otrzymaniem lub uiszczeniem zaliczki w tej walucie. Zgodnie z nową interpretacją zaliczkę na dzień jej zapłat y należy ująć po
  kursie na ten dzień. Następnie w momencie ujęcia w rachunku zysków i strat przychodu osiąganego w walucie lub kosztu
  lub zakupionego składnika aktywów należy je ująć po kursie z dnia ujęcia zaliczki, a nie po kursie z dnia, gdy został uję ty
  przychód lub koszt lub składnik aktywów.
  Spółka szacuje, że nowa interpretacja nie będzie miała istotn ego wpływ u na jej sprawozdanie finansowe, gdyż nie
  przeprowadza wiel u transakcji z kontrahentami zagranicznymi gdzie dokonuje płatności zaliczkowych . Interpretacja
  obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.

  Standardy zastosowane po raz pierwszy
  Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku oraz ich wpływ na
  spraw ozdanie Spółki:
  Zmiana MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
  Zmieniony standard wymaga od jednostek ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom sprawozdania finansowego
  ocenić zmiany zadłużenia jednostki (tj. zmiany zaciągniętych pożyczek i k redytów).
  Zmiana standardu spowodowała konieczność uzupełnienia ujawnień o nowe dane dla potrzeb rocznego Sprawozdania
  finansowego.
  Zmiana MSR 12 „Podatek dochodowy”
  Rada MSR uszczegółowiła zasady:
  - ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku poniesienia przez jednostkę
  niezrealizowanych strat,
  - kalkulacji przyszłych zysków podatkowych koniecznych, by ująć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Zmiana standardu nie miała istotnego wpływu na sprawozdanie fin ansowe Spółki.
  Zmiany MSSF 1, MSSF 12 i MSR 28 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014 -2016”. Poprawki do standardów
  obejmują:
  MSSF 1: usunięto niektóre krótkoterminowe zwolnienia, które stosowano przy przejściu na MSSF ze względu na to, że
  dotyczyły okresów, które już minęły i ich zastosowanie już nie było możliwe. Zmiana nie miała wpływu na sprawozdanie
  finansowe Spółki, gdyż jest już ono sporządzane wg MSSF.
  MSSF 12: doprecyzowano, że ujawnienia dotyczące udziałów w innych jednostkach wym agane tym standardem obowiązują
  również wtedy, gdy udziały te są zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia zgodnie z MSSF 5. Zmiana nie miała wpływu
  na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż nie kwalifikuje ona udziałów jako przeznaczone do zbycia.
  MSR 28: doprecyzowano, że w sytuacjach, gdy MSR 28 dopuszcza wycenę inwestycji albo metodą praw własności albo w
  wartości godziwej (przez organizacje zarządzające kapitałem wysokiego ryzyka, fundusze wzajemne itd. lub udziały w
  jednostkach inwestycyjnych) wyboru tego można dokonać odrębnie dla każdej z takich inwestycji. Zmiana nie miała wpływu
  na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż nie dokonała ona wyboru metody wyceny inwestycji w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej.
  Zmiany wchodzą w życie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku (MSSF 12) lub 1 stycznia 2018
  roku (MSSF 1 i MSR 28).
  2.3. Stosowane zasady rachunkowości
  Począwszy od 1 stycznia 2007 roku SANW=L S.A., zgodnie z Uchwałą Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy SANW=L S.A. z dnia 15 marca 2007 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości)
  sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe do celów statutowych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Kom isję
  Europejską.
  Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Sanwil Holding S.A.
  2.3.1. Nadrzędne zasady rachunkowości
  Hednostka stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzen ia, z wyjątkiem
  wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wycenione zostały
  według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany
  wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są zabezpieczane.
  2.3.2. Wartość firmy
  Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą
  nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współzależnej. Wartość ta
  podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana
  jest natychmiast w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i nie podlega późniejszej korekcie.
  W przypadku zbycia podmiotu zależnego, stowarzyszonego lub współzależnego, przypadająca na zbywany udział wartość
  firmy podlega odpisaniu w sprawozdanie z całkowitych dochodów .
  Wykazana w sprawozdaniu finansowym wartoś ć firmy dotycząca transakcji nabycia udziałów w podmiotach zależnych,
  stowarzyszonych i współzależnych, jakie wystąpiły przed dniem przejścia na raportowanie według wymogów MSSF, podlega
  testom na utratę wartości przeprowadzonym na dzień przejścia na rapor towanie zgodne z MSSF. Wykazana na dzień
  przejścia na raportowanie wg MSSF ujemna wartość firmy została odpisana w całości w zyski i straty zatrzymane .
  Nadwyżka nabytych aktywów netto nad ceną nabycia odnoszona jest w sprawozdanie z całkowitych dochodów roku
  obrachunkowego, w którym nastąpiło nabycie.
  2.3.3. Transakcje w walucie obcej.


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 13
  Aktywa i pasywa za wyjątkiem kapitałów własnych podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczone zostały
  na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Kapitał własny przeliczony jest kursem
  średnim na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finansowych
  podmiotów zagranicznych przeliczone zostały według średniej arytmetycznej średnich k ursów, jakie obowiązywały na
  koniec poszczególnych miesięcy roku obrachunkowego. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń
  odniesione zostały na kapitał zapasowy pod pozycją: różnice kursowe wynikające z przeliczeń sprawozdań sporządzonych w
  walucie obcej. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane różnice kursowe są ujmowane w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów jako część zysku lub straty na sprzedaży. Wartość firmy i nabyte aktywa netto, skorygowane do ich
  wartości godziwej w z wiązku z nabyciem jednostek zagranicznych, ujęte zostały w aktywach i pasywach grupy kapitałowej
  i przeliczone zostały na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień zawarcia transakcji.
  Operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia:
  - po kursie faktycznie zastosowanym – dla operacji kupna i sprzedaży walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
  - po kursie średnim ogłoszonym przez NBP obowiązującym dla danej waluty z dnia poprzedzają cego przeprowadzenie
  transakcji – dla pozostałych operacji.
  Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP
  ogłoszonym dla danej waluty.
  2.3.4. Instrumenty finansowe
  W momencie pocz ątkowego uj ęcia składnik aktywów finansowych lub zobowi ązanie finansowe wycenia si ę wed ług warto ści
  godziwej, powi ększonej o koszty transakcji, które mog ą być bezpo średnio przypisane do nabycia sk ładnika aktywów
  finansowych lub emisji zobowi ązania finansowego.
  Po pocz ątkowym uj ęciu, aktywa finansowe wyceniane są, w zależności od zakwalifikowania do czterech nast ępuj ących
  kategorii:
  a) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu – w wartości godziwej;
  b) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wyma galno ści – w skorygowanej cenie nabycia;
  c) pożyczek udzielonych i nale żności własnych – w skorygowanej cenie nabycia;
  d) aktywów finansowych dost ępnych do sprzeda ży – w wartości godziwej.
  Aktywa finansowe zaliczane do instrumentów kapitałowych dla których nie ma aktywnego rynku wyceniane są wed ług ceny
  nabycia i korygowane są o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Po pocz ątkowym uj ęciu, zobowi ązania
  finansowe takie jak kredyty i pożyczki wyceniane są wed ług zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem e fektywnej stopy
  procentowej. Wyj ątkiem są opcje walutowe, które ze względu na zerowy koszt w momencie nabycia nie są ujmowane
  w księgach, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w warto ści godziwej przez wynik finansowy według wyceny
  dokonanej przez bank, z którym transakcja walutowa została zawarta.
  2.3.5. Koszty finansowania zewnętrznego
  Koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związane z nabyciem, budową lub kosztem wytworzenia odpowiedniego
  aktywu wymagającego długiego okre su czasu przygotowania do użytkowania, powiększają wartość początkową danego
  składnika, przez okres jego przygotowania.
  Odnoszone na powiększenie wartości początkowej danego składnika koszty finansowania zewnętrznego pomniejszone są
  o uzyskane przychody, wynikające z tymczasowego zainwestowania środków przeznaczonych na wytworzenie tego
  składnika.
  2.3.6. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
  Spółka nie prezentuje działalności w podziale na segmenty, gdyż profil działalnoś ci Spółki jest jednolity. Głównym ź ródłem
  dochodów są przychody związane z zarządzaniem grupą kapitałową .
  2.3.7. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność w trakcie zaniechania
  Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stano wią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich
  grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej
  o koszty sprzedaży.
  Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszuk iwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz
  wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania, a także dostępność
  tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Spółka zaprzestaje amortyzowania aktywów przezn aczonych do sprzedaży.
  2.3.8. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące grunty, budynki, maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji, dostarczania
  produktów i świadczenia usług lub w celach zarządzania, wycenione zostały na moment prze jścia na MSSF według ceny
  nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i robocizny oraz narzut
  kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są o uzasadnioną część kosztów
  finansowania zewnętrznego.
  Środki tr wałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy
  rodzajowej. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są
  następujące: budynki i budowle do 9 9 lat; maszyny i urządzenia techniczne od 2 do 40 lat; wyposażenie i inne środki trwałe
  od 2 do 10 lat.
  Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji.
  Umorzeniu nie podlegają grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów, kt óre ze względu na długi okres
  użytkowania oraz brak utraty wartości traktowane jest podobnie jak grunty.


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 14
  Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego,
  obciążają koszty okresu, w którym zos tały poniesione.
  Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami
  majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Za okres użytkowania przyjęto przewidywany okres
  użytk owania.
  Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz korespondujących z nimi
  zobowiązań są ustalane w kwocie równej zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Ponoszone opłaty
  leasingowe w okresie sprawozd awczym są odnoszone na zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości równej
  ratom kapitałowym, nadwyżka będąca kosztami finansowymi obciąża w całości koszty finansowe okresu.
  Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych jako składnik a aktywów, wykazuje się ją według ceny nabycia
  lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
  narastająco.
  2.3.9. Nieruchomości inwestycyjne
  Utrzymywane przez spółkę nieruchomości w celu osiągnięcia dochodów z dzierżawy lub przyrostu ich wartości wyceniane są
  na moment nabycia według ceny nabycia (kosztu wytworzenia), na dzień bilansowy według ich wartości godziwej.
  Przychody i koszty związane z doprowadzeniem ich wartości do wartości god ziwej odnoszone są do sprawozdania
  z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstały.
  2.3.10. Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne nabyte od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według
  ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie ich użyteczności.
  Wartości niematerialne nabyte w r amach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach oddzielnie
  od wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą. Wartości te mogą wynikać
  z praw umownych lub z przepisów prawnych niezależni e od możliwości ich wyodrębnienia. Heżeli wartości te nie wynikają
  z ustaleń umownych, podlegać muszą wyodrębnieniu od innych aktywów celem ich sprzedaży, wymiany, udzielenia licencji
  itp. Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie dot yczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu
  jako aktywa pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  • wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą
  w przyszłości korzyści ekonomiczne,
  • kos zty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone.
  Aktywowane koszty prac rozwojowych nie podlegają umorzeniu, a jedynie podlegają testom na utratę wartości.
  W przypadku braku możliwości odróżnienia nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe, całość poniesionych
  wydatków ujmowana jest jako koszt w okresie ich poniesienia. Koszty prac badawczych obciążają koszty w okresie,
  w którym zostały poniesione.
  2.3.11. Patenty i znaki towarowe
  Patenty i znaki towarowe wyceniane są według historycznej ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie i o ewentualny odpis
  z tytułu utraty wartości. Patenty i znaki towarowe podlegają umorzeniu metodą liniową według ich przewidywanego okresu
  użytkowania.
  W przypadku umów zaw artych na czas nieograniczony nie podlegają amortyzacji natomiast przeprowadzany jest coroczny
  test na utratę wartości.
  2.3. 12. Zapasy
  Zapasy surowców i materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według niższej z dwóch
  wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.
  Koszty poniesione na doprowadzenie każdego ze składników zapasów do jego aktualnego miejsca są ujmowane
  w następujący sposób:
  - zapasy surowców, materiałów i towarów – w cen ie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”,
  - produkcja w toku i wyroby gotowe – według technicznego kosztu wytworzenia (ustalonego jako koszty bezpośrednie
  i narzut kosztów pośrednich ustalony przy założeniu normalnego wy korzystania mocy produkcyjnych). Techniczny
  koszt wytworzenia nie zawiera aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego.
  Zapasy początkowo ujmowane są w cenie ewidencyjnej a następnie korygowane do rzeczywistego kosztu wytworzenia za
  pomocą odchyleń od c eny ewidencyjnej. Do rozchodu zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych stosowana jest
  metoda kosztu rzeczywistego.
  Heżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka
  dokonuje odpisów aktu alizujących, które zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych. Cena sprzedaży stanowi cenę
  sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty zakończenia produkcji
  i koszty niezbędne do doprowadzenia spr zedaży do skutku.
  Kryteria ustalenia odpisów na zapasy:
  • Wyroby gotowe, próbniki, półprodukty, materiały
  Odpis procentowy w ramach struktury wiekowej w dniach od daty przyjęcia na magazyn:
  zapas w przedziale do 180 dni - 0%
  zapas w przedziale 181 – 360 dni - 15%
  zapas w przedziale 361 – 720 dni - 30%
  zapas w przedziale 721 – 1080 dni - 70%
  zapas w przedziale pow. 1080 dni - 100%


  SANWIL :OLD=NG SPÓŁKA AKCYHNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 r.
  Strona 15
  Spółka może również stosować indywidualne wyłączenia z odpisów aktualizujących zapasy na podstawie protokołów
  Zakładowej Komisj i ds. Optymalizacji zapasów półfabrykatów, materiałów i półproduktów z akceptacją Głównego
  Księgowego Spółki oraz Zarządu.

  2.3. 13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni, ujmowane są według
  kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące nieściągalne
  należności oszacowy wane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Kwoty
  utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
  Kryteria ustalenia odpisów na należności:
  Indywidualna ocena do konywana przez Dyrektora Sprzedaży lub Głównego Księgowego – wniosek do Zarządu o zawiązanie
  / rozwiązanie odpisu aktualizującego.
  2.3. 14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w ba nku i w kasie oraz lokaty
  krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.
  Na dzień bilansowy środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Posiadane przez jednostkę lokaty powiększa się
  o odsetki umown e naliczone na dzień bilansowy.
  Saldo środków pieniężnych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się ze środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w rachunkach bieżących.
  2.3. 15. Kredyty i pożyczki oprocento wane
  Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są jako zobowiązania finansowe.
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości
  godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonyc h o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
  W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu
  efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wsz ystkie koszty związane
  z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania.
  W rachunku zysków i strat ujmowane są wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia
  zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości.
  2.3. 16. Rezerwy
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń
  przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz
  można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Heżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że objęte
  rezerwą koszty zostaną zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy
  jest praktycznie pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia). W przypadku gdy wpływ
  wartości pieniądza w czasie wywiera istotny wpływ na kwotę utworzonej rezerwy, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez
  zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bie żącej, przy zastosowaniu stopy
  dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie, oraz ewentualnego ryzyka
  związanego z danym zobowiązaniem. Heżeli wycena rezerwy została przeprowadzona z uwzględnieniem dyskontowania,
  wzrost rezerwy ujmowany jest w rachunku zysków i strat jako korekta odsetek.
  2.3. 17. Leasing
  Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na jednostkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające
  z posiadania przedmiotu lea singu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch
  wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
  Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszt y finansow
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
  za 201 7 rok
  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 1
  Spis treści
  1. W=ZYTÓWKA SANW=L HOLDING S.A. ................................ ................................ ................................ ........... 2
  1.1. DANE =DENTYF=KUHĄCE S PÓŁKĘ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 2
  1.2. PRZEDM=OT DZ=AŁALNOŚC = SPÓŁK= ................................ ................................ ................................ .............................. 2
  1.3. JEDNOSTK= ZALEŻNE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 2
  2. AKTUALNA I PRZEWI DYWANA SYTUACJA FINA NSOWA ................................ ................................ .............. 2
  2.1. SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW =TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ................................ ............... 2
  2.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUAC JI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ..................... 4
  2.3. SPRAWOZDAN=E Z PRZEPŁ YWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ ................................ ............... 5
  2.4. OPIS ISTOTNYCH CZYNNI KÓW RYZYKA = ZAGROŻE Ń ................................ ................................ ................................ .......... 5
  2.5. C:ARAKTERYSTYKA ZEWNĘ TRZNYC: = WEWNĘTRZNY C: CZYNN=KÓW =STOTNY CH DLA ROZWOJU PRZED S=ĘB=ORSTWA ORAZ OP= S
  PERSPEKTYW ROZWOJU D Z=AŁALNOŚC= SPÓŁK= C O NAHMN=EH DO KOŃCA NASTĘPNEGO ROKU OBRO TOWEGO , Z UWZGLĘDN=EN=EM
  STRATEGII RYNKOWEJ P RZEZ NIEGO WYPRACOWA NEJ ................................ ................................ ................................ ....... 5
  2.6. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOHU SPÓŁK= WRAZ Z OCENĄ MOŻL=WO ŚC= REAL=ZACH= ZAM=E RZEŃ =NWESTYCYHNYC: , W TYM
  =NWESTYCH= KAP=TAŁOW YC: W PORÓWNAN=U DO W=ELKOŚC= POS=ADANYC : ŚRODKÓW ................................ ............................ 5
  3. ZASADY ŁADU KORPO RACYJNEGO ................................ ................................ ................................ .............. 6
  4. ZATRUDNIENIE ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 6
  5. INWESTYCJE ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 14
  6. DZ=AŁALNOŚĆ ZAN=E CHANA ................................ ................................ ................................ ...................... 14
  7. POZOSTAŁE =NFORMACH E = OBHAŚN=EN=A ................................ ................................ ................................ . 14
  7.1. WSKAZAN=E POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM , ORGANEM WŁAŚC=WYM D LA POSTĘPOWAN=A ARB= TRAŻOWEGO
  LUB ORGANEM ADMINIST RACJI PUBLICZNEJ ................................ ................................ ................................ ................. 14
  7.2. ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY ZNACZĄCE DLA D Z=AŁALNOŚC= ................................ ................................ ....................... 14
  7.3. POW=ĄZAN=A ORGAN=ZACY HNE LUB KAP=TAŁOWE S PÓŁK= Z =NNYM= PODM= OTAM= ORAZ GŁÓWNE =N WESTYCJE KRAJOWE
  I ZAGRANICZNE DOKONA NE POZA GRUPĄ HEDNOS TEK POW=ĄZANYC: ................................ ................................ ................. 14
  7.4. INFORMACJE O ISTOTNYC H TRANSAKCJACH ZAWAR TYC: PRZEZ SPÓŁKĘ Z PODM=OTAM= POW=ĄZANY MI NA WARUNKACH INNY CH
  N=Ż RYNKOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 15
  7.5. ZAC=ĄGN=ĘTE = WYPOW=E DZIANE W ROKU OBROTO WYM UMOWY DOTYCZĄCE KREDYTÓW = POŻYCZEK ................................ ....... 15
  7.6. UDZ=ELONE POŻYCZK= W ROKU OBROTOWYM JEDNO STKOM POW=ĄZANYM ................................ ................................ ......... 15
  7.7. PORĘCZEN=A = GWARANCH E UDZI ELONE I OTRZYMANE OD PODM=OTÓW POW=ĄZANY CH ................................ .......................... 15
  7.8. EM=SHA PAP=ERÓW WARTO ŚC=OWYC: WRAZ Z OP=S EM WYKORZYSTAN=A ŚRO DKÓW Z EM=SH= W OK RES=E OBHĘTYM SPRAWO ZDANIEM
  DO DN=A SPORZĄDZEN=A SPRAWOZDANIA ................................ ................................ ................................ ................... 15
  7.9. OBHAŚN=EN=E RÓŻN=C PO M=ĘDZY WYN=KAM= FINANSOWYMI WYKAZANY MI W RAPORCIE ROCZNY M A WCZEŚN=EH PUBL=K OWANYMI
  PROGNOZAM= WYN=KÓW Z A ROK 201 7. ................................ ................................ ................................ .................... 15
  7.10 . ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADAC: ZARZĄDZAN= A PRZEDS=ĘB=ORSTWEM ................................ ................................ ... 15
  7.11. UMOWY ZAWARTE M=ĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAHĄCYM= , PRZEW=DUHĄCE REKOMP ENSATĘ W PRZYPADKU = CH
  REZYGNACJI , ODWOŁAN=A ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 15
  7.12. WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ , NAGRÓD LUB KORZYŚC= OSÓB NADZORUHĄCYC: = ZARZĄDZAHĄCYC: ................................ ............ 15
  7.13. AKCHE SPÓŁK= ORAZ UDZ=AŁY PODM=O TÓW POW=ĄZANYC: POS= ADANE PRZEZ OSOBY NA DZORUHĄCE = ZARZĄDZA HĄCE .................. 15
  7.15. ZDARZENIA ISTOTNIE WP ŁYWAHĄCE NA DZ=AŁALN OŚĆ HEDNOSTK= , HAK=E NASTĄP=ŁY W R OKU OBROTOWYM I PO D ACIE BILANSOWEJ
  DO DN=A SPORZĄDZEN=A SPRAWOZDANIA ................................ ................................ ................................ .................. 15
  7.18. INSTRUMENTY FINANSOWE W ZAKRESIE RYZYKA , PRZYHĘTYC: PRZEZ HE DNOSTKĘ CELAC: = MET ODAC: ZARZĄDZAN=A RY ZKIEM
  FINANSOWYM ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 16  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 2
  1. W=ZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.
  1.1. Dane identyfikujące spółkę
  SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20 -703), przy ul. Cisowej 11, jest spółką prawa handlowego od dnia
  10 czerwca 1992 r.
  Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego .
  Data rejestracji: 24.06.2002 r.
  Numer rejestru: 0000119088
  Akcje Spółki są przedmiotem obrotu publicznego na urzędowym rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. i są kwalifikowane w sektorze: przemysł lekki.
  1.2. Przedmiot działalności spółki
  Przedmiotem przeważającej działalności Spółki wg PKD zgodnie ze statutem jest działalność firm centralnych ( head offices )
  i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych .
  1.3 . Hednostki zależne
  Emitent jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej SANW=L :OLD=NG.
  Na dzień bilansowy oraz sporządzenia niniejszego sprawozdania w skł ad Grupy wchodzą następujące jednostki
  zlok alizowane w Polsce :
  • Sanwil :olding S.A. z siedzibą w Lublinie - jest jednostką dominującą w Grupie.
  • Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu – Emitent posiada 100% udziałów.
  • Medico Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – Emitent posiada 100% udziałów.
  • Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - Emitent posiada 100% udziałów.
  • Draszba Distribution Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie – Sanwil :olding posiada 100% udziałów.
  • Strążyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie – Sanwil Holding
  S.A. posiada 50% udziałów.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANW=L :OLD=NG S.A. za rok 20 17 sporządzane jest jako odrębne
  sprawozdanie . Niniejsze sprawozdane Zarządu jest sprawozdaniem jednostkowym Emitenta.

  2. A KTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
  2.1 . Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Pozycje sprawozdania całkowitych
  dochodów;
  Wyszczególnienie
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01 -
  31.12.2016
  Przyrost
  (+)
  Spadek ( -)
  2017/2016
  Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Przychody ze sprzedaży 3 808 594 3 214 641,1%
  Koszt własny sprzedaży 3 010 464 2 546 648,7%
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 798 130 668 613,8%
  Koszty sprzedaży - - - -
  Koszty ogólnego zarządu 1 340 926 414 144,7%
  Zysk (strata) ze sprzedaży -542 -796 254
  Pozostałe przychody operacyjne 12 107 -95 11,2%
  Pozostałe koszty operacyjne 260 213 47 122,1%
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej -790 -902 112
  Przychody finansowe 2 531 1 574 957 160,8%
  Koszty finansowe 167 213 -46 78,4%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 574 459 1 115 342,9%
  Podatek dochodowy -44 62 -106
  Zysk (strata) netto 1 618 397 1 221 407,6%
  Inne całkowite dochody netto - - - -
  Całkowite dochody ogółem 1 618 397 1 221 407,6%

  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 3
  2.1.1 Przychody
  Wyszczególnienie
  Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. Produkty - - - - -
  2. Usługi - - - - -
  3. Materiały i towary 3 808 594 3 214 100,0% 100,0%
  Razem przychody ze sprzedaży 3 808 594 3 214 100,0% 100,0%
  Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2016 Dynamika
  2017 /
  2016 w
  tys. zł
  Struktura
  2017
  Struktura
  2016
  1. kraj 3 224 579 2 645 84,7% 97,5%
  2. państwa UE 584 15 569 15,3% 2,5%
  3. pozostałe kraje - - - - -!
  Razem przychody ze sprzedaży
  towarów
  3 808 594 3 214 100,0% 100,0%
  1. kraj - - - - -
  Razem przychody ze sprzedaży usług - - - - -
  OGÓŁEM 3 808 594 3 214 100,0% 100,0%

  Wykazane przychody ze sprzedaży za 201 7 r. w wysokości 3 808 tys. zł związane są z e sprzedażą obuwia .
  W związku z zakończeniem dystrybucji obuwia Dr.Martens przez spółkę zależną Draszba Distribution oraz ze sprzedażą akcji
  spółki Draszba S.A., emitent nie przewiduje przychodów ze sprzedaży obuwia w roku 2018 .
  Ryzyka dot. koncentracji finansowania i możliwości rozliczenia nal eżności zostały ujęte w nocie 27 sprawozdania
  finansowego spółki za 201 7 r.
  2.1.2 Zysk operacyjny
  Spółka w 201 7 r. osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 798 tys. zł (130 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego)
  i wynikał on ze sprzedaży towarów . Z kolei strata netto na sprzedaży wyniosła 542 tys. zł, i jest ona niższa w porównaniu z
  rokiem 201 6 o 254 tys. zł.
  Strata z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosła 790 tys. zł i była niższa w porównaniu do straty poniesionej w 2016
  roku w wysokości 902 tys. zł o 112 tys. zł .
  Poz ostałe przy chody wyniosły 12 tys. zł i były niższe niż w roku 2016 o 95 tys. zł . Z kolei pozostał e koszty o peracyjn e
  wyniosły w roku 2017 218 tys. PLN i były nieznacznie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 31 tys. PLN. G łówne
  pozycje kosztów w roku 2017 to odpisy aktualizujące należności w wysokości 206 tys. zł, odpisy aktualizujące zapasy 12 tys.
  zł. (szczegółowe dane zostały zaprezentowane w notach 6 i 7 sprawozdania finansowego za rok 2017).
  2.1.3 Działalność finansowa
  W roku 2017 spółka wygenerowała zysk na działalności finansowej w wysokości 2.364 tys. złotych (1.361 tys. zł zysku w roku
  2016) . Przychody finansowe w roku 2017 roku wyniosły 2.531 tys. zł (1.574 tys. zł w roku 201 6). Głównymi pozyc jami
  przychodów finansowych są przychody uzyskane z zainwestowanych środków w papiery wartościowe, obligacje i z
  oprocentowania środków na rachunkach lokat oraz odsetki o d pożyczek udz ielonych jednostkom powiązanym .
  Ponadto spółka otrzymała dywidendę od spółki zależnej Draszba Distribution.
  Koszty finansowe za rok 201 7 wyniosły 167 tys. zł i w porównaniu do roku 20 16 były niższe o 46 tys. zł (szczegółowe dane
  zostały zaprezentowane w notach 8 i 9 sprawozdania finansowego za rok 2017).
  2.1.4 Wynik brutto, podatek dochodowy i wynik netto
  W roku 20 17 spółka osiągnęła zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 574 tys. zł (459 tys. zł zysku w roku 2016 ), zysk
  netto w wysokości 1.618 tys. zł (397 tys. zł w 201 6 r.).
  Całkowite dochody netto w spraw ozdaniu z całkowitych dochodów za rok 201 7 wynos zą 1.618 tys. zł.
  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 4
  2.2 . Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA - wyszczególnienie 31.12 31.12 Przyrost (+) % dynamiki Struktura w % Struktura
  2017 2016 Spadek ( -) w %
  1 2 3 2017/2016 (3/4*100) 2017 2016
  AKTYWA TRWAŁE 31 192 30 573 619 102,0% 67,9% 72,6%
  Rzeczowe aktywa trwałe 18 26 -8 69,2% - 0,1%
  Wartości niematerialne i prawne 6 - 6 - - -
  Aktywa finansowe dostępne do
  sprzedaży 22 568 21 947 621 102,8% 49,1% 52,1%
  Inne aktywa finansowe 8 600 8 600 - 100,0% 18,7% 20,4%
  AKTYWA OBROTOWE 14 731 11 529 3 202 127,8% 32,1% 27,4%
  Zapasy 65 - - - 0,1% -
  Należności z tytułu dostaw i usług
  oraz pozostałe należności 148 105 43 141,0% 0,3% 0,2%
  Należności z tytułu podatku
  bieżącego 1 - - - 0,0% -
  Rozliczenia międzyokresowe 2 2 - 100,0% - -
  Aktywa finansowe przeznaczone do
  obrotu 820 284 536 288,7% 1,8% 0,7%
  Pozostałe aktywa finansowe 6 816 10 548 -3 732 64,6% 14,8% 25,1%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 879 590 6 289 1165,9% 15,0% 1,4%
  SUMA AKTYWÓW 45 923 42 102 3 821 109,1% 100,0% 100,0%

  PASYWA - wyszczególnienie 31.12 31.12 Przyrost (+) % dynamiki Struktura w % Struktura
  2017 2016 Spadek ( -) w %
  1 2 3 2017/2016 (3/4*100) 2017 2016
  KAP=TAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 43 535 36 907 6 628 118,0% 94,8% 87,7%
  Kapitał podstawowy 10 022 5 012 5 010 200,0% 21,8% 11,9%
  Kapitał zapasowy 31 895 31 498 397 101,3% 69,5% 74,8%
  Zyski/straty zatrzymane 1 618 397 1 221 407,6% 3,5% 0,9%
  ZOBOW=ĄZAN=A
  DŁUGOTERM=NOWE 105 149 -44 70,5% 0,2% 0,4%
  Rezerwa na podatek odroczony 105 149 -44 70,5% 0,2% 0,4%
  ZOBOW=ĄZAN=A
  KRÓTKOTERM=NOWE 2 283 5 046 -2 763 45,2% 5,0% 12,0%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  oraz inne zobowiązania 84 2 863 -2 779 2,9% 0,2% 6,8%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 16 - 16 - - -
  Rezerwy 2 183 2 183 - 100,0% 4,8% 5,2%
  SUMA PASYWÓW 45 923 42 102 3 821 109,1% 100,0% 100,0%

  2.2.1 Suma bilansowa
  Na dzień 3 1 grudnia 2017 roku suma bilansowa wyniosła 45 923 tysiąca złotych i wzrosła o 3 281 tysiąca złotych
  w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 201 6 roku. Po stronie aktywów przeważający udział posiadają aktywa trwałe pod
  postacią długoterminowych aktywów finansowych , których wartość w aktywach ogółem wynosi 67,9 % (72,6 % na koniec
  201 6 roku).
  W pasywach dominującą pozycję posiada kapitał własny stanowiący 94,8 % sumy bilansowej ( 87,7 % na 31 grudnia 201 6
  roku).
  Z porównania stanów poszczególnych pozycji bilansowych na koniec 20 17 roku i koniec 201 6 roku wynika:
  • wzrost aktywów trwałych – poziom aktywów trwałych na dzień bilansowy wynosił 31 192 tys. zł i był wy ższy w
  porównaniu do roku ubiegłego o 619 tys. zł głównie z uwagi na zwiększenie poziomu aktywów dostępnych do
  sprzedaży (nota 14 sprawozdania finansowego za rok 2017) ;
  • wzrost aktywów obrotowych o 3.202 tysi ęcy złotych, do poziomu 14.731 tysięcy złotych .
  o poziom zapasów netto nieznacznie wzrósł do poziomu 65 tys. zł
  o odnotowano wzrost w pozycji należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 43 tys. zł do poziomu 148
  tys. zł.
  o zwiększenie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu porównując rok do roku o 536 tys. zł do
  poziomu 820 tys. zł; W 201 7 stan portfela posiadanych akcji spółek notowanych na rynku regulowanym


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 5
  zwiększył się z uwagi na nabycie akcji spółek notowanych na rynku regulowanym (nota 18 sprawozdania
  finansowego za rok 2017) ;
  o wzrost w pozycji środków pieniężnych o 6.289 tys. zł do po ziomu 6.879 tys. zł głównie w związku z
  opłaceniem akcji serii E, związku z dokonanymi operacjami finansowymi w postaci udzielonych pożyczek
  oraz obsługi zadłużenia;
  o zmniejszenie w pozycji pozostałe aktywa finansowe o 3.732 tys. zł na skutek niższej kwoty udzielonych
  pożyczek w roku 201 7;
  • zwiększenie poziomu kapitału własnego o 6.628 tysią ca złotych, do poziomu 43.535 tysiąca złotych, głównie
  w efekcie podniesienia kapitału podstawowego i odnotowane go zysku za rok 201 7;
  • spadek zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 2.763 tys . zł do wysokości 2.283 tys. zł na dzień bilansowy ;
  główną pozycją zobowiązań krótkoterminowych jest rezerwa utworzona w 2014 r. na przyszłe zobowiązanie
  finansowe w wysokości 2.183 tys. zł . Spadek odnotowano głównie na skutek spłaty zobowiązań z tytułu
  otrzymanych pożyczek w wysokości 2.800 tys. zł ;
  • spadek zobowiązań długoterminowych o kwotę 44 tys. zł do poziomu 105 tys. zł na dzień bilansowy w całości
  dotyczący rezerwy na podatek odroczony ;
  2.2.2 Zadłużenie finansowe netto
  Na dzień 31.12.201 7 spółka nie posiadała pożyczek otrzymanych Spółka w ramach zarządzania ryzykiem płynności starała
  się utrzymać poziom środków umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań. Spółka śledzi terminy zapadalności
  instrumentów finansowych oraz progn ozuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej.
  2.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  W 20 17 roku Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 1 667 tys. zł (za
  rok 201 6 wynosiły –548 tys. zł). Głównym czynnikiem wpływających dodatni o na wysokość przepływów z działalności
  operacyjnej są amortyzacja i inne korekty . Z kolei ujemny wpływ na przepływy z działalności operacyjnej ma ją odsetki ,
  zmiana stanu zobowiązań , należności, zapasów i rezerw .
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 5.748 tys. zł. Po stronie wpływów główne pozycje to
  wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych i zbycie aktywów finansowych (aktywa finansowe w postaci
  papierów wartościowych) i spłaty pożyczek wraz z odsetkami , natomiast po stronie wydatków istotne pozycje to udzielenie
  pożycz ek spół kom oraz nabycie aktywów finansowych ( papiery wartościowe).
  Przepływ y pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły w 20 17 roku 2.208 tys. zł i dotycz yły przede wszystkim po
  stronie wpływów – emisji akcji serii E , po stronie wydatków spłaty pożyczek.
  W efekcie stan środków pieniężnych w roku 2017 zwiększył się o 6.289 tys. zł i wyniósł na dzień 31.12.20 17 r. 6.879 tys. zł.
  2.4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
  Likwidacja spół ki Draszba Distribution Sp. z o.o.
  W związku z wygaszaniem podstawowej działalności – dystrybucji obuwia pod marką DrMartens, w = połowie 2017 podjęta
  została decyzja o likwidacji spółki Draszba Distribution.
  Ryzyka oraz informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
  finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę
  przedstawione zostały w nocie 34.8 sprawozdania finansowego spółki za 201 7 r.
  Ryzyka kredytowe, rynkowe i płynności zostały zaprezentowane szczegółowo w pkt. 27.4 jednostkowego sprawozdania
  finansowego Spółki za rok 201 7.
  2.5. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis
  perspektyw rozwoju działalności spółki co najmniej do końca następnego roku obrotowego, z uwzględnieniem strategii
  rynkowej przez niego wypracowanej
  W perspektywie najbliższego roku na osiągane wyniki przez Emitenta będą miały wpływ czynniki:
  • przychody: odsetki pozyskane od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych oraz odsetki od
  obligacji i pożyczek
  • popra wa efektów działalności inwestycyjnej
  • obsługa należności spółki z tytułu pożyczek i posiadanych obligacji
  Ponadto w spółkach zależnych istotne znaczenie mogą mieć następujące czynniki:
  • włączenie do sprzedaży nowych technologicznie produktów;
  • pozyskanie no wych wartościowych odbiorców oraz rozwój sprzedaży do aktywnych odbiorców z terenu UE.
  • ryzyko walutowe ze względu na posiadanie należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażanych
  w walutach obcych (EUR);
  • ryzyko towarowe powodujące zmiany w pozi omie cen surowców wykorzystywanych przez Grupę do produkcji
  oraz towarów sprzedawanych w sieci detalicznej. Ryzyko towarowe w Grupie jest znaczące. Materiały używane do
  produkcji oraz w handlu wyrobów i towarów stanowią istotny poziom.
  • spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek;
  • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej;
  • działania dotyczące dzierżawy bądź sprzedaży zbędnych Spółkom zależnym powierzchni nie przydatnych w
  prowadzeniu działalności gospodarczej.
  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 6
  2.6. Przewidywane kierunki rozwoju spółki wraz z oceną możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym
  inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków
  W 2016 r . w celu powstrzymania deprecjacji aktywów netto spółki w kolejnych latach, Zarząd przyjął w dniu 18.04. 2016 r.
  plan naprawczy o czym spółka informowała w raporcie rocznym za 2016 r.
  Zarząd spółki Sanwil :olding S.A. oceni ł, mając na uwadze wyniki zakończonego roku 201 7, że podjęte działania pozwol iły
  na zatrzymanie deprecjacji aktywów netto Hednostki Domin ującej w kolejnych latach i doprowadzą do ich stopniowej
  odbudowy.
  Wynik inwestycyjny Hednostki Dominującej okazał się satysfakcjonujący , co pokazuje dodatnie saldo przychodów i kosztów
  finansowych. Spółka Sanwil Polska poprawiła zarówno przychody jak i utrzymuje dodatnie wynik i finansowe.
  W 2017 r. Zarząd zby ł udział y w spółce Draszba S.A. co spowod owało brak konsolidowania wyników tej spółki i w
  konsekwencji znacząco poprawi ło wyniki finansowe Grupy.
  Spółka nie planuje inwestycji znacząco przekraczających wielkość posiadanych środków.

  Ryzyka , w tym ryzyka kredytowe, rynkowe i płynnośc i oraz informacje, które zdaniem Sanwil :olding S.A. są istotne dla
  oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacji, które są istotne dla
  oceny możliwości realizacji zobowiązań przedstawione zostały w no cie 27.4 i 34.8 jednostkowego sprawozdania
  finansowego za rok 201 7.

  2.7. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się
  z zaciągniętych zobowiązań.
  W roku 20 17 r. Spółka nie posiadała trudności w finansowaniu bieżącej działalności.
  Głównym źródłem finansowania są przychody z odsetek od środków inwestowanych w formie instrumentów finansowych,
  w tym w szczególno ści lokat bankowych i obligacji oraz spłata odsetek i kapitału z udzielonych pożyczek.  3. ZASADY ŁA DU KORPORACYJNEGO
  Oświadczenie Spółki Sanwil :olding S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.

  W 2017 roku SANW=L :OLD=NG Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), jako spółka giełdowa,
  podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w Załączniku do Uchwały Rady Giełdy Nr 27/1414/2016 „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GP W 2017” (dalej również „Dobre Praktyki”), przyjętym w dniu 13 października 2016 roku przez
  Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zaleceniom Komisji Europejskiej 2014/208 z dnia 9
  kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub
  wyjaśnij”) .
  Treść dokumentu Dobrych Praktyk dostępna jest na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wa rtościowych w Warszawie,
  poświęconej tej tematyce ( http://www.corp -gov.gpw.pl/ ).
  W roku 2017 nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w stosunku do
  informacji przekazanych przez Spółkę w raporcie nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 roku, w którym Spółka wskazała, że odstąpiła
  w roku 2017 od stosowania części rekomendacji, które poniżej omawia.
  Odnosząc się do każdej z praktyk Zarząd Spółki oświadcza, że:

  1. Polityka i nformacyjna i komunikacja z inwestorami.
  Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę
  informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z
  różnorodnych narzędzi komunikacji.
  Rekomendacje
  I.R.1. W sytuacji gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji,
  które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie
  internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba że w opinii Spółki charakter
  informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe.
  Zasada jest stos owana.
  I.R.2. Heżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze,
  zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.
  Zasada jest stosowana.
  I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem
  zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem
  zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odb ywać się w formule otwartych spotkań z
  inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez Spółkę.
  Zasada jest stosowana.
  I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie
  czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 7
  osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czas ie po zakończeniu okresu
  sprawozdawczego.
  Zasada jest stosowana.

  Zasady szczegółowe
  I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu,
  oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
  I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.2. skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją
  na temat spełniania przez członków Rady Nadzorcz ej kryteriów niezależności.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą
  II.Z.1.
  Spółka nie stosuje tej zasady .
  Komentarz Spółki: Powyższe wynika z obecnej jednoosobowej struktury Zarządu.
  I.Z.1.4. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
  głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariusz y zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami,
  opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,
  kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów
  – w terminie umożliwiającym podjęcie prz ez inwestorów decyzji inwestycyjnych.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii Spółki oraz jej wyników
  finansowych.

  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym
  przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Spółka publikuje dane finansowe zgodnie z obow iązującymi przepisami.
  I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5
  lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend -
  łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej
  ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1 .11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do
  badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym o świadczenie Spółki o stosowaniu ładu
  korporacyjnego.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym
  dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie Spółka powinna przek azać na podstawie
  odpowiednich przepisów.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.14. materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w
  zasadzie ==.Z.10, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Akcjonariusze zainteresowani tymi dokumentami mogą je przekładać zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki
  ora z jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak
  płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
  różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie s prawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie
  realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
  Zasada nie jest stosowana.


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 8
  Komentarz Spółki: Spółka nie posiada formalnego dokumentu opisującego politykę różnorodności.
  Natomiast stosowane są w Spółce zasady równego traktowania oparte na powszechnie obowiązujących
  przepisach prawa, a w tym między innymi prawa pracy, przepisów Unii Europejskiej, Karty Praw Człowieka.
  I.Z.1.16. informację na temat pl anowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni
  przed datą Walnego Zgromadzenia.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: co jest uzasadniane stanowiskiem Spółki do rekomendacji z pkt: I.Z.1.20.
  I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub
  mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom Walnego
  Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznan iem.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a
  także informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach Zarządzenia przerwy.
  Zasada jest stosowana.
  I.Z.1 .19. pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych,
  wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia
  odpowiedzi, zgodnie z zasadą =V.Z.13.
  Zasada je st stosowana.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Zarząd każdorazowo będzie informował o decyzji o zapisie przebiegu obrad Walnego
  Zgromadzenia, w formie audio lub w ideo oraz o zamieszczeniu tego zapisu na stronie internetowej Spółki..
  Spółka zdecydowała, że nie będzie odbywać bezpośrednich transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet oraz nie będzie udostępniać narzędzi umożliwiających dwustr onną
  komunikację w czasie rzeczywistym. Spółka odstąpiła od stosowania zasady ze względu na konieczność
  poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do potencjalnych korzyści, w szczególności
  wobec aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta .
  I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem
  imienia i nazwiska oraz adresu e -mail lub numeru telefonu.
  Spółka nie stosuje powyższej zasady.
  Komentarz Spółki: Spółka ze względu na swą wielkość i stan kadrowy, nie zatrudnia osoby
  odpowiedzialnej za kontakty z inwestorami.
  I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40, zapewnia
  dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w
  zasadzie =.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również Spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za
  tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Spółka nie jest zakwalifikowana do żadnego z w.w. indeksów. Także za dostępności strony w
  języku angielskim nie przemawia struktura akcjonariatu i zakres prowadzonej działalności.
  2. Zarząd i Rada Nadzorcza
  Spółką giełdową kieruje Zarząd, jego członkowie działają w interesie Spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność.
  Do Zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich
  realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.
  Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną Radę Nadzorczą. Członkowie Rady Nadzorczej działają w
  interesie Spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada Nadzorcza w
  szczególności opiniuje strategię Spółki i weryfikuje pracę Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych
  oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.
  Rekomendacje
  II.R.1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą
  Spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powinny
  dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku
  wy kształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.3. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu.
  Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie może prowadzić do takiego zaang ażowania czasu i nakładu
  pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek
  Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w
  innych podmiotac h uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
  Zasada jest stosowana.


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 9
  II.R.4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie
  swoich obowiązków.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.5. W przypadku rezygn acji lub niemożności sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej spółka
  niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady
  Nadzorczej.
  Zasada jest stosowana.
  II.R.6. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących
  dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie
  efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki.
  Zasada jest sto sowana.
  II.R.7. Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług
  doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując
  wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  Zasady szczegółowe
  II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków
  Zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie
  internetowej Spółki.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki : W Spółce nie ma takiego podziału, co wynika z jednoosobowego składu zarządu Spółki.
  II.Z.2. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w Zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy
  kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  Zasada jest stosowana.

  II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w
  zasadzie II.Z.4.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik == do Zalecenia
  Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub
  będących członkami Rad y Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt
  1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego
  lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
  nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot
  niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywi ste i istotne
  powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o
  spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie ==.Z.4.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.6. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez
  danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteri ów niezależności przez członków Rady
  Nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą ==.Z.10.2.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają
  postanowienia Załącznik a = do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie ==.Z.4. W przypadku gdy
  funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada jest stosowana poprzez powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorcz ej.
  Komentarz Spółki: Działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
  firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, po
  stwierdzeniu zaistnienia przesłan ek z art. 128 ust. 4 Ustawy, postanowiła o powierzeniu Radzie Nadzorczej Spółki
  pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, us tawie z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/201.
  II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie ==.Z.4.
  Zasada jest stosowana odnośnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, która pełni w całości funkcji
  Komisji Audytu.
  II.Z.9. W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki zapewnia radzie dostęp do
  informacji o sprawach dotyczących Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i
  przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 10
  II.Z.10.1 ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audytu w ewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym
  zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.10.2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej info rmacje na temat:
  - składu rady i jej komitetów,
  - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
  - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
  Zasada jest stosowana.
  Komentarz Spółki : Rada N adzorcza sporządza sprawozdanie z działalności obejmujące swym zakresem wszystkie
  niezbędne informacje, za wyjątkiem samooceny swojej pracy. Ocena pracy Rady Nadzorczej dokonywana jest
  przez Walne Zgromadzenie.
  II.Z.10.3 ocenę sposobu wypełniania przez sp ółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
  korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.10.4 ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji =.R.2, albo
  informację o braku takiej polityki.
  Zasada jest stosowana.
  II.Z.11. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  Zasada jest stosowana.

  3. Systemy i funkcje wewnętrzne
  Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, Zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności
  działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości Spółki i
  rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
  Rekomendacje
  III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych
  systemach lub funkcjach, chyba że wyodręb nienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na
  rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.
  Zasada jest stosowana.
  Zasady szczegółowe
  III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
  compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady ===.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządz anie ryzykiem, audyt wewnętrzny i
  compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi lub innemu członkowi Zarządu, a także mają zapewnioną możliwość
  raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub komitetu audytu.
  Zasada jest stosowana.
  III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za
  realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
  międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
  Zasada jest stosowana.
  III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w
  spółce takiej funkcji) i Zarząd przedstawiają Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania
  systemów i funkcji, o których mowa w z asadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: W Spółce ze względu na jej strukturę nie ma wyodrębnianego stanowiska kierującego audytem
  wewnętrznym. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
  wewnętrznego dokonywana jest przez Zarząd. Zarząd okresowo omawia ww. kwestie z Radą Nadzorczą.
  III.Z.5. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie ===.Z.1, w
  oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te
  funkcje oraz Zarząd Spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i
  funkcji, zgodnie z zasadą ==.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność
  systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie ===.Z.1, jednakże nie zwalnia to Rady Na dzorczej z dokonania rocznej
  oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
  Zasada jest stosowana.
  III.Z.6. W przypadku gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet
  audytu (lub Rada Nadzorcza, jeżeli pełni f unkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba
  dokonania takiego wydzielenia.
  Zasada jest stosowana.


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 11
  4. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
  Zarząd spółki giełdowej i jej Rada Nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy Spółki,
  wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w Walnym Zgromadzeniu.
  Walne Zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane
  uchwały nie naruszały uzasadnionych intere sów poszczególnych grup akcjonariuszy.
  Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych
  obyczajów.
  Rekomendacje
  IV.R.1. Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po
  publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.
  Zasada jest stosowana.
  IV.R.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonari uszy, o ile Spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
  przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
  umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykor zystaniu takich środków, w szczególności
  poprzez:
  1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się
  wtoku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego
  Zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.

  Zasada nie jest stosowana.

  Komentarz Spółki: Zarząd będzie każdorazowo rozpatrywał potrzebę w zakresie transmis ji obrad WZ oraz
  informował o zapewnieniu akcjonariuszom uczestnictwa i prawa głosu w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są
  przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych,
  realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych
  samych terminach we wszystkich krajach, w których s ą one notowane.
  Zasada nie dotyczy Spółki.
  Komentarz Spółki: Papiery wartościowe Spółki są przedmiotem obrotu na rynku polskim.
  Zasady szczegółowe
  IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak
  największej liczbie akcjonariuszy.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, spółka zapewnia powszechnie
  dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie jest stosowana.
  Komentarz Spółki: Powyższe wynika z analizy struktury akcjonariatu. Zarząd będzie każdorazowo rozpatrywał
  potrzebę powszechnie dostępnej transmisj i obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, po czym będzie o
  tym fakcie informował.
  IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.4. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o z wołaniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art.
  399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w
  związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przy padku
  zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3
  Kodeksu spółek handlowych.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.5. Regulamin Walnego Zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie
  mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw.
  Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego
  Zgromadzenia.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.6 . Spółka dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub Zarządzenie
  przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w
  walnym zgromadzeniu.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.7. Prz erwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach,
  każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie Zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o
  powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o Zarząd zenie przerwy.


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 12
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia
  obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez
  większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli
  ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypad ku, gdy umieszczenie danej sprawy
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd lub
  przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W
  istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny
  sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie
  mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
  umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe
  Spółki oraz inne ist otne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne
  Zgromadzenie.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat Spółki, nie później
  niż w terminie 30 d ni Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować
  go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli Zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3
  Kodeksu spółek handlowych.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.14. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego
  pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa
  akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.15. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę
  emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed
  dniem prawa poboru, w term inie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający
  pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okre su pomiędzy tymi terminami wymaga
  uzasadnienia.
  Zasada jest stosowana.
  IV.Z.17. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie
  warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.
  Zasada jes t stosowana.
  IV.Z.18. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej
  wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową
  wartością rynkową tych akcji, co w k onsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności
  wyceny Spółki notowanej na giełdzie.
  Zasada jest stosowana.
  5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
  Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych
  standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
  dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.
  Spółk a powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami
  powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby
  identyfikacji takich sytuacji, ich uja wniania oraz Zarządzania nimi.
  Rekomendacje
  V.R.1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub
  pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego
  reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go
  ujawnić.
  Zasada jest stosowana.
  Zasady szczegółowe
  V.Z.1. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w
  zakr esie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.


  SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 201 7 rok
  Strona 13
  Zasada jest stosowana.
  V.Z.2. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej informuje odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą o zaistniałym
  konflikcie interesów lub możliwośc i jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w
  której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
  Zasada jest stosowana.
  V.Z.3. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i
  obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i
  sądów.
  Zasada jest stosowana.
  V.Z.4. W przypadku uznania przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, że decyzja, odpowiednio Zarządu lub
  Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia
  Zarządu lub Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
  Zasada jest stosowana.
  V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
  liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na
  taką trans akcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes
  Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach
  prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z p odmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
  W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje
  walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dos tęp do
  informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes Spółki.
  Zasada jes
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Poland Audit Services Sp. z o.o. Member Crowe Horwath International ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warsaw, Poland Phone +48 22 295 30 00 Fax +48 22 295 30 01 www.crowehorwath.pl

  Crowe Horwath is a trading name of the following entities (together, “Crowe Advartis”): Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o. , KRS 0000067026, NIP 5252060079, Share capital 50.000 PLN ∙ Poland Audit Services Sp. z o.o., KRS 0000421671, NIP 5272677311, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe A dvartis Tax Advisers Sp. z o.o. , KRS 0000294572, NIP 5252411538, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe Advartis VAT Services Sp. z o.o. , KRS 0000057559, NIP 5251557493, Share capital 50.000 PLN ∙ Crowe Advartis Consulting Sp. z o.o. , KRS 0000393728, NIP 5272661244, Share capital 5.000 PLN
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego
  dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.
  za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego


  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Sanwil Holding S.A.
  z siedzibą w Lublinie , przy ul. Cisowej 11 (zwanej dalej „Spółką”), na które skład ają się: sprawozdanie
  z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 oraz sprawozdanie z całkowitych
  dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za
  rok obrotowy od 1 stycznia 31 grudnia 2017, oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a
  także informacje dodatkowe i objaśniające.

  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodo wymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami og łoszonymi w formie rozporząd zeń Komisji Europejskiej oraz innymi
  obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Spółki . Zarząd Spółki jest rów nież odpowiedzialny
  za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego nie
  zawieraj ącego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

  Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, Zarząd jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
  do kontynuowania działalności, a także za ujawnienia dotyczące zasady kontynuacji działalności i jej
  zastosowania jako podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.

  Zgodnie z przepisami ustaw y o rachunkowości (Dz. U. z 2018, poz. 395, z późn. zm.) Zarząd Spółki
  oraz Członkowie Rady Nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
  finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta

  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
  obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyni ku finansowego jednostki zgodnie z mającymi
  zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej i pr zyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości .

  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
  2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 w sprawie krajowych
  standardów wykonywani zawodu.
  3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. U rz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014”).  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia
  badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera
  istotnego zniekształcenia.

  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego czy sprawozdanie finansowe jako
  całość zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz
  nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydanie
  sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. W ystarczająca pewność
  jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej
  wskazanymi stand ardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
  powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
  że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
  na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia,
  powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia
  powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszer stwo, celowe pominięcia,
  wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa
  i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowe.

  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uz yskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
  w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym
  od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem
  lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli
  wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania
  finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania,
  nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także
  ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez
  kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę o gólnej prezentacji sprawozdania
  finansowego.

  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Spółki ani efektywności
  lub skuteczności prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

  Wyrażamy przekonani e, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem
  dla Rady Nadzorczej pełniącej funkcję Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego s prawozdania z
  badania.

  Niezależność

  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni
  od Spółki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014
  oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz
  art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.


  Wybór firmy audytorskiej

  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdani a finansowego jednostki uchwałą nr 1/06/2017 Rady
  Nadzorczej Sanwil Holding z dnia 9 czerwca 2017. Sprawozdania finansowe jednostki badamy
  nieprzerwanie począwszy od roku obr otowego zakończonego dnia 31 grudnia 2012 roku; to jest przez
  6 kolejnych lat.

  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka

  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształc enia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur
  badan ia, zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.

  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia
  Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na
  zidentyfikowane ryzyko oraz [ w stosownych
  przypadkach] najważniejsze spostrzeżenia
  związane z tymi rodzajami ryzyka
  Udziały w spółkach zależnych

  Na dzień 31.12.2017 posiadane przez Spółkę
  udziały w spółkach zależnych zostały
  zaprezentowane w pozycji długoterminowe
  aktywa finansowe w kwocie 18.647 tys. PLN.

  Zarząd Spółki jest zobowiązany do oceny utraty
  wartości aktywów finansowych gdy istnieją
  przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tych
  aktywów.

  W oparciu o przeprowadzone analizy w
  bieżącym okresi e obrotowym uznano, że
  utworzone w ubiegłych okresach odpis y
  aktualizujące są wystarczające .

  Mając na uwadze nieodłączne ryzyko
  niepewności związane z istotnymi szacunkami
  dokonywanymi przez Zarząd oraz istotnością
  kwoty inwestycji uznaliśmy, że jest to kluczowe
  zagadnienia dla naszego badania.


  Nasze proc edury obejmowały w szczególności:
   Ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej
  oraz planów na przyszłość spółek zależnych.
   Zapoznanie się z dostępnymi wycenami majątku
  trwałego należącego do spółki zależnej.
   Analizę innych przesłanek utraty wartości
   Ocenę adekwatności w artości bilansowej udzielonych
  przez spółkę zależną pożyczek do posiadanych
  zabezpieczeń tych pożyczek

  Na podstawie przeprowadzonych procedur uznaliśmy
  założenia przyjęte przez Zarząd jako rac jonalne i mające
  poparcie w uzyskanej dokumentacji.
  Udzielone pożyczki

  Na dzień 31.12.2017 udzielone przez Spółkę
  pożyczki są zaprezentowane w pozycji
  długoterm inowe aktywa finansowe w kwocie
  8.600 tys. PLN oraz w pozycji krótkoterminowe
  aktywa finanso we w kwocie 6.451 tys. PLN.

  Zarząd Spółki jest zobowiązany do oceny utraty
  wartości aktywów finansowych gdy istnieją
  przesłanki, że nastąpiła utrata wartości tych
  aktywów.

  W oparciu o przeprowadzone analizy w
  bieżącym okresi e obrotowym uznano , że wycena
  pozycji jest poprawna , że nie ma potrzeby
  tworzenia odpis ów aktualizujących

  Mając na uwadze nieodłączne ryzyko
  niepewności związane z istotnymi szacunkami
  dokonywanymi przez Zarząd oraz istotnością
  kwoty udzielonych pożyczek uznaliśmy, że jes t
  to kluczowe zagadnienia dla naszego badania.


  Nasze procedury obejmowały w szczególności:
   Ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej
  oraz planów na przyszłość spółek zależnych dla
  których udzielono pożyczek.
   Analizę spłat pożyczek.
   Analizę potwierdzeń sald


  Na podstawie przeprowadzonych procedur uznaliśmy
  założenia przyjęte przez Zarząd jako racjonalne i mające
  poparcie w uzyskanej dokumentacji

  Opinia

  Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz
  sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 oraz jej wyniku finansowego za rok
  obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości F inansowej oraz związanymi
  z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie jest sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie
  z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunk owości, prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne
  co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, postanowieniami statutem Spółki oraz
  wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących
  i okres owych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
  za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz.U. z 201 4 r. poz. 133 z późn. zm.).


  Sprawozdanie na temat i nnych wymogó w prawa i regulacji

  Opinia na temat sprawozdania z działalności

  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.


  Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności
  zgodnie z przepisami prawa.

  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy
  sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozda niu finansowym. Naszym obowiązkiem było także
  złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
  sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz
  wskazanie , na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy
  o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
  bież ących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami i jest zgodne z informacjami
  zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy , iż w świetle wiedzy
  o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń .


  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

  Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu
  ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.

  W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie
  z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności , zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu
  do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one
  zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w roc znym sprawozdaniu
  finansowym.

  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
  określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r ., poz. 133 z późn. zm)
  („Rozporządzenie”)
  Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w
  oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz
  informacjam i zawartymi w sprawozdaniu finansowym .

  Działający w imieniu Poland Audit Services Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01 -209 Warszawa,
  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3790 :  Wolfgang Stanclik

  Kluczowy Biegły Rewident
  Numer ewidencyjny 8615


  Warszawa, dnia 29 kwietnia , 2018
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  Sanwil Holding S.A.
  ul. Cisowa 11, 20 -703 Lublin tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62, e -mail: akcjonariat @sanwil.com , www.holding.sanwil.com
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V I Wydział Gos podarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000 119088
  NIP 795 -020 -06-97, REGON 650021906, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 10 022 274 PLN

  Lublin, dnia 29 kwietnia 201 8 r.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Działając w oparciu o § 91 ust. 1 pkt. 5 oraz § 92 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
  oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane i jednostkowe roczne sprawozdanie
  finansowe z a rok 201 7 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
  zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową, wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Oświadczam r ównież, że
  sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej, w tym
  opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

  Adam Buchajski
  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik


  Sanwil Holding S.A.
  ul. Cisowa 11, 20 -703 Lublin tel. +48 81 444 64 80; fax +48 81 444 64 62, e -mail: akcjonaria [email protected] , www.holding.sanwil.com
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000 119088
  NIP 795 -020 -06-97, REGON 650021906, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 10 022 274 PLN

  Lublin, dnia 29 kwietnia 2018 r.

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Działając w oparciu o § 91 ust. 1 pkt. 6 oraz § 92 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
  oświadcza, że podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
  sprawozdania finanso wego za rok 201 7 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot
  ten i biegły rewident dokonujący badania t ych sprawozdań spełniał warunki do wyrażenia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami zawodow ymi.


  Adam Buchajski
  Prezes Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sanwil Holding SA
ISIN:PLSANWL00012
NIP:795-020-06-97
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin
Telefon:+48 81 4446480
www:www.holding.sanwil.com
Kalendarium raportów
2019-09-24Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-24Raport półroczny
Komentarze o spółce SANWIL HOLDING
2019-06-25 07-06-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649