Raport.

DM BOŚ obniżył wycenę akcji Sanok Rubber Company do 37,3 zł

W ocenie analityków Sanok powinien lada chwila cieszyć się pozytywnymi efektami swoich ostatnich inwestycji.
"W 2018 roku Draftex powinien osiągnąć próg rentowności (wzrost EBITDA o 15-20 mln rdr), ruszy produkcja rekordowo wysokich kontraktów pozyskanych w segmencie motoryzacyjnym (nominacje podpisane w latach 2015-2016) oraz powinny zostać rozliczone pierwsze znaczące kontrakty motoryzacyjne na rynku chińskim i amerykańskim w 2018-19 roku. Z drugiej strony należy zdawać sobie sprawę z ewentualnej słabej dynamiki w II i III kw. br.; prognozujemy bowiem odpowiednio 15 proc. i 10 proc. spadek EBITDA względem ub. roku" - napisano w raporcie.
Analitycy podali, że nowa wycena akcji spółki wynika z obniżenia prognoz finansowych, podwyższenia oczekiwań wydatków inwestycyjnych oraz ok. 20 proc. spadku wskaźników porównywalnych spółek.
DM BOŚ prognozuje, że spółka wypracuje w tym roku 135,9 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 1.039 mln zł.
Depesza jest skrótem rekomendacji. Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Tomasz Rodak, nastąpiła 2 sierpnia o godzinie 7.30.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Copyright © 2018 by DM BOŚ S.A.
  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawawww.bossa.pl Informacja: (+48) 0 801 104 104
  Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z  siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).
  Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 2 sierpnia 2018 r., 7:20.Dystrybucja niniejszego raportu: 2 sierpnia 2018 r., 7:30.
  Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o  którym mowa w  art. 76 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w  raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o  których mowa w  niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z  należytą starannością i  rzetelnością. W  raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania finansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w  rozumieniu Ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o  obrocie instrumentami finansowymi (t.j.  Dz.  U.  2014, poz. 94 z  póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa . DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i  profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ.Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w  terminach i  na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.W  DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów, w  których w  szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i  administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w  celu zapobiegania i  unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W  uzasadnionych przypadkach DM  BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie.Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników finansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich.DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
  Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a  emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z  uwzględnieniem interesów lub konfliktów interesów, z  ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu finansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z  analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.
  Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl.
  Raport dotyczy spółki: Sanok RC


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sanok Rubber Company SA
ISIN:PLSTLSK00016
NIP:687-00-04-321
EKD: 25.10 produkcja wyrobów z gumy
Adres: ul. Przemyska 24 38-500 Sanok
Telefon:+48 13 4654444
www:www.stomilsanok.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SANOK RUBBER COMPA...
2017-12-07 15:33:30
Ekonomista
Spokojnie!!! TA spółka to pewny koń, nie galopuje, ale idzie stępa ,do CELU !!!
2017-12-07 20:35:47
Ja
Po ostatnim "załamaniu" to raczej zachowuje się jak koń cyrkowy i idzie do tyłu.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor