Raport.

SAKANA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Sakana S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  RAPORT KWARTALNY

  SAKANA S. A.

  Za okres od 01. 10.2019 do 31.12 .2019

  SP=S TREŚC= List Przewodni
  1. Oświadczenie Zarządu.
  2. Wstęp do sprawozdania.
  3. =nformacje ogólne o Spółce.
  4. Organy Spółki.
  5. Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.
  6. Dane finansowe za okres od 0 1.10.201 9 r. do 3 1.12 .201 9 r.
  6.1 Dane finansowe jednostkowe.
  6.2 Dane finansowe skonsolidowane.
  6.3 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zasady przy jęte przy sporządzaniu raportu.
  7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważnie jszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki.
  8. =nformacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  9. Stanowis ko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz wyników.
  10. =nformacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.


  Szanowni Państwo,
  niniejszym przekazujemy raport kwartalny za IV Q 2019.
  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.sakana.pl na których znajdziecie Państwo dodatkowe informacje na temat spółki i prowadzonej działalności.
  Z poważaniem,
  Zarząd Sakana S. A.  Oświadczenie Zarządu Sakana S.A. dotyczące rzetelności danych
  zawartych w sprawozdaniu za okres od 01 .10.201 9 – 31.12 .2019

  Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, że zgodni e z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe za I V Q2019 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązują cymi Spółkę oraz
  odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki.

  Anas Salahadin Adi – Prezes Zarządu
  Warszawa , dn. 14 lutego 2020 r.  2. Wstęp do sprawozdania

  Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia sprawozdanie finans owe za okres od 01 stycznia 2019 roku do
  31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 3 1 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  • Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 332 346,89 PLN
  • Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 450 886,04 PLN
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 3 1 grudnia 2019 roku wykazując y zwiększenie kapitału własn ego o kwotę 850 886,04 PLN
  • Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 3 1 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 202 531,34 PLN
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finans owe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 3 1 grudnia 2019 roku, na które składa się:
  • Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3 885 908,29 PLN
  • Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 60 370,57 PLN
  • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 3 1 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę
  460 370,57 PLN
  • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okre s od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 175 614,55 PLN
  Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  Anas Salahadin Adi – Prezes Zarządu
  Warszawa, dn. 14 lutego 2020 r.

  3. Informacje ogólne o Spółce.

  Firma: Sakana S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: ul. Franciszka Klimczaka 1 , 02-797 Warszawa
  Telefon: + 48 22 636 01 07
  Faks: +48 22 636 01 15
  Adres internetowy: www.sakanasa.pl /
  e-mail : biuro @sakana.pl
  KRS: 0000298107
  REGON: 141289468
  NIP: 1132703905
  Sakana S.A. zarządza siecią restauracji franczyzowych, zarządza markami własnymi, tj. SAKANA SUS:= BAR, SAKANA SUS:= AND ST=C KS oraz prowadzi działalność cateringową oraz eventową. Obecnie sieć składa się z
  punktów będących własnością spółki, restauracji p rowadzonych na zasadzie licencji franczyzowych oraz spółek zależnych.
  W skład sieci na dzień sporządzania raportu wchodzi - 7 lokali gastronomicznych prowadzonych jako lokale partnerskie, ajencyjne oraz własne:
  1. Warszawa, ul. Burakowska 5/7
  2. Warszawa, ul. N owogrodzka 49
  3. Katowice, ul. Mielęckiego 6
  4. Kraków, ul. 3 Maja 9
  5. Warszawa, ul. Moliera 4.6
  6. Poznań, ul. Za bramką 12 A
  7. Warszawa, ul. Przyczółkowa 221/B.1.2.

  4. Organy Spółki

  SAKANA S.A., zwana dalej „Spółką”, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r. sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dni u 9 stycznia 2008
  roku (Repetytorium A nr 229/2008).
  Organami Spółki według jej statutu są:
  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
  Zgodnie z umową spółki i statutem Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa, na okres wspólnej kadencji, a także określa wysokoś ć i zasady
  ich wynagrodzenia. Wspólna kad encja Członków Zarządu wynosi pięć lat. Zarząd uprawniony jest do zwierania umów lub dokonywania czynności prawnych, których wartość netto nie przekracza kwoty 2.000.000,00
  (dwa miliony) złotych bez dodatkowej uchwały Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzani a raportu w związku ze zmianami podjętymi na NWZA w dn. 18 kwietnia Zarząd spółki jest jednoosobowy.
  Na dzień 31 grudnia 201 9 Zarząd Spółki sprawowa ł:
  • Pan i Anas Salahadin Adi – Prezes Zarządu od dnia 21 sierpnia 2019 r.
  Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwó ch lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się
  na okres wspólnej kadencji.
  NWZA w dniu 24 września 2019 r dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej i na dzień sporządzania raportu aktualny jej skład jest następujący:
  • Pan Aleksander Diakonow
  • Pan Marcin Rylski
  • Pan Tomasz Romanik
  • Pan Daniel Harząb
  • Pan Khadi Abdel Samad  Na dzień sporządzania sprawozdania Prezes Zarządu jak również członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali dodatkowych udziałów l ub akcji w podmiotach powiązanych z SAKANA S.A.

  Spółka nie zwierała żadnych umów mogących powodować ograniczenia w zbyciu lub dys ponowaniu przez akcjonariuszy akcjami.
  Przedmiotem działalności Spółki są:
  • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD56.10A),
  • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z),
  • pozostała, usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z)
  Spółka obecnie jako podstawową działalność wyróżnia:
  • prowadzenie i rozwój sieci restauracji własnych pod marką Sakana
  • działalność franczyzową polegającą na rozbudowie sieci restauracji Sakana w oparciu o licencje na zasadach franczyzy
  Zatrudnienie w Sakana S.A. w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 3 1 grudnia 201 9 r. – 1
  Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie od 01 stycznia 201 9 r. do 31 grudnia 201 9 r. – 2

  5. Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

  W ramach sieci na dzień 3 1.12. 2019 SAKANA S.A. operuje poprzez spółki powiązane lub licencjonowane, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna.


  Sakana S.A. posiada udziały w następujących podmiotach zgodnie z przedstawionym poniżej wykresem:
  Sakana Sushi Bar to restauracje o profilu japońskim, z ofertą skierowana do klientów ceniących zdrowy styl życia i odżywiania , świadomych zdrowotnych walorów japońskiej kuchni. Dynamicznie rozwijający się rynek
  sushi w Polsce, do którego w dużym stopniu przyczyniły się restauracje Sakana Sushi Bar, stał się ciekawą alternatywą dla tra dycyjnej kuchni europejskiej - szeroko oferowanej na rynku polskim. Charakterystyczny,
  spójny wy strój lokali , rozpoznawalna, silna marka i konsekwentna polityka wizerunkowa leżą u podstaw filozofii działania sieci.

  TKM INVESTMENT Sp. z o. o.
  Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Przyczółkowa 221 lok. B.1.2, 02 -962 Warszawa .
  W dniu 15.11.2003 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie X== wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została w pisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000179737.
  Spółce został nadany numer N=P: 113 -25-203 -46 oraz REGON: 015599264.
  Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki w dniu 3.10.2019 r. wspólnicy przyjęli rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu p. Artura Klana i powołali na to stanowisko p. Mariusza Melcera.
  SAKANA S.A
  PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z O.O S.K49%
  PARK CLUB RESTAURACJA SP. ZO.O. 49%
  TKM INVESTMENT SP. Z O.O.100%
  STM SP. Z O.O. 75%
  TOKYO BARCELONA SP.Z O.O. S.K 50%
  SAKANA RESTAURANTS SP. Z O.O.100%


  W ramach nowej strategii Sakana S.A. spółka zależna została dedykowana do realizacji celowego projektu polegającego na urucho mieniu restauracji pod marką Sakana Sushi and Sticks w Warszawie w centrum
  handlo wym VisaVis. Lokal został otwarty 16 października 2019 r.

  Wysokość kapitału podstawowego 494.000,00 zł. Udział SAKANA S. A. w kapitale podstawowym wynosi 100 %.
  Na dzień 3 1 grudnia 2019 roku SAKANA SA posiadała 100 % udziałów w spółce TKM INVESTMENT Sp. z o.o.

  STM Sp. z o.o.
  Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Nizinnej 12 lokal U1
  W dniu 10.08.2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie X=== wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000428650.
  Spółce został nadany numer N=P: 1132857784 oraz REGON: 146254693.
  Obecnie spółka jest operatorem restauracji w Poznaniu funkcjonującej w ramach nowego brandu należącego do Sakana S.A – Sakana Sushi and Sticks .
  Wysokość kapitału podstawowego 5.000,00 zł. Udział SAKANA S. A. w kapitale podstawowym wynosi 75% (nominalna wartość udziałów SAKANA S. A. wynosi 5.000,00 zł).
  Na dzień sporządzenia raportu Sakana S.A. posiada 75 % udziałów w spółce STM Sp. z o.o., na dzień publikacji wpisu nie ujawniono w KRS.

  Tokyo - Barcelona Sp. z o. o.
  Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6 .
  W dniu 26 października 2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
  Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700799.
  Spółce został nadany numer N=P: 5252727508 oraz REGON: 368601800.
  Spółk a TOKYO -BARCELONA Sp. z o. o. jest podmiotem zarządzającym restauracją przy ul. Moliera w Warszawie działającą pod marką Sakana Sushi and Sti cks
  Wysokość kapitału podstawowego Spółki wynosi 6.000,00 zł. Udział SAKANA S. A. w kapitale podstawowym wynosi 50 % (nominalna w artość udziałów SAKANA S. A. wynosi 3.000,00 zł).
  Sakana S.A. na dzień 31.12 .2019 posiada 50% udziałów w Tokyo -Barcelona Sp. z o.o.

  Tokyo - Barcelona Sp. z o. o. Sp. k.
  Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Moliera 4/6
  W dniu 10 listopada 2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sp ółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
  Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000703396
  Spółce został nadany numer N=P: 5252728749 oraz REGON: 368733714.
  Spółka TOKYO -BARCELONA Sp. z o. o. Sp. k. prowadzi działalności gastronomiczną pod marką Sakana S ushi and Sticks należącą do Sakana S.A. w Warszawie.  SAKANA RESTAURANT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 5/7, 01 -066 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w Warszawie, X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525797 , REGON 147467103, N=P 5252596673, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
  Spółka celowa dedykowana do zarządzania i prowadzenia restauracji w Warszawie przy ul. Burakowskiej pod marką należącą do Sak ana S.A – Sakana Sushi Bar.
  Na dzień sporządzenia raportu Sakana S.A. posiada 100% udziałów w spółce Sakana Restaurant Sp. z o.o.


  PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z.O.O.
  PARK CLUB RESTAURACJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-085 Katowice, ulica Mickiewicza nr 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod n umerem KRS 0000707092, o nadanych numerach REGON 368902513 i NIP 63 42915125
  Sakana S.A. posiada 49% udziałów, jest to spółka celowa dedykowana do prowadzenia i zarządzania działalnością gastronomiczną pod marką Sakana Sushi and Sticks, należącą do Sakana S.A. w Krakowie przy ul. 3
  Maja 9 .
  Na dzień sporządzenia raportu Sa kana S.A. posiada 49% udziałów w spółce PARK CLUB RESTAURACJA Sp. z o.o.

  PARK CLUB RESTAURACJA SP. Z.O.O. S.K.
  z siedzibą w Katowicach (40 – 085), ul. A. Mickiewicza 21, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach V=== Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000728963, NIP: 6342928932, REGON: 380081490 .
  Sakana S.A. posiada 49% udziałów, jest operatorem restauracji działającej pod marką Sakana Sushi and Sticks, należącą do Sakana S.A. w Krakowie przy ul. 3 Maja 9 .


  Sakana S.A. wyłącz yła z konsolidacji Spółki : Tok yo-Barcelon a Sp. z o. o. , TOKYO -BARCELONA Sp. z o. o. Sp. k. , PARK CLUB RESTAURACJA Sp. z o. o. oraz PARK CLUB RESTAURACJA Sp. z o. o. Sp. K. na mocy art. 57
  ustawy o rachunkowości z powodu występowania ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dyspon owanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę je dnostkę zyskiem
  netto oraz które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką.

  6. Dane finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 3 1.12 .2019 r.
  6.1 Dane finansowe jednostkowe

  Bilans SAKANA S.A.
  Sporządzony na dzień 3 1.12 .2019 roku

  Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018 AKTYWA
  A Aktywa trwałe 3 457 826,12 2 614 472,44
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. =nne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 431 532,47 1 058 201,81
  1. Środki trwałe 1 431 532,47 1 014 681,81
  a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 0,00
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 113 557,24 771 904,74
  c) urządzenia techniczne i maszyny 77 625,20 101 250,33
  d) środki transportu 0,00 167,47
  e) inne środki trwałe 240 350,03 141 359,27
  2. Środki trwałe w budowie 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 43 520,00
  III. Należności długoterminowe 946 129,65 565 038,63
  1. Od jednostek powiązanych 885 451,43 506 451,43
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 60 678,22 58 587,20


  IV. Inwestycje długoterminowe 1 064 001,00 964 001,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 064 001,00 964 001,00
  a) w jednostkach powiązanych 502 750,00 402 750,00
  - udziały lub akcje 502 750,00 402 750,00
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 561 251,00 561 251,00
  - udziały lub akcje 561 251,00 561 251,00
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. =nne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 163,00 27 231,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 163,00 27 231,00
  2. =nne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe 874 520,77 778 929,40
  I. Zapasy 0,00 0,00
  1. Materiały 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 838 810,89 469 259,30


  1. Należności od jednostek powiązanych 242 368,49 130 478,49
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 152 368,49 130 478,49
  - do 12 miesięcy 152 368,49 130 478,49
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 90 000,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 336 517,49 166 836,67
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 66 167,83 66 167,83
  - do 12 miesięcy 66 167,83 66 167,83
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 270 349,66 100 668,84
  3. Należności od pozostałych jednostek 259 924,91 171 944,14
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 153 231,74 43 449,26
  - do 12 miesięcy 153 231,74 43 449,26
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
  publicznoprawnych 82 018,21 61 854,61
  c) inne 24 674,96 66 640,27
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 33 831,24 236 362,58
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33 831,24 236 362,58
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 831,24 236 362,58
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33 831,24 236 362,58


  - inne środki pieniężne
  - inne aktywa pieniężne
  2. =nne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 878,64 73 307,52
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  Aktywa razem 4 332 346,89 3 393 401,84

  Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018 PASYWA
  A. Kapitał ( fundusz) własny 2 889 407,77 2 038 521,73
  I. Kapitał ( fundusz) podstawowy 2 419 900,00 2 019 900,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 294 742,23 2 294 742,23
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
  (akcji) 1 909 424,38 1 909 424,38
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 225 017,56 225 017,56
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 225 017,56 225 017,56
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 501 138,06 -1 325 728,73
  VI. Zysk (strata) netto 450 886,04 -1 175 409,33
  VII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 442 939,12 1 354 880,11
  I. Rezerwy na zobowiązania 17 515,00 17 515,00
  1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 515,00 17 515,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00


  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 71 743,63 5 662,25
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych jednostek 71 743,63 5 662,25
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 71 743,63 5 662,25
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 353 680,49 1 331 702,86
  1. Wobec jednostek powiązanych 6 620,70 6 620,70
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 620,70 6 620,70
  - do 12 miesięcy 6 620,70 6 620,70
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Wobec pozostałych jednostek 1 338 646,61 1 316 668,98
  a) kredyty i pożyczki 739 785,95 444 785,95
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe 25 197,65 10 896,83
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 513 599,36 534 328,68
  - do 12 miesięcy 513 599,36 534 328,68
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe


  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
  publicznoprawnych 57 792,71 263 909,25
  h) z tytułu wynagrodzeń 60 477,33
  i) inne 2 270,94 2 270,94
  4. Fundusze specjalne 8 413,18 8 413,18
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. =nne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe
  Pasywa razem 4 332 346,89 3 393 401,84

  Rachunek Zysków i Strat SAKANA S.A.

  (wariant porównawczy) za okres 01.01 -
  31.12.2019
  za okres 01.01 -
  31.12.2018
  za okres 01.10 -
  31.12.2019
  za okres 01.10 -
  31.12.2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 172 811,25 4 403 745,41 440 054,89 677 971,09
  - od jednostek powiązanych 1 532 000,00 275 426,00 336 000,00 258 776,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 867 357,23 0,00 380 700,09
  II. Przychody netto ze sprzedaży usług 2 172 811,25 522 366,98 440 054,89 284 463,00
  III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -
  wartość ujemna) 0,00
  IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
  V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 021,20 0,00 12 808,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 516 339,29 4 734 896,65 482 005,70 1 012 003,95
  I. Amortyzacja 247 553,59 114 303,03 137 704,20 21 730,91
  II. Zużycie materiałów i energii 217 815,93 1 676 772,01 55 926,39 249 155,33
  III. Usługi obce 856 195,77 1 276 165,11 286 195,62 318 017,63
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 10 406,36 26 853,12 863,36 4 228,87
  - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodzenia 158 564,05 1 390 364,62 524,87 342 317,84


  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 9 776,14 204 595,38 102,24 46 527,41
  - emerytalne 4 898,08 102 351,52 51,22 24 247,13
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 16 027,45 34 434,98 689,02 18 617,56
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 408,40 11 408,40
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 656 471,96 -331 151,24 -41 950,81 -334 032,86
  D. Pozostałe przychody operacyjne 2 377,98 59 341,06 2 376,51 9 900,10
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 2 377,98 59 341,06 2 376,51 9 900,10
  E. Pozostałe koszty operacyjne 191 791,39 825 914,17 -899,42 447 992,55
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 148 673,80 0,00 -100,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 191 791,39 677 240,37 -899,42 448 092,55
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 467 058,55 -1 097 724,35 -38 674,88 -772 125,31
  G. Przychody finansowe 0,00 14 488,73 0,00 14 488,53
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II. Odsetki, w tym: 14 488,73 0,00 14 488,53
  - od jednostek powiązanych 7 384,80 7 384,80
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
  - w jednostach powiązanych 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V. Inne 0,00
  H. Koszty finansowe 5 104,51 84 309,71 2 020,94 17 004,18
  I. Odsetki, w tym: 5 104,51 81 172,70 2 020,94 17 004,18
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostach powiązanych
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV. Inne 3 137,01


  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) 461 954,04 -1 167 545,33 -40 695,82 -774 640,96
  J.I Podatek dochodowy - bieżący 0,00 0,00 0,00 0,00
  J.II Podatek dochodowy - odroczony 11 068,00 7 864,00 5 762,00 24 619,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) 450 886,04 -1 175 409,33 -46 457,82 -799 259,96

  Zestawienie zmian w kapitale własnym SAKANA S.A.

  Wyszczególnienie: 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 038 521,73 1 732 671,06
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów
  =.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 038 521,73 1 732 671,06
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 019 900,00 673 300,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 400 000,00 1 346 600,00
  a) zwiększenia (z tytułu) 400 000,00 1 346 600,00
  - podwyższenie kapitału - emisja akcji 400 000,00 1 346 600,00
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
  - z tytułu …………..
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 419 900,00 2 019 900,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 2 294 742,23 2 160 082,23
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 134 660,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 134 660,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 134 660,00
  - podziału zysku (ustawowo)
  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  - z tytułu …………..
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty
  - z tytułu …………..
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 294 742,23 2 294 742,23


  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - z tytułu …………..
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - z tytułu …………..
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 225 017,56 225 017,56
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podział zysku 0,00 0,00
  - dopłaty wspólników
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - z tytułu …………..
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 225 017,56 225 017,56
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 325 728,73 -767 640,62
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów
  5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podział zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy (wypłata dywidendy) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych na dywidendę 0,00 0,00
  5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 501 138,06 -1 325 728,73
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów
  5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 325 728,73 -767 640,62
  a) zwiększenia (z tytułu) -1 175 409,33 -558 088,11


  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 175 409,33 -558 088,11
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycie zyskiem 0,00
  5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 501 138,06 -1 325 728,73
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 501 138,06 -1 325 728,73
  6. Wynik netto 450 886,04 -1 175 409,33
  a) zysk netto 450 886,04
  b) strata netto -1 175 409,33
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 2 889 407,77 2 038 521,73
  ===. Kapitał (fundusz)własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 889 407,77 2 038 521,73

  Rachunek przepływów pieniężnych SAKANA S.A.
  01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I +/ - II) 386 756,04 -1 287 364,86
  I. Zysk (strata) netto 450 886,04 -1 175 409,33
  II. II. Korekty razem: -64 130,00 -111 955,53
  1 Amortyzacja 247 553,59 114 303,03
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 104,51 66 683,97
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 755 549,46
  5 Zmiany stanu rezerw 0,00 -27 077,00
  6 Zmiana stanu zapasów 0,00 33 223,11
  7 Zmiana stanu należności -111 961,79 -18 989,51
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -287 323,19 -1 000 989,03
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 82 496,88 -20 899,39
  10 Inne korekty -13 760,17
  III. III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 386 756,04 -1 287 364,86
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 224 565,07 153 116,99


  I. Wpływy 134 000,00 576 052,12
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 554 801,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Z aktywów finansowych, w tym: 134 000,00 21 251,12
  a) w jednostkach powi ąza nych 134 000,00 21 250,00
  b) w pozostałych jednostkach, w tym: 0,00 1,12
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 1,12
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4 =nne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki 1 358 565,07 422 935,13
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 485 884,25 46 726,75
  2 =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Na aktywa finansowe, w tym 872 680,82 355 852,78
  a) w jednostkach powi ązanych 703 000,00 247 402,78
  b) w pozostałych jednostkach, w tym: 169 680,82 108 450,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 8 450,00
  - udzielone po życzki długoterminowe 169 680,82 100 000,00
  Inne wydatki inwestycyjne 0,00 20 355,60
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -1 224 565,07 153 116,99
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 635 277,69 946 761,18
  I. Wpływy 750 000,00 1 481 260,00
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału 400 000,00 1 481 260,00
  2 Kredyty i pożyczki 350 000,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  4 =nne wpływy finansowe 0,00
  II. Wydatki 114 722,31 534 498,82
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00


  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3 =nne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 55 000,00 454 134,36
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 54 617,80 11 541,19
  8 Odsetki 5 104,51 68 823,27
  9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 635 277,69 946 761,18
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) -202 531,34 -187 486,69
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -202 531,34 -187 486,69
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 236 362,58 423 849,27
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym: 33 831,24 236 362,58
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 8 413,18 8 413,18
  6.2 Dane finansowe skonsolidowane

  Bilans Grupy Kapitałowej
  AKTYWA Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018
  A Aktywa trwałe 2 271 396,84 1 929 776,19
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 1 603 304,62 1 252 706,99
  IV. Należności długoterminowe 90 678,22 88 587,20
  V. Inwestycje długoterminowe 561 251,00 561 251,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 163,00 27 231,00
  B. Aktywa obrotowe 1 614 511,45 1 133 463,35
  I. Zapasy 17 789,69 10 202,15
  II. Należności krótkoterminowe 1 322 997,07 602 493,08
  III. Inwestycje krótkoterminowe 271 846,05 447 460,60
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 878,64 73 307,52
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  Aktywa razem 3 885 908,29 3 063 239,54

  PASYWA Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018
  A. Kapitał ( fundusz) własny 1 695 458,98 1 235 088,41
  I. Kapitał ( fundusz) podstawowy 2 419 900,00 2 019 900,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 294 742,23 2 294 742,23
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów
  (akcji) 1 909 424,38 1 909 424,38
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 225 017,56 225 017,56
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 225 017,56 225 017,56
  V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00


  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 304 571,38 -1 881 490,66
  VII. Zysk (strata) netto 60 370,57 -1 423 080,72
  VIII. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Kapitał mniejszości -70 776,52 29 223,48
  C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 261 225,83 1 798 927,65
  I. Rezerwy na zobowiązania 17 515,00 17 515,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 169 143,63 35 662,25
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 074 567,20 1 745 750,40
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Pasywa razem 3 885 908,29 3 063 239,54

  Rachunek Zysków i Strat Grupy Kapitałowej
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01 -
  31.12.2019
  za okres 01.01 -
  31.12.2018
  za okres 01.09 -
  31.12.2019
  za okres 01.09 -
  31.12.2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 821 065,88 5 038 549,14 1 845 140,99 1 109 862,96
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 820 493,47 4 922 569,80 1 845 096,27 1 109 730,96
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -
  wartość ujemna)
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 572,41 115 979,34 44,72 132,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 6 416 611,74 5 534 299,45 1 824 171,27 1 535 582,77
  I. Amortyzacja 255 872,61 123 728,39 138 954,17 24 087,22
  II. Zużycie materiałów i energii 2 642 060,26 2 049 451,72 651 536,89 580 394,25
  III. Usługi obce 2 398 685,83 1 484 435,64 844 681,19 482 759,84
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 17 445,06 28 063,95 1 313,36 4 389,70
  V. Wynagrodzenia 850 762,16 1 470 860,57 168 248,54 356 666,79
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 209 463,44 218 931,91 16 273,83 49 129,21


  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 42 322,38 42 593,23 3 163,29 26 747,36
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 116 234,04 0,00 11 408,40
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 404 454,14 -495 750,31 20 969,72 -425 719,81
  D. Pozostałe przychody operacyjne 5 263,71 59 802,52 2 960,65 10 241,24
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 5 263,71 59 802,52 2 960,65 10 241,24
  E. Pozostałe koszty operacyjne 332 908,48 886 654,67 139 856,58 508 288,42
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 148 673,80 0,00 -100,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 332 908,48 737 980,87 139 856,58 508 388,42
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 76 809,37 -1 322 602,46 -115 926,21 -923 766,99
  G. Przychody finansowe 0,00 7 103,93 0,00 7 103,93
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 0,00 7 103,93 0,00 7 103,93
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 5 370,80 89 461,19 2 020,94 23 137,00
  I. Odsetki, w tym: 5 370,80 86 324,18 2 020,94 19 999,99
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 3 137,01 0,00 3 137,01
  I. Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
  podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) 71 438,57 -1 404 959,72 -117 947,15 -939 800,06
  K. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00
  L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00
  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00


  M. Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Zysk (strata) brutto (J -K+L+/ -M) 71 438,57 -1 404 959,72 -117 947,15 -939 800,06
  0. Podatek dochodowy 11 068,00 18 121,00 5 762,00 34 876,00
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
  R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00
  S. Zysk (strata) netto (N -O-P+/ -R) 60 370,57 -1 423 080,72 -123 709,15 -974 676,06

  Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej
  Wyszczególnienie: 01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 235 088,41 1 176 909,13
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów
  =.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 235 088,41 1 176 909,13
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 019 900,00 673 300,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 400 000,00 1 346 600,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 419 900,00 2 019 900,00
  2. (uchylona)
  3. (uchylona)
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 2 294 742,23 2 160 082,23
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 134 660,00
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 294 742,23 2 294 742,23
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 225 017,56 225 017,56
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 225 017,56 225 017,56
  7. Różnice kursowe z przeliczenia
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 304 571,38 -1 330 339,71
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0,00 0,00
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00


  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 881 490,66 -1 330 339,71
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 881 490,66 -1 330 339,71
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 304 571,38 -1 881 490,66
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 304 571,38 -1 881 490,66
  9. Wynik netto 60 370,57 -1 423 080,72
  a) zysk netto 60 370,57
  b) strata netto 0,00 -1 423 080,72
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 1 695 458,98 1 235 088,41
  ===. Kapitał (fundusz)własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 695 458,98 1 235 088,41

  Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej /metoda pośrednia/
  01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 60 370,57 -1 423 080,72
  II. II. Korekty razem: -60 063,93 87 823,93
  III. III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 306,64 -1 335 256,79
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 556 052,12
  II. Wydatki 878 335,55 190 367,35
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -878 335,55 365 684,77
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 817 400,00 1 511 260,00
  II. Wydatki 114 985,64 549 562,13
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 702 414,36 961 697,87
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) -175 614,55 -7 874,15
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -175 614,55 -7 874,15


  F. Środki pieniężne na początek okresu 447 460,60 455 334,75
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym: 271 846,05 447 460,60
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 8 413,18 8 413,18  6.3 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji prawnych:
  a) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „=nformacje bieżące i okresowe przekazywan e w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” ;
  b) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  c) Krajowe standardy rachunkowości;
  d) Zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o przepisy zawarte w pu nktach b i c.

  SAKANA S.A. nie wprowadziła żadnych zmian w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości w stosunku do za sad stosowanych w roku 2017 ani w roku 2018 .
  Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) Emitent prezentuje
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone metodą pełną, co do jednostek zależnych oraz metodą praw własności, co do jednostek stowarzyszonych, przedstawione w złotych
  polskich (o ile nie wskazano inaczej). Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są wedł ug wartości godziwej.
  Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów/akcji jednostki zależnej powoduje powst anie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy,
  które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bil ansu. Sprawozdania jednostkowe podmiotów objętych konsolidacją zostały sporządzone według jednolitej polityki rachunkowości,
  którą charakteryzuje:

  • jednolity sposób prezentacji operacji gospodarczych,
  • spójna polityka w zakresie wyceny aktywów i pasywów,
  • zasada jednolitej waluty,
  • zasada jednolitego dnia bilansowego.
  W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania dotyczące usług, pożyczek oraz obroty z opera cji dokonanych między jednostkami.
  Poniżej przedstawione z ostały, przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), p omiaru wyniku finansowego oraz
  sposobu sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz ra chunku przepływów pieniężnych w zakresie,
  w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.  Stosowane metody wyceny
  Aktywa spółki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
  - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny ST), pomniejszone o odpisy
  amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosz tów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wart ości.
  - udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis y z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
  Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.
  - udziały w jednostkach podporządkowanych według zasad określonych dla udziałów w innych jednostkach, z tym, że udziały zalicza ne do aktywów trwałych mogą być wyceniane metodą praw
  własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy o rachunkowości.
  - inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która cena jest niższa a krótkoterminowe inwestyc je, dla których nie istnieje
  aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
  - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
  - należne i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
  Pasywa spółki wycenia s ię nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
  - zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania a ktywów finansowych innych niż
  środki pieniężne lub wym iany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
  - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości, przy czym rezerwy tworzy się na:
  a) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wia rygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku,
  w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.
  b) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie
  wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
  - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

  Wybrane metody ustalania wyniku finansowego
  Na wynik finansowy spółki netto składają się:
  - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
  - wynik operacji finansowych,
  - wynik operacji nadzwyczajnych,
  - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanymi, na podstawie odrębnych przepisów.
  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów oraz zmi any stanu produktów i kosztem wytworzenia produktów na


  potrzeby własne jednostki z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i inny ch zwiększeń lub zmniejszeń bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi,
  a kosztami działalności operacyjnej, w tym: amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrod zeń, ubezpieczeń społeczny ch i innych świadczeń,
  pozostałych kosztów rodzajowych, wartością sprzedaży towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
  Wynik działalności finansowej stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udział ów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
  aktualizacji wartości inwestycji, dodatnich różnic kursowych, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
  ujemnych różnic kur sowych.
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi, a stratami nadzwyczajnymi.
  Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy
  w ubiegłych okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dn ia zawarcia umowy
  do dnia ustalenia przychodów w całkowitych kosztach wyko nania usługi.

  Zasady ustalania amortyzacji
  Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
  Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trw ałego do używania
  spółka ustala okres i stawkę oraz metodę jego amortyzacji. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub
  umorzeniowych w sposób uproszczony, przez dokonanie jednorazowego odpisania wartości tego środka trwałego. Za niską jednostko wą wartość początkową uznaje się kwotę
  określoną w ustawie z dnia 15 lut ego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. nr 21 poz. 86, ze zm.), która pozwala na jednorazowe umorzenie środka trwałego.
  Szczególne zasady wyceny składników majątku obrotowego i inwestycji długoterminowych
  W przypadku, gdy ceny nabycia lub zakupu albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za jednakowe aktywów obrotowych i inwestycji długoterminowych,
  ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość ich stanu końcowego wycenia się przyjmując wartość rozchodu po cenach (kosztach) t ych składników aktywów,
  które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).
  7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważnie jszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W IVQ 2019 Sakana S.A. kontynuowała przyjętą strategię biznesową. Działania spółki koncentrowały się wokół doprowadzenia do zakończenia podjętych pr ojektów i działań restrukturyzujących finanse oraz
  organizację spółki.
  Hednym z kluczowych w tym okresie projektów było skoncen trowanie działań nad rozwojem restauracja w Poznaniu otwartej pod koniec 1Q2019r.
  Restauracja obsługiwana przez spółkę zależną STM Sp. z o.o., w związku z faktem, iż jest to początkowe stadium działalności, wymaga intensywnych działań marketingowych i pr omocyjnych.
  Restauracja nie była obecna na poznańskim rynku przez pewien czas, co wpłynęło na dynamikę powrotu klienta. Głównym celem jes t osiągnięcie poziomu sprzedaży pozwalającego na
  samofinansowanie przedmiotowej lokalizacji.


  Zgodnie z przyjętą strat egią i nowym modelem biznesowym finansowanie działalności spółki celowej odbywa się, do czasu osiągnięcia rentowności, poprze z pożyczki ze środków własnych udziałowców.
  Spółka przygotowała kampanie wizerunkową konieczną do umocnienia i przypomnienia marki Sakana na poznańskim rynku. Realizacja kampanii przypadła na 4Q2019 roku, a efekty kampanii będą analizowane
  w IQ2020r.

  W =VQ 2019 istotnym wydarzeniem w działalności spółki było uruchomienie w połowie października nowej restauracji pod marką Sakana Sushi and Sticks w Wilanowie.
  Lokal znajduję się w centrum handlowym Vis a Vis przy ul. Przyczółkowskiej w Warszawie. Hest to pierwszy tego rodzaju projek t realizowany przez Sakana S.A. , dotychczas
  żadna restauracja pod marką Sakana Sushi Bar lub Sakana Sushi and Sticks nie funkcjonowała w galerii handlowej.
  Operatorem lokalu jest spółka zależna TKM =nvestment Sp. z o.o., która przejęła zgodnie z umową najmu lokal w czerwcu 2019, p roces inwestycyjny finansowany
  był przez Sakana S.A. i zgodnie z przyjęta strategią do czasu uzyskania rentowności projekt będzie współfinansowany przez spółkę.
  Uruchomienia lokalu nastąpiło 16 października br., restauracja skierowana jest głównie do mieszkańców Wilanowa, Powsina oraz Konstancina, dysponuje poza ofertę restauracyjną, cateringiem oraz
  ogrodem w sezonie letnim .
  Pomimo zlokalizowania restauracji w centrum handlowym utrzymana została wytyczona i przyjęta przed laty polityka wizerunkowa Sakana jako marki premium.
  Uruchomienie wskazanej lokalizacji może mi eć wpływ na wyniki finansowe spółki w przyszłości.
  8. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  W IVQ2019 spółka nie wdrożyła ani nie prowadziła badań nad wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych.
  Zgodnie z założeniami firmy i wcześniej publikowanymi informacjami, kapitał pozyskany poprzez emisję akcji serii E został przeznaczony na restrukturyzację zobowiązań spółki,
  między innymi na spłatę zobowiązań wobec firmy Ulmo Sp. z o.o., czy uruchomienie nowej restauracji pod marką Sakana w Galerii Vis a vis w Warszawie.
  Uruchomienie nowych projektów ma strategiczne znaczen ie dla umocnienia pozycji marki na rynku lokalnym i ogólnopolskim.
  W przyszłości zrealizowane projekty mogą mieć wpływ na wyniki finansowe spółki.
  Rozwój sieci i podjęte działania umożliwiają pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz stwarzają szansę na pozyskanie nowy ch lokalizacji.
  Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie partnerów branżowych do prowadzenia wspólnych działań marketin gowych i reklamowych.
  Podjęcie takiej współpracy miałoby na celu promocje wspólnych marek oraz zawiązanie nowych umów handlowych w szczególności ob ejmujących wprowadzenie nowych produktów do menu i portfolio Sakana.
  Zarząd spółki analizuje bieżące trendy rynkowe , w szczególności rozpoznaje za istotny wzrost popularności produktów ekologicznych oraz produktów zwierzęcych
  pochodzących ze zrównoważonych hodowli, mając na względzie wymienione czynniki rozważa w przyszłości stosowne modyfikacje w o fercie menu restauracji.
  W związku z przejściem do modelu licencyjnego , działania spółk i ukierunkowane są na umacniani u marki i budowani u wizerunku lidera w segmencie japońskich restauracji premium,
  w tym celu oprócz standardowych działań reklamowych spółka realizuje i planuje kampanie influence marketing zarówno dla dedyk owanych restauracji jak również dla całej marki.
  Rok 2020 będzie koncentrował się wokół doprowadzenia nowych projektów do odpowied niego poziomu rentowności .


  W zależności od wyników osiąganych przez poszczególne spółki należące do sieci, Zarząd podejmie decyzje co do kierunku i dals zego rozwoju istniejących projektów sieci Sakana.
  9.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowani a publikowanych prognoz
  Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych .

  10.Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu


  Struktura akcjonariatu SAKANA S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:


  Akcjonariusz Ilość akcji/głosów % akcji i głosów po emisji
  Anas Adi 18 966 000 78.38 %
  Marcin Rylski 1 654 077 6.84 %
  Tomasz Romanik 1 639 837 6.78 %
  Pozostali 1 939 086 8,00%
  RAZEM 24 199 000 100.00%

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sakana SA
ISIN:PLSAKAN00010
NIP:1132703905
EKD: 56.10 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: ul. Nizinna 12 lok. U1 04-362 Warszawa
Telefon:+48 22 6360107
www:www.sakana.pl
Komentarze o spółce SAKANA
2020-05-28 08-05-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649