Raport.

SAKANA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.
W załączeniu:
1. Pełna treść ogłoszenia.
2. Projekty uchwał.
3. Wzór pełnomocnictwa.
4. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.
5. Wzór formularza głosu przez pełnomocnika dla jednostek organizacyjnych.
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów SAKANA S.A.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  INFORMACJA O ZWOŁANIU Z WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU SZ Y
  SPÓŁKI SAKANA S.A. NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU


  Zarząd Spó łki SAKANA S.A. z siedzibą w ( 04 -362) Warszawie przy ul. Nizinna 12 lok U1, wpisanej
  do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
  Gospodarczy w dniu 6.02.2008 roku pod numerem 00002981 07, działając na podstawie
  art. 39 5, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek hand lowych, informuje o zwołaniu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadz en ia, któ re odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku
  o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gradocka & Beata Otkała w Warszawie
  przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37.

  I. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD Z WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SAKANA S.A.

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  3. Stwierdz enie prawidłowości zwołania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok
  obrotowy 2017 , sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku
  Zarządu w sprawie sposobu podz iału zysku/pokrycia straty za rok obro towy 2017 ;
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j
  SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy
  Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017 ;
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 , sprawozdania
  finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017 , wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału
  zysku/pokr ycia straty za rok obrotowy 2017 , sprawozda nia Zarządu z działalności Grupy
  Kapitałowe j SAKANA SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania
  Grupy Kapitałowej SAKANA S .A. za rok obrotowy 2017 ;
  9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
  Spółki abso lutorium za rok obrotowy 201 7;
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno ści Spółki za rok obrotowy
  2017 ;


  b. zatwierdzenia sprawozdania finansow ego Spółki za rok obrotowy 2017 ;
  c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G rupy Kapitałowej
  SAKAN A S .A. za rok obrotowy 2017 ;
  d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej SAKANA S .A. za rok obrotowy 2017 ;
  e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  sprawozdania Zarządu z działaln ości S półki za rok obrotowy 2017 ,
  sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu
  w sprawie sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2017 ,
  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S .A. za rok
  obrotowy 2017 oraz sk onsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej SAKANA S .A. za rok obrotowy 2017 ;
  f. sposobu podziału zysku/str aty Spółki za rok obrotowy 2017 ;
  g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiąz ków w roku obrotowym 201 7;
  h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich o bowiązków w roku obrotowym 2017 ;
  11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki .
  12. Wolne głosy i wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

  II OPIS PROCEDU R DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM
  ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

  Dzień Rejestracji uczestnictwa w Z wycz ajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

  Dzień Rejestracji uczes tnictwa w Z wyczajnym Wal nym Zgromadzeniu przypada na 16 dni
  przed datą Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. 4 czerwca 2018 r.
  Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące
  akcjonarius zami Spółki na koniec tego dnia.

  Informa cja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Zgodnie z treścią ar. 406 1 i 406 2 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają
  tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego
  Zgromadzenia, tj . 4 czerwca 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa). Uprawnieni z akcji
  imiennych i świadectw tymczasow ych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgr omadzeniu, jeżeli są wpisani
  do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa.


  Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeni u po okazaniu
  dowodu tożsamości , natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
  pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni dodatkowo okazać aktualne
  odpisy z odpowiednich rejestrów, w ymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
  tyc h podmiotów. Osoby nie wymienione w re jestrze powinny legitymować się pisemnym
  pełnomocnictwem. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udzia łu w Walnym
  Zgromadzeniu będą osoby, które:

  1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 4 czerwca 2018 r.
  2. zwróciły się po ogłoszeniu Z wyczajnego Walnego Zg romadzenia i nie później niż
  w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji ( tj. do dnia 5 czerwca 2018 r.)
  do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
  imiennego zaświadczeni a o prawie do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa
  w art. 406 3 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.

  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) siedzibę i adres Spółki SAKANA S.A.,
  5) wartość nominalna akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadcz enia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,

  Lista akcjonariuszy upr awnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
  podpisana przez Zarząd, (zawierająca imiona i nazwis ka albo firmy up rawnionych,
  ich miejsce zamieszkania (siedzibę), lic zbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących
  im głosów), zostanie wyłożona w si edzibie Spó łki w Warszawie przy ul. Nizinnej 12 lok. U1,
  na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15 – 19 czerwca
  2018 r. Osoba fizycz na może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania .
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu list y akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą el ektroniczną, podając własny
  adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczegól nych spraw w porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie nie
  później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznacz on ym terminem zgromadzenia, tj. do
  dnia 30 maja 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki
  lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] , przed upływem wyznaczonego
  terminu. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia
  niniejszego żądania.

  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Walnego Zgromadzenia ( tj. do 2 czerwca 2018 r.), ogłasza zmiany w porządku
  obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
  dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał do tyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad lub spraw, które mają zo stać wprowadzone przed
  terminem Walnego Zgromadzenia .

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakł adowego mogą przed terminem Z wycza jnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres:
  [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem
  obrad lu b spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
  niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad podczas Walnego Zgr omadzenia

  Każdy z akcjonariuszy może podczas W alnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo
  wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem
  Wal nego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad
  obejmującym projekt uchwały, której propozycj a dotyczy. Propozycje te wraz
  z uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały,
  wraz z podanie m imi enia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego


  Walnego Zgromadzeni a.

  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestni czyć w Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestni czyć w Walnym Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
  w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygor em nieważności, sporządzone w formie pisemnej
  i dołączone do protokoł u Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
  elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, stanowiący załą cznik
  do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
  internetowej Spółki (www. sakanasa.pl/).

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j należy zawiadomić Spółkę
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej
  poczt ą elektroniczną na adres: [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa
  była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
  (ze wskazaniem imien ia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
  adresu, tele fonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakre s, tj. wskazywać ilość akcji,
  z których wykonywane będzi e prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia
  Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane.
  Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e -mail.
  W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza nie będąceg o osobą fizyczną,
  konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfik acji mocodawcy i pełnomocnika
  w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronic znej upoważnienia.
  Weryfikacja może polegać , w szczególności na skierowani u w formie elektronicznej
  lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu
  potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzeg a,
  że w przypadku braku odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, będzie
  zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.


  Prawo do reprezentowania akcjonariusza, nie będącego os obą fizyczną, powinno wynikać
  z okaza nego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru lub ciągu
  pełnomocnictw.
  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy
  na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zo stanie ustanowiony członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadz orczej, pracownik Spółki,
  pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
  wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia k onfliktu interesów.
  Udzielanie dalszego pe łnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  Możliwoś ć i sposób uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  przy wykorzy staniu środków komunikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestnicz enia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Możliwość wypowiadania się w trakcie Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  przy wykorzystani u środ ków komunikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Z wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy w ykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
  lub przy wyko rzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, kt óra ma być przedstawiona na Z wycza jnym Walnym Zgromadzeniu wraz
  z projektami uchwał, udostępniona będzie w biurze Zarzą du Sakana S.A. w Warszawie
  przy ul. Nizinnej 12 lok U1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje
  dotyczące Walnego Zgromadzenia umieszczone będą na stronie internetowej Spółki
  www.sakanasa.pl , od dnia zwołania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1

  FORMULARZ
  POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  (dla jednostek organizacyjnych)

  I OBJAŚNIENIA

  Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowieo art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia
  oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie , zwołanym na
  dzieo 20 czerwca 201 8 roku.

  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

  Nin iejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

  II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  PESEL:

  III DANE PEŁNOMOCNIKA
  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  PESEL:
  Pełnomocnictwo z dnia:

  IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypa dku chęci udzielenia innych
  lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnid rubrykę „Dalsze/inne in strukcje” określając w niej sposób wykonywania
  prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego
  kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.
  W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akc ji akcjonariusz proszony jest
  o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowad „za”, „ przeciw” lub „wstrzymad się”
  od głosu. W braku wskazania liczby a kcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do g łosowania we wskazany sposób
  ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.


  2

  Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad,
  mogą różnid się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
  uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie
  postępowania w takim przy padku.

  PUNKT 2 PORZĄDKU OBR AD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCE GO NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: __ ___________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 4 PORZĄDKU OBR AD - WYBÓR KOMISJI SKRUTA CYJNEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _ ____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU O BRAD
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _ ____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:  3

  PUNKT 10 LIT. A PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI ZA ROK OBROTOWY 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.B PORZĄDKU OBRAD – ZATWIE RDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.C PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁA LNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  ZA ROK OBROTOWY 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  4

  PUNKT 10 LIT.D PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
  SAKANA SA ZA ROK O BROTOWY 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.E PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji : _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT. F PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU /STRATY ZA ROK 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: ___________ __

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:  5

  PUNKT 10 LIT.G PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.H PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁON KOM RADY NADZORCZEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PU NKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _________ ____

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  6  V Podpisy

  W imieniu mocodawcy:  ______________________________
  (podpis )

  Miejscowośd: ………………………………………..

  Data: .. ……………………………………………………
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  1

  FORMULARZ
  POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  (dla osób fizycznych )

  I OBJAŚNIENIA

  Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowieo art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia
  oddania głosu przez pełnomocn ika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie , zwołanym na
  dzieo 20 czerwca 201 8 roku.

  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

  Niniejszy for mularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

  II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  PESEL:

  III DANE PEŁNOMOCNIKA
  Imię:
  Nazwisko:
  Adres zamieszkania:
  PESEL:
  Pełnomocnictwo z dnia:

  IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypa dku chęci udzielenia innych
  lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnid rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania
  prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego
  kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.
  W przypadku, gdy mocoda wca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akc ji akcjonariusz proszony jest
  o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowad „za”, „ przeciw” lub „wstrzymad się”
  od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaj e się, że pełnomocnik uprawniony jest do g łosowania we wskazany sposób
  ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.


  2

  Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad,
  mogą różni d się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
  uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie
  postępowania w takim przypadku.

  PU NKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCE GO NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: ____________ _

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 4 PORZĄDKU OBR AD - WYBÓR KOMISJI SKRUTA CYJNEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: ___________ __

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU O BRAD
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: ___________ __

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:  3

  PUNKT 10 LIT. A PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI ZA ROK OBROTOWY 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszen ie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.B PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SP RAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze /inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.C PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁA LNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  ZA ROK OBROTOWY 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: __________ ___

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:
  4

  PUNKT 10 LIT.D PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
  SAKANA SA ZA ROK OBROTOWY 20 17
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.E POR ZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: ________ _____
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT. F PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU /STRATY ZA ROK 201 7
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:  5

  PUNKT 10 LIT.G PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania p ełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 10 LIT.H PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY N ADZORCZEJ
   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  PUNKT 11 POR ZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

   Za  Przeciw

   Zgłoszenie sprzeciwu

   Wstrzymuję się  Według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________

  Liczba akcji: _____________
   Dalsze/inne instrukcje:

  6


  V Podpisy

  W imieniu mocodawcy:  ______________________________
  (podpis )

  Miejscowośd: ………………………………………..

  Data: .. ……………………………………………………

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik


  Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
  SAKANA S.A.  Na dzieo ogłoszenia o zwoł aniu , na dzieo 20 czerwca 201 8 roku , Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia SAKANA SA (Emitent) , ogólna lic zba akcji Emitenta
  wynosi 6.733.000 (słownie: sześd milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące ) akcji .
  Wszystkie akcje wyemitowane przez SAKANA SA są a kcjami zwykłymi na okaziciela
  o wartości nominalnej 0, 10 zł ( dziesięd groszy ) ka żda akcja.

  Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 6.733.000 (słownie: sześd milionów siedemset
  trzydzieści trzy tysiące ) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  Na łączną liczbę akcji Emitenta składają się:
  − 6.060.000 (słownie: sześd milionów sześddziesiąt tysięcy) akcji zwykły ch
  na okaziciela serii A,
  − 673.000 (słownie: sześdset siedemdziesiąt trzy tysiące ) akcji zwykłych
  na okaziciela serii B.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  1

  PROJEKTY UCHWAŁ
  ZWYCZAJNE GO WALNE GO ZGROMADZENIA
  SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA
  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 201 8 ROKU


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w s prawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie
  postanawia wybrad na Przewodniczącego Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki Pana/Panią *… …. ].

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w W arszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Zwy czajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie
  postanawia dokonad wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ………………………… ……………………………………….

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w W arszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie przyjęcia porząd ku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie pos tanawia
  przyjąd porządek o brad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;  2

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
  jego zdolności d o podejmowania uchwał;
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu
  podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA
  S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za
  rok obroto wy 2017;
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zy sku/pokrycia straty
  za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
  obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok
  obrotowy 2017;
  9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorcze j w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
  absolutorium za rok obrotowy 2017;
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
  b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
  c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za
  rok obrotowy 2017;
  d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
  e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z w yników oceny: sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty
  za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy K apitałowej
  SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
  f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2017;
  g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania przez nich obowiązków
  w roku obrotowym 2017;  3

  h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017;
  11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Wolne głosy i wnioski .
  13. Zamknięcie obrad.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7 Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393
  pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Ak cyjna
  z siedzibą w W arszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, obejmującego:
  1) Wprowadzenie do sprawozdania fin ansowego,
  2) Bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  sumę *… …………… + złotych (słownie: … ……………………………………………………………………………………. ….),
  3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
  wykazujący zysk /stratę netto w kwocie *… …….. + złotych (słownie: …… …………………………………… ….),
  4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do
  31 grudnia 201 7 roku wykazujące zwiększenie /zmniejszenie kapitału własnego o kwotę *…+
  złotych (słownie: … ……………………………………………………………………………………………………………… ……..),
  5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7
  roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę *…+ złot ych
  (słownie: ……… ………………………………………………………………………………………………………………………. …..),
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia.  4


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeks u spółek handlowych, postanawia zatwierdzid
  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
  obrotowy 201 7

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy
  201 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid
  sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotow y 201 7.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o Grupy Kapitałowej SAKANA
  S.A. za rok obrotowy 201 7

  § 1
  Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
  obrotowy 201 7, obejmującego:
  1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2) Bilans sporządzony na dzieo 31 gr udnia 201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  sumę *…+ złotych (słownie: … …………………………………………………………………………………………………. ….),
  3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
  wykazujący zysk /stratę netto w kwocie *…+ złotych (słownie: …… ………………………………………….. ….),
  4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku
  do 31 grudnia 201 7 roku wykazujące zwiększenie /zmniejszenie kapitału własnego o kwotę *…+
  złotych (słownie: … …………………………… ………………………………………………………………………………… ……..),
  5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7
  roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę *…+ złotych
  (słownie: …… ……………………………………………………………………… ………………………………………………. ……..),
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia.  5


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie , działając
  na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid
  skons olidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7,
  wniosku Zarządu w sprawie sposobu pod ziału zysku /pokryc ia straty za rok obrotowy 201 7,
  sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7
  oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7

  § 1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: spra wozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7, wniosku Zarządu
  w sprawie sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 201 7, sprawozdania Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7 oraz skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej za rok 201 7; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z
  badania sprawozdania finansowego ; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia
  zat wierdzid sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarzą du z działalności Spółki
  za rok obrotowy 201 7, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie
  sposobu podziału zysku /pokrycia straty za ro k obrotowy 201 7 spr awozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej za rok 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie sposobu podziału zysku /pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 201 7

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , dz iałając na
  podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk /strata netto
  za rok obrotowy 201 7 r. w wysokości *…+ złotych (słownie: …… …………... …..) zostanie podzielony /pokryta
  w następujący sposób: …… ……………………………………………… ………………………………………………………………………..
  6


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kod eksu spółek handl owych, postanawia udzielid
  Panu Tomaszowi Romanikowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
  w roku obrotowym 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Wicepre zesowi Zarządu – absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid
  Panu Marcinowi Rylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Panu Ro bertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7

  § 1  7

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz a rt. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid
  Pan u Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała N r …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Pan i Agnieszce Rylskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
  wykonania przez ni ą obowiązków w roku obrotowym 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid
  Pani Agnieszc e Rylskiej – Członkowi Rady Nadz orczej – absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków
  w roku obrotowym 201 7.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 20 18 roku
  w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
  przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7 (w okresie od 01.01.2017 r. do 19.06.2017 r.)
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid
  Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obow iązków
  w roku obrotowym 201 7 (w o kresie od 01.01.2017 r. do 19.06.2017 r.) .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  – ab solutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7 (w okresie od
  19 .06 .2017 r. d o 31 .12 .2017 r.)
  § 1  8

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzi bą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid Panu
  Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
  przez niego obow iązków w roku obrotowym 201 7 (w okresie od 19 .06 .2017 r. d o 31 .12 .2017 r.) .


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
  z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid
  Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków
  w roku obrotowym 201 7.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod fi rmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w W arszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Pan i Zofii Zielioskiej – absolutorium z wyk onania przez niego obowiązków
  w roku obrotowym 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid
  Pan i Zofii Zielioskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków
  w roku obrotowym 201 7.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr …
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 20 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  § 1  9

  Zwyczajne Walne Zgromad zenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
  podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki , postanawia odwoład/powoład Panią/Pana na funkcję/z funkcji
  Członka Rady Nadzorczej .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Wzór pełnomocnictwa


  ……………………………
  (miejscowość, data)


  PEŁNOMOCNICTWO


  ……………… ………………………………………………...……………………… legitymujący się dokumentem tożsamości
  (Imię i nazwisko / nazwa osoby prawnej)


  ……………………………, ……………………… …………………………………..…………… niniejszym udzielam Pani/Panu
  (rodzaj dokumentu) (numer dokumentu)


  ………………………………………………., legitymującemu/ej się …………… ………………………………………… …………..
  (Imię i nazwisko pełnomocnika) (rodzaj dokumentu)


  ………………………… ………………………………… .. pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa
  (numer dokumentu)


  głosu z posiadan ych …………………… …………………………………... ……………………... akcji Spółki SAKANA S.A.
  (przeze m nie/przez (nazwa osoby prawnej) )


  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 .06 .201 8 r.
  ----------- ----------------------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sakana SA
ISIN:PLSAKAN00010
NIP:1132703905
EKD: 56.10 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: ul. Nizinna 12 lok. U1 04-362 Warszawa
Telefon:+48 22 6360107
www:www.sakana.pl
Komentarze o spółce SAKANA
2019-05-20 07-05-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649