Raport.

RUBICON PARTNERS SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
e) podziału zysku;
f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję
i) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej;
j) dalszego istnienia Spółki.
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rubiconpartners.pl w zakładce Ład Korporacyjny / Walne Zgromadzenia.
Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", Zarząd spółki Rubicon Partners, informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 19 czerwca 2018r
  Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 28, 00-688
  Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Kraj owego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospo darczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
  numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402
  1 par. 1 i 2 ksh i art. 402 2
  ksh zwołuje, na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godz inę 11.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
  1) otwarcie walnego zgromadzenia;
  2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromad zenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał;
  4) sporządzenie listy obecności;
  5) przyjęcie porządku obrad;
  6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
  Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania fina nsowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej
  Spółki za rok obrotowy 2017;
  7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z
  działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania
  finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za ro k obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co
  do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z dz iałalności Rady Nadzorczej;
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017;
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017;
  c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności g rupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
  2017;
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego grupy kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy 2017;
  e) podziału zysku;
  f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2017;
  g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017;
  h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspó lną kadencję
  i) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady
  Nadzorczej;
  j) dalszego istnienia Spółki.
  9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

  (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)
  Zgodnie z art. 406
  1 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjona riuszami spółki na szesnaście dni przed datą
  walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictw a w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 3
  czerwca 2018 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i ś wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy
  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
  spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.


  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu
  rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i ni e będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
  Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku
  lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddz iał na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W
  zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie
  będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestni ctwa w walnym zgromadzeniu.
  Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdemateria lizowanych akcji na okaziciela zgłoszone
  nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walny m zgromadzeniu, podmiot prowadzący
  rachunek papierów wartościowych wystawia imienne za świadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszyst kie informacje, o których mowa w art. 406
  3 § 3
  Kodeksu spółek handlowych tj.:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystaw iającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która w yemitowała akcje,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawni onego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświa dczenia.

  Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaz iciela do uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami
  oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z
  przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego
  zgromadzenia.

  (Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez p ełnomocnika)
  Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzen iu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele o sób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
  odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnion e do reprezentowania tych
  podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnien ia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
  chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na
  więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych m oże ustanowić oddzielnych pełnomocników


  do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia
  w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa gł osu wymaga udzielenia na piśmie lub w
  postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim
  formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stron ie internetowej spółki
  www.rubiconpartners.pl
  w zakładce Walne Zgromadzenia i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail:
  [email protected] wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pe łnomocnika należy do
  akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza
  tudzież działania osób posługujących się pełnomocni ctwami.
  Spółka podejmuje odpowiednie działania służące iden tyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
  celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzieloneg o w postaci elektronicznej. Weryfikacja może
  polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i
  pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
  Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisan iem listy obecności pełnomocnik powinien
  okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem
  potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
  (Komunikacja elektroniczna)
  Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają moż liwości głosowania korespondencyjnego oraz
  uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środ ków komunikacji elektronicznej.
  (Prawa akcjonariuszy)
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spr aw w porządku obrad najbliższego walnego
  zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarz ądowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni
  przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie po winno zawierać uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku ob rad. Żądanie może zostać złożone w postaci
  elektronicznej na adres e-mail:
  [email protected]
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentują cy co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzeni a zgłaszać spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
  [email protected] projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku ob rad walnego zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadz enia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  (Dostęp do dokumentacji)
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadze niu może uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zg romadzeniu wraz z projektami uchwał w
  siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzi eń przed terminem Walnego Zgromadzenia
  Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie o raz dokumentacja z nim związana będzie


  zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.rubiconpartners.pl w zakładce Walne
  Zgromadzenia.
  Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawarty mi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki Rubicon Part ners, informuje, iż nie planuje transmisji
  obrad walnego zgromadzenia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners SA

  PROJEKT UCHWAŁY NR 1
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prz ewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Pana/Panią ______________________.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  UZASADNIENIE
  Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treśc i art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu
  Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Na dzorczej lub jego zastępcy wybiera się
  spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego
  Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpi enia do głosowania, udziela głosu, podaje
  treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po gł osowaniu czy zostały podjęte.
  Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania
  skutecznych uchwał.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nastę pujący porządek obrad:
  Porządek obrad:
  1) otwarcie walnego zgromadzenia;


  2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromad zenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał;
  4) sporządzenie listy obecności;
  5) przyjęcie porządku obrad;
  6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
  Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz spraw ozdania finansowego Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
  7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z
  działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania
  finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za ro k obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu
  co do podziału zysku; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
  8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności S półki za rok obrotowy 2017;
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy 2017;
  c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności g rupy kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy 2017;
  d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego grupy kapitałowej Spółki za
  rok obrotowy 2017;
  e) podziału zysku;
  f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2017;
  g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto rium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2017;
  h) powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspó lną kadencję
  i) zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu
  Rady Nadzorczej;
  j) dalszego istnienia Spółki.
  9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  UZASADNIENIE
  Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z tr eścią art. 404 § 1 ksh może
  skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych por ządkiem obrad chyba, że cały kapitał
  zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeni u, a nikt z uczestniczących nie zgłosił
  sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.
  W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapi tału zakładowego przy
  rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa z atem przyjęcie porządku obrad wyznacza
  ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmow ania uchwał w tym przedmiocie.  PROJEKT UCHWAŁY NR 3
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadz enie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
  działalności Spółki w roku 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  UZASADNIENIE
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy między
  innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rządu z działalności spółki. Zgodnie z art.
  395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgrom adzenia powinno być rozpatrzenie i
  zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności s półki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 4
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za 2017 rok.

  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgr omadzenie zatwierdza sprawozdanie
  finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się :  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na d zień 31 grudnia 2017 roku, które po
  stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 814 tys . zł;
  2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do
  dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 017 tys. zł oraz dochód
  dodatni całkowity ogółem w wysokości 2 017 tys. zł;
  3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obr otowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie k apitału własnego o kwotę 2 017 tys. zł;
  4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obroto wy od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5
  tys. zł;
  5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sp rawozdania finansowego w tym
  informacje o polityce rachunkowości oraz inne infor macje objaśniające.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. UZASADNIENIE
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie
  i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2
  Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i
  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły r ok obrotowy.

  PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obro towym 2017.

  Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie ar t. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września
  1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeks u spółek handlowych, uchwala, co
  następuje:
  §1
  Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadz enie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  UZASADNIENIE
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie
  i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za
  ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium c złonkom organów spółki z wykonania przez
  nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
  zgromadzenia powinno być:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarzą du z działalności spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokry ciu straty,
  3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

  PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy Kapitałowej
  Spółki za 2017 rok.
  Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust . 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek ha ndlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania
  zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki ora z skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, z weryfikowanego badaniem
  przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po za poznaniu się ze sprawozdaniem rady
  nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działal ności grupy kapitałowej Spółki oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kap itałowej Spółki za rok 2017, zatwierdza
  sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałow ej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2017 rok, na które składa się:
  1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej s porządzonego na dzień 31 grudnia
  2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyk a się sumą 29 972 tys. zł;
  2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i in nych całkowitych dochodów za okres od
  1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, które wyka zuje stratę w wysokości 2 194 tys. zł
  oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2 194 tys. zł;
  3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h za rok obrotowy od 1 stycznia
  2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  593 tys. zł;
  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym za rok obrotowy od 1 stycznia
  2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszeni e kapitału własnego o kwotę 2 194
  tys. zł;
  5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sp rawozdania finansowego w tym
  informacji o polityce rachunkowości oraz inne infor macje objaśniające.


  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  UZASADNIENIE
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treśc ią art. 393 pkt. 1) ksh należy miedzy
  innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego za ubiegły rok obrotowy.
  Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajneg o walnego zgromadzenia powinno być
  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowe go za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada
  podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zg odnie z wymaganiami ustawy o
  rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozda ń finansowych Grupy Kapitałowej.


  PROJEKT UCHWAŁY NR 7
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie podziału zysku za rok 2017
  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek
  handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spół ki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spó łki za 2017 rok w wysokości 2 017 556,39
  zł (słownie: dwa miliony siedemnaście tysięcy pięćs et pięćdziesiąt sześć złotych 39/100)
  przeznaczyć na pokrycie strat z poprzednich okresów .
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 8
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”


  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
  2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

  PROJEKT UCHWAŁY NR 9
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
  2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  PROJEKT UCHWAŁY NR 10
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nad zorczej

  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi
  Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków za okres od dnia 1 stycznia 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 11
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Pani Monice Nowakowskiej
  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za ok res od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia
  31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.  PROJEKT UCHWAŁY NR 12
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 13
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 7 grudnia 2016 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 14
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3
  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Na dzorczej Panu Robertowi Ditrychowi
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 15
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
  dziewiątą kadencję Pana Roberta Ciszka (Robert Cisz ek).

  §2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 16
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
  dziewiątą kadencję Panią Monikę Nowakowską (Monika Nowakowska).

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 17
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
  dziewiątą kadencję Pana Tomasza Łuczyńskiego (Tomas z Łuczyński).

  §2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 18
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
  dziewiątą kadencję Pana Ewarysta Zagajewskiego (Ewa ryst Zagajewski).

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 19
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nast ępną nową wspólną kadencję

  Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nad zorczej na następną nową wspólną
  dziewiątą kadencję Pana Jarosława Wikalińskiego (Ja rosław Wikaliński).  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 20
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz pr zyjęcia tekstu jednolitego regulaminu
  Rady Nadzorczej
  § 1
  Rada Nadzorcza RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w W arszawie, na podstawie art. 22.6 Statutu
  Spółki, zmienia regulamin Rady Nadzorczej w ten spo sób, że:

  1. W tytule dokumentu wykreśla się słowa: „ Narodowego Spółki Inwestycyjnego”,
  2. W § 1 ust. 1 wykreśla się słowa: „ Narodowego Spółki Inwestycyjnego”,
  3. W § 1 ust. 3 wykreśla się słowa: „ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych
  funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U . Nr 44, poz. 202, z późn. zm.)”,
  4. Użyte w treści regulaminu wyraz „ Funduszu” zastępuje się wyrazem „ Spółki” natomiast
  wyraz „ Funduszem ” zastępuje się wyrazem „ Spółką”,
  5. Dodaje się rozdział V o treści:
  „ V. PEŁNIENIE FUNKCJI KOMITETU AUDYTU
  §26
  1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu, Rada pełni funkcje komitetu audytu w celu
  wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nad zorze publicznym, ustawie z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu n r 537/2014.
  §27
  1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu, w st osunku do Rady zastosowanie będą
  mieć obowiązki oraz wymogi wskazane w niniejszym pa ragrafie.
  2. Przynajmniej jeden członek Rady posiadać będzie wie dzę i umiejętności w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
  3. Członkowie Rady posiadać będą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
  Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady posiada


  wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
  zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej bra nży.
  4. Większość członków Rady, w tym jej Przewodniczący, będzie niezależna od Spółki. Uznaje się,
  że członek Rady jest niezależny od Spółki, jeżeli s pełnia następujące kryteria:
  1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia po wołania nie należał do kadry
  kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego
  organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nim po wiązanej;
  2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od d nia powołania pracownikiem Spółki lub
  jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, g dy członkiem Rady jest pracownik
  nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla , który został wybrany do Rady jako
  przedstawiciel pracowników;
  3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pk t 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób l ub podmiotów sprawujących kontrolę
  nad Spółką;
  4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrod zenia, w znacznej wysokości, od
  Spółki lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako
  członek Rady lub innego organu nadzorczego lub kont rolnego, w tym komitetu audytu.
  Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obej muje udział w systemie
  przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagr adzania za wyniki oraz nie obejmuje
  otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w
  tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejsz ej pracy w danej jednostce
  zainteresowania publicznego w przypadku gdy warunki em wypłaty takiego
  wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w S półki.;
  5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych
  stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z n im powiązaną, bezpośrednio lub
  będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, cz łonkiem Rady lub innego organu
  nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego
  szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu
  utrzymującego takie stosunki;
  6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powoła nia nie był:
  a. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem ) lub akcjonariuszem
  obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprow adzającej badanie
  sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej lub
  b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego
  obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprow adzającej badanie
  sprawozdania finansowego Spółki, lub
  c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierownicz ej wyższego szczebla, w tym
  członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej
  firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawo zdania finansowego Spółki
  lub jednostki z nim powiązanej, lub
  d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub
  poprzednia firma audytorska lub biegły rewident dzi ałający w jej imieniu;
  7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarząd zającego jednostki, w której
  członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego jest członek
  zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
  8) nie jest członkiem Rady lub innego organu nadzorcze go lub kontrolnego Spółki dłużej niż
  12 lat;


  9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub
  powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do c zwartego stopnia - członka zarządu lub
  innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o kt órej mowa w pkt 1-8;
  10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lu b kurateli z członkiem zarządu lub
  innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o kt órej mowa w pkt 1-8.
  5. Do zadań Rady związanych z pełnieniem funkcji okreś lonych w niniejszym rozdziale należą w
  szczególności: 1) monitorowanie:
  a) procesu sprawozdawczości finansowej,
  b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania ryzykiem
  oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozd awczości finansowej,
  c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności przeprowadzania
  przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem ws zelkich wniosków i ustaleń
  Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
  audytorskiej;
  2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłeg o rewidenta i firmy
  audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na r zecz jednostki zainteresowania
  publicznego świadczone są przez firmę audytorską in ne usługi niż badanie;
  3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadz orczego lub kontrolnego
  jednostki zainteresowania publicznego o wynikach ba dania oraz wyjaśnianie, w jaki
  sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sp rawozdawczości finansowej w
  jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w
  procesie badania;
  4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
  świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędący ch badaniem w jednostce
  zainteresowania publicznego;
  5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audy torską przeprowadzającą
  badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audyto rską oraz przez członka sieci
  firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących ba daniem;
  7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej prze z jednostkę zainteresowania
  publicznego;
  8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organow i nadzorczemu lub
  kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29
  września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o k tórej mowa w art. 16 ust. 2
  rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
  9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
  sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresow ania publicznego.
  6. Rada odbywać będzie posiedzenia dotyczące obowiązkó w określonych w niniejszym rozdziale
  raz na pół roku lub w zależności od potrzeb.
  7. Posiedzenia Rady wskazane powyżej, będą mogły być z wołane przez Przewodniczącego Rady
  lub z inicjatywy członka Rady oraz na wniosek Zarzą du Spółki.
  8. W posiedzeniach wskazanych powyżej będą mogli uczes tniczyć członkowie Zarządu Spółki
  oraz mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci sp oza członków Rady. Wynagrodzenie
  ekspertów określa Rada.
  9. Z każdego ze wskazanych powyżej posiedzeń sporządza ny będzie protokół, który dostępny
  będzie wszystkich członków Rady i Zarządu Spółki.
  10. Co roku Rada sporządzać będzie sprawozdanie ze swo jej działalności wskazanej w niniejszym
  rozdziale.


  11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpow iednie przepisy ustawy z dnia 11
  maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audyto rskich oraz nadzorze publicznym”.
  § 2
  Rada Nadzorcza przyjmuje tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej w następującym
  brzmieniu: „REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
  RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1
  1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również „ Radą”, jest stałym organem nadzoru Rubicon Partners
  Spółka Akcyjna, zwanego dalej „ Spółką”.
  2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, zwany dalej „ Regulaminem”, określa tryb działania Rady.
  3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu
  Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
  §2
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewi ęciu) członków powoływanych i
  odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Prze wodniczącego oraz jednego lub
  dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Ra dy Nadzorczej.

  §3
  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie .
  2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do in dywidualnego wykonywania
  poszczególnych czynności nadzorczych.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

  §4
  1. Członek Rady wykonując swoje obowiązki powinien prz ede wszystkim mieć na względzie
  interes Spółki.
  2. Przedstawiciel Rady powinien być obecny na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz powinien
  udzielać, w granicach swych kompetencji, uczestniko m zgromadzenia wyjaśnień i informacji
  dotyczących Spółki, w zakresie niezbędnym dla rozst rzygnięcia spraw omawianych przez
  zgromadzenie.
  3. Członek Rady powinien przekazywać Zarządowi Spółki informacje o zbyciu lub nabyciu akcji
  Spółki, o ile transakcje te spełniają kryteria o kt órych mowa w Ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, z
  późn. zm), celem umożliwienia Zarządowi Spółki wyko nania obowiązków informacyjnych w
  tym zakresie. §5
  1. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjn ych powiązaniach członka Rady z
  akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogó lnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większoś ciowym, powinna być przez członka Rady
  udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członk a Rady Nadzorczej obowiązany będzie do
  poinformowania zarządu Spółki o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w


  oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te
  istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie późn iej niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia
  takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.

  II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ §6
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku
  niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczą cego, posiedzenia Rady z
  upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodnicz y im Zastępca Przewodniczącego lub
  osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastęp cę Przewodniczącego.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady
  Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy m u do chwili wyboru nowego
  Przewodniczącego. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 miesięcy od dnia powołania
  Rady Nadzorczej nowej kadencji, na dzień przypadają cy nie później niż przed upływem 2
  (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku niezw ołania posiedzenia przez
  Przewodniczącego w terminie opisanym powyżej, posie dzenie zwołuje Prezes Zarządu.
  3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny
  wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w
  ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, n a dzień przypadający nie później niż
  przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
  4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posi edzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego
  paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie sam odzielnie, podając datę, miejsce i
  proponowany porządek obrad.
  5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.

  §7
  Z zastrzeżeniem §11 Regulaminu, Rada Nadzorcza pode jmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
  obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszen ia zostały wysłane do wszystkich jej
  członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowan ym terminem posiedzenia. Za prawidłowe
  zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Na dzorczej pisemnych zawiadomień, z
  podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obr ad posiedzenia, listami poleconymi lub
  pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania -
  poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer
  faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie
  wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu.
  §8
  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno obejmować następujące informacje:
  1) termin posiedzenia,
  2) godzinę rozpoczęcia,
  3) określenie miejsca odbycia posiedzenia,
  4) porządek obrad. §9
  1. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez
  złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby uprawnione j do zwołania posiedzenia. W takim
  przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana j est umieścić daną sprawę w porządku
  obrad najbliższego posiedzenia Rady.
  2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie zł ożony po przekazaniu członkom Rady
  porządku obrad, zgodnie z postanowieniami § 7 powyż ej, sprawy o których mowa w tym


  wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są
  obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu c o do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli
  sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umie ścić w porządku obrad następnego
  posiedzenia Rady.
  §10
  1. Zarząd Spółki, może, na ręce osób uprawnionych do z woływania posiedzeń składać wnioski o
  umieszczenie na porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych
  spraw pod głosowanie w trybach, o których mowa w § 24. Z zastrzeżeniem postanowień ust.
  2, decyzje o umieszczeniu tych spraw na porządku ob rad Rady lub o poddaniu ich pod
  głosowanie w trybach, o którym mowa w § 24, podejmu je osoba zwołująca posiedzenie.
  2. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki
  Rada rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, osoba, n a której ręce złożono wniosek,
  zobowiązana jest umieścić w porządku obrad najbliżs zego posiedzenia Rady, o ile wniosek
  taki został złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, albo
  poddać pod głosowanie w trybach określonych § 24, o ile wniosek tak stanowi. Jeżeli
  wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obra d posiedzenia Rady został złożony w
  terminie późniejszym, to stosuje się odpowiednio pr zepis § 9 ust. 2 lub poddaje się pod
  głosowanie w trybach określonych w § 24, o ile jest to zgodne z wnioskiem.

  §11
  Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłos i sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i
  porządku obrad.
  III. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY §12
  Posiedzenia Rady są dostępne i jawne dla członków Z arządu Spółki. Powyższa jawność może być
  wyłączona na wniosek któregokolwiek z członków Rady , w szczególności w sprawach
  dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego cz łonków, w szczególności: odwołania,
  odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, §13
  Obrady prowadzi Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności, Zastępca, a w
  przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i Zast ępcy - osoba wybrana przez obecnych
  członków Rady. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza
  głosowania i ogłasza ich wyniki. §14
  1. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 2, porządku obrad R ady nie rozszerza się w trakcie
  posiedzenia, którego dotyczy.
  2. Wymogu powyższego nie stosuje się:
  1) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają on i zgodę na zmianę lub
  uzupełnienie porządku obrad;
  2) gdy podjęcie określonych działań przez Radę jest ko nieczne dla uchronienia
  Spółki przed szkodą;
  3) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt
  interesów między członkiem Rady a Spółką.

  §15


  Prowadzący posiedzenie po sprawdzeniu, iż wypełnione są zapisy § 7 stwierdza, że posiedzenie
  zostało zwołane w sposób prawidłowy oraz że Rada Na dzorcza władna jest podejmować wiążące
  decyzje. W przypadku odbywania posiedzenia bez zwoł ania (zgodnie z § 11) prowadzący
  posiedzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza władna jes t podejmować wiążące decyzje.
  §16
  Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia Rady, prowadzący obrady zarządza
  sporządzenie listy obecności, po czym odczytuje por ządek obrad i ewentualnie zarządza
  przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatk owych spraw zgodnie z przepisami §
  14 ust. 2. §17
  1. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał lub postanowień.
  2. Uchwały Rady zapadają na jej posiedzeniach oraz w t rybach, o których mowa w § 24 poniżej.
  Postanowienia Rady zapadają wyłącznie na jej posied zeniach.
  3. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględną większością głosów wszystkich
  członków Rady.
  4. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo głosu w d yskusji oraz równe prawo głosu w
  głosowaniu.
  5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędz y członkiem Rady a Spółką, członek
  Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym
  konflikcie i do powstrzymania się od zabierania gło su w dyskusji oraz od głosowania nad
  przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał ko nflikt interesów.
  6. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interes ów między członkiem Rady a Spółką
  poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.
  §18
  Rada podejmuje decyzje lub wyraża opinie w formie p ostanowień wyłącznie w sprawach o
  charakterze porządkowym. W szczególności dotyczy to :
  1) porządku obrad posiedzenia Rady;
  2) ustalenia harmonogramu posiedzeń Rady,
  3) zatwierdzania protokołów z posiedzeń Rady
  §19
  Decyzje i opinie Rady w sprawach przekraczających z akres przedmiotowy postanowień
  wymagają formy uchwały §20
  Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady,
  jego zastępcy, sekretarza Rady, członków Zarządu or az przy odwołaniu tych osób. Ponadto
  głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregokol wiek członka Rady.
  §21
  1. Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posi edzenie, odczytując proponowaną
  treść projektu uchwały (postanowienia) oraz informu jąc o sposobie głosowania
  (tajne/jawne).
  2. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady N adzorczej obecni na posiedzeniu.
  Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięc iu uchwały jest uprawniony do
  zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębneg o.
  3. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesie nie ręki.
  4. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Wykonanie prawa głosu
  odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” przy informac ji o sposobie wykonywania prawa głosu
  (za, przeciw, wstrzymuję się).


  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podej mowaniu uchwał Rady, oddając swój
  głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie
  nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku o brad na posiedzeniu Rady.
  §22
  1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół .
  2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
  1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
  2) porządek obrad,
  3) postanowienia i treść podjętych uchwał,
  4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniam i i uchwałami,
  5) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podj ętych uchwał.
  3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedz eniu, którego protokół dotyczy.
  Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatw ierdzeniu na jednym z kolejnych
  posiedzeń Rady.
  4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni n a posiedzeniu, którego dotyczy
  protokół.
  5. Odpisy i wyciągi z protokołu podpisuje prowadzący p osiedzenie.
  §23
  Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.
  IV. TRYB DZIAŁANIA RADY POZA POSIEDZENIAMI §24
  1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza mo że podejmować uchwały w trybie
  pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzo rczej mogą głosować nad uchwałami
  poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub w trakci e telekonferencji. Uchwała podjęta w ten
  sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zost ali pisemnie zawiadomieni o treści
  projektu uchwały.
  2. Głosowanie w trybach, o którym mowa w ust. 1 powyże j zarządza Przewodniczący Rady na
  wniosek dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy l ub na wniosek Zarządu Spółki. W
  przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożnośc i działania przez Przewodniczącego
  Rady, głosowanie w trybie, o którym mowa w ust.1 po wyżej zarządza jego Zastępca.
  3. Szczegółowe zasady głosowania w trybie pisemnym (ob iegowym) lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległ ość określają odpowiednio §25.
  §25
  1. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i prze słany pod adres Spółki, za pośrednictwem
  poczty lub faksu. Raz oddanego głosu nie można zmie nić.
  2. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewo dniczący Rady Nadzorczej protokołem
  sporządzanym w terminie 3 dni od dnia wpływu ostatn iego głosu, a w przypadku niemożności
  sporządzenia przez niego takiego protokołu, Zastępc a Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  3. Jeżeli zarządzający głosowanie stwierdzi, że uchwał a została podjęta, za datę jej powzięcia
  przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w wy padku braku na którymkolwiek głosie
  daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu .
  4. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdz eniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

  V. PEŁNIENIE FUNKCJI KOMITETU AUDYTU §26


  2. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu Spółk i, Rada pełni funkcje komitetu audytu
  w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu okreś lonych w ustawie z dnia 11 maja
  2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskic h oraz nadzorze publicznym, ustawie z
  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporzą dzeniu nr 537/2014.

  §27
  1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu Spółk i, w stosunku do Rady zastosowanie
  będą mieć obowiązki oraz wymogi wskazane w niniejsz ym paragrafie.
  2. Przynajmniej jeden członek Rady posiadać będzie wie dzę i umiejętności w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
  3. Członkowie Rady posiadać będą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
  Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady posiada
  wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub posz czególni członkowie w określonych
  zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej bra nży.
  4. Większość członków Rady, w tym jej Przewodniczący, będzie niezależna od Spółki. Uznaje się,
  że członek Rady jest niezależny od Spółki, jeżeli s pełnia następujące kryteria:
  1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia po wołania nie należał do kadry
  kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego
  organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nim po wiązanej;
  2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od d nia powołania pracownikiem Spółki lub
  jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gd y członkiem Rady jest pracownik
  nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla , który został wybrany do Rady
  jako przedstawiciel pracowników;
  3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pk t 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób l ub podmiotów sprawujących
  kontrolę nad Spółką;
  4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrod zenia, w znacznej wysokości, od
  Spółki lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako
  członek Rady lub innego organu nadzorczego lub kont rolnego, w tym komitetu audytu.
  Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obej muje udział w systemie
  przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagr adzania za wyniki oraz nie obejmuje
  otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego,
  w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniej szej pracy w danej jednostce
  zainteresowania publicznego w przypadku gdy warunki em wypłaty takiego
  wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w S półki.;
  5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał
  istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jed nostką z nią powiązaną,
  bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, a kcjonariuszem, członkiem Rady
  lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry
  kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zar ządu lub innego organu
  zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunk i;
  6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powoła nia nie był:
  a. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem ) lub akcjonariuszem
  obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprow adzającej badanie
  sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej lub
  b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego obecnej
  lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzające j badanie sprawozdania
  finansowego Spółki, lub


  c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierownicz ej wyższego szczebla, w tym
  członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
  audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
  jednostki z nim powiązanej, lub
  d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub
  poprzednia firma audytorska lub biegły rewident dzi ałający w jej imieniu;
  7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarząd zającego jednostki, w której
  członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorc zego lub kontrolnego jest członek
  zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
  8) nie jest członkiem Rady lub innego organu nadzorcze go lub kontrolnego Spółki dłużej
  niż 12 lat;
  9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub
  powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do c zwartego stopnia - członka zarządu
  lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
  10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lu b kurateli z członkiem zarządu lub
  innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o kt órej mowa w pkt 1-8.
  5. Do zadań Rady związanych z pełnieniem funkcji okreś lonych w niniejszym rozdziale należą w
  szczególności: 1) monitorowanie:
  a) procesu sprawozdawczości finansowej,
  b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania ryzykiem
  oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozd awczości finansowej,
  c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności przeprowadzania przez
  firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkic h wniosków i ustaleń Komisji
  Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprow adzonej w firmie
  audytorskiej;
  2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłeg o rewidenta i firmy audytorskiej,
  w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego
  świadczone są przez firmę audytorską inne usługi ni ż badanie;
  3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadz orczego lub kontrolnego
  jednostki zainteresowania publicznego o wynikach ba dania oraz wyjaśnianie, w jaki
  sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sp rawozdawczości finansowej w
  jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w
  procesie badania;
  4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
  świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędący ch badaniem w jednostce
  zainteresowania publicznego;
  5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audy torską przeprowadzającą badanie,
  przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy
  audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem ;
  7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej prze z jednostkę zainteresowania
  publicznego;
  8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organow i nadzorczemu lub kontrolnemu,
  lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 1 6 ust. 2 rozporządzenia nr
  537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pk t 5 i 6;
  9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
  sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresow ania publicznego.


  6. Rada odbywać będzie posiedzenia dotyczące obowiązkó w określonych w niniejszym rozdziale
  raz na pół roku lub w zależności od potrzeb.
  7. Posiedzenia Rady wskazane powyżej, będą mogły być z wołane przez Przewodniczącego Rady
  lub z inicjatywy członka Rady oraz na wniosek Zarzą du Spółki.
  8. W posiedzeniach wskazanych powyżej będą mogli uczes tniczyć członkowie Zarządu Spółki
  oraz mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci sp oza członków Rady. Wynagrodzenie
  ekspertów określa Rada.
  9. Z każdego ze wskazanych powyżej posiedzeń sporządza ny będzie protokół, który dostępny
  będzie wszystkich członków Rady i Zarządu Spółki.
  10. Co roku Rada sporządzać będzie sprawozdanie ze swoj ej działalności wskazanej w niniejszym
  rozdziale.
  11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpow iednie przepisy ustawy z dnia 11
  maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audyto rskich oraz nadzorze publicznym.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE §28
  1. Członek Rady powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia tej funkcji w trakcie
  kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to
  uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. R ezygnacja taka winna być
  umotywowana szczególnymi względami i, o ile jest to możliwe, przedstawiona ze stosownym
  wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu R ady dla zachowania ciągłości jej prac.
  2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę ak cjonariuszy do stałego pełnienia
  nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegół owe sprawozdania z pełnionej funkcji.
  §29
  1. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie ur egulowane przepisami prawa, Statutem
  Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają czł onkowie Rady w drodze głosowania.
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulami nu wymagają dla swojej ważności
  uchwały Rady i uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzię cia przez Walne Zgromadzenie Spółki
  uchwały o jego zatwierdzeniu.”
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  PROJEKT UCHWAŁY NR 21
  Uchwała Nr _
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.”
  z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2018 roku
  w sprawie dalszego istnienia Spółki
  §1
  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie a rt. 397 Kodeksu spółek handlowych, w
  związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym n a dzień 31 grudnia 2017 roku straty


  przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału
  zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. ak cji, które stanowią ……….. % kapitału
  zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowyc h w przypadku straty przewyższającej sumę
  kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzec ią kapitału zakładowego, zarząd spółki
  obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rubicon Partners SA
ISIN:PLNFI0500012
NIP:525-13-47-519
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 2099800
www:www.rubiconpartners.pl
Kalendarium raportów
2019-04-29Raport roczny
2019-05-13Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-04-29Raport roczny
2019-05-13Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce RUBICON PARTNERS
2019-03-24 04-03-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649