Raport.

RSY SA (9/2017) Sprawozdanie z działalności Emitenta za III kwartał 2017 roku

Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Emitenta za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Iława, 10 listopada 201 7 r.  2
  SPIS TREŚCI
  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ...................... 3
  2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY POSIADAJĄCYC H, NA DZIEŃ
  PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU ................................ ..4
  3. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK PODLEGAJĄCYCH KO NSOLIDACJI ..... 4
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH
  STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKO WOŚCI ................................ ................................ ...... 4
  5. WYBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE ................................ ................................ ........... 5
  6. WYBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE ................................ ................................ ............. 10
  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOK ONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO
  DOTYCZY RAPORT , WRAZ Z OPISEM NAJWAŻ NIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTER ZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI ................................ ........... 15
  8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
  DZIAŁALNOŚCI , NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE ROZWIĄZAŃ INN OWACYJNYCH W PRZEDSI ĘBIORSTWIE ... 16
  9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH ............................ 17
  10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENT A, W PRZELICZENIU NA PE ŁNE
  ETATY ................................ ................................ ................................ .............................. 17  3
  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  Nazwa Emitenta: RSY
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: ul. Grunwaldzka 13; 14 -200 Iława
  Telefon: + 48 89 648 21 31
  Fax: + 48 89 648 93 31
  Strona Internetowa: www.rsy.ilawa.pl
  E-mail: [email protected]
  REGON: 519608560
  NIP: 7441667501
  Numer KRS: 0000367579
  Zarząd:
  Szymon Klimaszyk Prezes Zarządu
  Mariusz Matusik Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza:
  Joanna Tobolska Członek Rady Nadzorczej
  Aneta Niedziela Członek Rady Nadzorczej
  Tomasz Adam Kuciel Członek Rady Nadzorczej
  Wiesława Wałdowska -Trzciałkowska Członek Rady Nadzorczej
  Teresa Maria Furmańczyk Członek Rady Nadzorczej  4
  2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5%
  GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU
  Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu RSY S.A., zostały zebrane i przedstawione
  z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać
  ewentualnych transakcji kupna -spr zedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została
  poinformowana.
  Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na: 1 0 listopad 201 7r.)
  Akcjonariusz
  Liczba posiadanych akcji
  (odpowiada % udziałowi w
  ogólnej licznie głosów na
  WZ)
  Wartość nominalna akcji (odpowiada
  % udziałowi w ogólnej liczbie głosów
  na WZ)
  % udział w kapitale
  zakładowym (odpowiada %
  udziałowi w ogólnej liczbie
  głosów na WZ)
  ZASTAL S.A. 6 824 709 6 824 709 61,48 %
  CSY S.A. 3 661 291 3 661 291 32,98 %
  Pozostali 614 000 614 000 5,54 %
  Razem 11 100 000 11 100 000 100 %
  Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy
  3. O PIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI
  Emitent tworzy grupę kapitałową wobec czego publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W
  skład grupy kapitałowej RSY wchodzą Spółki:
  a) RSY S.A. – jednostka dominująca ,
  b) RSY sp. z o.o. – jednostka zależna w 100% od RSY S.A.
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W
  TYM INFORMACJE O ZMI ANACH STOSOWANYCH ZA SAD (POLITYKI )
  RACHUNKOWOŚCI
  Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 201 7 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot
  uprawniony do badania sprawozdań finansowyc h.
  Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
   załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
   Z zasadami (polityką) rachunkowo ści wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
  związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w


  5
  zakresie nieuregulowanym w tych St andardach - stosownie do wymogów Ustawy o
  rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 201 7 do 30 września 201 7 roku oraz
  dane porównawcze za okres od 01 stycznia 201 6 do 30 września 201 6 roku .
  Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących
  w Spółce w 201 6 roku.
  5. W YBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
  AKTYWA
  A Aktywa trwałe 4 617 936 2 275 996 2 117 871
  I Wartości niematerialne i prawne 1 429 542
  - wartość firmy 1 429 542
  II Rzeczowe aktywa trwałe 873 634 169 936 141 931
  III Należności długoterminowe
  IV Inwestycje długoterminowe 971 640 971 640 971 640
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 343 121 1 134 420 1 004 300
  B Aktywa obrotowe 1 523 903 524 268 618 377
  I Zapasy 709 070 201 730 188 747
  II Należności krótkoterminowe 642 110 308 821 413 286
  III Inwestycje krótkoterminowe 138 755 9 460 8 724
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 968 4 257 7 620
  C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik
  finansowy 1 344 161 2 023 627 2 806 490
  A k t y w a r a z e m 7 486 000 4 823 891 5 542 737
  PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 3 760 238 4 120 741 4 797 758
  I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
  III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV Kapitał zapasowy
  V Kapitał z aktualizacji wyceny
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 979 259 -3 647 461 -3 647 461
  VIII Zysk (strata) netto -360 503 -3 331 798 -2 654 780
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
  C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 725 762 703 151 744 979
  I Zobowiązania długoterminowe 709 313 53 145 416
  II Zobowiązania krótkoterminowe 3 016 449 650 006 744 563
  P a s y w a r a z e m 7 486 000 4 823 891 5 542 737  6
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 /
  okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 /
  okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  A
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
  w tym: -1 222 286 370 545 1 974 781 851 161
  - od jednostek powiązanych 0 45 000 93 439 180 036
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów -1 273 974 45 000 1 890 809 193 986
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51 688 325 545 83 971 657 175
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -1 002 498 324 189 1 534 815 657 740
  - jednostkom powiązanym 0 0 2 838 14 283
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -1 051 401 0 1 455 492 13 930
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 48 903 324 189 79 323 643 810
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -219 788 46 356 439 966 193 421
  D Koszty sprzedaży -15 279 10 311 46 175 26 738
  E Koszty ogólnego zarządu -176 042 41 580 282 924 153 932
  F Zysk (strata) ze sprzedaży -28 467 -5 536 110 867 12 750
  G Pozostałe przychody operacyjne 16 225 28 000 130 552 29 316
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
  II Dotacje 0 0 0 0
  III Inne przychody operacyjne 16 225 28 000 130 552 29 316
  H Pozostałe koszty operacyjne 3 004 2 509 14 756 55 755
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 295 0 7 295 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2 509 0 47 909
  III Inne koszty operacyjne -4 291 0 7 461 7 846
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 246 19 955 226 664 -13 689
  J Przychody finansowe 143 4 191 4
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Odsetki, w tym: 143 4 191 4
  - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V Inne 0 0 0 0
  K Koszty finansowe 139 216 298 515 716 456 3 243 123
  I Odsetki w tym: -8 392 3 095 36 054 8 274
  - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
  II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III Aktualizacja wartości inwestycji 147 710 295 420 679 466 3 234 849
  IV Inne -102 0 936 0
  L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -154 319 -278 556 -489 602 -3 256 807
  M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
  I Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
  II Straty nadzwyczajne 0 0 0 0


  7
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 /
  okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 /
  okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  N Zysk (strata) brutto -154 319 -278 556 -489 602 -3 256 807
  O Podatek dochodowy 0 0 0 0
  P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -28 065 -56 130 -129 099 -602 027
  R Zysk (strata) netto -126 254 -222 426 -360 503 -2 654 780
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 /
  okres 01 -
  01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) brutto -154 319 -278 556 -489 602 -3 256 807
  II Korekty razem 194 125 303 849 614 914 4 284 386
  1 Amortyzacja 44 407 14 319 133 861 42 957
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 982 3 091 74 381 8 270
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7 295 0 7 295 0
  5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
  6 Zmiana stanu zapasów -4 076 69 027 96 331 251 417
  7 Zmiana stanu należności -173 255 139 381 -24 858 902 989
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 21 391 -221 722 -429 938 -151 277
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 16 449 4 334 -25 845 -4 818
  10 Inne korekty z działalności operacyjnej 251 931 295 420 783 687 3 234 849
  Gotówka z działalności operacyjnej 39 806 25 294 125 312 1 027 579
  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II) 39 806 25 294 125 312 1 027 579
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 28 455 0 28 455 0
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 28 455 0 28 455 0
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne
  3 Z aktywów finansowych
  4 Inne wpływy inwestycyjne
  II Wydatki 30 503 1 626 61 064 971 599
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 30 503 1 626 61 064 1 626
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3 Na aktywa finansowe 969 973
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym


  8
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 /
  okres 01 -
  01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  5 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -2 048 -1 626 -32 608 -971 599
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 66 130 16 857 135 673 49 016
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
  zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 36 147 13 766 61 292 40 746
  8 Odsetki 29 982 3 091 74 381 8 270
  9 Inne wydatki finansowe
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -66 130 -16 857 -135 673 -49 016
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -28 371 6 811 -42 969 6 964
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -28 371 6 811 -42 969 6 964
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 167 125 1 913 181 723 1 760
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 138 755 8 724 138 755 8 724
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  20 16 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 782 271 7 452 539 2 596 978 7 452 539
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach 3 782 271 7 452 539 2 596 978 7 452 539
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na


  9
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  20 16 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  początek okresu
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
  okresu 0 0 0 0
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 0 82 662
  4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 82 662
  4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
  okresu 0 0 0 0
  5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu 0
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu 0 0 0 0
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  koniec okresu 0 0 0 0
  7 Różnice kursowe z przeliczenia
  8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 213 508 -6 079 816 -6 979 259 -3 730 123
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 0 0 0 0
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 7 213 508 6 079 816 6 979 259 3 730 123
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 7 213 508 6 079 816 6 979 259 3 730 123
  a) zwiększenie


  10
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  20 16 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  b) zmniejszenie 82 662
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 213 508 6 079 816 6 979 259 3 647 461
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 213 508 -6 079 816 -6 979 259 -3 647 461
  9 Wynik netto -126 254 -222 426 -360 503 -2 654 780
  a) zysk netto
  b) strata netto 126 254 222 426 360 503 2 654 780
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 760 238 4 797 758 3 760 238 4 797 758
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 760 238 4 797 758 3 760 238 4 797 758
  6. W YBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2017 -09 -30 31.12.2016 30.09.2016
  AKTYWA
  A Aktywa trwałe 2 436 592 2 275 996 2 117 871
  I Wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe 191 433 169 936 141 931
  III Należności długoterminowe
  IV Inwestycje długoterminowe 981 640 971 640 971 640
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 263 519 1 134 420 1 004 300
  B Aktywa obrotowe 270 519 524 268 618 377
  I Zapasy 16 495 201 730 188 747
  II Należności krótkoterminowe 121 261 308 821 413 286
  III Inwestycje krótkoterminowe 123 212 9 460 8 724
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 552 4 257 7 620
  C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik
  finansowy 1 344 161 2 023 627 2 806 490
  A k t y w a r a z e m 4 051 273 4 823 891 5 542 737
  PASYWA
  A Kapitał (fundusz) własny 3 661 830 4 120 741 4 797 758
  I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
  III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV Kapitał zapasowy
  V Kapitał z aktualizacji wyceny
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 979 259 -3 647 461 -3 647 461
  VIII Zysk (strata) netto -458 911 -3 331 798 -2 654 780
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 389 443 703 151 744 979
  I Zobowiązania długoterminowe 94 526 53 145 416


  11
  II Zobowiązania krótkoterminowe 294 917 650 006 744 563
  P a s y w a r a z e m 4 051 273 4 823 891 5 542 737
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały 2016
  / okres 01 -01 -
  2016 30 -09 -
  2016
  A
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towa rów i
  materiałów, w tym: 98 667 370 545 217 617 851 161
  - od jednostek powiązanych 45 015 45 000 135 015 180 036
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 667 45 000 135 667 193 986
  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53 000 325 545 81 950 657 175
  B
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
  tym: 51 015 324 189 78 620 657 740
  - jednostkom powiązanym 0 0 0 14 283
  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 0 15 13 930
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 51 000 324 189 78 605 643 810
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 47 652 46 356 138 997 193 421
  D Koszty sprzedaży 7 096 10 311 22 271 26 738
  E Koszty ogólnego zarządu 37 596 41 580 124 006 153 932
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 2 960 -5 536 -7 280 12 750
  G Pozostałe przychody operacyjne 16 224 28 000 130 550 29 316
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II Dotacje
  III Inne przychody operacyjne 16 224 28 000 130 550 29 316
  H Pozostałe koszty operacyjne 7 295 2 509 13 247 55 755
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 295 0 7 295 0
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2 509 0 47 909
  III Inne koszty operacyjne 0 0 5 952 7 846
  I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 890 19 955 110 023 -13 689
  J Przychody finansowe 113 4 118 4
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  II Odsetki, w tym: 113 4 118 4
  - od jednostek powiązanych
  III Zysk ze zbycia inwestycji
  IV Aktualizacja wartości inwestycji
  V Inne
  K Koszty finansowe 160 509 298 515 698 151 3 243 123
  I Odsetki w tym: 12 799 3 095 18 685 8 274
  - dla jednostek powiązanych
  II Strata ze zbycia inwestycji
  III Aktualizacja wartości inwestycji 147 710 295 420 679 466 3 234 849
  IV Inne
  L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -148 506 -278 556 -588 010 -3 256 807


  12
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały 2016
  / okres 01 -01 -
  2016 30 -09 -
  2016
  M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
  I Zyski nadzwyczajne
  II Straty nadzwyczajne
  N Zysk (strata) brutto -148 506 -278 556 -588 010 -3 256 807
  O Podatek dochodowy
  P
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty) -28 065 -56 130 -129 099 -602 027
  R Zysk (strata) netto -120 441 -222 426 -458 911 -2 654 780
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej
  I Zysk (strata) brutto -148 506 -278 556 -588 010 -3 256 807
  II Korekty razem 186 023 303 849 766 882 4 284 386
  1 Amortyzacja 15 801 14 319 49 143 42 957
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 686 3 091 18 567 8 270
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7 295 0 7 295 0
  5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
  6 Zmiana stanu zapasów -2 288 69 027 185 235 251 417
  7 Zmiana stanu należności 12 423 139 381 187 561 902 989
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 014 -221 722 -355 089 -151 277
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 410 4 334 -5 295 -4 818
  10 Inne korekty z działalności operacyjnej 147 710 295 420 679 466 3 234 849
  Gotówka z działalności operacyjnej 37 517 25 294 178 873 1 027 579
  Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I ±II) 37 517 25 294 178 873 1 027 579
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I Wpływy 28 455 0 28 455 0
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 28 455 0 28 455 0
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3 Z aktywów finansowych
  4 Inne wpływy inwestycyjne
  II Wydatki 7 850 1 626 20 289 971 599
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 7 850 1 626 10 289 1 626


  13
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  III kwartał
  2017 / okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartał
  2016 / okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  rzeczowych aktywów trwałych
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3 Na aktywa finansowe 0 0 10 000 969 973
  4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
  udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
  5 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I - II) 20 605 -1 626 8 166 -971 599
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I Wpływy 0 0 0 0
  1
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału
  2 Kredyty i pożyczki
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe
  II Wydatki 46 600 16 857 183 287 49 016
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  tytułu podziału zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 33 914 13 766 54 720 40 746
  8 Odsetki 12 686 3 091 18 567 8 270
  9 Inne wydatki finansowe 0 0 110 000 0
  III Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I - II) -46 600 -16 857 -183 287 -49 016
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) 11 523 6 811 3 752 6 964
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym 11 523 6 811 3 752 6 964
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 1 690 1 913 9 460 1 760
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 13 212 8 724 13 212 8 724
  - o ograniczonej możliwości dysponowania  14
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  III
  kwartał
  2017 /
  okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 782 271 7 452 539 4 120 741 7 452 539
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach 3 782 271 7 452 539 4 120 741 7 452 539
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
  okresu
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
  okresu 0 0 0 0
  3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
  4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 0 0 82 662
  4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 82 662
  4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
  okresu 0 0 0 0
  5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
  okresu
  5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
  okresu 0 0 0 0
  6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 0 0 0 0
  7 Różnice kursowe z przeliczenia
  8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 317 729 -6 079 816 -6 979 259 -3 730 123


  15
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  III
  kwartał
  2017 /
  okres
  01 -07 -2017
  30 -09 -2017
  III
  kwartał
  2016 /
  okres
  01 -07 -2016
  30 -09 -2016
  III kwartały
  2017 / okres
  01 -01 -2017
  30 -09 -2017
  III kwartały
  2016 / okres
  01 -01 -2016
  30 -09 -2016
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0 0 0 0
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 7 317 729 6 079 816 6 979 259 3 730 123
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 7 317 729 6 079 816 6 979 259 3 730 123
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie 82 662
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 317 729 6 079 816 6 979 259 3 647 461
  8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 317 729 -6 079 816 -6 979 259 -3 647 461
  9 Wynik netto -120 441 -222 426 -458 911 -2 654 780
  a) zysk netto
  b) strata netto 120 441 222 426 458 911 2 654 780
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 661 830 4 797 758 3 661 830 4 797 758
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 661 830 4 797 758 3 661 830 4 797 758
  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOKONAŃ LU B NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAPO RT , WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM
  CHARAKTERZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI
  W 201 7 roku przychody ze sprzedaży w grupie kapi tałowej RSY S.A. wyniosły 1.974.781 zł. Zysk netto
  z działalności operacyjnej w I I kwartale br. wyniósł 226 .664 zł netto, natomiast strata z działalności
  gospodarczej – 360 .976 zł netto.
  W III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej RSY S.A. 1.222.286 zł. Strata z
  działalności operacyjnej wyniosła – 15.246 zł netto, natomiast strata z działalności gospodarczej –
  126.254 zł netto.
  Natomiast w grupie kapitałowe j Spółka zależna prowadząca obecnie działalność dominującą , RSY Sp.
  z o.o. zajmująca się naprawą silników wysokoprężnych, której 100 % udziałowcem jest RSY S.A.
  zanotowała w roku 2017 przychód ze sprzedaży 4.970.295 zł oraz zysk na poziomie 202 .000 zł . W III


  16
  kwartale 2017 roku RSY sp. z o.o. zanotowała przychód na p oziomie 1.208.179 zł oraz zysk 98.408 zł
  netto.
  W minionym kwartale nadal kontynuowana była współpraca z naszym partnerem PESA Bydgoszcz SA
  w zakresie dostarczania zespołów napędowych do przeprowadzanych w Bydgoszczy napraw głównych
  autobusów szynowych. RS Y Sp. z o.o. regularnie dostarcza do naszego partnera w Bydgoszczy po
  naprawach głównych silnik Mercedes Benz/MTU serii OM460/6H1800. Do końca roku bieżącego
  zostało potwierdzonych i zaplanowanych do przeprowadzenia, napraw silników wysokoprężnych
  Mercedes Benz na znaczną kwotę.
  Po uzyskaniu Koncesji Wojskowej została podpisana oficjalna umowa z Wojskowymi Zakładami
  Uzbrojenia w Grudziądzu dotycząca obejmująca swoim zakresem naprawy g łówne silników
  wysokoprężnych oraz podzespołów silników. Sukcesywnie są wprowadzane do napraw zgodnie z
  zamówieniami WZU nowe typy silników. Również wzrasta sukcesywnie wartość zamówień.
  Został zakupiony oraz zabudowany i uruchomiony, drugie duży hamulec s ilnikowy umożliwiający
  hamowanie silników dużych mocy jak również jednostek napędowych o przeznaczeniu wojskowym o
  mocy 1100 KM.
  Spółka Akcyjna prowadząca sprzedaż maszyn rolniczych kontynuuje działalność z tym związaną,
  jednakże z uwagi na brak funkcjonu jących prawidło dopłat z Funduszu PROV, przychody uległy z tego
  tytułu znacznemu obniżeniu.
  8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI , NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE
  ROZWIĄZAŃ INNOWACYJN YCH W PRZEDSIĘBIORST W IE
  Informacją istotną z punktu widzenia rozwoju grupy kapitałowej jest zapowiadana już wcześniej ,
  podpisana przez RSY S.A. w dniu 9 października 2017 roku umow a dealersko serwisow a, dotyczącą
  sprzedaży samochodów ciężarowych uznanego producenta TATRA z Republiki Czeskiej.
  Zostaną wprowadzone do sprzedaży, p ojazdy specjalistyczne z zabudowami budowlanymi ( wywrotki,
  betoniarki od 2 do 5 osi ), pojazdy do wywozu drzewa z lasu oraz samochody przystosowane do prac
  ciężkich w rolnictwie. Planowana jest rów nież sprzedaż ciężkich samochodów gaśniczych, zdolnych do
  poruszania się w bardzo trudnym terenie.
  .


  17
  9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH
  Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 201 7.
  10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA PE ŁNE
  ETATY
  Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, na dzień 10.11 .201 7 wynosiła 50,55 etatu .
  Zarząd Spółki RSY S.A.
  Szymon Klimaszyk Mariusz Matusik  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:RSY SA
ISIN:PLRSYSA00014
NIP:744-16-67-501
EKD: 45.20 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława
Telefon:+48 89 6482131
www:www.rsy.ilawa.pl
Komentarze o spółce RSY
2020-01-28 06-01-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649