Raport.

ROVITA SA (7/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ
  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  ROVITA S.A.
  25.06.201 8 ROKU  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06.201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
  § 1.
  Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu
  25.06.201 8 roku Panią/Pana ………..................…… .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06.201 8 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne W alne Zgroma dzenie uchwala, co następuje:

  § 1.
  Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu
  25.06.201 8 roku:
  1) Otw arcie obrad.
  2) W ybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3)S twier dzenie prawidłowości zw ołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4) Przyję cie porządku obrad.
  5) Powoła nie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
  6) Rozpa trzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 .
  7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 .
  8) Rozpatrz enie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2017 oraz wyników o ceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 .
  9) Przed stawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
  obrotowy 2017 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
  Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 .
  10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i
  skonsolidowan ego za rok 2017 .
  11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 2017 .
  12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  2017 .
  13) Podjęcie uchwały w sprawi e zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
  obrotowy 2017 .


  14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania
  finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2017 .
  15) Podjęcie uchwał y w sprawie podziału zysku za rok 2017 .
  16 ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 .
  17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązk ów w roku obrotowym 2017 .
  18) Rozpatrz enie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym
  2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok
  obrotowy 2017 .
  19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności
  Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 .
  20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w
  roku obrotowym 2017 .
  21) Podję cie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 .
  22) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
  23 ) Zamk nięcie obrad.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
  ROVITA S.A. uchwala, co następuje:
  § 1.
  Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

  § 2.
  Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która
  będzie uprawniona do liczenia głosów.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06.201 8 roku
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne W alne Zg romadzenie uchwala, co następuje:

  § 1.
  Wybiera się Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w osobach:
  1. …………………… ..
  2. …………………… .
  3. …………………… .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06.201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 201 7

  Zwyczajne W alne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych po zapoznani u się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co
  następuje:


  § 1.
  Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 201 7, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną sprawozdania
  dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

  § 1
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finans owe Spółki za okres od 01.01. 2017
  r. do 31.12. 2017 r. obejmujące:
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  b) bilans sporządzony na dzień 31.12.201 7 r., który po stronie pasywów i aktywów
  wykazuje kwotę 38 940 198,55
  c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
  wykazujący zysk netto w kwocie 1 554 183,09
  d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia
  31.12.201 7 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1554 183,09 zł;
  e) rachunek przepływ ów pieniężnych za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7
  r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1 676 624 29 zł;
  f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co
  następuje:

  § 1.


  Zatwierdza się sp rawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 przedłożone przez
  Radę Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  RO VITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
  jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2017

  § 1.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię biegłego rew identa z badania sprawozdania
  finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2017 .

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06.201 8 roku
  w sprawie podziału zysku

  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki
  niniejszym uchwala, co następuje:
  § 1.
  Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017
  roku w kwocie 1 554 183,09 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto
  osiemdziesiąt trzy zł 09/100 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1.

  Udziel a się absolutorium Pani Urszuli Mróz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od
  dnia 01.01. 2017 roku do dnia 31.12. 2017 roku.  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z s iedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1.
  Udziela się absolutoriu m Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
  w okresie od dnia 01.01. 2017 roku do dnia 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Nie domicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1.
  Udziela się absolutorium Panu Bartło miejowi Borek z wykonania obowiązków Członka Zarządu
  w okresie od dnia 01.01. 2017 roku do dnia 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dni a 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1.
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z
  wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedz ibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1.
  Udziela się absolu torium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kazimierzowi Rakowskiemu -
  z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1 .
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Gradeckiej -
  z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:
  § 1.
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Nawrot -
  z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UCHWAŁA NR …..
  Zwycz ajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
  handlowyc h uchwala, co następuje:  § 1.
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marzenie Gradeckiej -
  z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
  ROVITA S.A.
  w roku obrotowym 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych uchwala, co następuje:

  § 1.
  Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA
  S.A. w roku obrotowym 2017 , stanowiące załącznik nr 1 do nini ejszej uchwały.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Ka pitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:

  § 1
  Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zg romadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 , a to:

  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  b) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów
  wykazuje kwotę 38 474 652,85 zł;
  c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r.
  wykazujący zysk netto w kwocie 1 599 403,69 zł;
  d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia
  31.12.201 7 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
  e) 1 5 99 403,69 zł;
  f) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7
  r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1 599 403,69 zł;
  g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA NR …..
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
  z dnia 2 5.06. 2018 roku
  w sprawie dalszego istnienia Spółki

  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek h andlowych wobec faktu, że
  roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę
  kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym
  istnieniu Spółki.


  § 2.
  Uchwała wchod zi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A.
  Zarząd ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla
  Krakowa - Śródmieście w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000267355, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 2 5.06.201 8 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się
  we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3.

  Proponowany porządek obrad:


  1) Ot warcie obrad.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
  6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7 oraz
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
  7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu , co do podziału zysku za rok 201 7.
  8) Rozpatrzenie sprawozdan ia Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w
  roku obrotowym 201 7 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
  9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
  obrotowy 201 7 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
  Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 201 7 oraz wyników oceny skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 201 7.
  10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i
  skonsolidowanego za rok 201 7,
  11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 201 7.
  12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  201 7.
  13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
  obrotowy 201 7.
  14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania
  finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 201 7.
  15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 201 7.
  16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7.
  17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym
  201 7 oraz skonsolidowanego spraw ozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok
  obrotowy 201 7.
  19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
  Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 201 7 oraz wyników oceny sprawozdania finansoweg o
  Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 201 7.
  20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w
  roku obrotowym 201 7.


  21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 201 7.
  22) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
  23 ) Zamknięcie obrad.


  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządk u obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być
  przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e -mail: [email protected]
  w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt u chwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż
  na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni
  udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedst awiając odpowiednie
  dokumenty w formie pisemnej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
  przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e -mail:
  [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być
  sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PD F. Akcjonariusze powinni
  udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie
  dokumenty w formie pisemnej.
  Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad. P rojekty te winny być przedstawione w języku polskim.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz
  wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub
  przez pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone
  do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formula rz zawierający wzór
  pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji
  niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e -
  mail: [email protected] .pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
  ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne
  oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu,
  telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
  powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
  prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e -mail.


  W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne
  jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego od pisu z właściwego rejestru.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
  może w szczególności na zwrotnym py taniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym
  do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
  zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w
  trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i
  stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu
  na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien ok azać oryginał dokumentu
  tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości
  pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego
  przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
  Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
  powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
  Akcjonariusze i peł nomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
  Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.
  Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lu b przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień
  09 .06.201 8 r. ("Dzień Rejestracji")
  Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszam i spółki w Dniu Rejestracji.

  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w
  Dniu Rejestracji.

  Na żądanie uprawni onego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej
  niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji,
  tj. nie później niż w dniu 11 .06.201 8 r., podmiot prowadzący rachunek papie rów wartościowych
  wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:
  a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 09 .06.201 8 r.
  oraz
  b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki
  papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
  walnym zgromadzeniu.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie w yłożona w siedzibie spółki na 3
  dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli 20 -22 czerwca w godzinach od 8:00 -16:00.
  Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ
  nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając włas ny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
  być wysłana.

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na
  stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek
  han dlowych.
  Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na
  stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: www.rovita.com.pl w zakładce Relacje
  Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rovita SA
ISIN:PLRVITA00019
NIP:993-00-00-275
EKD: 46.39 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: Ul. Niedomicka 2 33-132 Niedomice
Telefon:+48 14 6457555
www:www.rovita.com.pl
Komentarze o spółce ROVITA
2019-07-18 21-07-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649