Raport.

TIM SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
TIM SA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione od dnia 15 listopada 2018 r., na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), dotyczącą podjęcia działań mających na celu ogłoszenie przez Spółkę przymusowego wykupu ("Przymusowy wykup") akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul.Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 30070 ("Rotopino.pl SA.") .
Przyczyną niniejszego ujawnienia przez Spółkę informacji poufnej, o której mowa powyżej, jest wygaśnięcie przesłanek legalizujących ich opóźnienie na skutek ogłoszenia przez Spółkę Przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA w dniu 13 grudnia 2018 r.
Treść opóźnianej informacji poufnej:
"Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach dokonywanego przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 22.03.2018r, działając na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2018r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 512 z późniejszymi zmianami), w związku z nabyciem w dniu 18 września 2018r znacznego pakietu akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy w wyniku którego nastąpiło przekroczeniu przez TIM SA progu 90 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA (na dzień 15.11.2018r TIM SA posiada 9.912.751 akcji Rotopino.pl SA, uprawniających do 9.912.751 głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA, co stanowi udział w wysokości 99,13 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA), w dniu 15.11.2018 r Zarząd TIM SA postanowił podjąć działania mające na celu wystąpienie do pozostałych akcjonariuszy Rotopino.pl. SA. z żądaniem sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji tj 87 249 akcji zdematerializowanych, zwykłych, na okaziciela, o wartości 0,10 złotych każda, stanowiących udział w wysokości 0, 87 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl SA. (dalej: "Przymusowy wykup") po cenie określonej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2018r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 512 z późniejszymi zmianami).
Przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA zostanie ogłoszony i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."
Uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości:
Niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez potencjalne ryzyko zwiększenia ceny nabycia akcji w trakcie przygotowywania procedury Przymusowego wykupu akcji.
W opinii Zarządu Spółki, opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.
Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.
Jednocześnie Zarząd TIM SA w związku z ogłoszeniem w dniu 13 grudnia 2018 r Przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia o Przymusowym wykupie akcji Rotopino.pl SA.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ TIM SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
  AKCJI SPÓŁKI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W BYDGOSZCZY
  W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU


  1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej .

  W wyniku zawarcia w dniu 18 września 2018 r. transakcji nabycia 2 499 111 akcji Rotopino.pl
  SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Towarowej 36, 85 -746 Bydgoszcz , wpisanej do rejestru
  przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
  numerem KRS 0000 300709 („Spółka ”), TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców
  Śl. 2 -4, 53 -333 Wrocław , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia -Fabrycznej, VI Widział Gospodarczy KRS, pod numerem 00000 22407 („Żądający
  Sprzedaży ”) zwiększyła swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,1 1%
  do 99,1 0%. Rozliczen ie transakcji, o której mowa powyżej nastąpiło w dniu 20 września 2018 r.
  Obecnie TIM SA posiada 9 912 751 akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 99,13% w kapitale
  zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („ Walne
  Zgr omadzenie ”).
  Pozostali akcjonariusze Spółki („ Akcjonariusze Mniejszościowi ”) posiadają łącznie 87 249
  (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, które stanowią 0,87%
  (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania
  87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć głosów), odpowiadających
  0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  („Akcje ”).

  W związku z powyższy m, Żądający Sprzedaży, posiadając 9 912 751 (dziewięć milionów
  dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki , co stanowi udział w
  wysokości 99,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (por. punkt 10 niniejszego
  dokume ntu), niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich
  posiadanych przez nich Akcji.

  Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („ Przymusowy Wykup ”) jest ogłoszone na podstawie art. 82
  ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512) („ Ustawa o Ofercie ”) oraz Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze
  przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948) („ Rozporządzenie ”), tj. na podstawie prawa
  żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub
  wobec niego dominu jącymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa
  w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej
  spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji
  spółki.

  2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
  żądającego sprzedaży.

  Firma (nazwa): TIM Spółka Akcyjna („ Żądający Sprzedaży ”)
  Siedziba: Wrocław
  Adres: ul. Powstańców Śl. 2 -4, 53 -333 Wrocław

  3. Imię i nazwisko lub fir ma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
  podmiotu Wykupującego.

  Jedynym podmiotem wykupującym Akcje jest Żądający Sprzedaży.


  Firma (nazwa): TIM Spółka Akcyjna
  Siedziba: Wrocław
  Adres: ul. Powstańców Śl. 2 -4, 53 -333 Wrocław

  4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej
  podmiotu pośredniczącego.

  Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („Podmiot Pośredniczący ”)
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Senatorska 16, 00 -923 Warszawa
  Telefon: (+48 22) 690 39 44
  Fax: (+48 22 ) 690 39 43
  Adres e -mail: [email protected]
  Strona internetowa: www.dmbh.pl

  5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze
  wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna
  akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej
  akcji.

  Przedmio tem Przymusowego Wykupu jest 87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście
  czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 0,87% (osiemdziesiąt
  siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 87 249 (osiemdziesiąt
  siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  reprezentujących 0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów n a
  Walnym Zgromadzeniu.

  Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
  organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („New Connect ”),
  zdematerializowane , zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  („KDPW ”) i oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLMRKTC00010.

  Jednej Akcji objętej niniejszym Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym
  Zgromadzeniu.

  Ka pitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,00 (jeden milion ) złotych oraz dzi eli się na
  10 000 000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

  6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymuso wym wykupem i
  odpowiadająca jej liczba akcji.

  Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i
  odpowiadająca jej liczba Akcji znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu Przymusowego
  Wykupu.

  7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów -
  jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot.

  Nie dotyczy.

  8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów a kcji o tożsamych
  uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem
  różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
  uprawni a akcja danego rodzaju.  Cena wykupu wynosi 3,30 zł (słownie : trzy złote trzydzieści groszy ) za jedną Akcję („ Cena
  Wykupu ”).

  Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 -3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być
  niższa cena wykupu, określon a odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych
  uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem
  różnią się pod względem l iczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
  uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

  Cena oferowana za jedną Akcję jest równa cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a
  w szczególności jest zgodna z warunkami prz ewidzianymi w art. 79 ust. 1 -3 w związku z art. 82
  ust. 2 Ustawy o Ofercie:

  (i) Cena Wykupu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 i 6 miesięcy
  poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu:

   Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen r ynkowych ważonych wolumenem
  obrotu z okresu 3 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie
  określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 2,9642566 zł.

   Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem
  obrotu z okresu 6 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie
  określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 3,1237072 zł.

  (ii) Cena Wykupu nie jest niższa od najw yższej cen y, jaką za jedną akcję Spółki zapłacił Żądający
  Sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach przez rozpoczęciem Przymusowego Wykupu , która wynosi
  2,94 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) . Inne podmioty zależne od Żądającego,
  podmioty d ominujące wobec Żądającego Sprzedaży, lub podmioty będące stronami zawartego z
  Żądającym Sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie , nie
  nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w
  trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie .

  10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
  samodzielnie posiada żądający sprzedaży.

  Żądaj ący Sprzedaży obecnie posiada 9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście
  tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 99,13% (dziewięćdziesiąt
  dziewięć procent i 13/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania
  9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesią t jeden)
  głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 99,13% (dziewięćdziesiąt dziewięć i
  13/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego
  dominujących oraz podmiotów bę dących stronami zawartego z nim porozumienia,
  o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofer cie , oraz rodzaju powiązań
  między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży
  osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji up rawniającą do
  przymusowego wykupu.

  Nie dotyczy.  12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada
  każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11.

  Nie dotyczy

  13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu .

  Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 13 grudnia 2018 r.

  14. Dzień wykupu .

  Dzień Wykupu został ustalony na dzień 18 grudnia 2018 r .

  15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni
  swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających
  przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w Dniu Wykupu
  (tj. 18 grudnia 2018 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co
  nastąpi w drodze zapisan ia Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku
  papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży.

  16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich
  właścicieli wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji
  poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu
  Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki
  publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę
  dokumentu .

  Nie dotyczy – Przymusowy Wykup nie obejmuje akcji mających formę dokumentu.

  17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje .

  Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 niniejszego
  dokumentu Przymusowego Wykupu (tj. 18 grudnia 2018 r.) poprzez przelanie na rachunki
  każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo
  iloczyn liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w
  rejestrze sponsora emisji) przez danego Akcjonarius za Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu
  wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu tj. 3,30 zł ( trzy złote
  trzydzieści groszy ) za jedną Akcję.

  Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
  odpowied nimi regulacjami KDPW.

  18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii
  świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na
  dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej,
  potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do
  przymusowego wykupu .

  Żądający Sprzedaży posiada 9 912 751 akcji Spółki, z czego akcje w liczbie 7 062 751 (siedem
  milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) są akcjami


  zdematerializowanymi, zwykłymi na okaziciela, dopuszczonymi do obr otu na New Connect oraz
  są oznaczone kodem ISIN: PLMRKTC00010, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów
  Wartościowych i zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzony m przez Podmiot
  Pośredniczący. Podmiot Pośredniczący, zgodnie z dyspozycją Żądają cego Sprzedaży wystawił i
  przyjął do depozytu świadectwo depozytowe opiewające na 7 062 751 (siedem milionów
  sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spół ki. Pozostałe akcje w liczbie
  2 850 000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) są to akcje w formie materialnej, zwykłe
  na okaziciela, w formie odcinków zbiorowych akcji serii C o numerach 7 150 001 -10 000 000
  („Akcje Niezdematerializowane ”). Żądający Sprzedaży złożył Akcje Niezdematerializowane do
  depozytu prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący.


  19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy,
  na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem c zy
  zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.

  Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie , zostało
  ustanowione przez Żądającego Sprzedaży w formie blokady środków pieniężnych na rachunku
  pieniężnym Żądającego Sprzedaży prowadzonym przez Podmio t Pośredniczący.
  Całkowita kwota powyżej wspomnianego zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego
  Wykupu jest nie niższa niż 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem
  Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego
  dokumentu Przymusowego Wykupu.

  W związku z powyższym, zapłata Ceny Wykupu w ramach P rzymusowego Wykupu nastąpi z
  wykorzystaniem tak ustanowionego zabezpieczenia.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Rotopino.pl SA
ISIN:PLMRKTC00010
NIP:953-24-72-649
EKD: 47.91 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Adres: ul. Towarowa 36 85-746 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3654142
www:www.rotopino.pl
Komentarze o spółce ROTOPINO.PL
2019-06-25 07-06-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649