Raport.

REVITUM SA (13/2018) Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Spółkę

Zarząd Spółki Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu EBI nr 4/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., oraz raportu EBI nr 9/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w załączeniu przekazuje życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Spółkę, zgodne z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, każdego z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej oraz życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Konrad - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
  1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
  upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołan a
  Grzegorz Władysław Konrad - Członek Rady Nadzorczej Revitum S.A.
  powołany – dnia 16-02-2018.
  upływ kadencji – dnia 14-06-2018
  Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia f unkcji Członka Zarządu Revitum S.A. na okres
  jednego miesiąca
  Powołany – dnia 21 -02-2018
  opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Grzegorza Konrad, posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami
  pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie w fi nansach i księgowości. W 2007 odbył
  szkolenie „Trening menedżerski, czyli motywacja i z arządzanie zespołem” w Ośrodku
  Doradztwa i Treningów Szkoleniowych HOMO CREATORE.
  Przebieg pracy zawodowej:
  W latach 2006-2009 był Dyrektorem w biurze Podatkow ym MGI Akcept (zarządzał
  zespołem 20 pracowników), Prokurentem w ZE Lamina S .A. ( zatrudnionych około
  120 osób, produkcja dla MON) i Kierownikiem Działu Księgowości i Spr.
  Pracowniczych. W latach 2009-2011 – Własna Działaln ość Gospodarcza.
  Od 2011 do 2013 r - twórca, akcjonariusz i Prezes Zarządu portalu Style247.pl S.A.
  OD 2014 do chwili obecnej udziałowiec i Prezes zarz ądu w PEROT Sp.z o.o.
  Od 2015 do chwili obecnej Prezes zarządu Super Liqu id S.A. (powstała z
  przekształcenia Super Liquid Sp.z o.o.)
  W 2017 – Członek Rady Nadzorczej TELEHORSE Sp. z o .o., Członek Zarządu VR VISIO GROUP
  S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Fat Dog Games S.A. – do chwili obecnej, Członek Rady
  Nadzorczej TELEHORSE S.A. – do chwili obecnej, Czł onek Rady Nadzorczej TELEHORSE Sp.z
  o.o. – do chwili obecnej
  Proszę o uzupełnienie:
  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną os obę poza emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta
  - nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarzą dzających lub nadzorczych albo
  wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal
  wspólnikiem.


  Od 2018 Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu „Revitum”
  S.A.
  od 2018 Członek Rady Nadzorczej „Revitum S.A.”
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „TELEHORSE Sp. z o. o.”
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES Sp. z o.o.”
  Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fat Dog Ga mes S.A. Nadal pełni funkcję.
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „TELEHORSE S.A.” Na dal Pełni funkcję.
  w 2017 Członek Zarządu VR VISIO SA . Nie pełni już funkcji
  Od 2015 Prezes zarządu Super Liquid S.A. (powstała z przekształcenia Super Liquid Sp.z o.o.).
  Nadal pełni funkcję.
  OD 2014 do chwili obecnej udziałowiec i Prezes zarz ądu w PEROT Sp.z o.o
  Proszę o uzupełnienie:
  5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na moc y których dana osoba została skazana
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej osta tnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako
  członek organów zarządzających lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego
  nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarzą du komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorcze go
  -nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem ko nkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członk iem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej
  - nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo wym Rejestrze Sądowym
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:


  - nie dotyczy
  Oświadczam równocześnie, że:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
  - nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;
  - nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcj i przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
  - nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypła calnych o którym mowa w art. 55
  Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejest rze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz.1186,
  ze zm.)
  - nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działaln ości konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w
  Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywi lnej, spółki osobowej, lub jako członek organu
  spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organa ch konkurencyjnej osoby prawnej.
  Podstawa prawna:
  art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 us t. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
  w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
  1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
  kadencji, na jaką dana osoba została powołana
  Maciej Leszek Twaróg – Członka Rady Nadzorczej „Rev itum S.A. ”
  powołany – dnia 16 lutego 2018.
  upływ kadencji – 14 czerwca 2018. 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Maciej Twaróg studiował w latach 1991 – 1997 na WYD ZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI
  WARSZAWSKIEJ. W 1998 roku uzyskał dyplom magistra i nżyniera w specjalności architektura ogólna.
  Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku. Od 2003 roku pełni funkcje Członka Zarządów i Rad Nadzorczych
  spółek prawa handlowego.
  Przebieg pracy zawodowej:
   od 2018 Członek Rady Nadzorczej „Revitum S.A.”
   od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej „TELEHORSE S.A. (dawniej „Pixel Venture Capital S.A.”)
   od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES S.A. (dawniej „SITE S.A.”)
   od 2017 Członek Rady Nadzorczej „TELEHORSE Sp. z o. o.”
   od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES Sp. z o.o.”
   w 2017 Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu „VR VISIO S.A.”
   od 2017 prokurent „NANO STAL PROCESY Sp. z o.o.”
   od 2017 Członek Rady Nadzorczej „ B2BPartner S.A.”
   od 2017 Członek Rady Nadzorczej „The Farm 51 S.A.”
   od 2016 „Erne Ventures S.A.”
  stanowisko – Doradca Zarządu
   od 2016 „Graphene Solutions Sp. z o.o.”
  stanowisko Członek Rady Nadzorczej
   od 2016 „INKUBIT Sp. z o.o.”
  stanowisko – Członek Zarządu
   od 2014 „arcy Projekt architekci S.A.”
  stanowisko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   od 2013 „Copernicus Yachts S.A.”
  stanowisko – Członek Zarządu
   2011 – 2013 „PNO CONCEPT S.A.”
  stanowisko – Prezes Zarządu, akcjonariusz
   od 2011 „AZ FUND S.A.”
  stanowisko – Prezes Zarządu, akcjonariusz
   2003 – 2012 „T.S. INTERIORS Sp. z o. o.”
  stanowisko – Członek Zarządu , udziałowiec
   1997 – 2000 „Pracownia projektowa ARE Sp. z o. o.”
  stanowisko – asystent architekta, architekt.  Proszę o uzupełnienie:
  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną os obę poza emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta
  - nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarzą dzających lub nadzorczych albo
  wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal
  wspólnikiem.
  od 2018 Członek Rady Nadzorczej „Revitum S.A.” Nada l Pełni funkcję.
  od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej „TELEHORSE S.A. (dawniej „Pixel Venture Capital S.A.”) Nadal
  Pełni funkcję.
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES S.A. (dawniej „SITE S.A.”) Nadal Pełni funkcję.
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „TELEHORSE Sp. z o. o.” Nadal Pełni funkcję.
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES Sp. z o. o.”. Nadal Pełni funkcję.
  w 2017 Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu „VR VISIO S.A.”. Nie pełni funkcji.
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „ B2BPartner S.A.”. Nie pełni funkcji.
  od 2017 prokurent „NANO STAL PROCESY Sp. z o. o.”. Nadal Pełni funkcję.
  od 2017 Członek Rady Nadzorczej „The Farm 51 S.A.”. Nadal Pełni funkcję.
  od 2016 „Graphene Solutions Sp. z o. o.”. - stanow isko Członek Rady Nadzorczej. Nie pełni funkcji.
  od 2016 „INKUBIT Sp. z o. o.”. - stanowisko – Czł onek Zarządu. Nadal Pełni funkcję.
  od 2014 „arcy Projekt architekci S.A.”. - stanowisk o – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Nadal Pełni
  funkcję.
  od 2011 „AZ FUND S.A.”. - stanowisko – Prezes Zarz ądu, akcjonariusz. Nadal Pełni funkcję. Nadal jest
  akcjonariuszem.
  2003 – 2012 „T.S. INTERIORS Sp. z o. o.” stanowisko – Członek Zarządu , udziałowiec. Nie pełni funkcji.
  Nadal jest udziałowcem.
  Proszę o uzupełnienie:
  5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na moc y których dana osoba została skazana
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej osta tnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako
  członek organów zarządzających lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego
  nie dotyczy


  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarzą du komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorcze go
  Jestem od 18.04.2011 jest jednoosobowym likwidatore m Spółki T.S. INTERIORS Sp. z o. o.
  Likwidacja w trakcie.
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem ko nkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członk iem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej
  - nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo wym Rejestrze Sądowym
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  - nie dotyczy
  Oświadczam równocześnie, że:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
  - nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestę pstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;
  - nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcj i przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
  - nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypła calnych o którym mowa w art. 55
  Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejest rze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz.1186,
  ze zm.)
  - nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działaln ości konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w
  Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywi lnej, spółki osobowej, lub jako członek organu
  spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organa ch konkurencyjnej osoby prawnej.
  Podstawa prawna:
  art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 us t. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
  w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
  Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej Revitu m S.A.
  powołany – dnia 16-02-2018.
  upływ kadencji – 14-06-2018
  opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
  Mariusz Matusiak ma 25 lat doświadczenia pracy w firmach krajowych i międzynarodowych. Jest
  praktykiem w zarządzaniu działami sprzedaży, market ingu, zespołami handlowymi, prowadzeniu
  sprzedaży i negocjacji typu B2B, zarządzaniu produk tem, planowaniu i kierowaniu projektami
  szkoleniowymi, w prowadzeniu indywidualnego mentori ngu, konsultingu, treningu, a także coachingu
  operacyjnego i rozwojowego.
  Ma doświadczenia konsultingowe w zakresie: opracowywania strategii firmy, operacjonalizacji
  strategii, projektowania i wdrażania strategii sprz edaży, projektowania i wdrażania struktur oraz
  procesów sprzedaży, standardów sprzedaży, standardó w obsługi klienta, standardów
  korespondencji, projektowania podręczników sprzedaż y, projektowania i koordynowania badań
  Mystery Shopper , wsparcia procesów rekrutacyjnych i developmentow ych, wdrażania i
  konsultowania systemu ocen pracowniczych oraz wdraż ania rachunku kosztów Activity Based
  Costing .
  Prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą specjalizującą się m.in. obszarach: zarządzanie biznesem,
  antycypowanie problemów biznesowych, PS&DM, zarządz anie konfliktem, inteligencja
  komunikacyjna, negocjacje handlowe i kupieckie, zar ządzanie sprzedażą, sprzedaż B2B.
  Posiada Certyfikat w metodzie Ewaluacji Czterech Poziomów Kirkpatricka® procesów edukacyjnych w
  biznesie. Posiada także certyfikaty: Extended DISC®, Insights® Discovery oraz Ensize®
  w zakresie typologicznych analiz indywidualnych i g rupowych.
  Jest członkiem Harvard Business Review Polska Club .
  Przebieg pracy zawodowej:
  2018 II – 2018 VI: Revitum SA
  Członek Rady Nadzorczej
  2017 IV – 2017 VI: VR Visio Group SA
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2015 XII – 2017 IV: Nanostal-Procesy Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu
  2015 X – 2017 I: NanoStal Sp. z o.o.
  Członek Zarządu
  2011 VI – obecnie: Athlon Development S.C.
  Współwłaściciel, Dyrektor Zarządzający
  2011 V – obecnie: ERNE Ventures SA
  Członek Rady Nadzorczej
  2011 IV – obecnie: Arrinera SA
  Członek Rady Nadzorczej


  2009 V – 2011 I: Nowe Motywacje Sp. z o.o.
  Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
  2008 VI – 2010 VI: Carbon Design SA / Carbon Invest SA
  Członek Rady Nadzorczej
  2004 X – 2009 IV: Nowe Motywacje Sp. z o.o.
  Dyrektor Oddziału Warszawa
  2000 I – 2004 IX: LUKAS SA / LUKAS Bank SA / Credit Agricole Bank Polska SA
  Specjalista – Trener wewnętrzny w Departamencie HR i Departamencie Wsparcia Sprzedaży
  1997 VII – 2000 I: LUKAS SA
  Regionalny Manager Sprzedaży o/ Warszawa
  1995 V – 1997 VII: SL SA / LUKAS SA
  Doradca ds. Marketingu Finansowego /Samodzielny Kon sultant
  1994 III – 1994 VIII: Megapunkt Sp. z o.o.
  Product Manager
  1993 VI – 1994 II: NET System Ltd.
  Dyrektor Sieci Sprzedaży
  Proszę o uzupełnienie:
  3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną os obę poza emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta
  - nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarzą dzających lub nadzorczych albo
  wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pe łni funkcje w organach lub jest nadal
  wspólnikiem.
  2017 IV – 2017 VI: VR Visio Group SA
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2015 XII – 2017 IV: Nanostal-Procesy Sp. z o.o.
  Prezes Zarządu
  2015 X – 2017 I: NanoStal Sp. z o.o.
  Członek Zarządu
  2011 V – obecnie: ERNE Ventures SA
  Członek Rady Nadzorczej
  2011 IV – obecnie: Arrinera SA
  Członek Rady Nadzorczej


  Proszę o uzupełnienie:
  5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na moc y których dana osoba została skazana
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej osta tnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako
  członek organów zarządzających lub nadzorczych w sp ółkach prawa handlowego
  nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarzą du komisarycznego lub likwidacji, w okresie
  co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorcze go
  -nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem ko nkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członk iem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawnej
  - nie dotyczy
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo wym Rejestrze Sądowym
  Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:
  - nie dotyczy
  Oświadczam równocześnie, że:
  - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
  - nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestę pstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;
  - nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcj i przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
  - nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypła calnych o którym mowa w art. 55
  Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejest rze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz.1186,
  ze zm.)
  - nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działaln ości konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w
  Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywi lnej, spółki osobowej, lub jako członek organu
  spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organa ch konkurencyjnej osoby prawnej.
  Podstawa prawna:art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlo wych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do
  Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Revitum SA
ISIN:PLRVTUM00019
NIP:525-242-80-42
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Chmielna 28B 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 8261656
www:www.revitum.pl
Komentarze o spółce REVITUM
2018-02-13 00:21:49
Sen
czas na wzrosty
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649