Raport.

RESBUD SE (9/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej.

Zarząd RESBUD S.E. w Płocku (KRS 0000719570) informuje, że w dniu 08.03.2018r. zwarł jako Pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką PATRO INVEST OU w Tallinnie (Estonia) jako Pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 08.03.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.400.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 31.12.2018r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 4% w skali roku płatne będzie w dacie całkowitej spłaty pożyczki. Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w jednej transzy w dniu zawarcia Umowy pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez Pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Pożyczkodawcy .Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania osobowe. Jedyny Członek Zarządu i jedyny Akcjonariusz Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Resbud SA
ISIN:PLRESBD00016
NIP:813-02-67-303
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja masy betonowej; 26.63
Adres: Al. Gen. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów
Telefon:+48 17 8622448
www:www.resbud.pl
Komentarze o spółce RESBUD
2017-12-14 22:51:07
Fan Patrowicza
Patrowicz działa teraz w niebiosa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649