Raport.

RESBUD SE (8/2018) Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Zarząd RESBUD S.E. w Płocku (KRS 0000719570) informuje, że w dniu 07.03.2018r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP S.A. w Chorzowie (KRS 0000176582) jako pożyczkodawcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.500.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.06.2018r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 3,5 % w skali roku. Odsetki naliczane i płatne będą w okresach miesięcznych. Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w jednej transzy w dniu zawarcia Umowy pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez Emitenta poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Pożyczkodawcy oraz Emitent zobowiązał się do ustanowienia na będącej jego własnością nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Rzeszowie hipoteki do kwoty 2.800.000,00 zł . Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkodawcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkodawcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto czworo członków Rady Nadzorczej Emitenta jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkobiorcy.
Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Patro Invest Sp. z o.o. posiadający akcje Emitenta reprezentujące 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy posiadającym 33% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pożyczkodawcy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Resbud SA
ISIN:PLRESBD00016
NIP:813-02-67-303
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja masy betonowej; 26.63
Adres: Al. Gen. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów
Telefon:+48 17 8622448
www:www.resbud.pl
Komentarze o spółce RESBUD
2017-12-14 22:51:07
Fan Patrowicza
Patrowicz działa teraz w niebiosa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649