Raport.

RESBUD SE (7/2018) Komunikat KDPW dotyczący rejestracji papierów wartościowych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Resbud S.E. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 2.03.2018r. na podstawie danych pozyskanych z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Emitent powziął wiedzę w przedmiocie wydania przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Oświadczenia Nr 142/2018 z dnia 27.02.2018r. dotyczącego rejestracji 870.900 akcji serii B spółki Resbud S.E. pod kodem ISIN PLRESBD00016.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego Komunikatu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  NR 142 /201 8
  Krajowy Depozyt P apierów Wartościowych S półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00 -498) przy ulicy Ks iążęcej 4, wp isana do rej estru prz edsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. W arszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajoweg o Rejestru S ądow ego, pod nr K RS 0000081582, NI P 526 -10-09-528, wysokośd kapitału zakładow ego i kapitału wpłaconeg o - 21.000.000 zł.
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43 F 22 627 31 11 E [email protected] www.kdpw .pl
  OŚWIADCZENIE
  KRAJOWEGO DEPOZYTU PAP IERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
  Z DNIA 27 LUTEGO 2018 R.
  W SPRAWIE
  REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  W odpowiedzi na wniosek EMITENTA , Krajowy Depozyt Papier ów Wartościowych S.A. zawiera
  z EMITENTEM umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej
  papierów wartościowych :
  FIRMA (NAZWA) EMITENTA RESBUD S.A.
  KOD EMITENTA 0271
  Kod ISIN PLRESBD00016
  Liczba 870.900
  Typ i rodzaj akcje zwykłe na okaziciela
  Seria B
  Jednostkowa wartośd nominalna 0H50 PLN
  P arunek rejestracji
  wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który
  zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww.
  kodem ISIN
  Tryb rejestracji
  rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez
  Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu
  na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne
  akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej
  jedna k niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzieo
  wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku
  regulowanym
  Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w niniejszym oświadczeniu , zostanie przekazana
  w formie komunikatu operacyjnego Krajowego Depozyt u.
  Pełnomocnik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
  Krzysztof Ołdak
  Dyrektor Działu Operacyjnego


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Resbud SA
ISIN:PLRESBD00016
NIP:813-02-67-303
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, produkcja masy betonowej; 26.63
Adres: Al. Gen. Okulickiego 18 35-206 Rzeszów
Telefon:+48 17 8622448
www:www.resbud.pl
Komentarze o spółce RESBUD
2017-12-14 22:51:07
Fan Patrowicza
Patrowicz działa teraz w niebiosa
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649